Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za

Komentáře

Transkript

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za
Výroční zpráva o činnosti
Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.
za rok 2011
V Olomouci dne 28. května 2012
Zpracovalo širší vedení Moravské vysoké školy Olomouc
Moravská vysoká škola Olomouc
Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc
tel/fax: +420 587 332 311
e-mail: [email protected], www.mvso.cz
1.
Úvod ...................................................................................................................................................... 5
2.
Základní údaje o vysoké škole ................................................................................................................ 5
2.1.
Úplný název vysoké školy ....................................................................................................................... 5
2.2.
Organizační schéma vysoké školy .......................................................................................................... 5
2.3.
Orgány vysoké školy .............................................................................................................................. 8
2.3.1.
Zakladatel.............................................................................................................................................. 8
2.3.2.
Správní rada .......................................................................................................................................... 9
2.3.3.
Dozorčí rada .......................................................................................................................................... 9
2.3.4.
Ředitel ................................................................................................................................................... 9
2.3.5.
Náměstek ředitele ................................................................................................................................. 9
2.3.6.
Rektor .................................................................................................................................................... 9
2.3.7.
Prorektoři .............................................................................................................................................10
2.3.8.
Úsekoví manažeři .................................................................................................................................10
2.3.9.
Manažeři ústavů a kabinetů .................................................................................................................10
2.3.10.
Akademický senát .................................................................................................................................10
2.3.11.
Akademická rada ..................................................................................................................................11
2.3.12.
Disciplinární komise ..............................................................................................................................12
2.3.13.
Rada studijního programu ....................................................................................................................12
2.4.
Zastoupení vysoké školy v reprezentaci vysokých škol ..........................................................................13
2.5.
Vize a mise MVŠO .................................................................................................................................13
2.6.
Změny vnitřních předpisů na MVŠO v roce 2011 ...................................................................................14
3.
Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost ...................................................................14
3.1.
Akreditované studijní programy ...........................................................................................................14
3.2.
Kreditní systém studia na MVŠO. ..........................................................................................................16
3.3.
Další vzdělávací aktivity realizované MVŠO ..........................................................................................16
4.
Studenti ................................................................................................................................................18
4.1.
Studenti v akreditovaných studijních programech ................................................................................18
4.2.
Studenti samoplátci ..............................................................................................................................19
4.3.
Studenti ve věku nad 30 let ...................................................................................................................20
4.4.
Neúspěšní studenti v akreditovaných studijních programech ...............................................................22
4.5.
Opatření uplatňovaná pro snížení studijní neúspěšnosti. ......................................................................22
5.
Absolventi .............................................................................................................................................23
5.1.
Absolventi akreditovaných studijních programů ...................................................................................23
5.2.
Spolupráce s absolventy .......................................................................................................................24
6.
Zájem o studium ...................................................................................................................................24
6.1.
Zájem o studium na vysoké škole ..........................................................................................................24
6.2.
Organizace přijímacích zkoušek na MVŠO.............................................................................................26
2
Moravská vysoká škola Olomouc
Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc
tel/fax: +420 587 332 311
e-mail: [email protected], www.mvso.cz
6.3.
Spolupráce se středními školami ...........................................................................................................26
7.
Akademičtí pracovníci...........................................................................................................................26
7.1.
Akademičtí pracovníci -přepočtené počty .............................................................................................26
7.2.
Věková struktura akademických a vědeckých pracovníků .....................................................................27
7.3.
Počty akademických pracovníků podle rozsahu pracovních úvazků a nejvyšší dosažené kvalifikace .....28
7.4.
Počty akademických pracovníků s cizím státním občanstvím ................................................................28
7.5.
Přehled kurzů dalšího vzdělávání akademických pracovníků ................................................................28
7.6.
Kariérní růst akademických pracovníků ................................................................................................29
8.
Sociální záležitosti studentů a zaměstnanců .........................................................................................29
8.1.
Stipendia studentům dle počtu studentů, kteří je obdrželi či pravidelně pobírali v daném roce ............29
8.2.
Stipendia studentům dle účelu stipendia ..............................................................................................30
8.3.
Stipendijní programy MVŠO..................................................................................................................31
8.4.
Poradenské služby poskytované na MVŠO a přístup ke studentům se specifikými potřebami. ..............31
8.5.
Podpora nadaných studentů .................................................................................................................31
8.6.
Ubytovací a stravovací služby vysoké školy...........................................................................................32
9.
Infrastruktura .......................................................................................................................................32
9.1.
Fondy knihoven.....................................................................................................................................32
9.2.
Informační a komunikační infrastruktura .............................................................................................33
10.
Celoživotní vzdělávání ..........................................................................................................................33
11.
Výzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí činnost ...........................................................................33
11.1.
Účelové finanční prostředky na výzkum, vývoj a inovace ......................................................................34
11.2.
Vědecké konference (spolu)pořádané MVŠO .......................................................................................34
11.3.
Podíl aplikační sféry na tvorbě a uskutečňování studijních programů ...................................................35
11.4.
Spolupráce s aplikační sférou na tvorbě a přenosu inovací ...................................................................36
11.5.
Počty odborníků z aplikační sféry podílející se na výuce v akreditovaných studijních programech ........36
11.6.
Počty studijních oborů, které mají ve své obsahové náplni povinné absolvování odborné praxe ..........37
11.7.
Příjmy z aktivit ve vědě výzkumu a inovacích ........................................................................................37
11.8.
Působení MVŠO v rámci regionu ...........................................................................................................37
12.
Internacionalizace ................................................................................................................................38
12.1.
Strategii pro rozvoj mezinárodních vztahů a mezinárodního prostředí .................................................38
12.2.
Zapojení vysoké školy do mezinárodních vzdělávacích programů vč. mobilit ........................................38
12.3.
Mobilita studentů a akademických pracovníků podle zemí ...................................................................40
13.
Zajišťování kvality a hodnocení realizovaných činností .........................................................................40
13.1.
Vnitřní hodnocení kvality vzdělávání ....................................................................................................40
13.2.
Finanční kontrola v roce 2011 na MVŠO................................................................................................41
13.3.
Certifikát ISO 9001: 2009 ......................................................................................................................41
14.
Národní a mezinárodní excelence vysoké školy .....................................................................................41
3
Moravská vysoká škola Olomouc
Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc
tel/fax: +420 587 332 311
e-mail: [email protected], www.mvso.cz
14.1.
Členství Moravské vysoké školy v organizacích a sdruženích ................................................................41
15.
Rozvoj vysoké školy ..............................................................................................................................42
15.1.
Zapojení vysoké školy do operačních programů financovaných ze strukturálních fondů EU ..................42
16.
Závěr ....................................................................................................................................................45
17.
Přílohy ..................................................................................................................................................47
4
Moravská vysoká škola Olomouc
Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc
tel/fax: +420 587 332 311
e-mail: [email protected], www.mvso.cz
1. Úvod
Moravská vysoká škola Olomouc je pružná a flexibilní škola, která se dynamicky vyvíjí a neustále pracuje na
zlepšování svých procesů a zkvalitňování personálního zabezpečení. Je personálně stabilizovaná s aktivním
a ambiciózním mladým pracovním kolektivem, který tvůrčím způsobem spolupracuje se zkušenými
akademickými pracovníky a odborníky z praxe. MVŠO také systematicky rozvíjí vědecko-výzkumné aktivity a
intenzivně spolupracuje s regionem.
V oblasti vnitřního řízení došlo k dalšímu zlepšení vnitřních procesů se záměrem jejich realizace
v maximální kvalitě. V květnu 2011 získala MVŠO certifikaci systému managementu kvality dle normy ČSN
EN ISO 9001:2009.
2. Základní údaje o vysoké škole
Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. je podle § 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a
doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
soukromou vysokou školou neuniverzitního typu. Vysoká škola poskytuje vysokoškolské vzdělání v
akreditovaném bakalářském studijním programu a absolventům uděluje akademický titul “bakalář“ ve
zkratce „Bc.“, uváděné před jménem.
2.1. Úplný název vysoké školy
Úplný název soukromé vysoké školy:
Používaná zkratka:
Adresa:
Tel:
Fax:
e-mail:
http:
Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.
MVŠO
772 00 Olomouc, Jeremenkova 42
+ 420 587 332 311
+ 420 587 332 311
[email protected]
www.mvso.cz
Obecně prospěšná společnost Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. byla založena zakládací listinou ze
dne 29. 3. 2005 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 12. 7. 2005 v souladu se zákonem č. 248/1995 Sb. o obecně
prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů a zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých
školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2.2. Organizační schéma vysoké školy
V roce 2011 MVŠO aktualizovala svou organizační strukturu. Východiskem pro tuto aktualizaci byly nejen
změny legislativní, zejména změna Zákona o obecně prospěšných společnostech a zní plynoucí změny
Zakládací listiny a Statutu, ale i Záměr zakladatele a aktualizované Strategie rozvoje MVŠO. Veškeré změny
byly promítnuty do organizačního řádu MVŠO. Tento reflektuje dynamické změny MVŠO, které jsou
v souladu s procesním řízením vyžadovaným normou ČSN EN ISO 9001:2009.
5
Moravská vysoká škola Olomouc
Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc
tel/fax: +420 587 332 311
e-mail: [email protected], www.mvso.cz
Organizační schéma MVŠO platné do 30. 6. 2011
ZAKLADATEL ŠKOLY
DOZORČÍ RADA
SPRÁVNÍ RADA
Kancelář
rektora
PMJ
Personální
oddělení
REKTOR
PROREKTOR
pro vnitřní a vnější
vztahy
PROREKTOR
pro studijní a
pedagogické zál.
PROREKTOR
pro vědu, výzkum
a rozvoj
Sekretariát
prorektora
Studijní oddělení
Knihovna /
studovna
Sekretariát
prorektora
Sekretariát
prorektora
Akademický
senát
Ústav
ekonomie
Kolegium
rektora
Ústav
managementu
a marketingu
Ústav
společenských
věd
Právník
KVESTOR
Ekonomické
oddělení
Oddělení
ostatních služeb
Rada
studijního
programu
Rada
ústavů
Ústav
právních nauk
6
Ústav
exaktních věd
Akademická rada
Ústav
informatiky
Kabinet
aplikované
lingvistiky
Disciplinární
komise
Kabinet
profesní
přípravy
Moravská vysoká škola Olomouc
Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc
tel/fax: +420 587 332 311
e-mail: [email protected], www.mvso.cz
Organizační schéma MVŠO platné od 1. 7. 2011
ZAKLADATEL ŠKOLY
SPRÁVNÍ RADA
DOZORČÍ RADA
Vedení
vysoké
školy
Ředitel
Akademický
senát
Právník
Akademická
rada
Kolegium
rektora
Studijní
oddělení
Prorektor
pro vědu,
výzkum a rozvoj
Kolegium
náměstka
ředitele
Náměstek
Kancléř
ředitele
Rektor
Prorektor
PROREKTOR
prostudijní
studijní a a
pro
pedagogické zál.
pedagogické
zál.
Sekretariát
Prorektor
PROREKTOR
pro
vnější
pro vnější vztahy
Kvestor
Oddělení
zahraničních
vztahů
Knihovna /
studovna
Personalista
vztahy
Ekonomické
oddělení
Oddělení
služeb
Rada st.
programu
Osobní
oddělení
Představitel
pro kvalitu
Odd pro
integrovaný
systém řízení
PR Manažer
Oddělení PR
a marketingu
Odd. vnitřních
vztahů
Disciplinární
komise
Rada ústavů
Ústav
ekonomie
Ústav
managementu a
marketingu
Ústav
společenských
věd
Ústav
právních nauk
Ústav
exaktních věd
Ústav
informatiky
Kabinet
aplikované
lingvistiky
Kabinet
profesní přípravy
V organizačním schématu se odráží další rozvoj vnitřního řízení vysoké školy charakterizovaný
standardizací procesního řízení a prohlubující se dělbou práce. Ve stylu řízení se tak účinně uplatňuje
dostatečná míra autonomie kompetencí jednotlivých organizačních celků, a to při zajištění důsledného
řízení směřujícího k naplnění mise školy formulované a kontrolované jejím zakladatelem.
Organizační schéma reflektuje především:
Charakter řízení vysoké školy jako obecně prospěšné společnosti (Změna zákona o obecně
prospěšných společnostech - viz Zákon č. 231/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 248/1995 Sb., o
7
Moravská vysoká škola Olomouc
Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc
tel/fax: +420 587 332 311
e-mail: [email protected], www.mvso.cz
obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů).
 Řízení vysoké školy a její statutární zastupování je reprezentováno ředitelem.
Specifikum hledání synergie akademického a podnikatelského světa.
 Vyvážená struktura akademických a podnikatelských aspektů řízení je ve vedení reprezentována
rektorem a náměstkem ředitele.
Důraz na zpětnou vazbu a realizaci vnitřních kontrolních mechanismů.
 Komunikační platforma pro získávání zpětné vazby ze studijního procesu je reprezentována
Akademickým senátem.
 Komunikační platforma pro získávání zpětné vazby z prostředí vědy a výzkumu i praxe je
reprezentována Akademickou radou.
Přirozený rozvoj základních strukturních prvků školy – ústavů a kabinetů – a prohlubování jejich
autonomie.
 Ústavy a kabinety jsou základnou hierarchie školy s bezprostřední vazbou na její vedení.
Zásadní zodpovědnost zakladatele za činnost a výsledky školy.
Zakladatel školy uplatňuje svou zodpovědnost prostřednictvím Správní rady a Dozorčí rady.
Vedení školy:
Ředitel:
Rektor:
Náměstek ředitele:
Prorektoři:
Kvestor:
Personalista:
Představitel pro kvalitu:
PR manažer:
RNDr. Josef Tesařík
Doc. RNDr. Eva Grublová, CSc.
Mgr. Vladimíra Sedláčková
Ing. Michal Menšík, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Michaela Vaněčková
PhDr. Ladislav Chvátal, Ph.D.
Ing. Martina Buráňová
Mgr. Vladimíra Sedláčková
Mgr. Martin Fink
Mgr. Monika Mackovíková
2.3. Orgány vysoké školy
2.3.1. Zakladatel
Zakladatelem vysoké školy je obchodní společnost Regionální centrum Olomouc s.r.o. se sídlem v Olomouci,
Jeremenkova 1211/40B, PSČ 772 00, IČ 190 12 811, zapsaná dne 15. 10. 1991 pod spisovou značkou C. 1729
do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě.
8
Moravská vysoká škola Olomouc
Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc
tel/fax: +420 587 332 311
e-mail: [email protected], www.mvso.cz
2.3.2. Správní rada
Složení správní rady do 13. 6. 2011:






RNDr. Josef Tesařík - předseda
JUDr. Vlastislav Lexa - místopředseda
Bc. Josef Tesařík, MBA
Bc. Eva Kubelková
Mgr. František Doležel
Josef Krchňáček
Aktuální složení správní rady k datu 31. 12. 2011:



Bc. Josef Tesařík, MBA - předseda
JUDr. Vlastislav Lexa - místopředseda
Bc. Eva Kubelková
2.3.3. Dozorčí rada
V roce 2011 nedošlo k žádným změnám v dozorčí radě MVŠO.
Aktuální složení dozorčí rady k datu 31. 12. 2011:



PaedDr. Olga Němcová, MBA – předsedkyně
Ing. Ludmila Horsáková – místopředsedkyně
RNDr. Jiří Vaněček, MBA
2.3.4. Ředitel
Ředitel je statutární orgán vysoké školy. Ředitel řídí a odpovídá za veškerou činnost vysoké školy.
Tuto funkci vykonává RNDr. Josef Tesařík.
2.3.5. Náměstek ředitele
Náměstek odpovídá za hospodaření a správu vysoké školy v rozsahu oprávnění stanoveného Zakládací
listinou, Statutem, Organizačním řádem a pověřením vydaným ředitelem.
Tuto funkci vykonává Mgr. Vladimíra Sedláčková
2.3.6. Rektor
Rektor zodpovídá za akademické činnosti vysoké školy v rozsahu oprávnění stanoveného Zakládací listinou,
Statutem vysoké školy, Organizačním řádem MVŠO a pověřením vydaným ředitelem.
Tuto funkci vykonává doc. RNDr. Eva Grublová, CSc.
9
Moravská vysoká škola Olomouc
Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc
tel/fax: +420 587 332 311
e-mail: [email protected], www.mvso.cz
2.3.7. Prorektoři
Prorektoři zastupují rektora ve stanovených úsecích činnosti vysoké školy.
Prorektor vnější vztahy, zástupce rektorky: PhDr. Mgr. Ladislav Chvátal, Ph.D.
Prorektor pro vědu, výzkum a rozvoj: Ing. Michal Menšík, Ph.D.
Prorektorka pro studijní a pedagogické záležitosti: Mgr. et Mgr. Michaela Vaněčková
2.3.8. Úsekoví manažeři
Úsekoví manažeři zastupují náměstka ředitele ve stanovených úsecích hospodaření a správy vysoké školy.
Kvestor:
Personalista:
Představitel pro kvalitu:
PR manažer:
Ing. Martina Buráňová
Mgr. Vladimíra Sedláčková
Mgr. Martin Fink
Mgr. Monika Mackovíková
2.3.9. Manažeři ústavů a kabinetů
Manažeři ústavů a kabinetů odpovídají za činnosti, hospodaření a správu ústavu či kabinetu, pro který jsou
manažerem ústavu či manažerem kabinetu jmenováni.
Ústavy a kabinety na MVŠO:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
Ústav ekonomie:
Ústav managementu a marketingu:
Ústav společenských věd:
Ústav právních nauk:
Ústav exaktních věd:
Ústav informatiky:
Kabinet aplikované lingvistiky:
Kabinet profesní přípravy:
2.3.10. Akademický senát
Složení Akademického senátu MVŠO do 21. 5. 2011:







PhDr. Jana MAREŠOVÁ - předsedkyně Akademického senátu
Mgr. Daniela NAVRÁTILOVÁ
Ing. Renáta PAVLÍČKOVÁ
Ing. Kamila OTAVOVÁ
JUDr. Mgr. Eva ŠIMEČKOVÁ, PhD.
Ing. Vladimír HOBZA, Ph.D.
Michal KOUŘIL
10
Moravská vysoká škola Olomouc
Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc
tel/fax: +420 587 332 311
e-mail: [email protected], www.mvso.cz


Josef RAJMON
Klára DREXLEROVÁ
Ve dnech ve dnech 15. – 21. 4. 2011 proběhly řádné volby do AS MVŠO.
Nově zvolení členové Akademického senátu:









Mgr. Daniela Navrátilová- předsedkyně AS
PhDr. Jana Marešová
Mgr. Pavla Heřmánková
Mgr. Bc. Irena Kovačičinová
PhDr. Jan Lavrinčík, DiS.
Mgr. Veronika Kainzová
Marcel Havlíček
Ladislav Ječmínek
Michaela Rašnerová
V souvislosti s přijetím nového Volebního a jednacího řádu Akademického senátu, došlo ke změně počtu
členů AS, kde nově AS je tvořen 3 zaměstnanci a 3 studenty namísto dosavadních devíti členů. Protože nově
platné předpisy nepočítaly s přechodným obdobím, rozhodli se členové AS vyřešit danou situaci hromadnou
rezignací na své funkce tak, aby umožnili zvolení nového senátu dle nově platné legislativy.
Na zasedání Akademického senátu dne 7.9. 2011 se všichni členové AS se veřejným vyjádřením vzdali svého
členství. Nové volby do Akademického senátu MVŠO byly naplánovány přibližně na začátek roku 2012.
2.3.11. Akademická rada
Akademická rada je odborně-tvůrčí orgán školy a poradní orgán rektora. Akademická rada projednává
zásadní otázky odborné profilace vysoké školy. Je tvořena významnými zástupci spolupracujících vysokých
škol, vědeckých pracovišť, města, regionu a praxe.
Složení Akademické rady:
prof. RNDr. Miroslav HRABOVSKÝ, DrSc.
prof. Ing. Bedřich DUCHOŇ, CSc.
prof. RNDr. Lubomír DVOŘÁK, CSc.
doc. RNDr. Eva GRUBLOVÁ
prof. Ing. Bohumil KRÁL, CSc.
prof. Ing. František KOVÁŘ, CSc.
prof. PaedDr. Libuše LUDÍKOVÁ, CSc.
prof. Ing. Zbyněk PITRA, DrSc.
doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr.
prof. Dr. Ing Miroslav POKORNÝ
prof. RNDr. Václav SNÁŠEL, CSc.
doc. MUDr. Pavel STEJSKAL, CSc.
prof. Dr. Zdeněk SOUČEK, DrSc.
prof. RNDr. Juraj ŠEVČÍK, Ph.D.
11
Moravská vysoká škola Olomouc
Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc
tel/fax: +420 587 332 311
e-mail: [email protected], www.mvso.cz
prof. Ing. Jan ŠIROKÝ, CSc.
Ing. Štěpán URBANEC, CSc.
2.3.12. Disciplinární komise
Členy disciplinární komise vysoké školy a jejího předsedu se souhlasem akademického senátu jmenuje a
odvolává rektor z řad členů akademické obce.
Disciplinární komise projednává disciplinární přestupky studentů vysoké školy a předkládá návrh
na rozhodnutí rektorovi.
Složení disciplinární komise k datu 31. 12. 2012:

doc. PhDr. et Dr. Libuše Podlahová

doc. RNDr. Jiřího Zeman, CSc.

Lenka Kolaříková

Zbyněk Lach

Pavlína Křivková

Eva Vostrá
Vzhledem k tomu, že nedošlo ve sledovaném období k zásadnímu přestupku, disciplinární komise nebyla
nucena se sejít.
2.3.13. Rada studijního programu
Rada studijního programu je orgán jmenovaný rektorem, tvořený profesory a docenty působícími na
Moravské vysoké škole Olomouc, o.p.s. Má významnou funkci v procesu definování a uskutečňování
koncepce studijních programů, sledování a hodnocení studia a přípravy státních závěrečných zkoušek.
Složení Rady studijního programu:
Doc. RNDr. Eva Grublová, CSc. – rektorka
Prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.
Prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
Prof. JUDr. Zdeněk Souček, DrSc.
Prof. Ing. Jan Široký, CSc.
Doc. PhDr. et Dr. Libuše Podlahová
Doc. Ing. Richard Pospíšil, Ph.D.
Doc. Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D.
Doc. RNDr. Jiří Zeman, CSc.
PaedDr. PhDr. Jiří Dostál, Ph.D.
Mgr. Daniela Navrátilová
Ing. Jarmila Zimmermannová, Ph.D.
12
Moravská vysoká škola Olomouc
Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc
tel/fax: +420 587 332 311
e-mail: [email protected], www.mvso.cz
2.4. Zastoupení vysoké školy v reprezentaci vysokých škol
Česká konference rektorů: člen
Rada vysokých škol: člen
Asociace soukromých vysokých škol ČR: člen
2.5. Vize a mise MVŠO
Mise
a. Vychovávat a rozvíjet manažerské vrstvy regionu s cílem systematické podpory
dlouhodobého rozvoje regionu:
zajistit transfer odborného ekonomicko-manažerského know-how,
vzdělávat a vychovávat manažery z hlediska jejich odborného růstu, osobnostních
profilů a hodnotových rámců,
vést studenty a partnery z praxe k zodpovědnosti za své aktivity a trvale udržitelný
rozvoj lidské společnosti (rodina, město, region, …).
b. Aktivně se účastnit inovačních procesů v rámci regionu, ČR a EU:
získávat a vědecko-výzkumně rozvíjet specifické inovační know-how,
budovat „mosty“ mezi vědou, výzkumem a tržním prostředím,
zaměřit se především na malé, střední podniky a veřejnou správu.
c. Přispívat k hledání místa a ukotvenosti regionu a jeho občanů v globálním světě.
Vize
a. Realizovat evropskou vysokou školu, která má svůj základ v regionu, ale aktivně se účastní
evropské dělby práce.
b. Dosáhnout akademické úrovně v provázanosti Bc. – Mgr. – Ph.D.
c. Aktivně podporovat a realizovat inovační procesy.
d. Mnohovrstevně zapojit školu do života regionu a region zapojit do života školy.
e. Vytvářet partnerské vztahy s vysokými školami, firemním, neziskovým a veřejným
sektorem.
V každé etapě rozvoje školy budou řešeny všechny cíle současně, průřezově a budou hledány jejich
synergické efekty.
Odborné zaměření MVŠO
a. Ekonomika, management a informačně komunikační technologie jako nezbytná
„gramotnost“ absolventa VŠ pro 21. století.
b. Postupnou profilací a akreditací těchto oborů prostřednictvím technologických specializací
vytvářet mezioborová studia v oblastech.
Energetika.
Provozování, správa a transfer majetku.
Správa technických a technologických zařízení (různých úrovní).
13
Moravská vysoká škola Olomouc
Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc
tel/fax: +420 587 332 311
e-mail: [email protected], www.mvso.cz
c. Důraz na aplikovatelost odbornosti školy v tržním prostředí.
Celkové směřování školy je k excelenci zaměřené na specializovaná mezioborová studia uplatnitelná
v tržním prostředí.
2.6. Změny vnitřních předpisů na MVŠO v roce 2011
V rámci přípravy certifikačního procesu podle normy ISO 9001 byla provedena komplexní inventura stávající
dokumentace a její vazby na vykonávané činnosti. Následně provedené změny a úpravy reflektovaly jednak
nově definovanou formu procesního řízení vysoké školy, tak aktuální legislativní změny týkající se
především řízení o.p.s. a novelizací vysokoškolského zákona.
Garanti jednotlivých procesů byli seznámeni s novými kompetencemi v souvislosti s nově zaváděným
systémem řízení kvality.
Revidovány a aktualizovány byly mimo jiné tyto dokumenty:








Statut MVŠO – úprava de minimis
Organizační řád a schéma – úprava a upřesnění řídící vertikály MVŠO
Dlouhodobý záměr
Studijní a zkušební řád
Disciplinární řád
Jednací řád Akademické rady
Volební a jednací řád akademického senátu
Stipendijní řád
3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost
3.1. Akreditované studijní programy
MVŠO má akreditovaný bakalářský studijní program „Ekonomika a management“ v těchto oborech:



6208R086 Podniková ekonomika a management
6208R131 Management a ekonomika ve veřejném sektoru
6209R027 Podnikové informační systémy
Studijní program bakalářského stupně si studenti mohou zvolit jak ve formě prezenční tak kombinované.
Počty akreditovaných studijních programů v roce 2011 jsou k nahlédnutí na následující straně.
14
Moravská vysoká škola Olomouc
Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc
tel/fax: +420 587 332 311
e-mail: [email protected], www.mvso.cz
Tabulka 3.1
Akreditované studijní programy (počty)
Moravská vysoká škola
Olomouc, o.p.s.
Skupiny akreditovaných
studijních programů
přírodní vědy a nauky
technické vědy a nauky
zeměděl.-les. a veter. vědy
a nauky
zdravot., lékař. a farm.
vědy a nauky
společenské vědy, nauky a
služby
ekonomie
právo, právní a
veřejnosprávní činnost
pedagogika, učitelství a
sociál. péče
obory z oblasti psychologie
vědy a nauky o kultuře a
umění
Bakalářské
studium
P
K/D
Magisterské
studium
P
K/D
Navazující
magisterské
studium
P
K/D
Doktorské
studium
CELKEM
KKOV
11-18
21-39
41,43
51-53
61,67,7173
62,65
1
1/0
2/0
1
1/0
2/0
68
74,75
77
81,82
Fakulta 2 (název)*
Skupiny akreditovaných
studijních programů
přírodní vědy a nauky
technické vědy a nauky
zeměděl.-les. a veter. vědy
a nauky
zdravot., lékař. a farm.
vědy a nauky
společenské vědy, nauky a
služby
ekonomie
právo, právní a
veřejnosprávní činnost
pedagogika, učitelství a
sociál. péče
obory z oblasti psychologie
vědy a nauky o kultuře a
umění
CELKEM
KKOV
11-18
21-39
41,43
51-53
61,67,7173
62,65
68
74,75
77
81,82
15
Moravská vysoká škola Olomouc
Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc
tel/fax: +420 587 332 311
e-mail: [email protected], www.mvso.cz
MVŠO nerealizuje studijní programy akreditované v cizím jazyce ani společné studijní programy
uskutečňované společně s jinou vysokou či vyšší odbornou školou. Z tohoto důvodu nejsou doporučené
body osnovy (3b – 3e včetně příslušných tabulek) ve výroční zprávě uváděny.
3.2. Kreditní systém studia na MVŠO.
Studium na MVŠO je realizováno kreditní formou, a to prostřednictvím systému studijní agendy IS/STAG.
Každý předmět uvedený ve studijním programu je ohodnocen podle „Evropského kreditního
systému/Europa Transfer Credits System“ (dále jen „ECTS“) určitým počtem kreditů, které vyjadřují
kvantitativní míru zátěže studenta při studiu daného předmětu. Tentýž předmět má stejné kreditní
ohodnocení pro všechny studenty. Student získává kredity úspěšným absolvováním předmětu.
Všichni absolventi v roce 2011 obdrželi dodatek k diplomu (Diploma Supplement ), a to jak v české, tak
anglické mutaci. Pro následující rok (2012) je připravována žádost pro získání certifikátu Diploma
Supplement Label.
3.3. Další vzdělávací aktivity realizované MVŠO
V akademickém roku 2011/2012 zahájila Moravská vysoká škola Olomouc výuku certifikovaných kurzů
energetického a facility managementu formou volitelných předmětů otevřených pro studenty MVŠO. Kurzy
jsou realizovány ve spolupráci se společností Schneider Electric a asociací IFMA CZ (International Facility
Management Association). Díky těmto úspěšně absolvovaným certifikovaným kurzům studenti zvyšují svoje
šance na úspěch na trhu práce.
V předmětu Základy energetického managementu se studenti v průběhu semestru seznamovali se základy
energetického managementu a dále se rozvíjeli v oblastech ekonomicky a environmentálně šetrné výroby
i spotřeby energie a zlepšování účinnosti energetického vybavení budov. Studenti se v rámci výuky
zúčastnili exkurzí nebo přednášek expertů ze Schneider Electric.
Studenti předmětu Facility management se v průběhu semestru seznamovali s pojetím facility
managementu, s tím, jak je vnímán v mezinárodním pojetí a podle evropských norem. Předmět se zaměřil
zejména na vztahy mezi interním a externím facility manažerem a praktické řešení zajištění podpůrných
procesů v rámci podniku. Úspěšní absolventi předmětu získali certifikát garantovaný IFMA CZ.
16
Moravská vysoká škola Olomouc
Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc
tel/fax: +420 587 332 311
e-mail: [email protected], www.mvso.cz
V roce 2011 probíhaly na MVŠO další vyžádané přednášky, jejichž cílem bylo seznámit studenty s aktuálními
tématy z oblasti ekonomiky a managementu (viz. tabulka).
Přednášející
Téma
Datum
Ing. Ondřej Štrup
Prezident IFMA CZ
Trendy facility managementu v EU a
světě, klíčová role facility manažera
pro podnik
29. 9. 2011
Boris Zupančič, dipl. Ing.el.
Ředitel České rady pro šetrné budovy
Šetrné budovy - Energeticky efektivní
budovy jako klíčová platforma pro
6. 10. 2011
aplikaci energeticky, environmentálně
i ekonomicky šetrných řešení
Energetický management- Účinné a
Dipl. Ing. Olaf Körner
efektivní využívání energie k
generální ředitel Schneider Electric CZ maximalizaci zisků a posílení
konkurenceschopnosti
20. 10. 2011
Ing. Jan Březina
Poslanec Evropského parlamentu
10. 11. 2011
Leadership - motivovat a probouzet
ambice ke změnám
Pedagogové MVŠO se v rámci zefektivňování výukových metod věnují i zážitkové pedagogice. V minulém
roce proběhl již druhý ročník ekonomicko-manažerského kurzu pro studenty všech ročníků „PozNEJ!“
Kurz probíhal v letních měsících a
studenti společně s pedagogy měli
možnost
prostřednictvím
sportovních aktivit a manažerských
her poznat to nejlepší nejen ze svých
spolužáků a učitelů, ale především ze
sebe.
Kurz PozNEJ! 2011
17
Moravská vysoká škola Olomouc
Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc
tel/fax: +420 587 332 311
e-mail: [email protected], www.mvso.cz
V neposlední řadě v květnu 2011 proběhl na půdě MVŠO workshop Aktuální ekonomické otázky 2011 regionální pohled na ekonomické dění v ČR a Olomouckém kraji. V hlavním panelu vystoupil např. Ing.
Karel Korba, vedoucí oddělení Analýzy daňové politiky Ministerstva financí ČR, který hovořil o reformách
daní v České republice a současné daňové politice v Evropské unii.
Workshop byl rozdělen do tří sekcí. První se věnovala hospodářské politice a jejím dopadům. V druhé sekci
byly představeny některé v současnosti řešené projekty v regionu. Velký zájem účastníci projevili o sekci
Aktuality v oblasti sociálního podnikání. Této sekce se zúčastnili zástupci nově vzniklých sociálních firem
v Olomouci, kteří předali studentům MVŠO i zájemcům o sociální ekonomiku svoje zkušenosti.
4. Studenti
4.1. Studenti v akreditovaných studijních programech
Tabulka 4.1
Studenti v akreditovaných studijních programech (počty)
Moravská vysoká škola
Olomouc, o.p.s.
Bakalářské
studium
P
K/D
Magisterské
studium
P
K/D
Navazující
magisterské
studium
P
K/D
Doktorské
studium
CELKEM
Fakulta 1 (název)*
Skupiny akreditovaných
studijních programů
přírodní vědy a nauky
technické vědy a nauky
zeměděl.-les. a veter. vědy
a nauky
zdravot., lékař. a farm.
vědy a nauky
společenské vědy, nauky a
služby
ekonomie
právo, právní a
veřejnosprávní činnost
pedagogika, učitelství a
sociál. péče
obory z oblasti psychologie
vědy a nauky o kultuře a
umění
KKOV
11-18
21-39
41,43
51-53
61,67,7173
62,65
412
326/0
68
74,75
77
81,82
Fakulta 2 (název)*
Skupiny akreditovaných
studijních programů
přírodní vědy a nauky
technické vědy a nauky
KKOV
11-18
21-39
18
738/0
Moravská vysoká škola Olomouc
Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc
tel/fax: +420 587 332 311
e-mail: [email protected], www.mvso.cz
zeměděl.-les. a veter. vědy
a nauky
zdravot., lékař. a farm.
vědy a nauky
společenské vědy, nauky a
služby
ekonomie
právo, právní a
veřejnosprávní činnost
pedagogika, učitelství a
sociál. péče
41,43
51-53
61,67,7173
62,65
68
74,75
obory z oblasti psychologie
vědy a nauky o kultuře a
umění
CELKEM
77
81,82
412
326/0
738/0
Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program/obor
P = prezenční
K/D = kombinované / distanční
4.2. Studenti samoplátci
Tabulka 4.4
Studenti - samoplátci** (počty)
Moravská vysoká škola
Olomouc, o.p.s.
Bakalářské
studium
P
K/D
Magisterské
studium
P
K/D
Navazující
magisterské
studium
P
K/D
Doktorské
studium
CELKEM
Fakulta 1 (název)*
Skupiny akreditovaných
studijních programů
přírodní vědy a nauky
technické vědy a nauky
zeměděl.-les. a veter. vědy
a nauky
zdravot., lékař. a farm.
vědy a nauky
společenské vědy, nauky a
služby
ekonomie
právo, právní a
veřejnosprávní činnost
pedagogika, učitelství a
sociál. péče
obory z oblasti psychologie
KKOV
11-18
21-39
41,43
51-53
61,67,7173
62,65
412
326/0
68
74,75
77
19
738/0
Moravská vysoká škola Olomouc
Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc
tel/fax: +420 587 332 311
e-mail: [email protected], www.mvso.cz
vědy a nauky o kultuře a
umění
81,82
Fakulta 2 (název)*
Skupiny akreditovaných
studijních programů
přírodní vědy a nauky
technické vědy a nauky
zeměděl.-les. a veter. vědy
a nauky
zdravot., lékař. a farm.
vědy a nauky
společenské vědy, nauky a
služby
ekonomie
právo, právní a
veřejnosprávní činnost
pedagogika, učitelství a
sociál. péče
obory z oblasti psychologie
vědy a nauky o kultuře a
umění
CELKEM
KKOV
11-18
21-39
41,43
51-53
61,67,7173
62,65
68
74,75
77
81,82
412
326/0
738/0
Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program/obor
P = prezenční
K/D = kombinované / distanční
**Samoplátcem se rozumí osoba (student), která si své studium hradí v plné výši sám/sama a vysoká škola jej nevykazuje v
počtech studentů rozhodných pro určení výše státního příspěvku na vzdělávací činnost.
4.3. Studenti ve věku nad 30 let
Tabulka 4.5
Studenti ve věku nad 30 let
Moravská vysoká škola
Olomouc, o.p.s.
Bakalářské
studium
P
K/D
Fakulta 1 (název)*
Skupiny akreditovaných
studijních programů
přírodní vědy a nauky
technické vědy a nauky
zeměděl.-les. a veter. vědy
a nauky
zdravot., lékař. a farm.
vědy a nauky
KKOV
11-18
21-39
41,43
51-53
20
Magisterské
studium
P
K/D
Navazující
magisterské
studium
P
K/D
Doktorské
studium
CELKEM
Moravská vysoká škola Olomouc
Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc
tel/fax: +420 587 332 311
e-mail: [email protected], www.mvso.cz
společenské vědy, nauky a
služby
ekonomie
právo, právní a
veřejnosprávní činnost
pedagogika, učitelství a
sociál. péče
61,67,7173
62,65
obory z oblasti psychologie
vědy a nauky o kultuře a
umění
77
1
179/0
180/0
1
179/0
180/0
68
74,75
81,82
Fakulta 2 (název)*
Skupiny akreditovaných
studijních programů
přírodní vědy a nauky
technické vědy a nauky
zeměděl.-les. a veter. vědy
a nauky
zdravot., lékař. a farm.
vědy a nauky
společenské vědy, nauky a
služby
ekonomie
právo, právní a
veřejnosprávní činnost
pedagogika, učitelství a
sociál. péče
obory z oblasti psychologie
vědy a nauky o kultuře a
umění
CELKEM
KKOV
11-18
21-39
41,43
51-53
61,67,7173
62,65
68
74,75
77
81,82
Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program/obor
P = prezenční
K/D = kombinované / distanční
21
Moravská vysoká škola Olomouc
Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc
tel/fax: +420 587 332 311
e-mail: [email protected], www.mvso.cz
4.4. Neúspěšní studenti v akreditovaných studijních programech
Tabulka 4.6
Neúspěšní studenti v akreditovaných studijních programech (počty)
Moravská vysoká škola
Olomouc, o.p.s.
Skupiny akreditovaných
studijních programů
přírodní vědy a nauky
technické vědy a nauky
zeměděl.-les. a veter. vědy
a nauky
zdravot., lékař. a farm.
vědy a nauky
společenské vědy, nauky a
služby
ekonomie
právo, právní a
veřejnosprávní činnost
pedagogika, učitelství a
sociál. péče
obory z oblasti psychologie
vědy a nauky o kultuře a
umění
CELKEM
Bakalářské
studium
P
K/D
Magisterské
studium
P
K/D
Navazující
magisterské
studium
P
K/D
Doktorské
studium
CELKEM
KKOV
11-18
21-39
41,43
51-53
61,67,7173
62,65
69
46/0
115/0
69
46/0
115/0
68
74,75
77
81,82
4.5. Opatření uplatňovaná pro snížení studijní neúspěšnosti.
Za účelem snižování neúspěšnosti při studiu bylo studentům v období přípravného týdne nabízeno
Repetitorium z matematiky, v rámci kterého jsou opakovány znalosti i na úrovni středoškolského studia.
Zároveň došlo ke zkvalitnění procesu rozřazování studentů do skupin pro výuku anglického jazyka tak, aby
byl každý student přiřazen do té skupiny, která nejlépe vyhovuje jeho dosavadním znalostem. Obě tyto
aktivity přispívají pozitivně k lepšímu zvládání studijních povinností. V neposlední řadě bylo zavedeno
průběžné testování znalostí studentů ve většině profilových předmětů, které poskytuje zpětnou vazbu jak
studentům, tak vyučujícím.
22
Moravská vysoká škola Olomouc
Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc
tel/fax: +420 587 332 311
e-mail: [email protected], www.mvso.cz
5. Absolventi
5.1. Absolventi akreditovaných studijních programů
V roce 2011 absolvovala studium na MVŠO již čtvrtá skupina absolventů v bakalářském stupni. Obhajoby
bakalářských prací a státní závěrečné zkoušky proběhly ve dvou termínech (červen a září 2011). Pro ilustraci
uvádíme výsledky červnového (nejvíce obsazeného) termínu.
Obor
Absolvoval s
vyznamenáním
Absolvoval
Celkem
absolventů
Neabsolvoval
Celkem
6
2
0
72
27
7
78 (64,5 %)
29 (54,7 %)
7 (100 %)
43 (35,5 %)
24 (45,3 %)
0
121
53
7
8 (4,4 %)
106 (58,6 %)
114 (63 %)
67 (37 %)
181
PEM
MEVS
PIS
Celkem
Graf celkových výsledků SZZ červen 2011
Celkový výsledek státních závěrečných zkoušek červen 2011
4,40%
37%
Absolvoval s vyznamenáním
58,60%
Absolvoval
Neabsolvoval
Tabulka 5.1
Absolventi akreditovaných studijních programů (počty)
Moravská vysoká škola
Olomouc, o.p.s.
Skupiny akreditovaných
studijních programů
přírodní vědy a nauky
technické vědy a nauky
zeměděl.-les. a veter. vědy
a nauky
zdravot., lékař. a farm.
vědy a nauky
Bakalářské
studium
P
K/D
Magisterské
studium
P
K/D
KKOV
11-18
21-39
41,43
51-53
23
Navazující
magisterské
studium
P
K/D
Doktorské
studium
CELKEM
Moravská vysoká škola Olomouc
Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc
tel/fax: +420 587 332 311
e-mail: [email protected], www.mvso.cz
společenské vědy, nauky a
služby
ekonomie
právo, právní a
veřejnosprávní činnost
pedagogika, učitelství a
sociál. péče
61,67,7173
62,65
obory z oblasti psychologie
vědy a nauky o kultuře a
umění
CELKEM
77
118
87/0
205/0
118
87/0
205/0
% absolventů bakalářských studijních programů zapsaných v daném roce do navazujícího magisterského studia na
téže vysoké škole
0%
68
74,75
81,82
5.2. Spolupráce s absolventy
Spolupráce s absolventy je na MVŠO na dobré úrovni. Hlavním spojovacím článkem mezi školu a absolventy
je Klub absolventů. Cílem tohoto klubu je vzájemná výměna informací, získávání zpětné vazby pro inovaci
studijních oborů a předmětů s akcentem na budoucí uplatnitelnost v praxi. V lednu 2011 Moravská vysoká
škola Olomouc svým absolventům opět zprostředkovala nabídku účasti ve výběrovém řízení na
absolvování několika odborných stáží v zahraničí. V červnu 2011 byla absolventům Moravské vysoké školy
Olomouc prostřednictvím Klubu absolventů nabídnuta možnost absolvování zahraničních stáží.
Je snahou školy sledovat uplatnění svých absolventů, zatím však nebyla zpracována detailní metodika.
Proto je využíváno především dat z úřadů práce a sdělení studentů samotných.
V roce 2011 se MVŠO rozhodla rozšířit databázi spolupracujících organizací (odborné praxe studentů) o
data reflektující požadavky zaměstnavatelů v regionu. Tato data budou po detailní analýze vstupním
podkladem pro inovovaný studijní proces a nastavení synergického komunikačního kanálu mezi školou a
zaměstnavateli.
6. Zájem o studium
6.1. Zájem o studium na vysoké škole
Vývoj počtu přihlášených a zapsaných studentů v 1 ročníku
Akademický rok
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
Přihlášky 1.
kolo
0
170
201
259
232
Přihlášky 2.
kolo
92
102
186
173
192
24
Počet přijatých
Počet zapsaných
87
240
345
369
345
76
192
280
287
276
Moravská vysoká škola Olomouc
Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc
tel/fax: +420 587 332 311
e-mail: [email protected], www.mvso.cz
Tabulka 6.1
Zájem o studium na vysoké škole
Moravská vysoká škola
Olomouc, o.p.s.
Skupiny
akreditovaných
studijních programů
přírodní vědy a nauky
technické vědy a nauky
zemědíl.-les. A vetře.
vědy a nauky
zdravot., lékař. a farm.
vědy a nauky
společenské vědy,
nauky a služby
ekonomie
právo, právní a
veřejnosprávní činnost
pedagogika, učitelství a
sociál. péče
obory z oblasti
psychologie
vědy a nauky o kultuře
a umění
CELKEM
Bakalářské studium
Magisterské studium
Navazující magisterské studium
Doktorské studium
Počet
Počet
Počet
Počet
Počet
Počet
Počet
Počet
Počet
Počet
Počet
Počet
přihlášek přijatých zapsaných přihlášek přijatých zapsaných přihlášek přijatých zapsaných přihlášek přijatých zapsaných
ke studiu
ke studiu
ke studiu
ke studiu
KKOV
11-18
21-39
41,43
51-53
61,67,7173
62,65
68
443
343
278
74,75
77
81,82
443
343
278
25
Moravská vysoká škola Olomouc
Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc
tel/fax: +420 587 332 311
e-mail: [email protected], www.mvso.cz
6.2. Organizace přijímacích zkoušek na MVŠO
Příjímací zkoušky na MVŠO jsou realizovány vlastními zdroji školy. V rámci přijímacího řízení jsou hodnoceny
následující oblasti:
 studijní výsledky ze střední školy (prospěch ve všech ročnících a u maturity),
 zhodnocení motivačního dopisu,
 zhodnocení ústního pohovoru.
Samotné přijímací zkoušky probíhají ústní formou, cílem je jednak ověřit studentovu motivaci ke studiu,
jednak jeho přehled a znalosti v těchto oblastech:
 všeobecný přehled
 jazykové znalosti
 ekonomika a management
 počítačová gramotnost
Informace o přijímacím řízení jsou k dispozici na webových stránkách školy, bližší informace organizačního
charakteru pak poskytuje studijní oddělení MVŠO.
6.3. Spolupráce se středními školami
V minulém roce, stejně jako v roce 2010, MVŠO rozvíjela spolupráci s vybranými středními školami
v Olomouckém kraji. Na setkání se studenty těchto škol, byla představena MVŠO, její studijní obory,
postavení v rámci regionu a její směřování, coby inovačního prostředníka mezi výzkumem a aplikační
sférou. Po každém setkání byl vyhrazen čas pro diskusi a dotazy studentů.
7. Akademičtí pracovníci
7.1. Akademičtí pracovníci -přepočtené počty
Tabulka 7.1
Akademičtí a vědečtí pracovníci (přepočtené počty**)
Moravská vysoká
škola, o.p.s.
MVŠO
CELKEM
Akademičtí pracovníci
Odborní
CELKEM Profesoři Docenti asistenti Asistenti Lektoři
29,05
29,05
2,6
2,6
4
4
13,25
13,25
26
9,2
9,2
CELKEM
Vědečtí
pracovníci***
0
0
29,05
Moravská vysoká škola Olomouc
Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc
tel/fax: +420 587 332 311
e-mail: [email protected], www.mvso.cz
7.2. Věková struktura akademických a vědeckých pracovníků
Tabulka 7.2
Věková struktura akademických a vědeckých pracovníků (počty fyzických osob)
Moravská vysoká
škola Olomouc,
o.p.s.
Akademičtí pracovníci
Profesoři
do 29 let
30-39 let
40-49 let
50-59 let
60-69 let
nad 70 let
CELKEM
CELKEM
0
0
1
0
0
2
3
ženy
0
0
0
0
0
0
0
Docenti
CELKEM
0
0
2
1
2
1
6
ženy
0
0
0
1
2
0
3
CELKEM
Odborní asistenti
CELKEM
1
9
0
2
2
0
14
ženy
1
3
0
2
2
0
8
Asistenti
CELKEM
3
8
1
1
0
0
13
ženy
1
6
1
1
0
0
9
Pozn.: *** = Vědeckým pracovníkem se v tomto případě rozumí osoba, která není akademickým
pracovníkem (dle §70 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách)
27
Lektoři
CELKEM ženy
Vědečtí
pracovníci***
CELKEM
ženy
4
17
4
4
4
3
36
Moravská vysoká škola Olomouc
Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc
tel/fax: +420 587 332 311
e-mail: [email protected], www.mvso.cz
7.3. Počty akademických pracovníků podle rozsahu pracovních úvazků a nejvyšší dosažené
kvalifikace
Tabulka 7.3
Počty akademických pracovníků podle rozsahu pracovních úvazků a nejvyšší
dosažené kvalifikace (počty fyzických osob)
Moravská vysoká škola
Olomouc, o.p.s.
Akademičtí pracovníci
CELKEM
MVŠO
Rozsahy úvazků
do 0,3
do 0,5
do 0,7
do 1,0
prof.
doc.
0
0
1
2
0
4
0
2
DrSc., CSc., Dr.,
Ph.D., Th.D.
1
2
0
8
ostatní
1
1
7
1
12
Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program/obor
Pozn.: uvádí se pouze nejvyšší dosažený akademický titul
7.4. Počty akademických pracovníků s cizím státním občanstvím
Tabulka 7.4
Akademičtí pracovníci** s cizím státním
občanstvím (počty fyzických osob)
Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.
MVŠO
CELKEM
1
1
Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program/obor
Pozn.: ** = Osoby, které mají s vysokou školou uzavřený pracovněprávní vztah
V roce 2011 nebyl na MVŠO jmenován žádný docent ani profesor.
7.5. Přehled kurzů dalšího vzdělávání akademických pracovníků
V roce 2011 nabídla MVŠO svým zaměstnancům poměrně pestrou paletu vzdělávacích kurzů. Jednak tři
kurzy speciálně zaměřené na vysokoškolskou didaktiku, jednak 24 kurzů v rámci projektu APSYS, které byly
tematicky zaměřeny na široké spektrum oblastí, od cizích jazyků, přes IT dovednosti až po problematiku
legislativy a financování vědy a výzkumu. Počty účastníků jednotlivých kurzů jsou uvedeny v tabulce 7.6.
28
Moravská vysoká škola Olomouc
Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc
tel/fax: +420 587 332 311
e-mail: [email protected], www.mvso.cz
Tabulka 7.6
Přehled kurzů dalšího vzdělávání akademických pracovníků*
Moravská vysoká škola Olomouc, Počet
o.p.s.
kurzů
Kurzy orientované na
pedagogické dovednosti
Kurzy orientované na obecné
dovednosti
Kurzy odborné
CELKEM
Počet účastníků
3
15
24
25
27
40
7.6. Kariérní růst akademických pracovníků
Moravská vysoká škola má zpracovány plány osobního rozvoje svých zaměstnanců. Hodnocení pracovníků
probíhá na základě vnitřní směrnice. Hodnocení probíhá periodicky a je jedním z podkladů pro tvorbu plánu
osobního rozvoje. Hodnocení pracovníků, včetně definování rozvojových a pracovních úkolů na další období
se zaměřuje především na následující kritéria:
Pro všechny pracovníky:
 přístup k plnění pracovních úkolů (samostatnost, odpovědnost, zaměření na cíl,…),

přístup k týmové spolupráci (sdílení know-how, komunikace a interpersonální vztahy,…),

loajalita a zapojení do činnosti školy,

vývoj a perspektivy pracovní kariéry zaměstnance.
Dále specificky pro akademické pracovníky:
 pedagogická činnost (rozsah, kvalita, zpětná vazba,…),

vědecko-výzkumná činnost (zapojení do projektů, publikační činnost a ostatní vědecké výstupy,…),

vývoj akademické kariéry pracovníka.
8. Sociální záležitosti studentů a zaměstnanců
8.1. Stipendia studentům dle počtu studentů, kteří je obdrželi či pravidelně pobírali v daném
roce
Moravská vysoká škola Olomouc poskytuje studentům stipendia dle platného Stipendijního řádu MVŠO.
Jejich přehled a výši obsahují následující tabulky.
29
Moravská vysoká škola Olomouc
Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc
tel/fax: +420 587 332 311
e-mail: [email protected], www.mvso.cz
Tabulka 8.1
Stipendia studentům podle účelu stipendia (počty studentů)
Moravská vysoká škola
Olomouc, o.p.s.
Účel stipendia
Prospěchová stipendia
Za vynikající výzkumné vývojové
a inovační, umělecké nebo další
tvůrčí výsledky přispívající k
prohloubení znalostí
Na výzkumnou, vývojovou a
inovační činnost podle
zvláštního právního předpisu
Sociální stipendia
Na podporu studia v zahraničí
Mimořádná stipendia jiná
Doktorandská stipendia
Ubytovací stipendia
CELKEM
Počty studentů
0
0
0
13
2
0
0
186
201
8.2. Stipendia studentům dle účelu stipendia
Tabulka 8.2
Stipendia studentům podle účelu stipendia (finanční prostředky)
Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.
Účel stipendia
Finanční prostředky v tis. Kč
Prospěchová stipendia
Za vynikající výzkumné vývojové a
inovační, umělecké nebo další tvůrčí
výsledky přispívající k prohloubení
znalostí
0
0
Na výzkumnou, vývojovou a inovační
činnost podle zvláštního právního
předpisu
Sociální stipendia
Na podporu studia v zahraničí
Mimořádná stipendia jiná
Doktorandská stipendia
Ubytovací stipendia
CELKEM
0
98820
20000
0
0
516308
635128
30
Moravská vysoká škola Olomouc
Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc
tel/fax: +420 587 332 311
e-mail: [email protected], www.mvso.cz
8.3. Stipendijní programy MVŠO
Stipendia na MVŠO jsou vyplácena dle Stipendijního řádu Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. Tento je
vydán podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů), ve znění
pozdějších předpisů, jako vnitřní předpis Moravské vysoké školy Olomouc. Stipendium podle tohoto
stipendijního řádu vyplácí vysoká škola z vlastních prostředků vytvořených zejména dary, příspěvky,
dotacemi, granty a z dotace na stipendia poskytované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle
§ 40 odst. 2 zákona.
Vysoká škola může studentovi přiznat:
 prospěchové stipendium podle § 91 odst. 1 zákona,
 mimořádné stipendium podle § 91 odst. 1 zákona,
 ubytovací stipendium podle § 91 odst. 2 písm. d) zákona,
 sociální stipendium podle § 91 odst. 3 zákona.
V roce 2011 byla studentům přiznávána především stipendia sociální a ubytovací. V roce 2012 plánuje
MVŠO zpracovat novou, motivační metodiku pro přiznávání stipendií prospěchových.
8.4. Poradenské služby poskytované na MVŠO a přístup ke studentům se specifikými
potřebami.
Pro poradenskou činnost nemá MVŠO zřízen samostatný specializovaný útvar. Díky klientskému přístupu, se
mohou studenti kdykoli obrátit s žádostí o radu na své pedagogy či přímo na členy vedení. Obdobná je i
situace v přístupu ke studentům se specifickými potřebami. V minulém roce na MVŠO studoval jeden
student se zrakovým postižením, kterému byla poskytována nadstandardní péče v přístupu všech
zaměstnanců školy (úprava velikosti písma studijních materiálů, lhůty pro vypracování seminárních prací
apod.). Praxe pro tohoto studenta, s ohledem na jeho specifika v percepční oblasti, byla konzultována s
odborníky z Ústavu speciálně pedagogických studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
8.5. Podpora nadaných studentů
Mimořádně nadaní studenti jsou na MVŠO podporováni několika způsoby. V první řadě mají možnost
zapojit se do chodu školy jako pomocné vědecké síly. Toto zapojení studentům skýtá možnost rozvinout své
nabyté vědomosti a dovednosti v plné míře. Studenti jsou také podporováni v prezentaci výsledků své práce
na úrovni studentských konferencí a soutěží, či vědeckých konferencí pořádaných MVŠO.
Dále se nadaní studenti podíleli na prezentaci MVŠO na vybraných středních školách v kraji, taktéž školu
reprezentovali na veletrhu Gaudeamus.
Od loňského roku mají pak studenti možnost účastnit se mobilit v rámci programu Erasmus.
Těm nejnadanějším studentům pak MVŠO zprostředkovává odborné praxe a stáže u spolupracujících
partnerů v regionu, s možností získat u těchto partnerů dlouhodobou stáž, či zaměstnání.
31
Moravská vysoká škola Olomouc
Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc
tel/fax: +420 587 332 311
e-mail: [email protected], www.mvso.cz
8.6. Ubytovací a stravovací služby vysoké školy
MVŠO stejně jako v roce 2010 neměla k dispozici vlastní ubytovací ani stravovací kapacitu. Vysoká škola je
však připravena studentům poradit, či zprostředkovat náhradní řešení. Vzhledem k tomu, že je Olomouc
univerzitním městem, je nabídka alternativ poměrně široká. Změna v této oblasti by měla nastat
s přesunem vysoké školy do nově budovaného kampusu.
9. Infrastruktura
9.1. Fondy knihoven
Knihovna MVŠO vznikla v roce 2005 a rozhodnutím Ministerstva kultury ČR ze dne 19. 12. 2006 byla
zařazena mezi veřejné knihovny. Nachází se společně se studovnou v jedné z budov školy a je primárně
určena studentům a pracovníkům MVŠO. Obsahuje bohatou nabídku publikací, periodik, elektronických
zdrojů a databází převážně z oblasti ekonomie, managementu a informačních technologií. Uživatelem
knihovny se stává student MVŠO v den zápisu ke studiu anebo zaměstnanec MVŠO dnem nástupu do
zaměstnání. Jejím hlavním cílem je podpora výzkumné a vývojové činnosti studentů a pracovníků MVŠO.
Knihovní fond je průběžně doplňován v souladu s akreditovaným programem školy a vědecko-výzkumnými
záměry MVŠO. Na konci roku 2011 čítal 2047 svazků, včetně cizojazyčných.
Tabulka 9.1
Vysokoškolské knihovny
Vysoká škola (název)
Přírůstek knihovního fondu za
rok
Knihovní fond celkem
Počet
105
2047
Počet odebíraných titulů
periodik:
- fyzicky
- elektronicky (odhad)*
32
25
V knihovně jsou rovněž zpřístupněny obhájené bakalářské diplomové práce absolventů školy. Dále je k
dispozici 32 titulů odebíraných periodik. Jako člen Economia clubu má škola možnost on-line vstupu k
Hospodářským novinám a dalším periodikům z produkce vydavatelství Economia. Elektronický informační
fond je přístupný také z vnitřní sítě MVŠO a prostřednictvím Internetu v souladu s licenčními smlouvami.
Knihovna vlastní výpůjční SW systém CLAVIUS.
Na základě doporučení studentů a účelové pracovní skupiny byla výrazně rozšířena dostupnost knihovny se
studovnou a jejích služeb, a to se zohledněním potřeb nejen prezenčních, ale i kombinovaných studentů.
32
Moravská vysoká škola Olomouc
Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc
tel/fax: +420 587 332 311
e-mail: [email protected], www.mvso.cz
Provozní doba knihovny byla proto rozšířena především v pátky, kdy ve škole probíhá kombinované
studium, a je stanovena následujícím způsobem:
Pondělí
7,45 - 11,30
12,30 - 15,30
Úterý
7,45 - 11,30
12,30 - 15,30
Středa
7,45 - 11,30
12,30 - 13,30
Čtvrtek
7,45 - 11,30
12,30 - 15,30
Pátek
7,45 - 11,30
12,30 - 18,00
Studenti i zaměstnanci MVŠO mohou také na základě smlouvy o spolupráci využívat knihovní služby
Univerzity Palackého nebo Státní vědecké knihovny v Olomouci, a to přímo přes webové rozhraní školy.
9.2. Informační a komunikační infrastruktura
Vybavení ICT je na MVŠO na dobré úrovni. Studenti mají k dispozici dvě počítačové učebny, volný přístup
k počítačům připojeným k internetu je v prostorách knihovny. Všechny budovy školy, ve kterých probíhá
výuka ,jsou pokryty wi-fi připojením, ke kterému mají všichni studenti přístupová práva.
10. Celoživotní vzdělávání
Celoživotní vzdělávání v roce 2011 Moravská vysoká škola v Olomouci nerealizovala.
11.Výzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí činnost
Vědecko-výzkumné aktivity jsou jednou ze základních činností školy. V našich podmínkách je orientujeme
na zkvalitňování odborné úrovně vzdělávání a na aplikovaný smluvní výzkum vycházející z potřeb regionu.
Do blízkého budoucna bude výzkum zaměřen především na inovační procesy.
Odborná orientace výzkumu MVŠO:
 malé a střední podnikání,
 inovace,
 společenská odpovědnost firem.
Nedílnou součástí výzkumné a vývojové činnosti je i publikační a tvůrčí činnost akademických pracovníků.
S potěšením konstatujeme jak kvantitativní tak kvalitativní nárůst publikační činnosti akademických
pracovníků MVŠO (viz. příloha 1).
V roce 2011 také vyšla další tři čísla vědecko-odborného časopisu MVŠO – EMI (Ekonomika – Management Inovace) publikující původní recenzované vědecké a odborné statě, převážně na základě teoretické a
empirické analýzy. Časopis se zaměřuje prioritně na oblasti managementu, podnikové ekonomiky a
informatiky. Je rovněž odbornou platformou pro publikaci a výměnu zkušeností v oblasti ekonomie,
marketingu, financí, práva, matematiky, statistiky, strategického managementu, managementu změn a
inovací, společenských věd, aplikované lingvistiky a odborné praxe. Redakce akceptuje příspěvky také z
33
Moravská vysoká škola Olomouc
Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc
tel/fax: +420 587 332 311
e-mail: [email protected], www.mvso.cz
podnikatelské sféry zaměřené na ekonomiku a řízení v prostředí inovačních procesů globálního světa.
11.1.
Účelové finanční prostředky na výzkum, vývoj a inovace
Finančních prostředky vynaložené v roce 2011 vědu, výzkum a inovace ve výši 1 254 000,- Kč pochází
z Grantové agentury České republiky. V roce předchozím MVŠO uspěla u Grantové agentury České
republiky s výzkumným projektem Kraje v České republice: vytvoření modelu efektivity. Projekt je
zaměřen na výzkum působení krajských samospráv a krajských úřadů v České republice a je řešen
v období od 1. 1. 2011 do 1. 12. 2013. Projekt, který je primárním výzkumem v oblasti veřejné správy,
by měl přispět k poznání činnosti krajů, které jsou v oblasti sociálních věd stále badatelsky
zanedbávány. Řešitelský tým se bude soustřeďovat zejména na dva aspekty, zaprvé na výzkum názorů,
postojů, pracovního zázemí, činnosti a sebehodnocení krajských zastupitelů a zadruhé na efektivitu
krajů jako takových, respektive na nalezení modelu, kterým by tato efektivita byla zjišťována co
nejpřesněji. První část je založena na dotazníkovém šetření mezi všemi krajskými zastupiteli a obsahové
analýze dokumentů. Řešitelé se rovněž zajímají o postoje krajských zastupitelů k politickému prostředí
v ČR, tzn. k činnosti zákonodárných orgánů, lokální politice, vládě i politickým stranám. Stejným
způsobem byli a opětovně budou osloveni hejtmani a ředitelé krajských úřadů. V následujícím roku
(2012) budou provedeny analýzy činnosti krajů v jednotlivých oblastech a nakonec bude vytvořen
vlastní model hodnocení efektivity, který bude založen na výběru standardních a používaných
hodnotících kritérií.
11.2.
Vědecké konference (spolu)pořádané MVŠO
V roce 2011 byla MVŠO pořadatelem a spolupořadatelem dvou mezinárodních konferencí.
Tabulka 11.1
Vědecké konference (spolu)pořádané vysokou školou (počty)
Moravská vysoká škola
Olomouc, o.p.s.
CELKEM
CELKOVÝ S počtem účastníků
počet
vyšším než 60(z
CELKEM)
2
S mezinárodní účastí (z CELKEM)
2
2
První v pořadí byla mezinárodní vědecká konference zabývající se společenskou odpovědností firem
(Corporate Social Responsibility - CSR) pod názvem: „Společenská odpovědnost firem - transfer vědeckých
poznatků do praxe“.
Tato konference se uskutečnila ve čtvrtek 17. února 2011 v kongresových prostorách Regionálního centra
Olomouc a v učebnách Moravské vysoké školy Olomouc. Byla zaměřena na aktuální problematiku
společenské odpovědnosti firem, a to na dva z jejich pilířů – ekonomický a sociální. Cílem mezinárodní
konference byla podpora vzájemného sdílení nových poznatků a odborné diskuze o aktuální situaci
i perspektivách společenské odpovědnosti firem.
34
Moravská vysoká škola Olomouc
Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc
tel/fax: +420 587 332 311
e-mail: [email protected], www.mvso.cz
Mezinárodní konference byla určena pro všechny zájemce o tuto problematiku z řad firem, organizací
a vzdělávacích institucí. Konference byla rozdělena celkem do 7 panelů, ve kterých přednesli své příspěvky
přednášející z vysokých škol z ČR, Slovenska a Polska a další experti z oblasti CSR. Konference se účastnilo
100 účastníků.
Druhou konferencí byla ve dnech 13. – 14. 12. 2011 konference „Inovační procesy v Olomouckém kraji“.
Konference byla jedním z prvních výstupů v rámci dotačního projektu „Inovační procesy založené na
klastrových strukturách“ podpořeného česko-švýcarským Fondem Partnerství a Olomouckým krajem.
Organizátorem konference a realizátorem projektu byl Olomoucký klastr inovací společně s partnerskými
organizacemi – Moravskou vysokou školou Olomouc a švýcarskou společností Platinn.
Na konferenci byl představen první komplexní systém podpory inovací v malých a středních podnicích, který
je do určité míry založen na zkušenostech a know-how společnosti Platinn se zaváděním inovačních procesů
v Západním Švýcarsku. Věcně byla konference rozdělena do tří sekcí určených třem různým okruhům
posluchačů – veřejné správě, podnikatelské sféře a zástupcům vzdělávacích institucí a studentům SŠ, VOŠ a
VŠ. Celkově se na konferenci sešlo 380 účastníku.
Hlavním bodem konference bylo vystoupení ředitele společnosti Platinn Dr. Christopha Meiera, který má
více než dvacetileté zkušenosti s podporou inovací v malých a středních podnicích ve Švýcarsku. Jeho
příspěvek byl věnován vývoji Regionální inovační strategie Západního Švýcarska, a také představení
společnosti Platinn, která se zabývá koučinkem a business inovacemi v šesti kantonech západního
Švýcarska. V sekci pro akademickou sféru byla prezentace obohacena také o objasnění pojmu start-up a
prezentování možností pro studenty, kteří mají záměr a potenciál podnikat.
11.3.
Podíl aplikační sféry na tvorbě a uskutečňování studijních programů
MVŠO si je vědoma potřeby průniků akademického prostředí a aplikační sféry. Proto je významným prvkem
inovací studijních oborů orientace výuky na praktickou zkušenost a připravenost pro praxi. Z tohoto důvodu
má odborná praxe realizovaná v rámci edukačního procesu své nezastupitelné místo.
Odborná praxe je integrální součástí výuky v jednotlivých ročnících studia a tvoří spojovací článek mezi
teorií a praxí. Systém odborných praxí podporuje záměr školy posílit a rozvíjet uplatnitelnost absolventů a
hospodářskou úroveň regionu.
Základním cílem odborné praxe je umožnit posluchači studijního oboru aplikovat získané znalosti
(v praxi), což přispívá k osvojení a fixaci nových dovedností a v konečném důsledku zvyšuje reálné možnosti
adekvátního uplatnění na volném trhu práce.
Odborná praxe umožňuje studentům seznámit se s reálnou situací v oborech, ověřit si získané teoretické
znalosti a praktické dovednosti, v neposlední řadě pak navázat kontakt s možnými budoucími
zaměstnavateli. Systém odborných praxí je tvořen souborem aktivit studenta, kterými se student připravuje
na vstup a zapojení do pracovního prostředí, seznamuje se s různými typy a druhy pracovních prostředí,
adaptuje se na požadavky konkrétního povolání, prokazuje svůj zájem o pracovní aktivity, aplikuje znalosti
a dovednosti získané ve výuce v různých pracovních činnostech.
35
Moravská vysoká škola Olomouc
Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc
tel/fax: +420 587 332 311
e-mail: [email protected], www.mvso.cz
Současně prokazuje a rozvíjí své dovednosti, schopnosti a znalosti uplatnitelné v pracovním prostředí,
včetně řešení problémů, využívání informačních technologií a komunikace. Odborná praxe může sloužit
studentům rovněž jako východisko pro zpracování seminárních a ročníkových prací, ale i pro závěrečnou
bakalářskou práci. Konkrétního poskytovatele odborné praxe si student vybírá s ohledem na své studium,
zaměření, zájmy a možnosti, zároveň s přihlédnutím k možnostem a podmínkám vybraného pracoviště,
přičemž je možno využít nabídek firemních partnerů školy. Formálně je praxe realizována průběžně,
v minimálním rozsahu 5 pracovních dnů v jednom akademickém roce (minimálně 8 týdnů během šesti
semestrů).
11.4.

Spolupráce s aplikační sférou na tvorbě a přenosu inovací
MVŠO je aktivním členem Řídícího výboru Regionální inovační strategie olomouckého kraje. Tato
strategie se má stát nástrojem k vybudování inovační infrastruktury v kraji. Moravská vysoká
škola je nově vznikajícího Centra inovací Olomouc a budoucím garantem vzdělávacích aktivit v
rámci tohoto centra. (viz. příloha 2)
11.5.
Počty odborníků z aplikační sféry podílející se na výuce v akreditovaných studijních
programech
Moravská vysoká škola Olomouc klade veliký důraz na propojení teorie a praxe. Jsme si vědomi toho, že
zapojení odborníků, praktiků do procesu výuky je jednou z hlavních podmínek vysoké uplatnitelnosti
absolventů MVŠO na volném trhu práce. Odborníci se pravidelně zapojují do výuky především v oblastech
FAMA, IT, projektového řízení, personálního řízení a právních nauk.
Tabulka 11.2
Odborníci z aplikační sféry podílející se na výuce v akreditovaných studijních programech**
(počty)
Moravská vysoká škola
Olomouc, o.p.s.
Počty osob
MVŠO
12
12
CELKEM
Mimo „klasické“ výukové metody do výuky aktivně vstupují odborníci z praxe v rámci předmětu Vyžádané
přednášky (viz. kapitola 3.3).
36
Moravská vysoká škola Olomouc
Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc
tel/fax: +420 587 332 311
e-mail: [email protected], www.mvso.cz
11.6.
Počty studijních oborů, které mají ve své obsahové náplni povinné absolvování
odborné praxe
Tabulka 11.3
Studijní obory, které mají ve své obsahové náplni povinné absolvování odborné praxe po dobu
alespoň 1 měsíce (počty)
Moravská vysoká škola
Olomouc
Počty studijních oborů
3
3
CELKEM
11.7.
Příjmy z aktivit ve vědě výzkumu a inovacích
V roce 2011 MVŠO nevykazovala žádné příjmy z prodeje licencí, smluvních zakázek, či placených kurzů. Na
rok příští jsou plánovány aktivity v oblasti placeného poradenství.
11.8.
Působení MVŠO v rámci regionu
MVŠO usiluje o budování manažersko-ekonomické vrstvy regionu, která je klíčová pro jeho rozvoj. MVŠO
proto považuje za nezbytné aktivně se podílet na procesu hospodářského a společenského růstu a stát se
tak významným regionálním partnerem. Škola má své plnohodnotné místo v regionu. MVŠO se od roku
2010 podílí na realizaci Regionální inovační strategie. Regionální spolupráce se postupně rozvíjí v několika
rovinách:



Olomoucký klastr inovací (OKI): výstavba nového vysokoškolského kampusu v těsné spolupráci
s inovačními aktivitami regionu směřující k realizaci vize „Olomouc – univerzitní město evropského
významu“,
OK4Inovace: formulace Regionální inovační strategie,
OK4EU: zastoupení olomouckého kraje při institucích EU.
Další aktivity MVŠO k rozvoji regionu:
 účast na významných projektech Olomouckého kraje,
 zapojení do tvorby Integrovaného plánu rozvoje města,
 spolupráce s Krajskou hospodářskou komorou,
 aktivity v rámci platformy Business in the Society (sdružení podnikatelských subjektů
olomouckého regionu aplikujícím principy společenské odpovědnosti).
Konkrétní formy spolupráce s nejvýznamnějšími partnery:
 Akcelerační centrum pro businness inovace - MVŠO je jedním z hlavních partnerů nově vznikajícího
Centra inovací Olomouc a budoucím garantem vzdělávacích aktivit v rámci tohoto centra. (příloha
3)
 Univerzita Palackého v Olomouci - významný a kvalitní partner v oblasti pedagogické a vědy
a výzkumu. Vytváření studijního a mimostudijního prostředí pro studenty (podloženo smlouvou
37
Moravská vysoká škola Olomouc
Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc
tel/fax: +420 587 332 311
e-mail: [email protected], www.mvso.cz





o spolupráci ze dne 23. 4. 2007). Společná vědecko-výzkumná činnost – rozvojové projekty
a konference.
TESCO SW – významný partner z podnikatelské sféry, spolupráce v oblasti poskytování praxí
pro studenty a výuky odborných předmětů (IT, facility management, energetický management,
marketing).
Krajský úřad Olomouckého kraje – účast MVŠO v Řídícím výboru pro přípravu Regionální inovační
strategie.
Informačně-technologický klastr Olomouc (ITEKO) – členství
Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje (KHKOK) – společné pořádání konferencí nebo
seminářů, spolupráce na aktuálních projektech školy („Inovace praxe“, „Společenská odpovědnost
firem“).
Úřad práce v Olomouci - spolupráce na realizovaných projektech školy.
12.Internacionalizace
12.1.
Strategii pro rozvoj mezinárodních vztahů a mezinárodního prostředí
Moravská vysoká škola si na období 2011 v oblasti mezinárodních vztahů stanovila tyto priority:

navázání kontaktu s centrálou inovačních procesů Západního Švýcarska (Platinn CH)

realizace evropského vzdělávacího programu ERASMUS na MVŠO

propagace a reprezentace MVŠO v zahraničí
Spolupráce s centrálou inovačních procesů Západního Švýcarska byla navázána, v rámci programu Erasmus
vycestovali do zahraničí první dva studenti. Díky aktivitě MVŠO byla navázána spolupráce s University of
Hasselt, Faculty of Applied Economics (Belgie), a to na projektu Metodika úplných nákladů na Moravské
vysoké škole Olomouc. Lze konstatovat, že vytyčené priority byly naplněny.
12.2.
Zapojení vysoké školy do mezinárodních vzdělávacích programů vč. mobilit
V roce 2011 MVŠO spolupracovala v rámci programu Erasmus s těmito univerzitami.




University of Maribor, Faculty of Economics and Business (Slovinsko)
The Academy of Business in Dąbrowa Górnicza (Polsko)
Opole University, Faculty of Economics (Polsko)
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu (Slovensko)
Zapojení MVŠO do mezinárodních vzdělávacích programů obsahuje tabulka na následující straně.
38
Moravská vysoká škola Olomouc
Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc
tel/fax: +420 587 332 311
e-mail: [email protected], www.mvso.cz
Tabulka 12.1
Zapojení vysoké školy do mezinárodních vzdělávacích programů
Moravská vysoká škola
Olomouc, o.p.s.
Programy EU pro vzdělávání a přípravu na povolání
Jean
Erasmus Comenius Grundtwig Leonardo Monnet
Počet projektů
Počet vyslaných
studentů*
Počet přijatých
studentů**
Počet vyslaných
akademických
pracovníků***
Počet přijatých
akademických
pracovníků****
Počet vyslaných ostatních
pracovníků
Počet přijatých ostatních
pracovníků
Dotace v tis. Kč
Erasmus
Mundus
Tempus Další
Ceepus Aktion
Rozvojové
programy
MŠMT
Ostatní
CELKEM
1
1
2
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
176 684 Kč
0
39
Moravská vysoká škola Olomouc
Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc
tel/fax: +420 587 332 311
e-mail: [email protected], www.mvso.cz
12.3.
Mobilita studentů a akademických pracovníků podle zemí
Tabulka 12.3
Mobilita studentů a akademických pracovníků podle zemí
Moravská vysoká škola
Olomouc, o.p.s.
Země
Slovinská republika
Polská republika
CELKEM
Počet
přijatých
studentů**
Počet
vyslaných
akademických
pracovníků***
2
0
0
0
0
2
0
0
1
0
0
0
Počet
vyslaných
studentů*
Počet přijatých akademických
pracovníků****
Pozn.:*** Vyslaný akademický pracovník absolvoval zahraniční pobyt v délce 3 dnů na Univerzitě Opole v Polsku. Zkrácená délka zahraničního
pobytu byla způsobena teprve začínající spolupráci s touto univerzitou v rámci programu Erasmus, kdy pro vzájemné poznání bylo ze strany
přijímající instituce požadováno a povoleno pouze 6 výukových hodin ve dnech, kdy studenti magisterského studia mají předměty dohodnutého
zaměření (management).
13. Zajišťování kvality a hodnocení realizovaných činností
13.1.
Vnitřní hodnocení kvality vzdělávání
Vnitřní hodnocení se prioritně zaměřuje na komunikaci se studenty. MVŠO využívá pro evaluaci výuky
samostatný modul jako integrální součást SW pro studijní agendu IS/STAG. Evaluace probíhá cyklicky, po
skončení každého semestru Studenti mohou využít a využívají jak anonymních, tak i neanonymních
možností ke svému vyjádření. MVŠO díky své velikosti a „rodinné atmosféře“ získává průběžně spontánní
zpětnou vazbu od studentů i dalších partnerů školy a operativně na podněty reaguje. K tomu dopomáhá
systém ročníkových a skupinových učitelů, který se ve škole osvědčil, a je nadále rozvíjen. Mnohé problémy
studentů jsou rovněž operativně řešeny v rámci každodenní činnosti prorektora pro studijní a pedagogické
záležitosti. Nezastupitelnou úlohu sehrává Akademický senát.
Výsledky evaluací realizovaných prostřednictvím IS/STAG slouží pro rozhodování o případných změnách ve
vyučovaných předmětech, okrajově pak jako možný, doplňková podklad pro hodnocení pracovníků.
Výsledky evaluace za rok 2011:
EVALUACE
Letní semestr 2010/2011
Zimní semestr 2011/2012
Anketu pro hodnocení daného
Anketu pro hodnocení daného
období vyplnilo 126 ze 709 studentů, období vyplnilo 244 ze 711
Návratnost
což je 17,77 %.
studentů, což je 34,32 %.
Škály
Tvrzení byla hodnocena od 0 % do
100 %, kdy 0 % představovalo
negativní extrém a 100 % pozitivní
40
Tvrzení byla hodnocena od 0 % do
100 %, kdy 0 % představovalo
negativní extrém a 100 % pozitivní
Moravská vysoká škola Olomouc
Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc
tel/fax: +420 587 332 311
e-mail: [email protected], www.mvso.cz
Výsledky
Celkem bylo studenty hodnoceno
109 ze 128 možných předmětů, což
je 85 %. Průměrná hodnota tvrzení u
předmětů byla 97,75 %.
Celkem bylo studenty hodnoceno
106 ze 135 možných předmětů, což
je 79 %. Průměrná hodnota tvrzení
u předmětů byla 95,16 %.
V oblasti odhalování plagiátorství v roce 2011 implementovala MVŠO do svých procesů a s nimi
souvisejících vnitřních řídicích dokumentů školy systémy pro odhalování plagiátů Theses a Odevzdej.
13.2.
Finanční kontrola v roce 2011 na MVŠO
V roce 2011 probíhal na MVŠO průběžný interní finanční audit, dále v měsíci březnu a listopadu proběhla na
škole kontrola Finančním úřadem v Olomouci, zaměřená na čerpání prostředků v rámci dvou projektů
financovaných ze zdrojů EU.
13.3.
Certifikát ISO 9001: 2009
Vedení školy si stanovilo jednoznačnou vizi a politiku ve smyslu zvyšování kvality služeb organizace. Při
implementaci systému managementu kvality vedení vycházelo z osmi zásad managementu kvality. Po
několika měsících příprav pak v květnu 2011 absolvovala MVŠO certifikační audit renomovanou společností
BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC a získala certifikát ČSN EN ISO 9001: 2009 (viz. Příloha 3).
V r. 2011 bylo naplánováno a provedeno celkem 7 interních auditů, které postupně prověřily všechny
procesy školy a s nimi spojené činnosti.
14. Národní a mezinárodní excelence vysoké školy
14.1.
Členství Moravské vysoké školy v organizacích a sdruženích
Moravská vysoká škola Olomouc je členem několika organizací a sdružení. Tato členství plně korespondují s
dlouhodobým záměrem školy, jehož hlavními rysy je orientace na region a rozvoj byznys inovací v něm,
zaměření na management podpůrných procesů (facility management, energetický management), orientaci
na praxi v rámci vzdělávacího procesu a partnerství, a to nejen v rámci kraje , ale v rámci ČR a Evropy.
MVŠO je členem těchto organizací a sdružení:
 Olomoucký klastr inovací (OKI)
Olomoucký klastr inovací ("OKI") je seskupení regionálně propojených společností za účelem podpory a
rozvoje inovací a zvýšení konkurenceschopnosti členů družstva.
 OK4Inovace
Zájmové sdružení právnických osob OK4Inovace bylo založeno s účelem naplňování Regionální inovační
strategie Olomouckého kraje. Hlavním cílem OK4Inovace je zajistit realizaci a následnou podporu
inovačnímu procesu v Olomouckém kraji. Sdružení mimo jiné podporuje vytváření mezioborových
41
Moravská vysoká škola Olomouc
Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc
tel/fax: +420 587 332 311
e-mail: [email protected], www.mvso.cz
studijních programů ve spolupráci s trojicí vysokých škol v kraji. Připravují se speciální stipendia pro
studenty.
 OK4EU
Sdružení OK4EU bylo založeno jedenácti právnickými osobami za účelem zastupování zájmů regionu Olomouckého kraje v institucích Evropské unie. Cílem OK4EU je hájit zájmy regionu ve sdruženích a sítích
regionů, firem a dalších institucí z České republiky, dalších zemí EU tak, aby získané informace byly
efektivně využity ve prospěch a další rozvoj Olomouckého kraje.
 Business for the Society
Tato platforma sdružuje firmy uplatňující ve svém podnikání a působení principy udržitelnosti a společenské
odpovědnosti (CSR).
 Informačně-technologický klastr Olomouc (ITEKO)
Informačně-technologický klastr Olomouc je oborové seskupení regionálně propojených společností a
institucí terciárního vzdělávání, který je orientován do oblasti informačních technologií.
 Česká rada pro šetrné budovy
Česká rada pro šetrné budovy je nezisková organizace založená pro podporu staveb ekologicky šetrných
budov.
15.Rozvoj vysoké školy
Zapojení vysoké školy do operačních programů financovaných ze strukturálních
fondů EU.
15.1.
Tabulka 15.1
Zapojení vysoké školy do operačních programů financovaných ze strukturálních fondů EU
Moravská vysoká škola
Olomouc, o.p.s.
Projekt (číselné označení)
Operační program
Doba
realizace
(od-do)
Celková
poskytnutá
finanční
částka
Inovace odborné praxe
Vzdělávání pro
1.4.20097 130 580
na MVŠO
konkurenceschopnost 31. 5. 2012
(CZ.1.07/2.2.00/07.0197)
42
Finanční
Oblast, která byla
částka
podpořena (krátce,
poskytnutá výstižně)
v roce
2011
1 974 742
Inovace systému odborné
praxe ve spolupráci s
Krajskou hospodářskou
komorou Olomouckého
kraje, která poskytne
databázi zaměstnavatelů a
bude se aktivně podílet na
umisťování studentů do
firem. Zástupci firem
budou seznámeni s
požadavky MVŠO na
výstup praxe studentů a
naopak MVŠO bude
seznámena s požadavky
firem na studenty
umístěné na praxi.
Moravská vysoká škola Olomouc
Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc
tel/fax: +420 587 332 311
e-mail: [email protected], www.mvso.cz
Aplikovatelný systém
dalšího vzdělávání ve
Vzdělávání pro
1. 6.200913 550 440 3 894 036
konkurenceschopnost
31. 5.2012
VaV
(CZ.1.07/2.3.00/09.0134)
Inovace ekonomických
Vzdělávání pro
1.10.20105 609 735
předmětů
konkurenceschopnost 30.9.2013
(CZ.1.07/2.2.00/15.0239)
ICTEDUCA - Moderní
prostředky ICT
v přírodovědných a
ekonomických oborech a
jejich prezentaci
Vzdělávání pro
1.2.2009(CZ.1.07/2.2.00/07.0062) konkurenceschopnost 31.1.2012
Moderní technologie ve
studiu Aplikované fyziky
(CZ.1.07/2.2.00/07.0018)
Modernizace oboru
technická a informační
výchova
(CZ.1.07/2.2.00/07.0002)
612 567
146 582
1 806 707
Vzdělávání pro
1.5.2009konkurenceschopnost 30.4.2012
1 700 366
362 644
Vzdělávání pro
1.4.2009konkurenceschopnost 31.3.2012
0
0
309 950
96 199
Olomoucké vysoké školy
partnerem moravského
venkova
Vzdělávání pro
1.1.2010(CZ.1.07/2.4.00/12.0065) konkurenceschopnost 30.11.2012
43
Vzdělávání pracovníků ve
výzkumu a vývoji se
zaměřením na
problematiku
projektového
managementu,
financování vědeckovýzkumné činnosti a
aplikaci výsledků VaV do
praxe.
Hlavním cílem projektu je
zvýšit dlouhodobě
konkurenceschopnost
absolventů
prostřednictvím
zkvalitnění vzdělávání na
VŠ. Projekt je zaměřen na
inovaci studijních
předmětů Ústavu
ekonomie a jejich
modularizaci.
Zvýšení úrovně
prezentačních schopností
studentů v přírodovědném
vzdělávání a ekonomii za
použití moderních
prostředků ICT, mj. i v
anglickém jazyce.
Propojení studia s
výzkumnou a vývojovou
činností posílením studia v
předmětech, zaměřených
na základy moderních
technologií, ovládnutí
konkrétních praktických
aplikací a jejich využití
v praxi.
Zkvalitnění učitelského
vzdělávání s akcentem na
přípravu v oblasti obecně
technického vzdělávání a
informační výchovy.
Cílem je posílení vzájemné
spolupráce a vytvoření
funkční partnerské sítě
mezi olomouckými
vysokými školami (UP,
MVŠO) a moravským
venkovem (místní akční
skupiny a Středomoravská
agentura pro rozvoj
venkova).
Moravská vysoká škola Olomouc
Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc
tel/fax: +420 587 332 311
e-mail: [email protected], www.mvso.cz
Metodika úplných
nákladů na Moravské
1.9.2011vysoké škole Olomouc
Vzdělávání pro
28.2.2013
(CZ.1.07/2.4.00/16.0014) konkurenceschopnost
2 977 267
744 316
CELKEM
31 424 920
9 491 211
44
Cílem projektu je vytvořit
standardizovaný postup
kvantifikace přímých a
nepřímých nákladů VaV a
dalších projektů MVŠO.
Jako cílová skupina jsou
zapojeni všichni
zaměstnanci školy.
Moravská vysoká škola Olomouc
Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc
tel/fax: +420 587 332 311
e-mail: [email protected], www.mvso.cz
16. Závěr
V roce 2011 Moravská vysoká škola Olomouc navázala na kvalitativní posun započatý v roce 2010. Tento
posun se dotýká mnoha oblastí. Nejzásadnější posun škola zaznamenala v oblasti organizace a řízení.
Transformace řídící vertikály spolu s úspěšnou implementací principů managementu kvality dle normy ISO
9001:2099 tak zvýšila efektivitu všech procesů probíhajících v rámci školy. MVŠO se tak stala ještě
otevřenější a transparentnější institucí. Klientsky orientovaný přístup se projevil nejen ve zvyšující se
spokojenosti studentů, ale i na rozvoji spolupráce s partnery, a to jak v rámci olomouckého kraje, tak
v rámci České republiky i Evropy.
V oblasti Studijních a pedagogických záležitostí se škola v daném období zaměřila na zkvalitňování
pedagogického procesu. Byly modifikovány některé předměty, došlo k implementaci Team LEAD (přístup k
výuce splňující znaky deep learning), či začleňování zážitkové pedagogiky jako standardní součásti
výukového procesu. Na základě požadavků praxe i studentů samotných byly do studijních oborů postupně
včleňovány prvky výuky, zaměřené na praktické dovednosti a schopnost aplikovat nabyté znalosti
v reálném praktické životě.
V rámci zkvalitňování závěrečných prací byla vytvořena nová metodika pro jejich hodnocení a zavedeny byly
systémy pro odhalování plagiátů.
Personální oblasti byla v minulém roce věnována nemalá pozornost. Došlo ke stabilizaci týmu vysoce
angažovaných pracovníků. Kolektiv posílili mladí erudovaní odborníci. Škola dlouhodobě využívá vysoce
funkčního systému přenosu know- how směrem od zkušených akademiků k mladším kolegům, a to
v oblasti odborné, vědeckovýzkumné, publikační, ale i didaktické. Další vysoce podporovanou oblastí pak
byla podpora dalšího vzdělávání zaměstnanců MVŠO.
V oblasti vědy, výzkumu a inovací Moravská vysoká škola pokračovala v trendu započatém v minulém
období. Prioritou bylo dostát svým závazků z titulu realizace rozvojových a vědeckovýzkumných projektů,
což se podařilo. Potěšující je narůstající počet a kvalita v oblasti publikační činnosti. V rámci partnerství se
MVŠ zapojila, a v budoucnu bude zapojovat do inovačních procesů v rámci Olomouckého kraje. Veškeré
tyto aktivity do budoucna směřují ke zvýšení výkonosti školy nejen po stránce přínosů vědeckých, ale i po
stránce příjmové.
Oblast vnějších vztahů procházela škola v roce 2011 dynamickým rozvojem. Škole se podařilo etablovat se
v rámci regionu jako jedna z hlavních hnacích sil v rámci Regionální inovační strategie. Partnerství
s aplikační sférou se promítla do inovovaných studijních předmětů, nezanedbatelný je i posun v oblasti
vztahů mezinárodních, a to jak na poli výměnných pobytů studentů a pedagogů, tak i v rámci přenosu a
výměny zkušeností v oblasti vzdělávání a vědy.
45
Moravská vysoká škola Olomouc
Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc
tel/fax: +420 587 332 311
e-mail: [email protected], www.mvso.cz
V Olomouci 28. 5. 2012
RNDr. Josef Tesařík
ředitel
doc. RNDr. Eva Grublová, CSc.
rektorka
46
Moravská vysoká škola Olomouc
Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc
tel/fax: +420 587 332 311
e-mail: [email protected], www.mvso.cz
17.Přílohy
Příloha 1: Publikační činnost pracovníků MVŠO za rok 2011
Publikační činnost pracovníků MVŠO za rok 2011
BULECA, J., ŠOLTÉS, MURA, L., KOZELOVÁ, D. Hodnotenie asociácie DNA markerov k úžitkovým
vlastnostiam zvierat pomocou neurónových sietí. Forum Statisticum Slovacum. roč. 2011, č. 2. ISSN 13367420.
CAKIRPALOGLU, P., ŠMAHAJ, J., ZIELINA, M. a kol. Finanční gramotnost (výsledky průzkumu), 2011 [online].
Dostupné na WWW: http://www.vmonline.cz/financni-gramotnost/ .
CAKIRPALOGLU, P., ŠMAHAJ, J., ZIELINA, M. a kol. Stabilita Eurozóny (výsledky průzkumu), 2011 [online].
Dostupné na WWW: http://www.vmonline.cz/stabilita-eurozony/ .
CAKIRPALOGLU, P., ŠMAHAJ, J., ZIELINA, M. a kol. Česko "lídr" východní Evropy (výsledky průzkumu), 2011
[online]. Dostupné na WWW: http://www.vmonline.cz/cesko-lidr-vychodni-evropy/ .
CAKIRPALOGLU, P., ŠMAHAJ, J., ZIELINA, M. a kol. Příblížení plánovaných reforem vlády občanům (výsledky
průzkumu), 2011 [online]. Dostupné na WWW: http://www.vmonline.cz/priblizeni-planovanych-reforemvlady-obcanum/ .
CAKIRPALOGLU, P., ŠMAHAJ, J., ZIELINA, M. a kol. Budoucí vývoj FF UP(výsledky průzkumu), 2011 [online].
Dostupné na WWW: http://www.vmonline.cz/budouci-vyvoj-ff-up/ .
CAKIRPALOGLU, P., ŠMAHAJ, J., ZIELINA, M. a kol. Politické dění v ČR (výsledky průzkumu), 2011 [online].
Dostupné na WWW: http://www.vmonline.cz/politicke-deni/ .
ČERNÝ M. K některým otázkám realizace práva podílet se na řízení obchodní korporace prostřednictvím
elektronické komunikace. In ŠIŠKOVÁ, N., TOMANČÁKOVÁ, B. (ed.). Dny práva na Moravské vysoké škole
Olomouc: Sborník z mezinárodní vědecké konference. Olomouc: MVŠO, 2011. ISBN 978-80-7455-000-3. s.
47-55.
HERZÁNOVÁ, R. Principy sociálního podnikání a jeho podpora na MVŠO. In Společenská odpovědnost firem transfer vědeckých poznatků do praxe [CD-ROM]. Olomouc: MVŠO, 2011. ISBN 978-80-87240-67-0.
HERZÁNOVÁ, R. Vybrané problémy aplikace zákona o daních z příjmů do účetnictví u sportovních klubů
v České republice. Tělesná kultura. 2010, roč. 33, č. 3. ISSN 1211-6521.
HERZÁNOVÁ, R. Vybrané problémy řízení sociálních firem v České republice v návaznosti na právní formu. In
Sociální podnikání a dobrovolnictví. Banská Bystrica: Univerzita Matěja Bela, 2011. ISBN 978-80-557-0190-4.
47
Moravská vysoká škola Olomouc
Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc
tel/fax: +420 587 332 311
e-mail: [email protected], www.mvso.cz
HEŘMÁNKOVÁ, P. Budování ekonomické gramotnosti na základních školách. In Sborník z konference
Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů [CD-ROM].
Olomouc: UP, 2011. s. 209-213. ISBN 978-80-244-2815-4.
HEŘMÁNKOVÁ, P., VANĚČKOVÁ, M. Zapojení Moravské vysoké školy Olomouc do rozvoje ekonomické
gramotnosti v Olomouckém kraji. In Společenská odpovědnost firem - transfer vědeckých poznatků do praxe
[CD-ROM]. Olomouc: MVŠO, 2011. ISBN 978-80-87240-67-0.
HEŘMÁNKOVÁ, P. Zvyšování ekonomické gramotnosti jako součást budování hodnotového rámce. In
Sborník z mezinárodní vědecké konference Icolle 2011 [CD-ROM]. Brno: Mendelova Univerzita v Brně, 2011.
s. 74-81. ISBN 978-80-7375-535-5.
CHMELA, L. Komparace investice do fotovoltaické elektrárny v roce 2010 a 2011. In Aktuální ekonomické
otázky 2011. Olomouc: MVŠO, 2011, s. 44–53. ISBN 978-80-87240-90-8.
KAINZOVÁ, V. Využití hlasovacího zařízení při testování prekonceptů. In Společenská odpovědnost firem transfer vědeckých poznatků do praxe [CD-ROM]. Olomouc: MVŠO, 2011. ISBN 978-80-87240-67-0.
KAINZOVÁ, V., VOLNÁ, M., LÁTAL, F., ŘÍHA, J. Modern Tools for Popularization and Motivation Students in
Physics Teaching. Problems of Education in the 21st Century. 2011, vol. 31, p. 112-118. ISSN 1822-7864.
KVÍČALOVÁ, J. Realizace projektu Inovace ekonomických předmětů Moravské vysoké školy Olomouc. In
Aktuální ekonomické otázky 2011. Olomouc: MVŠO, 2011. s. 54-59. ISBN 978-80-87240-90-8.
KVÍČALOVÁ, J. Vliv ekonomických a politických změn na výnosy daně z příjmů právnických osob. In
Společenská odpovědnost firem - transfer vědeckých poznatků do praxe [CD-ROM]. Olomouc : MVŠO, 2011.
ISBN 978-80-87240-67-0.
KEPRT, A. Asynchronous Programming in C# 5 Without Use Of Multiple Threads. In Software Development
2011. Sborník příspěvků 37. ročníku konference. Ostrava: VŠB - Technická Univerzita Ostrava, 2011. s. 47-53.
ISBN 978-80-248-2425-3.
LAVRINČÍK, J., DOSTÁL, J. SEZP: dynamický systém pro evidenci výjezdů studentů k zahraničním pobytům. In
Společenská odpovědnost firem - transfer vědeckých poznatků do praxe [CD-ROM]. Olomouc: MVŠO, 2011.
ISBN 978-80-87240-67-0.
LAVRINČÍK, J. Kreslení polygonů a n-úhelníků pomocí programovacího modelu želva v MS Visual Basic. In
Moderní vzdělávání: Technika a Informační technologie. Olomouc: UP, 2011 (v tisku).
LAVRINČÍK, J. Modernizace programovacích metod a algoritmizace v programovacím jazyce Visual Basic
2010 (.NET). In Moderní vzdělávání: Technika a Informační technologie. Olomouc: UP, 2011 (v tisku).
LAVRINČÍK, J. Operační systémy pro ekonomy a manažery. In Trendy ve vzdělávání 2011. Olomouc: GEVAK,
2011, s. 313-318. ISBN 978-80-86768-34-2.
LAVRINČÍK, J. Podmínky k výuce alternativních operačních systémů v nižším sekundárním vzdělávání. In
Moderní vzdělávání: Technika a Informační technologie. Olomouc: UP, 2011 (v tisku).
48
Moravská vysoká škola Olomouc
Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc
tel/fax: +420 587 332 311
e-mail: [email protected], www.mvso.cz
LAVRINČÍK, J. Vývoj aplikací pro Mac OS X a iOS. Journal of Technology and Information Education.
Olomouc: UP. 2011, Vol. 3, Issue 1. ISSN 1803-537X.
MÁDROVÁ, V., MOŠOVÁ, V. Vstupní testy z matematiky na MVŠO. In Společenská odpovědnost firem transfer vědeckých poznatků do praxe [CD-ROM]. Olomouc: MVŠO, 2011. ISBN 978-80-87240-67-0.
MIHOLA, M. Energetický management: hodnocení investice u bytových budov a změny DPH. In Aktuální
ekonomické otázky 2011. Olomouc: MVŠO, 2011. s. 60-64. ISBN 978-80-87240-90-8.
MOŠOVÁ, V. Software Mathematica a výuka na MVŠO. In Společenská odpovědnost firem - transfer
vědeckých poznatků do praxe [CD-ROM]. Olomouc: MVŠO, 2011. s. 29-37. ISBN 978-80-87240-67-0.
MOŠOVÁ, V. WebMathematica a e-learningové vzdělávání. In Trendy ve vzdělávání. Olomouc: UP, 2011.
ISBN 978-80-86768-34-2.
MURA, L. Uplatňovanie etiky v podnikateľskej praxi ako základ pre spoločensky zodpovedné podnikanie. In
Společenská odpovědnost firem - transfer vědeckých poznatků do praxe [CD-ROM]. Olomouc: MVŠO, 2011.
ISBN 978-80-87240-67-0.
MURA, L. Coaching as a Basis of Innovative Human resource management. In II International Research
Conference Human Resource Management as a Basis for the Development of Innovative Economics.
Krasnoyarsk: Siberian State Aerospace University named after academician M.F. Reshetnev, 2011.
MURA, L. International business of the Slovak republic with countries of the Visegrad Group, specially with
Hungary. St. Peterburg, 2011. (v tisku)
OLECKÁ, I., IVANOVÁ, K. Je cesta od represe k prevenci postižení cestou k větší společenské odpovědnosti?
In POKORNÁ, D., SOJKOVÁ, J. (eds.) Společenská odpovědnost firem – transfer vědeckých poznatků do praxe
*online+. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2011. ISBN 978-80-87240-67-0.
POKORNÁ, D. APSYS jako kvalita. Kvalita pro život. Ostrava: DTO. 2011, roč. 12, č. 1, s. 33-37. ISSN 18039138.
POKORNÁ, D., CHMELA, L. APSYS: aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě a výzkumu.
In Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2011 [CD-ROM+. Brno: Mendelova univerzita v Brně,
2011. s. 219-227. ISBN 978-80-7375-535-5.
POKORNÁ, D., IVANOVÁ, K. Společenská odpovědnost firem jako objekt zájmu vědy pohledem andragoga.
In SOJKOVÁ, J., ZIELINA, M. (eds.) CSR – most mezi vědou, výzkumem a praxí. Olomouc: Moravská vysoká
škola Olomouc, 2011. ISBN 978-80-87240-89-2. s. 53-67.
POKORNÁ, D., SOJKOVÁ, J. Řízení změny, systematický přístup ke vzdělávání nebo učící se organizace?
Komunikace procesu implementace znalostí vědy a výzkumu do praxe. In Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a
výzkumu. Liberec: VÚTS, 2011. s. 53-60. ISBN 978-80-87184-21-9.
49
Moravská vysoká škola Olomouc
Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc
tel/fax: +420 587 332 311
e-mail: [email protected], www.mvso.cz
POKORNÝ, M., KRIŠOVÁ, Z. Teorie systémů 2. Olomouc: MVŠO, 2011. 86 s.
POKORNÝ, M., KRIŠOVÁ, Z. Umělá inteligence v ekonomických disciplínách. In Společenská odpovědnost
firem – transfer vědeckých poznatků do praxe [CD-ROM]. Olomouc: MVŠO, 2011, s. 36. ISBN 978-80-8724067-0.
POKORNÝ, M., KRIŠOVÁ, Z. Znalostní a expertní systémy. Olomouc: MVŠO, 2011, 88 s. (učební text)
RÖSSLER, M. Souček, Z. a kol: Strategické řízení podniku v superturbulentním globálním světě. Recenze
knihy. Ekonomika, Management, Inovace. Olomouc: MVŠO. 2011, roč. 3, č. 2, s. 61-63. ISSN 1804-1299.
SOUČEK, Z., ČAPKOVÁ, K., NAVRÁTILOVÁ, D. Strategické řízení podniku v superturbulentním globálním světě
- Díl IV: Od snu k realitě. 1. vyd. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2011. 115 s. ISBN 978-8087240-87-8.
SOUČEK, Z., ČAPKOVÁ, K., NAVRÁTILOVÁ, D. Strategické řízení podniku v superturbulentním globálním
světě: Díl IV Od snu k realitě. 1. vyd. Olomouc: MVŠO, 2011. 115 s. ISBN 978-80-87240-87-8.
SOUČEK, Z. Vpřed přískokem nebo plazením? Moderní řízení. Praha: Economia. ISSN 0026-8720. 2011, roč.
46, č. 1, s. 28-31.
ŠIROKÝ, J. Aktuální otázky daňové politiky v Evropské unii: DPH. In Aktuální ekonomické otázky. Olomouc:
MVŠO, 2011. s. 101-106. ISBN 978-80-87240-90-8.
ŠIROKÝ, J. Může ulehčit Small Business Act podnikání malým a středním firmám? In Společenská
odpovědnost firem – transfer vědeckých poznatků do praxe [CD-ROM]. Olomouc: MVŠO, 2011. 9 s. ISBN
978-80-87240-67-0.
ŠIROKÝ, J. Politika členských států Unie v oblasti sazeb DPH II. In Teoretické a praktické aspekty veřejných
financí: Sborník z XVI. ročníku mezinárodní odborné konference [CD-ROM]. Praha: Oeconomica, 2011. 8 s.
ISBN 978-80-245-1763-6.
ŠIROKÝ, J. a kol. Tvoříme a publikujeme odborné texty. Brno: Computer Press, 2011. 208 s. ISBN 978-80-2513510-5.
ŠIŠKOVÁ, N. Je protokol č. 30 k Lisabonské smlouvě výjimkou z použití charty základních práv na území
Velké Británie, Polska a v budoucnu i ČR? In ŠIŠKOVÁ, N., TOMANČÁKOVÁ, B. (ed.). Dny práva na Moravské
vysoké škole Olomouc: Sborník z mezinárodní vědecké konference. Olomouc: MVŠO, 2011. ISBN 978-807455-000-3. s. 11-16.
TOMANČÁKOVÁ, B. Občanské právo. Olomouc: MVŠO, 2011. Studijní text. 141 s. ISBN 978-80-87240-96-0.
TOMANČÁKOVÁ, B. Rozhodčí doložky a ochrana spotřebitele. In ŠIŠKOVÁ, N., TOMANČÁKOVÁ, B. (ed.). Dny
práva na Moravské vysoké škole Olomouc: Sborník z mezinárodní vědecké konference. Olomouc: MVŠO,
2011. ISBN 978-80-7455-000-3. s. 17-24.
50
Moravská vysoká škola Olomouc
Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc
tel/fax: +420 587 332 311
e-mail: [email protected], www.mvso.cz
VALENTOVÁ, I. Vybrané aspekty CSR v podmínkách Evropské unie. In Společenská odpovědnost firem transfer vědeckých poznatků do praxe [CD-ROM]. Olomouc: MVŠO, 2011. 7 s. ISBN 978-80-87240-67-0.
VALENTOVÁ, I. Vybrané faktory ovlivňující rozhodování investorů o umístění kapitálu v rámci EU. In CD of
participants´reviewed papers from 13th International Conference MEKON 2011 *CD ROM+. Ostrava: VŠB –
TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2011. ISBN 978-80-248-2372-0.
VYSKOČIL, V.K., a NAVRÁTILOVÁ, D. Strategia optimalizacii vspomogatelnych procesov biznes-sredy
predprijatia. In Formirovanie regionalnovo lesnovo klastera: socialno-ekonomičeskie i ekologičeskie
problemy i perspektivy lesnovo kompleksa. 1. vyd. Jekatěrinburg: Uralskij gosudarstvennyj lesotechničeskij
universitet, 2011. s. 204-206. ISBN 978-5-94984-342-0.
ZELEŇÁKOVÁ, L., MURA, L. Hodnotenie kvality imunoenzymatických testov pri detekcii vzájomného
falšovania kravského a ovčieho mlieka. In Forum Statisticum Slovacum. Roč. 2000, č. 2. ISSN 1336-7420.
ZIELINA, M., KOVAČIČINOVÁ, I. Vězňovo dilema ve vědě a praxi. In SOJKOVÁ, J., ZIELINA, M. (eds.) CSR –
most mezi vědou, výzkumem a praxí. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2011. s. 108-119. ISBN
978-80-87240-89-2.
ZIMMERMANNOVÁ, J. Ekologické daně. In Aktuální ekonomické otázky 2011. Olomouc: MVŠO, 2011. s. 7983. ISBN 978-80-87240-90-8.
ZIMMERMANNOVÁ, J. Environmentální náklady podniku spojené s plněním legislativy v České republice.
Acta Oeconomica Pragensia. 2011, ročník 19, číslo 5. s. 48 – 67. ISSN 0572-3043.
Přednáška:
CAKIRPALOGLU, P., ŠMAHAJ, J., ZIELINA, M. On-line výzkum veřejného mínění. Konference Sociálně-vědní
výzkum a vysoké školy. Olomouc, 5. 5. 2011.
Recenze:
OLECKÁ, I. Špeténková, N.: Krizová intervence pro praxi. Andragogika 2. 2011, roč. 15, s. 19. ISSN 12116378.
51
Moravská vysoká škola Olomouc
Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc
tel/fax: +420 587 332 311
e-mail: [email protected], www.mvso.cz
Příloha 2 : Olomoucké centrum podnikatelských akcelerací a inovací
52
Moravská vysoká škola Olomouc
Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc
tel/fax: +420 587 332 311
e-mail: [email protected], www.mvso.cz
53
Moravská vysoká škola Olomouc
Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc
tel/fax: +420 587 332 311
e-mail: [email protected], www.mvso.cz
Příloha 3 : Certifikát ISO 9001
54

Podobné dokumenty