letecká mapa české republiky, slovenska a maďarska

Transkript

letecká mapa české republiky, slovenska a maďarska
LETECKÁ MAPA
ČESKÉ REPUBLIKY,
SLOVENSKA A MAĎARSKA
(verze 7.1)
Copyright © 2008 Picodas Praha spol. s r.o. Czech republic.
Copyright © 2008 Garmin International. United States.
All rights reserved.
Listopad, 2008
Základní informace
Produkt Letecká mapa AERO CZ+SK+H je digitální vektorovou mapou určenou pro běžné mapové
navigační přístroje GPS Garmin. Balení obsahuje tři verze mapy, AIR, AIR+TOPO a SPEC+TOPO
(obsahuje informace neobsažené v databázi Jeppesen), a jeden registrační kód pro GPS. Tato letecká mapa
se nahrává do mapové paměti přístrojů, nikoli do paměti pro leteckou databázi Jeppessen. Není možné ji
používat s leteckými přijímači GPS Garmin, které nemají mapovou paměť, jako například GPS 195 nebo
GPS III Pilot.
Letecká mapa je dodávaná společně s programem MapSource, který licencuje firma Garmin pro ovládání,
správu a nahrávání map z PC do přijímačů GPS. To umožňuje používat osobní počítač pro plánování letu,
přenos vytvořených tras do GPS a tisk navigačního štítku. Nově, pomocí funkcí internetového serveru
WEBriefing.cz lze do GPS nahrávat hranice aktuálních omezení ve vzdušném prostoru vyhlášených
zprávami NOTAM a AUP. MapSource je vhodný i pro archivaci a správu uživatelských bodů i letových
záznamů, případně pro poletový rozbor a zobrazení výškového profilu letu. V neposlední řadě dovoluje
MapSource kombinovat leteckou mapu v přijímači GPS s jinými mapami.
Mapa AIR - verze 7.1 obsahuje aktuální informace o vzdušném prostoru využitelném pro sportovní a
rekreační létání, tedy pro lety za VFR do hladiny FL95 v České republice. V ČR se jedná o letiště AD a
plochy pro SLZ (údaje o výšce, komunikačních frekvencích, směru a povrchu drah, telefonních číslech a
další), nouzové plochy v ČR a nově i na Slovensku (v minulosti většinou „práškařská“ letiště), místa pro
paragliding a závěsné létání (startovačky, přistávačky a cvičné terény), heliporty, řízené okrsky CTR, TMA,
CTA, zakázané, nebezpečné a omezené prostory a TRA a TSA, hranice FIR – státní hranice, pohraniční
identifikační pásmo protivzdušné obrany státu ADIZ (Slovensko, Maďarsko), ATZ (dříve AFIS zóny), VFR
hlásné body a příletové tratě, radionavigační zařízení VOR/DME a NDB, traťové výškové překážky vyšší než
100m , význačné body, letištní mapy řízených letišť a přesně zaměřené dráhy ostatních letišť a ploch pro
SLZ. Mapa zahrnuje všechna nadzemní vedení vysokého a velmi vysokého napětí v ČR. Na Slovensku a
Maďarsku je zdrojem leteckých informací příslušný AIP a údaje o plochách pro SLZ.
Mapa AIR+TOPO navíc obsahuje podrobný a přesný topografický podklad. Ten vychází pro ČR z turistické
mapy ČR TOPO Czech v1 pro GPS Garmin s tím, že některé informace (vrstevnice, plochy lesa, nedůležité
komunikace a komunikace uvnitř zastavěných částí měst) jsou pro přehlednost letecké mapy vynechány.
Podobně jsou redukovány seznamy „bodů zájmu“ - POI, kde jsou ponechány jen kategorie, které mohou být
pro létání bezprostředně užitečné. Oproti verzi 3 je topografický podklad podrobnější, obsahuje rozšířenou
databázi hradů, zámků, tvrzí , klášterů, zřícenin a jiných památek. Databáze je doplněna i o zdravotnická
zařízení. Oproti verzím 4 a 5 jsou doplněny páteřní trasy velmi vysokého napětí a od verze 6.x byla obecně
použita aktuální a přesnější data.
Pro majitele navigačních přístrojů Garmin, které nejsou primárně určeny pro použití v letectví se tak otevírá
možnost nahrát si leteckou podkladovou mapu našich zemí optimalizovanou podle zkušeností s provozem
jak ve sportovních letounech, kluzácích a ultralajtech, tak i podle požadavků pilotů padákových kluzáků –
paraglidistů. Pro majitele leteckých GPS, které mají paměť pro podkladovou mapu je určena mapa
SPEC+TOPO, která odpovídá mapě AIR+TOPO, jsou z ni však odstraněny všechny informace, které
obsahuje pro Českou republiku databáze Jeppessen tak, aby nedocházelo k zobrazovaní duplicitních
informací.
Oproti verzi 3 jsou doplněny tratě pro přílety a odlety za VFR včetně vyčkávacích obrazců. Popisy vstupních
bodů obsahují popis tratí, tam, kde je to možné V informacích o letištích je doplněn směr okruhu, případně
vyznačen zákaz přistání v daném směru. Doplněny jsou i informace o minimálních bezpečných výškách.
Nová technologie podporuje vyhledávání objektů jak v GPS, tak i v prostředí Mapsource na PC.
1
Základní informace
Datum aktualizace verze 7.1 je 6. listopad 2008. Vzhledem k tomu, že v roce 2007 vydala
Letecká amatérská asociace ČR Letecký atlas 2007 obsahuje mapa AIR+TOPO a SPEC+TOPO možnost
rychle zjistit číslo stránky v atlasu, které odpovídá aktuální poloze přijímače GPS.
Letecké informace jsou průběžně aktualizovány podle oficiálních údajů vydávaných Leteckou informační
službou.
Letecká mapa ČR, Slovenska a Maďarska je dodávána ve třech verzích:
™ Verze „Letecká mapa AIR“, obsahuje pouze leteckou tematiku. Mapa v této verzi obsahuje
následující informace: Všechna letiště AD a plochy pro SLZ (údaje o výšce ve stopách, hlavní
komunikační frekvenci a drahách), nouzové plochy (ČR, Slovensko), místa pro paragliding
(startovačky, přistávačky a cvičné terény), řízené okrsky CTR, zakázané, nebezpečné a omezené
prostory LKP, LKD, LKR, další omezené prostory jako např. TSA TRA, hranice řízených oblastí
CTA, TMA, státní hranici, pohraniční identifikační pásmo ADIZ (Slovensko, Maďarsko), ATZ
(dříve AFIS zóny), VFR hlásné body, příletové tratě, vyčkávací obrazce a letištní mapy řízených
letišť a letiště LKHK, tvary a popisy ostatních drah. Pro ČR jsou dále publikovány výškové
překážky, radionavigační zařízení VOR/DME, NDB, heliporty, význačné (hlásné) body rozčleněné
na pohraniční a vnitrozemské a nadzemní vedení VN a VVN. Pro snazší orientaci je možné zapnout
ve vhodném měřítku zobrazení sídel, která jsou členěna do kategorií podle velikosti.
™ „Letecká mapa AIR+TOPO“ obsahuje kromě letecké tematiky ještě podrobný geografický podklad
pro lepší orientaci při navigaci. Ten zahrnuje zákres sídel (města, vesnice), říční sítě, vodních ploch,
silniční síť rozdělenou do dvou kategorií podle významu, železnice, trasy velmi vysokého napětí,
body zájmu pro leteckou turistiku - hrady, zámky a zříceniny, kostely a kaple, výškové kóty a
další.
™ „Letecká mapa SPEC+TOPO“ (pouze pro ČR) odpovídá mapě AIP+TOPO, jsou z ni však
odstraněny všechny informace, které obsahuje pro Českou republiku databáze Jeppessen tak, aby
nedocházelo k zobrazovaní duplicitních informací. V mapě jsou ponechána letiště, neboť u
některých neuvádí letecká databáze komunikační frekvence.
Všechny verze mohou být v GPS navigátoru nahrané současně a uživatel si může aktivovat vždy
tu, která lépe vyhoví jeho potřebám. Doporučuje se mít pro jedno území zapnutou pouze jednu leteckou
mapu.
Mapa je určena pro všechny mapové GPS Garmin, tedy GPS V, eTrex Legend/Vista, GPSMAP
76/76S/76C/76CS/60C/60CS/60CX/CXS, eMap, StreetPilot a GPSMAP 176/176C/276, Nuvi, Zumo, GPS
10, Garmin Mobile 10, i letecké GPS Garmin (295 196, 96 a 296). U přístrojů eTrex Venture, GPS 76 a
GPS 72) se nahraje pouze bodová reprezentace mapy (letiště, VFR body, body pro paragliding a body
zájmu), neboť tyto přístroje mají paměť 1 MB na bodové mapy. Není doporučena pro starší GPS 12Map
nebo III+ a z důvodu možné nekompatibility těchto přijímačů s použitou technologií registrace map
konzultujte použití s dodavatelem
Upozornění: Běžné přístroje GPS nejsou schválené pro navigaci letadel. Používejte je prosím
s tímto vědomím jen jako doplňkové a informativní a buďte vždy připraveni přejít na odpovídající
navigační postupy podle podmínek letu. Pro srovnávací navigaci při letech VFR mějte vždy po ruce
aktuální leteckou mapu a svou polohu si na ní ověřujte.
2
Základní informace
Autoři mapové vrstvy jsou přesvědčeni, že informace v ní obsažené jsou úplné a správné, nicméně jejich
použití k plánování a provedení letu je na vlastní zodpovědnost velitele letu a dalších účastníků. Autoři
nejsou zodpovědní za jakékoli následky či škody, ať již přímé nebo nepřímé, vzniklé v souvislosti s použitím
této mapové vrstvy nebo samotného přístroje pro satelitní navigaci.
Mapa se registruje na informace o GPS přístroji. Instalační CD obsahuje jedno sériové číslo.
Registrace se provádí přes internet podle pokynů instalačního programu.
3
Novinky ve verzi 7.1
Změny v nové verzi (rozdíl oproti verzi 7.0):
CTR Líně zrušeno a nahrazeno ATZ
Aktualizovány komunikační frekvence (Plzeň Líně, Hodkovice) a telefony na letiště.
Nové plochy SLZ (LKVSEN - Všeň)
Aktualizace nouzových ploch (ULANDR – plocha SLZ Kraví Hora ve výstavbě)
Aktualizace význačných bodů (TOMTI)
Pro všechny uživatele mapy AERO v7 je upgrade na verzi 7.1 zdarma
4
Základní informace
Obsah mapy
™ Všechna letiště AD (včetně vojenských a uzavřených letišť - zatím pouze v ČR) a UL plochy
(plochy pro vzlety a přistání sportovních létajících zařízení) Stejně jako v předchozí verzi jsou
publikovány všechny frekvence relevantní pro lety VFR pro dané letiště. (Například i frekvence
TWR letiště v blízkosti neřízeného letiště.) Nově jsou popsány směry letištních okruhů a případně
vyznačen směr, ve kterém není dovoleno přistání.
™ Nouzové plochy (v ČR a na Slovensku) – většinou bývalé práškařské plochy
™ Místa vhodná pro paragliding – rozlišení přistávaček a startovaček (zatím pouze v ČR)
™ ATZ (dříve AFIS zóny) - okolo letišť se službou AFIS je vyznačena ATZ o poloměru 5,5 km.
™ VFR hlásné body (zatím pouze v ČR), příletové tratě a vyčkávací obrazce, jsou-li publikovány
™ Význačné (hlásné) body rozčleněné na pohraniční a vnitrozemské
™ Výškové překážky uvedené v AIP ČR a Slovenska
™ Radionavigační zařízení VOR/DME, NDB(
™ Heliporty uvedené v AIP ČR
™ Řízené okrsky CTR
™ Zakázané, nebezpečné a omezené prostory a další omezené prostory jako např. TSA a TRA
™ Hranice řízených oblastí CTA a koncových řízených oblastí TMA
™ Státní hranice spolu s pohraničním identifikačním pásmem ADIZ (Slovensko 5 km, Maďarsko 10
km)
™ Oblasti, kde je možné očekávat navijákový provoz PG mimo letiště se službou AFIS
™ Sídla (města a vesnice) vyznačená dvěma kategoriemi bodů
™ Vedení vysokého a velmi vysokého napětí
Verze AIR+TOPO a SPEC+TOPO navíc obsahuje tyto prvky geografického podkladu:
™ Sídla (města a vesnice) vyznačená dvěma kategoriemi bodů a plochou zastavěných území
™ Říční síť, u řek a některých potoků se jménem vodního toku
™ Vodní plochy s popisem
™ Silniční síť mimo zastavěná území. Silnice jsou podle významu rozdělené do dvou kategorií.
™ Železnice a vybrané železniční zastávky i zastávky autobusů
™ Body zájmu pro lepší orientaci a leteckou turistiku – hrady, zámky, zříceniny, kostely, kláštery, atd.
™ Rozhledny, věže a vysílače zařazené pro doplnění do stejné kategorie, jako výškové překážky
uvedené v AIP ČR
™ Výškové kóty
™ Čísla stránek Leteckého Atlasu 1:200 000 vydaného v roce 2007 Leteckou amatérskou asociací
ČR, tak, aby bylo možné pro aktuální polohu přijímače GPS rychle zjistit odpovídající stránku v
atlasu.
™ Minimální bezpečné výšky – „gridové výšky“ (zatím pouze v ČR)
™ Vedení velmi vysokého napětí
Rozsah mapy
™ Území České republiky, Slovenska a Maďarska (SPEC+TOPO pouze pro ČR)
™ Mapa je v obou verzích rozdělená do 26 regionů – části České republiky, Slovenska a Maďarska,
přičemž je možné každý do navigátoru nahrávat i samostatně.
5
Mapový obsah
Přesnost mapy
™ Letecká tématika: cca do 20 metrů
™ Geografické prvky mapy do 100 metrů
Aktualizace mapy
™ Vždy při významných změnách v rozdělení vzdušného prostoru, jinak zhruba jednou za půl roku,
přesný interval bude závislý na množství změn v obsahu a rozsahu mapy. Aktualizace bude pro
registrované uživatele prostřednictvím internetu, na vyžádání i jiným způsobem. Informace o
změnách na www.marecek.cz.
Autorská práva
™ Picodas Praha spol. s r.o., Garmin International
™ Ing. Martin Mareček, tel.: +420 602 354 315, email: [email protected]
6
Mapové regiony
Jak již bylo uvedeno, mapa je k dispozici ve třech verzích – AIR, AIR+TOPO a SPEC+TOPO, přičemž
první dvě verze jsou děleny do dvou 26 regionů, které pokrývají území České republiky, Slovenska a
Maďarska. Verze SPEC+TOPO má jen 10 regionů a pokrývá pouze území ČR.
Mapový region
Velikost mapového regionu
verze
AIR
verze
AIR+TOPO
verze
SPEC+TOPO
Česká republika
3.98 MB
13.3 MB
13.1 MB
Slovensko
1.71 MB
3.9 MB
-
Maďarsko
700 kB
1.4 MB
-
6.43 MB
18.7 MB
13.1 MB
Velikost celkem
Obrázek: Dělení letecké mapy na mapové regiony České republiky, Slovenska a Maďarska.
7
Popis letecké vrstvy
I. Letiště a UL plochy
Jsou zakreslena všechna letiště AD (v ČR včetně vojenských a uzavřených letišť) a UL plochy
(plochy pro vzlety a přistání sportovních létajících zařízení).
K dispozici jsou údaje o volacím znaku, komunikačních frekvencích, drahách a výšce ve stopách.
Popis drah je od nejdelší k nejkratší včetně informace o povrchu. Zkratkou PJE jsou označena taková
neřízená letiště, na kterých není třeba zveřejňovat informaci o paravýsadcích NOTAMem v dnech, kdy má
letiště publikovanou provozní dobu. Dále je od uvedeno jednost dvě telefonní čísla, na TWR/AFIS a na
provozovatele.
Tyto popisné údaje lze v přístroji získat dvojí cestou. První způsob představuje vyhledání objektu z
databáze přístroje přes klávesu FIND, kdy je nutno vybrat kategorii bodů zájmu („Points of Interest“) a objekt
vyhledat abecedně („By Name“) nebo dle blízkosti k aktuální pozici či pozici kurzoru na mapě („Nearest“).
Letiště jsou zařazeny do skupiny bodů zájmu pod označením „Přeprava“ („Transportation“).
Druhý způsob – kurzorem na mapě označíte objekt mapy, v tomto případě letiště a klávesou
ENTER zobrazíte atributy objektu.
8
Popis letecké vrstvy
Příklady značení vycházející z kódu ICAO a konvence je zde:
LKPR
veřejné letiště
LKPRBR
VFR hlásný bod BRandýsek k letišti LKPR (ikona „stan“ nejlépe odpovídající trojúhelníku na
leteckých mapách)
LKKM-P
neveřejné (Private) letiště
LKCS-M
vojenské (Military) letiště
LKBC-X
uzavřené letiště
Ultralehké plochy jsou označeny dvěma způsoby:
LKTV-U
označení plochy, která byla letištěm a měla svůj ICAO kód (Tábor Všechov)
nebo LKNY-U (Nymburk)
LKKOTV
ostatní plochy pro SLZ (KOTVrdovice)
Příklady značení drah:
13/31 RL
dráha 13/31 pravá a levá s nezpevněným povrchem (tráva)
09H27 RCL
dráha 09/27 pravá, střední a levá se zpevněným (Hard) povrchem (asfalt, beton)
06X24
dráha 06/24 uzavřena
06/P24
Pravý okruh dráhy 24
X09/27
dráha 09 uzavřena pro přistání
XP06H[P]24[UL]
dráha 06 uzavřena pro přistání, pro vzlety pravý okruh, dráha je zpevněná (Hard) ,
pro ultalehká letadla (UL) se používá na dráze 24 Pravý okruh. (Levý okruh se nevyznačuje)
Poznámky: úsporná šestiznaková konvence je použita i proto, aby body mohly být použity se stejným
jménem i v nemapových GPS navigátorech jako waypoint - WPT. Tuto neoficiální konvenci převzaly od
roku 2003 i publikace Databáze letišť ® a Letecká mapa/atlas 1:200 000 vydávaná LAA ČR
Pro všechna řízená letiště a letiště LKHK je zpracována přesná letištní mapa včetně popisu RWY a
pojížděcích drah.
Pro ostatní letiště, plochy SLZ a některé nouzové plochy se od verze 5 zobrazují přesně zaměřené dráhy
s popisem.
9
Popis letecké vrstvy
Ia. Nouzové plochy
Je zakresleno více než 200 nouzových ploch, většinou bývalých „práškařských“ letišť.
ULKAJO
nouzová plocha pro SLZ nebo kluzáky (KÁJOv)
II. ATZ (dříve AFIS zóny)
Okolo letišť se službou AFIS je vyznačena kružnice ATZ o poloměru 5,5 km (3 NM)
10
Popis letecké vrstvy
III. Body pro paragliding
K dispozici je něco přes 100 míst používaných pro starty a přistání padákových kluzáků, nebo jako
výcvikové terény na území České republiky. Startovačky jsou v mapě označeny symbolem pro golfové hřiště
(praporek připomínající větrný pytel), přistávačky pak symbolem parkoviště (znak „P“ v rámečku).
Příklady značení a šestiznaková konvence je zde:
ZVICI1
Zvičina, startovačka 1 (Startovačky mají čísla 1,2,3,4)
nebo V1JAVO - Velký Javorník, startovačka 1
ZVICI9
Zvičina, přistávačka 9 (Přistávačky mají čísla 9,8,7,6)
XHODKO
Hodkovice, terén pro výcvik na PK (Terén pro výcvik začíná písmenem X. Např.
XTAB-L - Tabačkova louka)
Poznámky:
1) Plochy pro létání na navijáku - jsou vyznačeny oblasti o poloměru 1,5 km, kde je možné očekávat
navijákový provoz PG mimo letiště se službou AFIS. Na provoz v těchto místech má být vydáván
NOTAM.
2)
Úsporná šestiznaková konvence je použita i proto, aby body mohly být použity se stejným jménem i
v nemapových GPS navigátorech jako waypoint – WPT.
IV. Řízené okrsky CTR, VFR hlásné body
CTR jsou vyznačeny čárkovaně, stejně jako na letecké mapě ICAO.
V maximálním detailu verze AIR+TOPO jsou tyto prostory zobrazeny velmi silnou plnou čarou, tak aby
nedošlo k záměně s jinými objekty.
11
Popis letecké vrstvy
Hlásné body pro přílety a odlety za VFR jsou vyznačeny symbolem "stan", který je dostupný ve většině
GPS navigátorů a svým tvarem se blíží symbolu (trojúhelník) na letecké mapě ICAO. Příletové tratě VFR a
vyčkávací obrazce jsou vyznačeny tenkou čarou s popisem VFR. V maximálním detailu verze AIR+TOPO
jsou tyto prostory zobrazeny silnou plnou čarou,
V. Zakázané, nebezpečné a omezené prostory a další omezené prostory (např. TSA, TRA)
Zakázané prostory LKP resp. LZP jsou vyznačeny plnou plochou jsou popsány včetně výškového údaje:
Nebezpečné prostory LKD (v ČR nad kompresorovými stanicemi plynovodů)
12
Popis letecké vrstvy
Omezené prostory LKR resp. LZR, případně dočasně vyhrazené prostory TSA a dočasně rezervované
oblasti TRA zasahující do vzdušného prostoru od země do FL95 jsou rozděleny do několika kategorií, které
je možné zjednodušeně popsat asi takto:
a) Prostory, které v době aktivace nelze ani podlétnout ani přeletět, typicky jde o vojenské střelnice. Tyto
prostory jsou vyznačené plnou plochou.
b) Prostory, které zasahují pouze do vrstvy 0-300 m (1000 ft) nad zemí. Je možné je v době aktivace
nadletět, typicky se jedná o prostory nízkého navádění. Tyto prostory jsou vyznačené plnou plochou v
„přehledkách“, ve větším detailu pak jen méně výraznými čarami:
V maximálním detailu verze AIR+TOPO jsou tyto prostory zobrazeny silnou plnou čarou, tak aby nedošlo
k záměně s jinými objekty. Tam, kde je to možné, jsou prostory popsány, například TSA22.
c) Ochranné prostory jaderných elektráren jsou vyznačeny přerušovanou čarou. Ke vstupu do těchto
prostorů je nutné letové povolení stejně jako ke vstupu do CTR
13
Popis letecké vrstvy
V maximálním detailu verze TOPO jsou tyto prostory zobrazeny velmi silnou plnou čarou, tak aby nedošlo
k záměně s jinými objekty.
d) Ostatní prostory jsou vyznačeny plnou čarou, v detailu je u AIR+TOPO verze použita silná plná čára
pro snazší odlišení od silniční sítě.
VI. Hranice řízených oblastí CTA a koncových řízených oblastí TMA
Tyto objekty jsou vyznačené plnou čarou, v detailu verze AIR+TOPO velmi silnou plnou čarou.
Tam, kde je to možné, jsou prostory popsány, například TMA I.
14
Popis letecké vrstvy
VII. Státní hranice a pohraniční identifikační pásmo ADIZ
Linie státní hranice je vyznačena výraznou čarou, pro identifikační pásmo je použita přerušovaná čára, v
detailu verze TOPO velmi silná plná čára.
VIII. Význačné (hlásné) body rozčleněné na pohraniční a vnitrozemské
Význačné body u hranice používají symbol VFR hlásného bodu (PADKA). Ostatní (BOHUM) používají
méně nápadný symbol, totožný se symbolem výškové překážky. Od těch jsou snadno odlišitelné popisem.
IX. Výškové překážky uvedené v AIP ČR a Slovenska
Všechny známé výškové překážky vyšší než 100m uvedené v AIP ČR. Na mapě se zobrazuje typ
překážky a nadmořská výška vrcholu ve stopách (ft). Některé GPS mohou zobrazovat ještě rozšířené
údaje, jako je nadmořská výška terénu ve stopách (ft), výška překážky v metrech a a nadmořská výška
vrcholu překážky ve stopách (ft).
Typy překážek jsou následující:
K - komín
V - věž
B - budova
S – stožár
W – větrná elektrárna
15
Popis letecké vrstvy
X. Radionavigační zařízení VOR/DME, NDB
Radionavigační zařízení včetně popisu.
XI. Heliporty uvedené v AIP ČR
Převážně heliporty určené pro leteckou záchranou službu včetně popisu.
16
Vyhledávání v seznamech
Vyhledávání v seznamech:
Bodové objekty je možné vyhledávat v seznamech. Zpravidla tlačítkem FIND vstoupíme do vyhledávacího
menu a další vyhledávání provedeme v sekci Body zájmu (Points of Interest)
Je třeba mít na paměti, že názvy jednotlivých položek menu se u různých typů GPS Garmin poněkud liší.
Vyhledávání v seznamu pohraničních významných bodů:
Vyhledávání v seznamu VFR hlásných bodů:
17
Vyhledávání v seznamech
Vyhledávání v seznamu heliportů:
Vyhledávání v seznamu bodů pro leteckou turistiku (hrady, zámky, tvrze, zříceniny, atd):
Poznámka: Je možné jen pokud je verze AIR+TOPO nahraná v paměti a aktivní.
18
Vyhledávání v seznamech
Vyhledávání v seznamu startovaček a cvičných míst pro PG:
Vyhledávání v seznamu přistávacích míst pro PG:
Vyhledávání v seznamu letišť a ploch pro SLZ:
19
Vyhledávání v seznamech
Vyhledávání v seznamu autobusových a železničních zastávek:
Vyhledávání v seznamu radionavigačních zařízení:
Vyhledávání v seznamu vnitrozemských významných bodů:
20
Vyhledávání v seznamech
Vyhledávání v seznamu výškových překážek (ve verzi AIR+TOPO i věže a rozhledny):
Vyhledávání v seznamu výškových kót nebo skalních útvarů:
Vyhledávání čísla stránky v Leteckém Atlasu 1:200 000 vydaném v roce 2004, 2005 a 2007 Leteckou
amatérskou asociací ČR. Tak je možné pro aktuální polohu přijímače GPS rychle zjistit odpovídající
stránku v atlasu.
Poznámka: Čísla stránek jsou přiřazena k objektům, které nejsou v mapě použity (Food/Drink).
Otevřeme-li tedy Letecký Atlas 1:200 000 vydaný LAA ČR v roce 2004, 2005 nebo 2007 na straně 20,
budeme mít nalistovánu mapu odpovídající naší poloze.
Ve stejném seznamu se zobrazují i minimální bezpečné výšky – „gridové výšky“ např. je-li nejbližší údaj
G-41HV znamená to, že minimální bezpečná výška je 4100 stop nad mořem. HV je zkratka blízkého letiště
LKHV – Hořovice.
21
Popis geografického podkladu
Verze „Letecká mapa AIR+TOPO“ obsahuje navíc sídla (města a vesnice) vyznačená dvěma
kategoriemi bodů a plochou zastavěných území, říční síť, u řek a některých potoků se jménem vodního
toku, vodní plochy s popisem, silniční síť mimo zastavěná uzemí. Silnice jsou podle významu rozdělené do
dvou kategorií. Železnice a vybrané železniční zastávky i zastávky autobusů. Dále jsou zakresleny páteřní
trasy rozvodů velmi vysokého napětí.
Body zájmu pro lepší orientaci a leteckou turistiku – hrady, zámky, zříceniny, kostely a kaple.
Rozhledny, věže a vysílače zařazené pro doplnění do stejné kategorie, jako výškové překážky uvedené
v AIP ČR. Výškové kóty. Mapa obsahuje i čísla stránek Leteckého Atlasu 1:200 000 vydaného v roce 2004,
2005 a 2007 Leteckou amatérskou asociací ČR, tak, aby bylo možné pro aktuální polohu přijímače GPS
rychle zjistit odpovídající stránku v atlasu.
Poznámka: Některé objekty jsou k dispozici jen pro ČR. Mapa obsahuje částečně redukované informace
z turistické mapy TOPO Czech v1. Pro přehlednost jsou vynechány především plochy lesa a vrstevnice.
U bodů zájmu lze použít funkci prohledávání objektů této kategorie z databáze přístroje. Tato funkce je na
přístroji přístupná přes klávesu FIND. Uživatel má následně možnost zvolit kategorii – v tomto případě
„Body zajmu“ („Points of Interest“) a následně prohledávání v databázi s abecedním řazením („Podle
jmena“/“By Name“) nebo dle blízkosti k aktuální pozici nebo kurzoru na mapě v přístroji
(„Nejblizsi“/“Nearest“).
22
Popis geografického podkladu
V mapě lze vyhledávat i sídla:
Optimalizace nastavení zobrazování mapy
Letecká mapa pro GPS Garmin využívá symbolů, které má přístroj k dispozici pro zobrazování automap a
námořních map v edici MapSource, které nabízí výrobce. Pro leteckou tematiku chybí správná sada symbolů
a značek, proto je mapa poskládána ze symbolů, které jsou pro dané prvky mapy nejblíže mapovým
značkám známým z ICAO map.Pro správnou funkci mapy v přístroji lze doporučit nastavení prvků mapy
podle dále uvedeného klíče. Ten se může typ od typu poněkud lišit, neboť škála nastavení a položek ve
funkci „Nastaveni mapy“ („Map Setup“) je pro různé přístroje různá.
Prvním nastavením je volba detailu mapy. Pro novější mapové modely GPS Garmin lze doporučit
maximální detail – mapa v konkrétním měřítku zobrazí maximum prvků, které lze na displej přístroje umístit.
Dále je potřeba nastavit vykreslování bodových objektů u letecké tematiky, tedy letišť, VFR hlásných
bodů, bodů pro paragliding a u Topo verze bodů zájmu.
Letiště a UL plochy jsou vykreslovány ve všech měřítkách.
VFR hlásné body a místa pro paragliding jsou zařazeny do kategorie bodů zájmu („POI“). Lze doporučit
nastavení mezního grafického měřítka na 5 kilometrů a text (popisky) na střední velikost („Medium“). Tak se
ještě v měřítku 5 km vykreslují úplné letecké informace, byť se některé oblasti s provozem padákových
kluzáků zobrazují jako nepřehledný shluk startovaček a přistávaček. Toto měřítko však používají zejména
piloti letounů pohybujících se vyššími rychlostmi a ti tak mají k dispozici informaci o místech, kde mohou
očekávat konfliktní provoz PK.
23
Popis geografického podkladu
Vedle měřítka 8 km se pro přelety zpravidla nejvíce používají měřítka 5 km a 3 km, pro místní leteckou
činnost pak měřítka 3 km a 2 km. Měřítko 800 nebo 500 m je vhodné k použití letištní mapy velkého
letiště. K nalezení startovačky, železniční zastávky nebo letištní restaurace či blízké benzínové pumpy (v
dalších verzích mapy) se hodí měřítko 300 nebo 200 m. Naopak pro plánování letu jsou vhodná měřítka 20,
12 nebo 8 km
Nastavení vykreslování měst ("CITY") je účelné ponechat v režimu AUTO pro velká a střední města a
nastavit 1,2 km pro malá města a obce. Text (popisky) nastavujeme zpravidla na malé ("Small") nebo
střední velikosti („Medium“).
Vykreslování železničních zastávek ("GEO") v sekci POINT je účelné nastavit do měřítka 2 km a text
(popisky) na malé ("Small"), takže tato doplňková informace neruší v méně podrobných měřítkách 2 a 3 km,
kde se u AIR+TOPO verze již zpravidla vykresluje vedle letecké mapy i geografická informace a body pro
leteckou turistiku.
24
Popis geografického podkladu
Nastavení silnic ("ROAD") je nutné ponechat v režimu AUTO.
Nastavení hranice vykreslování obrysů města („Metro area“) a malých řek („River Lake“) je vhodné nastavit
přibližně takto:
Poznámka:
Pokročilí uživatelé mohou zkusit experimentovat na svém navigátoru GPS s vypínáním zobrazování linií v
sekci TOPO symbol MAJOR CONTOUR nebo symbolu hlavní silnice HIGHWAY v sekci ROAD. Tím mohou
u některých GPS navigátorů potlačit zobrazování omezených prostorů LKR, LZR v měřítkách používaných
pro navigaci za letu (8, 5, 3 km). To může přispět ke zpřehlednění mapy v případě, že v oblasti
zamýšleného letu nejsou žádné z těchto prostorů aktivovány. Taková situace nastává zpravidla jen o
víkendech. Naznačené možnosti je však třeba používat jen s nejvyšší opatrností a po letu obnovit režim
nastavení na AUTO.
25
Využití programu MapSource pro létání
Pomocí programu Mapsource můžeme naplánovat trasu mezi libovolnými body, které obsahuje letecká
mapa.
26
Využití programu MapSource pro létání
Takto vytvořenou trasu můžeme nahrát do přijímače GPS:
Program podporuje i tisk zjednodušeného navigačního štítku, případně export informací v textové
podobě tak, aby mohl být externí aplikací vytvořený plnohodnotný navigační štítek včetně rozšířených
informací o letištích.
Po přistání je možné prohlížet záznam letu včetně výškového profilu:
27
Využití programu MapSource pro létání
28
Licenční podmínky
Licenční smlouva s koncovým uživatelem na mapový produkt společnosti Picodas Praha spol. s
r.o.
Tato licenční smlouva společnosti Picodas Praha spol. s r.o. s koncovým uživatelem je smlouvou
mezi vámi (fyzickou či právnickou osobou) a společností Picodas Praha spol. s r.o. Týká se mapového
produktu společnosti Picodas Praha spol. s r.o. uvedeného výše, který zahrnuje počítačový program a
digitální mapová data.
Instalací, kopírováním, stahováním, otevřením či jiným použitím MAPOVÉHO PRODUKTU
souhlasíte s podmínkami této smlouvy. Pokud s podmínkami této smlouvy nesouhlasíte, SOFTWAROVÝ
PRODUKT neinstalujte ani nepoužívejte!
MAPOVÝ PRODUKT je chráněn zákonem na ochranu autorských práv a mezinárodními dohodami
o autorských právech, jakož i dalšími zákony a dohodami o duševním vlastnictví. MAPOVÝ PRODUKT se
neprodává, pouze se uděluje licence pro jeho používání.
Vlastníkem autorských práv na tento MAPOVÝ PRODUKT je společnost Picodas Praha spol. s r.o.
Tento produkt je možné distribuovat pouze se souhlasem společnosti Picodas Praha spol. s r.o. Registraci
a poskytování licence na používání tohoto produktu výhradně provádí společnost Picodas Praha spol. s r.o.
Licenční ujednání
Tato licence se vztahuje na softwarový produkt ve formě digitálních map na CD pro použití v
navigačních přístrojích GPS. Instalací, kopírováním, stažením, otevřením nebo jiným použitím souhlasí
uživatel s podmínkami této licence.
Distributor je oprávněným subjektem k poskytování práva k používání digitálních map. Tato licence
poskytuje uživateli právo na využití dat za účelem jejích zobrazování v PC (v dodaném SW prostředí) a
přístroji GPS. Zpětná analýza, dekompilace nebo převod ze strojového kódu, modifikace nebo dělení
prodktu jako celku, nejsou povoleny. Digitální mapy jsou chráněny zákony na ochranu autorských práv a
mezinárodními dohodami o autorských právech, jakož i dalšími zákony a dohodami o duševním vlastnictví.
Tento souhlas neopravňuje uživatele k využívání mapových děl k jiným účelům než k účelu
uvedenému výslovně výše. Distributor popírá zodpovědnost za vhodnost užití digitálních map pro specifický
účel. Distributor neručí za škody vzniklé v souvislosti s užíváním map a informací v nich obsažených.
Uživatel nesmí poskytovat data, ani jejich části třetím osobám, a to žádnou formou tj. za úplatu ani
bezúplatně. Uživatel nesmí zveřejňovat digitální mapy dle této smlouvy ani jejich části formou tiskových
výstupů (omezení platí nejen pro technologii tisku ofsetem a sítotiskem). Uživatel nesmí data poskytnutá
podle tohoto souhlasu využít pro tvorbu jakéhokoliv komerčního nebo nekomerčního produktu. Právo užívat
digitální mapy v souladu se zněním této smlouvy je uživateli poskytnuto na dobu neurčitou.
Licence je udělena na produkt jako celek. Jeho součásti nelze oddělovat. Licence mapového
produktu je udílena na jeden konkrétní přístroj (k dispozici je jedna záložní licence pro případ odcizení,
ztráty přístroje a pod.). Mapový produkt je určen pouze pro evropské verze mapových navigačních GPS
Garmin. Licence mapového produktu je mezi přístroji nepřenosná.
29
Licenční podmínky
Aktualizace
V budoucnosti se chystají placené i neplacené aktualizace produktu Letecká mapa ČR a
Slovenska. Pokud je mapový produkt označený jako upgrade, může ho uživatel používat pouze v případě,
že je držitelem licence na produkt, který společnost Picodas Praha označila jako produkt, který byl
aktualizovaný.
Autorská práva
Všechna vlastnická a autorská práva týkající se MAPOVÉHO PRODUKTU (včetně, ale bez
omezení na všechny zobrazení, fotografie, animace, videozáznamy, zvukové záznamy a texty, které jsou
komponentami produktu), stejně i tištěné materiály dodávané s produktem a všechny kopie produktu, jsou
majetkem společnosti Picodas Praha spol. s r.o. nebo jejich dodavatelů. Všechna duševní vlastnictví
obsažená v MAPOVÉM PRODUKTU jsou majetkem vlastníka obsahu a mohou být chráněna příslušným
zákonem na ochranu autorských práv a smlouvami na ochranu duševního vlastnictví. Tato smlouva
neposkytuje žádná práva týkající se obsahu. Tento MAPOVÝ PRODUKT obsahuje dokumentaci, uživatel
má možnost vytisknout si nebo zkopírovat jednu kopii této dokumentace pro vlastní účely. Tištěný materiál
dodávaný s MAPOVÝM PRODUKTEM není jinak povoleno kopírovat nebo upravovat.
Omezení záruky
Letecká mapa ČR, Slovenska a Maďarska je produktem digitální kartografie a stejně jako u
ostatních mapových produktů (digitálních nebo klasických) není skutečnost na mapě zachycena
zcela bezchybně. Zobrazení objektů na mapě je ovlivněno možnou nepřesností zaměření, chybou
zákresu, chybou zpracování, vznikem nových objektů nebo časovou změnou polohy objektů v
terénu. Mapa z výše uvedených důvodů nemůže být nikdy zcela přesná a aktuální. Možné
nedokonalosti mapy jsou věcí budoucích aktualizací mapy a nemohou být uznány jako důvod
reklamace produktu.
V případě, že najdete podobné nedokonalosti mapy budeme velice vděčni, pokud nás na ně
upozorníte. Podobné chyby se budeme snažit v budoucí verzi mapy odstranit.
30
Registrace mapy
Mapa je svázána se sériovým číslem instalačního CD a vnitřním číslem přístroje. Na základě těchto
údajů se generuje odemykací klíč, který mapu zpřístupní pro konkrétní přístroj. Sériové číslo CD na obalu.
Pak je nutné potřeba provést registraci přístroje, která spočívá v zadání registračních informací
v internetové aplikaci na stránkách výrobce mapy.
Registrace přes internet
Tento případ registrace vyžaduje připojení počítače k síti internet. V menu instalačního CD klikněte
na tlačítko registrovat. Automaticky se otevře okno webového prohlížeče na stránce
http://www.garmin.cz/unlock.
Registrace mapy vyžaduje aktivní připojení počítače k Internetu, jinak registrace nebude
provedena!
Vygenerovaný odemykací klíč je potřeba jej vložit do programu MapSource. Po jeho vložení se zpřístupní
mapový produkt pro zaregistrovaný GPS přístroj.
CD s mapou AERO v6.5 obsahuje celkem tři verze letecké mapy, které se instalují a v mapsource objeví
jako samostatné mapové produkty. Instalační CD je vybavenou jedním sériovým číslem CD, výsledkem
jsou tři odemykací kódy mapy, do programu MapSource postpuně zadáte. Pokud chcete zprovoznit
všechny tři verze mapy, dále pospanou proceduru pro vložení odemykacího klíče opakujte celkem
třikrát.
31
Registrace mapy
Zadání registračního kódu
Pro vložení odemykacího kódu je nutné nejprve mapu nainstalovat. S mapou se do počítače
nainstaluje i ovládací program MapSource. Po spuštění programu MapSource se objeví okno pro odemčení
mapy AERO. Označte mapu, klikněte na tlačítko „Odemknout mapu“.
Otevře se okno průvodce pro odemčení mapy. Klikněte na tlačítko „Další“ pro zobrazení obrazovky
s výběrem možností, které máte s odemykacím kódem k dispozici.
Objeví se okno s dotazem, zda máte kód vytištěný v certifikátu (je přiložen k přístroji) nebo je
uložený v GPS příjímači. Vyberte první možnost a opět klikněte na tlačítko „Další“.
32
Registrace mapy
Objeví se okno s nabídkou možností pro zadání nebo získání kódu. Vyberte první položku shora,
neboť kód již máte vygenerovaný a chcete jej pouze zadat. Klikněte na tlačítko „Další“.
Do prvního řádku okna zadejte vygenerovaný odemykací kód. Druhý řádek slouží pro zadaní
komentáře ke klíči, komentář se používá především v případech, kdy máte pod jednou instalací programu
MapSource nainstalováno více map nebo jednu mapu pro více přístrojů.
Klikněte na tlačítko „Další“, následující okno je již nepovinné, můžete jej zavřít tlačítkem „Zavřít“.
Odemykací kód si pečlivě uschovejte!
33
Práce s programem MapSource
MapSource je programové prostředí firmy Garmin pro zobrazování a nahrávání podrobných
digitálních map. Zároveň program slouží pro oboustrannou komunikaci s GPS – přenos zaznamenaných dat
z GPS nad mapu v počítači a naopak pro nahrání v mapě nakreslených bodů a čar do GPS přístroje.
PŘIPOJENÍ PŘIJÍMAČE GPS K POČÍTAČI
Přístroj připojujete k počítači pomocí datového kabelu, který je na jedné straně zakončen příslušným
konektorem do GPS a na opačné straně pak konektorem pro zapojení do sériového nebo USB portu
počítače. Pokud máte přístroj na datové karty a zároveň k dispozici datovou čtečku paměťových karet a
chcete nahrávat mapy, pak využijte připojení přes USB port.
Po zapnutí přístroje a nastavení komunikačního protokolu “GARMIN” (off-line přenos uživatelských dat
jako jsou např. body - Waypoints nebo prošlé trasy “Track Logs”) nebo “NMEA” (on-line přenos polohových
dat - přenos aktuální pozice uživatele) spusťte program MapSource.
OVLÁDÁNÍ PROGRAMU – VÝBĚR A NAHRÁVÁNÍ MAP
Nejdůležitější, resp. nevyužívanější funkcí je výběr a nahrávání mapových regionů. Jedna důležitá
poznámka na začátek: pro všechny mapové GPS Garmin platí: nahrání nové sady podrobných map z PC do
GPS znamená přemazání podrobných map v přístroji, tzn. že pokud nahráváte nové mapy do GPS,
přemažete jimi ty, co jsou v přístroji již nahraných (neplatí to pro podkladovou mapu Evropy, ta je umístěna v
jiné paměti trvale).
Nejprve je třeba všechny požadované mapové regiony vybrat. K tomu slouží nástroj, který vypadá
jako lomený víceúhelník a je umístěn v levé části programu ve skupině ikonek pro pořizování bodů, tras a
obsluhu mapy (viz obrázek).
Jakmile vyberete tuto ikonu, stačí v mapě označovat jednotlivé mapové regiony.
V dostatečně přehledném detailu (u silniční mapy kolem 20-50 km) lze vidět, že při
pohybu po mapě se žlutě podbarvují. Jakmile do prostoru příslušného mapového regionu kliknu, celá plocha
mapy se podbarví červeně a mapa se zařadí do seznamu vybraných map pro nahrání do GPS. Seznam
map je umístěn pod záložkou „Mapy“ („Maps“), který je umístěn v levé části okna MapSource. Ve spodní
části okna je pak uvedena souhrnná velikost všech označených map. Máte tak možnost sledovat, zda se
všechny označené mapy vejdou do paměti přístroje.
Data z MapSource lze přenášet dvěma různými způsoby: buď do přístroje GARMIN GPS tak, že je k
PC připojen datovým kabelem přes sériový port, případně USB port nebo do GARMIN USB (Universal Serial
Bus) datové čtečky. Druhé uvedené zařízení slouží pouze pro přenos map do GPS, což znamená, že jej lze
využít pouze u mapových GPS Garmin, které pracují s datovými kartami (eMap, StreetPilot, nová námořní
řada).
Ve vlastním přístroji GPS pak data můžete ukládat buď přímo do vnitřní paměti nebo na vloženou
datovou kartu. Do přístroje GPS můžete nahrávat jak mapy (pokud se jedná o mapový přístroj), tak i trasy,
prošlé trasy a body. Do Data Card Programmeru můžete nahrávat pouze mapy, trasy, prošlé trasy a body
musíte nahrát zvlášť do vnitřní paměti přístroje.
34
Práce s programem MapSource
Ukládání map do GPS:
1. Vyberte ikonu „Uložit do GPS“ (“Save To Device”) na liště hlavního menu. Na monitoru se objeví „Uložit
do GPS“ (“Save To Device”) s šipkou a výběrem, zda chcete data nahrávat do přístroje přes sériový port,
do GPS s USB portem, do USB datové čtečky nebo do iQue.
2. Dále zvolte, co všechno lze do GPS přenášet. Výběr můžete provést zatržením
dialogového okna, nebo kliknutím na “Vybrat vše”. Pokud chcete položky odznačit všechny naráz,
stiskněte “Nevybírat nic”.
3. V dolní části okna najdete nastavení komunikačního rozhraní. Pokud kliknete na “Autodetekce”,
MapSource automaticky vyhledá komunikační port (“Port”) a nastaví přenosovou rychlost (“Baud Rate”),
které ale samozřejmě můžete nastavit i ručně výběrem v příslušných položkách. Výběr přenosové
rychlosti však nutně neznamená, že Váš GPS přístroj na této rychlosti skutečně pracuje.
4. Jakmile budete mít veškeré položky nastaveny, klikněte na tlačítko “Uložit”. Po celou dobu přenosu se
Vám na monitoru bude objevovat stav přenosu a na Vašem GPS přístroji bude informace o právě
probíhajícím přenosu dat. Upozornění na ukončení přenosu Vám GPS přístroj sdělí krátkou zprávou.
PODROBNÝ POPIS PRÁCE S IKONKAMI Tools
Ikonka výběru map je jen jednou z řady nástrojů pro práci s mapou. V následujícím textu naleznete
jejich popis.
Ikona pro změnu detailu zobrazení mapy
Nastavuje detail na mapě. Detail zadáváte myší, definicí dvou protilehlých rohů výřezu.
Nejprve označíte mapovým kurzorem v mapě levý horní okraj výřezu mapy, který chcete
zvětšit. Pak stisknete a podržíte levé tlačítko myši a přesunete se do pravého spodního rohu
definovaného výřezu.
Ikona pro posun mapy
Průběžně posouvá myší mapu v mapovém okně. Stačí kliknout na tuto ikonku, pak se
přesunout kurzorem nad mapu, stisknout a podržet levé tlačítko myši a posouvat se
požadovaným směrem.
Ikona pro výběr objektu
Pracuje na principu ukazovátka - umožňuje vybrat objekty na obrazovce, např. jednotlivý
trasový bod, skupinu trasových bodů, atd. Pokud chcete označit celou skupinu dat najednou
musí se výběr dat definovat čtyřúhelníkem, kdy se mapovým kurzorem přesunete do levého
horního rohu, stisknete a podržíte levé tlačítko myši a přesunete se do pravého dolního rohu
čtyřúhelníku.
Ikona pro tvorbu trasových bodů
Zadávání nových trasových bodů, po kliknutí na zvolenou pozici trasového bodu se zobrazí okno s
detailními informacemi o pořizovaném trasovém bodě. Tyto informace lze individuálně zadávat či
měnit.
35
Práce s programem MapSource
Ikona pro tvorbu tras
Zadávání trasy. Trasou se rozumí sekvence jednotlivých trasových bodů, které slouží jako lomové body
cesty mezi počátkem a cílem. Pomocí myši můžete zadat na mapě trasové body, graficky se pak na
mapě zobrazuje takto vytvořená trasa a v levém okně seznamu dat (Tab Lists) se pod záložkou
“Routes” zobrazují informace o všech trasách. Stisknutím pravého tlačítka myši režim tvorby trasy
ukončíte.
Ikona pro měření na mapě
Měření vzdálenosti, počítá vztah mezi dvěma body, vzdálenost, směrník. Hodnoty se zobrazují v
textové řádce pod mapou.
36

Podobné dokumenty

letecká mapa české republiky, slovenska a maďarska

letecká mapa české republiky, slovenska a maďarska komunikace a komunikace uvnitř zastavěných částí měst) jsou pro přehlednost letecké mapy vynechány. Podobně jsou redukovány seznamy „bodů zájmu“ - POI, kde jsou ponechány jen kategorie, které mohou...

Více

SAHAROU pod paraglidingovým křídlem

SAHAROU pod paraglidingovým křídlem zkušenosti jsou, ze Sahary jsem slyšel pouze o dlouhých svahováních v oblasti Zagora. Startovat z kopců je v poušti problematické. Na ostrých kamenech si roztrháte padák ani nevíte jak, výšlapy při...

Více

zde - LAA

zde - LAA letadel, instruktor a pilot větroňů a motorových kluzáků) tak nyní spolupracuje se dvěma dalšími inspektory, kteří pracují na částečný úvazek − jsou jimi Jan Rýdl, který působil převážně v ústředí ...

Více

Skripta_Inovativní "Business Intelligence" - E

Skripta_Inovativní "Business Intelligence" - E definice cílů průzkumu a struktura dotazníku se správným formulováním otázek. V této oblasti technika nepomůže – je potřeba mít základní znalosti sociologie a způsobu tvorby dotazníků. Je důležité ...

Více

Jak odeslat zprávu Nebeského anděla pomocí aplikace WB Mobile

Jak odeslat zprávu Nebeského anděla pomocí aplikace WB Mobile Aplikace WEBriefing Mobile (déle jen WBM) byla vytvořena pro potřeby pilotů během letu, nebo krátce před/po něm. Se spuštěním projektu Nebeští andělé se proto jevilo přidání možnosti odeslat zprávu...

Více

Adresy CR v1 - Touratech CZ

Adresy CR v1 - Touratech CZ Picodas Praha má sídlo na adrese Evropská 176/16, v tomto případě je číslo orientační 176 a popisné

Více

Garmin Info: Aktualizace Atlas Czech 7

Garmin Info: Aktualizace Atlas Czech 7 Czech 7. Mapy jsou určeny pro navigační přístroje Garmin. Uživatelé starší verze Atlas CR 10R mají nárok na aktualizaci zdarma. Mapa je k dispozici ve dvou verzích. Atlas Czech 7 je ve standardním ...

Více

TOPO Czech v 1.20

TOPO Czech v 1.20 Členění po okresech umožňuje zobrazit vysoký počet mapových objektů a velké množství detailů ve městech. Pro celé území ČR má mapa TOPO Czech v 1.20 velikost 74.5 MB (data bez routingu pak 54.8 MB)...

Více