a investorské - Stavební noviny

Transkript

a investorské - Stavební noviny
www.TVSTAV.cz
STAVEBNÍ NOVINY
STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
A
roèník XX.
TÉMA:
INVESTORSKÉ
11-12/2013
TEPELNÁ A SANITÁRNÍ TECHNIKA, SYSTÉMOVĚ TŘÍDĚNÝ ADRESÁŘ FIREM
... více o kondenzaèních kotlích Brötje ètìte na str. 4
VYBÍRÁME
Z OBSAHU:
NOVÁ AKUSTICKÁ VANA SPOJUJE WELLNESS S INDIVIDUÁLNÍM ZÁŽITKEM Z HUDBY . . . . . . . . . . . . STR. 11
1
OMLUX A AC HEATING INSTALUJÍ TEPELNÁ ČERPADLA V OBLASTI BYTOVÉHO FONDU . . . . . . . . . . . . STR. 26
KRBOVÁ KAMNA SE V POSLEDNÍCH LETECH STÁVAJÍ NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ RODINNÉHO DOMU . . . . . STR. 30
OMLUX® - generální dodavatel staveb.
výběr referencí:
Praha / bytový dům /
Rekonstrukce fasády
Praha / bytový dům /
Komplexní revitalizace
Praha / bytový dům /
Kompletní zateplení fasády
Ostrava, Lhotka / mateřská škola /
Komplexní revitalizace
Petřvald / mateřská škola /
Komplexní revitalizace
Kutná Hora
Kompletní zateplení fasády
Ostrava, Lhotka / sportovní hala /
generální dodavatel staveb
Šumperk / základní škola /
Kompletní zateplení fasády
Areál rodinných domů Benice
generální dodavatel stavby
www.omlux.cz
bezplatná infolinka 800 11 66 55
komplexní stavební činnost
>
>
>
zateplení RD a bytových domů
solární systémy
plynové kotelny
Financování - na splátky BEZ navýšení!
>
>
>
výroba plastových a hliníkových oken
tepelná čerpadla
nízkoenergetické
domy
NOVINKA!
Jsme certifikováni výrobci
“Zaručeně českých” oken OMLUX
OMLUX, spol. s r.o.
Františky Stránecké 165/8
709 00 Ostrava-Mariánské Hory
Tel.: 596 133 701, Fax: 596 133 559
E-mail: o[email protected]
OMLUX INVEST s.r.o.
Glazunovova 918
148 00 Praha 4 - Kunratice
Tel.: 244 402 832
E-mail: [email protected]
ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 ISO 18001:2007
Systém společenské odpovědnosti
OBSAH
ÈLENÌNÍ PODLE OBORÙ:
4-15
Vysoce úèinné kondenzaèní kotle Brötje
i nízkoemisní kotle tøídy 4 na tuhá paliva CosmoTHERM U
uspokojí každého zákazníka .................................................................... 4
4-15
Grundfos Vám radí: Neplaťte zbyteènì za energie, když nemusíte ............... 6
4-15
Kondenzaèní plynové kotle Vaillant pro bytové a komerèní objekty .............. 8
4-14
Koupelnový audiosystém Kaldewei nabízí novou dimenzi relaxace
- nová akustická vana spojuje wellness
s individuálním zážitkem z hudby............................................................ 11
4-15
Teplé zdi proti plísním ........................................................................... 12
4-15
Nová generace ohøívaèù vody od Tater................................................... 14
4-15
Nízkoemisní kotel Dakon FB2 automat na tuhá paliva ............................. 16
4-15
Zaøízení Daikin jsou zárukou nejvyšší kvality
a procesu neustálé inovace ................................................................... 18
4-15
Komplexní øešení znaèky Buderus ........................................................... 21
4-15
REFLEX - novinky pøedstavené na ISH 2013 na èeském trhu ..................... 22
4-15
Hoøák Weishaupt monarch WM50 (do 11 000 kW) ............................... 24
4-15
OMLUX a AC Heating instalují tepelná èerpadla v oblasti bytového fondu . 26
1-24
Není roh jako roh - druhá èást .............................................................. 28
4-15
Krbová kamna se v posledních letech
stávají nedílnou souèástí rodinného domu .............................................. 30
®
Skupinové øazení firem zastoupených v systémovì tøídìném adresáøi ......... 36
Abecední øazení firem zastoupených v systémovì tøídìném adresáøi........... 37
Celoroèní obsah podle skupin ............................................................... 48
4-11
Jubilejní 10. roèník soutìže Život pod støechou
ocení støedoškoláky i pedagogy ............................................................. 50
Trendy ve vytápìní smìøují k vyšší úèinnosti
Úspory. Ano. Možná je to v souèasné dobì jediné slovo, které dokáže alespoò èásteènì rozèeøit
hladinu jinak stojatých vod èeského stavebnictví. Není divu. Pøi klesající výkonnosti hospodáøství, snižujících
se mzdách v soukromém sektoru a nedostatku perspektivních pracovních míst lidé berou rozum do hrsti
a pokud investují korunu, chtìjí v budoucnu dvì ušetøit.
Ptáte se jak? Staèí se podívat na neustále se zvyšující platby energetických spoleèností na zálohy
za energie a pro odpovìï již není tøeba chodit daleko. Snad každý si je vìdom, že ještì pøed nìkolika
lety dosahovala výše tìchto plateb 50 % jejich souèasné výše.
Jednou z možností, jak uspoøit, je mít pod kontrolou náklady na vytápìní. To èasto není možné pøi
dodávce tepla z centrálních dálkových zdrojù. Je však stále více bytových družstev a spoleèenství vlastníkù
bytových domù, kteøí touží po vlastní kotelnì a s ní po možnosti rozúètování pouze pøesné spotøeby energií.
Moderní plynové kotelny jsou dnes totiž více ménì bezúdržbové a nároky na dozorování jejich
chodu jsou minimální.
Komunikaèní schopnosti plynových kotlù jsou nyní na takové úrovni, že s pomocí dùmyslného
firemního softwaru je možné øídit chod kotelny i s pomocí chytrých telefonù na dálku a sledovat výkonové
hodnoty jednotlivých zaøízení kotelny i tepelné klima v interiérech.
I v oblasti vìtších domovních kotelen se dnes stále více prosazují mimoøádnì efektivní kondenzaèní
plynové kotle vyšších výkonù. Výhodou kondenzaèních kotlù je jejich vyšší úèinnost, která se pohybuje
až na úrovni 109 %. To je cca o 15-16 % vyšší úèinnost v porovnání s bìžnými konvenèními plynovými
kotli. Je tomu tak proto, že pøi spalování zemního plynu vzniká oxid uhlièitý CO2 a voda H2O. Tato slouèenina v podobì horké vodní páry odchází u bìžných konvenèních plynových kotlù bez dalšího využití
kouøovodem do komína.
V kondenzaèní technice jsou tyto horké páry – spaliny s pomocí speciálního výmìníku dále využity
a vodní pára v nich obsažená pøedá latentní teplo topnému systému. Zmìnou skupenství páry ve spalinách
se uvolní èást energie – až 12 % tepelné energie navíc, která mùže být dále využita k ohøevu topné vody
a zvýšit tak úèinnost kondenzaèních kotlù.
Vedle zateplení bytových domù je tak vysoce úèinná a efektivní topná soustava další cestou, jak
dosáhnout významných úspor pøi platbách za energie.
Ivo Románek
1. Materiály
1-11 Kovové
1-12 Døevìné
1-13 Pojiva, plniva
1-14 Hydroizolace, støešní krytiny
1-15 Tepelné a zvukové izolace
1-16 Sklo, sklenìné výrobky
1-17 Výplnì otvorù
1-18 Keramické zboží
1-19 Beton, betonové výrobky
1-20 Plasty, plastové výrobky
1-21 Stavební chemie, nátìrové hmoty
1-22 Kámen, výrobky z kamene
1-23 Zdicí materiály
1-24 Stavební dílce, konstrukce
1-25 Materiály ostatní, stavebniny
2. Strojní výroba pro stavebnictví
2-11 Stavební stroje a zaøízení
2-12 Dopravní stroje a zaøízení
2-13 Øemeslné stroje a nástroje
2-14 Lešení, bednìní, pažení
2-15 Mìøící pøístroje, geodetické práce
2-16 Zabezpeèovací technika
3. Stavební firmy
3-11 Dopravní a inženýrské stavby
3-12 Obèanská a bytová výstavba
3-13 Prùmyslové stavby
3-14 Speciální a modulové stavby
3-15 Stavební technologie a øemesla
3-16 Stavby na klíè
4. Doprovodná skupina
4-11 Pøíprava staveb, projektová èinnost
4-12 Odborné posudky, prùzkumy
4-13 Vybavení interiérù a exteriérù
4-14 Zdravotní a sanitární technika
4-15 Tepelná a vzducho- technika, klimatizace
4-16 Rozvody, kanalizace
4-17 Úpravy povrchù
4-18 Vybavení stavenišť
4-19 Elektroinstalace
4-20 Vodoinstalace
5. Navazující obory
5-11 Finanèní a investièní èinnost
5-12 Veletrhy a výstavy
5-13 Stavební sdružení,
informaèní èinnost
5-14 Realitní èinnost
5-15 Výpoèetní a kanceláøská technika,
software
5-16 Bezpeènost práce
5-17 Ekologie
Stavební a investorské noviny
Informaèní systémovì tøídìný èasopis
pro stavebnictví a navazující obory.
Vydává: SNi, s. r. o.
Horní Vršava 4475, 760 01 Zlín
tel./fax: 577 431 775, tel.: 577 219 744
šéfredaktor: 603 451 252
Pøíjem inzerce a tiskových podkladù:
SNi, s. r. o.
Horní Vršava 4475, 760 01 Zlín
tel./fax: 577 431 775, tel.: 577 219 744
e-mail: [email protected], www.tvstav.cz
Obchodní zastoupení:
603 241 271 (Praha), 605 931 602 (Brno),
731 160 655 (Ostrava)
Ev. èíslo: MK ÈR E 16864
Zpùsoby šíøení:
bezplatnì na stavebních výstavách a veletrzích,
investorùm, pøedplatitelùm a inzerentùm,
sítí spolupracovníkù v celé ÈR.
http://tvstav.cz/stavebni-noviny-online
Vychází mìsíènì
ISSN 1804-2864
Roèní pøedplatné je 580 Kè
STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
Vysoce účinné kondenzační kotle Brötje
i nízkoemisní kotle třídy 4 na tuhá paliva CosmoTHERM U
uspokojí každého zákazníka
Úspory a ekologie. Těmito dvěma směry se v zásadě ubírá obor vytápění budov.
Bezprostředně tak reaguje na tržní i společenskou poptávku. Tomuto trendu se bez
výhrad přizpůsobují výrobci i prodejci tepelné techniky nejen v Evropě, ale také
v České republice.
Stále větší oblibu proto získávají nízkoemisní a vysoce účinné plynové kondenzační
kotle. Zároveň je však i řada těch, kteří chtějí, ať již z důvodů ekonomických či jiných,
topit tuhými palivy. Nicméně i oni chtějí dýchat čisté ovzduší a mít s obsluhou kotle
na tuhá paliva co nejméně práce.
Oběma skupinám zájemců vychází vstříc jeden z největších prodejců tepelné
techniky na českém trhu – společnost GIENGER spol. s r. o. kondenzačním
plynovým kotlem Brötje TrioCondens a automatickým kotlem emisní třídy 4 na
tuhá paliva CosmoTHERM U25.
Ta působí ve všech rozhodujících regionech ČR i na Slovensku a provozuje řadu
expresních skladů s širokým sortimentem zboží pro realizaci topných soustav,
rozvodů vody, koupelnového vybavení a inženýrských sítí.
Novinka v oblasti kondenzačních kotlů
– stacionární kotle Brötje BGB (2,9 – 110 kW)
Jedním ze značkových produktů topenářské techniky, které jsou
k dispozici výhradně v síti velkoobchodů GIENGER, jsou plynové
kondenzační kotle německé firmy
Brötje. Ta v rámci rozšiřování kompletní nabídky kondenzační, úsporné a ekologické techniky nabízí prostorově nenáročné stacionární kotle
řady TrioCondens BGB. Za jejich
pěkným a nadčasovým vzhledem
je ukryto inteligentní zařízení, které produkuje nejnižší hodnoty emisí a garantuje nadprůměrnou bezpečnost stejně jako skvělé využití
energie (normovaný stupeň účinnosti 109 %). Pádnými argumenty pro
instalaci těchto kotlů jsou: hospodárnost, účinnost a přímočarý, moderní
design. Žádný div, že jsou tedy přímo jako stvořeny pro rodinné domy
s novým nebo rekonstruovaným systémem vytápění, a to i pro složitější aplikace.
Se svými neuvěřitelně kompaktními rozměry zabírá kotel BGB plochu jen 58 x 48 cm (při výšce 90 cm),
a proto lze pro něj snadno nalézt
místo např. v malém výklenku, pod
schody apod. K tomu je extrémně
energeticky úsporný. Díky perfekt-
4
ně sladěné souhře všech technických
komponentů a inteligentní regulaci
ISR (SIEMENS) pracuje ustavičně,
na základě uživatelských požadavků, v optimální oblasti výkonového
rozsahu. Tak uspoří nejen množství
energií, ale také pochopitelně náklady na vytápění. Náklady na vytápění prostřednictvím tohoto zařízení
lze redukovat o cca 16 % a v porovnání se staršími systémy dokonce až
o 30 %.
BRÖTJE používá u kotlů TrioCondens BGB čerpadla energetické třídy A:
Jako jeden z prvních výrobců instaluje firma Brötje do vybraných
kondenzačních kotlů vysoce efektivní čerpadla topného okruhu. To platí i pro TrioCondens BGB, kde čerpadlo energetické třídy A (Grundfos
UPM 15-70) spotřebuje až o 50 %
méně elektrické energie než běžně
používaná čerpadla s regulovaným
počtem otáček. Taková úspora se
dlouhodobě vyplatí nejen Vám, ale
pozitivně se promítne i do ochrany
životního prostředí.
tiny hliníku a křemíku, který se vyznačuje vysokou tepelnou vodivostí
a dlouhou životností.
Hořáková jednotka s výměníkem ze slitiny hliníku a křemíku:
Všechny pro údržbu podstatné díly, jako je např. hořák, jsou
při konstrukci detailně propočítány. Na obrázku je hořák namontován
do velkoplošného výměníku ze sli-
Dobré argumenty pro TrioCondens BGB, které Vás budou zajímat:
 ideální pro výměnu za starší stacionární
atmosférický plynový kotel
 topný výkon od 2,9 do 38 kW
(v roce 2014 až do 110 kW)
 mimořádně hospodárný díky modulaci hořáku
a využití energie, normovaný stupeň účinnosti 109 %
 rozsah modulace 17 až 100 %
 minimální zastavěný prostor jen 54 x 48 cm a výška
90 cm – vhodný do různých výklenků nebo
snížených prostor
 výměník ze slitiny AlSi, osvědčená konstrukce
bez potřeby standardně používat anuloid
(hydraulickou váhu)
 modulační úsporné čerpadlo Grundfos UPM 15-70
s permanentním magnetem, energetické třídy „A“
dosahuje až 50% snížení elektrického příkonu
 vestavěná solární regulace pro ohřev teplé vody
 standardně vestavěná ekvitermní regulace
+ čidlo ke kotli
 možnost řízení až 3 topných okruhů
(popř. 2 směšovaných a 1 topného)
+ ohřev teplé vody přímo z kotle
 vhodné pro použití do složitějších topných systémů
např. v kombinaci s akumulačními nádržemi,
kotly na pevná paliva, tepelnými čerpadly apod.
 možnost sestavování do kaskád až 16 kotlů
pomocí komunikačního modulu
 snadná instalace a údržba bez nutnosti bočních
servisních odstupů
 možnost vzdálené komunikace (web)
STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
CosmoTHERM U 25
- automat na uhlí 4. třídy od firmy GIENGER
Také v oblasti kotlů na tuhá paliva nabízí společnost Gienger kotel s jedněmi z nejlepších parametrů na trhu.
Kotel CosmoTHERM U25 je vůbec prvním automatickým kotlem
na uhlí, který je certifikován v nízkoemisní 4. třídě, a jeho provoz tak vůbec nejméně zatěžuje životní prostředí. Jmenovitý výkon tohoto výrobku
je 20 kW a při elektrickém příkonu
74 W dosahuje kotel i velmi slušné účinnosti 89 %. Mezi hlavní konstrukční prvky kotle CosmoTHERM
U 25 patří ocelový výměník z 8mm
oceli, oddělený podstavec a zásobník paliva s obsahem 280 litrů.
Je ideálním řešením pro instalace v rodinných domech v rámci kotlíkových dotací. Výrobek je zařazen
do oficiálního seznamu dotovaných
kotlů, vytvořeného Státním fondem
životního prostředí.
Kotle 4. třídy oproti 3. třídě mají celou řadu výhod. Zásadní rozdíl je samozřejmě možnost získání
o 20 tisíc Kč vyšší kotlíkové dotace.
Pro uživatele je důležitým kritériem
i účinnost, která u kotlů 4. třídy může být až o 10 % vyšší než u běžných
výrobků 3. třídy. Díky tomu lze ročně ušetřit 2 až 3 tisíce Kč na nákup
paliva. Roční provozní náklady při
spalování hnědého uhlí ořech 2, pro
které je certifikován, se u tohoto výrobku běžné pohybují v rozmezí 12
až 20 tisíc Kč.
Výrobek je dostupný výhradně v obchodní síti firmy GIENGER.
Tento obchodní řetězec se specializuje na dodávky topenářského zboží přes síť proškolených montážních
a servisních firem po celém území
ČR. Disponuje 70 prodejními místy ve všech rozhodujících regionech
ČR a spolupracuje s více než 500
proškolenými montážními firmami.
Jen v regionu Moravskoslezského
kraje má 12 vlastních poboček a více než 100 proškolených smluvních
partnerů zaměřujících se na instalace
automatických kotlů na tuhá paliva.
Totéž však platí i o kraji Ústeckém
či Středočeském, kde jsou kotlíkové
dotace také využívány. Holding GC
SKUPINA, jíž je firma GIENGER
součástí, je pak největší evropský
velkoobchodní řetězec specializovaný na dodávky tepelné techniky pro
odborné montážní a servisní firmy.
Vývoj a výroba kotlů na tuhá paliva CosmoTHERM U probíhá ve firmě Benekov, která sídlí
ve městě Horní Benešov v Moravskoslezském kraji. Dnes patří tato
firma s více než 60letou tradicí mezi významné evropské výrobce automatických kotlů na tuhá paliva, které
vyváží do více než 20 zemí Evropy
a Asie.
S využitím podkladů společnosti
GIENGER spol. s r.o.
Ivo Románek
Pokud máte zájem získat dotaci 60 000 Kč
na kotel CosmoTHERM U 25,
najdete více informací na www.kotelnauhli.cz
nebo na www.cosmotherm.cz
GIENGER spol. s r. o.
Kvítkovická 1633, 763 61 Napajedla
tel.: 577 110 611, 800 100 680
e-mail: [email protected]
Rajnochova 655/186, 718 00 Ostrava - Kunčičky
tel.: 596 229 071, e-mail: [email protected]
Tuřanka 115 (areál Slatina), 627 00 Brno - Slatina
tel.: 547 424 512, e-mail: [email protected]
GIENGER Tábor spol. s r. o.
Vožická 2604, 390 02 Tábor
tel.: 381 211 124, e-mail: [email protected]
GIENGER CENTRON, s. r. o.
U Rakovky 1254/20, 148 00 Praha 4 - Kunratice
tel.: 244 118 211, e-mail: [email protected]
GIENGER BOHEMIA, s. r. o.
Mostecká 157, 362 32 Otovice-Karlovy Vary
tel.: 353 339 000, e-mail: [email protected]
www.gcskupina.cz
www.brotje-topeni.cz
www.kotelnauhli.cz
www.cosmotherm.cz
5
STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
Grundfos Vám radí:
NEPLAŤTE ZBYTEČNĚ ZA ENERGIE, KDYŽ NEMUSÍTE
Recept, jak rychle a chytře vydělat peníze, by chtěl znát patrně každý
z nás. My Vám nabízíme jeden z mnoha pohledů renomovaných
světových finančníků. Ti se shodují na tom, že nejjednodušeji vydělané
peníze jsou ty, které vůbec nemusíme vydat.
Statistiky však dokazují pravý opak. Zatímco ještě před 5 lety
dosahovaly náklady na energie průměrné čtyřčlenné domácnosti v ČR
cca 25 % celkových příjmů, dnes je to cca 31 %. Řada domácností
má však i další náklady na vedení tzv. druhé domácnosti, například
chaty, chalupy, rekreačního bytu apod. Ty dříve představovaly
výši cca 12-14 % z měsíčních příjmů. Dnes se výše plateb za tyto
nemovitosti dostávají také o 4-5 % výše.
ENERGETICKÁ SPOTŘEBA
Index
100
90
80
70
60
50
40
30
Rozhodující měrou se na tomto nepříznivém trendu podepisuje každoroční růst energií. V průběhu let stouply o desítky procent
ceny nejen plynu, ale také vody či
elektrické energie. Na nepopulární složenky tak musíme z našeho
rodinného rozpočtu vydávat více
a více peněz.
Vlastně již nemusíme. Existují
totiž výrobci elektrických zařízení,
kteří dokážou s pomocí důmyslných
elektronických systémů snížit jejich
spotřebu na absolutní minimum.
Patří mezi ně i největší světový
výrobce oběhových čerpadel, společnost Grundfos. Málokdo si totiž
uvědomuje, že právě provoz oběhových čerpadel v našich topných systémech či průmyslových soustavách
spotřebovává přibližně 10 % vešg v Evropě.
p
keré elektrické energie
Oběhová čerpadla Grundfos však
dokážou téměř nemožné. Ve srovnání s přibližně 2/3 dnes instalovaných čerpadel, která běží neustále
na maximální výkon, umí čerpadla Grundfos inteligentní elektronickou optimalizací činnosti snížit
spotřebu energie až o 60 % a v případě cirkulace vody pro vytápění se
mohou energetické úspory vyšplhat
až na 75 %. Stačí pouze vyměnit zastaralá oběhová čerpadla za Grundfos čerpadla nové generace, která
se automaticky přizpůsobí variabilnímu průtoku. Vysokých úspor lze
dosáhnout s relativně nízkou investicí. Ze zkušeností vyplývá, že návratnost investice se pohybuje mezi
1–3 roky. Při nejbližší příležitosti proto zkontrolujte Vaši kotelnu,
zdali z důvodu provozování zastaralého čerpadla neplatíte energeticp
y
ké společnosti
zbytečně
mnoho. Pokud ano, řešení je nasnadě.
Ochrana proti korozi
Dokonalá izolace
20
10
0
Klasické
oběhové
čerpadlo
EuP
2013
Snadná optimalizace systému – inteligentní oběhové čerpadlo MAGNA3
Společnost Grundfos nabízí účinná oběhová čerpadla již několik let a v nedávné době uvedla
na trh inovované oběhové čerpadlo
MAGNA3. Čerpadlo MAGNA3
jje nástupcem
p
p
úspěšného
modelu
MAGNA, nabízí nové unikátní in
in-
Vysoce kvalitní
uživatelské rozhraní
Jednoduchá
integrace BMS
Upínací
kroužek
Lepší hydraulika
Senzory pro zjištění změn
6
Chlazení
zabraňuje
kondenzaci
Kompaktní stator
Referenční
standard EuP
MAGNA3
Oběhové čerpadlo MAGNA3 využívá pouze 25 % elektrické energie
ve srovnání se staršími standardními čerpadly s pevnými otáčkovými stupni (jako např. standardní čerpadlo UPS). Oběhové čerpadlo
MAGNA3 má však navíc o 40 % menší spotřebu, než požaduje nařízení směrnice EuP od 1. 1. 2013.
Magnet z neodymu
zvyšuje účinnost rotoru
Kompozitní obal rotoru
EuP
2015
Indikátor
stavu čerpadla
Jednoduchá kabeláž
Více dat do čerpadla a z čerpadla
teligentní funkce a výrazně nižší spotřebu energie. Oběhové čerpadlo MAGNA3 využívá pouze
25 % elektrické energie ve srovnání se staršími standardními čerpadly s pevnými otáčkovými
stupni (jako např. standardní čerpadlo UPS). Oběhové čerpadlo
MAGNA3 má však navíc o 40 %
menší spotřebu, než požaduje nařízení směrnice EuP od 1. 1. 2013.
To znamená, že samotné čerpadlo představuje významnou energetickou úsporu. V kombinaci
s nejnovějšími funkcemi čerpadla
MAGNA3 je možné zvýšit účinnost celého systému a dosáhnout
tak ještě větších úspor energie.
Kompletní řada pro širokou
řadu systémů
MAGNA3 je kompletní typová
řada, která obsahuje více než 150
různých jednoduchých a zdvojených oběhových čerpadel v provedení z litiny nebo korozivzdorné
oceli. Maximální dopravní výška
je 18 m a průtok 70 m3/h. Široká
typová řada umožňuje zvolit optimální velikost čerpadla na míru
daného systému.
STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
MAGNA3 je id
iideální
eááln
l í če
ččerpadlo
rpad
dlo
pro otopné a chladicí aplikace
aplikace, jakož i pro použití v domovních teplovodních oběhových soustavách.
Čerpadlo MAGNA3 je navrženo
pro čerpání kapalin, které vykazují teplotu od -10° C, a je tak vhodným řešením pro vysoce náročné průmyslové aplikace a systémy
geotermálního vytápění (GSHP).
Navíc je nyní teplota čerpané kapaliny (-10 °C až +110 °C) nezávislá
na okolní teplotě (0° C až +40 °C).
Inteligentní provozní režimy
Oběhové čerpadlo MAGNA3
umožňuje aplikovat plný rozsah možností řízení. Díky svým
inteligentním řídicím funkcím
AUTOADAPT a FLOWADAPT
vyniká čerpadlo MAGNA3 nad
jinými čerpadly na trhu. Řídicí
funkce FLOWLIMIT a Redukovaný noční provoz lze použít v rámci
všech režimů řízení.
Funkce AUTOADAPT neustále přizpůsobuje křivku proporcionálního tlaku a automaticky nastavuje vždy nejúčinnější křivku
s ohledem na měnící se požadavky a komfort uživatele. Funkce
AUTOADAPT je vhodná pro cca
80 % instalací.
Funkce FLOWADAPT
W
T je komb
bbikombinací funkcí AUTOADAPT
OADAPT
T a FLOW
AUTO
FLOWLIMIT. Čerpadlo MAGNA3 neustále monitoruje velikost průtoku
a dbá na to, aby nebyla překročena
jeho mezní hodnota FLOWLIMIT.
Tím šetří náklady spojené s vyvažovacím ventilem, který už tak není potřeba.
Oběhové čerpadlo MAGNA3
je vybaveno dále režimem regulace na konstantní tlak, režimem
regulace na proporcionální tlak,
režimem regulace na konstantní teplotu a režimem provozu dle
konstantní křivky.
Integrovaným měřič spotřeby tepla
Čerpadlo MAGNA3 je vybaveno patentovaným integrovaným měřičem spotřeby tepla,
který monitoruje distribuci a spotřebu tepelné energie a eliminuje
tak nadbytečné placení účtů v důsledku nevyváženosti otopné soustavy. Měřič spotřeby tepla má
přesnost měření ±1 % až ±10 %
v závislosti na provozním bodě
a může vám ušetřit náklady spojené s instalací samostatné jednotky
měření spotřeby tepla v rámci vaší soustavy.
Funkce FLOWADAPT
Funkce AUTOADAPT
H
H
[m]
[m]
Křivka
soustavy
Křivka
soustavy
Q [m3/h]
FLOWLIMIT
limitation
Q [m3/h]
Menší potřeba vyva
ažo
žova
vací
cích
ch
h
vyvažovacích
ventilů
Nová funkce FLOWLIMIT a řídicí funkce FLOWADAPT vám
umožňují nastavit pro vaše čerpadlo MAGNA3 mezní hodnotu průtoku. Čerpadlo pak bude kontinuálně monitorovat průtočné množství
kapaliny a zajišťovat, aby za stabilních provozních podmínek nebyl překročen požadovaný průtok.
Tím se snižuje riziko nevyváženosti soustavy, redukuje potřeba použití vyvažovacích ventilů
a v konečném důsledku se zlepšuje
celková energetická účinnost soustavy. K dodržení požadavků mezního průtoku v soustavě bude čerpadlo přizpůsobovat své výkonové
parametry danému provoznímu bodu, což se projeví ve výrazně nižší
spotřebě elektrické energie.
Ovládání s pomocí chytrých
telefonů a snadná integrace
Ovládací
panel
čerpadla
MAGNA3 umožňuje rychlé uvedení do provozu, nastavení požadovaného provozního režimu,
detekci poruch apod. Software čerpadla je dostupný v několika jazycích včetně češtiny a slovenštiny.
Čerpadlo MAGNA3 může také
bezdrátově komunikovat s chytrým mobilním telefonem pomocí aplikace Grundfos GO Remote
a přídavného hardware. Grundfos
GO Remote umožňuje intuitivní
ruční řízení čerpadla. Šetří cenný
čas potřebný pro řízení čerpadla,
výkazy a sběr dat. Grundfos GO
Remote funguje se všemi elektronickými čerpadly Grundfos a komunikuje prostřednictvím rádiového přenosu a také pomocí
infračervené technologie. Nabízí
lehkou nápovědu a pokyny spolu
s aktuálními daty z čerpadla.
Díky volitelným komunikačním modulům CIM, které podporují všechny standardní systémy komunikace, se čerpadlo
MAGNA3 stává ideálním doplňkem jakéhokoliv systému obsluhy
a řízení budov.
Čerpadlo MAGNA3 se dodává s vybavením pro bezdrátovou
komunikaci, a může tak být snadno připojeno k jinému čerpadlu
MAGNA3. Díky integrovanému
průvodci nastavením je připojení
k čerpadlu v paralelním zapojení
rychlé a snadné. Obě čerpadla pak
mohou být řízena společně v kaskádovém provozním režimu, střídavém režimu nebo v režimu se
záložním čerpadlem.
S využitím podkladů firmy Grudfos
Ivo Románek
Grundfos GO
GRUNDFOS s. r. o.
Čajkovského 21, 779 00 Olomouc, tel.: 585 716 111
e-mail: [email protected], www.grundfos.cz
7
STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
KONDENZAČNÍ PLYNOVÉ KOTLE VAILLANT
PRO BYTOVÉ A KOMERČNÍ OBJEKTY
Mít náklady na vytápění pod kontrolou. To je přání snad každého majitele
rodinného domu či bytu. Není divu. Vždyť spotřeba energií na vytápění tvoří
v mnoha případech více než 60 % nutných nákladů spojených s chodem
domácnosti a jejich ceny rok od roku rostou. Úspory se proto hledají všude.
Neprůhledné jsou zejména účty za tzv. dálkové vytápění z centrálních zdrojů
tepla. Podrobně se seznámit s hospodařením tepláren je takřka nemožné.
Přibývá tak těch, kteří uvažují o zřízení vlastní domovní kotelny.
Těmto požadavkům vychází vstříc společnost Vaillant svou inovovanou
řadou kondenzačních kotlů ecoTEC plus a ecoTEC pro. Ty jsou vhodné jak pro
vytápění rodinných, tak i bytových domů. V porovnání s běžnými konvenčními
kotli vykazují kondenzační kotle ecoTEC cca o 15 % vyšší účinnost a na
minimum je snížen i únik škodlivých emisí NOx a CO2 do ovzduší. My se dnes
podrobněji budeme zabývat kotli Vaillant ecoTEC plus vyšších výkonů.
Kondenzační kotle Vaillant jsou
vhodné jak pro komerční, tak i bytové
objekty
Kotle ecoTEC plus s typovým označením VU 806/5-5, VU 1006/5-5
a VU 1206/5-5 jsou plynové závěsné kondenzační kotle určené k vytápění v uzavřených teplovodních systémech a k ohřevu
teplé vody v nepřímotopných zásobnících.
Používají se v novostavbách i při modernizaci obytných a komerčních objektů s radiátorovým případně podlahovým vytápěním. Díky svým malým rozměrům (výška
960 mm, šířka 480 mm, hloubka 602 mm)
se vejdou prakticky všude. To je předurčuje především pro provádění rekonstrukcí.
Nedílnou součástí kotlů ecoTEC plus
je integrální kondenzační výměník tepla
z ušlechtilé oceli s vysokou účinností a hořák z ušlechtilé oceli s nízkými emisemi.
Nechybí možnost elektronického nastavení dílčího výkonu.
Společně s normovanou účinností
108 %, komfortními bezpečnostními programy a nízkou spotřebou energie jsou
kotle ecoTEC plus tepelnou technikou budoucnosti.
Zapojením kotlů do kaskády je
možné dosáhnout celkového výkonu
až 720 kW.
Kotle ecoTEC plus o výkonech 80 kW,
100 kW a 120 kW je možné provozovat nejen samostatně, ale lze je i zapojit
do kaskády 2 až 6 kotlů se stejnou velikostí výkonu. Při zapojení do kaskády lze
dosáhnout celkového výkonu až 720 kW.
Výhodou je možnost provozování topné
soustavy do provozního tlaku 6 bar.
Kaskádové řešení nabízí při použití několika kotlů vyšší flexibilitu při zásobování budovy teplem. To se projevuje velkým
rozsahem modulace kompletního kaskádového systému. Kotle jsou zapojovány a odpojovány podle potřeby.
Závěsný kondenzační kotel
VU ecoTEC plus
8
STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
Pro tyto aplikace nabízí firma Vaillant
i vhodné regulační systémy. Pro kaskádu až 6 kotlů je vhodný ekvitermní regulátor calorMATIC 630. Tento regulátor dále umožňuje regulovat v závislosti
na venkovní teplotě až 15 topných okruhů.
Samozřejmostí je i regulace přípravy teplé
vody v nepřímotopných zásobnících.
Poměr mezi nutným prostorem pro instalaci a tepelným výkonem upřednostňuje
použití těchto kotlů i pro rekonstrukce stávajících kotelen. K dispozici je široký sortiment příslušenství pro instalaci kaskády
kotlů v malých prostorách – ať jsou to stojany pro vlastní zavěšení kotlů, popř. sběrače/rozdělovače topné vody umožňující
velmi rychlou instalaci potrubních systémů v prostoru kotelny.
Závěr
Využití nových kondenzačních kotlů řady Vaillant ecoTEC plus je ideálním
řešením pro zajištění vytápění větších bytových souborů, škol, administrativních či
průmyslových objektů. Kotle vynikají malými rozměry a vysokou účinností topného výkonu. To z nich činí velmi efektivní
topný zdroj při realizaci rekonstrukcí i novostaveb.
Kaskádové zapojení kotlů Vaillant v řadě (zobrazeno bez izolace)
uzavírací kohout
pojistný ventil (příslušenství)
zapalovací transformátor
expanzní nádoba (příslušenství)
čerpadlo (příslušenství)
Z podkladů firmy Vaillant
zpracoval Ivo Románek
ventilátor
tlakový vodní senzor
čidlo NTC
pojistný bezpečnostní termostat
spalinový tlakový spínač
Přední strana
vstupní trubka
pojistný ventil
výstupní trubka
vysoce účinné čerpadlo
přípojka expanzní nádoby
sifon na kondenzát
napouštěcí ventil
napouštěcí ventil
přípojka plynu
Zadní strana
Spodní strana kotle s různými přípojkami
Funkční schéma kotle VU 806/5-5 eco TEC plus
Vaillant Group Czech s. r. o.
CZ - 252 19 Chrášťany 188, tel.: 281 028 011, fax: 257 950 917, e-mail: [email protected], www.vaillant.cz
9
STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
plánované kuchyně NATUREL
5 990,-/bm
AKČNÍ NABÍDKA
Proč právě KUCHYNĚ SIKO?
Upřednostňujeme individuální
přístup ke každému zákazníkovi.
Abychom připravili kuchyňské řešení šité
na míru právě vašim potřebám a přáním,
sjednejte si schůzku přímo s naším
odborným prodejcem na
www.siko.cz/schuzka
Čím vás v Siku potěšíme
montáž kuchyně ve vašem bytě zpravidla POUZE 1 den
montáž kuchyně trvá obvykle 2 - 3 dny
přivezeme vše NA MÍRU již z výroby dle vaší zakázky
pracovní desky a pulty se řežou až u vás v bytě
skříňky k vám dodáme převážně již SMONTOVANÉ
rozložené skříňky se montují až u vás
ceny uvádíme VČETNĚ pracovní desky, kování a úchytek
ceny jsou obvykle uvedeny jen za korpus a dvířka
vše na jednom místě (kuchyně, obklady, baterie, dřezy...)
pouze kuchyně
AKČNÍ CENY ZA BĚŽNÝ METR VČETNĚ
PRACOVNÍ DESKY, KOVÁNÍ A ÚCHYTEK
10
Čeho se vyvarujete
STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
Koupelnový audiosystém Kaldewei nabízí novou dimenzi relaxace
Nová akustická vana spojuje wellness s individuálním zážitkem z hudby
Hudba a zvuky formují náš život a ovlivňují naši náladu.
Jemné tóny dokáží uvolňovat napětí, oblíbená píseň
nás činí šťastnými. Kombinace zvukového systému
a koupací vany je proto důsledným zdokonalením
konceptu koupelen. Relaxační vanová lázeň má dnes
totiž více složek než jen vodu a pěnu do koupele.
Kaldewei podtrhuje novou akustickou vanou Sound Wave svou roli průkopníka koupelnové kultury. Nabízený
koupelnový zvukový systém pro vany rozšiřuje zážitek z relaxační koupele o novou dimenzi. Se systémem
Sound Wave můžete tóny nejenom slyšet, ale prostřednictvím vody je ve vaně také jemně cítit. Bude to zcela nový wellness zážitek pro Vaše smysly.
Sound Wave lze kombinovat se všemi
modely van Kaldewei. Jednotlivé komponenty včetně přijímače Bluetooth
zůstávají skryty a jsou nainstalovány
pod koupací vanou.
Systém Kaldewei Sound Wave má
přijímač, který umí přehrávat zvukové soubory z kteréhokoliv přístroje s funkcí Bluetooth. Vana přitom
funguje jako rezonanční těleso a vydává příjemný zvuk nejvyšší kvality.
Se systémem Kaldewei Sound Wave
se můžete doslova ponořit do hudby
a zažít neobyčejnou radost z relaxační koupele.
Sound Wave se skládá ze dvou
akustických měničů pro generování
zvuku šířícího se tělesem, šesti akustických desek, ovládacího boxu a přijímače a lze jej jednoduše a rychle namontovat na jakýkoliv model vany Kaldewei.
Zvukový systém Kaldewei se snadno ovládá jakýmkoliv audiopřístrojem
s funkcí Bluetooth, například chytrým
telefonem, počítačem nebo tabletem.
Stačí aktivovat funkci Bluetooth, vybrat přístroj Kaldewei „Sound Wave“
a pomocí dodaného kódu jej spárovat. Již od následujícího použití Sound
Wave váš přístroj automaticky rozezná.
Velké rodiny, jejichž členové mají různý hudební vkus, nemusí plavat na stejné vlně, protože v režimu párování může být uloženo až osm přístrojů.
Teď už jen stačí vybrat dotykem
prstu oblíbenou hudbu – a s novým
zvukovým zážitkem odplout z všedního dne.
Další informace na www.kaldewei.cz
11
KALDEWEI CS, s.r.o. | Na Pankráci 322/26, 140 00 Praha 4 | tel.: +420 226 218 590 | fax: +420 226 218 599
www.kaldewei.cz
STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
Stěnové topení - osvědčený princip z antiky
Teplé zdi proti plísním
Vlhké zdi nejsou pro nikoho velkou neznámou. Stačí špatná izolace domu, studené venkovní zdi nebo příliš vysoká relativní vlhkost
vzduchu kvůli nedostatečnému větrání. Nebezpečný problém – zejména z hlediska zdraví – to začne být v momentě, kdy se
objeví plíseň. Tomuto riziku se lze snadno vyhnout. Moderní stěnové topení totiž udržuje stěny teplé a zabraňuje kondenzaci vody.
Doprovodným efektem je příjemné sálavé teplo vytvářející citelný komfort.
Stěnové topení funguje v principu jako
vyhřátá schránka nebo jako hypokaustové topení v antice. Tehdy byl horký vzduch veden
dutými cihlami a při tom zahříval zdi. Dnes
jsou k dispozici systémy, které jsou flexibilní a především se dají rychle a čistě namontovat. Jsou vhodné pro každý typ konstrukce,
tedy jak pro masivní zdi, tak i pro hrázděné
zdivo. U novostavby jsou součástí projektu,
dají se ale instalovat i dodatečně v již stojících domech.
Suché a teplé zdi neplesniví
Plošné topení, ke kterému patří i topení
stěnové, nabízí dvě nesporné výhody. Jednak
pracuje s výrazně nižšími vstupními teplotami, čili šetří značně energii. Dále vytváří sálavé teplo. Tedy teplo, které je – v porovnání
s klasickým konvekčním teplem produkovaným topnými tělesy – vnímáno jako výrazně
příjemnější.
Stěnové topení je kromě toho speciálně
účinné v boji s problémem, který se objevil teprve s dokonale těsnícími izolacemi. Vytápění
pomáhá zabránit obávané tvorbě plísní v chladných rozích místností nebo kolem ostění oken.
Na teplých, suchých zdech se totiž plíseň nechce a ani nemůže usadit.
Plošné temperování stěn: Moderní systémy lze individuálně přizpůsobit. Fonterra Side 12 Clip společnosti Viega
pomocí podomítkových potrubních rozvodů optimalizuje klima v místnosti. (Foto: Viega)
Flexibilní, rychlá a čistá montáž
Stěnové topení existuje v různých provedeních. Výrobce Viega nabízí například pro renovaci systém se suchou montáží Fonterra Side
12. Jedná se o prefabrikované systémové prvky s již integrovanými topnými trubkami. Tyto
systémové prvky se jednoduše instalují na příslušnou nosnou konstrukci na stávajících stěnách. Stěnové topení lze přitom jen s pomocí
maloplošné regulační stanice napojit na původní rozvod k topným tělesům.
Systém se flexibilně přizpůsobí stavebním
dispozicím a dá se kombinovat i s podlahovým
topením. Také dodatečná izolace zdi je zcela
jednoduchá. Stačí na spodní konstrukci stěnového topení aplikovat difúzně otevřenou vrstvu,
například z dřevovláknitých desek. Kombinace stěnového topení a difúzně otevřené izolace způsobuje pozitivní posunutí rosného bodu,
a může dokonce vysoušet zdi.
Pohodové řešení: Díky plošnému topení se
bude teplo v místnosti šířit rovnoměrně.
Sálavé teplo, které je vnímáno jako mnohem
příjemnější než konvekční teplo vyzařované
topnými tělesy, navíc umožňuje zvolit nižší
teplotu místnosti. A to znamená úsporu
energie na vytápění. (Foto: Viega)
Flexibilní možnosti montáže i u již stojících staveb:
Příjemně teplé a díky tomu suché zdi nejsou
problémem ani při renovaci. Systém Fonterra
Side společnosti Viega montovaný zasucha nabízí
několik velikostí desek pro jednoduchou montáž
na stěnu nebo ostění. (Foto: Viega)
Viega s. r. o., J. Korty 12, 710 00 Slezská Ostrava, tel.: 595 054 933, fax: 595 054 162, e-mail: [email protected], www.viega.cz
12
STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
www.siko.cz | 46x v ČR a SK
13
STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
Nová generace
ohřívačů vody od Tater
Společnost TATRAMAT - ohrievače vody, s. r. o. je tradičním
slovenským výrobcem s bohatou historií, která představuje více
než 160 let výroby strojírenského spotřebního zboží. Historické
zkušenosti, stabilní zázemí a moderní technologie umožňují
produkovat široký sortiment ohřívačů vody vysoké kvality pod
známou značkou Tatramat. V roce 2004 se firma se stala členem
německé skupiny STIEBEL ELTRON GRUPPE a na českém trhu je
zastoupena její dceřinou společností STIEBEL ELTRON spol. s r. o.
Nové trendy v oblasti elektrických zásobníkových ohřívačů vody
V letošním roce vstupuje v platnost část LOT 2 Směrnice 2005/32/
EU, týkající se mimo jiné též snížení
energetické náročnosti přípravy teplé vody. Pro spotřebitele se tak stane,
stejně jako u ostatních domácích spotřebičů (pračky, ledničky, aj.), jasným
kritériem pro výběr úsporného ohřívače energetický štítek. Výrobci ohřívačů vody pro splnění náročných kritérií
štítkování museli přistoupit ke zvýšení tepelné izolace ohřívačů a u komfortních modelů též k využití elektronické regulace tzv. Smart control, která
se snaží omezit tepelné ztráty ohřívače.
Na významu do budoucna získají přístroje na ohřev teplé vody využívající tepelných čerpadel a solární energie.
Firma Tatramat proto po úspěšném
uvedení na trh komfortní řady elektrických zásobníkových ohřívačů vody EO
30-150 EL v hranatém provedení s řídící elektronikou Smart control zahajuje
prodej nových zásobníků základní řady ve válcovém provedení. Společným
rysem této nové generace přístrojů je
maximální snaha o dosažení lepších
technických parametrů při zachování
kompatibility s předchozími modely.
Vzhledové provedení přístrojů bylo navrhováno předními německými
designéry, kteří mysleli i na praktické
detaily, jako je usnadnění manipulace se zařízením při montáži. Jedinečný
koncept upevnění krytu elektroskříňky ke dnu vnějšího pláště umožňuje jednoduchou demontáž bez potřeby odpojování jakýchkoliv kabelů či
elektrosoučástí, čímž ulehčuje přístup
v případě servisního zásahu.
Jedním z nejdůležitějších prvků,
kromě konstrukce, ovlivňujících hodnoty tepelných ztrát je typ a tloušťka tepelné izolace. Ta zabezpečuje, aby teplo zůstávalo tam, kde má,
tedy uvnitř nádrže, a nevyzařovalo do okolí. Ohřívač vody takto může splnit svoji primární funkci a to
ohřev a akumulaci teplé vody. Ohřívače EOV disponují izolací z tvrdé dvojsložkové PU pěny o tloušťce 43 mm
(u objemu 30 a 50 l) a 48 mm (u objemu 80-200 l). Oproti přístrojům předchozí typové řady EOV 32-202 jsou
tak tepelné ztráty téměř o 1/3 nižší.
Vnitřní nádrž je smaltovaná vysoce
kvalitním smaltem se speciálním složením CoPro. Tatramat byl jako první společnost ve střední a východní
Evropě oceněný prestižním certifikátem kvality pro smaltované produkty, který uděluje po náročném auditu Evropská komora výrobců smaltu
(European Enamel Authority- EEA).
Vnitřní nádrž je smaltovaná z obou
stran. Tím se zabezpečí ještě delší životnost produktu. Doplňkovou
ochranu proti korozi, kromě kvalitního smaltování, tvoří i hořčíková anoda. Ta je dimenzovaná podle nejpřís-
nější normy v EU DIN 4753, která
předpisuje velikost anody v závislosti na smaltované ploše.
Díky nejmodernější konstrukci nádrže a konceptu vstupu a výstupu vody
je možné odebrat z ohřívačů při jejich
nastavení na teplotu 60 °C nadprůměrné množství smísené vody. Například
u 50l ohřívače je možné vypustit na jeden odběr, uskutečňovaný bez zapnutého ohřevu vody, až 99 l vody o teplotě
40 °C. U 120l ohřívače je to až 224 l vody o teplotě 40 °C
Elektrické topné příruby s trubkovými topnými tělesy jsou v nerezovém
provedení. Výrobcem je samozřejmě
přední výrobce topných těles v Evropě firma STIEBEL ELTRON. Topná tělesa splňují nejpřísnější kritéria
a jsou podrobována náročným zátěžovým testům.
Současně s elektrickými ohřívači vody budou uváděny na trh i nové kombinované závěsné ohřívače vody. Většinu vlastností mají společných,
navíc jsou vybaveny tepelným výměníkem (trubkovým nebo dvouplášťovým), který lze připojit na zdroj vytápění (např. plynový kotel). Podstatným
vylepšením oproti předchozí generaci kombinovaných ohřívačů je přípojka cirkulace a samostatná jímka pro čidlo tepla okruhu s výměníkem.
Uvedením těchto nových přístrojů na trh tak firma Tatramat završila
generační výměnu kompletního sortimentu výrobků.
Další podrobnosti najdete na webových stránkách výrobce www.tatramat.cz
Ing. Petr Novotný
Stiebel Eltron spol. s r.o.
STIEBEL ELTRON spol. s r.o.
K Hájům 946, 155 00 Praha 5, tel.: 251 116 140, fax: 251 116 181, e-mail: [email protected], www.tatramat.cz
14
STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
15
STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
NÍZKOEMISNÍ KOTEL
DAKON FB2 AUTOMAT NA TUHÁ PALIVA
šetří životní prostředí a splňuje podmínky pro udělení kotlíkové dotace
Když český parlament začal projednávat návrh
nového zákona o ochraně ovzduší, který měl zpřísnit
emisní limity kotlů na tuhá paliva, rozhodla se značka
Dakon soustředit na modernizaci univerzálního kotle
DOR. Tímto nejúspěšnějším českým kotlem topí dnes
odhadem sto tisíc domácností v celé České republice
a Dakon považuje za svou čest i povinnost zajistit
svým zákazníkům vhodnou náhradu,
až tyto kotle doslouží fyzicky či morálně.
16
Právě morální zastarání bylo kvůli novému zákonu na pořadu dne. Původní kotle DOR by
totiž nevyhověly podmínce, že
od 1. ledna 2014 je možné dodávat
na český trh pouze kotle s emisní třídou 3 nebo vyšší. To by znamenalo, že by z trhu zmizel nejprodávanější univerzální ocelový
kotel, který si každý rok nainstaluje 8 000 českých rodin. Inovovaná verze kotle DOR F byla na trh
uvedena na podzim 2011, rok
před schválením zákona o ochraně
ovzduší a Dakon byl první značkou, která dokázala nabídnout univerzální kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním certifikovaný
ve třídě 3.
skoslezském kraji. Byli to právě
obchodní zástupci značky Dakon,
kteří poukazovali na to, že výrobní
závod, který sídlí v tomto kraji, by
rozhodně měl reagovat na výzvu,
jejímž cílem je zlepšení životního
prostředí. Moravskoslezský kraj je
oblastí, která je nejvíce postižena
špatnou kvalitou ovzduší.
Jako základ nového kotle bylo zvoleno těleso litinového kotle
FB2. Kotel FB2 vznikl jako nástupce oblíbeného kotle FB, který byl
ale vyráběn z nakupovaných litinových dílů. Při přípravě inovovaného kotle bylo rozhodnuto, že nové těleso bude odléváno ve vlastní
slévárně firmy Bosch Termotechnika. Naneštěstí byl nový typ vyvinut ještě před schválením zákona o ochraně ovzduší, a tak jsme ho
v České republice mohli prodávat
jen do konce roku 2013, tedy necelé dva roky. Bylo tedy logické, že
pro nový automat bylo zvoleno právě toto nové litinové kotlové těleso.
Vývoj celého kotle probíhal ve vývojovém středisku v Krnově.
Zde je potřeba zdůraznit právě slova ruční přikládání paliva.
Původní továrna Dakon v Krnově (spolu s druhou továrnou v Albrechticích) je nyní závodem, který se v rámci koncernu Bosch
Termotechnika soustřeďuje na výrobu kotlů na tuhá paliva. Přesto, nebo možná právě proto, šířka sortimentu není nijak závratná.
Vyrábíme jeden typ univerzálního ocelového kotle, jeden litinový a jeden typ zplyňovacího kotle. Díky své přítomnosti v každé
evropské zemi je ale Bosch Termotechnika schopna velkou část
produkce krnovského výrobního
závodu vyvážet do dalších zemí.
Výsledkem velkých výrobních objemů a racionalizace výroby je, že
poměr kvality a ceny kotlů Dakon
je na nadprůměrné úrovni.
Součástí vývoje bylo od začátku pečlivé testování v krnovské laboratoři i v terénu u vybraných uživatelů. Řadu zajímavých
podnětů firma získala též na výstavě Infotherma v lednu 2013, kde
byl prototyp vystaven a setkal se
s mimořádným zájmem návštěvníků. V tomto směru se Dakon může spolehnout na neobyčejně širokou základnu uživatelů, kteří mají
dlouholeté zkušenosti s vytápěním.
Rozhodnutí vyrábět kotle s automatickým podáváním paliva
předcházela proto podrobná studie
trhu v ČR, na Slovensku a v Polsku. V České republice byl silným
impulzem pro zavedení výroby takového kotle Společný program
na výměnu kotlů, který se nejdříve
jako experiment rozběhl v Morav-
Cílem vývoje bylo vytvořit solidní kotel s dlouhou životností,
s parametry odpovídajícími zvýšeným nárokům na kvalitu spalování
v České republice, s jednoduchou
a nenáročnou obsluhou a samozřejmě s rozumnou cenou. Přitom
ale zůstal maximální důraz na bezpečnost celého zařízení, což je pro
STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
firmu Bosch typické. Byly zvoleny dva výkony pokrývající potřebu valné většiny uživatelů, kteří
vytápějí rodinné domy. Pro snazší
prostorovou montáž jsou oba výkony dodávány v pravé i levé variantě, podle toho, na které straně je
umístěn zásobník paliva. Velikost
zásobníku byla navržena tak, aby
umožnila 30 hodin vytápění při
jmenovitém výkonu kotle, v praxi
tak bude třeba doplnit palivo jednou za 3 až 5 dnů.
Důležitou podmínkou pro konstruktéry bylo, aby kotel umožnil spalování u nás nejvíce rozšířeného paliva, hnědého uhlí. To
bylo splněno a v kotli lze topit též
černým uhlím, případně dřevními
peletkami. Pro každý druh paliva
jsou v regulaci přednastaveny parametry, takže uvedení do provozu a samotné provozování kotle se
tím zjednodušilo.
K regulaci kotle bylo zvoleno
řešení, kdy se měří nejen teplota
vody v kotli, ale také teplota spalin
odcházejících z kotle do komína.
Tento princip, který zdaleka nepoužívají všichni výrobci, zpřesňuje činnost regulace, a zlepšuje tak
kvalitu spalování a pozitivně ovlivňuje dlouhodobou spotřebu paliva.
Aby kotel dobře sloužil, je nutné ho správně nainstalovat a hlavně uvést do provozu. Na rozdíl
od kotle s ručním přikládáním, jakým je třeba DOR F, sestává automat navíc z regulátoru, ventilátoru
a motorem poháněného podavače,
jejichž správnou součinnost je třeba na místě prověřit a nastavit, protože jedině tak bude kotel skutečně
dosahovat deklarovaných parametrů. To s sebou nese vyšší nároky
na znalosti montážníků a servisních techniků. Díky své dlouholeté tradici spolupracuje Dakon
s početnou skupinou firem, které
pravidelně školí. V pražském sídle společnosti Bosch Termotechnika vzniklo nové školicí středisko
a trénink se vždy skládá z teoretické i praktické části.
Během roku 2013 prezentoval
Dakon nový automatický kotel
na řadě oblastních výstav po celé
republice a všude se setkal s velkým zájmem ze strany návštěvníků. Značka Dakon se těší stále
značné důvěře domácích zákazníků. Navíc jsme kotel uvedli
na trh v době, kdy ve třech krajích byly vyhlášeny programy
na výměnu kotlů. Kotel FB2 Automat je samozřejmě zařazen
do seznamu Státního fondu životního prostředí a splňuje podmínky pro udělení dotace na jeho koupi.
Přesto nás prodeje kotle příjemně překvapily, od uvedení na trh v srpnu 2013 do konce
roku jsme prodali téměř 500 kusů automatických kotlů. V následujícím roce předpokládáme
rozšíření dotačních programů
i do dalších krajů a nadále se
zvyšující poptávku po tomto typu kotle.
Z podkladů firmy Dakon
redakce
Bosch Termotechnika s. r. o.
Průmyslová 372/1, 108 00 Praha 10 – Štěrboholy, e-mail: [email protected], www.dakon.cz
17
STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
ZAŘÍZENÍ DAIKIN
jsou zárukou nejvyšší kvality
a procesu neustálé inovace
Společnost Daikin je předním světovým výrobcem a dodavatelem zařízení pro topení,
ventilaci a klimatizaci, včetně řešení pro tepelná čerpadla a mražení. Pozici ředitele
Daikin Airconditioning Central Europe – Czech Republic spol. s r. o. zastává
Ing. Hrvoje Krapanic, se kterým jsme měli možnost hovořit začátkem prosince.
Jak byste zhodnotil prvních 15 měsíců od svého nástupu do funkce ředitele Daikinu v ČR?
Byla zde představena celá řada novinek.
Mohl byste přiblížit ty nejdůležitější z nich?
Prošli jsme nejen několika organizačními změnami, ale také změnami myšlení. Posílili jsme náš tým,
definovali jsme naše priority a nyní před sebou máme
nové ambiciózní cíle. Další vývoj a organizační změny budou pokračovat i nadále, protože se nehodláme
zastavit na současné pozici. Česká republika je námi
vnímána jako jeden z nejvýznamnějších trhů ve střední Evropě. Nachází se zde 2 výrobní závody, jeden
v Plzni a druhý v Brně. Daikin je tedy v České republice doma hned dvakrát.
Nová generace VRV IV
Dlouho očekávaná nová generace VRV systému
je již čtvrtá v pořadí od roku 1982. Tímto produktem, který má výhody, jimž se velmi těžko konkuruje, jsme opět potvrdili naši vedoucí roli ve světě.
Jedinečné vlastnosti poskytují našim uživatelům maximální komfort při maximální úspoře energie. Mezi nejzajímavější nové unikátní funkce patří: nepřetržité vytápění během odmrazování a dále, že VRV
IV používá na odmrazování teplo z nádoby, ve které
se teplo akumuluje během normálního topného režimu. Vnitřní jednotky tak i nadále topí a uživatel necítí žádný vnitřní diskomfort. Pro instalační techniky je VRV IV bezstarostné jak při manipulaci, tak při
uvedení zařízení do provozu, jelikož většinu operací
lze udělat z počítače. Spojením všech těchto novinek
a současných výhod Daikin VRV nabízí mnoho benefitů pro naše partnery a koncové zákazníky.
Letošní rok byl také ve znamení veletrhu ISH
ve Frankfurtu. Jak ho hodnotíte s odstupem času i z pohledu českých návštěvníků?
O veletrh ISH je vždy velký zájem z řad českých
podnikatelů. Na místě vystavovala skupina Daikin,
takže pro nás to bylo velmi důležité a byli jsme velmi rádi, že jsme tam viděli české partnery, kteří navštívili náš stánek ve velkém počtu. Poslední ročník
veletrhu byl úspěšný především tím, že jsme vystavovali nové produkty, získali cenné kontakty i informace a také, že čeští partneři měli zájem o novinky Daikin.
Kazetová jednotka s plochým dekoračním
panelem
Kazetová jednotka s plochým dekoračním panelem vznikla na základě našeho naslouchání potřebám
klientů. Jednotka má nejmodernější konstrukci a elegantní vzhled. Do stropu je integrována bez výstupků
a bezproblémově pasuje do euro rastrových stropních
panelů. Neobyčejná kombinace ikonického designu
a technické dokonalosti s elegantním povrchem v bílé nebo v kombinaci stříbrné a bílé barvy je oblíbeným řešením architektů a investorů. Daikin je odhodlán udržovat technické i designové inovace i nadále
tak, aby vyhovovaly požadavkům trhu.
Daikin Altherma LT
Naše nové nízkoteplotní tepelné čerpadlo
Daikin Altherma nabízí možnost většího výběru vnitřních
jednotek, které jsou nyní k dispozici ve dvou verzích – jako
nástěnná jednotka nebo jednotka volně stojící, která v sobě integruje i zásobník na teplou užitkovou vodu. Tento krok
přinesl snadnější servis zařízení a nižší potřebu instalačního
prostoru. Nová 4kW jednotka je vhodná pro nízkoenergetické domy, což dokazuje naše
odhodlání podporovat energeticky efektivní řešení a úspory energie. Naše tepelné čerpadlo je poháněno
18
Daikin invertorovou technologií, což zaručuje vyšší
účinnosti a nižší provozní náklady. Navíc může jednotka pracovat až do -25 °C a kompresory jsou vyráběny v továrně Daikin Device v Brně.
Ururu Sarara
V listopadu jsme na evropský trh uvedli první tepelné čerpadlo vzduch – vzduch s ekologicky nezávadným chladivem R32. Chladivo R32 činí z Ururu
Sarara energeticky nejúspornější zařízení ve své třídě na trhu (A+++). Ururu Sarara (název pochází z japonského ururu – zvlhčování a sarara – odvlhčování)
je jediný systém tepelného čerpadla na světě, který
kombinuje chlazení, topení, čištění vzduchu, větrání, zvlhčování a odvlhčování v jednom. Velmi moderní design jednotky obdržel prestižní ocenění Red
Dot Design pro letošní rok 2013. Mezi nové funkce
Ururu Sarara patří automatické čištění filtru a snížení spotřeby energie o 25 %. Díky aerodynamicky navrženým klapkám výstupu vzduchu je proud vzduchu
STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
konalejší. Kazetová jednotka s plochým dekoračním
panelem má nejvhodnější využití v administrativních
budovách, o něž je stále značný zájem a to nám zaručí úspěchy s tímto zařízením i v budoucnu.
Tepelné čerpadlo DAIKIN VRV IV vzduch-vzduch vyhrálo nedávno ocenění Plus X 2013.
Jak si ocenění vážíte?
upraven tak, aby bylo dosaženo co nejpříjemnějšího
klima v místnosti. Vzduch je odsáván přímo ze země
a je pak směrován ke stropu, což znamená, že proud
vzduchu dosáhne i do nejodlehlejších koutů místnosti. Přístroj má nový senzor „inteligentní oko“, který
pomáhá nasměrovat proud vzduchu od všech osob
v místnosti tak, aby nebyly rušeny průvanem. Po více než 20 minutách bez detekce pohybu v místnosti
čidlo automaticky aktivuje úsporný provoz přístroje,
který i nadále snižuje spotřebu energie.
Jsou již tyto produkty dostupné zákazníkům
na českém trhu? Jaký je o ně zájem ze strany investorů?
Ano, všechny tyto produkty jsou již na českém
trhu dostupné, tudíž máme k dispozici i řadu referencí s těmito zařízeními. Zatímco VRV IV a Daikin Altherma jsou již velmi známé a plně začleněné
do našeho produktového portfolia, kazetovou jednotku s plochým dekoračním panelem a Ururu Sarara s chladivem R32 budeme stále propagovat i v budoucnu. Současná čísla prodeje těchto zařízení jsou
uspokojivá, ale my v Daikinu chceme být vždy nejdo-
Tohoto ocenění si velice vážíme, jelikož se jedná o skutečně odborné zhodnocení našeho VRV IV.
Svými jedinečnými vlastnostmi dokázalo VRV IV
přesvědčit porotu ve všech čtyřech kategoriích: inovaci, vysoké kvalitě, funkčnosti i ekologii. Světové
ocenění Plus X je již 10 let známé jako ocenění pro
novinky na poli technologie, sportu a životního stylu. Oceňují se jím produkty, které jsou životaschopné i v budoucnosti a mají záruku nejvyšší kvality,
čímž se odlišují od konkurenčních výrobků. Každý
nominovaný produkt je testován a probírán do detailů v hodnoticím procesu, který trvá několik týdnů. Odborníci, nezávislí odborní novináři a osobnosti
z 25 průmyslových odvětví vybírají nejvíce inovativní produkty s nejlepším výkonem. Při udělení pečeti kvality Plus X Award pro VRV IV odborná porota
ocenila jeho bezkonkurenční vlastnosti, které mimo
jiné zahrnují variabilní teplotu chladiva, která optimalizuje účinnost a sezónní topný kontinuální režim
během odmrazování pro větší pohodlí uvnitř budov.
Považujeme to za uznání naší práce na vývoji lepších a užitečnějších výrobků pro koncové uživatele,
což nás neustále motivuje, abychom i nadále pokračovali v této správné cestě. Dalším důkazem našeho úspěchu je skutečnost, že Daikin patří mezi 100
nejvíce inovativních společností na světě, které byly
uveřejněny v časopisu Forbes.
V polovině roku jste spustili partnerský program nazvaný „Home C°mfort Expert“. O co jde?
Tento program ustanovuje Home C°mfort Experty, což jsou odborníci na zařízení Daikin určená
pro rezidenční trh. Tito partneři byli podrobeni přísnému výběrovému řízení a jsou odborníky na rezidenční produkty a technologie Daikin. Přes obchodní
partnery Home C°mfort Experty je zaručena vysoká
kvalita a spolehlivost, ze které profitují jak instalační firmy, tak koncoví zákazníci. A proto je know-how
partnerských firem nesmírně důležité, firmy jsou tak
schopné zajistit kompetentní a profesionální poradenství. Společnosti, které nesou toto označení Home
C°mfort Expert, jsou plně obeznámeny s produkty
Daikin a technologiemi určenými pro rezidenční využití. Ve svých showroomech mohou ukázat většinu relevantních výrobků Daikin pro rezidenční využití a jsou zvány na různá školení a semináře, která
zvyšují jejich odbornost. To znamená, že označení
Daikin Home C°mfort Expert je vyjádřením nejvyšší odbornosti a díky němu se prokazuje způsobilost
a profesionální poradenství ve všech oblastech klimatizačních zařízení Daikin. Pro instalační společnosti
a koncové zákazníky je tak cennou pomůckou pro výběr správného dodavatele v realizaci optimálního řešení pro inviduální potřeby vnitřního prostředí.
Mohl byste uvést nejzajímavější úspěšné realizace v roce 2013?
Mezi naše nejzajímavější realizace za poslední
období bych zařadil tyto reference: Lékařská fakulta Ostrava Zábřeh, Administrativní budova Kaufland
Praha, MZLU Brno, Oltis Olomouc, obchody LIDL,
obchody Billa, různé pobočky Komerční banky, atd.
Jsme rádi, že můžeme představit různé, úspěšné projekty po celé České republice. Také to značí, že
možnosti našeho řešení jsou velmi různorodé, od kancelářských prostor až po rodinné domy. Daikin opravdu
nabízí všechno. Tyto projekty jsme uskutečnili společně s našimi partnery, se kterými vždy hledáme nejlepší možné řešení pro klienta. Naši partneři navrhují řešení a poté zajišťují i vysokou kvalitu instalace a servisu
našich zařízení. Bez našich partnerů by nebylo možné
uskutečnit celou řadu tak zajímavých instalací.
Kdy bude otevřeno nové Evropské vývojové centrum v plzeňské továrně Daikin Industries
CZ, o kterém jsme mluvili vloni a čím se bude tato instituce zabývat?
Naše továrna Daikin Industries CZ plánuje otevřít Evropské vývojové centrum na jaře 2014. Toto
plzeňské Evropské vývojové centrum bude hlavním
vývojovým centrem pro klimatizační výrobky v Evropě (zejména přímé expanzní zboží). Máme v plánu zde zaměstnat více než 120 lidí a centrum by mělo
být hlavní hnací silou pro budoucí evropské operace.
Ještě bych rád dodal, že v současné době vyrábíme
v Evropě více než 80 % produktů, které se v Evropě
i prodávají. Zajišťujeme tedy, že naši evropští zákazníci získají přesně ty produkty, které jsou vhodné pro
jejich evropské potřeby. Tím se ještě zvýší význam
českého trhu v naší skupině Daikin, protože zde bude
v budoucnu hlavní vývojové centrum pro klimatizační jednotky v Evropě.
Co Vás čeká v nejbližší budoucnosti?
Život v Daikinu je vždy velmi vzrušující, protože se neustále děje něco nového. Představujeme nové
produkty, nové produktové funkce, některé technologie zažívají facelifting a hlavně nikdy nespíme. Díky
našemu profesionálnímu přístupu k trhu mohou partneři Daikinu vždy očekávat ještě výraznější podporu z naší místní organizace, na což jsme velmi hrdí.
Mohu oznámit i některé z českých plánovaných
činností. Máme v plánu podílet se na veletrhu Aquatherm 2014, kde se představí minimálně 4 novinky.
Dále plánujeme uspořádat semináře pro technické experty s vysoce modernizovaným přístupem. Tímto
bych rád pozval vaše čtenáře na veletrh Aqua-therm
i na naše semináře. Dále budeme například pokračovat v dlouhodobém projektu Home C°mfort Expert
a spoluprací s našimi továrnami Daikin Industries
v Plzni a Daikin Device v Brně.
Děkujeme za rozhovor
Ing. Jiří Zahradnický
Daikin Airconditioning Central Europe Czech Republic spol. s r. o.
budova IBC - Pobřežní 3, 186 00 Praha 8
tel.: 221 715 700, fax: 221 715 701, e-mail: offi[email protected], www.daikin.cz
19
STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
20
STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
Komplexní řešení značky Buderus
NOVINKA
Značka Buderus nabízí svým zákazníkům technickou podporu a komplexní řešení
v oblasti vytápění a ohřevu teplé vody. Již v projektové fázi je s projektantem
vytápěcího systému v kontaktu tým technické podpory Buderus. Tím je zajištěno
technické řešení přímo na míru a optimální sladění všech komponentů navrženého
zařízení. Následuje podpora montážní firmy při přípravě zakázky a především
technická podpora při samotné montáži. Posledním dílkem do skládačky je servisní
partner, který celé zařízení uvede do provozu a zaškolí uživatele.
Emisní
tř ída
3
Logano G221 A
s automatickým podavačem
Obr. 1: Třicet deskových kolektorů Logasol SKN 4.0-s na střeše bytového domu.
Krásnou ukázkou výše popsané součinnosti je čtyřpodlažní zateplený panelový dům se 44
bytovými jednotkami, který se nalézá na okraji
severočeského města Louny. Majitelům domu
se podařilo odpojení od centrálního zdroje tepla
a vybudování vlastní plynové kotelny. Novým
zdrojem tepla pro vytápění a ohřev teplé vody je kaskáda dvou nástěnných kondenzačních
kotlů Logamax plus GB162-80 kW. Pro ohřev
teplé vody je na ploché střeše domu umístěno
ve třech řadách celkem 30 deskových solárních
kolektorů Logasol SKN 4.0-s. Solární systém
dle výpočtů vyrobí za rok 32 MWh tepla, což
pokryje spotřebu teplé vody domu z cca 50 %.
V technických místnostech nalezneme celkem 5
zásobníků Logalux SU750, které slouží pro předehřev a dohřev teplé vody. Celý systém kaskády kotlů, otopných okruhů a solárního systému je řízen vyspělou regulací Logamatic 4323
s příslušnými rozšiřovacími moduly.
Celá realizace proběhla bez větších problémů díky součinnosti projektanta, technického
oddělení Buderus a realizační firmy se servisním technikem, který instalaci uvedl do provozu. Tento model poskytování komplexní technické
podpory projektantům ve
fázi plánování otopného
systému a podpora montážní firmy ve fázi realizace
funguje u značky Buderus
již mnoho let a vzhledem
k dosavadním zkušenostem a kladným ohlasům ze
strany zákazníků lze říci, že
se jedná o cestu správným
směrem.
Ing. Václav Švorčík,
Bosch Termotechnika s.r.o.,
obchodní divize Buderus
Obr. 2: Kaskáda dvou plynových kondenzačních kotlů
Logamax plus GB162-80
] Litinový článkový teplovodní kotel na tuhá
paliva s výkony 25 a 30 kW
] Určený pro spalování dřevěných pelet,
černého a hnědého uhlí
] Doba hoření až 72 hodin v běžném
provozu
] Tepelná účinnost dle paliva až 80 %
] Automatická regulace přívodu vzduchu
] Pro systémy se samotížným i nuceným
oběhem otopné vody, s otevřenými
i uzavřenými expanzními nádobami
] Modulace výkonu dle teploty vody
a teploty spalin
] Unikátní konstrukce litinového šnekového
podavače zaručuje dlouhou životnost
a hladký provoz kotle
] Splňuje přísné emisní limity třídy 3
(dle normy ČSN EN 303-5)
Navštivte nás na veletrhu
Infotherma, výstaviště
Černá louka Ostrava
13. – 16. 1. 2014
Více informací na e-mail: [email protected],
tel.: +420 272 191 105 /110.
www.buderus.cz
21
STAV
ST
STAVEBNÍ
AVEB
EBNÍ
NÍ A INV
INVESTORSKÉ
NVES
ESTO
T RS
RSKÉ
KÉ N
NOVINY
OVIN
OV
NY
Membránové
expanzní
nádoby
Zařízení pro
odplyňování
a odlučovače
Doplňování
vody
a úprava
kvalitní vody
Výrobní
program
Reflex
Služby
a podpora
Expanzní
automaty
Zásobníky TV
a výměníky
tepla
Solární
technika
REFLEX
Novinky představené na ISH 2013 na českém trhu
Společnost Reflex prošla v roce 2013 v oblasti korporátního designu a výrobního programu „malou revolucí“.
První prototypy nových výrobků byly představeny na expozici při výstavě ISH 2013 ve Frankfurtu nad
Mohanem a již při tomto představení získaly velký zájem mezi odbornou veřejností. Zároveň byl velmi kladně
hodnocen nový firemní corporate design včetně nově modifikovaného loga a dokumentace. Nyní přichází
fáze zavádění výrobků na jednotlivé trhy, kde český trh zaujímá v exportu jedno z předních míst.
Změny v produktových řadách byly cíleny zejména do oblasti regulační techniky a o něco méně zasáhly konstrukci hydrauliky, kde výrobky Reflex vykazují velkou robustnost, provozní spolehlivost a několik
patentovaných řešení.
Základním cílem nového designu řídících jednotek byla univerzálnost a jednoduchost obsluhy. Výsledkem práce vývojářů jsou dvě řídící jednotky, které
pokryjí prakticky veškerou automatizovanou techniku
Reflex. Tuto univerzálnost ocení kromě montážních
firem také provozní a servisní technici a to jak při samotné obsluze řídících jednotek tak i případně při zajišťování servisu a údržby.
Základní regulací je řídící jednotka Reflex Basic.
Ta komunikuje pomocí dvouřádkového podsvíceného
displeje v plném textu v českém jazyce. K dispozici je
mimo jiné rozhraní RS485, digitální kontakt pro hlášení sumární poruchy a digitální vstup například pro
kontaktní vodoměr.
Pokročilá řídící jednotka Reflex Touch navíc disponuje grafickým TFT displejem s integrovanými pří-
ručkami, dalším rozhraním RS485, 2 analogovými
výstupy pro snadnou parametrizaci, rozhraními pro
Bluetooth, HMS-Network a KNX, a současně slotem pro paměťové karty SD. Integrování řídících jednotek do nadřazených regulačních systému je tak jen
otázkou volby vhodného komunikačního protokolu.
Velkou výhodou je možnost zobrazit schéma zapojení zařízení s indikací provozních hodnot a aktivních
řízených prvků. Ke každému parametru lze zobrazit rozsáhlou nápovědu, popřípadě kompletní návod
k obsluze.
Udržování tlaku, automatické doplňování
a odplyňování v soustavách do cca 400 kW
Optimální řešení pro soustavy do uvedeného tepelného výkonu je kombinace expanzní membránové nádoby a zařízení Servitec. Udržování provozního tlaku přebírá správně nastavená expanzní
nádoba a zajištění doplňovaní a odplyňování soustavy pak provádí odplyňovací automat Servitec.
Zařízení Servitec provádí odplyňování za přispě-
Servitec
22
STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
ní podtlaku ve vakuové komoře nástřikem vody
do vakua.
Soustavy s výkonem do 8 MW
Pro uvedené soustavy lze výhodně použít čerpadlový expanzní automat Variomat, který zajistí nejen udržování tlaku v soustavě, ale i důkladné odplynění za barometrického tlaku a doplňování. Zvětšený
objem soustavy při zahřátí se přepouští do beztlaké
nádoby expanzního automatu a zpět při chladnutí se
vrací pomocí čerpadla. V beztlaké nádobě dochází
k odplyňování vody (místo s nejnižším tlakem), kde
si voda na základě fyzikálních zákonů udrží jen minimální nasycenost plynem. Postupně se sníží koncentrace rozpuštěného plynu v celé soustavě na takovou
úroveň, že v žádném místě soustavy při provozním
tlaku nedojde k jeho uvolnění. Navíc je v nádobě
Variomat otopná voda oddělena od okolní atmosféry
butylovým vakem, čímž je zamezeno jakékoliv možné zpětné kontaminaci již jednou odplyněné vody
atmosférickým vzduchem.
Soustavy s výkonem nad 8 MW
Udržování tlaku, doplňování a odplynění v rozsáhlých soustavách lze řešit expanzními automaty Variomat Giga. Pracují na stejném principu jako Variomat, nicméně posouvají rozsah použití i pro
nestandardně velké aplikace. K dispozici je mnoho
kombinací hydraulických a řídících modulů podle požadavků na výkon a stupeň řízení.
Pro nestandardní aplikace mimo rozsah sériově
vyráběných typů lze zařízení Variomat Giga navrhnout individuálně podle konkrétní soustavy a požadavků projektanta.
Variomat
Podtlakové odplyňování, automatické
doplňování
Jakýkoliv stávající expanzní systém lze doplnit odplyňovacím automatem Servitec. Tento automat přepouští vodu ze soustavy do podtlakové trubky
a zpět v závislosti na nastaveném režimu odplyňování. Odplyňování vody se tak odehrává ve vakuu,
které je vytvářeno dýzou. Dýza se rozprašuje nastřikovanou vodu a je dimenzována tak, že „nestačí“ čerpadlu, které vodu vrací do soustavy a vyprazdňuje vakuovou trubku rychleji, než se voda plní dýzou.
Ve vakuu je rozpustnost plynů ve vodě téměř nulová.
Při dosažení spodní hladiny čerpadlo vypne, hladina
v trubce začne stoupat a vytlačí uvolněný plyn přes
speciální armaturu do atmosféry. Servitecem můžeme soustavu také plnit, čímž v počátku odstraníme až
80 % dusíku a kyslíku obsaženého ve vodě vodovodního řádu. Také v průběhu provozu prochází veškerá doplňovací voda tímto podtlakovým procesem odplyněním. Servitec může spolupracovat s jakýmkoli
expanzním zařízením a je velice vhodný pro rekonstrukce systémů a pro soustavy, kde jsou problémy se
zavzdušňováním. Standardní sériové velikosti vystačí pro objemy soustav až 200 m3, rozsáhlejší soustavy
lze řešit v rámci zakázkové výroby.
Reflex CZ, s.r.o.
Variomat Giga
Sezemická 2757/2, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice
tel.: 272 090 311, fax: 272 090 308
e-mail: refl[email protected]flexcz.cz, www.reflexcz.cz
23
STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
Hořák Weishaupt monarch® WM50 (do 11 000 kW)
S konstrukční řadou monarch® WM pokračuje
přes 60 let úspěšná série hořáků Monarch.
Moderní technika ve spojení s kompaktním
způsobem konstrukce činí tyto výkonově silné
hořáky univerzálně použitelné.
Po konstrukčních velikostech 10, 20 a 30
vznikla nyní konstrukční velikost 50
s plánovaným výkonem do 11 000 kW.
Při vývoji WM50 byl kladen
zvláště důraz na kompaktní způsob konstrukce a co nejnižší provozní hlučnost. K dosažení tohoto
cíle bylo vedle vedení vzduchu vyvinuto také kompletně nové ovládání vzduchových klapek.
Speciálně navržený tvar tělesa, kterým se otvírá přívod vzduchu, zajišťuje ve spojení s novou
technikou klapek vysoký stupeň
účinnosti ventilátoru a tím větší výkon a přitom nižší spotřebu elektrické energie. Ovládání
vzduchových klapek nabízí vysokou míru linearity také u spodní oblasti výkonu a v kombinaci se sériovým tlumičem hluku
na sání vzduchu zabezpečuje tichý provoz.
Uvedení do provozu se provádí jednoduše pomocí ovládací jed-
Nový hořák Weishaupt monarch® WM50 (do 11 MW)
na zkušebně výzkumného a vývojového institutu Weishaupt
notky s displejem. Kromě kompaktního provedení jsou všechny
součásti hořáku, tedy směšovací
zařízení, vzduchové klapky a manager hořáku, uspořádány tak, aby
Těleso hořáku vyklopitelné
do servisní pozice
Hlava hořáku
s regulačním
elementem
Průhled ke sledování plamene
Servopohon
regulačního elementu
Frekvenční měnič
Hlídač tlaku vzduchu
Servopohon
plynové klapky
Motor hořáku
Odhlučněné
sání vzduchu
Optimalizované
ventilátorové kolo
Náběhová tryska vzduchu
Olejové čerpadlo
Regulované
vzduchové klapky
Grafický průřez dvoupalivovým
hořákem řady WM50
24
Pohon vzduchových klapek
byly snadno přístupné. Tím jsou
údržba a servisní práce prováděny
pohodlně a rychle.
Nastavení funkcí hořáku se
provádí stejně uživatelsky příjemně pomocí ovládací jednotky s displejem. Ta je propojena
s managerem hořáku pomocí Bus
systému.
Moderní technika spalování vyžaduje precizní a stále reprodukovatelné dávkování paliva a vzduchu. Pouze tak mohou
být zajištěny dlouhodobě optimální výsledky spalování. Digitální management hořáku se
stará u WM50 o optimální spalování, trvalé obnovitelné nastavení
a snadnou manipulaci. Pohyblivý
regulační element ve směšovacím
zařízení ovládaný servopohonem
umožňuje navíc velký regulační
rozsah.
Zabudované komunikační rozhraní usnadňuje další předání
všech nezbytných informací a řídicích povelů na nadřazené řídicí systémy. Pokud je to zapotřebí,
lze pomocí modemu provádět také
dálkové ovládání, dálkovou kontrolu a dálkovou diagnózu.
Pohled do plamene plynového hořáku s technologií multiflam®
STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
aq
4. ua
ha - 7. -th
b
la
3, řezn er
stá
a2 m
n
0
ek
č.
14
32
7
Špičková technologie spalování.
Již řadu desetiletí má firma Weishaupt vůdčí postavení v oboru tepelné techniky. Ukázkovým příkladem její
inovativní síly a technického pokroku je technologie multiflam®. Ta snižuje hodnoty emisí na extrémně nízkou úroveň.
Dlouholeté know-how a nejmodernější digitální technika vytvářejí kompletní program hořáků od 12 kW do 28 000 kW,
pro plyn, olej a biopaliva. Max Weishaupt GmbH, D-88475 Schwendi, Německo.
To je spolehlivost.
Plynové a olejové hořáky
WEISHAUPT s.r.o.
Strašnická 1C/3177
102 00 Praha 10
Tel.: 272 652 142–3, 272 652 145
Fax: 272 652 146
e-mail: [email protected]
www.weishauptcz.cz
WEISHAUPT spol. s r.o.
Rákoš 8835/1
960 01 Zvolen
Tel.: 455 321 665, 455 321 338
Fax: 455 321 365
e-mail: [email protected]
www.weishaupt.sk
25
STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
Vyžádejte si informace. Rádi odpovíme na Vaše dotazy...
ZNÁTE nejmodernější trendy v úsporách tepla?
VÍTE, kudy Vaše peníze utíkají z domu ven?
POTŘEBUJETE váš dům i jeho interiér oživit?
DOKÁŽETE přinutit slunce a vzduch, aby Vám sloužili?
POCHOPILI JSTE, že slunce neposílá složenky za energie?
MÁTE chuť bydlet a žít bez zbytečného zatěžování životního prostředí?
www.omlux.cz
generální dodavatel staveb
>
>
>
zateplení RD a bytových domů
solární systémy
plynové kotelny
>
>
>
tepelná čerpadla
nízkoenergetické domy
výroba plastových a hliníkových oken
Financování - na splátky BEZ navýšení!
OMLUX a AC Heating instalují
TEPELNÁ ČERPADLA V OBLASTI BYTOVÉHO FONDU
JIRKOV - výkon 84 kW
OMLUX spol. s r. o. se za devatenáct let své činnosti vyprofilovala ve stavební firmu, která nabízí komplexní zateplení budov nejmodernějšími technologiemi, výrobu vlastních plastových a hliníkových oken a dveří včetně montáže, zateplování
plochých střech, generální opravy balkonů a komplexní řešení
tepelné techniky na domech včetně montáží solárních ohřevů
vody, fotovoltaických zdrojů energie nebo instalací tepelných
čerpadel pro rodinné i bytové domy.
KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY
– 4 x bytový dům, výkon 40 – 46 kW
26
A právě instalace tepelných čerpadel na bytových domech je stále běžnější alternativou, jak zajistit levnější
teplo pro bytový dům. Tato alternativa zdroje tepla přináší výrazné úspory a nezávislost na dodavatelích tepla,
kteří stále teplo zdražují. Na základě zvýšené poptávky jsme se nyní zaměřili právě na tento způsob vytápění
a jako svého partnera jsme si vybrali
společnost AC Heating. Díky poznatkům z mnoha instalací tepelných čer-
BRNO – výkon tepelné čerpadlo 56 kW
padel AC Heating na bytových domech a velkých objektech můžeme
nyní nabídnout zákazníkům opravdu
vyzkoušenou technologii doplněnou
bohatými zkušenostmi s návrhy těchto
systémů. Díky řídicímu systému xCC
jsou všechny instalace pod nepřetržitým dohledem a shromažďují data
z různých provozů. Kvalitní technologie a možnost dálkové diagnostiky
umožňuje poskytnout bezplatnou záruku 7 let.
PLZEŇ (CHRÁST) – výkon 84 kW
STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
ZKUŠENOSTI S EKONOMIKOU PROVOZU
VYTÁPĚNÍ PANELOVÉHO DOMU TEPELNÝMI ČERPADLY
VS. CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM – POROVNÁNÍ REÁLNÝCH ČÍSEL
V ČR je v současnosti více jak
4,5 mil. bytových jednotek. Drtivá většina z nich je napojena na dálkové zásobování teplem. Cena tepla každoročně stoupá a to je fakt, který je
nezvratný a pro velkou část obyvatel
těchto bytů velice nepříjemný.
V grafu vpravo je ukázka růstu cen
tepla z centrálního zásobování teplem
(CZT) ve vybraných lokalitách. Vzorek ukazuje tendenci za poslední tři roky. K tomuto růstu, který je v průměru
(v celé ČR) cca 6 % se letos přidalo ještě zvýšení sazby DPH o 4 %.
Proto se na nás obrací stále více bytových družstev či sdružení vlastníků s dotazem, zda by bylo možné snížit náklady za vytápění a ohřev TUV
v jejich domě. Na to máme samozřejmě jasnou a krátkou odpověď. ANO!
Jako vzorovému příkladu se zde
chceme věnovat konkrétnímu porovnání vytápění jednoho bytového domu
v severních Čechách. Tento dům má 28
bytových jednotek, 4 nadzemní podlaží
a 2 vchody. Tepelná ztráta po zateplení
je spočítána dle auditu na 50 kW a denní spotřeba TUV činí necelých 2000 litrů. Roční spotřeba tepelné energie činí tedy cca 400 GJ na vytápění a cca
160 GJ na ohřev TUV.
Podle vyúčtování z posledního roku před instalací technologie tepelných čerpadel, kdy již bylo provedeno zateplení pláště a výměna oken,
vycházela spotřeba tepla na vytápění 430 GJ a 190 GJ pro ohřev TUV.
Celková cena za dodané teplo činila 316 000,- Kč. Po instalaci tepelných
čerpadel je v současnosti spotřeba tepla v jednom kalendářním roce na vytápění 350 GJ a na ohřev TUV 168 GJ.
Celková spotřeba elektřiny celé technologie (tepelná čerpadla, oběhová
čerpadla, elektrický ohřev zásobníků
TUV pro desinfekční sanitaci, záložní
elektrokotle) činila 65 MWe. Kompletní náklady na provoz takové kotelny
byly 160 000,- Kč, což jsou již veškeré
náklady na teplo pro panelový bytový
dům těchto parametrů!
Z výše uvedených skutečností vyplývá fakt, že pokud má bytový dům
autonomní výtopnu, spotřebuje méně
Graf růstu cen tepla v jednotlivých lokalitách ČR
energie, než bylo v předchozím roce
fakturováno od CZT. Úspora za vytápění neleží jen ve snížené ceně za vyrobený GJ, ale také ve skutečnosti, že bytový
dům je zcela samostatná jednotka a platí
pouze skutečně spotřebovanou energii.
Veškeré teplo, které systém vyrobí, zůstává v domě a pouze správce systému
může zasáhnout nebo ovlivnit množství dodávaného tepla. Systémy AC
Heating s regulací xCC navíc umožňují dálkovou správu a stálou optimalizaci
na základě automatického sledování dat
z provozu každého jednotlivého zdroje.
Bytový dům je ve své podstatě obětí finanční politiky daného dodavatele
tepla a nemůže s tím dělat vůbec nic.
Jak bylo již řečeno, ceny energií stále
rostou. Roste cena tepla z dálkových
výtopen, roste cena plynu, ale roste i elektřina, která je nezbytnou součástí pro chod každé výtopny. Pokud
se zamyslíme nad faktem, že tepelné
čerpadlo spotřebovává pouze 1/3 energie z elektrické sítě a zbylou část (2/3)
dodává z okolního prostředí, zdražování se pak dotkne spotřebitele pouze z menší části (1/3). Pokud stoupne cena za teplo z CZT např. o 30 %,
pak o 30 % vzrostou i náklady na provoz domu. Stoupne-li plyn o 30 %, opět
vzrostou náklady o 30 %. Ale zdraží-li
elektřinu o 30 % (protože růst cen energií je svázaný), cena za teplo vyrobené tepelným čerpadlem stoupne pouze
o 10 %. Názorněji je to vidět na následujícím grafu, který počítá s každoročním navýšením cen energií o 6 %
(dlouhodobý průměr).
Stálá eskalace cen energií se instalováním tepelného čerpadla projeví
Tendence nákladů na vytápění a ohřev TUV (predikce)
– dodávka CZT vs. tepelné čerpadlo
u bytového domu jen částečně. Návratnost takových systémů bývá obvykle
4 roky až 7 let (záleží na stávající ceně tepla).
Jeví-li se v dnešní době, že návratnost systému s tepelným čerpadlem je
zajímavá, v následujících letech bude výrazně zajímavější. Vždyť už dnes
jsou v České republice lokality, kde se
cena 1 GJ tepla blíží hranici 1000 Kč!
Každý si potom sám spočítá, kolik by
ročně mohl ušetřit, kdyby uměl 1 GJ
tepla vyrobit za 330,- Kč s DPH 21%.
Aktuálně jsou instalována tepelná čerpadla v Brně na dva bytové domy, kde se jedná se o revitalizovaný
panelový dům a novostavbu. Podobné
projekty jsou nyní připravovány také
v severních Čechách, kde už instalace máme a rádi je prezentujeme dalším zájemcům. Ve středních Čechách
můžete vidět instalaci na bytovém domě v Kladně. Také v Plzni je několik
objektů z oblasti bytového fondu, které jsou vytápěny již několik let tepel-
nými čerpadly AC Heating. Jejich majitelé Vám mohou referovat o svých
zkušenostech z provozu tohoto topného zdroje. Další projekty jsou připravovány v Ostravě.
JSME PŘIPRAVENI
VÁM POMOCI USPOŘIT
NÁKLADY NA VYTÁPĚNÍ
Pokud budete mít zájem o další informace z této oblasti, neváhejte se obrátit na náš tým. V případě zájmu Vám
uděláme konkrétní cenový návrh na instalaci výtopny s tepelným čerpadlem
ve Vašem bytovém domě. Součástí návrhu je také podrobná ekonomická analýza, kde jasně uvidíte návratnost a úspory na jednotlivé byty nebo
m2 bytového prostoru. Rozhodnutí je
třeba učinit na základě skutečných čísel a jasných podkladů. Nabízíme proto prezentaci našeho řešení přímo na
místě. Samozřejmostí je i ukázka podobné instalace s referencemi stávajících uživatelů.
volejte: 800 11 66 55
generální dodavatel staveb
www.omlux.cz
OMLUX, spol. s r.o.
Františky Stránecké 165/8
709 00 Ostrava-Mariánské Hory
Tel.: 596 133 701, Fax: 596 133 559
E-mail: [email protected]
> zateplení RD a bytových domů
> solární systémy
> plynové kotelny
OMLUX INVEST s.r.o.
Glazunovova 918
148 00 Praha 4-Kunratice
Tel.: 244 402 832
E-mail: [email protected]
výroba oken:
Strahovice u Opavy
747 30
Mobil: 775 775 385
E-mail: [email protected]
> tepelná čerpadla
> nízkoenergetické domy
> výroba plastových a hliníkových oken
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
ISO 18001:2007
Systém společenské odpovědnosti
27
STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
NENÍ ROH JAKO ROH
druhá část
Jak se osvědčily dvě novinky v řadě profilů pro sádrokarton
a také na další naše otázky nám odpověděl pan Karel Čáp,
realizátor sádrokartonových systémů.
Univerzální rohový profil C/09 pro všechny
typy a velikosti vnějších úhlů
Víme, že již dlouhou dobu používáte sádrokartonové systémy. Zajímalo by nás, jak řešíte kritické
detaily systému. Třeba použitím
plastových profilů?
V oblasti montáže sádrokartonových systémů mám několikaleté zkušenosti. Tato technologie umožňuje rychle, levně a kvalitně provádět výstavbu
i rekonstrukci bytů, kanceláří a nebytových prostor. Pomocí sádrokartonových systémů není problém řešit
změnu dispozice bytů, provádět rekonstrukci bytových jader, nabízet nová
moderní tvarová řešení stěn i stropů,
půdní vestavby atd.
Profily a lišty, PVC nebo hliníkové,
jsem zvyklý používat běžně. Bohužel
mimo své nesporné výhody mají i své
mínusy. Například ukončovací PVC
profil typu J nebo U používám pro napojení SDK desky k rámu okna. Lišta
ukončí nerovnou hranu SDK desky, ale
na druhou stranu musím řešit její fixaci na rám okna. Tento podstatný nedostatek provádím buď pomocí speciálních šroubů, nebo použitím vhodného
tmelu. Dalším nedostatkem těchto profilů je tloušťka ramen, včetně hrubého
ukončení, které působí po montáži velmi neesteticky, neboť profily používám
jako přiznaný detail.
Můžete nám prosím uvést ještě další příklad profilu, se kterým
na svých zakázkách běžně pracujete?
K vytvoření rovných hran vnějších
rohů, pro jejich vyztužení a zvýšení
odolnosti vůči mechanickému poškození, používám hliníkový roh ve variantě 90° nebo 135°. V našem řemeslnickém žargonu Alu roh. S tímto
výrobkem jsem relativně spokojený,
neboť s ním dělám již od počátku. Z jeho nedostatků bych zmínil to, že manipulace s ním vyžaduje značnou opatrnost, což bývá na stavbách problém.
Dochází hlavně ke zlomení ramen
a pak už profil nemůžu použít. Po zabudování se nám v některých případech projevila jeho malá mechanická
odolnost. Došlo k trvalé deformaci naraženého místa, které jsem musel dodatečně opravit. Snad za zmínku ještě
stojí fakt, že jeho použití je omezeno
pouze na hrany a rohy 90° a 135°.
Před nějakým časem jsme Vás
požádali o praktické odzkoušení
dvou nových produktů z naší inovované řady profilů/lišt pro sádrokarton. Mohl byste se s námi podělit o Vaše praktické zkušenosti
s jejich použitím?
Ano, dostal jsem k dispozici profil, který je ve vašem katalogu pojmenován jako „Univerzální rohový“
s označením C/09. Doporučujete profil k utváření a zpevnění vnějších rohů a hran v neuvěřitelně variabilním
rozmezí 75° až 179°. Zaujalo mě balení v krabici, v malém prostoru je 25 m
Použití rohového profilu pro hrany ostění střešního okna
lišty. Manipulace na stavbě je velmi
snadná. Samotný profil jsem snadno
odstřihl běžnými nůžkami. I při tmelení byla práce jednodušší. Na zdrsněných ramenech profilu lépe držel tmel.
Profil jsem použil například pro
hrany ostění střešního i běžného okna
a na rohy stěn sádrokartonových konstrukcí 90°. V několika případech mi
pomohl k řešení hran 120° a 160°. Profil
jsem aplikoval pomocí nastřelovacích
sponek, nebo přímo do sádrového tmele. Tento výrobek hodnotím velmi kladně. Především velikost balení a rozsah
použitelnosti profilu. V neposlední řadě
i samotný výsledek práce se líbil majiteli domu. Jsem přesvědčen, že tento výrobek na našem trhu dosud chyběl.
Můžeme požádat o slovo na
závěr?
Byl jsem mile překvapen oběma
produkty a to jak prací s nimi, tak následným výsledkem. Mohu Vám směle
říct, že se oba staly platnými členy mého produktového týmu.
Děkujeme za rozhovor
-red-
Jak jste byl spokojen s aplikací druhé novinky společnosti MATEICIUC?
V tomto případě se jednalo o profil
s názvem Ukončovací 12,5 J s dilatační páskou s označením C/10. Na první
pohled se jedná o klasický profil ukončovací J, ale po jeho prozkoumání v ruce jsem nevěřil vlastním očím, jak je
možno vyrobit tenký profil z plastu.
Na čelní straně je samolepící mechová
páska, která slouží k napojení (přilepení) na rám okna, dveří, tím odpadá problém fixace tohoto detailu. Další výhodou je dilatační funkčnost. Zamezí
vzniku trhlin a prasklin a následnému
průniku vzduchu do prostor, kde může
dojít k nežádoucí kondenzaci vlhkosti.
Tento výrobek jsem začal používat
u napojení ostění a nadpraží sádrokartonu na rámy oken. Profil jsem zakrátil
na potřebnou délku a nasadil na připravenou ohraněnou SDK desku. Odlepil
jsem cca 4 cm krycího papíru z mechové pásky. Následně jsem přiložil SDK
desku s profilem do cílové polohy
na předem pečlivě očištěný rám okna.
Po přiložení jsem postupně odstraňoval
krycí papír a dotlačoval desku k rámu
tak, aby páska byla přilepena k rámu
po celé své ploše. Následovalo mechanické kotvení SDK desky ke konstrukci. Tenká ramena profilu jsou konečně
lepším řešením než u jiných profilů pro
SDK desky. Závěrem bych chtěl upozornit, že toto řešení nenahrazuje systémové použití parozábrany.
MATEICIUC a. s. - Ke Koupališti 370/15, 742 35 Odry
tel.: 556 312 411, fax: 556 730 417
e-mail: [email protected], www.mat-plasty.cz
28
Profil dostal známku 1-, to mínusové znaménko jsem mu udělil proto, že
není k dostání zdarma.
Ukončovací profil
s dilatační páskou C/10
Aplikace ukončovacího profilu
u napojení ostění sádrokartonu
na rámy oken
Více informací najdete
na www.konec-sadrose.cz
Stáhněte si
mobilní aplikaci
SDK profi lů
MATEICIUC a.s.
do mobilu
nebo tabletu.
STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
130 00 Praha 3, Koněvova 194
(J. Müller - tel.: 222 587 742, 602 325 138)
594 01 Velké Meziříčí, Mlýnská 6
(R. Procházková - tel.: 566 520 301, 602 325 108)
e-mail: [email protected]
BENOCHEMA - dodávky vyvíječů páry
Vyvíječe páry plynové/olejové hořáky do 300 kg,
hořáky na peletky do 150 kg/hod, elektrické vyvíječe do 150 kg (dále baterie),
úpravny vody, dávkovací čerpadla, elektrické vyvíječe na výrobu čisté páry.
Použití:
pivovary a minipivovary, mlékárny, zpracování masa, soji, jatka, výrobny uzenin, pekárny,
cukrárny, zpracování chemických surovin, farmaceutický průmysl, prádelny, čistírny,
textilní firmy, výroba krmných směsí, potřeba technologické páry, ohřev vody a jiných
kapalin, myčky lahví atd.
Zařízení je kompletně smontované na paletě - nevyžaduje montáž, pouze napojení na media, dodávka je vč. úpravny vody, zprovoznění, zaškolení a potřebných dokladů pro použití
v ČR, vč. plynové a elektrické revize.
Servisní střediska:
Praha, Velké Meziříčí, Hradec Králové,
Polná, Odry, Horaždovice
www.benochema.cz
www.elektrickevyvijecepary.cz
Nikdo nenabízí technikům víc!
MULTICAL® 302 je nový měřič tepla
pro všechny typy aplikací
INK
V
O
N
A
Široká oblast použití a bezkonkurenční možnosti instalace dělá MULTICAL® 302
ideálním pro submetering.
•
•
•
•
Tlaková třída PN16 a PN25
Průtokoměr v kovovém provedení
Teplotní rozsah 2 °C…130 °C
Instalační rádius jen 59 mm
• Připraveno pro připojení do systémů AMR
pomocí sběrnice M-Bus/Wireless M-Bus
(podle EN 13757/OMS)
• Patentovaná funkce pro nastavení
vstup/výstup
Více informací na www.submetering.kamstrup.com
Kamstrup A/S - organizační složka · Na Pankráci 1062/58 · 140 00 Praha 4 · Tel: (+420) 296 804 954 · [email protected] · www.kamstrup.cz
29
STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
KRBOVÁ KAMNA
se v posledních letech stávají nedílnou součástí rodinného domu
Důvodem je hlavně stoupající cena energií, ale i snaha o doplnění interiérů zajímavým doplňkem. Krbová kamna se ve většině případů používají jako
doplněk určený k přitápění, avšak lze je využít i jako hlavní zdroj energie a to hlavně na chalupách a chatách, kam se spousta z nás uchyluje rekreačně.
Firma ABX s. r. o. je na domácím trhu již dlouhých 20 let jeden z předních výrobců nejen krbových
a kachlových kamen, ale i krbových sestav, které dokážou váš interiér příjemně doplnit. Firma se specializuje
na výrobu kamen na dřevo, dřevní brikety, hnědouhelné brikety a v některých případech i na uhlí. Zástup-
Krbová kamna Kelt
cem kamen na uhlí jsou například krbová kamna Kelt,
která mají navíc na horním tálu možnost ohřívat či vařit. Jmenovitý výkon těchto krbových kamen je 6 kW
a jsou schopna vytopit 120 m3 obytného prostoru.
V posledních letech je kladen velký důraz nejen
na výkon a design, ale i na emisní limity, které se
pro tento typ výrobků stále zpřísňují. Firma ABX je
na zpřísňování a měření těchto limitů vybavena vlastní zkušebnou, kterou prochází všechny její výrobky
od zkoušení prototypů až po dlouhodobé zátěžové
zkoušky, které jsou nedílnou součástí uvedení daného typu na trh. Poslední zpřísnění emisních limitů
nás čeká od začátku roku 2014. Toto zpřísnění se týká krbových kamen s teplovodním výměníkem a firma ABX je na něj připravena. Krbová kamna s teplovodním výměníkem jsou ideální variantou pro řešení
kombinovaného otopného systému s elektrickým či
plynovým vytápěním. Jedním ze zástupců této varianty jsou kamna Turku aqua, která jsou zajímavá
i z pohledu ovládání vzduchů pomocí automatické regulace poměru primárního a sekundárního vzduchu
s ohledem na teplotu spalin. Na tento systém firma
vlastní zápis užitného vzoru u Úřadu průmyslového
vlastnictví v Praze.
Další typy krbových kamen jako je například
Atrium či Trim, jsou důkazem toho, že firma ABX
Krbová kamna Turku aqua (vlevo) a Atrium (vpravo)
se snaží vyhovět i moderním trendům designu. Nabídka firmy čítá přes 200 typů výrobků, ze kterých si vybere opravdu každý. Kompletní katalog
výrobků je k vidění na oficiálních stránkách firmy
www.abx.cz.
Bavaria
K TV
Trim
Krbová kamna moderního
vzhledu, který podtrhuje
nerezový rám a přední
panely z černěného skla.
Čisté spalování zajišťuje
automatická regulace
s využitím jmenovitého
výkonu 7 kW.
Krbová a kachlová kamna
30
Kachlová kamna
klasického
designu s litinovým
čelem a dvířky,
jsou vybavena
teplovodním
výměníkem
o výkonu 6,9 kW
(výkon do vzduchu
činí 3,5 kW).
Splňují nejpřísnější
německé
a rakouské normy.
Kamna je možné
vybrat z několika
barevných variant
kachlového
obložení.
www.abx.cz
STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
Váš dodavatel komínářských
nerezových materiálů
Na skladě:
 Základní nerez 1.4301
a molybdenová/chemická nerez 1.4404
 Povrchy
• matný 2B
• lesklý 2R/IIId/BA
• superlesk No 8
 Svitky šířky 1000 mm
 Plechy standardních formátů
 Pásky pro výrobu flexibilních komínových vložek
od návrhu po realizaci
distributor klimatizací LG
BERNAKO spol. s r.o.
Bavorská 856, 155 41 Praha 5
www.bernako.cz
Ediční Plán 2014
Stavebních a investorských novin
Leden – Střechy, střešní systémy, izolace, úpravy povrchů
uzávěrka 31.1.2014, vychází 11.2.2014
Únor – Stavba pod drobnohledem, elektroinstalace
uzávěrka 28.2.2014, vychází 15.3.2014
Březen – Číslo zaměřené na Stavební veletrhy Brno
TY
Ů
H
L
Í
í
AC
É DOD h specifikac
uzávěrka 31.3.2014, vychází 18.4.2014
Duben – Dopravní stavitelství
uzávěrka 30.4.2014, vychází 15.5.2014
Květen – Beton, konstrukce
uzávěrka 30.5.2014, vychází 15.6.2014
Červen – Výplně otvorů, fasádní systémy
KR ÁTatKeriály dle Vašic
pro m
uzávěrka 30.6.2014, vychází 15.7.2014
Červenec / srpen – Dvojčíslo distribuované také na FOR ARCH 2014
uzávěrka 29.8.2014, vychází 15.9.2014
Září – Energetika, inženýrské a dopravní stavby
uzávěrka 30.9.2014, vychází 15.10.2014
Říjen – Pozemní a průmyslové stavby, lešení, bednění, stroje
uzávěrka 31.10.2014, vychází 15.11.2014
Listopad / prosinec – Tepelná a sanitární technika, systémově
tříděný adresář firem
uzávěrka 28.11.2014, vychází 15.12.2014
ing. Petr Krautwurm, FINNTRADING
Kašperská 965, 104 00 Praha 10
tel./fax.: +420 274 869 384, +420 274 868 737
e-mail: [email protected], www.finntrading.cz
31
STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
Dakon představuje nový kotel FB2
Automat, který vydrží hořet až 30 hodin
Společnost Dakon vyrábí kotle již
od roku 1949. Podívejte se, jak lze
jednoduše zapálit kotel FB2 Automat,
který je určen pro spalování dřevěných
pelet. Zvládne to opravdu každý!
Výstavba domu z cihel plněných minerální
vatou pokračovala realizací 2. NP
V Radonicích u Prahy pomalu finišuje výstavba
rodinného domu z cihel plněných minerální
vatou Porotherm T Profi. Sledujte spolu s námi
postup prací a jednotlivých technologií výstavby.
Další podrobnější informace o činnosti firem spolupracujících s redakcí Stavebních
a investorských novin můžete čerpat v podobě článků a videí na adrese:
32
STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
60. narozeniny SUDOP Praha, a.s.
rozzářilo vystoupení Anety Langerové
V uplynulých dnech proběhla v prostorách
Kaiserštejnského paláce oslava
60. výročí založení projektové, inženýrské
a konzultační společnosti SUDOP Praha, a.s.
Ta se i nyní významnou měrou podílí
na navrhování klíčových staveb dopravní
infrastruktury v ČR. Vyvrcholením události
bylo vystoupení jedné z našich nejlepších
soudobých zpěvaček Anety Langerové.
Komplexní rekonstrukce bytového domu
z padesátých let se opravdu vydařila
Zchátralý obvodový plášť, nefunkční dřevěná
okna, nedostatečné tepelně-technické
vlastnosti. To je jen malá ukázka problémů,
které trápily majitele bytových jednotek
v bytovém domě, který byl postaven na začátku
padesátých let. Řešení - komplexní rekonstrukce
- na sebe nenechalo dlouho čekat. Průběh
a výsledek uvidíte v následující reportáži.
www.tvstav.cz
33
STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
pelety
mČkké brikety
prĤmyslová
štČpka
piliny, hobliny
pĜírodní štČpka
umíme získat z různých zdrojů
60 kW
-
český výrobce kotlů HAMONT
úsporné a ekologické vytápění
plně automatický provoz
dálková komunikace - GSM modul
programovatelná řídící jednotka
variabilita biomasového paliva
lambda sonda ve standardu
monitoring přes internet
třída kotlů 4 a 5
výkony od 40 do 500 kW
kaskády do výkonu až 2 MW
účinnost kotle až 96 %
150 kW
T: 596 753 009
E: [email protected]
www.catfire-service.com
www.vtsgroup.cz
VI. Svatomartinská konference
13/11/2013
Corso Karlín I + II
13. listopadu proběhla v pořadí již šestá Svatomartinská konference, tentokrát věnovaná
objektům Corso Karlín.
Každoročně se Sipral a Promat snaží přiblížit a prezentovat developerům, architektům,
projektantům i širší odborné veřejnosti významný objekt a zprostředkovat jim setkání
s autory včetně komentované prohlídky objektů.
Samotné přednášky doplňuje rovněž tradiční pohoštění svatomartinskou husou a vínem.
přednášející Ing. Jiří Grosz, Atrea / Karel Kaisler, Metrostav / Ing. arch. Tereza Mihulková Urbanová, Karlín Group /
Ing. arch. Jiří Řezák, Ing. Rudolf Púchy, Qarta architektura / Jean-Pierre Carniaux, Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
Videoreportáž
z konference
můžete zhlédnout
po sejmutí
QR kódu
Vaším mobilem.
příští konference proběhne
11/11/2014
děkujeme za podporu
Hueck a AGC
34
www.sipral.cz
www.promat-praha.cz www.svatomartinska-konference.cz
STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
PF 2014
Děkujeme za spolupráci v roce 2013,
přejeme vám krásné Vánoce
a do nového roku 2014
hodně zdraví, štěstí
a pracovních úspěchů.
redakce Stavebních
a investorských novin
Systémově tříděný
adresář firem
uvedené firmy tímto děkují
svým obchodním partnerům
za přízeň v letošním roce
a přejí úspěšný rok 2014
35
Skupinové řazení
STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
firem zastoupených v systémově tříděném adresáři
ing. Petr Krautwurm, FINNTRADING .......................... 1-11 .....38
AKCEPT CZ a.s...........................................................1-14 .....38
GEORG BÖRNER, organizační složka .......................1-14 .....38
ABD Izospol, s.r.o. .......................................................1-15 .....38
BACHL, spol. s r.o. ......................................................1-15 .....38
Puren GmbH................................................................1-15 .....38
TANDEM Group, spol. s r.o. ........................................1-15 .....38
A.T.A. technik s.r.o. ......................................................1-17 .....38
AC-T servis, spol. s r.o. ...............................................1-17 .....38
Alupra spol. s r.o. .........................................................1-17 .....38
DOSTING, spol. s r.o. ..................................................1-17 .....38
GreenWood s.r.o. ........................................................1-17 .....38
GU-stavební kování CZ, spol. s r.o..............................1-17 .....39
HASIL a.s. ...................................................................1-17 .....39
Hörmann Česká republika s.r.o. ..................................1-17 .....39
Hydro Building Systems spol. s r.o. .............................1-17 .....39
Isotra a.s. .....................................................................1-17 .....39
Lanos spol. s r.o. .........................................................1-17 .....39
MEGAMONT s.r.o........................................................1-17 .....39
Sapa Building Systém s.r.o..........................................1-17 .....39
SOLODOOR a.s. .........................................................1-17 .....39
SPEDOS s.r.o. .............................................................1-17 .....39
TKZ POLNÁ spol. s r.o. ...............................................1-17 .....39
BETONIKA plus s.r.o. ..................................................1-19 .....39
CS-BETON s.r.o. .........................................................1-19 .....40
Českomoravský beton, a.s. .........................................1-19 .....40
ZEPIKO spol. s r.o. ......................................................1-19 .....40
COLORLAK, a.s. .........................................................1-21 .....40
Hydropol ČR, spol. s r.o...............................................1-21 .....40
SIMAT, akciová společnost ..........................................1-21 .....40
TOTAL Česká republika s.r.o. ......................................1-21 .....40
UZIN s.r.o. ...................................................................1-21 .....40
Bekaert Petrovice s.r.o. ...............................................1-23 .....40
CIDEM HRANICE, a.s. - divize CETRIS .....................1-24 .....40
EKON s.r.o...................................................................1-24 .....40
Fermacell GmbH, organizační složka..........................1-24 .....40
LIKOV s.r.o. .................................................................1-24 .....41
MATEICIUC a.s. ..........................................................1-24 .....41
PH metal s.r.o. .............................................................1-24 .....41
MPL Trading, spol. s r.o. ..............................................1-25 .....41
Asterix a.s. ................................................................... 2-11 .....41
Bobcat CZ, a.s. ............................................................ 2-11 .....41
IKEMA BOHEMIA s.r.o. ............................................... 2-11 .....41
Strojírny Podzimek, s.r.o.............................................. 2-11 .....41
ASTA spol. s r.o. ..........................................................2-12 .....41
STATECH s.r.o. ...........................................................2-12 .....41
Volvo Truck Czech s.r.o. ..............................................2-12 .....41
VÝTAHY MORAVIA CZ, spol. s r.o. .............................2-12 .....41
PASCHAL s.r.o. ...........................................................2-14 .....42
PERI, spol. s r.o. ..........................................................2-14 .....42
AŽD Praha s.r.o. ..........................................................2-16 .....42
STIM, spol. s r.o...........................................................2-16 .....42
SVODIDLA s.r.o. ..........................................................2-16 .....42
VESIBA, s.r.o. ..............................................................2-16 .....42
Čermák a Hrachovec a.s. ............................................ 3-11 .....42
DORG, spol. s r.o. ....................................................... 3-11 .....42
Eurovia, a.s.................................................................. 3-11 .....42
FASTRA s.r.o. .............................................................. 3-11 .....42
Hydrotechnik Praha spol. s r.o..................................... 3-11 .....42
REPONT s.r.o. ............................................................. 3-11 .....42
SaM silnice a mosty a.s. .............................................. 3-11 .....43
SDS EXMOST spol. s r.o............................................. 3-11 .....43
366
STRABAG a.s.............................................................. 3-11 .....43
TALPA-RPF spol. s r.o. ................................................ 3-11 .....43
METROSTAV a.s. ........................................................3-16 .....43
OMLUX, spol. s r.o. .....................................................3-16 .....43
ARCADIS CZ a.s. ........................................................ 4-11 .....43
B-Projekting, spol. s r.o................................................ 4-11 .....43
CENTROPROJEKT GROUP a.s. ................................ 4-11 .....43
Dopravoprojekt Brno a.s. ............................................. 4-11 .....43
DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o. ................... 4-11 .....43
METROPROJEKT Praha a.s....................................... 4-11 .....43
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. ............................ 4-11 .....44
SUDOP PRAHA a.s. .................................................... 4-11 .....44
Sweco Hydroprojekt a.s............................................... 4-11 .....44
GeoTec-GS, a.s. ..........................................................4-12 .....44
GAPA MB s.r.o. ............................................................4-13 .....44
MOUCAL podlahoviny s.r.o. ........................................4-13 .....44
GIENGER spol. s r.o....................................................4-14 .....44
KALDEWEI CS, s.r.o. ..................................................4-14 .....44
SIKO KOUPELNY a.s..................................................4-14 .....44
TECE Česká republika, s.r.o. ......................................4-14 .....44
ABX s.r.o......................................................................4-15 .....44
ALTA TRADING s.r.o. ..................................................4-15 .....44
Benochema s.r.o..........................................................4-15 .....45
BERNAKO, spol. s r.o..................................................4-15 .....45
Bosch Termotechnika s.r.o.,
obchodní divize Buderus .............................................4-15 .....45
Bosch Termotechnika s.r.o.,
Obchodní divize Dakon ...............................................4-15 .....45
CATFire Service & Trading s.r.o. .................................4-15 .....45
Daikin Airconditioning Central Europe
Czech Republic spol. s r. o. .........................................4-15 .....45
KOMEXTHERM Praha spol. s r.o. ...............................4-15 .....45
NEPA, spol. s r.o..........................................................4-15 .....45
REFLEX CZ s.r.o. ........................................................4-15 .....45
REMAK a.s. .................................................................4-15 .....45
SEPLAST, s.r.o. ...........................................................4-15 .....45
Stiebel Eltron spol. s r.o. ..............................................4-15 .....45
ŠINA-KLIMA, a.s. ........................................................4-15 .....46
Vaillant Group Czech s.r.o. ..........................................4-15 .....46
Viega s.r.o....................................................................4-15 .....46
VTS Czech Republic s.r.o............................................4-15 .....46
Weishaupt spol. s r.o. ..................................................4-15 .....46
AQ SPOL, s.r.o. ...........................................................4-16 .....46
AVK VOD-KA a. s. .......................................................4-16 .....46
GRUNDFOS s.r.o. .......................................................4-16 .....46
Hauraton ČR, spol. s r.o. .............................................4-16 .....46
HAWLE ARMATURY, spol. s r.o. .................................4-16 .....46
HOBAS CZ spol. s r.o. .................................................4-16 .....46
Kamstrup A/S - organizační složka..............................4-16 .....46
PFT, s.r.o. ....................................................................4-16 .....47
Promat s.r.o. ................................................................4-16 .....47
REHAU s.r.o. ...............................................................4-16 .....47
TITAN-METALPLAST s.r.o. .........................................4-16 .....47
ALBIXON a.s. ..............................................................4-17 .....47
RENOLIT Tábor s.r.o. ..................................................4-17 .....47
ELKOV elektro a.s. ......................................................4-19 .....47
ESTELAR s.r.o. ...........................................................4-19 .....47
LAPP KABEL s.r.o. ......................................................4-19 .....47
OBZOR, výrobní družstvo Zlín ....................................4-19 .....47
VB LEASING CZ, spol. s r.o. ....................................... 5-11 .....47
Asociace stavitelů
plynovodů a produktovodů ..........................................5-13 .....47
Abecední řazení
STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
firem zastoupených v systémově tříděném adresáři
A.T.A. technik s.r.o. ......................................................1-17 .....38
ABD Izospol, s.r.o. .......................................................1-15 .....38
ABX s.r.o......................................................................4-15 .....44
AC-T servis, spol. s r.o. ...............................................1-17 .....38
AKCEPT CZ a.s...........................................................1-14 .....38
ALBIXON a.s. ..............................................................4-17 .....47
ALTA TRADING s.r.o. ..................................................4-15 .....44
Alupra spol. s r.o. .........................................................1-17 .....38
AQ SPOL, s.r.o. ...........................................................4-16 .....46
ARCADIS CZ a.s. ........................................................ 4-11 .....43
Asociace stavitelů
plynovodů a produktovodů ..........................................5-13 .....47
ASTA spol. s r.o. ..........................................................2-12 .....41
Asterix a.s. ................................................................... 2-11 .....41
AVK VOD-KA a. s. .......................................................4-16 .....46
AŽD Praha s.r.o. ..........................................................2-16 .....42
BACHL, spol. s r.o. ......................................................1-15 .....38
Bekaert Petrovice s.r.o. ...............................................1-23 .....40
Benochema s.r.o..........................................................4-15 .....45
BERNAKO, spol. s r.o..................................................4-15 .....45
BETONIKA plus s.r.o. ..................................................1-19 .....39
Bobcat CZ, a.s. ............................................................ 2-11 .....41
Bosch Termotechnika s.r.o.,
obchodní divize Buderus .............................................4-15 .....45
Bosch Termotechnika s.r.o.,
Obchodní divize Dakon ...............................................4-15 .....45
B-Projekting, spol. s r.o................................................ 4-11 .....43
CATFire Service & Trading s.r.o. .................................4-15 .....45
CENTROPROJEKT GROUP a.s. ................................ 4-11 .....43
CIDEM HRANICE, a.s. - divize CETRIS .....................1-24 .....40
COLORLAK, a.s. .........................................................1-21 .....40
CS-BETON s.r.o. .........................................................1-19 .....40
Čermák a Hrachovec a.s. ............................................ 3-11 .....42
Českomoravský beton, a.s. .........................................1-19 .....40
Daikin Airconditioning Central Europe
Czech Republic spol. s r. o. .........................................4-15 .....45
Dopravoprojekt Brno a.s. ............................................. 4-11 .....43
DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o. ................... 4-11 .....43
DORG, spol. s r.o. ....................................................... 3-11 .....42
DOSTING, spol. s r.o. ..................................................1-17 .....38
EKON s.r.o...................................................................1-24 .....40
ELKOV elektro a.s. ......................................................4-19 .....47
ESTELAR s.r.o. ...........................................................4-19 .....47
Eurovia, a.s.................................................................. 3-11 .....42
FASTRA s.r.o. .............................................................. 3-11 .....42
Fermacell GmbH, organizační složka..........................1-24 .....40
GAPA MB s.r.o. ............................................................4-13 .....44
GEORG BÖRNER, organizační složka .......................1-14 .....38
GeoTec-GS, a.s. ..........................................................4-12 .....44
GIENGER spol. s r.o....................................................4-14 .....44
GreenWood s.r.o. ........................................................1-17 .....38
GRUNDFOS s.r.o. .......................................................4-16 .....46
GU-stavební kování CZ, spol. s r.o..............................1-17 .....39
HASIL a.s. ...................................................................1-17 .....39
Hauraton ČR, spol. s r.o. .............................................4-16 .....46
HAWLE ARMATURY, spol. s r.o. .................................4-16 .....46
HOBAS CZ spol. s r.o. .................................................4-16 .....46
Hörmann Česká republika s.r.o. ..................................1-17 .....39
Hydro Building Systems spol. s r.o. .............................1-17 .....39
Hydropol ČR, spol. s r.o...............................................1-21 .....40
Hydrotechnik Praha spol. s r.o..................................... 3-11 .....42
IKEMA BOHEMIA s.r.o. ............................................... 2-11 .....41
ing. Petr Krautwurm, FINNTRADING .......................... 1-11 .....38
Isotra a.s. .....................................................................1-17 .....39
KALDEWEI CS, s.r.o. ..................................................4-14 .....44
Kamstrup A/S - organizační složka..............................4-16 .....46
KOMEXTHERM Praha spol. s r.o. ...............................4-15 .....45
Lanos spol. s r.o. .........................................................1-17 .....39
LAPP KABEL s.r.o. ......................................................4-19 .....47
LIKOV s.r.o. .................................................................1-24 .....41
MATEICIUC a.s. ..........................................................1-24 .....41
MEGAMONT s.r.o........................................................1-17 .....39
METROPROJEKT Praha a.s....................................... 4-11 .....43
METROSTAV a.s. ........................................................3-16 .....43
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. ............................ 4-11 .....44
MOUCAL podlahoviny s.r.o. ........................................4-13 .....44
MPL Trading, spol. s r.o. ..............................................1-25 .....41
NEPA, spol. s r.o..........................................................4-15 .....45
OBZOR, výrobní družstvo Zlín ....................................4-19 .....47
OMLUX, spol. s r.o. .....................................................3-16 .....43
PASCHAL s.r.o. ...........................................................2-14 .....42
PERI, spol. s r.o. ..........................................................2-14 .....42
PFT, s.r.o. ....................................................................4-16 .....47
PH metal s.r.o. .............................................................1-24 .....41
Promat s.r.o. ................................................................4-16 .....47
Puren GmbH................................................................1-15 .....38
REFLEX CZ s.r.o. ........................................................4-15 .....45
REHAU s.r.o. ...............................................................4-16 .....47
REMAK a.s. .................................................................4-15 .....45
RENOLIT Tábor s.r.o. ..................................................4-17 .....47
REPONT s.r.o. ............................................................. 3-11 .....42
SaM silnice a mosty a.s. .............................................. 3-11 .....43
Sapa Building Systém s.r.o..........................................1-17 .....39
SDS EXMOST spol. s r.o............................................. 3-11 .....43
SEPLAST, s.r.o. ...........................................................4-15 .....45
SIKO KOUPELNY a.s..................................................4-14 .....44
SIMAT, akciová společnost ..........................................1-21 .....40
SOLODOOR a.s. .........................................................1-17 .....39
SPEDOS s.r.o. .............................................................1-17 .....39
STATECH s.r.o. ...........................................................2-12 .....41
Stiebel Eltron spol. s r.o. ..............................................4-15 .....45
STIM, spol. s r.o...........................................................2-16 .....42
STRABAG a.s.............................................................. 3-11 .....43
Strojírny Podzimek, s.r.o.............................................. 2-11 .....41
SUDOP PRAHA a.s. .................................................... 4-11 .....44
SVODIDLA s.r.o. ..........................................................2-16 .....42
Sweco Hydroprojekt a.s............................................... 4-11 .....44
ŠINA-KLIMA, a.s. ........................................................4-15 .....46
TALPA-RPF spol. s r.o. ................................................ 3-11 .....43
TANDEM Group, spol. s r.o. ........................................1-15 .....38
TECE Česká republika, s.r.o. ......................................4-14 .....44
TITAN-METALPLAST s.r.o. .........................................4-16 .....47
TKZ POLNÁ spol. s r.o. ...............................................1-17 .....39
TOTAL Česká republika s.r.o. ......................................1-21 .....40
UZIN s.r.o. ...................................................................1-21 .....40
Vaillant Group Czech s.r.o. ..........................................4-15 .....46
VB LEASING CZ, spol. s r.o. ....................................... 5-11 .....47
VESIBA, s.r.o. ..............................................................2-16 .....42
Viega s.r.o....................................................................4-15 .....46
Volvo Truck Czech s.r.o. ..............................................2-12 .....41
VTS Czech Republic s.r.o............................................4-15 .....46
VÝTAHY MORAVIA CZ, spol. s r.o. .............................2-12 .....41
Weishaupt spol. s r.o. ..................................................4-15 .....46
ZEPIKO spol. s r.o. ......................................................1-19 .....40
37
37
Materiály kovové
1-14
Hydroizolace, stĜešní krytiny
1-15
Tepelné a zvukové izolace
STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
1-17
VýplnČ otvorĤ
STAVEBNÍ A PRŮMYSLOVÉ IZOLACE
ing. Petr Krautwurm, FINNTRADING
Kašperská 965, 104 00 Praha 10
tel./fax.: + 420 274 869 384, + 420 274 868 737
e-mail: [email protected]finntrading.cz, www.finntrading.cz
• tepelné izolace
• sádrokartonové
pøíèky a podhledy
• protihlukové izolace
Společnost FINNTRADING se zabývá velkoobchodem i maloobchodem s nerezovými materiály pro stavební, strojírenský,
automobilový, chemický, energetický a potravinářský průmysl.
•
•
•
•
TANDEM Group, spol. s r.o.
Nerudova 44/450, 703 00 Ostrava-Vítkovice
tel.: 596 614 618, fax: 596 638 786
e-mail: [email protected]
www.tandemgroup.cz
zdvojené podlahy
izolace chladíren a mrazíren
zateplování a opláštìní budov
hydroizolace
1-15
1-11
1-11
str. 31
A.T.A. technik s.r.o.
V souêasnosti plní roli výhradního distributora italských
firem INDEX S.p.A., IMPRETEK s.r.l., CARLO
BORSA s.r.l. a novø také stĆešních systémĎ Wirplast.
Široký sortiment izolaêních systémĎ certifikovaných
TAZUSem dodává z Prahy, nebo formou pĆímých
dodávek z výrobních závodĎ pro aplikaêní firmy.
GEORG BÖRNER, organizaêní složka
Teplárenská 601/7, 108 00 Praha 10
tel.: 272 702 952, fax: 272 704 265
e-mail: [email protected]
www.boerner.cz
Turnovská 7/379, 180 00 Praha 8 - LibeĀ
tel.: 284 827 338, 284 827 339, fax: 284 827 340
e-mail: [email protected], www.ata-technik.cz
Firma A. T. A. technik, s. r. o., která pĎsobí na êeském
trhu od r. 1992, je dodavatelem automatických dveĆí record, celosklenøných bezrámových støn a dveĆí
Dorma, prosklených hliníkových konstrukcí Aluprof,
vratové techniky Novoferm a karuselových dveĆí Blasi.
Svým zákazníkĎm nabízí projektovou pĆípravu, kompletaci, montáž a servis.
Objektové & Interiérové kování & Systém generálního klíče
pracovištø Krnov: mob. tel.: 602 267 948
pracovištø Hradec Králové: mob. tel.: 724 003 327
1-15
Nabízí kompletní sortiment modifikovaných asfaltovaných hydroizolaêních pásĎ
pro: izolace spodních staveb, stĆešních plášČĎ vêetnø teras a zelených stĆech, mostovek, podzemních a nadzemních garáží, eventuálnø vodohospodáĆských staveb.
Zdarma provádí návrhy systémĎ.
ABD Izospol, s.r.o.
Alej svobody 917, 588 13 Polná
mobil: +420 777 10 68 68
e-mail: [email protected]
www.izospolpolna.cz
Tepelná izolace - foukaná minerální vata. Zateplení stropĎ rychle a kvalitnø bez tepelných
mostĎ. Foukanou minerální vatou zateplujeme
nepĆístupné dutiny trámových stropĎ, stropy
výrobních hal a zemødølské stavby.
www.kliky.eu
Alupra spol. s r.o.
Pražská 323, 267 12 Lodønice u Berouna
tel./fax: 311 671 143-2
e-mail: [email protected]
http://www.alupra.cz
Výroba - Prodej – Montáž - Servis
•
•
•
•
•
Rolovací garážová vrata
Sekêní vrata Hörmann
PrĎmyslová vrata
Rolovací mĆíže
PĆedokenní rolety
DOSTING, spol. s r. o.
Košinova 19, 612 00 Brno
tel.: 549 522 211
fax: 549 522 210
e-mail: [email protected]
http://www.dosting.cz
BACHL, spol. s r.o.
Evropská 669, 664 42 ModĆice
Tel.: 547 428 111, GSM: 602 724 831
Fax: 547 428 100, 547 243 870
E-mail: [email protected] • www.bachl.cz
Firma DOSTING, spol. s r.o. - dodavatel:
- hliníkových prosklených fasád a výplní otvorĎ
- stĆešních svøtlíkĎ všech typĎ
- kazetových fasád ALUBOND
- polykarbonátových desek
- stønových a stĆešních sendviêových panelĎ
- elektrických a mechanických otvíraêĎ oken,
svøtlíkĎ aj.
Firma BACHL vyrábí a dodává izolaêní
hmoty z pønového a extrudovaného polystyrenu, polyuretanu, perlitu a PE fólie.
Pod Hybšmankou 3090/28, 150 00 Praha 5
tel.: +420 606 726 776
e-mail: [email protected]
www.greenwood.cz
Výroba – prodej – montáž – servis
-
38
Hliníková okna, fasády, stìny
Systémy Schüco, Alumil
Požární odvìtrání, odvod kouøe a tepla
Mechanické a elektrické systémy otevírání oken
1-17
1-14
AKCEPT CZ a. s.
Libušská 10/222, 142 00 Praha 4
tel.: 241 471 033, fax: 241 471 032
e-mail: [email protected]
www.akcept.cz, www.wirplast.cz
1-17
STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
VýplnČ otvorĤ
1-19
Beton, betonové výrobky
GU-stavební kování CZ, spol.s r.o.
U PekaĜky 314 / 1, CZ-180 00 Praha 8
tel.: +420 283 840 155, fax: +420 283 840 165
e-mail: of¿[email protected], www.g-u.cz
1-17
Okenní a dveĜní kování otvíravČ sklopná, sklopnČ posuvná, zdvižnČ posuvná,
vícebodové dveĜní uzávČry, zámky pro nouzové a panikové východy a požární dveĜe; cylindrické vložky a zamykací systémy, dále dveĜní zavíraþe, otvíraþe nadsvČtlíkĤ, pohony pro zdvižnČ posuvné prvky i pro automatické vstupní
systémy, jakož i veškeré další komponenty automatických dveĜních systémĤ
i celosklenČných systémĤ, dodává v ýeské republice tuzemská dceĜiná spoleþnost koncernu Gretsch-Unitas, ¿rma
Komplexní návrh Ćešení pĆedstav
objednatele, vypracování požadovaného
stupnø dokumentace, zpracování, dodání
a montáž dle zadání hliníkových nebo
celosklenøných fasád.
Náskok se systémem
Sapa Building System s. r. o., Veleslavínská 150/44, 162 00 Praha 6
tel.: +420 236 161 864, +420 725 788 345
e-mail: [email protected], www.sapabuildingsystem.cz
požární a nepožární okna / dveĜe / stČny „ projekce / výroba / montáž / servis
Poskytujeme svým obchodním partnerům komplexní servis při zpracování architektonického návrhu stavebního objektu včetně protipožárních řešení až po dodávky hliníkových systémů fasád, oken, dveří, zimních zahrad a fotovoltaických panelů zabudovaných do plášťů budov.
Hörmann éeská republika s.r.o.
252 68 StĆedokluky 315
tel.: 233 085 770, fax: 233 085 798
infolinka zdarma: 800 198 198
e-mail: [email protected]
www.hormann.cz
Spoleênost Hörmann je nejvýznamnøjším evropským
výrobcem dveĆních a vratových systémĎ. Garážová vrata Hörmann patĆí již Ćadu let k tøm nejlepším na našem
trhu. Je tomu také tím, že spoleênost vkládá mnoho úsilí
do vývoje nových výrobkĎ a každoroênø se pĆipravují
na trh novinky s ještø lepšími vlastnostmi.
www.solodoor.cz
Hydro Building Systems spol. s r.o.
Holandská 3, 639 00 Brno
tel.: 543 422 030
fax: 543 250 168
e-mail: [email protected]
http://www.wicona.cz
Hydro Building Systems spol. s r.o., je výhradním dodavatelem hliníkového konstrukêního
systému WICONA pro éeskou a Slovenskou
republiku, vêetnø protipožárních konstrukcí.
vizitka_final_93_41mm.indd 1
12/7/12 2:09 PM
ŽALUZIE - ROLETY - MARKÝZY
Tel.:
+420 553 685 111
Fax:
+420 553 685 110
E-mail: [email protected]
ISOTRA a.s., Bílovecká 2411/1,
746 01 Opava, Czech Republic
www.isotra.cz
str. 29
Stavební kování
Lanos spol. s r.o.
K Uþilišti 35/16
102 00 Praha 10
tel.: 222 586 007
www.lanos.cz
Prodej
Montáž
Servis
DveĜní zavíraþe
Okenní ventilace
Automatické dveĜe
Kování pro sklo
BETONIKA plus s.r.o.
V Zanikadlech 260, 277 06 Lužec nad Vltavou
tel.: 315 651 223, 233, fax: 315 691 042
e-mail: [email protected]
www.betonikaplus.cz
1-19
1-17
MEGAMONT s.r.o.
ZvonaĆka 408/16, 617 00 Brno, tel./fax: 543 255 677
e-mail: [email protected], www.megamont.cz
Nabízíme kompletní prefabrikovaný systém betonových a železobetonových výrobkĤ pro
odvod srážkových a splaškových vod vþ. unikátních kompaktních jednolitých šachtových
den PERFECT. Výrobní sortiment doplĖují železobetonové štČrbinové žlaby, uliþní a horské
vpusti, pĜíkopové dílce, spádištČ a dále speciální betonové prvky - železobetonové jímky
a vodomČrné šachty. Nedílnou souþástí výrobního programu je i produkce transportbetonu.
39
1-21
Beton, betonové výrobky
1-23
Zdicí materiály
STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
Stavební chemie, nátČrové hmoty
1-24
Stavební dílce, konstrukce
1-19
TOTAL ýESKÁ REPUBLIKA s.r.o.
PobĜežní 3
186 00 Praha 8
tel.: +420 224 890 514
fax: +420 224 890 562
CS-BETON s.r.o. je největší výrobce štěrbinových žlabů a betonových
odvodňovacích systémů s dlouholetou tradicí a nejvyšší kvalitou.
Dále se zabývá výrobou betonových produktů pro silniční stavitelství
a malou zahradní architekturu. Svou pozici na trhu si upevňuje
především díky flexibilitě a pružné reakci na požadavky zákazníka
a bezkonkurenční kvalitou vyráběných produktů.
www.csbeton.cz
Spoleþnost TOTAL dodává na þeský
trh jak automobilové oleje pro osobní
a nákladní vozy i stavební stroje, tak
i prĤmyslové oleje a maziva. RovnČž
vyrábí a dodává kompletní paletu všech
typĤ a druhĤ asfaltových pojiv.
1-21
1-19
Firma UZIN s.r.o. v rámci UFLOOR Systems dodává pod znaþkou UZIN penetraþní
a základovací hmoty, samonivelaþní a vyrovnávací hmoty, rychleschnoucí cementové
smČsi, opraváĜské sanaþní materiály, lepidla na podlahoviny, materiály pro zhotovení
elektrostaticky vodivých podlah, izolaþní a kladeþské podložky, systémy suchého lepení
switchTec, materiály pro kladení a povrchovou úpravu parket. Laky a oleje PALLMANN.
Produkty pro obklady a dlažby pod znaþkou CODEX. NátČry betonu, lité a designové
podlahy ARTURO. ýisticí a ošetĜovací prostĜedky na podlahy RZ. Firma UZIN s.r.o. rovnČž
nabízí náĜadí pro podlaháĜe ¿rmy WOLFF a je výhradním zástupcem ¿rmy LÄGLER výrobce parketových brusek. Vše v nejvyšší možné kvalitČ s odpovídajícím servisem.
ýeskomoravský beton, a. s.
Beroun 660, 266 01 Beroun
tel.: +420 311 644 005
mail: [email protected]
www.uzin.cz
WWW.TRANSPORTBETON.CZ
1-21
1-24
Bekaert Petrovice s. r. o. vyrábí a dodává pro stavebnictví:
• DRAMIX® - ocelová vlákna pro výztuž betonu
• MURFOR® - prefabrikovaná výztuž zdiva
• WIDRA® - výztuž rohů před omítáním
• STUCANET® - ocelové pozinkované pletivo, nosič omítky
• ARMANET® - ocelová síť pro renovaci popraskaných zdí
Statické výpočty a technické poradenství
v oblasti drátkobetonu.
1-23
Bekaert Petrovice s. r. o.
Petrovice 595, 735 72 Petrovice u Karviné
tel.: 596 392 138, fax: 596 392 127
e-mail: [email protected]
205 let
elektroosmózy
25 let
s.r.o.
Hydropolu
Hydropol éR, spol. s r.o.
nám. Svobody 133, 769 01 Holešov
tel.: 573 399 575, tel./fax: 573 399 971
info linka: 800 100 192
e-mail: [email protected], http://www.hydropol-cz.com
ul. Bezová 1658, 147 14 Praha 4 - Braník
tel.: 244 462 218, 244 462 217
fax: 244 462 208
e-mail: [email protected], www.ekonsro.cz
Systém Hydropol® se uplatĀuje pĆi odstraĀování vzlínavé vlhkosti ze zdiva. Tento elektrofyzikální zpĎsob odvlhêování zdiva je založený na využití vlastností vody v elektromagnetickém poli, zjednodušuje sanaêní proces a snižuje jeho náklady,
zvyšuje bezpeênost sanace a poskytuje dlouhodobé záruky.
Firma EKON s.r.o. je výhradní zástupce nømecké firmy
Hamco Dinslaken Bausysteme GmbH a na êeský trh dodává a montuje ocelový systém Hamco Multi-Plate vhodný
pro stavby mostĎ, mostkĎ, propustí, podchodĎ, podjezdĎ,
sil, zásobníkĎ pro sypké materiály, odtahových tunelĎ apod.
SIMAT a.s. dodává nátČrové hmoty:
antikorozní
pro prĤmysl, stavebnictví a energetiku
antigraf¿ti
þistiþe a preventivní nátČry
protipožární
nátČry a materiály
stavební
ochrana betonu a zdiva, dekorativní
Simat a.s.
Strašnická 3164/1a
102 00 Praha 10
tel.: 271 751 828-30
fax: 271 751 831
e-mail: [email protected]
40
www.derisol.cz
www.info-nortech.cz
www.rudolf-hensel.cz
www.metalcrom.cz
Fermacell GmbH, organizaêní složka
Žitavského 496, 156 00 Praha 5-Zbraslav
tel.: +420 296 384 330, fax: +420 296 384 333
e-mail: [email protected], www.fermacell.cz
Sádrovláknité desky FERMACELL se skládají ze sádry a papírových vláken, která se získávají recyklací. Na
automatizovaných výrobních linkách se obø uvedené pĆírodní
suroviny smíchají a do homogenní smøsi se pĆidá voda. NepĆidávají se žádná další pojiva. Za vysokého tlaku se z hmoty
lisují tvrdé desky, které se suší a Ćežou na požadované formáty. Vyrobené desky jsou bez dalších chemických pĆísad.
Ekologicky nezávadná metoda má pĆísnou kontrolu kvality.
1-25
Materiály ostatní, stavebniny
2-11
Stavební stroje a zaĜízení
STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
2-12
Dopravní stroje a zaĜízení
Firma Firma IKEMA BOHEMIA s. r. o. dodává
již Ĝadu let špiþkovou hydrauliku ENERPAC,
která se používá zejména pro údržbu a stavby
mostĤ. Tato hydraulika byla již úspČšnČ
použita pĜi stavbČ velkých mostĤ, napĜíklad
bratislavský most Apollo, hraniþní most spojující ýR a SRN na D8,
mosty na D47, most Pavla Wonky v Pardubicích, most pĜes Ĝeku Labe
v LitomČĜicích a Vltavu v Lahovicích, most pĜes Opárenské údolí, most
u Tábora nebo pĜi výmČnČ nosné konstrukce „Znojemského viaduktu“.
systém stavebních proÀlň
pĶíslušenství pro stĶechy
www.likov.com
MATEICIUC a. s.
Ke Koupališti 370/15, 742 35 Odry
tel.: 556 312 411, fax: 556 730 417
e-mail: [email protected]
www.mat-plasty.cz
Výroba a prodej
plastových stavebních profilů,
protihlukových stěn,
ochranných trubek,
PVC hadic
a vstřikovaných výrobků.
Strojírny Podzimek, s.r.o.
Èenkovská 1060
589 01 TøešĈ
tel.: +420 567 214 550
fax: +420 567 214 040
e-mail: [email protected]
www.podzimek.cz/machinery
2-11
1-24
IKEMA BOHEMIA s.r.o.
Varšavská 703/61, 400 03 Ústí nad Labem
tel.: +420-475 534 224, fax: +420-475 534 201
e-mail: [email protected], www.ikema.cz
• technologie kamenoprùmyslu • pásové dopravníky a ocelové konstrukce, dopravníkové linky
• kompletní øešení pøesunu sypkých hmot • násypky, podavaèe, míchací jednotky • stavby a rekonstrukce lodí • kompletní služby od návrhù a studií,
projektù, dodávek, montáže a servisu •
str. 28
ASTA spol. s.r.o., Milady Horákové ê. 28, 170 00 Praha 7
tel.: 233 370 035, 602 296 775, 602 296 776, fax: 233 375 386
e-mail: [email protected], www.asta-geda.cz
Co nechce zvládnout nikdo jiný, zvládnou kluci z Vysočiny
Úprava
železobetonových
stropů
PH metal s.r.o.
provozovna Křeč, Křeč 102, 394 95 Křeč
[email protected], tel.: 731 141 141
Kompletní stavební
zámečnická výroba
www.phmetal.cz
Neobyêejnø šikovné, kvalitní a sofistikované výrobky nømecké firmy GEDA z Bäumenheimu u Donauwörthu jsou
pĆítomny v êeském stavebnictví již od sedmdesátých let
minulého století. Tradiênø od této doby se o prodej, servis
a pĎjêovnu stará kolektiv pracovníkĎ dnešní firmy ASTA
spol. s.r.o., která se pohybuje v êeském stavebnictví již od
roku 1990.
2-12
Statické
zajištění staveb
1-25
STATECH s. r. o., Poèapelská 346, 277 01 Dolní Beøkovice
STATECH s. r. o., Betonáøská 824/1A, 712 00 Ostrava-Muglinov
STATECH s. r. o., Jarní 42b/1030, 614 00 Brno-Malomìøice
dispeèink: 728 270 270, tel.: 315 692 222, fax: 315 601 373
e-mail: [email protected], www.statech.cz
PRODEJ, PRONÁJEM A SERVIS
PLOŠIN A STAVEBNÍ TECHNIKY
2-11
Oficiální zastoupení firmy
pro støední a východní Evropu.
Asterix a.s.
Stachova 517, 149 00 Praha 4 - Háje
tel.: 272 917 086
fax: 267 911 779
e-mail: [email protected]
http://asterix.cz
Akciová spoleênost Asterix je renomovaným výrobcem
a dodavatelem zaĆízení pro betonárny a v souêasné dobø
patĆí ke špiêce výrobcĎ Ćídicích systémĎ pro betonárny
všech typĎ. Tyto systémy umožĀují docílit nejvyšší
kvalitu betonových smøsí, která splĀuje požadavky
všech pĆíslušných norem (zejména EN 206-1), a to i pĆi
aplikaci na stávající strojní vybavení.
Volvo Truck Czech s.r.o.
Obchodní 109, ýestlice
251 01 ěíþany u Prahy
tel.: 271 021 111, fax: 272 680 033
e-mail: [email protected]
www.volvotrucks.cz
Volvo Trucks nabízí zákazníkĤm komplexní služby:
- Prodej nových i použitých nákladních vozidel Volvo
- Pronájem nákladních vozidel za pĜíznivou cenu
- Autorizovaný servis nákladních vozidel a návČsové
techniky Volvo
- Originální náhradní díly s dvouletou zárukou
- Preventivní údržba zajišĢující dokonalou kondici
vozidla
- Školení ĜidiþĤ pro maximální efektivitu z hlediska
ekonomického, ekologického i bezpeþnostního
- MČĜení emisí, diagnostika a ovČĜování tachografĤ
- ZajištČní ¿nancování a pojištČní vozidel
- Systém DynaÀeet pro správu vozidel online
Více o spoleþnosti Volvo Trucks se dozvíte
na webových stránkách www.volvotrucks.cz.
VÝTAHY MORAVIA CZ, spol. s r.o.
Bobcat CZ, a.s., Cukrovarská 883, 196 00 Praha 9
tel.: +420 283 932 901, fax: +420 283 932 903
e-mail: [email protected], http://www.bobcat.cz
Spoleênost Bobcat CZ, a. s. s týmem zkušených
odbornø vyškolených mechanikĎ s nøkolikaletou
praxí zajišČuje a provádí záruêní i pozáruêní servis
strojĎ a pĆíslušenství BOBCAT, manipulaêní techniky, kolových nebo pásových bagrĎ a kloubových
nakladaêĎ DOOSAN po celé éeské republice.
Sladkovského 659/40, 783 71 OLOMOUC
tel.: 585 314 591, 777 722 670-3, fax: 585 314 495
e-mail: [email protected], http://www.vytahymoravia.cz
Projekty, dodávky, montáž a servis výtahĎ všech
typĎ a provedení na celém území éeské republiky.
Ocelové konstrukce výtahových šachet. Plošiny
pro invalidy. Poradenství pro investory, stavební
firmy a obêany v oboru zdvihacích zaĆízení.
41
Lešení, bednČní, pažení
2-16
Zabezpeþovací technika
2-14
T
SYS
ÉMO
ED
VÉ B
NÌN
STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
3-11
PASCHAL s.r.o., Vyšehradská 23, 128 00 Praha 2
tel./fax: 221 594 580-599, e-mail: [email protected]
Sklad Beroun, Lidická ul., 266 01 Beroun, tel./fax: 311 626 623
e-mail: [email protected], Sklad Olomouc, U panelárny 1
772 00 Olomouc, tel./fax: 585 313 476, e-mail: [email protected]
www.paschal.cz
Í
• prodej a pronájem systémového bednøní
• technická pomoc pĆi realizaci monolitických
konstrukcí
• zpracování plánĎ nasazení bednøní
• provádøní šéfmontáží na stavbách zákazníkĎ
• zaškolování pracovníkĎ
• dodavatel novinky ztraceného
systémového bednøní K-Form
Dopravní a inženýrské stavby
Čermák a Hrachovec a.s.
Smíchovská 31, 155 00 Praha 5 - Řeporyje
tel.: 251 091 311, fax: 251 626 070
e-mail: [email protected], www.cerhra.cz
3-11
2-14
Společnost Čermák a Hrachovec a. s. provádí:
- Kompletní dodávku vodovodních a kanalizačních
řadů včetně přípojek a souvisejících objektů
- Likvidaci vodovodních a kanalizačních havárií
- Bezvýkopové technologie při výstavbě
inženýrských sítí a nízkotlaké injektáže
- Rekonstrukce a výstavbu komunikací
R
DORG,
spol. s r.o.
U zahradnictví 123, 790 81 éeská Ves
tel.: +420 584 402 492, fax: +420 584 402 406
e-mail: [email protected], www.dorg.cz
bednění lešení
služby
Tel. +420 222 359 311
www.peri.cz
Rekonstrukce a opravy vodovodĎ a kanalizací
bezvýkopovými technologiemi – berstlining,
caliber-berstlining, relining, Ćízené vrtání,
protlaêování ocelových chrániêek.
AŽD Praha
2-16
Tradiční český dodavatel
moderních řídicích
a zabezpečovacích
systémů pro dopravu
www.eurovia.cz
železniční doprava
Na společné cestě
silniční doprava
telekomunikace
Bezpečně k cíli
www.azd.cz, [email protected]
STIM, spol. s r.o.
Štefánikova 167, 760 01 Zlín
tel.: 577 219 009, fax: 576 011 492
e-mail: [email protected], www.stim.cz
Euro_032_inz_93x41_02.indd 1
FASTRA, s. r. o.
13.5.2009 16:55:26
Libenice 30 - Skalka, 280 02 Kolín 2
tel.: 321 720 258, fax: 321 724 333
e-mail: [email protected], www.fastra.cz
Plošné vysokotlaké otryskávání vodou
Výroba a instalace
reflexních knoflíkù
Dopravní znaèení a reflexní fólie
www.svodidla.cz
Svodidlový systém KB3 RH2 B
VESIBA, s.r.o. je výhradním smluvním distributorem certi¿kovaných svodidel rakouského výrobce voestalpine,
schválených k použití na pozemní komunikace v ýR
dle TP168/2011.
42
Hydrotechnik Praha spol. s r. o., stĆedisko protlaêování
Do KoutĎ 5a, 143 00 Praha 12
tel.: 261 097 633, fax: 261 097 654
e-mail: [email protected], www.hydrotechnik.cz
Hydrotechnik Praha s.r.o. je stavební a obchodní spoleênost s již dvacetiletou zkušeností v oboru protlaêování, mikrotunelování a bezvýkopových technologií pokládky inženýrských sítí. Vlastním strojním vybavením
je schopna realizovat vøtšinu technologií používaných
pĆi protlaêování a pružnø tak reagovat na požadavky investorĎ. ZákazníkĎm je rovnøž urêena nabídka ocelového potrubí na skladø a pĎjêovna stavební mechanizace.
Prodej a montáž silniþních svodidel
ocelová svodidla (JSNH4, OSNH4 aj.)
mostní svodidla (JSMNH4, MS4 aj.)
zábradelní svodidla (ZSNH4/H2 aj.)
betonová svodidla (NEW JERSEY aj.)
betonová vodící stČna (CITY BLOC aj.)
VESIBA, s.r.o. provádí kompletní dodávky, montáže a opravy všech typĤ svodidlových systémĤ na silnicích dálnicích,
okolo skladových hal, parkovacích domĤ a cyklostezek.
Společnost FASTRA, s. r. o. se profesionálně zabývá problematikou spojenou s prováděním servisních činností
na všech typech produktovodů, jako jsou plynovody,
vodovody, ropovody, kanalizační systémy, průmyslové
rozvody apod. V rámci této problematiky vyvíjí a vyrábí
některá zařízení a zabezpečujeme servisní práce.
VESIBA, s.r.o. - divize svodidel
Sokolovská 84, 186 00 Praha 8
tel./fax: +420 222 324 482, 456
mob.: +420 603 263 494
[email protected]
www.svodidla-vesiba.cz
Výstavba nových, rekonstrukce a opravy stávajících mostních
objektĎ. Provádøní dopravních
a inženýrských staveb, výstavba
zpevnøných ploch a opørných zdí.
REPONT s.r.o. - Na Zelince 1167/19
751 31 Lipník nad Beêvou
tel.: 571 611 252, fax: 571 620 911
e-mail: [email protected]
http://www.repont.cz
3-16
Stavby na klíþ
STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
4-11
PĜíprava staveb, projektová þinnost
Váš spolehlivý partner
v inženýrských stavbách
SaM silnice a mosty a.s.
4-11
3-11
Máchova 1129, 470 01 éeská Lípa
tel.: 487 834 467-8, fax: 487 834 466
e-mail: [email protected], www.sam-cl.cz
Firma byla založena pĆed 22 lety a náplní spoleênosti je výstavba,
rekonstrukce a sanace mostĎ, komunikací, dopravní znaêení, provádøní prĎmyslových staveb, výroba asfaltových smøsí, betonu
a ocelových konstrukcí, výroba zábradlí a záchytného systému,
nýtování OK, výstavba mostních provizorií a projekêní a inženýrská êinnost. Spoleênost je êlenem skupiny SAM spoleênø se SaM
silnice a mosty Døêín a.s. a PROMOS SOSNOVÁ spol. s r.o.
www.arcadis.cz
Držitel certifikátĎ éSN EN ISO
9001:2009, éSN EN ISO 14001:2005
a éSN OHSAS 18001:2008.
SDS EXMOST spol. s r.o.
Údolní 413/66, 602 00 Brno
tel./fax: 543 432 311, 543 432 301
Hlavní náplní firmy SDS EXMOST spol. s r.o. je
mobil: 602 783 978
e-mail: [email protected]
výstavba, rekonstrukce a sanace mostních objektĎ,
www.exmost.cz
realizace dopravních staveb a likvidace ekologických zátøží.
CENTROPROJEKT GROUP a. s.
www.strabag.cz
Štefánikova 167, 760 01 Zlín
tel.: 573 038 200, e-mail: [email protected]
www.centroprojekt.cz
STRABAG a.s., Na BČlidle 198/21, 150 00 Praha 5, e-mail: [email protected]
TALPA-RPF spol. s r.o.
718 00 Ostrava - Kunêiêky, Holvekova 36
tel.: 596 237 019, fax: 596 237 020
e-mail: [email protected]
www.bezvykopu.cz
silnice | železnice | voda | ekologie
Spoleênost TALPA-RPF se specializuje na provádøní Ćízených horizontálních
vrtĎ a bezvýkopovou výstavbu inženýrských sítí.
3-16
Akciová spoleþnost CENTROPROJEKT GROUP patĜí mezi
nejvýznamnČjší projektové a inženýrsko-dodavatelské ¿rmy v ýeské
republice. Hlavním zamČĜením spoleþnosti jsou služby v oblasti
staveb prĤmyslových, energetických, obþanských, dopravních
a vodohospodáĜských, aquaparkĤ, bazénĤ a bazénových technologií.
Firma zajišĢuje komplexní þinnost od zpracování prĤzkumĤ, studií,
vypracování projektové dokumentace všech stupĖĤ pĜes autorský
dozor, inženýrskou þinnost až po dodávku celé stavby „na klíþ“.
projektový a inženýrský insƟtut pro dopravní a ekologické stavby
www.dopravoprojekt.cz
DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o.
Masarykovo nám. 5/5, 702 00 Ostrava
tel.: 595 132 011, fax: 595 132 081
e-mail: [email protected], http://www.dpova.cz
www.metrostav.cz
Dopravoprojekt Ostrava spol. s r.o. je
projekêní, inženýrská a konzultaêní firma,
se specializací a zkušenostmi pĆi výstavbø
a rekonstrukcích dálniêní a silniêní
sítø, v projektování dopravní sítø møst
a v Ćešení problematiky v oboru dopravního
inženýrství.
www.omlux.cz
generální
dodavatel staveb
volejte: 800 11 66 55
str. 2, 26
43
4-11
PĜíprava staveb, projektová þinnost
4-12
Odborné posudky, prĤzkumy
Zdravotní a sanitární technika
Vybavení interiérĤ a exteriérĤ
4-15
Tepelná a vzducho- technika, klimatizace
4-11
4-14
4-13
4-14
STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
str. 1, 4
SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
tel.: 267 094 111, 267 094 305, fax: 224 230 316
e-mail: [email protected], www.sudop.cz
SUDOP PRAHA a.s. je projektová, konzultační
a inženýrská firma, specializovaná na komplexní
řešení problematiky dopravní infrastruktury
a navrhování pozemních a průmyslových staveb,
inženýrských sítí, telekomunikací a energetiky
ů
včetně sdělovacích a zabezpečovacích systému,
elektrizace a napájení, ekonomie a financování
a posuzování vlivu staveb na životní prostředí.
KALDEWEI je rodinná firma
s téměř stoletou tradicí. Sídlí
ve vestfálském Ahlenu a věnuje
se s vášní vývoji a výrobě van
a sprchových vaniček z ušlechtilého
a extrémně trvanlivého materiálu
– smaltované oceli
KALDEWEI 3,5 mm.
www.kaldewei.cz
KALDEWEI CS, s.r.o. | Na Pankráci 322/26, 140 00 Praha 4 | tel.: +420 226 218 590 | fax: +420 226 218 599
str. 11
.s.
a
t
k
e
j
o
opr
ydr
H
o
c
e
Sw
3x
Jesenice
WYt
VSRGiĜV
tKR
URYRGQ
OXåE\S
QêUVNpV
tDLQåH
Q
ĜHãHQt
þ
D
OW
X
WLPiOQt
NWXUX
S
pNRQ]
X
Y
WU
R
WR
V
\
N
D
G
MH
IU
9å
SUR
tDLQ
SURVWĜHG
åLYRWQt
www.sweco.cz
2SDYD
åLOLQD
www.siko.cz
0DUWLQ
VELKOOBCHODNÍ A MALOOBCHODNÍ PRODEJ
str. 10, 13
4-12
GeoTec-GS, a.s.
Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10
tel.: 271 750 709(-711), fax: 271 750 113
[email protected], www.geotec-gs.cz
• provádøní a vyhodnocovaní geotechnických a stavebnø
technických prĎzkumĎ
• návrhy technických Ćešení pro zakládání staveb
• projekty zemních konstrukcí a stabilitní výpoêty
• navrhování a budování systému geotechnického monitoringu,
vêetnø interpretace møĆených hodnot
• kontroly provádøní zemních prací a geotechnický dozor na stavbách
• poradenská a konzultaêní êinnost v oboru geotechnických êinností
TECE Èeská republika, s.r.o.
Prosecká 852/66, 190 00 Praha 9 - Prosek
tel.: 255 790 426, fax: 255 790 428
[email protected], www.tece.cz
Potrubní systémy
systémy
„Splachovací technologie
„Odtokové systémy
„
„Pøedstìnové
GAPA MB s.r.o.
4-15
4-13
Svatovítská 217
293 01 Mladá Boleslav
tel./fax: 326 735 428, 326 721 006
e-mail: [email protected]
www.gapa.cz
Spoleþnost GAPA se zabývá výrobou a prodejem rohoží a þistících zón.
str. 30
MOUCAL podlahoviny s.r.o.
Pražská 14, 102 00 Praha 10
tel./fax: 271 751 117, 271 750 447
e-mail: [email protected], www.marmo.cz
Forbo je v souêasnosti vedoucím svøtovým producentem pĆírodního linolea, dodávaného na trh pod obchodním názvem Marmoleum®. Obchodní
zástupce pro éR je firma MOUCAL podlahoviny s.r.o.
Víte po þem chodíte?
44
Výhradní dovozce italských elektrických infrazářičů VARMA TEC©
pro vnitřní a venkovní prostředí s výkonem až 4000 W. Použití
pro domácnosti, komerční prostory, průmysl apod. Kvalita
evropského výrobce, mobilní a voděodolné typy, jednoduchá
instalace, moderní design, bezpečnost, poradenství a servis.
ELEKTRICKÉ INFRAZÁŘIČE VARMA TEC©
ALTA TRADING s. r. o., Kancelář firmy - vzorkovna
tř. Osvobození 930/25, 742 35 Odry
tel.: +420 734 156 053, e-mail: [email protected]
www.altatrading.cz
STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
Tepelná a vzducho- technika, klimatizace
Benochema s. r. o.
Jaroslav Müller
Koněvova 194, 130 00 Praha 3
tel.: 222 587 742, 602 325 138
Mlýnská 6, 594 01 Velké Meziříčí
tel.: 566 520 301
e-mail: [email protected]
www.benochema.cz
www.elektrickevyvijecepary.cz
vyvíječe páry plynové, olejové hořáky
vyvíječe páry na peletkové hořáky
elektrické vyvíječe a vyvíječe na čistou páru
úpravny vody, dávkovací čerpadla
4-15
-
Tepelná a vzducho- technika, klimatizace
Augustova 236/1, Praha 6 - Řepy
tel.: 235 313 284, 724 025 428
fax: 235 313 286
e-mail: [email protected]
www.komextherm.cz
směšovače MIX a DUOMIX
regulátory pro vytápění
regulátory pro solární ohřev
regulátory pro kotle na dřevoplyn
servopohony řady MK-C a MK-D
vícezónové regulátory
rozvaděče RET
4-15
4-15
4-15
ČESKÝ VÝROBCE TOPNÉ A REGULAČNÍ TECHNIKY
str. 29
S-TH
STHER
ERM
TEPE
TE
PELN
LNÁ ČE
ČERP
RPA
AD
DLA
LA
VZDU
VZ
DUCH
CH - VO
OD
DA
KLIMATIZACE
BERNAKO, spol. s r.o.
Bavorská 856, 155 41 Praha 5 – StodĎlky (areál Mototechny)
tel.: 222 722 017, 222 711 001, 222 712 001, fax: 222 714 001
e-mail: [email protected], http://www.bernako.cz
TRADICE - jeden z nejvČtších prodejcĤ klimatizací LG v ýR s 15-letou tradicí
KVALITA - 3-letá záruka na jednotky LG
KOMPLEXNÍ SERVIS - dodávky „na klíþ“ od zpracování nabídky
po montáž zaĜízení a dodání náhradních dílĤ
ŠIROKÁ NABÍDKA - splitové a multisplitové jednotky, Multi-V systémy
až do 225 kW pro chlazení výškových budov.
www.nepa.cz | [email protected]
str. 30
str. 51
Systémová řešení v oblasti tepelné techniky
]Nástěnné a stacionární
kondenzační kotle
]Stacionární litinové a ocelové
kotle všech výkonů
]Solární technika
]Tepelná čerpadla
]Velkoobchodní
topenářské zboží
Reflex CZ, s.r.o.
Sezemická 2757/2, 193 00
Praha 9 – Horní Počernice
tel.: 272 090 311, fax: 272 090 308
e-mail: refl [email protected]fl excz.cz
Teplo je náš živel
Více informací na [email protected], tel.: +420 272 191 105.
www.buderus.cz
Špičkové řešení expanzní, odplyňovací,
předávací, akumulační a solární techniky
www.reflexcz.cz
str. 21
str. 22
VÝROBCE A DODAVATEL
9='8&+27(&+1,&.Ÿ&+=$Ə=(1
„ .OLPDWL]DÍQ¯MHGQRWN\$HUR0DVWHU
VY¿NRQHPȟP3/h
„ %D]«QRY«MHGQRWN\
„ 3RWUXEQ¯MHGQRWN\9HQWR
„ Ć¯GLF¯V\VW«P\9&6
„ 'YHćQ¯DYUDWRY«FORQ\'RRU0DVWHU
Bosch Termotechnika s.r.o., Obchodní divize Dakon
PrĤmyslová 372/1, 108 00 Praha 10 - ŠtČrboholy
tel.: 840 111 170, www.dakon.cz
Tradiþní þeský výrobce kotlĤ na tuhá paliva.
Dakon nabízí kvalitní a vysoce úþinné kotle
s dlouhou životností, které jsou navíc šetrné
k životnímu prostĜedí.
5(0$.DV=XEHUVN£5RĤQRYSRG5DGKRďWÙPWHOZZZUHPDNF]
str. 16
CATfire Service & Trading s. r. o.
Výstavní 2937/132a, 703 00 Ostrava-Vítkovice
tel.: 596 753 009
e-mail: [email protected]
www.catfire-service.com
SEPLAST, s. r. o.
Zborovská 253, 768 02 Zdounky
tel.: 573 365 100, fax: 573 333 368
www.seplast.cz
Výrobce a dodavatel plnø automatických kotlĎ HAMONT
na biomasu s variabilitou paliv a sedmnáctiletou tradicí.
Vhodné pro vytápøní stĆednø velkých až velkých objektĎ,
provozĎ, bytových domĎ bez závislosti na externích
dodavatelích tepla ve výkonovém rozpøtí 40 – 500 kW
a v kaskádovém zapojení až 2 MW.
Výroba a distribuce plastových
prĤmyslových radiálních ventilátorĤ.
str. 34
„ KLIMATIZACE
„ VYTÁPĚNÍ
„ APLIKOVANÉ SYSTÉMY
„ CHLADÍRENSTVÍ
str. 52
Stiebel Eltron spol. s r. o.
K HájĎm 946, 155 00 Praha 5
tel.: 251 116 140, fax: 235 512 122
e-mail: [email protected]
http://www.stiebel-eltron.cz
OhĆívaêe vody, elektrické pĆímotopy, akumulaêní kamna, topné rohože
a kabely, tepelná êerpadla, ventilace, solární systémy znaêek STIEBEL
ELTRON, AEG HAUSTECHNIK a TATRAMAT.
www.daikin.cz
str. 18
str. 14
45
4-15
Tepelná a vzducho- technika, klimatizace
4-16
Rozvody, kanalizace
STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
4-16
Rozvody, kanalizace
4-16
4-15
Prodej a servis klimatizaêní techniky
ŠINA-KLIMA, a. s.
AVK VOD-KA a.s.
Bavorská 856, 155 41 Praha 5 - StodĎlky (areál Mototechny)
telefon: +420 222 711 001
e-mail: [email protected], www.sina-klima.cz
/DEVNi/LWRPČĜLFH
7HOID[
1216723VOXåED
Čerpadla pro aplikace v budovách,
průmyslu a vodním hospodářství.
7UDGLþQtYêUREFHVNRPSOHWQtPSURJUDPHP
SURY\WiSČQtDRKĜHYYRG\QDEi]LSO\QX
VROiUQtFKV\VWpPĤDWHSHOQêFKþHUSDGHO
Vaillant Group Czech s. r. o.
&KUiãĢDQ\THOHfRQ257
Fax257wwwYDLOODQWF]YDLOODQW#YDLOODQWF]
GRUNDFOS s. r. o.
Čajkovského 21, 779 00 Olomouc
tel.: 585 716 111
e-mail: [email protected]
www.grundfos.cz
Společnost Grundfos prodá celosvětově přes
16 mil. kusů čerpadel, což ji řadí mezi
nejvýznamnější výrobce čerpací
techniky na světě. Přispíváme
k trvale udržitelnému rozvoji
nejnovějšími technologiemi,
které zlepšují kvalitu života
lidí a péči o naši planetu.
str. 8
Viega s.r.o.
J. Korty 12
710 00 Slezská Ostrava
tel.: 595 054 933
fax: 595 054 162
e-mail: [email protected]
www.viega.cz
str. 6
Hauraton ýR, spol. s r.o.
V Oblouku 104, 252 43 ýestlice
tel.: 266 312 797 - 8, fax: 266 310 557
e-mail: [email protected], www.hauraton.cz
•
•
•
•
•
Firma Viega byla založena pĆed více než sty
léty v roce 1899 ve møstø Attendorn v Nømecku. PatĆí mezi nejvýznamnøjší výrobní firmy
v oblasti sanitární a topenáĆské techniky.
odvodĖovací systémy FASERFIX, RECYFIX
vsakovací moduly DRAINFIX
odvodĖovací systémy z nerezové oceli
zatravĖovací panely RECYFIX
odluþovaþe ropných látek AQUAFIX
str. 12
Výroba a prodej
vodárenských,
kanalizaþních
a plynárenských
armatur
VTS Czech Republic s.r.o.
Prosecká 851/64, 190 00 Praha 9
tel.: 272 048 944, fax: 272 049 122
www.vtsgroup.cz
VTS Czech Republic - pĆední evropský výrobce vzduchotechnických a klimatizaêních zaĆízení o vzduchových výkonech od 400 m3/h do 100 000 m3/h.
Klimatizaêní jednotky VENTUS jsou vyrábøny v podstropním i základním provedení, lze je použít v celé
Ćadø obêanských i prĎmyslových objektĎ, vêetnø
aplikací s požadavky na hygienické provedení.
K jednotkám VENTUS je dodávána také regulace.
HAWLE ARMATURY, spol. s r.o.
ěíþanská 375
252 42 Jesenice u Prahy
www.hawle.cz
Telefon: +420 241 003 111
Telefax: +420 241 003 333
E-mail: [email protected]
str. 34
4-16
Weishaupt spol. s r.o.
Strašnická 1C / 3177
102 00 Praha 10
tel.: 272 652 142 - 3, 272 652 145
fax: 272 652 146
e-mail: [email protected]
www.weishauptcz.cz
Weishaupt spol. s r.o.
Rákoš 8835 / 1
960 01 Zvolen
tel.: 455 321 338, 455 321 665
fax: 455 321 665
e-mail: [email protected]
www.weishaupt.sk
HOBAS CZ spol. s r. o.
Potrubí pro vodohospodáĜství od vodovodĤ,
vodojemĤ pĜes kanalizace, retence, odvodnČní
mostĤ, pĜívody k MVE až po prĤmyslové
rozvody s nejrĤznČjšími možnostmi instalace.
TĜ. Maršála Malinovského 306
686 01 Uherské HradištČ
T +420 572 520 311
F +420 572 520 319
[email protected]
www.hobas.com
str. 24
Přímé obchodní zastoupení
dánského výrobce měřičů energií.
výroba a prodej čerpací techniky, tlaková kanalizace, elektrovýroba,
návrh, servis a montáž výrobků firem, EBARA, ELBI, SUMOTO,
GRUNDFOS, KSB, WILO A SIGMA
výrobní závod:
Chelčického-Hochmanova 1037
413 01 Roudnice nad Labem
tel./fax:+420 416 831 304, -344, -346
e-mail: [email protected], www.aqspol.cz
... odbornost - kvalita - spolehlivost
46
> měřiče tepla
> měřiče chladu
> vodoměry
> systémy dálkových odečtů
> Smart Metering
Kamstrup A/S - organizační složka | Na Pankráci 1062/58 | 140 00 Praha 4
tel.: +420 296 804 954 | e-mail: [email protected] | www.kamstrup.cz
str. 29
4-17
4-19
Elektroinstalace
5-11
Finanþní a investiþní þinnost
STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
Úpravy povrchĤ
5-13
Stavební sdružení, informaþní þinnost
4-16
Nad Bezednou 201, 252 61 Dobrovíz
tel.: +420 233 311 389
fax: +420 233 311 290
e-mail: [email protected], www.pft-uft.cz
Praha
Pardubice
Česká Třebová
Svitavy
Žďár nad Sázavou
Blansko
Bystřice nad Pernštejnem
Brno
Vírový ventil v suché šachtČ FluidCon
Dodavatel vystrojení kanalizaþních objektĤ
• regulace odtoku z odlehþovacích komor
• þišĢení dešĢových zdrží
• ochrana kanalizace pĜed velkou vodou
• pneumatická doprava splaškĤ
Promat s.r.o.
V. P. ýkalova 22/784, 160 00 Praha 6 – Bubeneþ
tel.: 224 390 811, 233 334 806,
605 PROMAT, 606 PROMAT, 776 PROMAT
fax: 233 333 576
www.promatpraha.cz
[email protected]
Skype: promat.praha
Valašské Meziříčí
• Blansko • 2x Brno • Bystřice nad Pernštejnem
• Česká Třebová • Kroměříž • Pardubice
• 2x Praha • Svitavy • Valašské Meziříčí
• Zlín • Žďár nad Sázavou
Kroměříž
Zlín
www.elkov.cz
4-19
PFT, s.r.o.
ProstĜedí a Àuidní technika
[email protected]
ESTELAR s.r.o.
Palackého 744/1, 769 01 Holešov
tel.: 573 394 894, GSM: 777 295 466
[email protected], www.estelar.cz
•
•
•
•
•
•
•
Vysokoteplotní materiály
Požární bezpeþnost staveb
Systémy inteligentní elektroinstalace
Docházkové systémy
PĜístupové systémy
Stravovací systémy
Evidence výroby
Hotelové systémy
Speciální Ĝídicí systémy
LAPP KABEL s.r.o.
Bartošova 315, 765 02 Otrokovice
tel.: 573 501 011, fax: 573 394 650
e-mail: [email protected], www.lappgroup.cz
Stavebnictví
Automotive
Prùmysl
REHAU BAU - VÁŠ SPOLEHLIVÝ PARTNER
TECHNOLOGIE A SYSTÉMY ÚSPORNÉHO BYDLENÍ NOVÉ GENERACE
Celosvøtový výrobce a systémový dodavatel prĎmyslových kabelĎ (ovládací, datové, optické) a kabelového pĆíslušenství
(kabelové vývodky, konektory, energetické Ćetøzy, ochranné hadice, oznaêovací
systémy) pro všechna prĎmyslová odvøtví.
okenní a fasádní systémy
inženýrské sítì
technická zaøízení budov
snižování ztrát energie
využívání a vytváøení úspor energie
snižování emisí CO
KONCEPT
ENERGIE
OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ REHAU:
REHAU s.r.o., Obchodní 117, 251 70 èestlice, tel.: 272 190 111, fax: 272 680 176, e-mail: [email protected], www.rehau.cz
str. 15
TITAN-METALPLAST s. r. o.
Belgická 4861, 466 05 Jablonec nad Nisou
tel.: 483 359 061-69, fax: 483 359 060
e-mail: [email protected], www.titan-metalplast.cz
OBZOR,
výrobní družstvo Zlín
Na Slanici 378
764 13 Zlín
tel.: 577 195 111
fax: 577 195 137
[email protected]
Dodáváme výrobky koncernu GEORG FISCHER +GF+,
elektrotvarovky a tvarovky na tupo pro spojování PE trubek
venkovních tlakových rozvodĤ pitné vody nebo plynu,
sváĜeþky a náĜadí. Další sortiment - mechanické tvarovky
iJOINT, litinové tvarovky WAGA MULTI/JOINT®.
LEASING
ÚVĚR
stavební
techniky
Společnost ALBIXON a. s. vlastní největší práškovou lakovnu v Evropě, a umožňuje tak
bezchybné zpracování produktů. V roce 2006 byl její provoz rozšířen o linku povrchové úpravy DECORAL®. Díky této technologii pak není problém napodobit dekorace jako
je dřevo, žula, mramor či jiné atypické vzory.
RENOLIT Tábor s. r. o.
Farského 888/15, 390 02 Tábor
tel: +420 381 213 291, fax: +420 381 213 292
e-mail: [email protected], www.renolit.com
Okenní profilové PVC, PMMA exteriérové fólie EXOFOL pro kašírování okenních profilů, plastových a kovových desek, dveří
a garážových vrat; nábytkové PVC, PP, PET fólie ALKOREN,
COVAREN, ALKORCELL pro výrobu nábytku, dveří, panelů a kašírování plechu. Dále: shrink sleeve fólie pro etikety.
5-11
ALBIXON a. s., Cintlovka 535, 268 01 Hořovice
tel.: +420 251 094 094, fax: +420 251 094 054
e-mail: [email protected]
www.vbleasing.cz
Asociace stavitelĎ plynovodĎ a produktovodĎ
U Plynárny 95/455, 101 00 Praha 10 - Michle
Ing. Martina Mlêochová - tajemník
tel.: 602 528 009, e-mail: [email protected]
5-13
4-17
WWW.OBZOR.CZ
Asociace sdružuje fyzické a právnické osoby provozující
podnikatelskou êinnost v oblasti výstavby a rekonstrukce
plynovodĎ a produktovodĎ s dĎrazem na kvalitu a vysokou
profesionalitu provádøných služeb.
47
Celoroční obsah
STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
podle skupin
1-11 Materiály kovové
AMDS CR nabízí novou ucelenou
řadu svodidel typu AM ..................................................4/13 ...... 18
1-14 Hydroizolace, střešní krytiny
Střecha prvorepublikového domu v Hranicích
svítí po rekonstrukci novotou ........................................1/13 ........ 6
Ať již jde o střechu pro Škodu Auto
nebo rodinný dům, naše hydroizolační systémy
jsou vždy tou správnou volbou .....................................1/13 ........ 8
Bramac představuje novinky pro rok 2013 ...................1/13 ...... 12
Opravy a rekonstrukce plochých střech
při ponechání stávajícího souvrství ..............................1/13 ...... 14
Dvouplášťové střechy jsou trendem
staveb moderní koncepce ............................................1/13 ...... 20
Problémům se sněhem se dnes můžete
vy i vaše střecha s úspěchem vyhnout! ........................1/13 ...... 24
Společnost LR Solutions s. r. o. přichází
na český stavební trh, aby pomohla
všem velkým i malým stavebníkům, ale i domácím
kutilům v boji proti nežádoucím účinkům vody
na stavbu, případně konstrukci.....................................1/13 ...... 28
Střešní krytiny Mediterran představují
ideální řešení pro každou střechu ................................3/13 ...... 30
Bramac nabízí tři nové střešní tašky ............................3/13 ...... 37
Hydroizolační tunelové systémy
CHEMIA SYSTEM GEO ...............................................4/13 ...... 49
1-15 Tepelné a zvukové izolace
Vodotěsné podstřeší šikmých střech ............................1/13 ...... 11
Rekonstrukce nadkrokevní zateplením
s PIR izolací Puren a stávající minerální
izolací mezi krokvemi ...................................................3/13 ...... 57
Slabá místa při montáži a osazování
vchodových a balkonových dveří..................................6/13 ...... 37
5 let života v nízkoenergetickém domě .....................7-8/13 ...... 41
1-16 Sklo, skleněné výrobky
Izolační trojsklo AKUTOP LUX.
Ideální řešení pro pasivní domy a nejen pro ně! ..........6/13 ...... 26
CLIMATOP LUX - optimální trojsklo ..........................7-8/13 ...... 54
1-17 Výplně otvorů
Nový okenní profil Eforte
- ideální volba pro pasivní domy ...................................1/13 ...... 26
Společnost Hörmann na BAU představila
nové tepelněizolační dveře ThermoPro Plus
a další novinky ..............................................................3/13 ...... 27
Investoři volí provětrávanou fasádu ALUBOND
– neotřelý návrh, jedinečné řešení ...............................3/13 ...... 54
Vyzkoušejte si kvalitní a zároveň
plně funkční řešení: vícebodové dveřní zámky
Winkhaus AP179 a Winkhaus AP1125 .........................3/13 ...... 64
Vstupní dveře musí být elegantní,
funkční a z kvalitních materiálů ....................................6/13 ........ 4
Hliníkové systémy firmy Sapa Building System
se osvědčily při realizaci mrakodrapu AZ TOWER .......6/13 ........ 6
Automatické dveře TRIDO
– spolehlivý a tichý společník .......................................6/13 ........ 8
Rekonstrukce fasády budovy SUDOP
proběhla úspěšně pod taktovkou
realizační firmy Nevšímal .............................................6/13 ...... 10
GREENWOOD pod novým vedením rozšiřuje
svou produktovou řadu o zajímavé výrobky .................6/13 ...... 12
„WICONA 2013“ – významný německý
dodavatel aluminiových stavebních systémů
zahájil v letošním roce významné změny
v organizaci a strategii firmy .........................................6/13 ...... 14
Palmovka Park II ..........................................................6/13 ...... 16
Nejvyšší bezpečnost, špičková kvalita
a výjimečný design kování od G-U ...............................6/13 ...... 18
Revitalizace 32. budovy areálu
Baťovy továrny ve Zlíně................................................6/13 ...... 20
Kvalita a rychlá realizace opláštění budov
u investorů vítězí ..........................................................6/13 ...... 22
Novinka na českém trhu
– překryvné hliníko-plastové dveřní výplně ..................6/13 ...... 23
Renovace oken moderním způsobem ..........................6/13 ...... 24
Systémové řešení zástavby
venkovních žaluzií pod omítku .....................................6/13 ...... 30
GFK – nová technologie plastových dveří ....................6/13 ...... 35
Komprimační pásky illmod Trio+
při zabudování otvorových výplní .................................6/13 ...... 40
Pořiďte si ovladač vrat ve své oblíbené barvě ..............6/13 ...... 41
Systém keyTec RPE CZB
– bezpečnostní cylindrická vložka Winkhaus ...............6/13 ...... 42
duoPort SK 200 Z – více prostoru
pro kvalitní bydlení: posuvné a výklopné dveře ............6/13 ...... 43
488
Produkty ASSA ABLOY Entrance Systems
si můžete vyzkoušet v novém Centru Černý Most .......6/13 ...... 45
HASIL a. s. v roce 2013 .............................................7-8/13 ........ 8
A.T.A. technik - významný a spolehlivý partner
v oblasti dodávek automatických dveřních systémů..7-8/13 ...... 24
Společnost Hörmann otevřela
ve svém sídle novou vzorkovnu ................................7-8/13 ...... 33
Spousta nápadů a chytrých řešení,
to jsou automatické dveře a vrata TRIDO .................7-8/13 ...... 42
Nová hvězda: B-TRONIC. Domovní rádiová
automatizace pro ovládání a monitorování rolet........7-8/13 ...... 57
Požární uzávěry Spedos ...........................................7-8/13 ...... 61
1-19 Beton, betonové výrobky
Zákazníci od nás velmi rychle dostanou výrobky
a služby té nejvyšší kvality ...........................................1/13 ...... 22
Kompaktní šachtové dno MASTER ..............................4/13 ...... 48
Šachtové jímky – nádrže pro dešťové vody
a vsakovací nádrže.......................................................4/13 ...... 48
Trojský most z vysokopevnostního betonu
využil nejnovější technologie ........................................4/13 ...... 50
Výroba tenkostěnných fasádních panelů
z bílého UHPC ..............................................................5/13 ........ 4
Specifické zakázky a aktuality
společnosti Transbeton s. r. o. ......................................5/13 ........ 8
Kopule plzeňského planetária vytvořily samozhutnitelné
betony od skupiny Českomoravský beton ....................5/13 ...... 16
Levná a ekologická energie na betonových
základech od Zapy - Vodní elektrárna Bělov ................5/13 ...... 22
Multifunkčnímu objektu Quadrio v centru Prahy
pomáhá „na svět“ beton od TBG Metrostav ..............7-8/13 ...... 62
1-21 Stavební chemie, nátěrové hmoty
Správná pokládka podlah společnými silami! ...............1/13 ...... 16
Stabilizace povlakové krytiny systému
FATRAFOL-S lepením PU dvousložkovými
lepidly ADCO Millennium ..............................................1/13 ...... 18
Fasády z COLORLAKu ................................................2/13 ...... 26
Exzellent – omítka regulující vlhkost ............................2/13 ...... 36
HET Brillant CREATIVE
- barva pro moderní interiéry ........................................3/13 ...... 58
Bez funkčních dopravních tepen nemá Evropa
šanci v budoucnu obstát ...............................................4/13 ...... 40
Samočisticí betony přispívají ke zlepšování
životního prostředí ........................................................5/13 ...... 26
Příklad sanace jezu ......................................................5/13 ...... 30
Novinky z Colorlaku ......................................................6/13 ...... 34
Podlahy ARTURO zvýraznily interiér
centra bytové kultury nedaleko Stuttgartu .................7-8/13 ...... 30
20 let zkušeností na mostech v ČR ..............................9/13 ...... 26
MC-RIM PROTECT PLUS – Kompletní systém
pro ochranu staveb v oblasti odpadních vod ................9/13 ...... 54
Celková sanace
železobetonového trámového mostu..........................10/13 ...... 26
1-22 Kámen, výrobky z kamene
O dodávky kameniva
na rekonstrukci D1 se ucházíme ..................................4/13 ...... 44
Ostravská těžební, a. s. nabízí nový sanační
materiál s využitím podsítné frakce 0 - 2 ......................5/13 ...... 32
1-23 Zdicí materiály
Inteligentní stavební systém LIVETHERM ...................5/13 ...... 18
1-24 Stavební dílce, konstrukce
Doplňkové prvky štěrbinových žlabů ............................1/13 ...... 38
Nejvyšší dřevěnou rozhlednu z lepeného,
lamelového, modřínového dřeva v Čechách
postavila společnost Graf-Holztechnik .........................3/13 ...... 26
Inovace v oboru vyztužování stavebních konstrukcí ....3/13 ...... 44
Profily pro systém ETICS .............................................3/13 ...... 62
Moderní funkční střešní doplňky
pro šikmé střechy a zvýšení odtahu komínů ................3/13 ...... 78
Protihlukové stěny FASETON ......................................4/13 ...... 26
Obrubníkové mostní odvodnění ...................................4/13 ...... 42
Stavební systém Hamco Multi-plate .............................4/13 ...... 70
PREFA PRAHA a. s. úspěšně realizovala
několik staveb na území Německa ...............................5/13 ........ 6
Systémové vodIcí stěny pro městské prostředí
– CityBloc II. generace .................................................5/13 ...... 10
Městský stadion v Ostravě - Vítkovicích
prošel zásadní rekonstrukcí..........................................5/13 ...... 12
DYWIDAG PREFA a. s. a její produkty
pro dopravní, průmyslové a zemědělské stavby ..........5/13 ...... 24
XPREStank...................................................................5/13 ...... 25
Montované haly – bezpečí pro potraviny .....................5/13 ...... 28
Kvalitní, estetický a dlouhodobě funkční vnější kontaktní
zateplovací systém (ETICS) – Kdo by ho nechtěl? ......6/13 ...... 38
CEMEX ELEGOHOUSE
– izolované základové desky
pro energeticky úsporné budovy ...............................7-8/13 ...... 34
DOSTING, spol. s r.o. Brno slaví 20 let .....................7-8/13 ...... 39
Není roh jako roh .......................................................7-8/13 ...... 50
Kompozitní materiály Alpolic® ....................................7-8/13 ...... 64
Spojením společností RONN a MEA
vzniká silný hráč na poli odvodňovacích
a konstrukčních systémů ..............................................9/13 ...... 32
Klíč ke zvýšení životnosti a odolnosti
pohledových betonů .....................................................9/13 ...... 60
BEKAERT opět pokročil vpřed s novou
technologií vláken Dramix® 4D a 5D...........................10/13 ........ 8
Jak vybudovat reprezentativní a funkční halu ............10/13 ...... 24
První v České republice..............................................10/13 ...... 30
Klíč ke zvýšení životnosti a odolnosti
pohledových betonů ...................................................10/13 ...... 35
Elegantní řešení pro zastřešení každé plochy............10/13 ...... 43
Není roh jako roh - druhá část ...............................11-12/13 ...... 28
2-11 Stavební stroje a zařízení
Komatsu představí na výstavě
BAUMA v Mnichově řadu novinek ................................3/13 ...... 50
JCB - LEADING BY INNOVATION ...............................3/13 ...... 56
Pravidelná údržba má smysl a šetří vaše peníze .........3/13 ...... 61
Phoenix-Zeppelin představuje novinky
výrobce Caterpillar: Rýpadlo-nakladače řady F
a nová minirýpadla .......................................................3/13 ...... 68
S novými finišery P7820C a P8820C
Volvo opět nastavuje laťku při přesném pokládání
všech typů materiálů.....................................................4/13 ...... 38
Vermeer S 800TX .........................................................4/13 ...... 46
Hydraulika na stavbě Trojského mostu.........................4/13 ...... 56
Uplifter sází na vývoj a udává trendy
v oblasti vakuové techniky ............................................6/13 ...... 17
Představení milióntého vyrobeného stroje JCB
na světové dealerské konferenci 2013 .........................6/13 ...... 28
Terramet uspořádá v prvním říjnovém týdnu
v Modřicích u Brna Mistrovství ČR
posádek strojů JCB ...................................................7-8/13 ...... 35
Využití nejmodernějších technologií
strojů Komatsu snižuje náklady
a zvyšuje konkurenceschopnost.................................10/13 ........ 4
Kompaktní nakladače Liebherr L 506 C a L 508 C .....10/13 ...... 18
Díky systému LiveLink strojů JCB
se podařilo najít odcizený bagr
společnosti V-STAV Hrotovice ....................................10/13 ...... 20
Revoluce v bezpečnosti montážních prací
už dorazila také k nám!...............................................10/13 ...... 31
2-12 Dopravní stroje a zařízení
Nový model Volvo FM – ideální univerzální hráč
v modelové řadě Volvo Trucks......................................4/13 ...... 45
Pražské betonpumpy zajišťují čerpání betonu
na řadě významných staveb v Praze............................5/13 ...... 20
Společnost VÝTAHY OSTRAVA
expanduje na africký kontinent ..................................7-8/13 ...... 26
Zvedání těžkých břemen pomocí
tyčových nebo lanových závěsů ...................................9/13 ...... 68
Jeřáby JVS značky Terex jsou k vidění v Čechách,
na Moravě i na Slovensku ..........................................10/13 ...... 10
Pod jeřáby JVS rostou vědecká, výzkumná
i kulturní centra po celé ČR ........................................10/13 ...... 11
Nástavby plošin ROTHLEHNER
na podvozky automobilů .............................................10/13 ...... 16
Využití šplhacích plošin GEDA MCP1500
při rekonstrukci železobetonového skeletu
Fakulty strojní VUT v Brně..........................................10/13 ...... 40
2-14 Lešení, bednění, pažení
Novinka pro provádění železobetonových desek
a potěrů - ztracené systémové bednění K-Form ..........3/13 ...... 52
Novinka pro provádění železobetonových desek
a potěrů ztracené systémové bednění K-FORM ..........5/13 ...... 38
Systémy zaručující bezpečnost a kvalitu ....................10/13 ...... 12
Lešení pro armovací práce a obsluhu bednění ..........10/13 ...... 36
2-16 Zabezpečovací technika
Jak snadno a rychle zaparkovat ................................7-8/13 ...... 48
OPTASENSE – ochrana před hrozbami
pod zemí, na zemi i nad zemí.......................................9/13 ...... 52
Past na mamuta nevyřeší nedodržování rychlosti ........9/13 ...... 62
3-11 Dopravní a inženýrské stavby
Brazilská vodní elektrárna Itaipú
– jeden ze sedmi divů moderního světa .......................2/13 ...... 29
Naše zkušenosti s výstavbou železnic
s úspěchem uplatňujeme na stavbách v Litvě ..............4/13 ...... 12
Celoroční obsah
STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
podle skupin
Nová oblouková lávka
se zavěšenou mostovkou v Semilech ..........................4/13 ...... 24
Rekonstrukce lávek přes Vltavu u mostu Na Plášti
evid. č. CK-004 a lávky U Mlýna evid. č. CK-005 .........4/13 ...... 25
Česká voda – Czech Water, a. s.
– cíle zaměřené na kvalitu služeb a bezpečnost ..........4/13 ...... 34
Rekordní rok oprav dálnic.............................................9/13 ........ 4
Vodohospodářský projekt Kutnohorsko – Čáslavsko
bude sloužit regionu dlouhá léta ...................................9/13 ........ 9
SMP CZ je spolehlivým partnerem pro obory
vodohospodářských staveb ..........................................9/13 ...... 14
Co je nového ve společnosti Čermák a Hrachovec ......9/13 ...... 16
Generální rekonstrukce hlavní přistávací
a vzletové dráhy na Letišti Václava Havla Praha .........9/13 ...... 18
Rekomont a. s. – Váš partner ve výstavbě
inženýrských sítí ...........................................................9/13 ...... 20
V roce 2016 bude cesta vlakem
z Rokycan do Plzně kratší a rychlejší ...........................9/13 ...... 22
Cyklostezky jsou stavby se širokým
společenským uplatněním ............................................9/13 ...... 30
EKIS - široké spektrum stavebních aktivit ....................9/13 ...... 34
Speeddrill nedávno podvrtal Vltavu
a nyní si brousí zuby na Labe.......................................9/13 ...... 40
Kosogass – 22 let zlepšování služeb zákazníkům .......9/13 ...... 46
Bezvýkopové technologie? Ano, to je řešení ................9/13 ...... 50
Pokládka asfaltových vrstev
v tunelovém komplexu Blanka ......................................9/13 ...... 56
Profesionálové na servis potrubních systémů ..............9/13 ...... 58
Liniové a vohodospodářské stavby
ostravského závodu Eurovia CS dopadly úspěšně ....10/13 ...... 14
3-14 Speciální a modulové stavby
Na veletrhu se poprvé představí
modulová kancelář postavená za jeden den ................3/13 ...... 47
Zajistíme pro vás komfort a prostor ............................10/13 ...... 25
3-15 Stavební technologie a řemesla
KROLAN - kompletní realizace střech ..........................1/13 ...... 10
Sanace dědičné štoly v Plzni ........................................9/13 ...... 70
3-16 Stavby na klíč
Zlínstav postavil v Olomouci multifunkční objekt
pro developera Namiro .................................................2/13 ........ 8
Bez dlouhodobé perspektivy
to ve stavebnictví nejde ................................................3/13 ...... 22
Naším cílem pro příští období
je dosažení mírného růstu ............................................3/13 ...... 28
OMLUX spol. s r.o.
- specialista nejen na revitalizace domů .......................3/13 ...... 34
TEMONT CZ s. r. o. - „Váš partner na beton“...............4/13 ...... 55
Kompletní revitalizace panelových domů .....................6/13 ...... 50
Step staví pro společnost Auto Jarov
největší autosalon pro prodej vozů VW v ČR ............7-8/13 ...... 10
OMLUX spol. s r.o.
– specialista nejen na revitalizace domů ...................7-8/13 ...... 46
Monolitické konstrukce realizujeme již téměř 30 let ...10/13 ........ 6
Terracon – spolehlivý partner při realizaci
monolitických konstrukcí.............................................10/13 ...... 22
Heberger CZ s. r. o. - moderní řešení
průmyslové architektury..............................................10/13 ...... 28
Kanadskou ambasádu chrání bezpečnostní
monolitické oplocení od firmy RBK .............................10/13 ...... 32
TEMONT CZ s. r. o. - „Váš partner na beton“.............10/13 ...... 39
4-11 Příprava staveb, projektová činnost
www.EstiRoad.cz
- řízení rizik při přípravě staveb a kalkulace .................3/13 ...... 42
D3 0308C Veselí nad Lužnicí – Bošilec
a D3 0309/III Borek – Úsilné.........................................4/13 ........ 6
Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Můstek ........4/13 ........ 8
Dopravní sektorové strategie 2. fáze ............................4/13 ...... 16
Nový zavěšený most přes ústí řeky Forth
– nezávislá kontrola a přepočet ....................................4/13 ...... 20
Správa silničního majetku.............................................4/13 ...... 28
CAFM systémy pro správu majetku..............................4/13 ...... 28
Tunely Dobrovského v Brně
– monitoring průběhu výstavby.....................................4/13 ...... 30
Tyršův most přes řeku Bečvu v Přerově .......................4/13 ...... 36
Zastávka Třinec - Centrum
– výstavba mimoúrovňového křížení
železniční tratě se silniční komunikací .........................4/13 ...... 58
Společnost Centroprojekt GROUP a. s. se podílela na
výstavbě největšího českého aquacentra v Pasohlávkách
kompletní dodávkou zařízení pro vodní hospodářství .7-8/13 ........ 6
Budoucí moderní infrastrukturu si představuji
jako komplexní multimodální dopravní celek ................9/13 ........ 6
Černohorské ekologické organizace věří
české technologii pro projekt Pljevlja II.........................9/13 ...... 10
IVITAS přináší řešení optimalizace mlecích okruhů
s ventilátorovými mlýny ................................................9/13 ...... 12
Nastavení podmínek pro moderní přístupy
v přípravě a realizaci projektů je nezbytné ...................9/13 ...... 24
O krok napřed ...............................................................9/13 ...... 28
Rekonstrukce tratě Praha-Smíchov
– Rudná u Prahy – Beroun ...........................................9/13 ...... 36
VRV a. s. úspěšně pomáhá regionům
při zlepšování životního prostředí .................................9/13 ...... 48
I/55 Břeclav – obchvat ..................................................9/13 ...... 66
Jubilejní 10. ročník soutěže Život pod střechou
ocení středoškoláky i pedagogy ............................11-12/13 ...... 50
4-13 Vybavení interiérů a exteriérů
PRIMA LED – nová typová řada svítidel
od firmy TREVOS s výkonnými LED moduly................2/13 ...... 16
Bazény na českém trhu.
Jak nejlépe vybrat ten pravý? .......................................3/13 ........ 4
Marmoleum® - unikátní přírodní
podlaha společnosti Forbo ...........................................3/13 ...... 16
Městská část Praha – Dubeč ušetří díky LED osvětlení ..4/13 ...... 60
Sofistikované osvětlení svítidly PRIMA
od firmy TREVOS a. s. ..............................................7-8/13 ...... 22
Nová řada LED svítidel FUTURA
od společnosti TREVOS a. s. ....................................7-8/13 ...... 23
4-14 Zdravotní a sanitární technika
Laufen představil na veletrhu ISH ve Franfurktu
revoluční novinky ..........................................................3/13 ........ 9
Roltechnik nastavil na ISH zrcadlo ...............................3/13 ...... 10
TECElux – zažít ten pocit! ............................................3/13 ...... 12
Největší koupelnové centrum v Česku
otevřelo své brány ........................................................3/13 ...... 14
Sprchové řešení pro komerční prostory
i rodinné bydlení ........................................................7-8/13 ........ 4
Chytrá řešení od firmy Geberit naleznete
v nejvyšší budově v ČR .............................................7-8/13 ...... 12
Tece – tlačítko, kterého se chcete dotknout ..............7-8/13 ...... 14
Zanedbatelná investice,
která uspoří 50 až 90 % vody ....................................7-8/13 ...... 16
Koupelnový audiosystém Kaldewei nabízí novou dimenzi
relaxace - nová akustická vana spojuje wellness
s individuálním zážitkem z hudby ..........................11-12/13 ...... 11
4-15 Tepelná a vzducho- technika, klimatizace
Jak na tepelné čerpadlo? .............................................1/13 ...... 32
Topné rohože od AEG ..................................................2/13 ...... 20
Nové inteligentní úsporné ohřívače vody
s elektronickou regulací Tatramat EO 30-150 EL .......2/13 ...... 23
Systém plošného temperování Fonterra Reno
s ještě nižší a snadnější montáží..................................3/13 ........ 8
Buderus představuje: Nové „split“
tepelné čerpadlo vzduch-voda Logatherm WPLS ........3/13 ...... 11
Korado X–Control - nová cesta
k úsporám vytápění radiátory .......................................3/13 ...... 17
S JunkersHome máte úsporný provoz
vašeho vytápění ve svých rukou! .................................3/13 ...... 18
Inovované produkty společností Daikin a Rotex
představeny veřejnosti na ISH 2013.............................3/13 ...... 20
Špičkové konvektory představila společnost MINIB
na veletrhu ISH .............................................................3/13 ...... 25
Nová tvář společnosti Reflex Winkelmann
odhalena na ISH 2013 ..................................................3/13 ...... 32
Vaillant Group Czech s. r. o. věnovala soutěži
E.ON Globe Energy Award ČR hodnotné ceny ............6/13 ...... 33
Tepelná čerpadla – lokální výtopna ..............................6/13 ...... 51
DEVIreg™ Touch – nová generace termostatů .........7-8/13 ...... 15
Tepelná čerpadla – lokální výtopna ...........................7-8/13 ...... 47
Vysoce účinné kondenzační kotle Brötje
i nízkoemisní kotle třídy 4 na tuhá paliva
CosmoTHERM U uspokojí každého zákazníka.....11-12/13 ........ 4
Grundfos Vám radí: Neplaťte zbytečně
za energie, když nemusíte.....................................11-12/13 ........ 6
Kondenzační plynové kotle Vaillant
pro bytové a komerční objekty...............................11-12/13 ........ 8
Teplé zdi proti plísním ............................................11-12/13 ...... 12
Nová generace ohřívačů vody od Tater .................11-12/13 ...... 14
Nízkoemisní kotel Dakon FB2 automat
na tuhá paliva ........................................................11-12/13 ...... 16
Zařízení Daikin jsou zárukou nejvyšší kvality
a procesu neustálé inovace ...................................11-12/13 ...... 18
Komplexní řešení značky Buderus ........................11-12/13 ...... 21
REFLEX - novinky představené na ISH 2013
na českém trhu ......................................................11-12/13 ...... 22
Hořák Weishaupt monarch® WM50
(do 11 000 kW) ......................................................11-12/13 ...... 24
OMLUX a AC Heating instalují
tepelná čerpadla v oblasti bytového fondu ............11-12/13 ...... 26
Krbová kamna se v posledních letech
stávají nedílnou součástí rodinného domu ............11-12/13 ...... 30
4-16 Rozvody, kanalizace
Nová oběhová čerpadla ALPHA2 .................................3/13 ...... 38
Revizní šachty alfou a omegou kvalitní kanalizace ......3/13 ...... 66
Pipelife Czech s. r. o. – kvalita a ekologie ....................4/13 ...... 22
2 v 1 - akumulační a zasakovací bloky
AS-NIDAFLOW..........................................................7-8/13 ...... 52
ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a. s.
– firma s více než šedesátiletou tradicí a bohatými
zkušenostmi s výrobou bezešvých
a spirálově svařovaných trubek ....................................9/13 ...... 42
Electrosteel – to nejlepší pro vodu,
to nejlepší pro Vás! .......................................................9/13 ...... 44
Novinky v sortimentu firmy
TITAN-METALPLAST s. r. o. – obchodního
zastoupení firmy GEORG FISCHER +GF+ ..................9/13 ...... 59
100% kvalita, 100% Hawle ...........................................9/13 ...... 61
Výroba a přenos energie
může být mnohem efektivnější .....................................9/13 ...... 65
Efektivní hospodaření s dešťovou vodou .....................9/13 ...... 86
4-17 Úpravy povrchů
Sportovně rehabilitační centrum VZ Bedřichov ............3/13 ...... 24
Sanace exteriérové fólie
bez nutnosti demontáže okna.......................................3/13 ...... 40
Největší prášková lakovna v Evropě
s možností lakování a dekorování ................................6/13 ...... 32
Exkluzivní interiér ve vámi realizované stavbě,
rodinném domku nebo bytě? .....................................7-8/13 ...... 36
Obvodová stěna Protect Wall ....................................7-8/13 ...... 58
Akustický komfort v dřevostavbách ..............................9/13 ...... 63
4-19 Elektroinstalace
ELKOV elektro a. s. nabízí od března
své zboží na novém internetovém serveru
www.elektroodbyt.cz .....................................................2/13 ........ 4
Naše domovy jsou zase o něco hezčí a bezpečnější ...2/13 ........ 6
Eaton dodává energii pro ostravský superpočítač........2/13 ...... 10
Elektro velkoobchod M2Trade
si rychle získává důvěru zákazníků ..............................2/13 ...... 12
Kabelová technika pro rozvaděče ................................2/13 ...... 13
Výrobky z OBZORu dle nejnovějších trendů ................2/13 ...... 14
Nové aplikace pro operační systémy Android
a iOS v inteligentní elektroinstalaci Ego-n ....................2/13 ...... 28
ELFETEX - jubilejní 20. pobočka..................................2/13 ...... 34
Solar Decathlon Europe
- Lapp Kabel v domě budoucnosti ................................3/13 ...... 60
ELKOV elektro nově nabízí světelné projekty
prostřednictvím své společnosti MYLIGHT ...............7-8/13 ...... 28
Na obnovitelné zdroje nemusíme jen doplácet..........7-8/13 ...... 44
5-12 Veletrhy a výstavy
Letošní výstava BAU v Mnichově
vyrovnala návštěvnický rekord z roku 2011 ..................1/13 ........ 4
STŘECHY, PLÁŠTĚ, IZOLACE, STAVBA 2013 ...........1/13 ...... 29
AMPER 2013 ................................................................1/13 ...... 30
ISH potvrdil svou pozici vedoucího světového
veletrhu se zaměřením na oblast energie a vody .........3/13 ........ 6
Aquatherm Praha 2014 splní očekávání
vystavovatelů i návštěvníků .......................................7-8/13 ...... 18
5-13 Stavební sdružení, informační činnost
5. ročník soutěže VÝROBEK – TECHNOLOGIE
ROKU 2012 pro architekturu a stavitelství ...................2/13 ...... 18
SVST – garant profesionality na trhu stínicí techniky ...6/13 ...... 36
5-16 Bezpečnost práce
Práce na střeše ............................................................1/13 ...... 34
Žárovka se rychle mění,
Thomas Alva Edison zůstává .......................................2/13 ...... 22
Obyvatelé koloniální vily na Mauriciu
elektřinu nepotřebovali .................................................2/13 ...... 24
Budujte svoji budoucnost s polským stavebnictvím!.....3/13 ...... 48
Pro úspěšný rozvoj dopravy v ČR sázím
na efektivní spolupráci všech zainteresovaných stran .4/13 ........ 4
Budoucnost železnice je ve výstavbě
vysokorychlostních a příměstských tratí .......................4/13 ...... 14
Modernizace dálnice D1 ...............................................4/13 ...... 32
Budoucnost kancelářských budov je
v nízkých nákladech na jejich provoz ........................7-8/13 ...... 20
Skupinové řazení firem zastoupených
v systémově tříděném adresáři .............................11-12/13 ...... 36
Abecední řazení firem zastoupených
v systémově tříděném adresáři .............................11-12/13 ...... 37
Celoroční obsah podle skupin ...............................11-12/13 ...... 48
4499
STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
Jubilejní 10. ročník soutěže Život pod střechou
ocení středoškoláky i pedagogy
10. výročí přináší
ocenění školám i pedagogům
Do soutěže Život pod střechou mohou studenti přihlašovat projekty rodinných či bytových
domů, ale i jiných staveb. Letos poprvé bude
možné přihlásit také návrh interiéru k soutěžní stavbě, jejíž vítěz si odnese 10 000 Kč. Život
pod střechou ke svému jubileu bude udělovat
i další mimořádná ocenění. Škola s nejvyšším počtem přihlášek dostane za aktivní podporu studentů a účast v soutěži sponzorský
dar v hodnotě 15 000 Kč, který může použít
na cokoliv – od výbavy až po zábavní aktivity
pro studenty. Oceněni budou také dva vedoucí projektů, jejichž studenti budou nejúspěšnější v celostátním kole. Ti pojedou na dvoudenní
exkurzi do aktivních domů v dánské Kodani.
Život pod střechou umožňuje studentům
pracovat se světlem
„Soutěží chceme podpořit nejen kreativitu mladých talentů, ale umožnit všem studentům přemýšlet, jak se bude v jimi navržených budovách žít. Hodnotíme nejen estetiku
staveb, ale především jejich funkčnost a možnost reálného využití v praxi. Hlavním kritériem je kvalitní prosvětlenost prostor pod střechou. V poslední době se stále častěji setkáváme
s tím, že v bytové výstavbě je dostatečné množství přirozeného denního světla podceněno, a to
především u rodinných domů. Naše soutěž dává
studentům možnost vyzkoušet si návrh budov,
které přinesou kvalitní a pohodlné užívání,“ přibližuje cíle soutěže Ing. arch. Klára Bukolská,
architektka společnosti VELUX Česká republika, s.r.o., která je jejím organizátorem.
Středoškolská soutěž Život pod střechou vstupuje do nové dekády
a přináší řadu novinek jak pro studenty, tak pro samotné školy
i vyučující. Soutěž klade především důraz na význam přirozeného
denního světla v obytných prostorech. V jubilejním ročníku si navíc
odnese cenu i autor nejlepšího interiéru či škola s nejvyšším počtem
přihlášených projektů. Vítězové budou vyhlášeni v červnu 2014.
Vyšší kvalita projektů a větší zájem škol
Zájem o účast v soutěži ze strany studentů a škol každoročně vzrůstá. Do posledního
ročníku se přihlásilo rekordních 172 studentů. Studenti se nebojí odvážnějších konceptů,
ale zároveň vytvářejí návrhy velmi dobře realizovatelné v praxi. „Naším cílem je, aby se
do soutěže zapojili a návrh denního osvětlení
si vyzkoušeli všichni studenti, proto klademe
velký důraz na hodnocení a odměny ve školních kolech,“ povzbuzuje studenty Ing. arch.
Klára Bukolská.
Soutěž je díky své dlouholeté tradici a vysoké profesionalitě kladně hodnocena i pedagogy.
„Naše škola se zúčastňuje soutěže od počátku
její historie a minimálně v pěti ročnících jsme
byli nějakou formou oceněni. Soutěž je u nás
velmi populární, studenti se do ní přihlašují
ze své iniciativy. Za sebe mohu říct, že se jedná o profesionální soutěž s dobrou organizací
a kvalitní porotou,“ chválí si přínos Života pod
střechou Ing. Miroslav Maňas ze SPŠ stavební
Valašské Meziříčí.
Vítězem posledního ročníku soutěže se stal Jiří Řapek ze SUPŠ Bechyně.
Porotu okouzlil mimo jiné i využitím přírodních materiálů.
50
Dvě kola a tři absolutní vítězové
Soutěž má každoročně dvě kola. V prvním
kole porota složená ze zástupců přihlášených
škol a společnosti VELUX vybere a ocení šest
nejlepších návrhů. První tři návrhy z každé školy pak postoupí do celostátního kola. Ve druhém
kole zasedne porota složená z nezávislých odborníků a jednoho zástupce společnosti VELUX.
Ti společně vyhlásí tři absolutní vítěze, kteří si
odnesou ceny v hodnotě 30 000 Kč. Mimo hlavní
ceny může porota udělit i zvláštní ocenění v celkové výši 12 000 Kč.
Registrace do soutěže probíhá
do 15. 1. 2014
Registrace do soutěže probíhá do 15. 1. 2014,
a to prostřednictvím on-line formuláře
na webových stránkách www.velux.cz. Termín
pro odevzdání projektů je 15. 5. 2014. Slavnostní vyhlášení vítězů jubilejního 10. ročníku soutěže Život pod střechou se uskuteční v červnu
2014 v pražské Písecké bráně za účasti poroty,
vítězů i jejich profesorů a spolužáků.
Stříbro v roce 2013 vybojoval Ondřej Ondřej
ze SPŠS Valašské Meziříčí. Porota ocenila
současný výraz stavby i střízlivé materiálové
řešení, které je řešeno včetně detailů.
STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
tepelná čerpadla
pro vaši pohodu
ZCELA NOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA S-THERM+
OVLÁDANÁ UNIKÁTNÍM ŘÍDICÍM SYSTÉMEM
SMART SINCLAIR CONTROL
CERTIFIKOVÁNO
AUTORIZOVANOU
STÁTNÍ
ZKUŠEBNOU
topný faktor
3,25
A -7 / W+35
13. - 16. 1. 2014
V ÝSTAVIŠTĚ ČERNÁ LOUK A
OSTR AVA
STÁNEK 213, PAVILON NA2
TEPELNÁ ČERPADLA
WWW.NEPA.CZ
|
ZELENÁ LINKA: 800100285
51

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
PLASTOVÉ VENTILÁTORY SEPLAST
Řada SEAT | Řada STORM | Řada JET | Elektronické kontrolní systémy
52
Výhody ventilátorů SEPLAST
Možnosti využití










 výzkumné laboratoře - farmaceutický průmysl, kosmetický průmysl,
veterinářství, nemocnice, školství, elektronický průmysl
 laboratoře kontroly a vývoje - zemědělství, potravinářský průmysl,
automobilový průmysl, letecký průmysl, strojírenství, optika, metalurgie
 průmysl - chemický průmysl, petrochemie, cementárny, zbrojní
průmysl, tiskové barvy, barvy, asfalty, výrobky pro fotografy a rentgeny,
zlatnictví, topení, klimatizace, úprava vzduchu, povrchové úpravy,
nabíjecí stanice pro akumulátory
vysoká odolnost proti korozi a chemikáliím
nízká hlučnost
kompaktní rozměry
vysoká pevnost polypropylenu
výhodný poměr cena/výkon
jednoduchá instalace
variabilita použití motorů a příslušenství
provedení i do výbušného prostředí
UV stabilní
vnitřní i venkovní použití
SEPLAST, s. r. o. | Zborovská 253, 768 02 Zdounky | tel.: 573 365 100 | fax: 573 333 368
WWW.SEPLAST.CZ

Podobné dokumenty

Ukázka Vletržního průvodce z roku 2015

Ukázka Vletržního průvodce z roku 2015 www.screenservis.cz Ploty, oplocení, pletiva, gabiony, děroravé plechy.

Více

Skupinové řazení - Stavební noviny

Skupinové řazení - Stavební noviny AQ SPOL, s.r.o. ...........................................................4-16 .......9 AVK VOD-KA a. s. .......................................................4-16 .......9 GRUNDFOS s.r.o. .........

Více

prohlédnout online - Janka Engineering

prohlédnout online - Janka Engineering Adresa redakce: časopis Klimatizace, Vrážská 143, 153 01 Praha 5, telefon: 251 088 755, fax: 251 088 155 Časopis vydává pod registrační značkou MK ČR 20730 JANKA ENGINEERING, s.r.o. Vychází 4x ročn...

Více

Teplo z biomasy

Teplo z biomasy že máme v bioplynu instalovaný výkon přibližně 333 MW el. v cca 420 výrobnách pěkně rozprostřených po celé vlasti. Za každou z nich se může skrývat vlastní příběh. Příběh o tom, jak bioplynka přisp...

Více

ventilační komínky

ventilační komínky s nastavitelným úhlem sklonu komínku a systémem odvodu kondenzátu. Aerodynamický tvar komínku umožňuje optimální větrání prostoru a speciální konstrukce komínku zajišťuje pomocí kanálků odvod konde...

Více

Česká silnice únor 2016

Česká silnice únor 2016 Děti pro Charitu vybraly krásných 7.199,- Kč. Hanka H.

Více