SERMOSERMOSERMOSERMOSERM

Transkript

SERMOSERMOSERMOSERMOSERM
OSERMOSERMOSERM
p r o d e j n í g a l e r i e m o s e r
m o s e r s a l e s g a l l e r y
Jiří
Š u háj e k :
Výstava
KŘEHKOST ZROZENÁ OHNĚM
EXHIBITION
Delicacy Born of Fire
OSERMOSERMOSERM
„ P r á c e s p í š ťa l o u a r o ztav e n o u
sk l o v i n o u j e p r o mě u r č i t e j
d r u h j a z y k a př e n e s e n e j
n a p í š ťa l e … sk l ářsk ý j a z y k .
M o ž n o st, j a k s i v y tv o ř i t
sv ů j o s o b i t ý st y l . “
J i ř i Š u háj e k
"Working with a blowpipe and
molten g l a ss i s a k i n d a
c o mm u n i c at i o n f r o m m e t o
th e p i p e . . . g l a ss c o mm u n i c at i o n .
T h e c h a n c e t o c r e at e m y
o w n p e r s o n a l st y l e . "
J i ř i Š u háj e k
Jiří Šuhájek. A leading glass artist, master of the
steel sculpture who greatly enriches more than
just the Czech glass scene with his creations.
The phenomenon of forming one’s own world
of colours, unique shapes and motifs, and
large objects from molten glass that bear his
unmistakable signature. The show “Delicacy born of
fire” maps out his rich artistic trajectory, one that
invites us to share an extraordinary experience
coupled with real stories about the crystal dream.
Jiří Šuhájek. Významný sklářský výtvarník,
mistr hutní plastiky, tvůrčí živel, který výrazně
obohacuje nejen českou sklářskou scénu.
Fenomén tvořící ze žhavé skloviny vlastní svět plný
barev, jedinečných tvarů a motivů, rozměrných
objektů, které nesou jeho nezaměnitelný rukopis.
Výstava „Křehkost zrozená ohněm“ mapuje jeho
bohatou uměleckou dráhu, která nám přináší
nevšední zážitek spojený s opravdovými
příběhy o křišťálovém snu.
Lukáš Jabůrek
Umě l e c k ý ř e d i t e l sk l á r n y M o s e r
A r t D i r e c t o r o f M o s e r g l a ss w o r ks
OSERMOSERMOSERM
Jiří ŠUHÁJEK * 1943
Ak. malíř, sklářský výtvarník a designér Jiří Šuhájek je považován za jednoho z nejvýznamnějších
českých sklářských výtvarníků. Jeho tvorba se
pohybuje mezi designem nápojového a interiérového skla a volnou sochařskou tvorbou foukaných a hutně tvarovaných plastik a rozměrných
objektů. Věnuje se také kresbě a malířství.
Po absolvování Střední uměleckoprůmyslové
školy v Kamenickém Šenově pracoval jako kreslič a návrhář ve sklárně Moser a poté studoval
na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové
v ateliéru Stanislava Libenského a na londýnské Royal College of Art. Působil jako stážista
v benátských sklárnách na Muranu. Je držitelem patnácti ocenění za design a volnou tvorbu, ve třiatřiceti letech obdržel Bavorskou státní
cenu, vyučoval na sympoziích v USA, na Ukrajině, v Rusku a Mexiku, pro Dubaj vytvořil monumentální plastiku Korálový strom. Jeho díla
jsou zastoupena v mnoha světových muzeích
a galeriích.
Jiří Šuhájek křehká skleněná díla nejen navrhuje,
ale dokáže mistrně ‚vzít do ruky‘ sklářskou píšťalu a své dílo ze žhavé skloviny stvořit. Se sklárnou Moser spolupracuje přes čtyřicet let a při
této spolupráci vznikla řada nových myšlenek
a nápadů, které daly základ dílům s jedinečným
rukopisem či jak Jiří Šuhájek říká: „fukopisem“.
Výstava výběru z díla Jiřího Šuhájka v umělecké galerii Moser na Staroměstském náměstí
je upřímným poděkováním a zároveň blahopřáním k autorově 70. narozeninám.
Jiří ŠUHÁJEK * 1943
Academic painter, glass artist and designer
Jiří Šuhájek is considered one of the leading
Czech glass artists. His work ranges from designing table and interior glass to freely blown
and densely formed sculptures and large objects. He also does drawing and painting.
After graduating from the Central School of
Applied Arts in Kamenický Šenov he worked
as a draftsman and designer at Moser Glassworks and then studied at the Prague Academy
of Arts in the studio of Stanislav Libenský and
the Royal College of Art in London. He worked
as an intern at the Venetian Glassworks in
Murano. He holds fifteen awards for design
and free form; at thirty-three he received the
Bavarian State Prize; he taught at symposia in
the USA, Ukraine, Russia and Mexico; and for
Dubai he created the monumental Coral Tree
sculpture. His works are represented in many
international museums and galleries.
Jiří Šuhájek not only designs fragile glass objects, but can masterfully ‘pick up’ a blowpipe
and create his work from molten glass. He has
worked with Moser Glassworks for over forty
years and developed a number of new ideas
and concepts during this collaboration that
have given his works a unique signature or as
Jiří Šuhájek says: “fukopis”. An exhibition of
selected works of Jiří Šuhájek at the Moser art
gallery on Old Town Square is a sincere thank
you and also congratulations to the author on
his 70th birthday.
OSERMOSERMOSERM
Lotosový květ / Lotus Blossom 3096 & 3066
ručně broušená váza a mísa / hand cut vase and bowl
Design: 2007
Limitovaná série / Limited Edition: 150 ks každá /pcs each
Váza/Vase: Výška / Height: 30 cm / 11.8 inch
Mísa/Bowl: šířka/výška - width/height: 30,5 cm/12 inch, 13 cm/5.1 inch
Čtyři roční období II
/Four Seasons II 3146
ručně broušené podjímané vázy
/ hand cut underlay vases
Design: 2009
Výška / Height: 27,5 cm/10.8 inch
and 33 cm/13 inch
OSERMOSERMOSERM
Kola / Wheels 3090
ručně broušená váza / hand cut vase
Design: 2007
Limitovaná série / Limited Edition: 50 ks/pcs
Výška / Height: 31,5 cm/12.4 inch
Čtyři roční období
/ Four Seasons 2901
ručně broušená podjímaná váza
/ hand cut underlay vase
Design: 2004
Výška / Height: 19 cm/7.5 inch
Mír / Peace 3002
ručně broušená podjímaná váza
/ hand cut underlay vase
Design: 2002
Limitovaná série/ Limited Edition: 145 ks/pcs
Výška / Height: 25 cm/9.8 inch
Kola / Wheels 3089
ručně broušená váza / hand cut vase
Design: 2007
Limitovaná série / Limited Edition: 50 ks/pcs
Výška / Height: 31,5 cm/12.4 inch
OSERMOSERMOSERM
Křídla / Wings 3056
ručně broušená váza / hand cut vase
Design: 2005
Limitovaná série / Limited Edition: 300 ks/pcs
Výška / Height: 32,5 cm/12.8 inch
Anděl / Angel 3055
ručně broušená váza / hand cut vase
Design: 2005
Limitovaná série / Limited Edition: 300 ks/pcs
Výška / Height: 31 cm/12.2 inch
Iris 2866
ručně broušená podjímaná váza / hand cut underlay vase
Design: 1997
Limitovaná série / Limited Edition: 500 ks/pcs
Výška / Height: 29,5 cm/11.6 inch
Čtyři roční období / Four Seasons 2900
ručně broušená podjímaná váza
/ hand cut underlay vase
Design: 2004
Výška / Height: 24 cm/9.4 inch

Podobné dokumenty