Stáhnout soubor

Transkript

Stáhnout soubor
ENGLISH
ÈESKY
INSTRUCTIONS FOR USE, NÁVOD K POUITÍ
ELECTRICAL CONTROL
MOTOROVÝ POHON
MP-BH-....-.
1
Installation, service and maintenance of the electrical equipment may be carried
out by an authorized person only.
Montá, obsluhu a údrbu smí provádìt jen osoba s odpovídající elektrotechnickou
kvalifikací.
990414 f Z00
Control basic description.
Základní popis pohonu.
2
4
6
5
Check screw
Šroub zajišovací
Storage device position indicating.
Ukazatel stavu støádaèe.
Rated data.
Jmenovité údaje.
3
7
Accessories of circuit-breaker
description.
Popis príslušenství jistièe.
Lever for manual accumulation.
Páka pro ruèní støádání.
8
Counter of cycles.
Poèitadlo cyklù.
11
13
Switch on button.
Zapínací tlaèítko.
Locking by (three) padlocks.
Uzamykání (tøemi) visacími zámky.
9
Change-over switch MANUAL-AUTO.
Pøepínaè MANUAL-AUTO.
10
12
Switch off button.
Vypínací tlaèítko.
-2-
Position indicating device of circuit-breaker.
Ukazatel stavu sepnutí jistièe.
990414 f Z00
14
Circuit-breaker preparation.
Pøíprava jistièe.
1.
2.
Test !
-3-
990414 f Z00
15
3 mm
!
0,2 ÷ 1 mm
2
Flexible conductor.
Ohebný vodiè.
Order no.69008-0724
www.molex.com
Official electronic, s.r.o. Zlin
+420 577 525260-1
12
6
11
5
10
4
9
3
8
2
7
1
Or
Nebo
16
12
15
10
4
9
3
8
2
7
1
0
2
=
60
0,35 mm
Flexible conductor.
Ohebný vodiè.
L
!
11
5
m
m
6
OD - BHD - KA02
-4-
990414 f Z00
17
Control preparation.
Pøíprava pohonu.
-5-
990414 f Z00
2.
2.
Click !
1.
18
ATTENTION!
POZOR!
-6-
990414 f Z00
19
Mounting.
Montá.
1.
2.
3.
-7-
990414 f Z00
2.
5.
3.
2.
1.
0,8 Nm
4.
18
ATTENTION!
POZOR!
-8-
990414 f Z00
Putting into service - mechanical check of function.
Uvedení do provozu - mechanická kontrola funkce.
20
2.
1.
1.
3.
2.
I
I
2.
2.
Click !
1.
MANUAL
AUTO
-9-
990414 f Z00
21
Recommended wiring diagram of fixed
design.
Doporuèené schéma zapojení pro pevné
provedení.
-10 -
990414 f Z00
- 11 -
990414 f Z00
31
32
0 – (OFF)
26
Open contact
Rozepnutý kontakt
27
State of circuit-breaker
Stav jistice
¡
S5
MANUAL
Stav hlavních kontaktu jistice
Circuit-breaker holder position
Poloha páky jistice
Close contact
Sepnutý kontakt
State main contacts of circuit-breaker
1 – (ON)
25
9
7-8
S6
AUTO
MANUAL
7 9
7 12 10
8
8
9-8 7-8
11
9-8 10-11 10-11
28
Circuit-breaker in position
Jistic¡ v poloze
1
0 1
28
Circuit-breaker in position
Jistic¡ v poloze
0
1 0
Circuit-breaker is opened
by overvoltage release
Jistic¡ vypnutý nadproudovou
spouští
0
0 1 1 0 0 1
Circuit-breaker is opened
by auxiliary release or by
TEST button
Jistic¡ vypnutý pomocnou
spouští nebo TEST tlacítkem
¡
0
0 1
29
30
33
MP
X3
X4
Q3
-
L,N
OFF
ON
S
YC
S5
S6
-
B
M
-
MP
Motor drive
X3
terminal strip to connect control circuitry
terminal strip for external operations counter X4
motor drive circuit breaker LSN 4C/1 for 110V Q3
and 48V or 2C/1 for 220/230V
L,N,
power supply
OFF
break push button
ON
make push - buttton
S
switch to store up energy
YC
external operations counter
S5
switch to indicate AUTO / MANUAL modes
switch to indicate full storage (ready
S6
to switch on)
recommended wiring of the control circuits
B
motor
M
- 12 -
-
motorový pohon jistièe BD
svorkovnice pro pøipojení ovládacích obvodù
svorkovnice pro externí poèítadlo cyklù
jistiè LSN 4C/1 pro 110 V a 48V nebo 2C/1
pro 220/230 V
zdroj napájecí
vypínací tlaèítko
zapínací tlaèítko
spínaè pro støádání
externí poèítadlo cyklù
spínaè signalizující reim AUTO (NO-C) / MANUAL
(NC-C)
spínaè signalizující reim nastøádání (pøipraveno
k zapnutíí)
doporuèené zapojení ovládacích obvodù
motor
990414 f Z00
34
Putting into service - electric functional check.
Uvedení do provozu - elektrická kontrola funkce.
2.
3.
1.
4.
I
3.
1.
2.
I
- 13 -
990414 f Z00
2.
1.
3.
I
4.
3.
1.
I
2.
- 14-
990414 f Z00
Locking I.
Uzamykáni I.
35
I.
I
1.
I
2.
3.
I
- 15-
990414 f Z00
36
Locking II.
Uzamykáni II.
II.
1.
- 16 -
990414 f Z00
2.
3.
2.
2.
Click !
1.
- 17 -
990414 f Z00
37
Demounting.
Demontá.
I
38
!
ATTENTION! Control demount only by switching off circuit-breaker!
POZOR!
Pohon demontovat pouze pøi vypnutém jistièi!
- 18 -
990414 f Z00
39
AFTER EACH HANDLING THE SWITCHING UNIT IN THE WITHDRAWABLE (REMOVABLE)
DEVICE IT IS NECESSARY, AFTER SLIDING THE UNIT INTO THE FRAME,
TO PERFORM THESE ACTIONS IN REVERSE ORDER:
PO KADÉ MANIPULACI SE SPÍNACÍM BLOKEM VE VÝSUVNÉM (ODNÍMATELNÉM)
PROVEDENÍ JE NUTNÉ PO OPÌTNÉM ZASUNUTÍ BLOKU DO PODVOZKU PROVÉST
TYTO ÚKONY V DANÉM POØADÍ:
40
1) PRESS THE SWITCHING OFF (RED) BUTTON ON THE MOTOR DRIVE - SEE THE FIGURE,
1) STISKNOUT VYPÍNACÍ (ÈERVENÉ) TLAÈÍTKO NA MOTOROVÉM POHONU - VIZ OBRÁZEK,
41
2) PRESS THE SWITCHING ON (GREEN) BUTTON ON THE MOTOR DRIVE - SEE THE FIGURE.
2) STISKNOUTZAPÍNACÍ (ZELENÉ) TLAÈÍTKO NA MOTOROVÉM POHONU - VIZ OBRÁZEK.
1.
2.
- 19 -
990414 f Z00
42
RECOMMENDED WIRING DIAGRAM OF MOTOR DRIVE CONTROL CIRCUITS
WITH SWITCHING UNITS BH630, BH250 IN WITHDRAVABLE DESIGN
(IN PLUG IN DEVICE DESIGN).
SWITCHING UNIT SWITCHING OFF BY MOTOR DRIVE.
DOPORUÈENÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ OVLÁDACÍCH OBVODÙ MOTOROVÉHO
POHONU PØI POUITÍ SPÍNACÍCH BLOKÙ BH630, BD250 VE VÝSUVNÉM
PROVEDENÍ (ODNÍMATELNÉM PROVEDENÍ).
VYPNUTÍ SPÍNACÍHO BLOKU POMOCÍ MOTOROVÉHO POHONU.
L
N
13.PS-BHD-0100
3.2
A1
3.1
RPR
11
ON
12
T
MCR
1
A2
1.PS-BHD-1000
1.4
1.3
4
2
MCR2
15
MCR1
15
5
18
MCR2
18
15
16
MP
3
1
A1
T
A3
S
MCR
2
A2
A2
RPR
OFF
43
44
45
46
47
SETTING MCR1:
NASTAVENÍ MCR1:
MCR1 set to 6s
MCR1 nastavit na 6s
Un
TL
IZ
ZP
MON
SETTING MCR2:
NASTAVENÍ MCR2:
MCR2 set to 3s
MCR2 nastavit na 3s
AST
Un
IZ
MON
TL
ZP
AST
13.PS-BHD-0100 - the switch inserted in the circuit breaker cavity 3
(of the switched circuit breaker) - auxiliary switch.
13.PS-BHD-0100 - spínaè zasunutý v dutinì jistièe 3 (spínaného jistièe)
- pomocný spínaè.
1.PS-BHD-1000 - the switch inserted in the circuit breaker cavity 1
(of the switched circuit breaker) - auxiliary switch.
1.PS-BHD-1000 - spínaè zasunutý v dutinì jistièe 1 (spínaného jistièe)
- pomocný spínaè.
MP
MP
RPR
RPR
MCR1, MCR2
MCR1, MCR2
- motor drive
- motorový pohon
- installation relays
- instalaèní relé
- multiple-function time relay
- multifunkèní èasové relé
- 20 -
990414 f Z00
48
RECOMMENDED WIRING DIAGRAM OF MOTOR DRIVE CONTROL CIRCUITS
WITH SWITCHING UNITS BH630, BH250 IN WITHDRAVABLE DESIGN
(IN PLUG IN DEVICE DESIGN).
QUICK SWITCHING THE SWITCHING UNIT OFF BY MEANS OF SHUNT TRIP.
DOPORUÈENÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ OVLÁDACÍCH OBVODÙ MOTOROVÉHO
POHONU PØI POUITÍ SPÍNACÍCH BLOKÙ BH630, BD250 VE VÝSUVNÉM
PROVEDENÍ (ODNÍMATELNÉM PROVEDENÍ).
RYCHLÉ VYPNUTÍ SPÍNACÍHO BLOKU POMOCÍ NAPÌOVÉ SPOUŠTÌ.
L
N
13.PS-BHD-0100
3.2
A1
3.1
RPR
11
ON
12
T
MCR
1
A2
1.PS-BHD-1000
1.4
1.3
4
2
MCR2
15
MCR1
15
5
18
MCR2
18
15
16
MP
3
1
A1
T
A3
MCR
2
A2
A2
RPR
S
OFF
SV-BHD-X230
B1
43
SETTING MCR1:
NASTAVENÍ MCR1:
44
MCR1 set to 6s
MCR1 nastavit na 6s
45
46
49
47
Un
TL
IZ
ZP
MON
SETTING MCR2:
NASTAVENÍ MCR2:
MCR2 set to 3s
MCR2 nastavit na 3s
AST
Un
IZ
MON
B2
U
TL
ZP
AST
13.PS-BHD-0100 - the switch inserted in the circuit breaker cavity 3
(of the switched circuit breaker) - auxiliary switch.
13.PS-BHD-0100 - spínaè zasunutý v dutinì jistièe 3 (spínaného jistièe)
- pomocný spínaè.
1.PS-BHD-1000 - the switch inserted in the circuit breaker cavity 1
(of the switched circuit breaker) - auxiliary switch.
1.PS-BHD-1000 - spínaè zasunutý v dutinì jistièe 1 (spínaného jistièe)
- pomocný spínaè.
SV-BHD-X230
- shunt trip
SV-BHD-X230
- napìová spouš
MP
- motor drive
MP
- motorový pohon
RPR
- installation relays
RPR
- instalaèní relé
MCR1, MCR2
- multiple-function time relay
MCR1, MCR2
- multifunkèní èasové relé
- 21 -
990414 f Z00
50
RECOMMENDED WIRING DIAGRAM OF MOTOR DRIVE CONTROL CIRCUITS
WITH SWITCHING UNITS BH630, BH250 IN WITHDRAVABLE DESIGN
(IN PLUG IN DEVICE DESIGN).
SWITCHING UNIT SWITCHING OFF BY UNDERVOLTAGE RELEASSE..
DOPORUÈENÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ OVLÁDACÍCH OBVODÙ MOTOROVÉHO
POHONU PØI POUITÍ SPÍNACÍCH BLOKÙ BH630, BD250 VE VÝSUVNÉM
PROVEDENÍ (ODNÍMATELNÉM PROVEDENÍ).
RYCHLÉ VYPNUTÍ SPÍNACÍHO BLOKU POMOCÍ PODPÌOVÉ SPOUŠTÌ.
L
N
13.PS-BHD-0100
3.2
A1
3.1
RPR
11
ON
12
T
MCR
1
A2
1.PS-BHD-1000
1.4
1.3
4
2
MCR2
15
MCR1
15
5
18
MCR2
18
15
16
MP
3
1
A1
T
A3
MCR
2
RPR
A2
A2
S
SP-BHD-X230
OFF
A2
A1
U<
43
SETTING MCR1:
NASTAVENÍ MCR1:
44
MCR1 set to 6s
MCR1 nastavit na 6s
45
46
47
51
Un
TL
IZ
ZP
MON
SETTING MCR2:
NASTAVENÍ MCR2:
MCR2 set to 3s
MCR2 nastavit na 3s
AST
Un
IZ
MON
TL
ZP
AST
13.PS-BHD-0100 - the switch inserted in the circuit breaker cavity 3
(of the switched circuit breaker) - auxiliary switch.
13.PS-BHD-0100 - spínaè zasunutý v dutinì jistièe 3 (spínaného jistièe)
- pomocný spínaè.
1.PS-BHD-1000 - the switch inserted in the circuit breaker cavity 1
(of the switched circuit breaker) - auxiliary switch.
1.PS-BHD-1000 - spínaè zasunutý v dutinì jistièe 1 (spínaného jistièe)
- pomocný spínaè.
MP
- motor drive
MP
- motorový pohon
RPR
- installation relays
RPR
- instalaèní relé
MCR1, MCR2
- multiple-function time relay
MCR1, MCR2
- multifunkèní èasové relé
SP-BHD-X230
SP-BHD-X230
- undervoltage release
- podpìová spouš
- 22 -
990414 f Z00
52
RECOMMENDED WIRING DIAGRAM OF MOTOR DRIVE CONTROL CIRCUITS
WITH SWITCHING UNITS BH630, BH250 IN WITHDRAVABLE DESIGN
(IN PLUG IN DEVICE DESIGN) WITH MECHANICAL BLOCKING.
DOPORUÈENÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ OVLÁDACÍCH OBVODÙ MOTOROVÉHO
POHONU PØI POUITÍ SPÍNACÍCH BLOKÙ BH630, BD250 VE VÝSUVNÉM
PROVEDENÍ (ODNÍMATELNÉM PROVEDENÍ) S MECHANICKÝM BLOKOVÁNÍM.
L
N
13.PS-BHD-0100
3.2
3.1
23.PS-BHD-0100
3.2
3.1
A1
MCR
1
RPR
11 12 T
ON
A2
1.PS-BHD-1000
1.4
1.3
4
2
MCR2
15
18
MCR1
15
18
MCR2
15
16
MP
3
1
A1
MCR
2
T
A2
A2
A3
RPR
SP-BHD-X230
OFF
A2
A1
OFF
U<
SV-BHD-X230
B1
43
SETTING MCR1:
NASTAVENÍ MCR1:
44
MCR1 set to 6s
MCR1 nastavit na 6s
40
53
46
47
51
49
Un
TL
IZ
ZP
MON
AST
SETTING MCR2:
NASTAVENÍ MCR2:
MCR2 set to 3s
MCR2 nastavit na 3s
U
Un
IZ
MON
B2
TL
ZP
AST
13.PS-BHD-0100 - the switch inserted in the circuit breaker cavity 3
(of the switched circuit breaker) - auxiliary switch.
13.PS-BHD-0100 - spínaè zasunutý v dutinì jistièe 3 (spínaného jistièe)
- pomocný spínaè.
23.PS-BHD-0100 - the switch inserted in the circuit breaker cavity 3
(of the blocked circuit breaker) - auxiliary switch.
23.PS-BHD-0100 - spínaè zasunutý v dutinì jistièe 3 (blokovaného jistièe)
- pomocný spínaè.
1.PS-BHD-1000 - the switch inserted in the circuit breaker cavity 1
(of the switched circuit breaker) - auxiliary switch.
1.PS-BHD-1000 - spínaè zasunutý v dutinì jistièe 1 (spínaného jistièe)
- pomocný spínaè.
MP
- motor drive
MP
- motorový pohon
RPR
- installation relays
RPR
- instalaèní relé
MCR1, MCR2
- multiple-function time relay
MCR1, MCR2
- multifunkèní èasové relé
SP-BHD-X230
- undervoltage release
SP-BHD-X230
- podpìová spouš
SV-BHD-X230
- shunt trip
SV-BHD-X230
- napìová spouš
- 23 -
990414 f Z00
54
Only materials which have low adverse environmental impact and which
do not contain dangerous substances as specified in ROHS directive
have been used in the product.
Ve výrobku jsou pouity materiály s nízkým negativním dopadem na ivotní prostøedí,
které neobsahují zakázané nebezpeèné látky dle ROHS.
- 24 -
990414 f Z00
MAGYAR
SLOVENSKY
ESPAÑOL
-
ENGLISH
PO POLSKU
DEUTSCH
MP-BH-....-.
-1-
990414f Z00
Návod k použitiu
SLOVENSKY
Motorový pohon - MP-BH-....-.
Montáž, obsluhu a údržbu môže vykonáva iba osoba s odpovedajúcou elektrotechnickou
1
2
kvalifikáciou.
Základný popis pohonu.
3
Popis príslušenstvá istia.
4
Menovité údaje.
5
Ukazate stavu strádaa.
6
Zaisovacia skrútka.
7
Páka pre rune strádanie.
8
Poítadlo cyklov.
9
Prepína MANUAL – AUTO.
10
Ukazate stavu zopnutia istia.
11
Zapínacie tlaítko.
12
Vypínacie tlaítko.
13
Uzamykanie (troma) vysiacími zámkami.
14
Príprava istia.
15
Ohybný vodi.
16
lebo
17
Príprava pohonu.
18
POZOR!
19
Montáž
20
Uvedenie do prevádzky – mechanická kontrola funkcie.
21
Doporuené schéma zapojenia pre pevné prevedenie.
25
Zapnutý kontakt
26
Rozopnutý kontakt
27
Stav istia
28
Isti v polohe
29
Isti vypnutý nadprúdovou spúšou
30
Isti vypnutý pomocnou spúšou alebo TEST tlaítkom
31
Poloha páky istia
-2-
990414f Z00
32
Stav hlavných kontaktov istia
33
34
MP - motorový pohon
X3
- svorkovnica pre pripojenie ovládacích obvodov
X4
- svorkovnica pre externé poítadlo cyklov
Q3
- isti LSN 4C/1 pre 110 V alebo 2C/1 pre 220/230 V
L,N, - napájaci zdroj
OFF - vypínacie tlaítko
ON - zapínacie tlaítko
S
- spína pre stradanie
YC - externé poítadlo cyklov
S5
- spína signalizujúci režim AUTO (NO-C) / MANUAL (NC-C)
B
- doporuené zapojenie ovládacích obvodov
S6
- spína signalizujúci nastradanie (pripraveno k zapnutiu)
M
- motor
Uvedenie do prevádzky – elektrická kontrola funkcie.
35
Uzamykanie I.
36
Uzamykanie II.
37
Demontáž
38
40
POZOR!
Pohon demontova len pri vypnutom istii!
Po každej manipulácii so spínacím blokom vo vysunutom (odnímatenom) prevedeniu je nutné
opätovném zasunutiu bloka do podvozka preves tieto úkony v tomto poriadku:
1) stlai vypínacie (ervené) tlaidlo na motorovom pohone - vid obrázok,
41
2) stlai zapínacie (zelené) tlaidlo na motorovom pohone - vid obrázok.
42
45
Doporuená schéma zapojenia ovládacích obvodov motorového pohonu použitím spínacích
blokov BH630, BH250 vo výsuvnom vyhotovení. (v odnímatenom vyhotovení).
Vypnutie spínacieho bloku pomocou motorového pohonu.
Nastavenie MCR1:
Nastavenie MCR2:
MCR1 nastavi na 6s
MCR2 nastavi na 3s
13.PS-BHD-0100 - spína zasunutý v dutine istia 3 (spínaného istia) - pomocný spína.
46
1.PS-BHD-1000 - spína zasunutý v dutine istia 1 (spínaného istia) - pomocný spína.
47
MP
- motorový pohon
RPR
- inštalané relé
MCR1, MCR2
- multifunkné asové relé
Doporuená schéma zapojenia ovládacích obvodov motorového pohonu použitím spínacích
blokov BH630,BD250 vo výsuvnom vyhotovení (v odnímatenom vyhotovení).
Rýchle vypnutí spínacieho bloku pomocou napäovej spúšte.
SV-BHD-X230
- napäová spúš
39
43
44
48
49
50
51
52
Doporuená schéma zapojenia ovládacích obvodov motorového pohonu použitím spínacích
blokov BH630, BD250 vo výsuvnom vyhotovení (v odnímatenom vyhotovení). Vypnutie
spínacieho bloku pomocou podpäovej spúšte.
SP-BHD-X230
- podpäová spúš
Doporuená schéma zapojenia ovládacích obvodov motorového pohonu použitím spínacích
blokov BH630, BD250, vo výsuvnom vyhotovení (v odnímatenom vyhotovení)
Doporuená schéma zapojenia ovládacích obvodov motorového pohonu s mechanickým
blokovaním.
-3-
990414f Z00
53
23.PS-BHD-0100 - spína zasunutý v dutine istia 3 (blokovaný isti) - pomocný spína.
54
Vo výrobku sú použite materiály s nízkym negatívnym dopadom na životné prostredie,
ktoré neobsahuje zakázané latky poda ROHS.
-4-
990414f Z00
-
- MP-BH-....-.
, 1
2
".
# .
3
$ % &'.
4
*& &.
5
+ '' '.
6
7& .
7
8&% ' % '.
8
7; ".
9
< AUTO – MANUAL.
10
+ ' % &'.
11
= '.
12
= &'.
13
>& () ' .
14
<% % &'.
15
? .
16
17
<% .
18
@*GJ*GK!
19
20
@ " – ".
21
8 ' ' "% '.
25
8 26
$& 27
<
% &'
28
J & 29
@& && & " %
30
@& && & " TEST
31
<
% &'
-5-
990414f Z00
32
<
%& % &'
33
MP
X3
X4
Q3
34
- & - ' ' ' "
- ' W% ; "
- & % LSN 4C/1 ' 110 V 2C/1
' 220/230 V
L,N, - '
OFF - &'
ON
- '
S
- & ' '
YC
- W& ; "
S5
- & % AUTO / MANUAL
B
- ' "
S6
- & % (% )
M
- %
@ " – ".
35
>& I.
36
>& II.
37
[
38
40
@*GJ*GK!
< &!
< ' "& &
(\)
% ' W ' ':
1) & () - . .
41
2) () - . .
42
8' ' ' % "& BH630, BH250 &
( \ ).
@& "% % .
* MCR1:
* MCR2:
MCR1 6s
MCR2 3s
13.PS-BHD-0100 - &, & % &' 3
(% % &') - %& &.
1.PS-BHD-1000 - &, & % &' 1
(% % &') - %& &.
MP
- & RPR
- ' MCR1, MCR2 - %"& 8' ' ' % "& BH630,BD250 &
( \ ).
#& & "% "' '
'.
SV-BHD-X230 - " '
'
39
43
44
45
46
47
48
49
50
8' ' ' % "& BH630, BD250 &
( \ ). @& "% "'
% '
'.
-6-
990414f Z00
51
SP-BHD-X230
52
8' ' ' % "& BH630, BD250, &
( \ ). 8' ' ' % .
23.PS-BHD-0100 - &, & % &' 3
(& &) - %& &.
@ & & & %& ' ,
& & & , & ROHS.
53
54
- " % '
'
Instrukcja obsugi
PO POLSKU
Napd silnikowy - MP-BH-....-.
Monta^, obs_ug` i konserwacj` wykonywaq mo^e wy_{cznie odpowiednio wykwalifikowana
1
2
osoby z bran^y elektrotechnicznej.
Opis sterowania.
3
Opis qakcesoriów wy_{cznika.
4
Warto~ci znamionowe.
5
Wskanik pozycji akumulatora.
6
Sprawd^ srób`.
7
Dzwignia r`cznego _adowania.
8
Licznik cykli pracy.
9
Prze_aczanie MANUAL-AUTO.
10
Pozycja wskazuj{ca stan wy_{cznika.
11
Prze_acznik ON.
12
Przycisk wy_aczania.
13
Zamykanie na k_udk`.
14
Przygotowanie wy_{cznika.
15
Z_{cze elastyczne.
16
lub
17
Przygotowania kontrolne.
18
UWAGA!
19
Monta^
20
Serwis - sprawdzenie poprawno~ci mechanicznej.
21
Zalecany schemat pod_{czenia wy_{cznika w wykonaniu sta_ym.
25
Kontakt zamkni`ty
-7-
990414f Z00
26
Otwarte kontakty
27
Stan wy_{cznika
28
Wy_{cznik w pozycji
29
Wy_{cznik otwarty przez wyzwalacz pomocniczy
30
Wy_{cznik zosta_ otwarty przez wyzwalacz pomocniczy lub przycisk TEST
31
Pozycja wy_acznika "trzymaj"
32
Stan kontaktów g_ównych wy_acznika
33
34
MP
- nap`d silnikowy
X3
- rozbieranie u^{dzenia w celu pod_{czenia obwodów kontrolnych
X4
- rozbieranie u^{dzenia dla zewn`trznego licznika cykli
Q3
- nap`d silnikowy wy_{cznik LSN 4C/1 dla 110 V i 48 V lub 2C/1 dla 220/230 V
L,N, - ród_o zasilania
OFF - przycisk wy_aczania
ON
- prze_acznik ON
S
- przycisk magazynowania energi
YC
- zewn`trzny licznik cykli
S5
- wska^nik trybów AUTO / MANUAL
B
- zalecane pod_{czenie obwodów
S6
- wskanik pe_nego na_adowania energii (gotowy do prze_aczenia)
M
- silnik
Serwis - sprawdzenie poprawno~ci elektrycznej.
35
Zamykanie I.
36
Zamykanie II.
37
Demonta^
38
40
UWAGA!
Demonta^ tylko przy wy_aczenym wy_aczniku!
Po ka^dej manipulacji z blokiem wy_{czaj{cym w wykonaniu wysuwalnym (wtykowym)
konieczne jest po ponownym wsuni`ciu bloku do podwozia wykonanie niniejszych czynno~ci
w podanej kolejno~ci:
1) nacisn{q przycisk wy_{czaj{cy (czerwony) na nap`dzie silnikowym - patrz rysunek.
41
2) nacisn{q przycisk w_{czaj{cy (zielony) na nap`dzie silnikowym - patrz rysunek.
42
Zalecany schemat pod_{czenia obwodów sygnalizacyjnych nap`du silnikowego
z zastosowaniem bloków w_{czaj{cych BH630, BH250 w wykonaniu wysuwalnym
(w wykonaniu zdejmowanym).
Wy_{czenie bloku w_{czaj{cego przy pomocy nap`du silnikowego.
Ustawienie MCR1:
Ustawienie MCR2:
MCR1 ustawiq na 6s
MCR2 ustawiq na 3s
13.PS-BHD-0100 - wy_{cznik wsuni`ty do wn`ki wy_{cznika ochronnego 3 (w_{czanego
wy_{cznika ochronnego) - wy_{cznik pomocniczy.
1.PS-BHD-1000 - wy_{cznik wsuni`ty do wn`ki wy_{cznika ochronnego 1 (w_{czanego
wy_{cznika ochronnego) - wy_{cznik pomocniczy.
MP
- nap`d silnikowy
RPR
- przekanik instalacyjny
MCR1, MCR2
- wielofunkcyjny przekanik czasowy
39
43
44
45
46
47
-8-
990414f Z00
48
49
50
51
52
53
54
Zalecany schemat pod_{czenia obwodów sygnalizacyjnych nap`du silnikowego
z zastosowaniem bloków w_{czaj{cych BH630,BD250 w wykonaniu wysuwalnym
(w wykonaniu zdejmowanym).
Szybkie wy_{czenie bloku w_{czaj{cego przy pomocy wyzwalacza napi`ciowego.
SV-BHD-X230 - wyzwalacz napi`ciowy wzrostowy
Zalecany schemat pod_{czenia obwodów sygnalizacyjnych nap`du silnikowego
z zastosowaniem bloków w_{czaj{cych BH630, BD250 w wykonaniu wysuwalnym
(w wykonaniu zdejmowanym).
Wy_{czenie bloku w_{czaj{cego przy pomocy wyzwalacza podnapi`ciowego .
SP-BHD-X230 - wyzwalacz podnapi`ciowy
Zalecany schemat pod_{czenia obwodów sygnalizacyjnych nap`du silnikowego
z zastosowaniem bloków w_{czaj{cych BH630, BD250, w wykonaniu wysuwalnym
(w wykonaniu zdejmowanym). Zalecany schemat pod_{czenia obwodów steruj{cych nap`du
silnikowego z blokowaniem mechanicznym.
23.PS-BHD-0100 - wy_{cznik wsuni`ty do wn`ki wy_{cznika ochronnego 3 (blokowany
wy_{cznik) - wy_{cznik pomocniczy.
W wyrobie zastosowane zosta_y materia_y z niskim negatywnym oddzia_ywaniem
na ~rodowisko naturalne, które nie zawieraj{ zakazanych niebezpiecznych substancji zgodnie
z ROHS.
-9-
990414f Z00
Gebrauchsanweisung
DEUTSCH
Motorantrieb - MP-BH-....-.
Die Montage, die Bedienung und Instandhaltung kann nur der Arbeiter mit der
1
2
entsprechenden elektrotechnischen Qualifikation verrichten.
Grundbeschreibung des Antriebes.
3
Beschriftung des Zubehörs des Leistungsschalters.
4
Nenndaten.
5
Speicherzustandsanzeiger.
6
Halteschraube.
7
Handhebel für Speicher spannen.
8
Zykluszähler.
9
MANUAL-AUTO Umschalter.
10
Schaltstellungsanzeiger des Leistungsschalters.
11
EIN Taster.
12
AUS Taster.
13
Verriegelung durch (drei) Vorhängeschlösser.
14
Vorbereitung des Leistungsschalters.
15
Flexibler Leiter.
16
oder
17
Vorbereitung des Antriebes.
18
ACHTUNG!
19
Montage
20
Inbetriebnahme – mechanische Funktionskontrolle.
21
Empfohlene Anschlussschema – feste Ausführung.
25
Schaltzustand EIN
26
Schaltzustand AUS
27
Zustand des Leistungsschalters
28
Leistungsschalter in der Stellung
29
Leistungsschalter durch Überstromauslöser ausgelöst
30
Leistungsschalter durch Hilfauslöser oder TEST Taster ausgelöst
31
Kipphebel in der Stellung
- 10 -
990414f Z00
32
Zustand der Hauptkontakte des Leistungsschalters
33
34
MP - Motorantrieb
X3
- Kompakter Blockklemmen für den Anschluss Steuerstromkreise
X4
- Kompakter Blockklemmen für den externen Zykluszähler
Q3
- Leistungsschalter des Motorantriebs
L,N, - Spannungsquelle
OFF - AUS Taster
ON
- EIN Taster
S
- Schalter für Speicherung
YC
- Externen Zykluszähler
S5
- Schalter, der den Modus AUTO (NO-C) / MANUAL (NC-C) signalisiert
B
- Empfohlene Verbindung der Betätigungsstromkreise
S6
- Schalter, der die Speicherung signalisiert (vorbereiter für Einschaltung)
M
- Motor
Inbetriebnahme – elektrische Funktionskontrolle.
35
Verriegelung I.
36
Verriegelung II.
37
Demontage
38
40
ACHTUNG!
Den Antrieb nur bei dem ausgeschalteten Leistungsschalter zu demontieren!
Nach jeder Manipulation mit dem Schaltblock in Einschubtechnik (Stecktechnik) müssen nach
dem wiederholten Einschieben des Blocks ins Gestell folgende Vorgänge in der angegebenen
Reihenfolge durchgeführt werden:
1) Ausschalttaste (rot) am Motorantrieb drücken - siehe Bild,
41
2) Einschalttaste (grün) am Motorantrieb drücken - siehe Bild.
42
Empfohlenes Anschlussschema der Steuerkreise des Motorantriebs durch die Anwendung
der Schaltblöcke BH630, BH250
in Einschubtechnik .
( In Stecktechnik ).
Ausschalten des Schaltblocks mittels Motorantrieb .
Einstellung MCR1:
Einstellung MCR2:
MCR1 einstellen auf 6s
MCR2 einstellen auf 3s
13.PS-BHD-0100 - in die Höhle des Leistungsschalters eingeschobener Schalter 3
(des geschalteten Leistungsschalters) - Hilfsschalter.
1.PS-BHD-1000 - in die Höhle des Leistungsschalters eingeschobener Schalter 1
(des geschalteten Leistungsschalters) – Hilfsschalter.
MP
- Motorantrieb
RPR
- Installationsrelais
MCR1, MCR2
- Multifunktionsrelais
Empfohlenes Anschlussschema der Steuerkreise des Motorantriebs durch die Anwendung
der Schaltblöcke BH630,BD250 in Einschubtechnik (in Stecktechnik).
Schnelles Ausschalten des Schaltblocks mittels Spannungsauslöser.
SV-BHD-X230
- Spannungsauslöser
39
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Empfohlenes Anschlussschema der Steuerkreise des Motorantriebs durch die Anwendung
der Schaltblöcke BH630, BD250 in Einschubtechnik (in Stecktechnik).
Ausschalten des Schaltblocks mittels Unterspannungsauslöser.
SP-BHD-X230
- Unterspannungsauslöser
- 11 -
990414f Z00
52
53
54
Empfohlenes Anschlussschema der Steuerkreise des Motorantriebs durch die Anwendung
der Schaltblöcke BH630, BD250, in Einschubtechnik (in Stecktechnik).
Empfohlenes Anschlussschema der Motorantrieb-Steuerkreise mit mechanischer Blockierung.
23.PS-BHD-0100 - in die Höhle des Leistungsschalters eingeschobener Schalter 3
(Blockierter Leistungsschalter) - Hilfsschalter.
Für das Erzeugnis werden Stoffe mit niedrigen negativen Umweltauswirkungen angewandt,
die keine verbotenen gefährlichen Stoffe nach ROHS enthalten.
Használati utasítás
MAGYAR
Motor meghajtás - MP-BH-....-.
Szerelést, kezelést, karbantartást csak megfelel„ elektrotechnikai képzettséggel rendelkez„
1
2
személy végezhet.
A meghajtás alapleírása.
3
A gyorsmegszakító tartozékainak leírása.
4
Névleges adatok.
5
A gy†jt„ állapotának mutatója.
6
Biztosítócsavar.
7
Kar a kézi gy†jtésre.
8
Ciklusszámoló.
9
AUTO-MANUAL átkapcsoló.
10
A gyorsmegszakító összekapcsolási állapotának mutatója.
11
Bekapcsoló nyomógomb.
12
Kikapcsoló nyomógomb.
13
Bezárás (három) függ„zárral.
14
Gyorsmegszakítók el„készítése.
15
Hajlítható vezeték.
16
vagy
17
Meghajtás el„készítése.
18
FIGYELEM!
19
Szerelés
20
Üzembe helyezés - a funkció mechanikus ellen„rzése.
21
Ajánlott bekötési séma a fix kivitelezésre.
25
Összekapcsolt kontaktus
26
Szétkapcsolt kontaktus
- 12 -
990414f Z00
27
Gyorsmegszakító állapota
28
Gyorsmegszakító helyzete
29
Gyorsmegszakító kikapcsolva túlfeszültség-kioldóval
30
Gyorsmegszakító kikapcsolva segédkioldóval vagy TEST nyomógombbal
31
A gyorsmegszakító karjának helyzete
32
A gyorsmegszakító f„ kontaktusainak állapota
33
34
MP
- motor meghajtás
X3
- kapcsolótábla az irányítókörök kapcsolására
X4
- kapcsolótábla az extern ciklus-számoló számára
Q3
- LSN 4C/1 gyorsmegszakító 110 V és 48 V -ra vagy 2C/1 220/230 V -ra
L,N,
- tápforrás
OFF
- kikapcsoló nyomógomb
ON
- bekapcsoló nyomógomb
S
- kapcsoló a gy†jtéshez
YC
- extern ciklus-számoló
S5
- AUTO (NO-C) / MANUAL (NC-C) rendszereket jelz„ kapcsoló
B
- az irányító áramkörök ajánlott bekapcsolása
S6
- a gy†jtés rendszerét jelz„ kapcsoló (felkészülve a bekapcsolásra)
M
- motor
Üzembe helyezés - a funkció elektromos ellen„rzése.
35
Bezárás I.
36
Bezárás II.
37
Leszerelés
38
40
FIGYELEM!
A meghajtást csak kikapcsolt gyorsmegszakítónál lehet leszerelni!
A kitolós (leszerelhet„) kivitelezés† kapcsolóblokkal történ„ manipuláció mindegyike után
a blokk alvázba történ„ ismételt betolását követ„en ezeket a m†veleteket kell megtenni
az adott sorrendben:
1) megnyomni a kikapcsoló (piros) nyomógombot a motoros meghajtáson - lásd a képet,
41
2) megnyomni a bekapcsoló (zöld) nyomógombot a motoros meghajtáson - lásd a képet.
42
A motoros meghajtás vezérl„ áramköreinek ajánlott bekötési sémája kapcsolóblokkok
használatával BH630, BH250 kitolós kivitelezésben (levehet„ kivitelezésben).
Kapcsolóblokk kikapcsolása motoros meghajtás segítségével .
Beállítás MCR1:
Beállítás MCR2:
MCR1 beállítani …re 6s
MCR2 beállítani …re 3s
13.PS-BHD-0100 - a kapcsoló betolva a megszakító üregébe 3 (kapcsolt megszakítót)
- segédkapcsoló.
1.PS-BHD-1000
- a kapcsoló betolva a megszakító üregébe 1 (kapcsolt megszakítót)
- segédkapcsoló.
MP
- motor meghajtás
RPR
- szerelési relék
MCR1, MCR2
- multifunkciós id„relé
A motoros meghajtás vezérl„ áramköreinek ajánlott bekötési sémája kapcsolóblokkok
használatával BH630,BD250 kitolós kivitelezésben (levehet„ kivitelezésben).
Kapcsolóblokk gyors kikapcsolása feszültségkioldó segítségével.
39
43
44
45
46
47
48
- 13 -
990414f Z00
49
SV-BHD-X230
50
A motoros meghajtás vezérl„ áramköreinek ajánlott bekötési sémája kapcsolóblokkok
használatával BH630, BD250 kitolós kivitelezésben (levehet„ kivitelezésben).
Kapcsolóblokk kikapcsolása alfeszültség kioldó segítségével.
SP-BHD-X230
- alfeszültségkioldó
51
52
53
54
- kikapcsoló kioldó
A motoros meghajtás vezérl„ áramköreinek ajánlott bekötési sémája kapcsolóblokkok
használatával BH630, BD250, kitolós kivitelezésben (levehet„ kivitelezésben).
A mechanikus blokkolású motoros meghajtás vezérl„körei bekötésének ajánlott sémája.
23.PS-BHD-0100
- a kapcsoló betolva a megszakító üregébe 3 (blokkolt gyorsmegszakító)
- segédkapcsoló.
A termékben felhasznált anyagok alacsony negatív hatással vannak az életkörnyezetre,
és nem tartalmaznak tiltott veszélyes anyagokat az ROHS alapján.
Instrucciones de uso
ESPAÑOL
Accionamiento por motor - MP-BH-....-.
El montaje, servicio y mantenimiento puede realizar únicamente la persona con
1
2
la cualificación electrotécnica correspondiente.
Descripción básica del accionamiento.
3
Descripción de accesorios del disyuntor.
4
Datos nominales.
5
Indicador de estado del acumulador.
6
Tornillo de seguridad.
7
Palanca para la acumulación manual.
8
Contador de ciclos.
9
Conmutador MANUAL-AUTO.
10
Indicador de estado de la conexión del disyuntor.
11
Pulsador (botón) de conexión.
12
Pulsador (botón) de desconexión.
13
Cierre con (tres) candados.
14
Preparación del disyuntor.
15
Conductor flexible.
16
o
17
Preparación del accionamiento.
18
ATENCIÓN!
19
Montaje
20
Puesta en funcionamiento - control mecánico de la function.
- 14 -
990414f Z00
21
El esquema recomendado para conectar la versión fija.
25
Contacto conectado
26
Contacto desconectado/abierto
27
Estado del disyuntor
28
El disyuntor en la posición
29
El disyuntor desconectado por el disparador de sobrecorriente
30
El disyuntor desconectado por el auxiliar de disparo o por el TEST pulsador
31
Posición de la palanca del disyuntor
32
Estado de contactos principales del disyuntor
33
34
MP
- accionamiento por motor
X3
- terminales para conexión de circuitos de mando
X4
- terminales para contador externo de ciclos
Q3
- disyuntor LSN 4C/1 para 110 V y 48 V o 2C/1 para 220/230 V
L,N,
- fuente de alimentación
OFF - pulsador (botón) de desconexión
ON
- pulsador (botón) de conexión
S
- contacto para la acumulación
YC
- contador externo de ciclos
S5
- contacto de señalización del régimen AUTO (NO-C) / MANUAL (NC-C)
B
- el esquema recomendado para conectar circuitos de mando
S6
- contacto de señalización del régimen de acumulación (preparado para conexión)
M
- motor
Puesta en funcionamiento - control eléctrico de la función.
35
Encierre I.
36
Encierre II.
37
Desmontaje
38
40
ATENCIÓN!
Desmontar el accionamieto después de la desconexión del disyuntor!
Después de cada manipulación con el bloque de contacto en ejecución desencajable
(desmontable), una vez nuevamente encajado el bloque al bogie, hay que realizar estas
operaciones en la secuencia dada:
1) pulsar el botón de desconexión (rojo) en el accionamiento por motor - véase el imagen,
41
2) pulsar el botón de conexión (verde) en el accionamiento por motor - véase el imagen.
42
Esquema recomendado de conexión de los cirquitos de mando del accionamiento por motor
utilizando los bloques de contacto BH630, BH250 en la ejecución descajable (en la ejecución
quitable). Desconexión del bloque de contacto mediante el accionamiento por motor.
Ajuste MCR1:
Ajuste MCR2:
MCR1 ajustar a 6s
MCR2 ajustar a 3s
13.PS-BHD-0100
- contactor metido en el hueco del disyuntor 3 (del disyuntor conectado)
- contactor auxiliar.
1.PS-BHD-1000
- contactor metido en el hueco del disyuntor 1 (del disyuntor conectado) –
contactor auxiliar.
39
43
44
45
46
- 15 -
990414f Z00
47
48
49
50
51
52
53
54
MP
- accionamiento por motor
RPR
- relevador de instalación
MCR1, MCR2
- relé temporizado multifuncional
Esquema recomendado de conexión de los cirquitos de mando del accionamiento por motor
utilizando los bloques de contacto BH630,BD250 en la ejecución descajable (en la ejecución
quitable). Interrupción rápida del bloque de contacto mediante el disparador por tensión.
SV-BHD-X230
- disparador por tension
Esquema recomendado de conexión de los cirquitos de mando del accionamiento por motor
utilizando los bloques de contacto BH630, BD250 en la ejecución descajable (en la ejecución
quitable). Desconexión del bloque de contacto mediante el disparador por falta de presión.
SP-BHD-X230
- disparador por falta de tensión
Esquema recomendado de conexión de los cirquitos de mando del accionamiento por motor
utilizando los bloques de contacto BH630, BD250, en la ejecución descajable (en la ejecución
quitable). Esquema de conexiones recomendado de los circuitos de mando del accionamiento
por motor con el bloqueo automático
23.PS-BHD-0100 - contactor metido en el hueco del disyuntor 3 (interruptor de protección
bloqueado) - contactor auxiliar.
En el producto están usados los materiales que tienen incidencia negativa baja al medio
ambiente, que no incluyen las materias peligrosas prohibidas según ROHS.
- 16 -
990414f Z00

Podobné dokumenty