nepřekonatelný servis

Transkript

nepřekonatelný servis
skartace dokumentů
a nosičů dat
Dovolujeme si nabídnout komplexní služby v oblasti likvidace důvěrných dokumentů
a nosičů dat. Jsme schopni zajistit jejich nakládku, odvoz a likvidaci s protokolárním
potvrzením.
1) PAPÍR (včetně šanonů, kovových spon
či plastových obalů),
2) CD
3) DISKETY
4) VIDEOKAZETY
•
•
•
•
•
INDIVIDUÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO KAŽDÉHO
KLIENTA
možnost osobního dohledu na likvidaci
přeprava našimi kontejnery
vystavení a následné zaslání
potvrzení o likvidaci
vlastní doprava i vyložení dokumentů možné
platba fakturou bez zálohy
LOGISTIKA
• pomocná síla při likvidaci Vašeho skladu
• dodání kontejneru, naložení a odvoz dokumentů
• operativnost a rychlost odvozu
ZPŮSOBY LIKVIDACE
veškeré dokumenty, či nosiče dat jsou energeticky využity těmito způsoby
• vhození do zásobníku odpadu a následné spálení
• vhození do drtiče, poté do zásobníku a následné spálení
• vhození přímo do násypky kotle a spálení
• rozřezání nůžkami Lindemann a spálení (velkoobjemový odpad)
SKARTACE PRAVIDELNÁ I NA OBJEDNÁVKU
• při pravidelné likvidaci smluvní zajištění
• jednotlivé likvidace formou objednávek (fax, e-mail)
BEZPEČNOSTNÍ NÁDOBY REISSWOLF
• vhodné pro veškeré nosiče dat
• opatřené bezpečnostními zámky
• skartace formou
periodických vývozů
PRAŽSKÉ SLUŽBY – NEPŘEKONATELNÝ SERVIS
A Pod Šancemi 444/1, 180 77 Praha 9
E [email protected]
T + 420 284 091 888
W www.psas.cz
F + 420 284 091 505
destruction of documents
and data carriers
We would like to offer complex services in the field of destruction of confidential
documents and data carriers. We are able to provide their pick up, transport and
disposal with a protocol certificate
1) PAPER ( including folders, metal clips
or plastic covers)
2) CDs
3) FLOPPY DISCS
4) VIDEO TAPES
INDIVIDUAL APPROACH TO EACH CLIENT
• option of personal supervision at the disposal
• transport via our containers
• issuing and consequent sending
of destruction certificates
• client’s own transport and unloading
of documents possible
• payment by invoice without advance payment
LOGISTICS
• assistance with a liquidation of your warehouse
• provision of container, upload and transport of documents
• operational standard and speedy disposal
MEANS OF DESTRUCTION
All documents or data carriers are used in an energy efficient manner as follows
• dumping into the waste container and consequent incineration
• insertion into the shredder, consequently into the container for incineration
• insertion directly into the entry point of the boiler and incinerating
• cutting by Lindemann shears and incineration (large volume waste)
DESTRUCTION REGULARLY OR ON ORDER
• regular destruction is secured by contract
• individual document destruction to be performed upon order (fax, e-mail)
SAFETY CONTAINERS REISSWOLF
• suitable for all data carriers
• provided with safety locks
• distruction performed based on
periodical pick-up
PRAŽSKÉ SLUŽBY – UNBEATABLE SERVICE
A Pod Šancemi 444/1, 180 77 Praha 9
E [email protected]
T + 420 284 091 888
W www.psas.cz
F + 420 284 091 505

Podobné dokumenty

smlouva o hlídaném parkování ÈJ - Hlídané parkoviště DAN Security

smlouva o hlídaném parkování ÈJ - Hlídané parkoviště DAN Security Klient má právo a povinnost vyplnit řádně předávací protokol. A předat vozidlo ve stavu v protokole uvedeném. Zejména bez závad, s dostatečným množstvím PHM a vypnutým alarmem. Klient má právo na k...

Více

LIST OF REFERECE Chosen buildings of the industrial

LIST OF REFERECE Chosen buildings of the industrial LIST OF REFERECE Chosen buildings of the industrial dedusting implemented by ILD cz Kladno and ILD SK Košice The companies of ILD have already implemented about 500 buildings of dust separating and...

Více

pražské služby – nepřekonatelný servis

pražské služby – nepřekonatelný servis - akceptujeme platební karty Visa, Visa Electron, Eurocard Mastercard, Maestro, Dinners Club, JCB Cards

Více

PL_kobra_3_CC4

PL_kobra_3_CC4 listů papíru. Model je vybaven systémem Energy Smart, díky kterému nedochází ke spotřebě energie ve stavu stand-by. Tento typ stroje je vhodný ke skartaci většiny obchodních a vnitropodnikových dok...

Více

Objednávky za rok 2010

Objednávky za rok 2010 DEUS-Ivana Dufková

Více