ZA ROK 2014 - Český hudební tábor mládeže ops

Komentáře

Transkript

ZA ROK 2014 - Český hudební tábor mládeže ops
eský hudební tábor mládeže
obecn prosp šná spole nost
Obsah
OBSAH............................................................................................................................................................2
ÚVOD..............................................................................................................................................................3
POSLÁNÍ ........................................................................................................................................................4
HLAVNÍ INNOST........................................................................................................................................4
ESKÝ HUDEBNÍ TÁBOR MLÁDEŽE – FINE ARTS CAMPS EUROPE................................................5
VÝM NNÝ PROGRAM FACE-IN................................................................................................................7
CENTRUM VOLNÉHO ASU......................................................................................................................8
PROGRAM PODPORY MLADÝCH HUDEBNÍK ....................................................................................9
PROPAGACE INNOSTI ........................................................................................................................... 10
DOPL KOVÁ INNOST ............................................................................................................................ 10
SPRÁVNÍ INNOST .................................................................................................................................... 11
ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY V ROCE 2014.............................................................................................. 11
KONTROLNÍ INNOST V ROCE 2014 ..................................................................................................... 11
LIDSKÉ ZDROJE ........................................................................................................................................ 12
BUDOUCÍ ROZVOJ .................................................................................................................................... 14
FINAN NÍ ZPRÁVA ................................................................................................................................... 16
HODNOCENÍ HOSPODA ENÍ .................................................................................................................. 18
POD KOVÁNÍ............................................................................................................................................. 19
KONTAKT.................................................................................................................................................... 19
2
Úvod
Vážení p átelé,
s rokem 2014 p ichází v naší obecn prosp šné spole nosti obrat k p ízniv jšímu období,
jelikož se poda ilo zastavit propad po tu ú astník , zlepšit mezinárodní ú ast a zvýšit objem
získaných dotací. V tomto roce byl v eském hudebním tábo e mládeže otev en nový hlavní
obor eské divadlo, který za al úsp šn pracovat díky student m p ím stského tábora, který
byl této sezón nov otev en. V rámci programu FACE-IN se nám poda ilo vyslat do tábora
Blue Lake Fine Arts Camp v USA dalšího eského studenta.
Centrum volného asu úsp šn uzav elo rekordní 12. sezónu a zahájila sezónu s po adovým
íslem 13, která sice nebyla tolik úsp šná co do po tu p ihlášek, nebo jsme byli nuceni velmi
omezit aktivity pro p edškolní d ti, ale poda ilo se nám nov otev ít obor P vecký sbor nebo
Výtvarný obor pro 2. stupe , které jsme m li v nabídce v d ív jších sezónách.
Díky celkové vyšší ú asti se poda ilo dosáhnout lepšího hospodá ského výsledku a mít
alespo rozpo tov vyrovnané hospoda ení. V dalších letech bude nutné soust edit se na
posílení nezávislosti naší spole nosti na podpo e ve ejných rozpo t , lepším využitím
majetku, personálního i klientského potenciálu a rozší ení hlavní i dopl kové innosti.
Ing. Josef Kuši ka, v. r.
editel spole nosti
eský hudební tábor mládeže o.p.s.
Vážení p átelé,
otevíráte další výro ní zprávu naší obecn prosp šné spole nosti. Jsem velmi pot šena, že se
nám poda ilo zvládnout nep íznivý vývoj a m žeme i nadále provozovat tuto velmi záslužnou
innost.
Rozší ení innosti a postupné zkvalit ování zázemí jsou d kazem dobré práce našich
zam stnanc a dobrovolník . Jsem ráda, že jim osud naší mladé generace není lhostejný a
snaží se ji nasm rovat k hodnotnému trávení volného asu. V ím, že tím pozitivn ovliv ují i
budoucnost celé ob anské spole nosti.
Miluše Vlasáková, v. r.
p edsedkyn správní rady
eský hudební tábor mládeže o.p.s.
3
Poslání
Obecn prosp šná spole nost eský hudební tábor mládeže rozvíjí um lecké vzd lání d tí a
mládeže formou mezinárodních hudebních kurz s názvem eský hudební tábor mládeže
( HTM) – Fine Arts Camps Europe (FACE) a St edoevropské symfonické orchestry mládeže
– Central European Youth Symphony Orchestras (CEYSO) a poskytuje um lecky a
humanitn zam enou zájmovou innost pro d ti a mládež s názvem Centrum volného asu
(CV ).
Hlavní innost
Hlavním smyslem innosti obecn prosp šné spole nosti eský hudební tábor mládeže je
poskytovat vzd lání d tem a mládeži ve v ku od 8 do 19 let v dob prázdnin a v pr b hu
školního roku. Formou letních mezinárodních hudebních kurz a zájmové innosti
organizované v pr b hu školního roku se snažíme vést d ti a mládež k hodnotnému využívání
volného asu, což nepochybn p ispívá k prevenci sociáln patologických jev jako nap .
drogy, alkohol, kou ení, vandalismus apod.
Hlavním cílem letních mezinárodních kurz
eský hudební tábor mládeže je dát d tem a
mládeži p íležitost hrát ve velkých symfonických orchestrech, souboru zobcových fléten,
kytarovém souboru i v oborech klavír a harfa. Všechny obory se shodn zam ují na souhru.
Krom hudebních obor nabízíme d tem uplatn ní v oboru anglické divadlo, kde probíhá
intenzivní výuka angli tiny zábavnou formou a d ti navíc získají zkušenosti i z oblasti
divadelního um ní.
Ú astníci kurz mají možnost zm it sv j um se svými vrstevníky ze zahrani í a zdokonalit se
v cizím jazyce. eský hudební tábor mládeže prosazuje myšlenku mezinárodního porozum ní
prost ednictvím univerzálního jazyka, kterým je hudba.
St edoevropské symfonické orchestry mládeže jsou ur eny absolvent m eského hudebního
tábora mládeže od 8 do 26 let a probíhají formou sedmidenního prázdninového soust ed ní.
Smyslem t chto kurz je další rozši ování hudebního vzd lání hrou v symfonických
orchestrech. V roce 2008 se staly sou ástí eského hudebního tábora mládeže.
Centrum volného asu poskytuje v pr b hu školního roku p evážn um lecky a humanitn
zam enou zájmovou innost d tem a mládeži ve v ku od 3 do 26 let v oborech: tane ní a
pohybová výchova, zobcová flétna, kytara, bicí, p vecký sbor, tvo ivé ruce a výtvarná
výchova a keramika.
Organiza ní schéma HTM o.p.s.
Správní rada
Miluše Vlasáková
Ing. Josef Kuši ka
editel spole nosti
HTM
hlavní vedoucí
vedoucí dne (OVUK)
dozory
oddíloví vedoucí
hlavní zdravotník
zdravotní asistent
hospodá
kuchyn
technický personál
HTM
vedoucí programu
jevištní technici
4
HTM
vedoucí obor
prodej, sklad
u itelé
asistenti sekcí
prodejci
Centrum volného asu
kooridinátor CV
vedoucí CV
eský hudební tábor mládeže – Fine Arts Camps Europe
Osmnáctá sezóna eského hudebního tábora mládeže / Fine Arts Camps Europe probíhala
v rekrea ním za ízení Radost v Horním Jelení ve dvou bezprost edn navazujících b zích.
První b h tábora se uskute nil od tvrtka 17. ervence do soboty 26. ervence 2014 za ú asti
84 student od 8 do 19 let: z eské republiky (77), ecka (3), Itálie (2), Slovenska (1) a
Turecka (1). B hem 10 dní se zdokonalovali ve h e v dechovém i smy covém symfonickém
orchestru, v souboru zobcových fléten, mezinárodním p veckém sboru, v odd lení klavírní a
harfové souhry.
Táborovou sezónu zahájil ve tvrtek 17. ervence v 19:30 recitál pro marimbu a klavír
v podání francouzské instrumentalistky Cécile Boiffin, která se našemu mladému publiku
p edstavila za doprovodu klavíristky Markéty Výborné.
V roce 2014 jsme pokra ovali v tábo e s osv d enou a výborn fungující mladou dirigentskou
dvojicí. Dirigentem symfonického dechového orchestru se 40 studenty a vedoucím
oblíbeného volitelného oboru Jazz Band byl op t pan Jon Waite, který tu byl již šestým
rokem. Pot etí p ijela do tábora mladá dirigentka symfonického smy cového orchestru Ann
Marie Jones z m sta Traverse City ve stát Michigan, USA. Do smy cového orchestru se v 1.
b hu p ihlásilo 18 student .
Ve st edu 23.7. vystoupil táborový
jazz band v Domov senior u
Kostelí ka v Pardubicích. Bylo to již
t etí vystoupení n kterého z našich
soubor v tomto za ízení. O den
pozd ji zp íjemnili naši studenti jedno
letní odpoledne obyvatel m Domova
Simeon v Horním Jelení.
Klavírní souhru vedla popáté bývalá
studentka tohoto oboru BcA. Eva
Suchánková, která je absolventkou pardubické konzervato e a studentkou Akademie
múzických um ní v Praze. V oboru, kam se p ihlásilo do 1. b hu 15 student , jí asistovala
studentka HAMU v Praze BcA. Kornélie Mare ková.
Odd lení harfy s 1 studentkou v hlavním oboru a 4 studentkami v oboru volitelném vedla již
poosmé bývalá ú astníce tohoto oboru v HTM Bc. Klára Teplá, která je absolventkou
pražské konzervato e a studia hudebních obor na Pedagogické fakult Univerzity Palackého
v Olomouci a Masarykov univerzit v Brn . Na harfu za ala hrát p i v bec prvním
otev ením tohoto oboru v HTM. V sou asné dob vyu uje hru na harfu a zobcovou flétnu
v ZUŠ Choce .
Soubor zobcových fléten se 2 žáky vedla podesáté Eva Zemanová DiS., která vyu uje hru na
zobcovou a p í nou flétnu na základní um lecké škole v Chaba ovicích a pravideln se
ú astní mistrovských kurz a dílen zam ených na hru na zobcovou flétnu.
Druhého b hu tábora, který se konal od ned le 27. ervence do soboty 2. srpna, se zú astnilo
83 student : z eské republiky (74), ecka (3), Itálie (2), Slovenska (1), Ma arska (1), Velké
Británie (1) a Ruska (1).
5
Po trnácté se tábora zú astnil nevidomý student Pavel Diblík z Holic a podeváté hrál
v symfonických orchestrech na klarinet. Na tábor nyní jezdí jako ú astník v rámci
St edoevropských symfonických orchestr mládeže, které jsou otev eny našim bývalým
student m až do 26 let.
Tábora se zú astnil také druhý ú astník vým nného programu FACE-IN, Tadeáš Šorejs, který
se v jedné sezón ú astnil druhého b hu tábora Blue Lake Fine Arts Camp ve stát Michigan
v USA a po návratu absolvoval druhý b h v eském hudebním tábo e mládeže.
Studenti 2. b hu se zapsali do t chto obor : symfonický dechový orchestr, symfonický
smy cový orchestr, kytarový soubor, klavírní souhra a eské divadlo.
Symfonický a smy cový orchestr vedla dirigentka Ann Marie Jones z USA. Symfonický
dechový orchestr dirigoval Jon Waite z USA. Op t se poda ilo vytvo it táborový jazz band.
Do smy cového orchestru se p ihlásilo 15 ú astník a do dechového orchestru 36 ú astník .
Po tvrté byl otev en obor Kytarový soubor s 8 studenty, jehož vedoucí se poprvé stala Bc.
Eliška Purkertová, DiS., která studovala obor kytara na Konzervato i Pardubice u prof. Petra
Saidla a na pražské konzervato i u prof. Petra Vacika. V sou asné dob vyu uje hru na kytaru
na základní um lecké škole v Šumperku.
Klavírní odd lení se 14 studenty podruhé vedla další bývalá ú astnice našeho tábora a
studentka Hudební fakulty Janá kovy akademie múzických um ní v Brn BcA. Lucie
Kubátová, DiS. Asistentkou jí byla absolventka klavírního oboru pardubické konzervato e
Petra Pršalová, DiS..
V roce 2014 se poda ilo otev ít nový obor v HTM, kterým se stalo eské divadlo. Prvním
vedoucím
tohoto
nového
hlavního oboru s 10 studenty se
stal MgA. Ji í Zají ek, DiS.,
který absolvoval Janá kovu
konzervato v oboru Hudebn dramatické um ní a Janá kovu
akademii múzických um ní v
Brn . B hem studií hostoval
v divadle
Ji ího
Myrona
v T šínském divadle a inoh e
divadla Petra Bezru e v Ostrav . V sou asnosti vede literárn dramatický obor na ZUŠ v Ústí
nad Orlicí, Chocni a v DDM DUHA v Ústí nad Orlicí. Otev ení nového hlavního oboru
výrazn pomohli 4 studenti z místního ochotnického spolku Jeleni, kte í se HTM ú astnili
v rámci p ím stského tábora.
V dob mimo výuku na studenty dohlíželi oddíloví vedoucí v 1. b hu pod vedením Bc. Jany
Mejtové, která tuto funkci zastávala podruhé. HTM tak má svou bývalou ú astnici i vedoucí
oddílu na pozici hlavní vedoucí. Ve 2. b hu se po tvrté stala hlavní vedoucí další bývalá
ú astnice HTM a lenka dozor í rady Linda Gregarová, DiS.
Oddíloví vedoucí byli p ednostn vybíráni z ad bývalých student kurzu na základ
výb rového ízení. V tšina oddílových vedoucích studuje na vysokých školách, vyšších
odborných školách nebo konzervato ích. Každý oddílový vedoucí pe oval o skupinu 8 - 12
6
student , organizoval pro n rekrea ní aktivity a pomáhal u itel m p i výuce v hudebních
sekcích. Na zdravotní stav student v 1. b hu bedliv dohlížela absolventka Vyšší odborné
školy zdravotnické v Hradci Králové sle na Edita Van ková. Zdravotnicí na druhém b hu
byla paní Miroslava Kohoutková z Horního Jelení.
Osmnáctý ro ník eského hudebního tábora mládeže se uskute nil za finan ní podpory m sta
Horní Jelení a Ministerstva školství, mládeže a t lovýchovy R, Ministerstva kultury R,
Pardubického kraje a dalších sponzor z ad fyzických i právnických osob. Ro ní výnos z této
innosti byl 1.035.566,39 K . P ímé náklady na mzdy, služby, materiál, cestovní náhrady a
odpisy dosáhly 1.064.607,91 K . Celkový výkon byl 1476 osobodní, z toho 1458 v HTM a
18 v pilotním programu FACE-IN. Výkon je o 12 % vyšší než v roce 2013. Náklady na 1
ú astníka a den na kurzech HTM se pohybovaly ve výši 750,28 K . Tyto náklady stouply
proti p edchozímu roku o 2,2 %. Ú astníci kurz se na t chto nákladech podíleli v pr m ru
76,5 %.
Tabulka: Vývoj po tu ú astník
rok
po et ú astník CV
po et ú astník HTM
po et zemí
po et
zahrani ních
ú astník
rok
2005
po et ú astník CV
113
po et ú astník HTM
265
po et zemí
8
po et
zahrani ních
25
ú astník
HTM / CV v letech 1997 – 2014
1997
0
46
3
13
2006
147
244
10
27
1998
0
85
3
11
2007
118
223
8
25
1999
0
130
3
4
2008
85
218
11
37
2000
0
171
7
26
2001
0
225
6
26
2002
78
232
6
17
2003
80
250
3
23
2004
110
296
7
30
2009
91
193
12
32
2010
88
195
12
21
2011
96
190
13
28
2012
105
163
11
17
2013
107
144
4
4
Vým nný program FACE-IN
Stále jako sou ást divize eský hudební tábor mládeže /
Fine Arts Camps Europe jsme v roce 2014 op t nabízeli
vým nné pobyty ve spolupráci s táborem Blue Lake Fine
Arts Camp v USA. Uskute nila se pouze jedna ást
vým ny, když ve dnech 8.7. – 25.7.2014 se stal druhým
reprezentantem našeho tábora v Blue Lake trnáctiletý
klarinetista Tadeáš Šorejs. S pomocí tábora Blue Lake se
mu poda ilo zajistit ubytování na 4 noci v hostitelské
rodin ve m st Muskegon, které leží asi 20 km od Blue
Lake. Tadeáš jako první student absolvoval v jedné sezón ,
jak b h v tábo e Blue Lake, tak i b h v eském hudebním
tábo e mládeže, kde v rámci 2. ve era v pond lí 28.7.
besedoval se studenty na téma ú asti na vým nných
pobytech v Blue Lake. Celkový p íjem z této innosti byl
7
2014
73
167
9
11
45.949 K , výdaje inily rovn ž 45.949 K .
Centrum volného asu
V roce 2014 byla zájmová innost Centra
volného asu (CV ) op t rozd lena na jarní a
podzimní ást. V tšina zájmových útvar
probíhala v budov Základní školy Horní
Jelení, tane ní a pohybová výchova probíhala
také v mate ské škole.
innost v jarním období plynule navázala na
rok 2013, kdy Centrum volného
asu
navšt vovalo celkem 107 žák
v t chto
oborech: zobcová flétna, bicí, kytara, emeslný
kurz, keramika, tane ní a pohybová výchova a anglická konverzace.
V polovin kv tna se uskute nilo záv re né vystoupení všech obor , které se po delší dob
konalo v sále bývalého kina Orel v Horním Jelení. Pro velký po et ú inkujících d tí bylo
nutné záv re ná vystoupení rozd lit. V pátek 16. kv tna vystoupily d ti z tane ní a pohybové
výchovy a v úterý 20.5. d ti z oboru zobcové flétny, kytara a bicí.
V podzimní ásti byl po dlouhé dob otev en p vecký sbor, emeslný kroužek nahradil
výtvarný obor pro žáky II. stupn se zájmem o výtvarné um ní. Z nabídky pro nedostatek
zájmu vypadla anglická konverzace. Protože jsme byli nuceni kv li záv r m eské školní
inspekce ukon it výuku tane ní a pohybové výchovy v Mate ské škole Horní Jelení, poklesl
po et ú astník v podzimní ásti ze 107 na 73.
I p esto se nejžádan jším kroužkem se stala tane ní a pohybová výchova pod vedením Mgr.
Romany Zezulkové. Obor, jehož výuka probíhala v základní škole a v zasedací místnosti
m stského ú adu, navšt vovalo 39 žák . Uzav ením výuky v mate ské škole tento po et
poklesl o 30 d tí. Kroužek byl rozd len na 4 skupiny. Tento obor po tvrté reprezentoval
Horní Jelení na p ehlídce volno asových aktivit Bambiriáda 2014 v Chrudimi.
Otev ením p ím stského tábora p i eském hudebním tábo e mládeže došlo k propojení
aktivit Centra volného asu a eského hudebního tábora mládeže nebo d ti z Centra volného
asu mají možnost navšt vovat výuku v eském hudebním tábo e mládeže v letním období a
navázat p átelství se svými vrstevníky z r zných kout eské republiky i ze zahrani í.
Zobcovou flétnu v jarním období vedl len pedagogického sboru ZŠ Horním Jelení a bývalý
student HTM Mgr. Jan Polák, v podzimním období p evzala výuku studentka holického
gymnázia Karolína M dílková. Nov otev ený p vecký sbor vedla bývalá studentka HTM
Anežka Jiskrová. Obor bicích nástroj s 5 žáky p evzal student holického gymnázia a bývalý
ú astník výuky v CV Jakub Chytka. Kytarový kroužek se 7 žáky p evzal student SPŠE
v Pardubicích Ladislav Beneš, ást výuky zajiš ovala Mgr. Romana Zezulková.
Kroužek Tvo ivé ruce s 9 d tmi p evzala u itelka ZŠ Mgr. Eva Kafková, výuku doplnil
Výtvarný obor pro 4 žáky 2. stupn ZŠ. Obor keramiky vedly Kamila Sochorová a Mgr.
Zuzana Krej í. Výuka byla rozd lena na 3 skupiny, které se st ídaly vždy po 14 dnech. Po et
žák rovn ž poklesl z 29 v jarní ásti na 22 v podzimní ásti.
8
Ro ní výnos z této innosti inil 115.161 K . P ímé náklady na mzdy, služby, materiál a
cestovní náhrady dosáhly 81.704,86 K . Celkem bylo za rok 2014 realizováno 2674 jednotek,
tedy o 5 % mén než v roce 2013. Náklady na 1 jednotku (1 žáka na 1 lekci) klesly o 33 % na
30,55 K .
Program podpory mladých hudebník
Hra ve velkých orchestrech má
blahodárný vliv na fyzický a psychický
vývoj mladého lov ka. U í jej týmové
práci a naslouchání druhým. Naše
kurzy motivují mladé hudebníky
k dalšímu
rozvoji
talentu
a
hodnotnému využívání volného asu.
P edstavují tak vhodné dopln ní výuky
v hudebních školách, které se v tšinou
zam ují na sólovou nebo komorní hru. Hra na dechové nástroje (symfonický dechový
orchestr, soubor zobcových fléten) navíc p ízniv p sobí na dýchací cesty. Na všechny naše
ú astníky p ízniv p sobí pobyt na zdravém vzduchu v krásném prost edí les u Horního
Jelení na rozhraní Pardubického a Královéhradeckého kraje.
V tšina letních tábor je ur ena d tem do 15 let. Pro mládež nad 15 let je ur eno jen velmi
málo letních volno asových aktivit. V ková skupina 15 – 19 let je nejvíce ohrožena
alkoholismem, kou ením a toxikomániemi. eský hudební tábor mládeže je ur en pro d ti a
mládež až do 19 let. Dodržováním p ísného ádu p i našich kurzech se snažíme preventivn
p sobit na d ti a mládež, kterým chceme ukázat mnohem ušlechtilejší zp sob trávení volného
asu.
Mnoho mladých lidí se p estává v novat h e na hudební nástroj práv kolem 15. roku p i
ukon ení základní školní docházky. Smyslem našich kurz je motivovat tuto ohroženou
v kovou skupinu k pokra ování hry na hudební nástroj.
Hudba však nepat í mezi levné koní ky, tudíž nedostatek finan ních prost edk asto brání
kvalitnímu napln ní volného asu d tí. eský hudební tábor mládeže o.p.s. se snaží umožnit
ú ast na kurzech i d tem ze sociáln slabších rodin formou slev z ceny kurzu. Tyto slevy
mohou být poskytovány jen díky zájmu sponzor , proto jsme se rozhodli otev ít Program
podpory mladých eských hudebník .
P isp t m že skute n každý, komu není lhostejný osud eské vážné hudby a výchova
mládeže v duchu kulturních tradic. Každý dar je pe liv zaznamenán. eští studenti, kte í
splní podmínky pro poskytnutí slevy, obdrží s rozhodnutím i jméno dárce, který p isp l.
Obdarované studenty motivujeme, aby napsali krátké pod kování sponzor m. asto se stává,
že na adresu tábora dorazí i roztomilé d tské kresby jako výraz pod kování dárc m.
Každý rok od nás dárci obdrží p ehled o erpání finan ních prost edk z jejich fondu.
P isp t mohou fyzické i právnické osoby. Ten, kdo si p eje z stat v anonymit , m že navštívit
9
koncerty HTM, dobrovolné vstupné je v plné výši v nováno práv na podporu našeho
programu.
V roce 2014 do Programu podpory mladých hudebník p isp li:
Otto Götzl
Ivan Tobiášek
Ji ina Lojšková
MVDr. Jan Žabka
Karel Etflaiš
Jan Štancl
Berger – HUCK s.r.o. (Ing. Pavel Krná )
Zem d lská spole nost Ost etín a.s.
Díky našim dárc m se poda ilo shromáždit celkem 12.000 K . Vyhov li jsme 34 žádostem o
slevu. Na dotacích jsme celkem poskytli 13.264 K . V Programu bylo ke konci roku 2014
shromážd no 44.726 K . Všem dárc m srde n d kujeme. Vaší podpory si velice vážíme.
Propagace innosti
eský hudební tábor mládeže - Fine Arts Camps Europe - 2014 byl
posedmé propagován formou barevného tišt ného letáku. Barevný
leták, jehož zhotovení se pot etí ujala fotografka Anastázie Taskina,
byl vytišt n v eské i anglické verzi v tiskárn OFTIS s.r.o. v Ústí
nad Orlicí. Krom letáku byl vytišt n tradi ní prospekt
s informacemi o jednotlivých oborech. V esku byly letní kurzy
p ímo propagovány na základních um leckých školách.
Zahrani ní prezentace sm ovala do základních um leckých škol na
Slovensku, do hudebních škol v N mecku, Rakousku, Polsku a
Rusku. Prospekty a letáky byly rozeslány také na eská
velvyslanectví a eská centra v zahrani í a zahrani ní zastupitelské ú ady v eské republice.
Stále v tšího významu nabývala prezentace kurz na internetových stránkách www.chtm.cz
v eské i anglické verzi, který pracuje na bázi redak ního systému IPO od firmy ANTEE s.r.o.
Tento redak ní systém umož uje p ímou aktualizaci prezentovaných údaj .
Velký po et ú astník p itáhl také profil HTM na Facebooku, jehož správkyní se stala
Tereza Myslilová.
P i po ádání eského hudebního tábora mládeže 2014 byly pro návšt vníky koncert
p ipraveny tišt né programy s uvedením jmen sponzor . eský rozhlas odvysílal n kolik
reportáží z pr b hu tábora. lánky a reportáže z pr b hu tábora p inesly noviny Pardubický
deník a MF DNES.
Centrum volného asu bylo propagováno v Základní škole Horní Jelení a v místním
zpravodaji Jelenské listy, který také informoval o zbývajících dvou projektech.
Dopl ková innost
Prodej upomínkových p edm t
V roce 2014 byla sou ástí ceny kurzu také 1 modrá polokošile HTM. Sortiment uniforem
byl rozší en o mikiny HTM s nášivkou. 58 polokošil dodala firma Finish v.o.s. Dašice a 10
ks d tských polokošil a 23 ks mikin bylo zakoupeno v internetovém obchod firmy Xfer s.r.o.
Studenti HTM m li op t možnost zakoupit si suvenýry z pr b hu 18. ro níku HTM
10
zejména v podob CD s nahrávkou záv re ných koncert . Nahrávky na CD op t zhotovil pan
Václav Vlachý z Hradce Králové.
V roce 2014 se snížily výnosy z prodeje proti p edchozímu období o 8 % a inily 18.050 K .
Dopl ková innost vykázala zisk 11.051 K .
Správní innost
Zasedání správní rady v roce 2014
Správní rada zasedala v roce 2014 celkem dvakrát.
Na první sch zi dne 1.6.2014 byla schválena ú etní záv rka za rok 2013 a výro ní zpráva,
zp sob vypo ádání vzniklé ztráty snížením vlastního jm ní. Dále byla schválena zm na
v ceníku zboží a služeb týkající se poštovného a balného a služeb Centra volného asu. Bylo
projednáno personální obsazení HTM i CV pro následující školní rok. Byl také projednán
možné využití cateringových služeb p i zajiš ování dalšího ro níku HTM, pokra ování
programu FACE-IN a zp sob propagace HTM na poslední chvíli. lenky správní rady se
rovn ž zabývaly pr b hem oslav 20. ro níku eského hudebního tábora mládeže v roce 2016.
Byly projednány také termíny HTM 2015.
Druhá sch ze správní rady se konala 2.11.2014. Novou lenkou byla jmenována paní Klára
Krej íková na uvoln né místo po paní Mgr. Helen Wiesenbergové, které uplynulo funk ní
období. Bylo projednáno složení správní rady a obm na len v souladu s obm nami
v dozor í rad , protože soudní poplatky za zm nu zápisu do rejst íku jsou p íliš vysoké.
Prob hlo hodnocení 18. ro níku eského hudebního tábora mládeže a 12. sezóny Centra
volného asu a druhý ro ník vým nného programu FACE-IN. Byl schválen nový ceník zboží
a služeb, úpravy v systému slev pro studenty, bylo projednáno z ízení funkce registra HTM.
Byla rovn ž projednána nabídka Komer ní banky na zm nu poskytovatele bankovních služeb.
Dále lenky správní rady projednaly zahajovací koncerty XIX. sezóny, uspo ádání zakon ení
roku na fa e a výpomoc p i d tském karnevalu. Všichni lenové správní rady pracovali v roce
2014 bez nároku na odm nu.
Kontrolní innost v roce 2014
Dozor í rada zasedala v roce 2014 dvakrát.
Na první sch zi dne 1.6.2014 byla schválena revizní zpráva a navržen postup k odstran ní
drobných nedostatk zjišt ných p i kontrole hospoda ení. Dozor í rada odsouhlasila ú etní
záv rku za rok 2013 a navrhla ke schválení ve správní rad výro ní zprávu za rok 2013. Byl
schválen plán kontrolní innosti na rok 2014. Dozor í rada doporu ila k projednání ve správní
rad pokra ování vým nného programu FACE-IN jako pilotní program a sou ást HTM a
nový ceník zboží a služeb. Vyjád ila se také k personálnímu obsazení HTM i CV a
po ádání HTM v roce 2015.
Na druhé sch zi v roce 2014 konané dne 9.11.2014 byla jmenována novou lenkou dozor í
rady sle na Linda Gregarová, novou p edsedkyní dozor í rady byla zvolena paní Jitka
Špa ková. Byl projednán koordinovaný postup p i zm nách zápisu do obchodního rejst íku
11
vzhledem k vysokým soudním poplatk m. Dozor í rada vzala na v domí p ednesenou zprávu
o pr b hu 18. ro níku HTM, zakon ení 12. sezóny a zahájení 13. sezóny Centra volného
asu a 2. ro níku vým nného programu FACE-IN. Dozor í rada jmenovala komisi pro
kontrolu hospoda ení za rok 2014 a inventarizaci majetku spole nosti k 31.12.2014. Dozor í
rada se vyjád ila k novému ceníku zboží a služeb, nabídce Komer ní banky na zm nu
poskytovatele bankovních služeb, systému slev pro studenty a z ízení pozice registra pro
eský hudební tábor mládeže.
Všichni lenové dozor í rady pracovali v roce 2014 bez nároku na odm nu.
V roce 2014 byla jmenována novou lenkou správní rady paní Klára Krej íková. Novou
lenkou dozor í rady byla jmenována sle na Linda Gregarová a paní Jitka Špa ková byla
zvolena p edsedkyní dozor í rady.
K 31.12.2014 bylo složení správní a dozor í rady následující:
Správní rada
P edseda
Miluše Vlasáková
lenové
Klára Krej íková
Mgr. Zde ka Matoušková
Dozor í rada
P edseda
lenové
Jitka Špa ková
Mgr. Tereza Vost elová
Linda Gregarová, DiS.
editelem obecn prosp šné spole nosti byl Ing. Josef Kuši ka.
Hlavní složkou náklad u správní innosti bylo vedení ú etnictví a mezd, které obecn
prosp šná spole nost zajiš uje outsourcingem u da ové poradkyn Ing. Dariny Götzlové.
Dále se na nákladech podílely spot eba materiálu, kurzové ztráty, dan a poplatky. Výnosy
byly tvo eny p evážn úroky z vklad na bankovních ú tech. V roce 2014 vykázala správní
innost ztrátu ve výši 29.051,39 K s náklady 29.309 K a výnosy 257,61 K .
Lidské zdroje
Zam stnanci
eský hudební tábor mládeže o.p.s. v roce 2014 zam stnával krom 1 stálého pracovního
místa také dalších 9 osob dle dohod o provedení práce. Jednalo se p evážn o vedení kroužk
v Centru volného asu. Proti p edchozímu roku nedošlo ke zvýšení po tu t chto míst.
editelem spole nosti byl v roce 2014 Ing. Josef Kuši ka, který je podle zakládací listiny
statutárním zástupcem spole nosti. Zodpovídal za organiza ní p ípravu
kurz a administrativní innosti. Ro ní náklady na toto pracovní místo
inily v roce 2013 v etn odvod celkem 136.701 K .
Ing. Josef Kuši ka absolvoval v roce 1999 Fakultu managementu
Vysoké školy ekonomické v Praze. Již v dob bakalá ského studia na
Fakult ekonomicko-správní Univerzity Pardubice v roce 1996 založil
nadaci eský hudební tábor mládeže za ú elem po ádání mezinárodních
hudebních kurz . Tato nadace se v roce 1999 úsp šn transformovala na
12
obecn prosp šnou spole nost. P i práci využívá bohatých zkušeností, které získal pobytem
v tábo e Blue Lake Fine Arts Camp v letech 1992 – 1996. Vedle této innosti p sobí jako
lektor angli tiny a vedoucí divize produkce a kvalifikace v anglické škole LITE v Hradci
Králové a Chrudimi.
Pozici zástupkyn pro ízení Centra volného asu vykonávala v roce 2014 paní Miluše
Jindrová dle dohody o provedení práce. Na dohody o provedení práce byli v roce 2014
zam stnáni tito lekto i Centra volného asu:
Ladislav Beneš
Mgr. Jan Polák
Miluše Jindrová
Markéta Schejbalová
Anežka Jiskrová
Kamila Sochorová
Jakub Chytka
Andrea Štanglerová
Mgr. Eva Kafková
Pavlína Va ková
Mgr. Zuzana Krej í
Mgr. Romana Zezulková
Karolína M dílková
Celkem bylo v Centru volného asu v roce 2014 odpracováno 640 hod.
Na dohody o provedení práce byli v roce 2014 zam stnáni tito u itelé a vedoucí eského
hudebního tábora mládeže:
Lenka Barvínková, DiS.
Bc. Jana Mejtová
Anastázie Taskina
Tomáš Geryk
Bc. Tereza Myslilová
Bc. Klára Teplá
Petr Hájek
Vojt ch Procházka
Helena Truchlá
Mg.art. Petr Kadera
Petra Pršalová, DiS.
Edita Van ková
Karolína Klempí ová
Bc. Eliška Purkertová
Zuzana Voltrová
Kamila Královcová
Martin Strakoš
MgA. Ji í Zají ek
Bc. Lucie Kubátová
BcA. Eva Suchánková
Eva Zemanová, DiS.
BcA. Kornélie Mare ková
Odpracovali celkem 558 hodin.
Se zahrani ními lektory byla sepsána smlouva o provedení um leckého výkonu, na základ
níž byly t mto lektor m proplaceny náklady na cestu do eské republiky a zp t proti
p edložení cestovních doklad a uhrazeny náklady na ubytování a stravování po dobu jejich
pobytu v HTM. Zahrani ní lekto i u ili v HTM bez nároku na honorá . Zahrani ními
lektory v roce 2014 byli:
Jon Waite
Ann Marie Jones
Dobrovolníci - eský hudební tábor mládeže
Dobrovolné pracovníky tvo í p edevším technický personál a oddíloví vedoucí.
Technický personál se na projektu podílí p edevším v dob p íjezdu a odjezdu ú astník ,
pomáhá s registrací, p j ováním uniforem, st hováním vybavení apod.
eský hudební tábor mládeže pomáhalo v roce 2014 zajiš ovat celkem 26 dobrovolných
pracovník :
Ladislav Beneš
Petr Kubový, DiS.
MgA. Jaroslava Tajanovská
Vojt ch Beneš
Zden k Mašek
Martina Tobiášková
Stanislav Fichtner
Mgr. Zde ka Matoušková
Helena Truchlá
Zden k Ferenc
David Maxa
Št pán Tvrdý
Michal Chmela , DiS.
Pavel Obdržálek
Mgr. Helena Va ková
13
Bc. Radka Chmela ová
Klára Krej íková
Božena Kuši ková
Miroslava Kohoutková
Lenka Schejbalová
Dorota Šimonová
Eva Škoudlínová
Jitka Špa ková
Miluše Vlasáková
Ing. Josef Vondrá ek
Mgr. Helena Wiesenbergová
Bez vaší pomoci by nebylo možné náš tábor uskute nit. D kujeme!
Budoucí rozvoj
Možnosti investi ního rozvoje v roce 2014 byly velmi omezené a sm ovaly p edevším do
rozvoje technického zázemí HTM. Byl po ízen USB flash disk, Orffova sada, ventilátory,
reproduktory, sí ový adaptér k notebooku a vlajky Ma arska, Litvy a Arménie.
Vývoj výnosù a dotací na tábory (2005 - 2014)
1400000
392492
1200000
398700
349720
198200
254600
185300
140500
1000000
177120
800000
600000
400000
773417
844650 824019
952527
838420 839321
834621
684586
200000
0
2007
2008
2009
2010
ÈHTM + CEYSO
2011
2012
2013
2014
dary a dotace
Obdržené dotace byly o 30% vyšší než v roce 2013. Získané finan ní prost edky zt ží
pokrývají náklady na provoz. V roce 2014 se našt stí zastavil úbytek student , takže výsledek
hospoda ení sice skon il v ervených íslech, ale v rozpo tovém hospoda ení vznikl dokonce
p ebytek. Naším cílem je udržet rostoucí po et student v následujících letech a dále
rozši ovat innost obecn prosp šné spole nosti.
V horizontu n kolika let uvažujeme na pozemcích ve vlastnictví HTM se z ízením
p íst ešk pro nácvik v sekcích .
St edoevropské symfonické orchestry mládeže (CEYSO) se zatím kv li nedostatku vhodných
dirigent , kte í by se v novali mládeži v pr b hu školního roku, integrovaly s letními kurzy
HTM. V budoucnu ale plánujeme jejich op tovné vy len ní.
Plánujeme také za azení kurz pro dirigenty orchestr , zavedení e-shopu s notami pro školní
orchestry a z ízení klubové internetové rozhlasové stanice, která bude vysílat klasickou hudbu
a jazz a také skladby z historie HTM.
14
Plán p íjm pro rok 2015 dle odhadu
tržby z prodeje služeb
1217000
dary a dotace
225000
tržba z prodeje zboží
45000
pronájem majetku
10000
úroky
1000
Celkem
1 498 000 K
Plán výdaj pro rok 2015 dle odhadu
ubytování a stravování
660000
odm ny zam stnanc m v . odvod
375000
služby
355000
materiál
58000
nákup zboží
40000
po ízení majetku
10000
Celkem
1 498 000 K
V Horním Jelení uvažujeme o rekonstrukci vhodného objektu pro innost zájmových útvar
Centra volného asu, která by v letním období sloužila pro výuku n kterých obor
HTM a
zárove by byla administrativním zázemím pro innost.
V dopl kové innosti budeme hledat další možnosti rozší ení sortimentu suvenýr a využití
potenciálu návšt vnosti, který mají naše internetové stránky. P edpokládáme dosažení zisku,
který pom že krýt ztrátu hlavní innosti.
Naše obecn prosp šná spole nost plánuje do budoucna využít pro financování investic i
provozní innosti dotace z fond Evropské unie.
15
Finan ní zpráva
ROZVAHA k 31.12.2014
Aktiva (v tis. K )
Software
Oprávky k softwaru
Pozemky
Samostatné movité v ci
Oprávky k samostatným movitým
v cem
Materiál
Zboží
Poskytnuté zálohy
Odb ratelé
Ostatní p ímé dan
Pokladna
Bankovní ú ty
Náklady p íštích období
Aktiva celkem
Pasiva (v tis. K )
Vlastní jm ní
Ú et hospodá ského výsledku
(zisk)
Neuhrazená ztráta minulých let
P ijaté zálohy
Zam stnanci
Závazky k institucím soc.
zabezpe ení
a zdravotního pojišt ní
Jiné závazky
3
-3
150
789
- 764
6
13
1
15
Pasiva celkem
5
1
55
2
273
Struktura majetku
HTM o.p.s. 1999 - 2014
1000000
900000
800000
700000
500000
400000
300000
200000
100000
0
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
K
600000
rok
dlouhodobý majetek
16
krátkodobý majetek
355
-14
-238
36
20
4
110
273
VÝKAZ ZISK A ZTRÁT
Náklady (v tis. K )
innosti
Spot eba materiálu
Prodané zboží
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby (pronájem RZ
Radost, poštovné, telefon,
pojišt ní, p eprava atd.)
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojišt ní
Da z nemovitostí
Jiné ostatní náklady (pojišt ní)
Odpisy DNM a DHM
Náklady celkem
Výnosy (v tis. K )
innosti
Tržby z prodeje služeb
Tržby z prodeje zboží
P ijaté p ísp vky (dary)
Provozní dotace
Výnosy celkem
Výsledek hospoda ení p ed
zdan ním
Da z p íjm
Výsledek hospoda ení po
zdan ní
Hlavní
65
0
8
1
776
Hospodá ská
6
2
0
0
5
Celkem
65
2
8
1
781
248
34
1
11
26
1170
0
0
0
0
0
13
248
34
1
11
26
1177
Hlavní
953
0
7
191
1151
-19
Hospodá ská
0
18
0
0
18
5
Celkem
953
18
7
191
1169
-14
0
-19
0
5
0
-19
Výsledky hospoda ení HTM 1997 - 2014
(nadace HTM 1997 - 1998, HTM o.p.s. 1999 - 2014)
rok
100000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
73660
50000
26000
14563
0
-6000
-23473
-34323
-31628
-71557
K
-50000 -24918
-100000
-150000
-45071
-82787
-117655
-121167
-173674
-200000
-250000
-300000
-13586
-264660 -252000
-279000
17
Hodnocení hospoda ení
Hospoda ení obecn prosp šné spole nosti eský hudební tábor mládeže za rok 2014 je
možné hodnotit BEZ VÝHRAD.
Hospoda ení eského hudebního tábora mládeže o.p.s. skon ilo v roce 2014 ztrátou ve výši
13.585,73 K . Hlavním d vodem pro vzniklou ztrátu je nedostate ný fundraising
v soukromém sektoru. Navíc nebyla napln na kapacita tábora. Po et zahrani ních ú astník
se sice ve srovnání s p edchozím rokem zlepšil, ale stále z stává za o ekáváním. V roce 2014
se v porovnání s p edchozím rokem zvýšily výnosy, když se poda ilo získat všechny dotace, o
n ž jsme požádali, zvýšení po tu student se také pozitivn odrazilo na r stu výnos . Náklady
rostly také, ale výrazn pomaleji.
Doufejme, že dobré obsazení dirigentských post a kvalitní repertoár orchestr zastavil odliv
student . Po et žák Centra volného asu v podzimní ásti výrazn poklesl vzhledem k tomu,
že došlo k výraznému omezení poskytování služeb pro p edškolní d ti.
Je pot eba ukázat, že nár st po tu student
eského hudebního tábora mládeže nebyla jen
náhoda, ale je pot eba rostoucí po et udržet i v dalších letech. Jedna cesta je zkvalit ování
poskytovaných služeb, které by dokázalo zabránit negativnímu vlivu chátrajícího vybavení
rekrea ního za ízení, se kterým my nic nem žeme ud lat, protože jej pouze pronajímáme na
dobu tábora. M žeme však ovlivnit kvalitu stravování, lepší výb r dirigent , repertoáru,
atraktivn jší program díky za azení koncert na blízkých zámcích. Jen tak m žeme žádat
vyšší cenu za naše služby. Druhou cestou je rozši ování hlavní innosti, kdy se m žeme
zam it na zavedení nových obor , otev ení nových kurz nebo kroužk , p edstavením
nových možností pro naše studenty nap . vým nné pobyty v zahrani í. Pozitivn m že
ovlivnit hospoda ení i dopl ková innost se zam ením na prodej not pro školní orchestry,
sportovních pot eb nebo táborového vybavení pro mladé a provize z prodeje letenek. Jedin
tak je možné zlepšit hospoda ení spole nosti a vrátit hospodá ské výsledky do kladných ísel.
V roce 2014 nebyl po ízen žádný dlouhodobý majetek. Podpora od úst edních orgán , krajské
a místní samosprávy sice v roce 2014 významn vzrostla, avšak jedná se o nejisté p íjmy,
které mají sice klesající, avšak stále velký podíl na rozpo tu spole nosti. Práv proto je
nezbytné uvažovat o výrazném rozší ení dopl kové innosti, abychom se zbavili závislosti na
t chto ve ejných zdrojích. Jakékoliv investice i rozsáhlejší opravy však není možné
realizovat bez finan ní pomoci soukromých dárc . Do budoucna nelze spoléhat na pomoc
jednoho dárce, jako tomu bylo v minulosti, ale zkusit využít možnosti financování z fond
Evropské unie.
Dobrou zprávou je, že po n kolika letech poklesu se majetek spole nosti nesnížil a z stává ve
výši 273.000 K . Dlouhodobý majetek spole nosti poklesl o 13 % na 175.000 K , krátkodobý
majetek spole nosti vzrostl o 36,1 % na 98.000 K .
Dne 30.12.2014 byla provedena inventarizace majetku a kontrola hospoda ení spole nosti.
Inventarizaci provedla komise ve složení Ing. Josef Kuši ka, Božena Kuši ková a Jitka
Špa ková. Inventární stav souhlasil se skute ností. P i kontrole hospoda ení byly zjišt ny
následující nedostatky: Chyb jící zápisy z inventarizace pokladny v pr b hu roku. Dozor í
Jitka Špa ková, v. r.
rada uložila odstran ní t chto nedostatk .
p edsedkyn dozor í rady
18
Pod kování
eský hudební tábor mládeže 2014 se konal za finan ní podpory m sta Horní Jelení,
Ministerstva školství, mládeže a t lovýchovy R, Ministerstva kultury R a Pardubického
kraje. Obecn prosp šná spole nost eský hudební tábor mládeže dále d kuje sponzor m za
poskytnutou finan ní a materiální pomoc. V roce 2014 jimi byli:
HUCK CZ s.r.o., Horní Jelení
Prodejna Ve erka, Duong Dinh Nhiem, Horní
Jelení
Darina Götzlová, Holice
Autodoprava Otto Götzl, Holice
František Jehli ka, truhlá ské práce, Horní
Jelení
Drogerie, galanterie Lucie Bachurová, Horní
Jelení
Zahrada – kv tiny, Emanuel Rožek, Horní
Jelení
Kade nictví Ji ina Lojšková, Horní Jelení
eznictví – uzená ství Josef Morávek,
Vra ovice, provozovna Horní Jelení
Karel Polá ek, Horní Jelení
Kavárna Fontánka, Horní Jelení
Kooperativa, pojiš ovna, len Vienna Insurance
Group, pob. Holice
Kovovýroba Ivan Tobiášek, Horní Jelení
LBBW Bank CZ a.s. pob. Pardubice
Lékárna Horní Jelení
Specializované železá ství HAMO systems
s.r.o., Horní Jelení
Piano servis Miroslav Doležel, Lanškroun
PICOP Miroslav Píša, Vysoká nad Labem
Prodejna Racio, Holice
Restaurace "U Pytláka", Horní Jelení
Rekrea ní za ízení Radost, Horní Jelení
EL-KO, Ji í Vondrá ek, Horní Jelení
Zem d lská spole nost Ost etín, a.s.
Kontakt
eský hudební tábor mládeže o.p.s.
Kolá ského 390
533 74 Horní Jelení
eská republika
mobil: +420-723-130 004
+420-606-458 314
e-mail: [email protected]
Internet: http://www.chtm.cz
Zapsána v rejst íku OPS u Krajského soudu
v Hradci Králové - oddíl O, vložka 38
I O: 259 20 154
bankovní spojení KB a.s., Holice v .
.ú. 107-9235420297/0100
Expobank CZ a.s.
.ú. 5129451307/4000
Vydal: eský hudební tábor mládeže o.p.s.
Edi ní p íprava: Ing. Josef Kuši ka
Grafická úprava: Ing. Josef Kuši ka
Foto: Pavel Malý ml., Ing. Josef Kuši ka, archív HTM
Horní Jelení, erven 2015
19

Podobné dokumenty

ZA ROK 2011 - Český hudební tábor mládeže ops

ZA ROK 2011 - Český hudební tábor mládeže ops ukon ení základní školní docházky. Smyslem našich kurz je motivovat tuto ohroženou v kovou skupinu k pokra ování hry na hudební nástroj. Hudba však nepat í mezi levné koní ky, tudíž nedostatek fina...

Více

ZA ROK 2012 - Český hudební tábor mládeže ops

ZA ROK 2012 - Český hudební tábor mládeže ops ukon ení základní školní docházky. Smyslem našich kurz je motivovat tuto ohroženou

Více

ZA ROK 2013 - Český hudební tábor mládeže ops

ZA ROK 2013 - Český hudební tábor mládeže ops organizované v pr b hu školního roku se snažíme vést d ti a mládež k hodnotnému využívání volného asu, což nepochybn p ispívá k prevenci sociáln patologických jev jako nap . drogy, alkohol, kou ení...

Více

ZA ROK 2007 - Český hudební tábor mládeže ops

ZA ROK 2007 - Český hudební tábor mládeže ops nástroj práv kolem 15. roku p i ukon ení základní školní docházky. Smyslem našich kurz je motivovat tuto ohroženou v kovou skupinu k pokra ování hry na hudební nástroj. Hudba však nepat í mezi levn...

Více

ZA ROK 2008 - Český hudební tábor mládeže ops

ZA ROK 2008 - Český hudební tábor mládeže ops ukon ení základní školní docházky. Smyslem našich kurz je motivovat tuto ohroženou v kovou skupinu k pokra ování hry na hudební nástroj. Hudba však nepat í mezi levné koní ky, tudíž nedostatek fina...

Více