srpen-říjen 03/2015

Transkript

srpen-říjen 03/2015
1
Vlastivědný spolek Rosicko-Oslavanska, pobočka Zbýšov, zmapoval umístění křížů v katastru
Zbýšova – více uvnitř občasníku
Fotografie na titulní straně dokumentují nedávné akce MKC Zbýšov – Pohádkový les
a
2 pouštění draků
Slovo starosty a místostarosty
Vážení spoluobčané,
skončilo léto, letos velmi vydařené, protože v našem městě jsme měli 35 tropických dní, kdy teplota překročila 300C. Věřím, že si ho hlavně naše mládež řádně
užila a i pro město to bylo velmi dobře, neboť po dlouhé době nejsme v provozu
městského koupaliště finančně v minusu.
V krátkosti k investičním akcím – stavba hasičské zbrojnice probíhá podle harmonogramu a do konce měsíce října by měla být hotova hrubá stavba. Ve čtvrti
Anenské se realizuje úprava vozovek v úsecích, kde proběhla rekonstrukce kanalizace a částečně i vodovodního řadu. Tato etapa by měla být ukončena v měsíci
listopadu tohoto roku. Příští rok se bude v rekonstrukci kanalizační sítě a vozovek
pokračovat. K závěru se také chýlí pokládka umělého víceúčelového povrchu na
Sokolském hřišti. Doufám, že i tato investice přispěje k rozšíření sportovních aktivit
v našem městě. Je to výzva hlavně pro naši mládež. Také byla vyměněna zbylá
část oken ve dvorním traktu základní školy na Masarykově ulici. Byla provedena
rekonstrukce vstupu do budovy zdravotního střediska a průběžně pokračují úpravy nájemních bytů v majetku města. Oproti předpokladům nebude letos upraven
prostor Poustek. V měsíci srpnu bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele této
investiční akce, byly osloveny čtyři firmy, ale všechny se omluvily – v tomto roce
už nemají volné kapacity pro realizaci. V zimním období bude tedy vypsáno nové
výběrové řízení s realizací ve druhém čtvrtletí 2016. Rovněž se nepodaří realizovat
úpravu povrchu Havířské ulice. Výběrové řízení vyhrála v srpnu firma M. Soukupa,
Zbýšov, jenže poté nás kontaktovala společnost Telecom, která má vedle vozovky
položené telefonní kabely, které potřebuje přeložit. Termín pro tyto práce má však
až na jaře příštího roku. Město musí bohužel toto rozhodnutí respektovat.
Nemohu si odpustit reakci na článek z minulé Ozvěny Nestraníci plní sliby (částečně se k němu vyjadřuje i pan místostarosta).
Zvýhodněné vstupné na koupaliště pro občany města - myslím si, že to je populistický krok a nestraníci vůbec nemají tušení, kolik stojí provoz koupaliště. Jsem
starostou již třináctý rok a letos podruhé město na provoz koupaliště nedoplácí.
Vstupné (60 Kč dospělí a 40 Kč děti na celý den) máme jedno z nejnižších v širokém okolí. A nejlepší žáci, kteří jsou na konci školního roku přijímáni na městském
úřadě, obdrží mimo peněžních poukázek a věcných darů každý pět volných vstupenek na koupaliště. Takto to funguje už čtvrtý rok!
Průhledné zadávání veřejných zakázek – to, co bylo v článku uvedeno, považuji za vrchol arogance. Tato „neprůhledná firma“ (VRV Brno) zajišťovala pro město
dosud tři výběrová řízení. Na ČOV (rozpočtová cena byla 42 mil. Kč), výstavbu
sběrného dvora za 2,5 mil Kč s dotací SF ŽP a na výstavbu požární zbrojnice (rozpočtovaná cena 18 mil. Kč). Města, která si provádějí výběrová řízení nad 6 mil. Kč
sama, jsou výjimkou. Naopak si obce najímají odborné firmy i na finančně méně
náročné akce, protože zajistit výběrové řízení podle zákona o zadávání veřejných
zakázek je náročná záležitost a málokterá obec si na to troufne. A jestliže si výběrová řízení na akce do 6 mil. Kč zajišťujeme vlastními silami, jsme napadáni, že
jsou zmanipulovaná. Při výběrovém řízení na dodavatele požární zbrojnice jsem
pozval k jednání výběrové komise všechny členy ZM – nepřišel nikdo. A že se platí
3
neodůvodněné vícepráce?! Nevím, které jsou myšleny. Žádný zastupitel, když už
se nějaké vícepráce vyskytnou, by nehlasoval o jejich uhrazení, kdyby nebylo odůvodněné. A nevím, že bychom v poslední době nějaké platili. Takže, ať děláme, co
děláme, vždycky je to podle některých místních občanů špatně.
Pan Izsóf si také stěžuje, že po volbách nebyl ctěn jejich výsledek. Toto je již
opravdu silná káva! Po volbách si vždy vítězná strana vybírá partnery do koalice
a to tak, aby probíhala dobrá spolupráce a byl plněn program její i koaličních partnerů. Nemohu pochopit, jaký post chtěli nestraníci se dvěma členy z patnácti v ZM
získat? Snad funkci starosty? Předvolební rétorika tohoto sdružení tomu odpovídala. Naházeli na mne tolik špíny, že to předčilo všechna očekávání. Když nedopadly
volby podle jejich představ, snažili se mě odstranit nebo aspoň dehonestovat tím,
že jsem byl objektem jejich trestního oznámení. Prý jsem při investiční akci Rekonstrukce ulice Pod rybníkem nejednal v zájmu obce a občanů města Zbýšova.
V projektu této investiční akce měly být žulové kostky včetně části podloží, které
tvořily původní povrch silnice, odvezeny na skládku jako odpad. Takto to i minulé
zastupitelstvo odsouhlasilo. A že při provádění prací byla část kostek rozdána
zdarma občanům Zbýšova, kteří o ně projevili zájem, tím jsem měl městu způsobit
finanční újmu ve výši 200 až 300 tisíc Kč. Protože tuto investiční akci takto schválilo ZM, bylo celé minulé zastupitelstvo vyšetřováno.
V měsíci červenci jsme byli informováni o tom, že P ČR věc odložila, protože
nedošlo k trestnému činu ani k přečinu. Takto se snažit zbavit politického konkurenta je za hranou férového politického boje. Nejhorší na věci je, že s těmito lidmi
musíte spolupracovat v zastupitelstvu celé čtyři roky a tvářit se, že se nic nestalo.
Stín této zkušenosti však bohužel přetrvává a s ním i jistá obava i opatrnost při
rozhodování po zbytek volebního období.
Vratislav Široký, starosta města
Vážení občané,
po přečtení minulého čísla Ozvěny jsem se rozhodl reagovat na článek Nestraníci plní sliby. Nejsem přítelem zbytečného dohadování, ale nemám rád, když jsou
čtenáři mylně informováni. V úvodníku minulého čísla jsem mimo jiné psal, jak je
pro zadávání veřejných zakázek důležité, že v květnu letošního roku jsme schválili novou Směrnici pro zadávání veřejných zakázek, která zvyšuje finanční limity
pro starostu i radu města. Pochvaloval jsem si, že na schválení tohoto důležitého
dokumentu se shodli všichni zastupitelé a byl schválen jednomyslně napříč celým
politickým spektrem zastupitelstva, bez jakýchkoliv připomínek a pozměňovacích
návrhů.
Byl jsem velmi překvapen, když jsem si o několik stránek dále v příspěvku Nestraníci plní sliby ve čtvrtém odstavci přečetl – cituji: změna směrnice pro zadávání
veřejných zakázek – jedno z našich důležitých témat, které se nestraníci pokoušeli
řešit i dříve a není a nebyla vůle ostatních zastupitelů snížit radě a starostovi příslušnou částku.
Nevím, jestli jsem členem jiného zastupitelstva než zástupci nestraníků, ale
očekával bych alespoň nějakou připomínku a hlas proti návrhu. Stal se pravý opak.
Nebyla jen vůle ostatních zastupitelů, ale nebyla ani vůle nestraníků, a směrnice
byla v souladu se zdravým rozumem schválena bez jakýchkoliv připomínek všemi
4
zastupiteli. Přemýšlel jsem, jak si toto rozhodnutí, které je diametrálně odlišné od
citovaných slibů, vysvětlit a napadla mne jen dvě různá vysvětlení. Buď nestraníci
neví zcela přesně o čem hlasovali nebo papír snese všechno, a toto hlasování
se jim nehodí do programu, tak ho prostě ignorovali a napsali, co jim vyhovuje.
Nevím co je horší. Nepřipravit se na jednání, i když materiály dostávají všichni členové zastupitelstva s nejméně týdenním předstihem, aby si je mohli doma v klidu
prostudovat nebo být za každou cenu v opozici a kritizovat i to, s čím jsem sám
dobrovolně souhlasil.
Ne všechny sliby dané občanům se samozřejmě podaří splnit, někdy to objektivně nejde, někdy čas ukáže, že jsme se mýlili a jiné řešení je lepší než naše. Potom je ale důležité to přiznat a nevypisovat věci, které se nezakládají na pravdě.
MUDr. František Ševčík, místostarosta města
VÝPIS Z USNESENÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZBÝŠOVA
USNESENÍ ZE 6. ZASEDÁNÍ ZM,
konaného dne 29. 6.2015
ZASTUPITELSTVO MĚSTA
Ö schválilo
–
–
–
doplněné znění zápisu z 4/2015 zasedání ZM
upravené znění zápisu z 5/2015 zasedání ZM
návrh starosty, týkající se procesu výběru a schválení dodavatelů veřejných zakázek stavebních prací akcí Víceúčelový povrch Sokolského
hřiště, Úprava prostoru Poustka a Oprava místních komunikací ve čtvrti
Anenské v období prázdnin
Ö vzalo na vědomí
–
–
–
–
–
–
–
–
poděkování zástupkyň rodičů dětí navštěvujících místní MŠ vedení města
za podporu a odcházejícím učitelkám MŠ za práci a obětavost při pedagogickém vedení dětí
příslib pana starosty, že mimořádnou situaci v mateřské škole bude řešit
rada města dne 13. 7.
program 6. zasedání
informaci o plnění úkolů z 5/2015 zasedání ZM konaného dne 25.05.
informaci starosty o jednání 6. schůze rady města 15. 6. 2015
informaci vedoucí FO o stavu finančních prostředků na účtech města
k 31.05.2015, který činí 11 767 308,73 Kč a o plnění rozpočtu města za
leden až květen 2015
informaci starosty o probíhajících a připravovaných investičních akcích
města
informaci starosty o postupu projednávání záměru měření rychlosti vozidel při průjezdu obcí ve spolupráci s městem Rosicemi
5
–
–
–
–
–
–
–
připomínky veřejnosti k malé informovanosti o provozních dnech koupaliště
kladné hodnocení připravenosti a průběhu oslav 115. výročí založení
SDH ve Zbýšově JUDr. Chmelíčkem a jeho poděkování místním hasičům
a Martině Švancarové za vydařenou akci
opakované vysvětlení starosty a místostarosty k dotazu I. Izsófa na postup
České spořitelny v případě uzavření její pobočky ve Zbýšově
odpověď starosty k dotazu pana Izsófa, zda penzion PAMIR nebude využíván opět jako uprchlický tábor; informace tohoto druhu od majitele zařízení nemá, stát bude přednostně obsazovat objekty v majetku MV ČR
poděkování Martina Všetečky za dotaci města na oslavu Dne dětí ve čtvrti
Sička
žádost Martiny Švancarové o prodloužení provozní doby dětského hřiště
u ZŠ
připomínky k pořádku ve městě a k možnostem jeho zlepšení využitím
dostupné mechanizace
Ö projednalo a schválilo
–
–
–
–
–
–
–
6
DRO č. 4/2015
odkoupení soukromých pozemků v intravilánu města od vlastníků: paní
M. Č., Zbýšov, parc. č. PK 1103 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, o výměře 186
m2 - cena za odkoupení 50 Kč/m2, paní J. D., Oslavany, parc. č. 1540/4
a 1542/11 o výměře 196 m2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan – cena za odkoupení
20 Kč/m2 – pozemek pod stadionem
záměr prodeje části parcely města č. 1488/1v k. ú. Zbýšov u Oslavan o výměře 896 m2 (plocha ÚP vymezená pro dopravní infrastrukturu u areálu
Metaldyne na Láně) a odkoupení pozemků u Mašinky v soukromém vlastnictví – parcel č. 3082 – 1110 m2, 3084 – 205 m2, 3087 – 199 m2, celková
výměra 1 514 m2, v k. ú. Zbýšov u Oslavan
záměr prodeje části parc. č. 2800 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, čtvrť Anenská,
o výměře 200 m2 smlouvy mezi Městem Zbýšovem a E.ON ČR, s. r. o.
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1040009203/
001- souhlas s umístěním kabelového vedení pro výměnu přípojkové skříně pro PAMIR Zbýšov na pozemek města parc. č. 1195/1 v k. ú. Zbýšov
u Oslavan (zn.), délka 1,7 bm, jednorázová úplata 2 000 Kč + DPH
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030021404/
002 – uložení kabelového vedení NN a skříně na pozemky města parc.
č. PK 2842/1 a PK 1437 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, v délce cca 50 bm,
jednorázová náhrada 10 000 Kč bez DPH (přípojka pro zahrádku na Dolině), v případě dohody s distributorem o připojení odběratele venkovním
kabelem by činila jednorázová úplata za věcné břemeno 5 000 Kč + DPH;
v případě nezbytného překopu vozovky a narušení jejího zánovního asfaltového povrchu bude dodavatel prací smlouvou zavázán uvést komunikaci na Dolině do původního stavu a to se záruku 5 let smlouvu mezi Městem
Zbýšovem a RWE GaSNet, s. r. o.
Smlouvu č. 9900085317/1/BVB o smlouvě budoucí o zřízení práva věcného břemene – souhlas s provedením stavby plynárenského zařízení
a s umístěním plynovodní přípojky pro novostavbu na parc. č. 1128/1, na
pozemcích města parc. č. 1128/2, 1047/3, 1618/1 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, délka cca 19 bm, jednorázová náhrada 2 000 Kč + DPH
Ö projednalo a zamítlo
–
–
–
záměr prodeje části parcely PK 2542/1 o výměře 40 m2 v k. ú. Zbýšov
u Oslavan (na Výhoně) k využití pro parkování vozidla; ZM doporučilo řešit
žádost radou města formou pronájmu dotčeného pozemku
záměr prodeje zahrádek na Školní ulici - lokalita poblíž mateřské školy
bude perspektivně využita v zájmu města; v případě zájmu uživatelů trvá
možnost pronájmu pozemků
zamítlo záměr prodeje parc. č. 1456 v k. ú. Zbýšov u Oslavan (parcela na
Láně včetně cesty) o výměře 341 m2
Ö schválilo
–
na žádost navrhovatele stažení bodu Projednání návrhu na ustavení majetkové komise města z jednání ZM
Ö rozhodlo
–
–
–
–
úpravou § 14 odst. 3 Jednacího řádu Zastupitelstva města Zbýšova vrátit
zápisům ze zasedání ZM věcnou a konstruktivní náplň (neuvádět, příp.
minimalizovat popis průběhu rozpravy)
jednomyslně o pořizování zvukové nahrávky jednání ZM, která bude
sloužit jako podklad pro vytvoření zápisu a o aktualizaci JŘ ZM ve smyslu
tohoto rozhodnutí
o dodavateli kamerového systému v obci – firmě Morávek Elektro Team za
cenu 172 654 Kč
u příležitosti letošního 50. výročí povýšení Zbýšova na město umožnit
občanům Zbýšova v jeden den, a to 7. 7., volný vstup na koupaliště
USNESENÍ ZE 7. SCHŮZE RM,
konané dne 13. 7. 2015
RADA MĚSTA
Ö vzala na vědomí
– informaci o plnění úkolů, které vyplynuly z 6. schůze Rady města Zbýšova
15.06.2015
– informaci vedoucí FO o stavu finančních prostředků na účtech města
k 30.06.2015, který činí 13 418 129,98 Kč a o plnění rozpočtu města za
leden až červen 2015
– informaci zaměstnanců Mateřské školy Zbýšov o personální situaci a problémech v tomto předškolním zařízení, navrhla možná řešení neudržitelné
situace v MŠ a stanovila termín jednání vedení města s ředitelkou MŠ N.
Ludvovou na 15. 7.
– informaci o připravovaných a probíhajících investičních akcích města
– žádost o přidělení obecního bytu na Majrově 636 do užívání žadatele
– písemnou informaci o výši dluhu na nájemném a na zálohách na poskytované služby k 30. 6. 2015
7
–
–
–
–
–
–
–
–
písemně projevený zájem o pronájem pozemku parc. č. 965/1 v k. ú. Zbýšov u Oslavan o výměře 120 m2 (obecní pozemek na Malém díle, sousedící s parcelami manž. H.), ze strany dalšího žadatele
informaci starosty o stavu zajištění zakoupení služebního vozidla zn. DACIA LOGAN combi 1,2; bude k odběru v září
návrh Martina Všetečky na řešení parkování aut v ulicích u koupaliště
v sezoně zavedením povolenek k parkování pro místní občany a zvýšením kontrol parkujících strážníky MěP
informaci starosty o řešení stížnosti občanky Zbýšova na nadměrnou hlučnost při práci s motorovou pilou a při hudebních produkcích v penzionu
PAMIR; majitel zařízení přijal opatření k nápravě stavu
informaci starosty o výborném výsledku kontroly HZS JmK, týkající se
krizového řízení obce
požadavek P ČR na součinnost vedení města při náboru do řad příslušníků policejního sboru
upozorněné SVaK Ivančice na plánované opravy kanalizačního potrubí
v Rosicích a s tím související omezení silničního provozu v průtahu městem
výsledek kontroly firmy Elektrowin, která shledala ve Zbýšově pokles
počtu odevzdaných chladniček a podprůměrnou výtěžnost u malých spotřebičů; RM navrhuje ke zlepšení stavu zvýšení informovanosti občanů
o možnostech likvidace uvedených spotřebičů
Ö schválila
–
–
přijetí dotace Jihomoravského kraje na rok 2015 ve výši 200 tis. Kč pro
SDH Zbýšov na opravu montážní plošiny
program zasedání ZM dne 05.08.2015
USNESENÍ Z 8. SCHŮZE RM,
konané dne 22. 7. 2015
RADA MĚSTA
Ö vzala na vědomí
–
–
–
informaci o plnění úkolů, které vyplynuly ze 7. schůze Rady města Zbýšova 13. 7. 2015
stanovisko paní ředitelky N. Ludvové k personální situaci v Mateřské škole
Zbýšov a k problémům v tomto předškolním zařízení
možná řešení neudržitelné situace v MŠ
Ö stanovila
–
termín pro vyjádření ředitelky MŠ N. Ludvové na 24. 7.
Ö potvrdila
–
8
termín a program mimořádného 7. zasedání Zastupitelstva města Zbýšova
USNESENÍ ZE 7. ZASEDÁNÍ ZM,
konaného dne 5. 8. 2015
ZASTUPITELSTVO MĚSTA
Ö schválilo
–
upravené znění zápisu z 6/2015 zasedání ZM
Ö vzalo na vědomí
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
vysvětlení pana starosty a p. Daniela Morávka k dotazům a připomínkám
p. Bc. Nedvěda, p. Ivana Izsófa a p. M. Všetečky k problematice dodávky
kamerového systému ve městě
informaci o plnění úkolů z 6/2015 zasedání ZM konaného dne 29.06.
informaci starosty o jednání 7. a 8. schůze rady města 13. 7. a 22. 7.
2015
informaci vedoucí FO o stavu finančních prostředků na účtech města
k 31.07.2015, který činí 14 822 224,34 Kč a o plnění rozpočtu města za 1.
pololetí 2015; předpokládané příjmy ve výši 55 050 tis. Kč jsou naplněny
na 52 % (28 626 tis. Kč), plánované výdaje ve výši 64 050 tis. Kč jsou čerpány na 49,8 % (31 927 tis. Kč), za šest měsíců letošního roku obdrželo
město na daních, poplatcích a dotacích 22 019 tis. Kč, což je 52,4 % plánovaného ročního objemu, rozdíl mezi příjmy a výdaji dosáhl za 1. pololetí
roku 2015 výše – 3 301 tis. Kč
informaci starosty o probíhajících a připravovaných investičních akcích
města
písemnou rezignaci ředitelky Mateřské školy Zbýšov, p. o., paní Naděždy
Ludvové, ze dne 27. 7. na funkci k termínu 24. 8. 2015; paní N. Ludvová
zůstává zaměstnankyní MŠ
osobní vysvětlení paní ředitelky, která se dostavila na zasedání ZM, k jejím postojům, rozhodnutím a jednání na pracovišti a ve vztahu k podřízeným v průběhu jejího působení a v posledním období
informaci vedení města a členů rady města o postupu a průběhu jednání
o situaci v MŠ, která vyústila v rozhodnutí o vypsání konkurzu na obsazení
místa ředitele /ředitelky MŠ, p. o., Zbýšov
poděkování rady města paní ředitelce za její manažerský přístup k řízení
tohoto předškolního zařízení
připomínky pana I. Izsófa
k užívání pozemku pana J. K. městem a zatím nevyřešenou úplatu za
užívání - starosta uvedl, že s majitelem nemovitosti je město ochotno opakovaně jednat, když dříve nedošlo k dohodě
k ničení cihelny obnovené Vlastivědným spolkem RO vandaly - město
doporučuje instalaci fotopastí
k přidělování obecních bytů – o problematice rozhoduje rada města a to
vždy na základě písemné žádosti občana
k termínům uzávěrek Ozvěny - snahou je, aby občasník vycházel čtvrtletně a zároveň nepozbyl aktuálnost, proto se jeho vydání přizpůsobuje dění
ve městě
9
–
–
–
–
–
k možnosti dodatečného uplatnění části nákladů na vybudování parkoviště ve čtvrti P. Bezruče bylo uvedeno, že následné uhrazení prací či
materiálu bez předchozího projednání není možné
poděkování Mgr. Leikepa za realizaci posilovny v přírodě na Sportovní
ulici
informaci M. Švancarové o zrušení akce Vodní pětiboj dne 8. 8. pro nedostatek soutěžících a poptávce po rozšíření volnočasových aktivit, např.
cvičení, pro které ovšem chybí prostory
dotaz Bc. Nedvěda na odpovědnost za pořádek na místním hřbitově
– v rámci možností zajišťuje úklid na hřbitově četa VPP, konkrétní osoby
určeny nejsou
požadavek starosty, aby členové ZM přednesli na příštím zasedání náměty na možné využití prostoru v majetku města U mašinky
Ö rozhodlo
–
–
–
o dodavateli akce Zbýšov – Oprava povrchu Sokolského hřiště – firmě JM
Demicarr, s. r. o., Slavkov u Brna, cena prací 2 055 000 Kč + DPH
o dodavateli akce Zbýšov, Anenská čtvrť – Oprava místní komunikace 1.
etapa, kterým je Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s. r. o., 671 42
Vémyslice 241, cena prací 2 881 073 Kč + DPH
o zrušení veřejné zakázky Zbýšov, Poustka – Úprava veřejných ploch,
jelikož ve stanovené lhůtě nebyla předložena žádná nabídka
Ö revokovalo
–
svoje usnesení 7/6/2015/ZM ve věci věcného břemene za uložení přípojky NN pro zahrádku manž. S.
Ö schválilo
–
–
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030021404/
002 – uložení kabelového vedení NN a skříně na pozemky města parc. č.
PK 2842/1 a PK 1437 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, výší jednorázové náhrady
5 500 Kč + DPH a podmínky provedení prací
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – uložení kabelového vedení NN na pozemky města v k. ú. Zbýšov u Oslavan, v délce
cca 17 bm - připojení NN pro garáž za Hornickým domem; jednorázová
náhrada se stanovuje ve výši 2 000 Kč + DPH
USNESENÍ Z 9. SCHŮZE RM,
konané dne 5. 8. 2015
RADA MĚSTA
Ö vzala na vědomí
–
–
10
informaci o plnění úkolů, které vyplynuly z 8. schůze Rady města Zbýšova
22. 7. 2015
rezignaci paní Naděždy Ludvové na funkci ředitelky MŠ ke dni 24. 8.
2015
Ö vyhlásila
–
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a v souladu s ustanovením §
166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,
konkurz na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřské školy
Zbýšov, p. o., okres Brno-venkov, s předpokládaným nástupem 01.11.2015
Ö pověřila
–
–
starostu, aby
– požádal Krajský úřad Jihomoravského kraje a Českou školní inspekci
o delegování jejich zástupce za člena konkurzní komise,
– požádal ředitele Základní školy a Mateřské školy Zastávka o souhlas
se jmenováním zástupce této organizace za člena konkurzní komise,
– vyzval vedení Mateřské školy Zbýšov, aby zorganizovalo volbu zástupce z řad pedagogických pracovníků školy do konkurzní komise
a doložilo ji zřizovateli zápisem o volbě
v době od 25. 8. 2015 do termínu obsazení místa ředitelky MŠ Zbýšov,
p. o. vedením této příspěvkové organizace města paní učitelku Gabrielu
Melnykovou; zároveň ji pověřuje k zajištění obsazení pracovních míst ve
škole a k řízení provozu v době nepřítomnosti paní ředitelky N. Ludvové
USNESENÍ Z 10. SCHŮZE RM,
konané dne 26. 8. 2015
RADA MĚSTA
Ö vzala na vědomí
–
informaci o plnění úkolů, které vyplynuly z 9. schůze Rady města Zbýšova
05.08.2015
Ö jmenovala
–
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, v souladu s ustanovením
§ 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném
znění, v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního
řízení a konkurzních komisích, konkurzní komisi k provedení konkurzního
řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky
Mateřské školy Zbýšov, příspěvkové organizace, ve složení:
Vratislav Široký, člen určený zřizovatelem – předseda
MUDr. František Ševčík, člen určený zřizovatelem
Mgr. Růžena Jonášová, členka určená ředitelkou krajského úřadu JmK
Mgr. Radka Bochníčková, odbornice v oblasti státní správy ve školství,
organizace a řízení
Iva Kvasničková, pedagogická pracovnice MŠ, p. o. Zbýšov
Bc. Magda Kuchařová, školní inspektorka České školní inspekce
11
Ö pověřila
–
Ing. Annu Zahradníčkovou funkcí tajemnice komise; tajemník není členem
konkurzní komise
Ö schválila
–
text veřejného oznámení konkurzního řízení
Ö stanovila
–
plat Gabriele Melnykové, pověřené dočasně s účinností od 25. 8. 2015
vedením MŠ, p. o. Zbýšov
USNESENÍ Z 11. SCHŮZE RM,
konané dne 7. 9. 2015
RADA MĚSTA
Ö vzala na vědomí
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
12
informaci o plnění úkolů, které vyplynuly z 10. schůze Rady města Zbýšova 26.08.2015
informaci vedoucí FO o stavu finančních prostředků na účtech města
k 31.08.2015, který činí 16 534 886,24 Kč a o plnění rozpočtu města za
leden až srpen 2015
informaci starosty města o zajištění provozu Mateřské školy Zbýšov, p. o.
a zahájení školního roku 2015-2016
o výsledku kontroly hospodaření MŠ Zbýšov, při které nebyly v kontrolovaných oblastech zjištěny žádné významné nedostatky
písemnou informaci o organizaci školního roku 2015-2016 v Mateřské
škole Zbýšov, p. o.
informaci starosty o připravovaných a probíhajících investičních akcích
města
doručené žádosti o přidělení obecních bytů do užívání žadatelů
informaci o výši dluhu na nájemném ke konci srpna, který činí 688 tis. Kč;
z této částky je exekučně vymáháno 546 tis. Kč
informaci starosty o řešení závady na oknech objektu Na Láně 372 s jejich
výrobcem - firmou IVAPLAST Ivančice
informaci starosty o ukončení úspěšné rekreační sezony na městském
koupališti
informaci starosty o plánovaném termínu ukončení dopravní objížďky
z důvodu rekonstrukce kanalizace v obci Neslovice do 30. září
informaci o žádosti Policie ČR o součinnost města při náboru nových členů policejního sboru
informaci starosty o připravované spolupráci na úseku bezpečnosti v obcích správního obvodu ORP Rosice; o zřízení jednotné městské policie
a jejím fungování rozhodnou zastupitelstva 24 obcí, které by společně
uhrazovaly náklady na její provoz
informaci starosty o připravovaném jednání k plánované přeložce silnice
Brno-Třebíč a termínu zasedání Energoregionu 2020
Ö doporučila ZM
–
–
–
ke schválení RO č. 5/2015
ke schválení provedení základní rekonstrukce OSS v roce 2016, spočívající zejména v opravě střechy novou folií, výměně podlahy hlavního
prostoru OSS a výmalbě interiéru
schválení podpory poskytování a spolufinancování sociálních služeb pro
správní obvod ORP Rosice
Ö rozhodla
–
–
–
–
–
–
–
o obsazení uvolněných bytů na ul. J. A. Komenského 414 a na Majrově 636
o pronájmu parcely č. 965/1 v k. ú. Zbýšov u Oslavan o výměře 120 m2
(obecní pozemek na Malém díle) manž. H., Zbýšov, za cenu 5 Kč/m2/rok
od 1. 9. 2015
o úhradě podílu nákladů na energie (elektřinu a plyn od E.ON ČR), spotřebované v prostorách tělocvičny na koupališti členy MO kulturistiky a fitness – město uhradí 9 725,27 Kč
před zahájením podzimní kulturní sezony zkontrolovat stav šaten a zázemí pro účinkující v kině Horník
o ukončení současné platné nájemní smlouvy s L. Rujbrem a Stan. Trávníčkem, oba Rosice, o nájmu nebytových prostor a pozemků – domu č. p.
635 - obřadní smuteční síně na Masarykově ulici v k. ú. Zbýšov u Oslavan,
výpovědí k 1. 1. 2016; OSS bude provozovat město
o ceně pronájmu OSS pohřebním službám s platností od 1. 1. 2016 4 000 Kč včetně DPH za obřad
o pronájmu pozemku parc. č. 1501/11 a části parc. č. 1502/1 v k. ú. Zbýšov u Oslavan o výměře 425 m2 - zahrada na Majrově a o uzavření nájemní smlouvy s uživateli manž. K., Zbýšov - výše pronájmu činí 5 Kč/m2/rok
a o jeho úhradě se zpětnou platností 3 roky
Ö schválila
–
–
–
–
záměr pronájmu garáže Na Láně, přiléhající k bytovému domu č. p. 372,
k. ú. Zbýšov u Oslavan
záměry pronájmu pozemků v majetku města:
části pozemku parc. č. 786/1 o výměře 112 m2 (zahrada ve čtvrti Sička), k.
ú. Zbýšov u Oslavan
části pozemku parc. č. 481 o výměře 100 m2 (zahrada ve čtvrti Padělky),
k. ú. Zbýšov u Oslavan
parcely č. 306/6 o výměře 2 000 m2 (zahrádky za kinem), k. ú. Zbýšov
u Oslavan
individuální dotace žadatelům včetně smluv na jejich poskytnutí
Regionální úzkorozchodné železnici, OPS, Zbýšov, částku 10 tis. Kč na
nákup pozemku pro parkoviště návštěvníků RÚŽ
HC Lokomotiva Zbýšov částku 20 000 Kč na úhradu základního vkladu do
soutěže Náměšťská hokejová liga na sezonu 2015-2016
Gymnazijní společnosti o. s. Zastávka dotaci 2 tis. Kč na pamětní desku
prof. Zd. Kožmínovi
program 8. zasedání ZM dne 21. 9. 2015
13
Záběry z realizace hrubé stavby požární zbrojnice, která vyrůstá na Masarykově ulici
14
Fotografie Ing. Jakuba Dobšíka dokumentují průběh investice města ve čtvrti Anenské
a opravu povrchu Sokolského hřiště
15
Ö projednala a schválila
–
–
finanční spoluúčast města ve výši 5 000 Kč na úhradě dvou škodních
událostí, způsobených činností pracovníků čety VPP
finanční příspěvek rodině S. ve výši 50 % nákladů na dopravu dcery a doprovodu do speciálního školského zařízení v Ivančicích
USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ ZM,
konaného dne 21. 9.2015
ZASTUPITELSTVO MĚSTA
Ö vzalo na vědomí
–
–
–
–
–
–
–
–
–
informaci o plnění úkolů ze 7/2015 zasedání ZM konaného dne 05.08.
informaci starosty o jednání 9. schůze RM 5. 8., 10. schůze RM 26. 8.
a 11. schůze RM 7. 9.2015
informaci vedoucí FO o stavu finančních prostředků na účtech města
k 31.08.2015, který činí 16 534 886,24 Kč a o plnění rozpočtu města za
leden až srpen 2015
informaci starosty o probíhajících a připravovaných investičních akcích
města
stížnost rodičů mladých hráčů kopané ze Zbýšova na to, že musí dojíždět
na tréninky na Zastávku; Mgr. Kotačka k tomu na vysvětlenou uvedl, že
místa tréninků se střídají a to v závislosti na počtu hráčů družstva z příslušné obce
informaci starosty o připravované spolupráci na úseku bezpečnosti v obcích správního obvodu ORP Rosice; o zřízení jednotné městské policie
a jejím fungování rozhodnou zastupitelstva 24 obcí, které by společně
uhrazovaly náklady na její provoz; zastupitelstvo vyjádřilo souhlas s realizací záměru, podmíněný maximální výší ročních nákladů 1100 tis. Kč.
V důsledku těchto připravovaných změn byla dočasně pozastavena realizace místního kamerového systému.
poděkování účastníků akcí MKC M. Švancarové za jejich přípravu, úroveň
a průběh
informaci M. Švancarové o termínu Svatomartinského jarmarku - v sobotu
14. listopadu ve venkovních prostorách na Poustkách a v okolí Hornického domu
upozornění Bc. Josefa Nedvěda na nedodělek v podobě chybějícího
asfaltového povrchu u obrubníků na ul. 9. května – bude opraveno a na
špatnou nabídku místních obchodů s potravinami a to zejména v odpoledních hodinách (za zásobování jsou bohužel zodpovědní majitelé obchodů,
obec nemá na jeho úroveň vliv)
Ö projednalo a schválilo
–
–
16
RO č. 5/2015
cenu prodeje části parcely v majetku města č. 329 v k. ú. Zbýšov u Oslavan o výměře cca 120 m2; kupujícími jsou pan J. Ž. Zbýšov a I. Z., Zbýšov,
prodejní cen 150 Kč/m2
–
–
–
–
–
–
–
–
–
prodej části parc. č. 2800 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, čtvrť Anenská, o výměře 200 m2, za cenu 50 Kč/m2, kupujícími jsou manželé N., Zbýšov
prodej parcely č. 314/3 v k. ú. Zbýšov u Oslavan o výměře 126 m2 za cenu
25 200 Kč paní H. K., Zbýšov a parc. č. 314/6 v k. ú. Zbýšov u Oslavan
o výměře 36 m2 za cenu 7 200 Kč manželům K., Zbýšov
prodej části parcely města č.1488/1 v k. ú. Zbýšov u Oslavan o výměře 896
m2 - uzavření smlouvy mezi prodávajícím Městem Zbýšovem a kupující firmou ROSMONT s. r. o., Zahradnická 223/6, Brno, jednatel R. R., za odhadní
jednotkovou cenu 500 Kč/m2 a odkoupení pozemků u Mašinky v soukromém
vlastnictví – parcel č. 3082 – 1110 m2, 3084 – 205 m2, 3087 – 199 m2, celková
výměra 1 514 m2, v k. ú. Zbýšov u Oslavan, prodávající firma ROSMONT s. r.
o. Brno, kupující Město Zbýšov za celkovou částku 448 000 Kč
záměr prodeje další části parcely č. 1488/1 na Majrově, k. ú. Zbýšov
u Oslavan a to v rozsahu cca 800 m2
záměr prodeje pozemku města PK 1758/2 o výměře 33 m2 na Dolině, k. ú.
Zbýšov u Oslavan
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva věcného břemene mezi budoucím oprávněným I. Š., Brno a budoucím povinným Městem Zbýšovem,
pro uložení kanalizačního potrubí z domovní ČOV na parcele č. 2513 k. ú.
Zbýšov u Oslavan na pozemky obce parc. č. 2549 a 2551 v celkové délce
36,28 bm; jednorázová náhrada 2 510 Kč + DPH
Smlouvu o smlouvě budoucí mezi budoucím oprávněným V. I., Zbýšov
a budoucím povinným Městem Zbýšovem pro uložení vodovodní přípojky
v délce 68,2 bm pro novostavbu RD na pozemky v majetku obce parc. č.
1618/1, 1046/2, 1047/3, 1128/2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan; jednorázová
náhrada 6 900 Kč + DPH
Smlouvu o smlouvě budoucí mezi E.ON ČR a Městem Zbýšovem o zřízení věcného břemene č. 1030014626/004 – uložení kabelového vedení NN
a skříně pro novostavbu RD na parc. č. 962/8 a 962/9 na pozemky města
parc. č. PK 2843 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, celková délka břemene 29 bm,
výše jednorázové náhrady 3 000 Kč + DPH a podmínky provedení prací
Smlouvu o smlouvě budoucí mezi budoucími oprávněnými manžely S.,
Zbýšov a budoucím povinným Městem Zbýšovem o zřízení věcného břemene uložení kanalizačního potrubí pro přípojku novostavby RD na parcelách v majetku města č. 965/1 a 989 v k. ú. Zbýšov u Oslavan v celkové
délce 13 m; jednorázová náhrada 1 000 Kč + DPH
Ö rozhodlo
–
o dodavateli veřejné zakázky malého rozsahu Oprava místní komunikace
Havířská, kterým je p. Miloš Soukup, Zbýšov; cena dodávky 2 943 202 Kč
+ DPH
Ö schválilo
–
–
dílčí změnu č. II Územního plánu města Zbýšova, která pokrývá aktuální
urgentní požadavky, nutné pro další záměry města
poskytnutí dotace ve výši 100 tis. Kč Fotbalovému klubu Kahan Zastávka
na činnost mládežnických fotbalových mužstev se zastoupením hráčů ze
17
Zbýšova a jejich účast v soutěžích v roce 2015 a smlouvu s uvedenou
organizací
Ö doporučilo
–
vypracovat odhad nákladů na demolici objektů města U mašinky
Ö pověřilo
–
starostu města k jednání se soukromými majiteli pozemků potřebných pro
vybudování rybníka na hranicích katastrů Zbýšova u Oslavan a Padochova a u sběrného dvora na Majrově
Ö zmocnilo
–
MUDr. Františka Ševčíka, místostarostu města, k zastupování Města Zbýšova na valné hromadě Honebního společenstva Zbýšov dne 6. 10.
Ö projednalo
–
požadavek MěÚ Rosice na spolufinancování sociálních služeb pro správní obvod ORP Rosice a schválilo podporu poskytování sociálních služeb
USNESENÍ Z 12. SCHŮZE RM,
konané dne 12. 10. 2015
RADA MĚSTA
Ö vzala na vědomí
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
18
informaci o plnění úkolů, které vyplynuly z 11. schůze Rady města Zbýšova 07.09.2015
informaci vedoucí FO o stavu finančních prostředků na účtech města
k 30.09.2015, který činí 18 512 654,52 Kč a o plnění rozpočtu města za
leden až září 2015
informaci starosty o výsledku konkurzního řízení na obsazení funkce ředitelky MŠ Zbýšov
informaci starosty o připravovaných a probíhajících investičních akcích
města
doručenou žádost o pronájem obecního bytu
informaci starosty o zajištění možnosti třídění odpadů občanům přímo
v domácnostech a to formou dalších popelnic, příp. barevných pytlů na
jednotlivé komodity odpadu a o hromadném přiobjednání dalších popelnic
na bioodpad a kompostéry
projektový záměr Mikroregion Kahan a jeho možný rozvoj
informaci místostarosty města MUDr. Ševčíka, který zastupoval obec jako
vlastníka části pozemků honitby na VH Honebního společenstva Zbýšov
dne 7. 10., o průběhu jednání a personálních změnách ve vedení HS
Výroční zprávu o činnosti Základní školy Zbýšov, okres Brno-venkov, p. o.,
za školní rok 2014-2015
zápis z jednání školské rady
rozvrh Městského kulturního centra na školní rok 2015/2016
–
–
informaci o ředitelském volnu ZŠ Zbýšov dne 16. 11
informaci MŠ Zbýšov o zrušení provozu detašovaného pracoviště na Masarykově ul. 188 ve dnech podzimních prázdnin 29. a 30. 10.
Ö doporučila ZM
–
ke schválení RO č. 6/2015
Ö jmenovala
–
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění a v souladu s ustanovením §
166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,
Mgr. Lenku Kotačkovou na pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Zbýšov, okres Brno-venkov, s účinností od 01.11.2015
Ö rozhodla
–
–
–
o změně uživatele obecního bytu na ul. J. A. Komenského 413
o pronájmu a podmínkách užívání nebytových prostor Na Láně jako garáží
o poskytnutí dotace ve výši 20 tis. Kč Pobočnému spolku zdravotně postižených Brněnska ve Zbýšově na činnost ve 2. pololetí 2015
Ö schválila
pronájem
– části pozemku parc. č. 786/1 o výměře 112 m2 (zahrada ve čtvrti Sička), k.
ú. Zbýšov u Oslavan, panu Z. W., Ivančice, za cenu 5 Kč/m2/rok
– části pozemku parc. č. 481 o výměře 100 m2 (zahrada ve čtvrti Padělky),
k. ú. Zbýšov u Oslavan, panu P. P., Zbýšov
Ö zamítla
–
–
žádost Sboru Jednoty bratrské v Ivančicích o podporu projektu Rozvoj
dobrovolnické služby v Nemocnici Ivančice
žádost Centra české historie, o. p. s. Praha o spolupráci na realizaci pamětní desky na Masarykově nádraží v Praze Čechům, Židům a protinacisticky smýšlejícím Němcům, vyhnaným v roce 1938 z pohraničí
Ö schválila
–
–
program 9. zasedání ZM dne 26. 10. 2015
uspořádání akcí Základní umělecké školy Oslavany v prostorách kina
Horník a MKC Zbýšov v 1. pololetí 2016.
– na základě návrhu vedení ZŠ Zbýšov a školní družiny zvýšení příspěvku
za dítě, navštěvující školní družinu, ze 100 Kč na 200 Kč/měsíčně
– na základě žádosti Dětského domova Plumlov, Balkán 333, osvobození
nezl. P. M., a nezl. E. M., od úhrady místního poplatku za likvidaci PDO
Uvedená verze výpisu z usnesení je upravena z důvodu dodržení přiměřenosti
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Ing. Anna Zahradníčková, tajemnice MěÚ
19
Ilustrační foto – začátkem října poničili vandalové informační panel na haldě, pořízený nedávno s finančním přispěním města obětavými nadšenci, členy Vlastivědného spolku Rosicko-Oslavanska
Foto Jaroslav Kočí
Nálezy 2015
Bližší informace poskytne paní Jana Pokorná, finanční referentka MěÚ Zbýšov,
tel. 546 431 226, osobně na pokladně MěÚ, přízemí, dveře č. 8
Datum nálezu
2. 2. 2015
Nalezené věci
Místo nálezu
klíč od auta Audi
na ul. B.Němcové
11. 2. 2015
mobil Siemens M35I
před školou Masarykova ul.
27. 2. 2015
dva klíče na kroužku
16. 3. 2015
černá klíčenka
22. 4. 2015
klíč se zeleným rozlišovačem a přívěskem auta u masny na Masarykově ulici
27. 4. 2015
klíč s přívěskem
u školy na ul. Komenského
20. 5. 2015
4 klíče na kroužku
na ul. B. Němcové
1. 6. 2015
2 klíče (zel. rozliš. + kolumbárium
čtvrť Padělky
7. 6. 2015
5 klíčů na černé šňůrce
Havířská
22. 6. 2015
4 klíče s přívěs. kostkou
1. 7. 2015
10. 7. 2015
8. 9. 2015
20
u kina
klíč s přívěskem
ul. B. Němcové
karta+200 Kč
na Sportovní
OP, pojišťovna, klíč
u kontejnerů u Rapantových
Záběry končící postupné likvidace těžní věže dolu Jindřich II na Sičce
Foto Miloš Bőhm
21
22
Nové průkazy osob se zdravotním postižením
Úřad práce ČR vydává nové průkazy osob se zdravotním postižením (zkráceně
„průkaz OZP“). Průkaz má podobu plastové kartičky obdobně jako občanský nebo
řidičský průkaz. Je odolný proti poškození a chráněný vůči jeho padělání.
Do konce března 2015 vydával Úřad práce ČR tzv. dočasné průkazy OZP. Ty
jsou, stejně jako průkazy mimořádných výhod, které do konce roku 2011 vydávaly
obecní úřady, platné pouze do 31. 12. 2015. K tomuto datu skončí platnost všech
těchto průkazů. Jejich držitelé už tak nebudou moci, v případě, že si včas nezajistí
jejich výměnu za průkaz nový, využívat žádné benefity a nároky, které jim z průkazu vyplývají, a to až do doby vydání dokladu nového.
Pro účely vydání nového průkazu OZP je třeba doložit aktuální fotografii, která
odpovídá formátu podobizny určené na občanský průkaz (rozměr 35 mm x 45 mm)
a stejně jako při každém úředním jednání prokázat svou totožnost občanským průkazem. Při vydání průkazu pak uhradit správní poplatek 30 Kč. Další postup závisí
na typu průkazu, jehož je žadatel držitelem:
Držitelé průkazu OZP vydaného po 1. 1. 2014 nemusí vyplňovat žádnou
žádost. Stačí, aby kontaktnímu pracovišti Úřadu práce ČR doložili fotografii a podepsali příslušný formulář, který obdrží na přepážce kontaktního pracoviště Úřadu
práce ČR.
Držitelé průkazů mimořádných výhod (kartonové průkazy, které vydávaly
obecní úřady do konce roku 2011) musí před samotnou výměnou předložit fotografii, podat „žádost o přechod nároku na průkaz OZP“, kterou obdrží na přepážce
kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR a dále prokázat svůj nárok předložením
dosavadního průkazu a rozhodnutí o jeho přiznání.
Držitelé dočasných průkazů OZP, které ÚP ČR vydával podle legislativy
účinné od 1.1.2012 do 31.12.2013, musí před samotnou výměnou předložit fotografii, podat „žádost o přechod nároku na průkaz OZP“, kterou obdrží na přepážce
kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR, a dále prokázat svůj nárok předložením
dosavadního průkazu a rozhodnutí o jeho přiznání.
Držitelé platného průkazu mimořádných výhod mají nárok na nový průkaz
OZP stejného typu - TP, ZTP, ZTP/P, což odpovídá závažnosti jejich zdravotního
postižení. Nárok na nový průkaz OZP u těchto osob trvá po dobu, po kterou měly
přiznány mimořádné výhody. Pokud však klient nemůže doložit dobu platnosti přiznání mimořádných výhod, nárok na nový průkaz OZP trvá pouze po dobu platnosti dosavadního průkazu mimořádných výhod. Zároveň také držitelé tzv. dočasného
průkazu OZP vydaného podle předpisů účinných od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2013
mají nárok na nový průkaz OZP stejného typu, a to na dobu, na kterou jim Úřad
práce ČR přiznal nárok na dosavadní průkaz.
23
Klienti mají také možnost sami si zvolit, zda si přejí na průkazu OZP uvést symbol označení osoby s úplnou nebo praktickou hluchotou nebo osoby hluchoslepé
anebo osoby úplně nebo prakticky nevidomé, a to piktogramem znázorňujícím jedno z uvedených druhů postižení. Držitelé výše uvedených průkazů provedou tuto
volbu při podání žádosti o přechod nároku na průkaz OZP.
Průkazy mimořádných výhod, které do konce roku 2011 vydávaly obecní úřady,
a tzv. dočasné průkazy OZP vydávané Úřadem práce ČR zůstávají v platnosti pouze do 31. 12. 2015. To znamená, že do konce roku 2015 si je musí všichni jejich
držitelé vyměnit za nový průkaz OZP.
Kontaktní pracoviště Rosice Úřadu práce České republiky
Adresa: Rosice, Tyršova 75,
agenda průkazů OZP - přízemí vpravo (oddělení HN, PnP a DOZP)
Telefon: 950 105 556
Úřední hodiny: Pondělí, středa: 8:00–12:00 13:00–17:00
Úterý, čtvrtek: 8:00–11:00
Vlastivědný spolek Rosicko-Oslavanska, pobočka Zbýšov
Zbýšov před 50 lety
Padesát let je v historii mžik, a přece se i za tak krátkou dobu v životě obce
hodně změní. Posuďte sami.
V roce 1965 věnuje kronikář devět stran poměrům na dolech. Je to pochopitelné, vždyť doly živily většinu zdejších obyvatel. Podrobně popisuje novátorské
metody, technické a pracovní záležitosti, potíže s výrobou letku, život na hornické
internátě, rozkrádání majetku, důlní neštěstí. Zaznamenává mnoho úrazů. Zlobí
se: „Dne 12. září se právě konal v Hornickém domě aktiv o úrazovosti. Je to už
potřetí, co právě při takovém aktivu se stal v dole buď těžký nebo smrtelný úraz.
Jaká to ironie!!! Kol padesáti lidí z revíru celý den žvaní o bezpečnosti práce a v dole právě v tuto chvíli lidé umírají nebo jsou ohroženi na zdraví. Kdyby všichni tito
technici sjeli do dolu a na místě odstranili příčiny úrazu, mnohý chlapec mohl žít.
A právě porady, schůze, komise atd. zabírají pracovníkům většinu času, který by
mohli věnovat pracovištím a lidem, a tak zabránit úrazům.“
V dubnu přišli na důl Antonín žáci 9. tříd, učitelé a úředníci ONV na prohlídku
povrchových pracovišť, aby mohli získávat další pracovníky do hornictví. Doly
navštívili také někteří hokejisté reprezentanti, besedu s nimi o zážitcích pod zemí
vysílala televize.
15. dubna bylo dosaženo hloubky 1276 m na dole Jindřich II.
Na závodě dolu Antonín byl ustaven místní soud, „z toho si nikdo nic nedělá
a přestupky zákonů společenského soužití se množí.“
24
Soudružskou pomoc prokázali horníci lidem postiženým záplavami na Slovensku. V mimořádné směně narubali 319 vozů uhlí a přispěli 1% ze mzdy, což bylo
35 tisíc Kčs. Nejvíce se zasloužil kolektiv Arnošta Prokopa.
Stále se ještě pracovalo na dole Anna, poslední pilíře rubalo 100 horníků, auta
odvážela uhlí do Oslavan. Vlivem poddolování se na domech objevily trhliny, doly
hradily opravy.
Kulturní činnost zajišťoval Závodní klub Revolučního odborového hnutí dolu
Antonín. Organizoval i květnové oslavy osvobození, při nichž účinkovali žáci základní školy, lidové školy umění, konala se výstavka prací výtvarného kroužku,
večer lampionový průvod, představitelé města položili věnec k pomníku obětem
války. Den byl zakončen taneční veselicí.
Velký program připravil také na Den horníků. Na slavnostní schůzi přijali vyznamenání nejlepší pracovníci, výstava fotografií dala nahlédnout do hornických
pracovišť, pobavila estráda, módní přehlídka, koncerty dechové hudby, večerní
taneční zábava.
Pod záštitou závodního klubu pracovalo několik kroužků. Významnou činnost odváděli divadelníci, pod vedením Věroslava Patery nastudovali hry Naši
furianti a Charleyova teta. V obou případech úspěšně absolvovali několik repríz
ve Zbýšově i okolí. Děti nacvičily a sehrály pohádku Zlatovláska. Úspěšný byl
i kroužek fotografický a téměř žádná oslava se neobešla bez pěveckého souboru
vedeného Janem Čápem. Rovněž hornická dechovka bývala často využívána
a oblíbená.
V repertoáru závodního klubu nechyběly besedy, výměnné zájezdy do NDR
a na Slovensko, exkurze, brněnská divadla.
Od 1. května do 9. května byla otevřena v Hornickém domě výstava Dvacet
let dolu Antonín. Grafy s písemným doprovodem představovaly práci v hornictví
a kulturní život havířů.
Pro družstevníky byl rok 1965 nepříjemný. Polní práce postupovaly pomalu, pro deště a nepřízeň počasí začaly žně až 1. srpna. Obilí bylo polehlé, na
kosení vyjely staré žací stroje i ruční kosy. Sklizeň obilí se protáhla do září,
teprve 24. září se mohla sklízet sláma a zároveň začínají sklízet brambory.
Plán na jednotku byl 19 Kčs, skutečnost předčila očekávání a jednotka byla
22 Kčs.
Ze života města
Narodilo se 82 dětí, zemřelo 39 osob, sňatek uzavřelo 13 párů, rozvodem
skončilo 6 manželství.
Měsíčně se vyplácel důchod 588 důchodcům, což bylo 572 812 Kčs. Invalidních 203, starobních 117, úrazových 28 vdovských 179, částečně invalidních 54,
sirotčích 7.
Sbor pro občanské záležitosti předal 25 patnáctiletým občanské průkazy.
Slavnostního aktu s kulturním programem se zúčastnili funkcionáři MNV i rodiče
patnáctiletých.
„Přeměňováním politických okresů, rušení malých starých a tvoření nových
velkých se přestaly zaznamenávat a zakreslovat do map změny držebností
a nemovitostí do patřičných knih, čímž vznikl v pozemních knihách takový
25
zmatek, že se v to nikdo nevyznal. Tento zmatek ještě zvýšily velké změny
při zřizování JZD.“ Po dva roky pracovníci střediska kartografie a geodezie
v Brně (také za pomoci letadla) přeměřovali celý katastr, aby dali všechno do
pořádku.
V tomto roce byl střediskem prvomájových oslav Zbýšov. Přišli sem z Babic,
Lukovan, Zakřan, Kratochvilky. Pestrý průvod prošel obcí a skončil na starém sokolském hřišti, kde se konala manifestace za mír, proti válce ve Vietnamu a proti
vyzbrojování západního Německa.
V bývalém hostinci u Šauerů nyní podnik Restaurace se promítají filmy. Za rok
329 představení navštívilo 33 856 osob.
V obci pracovalo mnoho spolků a organizací: Baník, ZK dolu Antonín, Požární
sbor, Československý červený kříž, Spolek chovatelů drobného zvířectva a holubů, Svazarm, Výbor žen při MNV, MO KSČ, ZO KSČ, ČSM, Svaz zahrádkářů,
Včelaři.
Byl zvolen nový místní lidový soud ve složení: JUDr. Dušan Otevřel, Josef Skokan, Alžběta Lukášová, Marcela Klinerová, Antonín Dvořák, Karel Čuma, Ladislav
Burian, Ladislav Skoupý, Josef Svoboda st. Za rok bylo spácháno 35 trestných
činů jako krádeže, příživnictví, omezování osobní svobody a pod. Komise pro
ochranu veřejného pořádku projednala 52 přestupků. Lidový soud projednal 46
provinění, nejvíce proti socialistickému soužití.
Mateřská škola byla rozdělena na dvě ředitelství. V první pečovaly učitelky o 85
dětí, v druhé o 60 dětí.
I. základní škola vzdělávala 519 žáků, II. ZŠ 273 žáků.
Lidová škola učila hře na klavír, housle a harmoniku 35 dětí.
Místní hospodářství služby města zaměstnávaly 35 osob. Holiči, pohřební
služba, zedníci, sklenář, malíři autodoprava, elektrikáři, stolaři plnili plán, koupaliště a zahradnictví pro špatné počasí, drátkování pro nedostatek zakázek plán
nesplnilo.
Odvoz popela a odpadků se prováděl koňskými povozy JZD.
Z Ústavu pro jazyk český přišly pokyny a žádost k sepsání užívaných místních
jmen - cest, polí, luk, lesů, potoků, rybníků, kopců, neobydlených míst, křížů, božích muk, strání, skal, pramenů atd. Úkolu se ujal PhDr. Miroslav Vespalec a podrobně vše zpracoval.
Kronikář konstatuje, že kupní síla obyvatel je veliká, zásobování plynulé, 12
pracovníků lidové kontroly dobře plní svou funkci.
Pesimisticky se vyjadřuje o mravnosti občanů. „ Mravní úroveň poklesla, jeden
druhému nedůvěřuje, počet přestupků se zvyšuje. Schůze jsou málo navštěvované, lidé na nich mlčí, protože se bojí promluvit, a když, tak jejich připomínky nejsou
nic platné.“
Z životopisu kronikáře Václava Horáka vyplývá, že byl poctivým přesvědčeným
komunistou, zastánce socialistického společenského zřízení. Dovedl se však kriticky podívat na situaci v obci a nezakrývat ani záporné stránky své doby.
Výtah z kroniky pořídila Jiřina Rausová
26
Kříže
nesou velikonoční poselství, které naši předkové vložili do kamenných památek. Jsou symbolem utrpení, bolesti, strádání, ale také naděje a víry v Boží pomoc.
I naše obec má své kříže a není jich málo.
Naproti hřbitovní brány u hlavní cesty nás vítá jeden z nejstarších křížů. Byl postaven na památku cholery, která si vzala mnoho životů. Na kamenném podstavci
čteme: „Na slaw.sw. Martina dopustil na nás Buch tu nemoc choleru, kterážto z wýchodných kragin k západným se rozmáhajíce přes celou Evropu nekolik let strašně
zuřila a ze zdegšych obyvatelů k 50 sem přivedla.
Na zadní straně podstavce je vytesáno: Tento hřbitov byl rozšířen L. P. 1927.
Opraveno 1973.
Vlevo na podstavci čteme: „Obec Zbejšov založila tento nápys swym potomkum na památku roku 1841.“ V tomto roce občané, kteří choleru přežili, postavili
tento kříž. Vysvěcen byl 8. srpna 1889 novosvěcencem, rodákem zbýšovským
Jakubem Rosendorfem.
Oběti světové války připomíná kříž uprostřed hřbitova, na němž je trnová koruna a znak Československé republiky. Nápis: „Obětem světové války 1914-1918.
Odpočívejte v pokoji.“
Nejstarší kříž naší farnosti stojí nad Dolinou. Je celý i se sochou Ježíše Krista
z kamene. Autorem je František Majer, kameník z Nové Vsi. Kříž byl postaven, jak
říká nápis: „Nákladem Jana Kubálka sowseda Zbiesowského dne 24. máje 1804.“
Zadní strana nese letopočty oprav. L. P. 1933 a L. P. 2004.
František a Marie Žaludovi z čísla 29 dali v říjnu 1884 postavit kříž blízko šachty
Antonín na konci Havířské ulice. Na něm čteme nápis: „O vy všichni, kteříž jdete
cestou, pozorujte a vizte, jest-li bolest vaše jako bolest má.“ Tento kříž je jediný,
který není opraven, nápis už je téměř nečitelný, socha Krista zcizena, kříž zarůstá
porostem.
Na místo dřevěného kříže těsně vedle kostela dala postavit Marie Kratochvílová, vdova po havíři, na památku svého muže a syna zemřelého ve vojenské nemocnici kříž s kamenným podstavcem a pozlacenou železnou sochou Krista roku
1886. Nápis zní: „Ponížilť se samého, učiněn jsa poslušným až k smrti a to k smrti
kříže.“ Opraven byl v roce 1927 a roku 2010.
U silnice do Padochova na křižovatce Oslavanské a Družstevní ulice stál dřevěný léty sešlý kříž postavený Theodorem Műllerem. Na tomto místě nechali zhotovit nový kamenný kříž Jan a Marie Kubálkovi z čísla 34. Byl posvěcen roku 1887
a nese nápis: „Já jsem cesta, pravda a život.“ Opraven roku 1962 a 2009.
Z roku 1887 je ještě jeden kříž, stojí naproti čističky odpadních vod při cestě
do Neslovic. Na něm stojí: „1887 Bratrstvo sv. Růžence.“ Za velké bouře v květnu
1910 byl nezaviněnou nehodou povozu stržen a rozbit, ale nákladem obce znovu
opraven a vysvěcen 4. září 1910 místním farářem Františkem Kalným. Naposled
opraven roku 2009.
V poli v Lískách za bývalým areálem zemědělského družstva stojí kříž se stručným: „Pokoj vám.“ Byl postaven roku 1937 nákladem rodiny Nekužovy, naposled
opraven v roce 2009.
Nejmladší kříž je z roku 1940 a dala ho postavit rodina Baštářova v poli na
bývalém rozcestí Rosice - Kratochvilka. V posledních letech byl zničen, zbourán.
Jeho osud nebyl lhostejný našemu spoluobčanu a uvedl ho do patřičného stavu.
27
Text na podstavci: „Plačící, pojďte k Spasiteli,
on sdílí vaše slzy!
Trpící, pojďte k Ježíšovi,
on zhojí rány brzy!
Pocestní, pojďte, on k odpočinku kývá,
sklíčeni, pojďte, on se na vás dívá.“
Ke cti a chvále Boží věnovala rodina Baštářova. L. P. 1940
Dík a úcta patří občanům, kteří o tyto památky pečují, aby se dochovaly příštím
pokolením.
Jiřina Rausová, foto Miloš Bőhm
Zapomenutý pomníček
Název U Antóna už asi mladším generacím nic neříká. Naši předkové tak
pojmenovali část lesa nedaleko Barbory. Proč? Odpověď dává zápis v Pamětech
Zbýšova, v nichž A. Honl, zakladatel naší kroniky, v roce 1874 zaznamenal:
„6. října zastřelen byl nějakým pytlákem Antonín nadějný syn zdejšího revírníka
Knotka v lese nad Barborskou šachtou, na kterém místě nechali zarmoucení rodiče
k zbožné úctě pomníček postaviti.“
28
Dodnes okolo jdoucím připomíná tragédii opracovaný, ale léty už poznamenaný kamenný památník s vepsaným:
„Chodče, postůj tuto!
Krev zde k nebi volá.
V tmě zde číhal pytlák na lesníka otce.
Střelou vraha padnul za otce však syn.
Pomodli se vroucně za oběť i vraha.“
V poslední době někdo bezcitný zlovolně pomníček povalil. Děkujeme těm
dobrým lidem, kteří se ho snažili dát do původního stavu.
Jiřina Rausová
Významní zbýšovští rodáci
Město Zbýšov by se mohlo pochlubit řadou osobností, které se ve Zbýšově
narodily a které dokázala úspěšně připravit do života zbýšovská škola. Je velice
obtížné zjišťovat osudy rodáků, které pak osud zavál jinam. Mezi významné osobnosti Zbýšova bezesporu patří i pan Karel Stránský, kterého studia a pak profese
přivedla do Prahy. Jeho osudem se stala chemie, stal se součástí týmu pracovníků
oddělení přírodních látek Československé akademie věd (nyní AV ČR) vedeného
vynikajícím odborníkem a znalcem botaniky profesorem Vlastimilem Heroutem.
Profesor Herout byl nejbližším spolupracovníkem profesora Šorma, který se stal
prvním ředitelem Ústavu organické chemie a biochemie ČSAV a po akademiku
Zdeňku Nejedlém také předsedou ČSAV. Pod jeho vedením (od 1.1.1953 do
1.7.1970) dosáhl ústav mnoha mezinárodních priorit. Prof. František Šorm byl
oceněn prestižní Fritschovou medailí Americké chemické společnosti a několika
dalšími mezinárodními chemickými společnostmi. Po něm převzal vedení ústavu
profesor Herout (od 1.7.1970 do 31.8.1977). Pracovní tým pod jeho vedením dosáhl mnoha dalších světových uznání za mimořádné výsledky a za nové přístupy
v určování struktury přírodních látek metodami spektroskopickými, především infračervenou spektroskopií, hmotovou spektrometrií a nukleární magnetickou rezonancí. Přiblížit laické veřejnosti výsledky odborné činnosti těchto pracovních týmů
je velice obtížné, takže zůstaneme jen u tohoto krátkého úvodu.
Zbýšovský rodák
Ing. Karel Stránský, CSc.
V měsíci lednu oslaví své osmdesáté narozeniny zbýšovský rodák Karel Stránský. Narodil se 6. ledna 1936
ve Zbýšově v domě číslo 156 (noví majitelé původní dům
zbořili a na jeho místě vystavěli nový). Jeho otec, Jindřich
Stránský, vlastnil ve Zbýšově v domě č. 197 a po krátkou
dobu i v původním domě č. 156 obchod se smíšeným zbožím. Na samém konci války byl bohužel obchod kompletně
zdevastován a vyrabován.
Své dětství prožil v rodném Zbýšově. V roce 1940 začal Civilní fotografie pana
chodit do mateřské školy, následovala obecná škola a v lé- Karla Stránského
29
tech 1947-1951 měšťanská škola. V té době se začal učit u staršího kamaráda
Vladimíra Rause na housle. Za nějaký rok se Vladimír Raus stal primášem zbýšovské skupiny lidových tanců a písní a brzy zapojil do činnosti v souboru i svého
žáka houslistu.
Pan Karel Stránský vzpomíná na školní léta prožitá ve Zbýšově a také na svoji
činnost ve výtvarném kroužku vedeném tehdejším panem ředitelem Metodějem
Dubšíkem. Vzpomíná, jak pomáhal místnímu ochotnickému divadlu malovat kulisy
a jak si zahrál ve hře o Jánošíkovi roli hráče na basu. Ochotnické divadlo tehdy
dlouhá léta vedl pan učitel Miloš Kružík ze Zakřan. S tímto úspěšným představením hostovali až na Slovensku v Handlové, kam tehdy za nimi přijeli bratři Těšíkové ze Zakřan, známí hudební virtuózové, kteří ke hře Jánošík obstarali hudební
doprovod. V mládí také nejvíce obdivoval řemeslné práce v dílnách, ať už to bylo
u jeho strýce Rudolfa Bryše, nebo ve stolařské dílně pana Karla Absolína, či v dílnách na dole Antonín. Spolu s otcem také postavili několik úlů pro včely, sluneční
tavidlo na vosk a pod.
V roce 1951 byl přijat ke studiu na gymnáziu Jana Blahoslava v Ivančicích.
V průběhu studia bohužel došlo k reorganizaci školství a gymnázium bylo přeměněno na Jedenáctiletou střední školu, kterou Karel Stránský ukončil 27. května
1954 maturitou.
Z gymnazijního období vzpomíná na pana profesora Krejčíka, učil chemii, paní
profesorku Krejčíkovou, učila češtinu a dějepis a nejvíce pak vzpomíná na pana
profesora Mareše, který učil matematiku, deskriptivní geometrii a fyziku a právě
jeho zásluhou pak snadno zvládl přijímací zkoušky na Vysokou školu chemicko-technologickou (VŠCHT) v Praze i první ročníky studia, kdy jmenované předměty
byly postrachem mnoha studentů. Na VŠCHT absolvoval mnoho nejrůznějších
cvičení jak v laboratořích organické tak i anorganické chemie. S mikroskopem se
naučil zacházet už na měšťance, kdy dostal od rodičů mikroskop, po kterém tolik
toužil. Už tehdy se naučil za pomoci literatury připravovat různé preparáty a na vysoké škole, kde se s mikroskopem pracovalo především při laboratorních cvičeních
z mineralogie, pak laboratorní práce dobře zvládal. V dalších letech studia byla
jeho specializací fyzikální chemie silikátů.
V červnu 1959 ukončil studium na Vysoké škole chemicko-technologické a ještě
v rámci této vysoké školy absolvoval o prázdninách několikatýdenní zájezd do NDR,
kde navštívili některé závody v Jeně, ve Weisswasseru, Míšni a Drážďanech. V září
1959 začal pracovat ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu v Roudnici nad Labem.
Tuto pracovní činnost přerušila základní vojenská služba, kterou absolvoval v době
od 1. října 1959 do 1. dubna 1960. V roce 1962 se zúčastnil konkurzu na místo chemika na oddělení imunologie v Mikrobiologickém ústavu Československé akademie
věd (ČSAV) v Praze. Byl přijat a na tomto ústavu pak pracoval od 1. října 1962 do 31.
ledna 1964. Od dokončení studia však stále toužil pracovat v oblasti přírodních látek
a to se mu podařilo, když byl 1. února 1964 přijat do Ústavu organické chemie a biochemie ČSAV do laboratoře fosilních surovin, která byla součástí oddělení přírodních
látek. Zde se pracovníci laboratoří, které byly celkem čtyři, zabývali především izolací
a identifikací organických látek, pocházejících z uhlí. V té době byly již na vzestupu
chromatografické metody dělení a izolací organických látek a současně také spektrální metody pro jejich charakterizaci a identifikaci. Uvedené metody v průběhu
několika následujících let doznaly neuvěřitelného pokroku.
30
Na oddělení fosilních surovin se postupně začal zabývat také chemií a složením přírodních vosků (rostlinných, živočišných a hmyzích), které do té doby byly
nejméně prozkoumanou skupinou přírodních látek. A díky chromatografickým
metodám, zejména pak plynové chromatografii, bylo možno tak složité směsi
látek analyzovat a jednotlivé látky poté identifikovat. První velkou komplexní
prací Karla Stránského byla analýza včelího vosku. Podnět k této práci dostal
vlastně od svého otce, který dlouhá desetiletí včelařil. Tehdy o prázdninách
přišel za tatínkem do včelína, který zrovna držel v ruce rámeček s nádherným
čerstvě vystavěným panenským včelím dílem. A táta řekl: „Na toto byste se tam
měli podívat!“ Ihned po návratu do Prahy provedl zpětnou komplexní rešerši této
problematiky od roku 1907 do roku 1965 a s překvapením zjistil, že o chemickém
složení včelího vosku toho dosud moc známo nebylo. Jelikož si z domova přivezl
vzorek panenského včelího vosku, pustil se ihned do práce. Již během několika
prvních měsíců z něho izoloval látky, které do té doby nebyly vůbec známé. Byl
to velký úspěch, protože pracovníci oddělení zatím bez úspěchu pracovali na objevení takových látek už celé dva roky. V průběhu necelých čtyř roků se podařilo
z tohoto desetigramového množství včelího vosku analyzovat a identifikovat cca
98 % všech obsahových látek, na počet jich bylo kolem 900. Samozřejmě o výsledky měla velký zájem odborná veřejnost zejména v zahraničí. Tyto dílčí práce
se staly podkladem disertační práce Karla Stránského, nazvané „Nové poznatky
o složení včelího vosku“. Práci ukončil a podal k obhajobě v lednu 1970, ale brzy
po vstupu armád Varšavského bloku v srpnu 1968 byly obhajoby na všech stupních zastaveny a odloženy. Disertační práci mohl obhajovat teprve 19. října 1971.
Před tím již spolupracoval s laboratoří v Houstonu, vybudovanou v rámci NASA,
která v té době byla nejlépe vybavenou laboratoří na světě. Bylo to v době, kdy
Američané chystali cestu na Měsíc v rámci programu Apollo. Zabývali se podobnou problematikou, jako oddělení, kde pan Stránský pracoval. Protože po
obhajobě disertační práce obvykle následovala pracovní stáž v zahraničí, mohl
mít pan Stránský možnost následnou stáž nastoupit právě v Houstonu. Jenže
po šedesátém osmém roce už z politických důvodů vycestovat nemohl. Teprve
v listopadu 1984 mu bylo přece jen umožněno absolvovat půlroční pracovní stáž
u firmy Svenska Tobacs AB (Swedish Tobacco Company) se sídlem ve Stockholmu. Za dobu své pracovní aktivity byl vyslán na řadu symposií, konferencí,
seminářů, kurzů a podobných pracovních akcí u nás i v zahraničí (Karlovy Vary,
Praha, Lipsko, Vídeň, Varšava, Torino, Riva del Garda, Budapešť). Pan Stránský
také v průběhu let v laboratořích ÚOCHB ČSAV školil několik desítek studentů,
laborantů, diplomantů, pracovníků vysokých škol, výzkumných ústavů, kriminalistických laboratoří, závodních laboratoří a stážistů ze zahraničí.
Pan Stránský získal spolu s kolegy z laboratoře několikrát ocenění Akademie
věd za příspěvky k rozvoji analytické chemie v oblasti lipidů. Sám je autorem či
spoluautorem celkem 76 publikací, které vyšly v recenzovaných zahraničních
časopisech v němčině a angličtině. Většina z nich přinášela poznatky a výsledky,
které do té doby nebyly zveřejněny nebo nebyly známé.
Pan Karel Stránský svoji práci v ústavu zakončil koncem června 2008 a až do
konce roku 2008 docházel každou sobotu a neděli do ústavu, kde od rána až do
pozdních hodin uspořádával veškeré protokoly, sepisoval výsledky své činnosti
a archivoval je do desítek krabic, aby byly k dispozici nastupujícím pracovníkům.
31
Ale ani po nástupu do zaslouženého důchodu nezahálí. Do dnes je občas zván
k řešení některých postupů a problematik.
Jeho velkou zálibou bylo již od mládí fotografování. Vlastivědnému spolku
Rosicko-Oslavanska předal velkoformátové fotografie dolu Antonín a Jindřich II.
Tyto profesionální fotografické záběry, které v revíru chyběly, zachycují uceleně
téměř všechny technologické objekty těchto dolů a jsou tak vzácnou dokumentační
památkou. Jsou zapracovány do muzejních expozic hornického muzea na zámku
v Oslavanech. Rovněž jsou dány k dispozici zbýšovské sekci.
Pan Karel Stránský miluje klasickou hudbu. Je zakládajícím členem Společnosti Jana Kubelíka, která vznikla v r. 1990 a již mnoho let pracuje na díle encyklopedického charakteru, týkajícího se hudebníků kolem Nicolo Paganiniho. Jelikož
nashromáždil obrovské množství materiálu, dílo nemá stále dokončené. Věříme,
že se mu to podaří a bude přínosem pro hudební svět. V současné době také
zpracovává životopisné poznámky svého otce (jde o přibližně 2000 stran ručně
psaného textu, ve kterém je zachyceno dění v našem regionu od r. 1886 do r. 1970,
včetně účasti v 1. světové válce).
Pan Karel Stránský žije v Praze, je ženatý a má dvě děti.
K významnému životnímu jubileu přejeme panu ing. Karlu Stránskému, CSc.
z celého srdce všechno nejlepší, ještě hodně tvůrčí aktivity a hlavně dobré zdraví.
Snad se mu podaří někdy ještě město Zbýšov navštívit a pozdravit se s námi
osobně.
Jarmila Plchová
3. 9. 1945 Vzpomínka na den zřízení měšťanské školy ve Zbýšově
Z historie naší školy
Psal se rok 1858. Téhož roku čteme ve starých obecních zápisech: „V těchto letech přibylo mnoho dělnictva a dítek pro školu bylo mnoho, ale žádná škola, a musily se dítky až do Neslovic posílati, což se velmi těžce neslo. I radili
se dva mužové: adm. oslavanské fary P. Bedřich Krayczv a šichtmistr Antonín
Honl mezi sebou, jak k tomu nedostatku odpomocí? Převzal p. administrátor
důležitou úlohu na se, tuto věc velenutnou u p. Műllerů, šichtmistr u p. Rahma
přednášeti s ubezpečováním oboustranným dotyčného úmyslu druhé strany,
o prosili oba o vystavění školy pro tolik dětí. Přednesla se žádost též ctihodné
matce p. Antonína Rahma, kteráž se té věci též ujala a usnesly se obě strany,
školu stavěti, a nařídilo se šichtmistrovi Honlovi, dotyčné spisy na c. k. úřady
zhotoviti o vystavění školy, což vše zdárně se konalo, tak že r. 1860 škola
stála, an pí Műllerové 1/3, závod „Lásky Boží“ 1/3 a obec 1/3 na náklad, 6.000
zl. obnášející, přispěli. 4. srpna 1860 uznala kolaudační komise školu za bezvadnou.
Prvním učitelem byl zde velmi přičinlivý a uvědomělý, jakož i k dítkám laskavý,
Josef Šotola z Rychnova v Čechách, jemuž na pomoc dán byl podučitel p. Kyselka.
Vychovávání mládeže šlo výborně, bohužel jen několik roků, an Šotola plicním ne32
duhem následkem přílišného namáhání, zvlášť při tělocviku trpěl a 1. března 1871
v 28. roku stáří svého zemřel a na zdejším hřbitově pochován jest, kde až podnes
vděčné žákyně na dušičky hrob jeho osvětlují.“
Tak zaznamenal tehdejší pisatel vznik naší obecné školy. Od roku 1860 se tedy
u nás vyučovalo a děti nemusily choditi do školy v sousedství. Byla to škola, jejíž
budova dodnes stojí. Je to obytný dům ČSD čís. pop. 74. V budově byly jen 2 třídy.
Počet žáků byl tehdy 140. Dětí stále přibývalo a proto již v roce 1875 musela obec
postaviti školu větší. Postavila tehdy novou jednopatrovou školní budovu, která má
čís. pop. 79. Je to budova, v níž je nyní naturální byt správce obecné školy a obecní byty. V budově byly tři třídy a byt pro učitele. Později, a to již v roce 1889, ani
tyto dvě školní budovy nepostačovaly a poněvadž počet dětí stále vzrůstal, musela
obec uvažovati o stavbě další a to jíž třetí školní budovy. Téhož roku byla postavena školní budova čís. pop 126. V budově byly 3 velké třídy. Až do roku 1911 se
vyučovalo v posledních dvou školních budovách, to jest: v čís. 79 a čís. 126. V roce
1911 byla dostavěna největší jednoposchoďová školní budova čís. pop. 188, která
navázala na stavbu v roku 1889, Tímto spojením dostalo se konečně obci, ne ještě
naprosto vyhovující budovy, ale aspoň na tu dobu postačujících a vyhovujících
učíren. Tyto obě budovy slouží dodnes s přístavbou z roku 1888 1 třídy, 1 kabinetu
a 1 školní kuchyně svému účelu a tvoří jeden celek.
Výnosem zemské školní rady ze dne 15. 6. 1938 byla naše obec přiškolena
do školního újezdu v Oslavanech, kde tamní měšťanská škola byla přeměněna
na školu újezdní dle zákona čís. 233/35, přesto, že tehdejší obecní zastupitelstvo
podniklo všechny kroky proti. Od tohoto roku musely všechny děti školou povinné
navštěvovati újezdní měšťanskou školu v Oslavanech. Dvakráte bylo žádáno o zřízení samostatné měšťanské školy ve Zbýšově, a to v roce 1938 a 1940, vždy však
bezvýsledně. Až letošní rok, to jest 85 let od vzniku obecné školy, byla otevřena
měšťanská škola ve Zbýšově. Stalo se tak houževnatou prací národního výboru,
který otázku zřízení měšťanské školy postavil na místo první.
Zjišťuji také, že se našlo tentokráte pochopení všech školních úřadů. Jim
a všem, kteří mají zásluhu na této práci, přísluší dík.
A ukončím slovy pisatele z roku 1883 „ … nadešla doba, kdy naše obec nejen
v hmotném, nýbrž i lidumilém a morálním ohledu prospívati bude.“ Nastupuje tu
pokolení, které obdrží školní vzdělání ve své obci, o to je jistě záruka jistějšího
blahobytu a spořádaného života v obci.
František Kubeš, tajemník národního výboru.
Vznik měšťanských škol a jejich význam
Přešla hrozná doba válečného utrpení a hrůzy. Jsou za námi ta těžká léta,
v nichž české školství bylo záměrně a plánovitě rdoušeno a ničeno. Naše české
školy jsou nyní opět svobodné a mohou se rozvinout plně tak, aby v brzku bylo napraveno aspoň částečně všecko to, co bylo v době útlaku vinou válečných poměrů
a cizácké nadvlády zanedbáno, vzdor všemu úsilí a obětem vlasteneckých učitelů
a školních úřadů.
33
Jsme svobodni, máme svůj stát, Čechů a Slováků, jsme opět pány ve svém
domě. Chceme, aby příští náš život byl krásnější a dokonalejší, chceme mít kolem
sebe dobré a ušlechtilé občany, kteří znají nejen svá práva, ale i povinnosti k celku.
Základy k tomuto lepšímu zítřku může položiti především dobrá, dokonale vybavená česká a slovenská škola, s dobrými, charakterními a vlastenecky cítícími
učiteli, orientovanými v duchu nové doby, slovansky a socialisticky na podkladě
lidové demokracie.
Předním úkolem české školy je, umožnit všem schopným mladým lidem, aby
nabyli takového vzdělání, které by umožnilo rozvoj všech jejich schopností, jež by
v pozdějším svém povolání mohli plně uplatniti. Jsme malý národ počtem a proto
nesmíme plýtval talenty. Chceme proto všem, také i venkovským žákům, umožniti
návštěvu škol, které by jim patřičné vzdělání poskytly.
Tomuto účelu dobře vyhovovala a také i dnes plnou měrou vyhoví právě měšťanská škola. Uvědomělí občané českého venkova dávají proto letos mladé republice do vínku celou řadu nových měšťanských škol. Občané naší obce nezůstávají
pozadu a přicházejí také se svým darem: jednu z těchto škol otvíráme letošním
školním rokem i u nás, čímž přispíváme také jedním kamenem k výstavbě příštího
našeho nového dokonalejšího školství.
Lépe si ještě uvědomíme význam tohoto činu, podíváme-li se aspoň krátce poněkud zpět do historie měšťanských škol v našich zemích. Měšťanské školy vznikly
ve druhé polovici minulého století.
Zákon z r. 1869 říká o úkolu měšťanské školy v §§ 17.-19. následující: „ …
Je zřízena k tomu, aby těm, kdo nechodí do škol středních, poskytovala vyššího
vzdělání než poskytuje škola obecná.“ Školní novela z r. 1883 rozšířila úkol měšťanských škol takto: „ … Mají poskytovati vyšší vzdělání nežli škola obecná, hledíc
k potřebám průmyslnickým a rolnickým; poskytuje též přípravy k ústavům učitelským a takovým školám odborným, které žádají přípravy ze školy střední.“ - Byl to
na tehdejší dobu významný pokrok.
Tehdy, kdy v mnohých případech museli být lidé na venkově ke zřizování národ.
škol úředně donucováni, často ani o zřízení měšťanské školy nedbali. Mnohdy měli
občané na mysli jen náklady s tím spojené, ale neuvědomovali si, jaké ohromné
hodnoty jim a celému národu v nedaleké budoucnosti škola přinese. Jaký potěšitelný pokrok i v této věci se jeví za necelých 80 let! Občané dnešní doby přicházejí
sami a budují si své školy i přes překážky, které staví doba v cestu.
První měšťanské školy minulého století vznikaly jen ve větších městech. V těch
však na radnicích vládli většinou Němci. Proto mnohé z těchto škol byly zprvu
školami utrakvistickými, což značilo, že většina předmětů se vyučovala v jazyku
německém. Jednou z prvních takových utrakvistických měšťanských škol českých
zemí byla škola v blízkých Ivančicích, založená roku 1872. Po dvanácti letech byla
však proměněna na školu českou.
První české měšťanské školy vznikaly proto z národnostních důvodu hlavně
v menších uvědomělých městech a později i městečkách. Síť jejich neustále rostla.
První česká měšťanská škola na Moravě vůbec byla škola v Třešti (1873). Následovaly měšťanské školy ve Slavkově, Frenštátě, Holešové, N. Městě, Prostějově
a jinde, takže v r. 1884 bylo na Moravě celkem 14 českých měšťanských škol. To
bylo velmi málo, neboť německých měšťanek v té době bylo na Moravě 51! Češi
34
si zprvu dosti rychle neuvědomili, v jak hojné míře mohou tyto měšťanské školy
zvýšiti všeobecné vzdělání a duchovní úroveň lidu a že pak vzdělanější lid může
rychleji spěti vpřed a lépe organisovat boj za lepší příští národa. Český lid však
i toto rychle pochopil a přes nepřízeň poměrů a tehdejších úřadů doháněl rychle,
co v prvních dobách zameškal.
Péčí uvědomělého českého učitelstva těchto škol, ve spojení s pochopením
širších vrstev lidových, stala se už před první světovou válkou měšťanská škola
průkopníkem hlubšího a širšího vzdělání našeho českého, především drobného
pracujícího lidu. Vychovala celou řadu zdatných uvědomělých občanů, kteří v odboji doma i za hranicemi se zasloužili o pád staré říše a o vybudování československého státu.
V nové republice se síť měšťanských škol rozrostla. Vzniklo mnoho nových
škol měšťanských i na českém venkově. Vznikaly t. zv. újezdní měšťanské školy
na vesnicích, takže žáci už nemuseli docházeti do škol často i několik hodin cesty
daleko.
Po 20 letech zdárného rozvoje přišlo 7 žalostných a bolestných let útlaku
o úpadku českého školství. Měšťanská škola přeměněna byla tehdy na t. zv. školu
hlavní, věková hranice žáků snížena o 1 rok a největší vymoženost této školy učebný kurs, umožňující žákům snadnější přístup do vyšších odborných škol, byl
zrušen.
Dnes ve svobodném státě, kdy vláda se dostává opravdu do rukou lidu, dosahuje česká škola měšťanská plného dříve netušeného rozvoje. Zapojuje se do
nově budované jednotné školy jako škola II. stupně, v níž postupem času splynou
nižší třídy střední školy se školou měšťanskou. Tím splňuje se myšlenka jednotné
školy, kterou v podstatě už před 300 lety pronesl náš veliký učitel, Jan Amos Komenský.
Škola tato jako 4třídní, navazuje na 5letou školu I. stupně. Docházka je nyní
91etá, měšťanská škola pak povinná pro všechny schopné žáky do 15 let. Tím se
podstatně rozšiřuje vzdělání širších lidových vrstev. Nic nesmí být na překážku
tomu, aby nadaný a schopný jedinec měl možnost nabýti nejvyššího vzdělání a tak
nejlépe mohl prospěti svému lidu a státu.
Jest třeba zdůrazniti, že nová škola klade hlavní důraz především na výchovu
člověka, na rozvoj jeho mravních vlastností a vývoj charakteru. Při tom nezanedbává ani stránku naukovou. Chce vychovati uceleného, mravně silného a zdatného jednotlivce, který zdárně bude pracovati pro dobro národa, jsa vzdělán také
politicky ve smyslu nesmlouvavého plnění vládního programu. Chce také zároveň
vychovati mládež v opravdovém vlastenectví, které by se dovedlo v pravý čas projeviti pravým činem.
Dík proto všem občanům obce Zbýšova a školním úřadům, že v tak krátké době
zřízení této nové měšťanské školy umožnili.
Jelikož však úspěch školy především spočívá na kvalitě a osobnosti učitele,
přeji do budoucna zbýšovským občanům, aby získali vždycky jen dobré a spokojené učitele, jimž by se za součinnosti občanů práce ve škole dařila, nejen ku
prospěchu obce, ale i celé naší vlasti.
Míťa Dubšík, vedoucí měšť. školy ve Zbýšově
35
Masaryk nám často říkal, že i dobré máme nahrazovat lepším. Podle něho
se tedy nesmíme spokojit jenom se zřízením měšťanské školy, nýbrž musíme
chtít víc, musíme pracovat pro lepší měšťanskou školu. Ta jedině bude v moderní
a náležitě vybavené nové školní budově. Bude na tichém, vzdušném a slunném
místě s velikou zahradou, cvičištěm a travnatým hřištěm, bude mít vedle potřebného počtu tříd také bohatě vybavené kabinety, vzorně zařízenou tělocvičnu se
sprchami, kuchyni s jídelnou, dílnu s náčiním, dále přednáškovou síň, kreslírnu,
rýsovnu, čítárnu - všechno s parketovými podlahami a ústředním topením. V nové
škole budou jesle, mateřská, obecná a měšťanská škola. Před školní budovou park
s květinami a ozdobnými křovinami; uprostřed parku socha nebo pomník některého z našich nesmrtelných velikánů - zkrátka nejlepší škola v okolí.
Jedinec sám na toto dílo nestačí, bude potřeba mnoho pracovitých rukou
a myslících mozků, aby se stavba nové školní budovy brzy uskutečnila. Učitelé
vám rádi a ochotně s přípravnými pracemi pomohou, potřebují však ve Zbýšově
byty. Dojíždějící nebo docházející učitel nemůže pro obec vykonat tolik, jako ten,
který bydlí v místě školy.
Rodiště univ. prof. dra Honla si nové školní budovy zasluhuje. Kéž by se mohla
slavnostně otvírat v jubilejním roce 1948! Věřím, že se všichni občané ze Zbýšova
a Zakřan o to svorně přičiní.
Jan Fučík, odborný učitel
Zbýšovští občané za pomoci školních úřadů a učitelů starali se během prázdnin horlivě, aby měšťanská škola, o kterou bylo zažádáno, mohla býti otevřena
již počátkem nového školního roku. Přípravné práce byly natolik úspěšné, takže
ve dnech 1. a 2. září 1945 mohl býti proveden zápis do nově zřízené měšťanské
školy.
Nový školní rok 1945-46 byl zahájen dne 3. září 1945 o 9. hodině dopolední za
přítomnosti žactva, rodičů a nového učitelského sboru, proslovem předsedy místního nár. výboru L. Šabackého a projevem vedoucího této školy, odb. učitelem M.
Dubšíkem. Pravidelné vyučování bylo zahájeno dne 4. září 1945. Měšťanská škola
má všechny 4 třídy s pobočkou při IV. třídě. Na škole je zapsáno celkem 189 žáků:
135 ze Zbýšova a 54 ze Zakřan.
Vedením měšťanské školy pověřen odborný učitel M. Dubšík z měšťanské
školy v Zastávce. Jako učitelé jsou přiděleni:
Odb. uč. Jan Fučík z měšťanské školy v Zastávce, učitel Ant. Kružík z obecné školy v Lukovanech, učitel Lad. Nevoral z obecné školy ve Zbýšově, učitelka
Vlasta Foralová z obecné školy ve Zbýšově a učitel Viktor Hájek z obecné školy
v Oslavanech.
36
V roce 1911 byla dostavěna největší jednoposchoďová školní budova čís. pop. 188
Po zdařilé rekonstrukci v roce 2008 září fasáda novotou
37
Začátek školního roku v Mateřské škole Zbýšov
Před MŠ Permoníček a jejím odloučeným pracovištěm bylo prvního
září živo. Dobré ráno, dobrý den…
Takto paní učitelky přivítaly děti po prázdninách. Hlavně prvňáčky Šikulky, pro které bude nástup do MŠ nejnáročnější. Některé děti se těšily,
jiné by si jistě ještě rády užívaly prázdnin. Všechny ale přicházely do MŠ
s novým očekáváním, a jejich rodiče skrývali svou nervozitu. „Bude plakat?“ Některým dětem opravdu ukápla slzička při loučení s rodiči v šatně. Později
se mohly podělit o své zážitky z prázdnin s Permoníčkem, který je po prázdninách
přišel do školky přivítat.
V novém školním roce čekají na děti dny plné her, zpívání, cvičení, tancování,
seznamování se se světem kolem nás.
Dá nám zabrat i nácvik správné výslovnosti, která je důležitá pro vstup do ZŠ.
V tomto školním roce bude vzdělávání probíhat ve třídě Smíšků, Čiperů, Kutálků, Šikulů, Kulíšků a Štístek podle školního vzdělávacího programu „Po celý rok
s Permoníčky rozsvěcujeme lucerničky.“
Teď už nezbývá, než se s chutí pustit do práce.
Naši nejmenší – začátek školního roku – 1. třída
38
Naši nejmenší – začátek školního roku – 2. třída
Jako odstupující ředitelka mateřské školy Permoníček bych chtěla reagovat na
příspěvek z předešlé Ozvěny, který se týkal poděkování odcházejícím učitelkám
mateřské školy.
Z textu tohoto dopisu jasně vyplývá, že pisatelka I. Z. nebyla dostatečně obeznámena se všemi skutečnostmi, které v tomto článku popisuje. Zmiňovaný dopis
vedení MŠ obdrželo a rodičům vyhovělo. Tak jak bývalo zvykem, zůstaly obě paní
učitelky u stejných dětí i v nadcházejícím školním roce. Dopis byl do mateřské
školky doručen bez adresy, vhozen do venkovní schránky, přestože školka byla přístupná všem rodičům, myslím si, že takto zásadní věc, měla být s vedením řešena
osobně. Za celou dobu jsem se vždy rodičům snažila v jejich žádostech vyhovět
a z mé osobní zkušenosti, která je podložena téměř třicetiletou praxí ve školství,
vím, že nejlepší poděkování paním učitelkám není potřesení rukou od pana starosty ale kytka a úsměv od dětí.
Po dobu mého osmiletého působení na pozici ředitelky pracovali zaměstnanci
MŠ tak, že by si řada z nich pochvalu od pana starosty zasloužila. To by ale pan
starosta nedělal nic jiného. Nemůžeme očekávat, že bude děkováno za to, že si
člověk plní své pracovní povinnosti.
Abych vysvětlila i okolnost odchodu obou učitelek, bylo vyhověno žádosti
o ukončení pracovního poměru z jejich strany z důvodu odchodu na jiné pracoviště.
Osm let mé práce pro tuto školku považuji jako osm let plodné práce, kdy každý
můj krok vedl ke zlepšení podmínek výchovy Vašich dětí, ať už v průběhu vzdělává39
ní nebo i v mimoškolní době. Když se ohlédnu zpět, podařilo se mi výrazným způsobem zlepšit nejen vybavení školky, její celkové vnímání ve Zbýšově, ale i přiblížit
celou budovu i dětské hřiště více potřebám dnešních dětí. Začaly jsme opravdu od
nuly, kdy o MŠ věděli skutečně jen rodiče dětí, které do školky chodily. Lampionový
průvod, který jsme po letech jako první ve Zbýšově začali opět pořádat, karnevaly
pro děti, které si získaly to nejlepší jméno v širokém okolí. Probouzení i uspávání
broučků – vítání jara a zimy. Všechny tyto akce jsme z počátku musely pořádat
s mou zástupkyní za pomoci našich rodinných příslušníků.
Budu se opakovat, ale za osm let mého ředitelování šla školka jen kupředu.
Dokonce i všechny kontroly ať z městského úřadu, hygienické stanice, krajského
úřadu i finanční audit, nikdy neshledal žádné pochybení. Tak živý organizmus, jako
je mateřská školka stojí a padá jen s výkonem a láskou učitelek, které se denně
věnují Vašim dětem. Jejich přístup se potom odráží ve spokojenosti všech, kteří se
kolem tohoto zařízení pohybují.
Nepomůže jim v tom žádné nařízení, žádný papír ani zvednutý prst někoho
kdesi nahoře. Jen otevřené srdce a dobrý úmysl posune člověka dál.
Naděžda Ludvová
Městské kulturní centrum informuje
Akce, na které se můžete těšit:
6. 11. Světýlkový průvod - v 17.30 hod. od stadionu
13. 11. Komici s.r.o. aneb To nejlepší z pořadu Na stojáka
14. 11. Svatomartinský jarmark - parkoviště Poustka
28. 11. zájezd do Mariazell na čertovskou veselici
5. 12. Mikulášská nadílka - park před MěÚ
12. 12. zájezd do vánočních Drážďan
19. 12. Vánoční jarmark - parkoviště Poustka
27. 12. Vánoční koncert Moravanky - kostel sv. Martina
Spokojení účastníci příměstského tábora, organizovaného
MKC, po společné návštěvě
Permonia v Oslavanech
Text a foto Martina Švancarová
40
Kroužky a volnočasové aktivity v MKC od 5. 10.:
PONDĚLÍ
9.30–10.30 Notička - sudý týden pro děti 1–5 let s rodiči
hernička lichý týden
13.30–14.30 deskové hry 1.–9. tř.
15.00–17.00 Zálesák 1.–9. tř. sudý týden
17.00–18.00 cvičení pro seniory
18.00–19.00 relaxační cvičení
18.00–19.00 angličtina pro začátečníky dospělé
19.00–21.00 břišní tance
ÚTERÝ
9.30–10.30
14.00–15.00
16.00–18.00
19.30–21.00
hrátky s hlínou pro děti 1-5 let s rodiči
keramika 1.–9. tř.
keramika dospělí
zumba
STŘEDA
8.30–11.30
13.00–14.30
14.45–15.45
16.30–18.00
Klubíčko 2–5 let bez rodičů
Pastelka MŠ + 1. stupeň
šperky 3.–9. tř. - obsazeno
Tvořeníčko pro děti 2+let s rodiči
ČTVRTEK
9.30–10.30
15.00–16.00
16.00–17.00
17.00–18.00
17.00–18.00
18.00–19.00
18.30–21.00
Cvičeníčko s krtkem 1–4 let s rodiči
dětská zumba 3+ let
dramatický kroužek 1.–9. tř.
sborový zpěv 1.–9. tř.
cvičení na balonech
relaxační cvičení
scrapbook pro dospělé
PÁTEK
15.00–16.30
16.00–17.00
18.00–19.00
19.00–21.00
dětský scrapbook 1.–9. tř. – obsazeno
angličtina pro děti 4–8 let
jóga pro začátečníky
jóga pro pokročilé
Na všechny kroužky je možné se informovat a hlásit v kanceláři MKC,
tel. 604 481 510 nebo na webu MKC.
Martina Švancarová
vedoucí Městského kulturního centra Zbýšov
41
Informace z Městského úřadu Zbýšov
Na Městském úřadě ve Zbýšově došlo během prázdnin k personálním změnám. Změna pokladní byla, bohužel, vynucena úmrtím paní Heleny Jenické. Místo
ní bude Vaše finanční záležitosti na pokladně vyřizovat paní Jana Pokorná.
Za paní Helenou Jenickou
Vedení města a Městského úřadu Zbýšov děkuje paní Heleně
Jenické za více než dvacetiletou poctivou a obětavou práci na finančním odboru, zejména ve funkci pokladní. Zde se s ní setkávali
i místní občané, kteří si budou pamatovat i její hlas - dlouhá léta
totiž navíc oznamovala zprávy v místním rozhlase. Spolupracovníkům bude chybět její kolegialita, rozhodnost, vitalita, upřímnost
a přímost.
Zemřela po dlouhé těžké nemoci 24. srpna 2015 ve věku 57 let.
Čest její památce!
-----------------------------------Mzdová účetní MěÚ Zbýšov paní Eliška Žaludová odešla 1. srpna 2015 po více
než dvaceti letech zaměstnání na MěÚ Zbýšov do starobního důchodu. V její práci
pokračuje paní Petra Svobodová.
Říká se: „Každý je nahraditelný.“ Je to bezpochyby pravda a má a musí to tak
být. Ale na druhou stranu zanechává každý člověk na tomto světě nesmazatelnou
stopu.
Jsem ráda, že jsem se mohla s paní Eliškou Žaludovou na své pracovní
i osobní cestě setkat. Pro mne i ostatní kolegy byla poctivou, ochotnou, trpělivou
a skromnou spolupracovnicí, „klidnou silou“, na kterou bylo možno vždycky se spolehnout. Byla vždy připravena pomoci a poradit, ať pracovně, či soukromě.
S trochou nadsázky jsme její přínos, náš vztah k ní a poděkování vyjádřili v přání na rozloučenou:
Prožili jsme spolu mnoho, ale za ten čas,
nikdy jsme Tě neslyšeli, že bys zdvihla hlas.
Nikdy nebyla jsi hrubá, mstivá, vždycky koukala ses hezky,
i když druhý ve Tvé kůži, už by metal blesky.
Tak Ti, milá Eliško, za to všechno děkujem,
ať jsi zdravá, spokojená, do dalších let vinšujem.
Děkujeme, žes tu byla a úřad vždy podpořila.
Ing. Anna Zahradníčková, tajemnice MěÚ
42
Společenská kronika
Vítání občánků konané dne 10.10.2015
Letošní „podzimní“ vítání občánků se konalo 10. října a bylo připraveno pro 17
dětí, narozených v letošním roce. Byli to
Tomáš Bednárik
Veronika Stehlíková
Václav Matějka
David Hájek
Nela Mandíková
Kristián Žalud
Vojtěch Münster
Josef Bureš
Liliana Kouřilová
Viktorie Kolísková
Michaela Nedvědová
Alex Přinesdomů
Thomas Přinesdomů
David Beránek
Natálie Nekužová
Anna Dobšíková
Anna Horáčková
Tentokrát jsme pro Vás, milí rodiče a čtenáři, vyhledali pro informaci a poučení
význam jednotlivých křestních jmen nových občánků Zbýšova.
Jméno TOMÁŠ znamená dvojče, blíženec a je to jméno původem aramejské.
Nosí jej celkem 162.802 obyvatel České republiky. Svátek připadá na 7. březen.
43
Jméno VERONIKA znamená nositelka vítězství a je to jméno původem patrně řecké. Nosí jej celkem 77.960 obyvatel České republiky. Svátek připadá na
7. únor.
Jméno VÁCLAV znamená více slavný a je to jméno původem slovanské.
Nosí jej celkem 140.878 obyvatel České republiky. Svátek připadá na 28. září.
Jméno DAVID znamená miláček; náčelník a je to jméno původem patrně
hebrejské. Nosí jej celkem 84.330 obyvatel České republiky. Svátek připadá na
30. prosinec.
44
Slavnostní obřad připravili starosta pan Vratislav Široký, paní matrikářka
Pavla Beránková a účinkující Adéla Holubářová, Sára Kouřilová, Jitka
Růžičková
Jméno NELA nosí 6.878 obyvatel České republiky. Svátek připadá na 2.
únor. Nela je ženské křestní jméno latinského původu. Jedná se pravděpodobně
o zdrobnělinu jména Petronila nebo Kornélie. Zkracována jsou tak i Eleonora či
Helena.
Jméno KRISTIÁN znamená křesťan, Kristu zasvěcený. Nosí jej celkem
1.453 obyvatel České republiky.
Jméno VOJTĚCH znamená útěcha vojska (těšitel voje) a je to jméno původem slovanské. Nosí jej celkem 38.705 obyvatel České republiky.
45
Jméno LILIANA nosí 564 obyvatel České republiky. Svátek připadá na 25.
únor. Lilian (řidčeji také Lily, Lilien) je ženské křestní jméno latinského původu.
Je odvozeno od jména květiny lilie.
Jméno JOSEF znamená Bůh přidá, nechť Bůh přidá; přidávající a je to jméno původem hebrejské. Nosí jej celkem 260.631 obyvatel České republiky. Svátek
připadá na 19. březen.
Jméno VIKTORIE nosí 4.475 obyvatel České republiky. Svátek připadá na 10.
březen. Jméno Viktorie pochází z latiny. Viktorie je římská bohyně vítězství.
Jméno MICHAELA znamená podobná Bohu, jako Bůh a je to jméno původem
hebrejské. Nosí jej celkem 72.659 obyvatel České republiky. Svátek připadá na
19. říjen.
Jméno ALEX nosí 987 obyvatel České republiky, jméno THOMAS 510 obyvatel ČR.
46
Jméno NATÁLIE znamená narozená v den Kristových narozenin; dítě Vánoc. Nosí jej celkem 16.665 obyvatel České republiky.
Jméno ANNA znamená milostná, milostiplná, líbezná, milá a je to jméno
původem hebrejské. Podle českého kalendáře má svátek 26. července a v církevním se slaví Anna společně s Jáchymem, neboť celý život spolu prožili a jsou
známí coby rodiče Panny Marie. Lidé prosí Annu za šťastný sňatek a manželství,
za požehnání dětí, za šťastný porod a za svou si ji berou vdovy, hospodyně, matky,
dělnice, horníci a j. Toto jméno má 151.558 žen v České republice.
47
Přejeme všem dětem, aby byli hrdými občany Zbýšova a nositeli svých jmen. Rodičům
a ostatním příbuzným aby byli světlem, radostí a štěstím.
Foto Jaroslav Kočí, texty Anna Zahradníčková
Zdroj informací: Wikipedie, http://krestni-jmena.cz/vyznam/
48
Vzpomínka
Stojím tu, tiše, v očích slzy.
Odešels, nechals nás tu,
jak unést tu samotu?
Odešels, jen vzpomínky zbyly,
snad ti je dobře tam s anděly.
Seshora díváš se na mě,
pořád tak skromně.
Volám, kde jsi, spíš?
Spíš a už nikdy se nevzbudíš,
Ty už se nikdy nevrátíš.
Já pláču dál, opustil mě můj malý král.
14. srpna 2015 uběhlo druhé smutné výročí od úmrtí milovaného syna,
bratra a kamaráda
Leoše Tlacha.
S láskou vzpomínají Lucinka, Kristian a maminka.
Dne 16. září by oslavil osmdesáté narozeniny
pan Jaromír Tlačbaba.
Stále s láskou vzpomíná manželka, syn s rodinou
a kamarádi.
Dne 7. září uplynulo 25 roků, kdy nás opustil
pan Gejza Čeléni.
Zemřel ve věku pouhých 54 let.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka Marie, synové Dušan a Robert
a bratr Robert s rodinami.
49
Před 10 roky v pondělí 3. října nečekaně zemřel
pan Zdeněk Kopáček,
„Čenda“ pro početné kamarády,
starostlivý syn, otec a dědeček, ale také jeden z budovatelů
trampské chaty pro zbýšovskou mládež pod Ketkovským
hradem, neúnavný tanečník a choreograf Souboru moravských písní a tanců, vlastník krásného ozdobného bohatě využívaného
písma, kronikář pracoviště třídírny na dole Jindřich, hlavní vedoucí při výměnných pobytech dětí v Německu, oblíbený kuchař se spokojenými strávníky na dětských táborech v přírodě, spoluorganizátor nezapomenutelných
tanečních Věnečků staré školy, autor stovek panelů k propagaci filmových
představení kina Horník, spolutvůrce proměnné výtvarné podoby areálu kina
i pěstitel a ošetřovatel rozsáhlé okrasné zeleně v jeho prosklených halách.
Schopnosti fotografické věnoval i dokumentaci společenského dění ve městě. Nezištné a mnohostranné bylo „Čendovo“ snažení ve prospěch zbýšovské veřejnosti. Čest jeho památce!
S láskou vzpomínají spolupracovnice manželka s dětmi a přátelé.
Dne 11. října by se dožil 80 let
pan František Ševčík.
Stále vzpomínají manželka a synové s rodinami.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
… a za vše, za vše dík,
za lásku, jaká byla,
za život, jaký byl.
Před 25 lety 10. listopadu 1990 od nás navždy odešel
nezapomenutelný manžel, tatínek a dědeček
pan Karel Čuma.
S bolestí stále vzpomínají manželka a dcery Mirka a Iva s rodinami.
Kamarádům a všem, kteří jej znali a vzpomínají s námi, ze srdce děkujeme.
50
Dne 8. listopadu by se dožila 70 let
paní Anna Suchánková.
S láskou a vděčností vzpomíná manžel a děti s rodinami.
Dne 1. prosince uplyne 10 roků od tragického úmrtí
našeho syna a bratra
Tomáše Richtera.
Stále vzpomínáme. Rodiče Helena a Josef,
bratr Pavel s rodinou.
Blahopřání
10. prosince 2015 oslaví své životní jubileum 70 let
paní Marie Čiháčková.
Všechno nejlepší, hodně zdraví a štěstí v dalších letech
přejí manžel Václav, děti Petr a Magda s rodinami.
Nad tropickým způsobem léta
Zdena Kopáčková
Dech letních dnů jsem milovala,
se stuhou duhy oblohu,
v náruči slunce okřívala.
Letos to říci nemohu.
Před nelítostnou výhní léta
stahuji v bytě rolety.
Je po radostech slunných veta
oteplováním planety?
51
Mne potůčky potu zmáčejí,
déšť vláhu zemi odmítá,
úroda malou má naději,
vyprahlá řek jsou koryta.
A požáry se snadno nítí,
roste jejich nebezpečí.
Nemocní lidé tíhu cítí,
potřebují rychlou péči.
Jsem ve věku, kdy sílu ztrácím,
nelehce změny prožívám,
tak k létu jak má být se vracím:
pro příští časy přeju nám
jen léto s třpytnou rosou ranní,
s voňavým vlahým povětřím.
To léto, jež vše živé chrání
a nehrozí suchým žárem svým.
Ve Zbýšově se daly tropické dny letošního léta nejsnáze přečkat u vody a ve stínu stromů
Ilustrační foto: koupaliště na Majrově sezona 2015
52
Pálavský festival dračích lodí 2015
Ve dnech 10. 7. až 12.
7. 2015 se uskutečnil již IX.
ročník Pálavského festivalu
dračích lodí. Tohoto festivalu
v krásném prostředí vodních
nádrží Nové mlýny přímo pod
Pavlovem se zúčastnil rekordní počet posádek. Účast na
tomto festivalu byla mezinárodní, zavítalo k nám několik
posádek ze Slovenska.
Pořadatelé napočítali celkem 61 týmů, mezi nimi v kategorii FUN (česky „zábava“) jsme závodili i my, skupinka 20 pádel ze Zbýšova a blízkého okolí, a to pod
odpočinkovým názvem Ležíme v trávě.
A co vlastně dračí lodě jsou? Jedná se o 12,5 m dlouhou loď vážící bez posádky 250 kg. Loď má tvar otevřené kánoe s dračí hlavou na špici a dračím ocasem
na zádi. Posádku tvoří celkem 20 vsedě pádlujících závodníků (10 nalevo a 10
napravo), bubeník, který sedí na špičce čelem k posádce a udává rytmus údery
bubnu, a kormidelník stojící na zádi a řídící směr.
Někteří členové naší posádky měli zkušenosti s dračími loděmi již z předešlých
let, kdy pádlovali pod názvem Zdravá výživa. Pro nováčky byl páteční trénink nezbytnou součástí akce, vodní hladina je neuvítala zrovna nejklidnější vodou, tak
možná nastupovali na palubu s obavami, zjistili, že pádlování a synchronizace
není žádná sranda. Po tréninku byli všichni zaslouženě odměněni občerstvením
v podobě vinného koštu za poslechu cimbálové muziky.
Sobotní ráno už závodníky uvítalo krásnou slunnou oblohou bez mráčků. První
závod naši posádku čekal v čase 10:15 hod., kdy jsme se společně s dalšími pěti
loďmi seřadili na startu. První jízda nám nevyšla nejlépe, s časem 57,75 sekund
jsme se umístili na 5. místě, čekala nás tedy opravná jízda. Do opravné jízdy jsme
vstupovali s menšími úpravami v rozmístění pádlem v lodi, kupodivu změny vedly
k úspěchu a my jsme naši opravnou jízdu vyhráli a zajistili si tak postup do čtvrtfinále.
Ve čtvrtfinálových rozjížďkách jsme narazili na velmi
silné soupeře a 4. místo bylo
zasloužené. Dle informací
pořadatelů pro nás závody
skončily a konečné umístění
v závodech se provede na
základě seřazení časů posádek poslední jízdy. Jelikož bylo
kolem poledne, čas oběda,
přesunuli jsme se ke stanům
s občerstvením, abych vytvořili
53
správný základ pro pohodové
odpoledne strávené v místních
vinných sklípcích. V tom přišla
od pořadatelů zpráva, že i vyřazené posádky pojedou svá
finále, narychlo jsme dávali
dohromady posádku. Někteří
členové již odjeli domů za
povinnostmi, tudíž jsme museli
do akce zapojit kamarády, kteří
nás přijeli podpořit. Do posledního závodu jsme dali všechny
síly, které zbyly, a vyplatilo se,
rozjížďku jsme vyhráli! Vybojovali jsme pro náš amatérský tým krásné 19. místo
z celkového počtu posádek v kategorii FUN 36.
Po krátkém odpočinku jsme vyrazili za ochutnávkou vín místních vinařů, mezitím své závody odjely ostatní kategorie - ženy a děti, Hobby FUN a Grand Prix.
S přibližujícím se večerem se celý kemp začal připravovat na večerní předávání
cen, kterého se chopil host večera zpěvák Petr Kolář. Ten byl i hlavní hvězdou
večera, která provázela několik stovek lidí zpěvem až do brzkého rána.
Nezbývá než poděkovat členům posádky za skvělý přístup a umístění. Věříme,
že jste si to všichni užili a rádi se zúčastníte dalších závodů. Poděkování si zaslouží i fanoušci, kteří nás po celou dobu usilovně a bouřlivě podporovali. Nesmíme
zapomenout na poděkování městu Zbýšovu za sponzorský dar, který nám velice
pomohl se tohoto závodu zúčastnit. Děkujeme.
Kapitán týmu David Nešpor a jeho realizační tým Monika Lakomá a Martin Procházka
54
Z činnosti
zdravotně postižených civilizačními chorobami
S blížícím se koncem kalendářního roku bych chtěla čtenářům Ozvěny popsat
činnost naší organizace.
Vždy začínám cvičením a stále se mi nepodařilo získat nové cvičenky. Ženy se
obávají náročnosti.
Chci vás milé ženy ubezpečit, že cviky jsou nenáročné, ale velmi prospěšné
pro nás starší. Je to vlastně rehabilitační cvičení při bolestech páteře, beder
a krční páteře. Srovnala bych naše cvičení s rehabilitací v Ivančicích. Přijďte se
podívat a určitě se některé z vás k nám přidají. Cvičíme vždy v pondělí v 17hodin
v kulturním středisku. Druhá skupina cvičí dvakrát týdně. Cvičitelkou je paní N.
Horká.
Pochválit musím naše turistky. Trasy jejich pochodů bývají různě dlouhé, 8 až
11 km. Nejdelší Pálava - Mikulov měřila 15km. Scházejí se naprosto pravidelně,
snad jen zemětřesení by je od pochodu odradilo.
I tato skupina by ráda přivítala nové členky. Informace podá ochotně vedoucí
našich turistek paní Zdeňka Vejvodová.
Z kulturních akcí bych připomněla březnovou besedu s pány Šmoldasem a Uzlem, v dubnu představení Z louže pod okap a v září Svaté neřesti. Na tyto akce
přispívá organizace našim členům 50 Kč.
Letos jsme uskutečnili dva zájezdy. 23. 4. na tradiční Flóru Olomouc spojenou
s návštěvou Loštic a čokoládovny v Olomouci. V září to byla exkurze do elektrárny
v Dukovanech, prohlídka zámku Valeč a návštěva pivovaru v Dalešicích.
55
Nezapomenutelné okamžiky prožíváme na našich týdenních ozdravných pobytech. Letos byly cílem Krkonoše. Abychom si cestu zpříjemnili,
měli jsme v Jičíně zajištěný oběd, po
něm následovala prohlídka krásného
náměstí s podloubím a mohli jsme si
prohlédnout Rumcajsovu ševcovnu
v muzeu Rumcajse. Cesta pokračovala do předlouhé Horní Rokytnice,
na jejímž konci se objevil náš hotel
Hotel Helena Horní Rokytnice
„Helena“.
Nebudu popisovat jednotlivé dny. Když nepršelo, podnikali jsme vycházky
i delší túry spojené s lanovou dráhou, např. autobusem do Harrachova, lanovkou na Čertovu horu, pak pěšky do Studenova a Rokytnice nebo lanovkou na
Lysou horu, odtud výstup na Dvoračky a zpět do Rokytnice. To byla ovšem
trasa jen pro ty nejzdatnější. Kouzelné byly vodopády Huťský i Mumlavský.
Oči se mohly „popást“ nad třpytivou krásou perličkových ozdob v Poniklé. Je
to jediná poslední firma na světě, kde se podařilo zachovat technologii výroby
perličkových vánočních ozdob. V Poniklé jsme navštívili i Muzeum krkonošských řemesel.
Nesmím zapomenout ještě na muzeum ve Františkově, které je zbudované
v bývalém kravíně. Vystaveny jsou nástroje a nářadí, nábytek, hračky, šaty, nádobí
- všechno od starousedlíků z nejbližšího okolí. Díky, že máme takové nadšence,
kteří nám přibližují těžký a zároveň krásný život horalů.
Při každém pobytu je naplánovaný jednodenní výlet. Letos to byla ZOO
ve Dvoře Králové. Vláčkem jsme ji projeli celou, sluníčko svítilo, víc jsme si
nemohli přát. Jen pro informaci - cena pobytu byla 4000 Kč na osobu, pro
nečleny 4250 Kč.
Za vzornou organizaci celého týdne patří poděkování paní Martě Požárové
a Zdeňce Vejvodové.
Na ukončení roku ještě plánujeme posezení se skupinou Naživo 14. 11. v Hornickém domě a předvánoční koncert s orchestrem Václava Hybše a jeho hlavním
hostem Jitkou Zelenkovou.
Pokud by měl někdo zájem být členem naší organizace, může se přihlásit u našeho předsedy M. Moose, telefon 607 628 139 nebo na tel. čísle 733 318 647.
Závěrem přeji všem čtenářům pěkný pozdní podzim a pozvání: „Přijďte mezi
nás!“
Za výbor postižených civilizačními chorobami
B. Mičková
56
Zpráva o činnosti sportovně střeleckých klubů
ve Zbýšově v roce 2014/2015
TITUL MISTRŮ EVROPY VE ZBÝŠOVĚ!
Ve Zbýšově působí celkem 3 střelecké kluby, SSK Rajhrad a Biatlon klub Říčany, které využívají sportovní střelnici v „Mousce“ za koupalištěm. Střílí se zde z velkorážné pistole, revolveru, malorážné pušky, malorážné odstřelovačky, biatlonové
disciplíny a z historických zbraní. Naši členové byli v minulosti mnohokráte Mistry
České republiky, máme mezi námi minulé i současné reprezentanty.
Naši střelci si i v letošním roce vybojovali postup do finále mistrovství ČR ve
všech vyhlášených střeleckých disciplínách Svazu vojáků v záloze a Svazu českých
střelců a nominovali jsme se i na ME 2015 ve střelbě dvojic z velkorážné pistole.
Na konci sezony 2014 proběhl nominační závod na Mistrovství Evropy 2015 ve
střelbě dvojic M ČR - akční souboje dvojic z velkorážné pistole:
1. místo: Z. Balej + J. Wojda (nominace na ME 2015)
3. místo: M. Zahradníček + J. Viktorin
ROK 2015:
M ČR ve střeleckém víceboji družstev z velkorážné pistole a malorážné pušky:
3. místo: (M. Zahradníček + Z. Balej + J. Wojda)
8. místo: (P. Jedex + D. Herec + A. Nohe)
Jednotlivci: 6. místo: M. Zahradníček
MČR - akční souboj dvojic z malorážné pušky:
6. místo: (M. Zahradníček + J. Ludrovan)
CZECH OPEN POPPER - akční souboje jednotlivců z velkorážné pistole (40
střelců): Zdenek Balej
5. místo
Tomáš Hruška
32. místo
Miloš Zahradníček
8. místo
Jindřich Ťintěra
35. místo
Drahomír Herec
22. místo
M ČR „Soubojové hry“ jednotlivců a dvojic SČS z velkorážné pistole:
(Nominaci dostaly pouze 2 dvojice z Moravy.)
DVOJICE:
JEDNOTLIVCI - finále:
2. místo: Z. Balej + J. Wojda
3. místo: M. Zahradníček
3. místo: M.Zahradníček + D. Herec
4. místo: Z. Balej
M.ČR - akční souboje dvojic z velkorážné pistole:
Zde jsme letos bohužel příliš neuspěli. Ale již to, že z našeho malého klubu dokázaly projít kvalifikacemi až na M. ČR 4 dvojice z 20 nejlepších, je vlastně velkým
úspěchem. Obsadili jsme zde 7., 8., 16., a 17. místo.
V roce 2016 plánujeme uspořádat dva střelecké závody pro děti a opět budeme na
Velikonoční neděli pořádat veřejný střelecký závod „O velikonočního beránka,“ na
který vás srdečně zveme.
Za zbýšovské střelecké kluby Miloš Zahradníček
57
Koňovandry - Bílé Karpaty
Vážený čtenář mně jistě promine, že jsem nenapsal žádné vyprávění do letního
čísla Ozvěny. Udělal jsem si prostě prázdniny. Další díl tedy dodávám nyní.
V době, kdy jsem závodně jezdil na kole, absolvoval jsem několikrát závod
,,Přes Bílé Karpaty“, čili nebylo divu, že mě napadlo absolvovat Bílé Karpaty
v sedle našich koní. Psal se rok 2001 a moje Libuš stále pracovala v bance, tudíž
zase nastaly šachy s termínem její dovolené. Nakonec z toho vyplynul druhý srpnový týden. Mně nezbylo, než abych absolvoval první týden s oběma čtyřnohými
parťáky sám. Neměl jsem s tím žádný problém, dokonce cestu přes Hlínu, kolem
Dolních Kounic, Pohořelic až do Uherčic jsem znal. Jel jsem tudy na westernový
kurz a sakramentsky jsem si to pamatoval, protože to bylo v listopadu a celou cestu
do Uherčic padal těžký, mokrý sníh. Vyrazit se mi podařilo až v úterý, nevím proč,
v deníku, kde všechno zaznamenávám, jsem nic nenašel. Svižně jsem absolvoval
úsek do Němčiček u Pravlova s vidinou malého občerstvení u kámoše Lubánka,
rovněž koňáka. To jsem ale netušil, že je chudák v rozvodovém řízení a má problémy s bydlením, neboť byl z domova vyhoštěn a prozatím spává u koní. Takže
žádné kafíčko, jenom trochu sena a mrkve koníkům a hajdy dál. Dvakrát jsem
musel zastavovat a spravovat bágl na Maňasovi, který fungoval zase jako nákladní kůň. Nadával jsem sám sobě, co jsem to za umělce, že to nedokážu vyladit.
V pozdním odpoledni jsem dorazil za Vranovice a s obtížemi jsem pak u Pouzdřan
našel trochu pastvy a místo na přespání. Všude jenom lužní lesy a suchá tráva,
prostě pouzdřanská step. Večeře i ráno potom snídaně studená, bál jsem se v tom
suchém terénu udělat ohníček. Pokračoval jsem další den přes step, Strachotín,
Dolní Věstonice až na Dívčí hrádek. Ten jak známo je při dobré viditelnosti vidět
i ze Zbýšova. Koně jsem uvázal ve stínu s tím, že se vyškrábu na zříceninu. Překazili mi to procházející turisté. Jeden z nich začal fotit koníky, jenomže v tom šeru
mu spustil blesk, koně se lekli a já měl co dělat, abych je uklidnil. Chlap místo aby
zmizel, tak stál jak solný sloup a koníkům se vůbec nelíbil.
Alespoň že se pak omluvil. Po hřebeni Pálavy jsem se přesouval před Klentnici a tady jsem vybočil směrem na Bulhary. Prodírali jsme se akátovým porostem, trochu jsme se tam zamotali a tak do Bulhar jsme se takříkajíc dovlekli.
Zaparkovali jsme se u Božích
muk, já něco pojedl a pak mne
po hodině probudilo brebentění
zvědavých děcek. Zkrátka jsem
pěkně vytuhl. Přes Lednici jsem
potom dorazil do Ladné na ranč
mého známého P. Vlašice. (To
je ten, který každý rok vyhrává
vozatajské závody v Rosicích).
Na ranči byl jenom podkoní a já
byl nakonec rád, že jsem mohl jít
brzo spát na seno. Byl jsem nějakej hodně utrmácenej.
58
Další den ubíhala cesta velmi rychle, neboť kolem Břeclavi a Hodonína, jak jistě
víte, je samá rovina. Hodonín jsem prošel centrem, objíždět jej by mě stálo nejmíň
půl dne. Na pěší zóně jsem byl hodně nervózní, protože obdivné pohledy občanů
se změnily v nevraživé. Jeden můj nevychovaný svěřenec tady totiž udělal velkou
hromádku bobků. Trnul jsem, aby to nenapadlo i toho druhého. Za Hodonínem
jsme pak klusali až do obce Sudoměřice, kde jsem čekal na manželku. Tentokrát
ji synátor dovezl přesně na čas a tak mohla v klidu nasednout. Ten den jsme ještě
ušli asi 10 km. Přespali jsme už v CHKO Bílé Karpaty a sice v Měsíčním údolí.
Další den, byl to pátek, jsme se vyšplhali na hřebeny a pokračovali jsme prakticky
po hranicích se Slovenskem přes Žalostinnou (612 m n moř.), Tři kopce až jsme
došli na vrch Kobyla. Místo toho, abychom tady v klidu pojedli, zabíjeli jsme mračna
ovádů a rychle jsme odtud raději vypadli. Najeli jsme potom na značku vedoucí
až do Velké n/Veličkou. Tady jsem měl domluvený den odpočinku u kamaráda
Z. Karáska, majitele celého zemědělského komplexu a m. j. i sedmdesátky koní.
Značka nás vedla kolem skanzenu starého větrného mlýna. Už z dálky jsme potom
viděli větrnou elektrárnu. Tehdy to byla docela rarita. V areálu farmy nás čekalo
překvapení. Karásek sice byl někde na cestách ale personál nás dle jeho nařízení
ubytoval v ubytovně pro brigádníky, která byla hotelového charakteru.
Poprvé a naposledy jsme na vandru spali v bílých peřinách. Koně byli též královsky zaopatřeni a před námi byl den volna. V noci nás vzbudila příšerná bouřka
a tak jsme blahořečili luxusnímu ubytování. Den volna pro nás zase nebyla až
taková idyla. Já musel kobylce vyměnit sešlapané podkovy, ošetřit ji odřeninu od
podbřišáku, žena musela jít docela daleko do obchodu nakoupit zásoby jídla, usušit
a vyvětrat zvlhlé spacáky, zkrátka den uběhl jako nic. Příští ráno jsme opět vyrazili
na hřebeny. Jeden zaměstnanec nás varoval, ať nejezdíme na Kobylu, prý je tam
moc ovádů čili hovad. Netušil, že právě odtud jsme prchli. Krásným romantickým
Filipovským údolím jsme stoupali na Velkou Javorinu (970 m n. moř.). Dojem kazilo jen množství vyvrácených a přeražených
stromů po noční bouřce. Častokrát jsme museli překračovat i vodou vymletá koryta.
Javorina na nás udělala též dojem. Krásný výhled na všechny strany, avšak na holém
vršku to pěkně fičelo. Po nezbytném focení
jsme sestupovali do Strání. Za vesnicí jsme
se utábořili a sbírali síly na další den. Bylo
to prostě pořád nahoru, dolů. Při stoupání
na Velký Lopeník (911 m n. m.) jsme museli
dokonce sesednout a škrábat se nahoru vedle koní. Následoval Malý Lopeník a posléze
Mikulčin Vrch. Po celou dobu jsme krom dvou
celníků nepotkali živáčka. Za Mikulčiným vrchem jsme se pomalu začali stáčet na západ
směrem nad Bojkovice. Ty jsme obešli a nocleh strávili mezi Bojkovicemi a Uherským
Brodem. Tady jsme zažili poplach s výjezdem. Krátce po půlnoci se mnou manželka,
která má zaplať bůh lehké spaní, zacloumala:
59
,,Maňas se odvázal“. Sebelíp vycvičení vojáci nejsou při poplachu tak rychlí, jako
jsme byli my. Zázrak, že známý útěkář Maňas (několikrát nám v minulosti utekl), se
začal popásat. Ovšem vzbudit se o dvě hodiny později, čert ví, jak by to dopadlo.
Tu noc jsme už nedospali a hned s prvním rozbřeskem jsme klusali směr Uherské
Hradiště. Tím jsme ovšem museli celým projít kvůli mostu přes Moravu. Nejbližší
most byl severně asi deset km vzdálený. Byla by to velká zajížďka, která nezapadala do plánu dojet na Buchlov. Projít městem za hustého provozu byl trochu
horor, komunikace na Trenčín byla i tehdy již hodně frekventovaná. Pokračovali
jsme potom přes Staré město a Velehrad, ale až na Buchlov jsme ten den nedojeli.
Na tomhle úseku jsme viděli chráněný mohutný sekvojovec, který jsme zatím viděli
jen ve filmu.
Několikrát jsme si museli vyžebrat u domorodců vodu pro koně, neboť jsme
nenašli poslední půlden ani menší potůček. Po přenocování pouhých pět km od
Buchlova jsme ho dobyli druhý den dopoledne. Měl jsem cukání absolvovat prohlídku hradu, ale to by zabralo dost času, tak jsem to raději vzdal. Z Buchlova
jsme pokračovali přes CHřiby až do Koryčan. Bohužel jsme šli pořád po lesních
asfaltkách. Nepochybně tady místní koňáci mají nějaké vedlejší měkké lesní cesty
ale ty jsme samozřejmě neznali. Do Koryčan jsme přijeli neohlášení ale kamarád
Freďák, majitel celého jezdeckého areálu s tím neměl žádný problém, Briskně nás
i koně ubytoval (k naší spokojenosti na seně). V noci se opakovala jako přes kopírák scéna s velkou bouřkou. I tentokrát jsme měli velké štěstí. Být někde v lese
by nebyla žádná hitparáda. U Freďáka jsme nevydrželi celý volný den a s vidinou
blížícího se domova jsme koncem odpoledne již byli zase v sedlech - směr Ždánice.
Za tímto městečkem jsme nocovali a ráno jsme se probudili do vlhka a zimy. K poledni začalo i drobně pršet. Aby toho nebylo málo, Maňas začal vyvádět, válet se
a kopat se do břicha. Pochopili jsme, že to má z vojtěšky, na které se oba koně pásli.
Nezbývalo, než ho neustále vodit, aby se vypr... a za pochodu ho osedlat a nabalit.
Všechno se podařilo a po hodině se chudákovi ulevilo a dál pokračoval v pohodě.
Kobylce kupodivu nic nebylo. Od té doby se s Maňasem vojtěšce vyhýbáme. Minuli
jsme Sokolnice, Rajhradice, prošli jsme Rajhradem a za ním jsme koně převedli
přes výpadovku na Vídeň. Dnes by to pravděpodobně už tak dobře nešlo. Protože
neustále drobně pršelo, úplně jsem zničil mapu, neboť jsem zapomněl doma nepromokavý průhledný mapovník. Vida, i zkušený harcovník není nikdy dost chytrý
a něco zapomene. Naštěstí poslední úsek cesty z Želešic po Bobravě do Radostic
a odtud přes Hlínu a Neslovice do Zbýšova jsme již dobře znali, takže jsme mohli
klusat i cválat poslepu. Vzhledem k tomu, že neustále pršelo, rozhodli jsme se, že
pojedeme nonstop. Tzn., že cestu od Ždánic až domů jsme zvládli za jeden den.
Pravda, ve stáji jsme se ocitli už za tmy. Tady vyprávění o koňovandru do Bílých
Karpat končí, ovšem pro nás ještě tímto vše nekončí. Musíme skvělým kamarádům
koníkům nanosit seno, granule, vodu, vyvěchtovat je, zakrýt dekami, bágle a brašny
odnosit domů, vše rozbalit a nechat vysušit, neboť by všechno raz dva zplesnivělo,
ještě jednou kolem půlnoci zajít do stáje oddělat vlhké deky a dát našim parťákům
suché a teprve potom následuje koupel, jídlo a měkoučká postýlka.
Při tomto putování jsme absolvovali v těžkém a složitém terénu díky našim
skvělým, vytrvalým a skromným koním Gretě a Manfredovi za deset dní přibližně
550 km.
Jaromír,,Dak“ Široký
60
61
62
63
64
65
Ozvěna – vydává město Zbýšov. Ev. č. MK ČR E 18258 Občanům města zdarma.
Příspěvky, ohlasy a nabídky inzerce posílejte na adresu: Městský úřad Zbýšov, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov, kulturní komise rady města, tel.: 546 431 592, [email protected]
mboxr.cz
Tisk: Gloria Rosice
66
67
68

Podobné dokumenty