28. Písmeno y - anglické výrazy podruhé

Komentáře

Transkript

28. Písmeno y - anglické výrazy podruhé
28. Písmeno y - anglické výrazy podruhé
sky - obloha fly - létat, letět day - den say - říct; oznámit lady - paní, dáma lay - položit, dát sadly - smutně kayak - kajak all day - celý den shy - plachý, nesmělý hay - seno dry - vysušit ; usušit dry - suchý fry - smažit salary - plat, stálý plat hardly - téměř nikdy hardly - téměř fussy - zbytečně se starající July - červenec guy - chlapík, člověk ugly - ošklivý fury - zuřivost, nával vzteku, běsnění jury - porota hurry - pospíchat usually - obvykle dye - barva; barvit keys - klíče Yes - Ano yes - ano easy - snadný delay - odložit; zpoždění safely - bezpečně ready - připraven ready - připraven, hotov year - rok years - roky early - brzy, časně layer - postupně sestříhat really - opravdu, skutečně already - už, již grey - šedý allergy - alergie gallery - obrazárna ; galerie dryer - sušička 1 / 27
28. Písmeno y - anglické výrazy podruhé
ferry - převoz ; prám ; trajekt ; přívoz ferry - převoz, trajekt surely - jistě, určitě surgery - ordinace eye - oko eyes - oči eyelash - řasa jersey - tričko elderly - starší, starý greedy - nenasytný, hltavý silly - hloupý, pošetilý daily - denně, denní, každodenní hilly - kopcovitý risky - riskantní, hazardní, rizikový diary - diář Friday - pátek likely - pravděpodobný easily - snadno effigy - zpodobení illegally - nedovoleně, nezákonně jellyfish - medúza firefly - světluška hairdryer - sušič vlasů, fén eyelid - oční víčko cry - brečet, plakat scary - děsivý, vzbuzující hrůzu skycar - létající auto carry - nést, nosit lucky - šťastný, mající štěstí casually - nenuceně scruffy - zanedbaný, ošumělý curly - kudrnatý decay - rozklad ; hnití ; rozpad car keys - klíče od auta clearly - jasně archery - lukostřelba, lukostřelectví carefully - opatrně celery - celer cheerfully - radostně, vesele icy - ledový chilly - chladný, studený lyrics - text písně crayfish - rak luckily - naštěstí Sicily - Sicílie idyllic - idylický 2 / 27
28. Písmeno y - anglické výrazy podruhé
judiciary - soudní moc cycle - jezdit na kole recycle - recyklovat acrylic - akrylová barva way - cesta; způsob; zvyk always - vždy fall away - slábnout, klesat, odpadnout hallway - chodba far away - daleko fade away - uvadnout, pohasnout weary - znavený, utrápený lawyer - právník, právnička weekday - všední den jewellery - šperky, klenoty highway - dálnice highway - dálnice railway - železnice; železniční widely - široce walk away - from odejít od něčeho wash away - smýt, odplavit soy - sója day off - volno lay off - propustit, nechat něčeho yoga - jóga foggy - mlhavý royal - královský sorry - líto, omlouvat se lorry - nákladní auto you - ty, vy loudly - hlasitě your - tvůj, váš yours - tvůj years old - let starý yourself - ty sám, ty sám si See you - tak ahoj, uvidíme se, nashle shake your head - potřást nesouhlasně hlavou Here you are - tady máte hyoid - jazylka holiday - dovolená; prázdniny hosiery - pletené zboží seriously - vážně, doopravdy rocky - skalnatý cloudy - mlhavý cloudy - zatažený, oblačný hockey - hokej sour cherry - višeň obecná 3 / 27
28. Písmeno y - anglické výrazy podruhé
disk jockey - diskžokej idiocy - idiotství ; idiotie chicory - čekanka ; cikorka disc jockey - diskžokej ice hockey - hokej ice hockey - lední hokej DJ, disc jockey - DJ, disc jockey slowly - pomalu go away - jít pryč, odejít shadowy - nejasný, přízračný, zastíněný yellow - žlutý showery - přeháňkový see for yourself - podívej se, vyber si sám gloriously - božsky, nádherně ecology - ekologie doorway - dveře, vstup go away for a week - odjet na týden goodie, good guy - klaďas galaxy - galaxie luxury - luxus, přepych sexy - sexy auxiliary - pomocný oxeye - daisy kopretina coccyx - kostrč You see. - Víš. Here you are. - Prosím., Tady to máš., Tady to máte. If you like. - Jestli chceš. Hold your head high. - Hlavu vzhůru. You should ... - Měl bys ..., Měla bys ... stay - setrvání; zůstat stay - zůstat salty - lastly - konečně, nakonec try - zkusit, vyzkoušet tray - podnos, tác duty - clo duty - povinnost study - studovna; zkoumat truly - skutečně Saturday - sobota Thursday - čtvrtek style - styl, způsob safety - bezpečnost lately - poslední dobou they - oni, ony, ona deathly - smrtelně, mrtvolně 4 / 27
28. Písmeno y - anglické výrazy podruhé
healthy - zdravý tyre - pneumatika artery - tepna art gallery - umělecká galerie Tuesday - úterý turkey - krocan Turkey - Turecko treasury - pokladna these days - teď, v dnešní době get ready - připravit se fifty - padesát tidy - uklidit, uklízet stylish - elegantní, módní, moderní slightly - trochu, o trochu dirty - špinavý firstly - za prvé, nejprve ratify - potvrdit; schválit thirdly - za třetí justify - ospravedlnit, oprávnit study skills - studijní dovednosti guilty - vinný eighty - 80 hairstyle - účes light year - světelný rok terrify - vystrašit k smrti, vyděsit k smrti lifestyle - životní styl distillery - lihovar yacht - jachta crystal - krystal actually - ve skutečnosti; vlastně actually - vlastně cutlery - příbor secretary - sekretář, sekretářka city - velkoměsto ; metropole sticky - lepivý, lepkavý itchy - svědivý charity - dobročinnost; šlechetnost; charita charity - charita, dobročinnost security - bezpečnost, bezpečí, jistota cycle track - cyklistická stezka eat away - pohltit, okusovat, rozežrat takeaway - restaurace s prodejem teplých jídel s sebou, restaurace s prodejem teplých jídel
přes ulici get away - utéci, uprchnout westerly - západní swiftly - rychle 5 / 27
28. Písmeno y - anglické výrazy podruhé
this way - tudy stairway - schodiště ; schody cut away - odříznout, oddělit toy - hračka toys - hračky today - dnes ghostly - strašidelný, přízračný forty - 40 frosty - mrazivý story - příběh yogurt - jogurt yoghurt - jogurt youthful - mladistvý destroy - zničit trolley - vozík theory - teorie forestry - lesnictví solitary - samotářský History - dějepis a dirty joke - neslušný vtip factory - továrna category - kategorie, skupina, třída joystick - joystick callosity - mozol aristocracy - šlechta lay, laid, laid out - položený tow away - odtáhnout throw away - odhodit you lot - vy, vy tam, všichni the good guys - ti dobří coyote - kojot sixty - 60 exactly - přesně You lot ... - vy bando ... tasty - chutný, lahodný thirsty - žíznivý thirty - 30 gratuity - spropitné ; bakšiš chatty - hovorný, upovídaný elasticity - pružnost ; elasticita electricity - elektřina stay out - zůstat venku try out - zkusit, vyzkoušet lottery - loterie take a year out - vzít si rok volna authority - autorita 6 / 27
28. Písmeno y - anglické výrazy podruhé
You just wait - jen počkej you gotta - musíš, musíte ( slang; = You've got to ) youth hostel - turistická ubytovna mládeže thorough, thoroughly - důkladně Get out of the way. - Uhni z cesty., Zmizni. lazy - líný crazy - šílený; bláznivý crazy - bláznivý disqualify - diskvalifikovat quickly - rychle quality - vlastnost quietly - potichu good quality - kvalitní pay - platit play - hrát, hrát si pushy - ctižádostivý, toužící po kariéře hurry up - popohnat, pospíšit si hurry up - pospíšit si reply - odpovědět player - hráč replay - odvetný zápas gap year - roční přestávka, pauza, přerušení respray - znovu nastříkat pulley - kladka deeply - hluboce, velmi mnoho, velmi silně sleepy - ospalý leap year - přestupný rok spiky - ježatý, s natuženými konečky display - displej display - vystavit, ukázat paralysis - ochrnutí­ ; paralýza ; obrna hairspray - lak na vlasy play chess - hrát šachy cypress - cypřiš CD player - přehrávač CD skyscraper - mrakodrap spicy - kořeněný, okořeněný physics - fyzika physical - tělesný, fyzický capillary - kapilára calligraphy - krasopis especially - zvláště, obzvláště eyepiece - okulár keep away - zákaz (keep away from the lawn - nevstupujte na trávník) wake up early - probouzet se brzy slip away - utéct, uplynout, vypařit se, odejít navždy 7 / 27
28. Písmeno y - anglické výrazy podruhé
wipe dry - usušit pay off - splatit dluh, vyplatit někoho, doplácet play off - hrát vyřazovacím způsobem, stavět proti sobě pay for - platit za, pykat za, zaplatit za pay for - platit za proudly - pyšně leprosy - malomocenství ; lepra geography - geografie ; zeměpis geography - zeměpis progress diary - oddíl v učebnici shrnující probrané učivo copy - opsat, okopírovat; kopie coypu - nutrie record player - fonograf policy - politika, způsob jednání package holiday - plánovaná dovolená, dovolená drop away - padat, klesat, odpadat, odkapávat pour away - vylít physical work - tělesná práce school play - školní představení gyroscope - setrvačník expressway - magistrála ; dálnice party - strana; večírek stay up - udržet nahoře (ceny, úroveň, teplotu) type - psát na stroji Egypt - Egypt deputy - zástupce a pity - škoda day trip - jednodenní výlet tidy up - uklízet purity - čistota, ryzost typical - typický spectacularly - okázale, efektně, dramaticky capacity - kapacita ; objem ; obsah put away - uklidit, dát něco na své místo, odložit (si něco) put away - uklidit playwright - dramatik, autor divadelních her, autorka divadelních her sporty - sportovní sports day - sportovní den atrophy - atrofie ; zakrnění portrayal - portrét autopsy - autopsie ; ohledání mrtvoly ; pitva poultry - drůbež poetry - poezie helped lay out - pomoci navrhnout politely - zdvořile hypothesis - předpoklad ; hypotéza 8 / 27
28. Písmeno y - anglické výrazy podruhé
radiotherapy - ozařování ; radioterapie opacity - neprůhlednost ; opacita ; neprůsvitnost charity shop - obchod, kde výtěžek z prodeje jde na charitativní účely isotropy - izotropie psychologist - psycholog archaeopteryx - archeopteryx Typical. - To je celý on!, To je mu podobné. petty - drobný, banální pretty - pěkný, hezký stay up late - být dlouho vzhůru play the guitar - hrát na kytaru what a pity - to je škoda pottery - keramika pottery - hrnčířství stereotype - stereotyp pretty good - velmi dobrý keep it to yourself - nechat si to pro sebe epistotary f. - dopisová f. It's a pity. - To je škoda. That's a pity. - To je škoda. apply - ucházet se, hlásit se happy - šťastný hippy - hippie, hippiovský slippery - kluzký periphery - okraj ; lem apply for - žádat o, ucházet se o, zažádat si properly - pořádně prophecy - proroctví April Fool's Day - Apríl platypus - ptakopysk play sports - sportovat property - vlastnictví photography - fotografie, fotografování You were supposed to... - Měl jsi..., Předpokládalo se, že... prototype - paradigma ; prototyp ; vzor gravy - omáčka valley - údolí heavy - těžký very - velmi adversary - protivník ; odpůrce survey - průzkum every - každý; veškerý hay fever - senná rýma hardly ever - sotva kdy lively - živý, rušný heavily - těžce 9 / 27
28. Písmeno y - anglické výrazy podruhé
delivery - doručení, donáška wavy - vlnitý everywhere - všude lovely - rozkošný, půvabný voyage - plavba, let do a survey - dělat anketu lorry driver - řidič náklaďáku video diary - videodeník discovery - objev ; objevení discovery - objevení, objev every four hours - každé čtyři hodiny I love you. - Miluji tě., Mám tě rád. gravity - gravitace ; přitažlivost gravity - přitažlivost, gravitace virtually - téměř, fakticky, prakticky, skoro variety - rozmanitost diversity - rozmanitost ; pestrost ; různost vertically - svisle victory - vítězství activity - aktivita activity - činnost creativity - tvořivost ; kreativita telly, TV - televize privacy - soukromí give yourself up - vzdát se poverty - chudoba productivity - produktivita I arrived at the party. - Přijel jsem na večírek. May - květen army - armáda, vojsko marry - oženit se, vdát se smelly - páchnoucí daydream - snít ve dne, snít s otevřenýma očima rhyme - rýmovat se merry - veselý family - rodina calmly - klidně academy - akademie warmly - vřele my folks - moji rodiče mousy - nevýrazný melody - melodie comedy - komedie, veselohra sycamore - javor klen moody - náladový You are welcome - Není zač 10 / 27
28. Písmeno y - anglické výrazy podruhé
do your homework - dělat domácí úkol myth - mýtus rhythm - rytmus my fault - má vina, má chyba system - systém ; soustava system - systém myrtle - myrta misty - mlhavý, zamlžený humidity - vlhkost cemetery - hřbitov mostly - většinou stormy - bouřkový solar system - sluneční soustava game theory - teorie her hydrometer - hustoměr mysterious - záhadný, tajemný, tajuplný cosmetic surgery - kosmetická chirurgie dormitory - kolej motorcycle - motocykl ; motorka motorway - silnice, dálnice from this day forward - od tohoto dne napořád, od tohoto dne navždy meteorology - předpověď počasí See you tomorrow - Ahoj zítra extremely - nesmírně, neobyčejně grey matter - šedá hmota maturity - dospělost, vyzrálost rhythm guitar - doprovodná kytara stay at home - zůstat doma take your time - nepospíchej, nepospíchejte, dělej svým tempem, dělejte svým tempem go to the gym - chodit do tělocvičny motorcyclist - motocyklista extremity - končetina ; úd We had to twist your arm. - Museli jsme tě přinutit., Museli jsme tě "chytit pod krkem". pyjamas - pyžamo lymph - node uzlina simply - prostě, jednoduše pyramid - pyramida hypermedia - hypermédium pharmacy - lékárna my place - u mě employer - zaměstnavatel, zaměstnavatelka employee - zaměstnanec, zaměstnankyně myopia - krátkozrakost ; myopie pharmacology - farmakologie compulsory - povinný 11 / 27
28. Písmeno y - anglické výrazy podruhé
morphology - geomorfologie paroxysm - záchvat empty - prázdný; vysypat, vyprázdnit temporary - dočasný, prozatímní the Olympics - Olympijské hry psychometric - psychometrický homeopathy - homeopatie poliomyelitis - dětská obrna Pleased to meet you - Těší mě, že vás poznávám approximately - přibližně have my hide - mít problémy heavy metal - heavy metal summary - souhrn, přehled memory - paměť comedy film - filmová komedie immediately - okamžitě Come what may. - Ať se stane cokoliv. the Olympic games - olympijské hry I met him at a party. - Potkala jsem ho na večírku. comedy programme - zábavný program by - od, u, vedle bay - záliv ; zátoka badly - hrozně, špatně baggy - pytlovitý, vyboulený busy - zaneprázdněný; rušný; plný busy - rušný, zaměstnaný buy - koupit, kupovat bully - šikanovat, šikanovatel bury - pohřbít ruby - rubín rugby - ragby burglary - vloupání bye - ahoj (při loučení) belly - bachor syllable - slabika bakery - pekařství February - únor eyeball - bulva library - knihovna by car - autem bicycle - jízdní kolo subway - podzemní dráha ; metro be away - chybět, být pryč way back - cesta zpět body - tělo bossy - panovačný 12 / 27
28. Písmeno y - anglické výrazy podruhé
boy - kluk ; chlapec ; hoch boy - chlapec, hoch bodyguard - tělesná stráž ; bodyguard ; osobní strážce fabulously - pohádkově keyboard - klávesnice horribly - strašlivě, hrozně by force - donutit by coach - autobusem eyebrow - obočí blow away - odvát goodbye - sbohem, na shledanou gooseberry - angrešt biology - přírodopis, biologie body clock - vnitřní hodiny, fyziologický rytmus života cowboy - chovatel dobytka ; kovboj cowboy - kovboj exobiology - astrobiologie Close your book. - Zavři knihu., Zavřete knihu. get by - projít, projet, dostat se přes, kolem, projít zkouškou get by - vyjít, vystačit teddy bear - medvídek breathalyser - detektor alkoholu birthday - narozeniny gigabyte - gigabajt ability - schopnost, schopnosti disability - nezpůsobilost ; neschopnost ; invalidita celebrity - známá osobnost, celebrita ferry boat - trajekt absolutely - absolutně, úplně, naprosto kilobyte - kilobyte to fly back - letět zpět carbohydrates - uhlohydráty sob story - dojímavý příběh laboratory - laboratoř worry about - dělat si starosti s look your best - vypadat co nejlépe look both ways - podívej se na obě strany battery - akumulátor ; baterie butterfly - motýl bitterly - strašně, trpce get by with - vystačit si s, moci si dovolit pay back - splatit dluh, vrátit peníze, oplatit play back - přehrávat capybara - kapybara cyberspace - kybernetický svět possibly - možná, snad, třeba 13 / 27
28. Písmeno y - anglické výrazy podruhé
biography - biografie, životopis bird of prey - dravec public holiday - státní svátek publicity - publicita, zájem veřejnosti stop by - zastavit se u někoho to pay back - splatit, zaplatit, vrátit autobiography - vlastní životopis, autobiografie respectability - úctyhodnost, váženost, přijatelnost public property - veřejný majetek bravely - statečně volleyball - odbíjená, volejbal obviously - očividně, zřejmě visibility - viditelnost observatory - hvězdárna, observatoř absorptivity - absorptivita maybe - možná, snad assembly - shromáždění mulberry - morušovník ; moruše amicably - přátelsky, po dobrém, smírně symbol - symbol, znak make your bed - stlát postel break away from - utrhnout se, uprchnout somebody - někdo wish somebody luck - přát všechno nejlepší order somebody - přikázat někomu, rozkázat někomu megabyte - megabajt take your umbrella - vezmi si deštník take my bows - klanět se, děkovat se tomboy - divoké děvče, rozpustilé děvče lobotomy - lobotomie ask somebody out - pozvat někoho na zábavu, pozvat někoho na večeři tell somebody off - nadat někomu, vynadat někomu I'm sorry, but... - Je mi líto, ale... take after somebody - být po někom push somebody - nutit někoho, strkat někoho permeability - permeabilita ; propustnost compressibility - stlačitelnost computer keyboard - klávesnice put somebody off - vyvádět někoho z míry, vyvádět někoho z rytmu, rozhodit někoho put somebody through - spojit někoho, propojit někoho pick somebody up - stavit se pro koho, vyzvednout koho put somebody up - ubytovat někoho, poskytnout někomu nocleh, poskytnout někomu
ubytování keep problems to yourself - nechávat si problémy pro sebe provide somebody - poskytnout komu You must be mad. - Ty jsi blázen. 14 / 27
28. Písmeno y - anglické výrazy podruhé
impress somebody - udělat dojem na koho baby - dítě ; miminko ; nemluvně ; kojenec baby - nemluvně, batole shabby - otrhaný, ošunťelý, šupácký bribery - úplatkářství bilberry - borůvka baddie, bad guy - padouch hobby - koníček, záliba go by bus - jet autobusem robbery - loupež bodybuilder - kulturista baby doctor - dětský lékař ; pediatr babysitter - opatrovatelka dětí babysitter - opatrovník dítěte, opatrovník dětí, opatrovnice dítěte, opatrovnice dětí probably - možná, asi beat somebody - porazit někoho any - nějaký, jakýkoliv angry - rozzlobený Sunday - neděle January - leden hungry - hladový Hungary - Maďarsko deny - popírat, odmítat nearly - málem; přibližně nearly - téměř, skoro suddenly - náhle nursery - školka energy - energie generally - všeobecně; většinou finally - konečně, nakonec analysis - analýza ; rozbor rainy - deštivý in a hurry - ve spěchu, pospíchat friendly - přátelský keyring - kroužek na klíče fancy - mít rád, mít chuť, oblíbit si canary - kanárek unlucky - nešťastný, nemající štěstí agency - agentura currency - měna cycling - jízda na kole; cyklistika cycling - jízda na kole efficiency - výkonnost yawn - zívat runway - vzletová a přistávací dráha, ranvej run away - utéct 15 / 27
28. Písmeno y - anglické výrazy podruhé
runaway - uprchlík Wednesday - středa New Year - Nový rok anywhere - kamkoli, kdekoli windy - větrný in a way - určitým způsobem, nějak unwisely - nerozumně railway line - železniční trať only - jenom, jen dragonfly - vážka young - mladý hurry on - uspíšit donkey - osel enjoy - užít si, vychutnat si lonely - osamělý honey - miláček hydrogen - vodík ; H journey - jízda; cestování journey - cesta noisy - hlučný ordinary - obyčejný easy going - pohodový, dobrácký originally - původně crayon - voskovka ; vosková pastelka carry on - pokračovat carry on - pokračovat secondly - za druhé only child - jedináček Cockney - koknej, rodilý Londýňan, koknejtina, lidová londýnská angličtina go cycling - jít se projet na kole snowy - sněhový nowadays - nyní, dnes Norway - Norsko neurology - neurologie occasionally - příležitostně; někdy See you soon - Na brzkou viděnou secondary school - střední škola larynx - larynx ; hrtan oxygen - kyslík See you around. - Uvidíme se. See you soon. - Brzy nashledanou. See you on ... - Uvidíme se ... fantasy - fantazie analyst - psychoanalytik lengthy - zdlouhavý, rozvláčný trendy - módní 16 / 27
28. Písmeno y - anglické výrazy podruhé
get angry - rozzlobit se unhealthy - nezdravý thundery - bouřlivý day return - zpáteční jednodenní dental surgery - zubní ordinace tiny - malinkatý, maličký, drobný stay in - zůstat doma untidy - nepořádný, neuklizený industry - průmysl density - hustota destiny - osud differently - odlišně, jinak entirely - úplně, zcela dignity - důstojnost identify - identifikovat, rozpoznat terrifying - děsivý, hrůzostrašný definitely - určitě; rozhodně; jistě century - století recently - nedávno hyacinth - hyacint certainly - zajisté, jistě eye catching - poutavý turn away - odmítnout, zamítnout frighten away - zastrašit, vyplašit frighten away - vystrašit, vyplašit stay on - zůstat, setrvat try on - vyzkoušet oblečení thank you - děkuji youngest - nejmladší youngster - mladík, mladice, mladý člověk, mladistvý Graduation Day - slavnostní ukončení školní docházky generosity - velkorysost, velkomyslnost, šlechetnost in the early hours - v časných ranních hodinách county - hrabství country - země congruity - shoda ; kongruence dictionary - slovník technology - technologie country house - venkovské sídlo gynecologist - gynekolog two hundred years ago - před dvěma sty lety with flying colours - s vyznamenáním go out on Friday - chodit v pátek ven Thank you. - Děkuji. get things ready - připravit věci identity - identita 17 / 27
28. Písmeno y - anglické výrazy podruhé
identity - identita, sounáležitost, svébytnost, totožnost identity card - občanský průkaz twenty - 20 identify with - ztotožnit se s něčím fortunately - naštěstí traditionally - tradičně clean your teeth - čistit si zuby sale of the century - obchod století railway station - železniční nádraží If you want to. - Pokud chceš., Pokud chcete. win the lottery - vyhrát v loterii It's your turn. - Jsi na řadě. ozone layer - ozonosféra the ozone layer - ozonová vrstva frequently - často pansy - maceška hyphen - spojovací čárka ; pomlčka pay a fine - platit pokutu surprisingly - překvapivě presidency - předsednictví discrepancy - rozpor pylon - stožár playground - hřiště peony - pivoňka polygon - mnohoúhelník ; polygon professionally - profesionálně, zručně, odborně oceanography - oceánografie plenty - hodně, spousta planetary - pozemský safety pin - zavírací špendlík plenty of - spousta, velké množství pantyhose - punčochové kalhoty, punčocháče fifty pounds - padesát liber personality - osobnost There was no reply. - Nikdo to nebral. play truant - chodit za školu death penalty - trest smrti identity parade - identifikace podezřelého, identifikace podezřelých group identity - rys, který je typický pro skupinu sticky toffee pudding - anglický moučník They went spare. - Rozzlobili se. personality test - test osobnosti tights, pantyhose - punčochové kalhoty, punčocháče unhappy - nešťastný apparently - zřejmě, očividně part in a play - role v divadelní hře 18 / 27
28. Písmeno y - anglické výrazy podruhé
put on a play - hrát, dávat hru opportunity - příležitost, možnost Pick up your pen. - Vezmi si pero., Vezměte si pero. envy - závidět, závist in a valley - v údolí sky diving - seskok se zpožděným otevřením padáku skydiving - seskoky se zpožděným otevřením padáku everyone - každý, všichni go skydiving - jít skákat s padákem anchovy - ančovičky seventy - 70 everything - všechno individuality - osobnost, individualita travel agency - cestovní kancelář voluntary - dobrovolný play the violin - hrát na housle place at university - místo na univerzitě electroconvulsive therapy - elektrošok many - mnoho hymn - hymnus, církevní píseň Germany - Německo unashamedly - nestoudně, nestydatě, beze studu unrhymed - nerýmující se enemy - nepřítel, nepřítelkyně myelin - myelin clergyman - kněz emergency - případ nouze, případ nutnosti dynamics - dynamika ; kinetika cyclamen - brambořík mend his ways - napravit se, polepšit se Monday - pondělí anomaly - odchylka ; anomálie mahogany - mahagon mahogany - mahagonové dřevo normally - normálně; běžně; obvyklý normally - normálně, obvykle harmony - soulad ; harmonie ; shoda ; souzvuk money - peníze monkey - opice any more - nikdy víc ( zápor ) raise money - vybrat peníze, získat peníze model agency - modelingová agentura ceremony - obřad, slavnost How many - Kolik run away from - utéct od, utéct z his mean old ways - jeho dřívější lakota 19 / 27
28. Písmeno y - anglické výrazy podruhé
economy class - turistická, druhá třída ( v letadle ) enmity - nepřátelství amenity - komfort, pohodlí luminosity - svítivost documentary - písemný; dokumentární documentary - dokument, dokumentární pořad astronomy - astronomie astronomy - astronomie study economics - studovat ekonomii a waste of money - plýtvání penězi cruelty to animals - týrání zvířat carry out something - provést, provádět, dělat coordinate system - soustava souřadnic I'm really looking forward to it. - Opravdu se na to těším. It's my turn. - Jsem na řadě. No matter what you do... - Ať děláš cokoli... chimney sweep - kominík company - společnost, podnik I'll keep my fingers crossed. - Budu ti držet palce. payment - platba, úhrada empty handed - s prázdnýma rukama types on film - filmové žánry partner of your dreams - ideální partner, vysněný partner contemporary - současný pocket money - kapesné promontory - předhoří ; mys triumphantly - triumfálně elementary particle - elementární částice holiday apartment - apartmán put something away - uklidit, dát něco na své místo transport system - dopravní systém welcome the opportunity - uvítat příležitost, chopit se příležitosti emergency services - pohotovostní služby in my view - podle mého názoru Give me your pen. - Podej mi své pero., Podejte mi své pero. commonly - obecně My name is ... - Jmenuji se ... community - společnost romantic comedy - romantická komedie community work - veřejně prospěšná práce common carotid artery - krkavice make up your mind - rozhodnout se film company - filmová společnost I'm looking for a pharmacy - Hledám lékárnu employment - zaměstnání Come round to my place. - Přijď ke mně., Přijďte ke mně. 20 / 27
28. Písmeno y - anglické výrazy podruhé
community project - projekt obce community service work - odsouzení k veřejným pracím mammary gland - mléčná žláza brandy - brandy boundary - hranice loganberry - druh ostružiny body language - řeč těla enjoyable - příjemný boyfriend - přítel, kamarád balcony - balkón bowling alley - kuželkářská dráha nobody - nikdo nobody else - nikdo jiný Bye for now. - Zatím na shledanou. by train - vlakem binary star - dvojhvězda stay in bed - zůstat v posteli notably - pozoruhodný biotechnology - ergonomie Her keys are in the bag. - Její klíče jsou v tašce. instability - nestálost by plane - letadlem European hackberry - Břestovec jižní body piercing - piercing, propíchávání různých částí těla Open your book. - Otevři si knihu., Otevřete si knihu. responsibility - odpovědnost birthday present - dárek k narozeninám They are waiting at the bus stop. - Čekají na autobusové zastávce. buy a newspaper - kupovat noviny, koupit noviny invisibility - neviditelnost travel by plane - cestovat letadlem assembly line - montážní linka send somebody off - vyloučit někoho show somebody around - ukázat někomu, provést někoho take somebody on - nabrat find somebody out - odhalit, prokouknout let somebody down - zklamat entitle somebody - dát nárok komu get on with somebody - vycházet s kým keep somebody on - dále zaměstnávat, držet ve stavu zaměstnanců koho knock somebody over - srazit někoho call somebody names - nadávat někomu somebody, someone - někdo cool somebody, cool something - ochladit koho, ochladit co, zchladit koho, zchladit co,
vychladit koho, vychladit co butterflies in my stomach - tréma, nervozita 21 / 27
28. Písmeno y - anglické výrazy podruhé
get somebody to do something - přesvědčit koho, aby udělal co categorise somebody, categorise something - kategorizovat, zařadit, třídit, zatřídit, roztřídit put somebody through, put something through - spojit něco s něčím, propojit něco s něčím,
spojit někoho s někým, propojit někoho s něčím put up with somebody, put up with something - smířit se s kým, smířit se s čím somebody over, something over - předat koho, předat co, vydat koho, vydat co, podat koho,
podat co leave somebody out, leave something out - vynechat co, vynechat koho, vyloučit co, vyloučit
koho bendy bus - kloubový autobus bodybuilding - kulturistika babysitting - hlídání dětí unbelievably - neuvěřitelně bring somebody up - vychovat, vychovávat bank robbery - bankovní loupež funny - zábavný, legrační sunny - slunečný annually - každoročně skinny - hubený, vyzáblý, vychrtlý, kostnatý unfriendly - nevlídný, nepřátelský cayenne - kajenský pepř unnecessary - zbytečný annoy - zlobit, zlobit se annoyed - naštvaný, rozmrzelý anyone - kdokoliv, někdo canyon - kaňon on your own - sám anything - něco ninety - 90 anything else - něco jiného dating agency - seznamovací agentura kinetic energy - kinetická energie Fine thank you - Dobře, děkuji four hundred and fifty - 450 four hundred and eighty - 480 dysfunction - dysfunkce four hundred and forty - 440 six hundred and fifty - 650 six hundred and eighty - 680 oxygen tank - kyslíková láhev six hundred and forty - 640 four hundred and sixty - 460 six hundred and sixty - 660 Don't worry. - Nedělej si starosti., Nedělejte se starosti. Can't you see... - Copak nevidíš... 22 / 27
28. Písmeno y - anglické výrazy podruhé
instantly - okamžitě three hundred and fifty - 350 three hundred and eighty - 380 eight hundred and fifty - 850 eight hundred and eighty - 880 unfortunately - bohužel, naneštěstí three hundred and forty - 340 four hundred and thirty - 430 eight hundred and forty - 840 constantly - neustále in the country - na venkově continuity - spojitost two hundred and fifty - 250 two hundred and eighty - 280 on the contrary - naopak, opak je pravdou two hundred and forty - 240 three hundred and sixty - 360 six hundred and thirty - 630 eight hundred and sixty - 860 two hundred and sixty - 260 three hundred and thirty - 330 eight hundred and thirty - 830 two hundred and thirty - 230 penny - pence frying pan - pánev na smažení keep an eye on - dávat pozor na, dohlédnout na original screenplay - původní scénář play tennis - hrát tenis tennis player - tenista recycling plant - továrna na zpracování odpadu infant prodigy - zázračné dítě potential energy - potenciální energie twenty pounds - dvacet liber a happy ending - šťastný konec five hundred and fifty - 550 five hundred and eighty - 580 advertising agency - reklamní agentura five hundred and forty - 540 five hundred and sixty - 560 five hundred and thirty - 530 handyman - kutil Normandy - Normandie mayonnaise - majonéza change your mind - rozmyslet se, změnit názor anonymous - bezejmenný, anonymní on my own - já sám 23 / 27
28. Písmeno y - anglické výrazy podruhé
alimentary canal - trávicí soustava try something on - zkoušet si co, vyzkoušet si co I'll meet you at the entrance. - Sejdeme se u vchodu. play on something - pohrávat si s čím, zahrávat si s čím keep something inside you - držet něco v sobě shipping company - plavební společnost change my mind - změnit názor, rozmyslet si find some money - získat peníze, najít peníze play a musical instrument - hrát na hudební nástroj I've changed my mind. - Rozmyslel jsem si to. autonomic nervous system - autonomní nervová soustava banyan - banyán be only kidding - vymýšlet si, kecat There's nobody in. - Nikdo není doma. There is nobody in the room. - V pokoji nikdo není. play badminton - hrát badminton Global Positioning System - Global Positioning System It won't be much of a party. - Večírek nebude stát za nic. bring somebody round - přivést k sobě, probrat z bezvědomí nanny - chůva, vychovatelka annoying - znechucující, obtěžující annoyance - rozmrzelost, mrzutost one hundred and fifty - 150 one hundred and eighty - 180 one hundred and forty - 140 one hundred and sixty - 160 one hundred and thirty - 130 four hundred and twenty - 420 one thousand and fifty - 1050 one thousand and eighty - 1080 one thousand and forty - 1040 six hundred and twenty - 620 one thousand and sixty - 1060 three hundred and twenty - 320 eight hundred and twenty - 820 two hundred and twenty - 220 one thousand and thirty - 1030 seven hundred and fifty - 750 seven hundred and eighty - 780 seven hundred and forty - 740 four hundred and seventy - 470 conservation of energy - první termodynamický zákon seven hundred and sixty - 760 six hundred and seventy - 670 three hundred and seventy - 370 seven hundred and thirty - 730 24 / 27
28. Písmeno y - anglické výrazy podruhé
eight hundred and seventy - 870 five hundred and twenty - 520 two hundred and seventy - 270 five hundred and seventy - 570 My knees were knocking. - Klepala se mi kolena. asynchronous transfer mode - ATM information technology - it IT, Information technology - informatika entertainment system - zábavní systém consider somebody, consider something - zvažovat koho, zvažovat co, považovat koho,
považovat co round somebody, round something up - sehnat dohromady, dát dohromady run somebody over, run something over - přejet někoho, přejet něco take advantage of something, take advantage of somebody - využít čeho, využít koho I have a broken chain on my bike. - Na kole mám rozbitý řetěz. nine hundred and fifty - 950 nine hundred and eighty - 980 nine hundred and forty - 940 four hundred and ninety - 490 nine hundred and sixty - 960 six hundred and ninety - 690 three hundred and ninety - 390 nine hundred and thirty - 930 eight hundred and ninety - 890 one hundred and twenty - 120 two hundred and ninety - 290 I don't understand you - Nerozumím Vám one thousand and twenty - 1020 five hundred and ninety - 590 one hundred and seventy - 170 seven hundred and twenty - 720 one thousand and seventy - 1070 We don't have anything to do with... - Nemáme nic společného s... seven hundred and seventy - 770 turn somebody, turn something down - odmítnout koho, odmítnout co one hundred and ninety - 190 nine hundred and twenty - 920 one thousand and ninety - 1090 one thousand one hundred and fifty - 1150 one thousand one hundred and eighty - 1180 one thousand one hundred and forty - 1140 one thousand one hundred and sixty - 1160 one thousand one hundred and thirty - 1130 nine hundred and seventy - 970 seven hundred and ninety - 790 nine hundred and ninety - 990 25 / 27
28. Písmeno y - anglické výrazy podruhé
one thousand one hundred and twenty - 1120 one thousand one hundred and seventy - 1170 one thousand one hundred and ninety - 1190 fly away - uletět, zmizet holiday, holidays - svátek, dovolená, prázdniny look for your keys - hledat klíče yesterday - včera They're - oni jsou Yours faithfully - S pozdravem try your luck - vyzkoušet si štěstí DIY, Do it yourself - prodejna pro kutily, udělej si sám You're just jealous. - Prostě žárlíš., Prostě žárlíte. They're ... - Jsou to ... psychology - psychologie Hope you're well. - Doufám, že se máš dobře. hydropathy - hydroterapie cryptography - kryptografie ; šifrování pay a price, pay the price - zaplatit draze, zaplatit cenu, být potrestán every day - každý den make your way - jít směrem, směřovat My legs feel like jelly. - Třesou se mi nohy. mystery - záhada stay away from - nezaplést se, nezačínat si, zůstat stranou muscular dystrophy - dystrofie swim every day - plavat každý den symmetry - symetrie ; souměrnost asymmetry - asymetrie same to you, the same to you - nápodobně lymphatic system - lymfatický systém by day - za dne, ve dne by your side - na tvé straně by the way - mimochodem You'd better ... - Raději bys měl ... birthday party - oslava narozenin Happy Birthday - Vše nejlepší k narozeninám. everybody - každý take somebody by surprise - překvapit někoho be too big for your boots, get too big for your boots - myslet si o sobě příliš, být příliš
namyšlený dry cleaner's - čistírna anyway - stejně, i tak Yours sincerely - Se srdečným pozdravem You're kidding. - Přeháníš., Přeháníte., Děláš si legraci., Děláte si legraci. You're on. - Jsi na řadě. You shouldn't ... - Neměl bys ..., Neměla bys ... at Tony's house - u Tonyho doma 26 / 27
28. Písmeno y - anglické výrazy podruhé
They are ripping you off. - Okrádají tě. every single day - každičký den your minds eye - tvoje představivost, vaše představivost analytic geometry - analytická geometrie property company - realitní kancelář do your community work - dělat veřejně prospěšnou práci elementary geometry - eukleidovská geometrie way beyond - nesrovnatelný s jinými on your way back - na zpáteční cestě cyclic redundancy - check CRC any day now - kdykoli Things are sent to try you. - Překážky tě prověří. Sydney is on the east coast of Australia. - Sydney je na východním pobřeží Austrálie. Happy Anniversary - Všechno nejlepší k výročí anonymity - anonymita Your time's coming around. - Tvůj čas přichází. get on with somebody, go along with somebody - vycházet s kým přátelsky play, play a trick, play a joke - zahrávat si, vystřelit si by boat, by ferry - lodí, trajektem throw your money away - vyhazovat své peníze rely on somebody, rely on something - záviset na kom, záviset na čem, být závislý na kom,
být závislý na čem change your mind, change somebody's mind - změnit svůj názor, změnit něčí názor a way of life, somebody's way of life - životní styl
27 / 27

Podobné dokumenty

Matrix wordlists 1.2

Matrix wordlists 1.2 grow up dospět, vyspět look after sb/sth/yourself starat se o, dávat pozor na někoho/něco/sebe put up with sb/sth vypořádat(se), vyrovnat (se) s kým/čím stay on (at…) zůstat, setrvat (na stejném mí...

Více

Prezentace aplikace PowerPoint

Prezentace aplikace PowerPoint Zkvalitnění vyučování na ZŠ Milénova, Brno

Více

Aladin GG Spray EC-Safety Data Sheet conforming

Aladin GG Spray EC-Safety Data Sheet conforming Acute toxicity of n-butanol LD50 orally - rat 790 mg.kg-1, LD50 dermally - rabbit 3400 mg.kg-1, LC50 inhalationally - rat 8000 ppm/4 hours of acutes irritation of n-butanol: Skin: Rabbit: 20 mg/24 ...

Více