Zpravodaj města Písku - říjen 2015

Transkript

Zpravodaj města Písku - říjen 2015
číslo 10 • 2015
ZPRAVODAJ
MĚSTA PÍSKU
říjen 2015 • Ročník XVIII. • 14.700 výtisků • www.mesto–pisek.cz • distribuce zdarma do schránek
Z obsahu čísla:
• Seniorské okénko
• Týden knihoven 5. – 11. října 2015
• Rozhovor s Lukášem Hejlíkem
NOVÁ
KŘIŽOVATKA
strana 14
www.mesto-pisek.cz
inzerce
více zpráv naleznete na www.mesto-pisek.cz
NeznátĞůĠēŝvou sílu konopí?
Konopná lékárna v Písku VĄŵũŝŽĚŚĂůş͘͘͘
ZDRAVOTNICKÉ PROST\DKY
A POTRAVINOVÉ DOP>G<Y
Z KONOPÍ OD FIRMY CARUN
Carun - jediný český výrobce produktů z konopí botanického druhu
Cannabis sativa - díky účinným cannabinoidům je působení
mnohonásobně účinnější než u ostatních produktů
zákonné produkty z léčivého konopí jsou určeny k prevenci i ke zmírnění
příznaků široké škály chorob
(jedny z nejǎĄĚĂŶĢũƓşĐŚĂŶĞũƷēŝŶĢũƓşĐŚǀZͿ
zákazníci v lékárně získají komplexní informace a produkty
si mohou sami na sobě individuálně vyzkoušet
s1/EFORMA1E͗ www͘ĐĂƌƵŶ͘Đnj&͗ Konopná lékárna Písek
d>͗͘ 776 866 830
RV1500521/01
NA:dE^͗ĞĐŚova 36 (u KĂŵĞŶŶĠŚŽŵŽsƚƵͿ͕ϯϵϳϬϭW1^< Ods1ZACÍ DOB͗ Po - PĄϴ͗ϬϬͲϭϮ͗ϬϬ͕ϭϯ͗ϬϬͲϭϳ͗ϬϬ͕^Žϴ͗ϯϬͲϭϭ͗ϯϬ
Za Vaši pomoc mnohokrát
děkujeme! www.fod.cz
RV1500552/01
Přispět můžete:
• jednorázově dárcovskou SMS ve tvaru
DMS FODKLOKANEK na telefonní
číslo 87 777, cena DMS je 30 Kč,
• pravidelně měsíčně po dobu jednoho
roku dárcovskou SMS ve tvaru
DMS ROK FODKLOKANEK na telefonní
číslo 87 777, cena DMS je 30 Kč měsíčně,
• jednorázově nebo pravidelně libovolnou
částkou na účet Fondu ohrožených dětí
3055103/0300.
RV1500521/01
Více než 300 ohrožených
dětí v Klokánkách
potřebuje Vaši pomoc!
Nabízíme minimálně deset druhů stáčených
sudových vín, láhvová vína a dárkové předměty.
Otevřeno:
číslo 10 • 2015
ZPRAVODAJ
MĚSTA PÍSKU
říjen 2015 • Ročník XVIII. • 14.700 výtisků • www.mesto–pisek.cz • distribuce zdarma do schránek
• Vydává městský úřad Písek
• Adresa vydavatele: Městský úřad Písek, Velké náměstí 114/3
• Reg. č. MK ČR E 11 440
• Za vydavatele zodpovědný Mgr. Eva Vanžurová, starostka
• Korektury: Měk Písek - PhDr. Hana Týcová, Mgr. Radka Nováková
• Vychází v nákladu 14 700 kusů
• Distribuce výtisků zdarma
• Tiskne Profi-tisk group s. r. o.
• Datum vydání: 24. 9. 2015
Sobota 9:30 – 12:00
Najdete nás v Gregorově ulici 125 Písek.
Aktuální zpravodajství a PDF archiv vydání
naleznete na www.mesto-pisek.cz
kontakty na redakci, inzerci a distribuci
redakce:
Bc. Kristýna Barchini
tel.: 382 330 211
fax: 382 214 431
mobil: 602 141 094
e-mail: [email protected]
Městský úřad Písek
Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek
inzerce a distribuce:
Andrea Hemberová
tel: 777 663 795
e-mail: [email protected]
RV1500546/01
RV1400363/10
Pondělí – Pátek 14:15 – 17:45
více zpráv naleznete na www.mesto-pisek.cz
O návštěvy historických objektů
je v Písku velký zájem
O den otevřených dveří památek pořádaný v rámci
Dnů evropského dědictví je v Písku tradičně
velký zájem. Na akci, která v našem městě letos
proběhla v sobotu 12. září 2015, přišlo do všech
13 zpřístupněných objektů celkem na dvě tisícovky
návštěvníků.
Mezi nejnavštěvovanější objekty patřil Zemský
hřebčinec, Sladovna a písecké kostely Narození
Panny Marie, Povýšení sv. Kříže a sv. Václava.
Hojnou návštěvnost dále zaznamenal Kronbergerův
altán a dům U Koulí a přilehlé domky. Velký zájem
byl o prohlídky domu U Slona, které se konaly poprvé a musely být vedeny ve skupinách s omezenými počty návštěvníků. Desítky návštěvníků zavítaly
do původního bankovního domu v Karlově ulici,
do pietního parku sv. Trojice, kde kostel oživily
houslové variace japonské umělkyně Minori
Nakaune, do původní rolnické školy, která letos
slaví 145 let od založení či do prostor starých
vodárenských objektů a na vojenský hřbitov.
Organizaci návštěvníků v několika objektech skvěle
zvládli písečtí skauti. Návštěva vojenského hřbitova
u průmyslové zóny byla oživena přítomností členů
Vojenskohistorické společnosti Písek v dobových
uniformách armádních důstojníků. Z dalších
spoluorganizátorů akce jmenujme občanské
sdružení YES, které letos díky podpoře města
Písku i Jihočeského kraje zpřístupnilo písecké
katolické kostely; Spolky přátel Kamenného
mostu a domu U Slona; Klub filatelistů Písek,
jenž sídlí v Kronbergerově pavilonu, Sladovnu
Písek o. p. s., Centrum kultury Písek o. p. s.,
Střední zemědělskou školu a Vodárenskou správu
Písek s. r. o.
Pro příští ročník odbor školství a kultury města
Písek, který akci koordinuje, uvítá zapojení dalších
historicky zajímavých objektů v našem městě.
• Ing. Edita Kučerová - odbor školství a kultury
Od talíře k talíři Píseckem
V pondělí 7. září 2015 se v Lázních Vráž setkali
zástupci několika gastronomických provozů na
Písecku. Tato schůzka vznikla z podnětu města
Písek, které v létě letošního roku podalo přihlášku
do soutěže EDEN (European Destination of Excel-
lence – Evropská excelentní destinace) zaměřené na
téma „Cestovní ruch a lokální gastronomie“.
Starostka Písku Eva Vanžurová vítá tuto aktivitu jako možnost obnovit spolupráci subjektů
v cestovním ruchu regionu. Kvalitní regionální gastronomie je v současnosti nejvýraznějším trendem
návštěvníků gastronomických zařízení. Putováním
„od talíře k talíři“ ve spojení s přírodou a zajímavostmi oblasti je možné hosty zdržet na Písecku
delší dobu a dosáhnout jejich opakované návštěvy.
I pro zdejší obyvatele bude kvalitní gastronomie
důvodem pro výlet do různých koutů Písecka.
Podmínkou pro účast v projektu je především
mít na svém jídelníčku reprezentativní regionální
menu a ochota spolupracovat. Nápadů, jak tento
projekt naplnit a zpropagovat, je celá řada. Je
možné sestavit produkty jako „Putování za pivem
Píseckem“, „Královský hodokvas“ či „Vorařská
bašta“…Do zúčastněných míst mají návštěvníky
navést mapky a informační plakáty na účastnických
místech. Zvažuje se školení pro kuchaře a exkurze
po regionálních producentech. Padly i myšlenky
na uspořádání gastronomického festivalu nebo
uspořádání tematických gastronomických týdnů.
Zájemci o připojení k aktivitám projektu „Od
talíře k talíři Píseckem“, který má nakročeno stát
se marketingovým tématem Písecka pro rok 2016,
se mohou hlásit na odboru školství a kultury města
Písku.
• Ing. Edita Kučerová – odbor školství a kultury
úvodník
Vážení spoluobčané,
ráda bych vás po prázdninách seznámila s dalšími
novinkami, které se u nás v „Nepotřebkách“ udály.
Jedna z těch největších je, že jsme se přestěhovaly.
Náš charitativní obchůdek teď najdete na adrese
Karlova 111, v budově bývalé Obchodní akademie
v přízemí. Stěhovaly jsme se poslední týden v srpnu
a velký dík patří městu Písek za pomoc. Nové prostory jsou opravdu pěkné a reakce našich zákazníků
jen příznivé, za což jsme moc rády. Otevření
proběhlo 2. září a přišla opravdu velká spousta lidí.
Další novinkou je náš nový věrnostní program
– přijďte se k nám podívat a my vám prozradíme,
jak funguje. Jen za první týden jsme rozdaly přes
30 věrnostních kartiček. Ukončily jsme sbírku
pro Daníka Volfa, pro kterého se nám podařilo
vybrat 9.800 Kč na speciální tábor, kde se učil
spolupracovat se svým novým asistenčním pejskem.
Všem, kteří nás podpořili, moc děkujeme. Další
dítě, kterému společně s námi pomáháte, má velký
pohybový handicap spojený s mentální retardací,
– vybíráme na speciální rehabilitační program
„Adeli“. Dále sbíráme víčka, a to pro Zuzanku
z Českého Krumlova a pro Martínka z Písku.
Rozběhla se nám spolupráce se ZŠ Tomáše Šobra
v Písku, která bude každý měsíc pořádat sbírku
právě pro „Nepotřebky.“ Je to moc fajn nápad, se
kterým přišla jedna z paní učitelek Mgr. Helena
Šimurdová, a my také moc děkujeme. Další
sbírka pro náš obchůdek probíhá v nedaleké obci
Vlastec a my všem, kteří se jí zúčastní, předem moc
děkujeme.
Ještě pár informací pro ty, kdo nevědí, co k nám
mohou přinést – vybíráme oblečení – jak dětské,
tak pro dospělé, knihy, keramiku, sklo, porcelán,
domácí potřeby, látky, potřeby na šití, gramodesky,
funkční elektroniku…. nu prostě vše, co je ještě
funkční a nezničené, pro jednoho nepotřebné a pro
druhého třeba malý poklad. Přijďte se k nám podívat, načerpáte inspiraci a třeba si nějaký ten poklad
odnesete zrovna vy.
Těšíme se na vás.
[email protected], www.nepotrebky.cz,
facebook: Nepotřebné věci Písek
• Za tým „Nepotřebek“ Radka Velická, 724 150 378
Předběžný průzkum o budoucí podobě Zpravodaje města Písku
Od minulého čísla máte možnost vyjádřit se
k budoucí podobě Zpravodaje. Na poctivý papír
a tisk stále dosáhne málokterá moderní technologie. I přesto je ale v dnešní rychlé době potřeba jít
vpřed. Proto vedení města uvažuje o tom, že by se
zájemcům Zpravodaj zasílal přímo na e-mailové
adresy. Ti, kteří dávají přednost klasické formě, by
nám mohli pomocí dotazníku sdělit svou adresu
a Zpravodaj by tak dostávali i nadále do schránky.
Pomocí nasbíraných e-mailových a poštovních
adres uvidíme, zda bude pro město výhodnější
zůstat u plošného roznášení Zpravodaje, nebo
nikoliv.
Další otázkou je kulturní měsíčník, který by
mohl být opět vydáván jako samostatná brožura,
stejně jako tomu bylo před lety. K dostání by byl
například na radnici, v informačním centru nebo
třeba v knihovně. Ve Zpravodaji by kultura určitě
zůstala, ale pouze výběr toho nejzajímavějšího
v daném měsíci.
V anketě zatím odpovědělo 171 lidí. Budeme
moc rádi, když se i vy k tomuto tématu vyjádříte.
Dotazníky je možné vyplnit do konce října na
obou podatelnách Městského úřadu Písek a také na
internetové adrese www.mesto-pisek.cz/anketa.
• Bc. Kristýna Barchini – tisková mluvčí
informujeme
více zpráv naleznete na www.mesto-pisek.cz
Příští LiStOVáNí v nově zrekonstruovaných prostorách Sladovny!
Projekt LiStOVáNí, cyklus scénických čtení, si vzal na sebe neskromný
úkol – představovat každý měsíc zajímavé, aktuální knihy, které se objevují na trhu. Vybraní autoři a jejich dílo či přímo specifická kniha jsou pak
před diváky interpretováni v podobě scénického čtení. Jde vždy přibližně
o hodinové divadelní vystoupení, ve kterém je přenášen děj knihy, jazyk
autora a atmosféra dané literatury na obecenstvo, které se v čele s mladou
generací ve světě oproštěném od kultury a literatury vrací zpět k tomu, co
tu bylo první – knize. Nejde o nějaké fanzinové čtení oblíbených pasáží, jde
o dýchající představení s rekvizitami, kostýmy, hudbou, začátkem a koncem.
Sladovna, sál Ateliér:
29. září se můžete těšit na slavnou knihu Jiřího Trnky: Zahrada.
7. října LiStOVáNí uvede knihu Michala Viewegha s jeho poslední sbírkou
povídek Zpátky ve hře.
Připravili jsme pro Vás rozhovor s tvůrcem projektu Lukášem Hejlíkem. Kromě
LiStOVáNí se tento všestranný umělec věnuje například divadelnímu i filmovému herectví a znát ho můžete například ze seriálu Ordinace v růžové zahradě.
Kdy, kde a při jaké příležitosti Vás napadl projekt LiStOVáNí?
Kdo další byl u zrodu projektu?
Vypuklo to poprvé nenápadně a nevinně v Budějcích, kde jsme byli
s Pavlem Oubramem a Věrou Hollou v prvním divadelním angažmá.
Hlavně já jsem si zdůrazňoval, že nemůžeme v divadle usnout, že je
potřeba dělat něco svýho. Spojili jsme, co máme rádi – knížky a divadlo!
A povedlo se to! Poprvé lidi přišli a smáli se, a tak jsme nastudovali další
knížku v další představení a opakovalo se to. Postupně jsme se dostali do
dalších měst. Dneska každoměsíčně děláme lidem dobrý podvečer v téměř
40 městech. A jsem moc rád, že nechybí krásný Písek, kde v neméně
krásné Sladovně hrajeme jak pro dospělé, tak pro rodiny. Lidé se toho
bojí, že jde o nějakou intelektuální literární seanci. No way! Jestli jste ještě
nebyli, budete překvapeni, jak je to v pohodě! Přijděte s dětmi na úžasnou
Trnkovu Zahradu (navíc se snoubí s výstavou ve Sladovně) 29. září nebo
na novou knížku Michala Viewegha Zpátky ve hře. To bude 7. října.
U jakého LiStOVáNí jste se nejvíce pobavil / které bylo nejnáročnější?
Víte, v lednu příštího roku uvedeme 100. knihu, tedy 100. premiéru! Ano,
za těch 13 let to poskočilo dál! A bude to velká sranda – budou v tom hrát
všichni herci, co se v LiStOVáNí objevují. Střídáme se, abychom se lidem
neokoukali. A tohle bude fakt mejdan a velká recese – kniha Pohádky pro
neposlušné děti a jejich starostlivé rodiče (prosím, absolutně to není pro děti!).
Na každé té knize jsme se trochu potrápili, na každé knize jsme se nasmáli.
Největší práce je vždycky na úpravě. Knihu, kterou čtete, celou okolo 14 hodin
musíme vpravit do hodinky tak, aby autor nepoznal, že něco chybí. Dan
Brown, když nás doprovázel se svým Infernem, řekl po premiéře: „Ty jo, to
bylo dokonalé espresso z mé knihy!“ A právě úprava Inferna byla fakt inferno.
V kolika letech jste přečetl svou první knihu?
Určitě jako každé dítě v 6–7 letech Honzíkovu cestu. Ale já jsem vlastně
nalezený čtenář. Mě k tomu zapálila až zastupující profesorka češtiny na
střední škole. A to je to, co teď děláme při hraních pro školy (i v Písku
hráváme), dokazujeme malým i velkým žákům a studentům, že čtení
může být sranda, živá věc, něco, za co by se neměli stydět. A daří se
nám. V knihovně se pak hojně půjčuje to, co jsme jim zahráli.
Kdybyste si měl vybrat 2 knihy, které byste si s sebou vzal na pustý ostrov,
jaké by to byly? A proč?
Knihu Doppler. A pak nějakou encyklopedii, aby mi dlouho vydržela.
Ale vlastně by mi stačil telefon a připojení. Tam mám téměř všechny
knihy, co vyjdou/vycházejí/vyšly v elektronické podobě.
Co Vás vedlo k tomu stát se hercem?
Extrovertnost? Nevím, byl to docela omyl. Nelituju toho. Zároveň být hercem
znamená, že neumíte nic, jen hrát, že umíte všechno. Tedy spíš odpovím, že od
chvíle, co jsem se hercem stal, nechci být jen hercem, abych uměl aspoň něco.
Vy však máte poměrně široký záběr: herectví, navrhování obleků, chováte ovce,
jste otcem... O jakém Vašem „oboru“ ještě nevíme?
A to už máme mnohé za sebou (pořádal jsem festival Hip Hop Kemp, ze
kterého je teď největší hudební fesťák, a vydával časopis BBaRáK), nicméně teď
ještě s manželkou děláme Gastromapu. Blog, který mapuje nejlepší restaurace a kavárny v České republice. Zvlášť máme rádi podniky, které nastavují
zrcadlo době, svému okolí, které se třeba nebojí i trochu posunout. Máme totiž
ještě velké rezervy, jako země. Na druhou stranu to jde rychle nahoru a vy se
můžete na hejlik.cz podívat na naši mapu, jestli tam má Písek nějakou vlajku.
K módě máte pozitivní vztah – navrhujete dokonce obleky.
Ano, je to můj splněný sen. Je to podobné jako s tím jídlem a stravováním. Lidé u nás jsou zvyklí na sobě šetřit, myslí si, že je pro ně
všechno škoda a pak peníze utrácejí za věci, které jsou podle mě mnohem nepodstatnější (auta, bazény, zdokonalovače všeho, na co jsme
dřív sahali rukama). Navrhuju pro značku LePremier, která mění muže
v džentlmeny, ale samozřejmě jen na oko. Nicméně když to pak splyne i se
založením toho kterého muže, je to krása vidět. Tak se taky podívejte.
více zpráv naleznete na www.mesto-pisek.cz
Czech Open – kvalifikační soutěž
pro MS v Line dance v Písku
Ve dnech 30. 10. – 1. 11. 2015 se bude v Písku
konat již počtvrté mezinárodní kvalifikační soutěž
pro MS v Line dance. Na soutěži se představí
závodníci z 15 zemí od amatérů (kategorie
Social) až po profesionály (kategorie Megastar)
v různých věkových kategoriích, tedy od čtyř
let až po kategorii 60+. Písecká soutěž se již po
třech letech zařadila mezi nejúspěšnější a největší
soutěže v Evropě. Přijďte se podívat na neuvěřitelný
taneční maraton a podpořit zhruba 50 píseckých
tanečníků.
Do Line dance patří různé taneční styly. Divák tak
může zhlédnout na parketu polku, cha-chu, waltz,
west coast swing, two step, funky apod. Zajímavé
jsou i kategorie v páru, improvizace na hudbu, cho-
reografie nebo team. V letošním roce se podruhé
představí i kategorie vozíčkářů.
Navíc si mohou diváci i soutěžící vyzkoušet Line
dance na některém z workshopů. Ty vedou vždy
přední zahraniční lektoři. Nebo si zatančit na
sobotní párty.
Nabitý program bude začínat v pátek kolem 13:00
a končit v neděli v 17:00. Veškeré informace
naleznete na www.czechlinedance.cz.
Soutěž pořádá TCS Louisiana, která zastupuje ČR
u mezinárodní federace World Country Dance
Federation, ve spolupráci s Centrem kultury a za
podpory města Písku. Záštitu nad akcí převzala
starostka města Písku paní Eva Vanžurová.
• Ota „Tom“ Dvořák – TCS Louisiana
informujeme
PÍSECKÉ INFOCENTRUM
USPĚLO NA 100 %
Vážení čtenáři, protože i mnoho z Vás s oblibou
navštěvuje Turistické informační centrum Písek,
které od května roku 2011 sídlí v prostorách galerie
Sladovna Písek o. p. s., rádi bychom se s Vámi
podělili o pozitivní zprávu. Písecké informační
centrum uspělo při kontrole Mystery Shopping na
100 %. K výzkumu zaměřenému na monitoring
služeb TIC se písecké infocentrum přihlásilo v rámci členství v Asociaci turistických informačních
center ČR (A.T.I.C.). Výzkum pro agenturu
CzechTourism a pro A.T.I.C. provedla v období
červenec – srpen 2015 agentura CONFESS Research.
Tazatel společnosti hodnotil pozitivně jak umístění
a viditelnost infocentra, tak jeho exteriér, interiér
a vybavenost. Spokojen byl i s vhodnou úpravou pracovnice TIC, s její zdvořilostí, ochotou
i profesionalitou. Závěrem tazatel uvedl, že by
informační centrum v Písku rozhodně doporučil
svým známým.
Děkuji tímto pracovnicím informačního centra za
péči, kterou infocentru věnují. Věřím, že budou
i nadále poskytovat zajímavé i kvalitní informace.
• Bc. Lucie Holá - Destinační management Písecko
Do veřejné sbírky
klíčů přispěli
i němečtí partneři
BEELEE BEAT
Z DEELLEE
na Hradišti
Osadní výbor Hradiště si vás dovoluje pozvat na
(post)Václavskou zábavu s oblíbenou píseckou
revivalovou skupinou BEELEE BEAT Z DEELLEE. V jejím podání uslyšíte známé hity
například skupiny Olympic, Katapult, Vladimíra
Mišíka, Ivana Hlase a dalších nestorů české rockové
scény. Hudební večer se koná 3. října od 20 hodin
v hostinci U Srnků. Všechny písně známých
kapel a interpretů uslyšíte za pouhých 50 korun.
Přijďte se pobavit, potkat se sousedy a zpříjemnit si
sobotní večer!
• Zbyněk Konvička
Do charitativní sbírky nepotřebných kovových
klíčů vyhlášené v letošním roce městem Písek
přispěli i němečtí zahraniční partneři. Průběžně
své klíče přiváželi návštěvníci z Deggendorfu.
Nejnovější přírůstek v podobě celé krabice klíčů
pak v září přivezli partneři z Wetzlaru. Husitské
kádě, do kterých je sbírka pořádána, jsou nadále
umístěny v Čechově ulici nedaleko Kamenného
mostu. Možnost vhodit do nich své nepotřebné
klíče je již jen do závěru letošního října, kdy bude
sbírka ukončena.
• Ing. Edita Kučerová – odbor školství a kultury
informujeme
více zpráv naleznete na www.mesto-pisek.cz
Školní rok v září začal Týden knihoven potěší také písecké čtenáře.
také pro 398 prvňáčků Letošní téma zní „ZAŽIJ KNIHOVNU JINAK“
Školní rok začal v letošním roce pro čtyři základní
školy zřízené městem Písek klasicky 1. září. Další dvě
školy zahájily výuku dne 7. září. V tradiční čas zahájily Základní škola Tomáše Šobra a Základní škola
Svobodná, a to za přítomnosti pana místostarosty
Mgr. Ing. Jiřího Hořánka a vedoucí odboru školství
a kultury Ing. Marie Cibulkové. Základní škola
Tomáše Šobra přivítala 31 prvňáčků a Základní škola
Svobodná 26. Na dalších 96 prvňáčků čekala 1. září
i Základní škola Josefa Kajetána Tyla a 63 prvňáčků
přišlo na ZŠ T. G. Masaryka. Do prvních tříd základních škol nastoupilo celkem 398 prvňáčků.
Největší počet žáků, kteří poprvé zasedli do školních
lavic, byl na Základní škole Edvarda Beneše, kam
nastoupila prvňáčků rovná stovka. Právě na této
škole začal školní rok déle z důvodu rozsáhlých
rekonstrukcí, které byly na škole prováděny. V první
školní den navštívila tuto školu paní starostka
Mgr. Eva Vanžurová společně s vedoucí odboru
školství a kultury Ing. Marií Cibulkovou. Také
Základní škola Jana Husa se zahájením školního
roku počkala na 7. září a přivítala ve svých řadách
82 prvňáčků. Zahájení se zúčastnil pan místostarosta
JUDr. Josef Knot společně s vedoucí oddělení školství,
mládeže a tělovýchovy Ing. Lenkou Škodovou.
Nejenom prvňáčci, ale i všichni ostatní žáci si mohou
užívat školního prostředí, neboť o prázdninách se na
všech školách pilně pracovalo a žáci se tak mohou
těšit nejenom z nových oken, ale i z nových sociálních
zařízení či nově vybavených odborných učeben.
• Ing. Lenka Škodová - vedoucí oddělení školství,
mládeže a tělovýchovy
Diakonie pořádá
nové kurzy v Písku
Diakonie ČCE a spolupracující Domácí hospic Athelas Vás zvou na kurzy s tematikou Péče a závěr života.
V Městské knihovně Písek na Alšově náměstí 85
se konají dva kurzy pro laické pečující a jeden pro
profesní skupiny:
středa 14. 10. 2015 (14–18 h) DOPROVÁZENÍ
VÁŽNĚ NEMOCNÉHO – TEORETICKÁ ČÁST
středa 21. 10. 2015 (14–17 h) DOPROVÁZENÍ
VÁŽNĚ NEMOCNÉHO – PRAKTICKÁ ČÁST
čtvrtek 29. 10. 2015 (9–13 h) POMÁHAJÍCÍ
PROFESE U LŮŽKA UMÍRAJÍCÍHO
V Seniorském domě Písek na Čelakovského 8
proběhne přednáška určená především seniorům:
čtvrtek 29. 10. 2015 (14–16 h) ÚKOLY
ŽIVOTNÍHO PODVEČERA
Kurzy jsou financovány z Programu implementace
švýcarsko-české spolupráce, pro účastníky jsou
zdarma. Podrobnosti a registrace na www.pecujdoma.
cz nebo telefonu 603 167 540.
Odkaz přímo na akci: http://www.pecujdoma.cz
/akce/pece-a-zaver-zivota-kurzy-v-pisku/
Program Městské knihovny Písek
5. – 11. října 2015
5. 10. Historie píseckého školství – přednáška
ředitele Prácheňského muzea v Písku PhDr. Jiřího
Práška. Od 17:00 v klubovně MěK Písek
6. 10. Psí historky – autorské čtení spisovatelky Ivy
Mrkvičkové. Od 17:00 v klubovně MěK Písek.
7. 10. Vyzkoušej si skřítka Všeználka!
program na téma „Povolání“ zaměřený na rozvoj
dětí od dvou let. Od 10:00 v dětském oddělení MěK
Písek, vstupné 25 Kč. Lektorka Markéta Tíchová.
VEČER OTEVŘENO – kulturní, zábavný
a vzdělávací program do 21:00
• Jeden do druhýho… aneb poetický duel – Vít
Janota a M. Zahrádca
• Dramaticko-improvizační představení
• Pro dobrou náladu hraje skupina French Touch
• Kino v knihovně Promítáme i my! – snímek
Duchové moře
• Zapojte se do hry – koutek hraní deskových her
• Kniha za hubičku – prodej vyřazených knih
• Já balím nejrychleji! – soutěž v rychlosti balení
knih
• Čajové občerstvení – Čajovna U Zeleného stromu
• Degustace vína – Vinotéka Galerie
Policejní pohádky – veřejné čtení pohádek. Program je určen pro děti, ale i pro dospělé.
Od 10:00 v dětském oddělení MěK Písek.
9. 10. WORKSHOP Udělej si draka!, vstupné 30 Kč.
Od 14:00 do 17:00 v klubovně MěK Písek.
Na ranní kávu do knihovny – povídání nejen
o oblíbeném čtivu, ale také seznámení s těmi, kteří
nejsou vidět.
Od 8:00 do 9:00 v oddělení beletrie MěK Písek.
10. 10. Turnaj ve hře Pexeso
Od 9:00 do 12:00 v dětském oddělení MěK Písek.
AMNESTIE UPOMÍNEK – ve všech odděleních
MěK Písek.
8. 10. O mlýnech kolem Smetiprachu – beseda
s autorkou Jaroslavou Pixovou.
V rámci setkání knihovníků Písecka.
Od 10:00 v klubovně MěK Písek.
CELÝ TÝDEN:
• Registrace nových čtenářů zdarma.
• Seznámení s internetem pro úplné začátečníky
– studovna 9:00–12:00 (objednávat na 30 min.
osobně nebo telefonicky na čísle 382 201 820).
• Skryté poklady – výstava zajímavých knih (studovna MěK Písek).
• Zažijte knihovnu kreativně – výstava
rukodělných výrobků pocházejících z Creative Café
(oddělení naučné literatury MěK Písek).
• Výstava fotografií z Velkého výletu s paní Malou
(oddělení naučné literatury MěK Písek).
Město Písek, Český svaz bojovníků za svobodu, Junák Písek
zvou občany na
VZPOMÍNKOVOU AKCI
u příležitosti oslav 97. výročí vzniku Československé republiky
a uctění památky padlých legionářů
ve středu 28. října 2015 v 16:00 hodin
u pomníku padlých legionářů na Mírovém náměstí v Písku.
kulturní přehled
úplný přehled akcí na www.pisek.eu
SLADOVNA PÍSEK
Adresa: Velké nám. 113, 397 01 Písek, Tel.: 387 999 997
E-mail: [email protected], www.sladovna.cz
PILAŘIŠTĚ
Výtvarně-herní expozice pro děti do 6 let. Dovolte
svým nejmenším setkat se s výtvarným uměním
a prožít ho tak, jak jim je vlastní: hrou. Vstupné.
Úterý – neděle pouze na objednávku.
těžkých následků. Jedním z nich je rozvod spojený s rozvratem Oskarových dosavadních jistot.
Viewegh, což jistě LiStOVáNí potvrdí, zůstává čtivý,
svižný, ironický, melancholicky groteskní. Účinkují:
Markéta Lánská a Alan Novotný. Vstupné: 80 Kč.
EXPOZICE SLADOVNICTVÍ
Nyní můžete nově navštívit ve Sladovně
Sladovnictví – novou expozici věnovanou přípravě
sladu. Prohlídková trasa je navržena tak, aby
návštěvníci skrz příběh a prohlídku prostředí, kde
se ještě před 50 lety vyráběl slad, pochopili, jak se
vyrábí pivo, jak se vyrábí jedna ze tří základních
surovin piva – slad, jak budova písecké sladovny
původně fungovala a jak je pivo provázané se
středoevropskou kulturou a konkrétně Pískem.
čtvrtek 8. 10. od 17. 00 h
VERNISÁŽ VÝSTAVY OLDŘICH SMUTNÝ
– OBRAZY, KRESBY, MONOTYPY... VÝSTAVA
K 90. VÝROČÍ NAROZENÍ AUTORA
Debatní trámy. Malíř a grafik Oldřich Smutný
žil a pracoval v Praze a Putimi. Obrazy Oldřicha
Smutného bývají řazeny k lyrické abstrakci.
Smutného dílo formovaly již zážitky z dětství.
Ve druhé polovině padesátých let pak jeho
tvorbu ovlivnily významně jižní Čechy, hlavně
barva rybníků, v nichž se zrcadlila modrá obloha,
mraky, venkovská stavení, stromy, keře či labutě.
V roce 1962 si v Putimi postavil dům, kde pak
pravidelně pobýval a kde také maloval. Výstava
představuje průřez autorovou tvorbou.
16. 6. – 1. 11.
MRAVENIŠTĚ II.
Po téměř dvou letech se vrací do Sladovny
jedna z jejích dětmi nejmilovanějších expozic:
Mraveniště výtvarníka Vladimíra Větrovského –
tentokrát zase trochu jinak! Výstava MRAVENIŠTĚ
vám pomůže přiblížit mravenčí život tak, jak ho
ještě neznáte.
16. 6. – 18. 10.
TRNKOVA ZAHRADA 2
Putování barevnou a tak trochu tajuplnou Zahradou Jiřího Trnky. Najdete zde vše z tohoto
fantastického příběhu – zlého kocoura, recitující velrybu, slona i trpaslíka. Malé kluky, kteří
příběhem provázejí, tu ale nehledejte – budete
jimi vy sami.
sobota 3. 10. od 19.00 h
FILHARMONICI VE SLADOVNĚ – PRAQUE
CELLO QUARTET
Hudební agentura Pavly Ondřichové Trefné ve
spolupráci se Sladovnou Písek o. p. s. uvádí
ojedinělé seskupení čtyř mladých violoncellistů,
jež disponuje bravurní technikou, muzikalitou,
různorodostí repertoáru a vtipem. Violoncellisté
z našeho nejlepšího a světově známého hudebního tělesa České filharmonie Ivan Vokáč, Petr
Špaček, Jan Zvěřina a Jan Zemen ještě před odletem na koncertní turné po USA zahrají a potěší
písecké diváky. Vstupné: 110 Kč
úterý 6. 10. od 17.00 h
ČKA: JUDr. LENKA BRADÁČOVÁ, Ph.D.,
NEJVYŠŠÍ STÁTNÍ ZÁSTUPKYNĚ
Přednáška s besedou o právní kultuře a roli
veřejné obžaloby. Vstupné: 50 Kč.
středa 7. 10. od 18.00 h – 19.30 h
LiStOVáNí.cz: ZPÁTKY VE HŘE (MICHAL
VIEWEGH) + PRODEJ PODEPSANÉ KNIHY
LiStOVáNí za svých 13 let existence nikdy neuvedlo
žádnou knihu Michala Viewegha, aby se to zlomilo
s jeho poslední sbírkou povídek Zpátky ve hře,
která dokazuje, že autor se do hry nevrací, naopak
v ní zůstává. Autor ve svých povídkách vystavuje svou oblíbenou postavu Oskara kritickým
životním momentům: manželskému stereotypu
či nevěrám, ale také skoro jisté smrti. Stárnoucí
hrdina ji sice přežije, ovšem záhy se ocitne ve víru
pondělí 26. 10. od 17.00 h
OBČAN versus POLITIK: SMART CITY PÍSEK
A SINGLTREK V PÍSECKÝCH HORÁCH
Občanské sdružení Písecký svět pořádá další
veřejnou besedu, tentokrát o dvou diskutovaných
projektech. Přijďte vyjádřit svůj názor: Chcete mít
z Písku „chytré město”? Patří do Píseckých hor
zážitková trasa pro cyklisty? Pozvání k panelové
diskuzi přijali zástupci odborníků, vedení města
i opozice. Vstup volný.
4. 9. – 4. 10.
STŘEDNÍZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA PÍSEK – TEMA­
TICKÁ VÝSTAVA ZAMĚŘENÁ NA ZEMĚDĚLSTVÍ,
KRAJINU A EKOLOGII
Pohled do historie zemědělského školství na
Písecku. Současnost školy – obory vzdělání
Agropodnikání, Ekologie a životní prostředí.
Školní statek Dobešice. Chov zvířat a chov koní.
Pěstování rostlin a ochrana rostlin v zemědělství.
Zemědělská mechanizace. Ekologie, krajina
a životní prostředí, ochrana přírody. Na tematicky
zaměřené vystavované materiály navazují interaktivní materiály k problematice zemědělství,
ekologie, krajině i ochraně přírody. Umožňují
pochopit základní problematiku zemědělství,
hospodaření v krajině, vedou k souvislostnímu
myšlení v návaznosti na vztahy a vazby v přírodě.
17. 9. – 6. 10.
VÝSTAVA SOUTĚŽNÍCH ARCHITEKTONICKÝCH
NÁVRHŮ PLAVECKÉHO BAZÉNU V PÍSKU
V těchto dnech budou ve Sladovně v rámci architektonické soutěže, vyhlášené městem Písek, vystaveny
návrhy objektu plaveckého bazénu v Písku.
30. 9. – 1. 11.
JOSEF SYNEK: OBRAZY A KOVOVÉ PLASTIKY
Autor žije a tvoří v Blatné, inspiruje se ve své
tvorbě jižními Čechami. Představí cykly olejů
– Ryba, Hlavy, Nevěsty, Čtyřlístky, Vesnice... Z děl
Josefa Synka dýchá pohoda a poetické ztvárnění
věcí, co nás obklopují, jistě potěší každého
návštěvníka výstavy. Vernisáž se koná v úterý
29. 9. v 17:00 hod. v Malé galerii.
DIVADLO FRÁNI ŠRÁMKA
Adresa: Tylova 69/8, 397 01 Písek, Tel.: 382 734 713.
Předprodej vstupenek v KD a při každém představení, pokud je pokladna
v provozu. Divadlo je otevřeno 1 hodinu před začátkem každého představení.
pátek 2. 10. od 13.00 h
HURVÍNKOVA CESTA DO TRAMTÁRIE / Agentura Helas . Zadáno pro Schneider Electric.
pátek 16. 10. od 10.00 h
REVIZOR / N.V. Gogol / Divadlo Různých jmen
Praha Hrají: Jaromír Nosek / Jaroslav Šmíd,
Valérie Zawadská / Stanislava Jachnická, Milan
Enčev, Anna Kulovaná / Vendula Křížová, Otto
Rošetzký, Romana Goščíková / Petra Horváthová,
Petr Franěk / Michal Slaný a Lukáš Burian. Vstupné: 100 Kč. Délka představení: cca 110 minut
pátek 16. 10. od 19.30 h/B
MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ / Éric-Emmanuel
Schmitt / Divadlo Na Jezerce Praha Komorní
tragikomedie o manželském souboji, ve kterém
jde o život. Je pohledem na manželství dnešní
doby. Režie: Jan Hřebejk. Hrají: Jaroslav Dušek,
Nataša Burger. Vstupné: 350 Kč, volný doprodej,
on-line prodej. Délka představení: 145 minut
středa 21. 10. od 8.30 h a 10.45 h
HRÁTKY S ČERTEM / Jan Drda, Zdeněk Barták, Petr Markov / Těšínské divadlo Český Těšín
Humorná pohádková hra o tom, jak odvážný
vojenský vysloužilec Martin Kabát z pekla
vysvo­bodí vdavekchtivou princeznu Dišperandu
a její služebnou Káču. Režie: Karol Suszka. Hrají:
Hrabal Zdeněk, Čížek Miloslav, Kryške Vítězslav,
Klusák Zdeněk, Sklářová Petra, Bergerová Lucie,
Sutory Petr, Čepek Karel, Pěnkava Petr, Krulikovská Adéla, Frydrych Ondřej, Ondrušková Jana,
Hába Tomáš. Vstupné: 90 Kč. Délka představení:
100´ včetně přestávky
středa 21. 10. od 19.30 h/B
RANDE S DUCHEM / Neil Simon / Divadlo A.
Dvořáka Příbram. Režie: Milan Schejbal. Hrají: Eva
Holubová, Oldřich Vízner, Anna Fixová, Vojtěch
Záveský. Vstupné: 310, 290, 270 Kč, volný doprodej,
on-line prodej. Délka představení:120 minut
pondělí 26. 10. od 19.30 h/A
CHLAP NA ZABITÍ / Francis Veber / Pantheon
production s. r. o. Praha. Režie: Jakub Nvota. Hrají:
Filip Blažek, Miroslav Vladyka, Alžběta Stanková,
Michal Slaný, Jaroslav Šmíd a Milan Šimáček.
Vstupné: 320, 300, 280 Kč, volný doprodej,
on-line prodej. Délka představení: 90 minut
čtvrtek 29. 10. od 19.00 h
LENKA FILIPOVÁ – CONCERTINO – WM ART
production Vstupné: 350 Kč
pátek 30. 10. od 19.00 h, Děkanský kostel Písek
– koncert duchovní hudby
REQUIEM / W. A. Mozart / Operní soubor a orchestr Jihočeského divadla České Budějovice
Vstupné: 120 Kč
PRÁCHEŇSKÉ MUZEUM V PÍSKU
Adresa: Velké nám. 114, 397 01 Písek, Tel.: 382 201 111
[email protected] www.prachenskemuzeum.cz
Otevírací doba denně mimo pondělí 09.00–17.00 h
Galerie:
9. 10. – 8. 11. / Vernisáž 10. 10. v 15.00 h
VÁCLAV VOKOLEK krajiny – slova – lesy
čtvrtek 15. 10. v 16.00 h
ŠUMAVA ZNÁMÁ I NEZNÁMÁ
Přednáší Petr Hejna st., fotograf, Písek
Malé výstavní síně:
6. 10. – 1. 11.
JAK ULOVIT PTÁKA A CO Z TOHO VZEŠLO... Umění
čižby v historii a výzkum ptáků v současnosti
čtvrtek 22. 10. v 16.00 h
UMĚNÍ A TOTALITA
Přednáší Prof. JUDr. Vladimír Franz
Chodba knihovny:
3. 10. – 1. 11. / Vernisáž výstavy 2. 10. v 16.00 h
MEZIČAS PETRA VELKOBORSKÉHO / FOTOGRAFIE
Památník města Protivína:
11. 8. – 31. 10.
PŘÍRODA JAK VYMALOVANÁ
Z tvorby ilustrátorů knih o přírodě J. Kobyláka, J.
Hoška, P. Procházky, J. Dungela a S. Prokešové.
Spojeno s výstavou prací z výtvarné soutěže protivínských dětí.
Přednáškový sál muzea:
čtvrtek 1. 10. v 16.00 h
PÍSEK A PROTIVÍN V USA
Přednáší Jiří Souhrada, Písek
čtvrtek 8. 10. v 16.00 h
BROUCI ANEB POSTŘEHY Z CEST ZA NIMI
– Přednáší Jan Kobylák, ilustrátor knih o přírodě.
čtvrtek 29. 10. v 16.00 h
FILOSOFIE ARCHITEKTURY
Přednáší arch. Jiří Hermach, Paříž
Další akce:
neděle 4. 10. 9–13 h
SVĚTOVÝ FESTIVAL PTACTVA
Ornitologická pozorovatelna PM u rybníka
Řežabinec u Ražic. Kroužkování, pozorování ptáků
silnými dalekohledy a spousta zajímavostí o nich.
V Ražicích při příjezdu od Písku před železničním
přejezdem doprava.
Vedou zoologové PM J. Šebestian a K. Pecl.
LITERÁRNÍ ODPOLEDNE V HEYDUKOVĚ
PAMÁTNÍKU
neděle 18. 10. v 16.00 h
„VÝLET DO NENÁVRATNA“
Příběh mladé studentky a jejích spolužaček za
války. Připravila a účinkuje Stanislava Hošková,
Dobříš.
kulturní přehled
úplný přehled akcí na www.pisek.eu
KINO PORTYČ
Adresa: Čechova 406, 397 01 Písek, tel.: 382 734 720, 382 734 711
Předprodej vstupenek v KD a při každém přestavení, pokud je pokladna v provozu. Kino je otevřeno 1 hodinu před začátkem každého představení.
čtvrtek 1. 10. od 17.00 h a od 20.00 h, pátek 2. 10.
od 20.00 h
MARŤAN (The Martian), USA Premiéra. Scifi, 3D
projekce, do 12 let nevhodný / titulky / 133 minut
/ vstupné: 140 Kč
pátek 2. 10. od 17.30 h, sobota 3. 10. a neděle 4.
10. od 17.30 a od 20.00 h
WILSONOV, ČR Premiéra, detektivní komedie.
Do 12 let nevhodný / česká verze / 115 minut /
Vstupné: 140 Kč
pondělí 5. 10. od 18.00 h
PO CESTĚ S GEOGRAFEM: BOLÍVIE – CHUDÁ
KRÁSNÁ INDIÁNKA Přednáška – beseda.
Přednáší Pavel Svoboda.
Vstupné: předprodej 80 Kč, na místě 100 Kč
úterý 6. 10. od 20.00 h
SMITKE (Smitke), ČR/Německo Premiéra. Mystery, ART FILM, do 12 let nevhodný / 94 minut /
česká verze a titulky / vstupné: 100 Kč
středa 7. 10. od 20.00 h Premiéra
NIKDY NENÍ POZDĚ (Ricky and the Flash), USA
hudební komedie do 12 let nevhodný / titulky /
101 minut / vstupné: 100 Kč
čtvrtek 8. 10. od 10.00 h
BIO SENIOR - JURSKÝ SVĚT (Jurassic World),
USA, sci-fi do 12 let nevhodný / český dabing /
124 minut / vstupné: návštěvníci nad 65 let 50 Kč,
ostatní 90 Kč.
čtvrtek 8. 10. od 15.00 h
BIJÁSEK – pohádkové pásmo pro nejmenší děti
DIVOKÉ SNY MAXIPSA FÍKA
Rákosníček, Křemílek a Vochomůrka, Říkání o víle
Amálce, O Makové Panence a Medvídku Matějovi,
O Rumcajsovi, Divoké sny Maxipsa Fíka, O Klukovi
z plakátu, Káťa a Škubánek, Maxipes Fík – Objevitel. 64 minut / vstupné: 40 Kč
čtvrtek 8. 10. od 17. a 20. h a pátek 9. 10. od 17.30 h
PAN (PAN), USA, Premiéra, rodinný fantasy,
3D projekce, mládeži přístupný / česká verze /
111 minut / vstupné: 130 Kč
pátek 9. 10. od 20.00 h a sobota 10. 10. od 17.30 h
AMERICAN ULTRA (American Ultra), USA
Premiéra, akční komedie, do 12 let nevhodný /
titulky / 96 minut / vstupné: 110 Kč
sobota 10. 10. od 15.00 h
HOTEL TRANSYLVÁNIE 2 (Hotel Transylvania 2)
rodinný animovaný, 3D projekce, mládeži přístupný
/ český dabing /90 minut / vstupné: 140 Kč
sobota 10. 10. a neděle 11. 10. od 20.00 h
LAPUTA, ČR, drama, Premiéra, do 15 let nevhodný
/ česká verze / 93 minut / vstupné: 120 Kč
středa 14. 10. od 8.15 h a 10.00 h
PLANETA ZEMĚ: Východní Afrika – kolébka
lidstva, školní představení
ve středu 14. 10. a čtvrtek 15. 10.
Kino nepromítá – příprava 15. MFSF
Od pátku 16. 10. do neděle 18. 10.
15. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL STUDETSKÝCH
FILMŮ PÍSEK 2015 Pořádá FAMO Písek
úterý 20. 10. od 20.00 h
ART FILM RYTMUS: SÍDLISKOVÝ SEN, Slovensko
hudební, do 12 let nevhodný / slovenská verze /
90 min. / vstupné: 80 Kč
středa 21. 10. od 20.00 h Premiéra
Do kina za dvacet kaček
DÍŤE 44 (Child 44), USA / ČESKO / Velká Británie
thriller. Do 15 let nevhod. / titulky / 136 minut /
vstupné: 20 Kč
středa 28. 10. od 20.00 h
WILSONOV, ČR, detektivní komedie, do 12 let
nevhodný / česká verze / 115 minut / vstupné:
120 Kč
čtvrtek 29. 10. od 17.30 h a od 20.00 h, pátek 30.
a v sobotu 31. 10. od 17.30 h
FILMOVÉ BLOKY V RÁMCI XIII. MFOF PÍSEK 2015
Od pátku 30. 10. do neděle 1. 11. od 20.00 h
CELEBRITY S. R. O., ČR, komedie, Premiéra
do 12 let nevhodný / česká verze / 103 minut /
vstupné: 120 Kč
29. 10. – 5. 11., Kino Portyč, koncertní síň Trojice
XIII. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL OUTDOOROVÝCH
FILMŮ PÍSEK 2015
Pořádá Centrum kultury Písek o. p. s. a Outdoorfilms. s. r. o. 7 filmových bloků, přednášky, koncert
čtvrtek 22. 10. od 10.00 h
BIO SENIOR – ŽIVOT JE ŽIVOT, ČR komedie, do
12 let nevhodný / česká verze / 95 minut / vstupné: návštěvníci nad 65 let 50 Kč, ostatní 100 Kč
čtvrtek 29. 10. v 17.30 h, Filmový blok
PYRAMIDS: LEAP OF WONDER (Pyramidy:
Seskok divů) Vstupné: 50 Kč, s permanentkou
zdarma.
čtvrtek 22. 10. od 15.00 h
BIJÁSEK – pohádkové pásmo pro nejmenší děti
TŘI LOUPEŽNÍCI 65 minut / vstupné 40 Kč
20.00 h Filmový blok
JEFF LOWE'S METANOIA Metanoia Jefa–Loweho
je příběhem legendárního sportovce o jeho
vzestupu na vrchol. O dvacet let později se však
musí vyrovnat s vysilující chorobou pomocí stejné
vize. (USA, 84 min.). LIFE IN NEW YORK – Krátký
alternativní dokument o životě a atmosféře v New
Yorku. (CZE, 8 min.). FELIX BRUNNER HANDBIKING IN COLORADO – Felix je sportovec na vozíčku,
který sjíždí coloradské stezky a bikeparky se svým
enduro handbikem. (DEU, 3 min.) Vstupné: 50 Kč,
s permanentkou zdarma.
čtvrtek 22. 10. od 17.30 h
POSLEDNÍ LOVEC ČARODĚJNIC (The Last Witch
Hunter), USA Premiéra, akční fantasy
mládeži přístupný / titulky / vstupné: 110 Kč
pátek 23. 10. od 17.30 h a sobota 24. 10. od 20.00 h
PAN (PAN), USA rodinný, fantasy, 3D projekce
do 12 let nevhodný / česká verze / 111 minut /
vstupné: 130 Kč
čtvrtek 22. 10. a pátek 23. 10. od 20.00 h, sobota
24. 10. od 17.30 h
ZTRACENI V MNICHOVĚ, ČR Premiéra, komedie
Nový film Petra Zelenky v produkci Davida
Ondříčka, do 12 let nevhodný / česká verze /
105 minut / vstupné 140 Kč.
sobota 24. 10. od 15.00 h
MUNE – STRÁŽCE MĚSÍCE (Mune), Francie, animovaný rodinný, 3D projekce, mládeži přístupný /
český dabing / 85 minut / vstupné: 90 Kč
neděle 25. 10. od 15.00 h
MRKÁČEK BILL (Blinky Bill the Movie), Austrálie Premiéra, rodinný animovaný, mládeži
přístupný / český dabing / vstupné: 100 Kč
neděle 25. 10. od 17.30 h a od 20.00 h
POSLEDNÍ LOVEC ČARODĚJNIC (The Last Witch
Hunter), USA Premiéra, do 12 let nevhodný /
titulky / vstupné: 110 Kč
neděle 11. 10. od 17.30 h
PAN (PAN), USA, rodinný fantasy, 3D, přístupný /
česká verze / 111 minut / vstupné: 130 Kč
úterý 27. 10. od 20.00 h Premiér
LEGENDY ZLOČINU (Legend), Velká Británie,
Krimi, ART FILM, do 15 let nevhodný / titulky /
133 minut / vstupné: 110 Kč
úterý 13. 10. od 20.00 h
AMY (Amy), Velká Británie Premiéra, životopisný
hudební, ART FILM do 15 let nevhodný / titulky /
128 minut / vstupné: 80 Kč
středa 28. 10. od 17.30 h
Film k uctění státního svátku
VĚRA 68, ČR, dokument, mládeži přístupný /
česká verze / 90 minut / vstupné: 40 Kč
pátek 30. 10. v 17.30 h, Filmový blok
STOLETÍ MIROSLAVA ZIKMUNDA – Unikátní film
o neuvěřitelném životě jednoho z nejznámějších
cestovatelů světa. (CZE, 97 min.). LIFE IN
A LEGEND'S SHADOW – Jess Roskelley nechtěl
mít s lezením nic společného. Ale pak nadešel
onen klíčový výstup. (USA, 5 min.). MTB TRILOGY
– Reportáž z nejtěžšího etapového MTB závodu
MTB Trilogy Broumovsko. (CZE, 4.1 min.) Vstupné:
50 Kč, s permanentkou zdarma.
sobota 31. 10. v 17.30 h, Filmový blok
FEW DAYS – Freeridový dokument Few Days
sleduje dvě skupiny českých freeriderů, z nichž obě
mají stejný cíl, svobodu a prašan. (CZE, 22 min.).
ALEGRIA-A Humanitarian Expedition – Huma­
nitární expedice napříč Himalájemi, která dojala
stovky tisíce lidí po celém světě. (CHE, 28 min.).
OBRIGADO AMIGOS – Prvovýstup českých lezců
na 600 metrů vysokou skalní stěnu v Brazílii. (CZE,
20 min.) Vstupné: 50 Kč, s permanentkou zdarma.
neděle 1. 11. v 17.30 h, Filmový blok
STELVIO. Crocevia della Pace – Křižovatky míru
je dokumentární film pojednávající o jedinečném
místě v srdci Evropy: Průsmyku Stelvio. (DEU, 52
min.). 10 % AFRIKY – Vitalita téměř nevidomého
muže dokáže motivovat široké spektrum lidí nejen se zdravotním handicapem. (CZE, 26 min.).
RED BULL FEEL THE WHEEL – Na longboardovou
scénu vlítla zcela nová disciplína, která se zrodila
v Česku – longboardcross. (CZE, 12 min.) BACK
TO TEAHUPOO / Zpět na Teahupoo – Brazilská
surfařka Maya Gabeira se vrací do vln, které ji
málem stály život. (AUT, 4 min.) Vstupné: 50 Kč,
s permanentkou zdarma.
pondělí 2. 11. v 17.00 h, přednáška
Zemí Boha a slunce: Iránské proměny – cestopis o současném Íránu s ohlédnutím do historie
Persie, přednáší Luboš Vránek – 1. Díl. Trasa cesty:
1. Díl – Teherán – Kazvín, Lambesar – Masúle, Kaspik
– Tabríz, Džolfa, Kandován – Hamadán, Bísotún,
Kermanšáh – Súsy, Čogha Zanbíl, Šustár – Ahváz
– Búšehr . Vstupné 50 Kč, s permanentkou zdarma.
úterý 3. 11. v 17.00 h přednáška
Zemí Boha a slunce: Iránské proměny – cestopis o současném Íránu s ohlédnutím do historie
Persie, přednáší Luboš Vránek – 2. díl. Trasa cesty:
2. díl – Bišápur – Šíráz – Pasargady, Persepolis,
Nakš-e Rostam – Bandar-e Abbás, Mínab – Bam
– Máhán – Jazd, Čak Čak – Mejbód – Esfahán –
Abyjane. Vstupné 50 Kč, s permanentkou zdarma.
20.00 h Filmový blok
OUT in the line-up – Dva homosexuální surfaři
se vydali na cestu kolem světa, aby odhalili tabu
ohledně homosexuality ve světě surfingu. (AUS,
70 min.). LEPČOVÉ, lidé Země skrytého ráje – Krátký
film o každodenním životě kmene Lepčů žijícího
na úpatí Himaláje v indickém státě Sikkim. (CZE,
15 min.). WHITEWASH – Mt. Baker během
největšího bouřkového cyklu minulé sezóny. (USA,
5 min.). K VRCHOLU TIRIČ MIRU – Dokumentární
film o výstupu čs. horolezců na nejvyšší horu
Hindukúše. (CZE, 17 min.) Vstupné: 50 Kč, s permanentkou zdarma.
středa 4. 11. v 17.00 h přednáška
CK OCEÁN: Západní Kanada
Západní Kanada je nejrozmanitější částí druhé
největší země světa. Nádherná města Victoria
a Vancouver jsou obklopena divokou přírodou.
Rozsáhlé lesy, divoké pobřeží, zasněžené hory, ledovce
a spousta národních parků a rezervací nabídnou
zážitky každému návštěvníkovi. Přednáší Miloslav
Martan. Vstupné: 50 Kč, s permanentkou zdarma.
20.00 h Filmový blok
ŽÍT PRO VÁŠEŇ – Dva přátelé přelézají v zimních tatranských stěnách cesty W. Stanislawského a nacházejí jeho odkaz. (SVK, 59 min.).
VELIKONOČNÍ REGATA 2015 – Dokument
o 16. ročníku Velikonoční regaty – největšího,
českého offshore závodu jachet. (CZE, 30 min.).
ZAM fo(u)r wheels – Splněný freeriderový sen
člověka upoutaného na invalidní vozík. (CZE,
7 min.) Vstupné: 50 Kč, s permanentkou zdarma.
čtvrtek 5. 11. od 19.00 h, koncertní síň Trojice
RUDY LINKA TRIO (USA) – koncert k 55. naroze­
ninám Rudyho Linky. Kapela hraje ve složení: Rudy
Linka – kytara, Christ Von Beest – kontrabas, Norman Edwards – bicí. Vstupné: předprodej 180 Kč,
na místě 200 Kč, s permanentkou sleva 20 %.
Změna programu vyhrazena.
kulturní přehled
úplný přehled akcí na www.pisek.eu
MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK
Adresa: Alšovo nám. 85, 397 01 Písek, Tel.: 382 201 811, www.knih-pi.cz
čtvrtek 1. 10. v 17.00 h
CREATIVE CAFÉ – KOUZLO PATCHWORKU
Setkání v rámci KPŽ na téma KOUZLO PATCHWORKU. Přednáška Dagmar Zajíčkové o historii
patchworku, s ukázkami vybraných technik.
sobota 3. 10. v 7.30 h
VELKÝ VÝLET S PANÍ MALOU ZA KRÁSAMI ŠUMAVY
Celodenní výlet za krásami šumavského kraje
s jedinečným výkladem oblíbené autorky paní
Marie Malé. Trasa výletu: Sušice – Anín – Prášily
– Kvilda. Cena za dopravu je 250 Kč. Počet míst
omezen, rezervujte si místa v oddělení naučné
literatury osobně nebo na tel. 382 20 18 22.
V rámci projektu Knihovna plná života.
pondělí 5. 10. v 17.00 h
HISTORIE PÍSECKÉHO ŠKOLSTVÍ
Přednáška ředitele Prácheňského muzea v Písku
PhDr. Jiřího Práška. V rámci Týdne knihoven 2015.
úterý 6. 10. v 17.00 h
PSÍ HISTORKY
Autorské čtení spisovatelky Ivy Mrkvičkové. Iva
Mrkvičková je písecká rodačka, vysokoškolská
pedagožka. V roce 2014 jí vyšla v nakladatelství
Akcent humoristická knížka Psí historky a získala
1. místo v soutěži Kolář Paříž Dobříš s poezií.
středa 7. 10. od 9.00 h – 18.00 h
AMNESTIE UPOMÍNEK V KNIHOVNĚ
Jen jediný den v roce mají uživatelé knihovny
možnost získat amnestii na dluhy, které vznikly
nedodržováním výpůjční lhůty. Ten den letos
připadá na středu 7. 10. v rámci Týdne knihoven.
Amnestie platí ve všech odděleních knihovny.
Středa 7. 10. v 10.00 h
VYZKOUŠEJ SI SKŘÍTKA VŠEZNÁLKA
Program zaměřený na rozvoj dětí od dvou let.
Tentokrát na téma POVOLÁNÍ. Lektorka Markéta
Tíchová. Vstupné 25 Kč.
středa 7. 10. od 18.00 h – 21.00 h
VEČER V KNIHOVNĚ OTEVŘENO
Kulturní, zábavný a vzdělávací program v rámci
Týdne knihoven 2015 – do 21.00 h Program: Jeden
do druhýho… aneb poetický duel – Vít Janota a M.
Zahrádca. Dramaticko-improvizační představení.
Pro dobrou náladu hraje skupina French Touch. Kino
v knihovně Promítáme i my! – snímek Duchové
moře. Zapojte se do hry – koutek hraní deskových
her. Kniha za hubičku – prodej vyřazených knih. Já
balím nejrychleji! – soutěž v rychlosti balení knih.
Čajové občerstvení – Čajovna U Zeleného stromu.
Degustace vína – Vinotéka Galerie.
čtvrtek 8. 10. v 10.00 h
O MLÝNECH KOLEM SMETIPRACHU
Beseda s autorkou Jaroslavou Pixovou. V rámci
setkání knihovníků Písecka a Týdne knihoven.
čtvrtek 8. 10. v 10.00 h
POLICEJNÍ POHÁDKY
Veřejné čtení z knihy pohádek. Program je
určený pro děti i dospělé. V dětském oddělení
knihovny. V rámci Týdne knihoven 2015.
pátek 9. 10. od 8.00 h – 9.00 h
NA RANNÍ KÁVU DO KNIHOVNY
Přijďte na ranní kávu a povídání nejen o oblíbeném čtivu do knihovny, ale také seznámit
se s těmi, kteří nejsou vidět. V oddělení beletrie
v rámci Týdne knihoven 2015.
pátek 9. 10. od 14.00 h – 17.00 h
WORKSHOP UDĚLEJ SI DRAKA!
Udělejte si na podzim svého draka! Na odpolední dílně Vám ukážeme, jak na to, a s jedním Vám
pomůžeme. S sebou nepotřebujete nic, jen třicet
korun na materiál, který máme připravený.
sobota 10. 10. od 9.00 h – 12.00 h
TURNAJ VE HŘE PEXESO
Dopolední sobotní klání v české hře Pexeso,
která letos slaví 50 let existence. V dětském
oddělení knihovny v rámci Týdne knihoven.
středa 14. 10. od 14.00 h – 18.00 h
DOPROVÁZENÍ VÁŽNĚ NEMOCNÉHO – KURZ
Kurz je určen pro pečující o vážně nemocné
a seniory. Středa 14. 10. od 14.00 do 18.00 h
– teoretická část Vede Lucie Hudáková, DiS.,
a Bc. Daniela Nechvátalová.
úterý 20. 10. v 17.00 h
CREATIVE CAFÉ – HÁČKUJEME S ANDĚLKOU VII.
Setkání v rámci KPŽ na téma HÁČKUJEME S ANDĚLKOU.
Ruční práce s háčkem v příjemné atmosféře s malým
čajovým občerstvením již posedmé.
středa 21. 10. od14.00 h – 17.00 h
DOPROVÁZENÍ VÁŽNĚ NEMOCNÉHO – KURZ
Kurz je určen pro pečující o vážně nemocné
a seniory. Středa 21. 10. od 14.00 do 17.00 h
– praktická část. Vede Lucie Hudáková, DiS.
čtvrtek 22. 10. v 17.00 h
NEBOJTE SE HORRORU
Setkání se dvěma jihočeskými horrorovými spisovateli. S autorem dvou povídkových sbírek, editorem horrorových antologií a vydavatelem horrorového čtvrtletníku Howard, Honzou Vojtíškem,
a s autorem dvou románů a přispěvatelem do
několika antologií, Martinem Štefkem. Diskuse nejen o jejich tvorbě, ale horroru obecně, zúčastněné
čeká také autorské čtení z jejich tvorby.
čtvrtek 29. 10. od 9.00 h – 13.00 h
DOPROVÁZENÍ VÁŽNĚ NEMOCNÉHO – KURZ
Pokračování kurzu na téma POMÁHAJÍCÍ PROFESE U LŮŽKA UMÍRAJÍCÍHO. Čtvrtek 29. 10.
2015 od 9:00 do 13:00. Vede Lucie Hudáková,
DiS., a Mgr. Milada Štojdlová.
2. 10. – 31. 10.
„DUŠEČÁRY“ – výstava
Výstava prací klientů Fokusu – Písek, o. s., a jeho
strakonické pobočky. V rámci celorepublikové
kulturně-humanitární akce „Týdny pro duševní
zdraví“ připravili klienti sdružení z Písku a Strako­
nic průřez svojí celoroční tvorbou zahrnující malby,
keramiku, drobné užitkové předměty a další.
5. 10. – 11. 10.
TÝDEN KNIHOVEN
19. ročník celonárodní akce. Tento ročník má
téma ZAŽIJTE KNIHOVNU JINAK
CELÝ TÝDEN:
Registrace nových čtenářů zdarma. Seznámení
s internetem pro úplné začátečníky – studovna
9:00–12:00 (objednávat na 30 min. osobně
nebo telefonicky na čísle 382 201 820). Skryté
poklady – výstava zajímavých knih (studovna
MěK Písek). Zažijte knihovnu kreativně – výstava rukodělných výrobků pocházejících z Creative
Café (oddělení naučné literatury MěK Písek).
Výstava fotografií z Velkého výletu s paní Malou
(oddělení naučné literatury MěK Písek).
DIVADLO POD ČAROU
Adresa: Tyršova 28, 397 01 Písek, Tel.: 774 598 332,
E-mail: [email protected], www.podcarou.cz
Předprodej: Divadlo Pod čarou, Tyršova 28, Písek
tel.: 774 598 311 – pondělí–pátek 09.00 – 14.00 h,
Kulturní dům – Centrum kultury, nábřeží 1. máje 1605, Písek
– pondělí–pátek 08.00 – 16.00 h
pátek 2. 10. od 17.00 h
ZŠ SVOBODNÁ SLAVÍ 25 LET
Na programu je divadlo pro děti i dospělé
Princ Bajaja, Manželství doslova na klíček,
hudba Čutací meruna, Závodní ovce, Beelee
Beat z Deelee aj., přátelská setkání a mnoho
dobré zábavy.
pátek 16. 10. od 20.30 h
VLADIMÍR MIŠÍK a ETC...
Vladimír Mišík je jednou z nejvýraznějších
osobností české hudební scény od 60. let
20. století. Společně se svojí kapelou Etc...
pro vás připraví jedinečný kulturní zážitek.
Předprodej 220,-, na místě 250,-, KK 180,-
sobota 3. 10. od 20.30 h
SATYCARION, PARADOXY, ARTHEMION
Koncert rock-metalových kapel. Vstupné
80,-, KK 50,-
sobota 17. 10. od 22.00 h
POLETÍME, ZRNÍ, Dj
Doprovodný program v rámci Mezinárodního
studentského filmového festivalu. Vstupné
150,-, akreditovaní zdarma
pátek 9. 10. od 18.00 h
VYOSENÍ
Hudby plný talíř, OSA ani halíř. Aneb Vyosení je hudební festival svobodné hudby,
nezatížené vyděračskými poplatky, kterou
pořádá Pirátská strana. Hlavním hostem
večera a také moderátorem bude Ivan Bartoš.
Vstupné dobrovolné.
úterý 20. 10. od 19.00 h
HENDRIXOVO HUDEBNÍ POSLUCHÁRNA
Dan Hendrix Čížek pustí hudbu k poslechu,
která rozhodně stojí za to a která nemusí
zrovna vévodit různým hitparádám. (rock,
blues, funky, folk, jazz, punk, art...). Vstupné
zdarma.
sobota 10. 10. od 21.00 h
ČERNÝ DESKY JSOU DOBRÝ
Hudba 60. až 90. let k poslechu a tanci.
Vstupné 60,-, KK zdarma
pátek 23. 10. od 21.00 h
PARKÁN
Rocková zábava s jihočeskou hudební legendou. Vstupné 150,-, KK 120,-.
neděle 11. 10. od 15.00 h
O ZVĚDAVÉM SLŮNĚTI – Studio dell´arte
Výpravná pohádka pro děti od 3 let.
Představení vzniklo podle bajky R. Kiplinga
a děti kromě sloního mláděte uvidí další
členy africké rodinky – velké loutky sloních
rodičů, žirafy, hrocha, krokodýla, opice,
pštrosa, papouška a mnoho dalších. Pohádka
je protknutá spoustou krásných písniček.
Vstupné 60,-, KK zdarma
sobota 24. 10. od 20.30 h
POGO TOUR 2015 – E!E + SPS
Společný koncert českých punkových legend.
Předprodej 150,-, na místě 180,-, KK 100,-.
úterý 16. 10. od 20.00 h
KLIKA – Improvizační divadlo
Na témata a v prostředích, která nám zadáte,
hrajeme různé „improvizační kategorie“.
Cokoliv, čemu uvěříme, se nám na jevišti
zrodí, a cokoliv se nám tam zrodí, s tím
musíme hrát. KLIKA je nejdéle hrající tým
České improvizační ligy. Prostě přijďte si
pocuchat bránice, nebudete litovat! Vstupné
80,-, KK 50,-
sobota 31. 10. od 18.00 h
THRASH NIGMARE 3
Po dvou úspěšných ročnících se o slovo hlásí
již třetí pokračování akce THRASH NIGHTMARE v Písku. Stejně jako v prvním roce bude
místem dějiště velký sál Divadla Pod Čarou.
Start THRASH NIGHTMARE 3 bude v 18:00 za
účasti šesti kapel ze tří států. Kromě domácí
thrash metalové jedničky LAHAR představí
svůj nekompromisní thrash metal SPACE
CHASER z Německa, MAJSTER KAT a VENDETA
ze Slovenska a dvě tuzemské party reprezentující mladou thrashovou vlnu – LAID TO
WASTE z Plzně a MURDER INC. z Berouna.
Klubové karty na sezónu 09/2015–08/2016
v prodeji na baru Podčáry. Vstupné 220,-
Redakce Zpravodaje města Písku oznamuje všem pořadatelům,
že uzávěrka bude vždy 16. den předchozího měsíce ve 12:00 hod.
Sběr informací pro Kulturní měsíčník:
Infocentrum Písek – Sladovna, Velké náměstí 113, 397 01 Písek
E–mail: [email protected]
kulturní přehled
úplný přehled akcí na www.pisek.eu
CENTRUM KULTURY PÍSEK o. p. s.
Adresa: nábřeží 1. máje 1605, 397 01 Písek, Tel.: 382 734 711, e-mail: [email protected], www.ckpisek.cz
Předprodej a rezervace vstupenek: po–pá vždy od 08.00 do 16.00 h a při všech akcích, pokud je pokladna v provozu.
čtvrtek 1. 10. od 19.00 h, Velký sál KD
FEŠÁCI S PROGRAMEM „TAM U NEBESKÝCH
BRAN“
Letošní koncert Fešáků bude výjimečný – bude
věnovaný Michalovi Tučnému, který navždy
odešel před 20 lety a který strávil u Fešáků šest
let (1974–1980) . Za tu dobu zde vzniklo mnoho
slavných písní, které Fešáci zahrají a zazpívají
spolu s jeho dcerou Michaelou. Fešáci vzpomenou
na Michala i v mluveném slově veselými historkami z natáčení, ze zákulisí a i z hotelů. Spolu
s Michalou přivezou Fešáci i dvojníka Michala
Tučného ROSŤU FIŠERA se stejným hlasem i velmi
podobnou vizáží. Během večera zazní nejlepší
„fešácké“ písně, které vznikly po dobu 48 let
jejich existence, Michalovy písně a ještě něco
navíc. Vstupné: předprodej 280 Kč, na místě
300 Kč, předprodej vstupenek také on-line na
www.ckpisek.cz
tým umělců a přináší na jeviště černého divadla
tradiční provedení s tváří současné moderní vlny.
S černým divadlem již procestovali půl světa.
Vstupné: předprodej: 170 Kč, na místě 200 Kč,
předprodej aké on-line na www.ckpisek.cz
sobota 24. 10. od 19.00 h, Velký sál KD
RÓMSKÝ PLES
pátek 9. 10. od 11.00 h, koncertní síň Trojice
IMATRIKULACE ZUŠ
od 29. 10. do 5. 11., kino Portyč a koncertní síň
Trojice
XIII. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL OUTDOOROVÝCH
SPORTŮ PÍSEK 2015
Filmové bloky, besedy, přednášky, koncert. Sle­
dujte zvláštní plakáty a zakupujte permanentky.
pátek 2. 10. od 15.00 h, Fügnerovo náměstí
OSLAVA 25. VÝROČÍ VZNIKU SVOBODNÉ WALDORFSKÉ ŠKOLY V PÍSKU
Zábavné odpoledne – taneční, hudební
a žonglérská vystoupení, hry pro děti, prodej
rukodělných výrobků, občerstvení.
úterý 13. 10. od 11.00 h, koncertní síň Trojice
IMATRIKULACE FAMO
sobota 3. 10. od 10.00 h, Hudební sál KD
SETKÁNÍ SENIORŮ SE STAROSTKOU MĚSTA
Pozvání devadesátiletých a starších občanů
s doprovodem zajišťuje Odbor školství a kultury.
neděle 4. 10. od 18.00 h, Velký sál KD
TANEČNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ
neděle 4. 10. od 18.00 h, koncertní síň Trojice
MISTR JAN HUS známý i neznámý
Slavnostní pořad k 600. výročí upálení mistra Jana
Husa s Táňou Fischerovou a Danielem Dobiášem.
Reálie ze života a myšlenky Jana Husa, jedné
z největších postav českých dějin, který ovlivnil
svým dílem i příkladem velké světové osobnosti,
doprovázené zhudebněnými texty středověkých
básníků z pěti evropských zemí v interpretaci
autora hudby Daniela Dobiáše. Účinkují: TÁŇA
FISCHEROVÁ (recitace a zpěv) a DANIEL DOBIÁŠ
(hudební doprovod a zpěv). Vstupné: 80 Kč, děti
do 10 let zdarma.
pondělí 5. 10. od 9.00 h, Hudební sál KD
SETKÁNÍ STAROSTŮ A TAJEMNÍKŮ REGIONU
PRÁCHEŇSKO 2015
pondělí 5. 10. od 18.00 h, kino Portyč
PO CESTĚ S GEOGRAFEM: BOLÍVIE – CHUDÁ
KRÁSNÁ INDIÁNKA Přednáší Pavel Svoboda.
Vstupné: předprodej 80 Kč, na místě 100 Kč
úterý 6. 10. od 19.00 h, Velký sál KD
TANEČNÍ KURZ PRO MLÁDEŽ „A“ – I. prodloužená
středa 7. 10. od 19.00 h, Velký sál KD
TANEČNÍ KURZ PRO MLÁDEŽ „B“ – I. prodloužená
čtvrtek 8. 10. od 19.30 h, Velký sál KD
HILT – BLACK LIGHT THEATRE: představení
,,PHANTOM“ HILT – the black light theatre –
u nás také nazývané jako Černé divadlo Theodora
Deutsch Hoidekra, je jedinou nezávislou divadelní
skupinou tohoto žánru v České republice. Vedle
deseti produkcí v Praze tato skupina pracuje jako
10
neděle 11. 10. od 18.00 h, Velký sál KD
TANEČNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ
neděle 11. 10. od 18.00 h, koncertní síň Trojice
PÍSEČAN…TAK TROCHU JINAK! Folklorní
soubor Písečan oslaví v letošním roce 40 let od
svého založení. Jako hosté vystoupí PÍSEČÁNEK
A PARKÁNEK. Vstupné: předprodej 80 Kč, na místě
100 Kč, děti do 12 let a senioři nad 65 let 60 Kč
v předprodeji a 80 Kč na místě. Část výtěžku bude
věnována zdravotně handicapovanému chlapci
– Radimovi Koubkovi.
úterý 13. 10. od 19.00 h, Velký sál KD
TANEČNÍ KURZ PRO MLÁDEŽ „A“
středa 14. 10. od 19.00 h, Velký sál KD
TANEČNÍ KURZ PRO MLÁDEŽ „B“
neděle 18. 10. od 18.00 h, Velký sál KD
TANEČNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ
pondělí 19. 10. od 18.00 h, koncertní síň Trojice
PĚVECKÝ KONCERT – směs klasických, lidových,
muzikálových a tanečních melodií. Zpěv: Pavla
Nedělová, Kateřina Slabá, Jana Vokrojová, Jakub
Maroušek, Rostislav Homola Klavírní doprovod:
Lenka Ebelová. Slovem provází: Jana Vokrojová.
Vstupné: předprodej 80 Kč, na místě 100 Kč
úterý 20. 10. od 19.00 h, Velký sál KD
TANEČNÍ KURZ PRO MLÁDEŽ „A“
středa 21. 10. od 19.00 h, Velký sál KD
TANEČNÍ KURZ PRO MLÁDEŽ „B“
čtvrtek 22. 10. od 17.00 h, Velký sál KD
Super Senior klub – DECHOVÁ HUDBA
VESELKA LADISLAVA KUBEŠE: MOJE ČESKÁ
VLAST
Veselka – špičková kapela české dechovky,
udržuje si své postavení a pověst už víc než čtvrt
století. Vede ji Ladislav Kubeš, syn stejnojmenného úspěšného autora zmíněného hudebního
žánru, jinak basista operního orchestru Národního
divadla, a jejími členy jsou přední hráči tohoto
i dalších symfonických pražských těles. Uslyšíte
ty nejhezčí písničky z českých luhů a hájů! Veselka sestává z hudebníků zvučných jmen – členů
orchestru Opery Národního divadla, České filharmonie, Symfonického orchestru Českého rozhlasu
a dalších známých hudebních těles. S Veselkou
zpívá téměř od počátku legendární zpěvák Milan
Černohouz, po Vlastě Kahovcové a Vendule Práglové převzaly posty zpěvaček Blanka Tůmová,
Ivana Jelínková, Ivana Zbořilová a Ivana Ročková.
Vstupné: předprodej 200 Kč, na místě 230 Kč.
Předprodej: pokladna KD Písek, kino Portyč před
a mezi projekcemi, Divadlo Fráni Šrámka před
představeními a ON-LINE PŘEDPRODEJ NA www.
ckpisek.cz
neděle 25. 10. od 18.00 h, Velký sál KD
TANEČNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ
od pátku 30. 10. do neděle 1. 11., Kulturní dům
CZECH OPEN – kvalifikační soutěž mistrovství světa v Line Dance Podrobný program
sledujte na www.chechlinedance.cz.
pátek 30. 10. od 19.00 h, Děkanský kostel
W. A. Mozart – REQUIEM
V provedení operního souboru a orchestru
Jihočeského divadla. Vstupné: 120 Kč
pondělí 2. 11. od 17.00 h, kino Portyč
Zemí Boha a slunce: Iránské proměny – cestopis o současném Íránu s ohlédnutím do historie
Persie, přednáší Luboš Vránek – 1. díl. Trasa cesty:
1. díl – Teherán – Kazvín, Lambesar – Masúle,
Kaspik – Tabríz, Džolfa, Kandován – Hamadán,
Bísotún, Kermanšáh – Súsy, Čogha Zanbíl, Šustár
– Ahváz – Búšehr. Vstupné: 50 Kč
úterý 3. 11. od 17.00 h, kino Portyč
Zemí Boha a slunce: Iránské proměny – cestopis o současném Íránu s ohlédnutím do historie
Persie, přednáší Luboš Vránek – 2. díl. Trasa cesty:
2. díl – Bišápur – Šíráz – Pasargady, Persepolis,
Nakš-e Rostam – Bandar-e Abbás, Mínab – Bam
– Máhán – Jazd, Čak Čak – Mejbód – Esfahán
– Abyjane. Vstupné: 50 Kč
čtvrtek 5. 11. od 19.00 h, koncertní síň Trojice
RUDY LINKA TRIO (USA) – koncert k 55. narozeninám Rudyho Linky.
Českému publiku dobře známý kytarový mág žijící
v USA se v rámci svého turné zastaví opět v Písku,
aby zde oslavil své 55. narozeniny! Trio bude hrát
věci z Rudyho retrospektivy „Acoustic & Electric“.
Kapela hraje ve složení: Rudy Linka – kytara,
Christ Von Beest – kontrabas, Norman Edwards
– bicí. Vstupné: předprodej 180 Kč, na místě
200 Kč, držitelé permanentky na MFOF sleva 20 %.
Připravujeme dále na listopad: Koncert Daniela
Hůlky, VIII. písecký retroples, Recitál R. Rauera,
Duo Piňakolada, koncert a divadelní představení
pro písecký domácí hospic Athelas, pokračují
taneční kurzy, plesy, maturitní plesy, ...
GALERIE PORTYČ
středa 7. 10. – sobota 31. 10.
Zuzana POLÁKOVÁ a Ladislav POLÁK – OBRAZY Výstava bude zahájena vernisáží ve středu
7. 10. v 18.00 h. Úvodní slovo – Kateřina Říhová.
Provozní doba galerie:
út – pá: 12.00 – 17.30 h
so: 9.00 – 13.00 h
ne – po: zavřeno
LÁZNĚ HOTEL VRÁŽ, s. r. o.
Adresa: Stará Vráž 1, 398 32 Vráž
Telefon: 382 737 111
www.lazne-vraz.cz
pátek 2. 10. od 19.30 h do 22.00 h, TANEČEK
NA ZÁMKU – Hudba k tanci i poslechu
úterý 6. 10. 19.30 h do 20.30 h, FAUTORES
FLAUTAE – Flétnový soubor
středa 7. 10. od 19.00 h do 21.00 h, VEČERNÍ
POSEZENÍ S ČAJEM A KÁVOU – Přednáška
z oblasti alternativní medicíny
9. 10. 19.30 h do 22.00 h, VEČERNÍ POSEZENÍ S COUNTRY KAPELOU NOUZE ANEB
ŽELIBORŮ A PŘÁTELÉ – Country k poslechu
i tanci
15. 10. 19.30 – 20.30 h, Z PÍSNIČKY DO
PÍSNIČKY – Folklórní soubor
16. 10. 19.30 – 22.00 h, TANEČEK NA ZÁMKU
– Hudba k tanci i poslechu
17. 10. 19.30 – 20.30 h, POJĎ SE MNOU
– Večer světových operních a operetních melodií.
20. 10. 19:30 – 22.00 h, LÁZEŇSKÁ TANEČNÍ
OSVĚŽOVNA – České a světové melodie
prověřené časem
27. 10. 19.30 – 22.00 h, PÍSECKÁ ČTYŘKA
– Hudební skupina Josefa Nováka
Příští vydání
Zpravodaje města Písku
vyjde dne 29. 10. 2015
LOUTKOVÉ DIVADÉLKO
NITKA
Adresa: Bakaláře 43,
397 01 Písek,
Tel.: 605 845 890
www.nitka-pisek.cz
neděle 4. 10. v 15.00 h
JAK KUBA ČAROVAL, O PRINCEZNĚ,
KTERÁ NECHTĚLA CHODIT
Dvě loutkové pohádky, které pro loutkový
spolek napsal Ladislav Horník. První je o tom,
že čarování není žádná legrace. A taky o tom,
když chceš něco umět, tak se musíš učit.
Druhá je o rozmazlené princezně. Protože to
je pohádka, tak to dobře dopadne.
neděle 18. 10. od 15.00 h–16.00 h
BUDULÍNEK MANDELINKA
Loutková pohádka o zlobivém Budulínkovi
a lišce, která se přepočítala, když toho kluka
unesla. V pohádce se děj trochu zamotá, ale
ponaučení se určitě najde.
kulturní přehled
MUSIC CLUB DIVADELKA
Adresa: Tylova 69, 397 01 Písek Tel.: 604 270 527, Horčička
www.facebook.com/divadelkapisek
pátek 2. 10.
R N B NIGHT – DJ RAMEL
RnB a HIP HOP set Českobudějovického dje
Ramela. Start: 20.00 h, vstup: ženy zdarma,
muži 40 Kč.
sobota 3. 10.
SOUNDTRAIN – DJ EDWARD TRAMAXOWSKI
Elektroswing, Breakbeat, house. Start: 20.00 h.
Vstup: ženy zdarma, muži 40 Kč.
středa 7. 10.
Student’s night
akce na drinky, Djs, start: 20.00 h, vstup: zdarma
pátek 9. 10.
EDM NIGHT – DJ MARCUS BURIAN
Dj budějovického clubu Paradox a jeho set plný
EDM hitů. Start: 20.00 h. Vstup: ženy zdarma,
muži 40 Kč.
sobota 10. 10.
PARTY UP – DJ KETCHUP
HIP HOP, RnB, Elektro. Start: 20.00 h, ženy
zdarma, muži 40 Kč.
sobota 17. 10.
KISS NIGHT – DJ BASSLICKER
Set plný EDM a mainstream hitů od jednoho
z nejoblíbenějších Djs na jihu Čech, dje a mode­
rátora rádia Kiss Jižní Čechy DJ BASSLICKERA!
Start: 20.00 h, vstup: ženy zdarma, muži 40 Kč.
středa 21. 10.
STUDENT’S NIGHT
Akce na drinky, Djs. Start: 20.00 h. Vstup:
zdarma
čtvrtek 22. 10.
VEČER PRO SENIORY – PÍSECKÁ ČTYŘKA
JOSEFA NOVÁKA
Tradiční večer s oblíbenou kapelou Josefa Nováka. Start: 16.00 h. Vstup: 50 Kč.
pátek 23. 10.
WARM UP – WELCOME TO THE JUNGLE – DJ
TAO MAFFA, JOHNY PLAYER, J. COBB
3 DJs 3 sety plné DnB a Jungle music. Start:
20.00 h Vstup: 40 Kč.
středa 14. 10.
STUDENT’S NIGHT – Akce na drinky, Djs, start:
20.00 h, vstup: zdarma.
sobota 24. 10.
EAST CLINTWOOD, No Surprise
Vystoupení 2 kapel, East Clintwood úspěšně
vyhrála kontest v HARD ROCK café Praha. Start:
20.00 h, vstup: 60 Kč.
čtvrtek 15. 10.
PROMÍTÁNÍ DOKUMENTU NA HRANĚ
Dokument od studenta písecké filmové školy
o raperovi, který vystupuje pod uměleckým
jménem Řezník. Start: 20.00 h. Vstup: zdarma
Středa 28. 10.
Student’s night
Akce na drinky, Djs, start: 20.00 h, vstup:
zdarma
pátek 16. 10.
DJ ROXTAR
DJ Roxtar patří k těm djům, kteří nepouští jeden
track za druhým, ale vytváří hudbu živě. Ať už
nasamplovanými částmi tracků nebo jen kombinací různých SXF jako třeba bubnů atp. Mode­
rátor pořadu Roxtime na TV Óčko vás nenechá
ani nadechnout!! Start: 20.00 h, vstup: 80 Kč.
pátek 30. 10.
MESSENJAH, DR. KARY, Selector Boldrik
Live koncert 2 legendárních reggae umělců.
Start: 20.00 h, vstup: 120 Kč
sobota 31. 10.
EDM NIGHT – DJ LUKÁŠ POHUNEK
Start: 20.00 h. Vstup: ženy zdarma, muži 40 Kč.
SENIORSKÝ DŮM PÍSEK A. S.
Čelakovského 8/4, 397 01 Písek
Tel.: 382 201 730
E-mail: [email protected]
www.seniorskydum.cz
pátek 2. 10. od 10.00 h – 11.00h
MEMORY JOGGING – TRÉNINK PAMĚTI
K PŘÍLEŽITOSTI DNE SENIORŮ 1. 10. 2015
Chcete se dozvědět více o tom, jak zlepšovat
paměť, která s přicházejícím věkem dostává
trhliny? Určitě neváhejte a přijďte si vyzkoušet
zajímavá cvičení vhodná nejen pro seniory.
pátek 9. 10. od 14.30 h – 15.30 h
SÓLO PRO SAXOFON
Hudební vystoupení Kláry Zuntové, studentky
píseckého gymnázia, která se ve volném čase
věnuje hře na saxofon.
Zaznějí písně známé, ale především melodie
z autorčiny vlastní tvorby.
čvrtek 8. 10. od 10.00 h – 11.00 h
PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ S DĚTMI Z „NADĚJE“
Zážitkové dopoledne s dětmi z NADĚJE, ze
střediska Nábřeží Písek. Děti vystoupí pod
vedením Hanky Šefránkové.
čtvrtek 15. 10. od 17.00 h – 18.00 h
MUZIKANTI OD OTAVY
Hudební podvečer s jihočeskými lidovými
písněmi.
Π LOCAL CLUB
Adresa: Velké náměstí 114,
397 01 Písek Tel.: 775 584 314
E-mail: [email protected]
www.314.cz
středa 21. 10. od 19.00 h
ZDRAVÍME PŘÍZNIVCE VĚDY
Změna je život? Je tomu vždycky tak? Co
nevratné změny klimatu? Je to nezbytný
důsledek lidské rozpínavosti, který Země zvlád­
ne, nebo cesta do pekel? Nebo vás spíše trápí
stěhování národů, které všichni pozorujeme
v přímém přenosu, a chtě nechtě se dříve
či později nejspíše staneme jeho součástí?
Patří tato země nám? Patří vůbec Země nám?
Zajímají-li vás proměny světa, v němž
žijeme, přijďte na další Science. Tentokrát
naším hostem bude RNDr. Václav Cílek, CSc.,
s tématem „Migrace, klima a proměna světa“.
SVAZ DIABETIKŮ ČR
územní organizace č. 307
Adresa: Vinařického 325,
397 01 Písek
Tel.: 608 223 621
kancelář organizace:
Jablonského 395,
vždy v pondělí
od 14.00 h do 16.00 h.
každou první středu v měsíci od 15.00 h
Přednáška o diabetu v Budovcově ulici (bývalá
budova ONV).
každá sobota v měsíci od 12.45 h do
13.45 h
Plavání spojené s rehabilitačním cvičením.
V píseckém bazénu za poplatek 100 Kč. Akce
platná do konce roku.
středa 14. 10.
Plavání v Aquaparku v Horažďovicích. Odjezd
od nemocnice v 17.00 h se zastávkami u Racka,
u Platana a u Václava. Návrat v cca 21.00 h.
Prosperita Písek, o. s.
Tyršova 65/5,
397 01 Písek
(vzdělávací středisko
a občanská poradna)
středa 21. – pátek 23. 10. 2015 v Písku
STAŇ SE...PERSONALISTOU!
Třídenní vzdělávací kurz pro širokou veřejnost,
vhodný zejména pro absolventy SŠ nebo
začínající personalisty. Účastníci získají
přehled základních činností personální práce
(nábor, vzdělávání, odměňování, legislativa) se schopností okamžitého užití v praxi.
Posuňte Vaši kariéru! S námi budete růst! Více
informací a registrace na [email protected]
seznam.cz nebo 732874019.
FENOMÉN BRUNO GRÖNING ANEB PO
STOPÁCH ZÁZRAČNÉHO LÉČITELE
Dokumentární film o Brunu Gröningovi.
KČT TURISTA
neděle 4. 10.
VESNICE ROKU
Vlakem Č. Budějovice, MHD Dobrá voda, pěšky
Hlincova hora, Hůry, Voselno, České Budějovice
Trasa: 14 km, odjezd: ČD hl. nádraží v 7.07 h, návrat:
ČD hl. nádraží v 16.49 h, vede: Ing. Jaromír Koštel
středa 7. 10.
VESNICE ROKU
Autobusem Tálín, odjezd: autobus. nádraží ve
12.40 h, vede: Ing Jaromír Koštel
sobota a neděle 10. 10. – 11. 10.
KRAJSKÝ SEMINÁŘ CVIČITELŮ, ŠKOLENÍ
NOVÝCH VEDOUCÍCH PĚŠÍ TURISTIKY
info: p. Wolfová, tel. 736 754 586, [email protected]
seznam.cz
středa 21. 10.
VYCHÁZKA VŠEDNÍHO DNE
Sraz: v Palackého sadech ve 13.00 h, vede:
Ing. Jaromír Koštel
sobota 24. 10.
KOLEM BEZDREVA
Vlakem Zliv, pěšky Králičí ostrov, Dubový háj,
Bezdrevská bašta a kemp, Češnovice, Zliv
Trasa: 16 km, odjezd: ČD hl. nádraží v 7.07 h, návrat:
ČD hl. nádraží v 17.58 h, vede: Libuše Valvodová
neděle 25. 10.
AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD
Třešňový Újezdec, Brloh, Holašovice
Kuklov (nedostavěný Klášter pavlánů), zastávka
v Holašovicích, trasa: 13 km, odjezd: v 8.00 h od
Bakalářů, jízdné: 260 Kč, přihlášky: do 11. 10.,
vede: Alois Švarc
sobota 31. 10.
DO LESNÍ ŠKOLY
Vlakem Putim, pěšky Hůrky, areál Lesní školy,
Putim. Trasa: 12 km, odjezd: ČD hl. nádraží
v 9.09 h, návrat: ČD hl. nádraží ve 14.49 nebo
v 15.31 h, vede: Marie Hlavničková.
KČT OTAVA
sobota 3. 10. od 13.00 h – 17.30 h
VYCHÁZKA DO DOBEVE – pěší výlet
Oldřichov – Velké Nepodřice – Velký Kamýk
– Dobev. Pěšky: 10 km. Odjezd: ve 13:00 h před
sportovní halou v Tylově ulici. Návrat: autobusem
z Dobeve v 17:32 h. Vedoucí: H. Romerová
sobota 17. 10. od 16.48 h – 18.48 h
PRACHATICKO – pěší výlet
Chroboly – Lažišťko – Jelemek – Starý Bolech
– Kandlův mlýn – Prachatice (pěší trasa vede
částečně po neznačených trasách) pěšky: 12 km,
odjezd: v 7.07 z hl. nádraží ČD Písek. Návrat: vlakem
v 16.48 h nebo v 18.48 h. Vedoucí: Ing. J. Horký
SPORTOVNĚ KOMUNITNÍ
CENTRUM PÍSEK
Posilovna: kardio zóna, posilovací zařízení,
osobní trénink, diagnostika
Tělocvična: kruhový trénink, hot jóga,
mild body forming
Masáže: rekondiční, sportovní, speciální
Sauna: privátní
Více na: www. ms-pisek.cz
Kontakt: email: [email protected]
tel. 777 803 971, 731 129 200
11
RV1500553/01
úplný přehled akcí na www.pisek.eu
kulturní přehled
AKCE
sobota 3. 10.
BUŘŤÁK
Tenisový turnaj ve čtyřhrách pro amatérské i závodní hráče.
sobota 3. 10. 2015 14.00 h
PÍSEK – MOHELNICKÉ BRO(ZRO)DĚNÍ
V návaznosti na předchozí témata Dne architektury
o potenciálu řeky Otavy vás již popáté v řadě zvou
architekti Petr Lešek (Projektil) a Martin Zborník
(Ateliér v kódu a Písecký svět), tentokráte na
brodění korytem Mohelnického potoka za účelem
odhalení jeho potenciálu pro město Písek. Pořádá
Písecký svět z. s. Podrobně vše na www.piseckysvet.cz. Sraz: so 3. 10., 14.00 h, v místě ústí Mohelnic­
kého potoka do Otavy = konec ulice Ostrovní, před
pravobřežním vstupem na pěší lávku na ostrov. Odkaz na akci http://www.denarchitektury.cz/index.
php/program-2015/mesto/P%C3%ADsek.html
3. 10. 9.00 – 19.00 h, Lezecké centrum LezeTop
MISTROVSTVÍ ČR V LEZENÍ NA OBTÍŽNOST
Všechny Vás srdečně zveme na JEDINEČNOU SPORTOVNÍ UDÁLOST letošního podzimu! Lezení na
obtížnost – závodníci soutěží v relativně dlouhých
cestách bez možnosti nácviku, o pořadí rozhoduje
dosažená vzdálenost, finálová kola se lezou stylem
OS – (On sight): snad nejčistší lezecký styl, jakého
lze dosáhnout. Cesta musí být vylezená na první
pokus. Je jasné, že se jedná o lezení jen s pomocí
vlastní síly k postupu – tato disciplína má nejblíže
ke skalnímu lezení.
neděle 4. 10., Lesy města Písku s. r. o.
ZÁVOD V ORIENTAČNÍM BĚHU NA KRÁTKÉ
TRATI
Třetí ročník ,,Pimonova kufru”, memoriálu Stanislava Blažka. Kromě registrovaných závodníků budou
připraveny tratě pro příchozí veřejnost a také pro
rodiče s dětmi.
neděle 4. 10.
POZNEJ SVŮJ KRAJ
Ukončení cyklistické sezony v JČ kraji, cyklistická
akce po stopách husitské historie. Více informací
naleznete na www.pisek.eu
BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ A POTŘEB
Přijďte prodat i nakoupit bez dlouhých front! Místo
konání: ZŠ T. Šobra Písek.
Příjem zboží: pátek 9. 10.: 15.00 – 19.00 h
Prodej zboží: sobota 10. 10.: 8.00 – 13.00 h
Výdej zboží: sobota 10. 10. : 17.30 – 18.30 h
Přijímáme pouze zboží sezónního charakteru
(podzim, zima). Evidenční listy a podmínky prodeje
na vyžádání: [email protected] Akce probíhá
za podpory ZŠ T. Šobra a MŠ Písek.
15. 10. 9.00 – 18. 10.
15. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU STUDENTSKÝCH FILMŮ PÍSEK
15. ročník Mezinárodního festivalu studentských
filmů Písek je soutěžní přehlídkou krátkých filmů,
vytvořených studenty filmových škol ze všech
kontinentů. Festival vždy doprovází zajímavý
doprovodný program, který se dotýká i ostatních
uměleckých oborů – hudba, fotografie, divadlo,
výtvarné umění. Nechybí workshopy a besedy
s tematikou nejnovější trendů kinematografie, ale
i soutěže či osvětové komponované besedy s projekcemi, které jsou více zábavou než přednáškou
12
úplný přehled akcí na www.pisek.eu
nudných faktů. Své významné místo na festivalu
mají také hendikepovaní tvůrci. Více info na http://
www.filmfestpisek.cz/
16. 10. – Zemský hřebčinec Písek
HUBERTOVA JÍZDA
Slavnostní zakončení jezdecké sezóny. Více informací na http://www.zemskyhrebcinecpisek.cz/
sobota 17. 10.
BĚH KOLEM AMERIKY
90. ročník Lesního běhu kolem Ameriky
17. 10.
MAMINY RUN – štafetový běh maminek
Město Písek se stane součástí celorepublikového
projektu Maminy Run, který se rozběhl na jaře roku
2014. Tehdy jej s organizátory projektu rozběhla
Kateřina Emmons. Od té doby putuje štafetový
kolík mezi městy a obcemi po celé republice. Dne
17. 10. 2015 ve městě Písek poběží maminky
symbolických 5 kilometrů. Pro radost z pohybu
a za myšlenku, že aktivní maminka je dobrým
vzorem svým dětem. Zapojit se mohou i tatínci,
ženy a dívky ne maminky, prostě všichni, kterým
se myšlenka projektu líbí. Město Písek myšlenku
projektu také aktivně podpořilo. Více informací
se maminky doví na www.maminyrun.cz, kde se
mohou i přihlásit.
Těšíme se na písecký Maminy Run, atmosféra štafet
je totiž vždy skvělá a nezapomenutelná!
28. 9. – 28. 10., Kostel narození Panny Marie
MĚSÍCI VĚŽÍ A ROZHLEDEN
Navštivte v „Měsíci věží a rozhleden“ se zakoupeným „výškovým 4pohledem“ turistické cíle,
které jsou na pohledu uvedeny. Získejte na pohled
razítko s logovtipem ve věži, rozhledně či nejbližším
infocentru ATIC ČR a zašlete jej do 30. 12. 2015 na
níže uvedenou adresu. Budete zařazeni do losování
o horské kolo Galaxy od CykloŠvec a další odměny.
29. 10. – 5. 11. 17.30 – 19.00 h, Kino Portyč
XIII. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL OUTDOOROVÝCH
FILMŮ PÍSEK 2015
Letos tak MFOF nabídne svým návštěvníkům
mnohé filmy, které získaly ceny na prestižních
outdoorových festivalech v zahraničí, a divák je
tak uvidí v české premiéře. Jako obvykle dostanou
zasloužený prostor snímky z vysokohorského
prostředí plné napětí a emocí, ale v programu budou mít důležité zastoupení také unikátní filmy,
které svou sociální nebo ekologickou tematikou
přesahují hranice outdooru.
30. 10., Lezecké centrum LezeTop
HALLOWEEN CLIMBING
Lezení pro širokou veřejnost po tmě za svitu
vlastních čelovek, svíček, při létajících strašidlech
a děsivé hudbě.
OSTATNÍ
2. 10. 8.00 h – ZŠ Svobodná
DVACET PĚT DOBRÝCH LET
Waldorfská škola ZŠ Svobodná a MŠ Sluníčko slaví
25. výročí založení školy
Srdečně zveme všechny absolventy školy, jejich
rodiče a všechny přátele.
pátek 2. 10.
ZŠ SVOBODNÁ PÍSEK – Dopoledne (od 8.00 h) Den
otevřených dveří
PŘEDMOSTÍ KAMENNÉHO MOSTU (U Slona)
15.00 – 18.00 h
Řez dřevem – písecký folk. Astoria band – swingový orchestr ZŠ Waldorfská Příbram. Copánek
Kašpárek sluhou čaroděje – divadlo. Tanec v pohybu – taneční vystoupení. Občerstvení, prodejní
stánky s rukodělnými výrobky, hry a zábava pro
dětí í dospělé.
SK MYSTIC PÍSEK PŘIJÍMÁ
NOVÉ ČLENY A ZAČÁTEČNÍKY. NABÍZÍME: PO,ST
KICK-BOX,K1/MUAY THAI, trenér: Petr Zevl tel. 602
374 398
E-mail [email protected] – ÚT.,ČT. MUAY THAI/
MMA PO,PÁ KARATE GOJU RYU, trenér: Ján Kopko
tel. 776 100 196, E-mail [email protected] Bližší informace na www.skmystic.cz nebo na FB skmystic
DIVADLO POD ČAROU
ASOCIACE RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÝCH DĚTÍ V ČR, O. S.
KLUB KRTEČEK V PÍSKU, Hradiště – Družstevní 61,
Písek
tel.: 380 424 264; 731 571 131, www.krtecek-pi.cz
Klub Krteček poskytuje sociálně aktivizační služby
a služby sociálního poradenství rodinám s dětmi
se zdravotním postižením a osobám se zdravotním
postižením.
V měsíci září 2015 Klub Krteček připravuje:
každé pondělí – Keramický kroužek (15.00 h).
středa 2. 9. – Vítáme se po prázdninách (15.15 h).
středa 9. 9. – Vyrábíme housenku (15.15 h).
středa 16. 9. – Ovoce (15.15 h).
středa 23. 9. – Celoodpolední procházka – sběr
přírodnin (15.15 h).
17.00 – 17.15 h – Zkoušíme! – hraje a tančí
Culíček
17.20 – 17.40 h – Take ít easy – kapela absolventů
18.00 – 19.00 h – Manželství doslova na klíček
– absolventské představeni
19.00 – 19.45 h – Kool-Aid – alternativ-rock
20.00 h – Slavnostní řeč
20.00 – 21.00 h – Závodní ovce
21.00 – 21.15 h – Aukce
21.30 h – až do konce Beelee Beat z Deelee
Vstupné dobrovolné. Akce se koná pod morální
záštitou starostky města Písku Mgr. Evy Vanžurové.
29. 9. 18:00 – 3. 10., Koncertní síň Trojice
ZŠ SVOBODNÁ SLAVÍ 25 LET – 25 LET WALDORFSKÉHO ŠKOLSTVÍ V PÍSKU – 25 LET WALDORFSKÉHO ŠKOLSTVÍ V ČESKOSLOVENSKU
Akce k příležitosti 25. výročí založení 1. waldorfské
školy v Československu – ZŠ Svobodná
úterý 29. 9. v 18.00 h
Slavnostní večer k příležitosti 25. výročí založení
školy. Koncertní síň Nejsvětější Trojice. Na programu umělecká vystoupení žáků, rodičů a přátel
školy. Začátek v 18 hodin. Vstup volný.
pátek 2. 10. od 15.00 až 18.00 h.
Zábavné odpoledne u Kamenného mostu.
Na programu jsou taneční, hudební, žonglérská
vystoupení, hry pro děti, prodej rukodělných
výrobků a občerstvení.
pátek 2. 10. od 17.00 h
Waldorf v divadle Pod čarou. Na programu je
divadlo pro děti i dospělé Princ Bajaja, Manželství
doslova na klíček, hudba Čutací meruna, Závodní
ovce, Beelee Beat z Deelee aj., přátelská setkání
a mnoho dobré zábavy.
Srdečně zveme všechny absolventy školy, jejich rodiče a všechny přátele. Sledujte zvláštní
plakáty. Vstupné dobrovolné. Pořádá ZŠ Svobodná
a W sdružení Písek.
7. 10. od 17.00 h, ZŠ Svobodná
JAK BÝT DOBRÝM PRŮVODCEM SVÉHO DÍTĚTE?
Přednáší PhDr. Anežka Janátová
Další z řady oblíbených setkání, na kterém se
dozvíte nejen něco o dětech, ale také o sobě.
PhDr. Anežka Janátová na téma Jak být dobrým
průvodcem svého dítěte? (rytmus dne, zdravý
spánek, média).
středa 7. 10. v 17.00 h prostory ZŠ Svobodná Písek.
Vstupné dobrovolné.
KLID BRÁNA K SEBEPOZNÁNÍ
Jednoduchá cvičení zaměřená na práci s vědomím
člověka a meditace. V září každou neděli od
10.00 h v tělocvičně spor. klubu Mystic Písek
(v areálu Jitexu). Bližší informace na tel. 602 374
398 nebo e-mail [email protected]
6. 10. 18.00 h, 13. 10. od 19.00 h
LINE DANCE PRO ZAČÁTEČNÍKY
Výuka Line dance pro začátečníky.
Moderní taneční styl pro každého. Informace na
www.czechlinedance.cz, www.tcslouisiana.cz.
Vstupné 70 Kč. Čas: 18.00 – 19.00 h. Kde: tančírna
TCS Louisiana, areál Jitexu 1. patro
STROM SETKÁVÁNÍ
www.strom-setkavani.cz
úterý 6. 10. – Jak zlepšit svůj život z pohledu pozitivní psychologie
středa 7. 10. – Společná meditace – Harmonizace
a otevírání čaker
neděle 11. 10. – Probuzení intuice
úterý 13. 10. – Rodinné konstelace
úterý 27. 10. – Mužský kruh
sobota 31. 10. – Čchi Kung (Osm kusů brokátu) pro
začátečníky a mírně pokročilé
Angličtiny pro děti od 3 do 10 let metodou
Wattsenglish. Lekce probíhají ve středu od 16:00
a od 17:00.
JÓGA PRO ZDRAVÍ – Začínáme v pondělí 5. října.
V tělocvičně SOŠ Komenského 86. Pondělí
17.00 h – mírně pokročilí; úterý 17.00 h – začátečníci,
18.30 h – pokročilí. Senioři v DDM: Pondělí 09.00 h
– Dia; 10.45 h – mírně pokročilí; úterý 09.00 h
a 10.45 h – začátečníci i mírně pokročilí.
10. 10. – 11. 10. 10.00–16.00 h, Fazole – Rodinné
centrum s prvky Montessori
RESPEKTOVAT A BÝT RESPEKTOVÁN – KURZ
O KOMUNIKACI A POSTUPECH
které vymezují hranice, podporují zodpovědnost
a sebeúctu a budují dobré vztahy.
Lektorky: PhDr. Dobromila Nevolová a Soňa Rýdl
1. seminář: OPRÁVNĚNÉ POŽADAVKY (sobota,
10. 10. od 10.00 do 17.00 h)
2. seminář: EMOCE A POTŘEBY (neděle, 11. 10. od
9 do 16.00 h)
ÚČASTNICKÝ POPLATEK: 2 800 Kč, resp. 2 300 Kč při
přihlášení obou rodičů. PŘIHLÁŠENÍ a DALŠÍ INFORMACE: [email protected], +420 605 727
528. MÍSTO KONÁNÍ: RC Fazole, Sedláčkova 472/06,
Písek – Městský areál.
informujeme
více zpráv naleznete na www.mesto-pisek.cz
Slavnostní zahájení provozu
na 16. mateřské škole
Dne 16. září 2015 se konalo slavnostní zahájení
provozu 16. mateřské školy v ulici Jaromíra Malého
na Logrech za účasti starostky města, Mgr. Evy
Vanžurové. Mateřská škola se dočkala výměny
oken a celkového zateplení. Tato byla podpořena
z Operačního programu životního prostředí, a to
částkou cca 6 mil. Kč, přičemž celkové náklady
činily cca 8 mil. Kč. Realizaci provedla firma
PROTOM Strakonice, s. r. o. Školku na Logrech
navštěvuje 79 dětí, které jsou rozmístěny ve
3 třídách. Město Písek bude díky provedené rekonstrukci šetřit další finanční prostředky za energie.
• Ing. Lenka Škodová - vedoucí oddělení školství,
mládeže a tělovýchovy
Nabídka na obsazení bytů
Město Písek na základě usnesení rady města ze dne 10. 9. 2015
vyhlašuje výběrové řízení (do 19. 10. 2015)
na obsazení bytů s nabídnutou výší nájemného:
• č. 21 v budově čp. 2025, tř. Přátelství v Písku, která je součástí pozemku
– stavební parcely č. 3899 v k. ú. Písek o velikosti 1+1,
• č. 7 v budově čp. 390, Jablonského ul. v Písku, která je součástí pozemku
– stavební parcely č. 5222 v k. ú. Písek o velikosti 1+1,
• č. 1 v budově čp. 380, Třebízského ul. v Písku, která je součástí pozemku
– stavební parcely č. 5210 v k. ú. Písek o velikosti 3+1,
• č. 8 v budově čp. 389, Jablonského ul. v Písku, která je součástí pozemku
– stavební parcely č. 5221 v k. ú. Písek o velikosti 3+1,
• č. 29 v budově čp. 2165, Truhlářská ul. v Písku, která je součástí pozemku
– stavební parcely č. 4354 v k. ú. Písek o velikosti 3+1,
• č. 10, v budově čp. 411, Třebízského ulice, která je součástí pozemku
– stavební parcely č. 5743 v k. ú. Písek, o velikosti 3+1,
na přidělení bytu pro osoby v tíživé životní situaci:
• č. 9 v budově čp. 1401, nábřeží 1. máje v Písku, která je součástí pozemku
– stavební parcely č. 2210 v k. ú. Písek o velikosti 2+1.
Podrobné informace jsou zveřejněny na stránkách města www.mestopisek.cz
nebo na úřední desce městského úřadu.
• Jana Adamová – odbor správy majetku
$QLþNDD.DþHQND
'YRMþiWND$QLþNDD.DþHQNDE\ODSĜLMDWD
GR .ORNiQNX QD SĜHGEČåQp RSDWĜHQt VRXGX
0DWND V QLPL Y\VWĜtGDOD QČNROLN D]\ORYêFK
GRPĤ D YãXGH SRXND]RYDOL QD MHMt ãSDWQRX
SpþL.GČWHPVHFKRYDODKUXEČDSRSXGOLYČ
QHSRYtGDOD VL V QLPL QHGiYDOD MLP GRVWDWHN
MtGODNUPLODMHMHQSHþLYHP9êVOHGNHPE\OR
WČåNpYêYRMRYp]DQHGEiQtLãSDWQêSV\FKLFNê
VWDYRERXKROþLþHN$þNROLYGREČSĜLMHWtMLP
E\O\WpPČĜWĜLURN\QHPOXYLO\DY\GiYDO\MHQ
VNĜHN\ 1D YãHFKQ\ QRYp SRGQČW\ UHDJRYDO\
Y\GČãHQêP NĜLNHP D SOiþHP 6WUDFK PČO\
L]YDQ\3ĜLYHþHUQtPNRXSiQt$QLþNDXWHNOD
]NRXSHOQ\DVFKRYDODVH.DþHQNDFHORXGREX
YH YDQČ ÄKXþHOD³ .G\å VL ÄWHWD³ SĜHQGiYDOD
SiVHN ] NDOKRW GRVWDOD .DþHQND K\VWHULFNê
]iFKYDW]DWtPFR$QLþNDKUĤ]RXVWUQXOD
URGLþĤWRE\ODOiVNDQDSUYQtSRKOHG'ČYþiWND VWUiYLOD Y .ORNiQNX QHFHOêFK PČVtFĤ
DQ\QtåLMtãĢDVWQČYHVYpQRYpURGLQČ
3ĜLVSČMWH MDNRXNROL þiVWNRX QD ~þHW )RQGX RKURåHQêFK GČWt 3055103/0300 QHER
RGHãOHWH GiUFRYVNRX 606 YH WYDUX DMS
FODKLOKANEKQDWHOHIRQQtþtVOR 87 777
&HQD '06 MH .þ 9tFH QD ZZZGDUFRYVNDVPVF] 0ĤåHWH SĜLVStYDW WDNp SUDYLGHOQČNDåGêPČVtFSRGREXMHGQRKRURNX6WDþt
RGHVODWGiUFRYVNRX606YHWYDUXDMSROK
FODKLOKANEK QD þtVOR 87 777 D NDåGê
PČVtF9iPEXGHDXWRPDWLFN\RGHþWHQDþiVWND.þ9tFHQDZZZGDUFRYVNDVPVF]
=D9DãLSRPRFPQRKRNUiWGČNXMHPH
www.fod.cz
5RGLþH GFHU\ ]SUYX QDYãWČYRYDOL SR SiU
PČVtFtFK DOH MHMLFK ]iMHP RSDGO 2EČ KROþLþN\XGČODO\Y.ORNiQNXYHOLNpSRNURN\3RSĤO
URFHMVPHMHQDKOiVLOLSĜtVOXãQêP~ĜDGĤPSUR
QiKUDGQtURGLQQRXSpþLäiGQRXURGLQXYãDN
SURQČQHPČO\1DNRQHFVLKROþLþN\QDãOLMHMLFKQRYtURGLþHVDPL'R]YČGČOLVHRQLFKRG
]QiPp MHMLFK URGLþĤ D SURWRåH E\OL SURYČĜHQêPL åDGDWHOL R153E\OR MHMLFK åiGRVWL Y\KRYČQR =H VWUDQ\ GYRMþiWHN L MHMLFK QRYêFK
13
seniorské okénko
ŘÍJEN – PROSINEC 2015
Vážení a milí senioři,
připravili jsme si pro Vás stručný přehled zajímavých akcí, které se konají na sklonku podzimu
a zimy 2015. Kromě níže uvedených akcí se
můžete těšit například na VÝSTAVU KVĚTIN
A OVOCE v Domě zahrádkářů, která proběhne
ve dnech 1. – 3. 10., na SVATOMARTINSKOU
NEDĚLI NA KAMENNÉM MOSTĚ dne
15. 11., kterou pořádá Spolek přátel Kamenného mostu. Ochutnáte mladé víno, poslechnete
pěknou muziku a samozřejmě přijede i Martin na
bílém koni. Pomalu ale jistě se také blíží období
adventu, které již klasicky započne nasvícením
stromu na Velkém náměstí 29. 11. a kterým
nás budou provázet řemeslné trhy, živý betlém,
adventní koncert nebo například štědrovečerní
vytrubování. Zakončit tento rok a pomalu
přivítat ten další můžete v rámci SILVESTROVSKÉHO VÝSTUPU NA MEHELNÍK
s Klubem českých turistů Otava 31. 12.
Změny programu vyhrazeny.
CENTRUM KULTURY PÍSEK
nábřeží 1. máje 1605, tel.: 382 734 711,
e-mail: [email protected], www.ckpisek.cz
Zajímavé akce:
1. 10. od 19.00 h – FEŠÁCI – koncert k výročí
M. Tučného, Velký sál KD, vstupné: předprodej
280 Kč, na místě 300 Kč
4. 10. od 18.00 h – MISTR JAN HUS známý
i neznámý, koncertní síň Trojice. Slavnostní
pořad k 600. výročí upálení mistra Jana Husa
22. 10. od 17.00 h – DECHOVÁ HUDBA VESELKA LADISLAVA KUBEŠE: MOJE ČESKÁ
VLAST, Velký sál KD, Veselka – špičková kapela
české dechovky, udržuje si své postavení a pověst
už víc než čtvrt století. S kapelou vystupuje také
legendární zpěvák Milan Černohouz, vstupné:
předprodej 200 Kč, na místě 230 Kč.
12. 11. od 16.00 h – SENIOR KLUB ANEB
POSEZENÍ S PÍSNIČKOU, Velký sál KD
Hraje DUO PIŇAKOLÁDA, vstupné: 70 Kč.
16. 11. od 18.00 h – ROMAN RAUER
– klavírní recitál, koncertní síň Trojice, vstupné:
předprodej 80 Kč, na místě 100 Kč
10. 12. od 16.00 h – SENIOR KLUB ANEB
POSEZENÍ S PÍSNIČKOU, Velký sál KD
Hraje Písecká čtyřka Josefa Nováka, vstupné:
50 Kč.
18. 12. od 17.00 a od 19 hodin – HEJ MISTŘE
– Rybovy mše, koncertní síň Trojice, vstupné:
předprodej 150 Kč, na místě 170 Kč
23. 12. od 18.00 h – PÁSMO VÁNOČNÍCH
KOLED A POEZIE V PODÁNÍ SOUBORU
LUDMILY DANEŠOVÉ, koncertní síň Trojice,
vstupné: 40 Kč
14
více zpráv naleznete na www.mesto-pisek.cz
Každý druhý a čtvrtý čtvrtek v měsíci (od září
do května) filmové projekce v kině Portyč pod
názvem BIO SENIOR.
PRÁCHEŇSKÉ MUZEUM V PÍSKU
Velké nám. 114, tel. 382 201 111,
e-mail: [email protected],
www.prachenskemuzeum.cz
Prácheňské muzeum v Písku zve seniory za
zvýhodněné vstupné 20 Kč na prohlídku
stálých expozic, jako jsou Dějiny regionu, Zlato
v Pootaví, Kulturní tradice Písecka, Nerostná
bohatství, Ryby a rybářství, Počátky hradu
a města Písku, Pravěk a doba slovanská a další.
Kromě stálých expozic můžete v muzeu navštívit
zajímavé výstavy.
9. 10. – 8. 11. – VÁCLAV VOKOLEK / KRAJINY – SLOVA – LESY, Galerie PM
Vernisáž: 9.10. v 17.00 h, doprovodné akce:
beseda + křest knihy
6. 10. – 1. 11. – JAK ULOVIT PTÁKA A CO
Z TOHO VZEŠLO, malé výstavní síně PM
Umění čižby a výzkum ptáků v historii
i současnosti
7. 11. – 29. 11. – ING. ARCH. VLADIMÍR
BOUČEK / VOLNÁ TVORBA, malé výstavní
síně PM
Výstava k 60. výročí narození autora, vernisáž
6. 11. v 16.00 h
5. 11. – 29. 11. – HISTORIE PÍSECKÉ
POŠTY, chodba knihovny PM
Výstava k 100.výročí narození V. Konštanta
5. 12. – 31. 12. – VÝSTAVA K 100. VÝROČÍ
NAROZENÍ MALÍŘE ANTONÍNA ŠÍTA,
galerie PM
Vernisáž 4. 12. v 16.00 h
3. 12. – 31. 12. – CHALOUPKA NA VRŠKU,
malé výstavní síně PM
Výstava loutek a dekorací ze slavného večerníčku
výtvarnice Šárky Váchové
1. 12. – 31. 12. – ZIMNÍ SPORTY NA
PÍSECKU, chodba knihovny PM
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
nábřeží 1. máje 2142, tel. Mgr. Alena Lípová,
sociální pracovnice: 731 140 810,
e-mail: [email protected], www.pspisek.cz
Pečovatelská služba a jesle města Písku pokračuje
od září v projektu ,,Výtvarné a tvořivé aktivity“.
Tento projekt, který je v roce 2015 finančně
podporován Ministerstvem kultury ČR, bude
ukončen 31. 12. 2015. V říjnu je na programu
výroba dekorací, v listopadu příprava a realizace
workshopu, v prosinci potom drátkování.
Zajímavé akce:
15. 9. – VÝLET DO BLATNÉ na zámek,
procházka zámeckou zahradou
3. 10. – VÝLET NA ŠUMAVU, který bude
realizován ve spolupráci s knihovnou
7. 10. – VÝLET GMÜND, solné lázně, koupání,
cena zájezdu 400 Kč, vstupné 10,5 EUR
2. 12. od 12.30 h – VÁNOČNÍ BESÍDKA,
zdarma. Bližší informace o průběhu akcí budou
vždy uvedeny na webových stránkách organizace.
MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK
Alšovo nám. 85/14, tel.: 382 201 817,
e-mail: [email protected], www.knih-pi.cz
Web SOciální POmoci Písecka
V rámci Komunitního plánu sociálních služeb
ORP Písek je v provozu portál SOPOP.CZ
zaměřený na informace o poskytování sociálních
služeb rozdělených dle hlavních cílových skupin.
Jednou z těchto skupin jsou i senioři, pro které je
připraven seznam plánovaných akcí, informace
o proběhlých událostech a adresář sociálních
a doprovodných služeb poskytovaných na území
ORP Písek. Webové stránky jsou intuitivní,
přehledné. Umožňují snadné procházení
a vyhledávání a jsou stále průběžně aktualizované.
Web spravuje Městská knihovna Písek.
Donášková služba
I během zimních měsíců je v provozu bezplatná
donášková služba, která je určena zdravotně
znevýhodněným občanům, kterým může přístup
do knihovny dělat problémy. Vybrané knihy dopravíme přímo do domácností. Tituly si můžete
vybrat pomocí on-line katalogu nebo lze také
využít rady a doporučení knihovnic. Knihy objednávejte na tel: 382 20 18 17 nebo e-mailem:
[email protected]
Projekt Knihovna plná života (KPŽ)
Již druhým rokem pokračuje projekt KPŽ, jehož
cílem je oslovit zájemce o životní prostor, přírodu
i nejrůznější aktivity spojené se zdravým a aktivním životním stylem pro všechny generace.
Účastníkům akcí v rámci KPŽ představujeme
nejrůznější samozásobitelské aktivity – pěstitelství
a chovatelství a také řemeslné a ostatní ruční
práce formou besed, přednášek, společných
setkání nad ručními pracemi, promítáním filmů,
ochutnávkou zdravých jídel apod.
seniorské okénko
úplný přehled akcí na www.pisek.eu
SENIORSKÝ DŮM PÍSEK
Čelakovského 8, Písek, tel. recepce: 382 201 730,
[email protected], www.seniorskydum.cz
Seniorský dům poskytne Vám i Vašim blízkým
dostatek soukromí, komfortu a zázemí pro život
ve stáří i pro bezpečný pobyt s nepřetržitou
zdravotní a ošetřovatelskou péčí. Zároveň nabízí
i terénní pečovatelskou službu ve městě Písek.
8. 10. 2015 – 3. 1. 2016 – OLDŘICH SMUTNÝ / VÝBĚR Z DÍLA, vernisáž se koná 8. 10.
od 17.00 hod, Debatní trámy Sladovny
Výstava díla Oldřicha Smutného, připravena
k autorovým nedožitým devadesátinám, obrazy,
kresby, monotypy, linoryty, keramika, fotografie.
Zajímavé akce
2. 10. od 10.00 h – MEMORY JOGGING,
trénink paměti ke Dni seniorů 1. 10., vstupné
zdarma
5. 11. od 15.00 h – PRODLOUŽENÁ pro
seniory aneb znovu zpět v tanečních
Akce konaná ve spolupráci se studenty
Obchodní akademie Písek, kteří se zapojí do
ukázky tanečních kroků klientům domova. Dále
proběhne předvedení vybraných tanečních kroků
od TK Twist Strakonice a celý večer ukončí
losování tomboly, vstupné zdarma.
3. 12. od 15.00 h – MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA
K poslechu a tanci hraje P. Kozák, vstupné
zdarma.
SLADOVNA – GALERIE HROU
Velké nám. 113, tel.: 387 999 997,
[email protected], www.sladovna.cz
do 1. 11. – JOSEF SYNEK: OBRAZY
A KOVOVÉ PLASTIKY
Autor žije a tvoří v Blatné, inspiruje se ve své
tvorbě jižními Čechami. Představí cykly olejů
– Ryba, Hlavy, Nevěsty, Čtyřlístky, Vesnice...
Z děl Josefa Synka dýchá pohoda a poetické
ztvárnění věcí, co nás obklopují, jistě potěší
každého návštěvníka výstavy.
3. 10. od 19.00 h – FILHARMONICI VE
SLADOVNĚ – PRAGUE CELLO QUARTET
Hudební agentura Pavly Ondřichové Trefné
ve spolupráci se Sladovnou Písek o. p. s. uvádí
ojedinělé seskupení čtyř mladých violoncellistů,
jež disponuje bravurní technikou, muzikalitou,
různorodostí repertoáru, vtipem. Vstupné: 110 Kč
6. 10. od 17.00 h – BESEDA PRO
VEŘEJNOST
Česká křesťanská akademie pořádá ve Sladovně
besedu pro veřejnost, vhodné i pro seniory:
host: JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D., nejvyšší
státní zástupkyně
Vstupné: 50 Kč
7. 10. od 18.00 h – LISTOVÁNÍ.CZ: ZPÁTKY
VE HŘE (MICHAL VIEWEGH) + PRODEJ
PODEPSANÉ KNIHY
Vstupné: 80 Kč
LÁZNĚ HOTEL VRÁŽ
Vráž 1, tel.: 382 737 217,
[email protected],
www.lazne-vraz.cz
Lázně Vráž se specializují na léčbu pohybového
aparátu i neurologických onemocnění. Velmi
ochotný a zkušený personál o Vás bude pečovat
během krátkodobé návštěvy lázní i o víkendovém
či týdenním pobytu. Lázně nabízejí služby
všem, kteří hledají odpočinek, relaxaci a osobní
přístup. Zároveň připravují i pestré kulturní
akce, pravidelné přednášky z oblasti alternativní medicíny, ale i cestopisné a astrologické
přednášky.
9. 10. od 19.30 h – VEČERNÍ POSEZENÍ
S COUNTRY KAPELOU NOUZE, zámecká
jídelna, vstupné zdarma
16. 10. od 19.30 h –TANEČEK NA ZÁMKU,
k tanci a poslechu hraje Leoš Karásek, zámecká
jídelna, vstupné zdarma
17. 10. od 19.30 h – JULIE MEIXNEROVÁ,
zámecká kaple, koncert muzikálové a filmové
melodie, vstupné 50 Kč
6. 11. od 19.30 h – TANEČEK NA ZÁMKU,
zámecká jídelna, k tanci a poslechu hraje Leoš
Karásek, vstupné zdarma
14. 11. od 19.30 h – JOSEF GUŠLBAUER
– STOVĚŽATÉ BLUES, zámecká kaple, sólový
a autorský koncert romantických, bluesových
i úsměvných písniček, vstupné 50 Kč
18. 11. od 19.30 h – ROMAN RAUER,
zámecká kaple, klavírní recitál, vstupné: 50 Kč
3. 12. od 19.30 h – SONITUS, zámecká kaple,
vánoční koncert, dobrovolné vstupné
5. 12. od 15.30 h – MDS KOSTÝM, zámecká
kaple, vánoční koncert, vstupné 50 Kč
10. 12. od 19.30 h – VÁNOČNÍ
KOLEDOVÁNÍ, koledy s folklórním souborem
pod vedením Mgr. Rudolfa Přiba, zámecká
jídelna, dobrovolné vstupné
UŽITEČNÉ KONTAKTY
Městský úřad Písek, odbor sociálních věcí
Pomáhá při řešení krizové životní situace Vaší
i Vašich blízkých.
Úřední hodiny:
Pondělí a středa: 7.30–17.00 h
Pátek: 7.30–14.00 h
Přímé linky: 382 330 820 nebo 382 330 802,
382 330 803, 382 330 815
Tísňová telekontaktní péče
Jedná se o sociální pomoc, kterou poskytuje
Pečovatelská služba Písek, kdy klient může
být připojen na pevnou linku (320 Kč/ měsíc)
nebo na mobil (420 Kč/měsíc). Klient dostane
drobné zařízení, které má stále u sebe, může jej
nosit např. na krku. Do místnosti se instaluje
zařízení, které komunikuje s centrálou v Českém
Krumlově a reaguje na toto zařízení. Při potížích
klient máčkne na tlačítko a ze zařízení se mu ozve
operátorka, která s klientem řeší situaci, případně
volá městskou policii v Písku či zdravotnickou
záchrannou pomoc.
Linka funguje nepřetržitě 24 hodin denně
a zajistí okamžitou pomoc.
Kontakt pro zřízení telekontaktní péče:
P. Pekárková +420 721 400 030, 382 213 974
Linka důvěry Arkáda
Posláním Linky důvěry je pomoci telefonic­
kým rozhovorem lidem v obtížných životních
situacích (ztráta blízkého, vážné onemocnění
v rodině, domácí násilí, krizová fáze duševní
nemoci, krize v rodině, existenční problémy),
kteří nechtějí nebo nemohou vyhledat pomoc
osobně. Provozní hodiny: pondělí – pátek
12.00 – 22.00 h. Tel.: 382 222 300
Senior telefon Život 90
Oficiální služba Senior telefon poskytuje
nepřetržitou, bezplatnou telefonickou krizovou
pomoc seniorům za účelem poskytnutí podpory
a pomoci k zvládnutí krizové situace vlastními
silami a dosažení předkrizové úrovně.
Telefon: 800 157 157, volejte 24 hodin denně
zdarma, Internetové stránky: www.zivot90.cz
Asistenční služba PB HELP ASISTENT
Přepravní služba pro seniory, rodiče s dětmi,
těhotné ženy, handicapované osoby, osoby
v tíživé situaci, osoby pečující o nemocné, odvoz
možný i s čtyřnohými mazlíčky.
Telefon recepce: 733 708 534.
Přímý kontakt na řidiče: 737 136 745
e-mail: [email protected],
www.pb.help-asistent.cz
Turistické informační centrum Písek
Velké náměstí 113, nádvoří Sladovny
Telefon: 387 999 999,
e-mail: [email protected], www.pisek.eu
15
Schindeleho minerály: snadná cesta k uzdravení?
1HERMHQQ¼KRGDSODFHERÃLGRNRQFHSRGYRG"
Může tohle být náhoda?
Vážení, před časem jsem u vás objednala 12 dóz minerálů, a to po přečtení ohlasů vašich zákazníků. Něco mi říkalo, že to
je ono a nemýlila jsem se. Muž - diabetik měl nyní poprvé změny k lepšímu, klesly hodnoty cukru, krevní tlak, cholesterol,
pálení žáhy je též minulostí, upozornil mě také, že pociťuje zlepšení zraku, spánku atd. Zkrátka obrovská úleva po všech
stránkách. Proto prosím o zaslání 6 ks včetně knihy, kterou budu půjčovat dál.
Irena Mládková, Lázně Bohdaneč
Schindeleho minerály skutečně pomáhají. Ulevily mi od bolestivých projevů revmatoidní artritidy včetně otoků svalů a bolesti kloubů. Tato nevyléčitelná nemoc mne velmi omezovala již 8 let. Je mi 63 let a mám zase více elánu a možnosti volného
pohybu. Vřele všem doporučuji.
Miluše Čermáková, Mikulov
Dobrý den, lékařem mi byla zjištěna cukrovka II. typu, inzulín jsem si píchal 4x denně a vysokou dávku. Po využívání vašich
minerálů mi paní doktorka odebrala inzulínové injekce a jsem «pouze» na prášcích. Jsem s nimi nadmíru spokojený a objednávám další dávku i pro ženu, která má problém s klouby.
František Procházka, Olomouc
Dobrý den, trpěl jsem lupénkou od minulého roku 10. měsíce. Náhle mě začalo svědit celé tělo, dále se mi udělaly
pupínky, v noci jsem nemohl vůbec spát. Problémy stále přetrvávaly, až po nějaké době jsem navštívil Fakultní nemocnici
v Ostravě-Porubě a tam mi sdělili diagnózu psoriáza vulgaris - běžná lupénka. Dostal jsem mastičky, kortikoidy, které
sloužily
jako dočasná pomoc, ubíhaly dny a týdny, svědění a pupínky neustále zůstávaly. Objevil jsem v novinách článek
o minerálech a zkusil to. Za jeden měsíc po po užívání jsem viděl nejenom já, ale i mé okolí, že se mé zdraví zlepšilo. Lidé
se mě ptají, co jsem udělal s lupénkou. Minerály mají velký účinek v tom, že pomáhají čistit celé tělo, zbavují ho toxinů
a různých nečistot. Chce to trochu odvahy a trpělivost.
Elemír Rajt, Ostrava Původně jsem koupil minerály pro svou manželku, ale když je ani po půl roce nezačala užívat s různými výmluvami, zkusil
jsem je já. Je mi 49 let, cítím se zdráv a u doktora jsem byl naposledy asi tak před 15 lety. Jinak nic. Žádný úraz, žádné
nemoci. Ale chodím darovat krev, asi tak třikrát za rok. Paní doktorka mě pochválila a ptala se, co užívám, že se mi nějak
zlepšil krevní obraz. Tak jsem se jí pochlubil, že to mají na svědomí asi ty minerály, co mám od vás. Balení jsem doužíval,
ale další jsem už neobjednal. Když jsem byl na posledním darování, tak jsem měl krevní obraz na hraně, a to mi vnuklo
myšlenku objednat si je znovu. Děkuji Vám.
Vojtěch Oškera, Zlín
Dobrý den, je mi 79 let a dnes jsem načala třetí plechovku minerálů. Na bolesti kolen, kyčlí a páteře jsem brala tři prášky
ráno a tři večer. Začala jsem užívat vaše minerály a bolesti začaly pomalu ustupovat. Dnes již neberu prášky žádné. Též jsem
trpěla zácpou, také je po problému a lépe spím. Vaše minerály mi vrátily bezbolestný pohyb, energii a chuť do života. Děkuji.
Milada Zíková, Vejprnice
32i/(7(1œ069´-35$9',9¸3³¨%§+$=¨6.(-7(3/(&+29.80,1(5œ/´='$50$$6/(981$3³¨i7¨1œ.83
1(%261$'32'92'"
=¼PÇUQÇVLQHFK¼Y¼PHRGND{GÄKR]¼ND]QÈNDVFKY¼OLWXYHÓHMQÇQÈMHKR]NXwHQRVWÈVPLQHU¼O\SRGFHOØPMPÄQHP
DPÇVWHP7LOLGÄMVRXGRKOHGDWHOQÈ-HQQHFKFHPHDE\MLPGUQÃHO\WHOHIRQ\SURWREH]FHOÄDGUHV\WRMHMLVWÇSRFKRSLWHOQÄ.G\E\WRQHIXQJRYDORQLNGRE\Q¼PQHQDSVDO$QLNGRE\VLPLQHU¼O\QHREMHGQDOSRGUXKÄ
5DNXwDQÄY\Y¼{ÈPLQHU¼O\GRPQRKD]HPÈLPLPRHYURSVNØFK9\WÇ{HQ¼KRUQLQDSRGOÄK¼SUDYLGHOQØPNRQWURO¼PY5DNRXVNX2GERUQÄDQDOØ]\XG¼YDMÈYÇURKRGQÄLQIRUPDFHRYVWÓHEDWHOQRVWLMHGQRWOLYØFKSUYNÔ9wHMHPR{QÄ]NRQWURORYDWQDQDwLFK
VWU¼QN¼FKQHERQDVWU¼QN¼FKYØUREFHwww.mineralien.co.at,VWHMQÇMDNRYÈFHQH{IÄURYÄFHQ\SURÃHVNÄ]¼ND]QÈN\
3/$&(%2"
SiO 2
J
=LQHN
=Q
J
2[LGKOLQLWĪ
Al 2O 3
J
KREDOW
Co
J
2[LGGUDVHOQĪ
K 2O
J
Mol\EGHQ
Mo
J
2[LGåHOH]LWĪ
)H 2O J
%yU
%
J
2[LGviSHQDWĪ
&D2
J
&KURP
&U
J
2[LGKRĚHþQDWĪ
0J2
J
1LNO
Ni
J
2[LGVRGQĪ
1D 2O
J
VDQDG
V
J
0DQJDQ
0Q
J
)RVfRU
P
J
0ĆĀ
&X
J
&HQDPOHWØFKPLQHU¼OÔYSOHFKRYFH.ÃJYÃSRwWRYQÄKRY\GU{ÈPÇVÈFH
0QR{VWHYQÈVOHY\ML{RGGYRXEDOHQÈNV .ÃNXVNV .ÃNXVNV .ÃNVNV .ÃNVRGNV .ÃNV
&HQ\NDSVOÈNV .ÃNV .ÃNXVNV .ÃNXVNV .ÃNVNV .ÃNVRGNV .ÃNV
3ÓLREMHGQ¼QÈDYÈFHEDOHQÈREGU{ÈWHNQLKXR6FKLQGHOHKRPLQHU¼OHFKYFHQÇ.Ã]GDUPD
0QR{VWHYQÈVOHY\O]HY]¼MHPQÇNRPELQRYDW1DSÓSOHFKRYN\NDSVOH .ÃNQLKD]GDUPD
GHQQÈQ¼NODG\.ÃSRGOHFHQ\]DSOHFKRYNXWHG\]DFHQXPDOÄRSODWN\OHYQÇMwÈQH{WÓHWLQNDSLYDQHERS\WOÈNEUDPEÔUNÔ
=¼UXNDSÔYRGXDVOR{HQÈPLQHU¼OÔUDNRXVNØPYØUREFHPDPÈVWQÈPLSÓÈVQØPLNRQWURODPL
.DPHQQÄ]GUDYÈVUR
'ÇGLQVN¼s3UDKD7HOsPRE
www.kamennezdravi.cz
RV1500556/01
2[LGNĚHPLþLWĪ
(QHUJiHNM‡%tONRviQ\
TXN\‡CXNU\
6ORåHQtQDJSUiãNX
1LNG\MVPHQHWYUGLOL{HMHWRYwHOÄN1LFQHQÈVWRSURFHQWQÈ$OHPÔ{HVLQÇNGRSRPQRKDOHWHFKREWÈ{ÈYVXJHURYDW
ÕVWXSDUWUÎ]\QHERSUDNWLFN\Y\OÄÃHQÈGQ\NG\MVRXOLGÄQDMHGQRXGORXKRGREÇEH]REWÈ{È"6QÈ{HQÈKODGLQ\FXNUX
FKROHVWHUROX NUHYQÈKR WODNX t Y PQRKD SÓÈSDGHFK QD ]FHOD QRUP¼OQÈ KRGQRW\" 2GH]QÇQÈ PQRKDOHWØFK PLJUÄQ
UÔ]QØFKJ\QHNRORJLFNØFKREWÈ{È"-DNWR{HOLGHPQDMHGQRXPL]ÈUÔ]QÄY\U¼{N\HN]ÄP\OXSÄQND"3URÃVHQDMHGQRX
GDOHNROÄSHYwHFKQRKRMÈ"$WGDWGPRKOLE\FKRPSRNUDÃRYDW=OHSwHQÈVWDYXYODVÔQHKWÔWU¼YHQÈSÓÈOLYHQHUJLH
DFKXWLGR{LYRWDX{EHUHPHVNRURMDNRVDPR]ÓHMPRVW$NGRG¼Y¼PLQHU¼O\VYÄPX]YÈÓ¼WNXQHERNYÇWLQÇ]DS¼U
WØGQÔREY\NOHQHYÇÓÈFRVHWRGÇMH=GHRHIHNWXSODFHEDWÇ{NRPÔ{HEØWÓHÃ
${HWRQHQÈNOLQLFN\RYÇÓHQØOÄN"1HQÈWROÄNMHWRUR]HPOHW¼KRUQLQD-HWRVPÇV{LYRWDG¼UQØFKSUYNÔDGLWLYRYDQÄ
SDOLYRSURWÇORNWHUÄVHSDNREY\NOH]DÃQHX]GUDYRYDWVDPR
6W¼OH]DWDNQÈ]NRXFHQX{H]EØY¼VQDGMHQSÓLSXVWLWVL{HE\WRPRKODEØWSUDYGD

Podobné dokumenty