FENOLOGICKÁ STANICE

Transkript

FENOLOGICKÁ STANICE
Fenologická stanice byla založena v roce 2003
na pokusných pozemcích České zemědělské
univerzity v Praze - Suchdole. Stanice je
součástí celosvětové sítě fenologických stanic v
rámci programu GPM (Global Phenological
Monitoring).
The phenological garden was established on the
experimental plots of Czech Univerzity of
Agriculture in Prague - Suchdol in the year
2003 as a part of the worldwide system of
phenological gardens within the GPM
programme (Global Phenological Monitoring).
Založené GPM stanice
Established GPM gardens
Stát
(country)
Počet sledovaných míst
(number of sites)
Místo
(locations)
Čína (China)
1
Beijing
Estonsko (Estonia)
1
Jögeva
Německo (Germany)
9
Blumberg, Brunswick,
Deuselbach, Erbeskopf,
Geisenheim, Linden,
Schleswig, Tharandt, Zingst
Nizozemí (The Netherlands)
2
Amsterdam, Wageningen
Slovenská republika
(Slovakia)
1
Banska Bystrica
USA
1
Milwaukee
Česká republika (Czech
Republic)
1
Prague
Geografická poloha fenologické stanice
(Geographical position of phenological garden)
50° 7,691´ – severní šířky (north latitude)
14° 22,341´ – východní délky (eastern longitude)
284 m n.m. – nadmořská výška (altitude)
Půdně-klimatické podmínky stanoviště
(Soil and climatic conditions of the stand)
půdní typ (soil type) – černozem (black soil)
průměrná roční teplota vzduchu (average annual air
temperature) – 9.3 °C
průměrný roční úhrn srážek (average annual
precipitation total) – 472 mm
Na fenologické stanici České zemědělské
univerzity v Praze je v souladu s
konceptem GPM (Global Phenological
Monitoring) sledováno šestnáct
rostlinných druhů.
In accordance with GPM concept
(Global Phenological Monitoring) 16
plant species have been observed in the
phenological garden of Czech
University of Agriculture in Prague
Sledované druhy (Observed Species)
Číslo
(number)
Druh
(species)
Odrůda
(variety)
Podnož
(rootstock)
1
Prunus avium
'Hedelfinger', type 'Diemitz'
Gisela 5
2
Prunus dulcis
'Perle der Weinstraße'
3
Malus domestica
'Golden Delicious', type 'Golden Rinders'
4
Malus domestica
'Yellow Transparent'
5
Castanea sativa
'Dore de Lyon'
6
Pyrus communis
'Doyenne de Merode'
7
Prunus cerasus
'Vladimirskaja'
8
Forsythia suspensa
'Fortunei'
-
9
Hamamelis virginiana
původní (genuine)
-
10
Hamamelis intermedia
'Jelena'
-
11
Syringa chinensis
'Red Rothomagensis'
-
12
Ribes rubrum
'Werdavia' (white variety)
-
13
Philadelphus coronarius
původní (genuine)
14
Calluna vulgaris
‚Allegro'
-
15
Calluna vulgaris
'Long White'
-
16
Galanthus nivalis
původní (genuine)
-
St. Julien A
M26
M.transitoria
semenáč (seedling)
OHF 333
vlastní (own-rooted)
vlastní (own-rooted)
3,5 m
Plán fenologické stanice (Plan of Phenological Garden)
1.
Prunus
avium
5.
Castanea
sativa
9.
Hamamelis
virginiana
12.
Ribes
rubrum
2.
Prunus
dulcis
6.
Pyrus
communis
10.
13.
Hamamelis
x
Intermedia
Philadelphus
coronarius
3.
Malus
domestica
7.
Prunus
cerasus
11.
Syringa x
chinensis
14. a 15.
Calluna
vulgaris
8.
Forsythia
suspensa
11.
Syringa
chinensis
Galanthus
nivalis
4.
Malus
domestica
3,5 m
N
vzdálenost
mezi rostlinami
(distances between plants)
– 3,5 m
16.
Druh
(species)
Prunus avium
Odrůda
(variety)
'Hedelfinger',
type 'Diemitz'
Podnož
(rootstock)
Gisela 5
Foto:Venclová
Foto:Venclová
Foto:Venclová
Foto:Venclová
Druh
(species)
Prunus dulcis
Odrůda
(variety)
'Perle der
Weinstraße'
Podnož
(rootstock)
St. Julien A
Foto:Venclová
Foto:Venclová
Foto:Venclová
Foto:Venclová
Druh
(species)
Malus domestica
Odrůda
(variety)
'Golden Delicious',
type 'Golden
Rinders'
Podnož
(rootstock)
M26
Foto:Venclová
Foto:Venclová
Foto:Venclová
Foto:Venclová
Druh
(species)
Malus domestica
Odrůda
(variety)
'Yellow
Transparent'
Podnož
(rootstock)
M.transitoria
Foto:Venclová
Foto:Venclová
Foto:Venclová
Foto:Venclová
Druh
(species)
Castanea sativa
Odrůda
(variety)
'Dore de Lyon'
Podnož
(rootstock)
semenáč (seedling)
Foto:Venclová
Foto:Venclová
Druh
(species)
Pyrus communis
Odrůda
(variety)
'Doyenne de
Merode'
Podnož
(rootstock)
OHF 333
Foto:Venclová
Foto:Venclová
Druh
(species)
Prunus cerasus
Odrůda
(variety)
'Vladimirskaja'
Podnož
(rootstock)
vlastní (own-rooted)
Foto:Venclová
Foto:Venclová
Foto:Venclová
Foto:Venclová
Druh
(species)
Forsythia
suspensa
Odrůda
(variety)
'Fortunei'
Foto:Venclová
Foto:Venclová
Foto:Venclová
Foto:Venclová
Druh
(species)
Hamamelis
virginiana
Odrůda
(variety)
původní
(genuine)
Foto:Venclová
Foto:Venclová
Foto:Venclová
Foto:Venclová
Foto:Venclová
Foto:Venclová
Druh
(species)
Hamamelis
x intermedia
Odrůda
(variety)
'Jelena'
Foto:Venclová
Foto:Venclová
Foto:Venclová
Foto:Venclová
Foto:Venclová
Foto:Venclová
Druh
(species)
Syringa x
chinensis
Odrůda
(variety)
'Red
Rothomagensis'
Foto:Venclová
Foto:Venclová
Druh
(species)
Ribes rubrum
Odrůda
(variety)
'Werdavia' (white
variety)
Podnož
(rootstock)
vlastní odnož
(own-rooted)
Foto:Venclová
Foto:Venclová
Foto:Venclová
Foto:Venclová
Druh
(species)
Philadelphus
coronarius
Odrůda
(variety)
původní
(genuine)
Foto:Venclová
Foto:Venclová
Foto:Venclová
Foto:Venclová
Druh
(species)
Calluna
vulgaris
Odrůda
(variety)
'Long
White'
Foto:Venclová
Foto:Venclová
Foto:Venclová
Foto:Venclová
Druh
(species)
Foto:Venclová
Foto:Venclová
Calluna
vulgaris
Odrůda
(variety)
‚Allegro'
Foto:Venclová
Foto:Venclová
Druh
(species)
Galanthus
nivalis
Odrůda
(variety)
původní
(genuine)
Foto:Venclová
Foto:Venclová
Definice sledovaných
fenologických fází pomocí
stupnice BBCH
Definition of phenological
phases according to BBCH code
Poznámka (Notes):
BBCH = Biologische Bundesanstalt, Bundessortenamt, Chemische
Industrie (Federal Biological Research Centre for Agriculture and
Forestry, Federal Office of Plant Varieties, Chemical Industry)
SL = rašení listů (rašení listových pupenů BBCH 07,
rašení květních pupenů BBCH 53):
Na sledované rostlině se začnou pupeny otevírat
minimálně na 3 místech. V případě květních pupenů
(rašení pupenů), zelené špičky listů překrývající květy
jsou viditelné; v případě listových pupenů (rašení
pupenů) je viditelný první zelený list .
SL = Sprouting of leaves (bud break: BBCH 07, bud burst:
BBCH 53):
The buds begin to open in at least 3 places on the object
under observation. In the case of flower buds (bud burst)
the green leaf tips enclosing flowers are visible; in the
case of leaf buds (bud break) the first green is visible.
UL = začátek rozvíjení listů, první otevřený list je viditelný
(BBCH 11):
Minimálně na třech místech sledované rostliny jsou listy úplně
vytlačeny ven z pupenu nebo z listové pochvy a jsou plně
rozvinuté, takže řapík nebo listová báze jsou viditelné. Tato
fáze je někdy rozpoznatelná pouze ohýbáním mladého listu.
Jednotlivé listy dosáhly svého konečného tvaru, ale ještě
nemají konečnou velikost.
UL = Beginning of the unfolding of leaves, first leaf surfaces
visible (BBCH 11):
In at least 3 places on the object under observation, first leaves
have pushed themselves completely out of the bud or leaf sheath
and have unfolded completely, so that the leaf stalk or leaf base
is visible. This phase is sometimes only recognizable by bending
back the oung leaf. The individual leaf has taken on its ultimate
form, but has not yet reached its ultimate size.
BF = otevření prvního květu, začátek kvetení, rozkvět (BBCH 60):
Minimálně na třech místech sledovaného stromku jsou plně rozvité
květy.
Výjimky: sněženky (Galanthus nivalis): na parcelce jsou rozvité
první tři květy. Květy jsou považovány za rozvité, jen když mají
vnější listy plně rozprostřené a jsou viditelné tyčinky. Vřes
(Calluna vulgaris): na třech místech parcelky jsou plně rozvité
první květy.
BF = First flowers open, Beginning of flowering, blossom (BBCH 60):
In at least 3 places on the object under observation the first flowers
have opened completely.
Exceptions: Snowdrops (Galanthus nivalis): the first 3 flowers have
opened at the plantation. The flower is considered open only when
the outer leaves have spread and the stamens are visible. Heather
(Calluna vulgaris): on 3 places of the plantation the first
flowershave opened completely.
FF = Plné kvetení, hlavní kvetení, plný
rozkvět (BBCH 65):
Otevřeno je zhruba 50% květů.
FF = Full flowering, General flowering, Full
blossom (BBCH 65):
Approximately 50% of the flowers are open.
EF = Konec kvetení, odkvět (BBCH 69):
Tato fáze nastává když květy zvadly. Na některých
stanicích "zvadlé květy" je shodné s "přibližně 95 %
květních lístků je opadaných"
Toto pravidlo je rozdílné ve formulaci k definici BBCH69,
ale v praxi je to "de facto" shodné.
EF = End of flowering, blossom (BBCH 69):
This phase occurs when the flowers have faded. In some
existing networks “flowers have faded” is equated with
“approximately 95 % of the total petals have fallen”.
This rule is some different in formulation to the BBCH69
definition but in practice “de facto” identical.
RP = Plody jsou zralé (pro jablka, hrušky, třešně, višně,
červený rybíz, BBCH 87):
Plody jsou zbarveny barvou charakteristickou pro danou
varietu a jsou snadno skliditelné.
Výjimka: Předčasně dozrálé plody by neměly být
zaznamenávány.
RP = Fruit ripe for picking (for apple, pear, sweet cherry,
morello, red currant, BBCH 87):
The fruits show the colouring characteristic for their variety
and can be removed easily from the fruiting lateral.
Exception: Premature ripening should not be reported.
RP = první zralé plody, pro mandli, kaštanovník
jedlý (BBCH 864):
První zralé plody padají přirozeně ze stromů.
Výjimka: Předčasně dozrálé plody by neměly být
zaznamenávány.
RP = First ripe fruits for almond, European chestnut
(BBCH 864):
The first ripe fruits fall from the tree naturally.
Exception: Premature ripening should not be
reported.
CL = zbarvení listů (BBCH944):
Přibližně 50 % listů se vybarvilo do podzimních
barev. Zbarvení listů způsobené suchem by
nemělo být zaznamenáváno.
CL = Colouring of leaves (BBCH944):
Approximately 50 % of the leaves have taken on the
colors of autumn. Colouring of leaves, caused by
drought, should not be reported.
FL = opad listů (BBCH95):
Přibližně 50 % listů je opadaných. Opad listů
způsobený suchem by neměl být zaznamenáván.
FL = Leaf fall (BBCH95):
Approximately 50 % of the leaves have fallen off.
Falling of leaves, caused by drought, should not be
reported.
Hodnotící tabulka (Observation sheet)
Přehled měřených abiotických
charakteristik prostředí na
fenologické stanici České
zemědělské univerzity v Praze
Schedule of measured abiotic
environmental factors,
Phenological Garden of the Czech
Agriculture University in Prague
Technické zajištění:
ústředna CR10X-2M Campbell Scientific,
USA; teploměr a vlhkoměr vzduchu Vaisala
50 Y; teploměr půdní typ 107; vlhkoměr
půdní CS615; srážkoměr ARG 100 - 500 cm2.
Technology used:
datalogger CR10X-2M Campbell Scientific, USA;
air temperature/moisture sensor Vaisala 50 Y; soil
thermometer 107; soil moisture sensor CS615;
tipping bucket rain gauge ARG 100 - 500 cm2.
Časový harmonogram měření:
teploty a vlhkost vzduchu každých 15 min,
úhrn srážek každou 1 hod (III-X), vlhkost
půdy průměr za každou 1 hod.
Time scaling:
temperatures + air humidity each 15 min,
precipitation total each 1 hour (III-X),
soil moisture each 1 hour average.
Chyby měření absolutní, garantované výrobcem
• půdní teploměr 107: ± 0.1oC od - 23oC do + 48oC
• teploměr s vlhkoměrem Vaisala 50Y: ±0.35oC při -10.0oC, ± 0.6oC při + 60oC; ± 2%
při 10%, ± 3% při 90%, ± 6% při 90 - 100
• půdní vlhkoměr CS615: ± 4% do 12% objemové vlhkosti, ± 3% od 12% do
saturované hodnoty objemové vlhkosti
• srážkoměr ARG 100: 0.2 mm
Chyby měření relativní, odstraněné kalibrací: tp1 = tp2 - 0.05 = tp3 - 0.1 = tp4 = tv v rozsahu teplot +7.5oC až 17.5oC
Absolute errors, warranted
• soil thermometer 107: ± 0.1°C from - 23°C to + 48°C
• air temperature/humidity sensor Vaisala 50Y: ± 0.35°C at - 10.0°C, ± 0.6°C at + 60°C;
± 2% at 10%, ± 3% at 90%, ± 6% at 90 - 100
• soil moisture sensor CS615: ± 4% up 12% VWC, ± 3% from 12% to saturation
• tipping bucket rain gauge ARG 100: 0.2 mm
Relative errors, calibration avoided: ts1 = ts2 - 0.05 = ts3 - 0.1 = ts4 = ta within range from +7.5°C to +17.5°C
Schéma meteorologické stanice
Schema of Weather Station
2m
2m
Termíny nástupu fenologických fází vybraných druhů
The dates of phenological phases initiation by selected
species
rok (year)
druh (species)
fenologická fáze (phenological phase )
SL
2004
UL
Hamamelis intermedia - 'Jelena'
2005
2004
2005
Forsythia suspensa - 'Fortunei'
BF
FF
EF
2.2.04
4.2.04
13.2.04
15.3.05
17.3.05
8.4.05
12.3.04
1.4.04
1.4.04
2.4.04
27.4.04
14.4.05
19.4.05
6.4.05
7.4.05
21.4.05
Průměrné měsíční hodnoty meteorologických prvků v roce 2004 na fenologické
stanici
Monthly averages of the meteorological phenomena in the GPM station, 2004 year
Poděkování (acknowledgement):
Velice děkujeme Dr. Chmielewskému za
odbornou a technickou pomoc, kterou nám
poskytl při zakládání fenologické stanice.
We are indebted to Dr. Chmielewski for
technical and proffesional assistance he gave
us when the phenological garden was being
established.
…. kolegové z Katedry agroekologie a biometeorologie
…. colleagues from Department of Agroecology and Biometeorology
Czech University of Agriculture in Prague
Faculty of Agrobiology, Food and Natural Resources
Department of Agroecology and Biometeorology
Contact address:
Ing. Václav Brant, Ph.D.
Dr. Ing. Jan Pivec
Czech University of Agriculture in Prague
Department of Agroecology and Biometeorology
CZ -165 21 Prague 6 – Suchdol
E-mail: [email protected]
[email protected]
Presentation by Václav Brant, Jan Pivec and Veronika Venclová

Podobné dokumenty

Obsah Mykologického sborníku 2/2007

Obsah Mykologického sborníku 2/2007 Borovička – Learning to Know the Brittlegills XI – Russula vinosa Lindblad (p. 50); Jan Borovička – A White Amanita Species Near Ratíškovice (p. 53); Jiří Kohl – Finds of Microstoma protracta and U...

Více

Září 2010

Září 2010 pádem méně náročnou na řez. Plodí pravidelně, plodnost je středně vysoká, brzy po výsadbě. Plod je středně veliký, zploštělý. Základní barva je zelenožlutá, z 2/3 překrytá karmínově červenou. Dužni...

Více

JanaI Fytoplazmy 2011a - Biologické centrum AV ČR, vvi

JanaI Fytoplazmy 2011a - Biologické centrum AV ČR, vvi (Catharanthus roseus) - dřevité indikátory – certifikace ovocných dřevin: (Golden Delicious – AP) (Doyenné du Comice Pyronia veitchii – PD) (semenáč broskvoně GF 305 – ESFY)

Více

Nabídka ovocných školkařských výpěstků Jaro 2016

Nabídka ovocných školkařských výpěstků Jaro 2016 10. U zákazníků, kteří nedodržují lhůty splatnosti bude vyžadována platba zálohově či hotově při převzetí zboží. 11. Místo odběru je Sedliště 91 (popřípadě Bruzovice-Velicesta 100). 12. Možnost dop...

Více

Časopis Meteorologické zprávy - Český hydrometeorologický ústav

Časopis Meteorologické zprávy - Český hydrometeorologický ústav na nástup počátku a konce kvetení řepky ozimé a jejich mezifázového intervalu (pylové sezony) v období 19962008. Data byla převzata z fenologických stanic, které mají nejúplnější časové řady pozoro...

Více

Denní ekvivalentní hladiny akustického tlaku

Denní ekvivalentní hladiny akustického tlaku Správa Letiště Praha, s.p. CONTINUOUS ENVIRONMENTAL MONITORING

Více

Měsíční ekvivalentní hladiny akustického tlaku

Měsíční ekvivalentní hladiny akustického tlaku výše uvedené hodnoty na měřící stanici č.10 – Horoměřice JV rozdílné oproti dříve publikovaným. Tato oprava byla provedena bezprostředně po zjištění technické závady.

Více