Porucha sluchu a léčba rakoviny.

Transkript

Porucha sluchu a léčba rakoviny.
www.bestsound-technology.cz/hearing-loss/
Porucha sluchu
a léčba rakoviny.
Informace pro Vaše pacienty.
Lékaři velmi dobře znají řadu vedlejších
účinků chemoterapie a radioterapie. Avšak
teprve v posledních letech se výzkum
zaměřil na riziko zhoršení sluchu
a souvisejících obtíží (např. šelestu), které
ve velké míře zmiňovali pacienti
po skončení léčby rakoviny. Tyto studie
odhalily silnou vazbu mezi poruchou
sluchu a léčbou rakoviny, zejména
u některých chemoterapií.
Lékař i pacient si musí při léčbě rakoviny
uvědomovat riziko ototoxicity a jejích
dlouhodobých důsledků, které mohou
znamenat i trvalé poškození sluchu.
Ototoxicita a její vztah s léčbou
rakoviny.
Některé chemoterapie nebo radioterapie
mohou způsobovat ototoxicitu, která se
může projevovat jako dočasná nebo trvalá
porucha sluchu v závislosti na typu léčby
a míře poškození sluchu.
Ototoxicita způsobující senzorineurální
poruchu sluchu znamená takové poškození
vnitřního ucha, v němž zvukové vlny
rozkmitávají kochleární vlasové buňky,
které je zapříčiněné lékem nebo chemickou
látkou. Toto poškození může ovlivnit
důležité informace předávané sluchem
a rovnovážným aparátem do mozku
a přivodit tak poruchu sluchu, šelest nebo
případně také zhoršení rovnováhy.
Za primární „viníky“ ototoxicity se považují
platinové chemoterapie, zejména
cisplatina a karboplatina. K dalším
potenciálně ototoxickým chemoterapiím
patří např. bleomycin, vinkristin,
vinblastin, bromokriptin nebo dusíkatý
yperit metotrexát.1
Chemoterapie z „platinové“ skupiny se
u dospělých často používají k léčbě
rakoviny mozku, hlavy a krku a také
rakoviny plic, močového měchýře
a vaječníků. Dále se běžně používají
k léčbě rakoviny mozku, kostí a jater
u dětí.
Důsledky ototoxicity u dospělých.
• Fyzické projevy poruchy sluchu a potíže
s rovnováhou a dlouhodobě větší
pravděpodobnost pádů,2 zvláště
u starších dospělých. Porucha sluchu je
také spojována s rozvojem některých
forem demence3 a zhoršení kognitivních
schopností.
• Psychologické komplikace, např.
deprese, izolovanost, úzkost, zlost
a nízká sebeúcta.4
• Ekonomické dopady, k nimž patří např.
vyšší míra nezaměstnanosti, problém
udržet si práci nebo budovat kariéru.5
Nejčastější ototoxickou léčbou
rakoviny, která je spojována
s poruchou sluchu, je
chemoterapie na bázi platiny
(zejména cisplatiny a karboplatiny)
a ozařování hlavy a krku.
Porucha sluchu a šelest jsou málo
zmiňovanými následky léčby
rakoviny, zvláště pak u dětí.
K projevům neléčené poruchy
sluchu u dospělých patří např.
zvýšené riziko pádů, deprese
a jiné psychické obtíže, dále také
problémy v zaměstnání
a ekonomické škody. U dětí může
i mírná porucha sluchu způsobit
opožděné učení jazyka, horší
porozumění mluvenému projevu,
problémy s učením a psychické
a sociální obtíže.
Při léčbě rakoviny i po jejím
skončení je nutné spolupracovat
se specialistou na sluchové
ústrojí, který pomáhá sledovat
následky aplikace ototoxické
chemoterapie a zajistí péči
a rehabilitaci, např. sluchové
pomůcky.
Onkologové při léčbě jistě vynakládají maximální úsilí, aby
co nejvíce snížili efekt aplikace ototoxických látek kvůli
dlouhodobým důsledkům poruchy sluchu u dospělých, kteří
se uzdravili, a kvůli negativním zdravotním následkům, které
jsou s tímto problémem spojeny. Je li nutná agresivní léčba
a vyskytne li se u pacienta porucha sluchu, je nutné zvážit
možnosti kompenzace, např. sluchovými pomůckami, které
mohou pomoci 95 % pacientů s poruchou sluchu. Protože
léčba rakoviny začíná být postupně úspěšnější a pacienti
přežívají déle, může kompenzace poruchy sluchu zlepšit
kvalitu pacientova života po skončení léčby rakoviny.
„Před dvaceti lety považovalo mnoho pacientů za štěstí, že
se vůbec uzdravili – dnešní pokroky v medicíně způsobují,
že značnou roli hraje též kvalita života po skončení
léčebného zákroku.“6
Projevy ototoxicity u dětí
K dispozici je sice pouze omezené množství statistických
údajů, avšak vědci se přesto domnívají, že počet dětí, které
se vyléčily z rakoviny a které mají poruchu sluchu (v
důsledku aplikace ototoxických látek), je značný. Významná
studie provedená na 67 pacientech ve věku 8 až 23 let, kteří
absolvovali chemoterapii, přinesla zjištění, že u 61 % z nich
se po skončení léčby projevila nedoslýchavost7 – většinou se
jednalo o nedoslýchavost na vysokých frekvencích.
Nedoslýchavost na vysokých frekvencích u dětí primárně
negativně ovlivňuje porozumění, avšak děti si nemusí
uvědomovat, že mluvený projev neinterpretují správně,
takže se o této zdravotní obtíži nezmiňují a problém není
diagnostikován. Pokud se neléčí, může mít např. tyto
následky:8
• Výrazně zpožděné osvojování mluvené řeči
a jazyka jako takového
• Negativní vliv na kognitivní vývoj a školní výsledky
• Překážky psychosociálního rozvoje
„Mohou tak vznikat vývojové problémy. Studie hodnotící
školní výsledky a sociálně emocionální schopnosti asi 1 200
dětí s malou poruchou sluchu prokázala, že alespoň v
jednom ročníku neprospělo 37 %, přičemž obvyklá míra je 3
%. Tyto děti měly také větší problémy s chováním, energií,
stresem a sebeúctou.“9
Závěr
Porucha sluchu může být negativním důsledkem některých
chemoterapeutik a radioterapie. V průběhu léčby může být
přizván audiolog, který dává pozor na případnou ototoxicitu
a doporučí pokud možno včasný zásah. Ruku v ruce s
rostoucí kvalitou léků se objevuje více terapeutických
možností a zvyšuje se dále také podíl uzdravených pacientů,
takže začíná být velmi důležité, aby lékaři zvažovali kvalitu
života po dokončení léčby. Jakmile terapie skončí, musí
audiolog posoudit, zda se u pacienta nevyskytují následky
ototoxicity, a v případě potřeby nabídne poradenství a péči –
např. v podobě sluchových pomůcek nebo rehabilitace.
1
American Tinnitus Association. Ototoxic Brochure by League for Hard
of Hearing. 2012.
2
USNews.com. Hearing Loss Triples Risk of Falling: Study. 2012
3
Johns Hopkins Medicine. Hearing Loss Accelerates Brain Function
Decline in Older Adults. 2013
4
Mary Kaland, Kate Salvatore. The Psychology of Hearing Loss. The
ASHA Leader. 2002
5
David Jung, Neil Bhattacharyya. Association of Hearing Loss with
Decreased Employment and Income Among Adults in the United
States. Annals of Otology, Rhinology & Laryngology. 2014
6
Mark Downs, Executive Director of technology and Enterprise of the
British RNID
7
Hear-it. Chemotherapy can cause hearing loss. Audiology Online;
RNID. 2009
8
Johnnie K. Bass, Stephanie T. White, Skye E. Jones. Monitoring
Ototoxicity in the Pediatric Oncology Population. American SpeechLanguage-Hearing Association. 2014
9
Oregon Health & Science University. “Hearing Loss From
Chemotherapy Underestimated.” ScienceDaily. December 2005.
<www.sciencedaily.com/releases/2005/12/051212164355.htm>.
(link to http://www.sciencedaily.com/
releases/2005/12/051212164355.htm/).
Distributor:
Sivantos s.r.o.
Molákova 576/11
186 00 Praha 8 – Karlín
Česká republika
Tel: 257 328 161
E-mail: [email protected]
www.bestsounds-technology.cz
Sivantos GmbH je držitelem licence pro použití ochranné známky Siemens AG.

Podobné dokumenty

Porucha sluchu a cerebrovaskulární a kardiovaskulární choroby.

Porucha sluchu a cerebrovaskulární a kardiovaskulární choroby. The Laryngoscope. Department of Otolaryngology and Communication Sciences, Medical College of Wisconsin. Audiometric pattern as a predictor of cardiovascular status: development of a model for ass...

Více

transsexualismu male to female

transsexualismu male to female nomenklatury je operace v původní klasifikaci tyreoplastik dle Isshikiho označována jako tyreoplastika typ IV. V průběhu operace je možno na přání nemocné provést zbroušení často prominující přední...

Více

Audiogram ICSD regule - překlad cz

Audiogram ICSD regule - překlad cz • Společenství a vzájemnost ICSD poskytuje základní olympijskou myšlenku pro neslyšící obyvatelstvo s jeho vlastním heslem: "Rovni ve sportu". Jen neslyšící a částečně neslyšící atleti mohou závodi...

Více

Údaje o BAKALÁŘSKÉ PRÁCI studenta Údaje o

Údaje o BAKALÁŘSKÉ PRÁCI studenta Údaje o Problematika použití sluchadel u seniorů z pohledu sestry 2. Hlavní téma v angličtině: Problems of Hearing Aid Using in Seniors from the Perspective of a Nurse 3. Název dle studenta: Problematika p...

Více

Seznam

Seznam EAN Subspecialty Scientific Panels / Členové nominováni ČNS ČLS JEP na období 2015 - 2017 Panel

Více

7 divů světa metodika

7 divů světa metodika Cílová skupina: 6. třída (2. stupeň ZŠ) Způsob použití: Žáci se nejprve seznámí s výukovou prezentací doplněnou příp. dalším komentářem. Poté pracují individuálně či ve skupinách s pracovními listy...

Více

Dobrý den - Česká parazitologická společnost

Dobrý den - Česká parazitologická společnost Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 9. června 2014 první veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji Programu podpory spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním výv...

Více

Dobrý den - Česká parazitologická společnost

Dobrý den - Česká parazitologická společnost http://www.sciencedaily.com/releases/2015/03/150323091813.htm To survive, a parasite mixes and matches its disguises, study suggests http://www.sciencedaily.com/releases/2015/03/150326162608.htm Ho...

Více

otorinolaryngologie - chirurgie hlavy a krku vzdělávací program

otorinolaryngologie - chirurgie hlavy a krku vzdělávací program procedur (B) a chirurgických výkonů (C) sestavený ORL sekcí při UEMS je k dispozici na stranách 8 – 37. 5. Evropský vzdělávací program vyžaduje důkladný záznam všech dovedností a operačních výkonů ...

Více