wordlist slovnícek slovnícek

Komentáře

Transkript

wordlist slovnícek slovnícek
‹‹
10567-Wordlist-GECKOLTD 11/7/05 11:31 AM Page 84
WORDLIST
SLOVNÍCEK
chase (v) /tSeIs/ honit
cruel /"kru:@l/ krutý
escape (v) /Is"keIp/ uniknout, utéct
expel /Ik"spel/ vyloucit
fashion leader /"f&Sn li:[email protected]/ ten, kdo
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
SONG
ain’t (= isn’t) /eInt/ není
blue (adj) /blu:/ smutný
climb /klaIm/ šplhat, lézt
come true /%kVm "tru:/ uskutecnit se
count on /"kaUnt Qn/ spoléhat na
goal /[email protected]/ cíl
gotta (= ’ve got to) /"[email protected]/ muset
limit (n) /"lImIt/ limit
rainbow /"[email protected]/ duha
reach for /"ri:tS [email protected]/ sáhnout po
stick together /%stIk [email protected]"[email protected]/ držet při
ˆ
ˆ
sobe, táhnout za jeden provaz
bolest v krku
otvírák na
konzervy
/"[email protected]@baUts/
místo pobytu
whereabouts
ˆ
bend down /bend "daUn/ sehnout se
bully (n) /"bUli/ ten, kdo šikanuje
bully (v) /"bUli/
šikanovat
call names /kO:l "neImz/ nadávat
carry on /k&ri "Qn/ pokracovat
guy /gaI/ chlapík, clovek
high heels /haI "hi:lz/ vysoké podpatky
leather /"[email protected]/ kůže
mousy /"maUsi/ nevýrazný
sensible /"sensIbl/ praktický, úcelný
spike /spaIk/ špicka
stammer (v) /"st&[email protected]/ (za)koktat
tease /ti:z/ škádlit, pokoušet
text message /"tekst mesIdZ/ textová
ˆ
B BULLYING
snít s otevřenýma ocima
ˆ
ˆ
ˆ
starat se
mobil
vedle
ˆ
ˆ
se, chodit ven
ask out /A:sk "aUt/ pozvat nekam
be bound to /bi "baUnd [email protected]/ muset
bleep (v) /bli:p/ (za)pípat
blush (v) /blVS/ zacervenat se
daydream (v) /"deIdri:m/ snít ve dne,
ˆ
affect /@"fekt/ ovlivnit
bark (v) /bA:k/ štekat
be afraid of /%bi @"freId @v/ bát se ceho
carry /"k&ri/ nést, nosit
drive (v) /draIv/ řídit (auto)
fantasy /"f&[email protected]/ fantazie
hang around /%h&N @"raUnd/ potloukat
odkud,
ˆ
A YOUR LIFE
ˆ
84
rentgenolog
D EXTENSIVE READING
1 PEOPLE IN OUR LIVES
look after /%lUk "A:[email protected]/
mobile (n) /"[email protected]/
next door /nekst "dO:/
flight /flaIt/ let
fly /flaI/ letet
hopeless /"[email protected]@s/ beznadejný
radiographer /%reIdi"[email protected]@/
saw (n) /sO:/ pila
sore throat /sO: "[email protected]/
tin opener /"tIn @[email protected]/
zpráva
whatshisname
jmenuje
/"wQtsIzneIm/
Phrasal verbs
fall off /fO:l "Qf/ spadnout
grow up /[email protected] "Vp/ vyrůst
pick up /pIk "Vp/ zvednout, sbírat
run away /rVn @"weI/ utéct
2 LIFESTYLES
A WEEKENDS
a good laugh /@ %gUd "lA:f/ smíšek
drama class /"drA:[email protected] klA:s/
dramatický kroužek
C GETTING TO KNOW YOU
ˆ
sopka
ˆ
podobné!
volcano /vQl"[email protected]/
ˆ
všeobecné znalosti
guess (v) /ges/ hádat
presenter /prI"[email protected]/ moderátor
prize /praIz/ cena
show (n) /[email protected]/ show, soutež
surprise /[email protected]"praIz/ překvapení
telly (= TV) /"teli/ televize (hovorove)
top (n) /tQp/ vršek (horní cást oblecení)
typical /"tIpIkl/ to je celý on! to je mu
udeřit
/%ki:p It [email protected] [email protected]"self/
nechat si to pro sebe
kick (v) /kIk/ kopat
leave me alone /%li:v mi @"[email protected]/ nech
me být, nech me na pokoji
pointless /"[email protected]/ nesmyslný
punch (v) /pVntS/ dát ránu (pestí)
punish /"pVnIS/ (po)trestat
put up with /pUt "Vp wID/ smířit se s
redheads /"redhedz/ zrzaví, zrzci
steal /sti:l/ krást
tear (v) /[email protected]/ trhat
victim /"vIktIm/ obet’
worried /"wVrId/ znepokojený
keep it to yourself
ˆ
ˆ
AD /eI "di:/ našeho letopoctu
carnivore /"kA:nIvO:/ masožravý
general knowledge /%[email protected] "nQlIdZ/
podpořit,
podržet
hit (v) /hIt/
ˆ
INTRODUCTION
jak jen se
fight (n) /faIt/ boj, zápas
it’s all over /Its %O:l "@[email protected]/ je po všem,
hotovo
/pUt Qn @ "pleI/
put on a play
dávat hru
ring (n) /rIN/
hrát,
ring
throw out of /%[email protected] "AUt @v/
wave (v) /weIv/ mávat
wrestler /"[email protected]/ zápasník
wrestling /"reslIN/ zápas
vyhodit
B LOVE ME, LOVE MY PET
hay /heI/ seno
hut /hVt/ přístřešek
knock (v) /nQk/ klepat
owner /"@[email protected]/ vlastník, majitel
porch /pO:tS/ veranda
survive /[email protected]"vaIv/ přežít
unusual /Vn"ju:Zl/ neobvyklý
vacuum (v) /"v&kju:m/ vysávat
C LIKES AND DISLIKES
/bi "[email protected]/ hrozne se zajímat,
vyznat se
can’t stand /kA:nt "st&nd/ nesnášet
designer clothes /dI"[email protected] [email protected]/
návrhář odevů
fun (adj) /fVn/ zábavný
label (n) /"leIbl/ znacka
window shopping /"[email protected] SQpIN/
prohlížení výkladů
be into
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
urcuje módu
freckles /"freklz/ pihy
give support /gIv [email protected]"pO:t/
Describing people
beard /"[email protected]/ vousy
broad-shouldered /brO:d "[email protected]@d/
ramenatý
cheek /tSi:k/ tvář
moustache /[email protected]"tA:S/ knír
overweight /%@[email protected]"weIt/ obézní, otylý
reliable /rI"[email protected]/ spolehlivý
scar /skA:/ jizva
well-built /wel "bIlt/ urostlý
ˆ
= adjective přídavné jméno
= noun podstatné jméno
= plural množné císlo
= singular jednotné císlo
= verb sloveso
ˆ
(adj)
(n)
(pl)
(sing)
(v)
WORKING WITH WORDS
ˆ
REMEMBER!
D EXTENSIVE READING
bang (v) /b&N/ prásknout, třísknout
choke (v) /[email protected]/ udusit se
10567-Wordlist-GECKOLTD 11/7/05 11:31 AM Page 85
ˆ
Slovnícek
clerk /klA:k/ úředník
cold-hearted /%[email protected] "hA:tId/
3 STRANGE BUT TRUE
A ELECTRIC WOMAN
nemilosrdný, bezcitný
ˆ
ˆ
air force /"[email protected] fO:s/ vojenské letectvo
break the speed limit /%breIk [email protected] "spi:d
překrocit povolenou rychlost
lImIt/
bucket /"bVkIt/ nádrž
dental record /"[email protected] rekO:d/
záznam
zubní
firefighter /"[email protected]@/ hasic
fishing rod /"fISIN rQd/ rybářský prut
flippers /"[email protected]/ ploutve
helicopter /"[email protected]/ vrtulník
jammed /dZ&md/ zaseknutý
jet fighter /"dZet [email protected]/ stíhacka
mask /mA:sk/ maska
outfit /"aUtfIt/ výstroj
oxygen tank /"[email protected] t&Nk/
kyslíková láhev
parachute /"p&[email protected]:t/ padák
pick up (= detect) /pIk "Vp/ najít, zachytit
put out /pUt "aUt/ zneškodnit, uhasit
radar gun /"reIdA: gVn/ policejní radar
reset /ri:"set/ znovu seřídit
speeding /"spi:dIN/ překrocení
ˆ
povolené rychlosti
/"wetsu:t/ kombinéza pro
potápení
wetsuit
ˆ
C PROBLEMS
bent /bent/ ohnutý
crash /kr&S/ rozbít, roztříštit
dead /ded/ vybitý, nefungující
gone /gQn/ pokažený, znicený
lock (n) /lQk/ zámek
ˆ
D EXTENSIVE READING
afford /@"fO:d/ dovolit si
ashamed /@"SeImd/ zahanbený
chains /tSeInz/ řetezy
cheerful /"[email protected]/ veselý
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
fool /fu:l/ blázen, pošetilec
hold up /[email protected] "Vp/ podpořit
lie (n) /laI/ lež
soul /[email protected]/ duše
strength /streNT/ síla
tear (n) /"[email protected]/ slza
truth (n) /tru:T/ pravda
wipe dry /waIp "draI/ usušit
únik o
/@ "[email protected] SeIv/
vlásek
ˆ
ˆ
SONG
a close shave
ˆ
ˆ
ˆ
aristocracy /&rIs"[email protected]/ šlechta
billion /"[email protected]/ miliarda
conquer /"[email protected]/ dobýt
invade /In"veId/ napadnout
settler /"[email protected]/ osadník
spread /spred/ rozšířit
tribe /traIb/ kmen
B MYSTERIES
ˆ
ˆ
EXTENSION 1
ˆ
Phrasal verbs
look down /lUk "daUn/ dívat se svrchu,
zpražit pohledem
look into /lUk "[email protected]/ podívat se dovnitř,
zaskocit si kam
look out /lUk "aUt/ podívat se ven,
dávat pozor, vyhlížet
look round /lUk "raUnd/ podívat se
kolem, prohlédnout si pametihodnosti
look up /lUk "Vp/ vzhlédnout, zlepšit
se, vyhledat
ˆ
ˆ
Places and equipment
bat /b&t/ pálka
bowling alley /"[email protected] &li/ kuželkářská
dráha
clubs /klVbz/ golfové hole
course /kO:s/ golfové hřište
court /kO:t/ hřište, kurt
pitch /pItS/ hřište
pool /pu:l/ bazén
puck /pVk/ kotouc, puk
shuttlecock /"SVtlkQk/ badmintonový
mícek
stick /stIk/ hokejka
track /tr&k/ dráha
ˆ
ˆ
WORKING WITH WORDS
jeho dřívejší lakota
humbug /"hVmbVg/ nesmysl!, blbost!
mend his ways /%mend hIz "weIz/
napravit se, polepšit se
partner /"pA:[email protected]/ partner
turkey /"t3:ki/ krocan
wages /"weIdZIz/ mzda
WORKING WITH WORDS
Problems
/%[email protected] "dAUn/ rozbitý,
porouchaný
burnt /b3:nt/ spálený
cracked /kr&kt/ prasklý
damaged /"d&mIdZd/ poškozený
flat /fl&t/ prázdný, píchlý
missing /"mIsIN/ chybející
plugged in /plVgd "In/ zapojený (do
elektřiny)
puncture /"[email protected]/ píchlé kolo
scratched /skr&tSt/ poškrábaný
stolen /"[email protected]/ ukradený
stuck /stVk/ uvízlý
torn /tO:n/ roztržený
wrong size /rQN "saIz/ špatná velikost
broken down
Phrasal verbs
break off /breIk s"Qf/ ulomit
come off /kVm "Qf/ upadnout, odlomit se
switch off /swItS "Qf/ vypnout, zhasnout
take off /teIk "Qf/ sundat, svléknout
turn off /t3:n "Qf/ vypnout, zhasnout
4 ENTERTAINMENT
A RADIO SURVEY
do a survey /du: @ "s3:veI/ delat anketu
do some research /%du: [email protected] rI"s3:tS/
delat průzkum
/I%lektrIk gI"tA:/
elektrická kytara
keyboards /"ki:bO:dz/ klávesy
radio station /"[email protected] %steISn/
rozhlasová stanice
size /saIz/ velikost
electric guitar
B FAMOUS!
apply /@"plaI/ ucházet se, hlásit se
at this stage /@t "DIs steIdZ/ v této fázi
audition /O:"dISn/ konkurz
be on /bi "Qn/ být na programu (např.
v televizi)
eldest /"eldIst/ nejstarší
final round /faInl "raUnd/
ˆ ˆ
/I"lektrIkl @%[email protected]/
elektrický spotřebic
iron (n) /"[email protected]/ žehlicka
jump up /dZVmp "Vp/ vyskocit
kettle /"ketl/ konvice
light bulb /"laIt bVlb/ žárovka
lottery /"[email protected]/ loterie
phone-in /"[email protected] In/ pořad z telefonních
námetů posluchaců
pylon /"[email protected]/ stožár
set (n) /set/ přijímac
store (v) /stO:/ hromadit, skladovat,
akumulovat
video-recorder /"[email protected] rI%kO:[email protected]/
videorekordér
ˆ
ˆ
centrum
sink (v) /sINk/ dostat strach, ztratit
odvahu
spiky /"spaIki/ s natuženými konecky,
ježatý
thump (v) /TVmp/ bušit
weird /"[email protected]/ podivný, výstřední
hořet
electrical appliance
ˆ
ˆ
podobat se
nudge (v) /nVdZ/ št’ouchnout
shopping mall /"SQpIN mO:l/ nákupní
ˆ
bend (v) /bend/ ohnout (se)
blank (adj) /bl&Nk/ prázdný
catch fire /k&tS "[email protected]/ vznítit se, zacít
day off /deI "Qf/ volno
double (v) /"dVbl/ zdvojnásobit
fiancée /fI"QnseI/ snoubenka
grave (n) /greIv/ hrob
his mean old ways /hIz "mi:n @Uld %weIz/
ˆ
duck (v) /dVk/
rychle se sehnout
dye (n) /daI/ barva
fall open /fO:l "@[email protected]/ otevřít dokořán
lean back /li:n "b&k/ opřít se
look alike /lUk @"laIk/ vypadat stejne,
záverecné,
hlavní kolo
join /dZOIn/ připojit se
85
10567-Wordlist-GECKOLTD 11/7/05 11:31 AM Page 86
ˆ
Slovnícek
ˆ
ˆ
ˆ
/%brIN [email protected]"[email protected]/ dát
dohromady
earthquake /"3:TkweIk/ zemetřesení
fashionable /"f&[email protected]/ módní
glamour /"gl&[email protected]/ zvláštní kouzlo,
kouzelná atmosféra
melody /"[email protected]/ melodie
safety pin /"seIfti pIn/ zavírací špendlík
shock (v) /SQk/ šokovat
slave /sleIv/ otrok
survivor /[email protected]"[email protected]/ ten, kdo přežil
TV channel /%ti: "vi: tS&nl/ televizní
kanál
witness (n) /"[email protected]/ svedek
bring together
pohádat se
inspector /In"[email protected]/ inspektor
jealous /"[email protected]/ žárlivý
lie (v) /laI/ lhát
lover /"[email protected]/ milenec
monster /"[email protected]/ hrozný clovek
murderer /"m3:[email protected]@/ vrah
police constable /"pli:s [email protected]/
policista, strážník
prison /"prIzn/ vezení
robbery /"[email protected]/ loupež
shoot /Su:t/ zastřelit
sound equipment /"saUnd I%[email protected]/
zvuková aparatura, zařízení
stage manager /"steIdZ m&[email protected]/
(pomocný) režisér
tape (n) /teIp/ nahrávka
test (v) /test/ zkoušet
threaten /"Tretn/ vyhrožovat
ˆ
ˆ
SONG
ˆ
ˆ
ˆ
argue /"A:gju:/ hádat se, přít se
fussy /"fVsi/ zbytecne se starající a
rozcilující
hang up /h&N "Vp/ povesit
hop on /hQp "Qn/ naskocit
I could eat a horse. /aI kUd %i:t @ "hO:s/
Mám hlad jako vlk.
mutter /"[email protected]/ mumlat, brucet
startled /"stA:tld/ polekaný,
/%[email protected] [email protected] [email protected] "pOInt/
nemelo smysl
wish (n) /wIS/ přání
awful /"O:fUl/ strašný, hrozný
bungee jump /"bVndZi dZVmp/
ˆ
skok na
pružném lane
butterfly /"[email protected]/ motýl
dare /[email protected]/ odvážit se, vyzvat
dreadlocks /"dredlQks/ dredy
haunted /"hO:ntId/ strašidelný
look like /"lUk laIk/ vypadat
permanent /"p3:[email protected]@nt/ trvalý
pierced /"[email protected]/ propíchnutý
raw /rO:/ syrový
shave /SeIv/ (o)holit
sky-diving /"skaI daIvIN/ seskok se
zpoždeným otevřením padáku
tattoo /[email protected]"tu:/ tetování
ˆ
B RUNAWAYS
berries /"berIz/ bobule
crocodile /"[email protected]/ krokodýl
fire brigade /"[email protected] brIgeId/ hasici
hide /haId/ skrýt, schovat
ˆ
ˆ
ˆ
doprovodný zpevák
bass guitar /beIs gI"tA:/ baskytara
lead guitar /li:d gI"tA:/ sólová kytara
lead singer /li:d "[email protected]/ sólový zpevák
D EXTENSIVE READING
překvapený
ˆ
Music
poison (v) /"pOIzn/ otrávit
run over /rVn "@[email protected]/ přejet
stroke (v) /[email protected]/ (po)hladit
sunburnt /"sVnb3:nt/ spálený
there was no point
A WOULD YOU DARE?
amplifier (= amp) /"&[email protected]/ zesilovac
backing vocalist /"b&kIN [email protected]@lIst/
elektrickým
proudem
ˆ
ˆ
ˆ
5 RISK
TV programme
cartoon /kA:"tu:n/ kreslený film
detective series /dI"tektIv [email protected]/
detektivní seriál
documentary /dQkjU"mentri/
dokumentární pořad
serial (n) /"[email protected]@l/ seriál
sitcom /"sItkQm/ situacní komedie
přilba
edge /edZ/ okraj
electrocute /I"[email protected]:t/
ˆ ˆ
darling /"dA:lIN/ milácek
go on /[email protected] "Qn/ pokracovat
make out /meIk "aUt/ pochopit
nothing else /nQTIN "els/ nic jiného
S.O.S. /%es @U "es/ volání o pomoc
though /[email protected]/ ackoli, i když
WORKING WITH WORDS
bald /bO:ld/ holohlavý
bee’s nest /"bi:z nest/ vcelí hnízdo
crash helmet /"kr&S helmIt/ ochranná
WORKING WITH WORDS
Warning signs
beware of /bI"[email protected] @v/ dát si pozor na
camp fire /"k&mp [email protected]/ táborák
caution /"kO:Sn/ výstraha, varování,
pozor!
hazard /"h&[email protected]/ nebezpecí
high voltage /%haI "vQltIdZ/ vysoké
napetí
lean out of /li:n "aUt @v/ vyklánet se
risk /rIsk/ riziko
slippery /"[email protected]/ kluzký
warning /"wO:nIN/ varovný
ˆ
ˆ
ˆ
audience /"O:[email protected]/ publikum
blackmail (v) /"bl&kmeIl/ vydírat
blank bullet /%bl&Nk "bUlIt/ slepý náboj
curtain (of stage) /"k3:tn/ opona
have an argument /%h&v @n "A:[email protected]/
C WARNINGS AND ADVICE
ˆ
ˆ
EXTENSION 2
D EXTENSIVE READING
plný
žraloků
shellfish /"SelfIS/ mekkýš, korýš
shipwrecked /"SIprekt/ ztroskotaný
sting (v) /stIN/ bodnout, štípnout
twins /twInz/ dvojcata
ˆ
/%[email protected] "vIlIdZ/
globalizovaný svet
in my view /In "maI vju:/ podle mého
názoru
peace /pi:s/ mír
speaker /"spi:[email protected]/ mluvcí
námořník
/"SA:k InfestId/
ˆ
globalizace
global village
úteku
sailor /"[email protected]/
shark-infested
ˆ
debate /dI"beIt/ debata
disagree /[email protected]"gri:/ nesouhlasit
globalization /[email protected]@laI"zeISn/
ˆ
ˆ
C IN MY OPINION
ˆ
ˆ
ˆ
Phrasal verbs
get on with /%get "Qn wID/ vycházet s
nekým
get together with /%get [email protected]"[email protected] wID/
přidat se
go out with /[email protected] "aUt wID/ chodit s
nekým
run out of /rVn "aUt @v/ dojít (neco)
stand in for /st&nd "In [email protected]/ zastoupit za
uchazec
lock up /lQk "Vp/ zamknout
man-eating /"m&n i:tIN/ lidožroutský
miracle /"[email protected]/ zázrak
rob /rQb/ oloupit
runaway /"[email protected]/ uprchlík, clovek na
ˆ
ˆ
soutež talentů
/"[email protected]/
wannabe (n)
vesta
reproduktor
ˆ
ˆ
/"rIDm gItA:/
doprovodná kytara
(loud)speaker /laUd"spi:[email protected]/
rhythm guitar
hijacked /"haIdZ&kt/ unesený
jellyfish /"dZelifIS/ medúza
life jacket /"laIf dZ&kIt/ záchranná
ˆ
ˆ
úcastník
producer /[email protected]"dju:[email protected]/ producent
stage /steIdZ/ jevište
talent competition /"t&[email protected] [email protected]%tISn/
ˆ
86
/"[email protected]@Un/
mikrofon
ˆ
microphone (= mike)
ˆ
ˆ
judge (n) /dZVdZ/ rozhodcí, komise
performer /[email protected]"fO:[email protected]/ úcinkující,
Phrasal verbs
put down /pUt "daUn/ odložit
throw away /"[email protected] @"weI/ odhodit
10567-Wordlist-GECKOLTD 11/7/05 11:31 AM Page 87
ˆ
Slovnícek
C GETTING WHAT YOU WANT
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
back seat /b&k "si:t/ zadní sedadlo
blink /blINk/ mžourat, přivírat oci
can of beer /%k&n @v "[email protected]/ plechovka
ˆ
piva
cheers /[email protected]/ na zdraví
come and collect /"kVm @nd [email protected]"lekt/
přijít si pro
/%kUdnt bI"li:v
neveřili vlastním uším
screech to a stop /%skri:tS tu: @ "stQp/
se skřípením zastavit
shoot out /"Su:t aUt/ vystřelit, vyrazit
7 IDEAL PLACES
A THE FREEDOM SHIP
casino /[email protected]"si:[email protected]/ kasino
commit a crime /[email protected]%mIt @ "kraIm/
ˆ
D EXTENSIVE READING
ˆ
/%aI kA:nt "meIk It/
Nemohu přijít. Nestihnu to.
make an appointment /%meIk @n
@"[email protected]/ sjednat si schůzku,
objednat se
refuse /rI"fju:z/ odmítnout
rehearsal /rI"h3:sl/ zkouška
suggest /[email protected]"dZest/ navrhnout
ˆˆ
ordinace
I can’t make it.
/"[email protected]/
kompromis
crowd /kraUd/ davový
dignity /"dIgnIti/ důstojnost
embrace (v) /Im"breIs/ zahrnovat, být
soucástí neceho
flicker (n) /"[email protected]/ záblesk
I know best. /%aI [email protected] "best/ Nejlíp vím.
pride /praId/ hrdost
compromise (n)
spáchat trestný cin
/"saIkl tr&k/ cyklistická
stezka
dump (v) /"dVmp/ spláchnout, vysypat
headquarters /hed"kO:[email protected]/ ústředí, sídlo
hemisphere /"[email protected]/ polokoule
hurricane /"[email protected]/ hurikán
pier /"[email protected]/ molo
pirate /"[email protected]/ pirát
cycle track
proplatit šek
casually /"k&[email protected]/ nenucene
con man /"kQn m&n/ podvodník
deal (n) /di:l/ obchod, transakce
debt /det/ dluh
luxury /"[email protected]/ luxus, přepych
put down a deposit /pUt %daUn @ dI"pQzIt/
složit zálohu
release (v) /rI"li:s/ propustit
retire /rI"[email protected]/ stáhnout se do ústraní
sale of the century /"seIl @v [email protected] "[email protected]/
obchod století
salesman /"[email protected]/ obchodník
shipping company /"SIpIN [email protected]/
plavební spolecnost
/%[email protected] sVmwVn
provést nekoho po
suspicious /[email protected]"[email protected]/ podezřelý
show someone around
@"raUnd/
WORKING WITH WORDS
A house
armchair /"A:[email protected]/ křeslo
bedside table /bedsaId "teIbl/
nocní
stolek
bookcase /"bUkkeIs/ knihovna
chest of drawers /%tSest @v "drO:z/
skřínka se zásuvkami, komoda
curtains /"k3:[email protected]/ závesy, záclony
dishwasher /"[email protected]/ mycka
dressing table /"dresIN teIbl/ toaletní
stolek
fridge /frIdZ/ lednicka
light switch /"laIt swItS/
ˆ
ˆ
zubní
boss (n) /bQs/ šéf
cash the cheque /%k&S [email protected] "tSek/
ˆ
ˆ
SONG
D EXTENSIVE READING
ˆ
ˆ
accept /@k"sept/ přijmout
confirm /[email protected]"f3:m/ potvrdit
dental surgery /"[email protected] s3:[email protected]/
bezprostřední, spontánní
/%wUd [email protected] "maInd/
Nevadilo by ti/vám …?
Would you mind…?
ˆ
ˆ
C ARRANGEMENTS
slavnostní ukoncení školní docházky
/[email protected] "sku:l/
soukromá škola
raise the flag /reIz [email protected] "fl&g/ vztycit
vlajku
scholarship /"[email protected]/ stipendium
state school /"steIt sku:l/ státní škola
private school
cleaner’s /"kli:[email protected]/ cistírna
sleepover /"sli:[email protected]@/ přespat u nekoho
spontaneous /spQn"[email protected]/
ˆ
uniformy)
cheerleaders /"[email protected]:[email protected]/ roztleskávacky
college /"kQlIdZ/ vyšší škola (v USA)
community /[email protected]"mju:nIti/ spolecnost
education /edjU"keISn/ vzdelání
free /fri:/ bezplatný, zdarma
gas station /"g&s steISn/ cerpací stanice
gown /gaUn/ talár
grade /greId/ stupen, rocník
Graduation Day /gr&djU"eISn deI/
ˆ
ˆ
vzdorovitý
scruffy /"skrVfi/ zanedbaný, ošumelý
self-conscious /self "[email protected]/ nejistý,
rozpacitý
sullen /"[email protected]/ nevrlý, mrzutý
take drugs /teIk "drVgz/ brát drogy
(be in) trouble /"trVbl/ mít potíže
ˆ
[email protected] "[email protected]/
anthem /"&[email protected]/ hymna
cap /k&p/ baret (slavnostní soucást
blocked /blQkt/ zablokovaný
everything /"evrITIN/ všechno
fish tank /"fIS t&Nk/ akvárium
flow through /"[email protected] Tru:/ proudit (skrz)
get rid of /get "rId @v/ zbavit se
junk /dZVNk/ harampádí, staré krámy
properly /"[email protected]/ pořádne
relationship /rI"leISnSIp/ vztah
sharp corner /SA:p "kO:[email protected]/ ostrý roh
trapped /tr&pt/ chycen, polapen
ˆ
ˆ
adolescence /&[email protected]"[email protected]/ dospívání
adulthood /"&dVlthUd/ dospelost
childhood /"tSaIldhUd/ detství
moody /"mu:di/ náladový
rebellious /rI"[email protected]/ vzpurný,
couldn’t believe their ears
EXTENSION 3
B IMPROVE YOUR LIFE
ˆ
ˆ
B THE TEENAGE YEARS
Phrasal verbs
break up /breIk "Vp/ rozejít se
fall out over /%fO:l "aUt @[email protected]/ pohádat
se, rozkmotřit se kvůli
get back together /%get b&k [email protected]"[email protected]/
dát se dohromady
get over it /get "@[email protected] It/ překonat to,
pochopit
make things up /%meIk TINz "Vp/ smířit
se, napravit to
split up /splIt "Vp/ rozejít se
ˆ
ˆ
fyziologický rytmus tela
depressed /dI"prest/ v depresi
go jogging /[email protected] "dZQgIN/ chodit behat
hormone /"hO:[email protected]/ hormon
physical work /%fIzIkl "w3:k/ telesná
práce
relaxed /rI"l&kst/ uvolnený
rise and fall /%raIz @nd "fO:l/ stoupat a
klesat, menit se
sleepy /"sli:pi/ ospalý
stress /stres/ stres
take a nap /%teIk @ "n&p/ zdřímnout si
weightlifting /"weItlIftIN/ posilování s
cinkami
dráha
ˆ
ˆ
at its highest /%&t Its "[email protected]/ nejvyšší
body clock /"bQdi klQk/ vnitřní hodiny,
/rI"[email protected]/ náboženství
/"rVnweI/ vzletová a přistávací
ˆ
ˆ
úrovni
WORKING WITH WORDS
social class /[email protected]@l "klA:s/ sociální třída
system /"[email protected]/ systém
target /"tA:gIt/ cíl
top deck /tQp "dek/ horní paluba
ˆ
aerobics /[email protected]"[email protected]/ aerobik
alert /@"l3:t/ bdelý, cilý
at its best /%&t Its "best/ na nejlepší
religion
runway
ˆ
A BODY CLOCKS
slow down /[email protected] "daUn/ zpomalit
squeal /skwi:l/ zaskřípat
turn over /t3:n "@[email protected]/ převrátit se
ˆ
6 CHANGES
vypínac
87
ˆ
10567-Wordlist-GECKOLTD 11/7/05 11:31 AM Page 88
ˆ
Slovnícek
/"twIn ru:m/ dvojlůžkový
pokoj (oddelené postele)
youth hostel /"ju:T [email protected]/ turistická
ubytovna mládeže
twin room
D EXTENSIVE READING
blow over /[email protected] "@[email protected]/ přehnat se
mast /mA:st/ stežen
sail (v) /seIl/ plavit se
seal (n) /si:l/ pecet’
seal (v) /si:l/ zapecetit
video diary /"[email protected] [email protected]/ videodeník
ˆ
ˆ
ˆ
WORKING WITH WORDS
Travel
customs
8 GETTING THERE
A THE RED PLANET
/"[email protected]/
celnice
Phrasal verbs
/get "In/ nastoupit (např. do
auta, taxi)
get off /get "Qf/ vystoupit (např.
hromadná doprava)
get on /get "Qn/ nastoupit (např.
hromadná doprava)
get out of /get "aUt @v/ vystoupit
(např. z auta, taxi)
get in
ˆ
ˆ
ˆ
(k zemi)
vesmírná
/"speIs [email protected]/
sonda
spaceship /"speIsSIp/ vesmírná lod’
universe /"ju:nIv3:s/ vesmír
EXTENSION 4
delay (v) /dI"leI/ odložit
gambling /"g&mblIN/ hazardní hra
house /haUs/ snemovna
laws /lO:z/ zákony
leader /"li:[email protected]/ vůdce
minister /"[email protected]/ ministr
MP (= Member of Parliament) /em "pi:/
ˆ
bacteria (pl) /b&k"[email protected]@/ bakterie
bones /[email protected]/ kosti
bring back /brIN "b&k/ přivést nazpet
broadcast (v) /"brO:dkA:st/ vysílat
comet /"kQmIt/ kometa
fossils /"fQsIlz/ zkameneliny
gravity /"gr&vIti/ přitažlivost, gravitace
invaders /In"[email protected]/ útocníci, vetřelci
meteorite /"mi:[email protected]/ meteorit
pull down /pUl "daUn/ přitahovat
ˆ
B A ROOM WITH A VIEW
clen parlamentu
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
létání
melt /melt/ tát
platform /"pl&tfO:m/ plošina
rainforest /"reInfQrIst/ deštný prales
reindeer /"[email protected]/ sob
rhino /"[email protected]/ nosorožec
rope bridge /"[email protected] brIdZ/ provazový
most
snowsuit /"[email protected]:t/ oblecení na sníh
treehouse /"tri:haUs/ dům na strome
party /"pA:ti/ strana
power /"[email protected]/ pravomoc
seat /si:t/ křeslo v parlamentu
veto (v) /"vi:[email protected]/ vetovat
SONG
challenge (n) /"tS&lIndZ/ výzva
champion /"tS&[email protected]/ mistr, šampión
cruise /kru:z/ plavba, cesta
curtain call /"k3:[email protected] kO:l/ vyvolání před
oponu
dues /dju:z/ dluhy
human race /%hju:[email protected] "reIs/ lidská rasa
loser /"lu:[email protected]/ poražený
sentence /"[email protected]/ trest
take my bows /%teIk maI "baUz/
ˆ
ˆ
ˆ
C TRAVEL
ˆ
bat /b&t/ netopýr
cave /keIv/ jeskyne
convert (v) /[email protected]"v3:t/ předelat, přemenit
furniture /"f3:[email protected]/ nábytek
hang-gliding /"h&N glaIdIN/ závesné
klanet se, dekovat se
book (v) /bUk/ zamluvit, objednat
day return /%deI rI"t3:n/ zpátecní
ˆ
jednodenní
/"dVbl ru:m/ dvojlůžkový
pokoj (manželská postel)
fare /[email protected]/ jízdné
(train) platform /"pl&tfO:m/ nástupište
single (ticket) /"sINgl/ jednosmerná
jízdenka
single room /"sINgl ru:m/ jednolůžkový
pokoj
double room
ˆ
ˆ
88
ˆ
Phrasal verbs
put away /pUt @"weI/ uklidit
sort out /sO:t "aUt/ roztřídit
take off /teIk "Qf/ vzlétnout
work out /w3:k "aUt/ přijít na
write down /raIt "daUn/ zapsat
space probe
ˆ
/%[email protected] "Vvn/
mikrovlnná trouba
mirror /"[email protected]/ zrcadlo
shelf /Self/ police
sink /sINk/ dřez
socket /"sQkIt/ zásuvka
tap /t&p/ kohoutek
washbasin /"wQSbeIsn/ umývadlo
microwave oven

Podobné dokumenty

Project 3

Project 3 customer /"[email protected]@(r)/ zákazník/zákaznice cycle /"saIkl/ jezdit na kole diamond /"[email protected]@nd/ diamant Excuse me. /Ik"skju:z mi:/ Promiň/ Promiňte. fight back /faIt "b&k/ bránit se, bojovat fly /flaI/ l...

Více

New eNglish File Pre-intermediate slovníček

New eNglish File Pre-intermediate slovníček company /"[email protected]/ společnost complain /[email protected]"pleIn/ stěžovat si covered (with) /"[email protected]/ pokrytý (čím) exactly the same /Ig"z&ktli [email protected] [email protected] Im/ přesně to samé fall over /fO;l "@[email protected]/ svalit se, skácet se...

Více

New English File Intermediate Wordlist

New English File Intermediate Wordlist thin /TIn/ tenký, štíhlý, hubený top /tQp/ vrchol, horní, nejvyšší, maximální, hlavní, přední truth /tru;T/ pravda wide /waId/ široký

Více