dokument ke stažení

Transkript

dokument ke stažení
je
Krais|<ý
úřad5tředočes|<ého
l<ra
Zborovská11
15021 Piaha5
SpZn: S2_089035/201
2/KUSI<
Cj.: 1613/2013/KUSK
stejnolris
č'2
Zprtl\ a o lýsledku př.czl<ourtlÍn
h ío s p o d a ř e n ír r b c e
pŘÍČrNa
|č.00214252
za rol<2012
Pr:ezkounáníse uskr'rtečnilo
ve rlnech:
. 6.12.2012
. 213.2013
na zák]adě Záko[a č.42012004sb', o přezkouná\'a í ]]ospodařeníúzemrríclr
samosprávr'rých
ce]kůi.rdobrovolných svaz]<ů
obcí.
Pi.ezkourrráuipr.oběhlov sídleobce:
Piióila 67
270 35 Pelloviceu ]lakovníka
Přezkorr nr/rnivykorrrrly:
- ko trolol pověřeDý řízeníúpřezkounání:
- koútro]oŤi;
Jtna opltor'á
Nllrkét'l veiražková
Zástupce obce:
NIonika Kubič|iovli . stalostka
Předmět pře/(ounálí .je v1mezen rLstanovenín| 2 zák. č' 420/2004 sb'' o piezkoumiiní
hospodaŤení
íLzetmíchsamosprávnýchce1Hl a dobloVolrlých svazkil obcj'
Přozkounráníbylo vykoláno výběIovýmzpůsoberrr,
prYczlrtrurrrávarré
obdolrír.20l2.
A' P řezkoumanépísemn osti
Z/rvěrečný
ťtčct
. 7a |.2aII, nár,r1rzr,eřejněrrocL l7.5. . do 1.6.2012,pÍoiedí a schvílen spo]u se
zprávorro výslcclhtpřezkotllláníhospodařeltí
ná|ra\'|á
s \'}']ádienji ''s vý]rťadnrni'.,
opatřer1í
piijata
l{ozpočtový
výhled
. s e s t a v e n n . r2r 0. 1 1- 2 0 1 3 z e d n e 2 8 . 1 1 . 2 0 1 r i l
Nírvl.Ir
rozpočtrr
. z v e ř e j n čordl 1 '] 2 . d o L 6 . 1 2 ' 2 0 1 1
schvílellý l oZpočet
. Zastupitc]stvenobcedne]ó.i2'20L1r'par.agralovérlčlerlěnijakov1''r.or'niln'i
RoZpočtov'iopatřcIli
. č.l - schvá]enozastuPitelstveln
obcc dnle9.j.2012
. č.2 p1ovedellosta].oskolL
oboev lllmci závaznýchul<azatelťl
dne l6']'20]2
. č.3 p1oVedeúo
stalostkouobce v rámci závaznýchukazatelťL
dne ]5']t')'20l2
. č.r.l'schvíle o zastupitelstveD
obce dn1e16'11.2012
. č.5 a č'6 . schvá]elloZastupi|els|Vem
obce dne ]5.2'2rJ13
,
Učtovýr ozr'rlr
. ptatnýp|o rok 2012
\rýkaz pro lrodrrocerri
plněuír.ozpočtu
'
k 3 r . 1 0 . 2 0 1k23,t . 1 2 . 2 0 1 2
llozvrha
' k30.9.2012,k31.12.2012
Přiloha rozvahy
' k 30.9.2012,
k 31.12.2012
\/ý|(azzisku .| ztťlity
' k30.9.2012,k31.12.2012
lJaItI(ovtrí
\'ýpis
' č .] 0 z e d n e 2 ' 5 ' 2 0 i 2- č ' 3 J z e c l r r e] L . 5 . 2 0 ] 2 č
, '6 3 z e d n e 5 ' 9 . 2 0 1 2 č . 6 9 z c d n c
3 0 . 9 . 2 0 l 2 'č . 8 9 Z e d 1 l e] ' t 2 ' 2 0 l 2 č . 9 7 z e d r r e3 ] ' ] 2 ' 2 0 | 2 7 b ě ž n é hioL č t Lčl '
0540590j]9/0300vecleného
urČeské
spořitelny,a' s.,
. Č .l ] z e . L n e3 1 ' 1 0 ' 2 0 ] 2č, .1 3 Z e d l l e3 l ' l 2 ' 2 0 l 2 z b ě Ž n é húo č tč
t l '] 0 0 9 l 8 2 8 2 2 1 / r ] 7 1 0
vederrélro
u Čcskériárodníbanky'
. vkladový účctó' 1632o3230I/79oU
ze tlrr.,]t'l2']01] r ederrchuLr Čes]<omor.avslié
stavebnísPoŤite]ny
IIlavní 1<rrilra
. k 31.10'2012,Zi nlěsíc
Irosinec- .ile potřcby
Pokhdní kuih (deIlík)
. za lněsicebiczel1.říjen,p|osinec
' skolrtopok]adníhotovostike dDi djlčihopiezkoulDálrll0.00 1rod'čini1oKč 3.803,00(k
č.dok]adrr
26] ze drreó.12.2012)'souhlasilose zťlstatl(o|rl
v pokiacLrrí
klizc
l)trlr]aclní
dol<lad
. č -9 0 2 0 4z e d n e L ' 1 0 ' 2 0 l 2. Ó . 9 0 2 ' 1 tz e d n e 3 l ' l 0 ' 2 0 l 2 , 9 0 0 : 1 3z c c l n c6 . ] . 2 0 1 2. č '
9 0 0 6 6z e d n e2 8 ' 3 . 2 ]02 , č '9 0 2 6 8Z e d l r e] ' ] 2 . 2 0 l 2 č . 9 0 ] 0 3 z c d n c ] | ' l 2 ' 2 0 l 2
Účct'rídokllrd
. Č ' j 0 U . , e J . , j ' . 0 ' 2 0 | 2k I e l | | i | | ]ť. l' i l l .|( " e . k . ' ' '
io'rr'..
"'Ir
. Ó . ] 0 ] 0 Z e d n e2 . 5 . 2 0 1 2 č
. .l 0 ] 7 z e d n e3 1 . 5 . 2 0 1 2č, .L 0 6 j z e c l n e5 . 9 ' 2 0 l 2. č ' l 0 6 9 Z e
dne 30.9'2012,č. ]089 ze drre3.L2.2012. č.1097 ze drre3 ].l2'20l2 ]( běŽnérlrll
íLčtu
Ceská spoiitehra
KnilrÍ odesl Itých1lktur
. \'ode .l v ]]C ke dni 30'1l.2012do č'ta 4, ke dni 31.12.2012
Kniht došlých1'lrlrtrrr
' v e d e i t va P C . l < e d n i 3 0 ' L 1 ' 2 0 1 d2 o č 'f a L1 7 ,k e d n i3 1 . 1 2 . 2 0 1 2
Faktulil
'
c l o Šč
l á'4 3 z e d n e] ' 5 ' 2 0 L 2- č .5 2 z e c l r r el 6 ' 5 ' 2 0 1 2č
, '9 9 z e d r r e2 9 ' 8 ' 2 0 1 2 č ' 1 0 ] z e
c L n 2e 6 ' 9 ' 2 0 l 2č
, ' 1 2 7z e d n e 1 4 ' 1 2 ' 2 0 L 2č ' ] ] l z e d n e2 l ' 1 2 ' 2 0 1 2 '
' vydalláč' ]2/201204zc dne 10.9'2012
Inventu|.l]isotlpisurrrjctkua z/rvazků
' s\'ědčicí
op1ovedeniinvcnta|]Zaceiljet]iua závazkťr
]r3l'I2'2012
odnrěňor'lirrí
člcrrů
za5tupitclstv:l
. výplaÍlílislil1yZa rlěsíceúrror'
u září20 ]2 ' |rcllvolnční
7nstupitcló
Dohodv o pror'edenípr/rce
. ze dne l'5'2012 s p' [..'V' na obsllňu a úLdrŽbrr
obecrri]rcr
tlakLonr.40 hodil|,
' zc d]Ie1..5'2012
s p. V. IJ' lla zednicképrácea obsltrhuobeclíhoÍÍaktoru.30hodin
Sntlouvv nijenrui
. Níjemnísnllouvao níjtDuneLr}'to\'ých
plos|ol Ze dne 13'6.2012,k|elouobec proniijíorá
a
krrclt\r'ůrL
v blldo\'ě obecní]]oiu.acLu- č.p. ó7 Za ilčeIe]rpl'nrnznrlli
IrodejDL|
maloobchodu, nájenlce pi ]vI.K', rrzavierrísm1ouvy schválilo Zastupjte]st\'oobce d]]o
1.6.2012
Zvcř.ejrrěrró
zírrrrěr.1'
o Ilnldádí[ís nlajctken|
' k Nájerrrnisllilouýě o llájnlu llebytovýchplos|or Ze dlte l3.6.2012, k|eloLtobec
pťonajíln1tprodejnu a krrc|r-vňhrv budo\,ě obecl1íl]oÚLiadLL' Č'p. 6J Za úLčelen
p|ovozovíní
nra]oobchodzveře]nčn
o.L2j.4' CloE'5'20t2
Sntlorrvyo věcných br'enrcnecIt
. sl1llolLvao Zřízelli včcné]lo
biemerreze dnc 26 ] '20l2, opr.Lvněný
ČEZ Disn.jbrrcc,
a's'.
. 500'00Kč, LLZa!Ťeni
!ýkii se pozclnkllp'p'č'll2l9, ZiíZeDoúp].rtrlě
sln]ou\ry
schvá]eúo
zasrupiLclstvem
oLrce.lneI 6.12.2011
Výsledky e\tcl.Díchkontf ol
' l\otokol o koDtlo]e výkonu samostaurépťLsobnosLi
pr.oveclerré
u obce Piičinll dl1c
22'2.2012 odbor dozol.ua ko|t|oIy\šiÝ]Ré
sp|iL\)1\1VČR. rtclunLroLo\,ál]o'
PotLŽjlo
podpfuně
hli)rn|acc o přiiatých opatřcrricI|(zIi|{.420/2t|04
sb.,320/2t|01Sb., aptrcl.)
' dopiselrlpřezkoLulávajícíú1u
or.gánl|
ze dnc 8-6-20L2
Z i 1 l i s r z j c r l r l l i r r zi : r s l t t | | i | ( l { I \ jvIi ť | l l i I l s l | ť . i ť | l i
.
l 6 ' l 2 . 2 0 l L( s o h \ ' á 1 er oi íz p o č tnua r ' 2 0 1 2 ) 9
' . j ' ' 1 . 6 . , 2 1 . 3 .1' 6 ' 1 1 . 2 0 1]25, . 2 . 2 0 ] . i ,
. : t , t. r l . t o , ' .l . ' r i r I o . , lt " l.
V kon|Io1oVa!élD
oLldobí obec |řičilra, cLLepťoh1áše1li
stalos|ky obce' nehospodařila
s nl.ljell(em stítu, ne|učila s\,ýln miljetkc.r za závazk,i |yzických a pr.ár'niokýchosob.
]]ozaslavilaIrloViLýa neInovitýlnajete](,nctLzavřelakuplí. sněnnou, clar.or,ací
strr]orLr'u
a
srnlo vu o vj1lťtjčce
týkajícíse l]elnovitého1rlaict|(rl,
pťLjčky.
sln]o!|!'Ll
o přijeti úVěrLL.
smlottvLto poskytnutiúvěrLl,
pťljčky'
sm]ol|vuo při]eti vcřc]lli podpory(dotace).srDlou\r|l
L)
veře,jné
podpoly (dotace)'slll]ouvllo převzetídIrrhuIebo |!LčiteIské]]o
ZíVrZku.
]]osk)4nutí
sttr]ouvll
o piisloLlpcl1í
k Závazkua sn,ilouvuo sdnLŽeni.
nckoupiIaani neprodallcelltc piLplr
1.
ob]igace, úeuskutečni1a
urajctkové \'k]ady, neprovoZovaIa hospodářskou (pocll)ik.|!elskoLl)
čillllost'usku|ečrlila
pouLzer'eřejnézakázky lrraléhorozsahrr(oEl2 o(Lsl.] zi|k. č' 1]712006
sb.).
B' zjištěníz přezkoumáni
Při piezkorrr'nárrí
l]ospodařeníobce Příčina:
Byly ziiš|člry
llitsIcdující
clrvby l ncdostatky- Pol.ušenynižeuvedeIlépředl,is) i
. ZIikou č.128/2000Sb., o ollcích,ve zrrěrrípozdě.jších
předpisťr
8
4
o
d
s
t
.
2
,
4
,
n
e
b
o
t
J
:
S
ZasLupitelstvoteloz]rodlo o úkonrLspadajícínrclo jeho vyhr'azené
pravoll(Jci' llozpočto\'á
opatřeLrí
č.5a č'6by1asch\'.l]eno
zastupitelstr'ern
obce aŽ 15'2'2{J13,
přičenrž
se.jeclnalo
o
Znlálu závazDýc]lrlkazate]ů|ozpočtu'
C' Plnění opatření k odstranění nedostatkůzjištěných:
a) pt'i tlílčirrl
ui.ezlrotrrrl1rrtí
l]yly ziištěllylilslcdujicí chy|ry1lnedostatkv_ por.ušcny
předpis5:
rríže
rrvedené
. Zrikon č. 250/2000sb.' o fozpočtovýchpI..vid|cch úzcurníchrozpočtťl,vc znční
pozdčjších
přcdpisů
l
6
o
d
s
t
.
:
l
J
n
c
botJ:
S
Ncbyla splrlěna povillnost uskuleč[il r.ozpočtové
opatře]]ív případě Zlriěll \'e l]llranč]ríc]]
vztazích k jirlérlrLrozpočtrrrrcbo v piíPadě' Že hlozilo nebcz-pečí
vzni|al rozpočtovéhL)
.1122'
sclrocLhr'v připadě pií.jrnů po]. 4111.
NÁPltr\\rENO
Konn-tllotLv)|kazuFill 2-12 k 3l']2'2al2 bylo zjišlěna,žeP()|řebná rozp()č|()ýá
op(t|t.end
byla proredena
.
Zákon č.128/2000S[r.,o obcíclr,ve zrtční
pozdějšiclrpi-edpisti
41
odst.
I, ncbotJ:
S
Listin.| osvěclčující
pr.ár'rlíťtkoltlebyla opatřcna cLo]oŽkoupotv]:ZLL.jící
pl.llllosl Právlího
Úkollu ve srnyslu Zákona' v případě uzavŤenéi\lÚemni snrlorrvy o nájmu nebyových
pr.oclejnue |Qlchyňlanv blLdověobecního
l]1.osto1Ze dne 13.6'2012,kte|ou obec pr.orrajirr'rll
úři.rdu č'p'67 za účelenr
pror'ozováni ora1oobclrodu.
NENAI'ILdVtrNO
.
. CUs 701 708 (s 36 odst. 1zlrkona tr účct[ictvi)
CUS 708 bod 8., Debot':
Uzemní ce1ekrledodr'Želpostl'lpyúčtování
o odpisech,Iesp. op|.lvkilch.obec rrcprovcrrlirr.l
1.l.2012doo|rávkovárrí
clr-obtiélro
dlorLhodobého
(účet
lrmrltného
rrrajetku
023)'
NÁ|]lL.\YBNo
Kontrolott roz;cthyk 31'12'2a] 2 byla ziišÍěno,žedaopťáý|@ýá]1í
ličtlr023 b)lo provedeno'
b) uři přezlrrrurlt/tní
hosporlařeníza pi.ctlclrozíroky
- Por.tlšclry'
l}vly zjištěnyn:islcdtr.jicí
clryby a rrcdostnt]iY
pi-cdpis1:
rrižerrvcclené
. ZÍkon č.128/2t|()0
sb., o obcíclr,Yc zllčllípozdčjších
pt'cdpisů
$ 7 3 o c l s t . 2 , 3 , 4n, e b o t ' r
Mčsíú1í
odmčnačlerrazastupitelstr'anebyla stanovcna v sort]acLu
se Zíkonem. Z.LStul]i|eli
obcc p' hoch.tzko!'i, který se stal č]enemZastllpitelstvaobce dnc 9'll'20ll byla
vyplacel]aodměna za r'ýkorrlunl<ceve výši Kč' 500,00, pr.ičerlŽspr.lvl1li\.ýšeodlněny Za
výkcrnírlnkcezastrrpite1e
11]ě]a
čillitKč 4j],00'
Nr\PlL\VllNO
Dle |))Plahlí listitl)lza nĚ,íc Linor 2al2 je zřej]ne' že O neoPrtivněněv\1tlacenou čti'tt|itt
\Úplt1tclOc| ěn zd \,ýko11.f1lúkce
d ná5|e ně je již Pajl!Íoý/lnd |ť \].1i|l].' 1')s ]
blLl 'ýnižend
S 9 2 o d s t .l , | l c b o t ! :
Zestlu]i!e]slvo
obce se nesešloncjnénějerlerrkrátZa 3 D1ěsíce'
ZasedánízastupiLelstva
o b c es c k o 1 r a ]don c 2 1 ' 5' 2 0 11 , p a ka Ž c L n c1 0 . 1 0 ' 2 0L1'
NAt,ItÁ\rtrNo
Přietítlt slsrénloyéltonáPťaýnéhaopLltřeni ralr, že l: rclce 2a]2 \c.iiž zL1'\t],lpilelstt)
ob&
scházelo no veřejnýcltzasedáníCh! saul,:ldLL
se ztiltonen o o|:cich'
'
Z/rkon č.128/2000Sb., o obcích,ve znčrrí
pozdčjšich
pi.edpisri
3ÍJ
odst.
1,
nc['ot,i
s
obec nevedla evider}cisvého rrlajctku'obec nelLzavie]aniÚerrrnis lotL\) tlp|.l\t|jlťí
uŽír,1uli
llclttovitého
rna.jetlor
obce provozovíníocliodu,provozovilDí
Pohoslilrství'.fenLo
[lajetek jc .L1esdělení slalos (y obce v1'uŽiváll jedtrot1ivýli L|Ži\'ate]ibezúp]atDěnr
zák]aděťlstnic]i
Clollocl,
ktcrébyly učirrěn1'jiŽ
s předcházciící]lr
slalostouobce'
NÁt,RA V I]NC)
Uzaýře]]í]nNáienní snlltltLvyo lltijnn,tneb!to|):)ch
|)rosr()r ze rtne /J.ó )a12, Iiterouobec
prollttjílnáprcltlejntlctktLch1lliktv btttbvě obecníhaúřu.|1,lč'1l'67 za tičelctlpruvt.t.tlvcut
naloobc|tclu Po Přc.|chozí]11
zvei.eiltěniztilněrltprtlnajntlttt nrcl neb),ttl:é
prtlsnry
S 38 odst. I j nel)(,t':
Majetek obce nebyl v1'urŽír,án
ťrčclnč
a hospodluněv sol|]adl|se z||rly obce a úko|y
vyplýva.iícírni
ze zákoncll'l vyrrrezerré
pÍrsobnostj.
obec nerlá ]ro.jiŠLěú
nemU\i) ' nr
rnor'itÝtndetek, a to ani v základDít rozsahll (llapř' poŽár, Žive]|i š]<o.l)'.
o.lcizelli t|
Pocr.).
NAPI{r\VltNO
Dohledtinín d pí.eclbžením
Pojist}1és 1/olll)yč' a()0l.:13901]uzaýřenécl],]e]3.]']99ó tt
IJds ič5
kéýzLiie l]1t1é
pojíšťOý}1y
1J ncbot'i
s 3l] oclsť.
obcc leve(lla evidenci svého tictku. obec v loce 20Ll rrezeztlanrenirva|a
polybv
jDven|ánichkrrihiroh'.|cclnotIivé
lniLJctkLl
(nevcdlcr.lirlrrou
cvidenci)v zavccLenýclt
sioŽky
mietklL nejsouoznačcn}'tak,
ibyje bylo nroŽ]oj ediozll.lčněu|čit'
NÁ P l{r\\rEN O
Il rot:e 20l2 obec 1iž l,ede eýidenci ]11LljetlrLr
ý prag1,cl11111
KEo' kt|e'jsou :Ú:1tÚ])]LtlLj)l)
jednot|^)é
]11ajetek.je
d
oznclče
i]^,enttjrniní
či'tl|.
Pohyby
." ČÚs rot _ ros
i5 3ó odst. 1 Z/l|ionno účehlictví)
,
CUS,70l br-rd1.2. písnl.b)J[ebotj:
Uzerrrnícelek ev)'tvořilanalýickéiLčty,PříPadúě
Dezajis|iljil]iŤ]i ísh.ojrpro člcnčlri
syrtetických účtůlnajete|(zatíŽe0ývěcnýi] bienelleln'
NAI'I{,.\VtrNO
Obec vynlořila altaLytíc]ié
účtyna ncie|ek zdlíže]1)i
ýěcn)i,1břetnenen'
'
VyhlÍškllč.27012010
Sb.' o irrventa|.izlcinliljctI{un závnzl{ťl
3
pisnr.
odst.
1
a),
Ilcbot':
.s
NeLlyl sestavenplÍrninventlLr'pIo i ve tillizilci ÍoI(U2[]11'
NÁt,ll.\VtrNo
ByI sesral,enpltin i nvennn,k ínyentariztLciroku 2()]2'
S 3 odst. I lism. d), nebot':
Neby|aseslaYenainvelrtafizačlZpri.tva.
k i11venta|izaci
|oku 2011'
N I\PILA.Vll N0
Inventatizační
zpráva k ínventarízaciroktt )a] 2 blla sestcn,entl,
Š3 odst.2 Pisnl. a), nebot'i
UčetDijednotka úeozlračila
všechny části inve|ta|izačníc]r
po1ožckinventarizačním
idoliti1ikáloIeInNr\PlL.\VIiNO
()bec nlá oznočenyill,-entdrizc]ční
palož]íyinNentafizačl1i1 iclentifiktitoreln'
s 3 odst.2 písn).b), !cbot';
Učetnijedrrotkatrer'ecl1a
sezrranla popis itlr'el]tafizačlliclr
icLentifikátodl'
NAI'II.A,V E NO
obec jížvet|e
d
i yet1tdrizlčnichidentililcticlrů'
"^eznamPopi;
$ 3 odst.3j nel)(,t':
Vúitini předpis účetni .]ccluotky úeobsrhovala orgal]izaci a zptlsob plo\'ccLe|ri
ilve]]taIizace' obec nevydaIa vnitilí pŤeCipisk organizaci a 4]ťtsLrbup|o\'ccLení
l veDlarlzacc,
NAI'I{AVliNO
Dne 30'9'20] 2 abec ýydala sněrnici k inve].]t.]rízclci
mcieIlíLla záýazk]i'
'
Z:ilron č.563/199lsb., o ílčetnictvi,
vc znčnipozdčjších
přcdpisů
S 30 odst. I a 4r ncbot':
skLl|ečrlé
sta\'y najetkll a závazHl úzeluího ce]ku neby]y Zjiš|ěny.obec Při p].o\'ádětlí
inve|italiz.cepozenkťL(íLčet
03]) k 31'12.201tnepolovlia]aprokazateliěslav účelní
se
stave skutečný]1,neboť dle příslušl]ého
pozemků
illventuD ho soupjsu byla irrverrtrrr.a
t|končena
dDe 3l.1'20l2. vý'pisz |<atastlu
p|o obec a k.ú'Piíčil1a
úelr]o\'itostí
Č.101|l byl
Vyhotove11
aŽ dlle 15'22012'
N r\l'll4 VE NO
Účemí snl, pozenlků b|l porav}1án se s|ayen sliL!|ečnlh
' ]m;enhtrctPclzem|eťt
byltt
tLltončena
31']'20/3' V):pisz lí,:\tdsrru
pro Obec d k' I:]'Pt,íčinabyl vy^hotollen
nem(^)ik)s|í
c l n e3 l . 1 2 . 2 0 1 2 .
$ 30,orlst.1 písrrr.b)' neLlot':
Uzenní ce]eknepIovedldok]ador'ou
inventulu'obec llePÍovedlk 31.12'2011dokladovoU
inveLltuluúčtů]31, 336, 342, j78 a ZjiŠtěné
v inve]]tlL].])íc|]
stilvy nezaz1)a111eni!]
soupisecl'r.
Nr\l,ltÁVENo
obec proledla úplnoudokladoýouínýentllťLr
za rdt 2a]2'
D) Závěr
Při přezkorrr'nárrí
hospodaření
obce Piíčinaza Ňk 2aI2 ]rod]e$ 2 a | 3 ziikonač.'1201200,|
sb', ve znělrípozdějšíc]r
piedpisů
Byly zjiště|lynedostatkyspočív'Ljící
v:
($ l0 odst'3 písm'o) zákonač'420/2()04
Sb.)
c4) Nodostatky' spočivajícív porušení po\,inností úzcnrní1rocclkrr staDoýcDýclr
zv|áštníllli
PIávl)ín PřcdPisy
. Zastupitelslvonerozl]odioo úkonrrspadajícíllrdo joho vy]uazenó pIavomoci'
l}yly zjištěnynedostatkyspočiviícív:
($10odsl' 3 pisnl' c) zatr.ona
č'420/2004s1r.)
c5) ncodsh.tlnětlí
nctlostatkůzjištčných
přezkourrr1rni
1rřidílčírn
' Tyto chyby a lledostatky
v
sPecitikovány
odclí1c
C) poc1písrn-a)
isou
Upozolně||ín. rizika dlc s 10 odst.4 Písn|.'l) z:ikol|ač..12012004
sb., v plrtltl|| zllenli
Neuv:idíse.
kxlily dlc s 10 odst.4 písnl.b) zákola č.420/2004sb', v plat|lémzněni:
a) Podí1poh1edávek
na lozpočlrLťLzemního
ce1hl
0,35.1,
b) podi1zívazlďr rra rozpoč|uúZerlnlího
celku
3,22,'1,
c) Podílzastaveúého
orajetkuna celkovóln majetku úZem]]ího
celku
0,00,%
Kol)1c11t2iř:
Celkor'ý objern dLouhoclobých
pohledávek činí0, Kč'
Celkoýý obje d1ouhoclobých
zár.azkťrčini0,. Kč'
PÍíčjna
21'3'2i]]3
Podpisykontrolonr:
Janaopltová
M,tt-/z
1";;;;;i;;
konlro|orpoVěte]lýiizetrírlpieziollrá li
Ma1kétaVejlaŽková
přezkoumání:
Tcto znráva o \"ýsledku
. je návť]remzplávy o výsledku piezkoumáníhospodďení,piičemŽkoneú]ýn zněuín zpÍa\T
se stává okamžikanmaméhoup1}nutí1hťltystanovenév $ 6 odst. 3 písrn.l) zákona č.
42012004Sb'' k podánípísemného
přezkounání
stanoviskakont1ololovipověi.enému
i.ízením
na ad1esu:
Krajský uřad Sť.edočeskélro
kraje,odbor finanční
kontloly,Zbolovská11, 150 21
Praha5.
- tentonávr.hzplávy o výsledlalpŤezkoumáni
hospodaření
obsahujei výsledkykonečného
dílčílro
pŤezkounání
- se vyhotovujeve dvou stejnopisech,
pi.ičelnŽ
se ste.jnopis
č'2 pŤedáVá
stanrtánrnll záslupci
konh.olovauél,io
subjektua stejnopisč' 1 se zakládá do pŤíslušného
spisu úzenníhocelku
vedenélro
odboremfilaDú1í
koútrolyKJajskéhoÍu'adu
sh'edočeského
kŤaje.
S obsahenrzplávy o výsledkupi.ezkoumání
hospodaření
obce Přičha o počtu9 stlan byla
seznáne[aa stejnopisč'2 převzala, píMonika Kúičková,starostkaobce.
Morrika Kubičková
stalostkaobcePříčina
&*.)
dDe21.3.2013
I'ozná!nka:
Úzer1ní ce]ekje ve smyslu ust. s 13 odst' 1 písm' b) zákona é' 42012004Sb'' povinen
piijnout opatřeník nrápravěclryb a nedostatkťluvedenýchv této zpúvě o výsledku
pi€ z koumání hospodďenia podato to1,n
písemrrou
inlbrnlacipřís]ušnénu
přezkorLmavajiťinlLl
o[gánu_ Krajský iu'adStředočeskélro
1o.aje,
kol]t|oly,Zborovská11, 150 21
odbol ]iDanční
Praha 5, a to nejpozdějido 15 dnůpo projednálítétozplávy spolrLse závěr.ečnýn
Íičtem
v orgálechúzemDí]ro
celku.
Uzemrrícetekje dále ve snyslu ustanovení$ 13 odst.2 zlkona č. 420/2004Sb.' povinen
v inÍbrmacícl]
podleustatovenís 13 odst.1 písn' b) téboŽzákorrauvést1l]ůtu,
ve ktelépodá
piisllršnémupiezko]-lrnávajícíluorgrílupísemnou.zplár,'uo plrrěni přijatých opatŤení
a v této
příslušnému
lhůtě
piezkoun]ávajícíIrr
orgár]uuvedenouzplávu zaslat.
Za nesp1nění
těchtopovi ]ostí1zeu1ožitúzemnímu
celku dle ust.$ 14 písm.Í),g), h) zákona
č'420/2004Sb.,poi.ádkové
pokutyažClovýše50.000,00Kč v jednon piípatlě.
Rozdělovník:
SteiroDis
PočetvÝtisků
1
1x
2
1x
Přeclárro
PrYelzrl
Krajský úŤad
středočeského
klaje
Janaopltová
Obec
rflc
ta
Monika l(ubiěková

Podobné dokumenty

Příloha

Příloha Piiloha i i z E l ' l l l rS A I ' t 9 5 p q ,r,,iEC E r ( v 'n'Sla l ! ( 4 , S l i e s r O s t : a f ,! / e : e s e l i r . a

Více

ffi 3s 23 - minigolf

ffi 3s 23 - minigolf H'*T*:, Mnc'a 3.'o Bokmvá f$gtl€ťa *o P*repclvá *$6rmra 3 o P&,ac$l[svá' "Íhgwrm'lr

Více

ŽL 02/2001

ŽL 02/2001 vystaveno ve skřínce obecního úřadu u zastávt Více

MpsT§KÝ uRAD HU§Toppčp

MpsT§KÝ uRAD HU§Toppčp 1,idltlclror ice r.lttpisenr ze dnť 0_§,()íl.]()

Více

zde ke stažení - Obec Bystřice

zde ke stažení - Obec Bystřice l ] l i ž ši ín f o r m i r c cB: c . R o m a n aS t a r o ň o r ' 1 I . t i . l , , t t . ' tct i\ i t l ,f, i ; t r t t r t , t r r i { 5 ,

Více

KRAJsKf unao KARLovARSxÉHo r(KAJE

KRAJsKf unao KARLovARSxÉHo r(KAJE s t a v l t L ru. r c i ì c t t i ' l t t1 i 1 1 g 1h1r 1l t r u l L l l l i l c t l iI'' t ' l l t L t t l l t c t l í Star.ebllíllclr,olcrlíb1'lolltllilltltlticlr)l']()()]lltlciÙ'j..ì()6.I)S''iìS...

Více

Zápis

Zápis Dájen]níku konaného l5'9' oc] l6'j0hoc].. viz. zámam ze scl1Í,|zk'\ ' - Zmčny podInínek r placení za lÝvoz odpa.lních \'od, l měsíci záři proběhnou poslední platb1''. d1t]e aŽ bude spuštěna aková k...

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pohoří

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pohoří - finanční operace, týkající se cizích zdroj ů ve smyslu právních p ředpisů o účetnictví, - hospodaření a nakládání s prost ředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí ...

Více

Zpráva o Vysledku PŤezkoum áni hospodaÍení obce skrináĚov, Ico

Zpráva o Vysledku PŤezkoum áni hospodaÍení obce skrináĚov, Ico Zpráva o Vysledku PŤezkoumáni hospodaÍení obce skrináĚov,Ico: 00599824za rok 2011 Prezkoumáníhospodareníza rok 2011 by|o provedeno dne 13. Ííjna2011 jako dí|čí prezkoumánía dne 10. května 2012 1ako...

Více