asset deal vs. share deals

Transkript

asset deal vs. share deals
NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK (NOZ)
Z POHLEDU INVESTORA - ASSET DEAL VS. SHARE DEALS
Emil Holub
21. listopadu 2013
Obsah
 Úvod
 Předsmluvní odpovědnost
 Dopad NOZ na právní prověrku (due diligence)
 Asset deal
 Share deal
NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK (NOZ) Z POHLEDU INVESTORA - ASSET DEAL vs. SHARE DEALS
21. listopadu 2013
2
Předsmluvní odpovědnost
NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK (NOZ) Z POHLEDU INVESTORA - ASSET DEAL vs. SHARE DEALS
21. listopadu 2013
3
Předsmluvní odpovědnost
 Ochrana stran a dobré víry
 Důvod a okamžik ukončení jednání
 Informační povinnost
 Náhrada škody vs. náklady
NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK (NOZ) Z POHLEDU INVESTORA - ASSET DEAL vs. SHARE DEALS
21. listopadu 2013
4
Dopad NOZ na právní prověrku
(due diligence)
NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK (NOZ) Z POHLEDU INVESTORA - ASSET DEAL vs. SHARE DEALS
21. listopadu 2013
5
Nemovitosti – nové vymezení
 Věci nemovité:




Pozemky
Podzemní stavby
Práva (právo stavby)
Nepřenositelné věci, které nejsou součástí pozemku
(inženýrské sítě výslovně ne součást pozemku)
 Jednotky (byt, nebytové prostory)
 Stavby vzniklé před 1.1.2014
 Stavba součástí pozemku
 Stroj/jiné upevněné zařízení součástí pozemku,
pokud nezapsána výhrada
NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK (NOZ) Z POHLEDU INVESTORA - ASSET DEAL vs. SHARE DEALS
21. listopadu 2013
6
Vlastnictví – ochrana titulu
 Ochrana dobré víry posílena
 Nabytí za úplatu a v dobré víře od osoby „zapsané“
 Dle „výkladu“ dopad i na poskytnutí zástavy (?)
 Dobrá víra třetích osob – lze napadnout
– do 1 měsíce ode dne, kdy se žadatel o zápisu dozvěděl
– maximálně do 3 let od zápisu
 Přechodné období
 Výše uvedené lhůty běží od 1.1.2015 pro zápisy před
1.1.2014
 Dopad na praxi a due diligence
 Nové převody: ihned
 Historické tituly: magické datum 1.1.2018 (?)
NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK (NOZ) Z POHLEDU INVESTORA - ASSET DEAL vs. SHARE DEALS
21. listopadu 2013
7
Vlastnictví – ochrana titulu
 Vydržení
 Poctivá a pravá držba - 10 let zůstává
 Chybí-li právní důvod - nově 20 let
– Výjimka nepoctivý úmysl
 Pravá držba
„Neprokáže-li se, že se někdo vetřel v držbu svémocně
nebo se se v ni vloudil potajmu nebo lstí, anebo že
někdo usiluje proměnit v trvalé právo to, co mu bylo
povoleno jen výprosou, jde o pravou držbu.“
NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK (NOZ) Z POHLEDU INVESTORA - ASSET DEAL vs. SHARE DEALS
21. listopadu 2013
8
Due diligence a pronajaté projekty
 Nájemní vztahy
 Vznik nájmu:
zák.č. 116/1990 Sb.
 Práva vzniklá před 31.12.2013: zák.č. 116/1990 Sb.
 Všechna ostatní práva a povinností z nájmu (např.
včetně zániku/ukončení nájmu):
NOZ
 (Ne)platnost nájmů dle OZ/1964
 Aplikace nových zásad dle NOZ (?)
 Vznik nového nájmu ústně (?)
NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK (NOZ) Z POHLEDU INVESTORA - ASSET DEAL vs. SHARE DEALS
21. listopadu 2013
9
Revize platnosti nových nájemních smluv
Náležitosti nájemní smlouvy
116/1990 Sb
NOZ
Písemná forma nájemní smlouvy
ANO
--
Předmět nájmu
ANO
ANO
Předmět podnikání nájemce
ANO
--
Účel nájmu
ANO
--
Výše nájemného
ANO
--
Úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s nájmem
ANO
Ano*)
*) Před zahájením poskytování služeb
NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK (NOZ) Z POHLEDU INVESTORA - ASSET DEAL vs. SHARE DEALS
21. listopadu 2013
10
Asset deals
NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK (NOZ) Z POHLEDU INVESTORA - ASSET DEAL vs. SHARE DEALS
21. listopadu 2013
11
Asset deal - struktura
 Převod nemovitostí (+ movitých věcí)
 Práva a povinnosti
 Závady
 Převzetí veškerého majetku SPV/poměrně
určené části
 Vědomí o dluzích způsobí nabytí dluhů do výše hodnoty
 Zástava na nemovitosti
 převod dluhu v plné výši
 Možnost postoupení servisních smluv
NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK (NOZ) Z POHLEDU INVESTORA - ASSET DEAL vs. SHARE DEALS
21. listopadu 2013
12
Asset deal – Převod vlastnictví
 Zachován princip: smlouva + retrospektivní zápis
vkladem do KN
 Výměra pozemku uvedena: nárok kupujícího na
slevu v případě odchylky
 Vady staveb: uplatnění v 5-leté lhůtě (lze vyloučit)
 Jako věcné právo lze také dohodnout:
 Zákaz zatížení/zcizení + zákaz dalšího zastavení;
 Právo zpětné koupě;
 Výhradu lepšího kupce
NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK (NOZ) Z POHLEDU INVESTORA - ASSET DEAL vs. SHARE DEALS
21. listopadu 2013
13
Asset Deal – Zápis v KN
 Předmět evidence v KN – nový obsah
 Předmětem evidence v KN nebudou
 Podzemní stavby
 Rozestavěné budovy
 Dopad na stavby na cizím pozemku podle
OZ/1964
 Nové podmínky přezkumu listin při vkladovém
řízení
 Dopad na délku řízení (?)
NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK (NOZ) Z POHLEDU INVESTORA - ASSET DEAL vs. SHARE DEALS
21. listopadu 2013
14
Ochrana ztráty titulu
 Návrh na vklad - povinnost KÚ vyrozumět účastníka,
přestože zastoupen zmocněncem
 Adresa uvedená v katastru/email/SMS
 Služba sledování změn v katastru
 Čekací lhůta 20 dnů od vyrozumění (odeslání informace)
 Poznámky spornosti (§24 KZ vs. § 985/§986 NOZ): kdy
žalovat?
 Lhůty pro zápis do KN (§33 KZ)
 Vklad – bez zbytečného odkladu po povolení vkladu
 Záznam a poznámka – 30 dnů od doručení listiny
NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK (NOZ) Z POHLEDU INVESTORA - ASSET DEAL vs. SHARE DEALS
21. listopadu 2013
15
Asset deal a přechod nájmů
 Změna vlastníka - nájem pokračuje/práva a povinnosti z nájmu
přecházejí na nabyvatele
 Nemožnost vypovědět – lze sjednat opak (omezení u nájmu bytu):
výpověď v 3-měsíční lhůtě
 Problémem je rozsah
 přechod povinností jen v rozsahu zákonných povinností, ledaže o
ostatních povinnostech nabyvatel věděl
 úplatná koupě + absence pochybností, že věc není pronajata – právo
nabyvatele nájem vypovědět
 výpovědní doba: nemovité věci - 3 měsíce, movité věci - 1 měsíc
 práva nájemce vůči původnímu pronajímateli nejsou dotčena
 Vypovídající strana hradí přiměřené odstupné
NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK (NOZ) Z POHLEDU INVESTORA - ASSET DEAL vs. SHARE DEALS
21. listopadu 2013
16
Share deals
NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK (NOZ) Z POHLEDU INVESTORA - ASSET DEAL vs. SHARE DEALS
21. listopadu 2013
17
Share deal - principy
 Konec zákazu řetězení
 Převoditelnost podílů
 Současný stav
 Nová úprava
 Kmenový list
 Souhlas orgánu společnosti jako podmínka
účinnosti
 Důsledky neudělení souhlasu s převodem
 Akcie na jméno
 Akcie na majitele
 Jen zaknihované nebo imobilizované
NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK (NOZ) Z POHLEDU INVESTORA - ASSET DEAL vs. SHARE DEALS
21. listopadu 2013
18
Převody podílů a akcií
 Převod podílů
 Podíl jako věc, kupní smlouva, nabytí od nevlastníka
možné
 Nejasný okamžik převodu – veřejný rejstřík vs.
veřejný seznam
 Převod kmenového listu
 Převod akcií
 Nelze se odchýlit o zákonné úpravy
 Převod nesplacené akcie smlouvou
NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK (NOZ) Z POHLEDU INVESTORA - ASSET DEAL vs. SHARE DEALS
21. listopadu 2013
19
Share deal - Nároky ze záruk a prohlášení
Odpovědnost za nepravdivá prohlášení
Specifické smluvní ujednání nebo
Odpovědnost za vady dle NOZ?
 Omezení odpovědnosti – nelze předem
vyloučit
 Úmysl a hrubou nedbalost
 Práva slabší strany
NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK (NOZ) Z POHLEDU INVESTORA - ASSET DEAL vs. SHARE DEALS
21. listopadu 2013
20
Omyl a práva slabší strany
 Důsledky NS - 29 Odo 564/2006
 Rozšířená definice omylu
 O rozhodující okolnosti
 O vedlejší okolnosti
NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK (NOZ) Z POHLEDU INVESTORA - ASSET DEAL vs. SHARE DEALS
21. listopadu 2013
21
NOZ - Shrnutí na závěr
Zjednodušení právní due diligence do
budoucna
Aset deal – více nejasností a rizik
Share deal – vyjma s.r.o. bez zásadních
změn
NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK (NOZ) Z POHLEDU INVESTORA - ASSET DEAL vs. SHARE DEALS
21. listopadu 2013
22
Kontakty
Emil Holub
Partner
T: +420 222 555 222
E: [email protected]
NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK (NOZ) Z POHLEDU INVESTORA - ASSET DEAL vs. SHARE DEALS
21. listopadu 2013
23
NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK (NOZ)
Z POHLEDU INVESTORA - ASSET DEAL VS. SHARE DEALS
www.cliffordchance.com
Clifford Chance, 10 Upper Bank Street, London, E14 5JJ
© Clifford Chance 2013
Clifford Chance LLP is a limited liability partnership registered in England and Wales under number
OC323571
Registered office: 10 Upper Bank Street, London, E14 5JJ
We use the word 'partner' to refer to a member of Clifford Chance LLP, or an employee or consultant
with equivalent standing and qualifications

Podobné dokumenty

Technická data 07MY

Technická data 07MY Max. svislé zatížení tažného zařízení Max. zatížení střechy Olejová náplň v motoru Objem chladící kapaliny Objem palivové nádrže Součinitel odporu vzduchu

Více

nový nissan juke

nový nissan juke Všechny ceny jsou uvedeny v Kč včetně 20% DPH a jsou uvedeny bez slevy. Obsah tohoto ceníku odráží stav platný v době vydání. NISSAN Sales Central & Eastern Europe Kft. si vyhrazuje právo ke změně ...

Více

Chybová hlášení

Chybová hlášení Klasifikace dokumentu. „Tento dokument pozbývá platnosti při jeho přemístění mimo referenční úložiště nebo při vytištění.“

Více

Stáhnout soubor

Stáhnout soubor positively in both the number and volume of executed investments. It is very gratifying also to report that the number of active CVCA members continues to rise, reaching 40 in 2009.

Více

karoserie - M-Line

karoserie - M-Line Gas Gas Wild Hp Honda CRE 125/250/500R MotoHispania MH Peugeot: XPS Track/StreetEvo Suzuki Rmx 50, SMX50

Více

Invoice

Invoice Invoice VAT REG NO

Více