červenec–srpen 2012

Komentáře

Transkript

červenec–srpen 2012
černá azurová purpurová žlutá
Ročník
Roãník 12
16
č.
5/2008
ã. 7–8/
2012
Kdo koho mate?
V poslední době jsou často, zejména Státní
zemědělskou a potravinářskou inspekcí
(SZPI), zveřejňovány informace o poklesu
kvality potravin prodávaných v České republice. Údaje členů Svazu obchodu a cestovního
ruchu ČR však vypovídají o něčem jiném.
Např. v prodejnách jednoho z našich členů SZPI v 1. pololetí 2011 uskutečnila 443 kontrol,
zatímco za stejné období t. r. 821 kontrol, což
je o 85 % víc. Nálezy týkající se nevyhovující
kvality potravin se však v jednotlivých kategoriích snížily o 2 až 5 %. Ze statistik jiného člena SOCR ČR zase vyplývá, že negativní nálezy
SZPI tvoří z celkového množství prodávaných
výrobků 0,0011 promile, což v praxi znamená,
že závady byly zjištěny jen u jednoho až dvou
výrobků z milionu! Další z členů svazu může
doložit, že v období před 10 lety měl o 25 % víc
negativních nálezů než v současné době.
Kvalita potravin se tedy v ČR nezhoršuje a počet negativních nálezů dozorových orgánů
v poměru k počtu kontrol se nezvyšuje, naopak. Příčinou vyššího absolutního počtu nálezů je kromě většího počtu kontrol také jejich
vyšší zacílení na rizikovější provozy a výrobky.
SOCR ČR kontroly kvality prodávaných potravin vítá, a za dobrý projekt považuje i nedávno
spuštěnou internetovou aplikaci, která má
spotřebitele informovat o nálezech nejakostních, falšovaných a nebezpečných potravin.
Dozorové orgány i ministerstvo zemědělství by
však měly v informacích o zjištěných pochybeních důsledně rozlišovat závažnost prohřešků
a zodpovědnost jednotlivých článků potravinářského řetězce. Za kvalitu potravin totiž nesou odpovědnost všichni účastníci procesu výroby a prodeje – od zemědělců přes výrobce
potravin až po obchodníky. V souvislosti s prohřešky se ale bohužel většinou mluví jen o těch
posledních. Přitom podle údajů jednoho z členů Svazu jde 91 % nedostatků na vrub dodavatelů. Většinou jsou to takové, které nemůže
zjistit zákazník, ani prodejce, tedy kdy složení
potravin neodpovídá tomu, co je uváděno na
obalech. Obchodníci se své zodpovědnosti nezříkají a chtějí se aktivně podílet rovněž na
podpoře odbytu kvalitních tuzemských potravin i od menších regionálních dodavatelů. Je
to totiž ku prospěchu jejich zákazníků, a tím
i v jejich vlastním zájmu.
Zdeněk Juračka
(Autor je prezidentem Svazu obchodu
a cestovního ruchu ČR.)
Softbal pro azyl
Charitativní turnaj v softbalu na podporu
Azylového domu v Havířově uspořádala v polovině letošního srpna Asociace RICS
v České republice (Royal Institution of
Chartered Surveyors). Na akci se podařilo vybrat 160 000 Kč. Do sportovního klání, které se
konalo před Letohrádkem Hvězda v Praze 6, se
zapojilo osm největších poradenských společností v oblasti realit v Praze – CBRE, Colliers
International, Cushman Wakefield, DTZ, Flow
Management, Gardiner Theobald, Jones Lang
LaSalle a Knight Frank. Jejich zástupci ochotně vyměnili byznys za pálky a míčky. Po napínavém souboji se na prvním místě umístil tým
Cushman & Wakefield a druhé vybojoval tým
Jones Lang LaSalle. Asociace RICS věnovala
výtěžek z toho odpoledne na rekonstrukci koupelen a hřišť zmíněného azylového domu.
Azylový dům v Havířově umožňuje překlenout
krizové situace těhotným ženám a matkám
s nezaopatřenými dětmi bez přístřeší. Projekt je
pod záštitou a vedením Armády spásy. Víc informací na: http://www.armadaspasy.cz/havirov/azylovy-dum-pro-matky-s-detmi.
(mv)
management
/ náklad
výtisků
/ www.podnikatel-info.cz
Informace pro
Informace
protoptop
management
firem16 000
/ cílená
distribuce
/ www.epod.cz
/ Letecký/ průmysl
a fleet management
Témata měsíce: Automobilový
PrÛmysl v âRprůmysl
/ Vzdûlávání
Plasty /a Leasing
kompozity
Věda do praxe
j
ode .
r
p
tový blémů
e
n
o
r
Inte bez pr
í
ě
nen
rop
v
E
v
V Olomouci roste centrum transferu moderních technologií
í je ací.
v
t
c
i
r
tevn korpo edou
nová infrastruktura včetně budov
s
ž
s technologickým zázemím pro inDru lnější předs
i
m
stalaci a provoz jedinečných a nánejs ovor s tislave
kladných zařízení, která nám umožh Ros
ní ještě detailnější pohled do nanoz
o
R VD
světa nebo vývoj nových multifunkčních materiálů. Centrum také
SČM ákem.
vytvoří desítky nových pracovních
ř
e
míst, zejména pro mladé vědecké
j
u
Dvo
d
a
pracovníky. V roce 2015 tak bude
ž
v Centru působit víc než sto vědecs po ry
y
n
z arié
ko-výzkumných pracovníků zaměy
b
ý éb
řených na vývoj a aplikaci technolok
s
v
p
gií v praxi. RCPTM je také školicím
o
o
r
z
í
Ev nit v EU.
pracovištěm desítek studentů v mal
gisterských a doktorských studijních
uvo usedy
programech, kteří mohou najít
o
v
uplatnění nejen ve výzkumných
u
l
se s
skupinách Centra, ale především
h sm
c
í
v řadě průmyslových subjektů, s nin
t
i
l
.
a
miž Centrum spolupracuje. V nepoh re tvrtina
c
slední řadě by měly vzniknout nové
ý
č
bn
technologie, které české firmy zařaChy jedna
dí do svých výrobních programů či
ž
a
podnikatelských záměrů. Podle mée
j
ho názoru navíc musí jít o zásadní
2
3
4
7
a globální technologie s vysokou
přidanou hodnotou, které najdou
uplatnění na zahraničních trzích. Jen
tak může být naplněn hlavní cíl programu – zvýšení konkurenceschopnosti České republiky.
9
28i
3
W
BM
.
ace
r
e
en
6. g
ený
ž
o
ohr lní
u
o
s
i j enerá
c
i
n
g
Tech , říká ens ČR
h
dru el Siemšek.
í
it
řed rd Pal
a
e
Edu
ckd
e
l
í
maj le
e
j
o
r
tá
é st eště s .
k
s
Če ětě j zvuk
v
ý
ve s i dobr
velm
dě!
z
o
lo p P ČR
y
b
era tem S kem
č
v
Už ziden Haná
e
S pr slavem ého í.
k
v
Jaro vu čes školst
a
o
o st ickéh
n
tech
11
13
21
Nákladem necelé tři čtvrtě
miliardy korun vzniká
při Univerzitě Palackého
v Olomouci od října předloňského roku Regionální
centrum pokročilých
technologií a materiálů
(RCPTM). Projekt je
dotován Evropskou unií
z Operačního programu
Výzkum a vývoj pro inovace částkou 463 mil. Kč.
Stát na jeho realizaci poskytl 82 mil. Kč a UP se
podílí 192 mil. Kč. O rozhovor jsme požádali generálního ředitele Centra
prof. RNDr. Radka
Zbořila, Ph.D.
Pane profesore, jak vznikla idea
vybudovat RCPTM v Olomouci?
Myšlenka vycházela zejména ze
snahy využít vybudované a progresivní vědecké týmy pracující
v oblasti nanomateriálového, chemického a optického výzkumu na
Přírodovědecké fakultě Univerzity
Palackého. Tyto týmy byly podpořeny v rámci velkých národních
programů tzv. Výzkumných center
a Výzkumných záměrů. Vědecké
zaměření těchto týmů, rozsáhlá
mezinárodní spolupráce, špičkové
experimentální zázemí a četné
zkušenosti ze spolupráce s komerčním sektorem dávaly velké
šance na úspěch v konkurenci desítek dalších projektů.
Projekt je realizován s pomocí
dotace z OP Výzkum a vývoj pro
inovace. Co rozhodlo o tom, že
jste peníze získali a že z téměř tři
čtvrtě miliardy celkových nákladů uhradí většinu Strukturální
fondy EU?
To, že jsme skutečně uspěli, je dílem především velmi dobrých vědeckých výsledků, z nichž řada už
našla komerční uplatnění, stejně jako výsledkem kvalitního základního výzkumu, který se pravidelně
objevuje na stránkách nejprestižnějších světových časopisů. Důležitou
roli sehrála skutečnost, že už v době
podání projektu Centrum disponovalo řadou zcela unikátních zařízení
zejména pro magnetickou charakterizaci materiálů ve velkých magnetických polích nebo mikroskopickou analýzu nanočástic. Jako významný aspekt vnímám i to, že se
v Olomouci sešla nesmírně silná
generace vědců v progresivním věku, kteří spolupracují s nejlepšími
světovými laboratořemi v Evropě,
USA, ale i v Japonsku a Číně.
Cílem Centra je být zdrojem nových poznatků vhodných k transferu do výrobní praxe. V čem
navazuje na dosavadní aktivity
tohoto druhu na UP v Olomouci
a co nového přinese?
Jak jsem se už zmínil, Centrum
zdaleka nevznikalo na zelené louce. Řada předchozích kontaktů
a spoluprací se přenesla a rozšířila
v rámci RCPTM. Existovaly také
úspěšné příklady transferu výsledků do praxe. Pokud jde o to, co nového Centrum přinese, je to určitě
Na jaké obory se RCPTM zaměřuje?
Dominantní část vědeckých aktivit
souvisí s nanomateriály a nanotechnologiemi. Připravujeme nové
materiály především na bázi železa,
stříbra, uhlíku a oxidů kovů.
Testujeme je a v některých případech už i aplikujeme v technologiích čištění vod, biotechnologiích,
v medicínských technologiích jako
kontrastní látky, nosiče léčiv či antimikrobiální činidla. Vyvíjíme nové analytické metody pro studium
nanomateriálů. Vybrané sloučeniny
testujeme v protinádorové terapii.
V rámci optického výzkumu se věnujeme nanofotonice či vývoji
optických prvků pro velká mezinárodní konsorcia studující elementární částice hmoty, vznikající na
urychlovačích (CERN) nebo jako
součást kosmického záření (Pierre
Auger Observatory).
Zabývá se Centrum také základním výzkumem, a jaký bude v jeho činnosti podíl aplikovaného
výzkumu a vývoje?
Centrum se základním výzkumem
samozřejmě zabývá, a to ve významné míře. Zastávám striktní názor, že
špičkový aplikovaný výzkum spojený s transferem technologií nelze realizovat bez úzké vazby na špičkový
základní výzkum. Mimochodem,
když se podíváte na nejúspěšnější
americké univerzity a ústavy z hlediska komercionalizace výsledků jako California Institute of Technology
nebo Cornell University, jsou to i ty,
které dělají také prvotřídní základní
výzkum.
Jen v loňském roce naše centrum
publikovalo přes 150 prací, z velké
části v oblasti základního výzkumu.
Stejně tak jsme uzavřeli řadu zajímavých kontraktů s více než dvěma
desítkami komerčních partnerů.
Dokončení na str. 10
ãerná azurová purpurová Ïlutá
2 /ãervenec–srpen/ 2 0 1 2
Aktuality
Za nákupy v cizině zaplatili občané ČR loni kartou stovky milionů korun
Jídlo, oblečení i šperky
Telegraficky
Dovoz ojetin
Za leden až červenec 2012 bylo
v České republice registrováno
67 189 dovezených ojetých
osobních a 3357 malých užitkových automobilů. Vyvezeno
bylo 14 517 osobních a 2465
užitkových ojetin. Z dovezených osobních vozů mělo 32,69 %
nad 10 let, do 3 let necelých
10 %, od 5 do 10 let 37,33 %,
ale průměrné stáří těchto se odhaduje na 8–9 let. Obdobná situace je při dovozu ojetých malých užitkových automobilů,
kde činí podíl vozidel ve věku
do 3 let jen 14,36 %. Nejvíc
dováženou značkou ojetin byla
Škoda (12 532 ks), pak Ford
(10 102 ks), Volkswagen (8670
ks), Peugeot (4907 ks),
Renault (4059 ks) a Citroën
(3928 ks).
(m)
Nejen sezonní výprodeje, ale i vyšší kvalita za rozumnou cenu lákala
našince k nákupu oblečení v zahraničí. Nakoupili ho za víc než čtvrt
miliardy korun, což bylo o 19 milionů víc, než zaplatili za potraviny.
Nejoblíbenějšími místy pro rodinné
nákupy jsou Německo, Velká Británie
a Slovensko, kde útrata kartou překročila 40 mil. Kč.
I naši občané se už naučili využívat
výhod, které jim poskytuje platební
karta. Především jistotu, že budou
mít potřebnou sumu peněz vždy po
ruce, a nemusejí se tak zatěžovat hledáním nejbližší směnárny nebo bankomatu, kde navíc zaplatí poplatky.
K výjezdu za hranice Čechy láká
i možnost nákupu některých levnějších a kvalitnějších potravin. Za tím
účelem jezdí nejčastěji do okolních
států. V polských, slovenských a německých supermarketech zanechali
v minulém roce útratu kartou přesahující 110 mil. Kč.
Rádi si také v zahraničí pořizují šperky. Návštěva klenotnictví je v loňském roce přišla na víc než 65
mil. Kč. Nejvyšší jednorázovou sumu údajně obdrželo klenotnictví
v Miláně. Jeden nákup kartou tam
vyšel na částku přes 921 tis. Kč. Na
druhém místě byla suma 824 tis. Kč
až z Pekingu. Mezi jednoznačně nej-
oblíbenější místa pro pořízení módních šperků však patří Turecko
a Spojené arabské emiráty.
(vam)
Foto: Archiv
Internetový prodej není bez problémů
Nejméně při čtyřech z pěti kontrol zjišťuje Česká obchodní inspekce nějaké závažné pochybení
Vydává: PROFIL Brno, s. r. o.
Redakce a administrace:
Rosická 1, 602 00 Brno
tel./fax: 543 210 224–225
e-mail: [email protected]
www.epod.cz
Redakce:
Petr Ihm (šéfredaktor)
Miloš Vávrů (zástupce šéfredaktora)
Obchodní oddělení:
Vlasta Piskačová, Tomáš Kovalčík,
Markéta Machanová,
Lucie Hrabálková,
Lucie Podsedníková
Redakční rada listu Podnikatel:
Ing. Petr Dolina, Svaz českých
a moravských výrobních družstev
• Ing. Petr Ihm • Zdeněk Kubín
(předseda), Hospodářská komora
České republiky • Ing. Jiří Kyncl,
Sdružení automobilového průmyslu
• PhDr. Milan Mostýn, Svaz průmyslu a dopravy ČR • Ing. Robert
Toman, Kompass Czech Republic
s.r.o. • Ing. Pavel Tunkl, Svaz
dovozců automobilů • Ing. Irena
Vlčková, Svaz obchodu
a cestovního ruchu ČR
Typografická koncepce:
Vítězslav Švalbach
Grafická úprava:
Martin Kudláček
Tisk:
CTP tisk, spol. s r. o.
Heršpická 6, 639 00 Brno
Z výsledků kontrol e-shopů
Českou obchodní inspekcí
v 1. pololetí 2012 vyplývá,
že těch ne zcela poctivých
je víc. Při 567 kontrolách
internetových obchodů zjistili inspektoři porušení jedné
nebo několika povinností ve
460 případech (tj. v 81,1 %).
Je to dost alarmující, neboť se
zvyšováním počtu spotřebitelů
připojených na internet a jejich
počítačové gramotnosti roste také
množství obchodů uzavíraných
prostřednictvím e-shopů. Tato forma nákupu je pro stále větší počet
lidí pohodlnější, rychlejší a leckdy
i levnější než klasický způsob prodeje. Je však také bezpečnější?
Respektují e-shopy práva spotřebitelů a dodržují zákony stanovené povinnosti? Nebo jejich provozovatelé těží z anonymity internetového prostředí a dopouštějí se tu
menších, jindy větších porušení až
podvodů?
Odpovědi na tyto otázky poskytuje
i monitorování vývoje elektronického obchodování prostřednictvím
internetu a jejich následné kontroly
ze strany ČOI, které probíhá celoročně. Jejich cílem je eliminovat
nežádoucí jednání obchodníků,
které vede k poškozování práv spotřebitelů a podkopává jejich důvěru
v tuto formu obchodování. To má
negativní dopad i na činnost poctivých e-shopů.
V období od 1. 1. do 30. 6. 2012
bylo v rámci kontrolní akce ČOI
provedeno 567 kontrol zaměřených
na nabídku a prodej zboží a poskytování služeb prostřednictvím prostředků komunikace na dálku. Byly
zaměřeny především na plnění povinností vyplývajících prodávajícím ze zákona o ochraně spotřebitele a dalších obecně závazných
právních předpisů.
Porušení právních předpisů bylo
inspektory zjištěno ve 460 případech, což představuje 81,1 % z celkového počtu kontrol. Vysoké procento zjištěných porušení právních
předpisů však není objektivním
měřítkem stavu elektronického obchodování v České republice. Je
výsledkem pravidelného monitoringu nabídky zboží a služeb na internetu, který provádějí jednotlivé
inspektoráty, s tím, že kontroly
jsou prováděny cíleně v rizikových
obchodech, u kterých lze předpokládat, že při své činnosti nedodržují obecně závazné právní předpisy. Vycházejí rovněž z informací
a stížností České obchodní inspekci od spotřebitelské veřejnosti
a z různých dotazů.
Pokuty dosáhly výše 1,3 mil. Kč
Na základě zjištěných porušení
obecně závazných právních předpisů bylo v 1. pololetí roku 2012 internetovým obchodům pravomocně
uloženo 408 pokut v celkové hodnotě 1,3 mil. Kč. Další případy jsou
dosud v šetření nebo uložené pokuty nenabyly právní moci.
Stejně jako v loňském roce, i letos
bylo při kontrolách nejčastěji zjišťováno porušení povinností stanovených prodávajícímu zákonem
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Většina nedostatků je cha-
Inspektorát
Počet kontrol
se zjištěním
zjištění v %
100
79
79,0 %
Jihočeský a Vysočina
69
56
81,2 %
Plzeňský a Karlovarský
64
36
56,3 %
Ústecký a Liberecký
40
33
82,5 %
Královéhradecký a Pardubický
43
42
97,7 %
134
108
80,6 %
Středočeský a Hl. město Praha
Jihomoravský a Zlínský
Moravskoslezský a Olomoucký
117
106
90,6 %
Celkem
567
460
81,1 %
Výsledky kontrol provedených inspektoráty ČOI v 1. pololetí 2012.
rakteristická právě pro prodej prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.
Nejčastěji – v téměř polovině zjištění, prokázali inspektoři prodávajícím porušení zákazu používání
nekalých obchodních praktik,
resp. klamavých obchodních praktik. Ve většině případů šlo o neposkytnutí zákonem stanovených informací, případně o poskytnutí neúplných či jinak zavádějících údajů, ať už o prodávajícím, o podmínkách uzavření smlouvy, nebo
o uplatnění práv z této smlouvy
vyplývajících. Druhým nejvíc porušovaným ustanovením zákona
o ochraně spotřebitele byla povinnost prodávajícího řádně informovat spotřebitele o podmínkách reklamace (tj. uplatnění práva z odpovědnosti za vady výrobků a služeb,
včetně podmínek uplatnění rozporu
s kupní smlouvou) – plná třetina
zjištění. Dalším častým nedostatkem bylo nedodržování povinností
při přijetí a vyřízení reklamace,
včetně nerespektování zákonem stanovené lhůty k jejímu vyřízení.
Výsledky kontrol v první polovině
roku 2012 potvrdily i to, že některým provozovatelům chybí jakékoliv právní povědomí o jejich povinnostech a že své zákazníky velmi
často poškozují a krátí na jejich
právech. V některých případech se
zjištěnými praktikami provozovatelů e-shopů zabývají orgány činné
v trestním řízení.
Česká obchodí inspekce proto doporučuje spotřebitelům, aby před
nákupem v e-shopu ověřovali jeho
serióznost a pravdivost informací
o prodejci, neposkytovali při uzavírání kupní smlouvy citlivé informace o svých poměrech, ani nedávali přístup ke svým kreditním
kartám. Informace o nákupech
v e-shopech se sídlem mimo území
ČR a jejich rizicích jsou na webových stránkách Evropského spotřebitelského centra http://www.evropskyspotrebitel.cz/.
Zdroj: ČOI
(mv)
Čtvrtý na trhu?
Distribuce:
5P agency, s. r. o.
U Sýpky 555, 664 61 Rajhradice
.
Placená prezentace
Podávání novinových zásilek
povoleno Českou poštou, s. p.,
OZJM Ředitelství v Brně
č.j. P/2 – 1241/98, ze dne 5. 3. 1998
ISSN 1211–815x • MK ČR E 7717
Uzávěrka tohoto čísla: 22. 8. 2012
Tištěný a distribuovaný náklad
ověřuje ABC ČR, člen IF ABC.
Nevyžádané rukopisy se nevracejí.
Jen prostřednictvím platebních karet utratili v roce 2011
občané ČR v zahraničí téměř
682 mil. Kč. Vydali je za potraviny, oblečení, boty, ale
nakupovali i šperky. Zdá se,
že internet zdaleka ještě není
neomezeným vládcem nákupů. Lidé stále vyhledávají
osobní kontakt a možnost danou věc si na místě vyzkoušet.
Tendr na nového mobilního
operátora vypsal nedávno
Český telekomunikační
úřad. Stát si od toho
slibuje přísun miliard
korun do své kasy.
Co na to však říkají zákazníci a jaký
by měl už čtvrtý poskytovatel mobilních služeb u nás být? Podle výzkumu GfK je sedm z deseti lidí se současným mobilním operátorem spokojeno. Ale stejné procento by se nebránilo nabídce od nového. Zájem
o něj je celorepublikový; v žádném
kraji není větší než v jiném. Totéž
platí pro různé věkové i příjmové kategorie. A také pro poměrně vysoké
procento žen (60 %), které by novou
nabídku posoudily. Největším lákadlem pro všechny by byla především
bezkonkurenčně nízká cena a ostatní
retro slevy. Věrnostní program a bonusy, přehlednější vyúčtování, jednodušší struktura poplatků, studentské
tarify, tarify pro mladé a překvapivě
i zvýhodněné ceny přístrojů pro ně
v tom případě nejsou tak důležité.
A kdo by měl novým poskytovatelem mobilních služeb být? Podle
názorů zákazníků silná zahraniční
nebo domácí telekomunikační společnost.
(am)
Kresba: Lubomír Vaněk
černá azurová purpurová žlutá
ãervenec–srpen/2012/
3
V˘robní druÏstva
Družstevnictví je v Evropě nejsilnější korporací ze všech forem podnikání
Pro OSN má perspektivu
Organizace spojených národů vyhlásila rok 2012 Mezinárodním rokem družstev.
Evropské společenství zcela
oficiálně spatřuje v družstevnictví jedno z možných
východisek z krizového vývoje ekonomiky, a také proto zní slogan Mezinárodního
roku družstev „Družstevní
podniky budují lepší svět!“
O významu této myšlenky
jsme hovořili s předsedou
Svazu českých a moravských výrobních družstev
(SČMVD) JUDr. Rostislavem Dvořákem.
Pane předsedo, česká a moravská
výrobní družstva mají víc než
stoletou tradici. Co považujete za
jejich hlavní ekonomický a sociální přínos v minulosti i současnosti a jaký mají potenciál do budoucna?
Nejen výrobní družstva, ale družstevnictví jako takové má výrazně
starší tradici než většina dnes známých typů obchodních společností. Výrobní družstva vždycky tvořila v hospodářské struktuře evropských zemí skupinu tak zvaných
středních a malých firem a ve standardních ekonomikách jsou právě
střední a malé firmy ekonomickou
páteří hospodářství. Taková situace je například ve Spolkové republice Německo, kde je družstevní
sektor nejsilnější z celé Evropy.
Česká republika se k takové úrovni
musí postupně propracovat, a právě v tom vidím budoucí potenciál
družstevnictví, výrobní družstva
nevyjímaje.
Proč zrovna družstevní podniky?
Pracoval jsem celý život ve výrobě,
a mohu tedy srovnávat. Nynější
hospodářská krize není jen krizí
ekonomickou, ale i krizí společenských vztahů. Ze života lidské společnosti se vytrácejí hodnoty, na
kterých naši předci stavěli a vážili
si jich. Morálka a úcta ke vzdělání,
čestné jednání, osobní odpovědnost, smysl pro spravedlnost …
Mohu vás ujistit, že v pracovních
kolektivech ve výrobních družstvech jsou mezilidské vztahy výrazně lepší než v jiných typech obchodních společností. Není to dáno
majetkovými vztahy, protože jsou
i družstva s několika sty pracovníků
a členů, kde drží majoritu například
jediný člen. Spočívá to ve vzájemné
úctě lidí, která má kořeny ve společném překonávání často i existenčních problémů jak v minulosti,
tak v současnosti, v loajalitě k firmě a ve férovém jednání, ale to by
bylo na dlouhý rozbor.
Určitá část našich politiků i veřejnosti stále považuje družstva
ve srovnání s jinými druhy obchodních společností, např. s.r.o.,
za „méněcenný“ způsob podnikání. Jak byste jim oponoval?
Ačkoliv jsou u nás družstva často
vnímána jako jakýsi produkt so-
družstva, oděvní, pletařská, družstva s výrobou chemických a kosmetických výrobků, elektroinstalačních materiálů, hraček, skla, keramiky, družstva provozující prodej
a servis automobilů … Objem produkce je v desítkách miliard korun
a velkou část tvoří export. SČMVD
sdružuje 215 družstev, od malých
s obratem výroby v řádu milionů až
po velké firmy s miliardovými obraty. Našimi členy je také několik
desítek družstev, která zaměstnávají víc než 50 % pracovníků se ztíženou pracovní schopností, a zajišťují
tak společenskou integraci hendikepovaných občanů a plní důležitou sociální roli.
JUDr. Rostislav Dvořák.
cializace za minulého režimu, není
tomu tak. Dokonce i mezi těmi zemědělskými je dnes řada moderních a prosperujících, i když byla
v posledních dvaceti letech hodně
zdecimována, což považuji za jednu z mnoha chyb národohospodářské politiky minulých vlád, ale i té
současné. Kromě nich však u nás
působí také jiná družstva, např. výrobní, spotřební a bytová. A ta rozhodně nejsou produktem reálného
socialismu, jak se chybně domnívají dokonce i někteří představitelé státní správy, ale vznikala a fungují od prvopočátků kapitalistické
éry. Jde o jeden z nejstarších historií ověřených typů obchodních
společností. Je to tedy věc vzdělání a osvěty.
Názor, že je družstevní forma „méněcenným“ způsobem podnikání
nelze označit jinak než jako směšný, možná postsocialistický pohled, protože jím trpí lidé zejména
v zemích bývalého východního
bloku. V Evropě je družstevnictví
nejsilnější korporací ze všech forem podnikání, o čemž svědčí 130
milionů členů družstev, 60 tisíc
podniků a 6 milionů zaměstnanců.
Až v Česku nahradíme stále přítomný ideologický patos zdravým
rozumem, stane se družstvo častou
volbou podnikatelů při zakládání
obchodních společností. Stačí si
pročíst obchodní zákoník nebo zavolat na odbor podnikatelských
služeb SČMVD (www.scmvd.cz ),
kde zájemcům rádi vysvětlíme,
proč zvolit právě formu výrobního
družstva, a do detailu poradíme jak
postupovat.
SČMVD je jedním ze čtyř svazů
sdružených v Družstevní Asociaci ČR. Jaká je jeho současná síla
z hlediska počtu členů, objemu
výroby i exportu a podílu na průmyslové výrobě a službách v ČR?
Výrobní družstva podnikají ve velmi široké škále odvětví. Máme stavební výrobní družstva, která vám
dodají na klíč rodinný dům, nebo
i firemní objekty, dále strojírenská
družstva, která vyrábějí kompresory, roboty, automatické linky, kancelářské stroje, kontejnery nebo díly pro automobilový průmysl, ale
také dřevařská družstva s miliardovými objemy výroby dřevotřískových desek a dílců, nábytkářská
Vidíte nějaký potenciál pro větší
rozšíření družstevního způsobu
podnikání u nás a v čem by případně bylo třeba zlepšit předpoklady pro něj?
Je to otázka vzdělání a osvěty, aby
si zejména budoucí podnikatelé
uvědomili, jaké mají s družstvem
coby obchodní společností možnosti. Tak, jak nám klesá úroveň
vzdělání v matematice a také finanční gramotnost je děsivá, tak
na školách chybí praktická informatika o podnikání. Rovněž podpora malých a středních podniků
státem je zcela nedostatečná.
V rámci možností našeho svazu
hledáme různé cesty, jak podmínky v podnikání výrobních družstev
zlepšit. Jednou z těch nových je
například realizace projektu přes
Družstvo Evropa. Na letošní červnové konferenci v Bruselu jsem
předložil návrh projektu, který by
měl zajistit komunikační vazby
družstev v celé EU, vedoucí k realizaci nabídek, poptávek a kooperací. Účastníky konference projekt zaujal a podpořili jej svým
usnesením. Představte si ten obrovský potenciál, který v evropských výrobních družstvech je.
Víte například, že firma Fagor,
která dodává elektrické spotřebiče
pro domácnost do obchodů v celé
ČR a v Evropě, je družstvo? Nebo
že naše Sněžka Náchod dosahuje
téměř dvou miliard korun ročního
obratu, že nejlepší vinaři ve Wachau v Rakousku vytvořili výrobní družstva?
Jaké výhody by mohlo české ekonomice a společnosti přinést větší
rozšíření družstev, mj. i s ohledem na přetrvávající ekonomickou recesi?
Každý průměrný ekonom ví, že základ ekonomiky a financování státu
tvoří malé a střední firmy, a proto je
také rozumné vlády velmi významně podporují. Vezměme si příklad
z Německa nebo Francie. V České
republice jsme dlouhá léta diskutovali o tom, že nechceme být „montovnou“ pro zahraniční firmy, až
jsme se jí stali. Naše vlády pod heslem zvýšení přílivu zahraničního
kapitálu podporovaly vznik gigantů, a vlastní průmysl a malé a střední firmy zanedbaly, respektive nedostatečně podporovaly. Čím dřív
se to změní, tím méně se nám to
v budoucnosti vymstí.
DRUŽSTEVNÍ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
●
●
sdružuje 1249 členských družstev
členská družstva zaměstnávají 48 752 pracovníků
a sdružují 722 205 členů
DA ČR je členem mezinárodního družstevního
sdružení Družstva Evropa
v Evropě je 160 000 družstev
družstva zaměstnávají 5 400 000 pracovníků
a sdružují 120 000 000 členů
● 300 největších družstev na světě dociluje
obratu 1,6 bil. USD
●
●
Členská družstva SČMVD jsou
také výraznými zaměstnavateli,
a to i osob se změněnou pracovní
schopností. Můžete uvést konkrétní čísla a to, s jakým trendem
v tomto směru počítáte do budoucna?
Svaz je jedním z nejdůležitějších
zaměstnavatelů zdravotně postižených osob v ČR. V současné době
jsou naši odborní pracovníci a zástupci výrobních družstev invalidů,
členy týmů při Ministerstvu práce
a sociálních věcí ČR a hledají s pracovníky ministerstva cesty, jak při
realizaci úsporných opatření nepoškodit možnosti pracovní a sociální
integrace osob se ztíženou pracovní
schopností do společnosti. To je
velmi citlivá věc, a tady nesmíme
připustit chyby, které by byly v případě těchto lidí doslova nenapravitelné. Spolupracujeme také s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR. Předseda vlády je zároveň předsedou Vládního výboru
pro zdravotně postižené, a proto věřím, že se najde řešení, kde zvítězí
zdravý rozum nad snahou šetřit za
každou cenu.
V polovině června t. r. váš svaz
vyhlásil výsledky 1. ročníku soutěže Výrobní družstvo roku. Setkala se s nějakým ohlasem
i u zákazníků vítězných firem?
Na ohlasy zákazníků je ještě asi
brzy, ale soutěž jsme otevřeli se
záměrem ocenit a prezentovat
družstva, která patří mezi přední
podnikatelské subjekty v České republice. Hodnocení probíhá ve
dvou kategoriích, a to standardních výrobních družstev, a výrobních družstev invalidů. Díky vynikajícím hospodářským výsledkům
roku 2011 se na prvních příčkách
umístila družstva Sněžka Náchod
a Obzor Zlín. Jejich předsedům
Ing. Miloslavu Čermákovi a Václavu Pšejovi jsem na valném shromáždění SČMVD v Nymburku
předal zlaté odznaky pro členy jejich představenstev. Soutěž bude
v následujících letech pokračovat.
Mezi výrobními družstvy máme
hodně úspěšných firem, jejichž
představitele najdete i mezi vítězi
celorepublikových soutěžích podnikatelů, jako je Manažer roku,
Podnikatel roku, nebo na žebříčku
Českých 100 nejlepších a dalších.
Že si všímáme jejich dobrých výsledků, je to nejmenší, co pro ně
můžeme udělat.
Už 13 let udělujete ocenění také
v oblasti designu a pět let za inovační aktivity družstev. Co je jejich konkrétním výsledkem?
Jde především o povzbuzení
a podporu inovačních aktivit družstev. Výrobní družstva jsou konkurenceschopná, což dokazují nejen na trzích Evropy. Ocenění
v kategorii DESIGN VD a INOVACE VD jsou přehlídkou schopností a umu návrhářů, designérů
a všech zúčastněných pracovníků
družstev. Veřejnost je s oceněnými
produkty seznámena prostřednictvím médií, takže vítězní výrobci
a jejich produkty se snáze dostávají do podvědomí zákazníků
a obchodních partnerů.
Valné shromáždění OSN vyhlásilo
letošní rok Mezinárodním rokem
družstev. Chystá Svaz českých
a moravských výrobních družstev
a celá Družstevní Asociace ČR nějaké konkrétní akce, kterými by
připomenula širší veřejnosti tuto
událost i význam družstev pro
českou i světovou ekonomiku?
Mezinárodní rok družstev provází
celá plejáda mezinárodních akcí
podporovaných vládami nejen
v Evropě, ale na celém světě, ani
ČR nebude výjimkou. V současné
době probíhají akce v Manchesteru
– kolébce družstevnictví, Bruselu
a kyperské Nikósii.
Mezinárodní družstevní svaz letos
připravil nový projekt Stories.coop.
Jde o digitální kampaň, která si klade za cíl představovat příběhy družstev z celého světa. Byla zahájena
při příležitosti Mezinárodního roku
družstev 2012. Jejím cílem je zvýšit
povědomí o družstvech v celé jejich
rozmanitosti. V roce 2012 je vybírán jeden příběh pro každý den jako
„příběh dne“ a zobrazuje se na domovské stránce www.stories.coop
a na www.2012.coop, což jsou oficiální webové stránky OSN roku
2012. Naše výrobní družstva tam jako první výborně reprezentuje Dřevojas Svitavy, výrobce koupelnového nábytku, jehož předseda představenstva Ing. Zdeněk Blažek získal
za vynikající výsledky v roce 2011
titul v soutěži Manažer roku v odvětví výroby nábytku a byl pátý mezi
deseti nejlepšími manažery ČR.
Věřím, že představitelé vlády a parlamentu přijmou mé pozvání na mítink s představiteli našich družstevních svazů a zástupci evropských
družstev, který chystáme na 16. 11.
2012 v TOP Hotelu Praha jako vyvrcholení Mezinárodního roku
družstev. V duchu tohoto roku se
ponese i Družstevní den na výstavě
Země živitelka v Českých Budějovicích a celkové zhodnocení chceme udělat se zástupci tisku na
dvoudenní akci v našem hotelu Kriváň v Mariánských lázních letos
v prosinci.
Miloš Vávrů
www.scmvd.cz
černá azurová purpurová žlutá
4 /ãer ven ec– s rpen /2012
H o s p o d á fi s k á p o l i t i k a
Evropský byznys požaduje uvolnit vízové bariéry se sousedy EU
Jsou brzdou podnikání
Zaměstnavatelské a podnikatelské svazy z devíti
evropských zemí vydali nedávno společné prohlášení,
v němž požadují rozsáhlou
liberalizaci vydávání víz pro
země, sousedící s Evropskou
unií. Mezi signatáři jsou
svazy a asociace z Německa,
Francie, Dánska, Finska,
Itálie, Polska, ze Španělska
a z Turecka, a také Svaz
průmyslu a dopravy ČR.
Signatáři, kteří zastupují víc než milion firem, žádají vlády schengenského prostoru, stejně jako Evropskou
komisi, aby byla s Ruskem, Tureckem, Ukrajinou a Moldavskou republikou uzavřena jednání, jejichž cílem bude vzájemná liberalizace obchodní vízové povinnosti. Požadují
jednání se všemi zbývajícími zeměmi Východního partnerství, včetně
Kazachstánu. Apelují na politiky, aby
tato jednání zahájili co nejdříve.
Podle společného postoje evropských svazů a asociací je dosavadní
stav obchodní vízové povinnosti
značnou překážkou mezinárodního
obchodu. Jejich liberalizace by
mohla podpořit vzájemné vazby
byznysu a v důsledku i ekonomický
růst a vytváření pracovních míst.
Co preferují
Pro české zákazníky je nejdůležitější
kvalita (61 %), ale samozřejmě vztažená k odpovídající ceně. Přes tři čtvrtiny
upřednostňují české výrobky, o kterých si myslí, že jsou stejně dobré, nebo kvalitnější než zahraniční konkurence. I když značky kvality zatím nezískaly v rozhodování stejnou váhu jako v zahraničí, je např. Program Česká
kvalita pro 83 % spotřebitelů (z těch,
kteří ho znají) dostatečnou garancí
kvality výrobku či služby. Téměř 70 %
spotřebitelů by uvítalo nezávislé značení kvality a absolutní většina by podpořila jeho financování z veřejných
zdrojů. Nedávný průzkum ukázal, že
čeští spotřebitelé nadále věří především českým výrobkům: v 75 % respondentů vzbuzuje i pouhý název
Česká kvalita důvěru a 73 % dotazovaných by dalo takto označenému výrobku při nákupu přednost. Větší podpora
Programu Česká kvalita by tak naplnila přání spotřebitelů a pomohla zejména českým podnikatelům k získání většího podílu na domácím trhu.
(tz)
ních víz v sousedících zemích s Evropskou unií jsou neustále překážkou mezinárodního obchodu a jejich liberalizace je jednou z podmínek pro růst a vytváření pracovních
míst,“ píše se v prohlášení.
Bezprostředním impulsem pro společné prohlášení je skutečnost, že
od 27. července t. r. mají obyvatelé
Kaliningradu a sousedních polských vojvodství možnost překročit
hranici mezi Polskem a Ruskem
bez vízové povinnosti.
Svaz průmyslu a dopravy ČR zastupuje zájmy 1600 tuzemských firem,
které jsou výrazně exportně orientované.
„Náš svaz liberalizaci požadavků
v udělování obchodních víz pro Rusko a další země sousedící s Evropskou unií podporuje. Vízové bariéry
jsou jednou z hlavních překážek obchodu a investic a komplikují interakci mezi občany a podnikateli
Ruska a sedmadvacítky, což má nepříznivý dopad na evropské podniky.
Liberalizace vízového režimu s východní Evropou podpoří konkurenceschopnost podniků EU,“ uvedl Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy České republiky.
V prohlášení signatářů se uvádí, že
evropské společnosti budou muset
prohloubit své hospodářské a obchodní partnerství mimo současné hranice
Evropské unie s cílem posílit své pozice v mezinárodní konkurenci.
„Vytvoření koordinovaného ekonomického prostoru od Lisabonu po
Vladivostok je jedním z nejdůležitějších úkolů nadcházejícího desetiletí. Požadavky pro udělení obchod-
Za „zelený systém“
Zavést do české legislativy
možnost výkonu práce
na základě podnikatelského
vztahu, tzv. zelený systém,
navrhuje Hospodářská
komora ČR. Jedná o tom
s Ministerstvem práce
a sociálních věci ČR.
Tato pracovněprávní úprava by měla pomoci drobným podnikatelům
legálním způsobem se vyhnout zastřenému pracovnímu poměru, tzv.
švarcsystému. A zároveň zavést
spravedlivější postavení těchto pracovníků vůči ostatním zaměstnancům či podnikatelům z hlediska
platby daní z příjmu a odvodů na
zdravotní a sociální pojištění.
Výsledkem by mělo být rovněž
zpružnění trhu práce tak, aby podnikatelé mohli snáz nacházet vhodné
pracovníky, a současně se i částečně
snížila dnešní poměrně vysoká neza-
městnanost. Tímto způsobem by
mohly být realizovány například sezonní práce ve specifických odvětvích, jako je např. stavebnictví, cestovní ruch či zemědělství, ale i řada
dalších činností.
HK ČR apeluje, aby navrhované
úpravy byly s MPSV projednány pokud možno do konce tohoto roku,
odpovídající změny zákoníku práce
a další legislativy připraveny v průběhu roku příštího, aby tak mohly
platit už od ledna 2014.
Komora se zabývá také problematikou
nelegální práce. Považuje ji za velmi
nežádoucí jev, ohrožující ostatní poctivé podnikatele i celou českou ekonomiku. Proto vítá aktivity MPSV k potlačení nelegálního zaměstnávání, nicméně na druhé straně kritizuje tvrdý
postup, který v určitých případech
v rámci kontrol realizují inspektoři
práce. Požaduje citlivý a spravedlivý
přístup k podnikatelům v jejich průběhu, aby pro ně nebyl likvidační. (hk)
Náklady ve stovkách milionů eur
Obchodní víza značně finančně
a časově zatěžují podnikání. Evropské podniky pociťují jejich negativní dopad po celém světě, přičemž
náklady činí stovky milionů eur
ročně. Existence vzájemné vízové
povinnosti omezuje také investice.
Vízové bariéry jsou překážkou i pro
výměnu názorů a hodnot.
Finanční a nehmotné škody způsobené evropským společnostem
v důsledku vízové povinnosti jsou
každý rok s ohledem na účel vízové
politiky zcela nepřiměřené. Uvolnění vízového režimu tak, jako tomu
bylo v případě států západního Balkánu, může být přitom impulzem
k rozšíření těchto snah v dlouhodobém horizontu na ostatní státy.
V prohlášení signatáři žádají vlády
a parlamenty schengenského prostoru, stejně jako Evropskou komisi a Evropský parlament, aby:
- byla co nejdříve uzavřena jednání
s Moldavskou republikou, Ruskem, Tureckem a Ukrajinou o vzájemné liberalizaci požadavků obchodních víz, pokud jde o pobyty
do 90 dnů;
- bylo zahájeno jednání, pokud jde
o uvolnění požadavků obchodních
víz se zbývajícími zeměmi východní partnerství (tj. Arménie,
Ázerbájdžán, Gruzie, Kazachstán),
a to co nejdřív;
- došlo k odstranění překážek vydávání obchodních víz s výše uvedenými státy do roku 2018.
Pokud jde o bezprostřední opatření
na základě kodexu Společenství
o vízech, signatáři příslušné orgány
žádají, aby:
- urychlily vyřizování žádostí o vízum
prostřednictvím postupného snižování všech potřebných dokladů;
- ustoupily od požadavku na dodávání originálních podkladů (možnost požádat o víza e-mailem nebo on-line);
- upustily od praxe, kdy se žadatel
musí osobně dostavit na konzulát;
- zvýšily počet vydaných víz s platností na víc let – až 5 let;
- snížily poplatky za víza;
- zavedly možnost rychlých vydávání obchodních víz pro krátké
výlety a možnost vydávat obchodní víza přímo na hranici.
Signatáři vyzvali podnikatelská
sdružení v celé Evropské unii a s ní
sousedících zemích, aby se k této
iniciativě přidaly a předaly požadavek osobám, které jsou za regulaci
obchodních víz v příslušných zemích odpovědné.
(sp)
Foto: archiv
Právní poradna
Pár slov o směnce a jejím využití
Směnka je písemný závazek
k zaplacení peněžité částky určité osobě. Proto půjčujete-li
peníze, přimějte dlužníka k jejímu podpisu.
Získáte tím zajištění dluhu a zjednodušíte si svou pozici. K vytvoření
směnky přitom postačí tužka a papír.
Hlavní výhoda směnky spočívá
v tom, že je s ní vymáhání dluhu
soudní cestou podstatně jednodušší
a rychlejší. Stačí, abyste soudu předložili originál směnky. Pak bude na
dlužníkovi, aby prokázal, že povinnost k zaplacení nemá, a na toto prokázání mu soud poskytne pouhé tři
dny. Pokud jste naopak směnku po-
depsali jako dlužník, dbejte na to,
aby při zaplacení dluhu věřitel na
směnku dopsal potvrzení o zaplacení. Jinak se vystavíte riziku, že bude
třetí osoba, na kterou původní věřitel
směnku převede, po vás (úspěšně)
vymáhat zaplacení směnky podruhé.
Podepisujete-li směnku za zaměstnavatele či za vaši firmu, musí být
u podpisu uveden i název zaměstnavatele či firmy, jinak se směnečným
dlužníkem stanete sami. Pro zaměstnavatele je špatnou zprávou, že si své
pohledávky vůči zaměstnancům
směnkou zajistit nemohou – taková
směnka by byla neplatná. Podle zákoníku práce totiž zaměstnavatel nemůže zřídit, až na výjimky, zajištění
závazku v pracovněprávním vztahu.
Iva Frömlová, advokátka
www.advokatCR.cz
Dvě třetiny MSP plánují investice do rozvoje
Zatímco ještě loni bylo pro
malé a střední podniky
(MSP) nejdůležitějším faktorem žádosti o úvěr to,
zda jim bude banka ochotna
půjčku vůbec poskytnout,
dnes jsou přesvědčeny o své
ekonomické stabilitě a kladou si konkrétní podmínky.
Podle výsledků 17. průzkumu Asociace malých a středních podniků
a živnostníků ČR a ČSOB je pro
80 % jejích členů hlavním kritériem výše úrokové sazby, která rozhoduje o tom, jestli o úvěr v bance
vůbec požádají.
„Změna přístupu k výběru vhodného úvěru pramení především ze
skutečnosti, že si firmy víc věří
a jsou přesvědčeny, že budou pro
banku atraktivními klienty. Proto se
Počet zaměstnanců
Obor činnosti
44 % – méně než 10
45 % – služby
50 % – 11 až 20
18 % – obchod
4 % – 21 až 50
31 % – výroba
2 % – neuvedlo
4 % – zemědělství
1 % – instituce
1 % – věda a výzkum
Vzorek respondentů průzkumu podle
počtu zaměstnanců a podle oborů.
více zajímají o náklady, které budou s úvěrem spojeny,“ říká Roman
Kracík, výkonný ředitel pobočkové
sítě SME ČSOB.
Při výběru poskytovatele úvěru firmy kladou také značný důraz na
výši poplatků (66 %), jednoduchost
administrativy (63 %) a rychlost
poskytnutí požadovaných finančních prostředků (60 %).
Společně se změnou přístupu
k půjčce se mění i způsob řízení firmy, jehož přirozenou součástí se
stává elektronické bankovnictví.
Tento způsob komunikace s bankou
vyhovuje téměř 70 % malých
a středních podniků.
„Důvodem je především úspora času, která je v menších firmách s několika zaměstnanci považována za
rozhodující ukazatel při výběru nabízeného produktu,“ vysvětluje Karel Havlíček, předseda představenstva AMSP ČR. Podle Romana
Kracíka však obliba internetu platí
jen pro každodenní agendu. Pokud
ale firmy chtějí řešit úvěry nebo náročnější finanční operace, preferují
návštěvu banky a konzultaci se
svým bankéřem.
Potvrzují to i zjištění průzkumu.
Ukázala totiž, že jestli si představitelé MSP na bance něčeho cení, je
to především osobní přístup banké-
řů a nabídka šitá přímo na míru jejich potřebám. Většina firem se naopak domnívá, že nepotřebuje radit
ohledně zhodnocování volných finančních prostředků, např. nabízení obchodů s akciemi nebo finančními deriváty. „Vysvětlení je nasnadě,“ říká Karel Havlíček, „firmy buď nemají volné peníze, nebo
jsou schopny většího zhodnocení
vlastními silami.“
Kromě toho téměř dvě třetiny respondentů plánují v letošním roce
investovat do své obchodní činnosti. Ve snaze zvýšit svou konkurenceschopnost a prodat výrobky
plánuje 39 % dotázaných vložit
peníze do distribuční sítě a technologie výroby. Světová finanční krize je totiž přivedla k praxi, že nejjistější formou platby je financování z vlastních zdrojů. Přitom ještě před pěti lety byl nejčastější formou financování bankovní úvěr.
Dnes jsou daleko obezřetnější ve
financování investic cizími zdroji,
aby nebyly při výpadku tržeb tolik
zranitelné.
Roste také popularita využívání peněz získaných v rámci dotačních
programů na podporu podnikání financovaných ze strukturálních fondů Evropské unie a státního rozpočtu ČR. O tomto způsobu získání
prostředků pro své aktivity uvažuje
třetina firem ze segmentu MSP.
V průzkumu se vyjádřilo 600 majitelů či jednatelů MSP z několika
oborů (viz tab.) z celé ČR s ročním
obratem 10 až 40 mil. Kč.
Zdroj: AMSP ČR
(vm)
Nepřehlédněte:
www.komora.cz
ceskakvalita.cz
www.amsp.cz
černá azurová purpurová žlutá
ãervenec-srpen/2012/
5
PrÛmysl a doprava
Lépe, ale jak dlouho?
Produkce motorových vozidel v ČR za 1. pololetí roku 2012 meziročně vzrostla o 4,9 %
V České republice bylo
během 1. pololetí 2012
vyrobeno 675 754 silničních
vozidel, z toho 666 034 motorových a 9720 přípojných.
Produkce osobních automobilů dosáhla 662 529 ks, což
je proti stejnému období
roku 2011 nárůst o 4,8 %.
Výsledný růst výroby vozidel za
1. pololetí byl však nižší než ten, který byl vykázán za 1. čtvrtletí t. r.
„Vývoj na evropských trzích, kam
směřuje většina produkce vozidel
Kategorie
Osobní a malá užitková
vyráběných v České republice, není
příznivý. Za první pololetí došlo na
těchto trzích (EU27 + EFTA) k poklesu prvních registrací osobních automobilů o víc než 6 %, což představuje pokles prodejů asi o 460 000 ks.
Je logické, že této situaci se musí
pružně přizpůsobovat i evropská výroba vozidel“, uvedl k tomu prezident AutoSAP Ing. Martin Jahn.
V ČR však naštěstí zatím nedochází k poklesu produkce osobních automobilů, jako je tomu v řadě jiných zemí. I když byl růst výroby
v 1. pololetí t. r. relativně nižší než
loni, šlo o dosud nejvyšší dosažený
objem v tomto období.
1. pol. 2012
1. pol. 2011
Index
662 529
632 245
104,8
Nákladní
734
638
115,1
Autobusy
1 477
1 469
100,6
1 294
586
219,7
666 034
634 941
100,5
Motocykly
Motorová celkem
Přípojná vozidla
9 720
12 083
80,4
Silniční celkem
675 754
647 024
104,4
Výroba silničních vozidel v ČR za 1. pololetí roku 2012/2011.
Diferencovaný je vývoj v tuzemských automobilkách. Zatímco společnosti Škoda Auto a HMMC
Nošovice produkci stále zvyšují,
v TPCA Czech se snižuje.
Pokud jde o autobusy, v lednu až červenci 2012 jich bylo v ČR vyrobeno
1477, meziročně o 8 ks (+0,54 %)
víc. Na tomto počtu se podíleli tři výrobci – Iveco Czech Republic (1273
ks), SOR Libchavy (184 ks) a KH
motor Centrum Opava (20 ks).
Proti loňské první polovině roku
vzrostla také výroba nákladních
vozidel, a to na 734 ks, tedy o 15 %
(+96 ks). Zejména díky pozitivnímu vývoji ve společnosti AALM
(Avia Ashok Leyland Motors), jejíž produkce se zvýšila téměř o 80 %.
Smutným jevem je, že se naše nákladní automobily (AALM a Tatra)
v žádoucí míře neuplatňují na domácím trhu.
Relativně vysoký růst výroby byl
zaznamenán u motocyklů, když firma JAWA Moto zvýšila svou produkci na 1294 strojů, což je meziročně téměř o 120 % víc.
Velmi dobře se vedlo producentům
v kategorii velkých přípojných vozidel, kde došlo k růstu o 41,7 %, tedy
na 789 ks. A to u obou hlavních vý-
Škoda Octavia byla i v první polovině t. r. nejprodávanějším vozem na trhu ČR s počtem
12 921 prvních registrací (podíl 13,7 %).
Foto: Škoda Auto
robců, jak u firmy PANAV (+80,5 %),
tak u společnosti Schwarzmüller
(+20,7 %). Malých přípojných vozidel bylo vyrobeno 8931, což představuje meziroční pokles o 22,5 %.
Výsledky za 1. pololetí roku 2012
nasvědčují tomu, že by si český
Svaz průmyslu na MSV 2012 v Brně
Tak jako každým rokem,
i letos se bude Svaz průmyslu
a dopravy ČR aktivně prezentovat na Mezinárodním
strojírenském veletrhu v Brně
(10.–14. 9.). Své sídlo rozloží
v pavilonu Z, stánek 38.
Tradiční pevnou součástí zahajovacího dne veletrhu bude i tentokrát
Sněm SP ČR. Členové Svazu na
něm dostanou příležitost diskutovat
s předsedou vlády Petrem Nečasem,
ministry, zástupci Parlamentu ČR,
Senátu ČR a finanční i akademické
sféry. Hovořit by se mělo zejména
o čtyřech hlavních oblastech ovlivňující konkurenceschopnost českých
firem – legislativě, energetice, trhu
práce a vzdělávání. Akce se bude konat 10. září od 13.30 hod. v Rotundě
pavilonu A.
Originální India Show
Letošní strojírenský veletrh bude ve
znamení Indie, která je partnerskou
zemí MSV 2012. V rámci toho se
uskuteční tzv. India Show, což je
nejvyšší forma oficiální obchodní
a ekonomické prezentace Indie v zahraničí. V letošním roce se koná
pouze v České republice a Japonsku.
Na veletrh tak přijede početná delegace indických firem vedená tamním
ministrem obchodu. SP ČR proto ve
spolupráci s MPO, Velvyslanectvím
ČR v Indii a Veletrhy Brno organizuje Česko-indické ekonomické fórum, a sice 11. 9. od 11.00 hod. v pavilonu E, sál E2. Od 14.30 hod. bude
následovat Česko-indické technologické fórum organizované Svazem
strojírenské technologie.
Konzultace na stánku SP ČR
Po celý den 12. 9. 2012 bude ředitelka Platformy podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci Ing. Věra Venclíková na stánku Svazu poskytovat informace všem zájemcům
o dlouhodobém obchodování s rozvojovými zeměmi.
(sp)
Kulatý stůl CEBRE
„Přístup na třetí trhy: Indie – nová
šance“ se nazývá kulatý stůl CEBRE
a Platformy podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci, který se
uskuteční 12. 9. od 10.00 v Business
Centru, salonek č. 20 (víc o něm na
str. 8 tohoto vydání).
automobilový průmysl mohl udržet mírnou růstovou dynamiku.
Bude však přitom samozřejmě záležet na dalším vývoji, zejména na
evropských trzích, a také na
schopnosti a možnostech exportovat do dalších zemí.
(vam)
Zetoru se daří
Konsolidované tržby Zetor Tractors
a.s. a jejích dceřiných distributorských
firem v zahraničí vzrostly v prvním
pololetí t. r. proti stejnému období vloni o 36 %, což je o víc než půl miliardy
korun. To, že se Zetoru daří prodávat
traktory vyšších výkonových řad s vyšší
přidanou hodnotou pro zákazníka, se
příznivě projevilo i v maržích. Čistá zisková marže vzrostla meziročně dvakrát,
a to na 6 %. Do dalších výsledků by se
už měly promítnout i prodeje nového,
nejsilnějšího Zetoru Forterra HSX. Jeho
sériová výroba byla zahájena letos
v červnu a do konce roku by měla dosáhnout 400 traktorů, v příštím roce pak
asi 900. První z nich zamířily do USA.
Objednávky přicházejí také z ČR, Anglie, Holandska, Polska ad.
(m)
Zaměstnanecké benefity stále v kurzu
V popředí zájmu jsou vzdělávání, stravenky a penzijní připojištění, ale také auta a mobily
Daňově zvýhodněné benefity
poskytuje 98 % firem. Žebříček jejich nabídky vede
už druhým rokem vzdělávání; nabízí je 82 % firem. Na
druhé místo se po loňském
poklesu dostaly stravenky,
které využívá osm z deseti
podniků. Trojici nejoblíbenějších uzavírá tradičně
penzijní připojištění (74 %).
Z daňově nezvýhodněných benefitů
si stále drží prvenství služební automobil a mobilní telefon, který
však zaznamenal meziroční pokles.
Vyplynulo to z nedávného průzkumu, který uspořádal Svaz průmyslu
a dopravy ČR a ING Pojišťovna.
Zúčastnil se ho 120 členských firem Svazu.
Proti loňskému roku stoupla nabídka vzdělávání o 4 %, což jen dál potvrzuje trend zaměřovat se na osobní a kariérní růst zaměstnanců, byť
se stále setkáváme s růstem významu hmotných a finančních benefitů,“ řekl Radek Špicar, viceprezident SP ČR pro oblast hospodářské
politiky a konkurenceschopnosti.
Největší vzestup z materiálních be-
Preference firem při poskytování daňově zvýhodněných benefitů v České republice v letošním roce.
nefitů zaznamenaly stravenky. Zatímco loni po dlouhé době kralování sestoupily s 68 % na třetí místo
nejčastěji nabízených výhod, letos
se opět vracejí na druhou příčku.
Nabízí je dokonce nejvíc firem za
dobu trvání tohoto průzkumu, a to
81 %.
Roste také zájem o penzijní připojištění, které má v nabídce už 74 %
oslovených společností. „Pro firmy
je samozřejmě zajímavější přispívat
na penzijní připojištění a odečíst si
tuto investici z daní, než přidat za-
městnanci stejnou částku k základnímu platovému ohodnocení, s čímž
jsou spojeny další náklady. Tento
důvod uvedlo jako hlavní 42 % respondentů,“ uvedl Jiří Běťák, ředitel
Employee Benefits ING Pojišťovny.
Podniky už tento benefit vnímají jako standardní zaměstnaneckou výhodu. Příspěvky zaměstnavatelů tak
stále stoupají a činí v průměru bezmála 600 Kč, ty nejvyšší dosahují
2200 Kč.
Předpoklad, že v souvislosti s penzijní reformou dojde v příštím roce
k výrazným změnám v nabídce benefitů se překvapivě nepotvrdil.
U 93 % společností nebude mít
změna penzijního systému na poskytování příspěvku na penzijní
připojištění žádný vliv. Tři čtvrtiny
firem totiž soudí, že o nově vzniklý
druhý pilíř projeví zájem nanejvýš
čtvrtina zaměstnanců.
Lákají zážitky a volný čas
Daňově nezvýhodněné benefity –
mobilní telefony a služební automobil poskytuje 75 % oslovených
firem. V případě mobilů jde meziročně o 9% pokles, protože se
z nadstandardní nabídky postupně
stávají běžnou pracovní pomůckou.
Mnohem víc společností se naopak
snaží motivovat své zaměstnance
prostřednictvím různých zážitků,
např. příspěvkem na sport, kulturu
či dovolenou, byť jde stále spíš
o okrajové benefity.
Po optimistickém loňském roce,
kdy došlo k zlepšení ekonomické
situace u větší části firem, je letošní
vývoj hodnocen nejednoznačně.
Zlepšení ekonomické situace zaznamenalo jen 27 % podniků proti
41 % v roce 2011 a 31 % v roce
2010. Ale navzdory přetrvávající
hospodářské nejistotě zřejmě nebude mít ekonomická situace na nabídku benefitů významnější vliv.
Výjimku tvoří jen vzdělávání, jehož omezení či zrušení plánuje
17 % společností, které označily
svou situaci jako horší.
Zdroj: SP ČR
(mv)
Zajímavé adresy:
www.autosap.cz
www.bvv.cz/msv
www.spcr.cz
černá azurová purpurová žlutá
6 /ãer ven ec –srpen / 201 2
Stavitelství
Manažeři stavebních firem jsou ve výhledech pro letošní rok pesimističtí
Očekávají další pokles
Dvě třetiny oslovených
stavebních firem v České
republice signalizují pokles
produkce, hospodářského
výsledku, stavu zaměstnanců a nasmlouvaného
objemu prací. U zakázky
předpokládá větší než 10%
pokles dokonce 52 % dotázaných. V těchto čtyřech
kritériích neočekává žádné
změny od 10 do 30 % firem,
nárůst naopak předpokládá
8 až 22 % firem, především
menších a z oblasti pozemního stavitelství.
Vyplynulo to z letošní červnové ankety Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR mezi vybranými firmami
členské základny k aktuální situaci
v podnicích. Šetření se zúčastnilo
116 firem ze všech krajů České republiky. Respondenti porovnávali rok
2011 s předpokládaným vývojem roku 2012. Otázky směřovaly k předpokládaným změnám v objemu stavební produkce, hospodářském výsledku, stavu zaměstnanců a objemu
nasmlouvaných prací. Další pak
k hlavním problémům firem a dopadům aktuální situace na ně. Šetření
bylo filtrováno podle velikosti firmy,
jejího převážného zaměření a kraje.
Přineslo výsledky, z nichž většinu
bylo možné předpokládat, některé
však byly překvapivé.
V části ankety, kde jsou výsledky
zpracovány podle převažující čin-
Na aktuální téma
Index stavební produkce
(vztaženo k počátečnímu roku 2008)
110
105
100
95
90
85
80
75
70
65
60
Stavebnictví je ve špatné kondici
2008
2009
2012
I.
II.
III.
IV.
V.
nosti firem, je krajně nepříznivá
situace zejména v oblasti inženýrského stavitelství – pokles hlásí
až 88 % dotázaných. Nejhorší
údaje získal Svaz z odpovědí na
dotaz na nasmlouvaný objem prací (budoucí zakázku). Pokles
o víc než 20 % hlásí 56 % stavebních společností.
Snížení počtů zaměstnanců jako
dopad současné špatné situace
stavebnictví avizuje 60 % firem,
omezení vlastních investic 80 %,
krácení mezd 42 % a reorganizaci
provádí nebo připravuje 50 % dotázaných.
Jako největší podnikatelský problém
vidí respondenti svou zakázkovou
náplň; uvedlo to 85 % firem. Překvapením není zjištění, že 58 % firem
poukazuje na investiční nepřipravenost jednotlivých staveb a 70 % na
VI.
VII.
VIII. IX.
X.
XI.
XII.
problémy s legislativou. Nejmenší
starostí, kterou uvedlo „jen“ 13 %
dotázaných, je nedostatek pracovních sil, což vyplývá z nutnosti
v současné době pracovníky spíš
propouštět než nové přijímat.
Nutné investice zejména do dopravy, bydlení a PPP projektů by
měly přímý pozitivní dopad na zaměstnanost a vrátily by stavebnictví jeho nesporně významnou roli.
Výsledky ankety Svazu budou
jedním z argumentů, proč tyto
kroky podpořit, v jednání s vládou
ČR, s ostatními státními orgány
a dalšími subjekty. Mohou být důležité také pro rozhodování o strategických záležitostech členských
firem. Přesvědčivě také odrážejí
nedůvěru předních manažérů
v brzký obrat a jejich obavy o další vývoj odvětví.
(sps)
Kolik dá stát v roce 2013?
V současné době vrcholí
práce na přípravě státního
rozpočtu a rozpočtů jednotlivých státních fondů.
V případě stavebnictví jsou
to především Státní fond
dopravní infrastruktury
(SFDI), rozvoje bydlení
(SFRB) a životního
prostředí (SFŽP).
Pohled na návrhy vyvolává velké
rozčarování. Kvůli naplnění fondů
programy, ale především pro nedostatečnou výši finančních prostředků na jejich realizaci.
Fatální selhání a nekoncepčnost
Návrh rozpočtu SFDI na rok 2013
a střednědobý výhled na léta 2014
a 2015 jednoznačně ukazuje, jaký
dopad by mělo jeho schválení v nezměněné podobě. Negativně by
ovlivnilo nejen stav dopravní infrastruktury, ale také ekonomiku státu
a naši konkurenceschopnost. Výrazná klesající tendence finančních
prostředků z uplynulých dvou let
pokračuje i v roce 2013, kdy má
být objem národních zdrojů pouhých 37 mld. Kč a nemá se zvyšovat ani v následujících letech. Naopak, předpokládá se další pokles.
Výdajový rámec (národní zdroje)
pro rok 2013 (37 mld. Kč) představuje pouhých 41 % ze skutečné potřeby ŘSD a SŽDC.
Jeho omezení by mělo (a zdá se, že
bude mít – se zásadním obratem lze
těžko počítat) velmi vážné důsledky:
• reálné nebezpečí, že nebudou dočerpány prostředky EU v rámci
Operačního programu Doprava
2007–2013,
• nebude možné realizovat dostatečný objem náhradních projektů,
• nebudou zahajovány žádné nové
větší stavby,
• omezí se dofinancování běžících
projektů a nebude možné snižovat
objem nasmlouvaných akcí z minulých let (ve výši 21,5 mld. Kč),
• nebude možné zahájit nové projekty pro finanční období 2014–
–2020 z důvodu nedostatku národních zdrojů na spolufinancování fondů EU,
• dojde k snížení tlaku na investorskou přípravu, která je už nyní
omezena pod kritický bod,
• budou omezeny opravy a údržba
dopravní sítě,
• dodavatelská sféra nebude moci
plánovat zdroje a kapacity.
Nedostatečný rámec národních zdrojů zcela paralyzuje systém financování. Zatímco v předchozích letech zbývalo v podstatě jen na evropské projekty, ve výhledu se už ani na toto povinné spolufinancování nedostává.
To je fatální selhání a projev nekoncepčnosti a vláda ČR si musí být vědoma, že tímto přístupem dává najevo svou naprostou rezignaci na zdroje poskytované Evropskou unií.
Dobré úmysly, málo prostředků
Rozpočet SFRB byl zpracováván
ve snaze zlepšit situaci v podporách
bytové výstavby a zajištění oprav.
Prospěšná je novela vyhlášky o poskytování nízkoúročených půjček
na výstavbu nájemních domů. Došlo k změkčení podmínek, a tak lze
předpokládat, že tento program ve
vylepšené podobě bude pro zájemce zajímavý.
Ohlášená transformace na společnost holdingového typu umožní přímé přijímání prostředků
z EU, např. prostřednictvím programu JESSICA.
Rovněž projednávaná nová forma programu PANEL by měla v příštím roce vést
k nárůstu realizovaných projektů.
Velmi nedostatečná je však výše finančních prostředků k pokrytí těchto
programů. Pochyby vyvolává i novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, která může vést
k zdražení výstavby a snížení ochoty
investovat do bytové výstavby.
Problematické tituly i zajištění
Rozpočet SFŽP obsahuje některé
prozatím problematické tituly
a stejně problematické je i jejich finanční zajištění. Pozoruhodné je
i vysvětlení některých disproporcí.
Rozpočet ve výdajové části uvolňuje částku, která umožňuje kofinancovat 10 mld. Kč z fondů EU, zapotřebí by bylo získat 27,5 mld. Kč.
Na dofinancování toho objemu
SFŽP finanční prostředky má, avšak ministerstvo financí mu neumožní je pro tento účel použít.
Znamená to tedy, že MF nestojí
(stejně jako u dopravní infrastruktury) ani v případě životního prostředí o peníze „zadarmo“? (pod)
Foto: www.praha.eu
Zkuste si najít:
www.sps.cz
www.sfdi.cz
www.mmr.cz
Stavebnictví zná své výsledky za
první pololetí letošního roku. Na
rozdíl od některých optimistických
předpovědí, jsou tak špatné, jak
jsme předpokládali. Český statistický úřad oznámil 7% meziroční propad a téměř 25% k roku 2008.
Svaz podnikatelů ve stavebnictví
v ČR s velkými obavami sleduje
pokračující pokles české ekonomiky, doprovázené dalšími restrikcemi v investiční výstavbě.
Dlouhodobě nepříznivá situace
českého stavebnictví a pokračující zhoršený trend vývoje od počátku letošního roku vyvolává silné znepokojení.
Skutečnost, že je nepříznivá situace
českého stavebnictví už několik let
stranou zájmu vlády a jejích ministrů, nás mj. vedla i k tomu, abychom provedli průzkum u vybraných členských firem Svazu všech
velikostních kategorií z oborů pozemního i inženýrského stavitelství
ve všech krajích (podrobnosti na
této straně – pozn. red.). Výsledek
jasně odráží nedůvěru předních
manažerů v brzký obrat a obavy
o další vývoj odvětví.
S pragmatickým očekáváním sledujeme další vývoj vládních příslibů o přijetí konkrétních prorůsto-
vých opatření, která by zmírnila
dopady finanční krize. Doufali
jsme, že mnohá budou mít příznivý
dopad i na stavebnictví. Definovali
jsme řadu konkrétních námětů
a předali je příslušným ministrům
už před víc než půlrokem.
Svaz podnikatelů ve stavebnictví se
snaží přimět vládu, aby nastartovala opatření, která by českému stavebnictví pomohla. Zatím se nám
dostává jen slibů, potřebné investice však vláda ještě neschválila. Pokud s nimi co nejdříve nezačne, nelze ani v dalších měsících očekávat
jiné než negativní výsledky.
S obavami sledujeme celkové zaostávání české ekonomiky, které se ve
stavebnictví projevuje nadproporčně. Ale ani údaje Českého statistického úřadu, ani výsledky našeho
průzkumu nám bohužel nepomáhají k tomu, aby je vnímali jako varování ti, kdož zodpovídají za ekonomiku tohoto státu, za její sociální
dopady, za neuspokojivý stav bytového fondu, dopravní infrastruktury
i životního prostředí. A tím samozřejmě také především za velkou
ztrátu toho, co nám schází – peněz
do státního rozpočtu.
Václav Matyáš, prezident Svazu
podnikatelů ve stavebnictví v ČR
Sektorová rada
Situace na trhu práce se
dynamicky mění a dochází
k rychlému pokroku v mnoha oborech a profesích. Současně s tím narůstá potřeba
tyto změny komplexně monitorovat a směrovat informace o nich k uchazečům
o zaměstnávání, k vzdělavatelům, zaměstnavatelům,
Úřadu práce ČR apod.
Dlouho však u nás chyběl ucelený
systém, který by sledoval vývoj,
klasifikoval jednotlivá povolání
a zprostředkovával informace všem
zúčastněným. Tuto mezeru vyplňují systémy Národní soustava povolání (NSP) a Národní soustava kvalifikací (NSK), které vznikají díky
aktivitě zaměstnavatelů sdružených
v sektorových radách.
Sektorová rada pro stavebnictví
Na naplnění soustav NSP a NSK pracuje od svého ustavení na počátku roku 2011 také desetičlenná Sektorová
rada pro stavebnictví. Jejím předsedou je Mgr. Tomáš Majtner, ředitel
Institutu vzdělávání Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR, činnost rady koordinuje Ing. Zdeněk Vršník.
Sektorová rada pro stavebnictví byla
znovuustavena jako jedna z posledních. Pracovala už na veřejné zakázce NSP I, ovšem s jiným polem působnosti, a tedy i v odlišném složení.
Hned po ustavení sektorové rady pro
veřejnou zakázku NSP II bylo tudíž
nutné určit hranici a působnost rámců
kvalifikací mezi Sektorovou radou
pro řemesla a umělecká řemesla
a Sektorovou radou pro stavebnictví.
Práce sektorové rady začíná většinou popisem aktuálních povolání na
trhu práce. Za pomoci desítek dalších expertů, zapojených do pracovních skupin, sektorová rada rozklí-
čuje, co dělají a jaké kompetence
mají mít kvalifikovaní zaměstnanci
v daném oboru a dané profesi.
Sektorová rada pro stavebnictví
spravuje už 71 hotových pozic, které najdete v katalogu povolání NSP
na stránkách www.nsp.cz. Jde např.
o pozice Architekt, Interiérový architekt, Stavební inženýr projektant, Samostatný stavební technik,
Stavbyvedoucí, Betonář, Kamnář,
Malíř, Montér zdicích systémů, Podlahář, Pokrývač, Truhlář. Pro další
období činnosti plánuje Sektorová
rada pro stavebnictví revidovat asi
19 popisů dalších pozic podle poptávky na trhu práce (kupř. Kartograf, Geograf, Geodet, Znalec
v oboru stavebnictví, Zeměměřič
atd.) a zpracovat pozici Správce
majetku a budov.
Ve druhé fázi práce sektorové rady
jsou pak definovány kvalifikace – tedy kompetence nezbytné pro výkon
pracovních činností v těch oblastech.
V katalogu Národní soustavy kvalifikací (www.narodni-kvalifikace.cz)
můžete najít řadu kvalifikací z oboru
stavebnictví, které jsou velmi využívány při rekvalifikacích a z nichž absolvovalo zkoušky už mnoho zájemců.Jsou to např. kvalifikace Instalatér,
Kameník, Kominík, Podlahář, Sklenář, Tesař, Vodař, Zedník nebo Kamnář. Významným úkolem Sektorové
rady pro stavebnictví bude mj. také
definování požadavků a popis povolání pro obsluhu jednotlivých stavebních strojů a popis povolání
strojníků různého zaměření v oblasti
stavebnictví. Mgr. Tomáš Majtner
Další informace na:
www.nsp.cz
www.narodni-kvalifikace.cz
www.vzdelavaniaprace.cz
www.nuov.cz/nsk2
www.nskonline.cz
černá azurová purpurová žlutá
ãervenec–srpen/2012/
7
O b c h o d , s l u Ï b y, f i n a n c e
Chybné realitní smlouvy
Je jich čtvrtina, spolehlivé jsou především ty od kanceláří, které mají vlastní právní oddělení
Špatně zaznamenaný předmět smlouvy, podpis smlouvy neoprávněnou osobou
nebo jen obyčejná nepozornost jsou podle průzkumu
Realitní komory tři nejčastější chyby v realitních
smlouvách. Prim s obrovským náskokem drží právě
chyby z nepozornosti.
Realitní kanceláře přesto hlásí zlepšení: Počet pokusů později odstranit
chyby z už podepsaných smluv
meziročně klesl o 17 %. Přesto mělo
24 % smluv evidovaných v nedávném průzkumu tak vážné právní
chyby, že byly z pohledu platné legislativy bezcenné. Z šetření jasně
vyplynulo, že smlouvy bez chyb vyhotovují realitní kanceláře s vlastním
právním oddělením. Varianty smluv
porůznu stažené z internetu či násilně napasované na ukradené smluvní
šablony velkých realitek často ohrožují jak kupujícího, tak i prodávajícího. Například tehdy, kdy prodávající
není vázán prodat nemovitost dohodnutému kupujícímu.
S neplatnými či jen nevýhodnými
smlouvami mají v roli záchranáře
zkušenosti i velké realitní kanceláře. „Počet oklamaných, kteří volají
s žádostí o pomoc na poradnu našeho právního oddělení, dosáhl za
prvních šest měsíců t. r. čísla 114,“
uvedl Miroslav Jonáš, spolumajitel
realitní kanceláře M&M Reality.
Přesto se situace podle něho zlepšila, protože je to o 17 % méně než
ve srovnatelném období loňského
roku. Důvodem může být, že mnohé „garážové“ realitky krachují.
Nejčastějším problémem je neúplná
specifikace předmětu koupě. Snadno se tak může stát, že na katastru
nemovitostí není na jméno kupující-
ho zapsána třeba garáž, kterou nový
majitel sice zaplatil, ale v kupní
smlouvě o ní nebyla ani zmínka.
V důsledku nekvalitní kupní
smlouvy přišel např. loni jeden klient o 11 milionů korun. Prodávala se
nemovitost za 20 milionů, devět mělo jít na na pokrytí dluhů prodávajícího a 11 dostal. Vzal je a vyhlásil na
sebe insolvenci, což nebylo makléřem ve smlouvě nijak „ošetřeno“.
Problémem je i to, že tuzemská legislativa realitní podnikání vůbec
neupravuje a na informace velmi
náročnou práci makléře může dělat
prakticky kdokoli. Není k ní potřeba žádné minimální penzum znalostí, žádná instituce její poctivost
nekontroluje.
vlastnického práva, oboustranný závazek nápravy potenciálních právních nedostatků a prohlášení o dobrovolném podpisu smlouvy a úhradě notářských i jiných poplatků.
Byt v osobním vlastnictví
Co ve smlouvě musí být:
• Definované smluvní strany: jméno,
rodné číslo, nebo číslo pasu, nebo
datum narození. Jde-li o právnickou osobu, tak název společnosti,
IČ, sídlo a jednatele firmy.
• Úvodní prohlášení – kupující kupuje, prodávající prodává – a předmět smlouvy, tedy specifikace nemovitosti.
• Cena za převod: celá kupní cena,
pak jednotlivé splatnosti částí
kupní ceny, tedy část záloh, část
z hypotéky, vlastní zdroje. Nutné
jsou vždy podmínky výplaty, čísla
účtů a termíny.
• Vyjmenovaná případná omezení
vlastnických práv: věcná břemena, zástavní práva a podobně.
• Prohlášení smluvních stran, kde
prodávající prohlašuje, že neví
o právních vadách, které by znemožnily koupi, a kupující potvrzuje seznámení s fakty.
Byt v družstevním vlastnictví
Co ve smlouvě musí být:
• Definované smluvní strany: jméno,
rodné číslo, nebo číslo pasu, nebo
datum narození. Jde-li o právnickou osobu, tak název společnosti,
IČ, sídlo a jednatele firmy.
• Úvodní prohlášení: převodce je členem konkrétního bytového družstva a předmět smlouvy – specifikace bytové jednotky, bytového
družstva a družstevního podílu.
• Prohlášení o převodu veškerých
členských práv.
Co by ve smlouvě mělo být:
• Ostatní smluvní ujednání – předání
bytu, nabytí vlastnictví, zapsání
Co by ve smlouvě mělo být:
• Cena – alespoň zmínka, že se
smluvní strany finančně vyrovnaly. Konkrétní cena za převod může být podrobně rozvedena v dodatku: celá cena a jednotlivé
splatnosti částí ceny.
• Detaily předání bytu: předání klíčů
a odhlášení trvale hlášených osob.
• Závěrečná ujednání – nabytí platnosti a účinnosti smlouvy a případné zrušení nabytí platnosti
a účinnosti smlouvy.
Zdroj: M&M Reality
(vam)
„Desatero“ dobrého leasingu Úskalí e-commerce
Jak vybírat z nabídky operativního leasingu a správy vozových parků
Členové České leasingové
a finanční asociace (ČLFA)
ke konci loňského roku
aktivně spravovali 57 129
smluv na operativní leasing
vozidel a ve správě vozových
parků měli 5841 vozů.
V roce 2011 tvořil tento
druh pronájmu na celkovém
trhu leasingových společností 35,51 % a stále roste.
Rozhodnout se pro správnou, nejvýhodnější nabídku není však pro klienty jednoduché. Proto ČLFA vydala
„Desatero pro vyhodnocování nabídek na operativní leasing a správu vozových parků“. Desatero proto, že jde
především o deset hlavních oblastí: financování vozidla, servisní služby
vozidla, daně a mandatorní poplatky,
Léky a bolest
Volně prodejné léky si občas kupuje
víc než 92 % dotázaných občanů ČR.
Vyplynulo to z jarního průzkumu
GfK Czech mezi téměř deseti tisíci
osobami staršími 15 let. Nejčastěji
chodí do lékáren (včetně těch on-line), drogerií a hypermarketů pro vitaminy, minerály nebo jiné potravinové
doplňky (kupuje si je občas 64 % respondentů) a léky na bolest (63 %).
Velký je i zájem o volně prodejné léky
na rýmu a uvolnění nosu (54 %) a na
chřipku a nachlazení (53 %). Z dotazovaných kategorií tvoří nejmenší podíl léky na zažívací potíže (22 %).
Bolest, chřipku a zažívací potíže častěji řeší nákupem volně prodejných
léků ženy. Ve věkových skupinách od
20 do 60 let nejsou v nákupu těchto
léků prakticky žádné výkyvy. Pouze
volně prodejné léky na bolest v krku
si nacházejí klientelu spíš u mladších
lidí mezi 20–39 lety. Bez volně prodejných léků se v ČR obejde jen necelých 8 % lidí. Lékárny lidé navštěvují v průměru 7x za půl roku. (m)
pojištění, náklady na pohonné hmoty,
ostatní poplatky, změny výše nájemného, způsob konečného vyrovnání
leasingových smluv, poradenské služby a transparentnost vlastní nabídky.
„Jsme přesvědčeni, že následování
tohoto desatera je solidním základem pro objektivizaci přístupu při
zadávání a vyhodnocování výběrových řízení včetně elektronických
aukcí. Tato doporučení mohou klientům pomoci významně omezit dodatečné náklady spojené s poradenstvím v této oblasti,“ říká Jaromír
Hájek, člen představenstva ČLFA
a gestor Výboru ČLFA pro financování vozidel do 3,5 tuny.
Základem doporučení správného
výběru požadované služby a poskytovatele je realistický pohled na celkové náklady vynaložené na pořízení a provoz vozidla po celou dobu
užívání klientem, tzv. Total Cost of
Ownership (TCO). Nejdůležitějšími
parametry leasingové smlouvy
z hlediska stanovení výše nájemného či splátky, a tedy i celkových nákladů, jsou zvolené vozidlo, doba
jeho pronájmu a předpokládaný
roční kilometrový projezd.
Nabídka operativního leasingu nebo
správy vozových parků zahrnuje
komplex služeb a dílčích produktů,
které jsou sestaveny jako unikátní řešení klientem stanoveného rozsahu
reálných potřeb, jež mají významný
vliv na výslednou cenu. Neobjektivní
posuzování nabídek pouze podle jediného kritéria – výsledné ceny – může
vést k snížení kvality celkové služby
i řešení potřeb klienta a k dalším dodatečným finančním nákladům.
Úplné znění desatera najdete na
webu ČLFA (www.clfa.cz) nebo
jejích členů.
Zdroj: ČLFA
(am)
V případě internetového
nákupu má zákazník podle
§ 53 občanského zákoníku
právo odstoupit od smlouvy,
vrátit zboží a získat zpět
peníze vynaložené na jeho
koupi. Ne vždy je to ale tak
jednoduché, jak to na první
pohled vypadá.
V obchodní podmínkách některých
prodejců se objevuje mj. požadavek
na vrácení takového zboží v původním nepoškozeném obalu a s originálním dokladem o koupi. Je to v pořádku? Podle Jolany Stonawské, odborné právní poradkyně Sdružení
obrany spotřebitelů Jihomoravského
kraje, nikoli:
„Ani jedno není spotřebitel povinen
učinit. Pokud jde o požadavek na původní nepoškozený obal: spotřebitel
musí odeslat věc řádně zabalenou,
tak aby obal odpovídal způsobu pře-
pravy. Nepoškození obalu často ani
v praxi není možné; jak jinak by člověk zjistil, zda je věc v balíku v pořádku? Pro zajímavost, spotřebitel
může dokonce vrátit i věc, kterou už
použil (třeba kávovar, v němž si uvařil kávu a zjistil, že mu nevyhovuje).
Originální doklad o koupi: měl by
stačit jakýkoli způsob prokázání, že
věc koupil právě u daného prodejce,
např. třeba i výpis z účtu.
Originální doklad bych nikdy z ruky
nedávala, nanejvýš jeho kopii, protože je to pro spotřebitele nejlepší důkaz v případě soudního sporu.
Prodejci si tato ustanovení do obchodních podmínek často dávají,
může však jít jen o doporučení a na
základě jejich nedodržení nemohou
odmítnout peníze vrátit. Pokud tak
učiní, je to důvod kontaktovat Českou obchodní inspekci, která je za to
může pokutovat.
Prodejce může požadovat po zákazníkovi jen nutně vynaložené náklady
na nové zabalení zboží.“
(vam)
Maloobchod – stagnace i pokles tržeb
O 0,7 % poklesly meziročně
reálné tržby maloobchodu
včetně prodeje a oprav motorových vozidel v 1. pololetí 2012, v nominálním vyjádření byly o pouhé 0,3 %
vyšší. Naplňuje se tak očekávaná stagnace maloobchodu v důsledku nižší spotřeby domácností i institucí.
Propad se prohlubuje také v ubytování, stravování a pohostinství.
Vše se odráží ve výdajové struktuře HDP, resp. v poklesu konečné
spotřeby, zvláště u domácností. To
rozhodně nepotvrzuje některé publikované výroky o tom, že „fiskální konsolidace až tak nepřidusila ekonomiku či spotřebu, nebo
maloobchod“, právě naopak.
Prodej potravin provázený růstem
cen byl v červnu t. r. už čtrnáctý měsíc reálně pod úrovní předešlého ro-
Index tržeb
1. čtvrtletí 2012
2. čtvrtletí 2012
běžné ceny
stálé ceny
běžné ceny
stálé ceny
Maloobchod vč. motorist. segmentu
102,4
101,2
98,5
97,6
Maloobchod bez motorist. segmentu
102,8
101,0
99,6
98,5
- z toho potraviny
101,6
97,8
100,1
97,4
- nepotraviny
101,0
103,4
98,3
100,0
- v tom prostřednictvím internetu
101,3
105,4
103,3
107,1
Ubytování, stravování, pohostinství
101,7
100,2
99,8
98,3
Tržby maloobchodu v meziročních indexech podle čtvrtletí v roce 2012.
ku, a to až o 2,6 %, když klesl ve
specializovaných i nespecializovaných prodejnách s převahou potravin. Prodej nepotravinářského zboží
byl sice meziročně reálně vyšší
o 1,6 %, ale s horším výsledkem ve
2. čtvrtletí proti prvnímu. Navíc jeho
ceny tolik nerostly a byl podporován
mnoha marketingovými akcemi.
K růstu došlo především u prodeje
přes internet a zásilky - reálně o 6,2 %.
Tržby za pohonné hmoty byly
meziročně v běžných cenách vyšší
o 5,6 %, reálně však jen o 1,9 %;
růst cen snižoval spotřebu.
Ačkoli je v popředí zájmu otázka,
jak se budou vyvíjet tržby maloobchodu a nakolik ovlivní spotřebu
i výkon v ekonomice, pro podnikatele v oboru je neméně důležité,
zda udrží svou prosperitu a ekonomickou existenci. Zesiluje tlak
zvlášť na malé a střední podnikatele. Podle zpráv MPO o „malém
a středním podnikání“ ubylo v obchodě už v roce 2010 na 17 tis.
podniků (8 %), především v maloobchodě, a tím klesala i zaměstnanost v něm. V roce 2011 se počet
podnikatelů dál snížil o 5 tis. Pokles pokračuje i letos, kdy Registr
subjektů ČSÚ vykázal za 1. pololetí 2012 úbytek několika tisíc maloobchodů. Zaměstnanost v maloobchodě se od roku 2008 do konce roku 2011 snížila o 8,4 tis. osob.
Také v 1. polovině t. r. vykázal ČSÚ
zhoršené ekonomické ukazatele. (lš)
Stojí za pozornost:
www.socr.cz
www.clfa.cz
www.coi.cz
černá azurová purpurová žlutá
8 /ãer ven ec –srpen / 201 2
Evropská unie
Evropany nejvíc trápí současné hospodářské problémy starého kontinentu
Hlavně nezaměstnanost
Největším strašákem Evropy
je v současné době nezaměstnanost. Vrásky na čele dělá
čtyřem z deseti jejích obyvatel. K dalším vážným obavám patří inflace a hospodářská nestabilita. Rozladění
z politické situace ustoupilo
poněkud do pozadí.
Vyplynulo to z nedávného průzkumu GfK Verein ve 12 evropských
zemích na vzorku 13 300 respondentů. Provádí se každým rokem.
Zeměmi, jejichž obyvatelé vyjmenovávají nejvíc problémů, zůstávají
Německo a Francie, i když je jejich
intenzita podstatně slabší.
Každý respondent z Německa
uvedl průměrně 2,6 problému, které je třeba řešit (v roce 2011 to bylo
3,7). Pozici národa, který má obav
nejméně, si suverénně udrželi Švédové (1,1 proti evropskému průměru 2,0). V letošním roce byli do studie poprvé zařazeni také občané
Řecka (s výsledkem 2,4).
Tématem č. 1 je stále trh práce
Kromě Německa se studie prováděla ještě v dalších deseti evropských
státech. Tématem č. 1 byla stejně
jako vloni nezaměstnanost. V devíti
z 12 států, kde se studie prováděla,
ji respondenti dali na první místo
s celkovým podílem 38 % (loni to
bylo 39 %). Jednoznačně největším
problémem je pro občany Španělska (79 %) a Francie (63 %). Ve
Španělsku se spirálovitě zvyšuje:
dnes tam nemá práci téměř čtvrtina obyvatel v produktivním věku.
V Nizozemí je naopak toto téma
méně významné – za nejnaléhavější je považuje 11 % dotázaných.
Obavy z inflace se poněkud zmírnily
V letošním roce se zmenšily obavy
ohledně růstu cen. Jejich vývoj a pokles kupní síly je důvodem k obavám „jen“ pro 22 % respondentů
v Evropě (o 4 p. b. méně než loni).
Největší starosti dělá inflace Francouzům – 34 % toto téma je znepokojuje, což představuje meziroční
nárůst o 7 p. b. Je možné, že ke zvýšení obav přispělo i zvýšení DPH.
Naopak ve Švédsku a Španělsku
jsou obavy tohoto druhu minimální
(uvedlo je jen 1 %, resp. 2 %).
Strach z vývoje v Itálii a ve Španělsku
Slabý hospodářský vývoj trápí Evropany stále víc. Obavy o ekonomickou
stabilitu v jejich státě uvedlo 16 % respondentů, zatímco loni to bylo „jen“
12 %. Jde o jediné téma v první desítce, které ve srovnání s předchozím
rokem zaznamenalo vzestup: na žebříčku znepokojivých skutečností se
posunulo z pátého na třetí místo.
Znepokojení ze stavu ekonomiky je
nejvýraznější v Itálii a ve Španělsku. V současné době se 30 % Italů
(2011 – 22 %) a 29 % Španělů
(2011 – 30 %) velmi obává, že přísná úsporná opatření jejich vlád povedou k těžké recesi. Mezinárodní
měnový fond ve své prognóze
z dubna letošního roku předpověděl, že HDP obou těchto států klesne téměř o 2 %.
Obavy z ekonomického vývoje jsou
dnes nejmenší v Rusku a Polsku,
Problémy a země
Celkem
D
B
F
GB
I
NL
PL
A
RUS
S
E
GR
Nezaměstnanost
38
34
21
63
29
50
11
49
22
16
29
79
33
Cena/kupní síla
22
26
22
34
7
18
7
26
14
30
1
2
12
Hospodářská stabilita
16
24
17
12
22
30
17
5
15
4
8
29
24
Důchody/důchodové zabezpečení
10
13
13
8
3
7
3
19
17
14
4
2
13
Zdravotnictví
10
11
4
5
13
7
14
24
5
10
5
4
16
Problémy s bydlením/nájmem (v GR špatně placená prac. místa)
9
1
4
19
7
0
3
2
2
19
2
2
14
Politika/vláda
8
13
18
7
9
10
9
13
16
4
1
5
26
Politika v oblasti vzdělávání
7
12
3
9
7
3
7
4
10
9
5
3
11
Kriminalita (v GR korupce)
7
7
6
10
12
12
12
1
5
3
1
2
14
Nezaměstnanost mladých
5
4
1
6
5
11
0
9
6
4
14
2
9
Zdroj: Výzvy Evropy 2012, GfK Verein
Pozn.: D – Německo, B – Belgie, F – Francie, GB – Velká Británie, I – Itálie, NL – Nizozemí, PL – Polsko, A – Rakousko, RUS – Rusko,
S – Švédsko, E – Španělsko, GR – Řecko (hodnoceno poprvé, výsledky uvedeny odděleně od ostatních zemí).
Podíl respondentů, považujících uvedená témata za ta nejnaléhavější, jež je v daném státě potřeba řešit (otevřené otázky, vyjádřené
v %, zaokrouhleno, možnost uvést víc odpovědí).
kde stav hospodářství znepokojuje
jen 4 %, resp. 5 % respondentů.
Stav politiky znepokojuje méně
Obavy z politické nestability v Evropě ztratily do jisté míry význam.
V současné chvíli toto téma znepokojuje jen 8 % respondentů a zaujímá až sedmé místo, i když v předchozím roce ještě patřilo mezi
první tři problémy. Přispělo k tomu
mj. uklidnění politické situace
v Belgii i rezignace Silvia Berlusconiho a následné jmenování Maria
Montiho italským premiérem na
konci roku 2011.
Německo se nezaměstnanosti nebojí?
Situace na trhu práce znepokojuje
třetinu Němců, což je ve srovnání
s předchozím rokem pokles o 21
p. b. a nejnižší hodnota od roku
1990, což svědčí o pozitivním vývoji v tamní zaměstnanosti. Naopak se značně zvýšily obavy
z hospodářského vývoje. Zatímco
loni byly se 14 % na desátém místě,
letos jsou s 24 % na třetím. Vyšší
hodnoty byly zaznamenány jen během krizí poznamenaných let 2009
a 2010. Jako riziko vnímají Němci
také velkou závislost svého průmyslu na vývozu. Jejich obavy
z vývoje cen a kupní síly se v porovnání s loňským rokem zmenšily,
přesto zůstalo toto téma v žebříčku
znepokojivých skutečností na dru-
hém místě. Každý čtvrtý obyvatel
Německa má pocit, že je cenová
stabilita ohrožena (před rokem to
byla třetina). Mezi deset nejvíc
znepokojivých skutečností se letos
v Německu poprvé dostala chudoba
(12 % respondentů – osmé místo).
Výhrady Němců vůči sociálnímu
zabezpečení letos výrazně zeslábly
(z 25 % loni na letošních 11 %),
což je pokles z třetího místa na deváté. Podstatně menší jsou i obavy
o systém zdravotnictví (z 11 % na
19 %) a důchodů (ze 17 % na13 %).
Politika v oblasti vzdělávání znepokojuje 12 % respondentů (loni
23 %), což znamená v žebříčku důležitosti problémů pokles ze čtvrtého místa na sedmé.
(vam)
poručení z 30. května 2012 nejsou
ani závazná, ani finální. Česká republika se v rámci Rady snažila
„obrousit“ některé ostré hrany,
včetně jazykových úprav. Komise
musí respektovat své kompetence,
které má na evropské úrovni, proto
jsou doporučení dobrovolná.
Určitá opatření jsou ale výsledkem
projednávání na národní úrovni,
včetně sociálního dialogu. Proto je
při jejich schvalování třeba plně respektovat princip „splň a vysvětli“.
Jan Bauer, předseda Výboru pro evropské záležitosti PSP ČR, je považuje za objektivní podklad. Má nicméně dojem, že EU přichází s příliš
velkým počtem strategií, doporučení a aktů. To pak může být matoucí:
„Věčná touha Unie po morální autoritě je obrovská, což pak vede
k averzi k jakékoliv zprávě.“
O tom, že se Komise občas rozepíše
až příliš, svědčí nejasná vazba některých doporučení na realizaci cílů
Strategie Evropa 2020 (například
Služební zákon), zapochybovala Zuzana Šmídová, ekonomka OECD.
Zároveň upozornila, že některá důležitá opatření s vazbou na cíle Strategie Evropa 2020 – snižování energetické náročnosti – v dokumentu
chybějí. Zdůraznila, že ne všechna
doporučení dokážou dovést ČR
k dosažení prorůstových cílů.
K doporučením Evropské komise
se vyjádřili i přední čeští ekonomové Tomáš Sedláček a Luděk Niedermayer. Tomáš Sedláček zastává
teorii, že nelze neustále žít na dluh,
a rovněž nelze neustále růst: „Růst
nás v žádném případě nezachrání.
Nejprve musíme léčit příčiny ekonomické stagnace. Měli bychom
snížit dluh aspoň na úroveň před
krizí.“ S tím, že růst na dluh je špatné, souhlasil i Luděk Niedermayer,
hlavní ekonom společnosti Delloite, ale upozornil, že růst je také
„dobrý“. K doporučením, která považuje za těžko zpochybnitelná, patří fiskální konsolidace (diskuse
může být jen o tempu a mixu), neefektivita státní správy, korupce
a v neposlední řadě stabilita ekonomického prostředí.
Alena Vlačihová, CEBRE – Česká
podnikatelská reprezentace
při EU v Bruselu
ČR není problémová, naopak!
Ještě před deseti lety by si
nikdo nedokázal představit,
že by Evropská komise a ostatní členské státy EU mohly nahlížet pod pokličku
reformních plánů jednotlivých členských zemí a radit
jim při sestavování státního
rozpočtu a definování základních reformních kroků.
Letos je to už druhý rok, co EK
hodnotí členské státy při plnění cílů
Strategie Evropa 2020, včetně konsolidace jejich veřejných prostředků. Takzvaný evropský semestr pomáhá koordinovat hospodářskou
politiku a nasměrovat národní vlády
k efektivním reformám, tj. k rovno-
váze škrtů a prorůstových opatření.
Otázkou však zůstává, zda si můžeme růst v době hlubokých dluhů vůbec dovolit. Je skutečně tím pravým
vysvobozením? Neměli bychom se
raději nejprve zaměřit na konsolidaci veřejných prostředků?
O tom diskutovali těsně před letošními prázdninami v Evropském domě v Praze řečníci zastupující Evropskou komisi, Parlament ČR
a Úřad vlády ČR s renomovanými
ekonomy a skupinami, zastupujícími široké zájmy. Hospodářská krize poukázala na potřebu užší ekonomické spolupráce mezi členskými státy EU. Řešením se staly nástroje jako Strategie Evropa 2020,
posílený Pakt stability a růstu, tzv.
šestibalíček ekonomické správy EU
a v neposlední řadě Fiskální smlouva bez účasti ČR.
POZVÁNKA NA SEMINÁŘ
Přístup na třetí trhy:
Indie – nová šance
Termín: 12. září 2012 od 10.00 do 12.00 hod.
Místo: Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně,
Pavilon E, salonek č. 20
Program:
●
Příprava projektů do zemí mimo EU: Věra Venclíková, výkonná ředitelka
Platformy podnikatelů pro zahraniční a rozvojovou spolupráci.
●
Evropské podnikatelské a technologické centrum v Dillí:
Jiří Hansl, vedoucí projektů EU, Hospodářská komora ČR.
●
Podpora českým exportérům při vstupu na třetí trhy:
Ivan Kameník, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade Bombaj.
Český vývoz do Indie loni meziročně vzrostl o 8,2 % na 852 mil. dolarů,
indický vývoz do ČR dokonce o 12,7 % na 648 mil. dolarů. Indická ekonomika
roste ročně o 7–9 % a do roku 2050 by se měla stát třetí největší na světě.
Pořádá: CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při Evropské unii
Potvrzení účasti: do 7. září 2012 na e-mail [email protected]
Druhý Evropský semestr s sebou
vedle klasických doporučení přinesl i dvanáct hloubkových šetření
týkajících se makroekonomických
nerovnováh vybraných členských
zemí EU. Dostaly se mezi ně i ty,
u nichž bychom to nečekali – Finsko a Švédsko. Současně Komise
přehodnotila přístup k Maďarsku
a zrušila pro ně varování o pozastavení čerpání prostředků z kohezních fondů.
„Doporučení pro členské země nelze vnímat a priori jako kritiku, ale
jako věcné zhodnocení s návrhy pozměňujících opatření a jejich intenzitu“, uvedl Jan Michal, vedoucí
Zastoupení Evropské komise v ČR
a dodal: „Je zřejmé, že členské země nemohou všechna doporučení
realizovat přesně tak, jak jsou navrhována, ani provést všechna současně, ale měla by jít naznačeným
směrem.“ Podle Eleny Reitanové
z Evropské komise ale tím, že je
země schválily (včetně doporučení
pro ostatní členy) se dobrovolně
k jejich splnění přihlásily: „ČR patří mezi ty, které nejsou problematické. Naopak, má vysoký potenciál, který je ale potřeba podpořit,
výdajové škrty vyvážit prorůstovými opatřeními.“
Nejzávažnější doporučení jsou zaměřena na dlouhodobý udržitelný
růst, nikoliv jen na krátkodobou fiskální konsolidaci, ale také vymáhání daní a zamezení daňovým únikům, propojení vzdělávání, výzkumu a podnikání.
Proces nastolení rovnováhy mezi
růstem a konsolidací není snadný.
ČR ale nejde jen cestou škrtů. Prorůstová opatření jsou zakotvena
i v národních dokumentech jako je
Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti. Jan Král, ředitel odboru koordinace evropských politik
Úřadu vlády ČR připomněl, že do-
Nepřehlédněte:
www.gfk.cz
www.cebre.cz
www.evropska-unie.cz
ãerná azurová purpurová Ïlutá
ãervenec–srpen/2012/
9
Automobily
BMW 328i – šestá generace populárního kompaktního sedanu
Pokus se čtyřválcem
Zcela nová trojková řada,
ocejchovaná v kódovém
označení bavorské automobilky poprvé písmenem F,
se právem stala předmětem
vášnivých diskuzí fanoušků
mnichovské modrobílé vrtule. Nejen pro mnoho technických inovací, ale také
kvůli novým turbomotorům,
které u řady F30 zcela nahradily atmosférické agregáty u předchozí řady E90.
Nezbývalo nám než vyzkoušet zcela novou verzi s úplně novým motorem. Pro německou luxusní značku BMW je sedan střední třídy jedním z nejvýznamnějších modelů.
Na jeho zbrusu nové generaci si tedy mnichovská automobilka dala
velmi záležet. Letos představená
novinka je už šestou generací populárního kompaktního sedanu,
který se poprvé veřejnosti představil na jaře roku 1975 jako řada
E21. V dalších letech značka, původně zaměřená na letecké motory,
představila i odvozeniny s karoseriemi kombi, kupé a kabriolet
a kromě tradičního pohonu zadních
kol nabídla u vybraných verzí i pohon všech kol. To se koneckonců
týká i nové generace, kde lze některé modely pořídit s pohonem
x-drive. Kombi má na trh přijít na
podzim a kupé s kabrioletem se jistě také připravují.
BMW 328i s manuální převodovkou má šest rychlostních stupňů, automat pak od dva víc.
Turbo – trend budoucnosti
V důsledném lpění na tradici zůstávalo BMW dlouho solitérem, jelikož na rozdíl od většinové konkurence do svých modelů stále umisťovalo atmosférické šestiválcové
motory s řadovým uspořádáním. Ty
značka dovedla k dokonalosti jak
u zážehových, tak u vznětových
verzí. Věhlasné a podle našeho názoru vynikající benzinové třílitry
pak v minulé generaci mohli zákazníci pořídit ve dvou výkonových
verzích 325i (218 k) a 330i (272 k),
přičemž především výkonnější verze byla nejen jízdním projevem, ale
také zvukem a velmi rozumnou
spotřebou perfektním dílem.
Emisní požadavky, především v EU,
jsou však neúprosné, a tak BMW in-
vestovalo velké prostředky a úsilí do
vývoje přeplňovaného dvoulitrového čtyřválce s označením N20.
V nabídce trojkové řady lze nyní vybírat z trojice zážehových variant,
přičemž základní a střední nyní zajišťuje zmíněný nový motor, ve verzi
320i s výkonem 184 k a v testované
328i s 245 k. Špičkový třílitrový šestiválcový agregát s přeplňováním
dvěma paralelními turbodmychadly
o výkonu 306 k zůstal v nabídce jako verze 335i. Staré pravdy tak vzaly za své: číslo za označením řady
u BMW už neodpovídá objemu válců a BMW řady 3 bez turba je už jen
vzpomínkou na minulost.
Spotřeba hluboko pod deset
Nový agregát je nadmíru kultivova-
ný a zároveň velmi dynamický
a má maximální krouticí moment
dostupný v neuvěřitelném rozsahu
1250 až 4800 otáček. A to může
jezdit i na obyčejný Natural 91!
Vůz díky tomu zrychluje prakticky
v jakémkoliv režimu; my jsme měli
verzi s osmistupňovým automatem,
a tak je akcelerace skutečně hodně
lineární. Proti minulé verzi s atmosférickým šestiválcem však tenhle
motor nemá takový sexappeal. Díky
dobrému utlumení téměř není slyšet, takže trochu připomíná projev
elektromobilu. Konstruktéři BMW
dokázali neuvěřitelně potlačit „turboefekt“, a tak je jízda s ním dokonalá, ale zároveň tak trochu nudná.
Spotřeba při běžném způsobu jízdy
činí asi 7,5 litru na 100 km, na čemž
má trochu zásluhu i systém rekuperace brzdné energie, u BMW označovaný jako Efficient Dynamics.
Rovněž lze zvolit několik režimů
jízdy, kdy v tom nejekonomičtějším
mají spotřeba a emise prioritu – vůz
s výkonem 245 k tak vypustí jen 149 g
CO2 na km (o 26 g méně než 330i
v minulé generaci). Osmistupňový
automat řadí sice hladce, ale trochu
pomalu. Příplatková pádla pod volantem jsou tak spíš jen pro dojem,
který chcete dělat na spolujezdce.
K sportovnějšímu způsobu jízdy
tenhle doplněk nijak zvlášť nepomůže. Všechny benzinové verze jsou
nabízeny i s pohonem všech kol.
Je to etalon třídy
Řídit tento vůz je jako tradičně
Typ vozu
Motor
Výkon (kW/k)
BMW 328i
Audi A4 2,0 TFSI
Volvo S40 T5
zážeh. 4válec turbo
1997cm3
zážeh. 4válec turbo
1984 cm3
zážeh. 5válec turbo
2521 cm3
180/245
155/211
169/230
Max. toč. moment (Nm/ot. min.-1)
350/1250
350/1500
320/1500
Převodovka
8stup., aut.
bezestup., aut.
5stup., aut.
Max. rychlost (km/h)
250
240
235
Zrychlení 0–100 km/h (s)
6,1
6,9
7,2
Komb. spotřeba (l/100 km)
Délka (mm)
Objem zavazadl. prostoru (l)
Věnec volantu je tlustší, což může být některým řidičům nepříjemné.
Zadní světla jsou na první pohled odvozená od designu současné
řady 5 a 7.
u BMW zážitek. Přes výtky k jisté
unylosti projevu motoru dopřává řidiči sportovní pocit z jízdy, který lze
zdůraznit díky volbě režimů eco pro,
comfort, sport a sport+. Stačí tedy
z běžného „comfortu“ přepnout na
režim sport nebo sport+, a máme tady charakteristiky typické pro sportovně střižený sedan. Mr.Jekyll
a pan Hyde, dalo by se říci slovy literáta. O vynikajících brzdách není
třeba vůbec psát, pohodlí posádky je
pak úměrné ceně, tedy vysoké.
V základu s manuální převodovkou
totiž model 328i stojí 957 500 Kč,
příplatková výbava („holé“ auto stejně existuje snad jen v ceníku) v podobě všech nekomentovaných laskomin
(v testovaném voze paket Modern line za 47 900 Kč, head-up displej –
projekce navigace a údajů o rychlosti
na čelní sklo, elektrická nastavení
předních sedadel s pamětí, vyhřívané
sedačky, bi-xenonové světlomety,
upozornění na nežádoucí opuštění
jízdního pruhu, systém kontroly
„mrtvého“ úhlu atd.) však vyžene konečnou cifru na cenovce o pěkných
pár desítek tisíc. U vozu této třídy si
pak troufneme poznamenat, že třeba
bluetooth handfree systém, alarm,
vstup USB či dokonce obyčejný popelník by mohly být už v základní
výbavě bez nutnosti připlácet (třeba
za popelníky až nedůstojně směšných 750 Kč). Každopádně se ale nová trojka opět stává přísným měřítkem pro segment luxusních sedanů
střední třídy.
Vojtěch Štajf
Foto: archiv autora
6,3
6,0
9,0
4624
4701
4476
480
480
404
Emise CO2 (g/km)
1499
140
211
Základní cena (Kč)
1 014 475
967 800
770 000
BMW 328i je schopno jak klidné rodinné jízdy, tak sportovního výkonu.
Testují automobily pro firmy Sňatek z rozumu
Je velmi málo firem, které
by dnes pro svou činnost
nepotřebovaly automobily.
Poskytují jim autonomní
mobilitu při přijatelných
nákladech a cestovní komfort. Firemní automobily
jsou letos už popáté v centru zájmu také díky anketě
ALD Automotive Fleet
Awards. Má za cíl najít
a ocenit nejen výjimečné
vozy, ale také osobnosti,
produkty a služby z oblasti
fleet managementu.
Vyhlašuje vítěze v šesti kategoriích
produktů a služeb – full service operativního leasingu, financování, pojištění, servisu, telematických systémů a také produktů či služeb orientovaných na ekologii. Dvě ocenění
čekají každoročně i na osobnosti
fleet managementu. Samostatnou
část ALD Automotive Fleet Awards
tvoří integrovaná anketa Firemní au-
to roku™, která hledá vítěze v devíti
vyhlášených kategoriích osobních
a lehkých užitkových automobilů.
Všechny oceněné produkty, služby
a osobnosti jsou dekorovány trofejí
s názvem Fleetová múza, což je
skleněná soška dívky s vlajícími vlasy, dílo sklářských mistrů z Desné
v Jizerských horách.
Vítěze ankety o Firemní auto roku™ určí hlasováním stočlenná
manažerská porota, složená jak
z fleetových manažerů, tak z členů
vrcholového managementu společ-
ností působících v ČR. V průběhu
roku jsou pro ni zorganizovány
dva testovací dny, při kterých si
mohou porotci nominované automobily vyzkoušet. V letošním ročníku se hodnotí 62 automobilů
dvacítky značek.
První možnost seznámit se s nominovanými vozy měli porotci 16.
května v rámci celostátního setkání
fleetového odvětví, kterým byl
CCS Den s Fleetem 2012 – jaro
v Kuřimi u Brna. Nyní je na programu druhý testovací den – O2 Den
s Fleetem v golfovém areálu
Kunětická hora u Pardubic, který se
koná 12. září 2012. Řídící pracovníci českých společností s kompetencí správy vozových parků se
mohou registrovat na stránkách
www.ifleet.cz, odkaz ON-LINE
PŘIHLÁŠKA. Účast na akci lze
spojit i s přítomností na Toyota
Hybrid Tour, jedinečné přehlídce
hybridních technologií Toyota, která se uskuteční na stejném místě
o den dřív, tedy 11. 9. 2012. V tomto případě je registrace na adrese
[email protected]
(tz)
Anketa „Auto roku v ČR“ bude opět jen jedna
V posledních několika
letech byla motoristická
veřejnost u nás poněkud
matena pořádáním dvou
nezávislých anket o Auto
roku. Jak se zdá této nepřehledné situaci už odzvonilo.
Organizátoři obou uzavřeli
„sňatek z rozumu“ a dohodli se na jedné.
Dosud vyhlašovaly jednu anketu
s názvem „Auto roku v České republice“ Svaz dovozců automobilů
(SDA) a Sdružení automobilového
průmyslu (Automap) ve spolupráci
s Klubem motoristických publicistů
(KMP), druhou s pojmenováním
„Auto roku v České republice Klubu
motoristických novinářů“ pak tento
klub. Všichni zainteresovaní se ale
nakonec před letošními prázdninami
písemně dohodli na pořádání jedné
ankety „Auto roku v České republi-
ce“ s tím, že bude zachován původní
tradiční název a logo ankety, její
úroveň a nezávislost hodnocení.
Vyhlašovateli 19. ročníku ankety
„Auto roku 2013 v České republice“ budou tak KMN a KMP ve spolupráci s SDA a AutoSAP. Podle
dohody bude jediné „Auto roku
2013 v České republice“ volit dvoukolově odborná novinářská porota.
Zachováno však zůstane i hlasování
veřejnosti, která vybere vítěze jednotlivých skupin. Rozdělení nominovaných automobilů do nich provede odborná porota.
Součástí ankety bude i 9. ročník akce „Dodavatel pro Auto roku v ČR“,
kterou vyhlašuje AutoSAP pro firmy, jež dodávají alespoň jeden svůj
produkt pro vítězný vůz ankety
„Auto roku v České republice“.
Finalisté budou oznámeni počátkem
prosince 2012, slavnostní vyhlášení
kompletních výsledků se má uskutečnit v první polovině ledna 2013.
Zdroj: AutoSAP
(m)
černá azurová purpurová žlutá
1 0 /ãer ven ec –s rpen /2012
Vzdûlání, vûda, inovace
Dostali se mezi elitu
Phonexia získala v Bruselu prestižní cenu META Seal of Recognition
Brněnská firma Phonexia
sídlící v Innovation parku
Jihomoravského inovačního
centra získala v Bruselu prestižní ocenění META Seal
of Recognition. Je udělována
za aktivní přínos k naplnění
vize evropské mnohojazyčné
informační společnosti.
Phonexia ji obdržela za dlouhodobou práci na technologiích rozpoznávání informací z řeči, jako je
přepis řeči na text nebo rozpoznání
jazyka. Technologie umožňující
rozpoznání jazyka, přesný přepis
řeči na text a automatický překlad
jsou dnes pro Evropskou unii s jejími třiadvaceti oficiálními jazyky
zcela klíčové. Automatické zpra-
Phonexie pomáhá při těchto procesech pomocí
rozpoznání jazyka hovoru, přepisem řeči na
text a dalšími algoritmy.
Právě tento přínos ocenili odborníci z aliance
META (Multilingual Europe
Technology Alliance, TechnoObchodní ředitel firmy Phonexia Radim Kudla převzal nedávno logická aliance
v Bruselu ocenění META Seal of Recognition.
mnohojazyčné
Evropy), kteří
cování řeči při současném množ- udělili firmě Phonexia ocenění MEství informací umožňuje i efektivní TA Seal of Recognition. Cena byla
monitoring a analýzu médií v jed- předána obchodnímu řediteli firmy
notlivých zemích unie. Činnost Phonexia Radimu Kudlovi koncem
Věda do praxe
Dokončení ze str. 1
Pokud bych měl kvantifikovat podíl
základního a aplikovaného výzkumu, odhadl bych ho tak 50/50. Chci
ale zdůraznit, že nemám rád, když
se dělá tlustá čára mezi základním
a aplikovaným výzkumem, což je
tak specifické pro dění na české vědecké scéně v posledních letech.
Základní dělení výzkumu by nemělo být na základní a aplikovaný. Výzkum je jen dobrý nebo špatný.
A jsem přesvědčen, že i poměrně
dobře hodnotitelný, přestože z úst
zástupců akademií i univerzit často
slýcháme opak. Nemohu se ubránit
dojmu, že je to účelová snaha deklarovat, jak jsou všichni vědci světoví, jen to nelze s ohledem na specifičnost jejich výzkumu kvantifikovat. Tak to prostě není, v české
vědě jsou hráči skutečně světové
extratřídy, stejně jako hráči okresního přeboru produkující vysoce
podprůměrnou vědu za peníze daňových poplatníků. To platí stejně
na akademiích i univerzitách.
Pokud vím, navázali jste široké
kontakty se špičkovými zahraničními odborníky. Co si od toho
slibujete a jak budou do činnosti
centra zapojeni?
Zase musím argumentovat zkušenostmi ze světa, nejen osobními. Ty
opravdu nejlepší světové laboratoře
jsou dnes silně internacionalizované.
Ve světě je zcela běžné, že tzv. postdoci, tj. pracovníci po skončení doktorských studijních programů, vyjíždějí na stáže do zahraničí, kde získávají cenné zkušenosti. Na druhé straně pro pracoviště, kam přijíždějí,
jsou nesmírně důležitou pracovní
a intelektuální silou, neboť jsou většinou silně motivováni a vnášejí do
pracovních týmů zdravou konkurenci. Právě to si slibuji od internacionalizace Centra za účasti těchto mladých pracovníků. Na druhé straně se
mi podařilo zapojit do Centra, také
s podporou řady projektů v rámci
Operačního programu vzdělávání
pro konkurenceschopnost, zkušené
zahraniční profesory, kteří reprezentují absolutní světovou špičku ve
svém oboru. Jde o kolegy z Floridy,
ze Švýcarska, z Izraele, Itálie nebo
Řecka, kteří v zásadě učí mladé vědce jak dělat vědu, jak publikovat
a jak realizovat transfer technologií.
Od zapojení těchto silných hráčů si
samozřejmě slibuji zvýšení všech
klíčových hodnoticích parametrů
včetně publikačního výkonu, objemu mezinárodních grantů a počtu
komercionalizovaných technologií.
Počítá se v této souvislosti také
s akademickou sférou ČR a najdou v Centru uplatnění i nadějní
studenti a mladí absolventi UP nebo dalších vysokých škol v ČR?
Velkou většinu otevřených pracovních pozic skutečně naplňujeme
především zájemci z řad absolventů
doktorských studijních programů.
Máme dlouhodobě otevřenu spoustu pozic pro mladé pracovníky na
pozici Junior Researcher, stejně jako pro zkušené vedoucí pracovníky
na pozicích Senior Researcher.
V předchozí odpovědi jsem naznačil, že významnou část pozic obsazujeme zahraničním pracovníky,
u kterých ovšem očekáváme poměrně velkou fluktuaci tak, jak je to
běžné v zahraničí. Má osobní představa je, že přibližně čtvrtina až pětina týmu by měla být tvořena zahraničními pracovníky, kteří přijíždějí na střednědobé, většinou tříleté
stáže, a následně se obměňují.
Cílovou skupinou výsledků projektu mají být výrobní subjekty,
ale také výzkumné, zdravotnické
a státní instituce. Jak by měl transfer těchto „produktů“ probíhat
a co přinese Centru i univerzitě?
Nejsem si jist, že jsem ta správná
osoba k odpovědi na tuto otázku,
a v ČR vůbec byste s ní příliš nepochodil. Desítky vhodnějších kandidátů byste našel ve světě, třeba
v Cambridgi. V České republice je
transfer technologií jak z hlediska
mechanismů podpory, tak fungování
v zásadě v plenkách. Také proto
dnes na většině univerzit vznikají
nebo už působí přidružené vědeckotechnické parky, které by měly vědeckým týmům poskytovat právní,
administrativní a marketingovou
podporu. Budiž řečeno, že ve většině případů fungují špatně nebo nefungují vůbec. Je to důsledek absence vyškolených lidí a mechanismů
na českém trhu. Na druhé straně se
máme kde učit, neboť v Německu či
ve Velké Británii pracují takové propojovací články mezi univerzitami
a komerčním sektorem dlouhodobě
s vysoce propracovanou a sofistikovanou organizační strukturou.
To nejdůležitější, co musí transfer
technologií přinést, je tedy změna
myšlení akademických pracovníků
v tom, že věda nejsou jen publikace
a každodenní práce v laboratořích,
ale i možnosti skutečného transferu
technologií. Ten nutí vědce učit se
komunikaci s průmyslovými partnery, zásadám ochrany duševního
vlastnictví a možnostem jeho využití. Je to ale i změna v myšlení
vedení univerzit a výzkumných
ústavů, které si začínají uvědomovat, že významnou součástí jejich
příjmů mohou být i neveřejné zdroje. A že je nutné pro tyto účely částečně přebudovat organizačně-řídi-
června 2012 v Bruselu v rámci konference META Forum 2012.
„Je pro nás velmi příjemné dostat
se do společnosti globálních firem
jako Google nebo Xerox, které také
získaly stejné ocenění,“ komentoval úspěch obchodní ředitel firmy
Phonexia Radim Kudla a dodal:
„Příspěvky na konferenci mi dokázaly, že řešíme stejné problémy jako konkurence na světovém trhu
a v některých algoritmech máme
dokonce náskok.“
Za úspěchem Phonexie stojí podle
něho i kvalitní činnost výzkumné
skupiny [email protected] z VUT Brno,
s níž na výzkumu technologií dlouhodobě spolupracují. Díky zázemí
v Innovation parku Jihomoravského
inovačního centra se navíc mohou
výzkumu a vývoji plně věnovat.
Absolutním vítězem letošní konfe-
rence a nositelem ocenění META
Prize bylo vyhlášeno Joint Research Centre, pracující pod hlavičkou Evropské komise. Cenu získalo za technologii JRC Optima Activity Language, která je využita
v systému pro monitorování médií
(EMM system) z 3750 portálů
v 50 jazycích.
Dalšími oceněnými v rámci META
Seal of Recognition jsou i nadnárodní společnosti jako Xerox, PerVoice, Language Weaver, Vocapia
a další. Společným jmenovatelem
mnohých oceněných byla technologie přepisu řeči do textové podoby,
a to hned v několika světových jazycích. V minulých letech získaly
ocenění například firmy Google za
svůj překladač (Translate), SVOX
za převod textu na řeč nebo Systran
za stejnojmenný překladač.
(tz)
chlorovanými uhlovodíky nebo těžkými kovy. Velmi slibné jsou výsledky pilotní aplikace nanoželeza
prováděné jednou z nejsilnějších
společností na světovém trhu čištění vod (AECOM) přímo na lokalitě
ve Spojených státech amerických.
zahrnovat mezinárodní i tuzemské
grantové zdroje, dostatečné příjmy
z institucionální podpory související s kvalitou a počtem publikačních
výstupů a intenzivní kontrahovaný
výzkum pro komerční sféru. Asi tušíte, že se zase vracíme k nutnosti
propojení základního a aplikovaného výzkumu.
Dostatečné příjmy ve všech těchto
rozpočtových kapitolách by měly
zabezpečit udržitelnost jakékoliv
výzkumné jednotky nejen našeho
Centra. Po pravdě se snažíme nespoléhat jen na budoucí podporu
nejrůznějších plánovaných programů udržitelnosti, ani na příjmy za
přijetí studentů.
cí struktury a významně posílit propagaci komerčně zajímavých výsledků výzkumu.
Bude si Centrum stanovovat jen
vlastní výzkumné a vývojové
úkoly, nebo bude také reagovat
na poptávku potenciálních příjemců?
Pokud jde o poptávku, která víceméně zapadá do výzkumných aktivit našeho Centra, akceptujeme tyto spolupráce v plném rozsahu.
V případě poptávky z oblasti, kde
není naše dominantní vědecké zaměření, jde spíš o analytické práce
vázané na některá specifická zařízení, která máme k dispozici. Skutečně platí, co jsem už jednou zdůraznil, že nové progresivní technologie jsou vázány na špičkový výzkum, v němž musíte mít dlouholetou zkušenost.
Na konci letošního léta uplyne
polovina realizačního období vašeho projektu. Co se už podařilo
vybudovat a jsou už i nějaké konkrétní výsledky výzkumné a vývojové činnosti?
V dubnu příštího roku otevřeme
novou budova Centra, v níž budou
instalovány nové technologie. Přesto už dnes běží činnost všech skupin na plné obrátky a příkladů
úspěšných vědeckých výsledků nebo kontraktů s průmyslovými partnery mohou být desítky. Velmi si
cením výzkumu pro nadnárodní
americkou společnost, který Centru
přinesl už několik milionů korun.
Jde o využití výpočetní chemie,
kdy studujeme prostupnost komerčních látek buněčnými strukturami. Je to typický příklad toho, jak
může základní výzkum generovat
velké finanční prostředky z neveřejných zdrojů. Vyvinuli jsme také
a patentovali ekologickou technologii likvidace sinic z vodních
ploch pomocí nanoželeza, kterou
chceme v letošním roce pilotně testovat na vybraných vodních lokalitách. Jsme ve finální fázi jednání
o prodeji licence technologie antimikrobiální úpravy povrchů pomocí kovalentně vázaného stříbra.
Stříbrem modifikované tracheostomické kanyly začneme na podzim
klinicky testovat ve spolupráci s lékaři na Klinice anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny v Ústřední
vojenské nemocnici v Praze. Kolegové z Optiky vyvinuli poměrně
levné a vysoce citlivé kamery na
pozorování noční oblohy, které už
byly instalovány na řadě míst
v Africe, USA či Jižní Americe. Jejich výhodou je provoz nezávislý
na běžných energetických zdrojích.
Nanoželezo vyráběné technologií,
která už byla transferována do společnosti NANOIRON, je dnes běžně používáno sanačními firmami
v tuzemsku i ve světě pro čištění
podzemních vod kontaminovaných
Na tak rozsáhlý výzkum jistě čerpáte prostředky i z jiných zdrojů
než z Evropských strukturálních
fondů. Jak úspěšní jste v tuzemské
a zahraniční grantové politice?
Za 20 měsíců existence Centra
jsme získali přes 20 projektů podporujících základní i aplikovaný
výzkum, ale také vzdělávací projekty. Celková výše dotací do
těchto projektů převyšuje částku
1,3 mld. Kč. Jsou v ní sice ve značné míře zahrnuty i dotace pro spolupracující subjekty, nicméně vidíte, že tato suma už dnes výrazně
převyšuje původní dotaci z Evropských strukturálních fondů. Jsme
například zapojeni ve velkém
mezinárodním konsorciu vedeném
kolegy ze Stuttgartu, které v letošním roce získalo čtyřletý projekt
s dotací okolo 10,4 mil. eur, v jehož rámci budou některé nanomateriály a jejich kompozity testovány v technologiích čištění vod.
V tuzemském měřítku jsme uspěli
s projektem Centra kompetence,
zaměřeným na moderní biotechnologie a nanotechnologie v čištění
vod a půd. S ohledem na zapojení
pěti největších sanačních firem
v ČR očekávám, že tento osmiletý
projekt s dotací okolo 220 mil. Kč
by mohl přinést na trh skutečně řadu progresivních technologií, které
zvýší konkurenceschopnost České
republiky.
Dnešní věda je mimo jiné i záležitostí velkých peněz. Máte nějakou
specifickou ekonomickou strategii pro fungování Centra?
Podstatou udržitelnosti a současně
ochranou před nejrůznějšími změnami v systému financování na
úrovni ministerstva, univerzity
i grantových agentur je široké
portfolio našich příjmů. To musí
Děkuji za rozhovor.
Miloš Vávrů
Foto: archiv R. Z.
Prof. RNDr. Radek Zbořil,
Ph.D. (39)
Narodil se v Olomouci, kde
studoval na Univerzitě Palackého obor matematika-chemie.
V šestatřiceti letech se na téže
univerzitě stal profesorem fyzikální chemie. Dnes patří k nejvýznamnějším českým odborníkům v oblasti nanotechnologií. Dlouhodobě spolupracuje
a publikuje výsledky svého výzkumu společně s vědci z nejprestižnějších světových ústavů, například na Cornell University, EPFL Lausanne nebo
University of Tokyo. Publikoval přes 150 prací, které byly
jen za poslední rok a půl citovány víc než 1000x. Je autorem řady patentů a technologií
včetně vývoje a implementace
velkokapacitní výroby nanoželeza na světový trh. V loňském
roce mu byla udělena Cena
ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Jeho láskou je
rodina, sport a dobré pivo.
černá azurová purpurová žlutá
ãervenec–srpen/2012/
11
PrÛmysl v âR
Technici, ohrožený druh
Už třetím rokem zastává
funkci generálního ředitele
skupiny Siemens v ČR
Ing. Eduard Palíšek, PhD.
Jeho firma dokáže díky širokému záběru čelit celosvětové krizi; i v tuzemských
podmínkách nabírá nové
zaměstnance. Varovný prst
však generální ředitel zvedá
nad stavem technického
vzdělávání v Česku: „Jde
o celospolečenský problém,
je ohrožena budoucí konkurenceschopnost naší země.“
Jaké výsledky skupiny Siemens
očekáváte v době, kdy se evropská a česká ekonomika stále nedostala z útlumu?
Už v minulých letech jsme ukázali,
že český Siemens dokáže díky svému širokému portfoliu a celosvětovému exportnímu záběru ekonomickým krizím odolat. Jsme přítomni ve zdravotnictví, průmyslu,
energetice či IT průmyslu a tyto
tržní segmenty logicky procházejí
v různých částech světa různými
vývojovými cykly. To nám zajišťuje
stabilitu. Očekáváme, že letošní výsledky budou srovnatelné s loňským
rokem, kdy jsme vykázali tržby ve
výši 32 mld. Kč. Vývoz se na tomto
úspěchu podílel 57 %, což nás řadí
mezi největší české exportéry.
Jaké výrobky vyvážíte a kde jsou
cílové destinace vašeho exportu?
Elektromotory, generátory, parní turbíny a osvětlovací, jisticí a spínací
techniku vyrábíme v Česku v osmi
závodech a vyvážíme je především
do zemí Evropské unie, do Ruska
a Asie. Zatímco země EU jsou naším
Ing. Eduard Palíšek, PhD.
tradičním cílem, v posledních letech
výrazně roste náš vývoz do asijských zemí, kam dodáváme především parní turbíny pro spalovny, teplárny či papírny a generátory pro
lokomotivy nebo zaoceánské dopravní či turistické lodě. Dceřiná firma OEZ Letohrad zaznamenává stále větší úspěch se svou jisticí technikou v Rusku. A naše parní turbíny
z Brna najdete s výjimkou Antarktidy na všech světadílech.
Nakolik je pro vaši firmu důležitá proexportní politika státu?
Naše firma při exportu využívá široké sítě distribučních kanálů a finančního zázemí svého mateřského koncernu. Proto je z našeho pohledu důležitější, aby stát svou
podporu zaměřil na střední a menší
firmy, a ty byly v zahraničí úspěšné. Naše produkty totiž nacházejí
uplatnění v mnoha finálních výrobcích, které pak tyto firmy na zahraniční trhy vyvážejí. Jsou-li ony
úspěšné v zahraničí, jsme pak i my
úspěšní na domácím trhu.
aktivity, což zároveň zlepšuje i naši pozici v rámci koncernu.
V kterých oblastech se vám daří?
Daří se energetice. Například v brněnském závodě jsme loni vyrobili rekordní počet 53 parních turbín. Očekáváme, že letos jich vyrobíme přes
šedesát. Daří se i našim závodům na
výrobu elektromotorů v Mohelnici
a ve Frenštátu pod Radhoštěm. Drásovský závod na výrobu generátorů
díky zakázkám v Asii zvýšil výrobu
o 30 %. Prosperují i naše obchodní
divize zdravotnictví či průmyslová
automatizace. Drobný útlum cítíme
v oblasti automatizace budov či ve
výrobě jističů a spínačů, kde se projevuje krize českého stavebnictví.
I tam si ale pomáháme exportem –
jak už jsem se zmínil, zájem o české
jističe a spínače z Letohradu stále
roste např. v Rusku.
V jiném rozhovoru v tomto čísle
Podnikatele prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák
žehrá na nedostatek lidí kvalifikovaných technických profesí.
Jak je to u vás?
Delší dobu cítíme nedostatek jak inženýrů, tak kvalifikovaných dělníků.
Postrádáme absolventy technických
oborů všech úrovní vzdělání. Kvalitní a konkurenceschopný produkt totiž musí někdo nejen vyvinout, ale
také vyrobit. A na to potřebujeme
vzdělané lidi i na úrovni dělnických
profesí, neboť dělníci ve výrobě často pracují například s řídicími systémy sofistikovaných obráběcích strojů. V Česku jsou ale technici všech
úrovní druhem na vyhynutí. Jde
o celospolečenský problém; je ohrožena budoucí konkurenceschopnost
naší země. Protože bez konkurenceschopných produktů se nám nebude dostávat příjmů na potřebné investice do vzdělávání, primárního
výzkumu a aplikovaného vývoje.
Bez toho ale nedokážeme vyprodukovat konkurenceschopný výrobek.
Jakmile naše země spadne do tohoto
bludného kruhu, bude cesta z něj
velmi namáhavá a dlouhá.
Nezaměstnanost v ČR zase šplhá
k devíti procentům. Daří se vám
vytvářet nové pracovní příležitosti?
I když nábor zaměstnanců letos není tak výrazný, jako v minulém roce, daří se nám pracovní místa otevírat. Zaměstnáváme téměř 11 tisíc
lidí. Vedle obchodních a servisních
center máme v České republice
i osm výrobních závodů. A přidám
ještě jednu osmičku. V rámci celého koncernu Siemens je Česká republika ze všech 192 zemí, pokud
jde o počet lidí, osmou největší národní společností. To ukazuje sílu,
jakou český Siemens v našem
i mezinárodním měřítku má. Česko nabízí velmi dobrý poměr mezi
cenou lidské práce, kvalitou a přidanou hodnotou, proto se nám daří přitahovat výrobu nových produktů a posilovat naše vývojové
Co se tedy musí udělat?
Musíme zlepšit povědomí mladých
lidí o technických oborech a učinit tyto obory atraktivní z perspektivy
osobního i kariérního růstu a finančního zabezpečení. To lze udělat pouze
nastavením úzké a fungující spolupráce škol s firemním sektorem jak na
úrovni vysokých a středních škol, tak
na úrovni učilišť. Tam by mohl fungovat například model duálního vzdělávání, v jehož průběhu učeň získává
teoretické znalosti ve škole a praktické zkušenosti přímo ve firmě s možným následným pracovním uplatněním tamtéž. Pro motivaci ke studiu je
přece důležité, aby učeň i jeho rodiče
věděli, že po skončení studia najde
uplatnění v konkrétní firmě.
A co lze zlepšit ve vysokoškolském vzdělávání?
Nejen stát, ale především firmy se
musejí víc angažovat v propojování
veřejného a soukromého sektoru ve
školství. Primárním úkolem škol přece není produkovat absolventy na míru pro jejich potřeby. My spolupracujeme s téměř třemi desítkami technických středních a vysokých škol. Podílíme se na tvorbě výukových plánů,
zvyšujeme úroveň vybavenosti škol,
naši zaměstnanci na školách přednášejí. Studenti k nám chodí na exkurze, zpracovávají své ročníkové a závěrečné práce a absolvují krátkodobé
či dlouhodobé stáže. Důležitá je i výměna zkušeností na úrovni zaměstnanců a profesorského sboru.
Dělají se v tomto směru nějaká
konkrétní opatření?
Hrozba tohoto problému nad námi
v České republice visí už několik let.
Jsem rád, že po několikaleté společenské diskuzi se konečně začíná
přistupovat ke konkrétním krokům.
Jsme sice stále ještě na začátku, nicméně názory firem, škol i státních
úředníků už začínají být podobné.
V současné době rozvíjíme spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy,
kde chceme v rámci pilotního projektu vyzkoušet formu praktické výuky
učňů ve firemních provozech nejdřív
v našich moravských závodech Siemens, a později ji rozšířit i do dalších
našich závodů v České republice.
Jan Hrabálek
Kvalita nestačí, musíme umět lépe prodat
„Snažíme se podpořit každý zajímavý exportní projekt do relativně stabilní země,“ říká Tomáš Hron z UniCredit Bank
Aktivity a záměry českých
exportérů jsou bezesporu
v zorném poli každé banky,
která chce být dobře připravena export svými produkty
podporovat. UniCredit Bank
má v oblasti exportního
financování dlouholeté
zkušenosti. V letošním roce
obdržela nejvyšší ocenění
v soutěži Best Trade Finance
Bank a cenu prestižního
magazínu Global Finance.
O rozhovor jsme požádali
ředitele Global Transaction
Banking UniCredit Bank
Tomáše Hrona.
Jak vnímáte současný stav českého exportu?
Českému exportu dominují vývozy
do zemí EU, a to převážně do Německa. Asi 10 firem zajišťuje 50 %
objemu českého exportu. Jsme tedy
hodně závislí na malém počtu zemí,
malém počtu exportérů a navíc v teritoriu, které je poměrně náročné. Častěji než hotové výrobky vyvážíme
subdodávky, a to především pro automobilový průmysl. Evropa naši kvalitu dokáže ocenit, nicméně dostáváme menší marži, než kdybychom výrobek dokončili a prodali celý. Škoda
Auto je dobrým příkladem toho, že to
lze. Srovnám-li Rakousko a ČR, obě
země mají téměř shodný objem exportu, avšak Rakousko má 2,5krát
větší HDP. Jsou to sice dva parametry, vytržené z kontextu, ale ukazují
na lepší schopnost Rakouska pracovat s přidanou hodnotou.
V čem spatřujete hlavní důvody nižší efektivity exportních transakcí?
Tomáš Hron.
Těch faktorů je několik. Naše země
dokázala vždy předstihnout ostatní
v konstrukci a výrobě kvalitní techniky, nicméně přetrvává v nás přesvědčení, že kvalita produkt prodá. Mnohdy nám scházejí inovace i obchodní
dovednosti, a pak prodáváme dobrý
a kvalitní produkt za nižší cenu.
Brzdí nás také zakořeněná snaha
vyřešit všechno ve firmě bez pomoci druhých. Firmy ve většině zemí
dnes využívají pro své exportní aktivity různé profesionální poradce,
pojišťovny, právníky. To u nás zatím chybí a je to pro nás handicap.
Důkazem je například i to, že máme celkově nejnižší počet dokumentárních akreditivů v Evropě.
Podporuje český stát export dostatečně?
Exportní politika ČR jde určitě
správným směrem, snaží se diverzifikovat. S průnikem na nové trhy
jsou však spojeny náklady a vyšší rizika. Je nutno se seznámit s tamními
zvyky, s místní praxí, do přípravy
kontraktů je třeba také zapojit právníky. Role státu ve formě exportní
pojišťovny je v těchto případech nezastupitelná. Stejně tak je tomu například v Rakousku nebo v Německu, kde státní pojišťovny kryjí některá rizika, ať už politického nebo komerčního rázu, a jsou připraveny
v případě neúspěchu náklady pokrýt. EGAP nyní však výrazně mění
všeobecné obchodní podmínky. Je
to logický důsledek minulosti, nicméně je velmi důležité, aby míra
zpřísnění pravidel zůstala na takové
úrovni, kdy budou ještě pro exportní
aktivity podporující. Pokud by se totiž pravidla zpřísnila příliš, mohlo
by to pro banky znamenat nedostatečné krytí rizik, což by v konečném
důsledku vedlo ke zpomalení nebo
zastavení exportního financování.
Výrazný pokles podpořených transakcí do zahraničí by byl, při aktuálním objemu 50–60 miliard korun
ročně, určitě velmi citelný.
O která teritoria projevují exportéři zájem a jakými produkty jim
vaše banka dokáže pomoci?
Největší zájem byl v posledních letech standardně o Rusko a Ukrajinu,
před dvěma lety proběhla také výrazná vlna zájmu o Bělorusko. Čeští
podnikatelé směřují rovněž na Blízký východ, nicméně tam je podpora
případ od případu různá. Objevují se
i vývozy do jihovýchodní Asie, Afriky, nebo Jižní Ameriky. Snažíme se
podpořit každý dobrý projekt do relativně stabilní země tak, aby jej
i EGAP mohl pojistit.
V případě velkých vývozů jsme
schopni samozřejmě poskytnout exportní úvěr. Vývozce tak nabídne dodávku investičního celku spolu s jeho financováním. Pokud firma potře-
buje nejprve vyrábět, můžeme ji
podpořit předexportním úvěrem. Je
vhodné, když je pak celá transakce
zastřešena dokumentárním akreditivem, který hlídá platební rizika.
Nedávno se nám podařilo zvítězit
ve výběrovém řízení na financování dodávky důlní techniky formou
exportního odběratelského úvěru,
který vyhlásila ruská těžební společnost SUEK. Dodávku čtyř pásových dopravníků v celkové hodnotě okolo 26 milionů eur zajistila
česká akciová společnost ALTA,
úvěr pojistil EGAP. Takový typ vývozu má samozřejmě smysl, protože na druhé straně stojí velký a stabilní odběratel.
Jak jste připraveni podpořit rostoucí obchody s Čínou?
Náš dovoz z Číny je 15krát větší
než export do Číny, obě složky
však dynamicky rostou a Čína se
stále víc otevírá světu. Do Číny vyvážíme spíš běžné zboží, investiční
celky tam čeští exportéři zatím vyvézt neumějí. Rozhodně má smysl
připravit se na pravidelné transakce
v čínské měně a v tom jsme už určité kroky učinili. Dokážeme provést
platby v ReMinBi jak směrem do
Číny a zemí ASEAN, tak také přijmout příchozí platby. Naši podnikatelé u nás mohou mít otevřeny
účty přímo v ReMinBi.
Najdou vás účastníci letošního
Mezinárodního strojírenského
veletrhu opět na brněnském výstavišti?
Určitě ano. MSV v Brně je pro nás
skvělou příležitostí, jak se setkat
s našimi klíčovými partnery, případně i s jejich exportními partnery, a projednat nebo uzavřít konkrétní exportní případy. Během ve-
letrhu máme 70–80 jednání, což lze
uskutečnit v takové intenzitě jen
málokdy a málokde. V letošním roce se těšíme na všechny návštěvníky v pavilonu A1, stánek 32.
Jakou cestou jde vaše banka vstříc
svým klientům?
UniCredit Bank se před časem rozhodla, že chce výrazně posílit své
působení v ČR a kromě firemního
bankovnictví víc rozvinout i retailové. Naplánovali jsme tedy během
dvou let ztrojnásobit počet obchodních míst, abychom byli klientům
skutečně blízko. Jsme první bankou, která přišla s konceptem vybudovat nové pobočky formou franšízy. A tento koncept se ukazuje jako
velmi úspěšný. V tuto chvíli máme
pobočky téměř ve všech okresních
městech po celé České republice.
Vlasta Piskačová
.
Mezinárodní strojírenský veletrh,
pavilon A1, stánek 32.
www.unicreditbank.cz
černá azurová purpurová žlutá
1 2 /ãer ven ec– s rpen/2012
PrÛmysl v âR
Roboti už jsou na cestě
Jedním z hlavních témat
MSV v Brně bude automatizace, která se stane třetím
nejobsáhlejším specializovaným celkem veletrhu. Dlouholetou úspěšnou praxi
v tomto dynamickém oboru
má za sebou Ing. František
Hýbner, ředitel Českomoravské elektrotechnické asociace (ElA). Právě za jeho
přispění vznikl tento článek.
V našich představách je automatizace synonymum pro moderní sofistikované technologie, kde stroj
spojený s řídicím systémem usnadňuje člověku mnohé činnosti, dokonce je od člověka přebírá. Při
hledání novostí v automatizaci lze
poukázat na řešení obecného problému zpětné vazby, kterou se
všechny automatizované systémy
zabývaly už dávno před tím, než
jsme znali slova robot či automat.
Dál než konkurence
I letos připravuje ElA v pavilonu Z,
ve stánku 048 malou historickou
expozici, ale poprvé věnuje větší
prostor právě těm nejžhavějším novinkám. Pro prezentaci si vybrala
robotické pracoviště, kde robot dostává povely z kamery, která se pohybuje na lineárním pojezdu, a tak
vidí i do relativně velkého prostoru
(bedny). Manipulace s polotovarem
začíná jeho výběrem z plechové
bedny, který má neprůhledné stěny.
Výrobky jsou v něm nasypány náhodně tak, jak to v praxi bývá, když
z lisu vypadne několik komponentů
a ty se promíchají. Proto i robot
musí udělat to, co dělá dělník. Podívat se do bedny, najít vhodný polotovar, vyjmout ho, na pracovním
stole jej správně nasměrovat, a potom opětovně uchopit a vložit do
linky k dalšímu zpracování.
Zdánlivě velmi jednoduchá věc,
kterou zvládá nejeden dělník. Ale
pro konstruktéry robotických pracovišť to je nelehký úkol s mnoha
úskalími.
Na jarním mnichovském veletrhu
Automatica vzbudilo právě české
řešení tohoto problému nebývalý
zájem. Snad to nebylo jen tím, že
tuto úlohu čeští inženýři řeší mezi
prvními a dostali se dál než konkurence.
A jak zvládne robot nahlížení do
bedny, jak řídicí počítač analyzuje
obraz v prostoru a najde příslušný
neorientovaně uložený polotovar?
Tuto úlohu se daří řešit v úkolu „3D
obrazová analýza pro průmyslové
aplikace“ Ing. Petru Čihákovi ze
společnosti Blumenbecker Prag
a doc. Ing. Vladimírovi Singulemu,
CSc., z FSI VUT Brno, kteří se
svými týmy vytvořili a v Mnichově
představili funkční vzorek popisovaného pracoviště. Dlužno poznamenat, že úkol je finančně podpořen MPO ČR v rámci projektu
v programu TIP.
A jeho realizace půjde ještě dál.
Výzkumně a vývojově zvládne 3D
obrazovou analýzu pro další průmyslové aplikace. Komplexním výstupem programového projektu bude systém řešící aktuální problematiku výběru a uchopení volně ložených, neorientovaných součástí či
objektů robotem v rámci omezeného prostoru. Daná problematika bude dále rozvíjena tak, aby zmíněný
snímací systém (nejvýznamnější
v řešení zpětné vazby), tvořil s průmyslovým robotem jednotný pohyblivý celek. Potom budou výsledky projektu aplikovatelné i na
další specifickou a problematickou
oblast, kterou je on-line korekce
dráhy robota na základě aktuálně
zjištěného 3D profilu součástí a objektů, které vykazují různorodost
v rozměru či tvaru.
Kde nemá člověk šanci
Dnešní automatizace, zejména
v neprůmyslových implementacích (často označovaných jako
„servisní“), se dostává z důvodu
omezení fyzických schopností člověka do prostředí nám méně známého, tam, kde bez vhodných nástrojů už nemáme šanci. Je to například rozsáhlá oblast nanotechnologií. Automatizace, respektive
i užité výrobní technologie, si vyžádaly provést základní výzkum
metod optické bezkontaktní diagnostiky. Tento výzkum se i u nás
dostává do praxe, například vyřešením pracoviště pro měření koncových měrek pro přesné strojíren-
Čistota – základ kvalitní kapaliny
Čistota, půl zdraví, to neplatí jen v oblasti běžné
hygieny, ale snad ještě víc
v oboru diagnostiky kapalin. I v tomto ryze technickém prostředí ale vystupuje
jako základní premise prevence. „Vždy je lepší a levnější předcházet tvorbě
znečištění, než s ní pak bojovat,“ řekl nám Ing. Petr
Navrátil ze společnosti Parker Hannifin, který se diagnostikou kapalin zabývá.
Dlouhodobé výzkumy ukazují, jak
je čistota hydraulické kapaliny velmi důležitá, resp. jak může být nečistota zrádná. Právě ona je příčinou většiny poruch komponentů
i selhání funkce celého systému.
Z dlouhodobé zkušenosti jde o víc
než 85 % případů. „Proto je nutné,
aby v každém hydraulickém obvodu byl aspoň jeden správně navržený filtr, který nečistoty z kapaliny
zachytí,“ zdůrazňuje ing. Navrátil.
Příčiny znečištění
Jak vůbec ke znečištění kapaliny
a hydraulického systému v mnohdy
naoko velmi čistém prostředí dochází? Největší podíl na tom mají vnější
vlivy – např. špatně řešené zavzdušňování nádrže hydraulického agregátu nebo poškozené těsnění pístnice
hydraulického válce. K dalšímu znečištění hydraulických obvodů může
dojít při nalití nové hydraulické kapaliny, která není z barelu přečerpávána pomocí zařízení opatřeného filtrem. Nová kapalina není filtrována
a není pro množstvím nečistot vhodná k okamžitému použití. A o tom
mnoho uživatelů neví a právě tady
vznikají prvotní problémy.
Proudící nečistoty za vysokého tlaku působí na komponenty v hydraulickém obvodu jako smirek a vytvářejí další nečistoty, které postupně
způsobují obrušování hran ve ventilech, blokace trysek či clonek atd.
Následkem poškození komponentů
může být zastavení výroby, což znamená ztrátu produkce a zvýšení nákladů v důsledku nutné výměny.
Nečistoty nemusejí být však jen
pevného skupenství. Olej může obsahovat i vodu, která představuje
nebezpečné znečištění. Hydraulická kapalina má schopnost vázat tím
víc vody, čím je teplejší. V každé
pracovní kapalině může i vzduch
vyvolávat problémy řízení systému,
pěnění a degeneraci kapaliny.
Existuje tedy několik zásad, kterými by se měli uživatelé hydraulických zařízení řídit.
- Věnujte pozornost správné konstrukci nádrže.
- Instalujte jemné filtry zavzdušnění a udržujte je.
- Maximálně eliminujte možnost
vniku nečistot zvnějšku.
ství či řešením nových instrumentů pro nanotechnologie.
Co je tedy nového?
Nová jsou především ta řešení, která jsme dříve nezvládali, protože
nám to neumožňovaly parametry
senzorů, kamer, řídicích systémů či
jiného HW a SW. A přínosy jsou
patrné nejenom v přenesení těžké,
monotónní práce na stroj, ale také
ve zvládnutí technologických operací bez vnesení lidských chyb,
s přesností překračující hranice lidských schopností. Hodnocení ekonomických efektů a volby implementace nových prostředků tak,
aby vše mělo smysl, to je stálá úloha v našem rozhodování.
O novinkách v automatizaci se bude diskutovat na konferenci „Vize
v automatizaci“ 11. září 2011 na
brněnském výstavišti. Garantem
a moderátorem této konference bude emeritní rektor VUT v Brně
prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc. (hh)
www.electroindustry.cz
- Plnění a doplňování oleje do systému provádějte vždy přes filtr.
- Dbejte, aby nový systém byl pečlivě propláchnut.
- Pamatujte na odvzdušňovací
otvory.
- Zamezte kontaminaci při montáži,
údržbě a opravách.
- Doporučuje se používat difusory
a případně prvky pro absorbci
vody.
- Vyměňujte poškozená těsnění okamžitě, jakmile se objeví průsaky.
Správná a účinná filtrace
Jak zvolit požadovanou filtraci?
Existuje na to analýza, která mapuje výrobní proces a analyzuje
jeho potřeby. Je však i jednodušší
možnost, a to podle požadovaného
nejhoršího znečištění kapaliny,
které můžeme akceptovat. Znalost
stupně znečištění je nezbytným
základem pro řešení problémů
filtrace v každém hydraulickém
obvodu.
Stupeň znečištění hydraulické kapaliny je dán normami. Dvě základní jsou ISO a NAS. NAS se používá
většinou u amerických dodavatelů
či dodavatelů pro letecký průmysl.
Systém hodnocení znečištění kapaliny je obdobný, ale na jiné stupnici. Existuje i porovnávací tabulka
mezi ISO a kódem NAS.
(hh)
Na prvním místě je řešení požadavků zákazníka
Firma Olaer působí v České
republice od roku 1995.
Zaujímá přední postavení
na trhu v oblasti průmyslového chlazení a akumulace
tlaku kapalin. Její produkty
lze najít ve všech odvětvích
průmyslu, především tam,
kde je použita hydraulika.
O tom, jak se daří firmě, která se zabývá velmi úzce specializovanou
činností, jsme hovořili s ředitelkou
firmy OLAER CZ, s.r.o., Ing. Hanou
Svobodovou.
Firma Olaer působí na českém
trhu téměř 17 let. Přesto zaznamenává vysoký meziroční růst i v době, kdy většina firem zavádí úsporná opatření. Považujete za hlavní
příčinu kvalitní marketing?
Marketing je samozřejmě důležitý, i když pro Olaer daleko méně
než např. pro firmy se spotřebním
zbožím. Neprodáváme vlastně
akumulátor nebo chladič, ale nabízíme komplexní řešení požadav-
Ing. Hana Svobodová.
ku zákazníka. Začínáme posouzením jeho skutečných potřeb, možných technických řešení a ekonomických dopadů. Dodávka výrobku je přirozenou součástí tohoto
procesu. Proto se můžeme těšit
vysoké míře důvěry našich odběratelů a dosahujeme velkého tržního podílu. Bez ohledu na investice
do marketingu, největší počet no-
vých zákazníků získáváme na základě doporučení těch dosavadních. Tímto jim děkuji za jejich
přízeň a spolupráci.
vost akumulace tlaku provozních
kapalin. A nachází i nová uplatnění, jako například při rekuperaci
energie vozidel. Ale to by bylo na
samostatný článek.
Trh ale není nenasytný. Nekonkuruje vám např. rozvíjející se
elektronická regulace?
Elektronickou regulaci jde skutečně použít pro některé dříve tradiční aplikace. Je to však jen malé
procento. Vzhledem k důrazu na
ekonomiku a optimalizaci procesů
je zájem o akumulaci tlaku a kvalitní chlazení provozních kapalin
dlouhodobě rostoucí. Dřív podnikatelé považovali často chladič za
zbytečnou investici. Nyní si velmi
dobře uvědomují, že dobře navržené chlazení zvýší výkon
a prodlouží životnost stroje.
Trvanlivost provozních kapalin
a těsnění vzroste až několikanásobně. A tím se prodlouží i servisní intervaly. Úspora tak může být
značná a návratnost investice
rychlá. A to vše má i významné
ekologické dopady. Stejně tak je
stále aktuální téma pro svoji jednoduchost, spolehlivost a trvanli-
Firma Olaer nedávno prošla
akvizicí. Jak to ovlivnilo vaši činnost a co mohou očekávat vaši
obchodní partneři?
Od 2. 7. 2012 je firma OLAER
součástí skupiny PARKER HANNIFIN. Filosofie obou firem je
velmi podobná, orientovaná na zákazníka, kvalitu, produktivitu, lidské hodnoty. Portfolia výrobků se
vzájemně dobře doplňují. Integrace Olaeru bude postupná. Zákazníci se nemusejí obávat žádných převratných změn. Mohou spíš očekávat postupnou proměnu, přičemž
o všech významných změnách budou včas informováni. Ve výsledku budou moci těžit ze synergických efektů spojení obou firem –
širší nabídky výrobků, růstu knowhow, stability velké silné firmy
s dlouhou tradicí. Věřím, že naši
obchodní partneři vítají tuto změnu s potěšením.
(lh)
.
www.olaer.cz
černá azurová purpurová žlutá
ãervenec–srpen/2012/
13
PrÛmysl v âR
České stroje mají leckde ve světě ještě stále velmi dobrý zvuk
Kde výroba začíná
Pořád na světě existují produkty, které šíří slávu „zlatých českých rukou“. A věřte, není to jen pivo. Obráběcí a tvářecí stroje, nástroje,
měřidla a vše, co s tím souvisí, i v této těžké ekonomické době vystavují značce
Made in Czech Republic
jedničku na vysvědčení.
„Abychom si špičkovou pozici ve světě udrželi, je potřeba investovat víc finančních prostředků do vědy
a aplikovaného vývoje,“ říká v rozhovoru pro náš list
ředitel Svazu strojírenské
technologie Petr Zemánek.
Obráběcí a tvářecí technika byla
vždy páteří českého průmyslu.
Platí to i v této době?
Samozřejmě, že tento výrok bezezbytku platí i dnes, a to zdaleka
nejen pro průmysl český. Ne nadarmo je mottem Evropské asociace výrobců obráběcích strojů,
jejímž je Svaz strojírenské technologie jako jediná profesní asociace z bývalých zemí „východního bloku“ už dlouholetým členem, právě slogan „Where manufacturing begins“ tedy „Kde výroba začíná“. Průmysl obráběcích
a tvářecích strojů představoval
vždy základ pro další návazná
průmyslová odvětví, protože byl
oborem produkujícím stroje na
výrobu strojů.
Jaké dopady
měla krize posledních let na
vaše odvětví?
Myslím, že nejvýmluvnější
a zároveň nejstručnější odpovědí na tuto otázku je skutečnost, že nárůst spotřeby
obráběcích strojů, a tedy i jejich výroba a export, pokračuje i navzdory
krizi. Vývoj sektoru je však nerovnoměrný v Evropě a v Asii. Asijský
trh v současné době začal vyžadovat od dovozců skutečně high-tech
produkty. Výrobci, kteří na něj chtějí dodávat, už se nemohou ohánět
pouze přijatelnou cenou nebo tradiční značkou. Asie v současné době spotřebovává 60 % celosvětové
produkce obráběcích strojů. Jejich
technická úroveň je samozřejmě
různá, ale značná část výroby se
dnes stěhuje do Číny, která trvale
vykazuje nejvyšší spotřebu. Dopady finanční krize v Evropě vedly
k výrazné restrukturalizaci výroby.
Ve výhodném postavení je dnes výrobce, který může zákazníkovi nabídnout komplexní řešení včetně
moderní technologie a kvalitního
servisu. I nadále pokračuje trend
transferu výroby do nových lokalit
s levnější pracovní silou, i když
v současné době se jednodušší, sériově produkované stroje, při jejichž
výrobě je možno využít méně kvalifikované pracovní síly, začínají na
trhu hůř uplatňovat.
Jak si v posledních letech vedou
členské firmy Svazu strojírenské
technologie v exportu a mají české obráběcí stroje ve světě stále
tak dobrý zvuk?
Ano, mají. Těší nás, že české stroje jsou ve světě oceňovány a zájem o spolupráci v tradičních strojírenských oborech narůstá. Když
hovoříme s našimi kolegy ze Spojených států, z Velké Británie nebo Francie, přiznávají, že v minulosti strojírenství poněkud podcenili, neboť se všeobecně sázelo na
sféru služeb, která prožívala neobyčejný boom. Nyní je už často
pozdě, protože vybudovat tak
komplexní obor, jakým je výroba
obráběcích strojů bez připravené,
kvalifikované pracovní síly je
v kratším časovém horizontu téměř nemožné. Někteří tradiční evropští nebo američtí výrobci proto
pociťují oprávněnou nostalgii při
pohledu na dravé dynamické trhy
postsovětských republik, některých arabských zemí či států Latinské Ameriky, jejichž hlad po
moderních strojírenských technologiích je výborným základem pro
rozvoj obchodních vztahů.
Co je potřeba v českých podmínkách udělat, abychom udrželi
konkurenceschopnost?
V dnešní době a do budoucna zůstanou konkurenceschopné pouze
špičkové high-tech stroje, vybavené moderními technologiemi. Proto
bude nutno investovat daleko víc finančních prostředků do vědy a aplikovaného vývoje. Pokud kompetentní místa tuto skutečnost včas
nevezmou na vědomí, hrozí, že
nám v celosvětovém měřítku doslo-
Export do Evropy i za oceán
První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s., úspěšně rozvíjí své divize
V České republice se stále víc
projevuje nedostatek kvalifikovaného technického personálu.
Pociťuje to i váš obor a jakým
způsobem je možné tento stav
zlepšit?
Těžko na tom můžeme být výrazně
jinak, než celá Evropa, a nebojím
se říci, než celý svět. Čestnou výjimkou v tomto směru může být
snad jen Indie, kde byly v průběhu
padesátých let založeny desítky
středních škol technického zaměření a dnes tam funguje celkem sedm
prestižních Indických technologických institutů, které jsou podporovány jednak státem, ale i subjekty
z privátní sféry a mají neobyčejně
vysokou odbornou úroveň. Technicky vzdělaná mladá inteligence
musí dnes navíc perfektně ovládat
angličtinu a ještě lépe i další světové jazyky. V souvislosti s krizovým
vývojem v Evropě však dochází
paradoxně i k tomu, že například
ve Španělsku a Portugalsku už nemají práci ani dříve tak vyhledávané technické kádry.
Jak jsou členské podniky SST napojeny na dotační programy EU
a v čem a kde se dají evropské peníze ve vašem oboru využít?
Pro členské subjekty našeho svazu mají obecně největší význam
projekty zaměřené na oblast vědy,
aplikovaného výzkumu a na rozvoj lidských zdrojů. Mezinárodní
vy leteckých přístrojů. Stala se také
koordinátorem 38 evropských výrobců letecké techniky významného evropského dotačního projektu
ESPOSA v oblasti vývoje leteckých turbovrtulových a turbohřídelových motorů.
Přesné odlitky (DPL)
DPL je výrobcem odlitků kol, lopatek a komponentů turbodmychadel
pro automobilový průmysl, rotorových a statorových lopatek plynových turbín pro energetický průmysl,
rozvlákňovacích hlav pro sklářský
průmysl, kolenních náhrad pro zdravotnictví, turbínových a rozváděcích
kol pomocných energetických jednotek a leteckých motorů. Rozsah
hmotnosti druhů odlitků, vyráběných
pomocí metody vytavitelného modelu, je od 0,05 do 44 kg. Na tyto velmi
náročné odlitky jsou používány materiály z nízko- i vysokolegovaných
ocelí a litin, převážně ze superslitin
na bázi niklu a kobaltu. Použitím speciálních vosků a formovacích materiálů se dosahuje vysoké přesnosti,
a zejména vysoké reprodukovatelnosti této přesnosti při výrobě.
První brněnská strojírna
Velká Bíteš, a.s., (PBS) založená v roce 1950 má relativně široký, ale zároveň vysoce specializovaný sortiment
výrobků, směřující na zahraniční trhy. Produkty této
společnosti směřují především do zemí Evropské unie,
do Ruska a Číny. Svůj význam si postupně získaly
i trhy USA a Indie. PBS rozvíjí své aktivity v oboru letectví, v energetice, ekologii,
dopravní technice, ve zdravotnictví, v kryogenní technice, jaderném, plynárenském, elektrotechnickém
a potravinářském průmyslu.
Tradice PBS a spokojení zákazníci
po celém světě společnost zavazují
k stále náročnější práci s důrazem
na kvalitu a technický rozvoj.
Svým zákazníkům poskytuje PBS
komplexní služby, které zahrnují
konstrukci, technologii, přípravu
výroby, výrobu, montáž, zkoušky
i servis.
Největšího pokroku dosáhla PBS
v dodávkách pro letectví, energetiku, ekologii, dopravní techniku
va ujede vlak. Všimněte si jen, jak
vysoké procento HDP investuje
dnes do rozvoje vědy a výzkumu ve
srovnání s námi třeba Čína!
a kryotechniku, v níž má společnost velmi dobré reference. Jak se
v uplynulém období vedlo jednotlivým divizím?
Letecká technika (DLT)
Divize letecké techniky uvedla na
trh nové nebo inovované výrobky
proudového motoru TJ20, motoru
TJ100 se zvýšeným tahem, turbogenerátorovou jednotku včetně vysokootáčkového elektrického gene-
rátoru TGU100B a pomocnou energetickou jednotku APU Safír
5K/G-Z8. Ve Španělsku se uskutečnil první let evropského bezpilotního létajícího prostředku (UAV)
s motorem TJ100. V Indii začaly létat první vrtulníky typu MI-17
s APU Safír 5K/G-MI. Tato divize
také zřídila za přispění dotačního
programu EU novou zkušebnu pro
turbovrtulové motory, dále novou
montáž pro letecké motory a opra-
První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s.
Vlkovská 279, 595 12 Velká Bíteš, Česká republika
tel.: +420 566 822 566 111, fax: +420 822 566 135
E-mail: [email protected], www.pbsvb.cz
projekty směrované do oblasti
rozvoje inovačních technologií
existují na úrovni Evropské asociace výrobců obráběcích strojů
CECIMO. Pokud se do nich zapojí co nejvíc zemí, má Evropa šanci si svou konkurenceschopnou,
energeticky úspornou a vůči přírodě šetrnou výrobou zachovat nezávislost v rámci „celosvětové
dělby práce“ s výhledem do roku
2020. Jednotlivé projekty CECIMO jsou zaměřeny především na
podporu rozvoje tzv. klíčových
a strategických technologií.
SST je zapojen do několika projektů podporujících vzdělávání
a zvyšování kvalifikace na všech
úrovních. Od výsledků těchto
projektů si slibujeme jednak posílení dynamiky oboru jako takového, ale i flexibility pracovní síly
na trhu práce. Jedině kvalifikovaný a jazykově vybavený pracovník má dnes šanci uplatnit se v zajímavějších oborech, vyžadujících zvládnutí příslušného knowhow. Abych byl zcela konkrétní,
členské podniky SST se podílejí
na dvou projektech zaměřených
na získání dovedností v programování CNC obráběcích strojů
pro žáky středních škol a učilišť
a dále na projektu Získání dovedností v oblasti mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť. Projekty
jsou dotovány jednak z Evropského sociálního fondu, ale také ze
státního rozpočtu prostřednictvím
Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost.
Jan Hrabálek
Industry (DIS)
Ochranu životního prostředí podporuje společnost výrobou dekantačních odstředivek. Ty slouží ke
kontinuálnímu oddělování pevných podílů ze suspenzí systémem čištění komunálních a průmyslových kalů na odstředivém
principu. Používají se například
v čistírnách odpadních vod pro
odvodňování a zahušťování kalů,
zpracování kalů z masokombinátů, odvodňování kalů ze zpracování zeleniny apod. DIS má k dispozici mobilní dekantační odstředivku, která zákazníkům umožňuje, aby si systém zpracování kalů
nejprve vyzkoušeli.
Služby a infrastruktura (DSI)
V oblasti povrchových úprav se
podařilo potvrdit vysokou kvalitu
tvrdého eloxu, přírodního eloxu
a chromeloxu. Byly obhájeny veškeré certifikace v rámci systémů řízení
jakosti a environmentu, a také získána certifikace systémů radiografického, kapilárního zkoušení a chemických procesů podle požadavků
certifikace NADCAP.
(red)
.
černá azurová purpurová žlutá
1 4 /ãer ven ec –srpen/ 201 2
PrÛmysl v âR
Silný hráč na železnici
Na české železnice vstupuje
další subjekt. Společnost
LEO Express začne od podzimu letošního roku provozovat železniční dopravu
na trati z Prahy do Ostravy
a brzy chce rozšířit svůj
záběr na další české i zahraniční tratě. Co to všechno
obnáší, na to jsme se zeptali
generálního ředitele společnosti Leoše Novotného.
Proč se vaše společnost pustila do
prostředí, kde nyní vládnou České dráhy a RegioJet?
Celý projekt LEO Express jsem
vlastně zahájil ještě předtím, než
začal jezdit RegioJet. Kdysi před
dvěma lety jsem se v rámci svých
investičních aktivit rozhodl prověřit
i možnost podnikání na železnici.
Tehdy v Česku totiž už pár takových pokusů bylo, i když neúspěšných. Spolu s mým týmem jsme
vše důkladně propočítali a dospěli
k názoru, že liberalizace a otevírání
trhu dalším dopravcům bude pokračovat, a že tato oblast skrývá velký
potenciál. Následoval výběr vlaků
a zajištění jejich financování.
Co všechno předcházelo tomu,
aby expresy LEO mohly vyrazit
na koleje a necítili jste konkurenční protitlak?
Věděli jsme, do čeho jdeme, naše
cesta trvala asi dva roky a nyní se
blížíme do finiše. Nejprve jsme se
museli rozhodnout, jaký model
vlakové dopravy Čechům nabídneme a s jakými vlaky. Chtěli jsme
přijít s kvalitní, rychlou a úspornou dálkovou dopravou moderními
soupravami, zkrátka přinést do
Česka západoevropský standard
cestování. Nakonec jsme se po důkladném rozvažování a mnoha analýzách rozhodli pro švýcarskou firmu Stadler, která speciálně pro nás
zcela předělala své vlaky FLIRT
a inovovala je pro koncept rychlé
dálkové dopravy. Navázali jsme
Leoš Novotný.
přitom spolupráci také s dalšími
špičkovými firmami. Podařilo se
nám rovněž přesvědčit zahraniční
banky, aby nám tento nákup za velmi výhodných podmínek financovaly. I ony totiž dospěly k názoru,
že náš podnikatelský záměr a celý
náš koncept je perspektivní a že se
i jim vyplatí do projektu jít s námi.
Letos v únoru jsme převzali první
soupravu a nyní máme už čtyři
z celkových pěti, s tím, že finišují
přípravy na náš rozjezd. Do prosince to určitě stihneme, nabídneme
pak 16 spojů denně mezi Prahou
a Ostravou.
Čím chcete oslovit cestující, aby
si vybrali právě vás?
Moderními rychlými vlaky, a především velmi kvalitními službami, to
je zřejmé. To, že naše vlaky jsou
zcela nové, vyráběné a vybavované
švýcarskou společností přesně podle našich požadavků, je naše jednoznačná výhoda. Cestujícím nabídneme komfortní cestování ve
třech třídách, všechna sedadla v našich plně klimatizovaných soupravách jsou speciálně konstruovaná
pro dálkovou dopravu, ergonomicky tvarovaná, polohovatelná, s dostatkem místa na nohy i na zava-
zadla. U každého místa je stolek,
elektrická zásuvka, ve vlaku bude
samozřejmě i spolehlivá wi-fi, ale
cestujícím nabídneme i něco navíc,
něco, co nikdo jiný v Česku nemá.
Naši cestující se budou moci přes
své notebooky, iPady nebo chytré
telefony připojit do speciálního
vnitřního audio-video kanálu plného zábavy a informací. Ve vlacích
LEO Express bude možné služby si
elektronicky vybrat, ale i objednat
a zaplatit. V celém vlaku jsou rozmístěny LCD obrazovky, na kterých pro cestující poběží náš speciální palubní informační systém
s informacemi o průběhu jízdy,
rychlosti, aktuální poloze, teplotě,
záběry z čelní kamery a zajímavými informacemi o místech na dané
trase. Vlakem LEO Express může
bez problémů cestovat kdokoli –
rodiny s dětmi, studenti, lidé, kteří
cestují do práce, turisté, firemní klientela i byznysmeni, pro každého
budeme mít něco. Nezapomněli
jsme ani na rodiče s kočárky a na
hendikepované a starší osoby. Vlaky LEO Express jsou nízkopodlažní a celkově snadno průchozí.
V každém máme místa určená pro
maminky s kočárky a pro vozíčkáře, jsou vybaveny bezbariérovými
WC. O cestující se ve vlacích LEO
Express bude starat důkladně vyškolený a ochotný personál.
Začínáte na trase Praha–Ostrava. Kdy se LEO rozšíří do dalších
lokalit a kdy prorazí hranice?
Rozjezd na trase mezi Prahou a Ostravou je skutečně naším prvním
krokem. Už nyní intenzivně připravujeme zahájení dopravy také na
dalších trasách v Česku a okolních
zemích; mohu zmínit např. spojení
Praha–Plzeň, Praha–České Budějovice nebo Praha–Brno–Vídeň a další. V současné době dokončujeme
jednání o dodávkách nových souprav na tyto trasy, a pak bude trvat
přibližně dva roky, než se vlaky vyrobí a získáme všechna nezbytná
povolení. Pak to rozjedeme. Zároveň platí, že se budeme hlásit do
tendrů, které na provozování želez-
niční dopravy bude vyhlašovat stát
nebo kraje. Nyní např. budeme
předkládat nabídku do tendru na
trasu Ostrava–Opava–Krnov–Olomouc. Věříme, že máme ve všech
případech hodně co nabídnout: mj.
nové moderní vlaky, lepší kvalitu,
moderní technologie a pohodlný
interiér – za srovnatelné ceny vůči
jiným vlakovým dopravcům. Tyto
záležitosti nelze uspěchat, nechceme se pouštět do nějakých dobrodružství. Železniční infrastruktura
není v Česku v ideálním stavu, ale
je zde velký nevyužitý potenciál,
např. jen když srovnáte počty cestujících u nás a např. v Rakousku,
kde pravidelně cestuje až čtyřikrát
víc lidí než u nás.
Jak je váš projekt financován?
Náš podnikatelský záměr a zvolený
koncept vlakové dopravy zaujal konsorcium zahraničních bank v čele
s Credit Suisse, které nakonec rozjezd naší první trasy financuje. Výše
investice je přibližně 1,5 mld. Kč
a podařilo se nám vyjednat velmi výhodné podmínky.
Kolik lidí bude LEO zaměstnávat
a jaký prostor dostanou ve vašich
vlacích subdodavatelé?
V současnosti už máme víc než
50 zaměstnanců a po zahájení
plného provozu na konci tohoto
roku bychom měli dál narůst na
víc než 130 lidí. Některé externí
firmy se starají o servis, údržbu
a úklid našich vlaků – jsou navázány na výrobce Stadler, protože
ten nám garantuje plnou provozuschopnost našich vlaků. Pečlivě jsme vybírali i dodavatele ICT
do našich souprav, výrobce sedaček, ale i dodavatele cateringu.
O jaké společnosti jde a co přesně ve spolupráci s nimi našim
zákazníkům nabídneme, to veřejnosti sdělíme postupně v průběhu podzimu.
Jaké cíle máte do budoucna?
Jsem přesvědčen o tom, že LEO
Express i celá skupina LEO
TRANSPORT má velkou šanci
stát se významným dopravním
hráčem nejen v Česku, ale i v celé
východní a střední Evropě. Věřím,
že s námi začne železnicí v Česku
cestovat mnohem víc lidí než dnes.
Spoléhám i na rozvoj dalších společností v naší skupině, například
LEO Pool, která pronajímá kolejová vozidla a zajišťuje jejich kompletní servis.
Jan Hrabálek
Nový jednatel TMH
Novým jednatelem české
a slovenské pobočky společnosti Toyota Material
Handling Europe byl s účinností od 1. 7. 2012 jmenován
Jan Pachman.
Do TMHCZ a TMHSK přichází
z Océ Technologies N.V., součásti
Canon Group, kde pracoval 13 let,
posledních 6 let jako CEO and Advisor Board Member pro Océ
Czech Republic a Océ Slovak Republic. Janu Pachmanovi je 42 let,
je ženatý a má tři děti.
Ve funkci vystřídal Jaroslava Antene, který byl jmenován do pozice
TMHE Ředitel Business Solutions
a bude zodpovědný za další rozvoj
a koordinaci evropských aktivit
společnosti Toyota Material Handling Europe v oblasti prodeje použité techniky a krátkodobého i dlouhodobého pronájmu.
O společnostech Toyota Material
Handling CZ a SK
TMHCZ i TMHSK patří k předním
dodavatelům produktů a služeb
v oblasti manipulační techniky na
českém trhu. Podporuje zákazníky
všech velikostí a nabízí optimální
řešení manipulace s minimálním
vlivem na životní prostředí a s nízkými provozními náklady pro
všechna odvětví ekonomiky. Čelní
vysokozdvižné vozíky Toyota,
skladová technika BT i tahače obou
značek, stejně jako nabídka služeb
s přidanou hodnotou v oblasti ser-
visu, krátkodobého i dlouhodobého
pronájmu, fleet managementu nebo
použité techniky tvoří absolutní
špičku v oboru. TMHCZ i TMHSK
jsou součástí evropské struktury
společnosti Toyota Material Handling Europe (TMHE).
O společnosti Toyota Material
Handling Europe
TMHE operuje ve víc než 30 evropských zemích. Má ředitelství ve
Švédsku, evropskou kancelář v Bruselu a výrobní centra v Ancenis
(Francie), Boloni (Itálie) a Mjölby
(Švédsko). S víc než 5000 servisními
techniky, 8000 zaměstnanci a sítí nezávislých prodejců a distributorů je
TMHE evropskou regionální organizací skupiny Toyota Material Handling Group (TMHG), která je součástí koncernu Toyota Industries Corporation (TICO) – světové jedničky
v oboru manipulační techniky. Pro
další informace o TMHE navštivte
www.toyota-forklifts.eu.
(tz)
černá azurová purpurová žlutá
ãervenec–srpen/2012/
15
PrÛmysl v âR
Další příležitosti
Nová pravidla pro vývozní úvěry se zaměřují na ochranu životního prostředí
Nová pravidla platí pro
státem podporované vývozní úvěry. V rámci Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD),
která sdružuje ekonomicky
nejrozvinutější země světa,
může stát podporovat pouze
vývozní úvěry se splatností
delší než dva roky.
A aby tato podpora měla jasná pravidla a mantinely a nenarušovala
hospodářskou soutěž, musejí se
instituce na podporu exportu v jednotlivých zemích OECD řídit tzv.
Ujednáním pro oficiálně podporované vývozní úvěry, známým jako
Konsenzus OECD.
Bez EGAP by to nešlo
Jedním z pilířů státní podpory
exportu v ČR je pojišťovna
EGAP. Nabízí komplexní pojistnou ochranu, od pojištění prospekce trhu a úvěrů na předexportní financování přes pojištění bankovních záruk až po pojištění všech typů vývozních
úvěrů. V souladu s Konsenzem
OECD pojišťuje výlučně tržně
nepojistitelná teritoriální a komerční rizika, to znamená rizika,
která nelze pojistit za běžných
tržních podmínek u komerčních
úvěrových pojišťoven z důvodu
délky trvání, rozsahu a složitosti.
Bez takového pojištění by čeští
exportéři neměli šanci získat
dlouhodobé úvěry na financování
vývozu investičních celků, ener-
getických, strojních a technologických zařízení, dopravních staveb apod., tím spíš na trhy mimo
EU. EGAP spolupracuje se všemi bankami, které nabízejí exportní financování, s vývozci bez
ohledu na jejich velikost, právní
formu a objem vývozu, a také
s řadou zahraničních partnerských úvěrových pojišťoven. Výrazem mezinárodního uznání
EGAP je skutečnost, že se v roce
1998 stal, jako vůbec první instituce tohoto druhu ve střední
a východní Evropě, řádným členem prestižní Bernské unie úvěrových a investičních pojistitelů.
Jako zástupce ČR se EGAP
účastní řady mezinárodních jednání o problematice exportního
pojišťování se státní podporou.
Zelená finančně náročným projektům
Aktuálním výsledkem těchto
jednání je úprava dvou významných dokumentů. První se týká
sledování vlivů vývozních projektů na životní prostředí. Členské země OECD se už před lety
zavázaly nepodporovat takové
projekty, které by nezvratně poškodily životní prostředí v cílové zemi vývozu. Teď k tomu přijaly tzv. doporučení, které nejenom že upřesňuje postup při zařazování projektů do jednotlivých kategorií z hlediska jejich
vlivu na životní prostředí, ale
rozšiřuje okruh sledovaných potenciálních dopadů také o oblast
lidských práv. Ke druhé změně
došlo v Sektorovém ujednání
o vývozních úvěrech na projekty
obnovitelných zdrojů energie,
projekty omezující změny klimatu a na vodohospodářské projekty. Nové znění vychází vstříc
finančně náročným vývozním
projektům, které pomáhají zmírnit globální změny klimatu.
Prakticky to znamená, že nově
mohou mít státem podpořené
vývozní úvěry splatnost 15 nebo
dokonce až 18 let, při zachování
pružné struktury splácení. Platí
to pro financování nejen nových,
především obnovitelných zdrojů
energie, ale také projektů zvyšujících energetickou účinnost dosavadních kapacit. Pro české vývozce energetických zařízení se
tak otevírají nové možnosti.
Ing. Vlastimil Nesrsta, EGAP
PODPORUJEME ČESKÝ VÝVOZ
Komplexní úvěrová pojistná ochrana
- pojištění úvěrů na prospekci zahraničních trhů
- pojištění vývozních úvěrů a pojištění bankovních záruk,
vystavovaných v souvislosti se získáváním nebo - realizací vývozního kontraktu
- pojištění předexportního financování nebo výrobního rizika
Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.
Vodičkova 34/701, 111 21 Praha 1, tel.: +420 222 841 111, e-mail: [email protected]
www.egap.cz
U příležitosti 54. mezinárodního
strojírenského veletrhu v Brně
vás rádi uvítáme v naší expozici
na volné ploše F.
Oranžová budoucnost intralogistiky
Požadavky zákazníků společnosti STILL nyní směřují především k ochraně životního prostředí
Efektivita vysokozdvižných
vozíků je výsledkem odpovědného plánování výroby,
a především vývoje. V poslední době narůstá u zákazníků trend požadovat efektivní technologie, které nemají negativní dopad na životní prostředí. Stále víc se
jich staví zodpovědněji k budoucnosti našeho prostředí,
a tak sílí zájem zejména
o takové technologie, jako
je zpětné využívání energie,
bionafta, pohon na zemní
plyn, používání filtrů pro
zachycování nečistot apod.
„Identifikovali jsme tyto požadavky od našich zákazníků hned zpočátku, a tak jsme podnikli odpovědné kroky,“ říká Bert-Jan Knoef,
CEO společnosti STILL. V tomto
směru identifikuje STILL tři nejdůležitější aspekty trvale udržitelného
plánu rozvoje, což je efektivita
BLUE – Q, technologie pojezdu
vyvinutá společností STILL a optimalizace procesů.
Blue – Q
Inteligentní regulace charakteristiky motoru Blue – Q umožňuje ušetřit až 20 % energie, aniž by to mělo dopad na průběh pracovního procesu. Stejně tak jako elektrické nebo spalovací vozíky, tak i tahače
a nejnovější model systémového
vozíku MX-X jsou nyní dostupné
i s možností připojení na systém
BLUE – Q, a schopné tak dosáhnout větší úspory.
RX 70 Hybrid
Společnost
STILL nedávno
inovovala modelovou řadu RX
70, a přivedla tak
na trh model RX
70 Hybrid – nejefektivnější produkt, což je jediný
sériově vyráběný
vysokozdvižný
vozík s hybridní
technologií pohonu ve své třídě.
Při takzvané rekuperaci dochází při
brzdění k ukládání vzniklé energie
a jejímu následnému využití po sešlápnutí plynového pedálu.
Inteligentní tažné soupravy
Další poměrně
novou, ale velmi
potenciální oblastí vývoje jsou
inteligentní tažné soupravy, což
je nový systém
autonomních
přívěsů a kompletní sortiment
plastových manipulačních vozíků pro individuální možnosti
použití. Úspora
energie dosahuje až 90 % při
denním využívání zejména v náročných provozech.
Pallet Shuttle
A v neposlední řadě je novinkou
Pallet Shuttle, což je poloautomatický zaskladňovací a vyskladňovací systém, skládající se ze satelitního vozíku (Shuttle) a vícepatrového
kanálového regálového systému
s vodicími kolejnicemi. Jde o první
produkt z dílny STILL poháněný
sériově vyráběnými lithium-iontovými bateriemi.
Největší showroom manipulační
techniky v ČR
Působení společnosti STILL v České
republice je spojeno s dlouholetou
tradicí, vždyť právě letos slaví 20 let
svého založení. Za tu dobu zde dosáhla společnost stabilního postavení na trhu, a to díky silnému týmu
odborných manažerů v každém regionu, servisních techniků řízených
flexibilním dispečinkem s nonstop
provozem a vůbec všech zaměstnanců s „oranžovým srdcem“.
V loňském roce bylo otevřeno školicí středisko firmy STILL, které disponuje nejen moderním zázemím
a technickým vybavením, ale především kvalitním lidským potenciálem. Trenéři a školitelé čerpají ze
svých mnohaletých zkušeností
z praxe a provozu. Aby se produkty
STILL ještě více přiblížily svým zákazníkům, byla nedávno založena
dvě střediska pronájmu a prodeje
použitých strojů v Praze a Olomouci. Pražské středisko se nachází
v areálu sídla firmy, které je zároveň
největším showroomem manipulační techniky v ČR. Na ploše o rozloze 1750 m2 nabízí možnost vybrat si
z desítek připravených strojů špičkové manipulační techniky.
Stále nevíte, co je to intralogistika?
Nyní máte možnost blíž se seznámit
s produkty a novinkami firmy
STILL na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, který se koná
od 10. do 14. září 2012. Odborní poradci STILL vám tam přiblíží, že intralogistika není neznámý pojem,
ale komplexní řešení od jednoho poskytovatele – společnosti STILL.
Navštivte nás, představíme vám:
• Elektrické a dieselové vysokozdvižné vozíky.
• Vozík s hybridní technologií pohonu – jediný ve své třídě!
• Regálové systémy a moderní
technologie.
• Inteligentní tažnou soupravu.
• Služby na míru: školení řidičů, servis, financování ...
Tedy komplexní intralogistická řešení.
(red)
.
Popřejte nám k narozeninám,
a dárek obdržíte Vy!
Přijďte na stánek č. 1 na volné
ploše A, kde je připravena maketa vysokozdvižného vozíku.
Pokud nám na ni napíšete nebo
nakreslíte nějaké přání, dostanete od nás malou pozornost.
Navíc na konci veletrhu vylosujeme několik z vás, kterým pošleme dárek.
www.still.cz
černá azurová purpurová žlutá
1 6 /ãer ven ec –s rpen/2 012
PrÛmysl v âR
Kdo dodává charakteristický„šmak“ mnoha jídlům na našem stole?
Každá země, jiná chuť
Ačkoli jsou v Česku prodávány mnohé identické druhy potravin jako u našich
sousedů, jejich chuť se velmi
často liší. Je to dáno rozdílným kořením, které daný
pokrm ochucuje. Podle
MVDr. Radka Staňka,
jednatele české společnosti
TRUMF International, která koření a kořenicí směsi
pro profesionály v oblasti
gastronomie, masného průmyslu a konzervárenství
vyrábí, jsou navrženy na
základě preference chutí
spotřebitelů v té které zemi.
Celý proces od ochucení až po konzumaci konkrétního produktu tak
vždy začíná a končí u zákazníka.
„Jsou to především konzumenti, kdo
rozhoduje o tom, jak bude výsledný
produkt chutnat,“ uvádí Staněk. Na
základě preferencí je pak vybíráno
a nakupováno koření od prvovýrobců ze zemí, kde mají dané suroviny
nejlepší senzorický profil – tedy nejlepší vlastnosti co do chuti, vzhledu
či vůně. Příkladem takového koření
může být např. maďarská paprika
nebo indický černý pepř.
„Koření nakupujeme u certifikovaných pěstitelů a dodavatelů tak,
aby byl vždy chráněn vysoký standard kvality suroviny. Všichni dodavatelé koření jsou proto také podrobeni vstupnímu auditu,“ vysvětluje Staněk.
Nakoupené koření je následně mleto, čištěno a dále zušlechťováno, to
však nestačí: „Tu správnou a vyváženou chuť můžete získat pouze pomocí kořenicích směsí, které vznikají v našich vývojových laboratořích,“ popisuje dále Staněk.
V laboratořích TRUMF International
ročně vznikne v průměru 500 nových
receptur, které jsou na míru přizpůsobeny požadavkům zákazníků. Z nich
30 % je určeno pro Českou republiku, 70 % pak pro zahraničí. „Na vývoji chutí pro zahraničí se podílí tým
technologů TRUMF z Rumunska,
Maďarska a Ruska. Podobně jako
při nákupu jsou i v průběhu vývoje
a vlastní výroby kořenicích směsí
dodržována přísná pravidla bezpečnosti potravin,“ dodává Staněk.
Směsi koření jsou testovány u zákazníků nebo ve vývojové dílně společnosti TRUMF, která je pro zkoušky
výrobků masného průmyslu přímo
určena. „Naše společnost disponuje
vlastní vývojovou dílnou od roku
2005. Byla vybudována především
pro zvýšení kvality zákaznického servisu. V této dílně lze kromě tepelně
neopracovaných výrobků vyrábět
všechny druhy masných výrobků se
zabudovaným kořením TRUMF. To
nám umožňuje přípravu prototypů
hotových výrobků s novými recepturami tak, aby je mohli zákazníci
ochutnat, a my na základě jejich připomínek dovedli výslednou chuť do
dokonalosti,“ popisuje Staněk. Finální kořenicí směs je pak ve velkém vyráběna a distribuována do
gastronomických zařízení, masokombinátů a konzerváren. Tam je
přidávána do hotových výrobků,
které pak spotřebitelé najdou na pultech obchodu nebo v restauraci.
Příští vydání listu Podnikatel
září–říjen 2012
Uzávěrka: 12. 10. 2012
Hlavní témata:
Průmysl v ČR / Stavebnictví / Optimalizace podnikových procesů / Energetika /
Doprava a logistika / Automobilový průmysl
Velké množství ryze českých společností, zabývajících se výrobou
kořenicích směsí pro potravinářský
průmysl, na našem trhu nenajdeme.
TRUMF International, která letos
oslaví dvacet let své existence, je
proto spíš výjimkou. To, že je třeba
směsi upravovat podle chutí spotřebitelů, které se liší stát od státu, vědí v TRUMF International z vlastní
zkušenosti – kromě České republiky dodávají své směsi také do dalších zemí Evropy a Asie, mimo jiné
do Maďarska, Rumunska, Ruska,
Běloruska či Ukrajiny.
„Díky mnohaletým zkušenostem už
víme, jakou směs pro konkrétní trh
vyrobit. Například Maďarsko je známé oblibou výrobků s příchutí papriky, která ale naopak v Rusku není přijímána pozitivně. U Rusů jsou v oblibě výrobky dochucované muškátem
a koriandrem, v České republice jsou
zase tradičními dochucovadly kmín
a pepř,“ uzavírá Staněk.
(lh)
.
černá azurová purpurová žlutá
ãervenec–srpen/2012/
17
PrÛmysl v âR
Jak financovat stroje?
Financování strojů a zařízení nebankovními produkty
má v České republice široký
záběr. A obliba této komodity neustále roste. Zcela
novým trendem je nyní
využívání leasingového
sektoru zemědělci.
Před třemi roky totiž Evropský zemědělský garanční a podpůrný
fond akceptoval leasingové společnosti jako partnery při financování zemědělské techniky. Zemědělci tak mají nárok na dotaci při
využití nebankovního financování
stejně jako u bank. Tím se stal leasingový sektor pro tyto klienty
atraktivní a otevřel se další prostor
pro využití nebankovních úvěrů.
„Také do budoucna očekáváme, že
podíl nebankovních úvěrů bude
narůstat,“ konstatuje Zdeněk Kejval z členské společnosti České
leasingové a finanční asociace.
„Předpokládáme, že se jejich poměr bude ve srovnání s leasingem
pohybovat asi jedna ku jedné.“
Stavební stroje v útlumu
Z pohledu produktů stále ještě s 60 %
převažuje leasing (finanční i operativní), významně se však při financování strojů a zařízení prosazují nebankovní úvěry a splátkové
prodeje. Tento trend potvrdily
i statistiky České leasingové a finanční asociace (ČLFA) za rok
2011, kdy se stroje a zařízení podílely na nebankovních úvěrech pro
podnikatele 20 %. V oblasti financování leasingem se jejich podíl
v komoditě strojů, zařízení a dopravních prostředků dlouhodobě
pohybuje okolo 25 %. Vliv na vývoj nebankovního trhu měly také
legislativní změny v oblasti daní.
Významným faktorem je využití
operačních programů a dotací
z EU, které lze kombinovat pouze
s produkty úvěr a splátkový prodej. Také skladba financovaných
strojů se v závislosti na vývoji jednotlivých odvětví mění; v útlumu
jsou stavební i tiskařské stroje.
Cena rozhoduje!
Dalším trendem ve financování
strojů a zařízení je rostoucí poptáv-
ka klientů po nových dodavatelích.
Dříve byly tyto technologie doménou tradičních značek. V současné
době vyrostla kvalita i nových dodavatelů, ať už asijských, nebo
menších výrobců. To se odrazilo
i na poptávce zákazníka, který preferuje nižší cenu před značkou víc
než v minulosti, ovšem při podobných požadavcích na kvalitu, výkon a spolehlivost. Této skutečnosti
se musejí přizpůsobit také leasingové společnosti. To mělo vliv i na
dříve hojně využívaný odbytový
leasing, kdy se spojil výrobce stroje
s poskytovatelem financí, a nabídli
klientovi společný produkt. Tato
spolupráce v současné době funguje spíš v oblasti menších strojů
s nižší pořizovací hodnotou a zaměřením na menší klienty. Řada
výrobců se už nechce vázat pouze
na jednu leasingovou společnost,
proto také klienti daleko častěji vypisují při pořízení větší investice na
poskytovatele financování výběrová řízení.
Jistota dohodnutých splátek
I když se stále víc prosazuje využí-
vání nebankovních úvěrů a splátkových prodejů, leasing má pro řadu
klientů svůj půvab. Firma si může
proti odpisům rozložit splátky i daňové náklady rovnoměrně v čase.
Leasingová smlouva dává také klientovi jistotu předem dohodnutých
splátek, neobsahuje klauzule o přecenění smlouvy v případně snížení
jeho bonity aj. Další výhodou pro
firmy při využití leasingu je silná
pozice a znalost trhu odborníky
z leasingové společnosti. „V případě leasingu, kdy je kupujícím leasingová společnost, má větší vyjednávací sílu vůči dodavateli, než
menší firma. Díky znalosti trhu
a garanci silného partnera můžeme
klientovi dohodnout lepší platební
podmínky, nižší předplatby atd. Silná pozice leasingové společnosti je
stěžejní u zahraničních dodavatelů,“ dodává Kejval. Tím, že nebankovní firmy poskytují kromě samotného financování také řadu doprovodných služeb a jsou s klientem v úzkém kontaktu, mohou mu
pomoci řešit např. podmínky při
koupi stroje či posouzení a úpravu
kupní smlouvy v jeho prospěch.
Pozor na pojištění
Kromě doprovodných služeb spojených s pořízením stroje je hlavní
přidanou hodnotnou možnost jeho
pojištění. Pokud si klient vybere
renovovanou leasingovou společnost, dostává tzv. all-risk pojištění, tj. pojištění za velmi zajímavou
cenu s komplexním krytím všech
pojistných událostí. „Stalo se
nám, že si klient chtěl pojistit stroj
sám, když preferoval minimální
cenu pojistky. Při škodní události
byl pak zaskočen výlukami pojistného krytí a větší část vzniklé škody musel uradit ze svého. V rámci
pojištění all-risk mu leasingová
společnost garantuje tvrdý rozsah
krytí pojistné škody,“ uvádí Zdeněk Kejval. Připojištění dopravy,
montáže, strojní obsluhy atd. využívají zejména větší klienti nebo
ti menší, kteří už mají s pojistnou
událostí zkušenost. Pokud klient
uzavře pojištění u leasingové společnosti, nemusí každý rok dokladovat existenci pojistky. Stroj je
pojištěný od doby převzetí do posledního dne platnosti leasingové
smlouvy.
(hh)
Jsme autorizovanou opravnou
výrobce TOS VARNSDORF a.s.
Vlastníme certifikát
ISO 9001 a ISO 14 001.
Žitavská 913, 407 47 Varnsdorf
tel.: +420 412 371 351–352, fax: +420 412 372 409
e-mail: [email protected]
www.retos.cz
VODOROVNÉ VYVRTÁVAČKY
(HORIZONTKY) do průměru vřetena 130 mm
Výroba a prodej NOVÝCH strojů
Generální opravy, modernizace, rekonstrukce
● Prodej strojů po modernizaci
● Záruční a pozáruční servis, dálková diagnostika
● Náhradní díly v širokém sortimentu
●
●
Vodorovná vyvrtávačka stolového typu W100B-CNC je novým modelem v naší výrobní řadě.
Plně nahrazuje už řadu let vyráběný stroj WH10CNC, přičemž nabízí vyšší využití v parametrech
pojezdů a otáček vřetena. Lze vybavit zásobníkem nářadí, chlazením středem vřetena aj.
černá azurová purpurová žlutá
1 8 /ãer ven ec –s rpen/2 012
PrÛmysl v âR
Toyota Gold Edition
Řada nabízí „našlapanou“ výbavu a výhodné bonusy
Elektrická Toyota 7FBMF
dlouhodobě prokazuje své
kvality a efektivitu při
manipulaci s materiálem.
Toyota Material Handling
nyní připravila omezenou
nabídku silného 80V vozíku
s nosností 2,0–5,0 t a výbavou, jaká nemá obdoby.
Model 7FBMF Gold Edition
je skutečným šampionem
a své pomyslné zlaté
medaile si za své parametry
v klíčových disciplínách
bezpečnosti, komfortu,
produktivitě i odolnosti
bezvýhradně zaslouží.
Exkluzivní řada Gold Edition s černozlatým designem přichází s vylepšenou základní výbavou modelu
7FBMF v kombinaci s dalšími čtyřmi výhodnými balíčky, zaměřenými
na výrazné posílení užitné hodnoty
a bezpečnosti vozíku. Široká a promyšlená nadstandardní nabídka
uspokojí i vaše nejnáročnější individuální potřeby. A za méně peněz při
pořízení i s výraznými úsporami
provozních nákladů. Díky technologiím Toyota AC2 nebo systému aktivní stability Toyota SAS jsou vozíky řady Gold Edition skutečnou výkonovou bombou.
Co nabízí řada Gold Edition navíc?
Například digitální multifunkční
display s varovným signálem při
překročení povolené rychlosti nebo počítadlem motohodin motoru
pojezdu i zdvihu. Bezúdržbové
baterie snižují náklady na provoz
vozíku, boční posuv s polohováním vidlic zase usnadňuje manévrování s nákladem, což zvyšuje
rychlost a bezpečnost manipulace,
a tím produktivitu stroje. Ale to
stále ještě není vše. Toyota nachystala další možnosti, jak můžete svůj vozík vylepšit.
Vyšší bezpečnost – vozík nelze
zneužít
Například paket Bezpečnost obsahuje přístup pomocí PIN-kódu,
který brání zneužití vozíku neoprávněnými osobami a umožňuje
nastavení individuálních výkonových limitů. Slouží také jako jednoznačný identifikátor řidiče, je-li
vozík součástí flotily sledované například technologií Toyota I_Site.
Bezpečí na pracovišti a větší jistotu
při couvání pro řidiče představuje
bezpečnostní vypínač, panoramatické zrcátko a akustický alarm.
Dalším výrazným prvkem řady
Gold Edition je propojení sledování
přítomnosti řidiče v kabině (technologie OPS – Toyota Operator
Presence Sensing) a zapnutí bezpečnostního pásu. Tradiční funkce
OPS sleduje pouze přítomnost řidiče. U modelu Toyota Gold Edition
se ale vozík nerozjede, nemá-li řidič pás zapnutý.
Odolnost a komfort umocňují
produktivitu
Tři různé typy kabin si můžete vybrat v rámci balíčku Komfort – otevřenou kabinu bez dveří, celokovovou s topením nebo komfortní ocelovou plně vybavenou kabinu, do-
plněnou rádiem/MP3 přehrávačem.
Pracovní výkon zvýšíte pomocí paketu Produktivita se dvěma typy
polohovače vidlic s bočním posuvem pro rychlejší, a přitom preciznější práci s paletou a výrazně nižším rizikem poškození zboží. Účinná přední LED světla s dlouhou životností nebo přední/zadní kombinovaná světla jsou součástí balíčku
Odolnost. Vyplatí se zejména v intenzivních provozech nebo při práci
za snížené viditelnosti.
„Standardní Toyota 7FBMF demonstrovala nesčíslněkrát svou sílu
a své schopnosti, které vyšperkovaný model Gold Edition ještě dále
zvýšil. Provozy zákazníků jsou stále náročnější a stále víc spoléhají na
výkonnou a odolnou techniku. Specifikace Gold Edition zajišťuje, že
model Toyota 7FBMF je nyní ještě
konkurenceschopnější než dřív,
protože nabízí dostatečnou produktivitu a vysoký bezpečnostní standard při nízkých provozních nákladech,“ řekl Hugues van Espen, Senior Director Marketing, společnosti TMHE.
(red)
.
www.toyota-forklifts.cz
černá azurová purpurová žlutá
ãervenec–srpen/2012/
19
PrÛmysl v âR
Společnost pro projektové řízení vyhlásila novou soutěž
Projektový manažer 2012
Soutěž Projektový manažer
roku 2012 vyhlásila počátkem letošních prázdnin Společnost pro projektové řízení
Česká republika o. s., hlavní
odborný garant v oblasti
projektového řízení v ČR, ve
spolupráci s vydavatelstvím
Economia, a. s.. Garantem
prvního ročníku soutěže je
Hospodářská komora ČR.
Je realizována za podpory České
televize, Centra současného umění
DOX a výtvarníka Bořka Šípka,
který pro vítěze jednotlivých kategorií vytvoří unikátní skleněné pamětní ocenění. Posláním soutěže je
hodnotit nejvýznamnější a nejúspěšnější projektové manažery,
manažerky a projekty ve veřejném,
soukromém i neziskovém sektoru,
napříč všemi odvětvími v ČR. Její
unikátnost spočívá ve způsobu výběru a hodnocení soutěžících. Kandidáti na cenu Projektový manažer
roku budou prokazovat své dovednosti v manažerské hře, při níž mají simulovat řízení konkrétního
projektu. Pravidla hodnocení dál
vycházejí ze zkušeností s certifikací projektových manažerů podle
Vážení obchodní partneři,
přijměte, prosím, pozvání
k návštěvě naší expozice.
pavilon P, stánek 49
Mezinárodní strojírenský veletrh
Brno-Výstaviště, 10.–14. 9. 2012
mezinárodního standardu International Project Management Association (IPMA) a celosvětové soutěže IPMA Awards.
V posledních letech výrazně roste
zájem o projektové řízení ve všech
sektorech ekonomiky a pozice projektový manažer je jednou z nejvyhledávanějších na trhu práce. Rostoucí zájem o projektové řízení je
dán potřebou organizací realizovat
změny – přizpůsobovat se rychle se
měnícímu prostředí, což je vhodné
realizovat právě prostřednictvím
projektů. Rostoucí zájem je spojen
také se vstupem České republiky
do Evropské unie. Od roku 2007 se
u nás realizovalo víc než 40 000
projektů podpořených z EU. Soutěž má podpořit tento trend, rozvíjet projektovou kulturu a komunitu
projektových manažerů.
„Projektoví manažeři mají zájem
o výměnu zkušeností a soutěž jim
k tomu poskytne příležitost,“ vysvětluje Ing. Michael Motal, prezident SPŘ, s dodává: „Cílem
soutěže také je přiblížit projektové řízení široké veřejnosti. V současné době se o projektech zpravidla hovoří v souvislosti s předražováním projektů financovaných z veřejných zdrojů a korupcí. Chceme lidem ukázat příklady
smysluplných a dobře řízených
projektů.“
Tým hodnotitelů a Porota budou
vybírat vítěze v šesti kategoriích:
Projektový manažer a manažerka
roku, Projekt roku, Charitativní
(neziskový) projekt roku a Studentský projekt roku. Měli by také
ocenit významné počiny v oblasti
projektového řízení v kategorii
Síň slávy. Publikum slavnostního
galavečera bude mít příležitost
vyjádřit svůj názor na kvalitu přihlášených projektových manažerů
a projektů v kategorii Cena sympatie. Uzávěrka přihlášek do soutěže
je 30. srpna 2012. Přihlásit se lze
prostřednictvím webových stránek
www.pmroku.cz. První kolo hodnocení a sestavení finálové skupiny
pro jednotlivé kategorie bude soutěžícím oznámeno 16. září 2012.
Slavnostní vyhlášení vítězů a udílení cen se uskuteční 9. října 2012
v prostorách Centra současného
umění DOX, Praha.
(tz)
www.cspr.cz
černá azurová purpurová žlutá
2 0 /ãer ven ec –srpen /2 012
Infospektrum
Kancelář kdekoliv
Váš business může hladce „cestovat“ a růst díky síti Regus
Míváte obchodní jednání
ve Vídni? Čeká vás pracovní
cesta do New Yorku nebo
Melbourne? Nebo nyní trávíte víc času jen v Praze?
Pravděpodobně však potřebujete v danou chvíli kancelář nebo zasedací místnost –
kvalitní a reprezentativní zázemí, kde můžete pracovat,
a zároveň neplatit nic navíc.
recepci, kde je proškolený tým, který komunikuje nejen v místním jazyce, ale minimálně také v obchodní angličtině. Tato recepce slouží
klientům stejně, jako kdyby byla jejich vlastní. Personál recepce obchodní partnery přivítá, uvede je do
jednacích prostor, přebírá každý
den poštu, kterou klientům předává.
Stejně tak je recepce schopna přijímat telefonické hovory jménem dané firmy, a poté je přesměrovat nebo
vyřídit vzkaz. Někteří klienti využívají pouze naši adresu, mají tedy
u nás „virtuální“ sídlo nebo pobočku firmy – ty navíc obratem informujeme o doručení zásilek.
Elegantním řešením jsou služby
společnosti Regus, která je dnes
největším poskytovatelem kompletně vybavených kanceláří, zasedacích místností a virtuálních služeb na světě. O rozhovor jsme požádali paní Lenku Uldrijanovou,
ředitelku brněnské pobočky Regus
Brno Spielberk.
Může si u vás klient například
jednoduše pronajmout zasedací
místnost v indickém Dillí pouze
na 3 hodiny?
Ano, přesně tak. Jde-li o jednorázovou cestu, zákazník si u nás může
buď pronajmout denní kancelář, nebo
zasedací místnost kdekoliv na světě
na dobu, která mu vyhovuje. Tedy na
hodinu, den, týden či měsíc. Pokud
tam pak firma rozvine své obchodní
aktivity, může u nás mít zpočátku
pouze sídlo nebo pobočku s tzv. virtuální službou a následně si podle potřeby pronajmout jednu vybavenou
kancelář, kam umístí svůj pracovní
tým. Kdykoli pak může tuto kancelář
vyměnit za větší nebo přidat další.
žňuje přístup do obchodních salónků ve všech centrech Regus na světě. Jeho zaměstnanec tedy mohl už
při příletu do Vídně využít přímo na
letišti centrum Regus s veškerým
servisem – internetové připojení,
toalety, kuchyňku apod. Z Vídně
pak odletěl do Izraele, kde měl pronajatou kancelář. Na obchodní jednání nakonec dorazila větší skupina
lidí, tým Regus však flexibilně zareagoval a uvedl obchodní partnery
do zasedací místnosti.
Lze v rámci jedné pracovní cesty
využít vaše kanceláře v různých
městech?
Samozřejmě. Právě tyto variabilní
možnosti činí naše služby velmi vyhledávanými. Uvedu příklad řešení
pro jednoho z našich klientů, který
začal rozšiřovat své aktivity do Izraele. Poskytli jsme mu tzv. Businessworld Gold kartu, která umo-
Garantují tedy všechna centra
Regus na světě stejnou úroveň
služeb a komfortu?
Společnost Regus velmi pečlivě vybírá lokality, v nichž jsou centra
umístěna. Svou roli hraje dostupnost
z dálnice a pochopitelně celková kvalita budovy. Cílem je vybírat moderní
budovy, které mají určitou úroveň vybavení a vlastní recepci. Společnost
Lenka Uldrijanová.
otevírá svá centra zejména v hlavních
a velkých městech, nicméně díky
rychlému rozšiřování v rámci celého
světa se snaží mít pobočky také na
všech hlavních letištích, a to nejen
v Evropě, ale také v USA.
Co všechno tedy vaše standardní
služby zahrnují?
Hlavní předností naší společnosti
a tou základní službou je pronájem
různě velkých kompletně vybavených kanceláří a zasedacích místností na libovolně dlouhou dobu, a to
kdekoliv ve světě, v naší rozsáhlé síti center Regus. Klientům tak odpadá
spousta starostí, mají pro svou práci
či jednání k dispozici plně vybavené
prostory se zázemím, kam mohou
bez obav pozvat své obchodní partnery. Díky této flexibilitě a službám
„na míru“ také ve výsledku ušetří nemalé finanční prostředky i čas.
Každé centrum Regus má vstupní
Jak jsou kanceláře a zasedací
místnosti vybaveny?
Kanceláře jsou standardně vybaveny kancelářským nábytkem, klimatizovány a denně se uklízejí. V ceně je
zahrnuta také veškerá spotřeba energií. Klient se tedy nemusí o kanceláře vůbec starat.
Každé centrum Regus na světě má
vlastní serverovnu. Můžeme tak zajistit komplexní internetové služby.
Máme rovněž vlastní telefonní čísla.
Do 24 hodin dokážeme nabídnout
lokální číslo na pevnou linku i s operátorkou. K dispozici jsou různě velké zasedací místnosti, které jsou mimo jiné vybaveny dataprojektory,
flipcharty a bílými tabulemi. Většina
center Regus má vlastní videokonferenční zařízení a ve všech je samozřejmostí wi-fi připojení.
Kromě běžného občerstvení můžeme našim klientům zajistit i catering. Prostřednictvím partnerských
firem poskytujeme překladatelské
a tlumočnické služby. Pokud klient
potřebuje taxislužbu nebo ubytování, recepce centra Regus vždy nabídne řešení.
Ve světě působí Regus už víc než
20 let. Jak dlouho je v ČR a kde
všude vaše centra jsou?
V České republice je pět poboček,
přičemž první vznikla před víc než
15 lety. Pobočky jsou v Praze na
adresách Zlatý Anděl, Empiria, City Centre a Burzovní palác, v Brně
sídlíme v areálu Spielberk Office
Parku. Firma Regus už však uvažuje o otevření dalších poboček i v jiných městech ČR. V celosvětovém
měřítku má Regus víc než 1200 poboček v 95 zemích.
Jaký typ klientů vaše služby využívá?
Jsou to především středně velké firmy, v mnoha případech také firmy
začínající. Ty oceňují především to,
že mají své sídlo nebo pobočku na
reprezentativní adrese, avšak s minimálními náklady. Vždy je důležitá flexibilita, aby klient na začátku
neplatil za něco, co nepotřebuje, ale
mohl v rámci sítě Regus postupně
růst tak, jak roste jeho podnikání.
Středně velké a velké firmy využívají sítě Regus při svých expanzích,
ať už v rámci ČR, tak i do zahraničí.
Pro klienty z ČR je mimo jiné velmi výhodné i to, že mají pro pronájmy v zahraničí veškeré smlouvy také v českém jazyce.
Jak může zájemce vaši službu
jednoduše objednat?
Na webových stránkách www.regus.com jsou informace o všech centrech. Nejjednodušší je však kontaktovat na telefonním čísle +420 537
022 101přímo zástupce naší firmy,
který připraví konkrétní nabídku, a to
buď na základě telefonátu, nebo osobní schůzky.
Vlasta Piskačová
.
www.regus.cz
černá azurová purpurová žlutá
ãervenec–srpen/2012/
21
Vzdûlávání
Už včera bylo pozdě!
S prezidentem Svazu průmyslu a dopravy ČR J. Hanákem o stavu českého technického školství
Bijme na poplach! V České
republice chybějí technicky
vzdělaní odborníci na všech
stupních, od „obyčejných“
dělnických profesí až po
špičkové odborníky s vysokoškolskými tituly. „Musíme udělat vše, abychom
společnými silami odvrátili
hrozící katastrofu,“ říká
v otevřeném rozhovoru
pro Podnikatele prezident
Svazu průmyslu a dopravy
ČR Jaroslav Hanák.
Na nedávné tiskové konferenci
jste řekl, že technické vzdělávání
je největším problémem budoucnosti. Jsme na tom v tomto směru
opravdu tak špatně a proč k tomu podle vás vůbec došlo?
Příčina současného katastrofálního
stavu je ve smrtící kombinaci tří faktorů. Každý si může vybrat směr
vzdělávání. Nehledě na to, že naše
ekonomika stojí na průmyslu a službách s ním spojených, rodiče i jejich
děti se snaží jít tou nejjednodušší
cestou humanitních a ekonomických
oborů, které už na trhu práce nejsou
uplatnitelné. Každým rokem produkuje náš školský systém tisíce absolventů bez šance na získání práce. Už
v 90. letech min. stol. se začaly kumulovat problémy, když se naše
společnost odklonila od technického
vzdělání pod dojmem, že se dá vydělat jinak, než soustředěnou prací
a tvrdou dřinou, bez které se technické vzdělání neobejde.
Druhým faktorem je demografický
vývoj. Proti 80. a 90. letům nám do
škol každoročně nastupuje o třicet
tisíc žáků méně. Například některé
střední odborné školy a učiliště hlásí pokles žáků o třetinu až polovinu. Snad každý chce mít dnes vysokou školu. Současně vidíme odchod technicky vzdělaných generací do důchodu. To je pro průmysl
časovaná bomba.
A za třetí, současný školský systém
je založen na financování škol
pouze podle prostého počtu studentů. To je v kombinaci s předchozími
faktory postavené na hlavu, protože
nejvíc prostředků získávají školy
poplatné módní vlně, a nikoliv požadavkům trhu práce a národní
ekonomiky, jejíž struktura se v příštích deseti, dvaceti letech v podstatě nezmění.
Ve kterém stupni vzdělání pociťuje český průmysl největší nedostatek odborníků?
Technicky vzdělaných pracovníků
je nedostatek v učňovském, maturit-
Prezident SP ČR Jaroslav Hanák.
ním, ale i vysokém školství. Seznam
nenaplněných profesí by byl snad
nekonečný. V případě učňů chybějí
nástrojáři, CNC obráběči, svářeči,
u průmyslových středních škol povrcháři, technologové tepelného
zpracování. Chybějí logistici, kvalitáři. U vysokoškoláků jsou to konstruktéři orientovaní na klasickou
strojařinu, na plasty a mechatroniku,
o robotice a dalších náročných, ale
perspektivních oborech ani nemluvě. Při ohlédnutí na počátek roku
2008 podle našich i dalších šetření
chybělo až 150 tisíc technicky vzdělaných pracovníků, které firmy zoufale hledaly. Průmysl běžel na plné
obrátky a nebýt recese, zalknul by se
tímto problémem. Recese vlastně
celou věc jen odsunula do pozadí.
Ale i v té době a v současnosti si zaměstnavatelé mnohdy raději tyto lidi
drželi a drží, než aby je bez ohledu
na nedostatek zakázek a finanční
ztráty propustili, a poté po nich na
trhu práce marně pátrali.
Dá se tedy říct, že tzv. Bílá kniha,
neboli Národní program rozvoje
vzdělávání byl postaven špatně,
v neprospěch technického školství?
V Bílé knize byla správně definována řada i dnes aktuálních problémů.
Ovšem implementace přešlapuje,
což je do jisté míry dáno i neustálým střídáním ministrů, z nichž ne
všichni byli zrovna profesionálové.
Vlastně se základní principy s každou takovou personální změnou
rozmělňovaly a vytrácely. A Národní program vzdělávání, uvedený ve
školském zákoně už od roku 2005
nebyl dosud vytvořen jako strategický dokument, který by nás nasměroval do budoucna a my se jím
mohli řídit a naplňovat ho. V tom
směřování není shoda ani napříč
politickým spektrem.
MŠMT připravuje novou strategii vzdělávání s výhledem do roku 2020. Co by měla obsahovat,
aby se nelichotivý stav technické
vzdělanosti zlepšil?
Svaz společně s Hospodářskou komorou hodně tlačil na to, aby ve strategii byla jasně daná priorita podpory
a zlepšení technického vzdělání. Musíme začít s polytechnickou výchovou ve školách a nejlépe ve školkách.
Děti v základních školách ztratily
zručnost. Když vezmou do ruky
šroubovák, hrozí, že si vypíchnou
oko. Z žáků máme reprodukční
umělce, ale rukama neumějí udělat
nic, navíc jim chybí základní matematické vědomosti. Přitom matematika nejsou jen počty, nýbrž způsob
uvažování a logické myšlení. Kromě
změny principu financování středních a vysokých škol bychom hlavně
uvítali daňové a další legislativní
podmínky pro to, aby žáci a studenti
konali svou praktickou přípravu
v maximální možné míře na reálných
pracovištích firem, a aby tak došlo
k propojování školské a firemní přípravy, vycházející z principů duálního vzdělávání v Německu a Rakousku. Také požadujeme povinnost učitelů odborného vzdělávání zvyšovat
si kvalifikaci přímo v praxi a možnost zapojení zkušených odborníků
z firem do školní výuky.
Svaz průmyslu a dopravy by se
rád zasadil o změnu financování
školství. Jaká je vaše konkrétní
představa?
Celý problém našeho školského systému vězí ve financování „na hlavu“ žáka, aniž řekneme, kam se má jeho
vzdělávání ubírat a jaké obory jsou
pro ekonomiku a trh práce klíčové pro
dalších 5, 10, 15 let. Požadujeme proto, aby MŠMT a kraje využívaly predikci potřebných kvalifikací pro nastavení kapacit jednotlivých vzdělávacích oborů. My jako Svaz tuto predikci umíme zjistit, stačilo by jen převzít
tento náš model. Co požadujeme, jsou
povinné přijímací zkoušky do maturitních oborů. Skončeme s praxí, kdy
školy berou ve vidině zlatých nuget za
každého žáka kohokoliv.
Jakou roli v tom hrají peníze
z Evropských fondů, resp. jejich
přerozdělení od humanitních
oborů k technickým a jak rychle
či pomalu je tato případná změna
proveditelná?
Bez evropských peněz se jen těžko
pohneme dál. Jen se podívejme na
ten objem prostředků, které v součtu představují téměř jednoroční
rozpočet České republiky. Proto je
pro nás klíčové, aby se na programové období 2014 až 2020 prosadil
vyšší podíl peněz na technické škol-
ství a snížení toku peněz do humanitního vzdělávání. Současné rozdělení peněz do operačních programů
ve školství je nutné přesunout tak,
aby je bylo možno využít na smysluplné projekty na podporu technického vzdělávání a zavádění inovací do výroby. Protože vyjednávání o přesunech s Evropskou komisí
trvá nejméně půl roku, je už nyní za
minutu dvanáct, jinak o slíbené prostředky můžeme nenávratně přijít.
Dá se změna školského systému
iniciovat i tzv. odspodu, tedy od
zřizovatelů škol (krajů, měst)
a může být řešením tzv. duální
systém v jednotlivých krajích?
Jestliže by MŠMT mělo vytvářet
podmínky pro fungování vzdělávacího systému, kraje jako zřizovatelé
škol by měly vytvářet tlak na jeho
kvalitu a na zvýšení technických
vědomostí učitelů. Právě učitelé,
vedle rodičů a všeobecného negativního postoje společnosti k technice, jsou slabinou potřebných
změn. Pokud nezměníme jejich
přístup a úroveň technického vzdělání, veškeré snahy přijdou vniveč.
Měly by se proto vytvořit společné
projekty, kdy by se podnikatelé podíleli na řízení škol a nastavení obsahu výuky podle potřeby.
Pociťuje český průmysl důsledky
nedostatku technicky vzdělaných
odborníků už nyní nějak konkrétně, například odlivem firem z ČR?
Příkladů toho, jak tento problém
zhatil investice, by se našlo mnoho. Připomeňme případ Škody
Auto, jejíž koncern plánoval vybudovat v Mladé Boleslavi vývojové centrum. Ukázalo se, že k dispozici nejsou potřební inženýři.
Podle našich zjištění nechce už
řada potenciálních investorů do
České republiky kvůli chybějícím
lidem jít a směřuje do jiných regionů. Nebyla to planá slova,
když se do naší republiky lákali
zahraniční investoři na kvalifikovanou pracovní sílu. Řada současných investorů ovšem nyní kvůli
chybějící technicky kvalifikované
a nedostatečně jazykově vzdělané
pracovní síle zvažuje odchod ze
země. V případě německých firem
jde až o třetinu z nich.
Jak časově rychlá by tedy měla
být případná změna školského
systému, aby se zabránilo nezvratným změnám v českém hospodářství?
Včera bylo pozdě. Do 10, 15 let
odejde do důchodu početná generace technicky kvalifikovaných osob
a vznikne zde propast. Přitom reakční doba vzdělávacího systému
je pět, sedm let, a to bez záruky
kvality. Intenzivně vyjednáváme
s vládou a součástí našich snah
o odvrácení katastrofy bude koncem srpna t. r. i jednání na prezídiu
Svazu s ministry Petrem Fialou
a Martinem Kubou. Jan Hrabálek
černá azurová purpurová žlutá
2 2 /ãer ven ec– s rpen/2012
Vzdûlávání
Jak vybrat vhodné
manažerské vzdělávání?
Pokud potřebujete ucelené
vzdělání v managementu,
napadne vás asi automaticky MBA. Proto jsme položili
několik otázek ohledně tohoto typu vzdělávání Michalu
Henychovi, lektoru TC Business School, který má s těmito programy zkušenosti.
No a jak tedy správně vybrat?
Myslím, že nejrozumnější je získat si
reference od někoho, kdo má program
za sebou, ale i od těch, kteří ho nedokončili. Kromě toho bych se také zajímal o to, co tito lidé ve svých firmách
dokázali. Zda se jim povedlo přetavit
získané vědomosti do viditelných výsledků. To je podle mě logické, určitě
se nechcete učit jen proto, abyste toho
víc věděli a „zaplnili si hlavu“.
Co činí českým manažerům největší potíže, neboli jaké jsou
hlavní důvody k tomu, aby se dál
vzdělávali?
Důvody ke studiu často vznikají
z jasně pozorovatelných věcí – prodeje jdou dolů, z firmy odcházejí
dobří lidé apod. To ale nebývají příčiny, jen viditelné projevy plynoucí
z něčeho jiného.
To co manažerům nejvíc nejde, je
pravděpodobně stanovování cílů, zejména dlouhodobých. Nebývají příliš
jasné, tím pádem se obtížně vyhodnocují, a tak manažeři často vedou
své lidi subjektivně – ne na základě
výsledků, ale svých pocitů. Možná
byste se divili, v kolika případech není zřejmé, kam firma směřuje a čeho
má každý konkrétní člověk v tomto
kontextu vlastně dosáhnout. Např.
u prodejců je to ještě jednoduché,
ale u účetní? Mimochodem, lidé
často říkají, že dlouhodobý cíl, neboli vize je jedním z nejsilnějších
motivačních faktorů.
Scházejí jim také dovednosti pro týmovou práci. Tento způsob práce sice
provozují, ale skutečný tým často při-
V čem si myslíte, že je studium
u vás odlišné?
Řekl bych, že „zaměřením na praxi“,
ale to je poslední dobou klišé. Tak jinak: zaměřujeme se na to, abyste dosáhli viditelných zlepšení ve svých
firmách. A při realizaci těchto změn
se zároveň učíte. Hlavním motorem
našeho stylu učení jsou otázky, ne
tvrzení (věty oznamovací) typu „jak
to má nejlépe být“. Tato metoda se
jmenuje Action Learning.
Od ostatních škol se asi nejvíce lišíme
malými skupinkami studentů-manažerů (do 15 osob), kde je hodně otevřená atmosféra a prostor pro diskuze. Učení není nuda – rozhodně celý
den nesedíte a neposloucháte. Teorii
a diskuze hned na místě v menších
skupinkách domýšlíte do reálií vlastních firem. Nic se neučíte nazpaměť.
Děláte projekty, které prakticky zlepšují jednotlivé oblasti vašich firem –
nic fiktivního, žádné „case study“.
Vymýšlíte a tvoříte realizovatelná řešení existujících problémů.
pomíná jen to, že je ve skupině víc lidí. Většina škol je zaměřena jen na
odborné znalosti jako procesní řízení,
marketing, strategie, takže nám pak
studenti říkají, že třeba „naslouchat“
se většina z nich poprvé učí u nás na
prvním stupni MBA. Tak trochu se
předpokládá, že lidé prostě sami od
sebe spolupracovat umějí.
Nezdá se vám, že dnes studium
MBA nabízí „skoro každý“?
Je to tak. Dnes si můžete vybrat ze
škály programů začínající několika
testy na internetu za cenu pár tisíc až
po programy v ceně velmi luxusního
sportovního auta. A všechny (nebo
většina) jsou někde akreditované.
A má tedy tento typ studia stále
smysl, není titul MBA spíš zbytečný?
Mít za jménem napsáno MBA je
vlastně jediná možnost, jak dát najevo, že máte vzdělání v managementu. Jenže situace s MBA je teď taková, že neexistují jednotná měřítka toho, co by měl absolvent přesně umět.
Proto je tu ta zmíněná obrovská škála, jak se k titulu dopracovat. Mimochodem, hlavně možnost absolvování „přes internet“ je téměř paradoxní;
manažer musí být přece schopen
hlavně jednat s lidmi a nějak si nedovedu představit, že by se to dalo naučit prostřednictvím monitoru počítače. Takže bez bližšího zkoumání,
jakým způsobem konkrétní člověk titul získal a co v praxi díky studiu skutečně dokázal, vlastně titul nevypovídá o ničem. Což ale neznamená, že
by nemělo smysl studovat, jen to
chce pečlivě vybírat.
Jak studium probíhá a je k němu
potřeba znalosti cizích jazyků?
Když je firemní vzdělávání
významnou součástí firemní kultury
Institut environmentálních
služeb, a.s. (IES), který nedávno oslavil 10. výročí svého založení, je vzdělávacím
zařízením francouzské
globálně působící skupiny
Veolia Environnement. Tak
jako ostatní „campusy“ této
skupiny, má vymezené teritorium působení. V případě
IES je to především ČR
a Slovensko.
IES má dnes celkem tři špičkově vybavená vzdělávací centra v Praze, Ostravě a Banské Bystrici a obchodní zastoupení v Teplicích, od roku 2004 zavedený a certifikovaný integrovaný
systém řízení podle norem ISO 9001,
ISO 14 001 a OHSAS 18 001, v nabídce 309 vzdělávacích produktů od
krátkodobých kurzů až po dlouhodobé rozvojové studijní programy včetně
vysokoškolských programů realizovaných ve spolupráci s univerzitami.
Pro IES pracuje 200 špičkových
lektorů. Jeho vzdělávacími akcemi prošlo od května 2002 víc než
70 000 lidí. Vzdělávání je hlavní
činností IES, ale poskytujeme také poradenství při implementaci
systémů managementu kvality,
environmentálního managementu
a managementu bezpečnosti práce, dále služby v oblasti lidských
zdrojů, máme vlastní nakladatelství a vydavatelství a pomáháme
našim zákazníkům s přípravou
a realizací projektů s finanční
podporou z fondů EU.
Je na místě poznamenat, že pro vnitřní život skupiny Veolia Environnement (kam patří v ČR a na Slovensku
zejména společnosti Veolia Voda,
Dalkia, Veolia Transport a Marius
Pedersen) je mimo jiné typické silné
zaměření na rozvoj lidských zdrojů,
především na firemní vzdělávání.
V případě Veolia Environnement jde
o skutečně velkorysý, maximálně
podporovaný, všechny pracovní pozice zahrnující proces. Vzdělávání je
velmi významnou součást firemní
kultury Veolia Environnement a výrazným faktorem jejího odlišení na
globálním trhu. Jednotná firemní kultura i vysoké kvalifikační a kompetenční standardy jsou totiž pro fungování této skupiny a pro uspokojení
požadavků a potřeb zákazníků naprosto klíčové. Politika vzdělávání
Veolia Environnement se drží mimo
jiné zásady „Veolia učí Veolii“. To
znamená, že vzdělávání je zajišťováno především ve vlastních vzdělávacích zařízeních a s co největším podílem lektorů a odborníků z vlastních
řad. Po celém světě proto existuje síť
vzdělávacích a tréninkových center,
tzv. Campusů Veolia Environnement.
Jejich počet se už blíží dvaceti. Na
území České republiky a Slovenska
takto působí právě IES.
K vlajkovým lodím v nabídce vzdělávacích produktů IES patří bezesporu dlouhodobé studijní programy –
společné projekty IES, univerzit
a dalších škol. Účastníci těchto programů vyzdvihují vysokou kvalitu
výuky i praktickou využitelnost nově
získaných poznatků a dovedností.
Oceňují také přidanou hodnotu, kterou jsou osvědčení, vysvědčení nebo
vysokoškolské diplomy, jež úspěšní
absolventi uvedených studijních programů obdrží od partnerů IES. Jde
např. o soubor studijních programů
pro personalisty – „Personální management I., II. a III.“ – ve spolupráci
s Univerzitou Karlovou, studijní program „Marketingová komunikace
a PR“ rovněž ve spolupráci s UK.
Dále sem můžeme zařadit studijní
program „Provozovatel vodovodů
a kanalizací“, zakončený státní maturitní zkouškou z předmětu Vodohospodářské stavby na Vyšší odbor-
né škole stavební a Střední škole stavební ve Vysokém Mýtě. Do této oblasti patří už řadu let bakalářský studijní program Podniková ekonomika
a management ve spolupráci s Moravskou vysokou školou Olomouc,
o.p.s., s Univerzitou Tomáše Bati nově připravený ekonomicko-manažerský program, dále programy s tematikou finančního managementu ve
spolupráci s Univerzitou Karlovou,
technicky zaměřené programy, jako
jsou např. studijní program „Technika–Voda–Ekologie“ ve spolupráci
s ČVUT, Inženýrská hydrobiologie
ve spolupráci s ČVUT a VŠCHT,
„Akademie BOZP“ s VŠB – Technickou univerzitou Ostrava apod.
Úspěšnost této nové strategie nás vede ke snaze postupně připravit atraktivní rozvojové studijní programy ve
spolupráci s renomovanými partnery
také pro další skupiny pracovníků.
IES chce každým rokem nabídnout
nejen nové studijní programy, ale
i pokračování úspěšných rozvojových studijních programů s novými
atraktivními tématy. Cílem nové strategie je zajistit systematický a dlouhodobý rozvoj kompetencí pracovníků Veolia Environnement.
IES se také stal oblíbeným místem
konání mezinárodních akcí Veolia
Environnement evropského i světového formátu. Atraktivní prostředí
pražského vzdělávacího centra IES
v areálu historické úpravny vody
v Praze-Podolí, jeho blízkost centru
Prahy a špičkové služby IES za velmi
rozumné ceny – to vše jsou faktory,
které oceňuje nejen mezinárodní společenství Veolia Environnement, ale
i další zákazníci.
K dalším strategickým vzdělávacím
projektům IES patří tzv. eCampus,
Studium je v češtině, znalost angličtiny je však výhodou, hlavně kvůli větší škále dostupné literatury. Čeština
je pragmatickou volbou – často si totiž nerozumíme ani v rodném jazyce,
a dlouho diskutujeme nad zdánlivě
jasnými slovy.
Jsou přítomni vždy dva lektoři. To přispívá k větší různosti názorů. Každý
z nich má za sebou jiné manažerské
zkušenosti. Lektoři u nás totiž nejsou
„nositelé pravd“, mnohem víc dbají na
řízení celé diskuze a na to, aby studenti-manažeři opravdu důkladně prozkoumali, které modely z literatury
použít lze, a které budou třeba v podmínkách jejich firem méně vhodné.
Říkáme, že máme nejnáročnější program vzdělávání pro manažery v ČR.
A myslíme to vážně. Není totiž obtížné naučit se teorii nazpaměť, ale
použít ji tak (třeba i částečně), aby
skutečně pomohla.
(mm)
.
Víc informací najdete na:
www.tcbs.cz
Články o managementu od autora,
ale i jiných lektorů TCBS na:
www.tcbs.cz/weblog
tedy e-learningový vzdělávací portál
s asi 12 000 uživateli především
z řad pracovníků Veolia Environnement v ČR a na Slovensku. eCampus nabízí tisíce hodin studia atraktivních, převážně celoflashových
multimediálních e-learningových
kurzů – jazykových, počítačových,
kurzů se zaměřením na bezpečnost
práce, na soft-skills, na školení
a přezkušování řidičů, na problematiku udržitelného rozvoje i na školení nových pracovníků. Nechybí ani
množství užitečných vzorových dokumentů a studijních textů. eCampus IES je velmi širokým virtuálním
studijním prostorem, umožňujícím
rovněž tzv. blended learning, tedy
efektivní kombinaci e-learningu
s klasickou výukou. Personalistům
podle jejich požadavků poskytujeme
podrobný reporting o využívání
eCampusu a o výsledcích studia jejich zaměstnanců. Stále se také zvyšuje počet uživatelé eCampusu ze
zahraničí. Proto je řada našich e-learningových kurzů také v různých
jazykových mutacích. Náš eCampus
je zkrátka otevřen všem, kteří pochopili, že bez neustálého zvyšování, rozšiřování a prohlubování kvalifikace a bez cílevědomého rozvoje
kompetencí svých zaměstnanců
dnes žádná firma v konkurenčním
prostředí dlouhodobě neobstojí.
PhDr. Libor Machan, CSc.,
MSc, MBA, člen představenstva
a generální ředitel
www.institutes.cz
černá azurová purpurová žlutá
ãervenec–srpen/2012/
23
Vzdûlávání
Synergie na trhu práce
Veřejná zakázka sice končí, ale Národní soustava povolání žije dál!
Veřejná zakázka s názvem
„Rozvoj Národní soustavy
povolání a sektorových rad
jako nástroje zaměstnavatelů k ovlivňování rozvoje lidských zdrojů v ČR“, se pomalu, ale jistě blíží k závěru.
Jde o druhou etapu tvorby
systému dalšího profesního
vzdělávání, jejímž zadavatelem je Ministerstvo práce
a sociálních věcí ČR a řešitelem konsorcium složené ze
Svazu průmyslu a dopravy
ČR, Hospodářské komory
České republiky a společnosti TREXIMA, spol. s r.o.
NSP znamená především vznik otevřené, všeobecně dostupné databáze povolání, která reálně odráží situaci na trhu práce. Stává se významným zdrojem informací pro
oblasti lidských zdrojů a profesního
vzdělávání ve všech jeho stupních,
významně posiluje roli zaměstnavatelů v těchto oblastech a stává se
základnou pro budoucí mobilitu
a flexibilitu na trhu práce v kontextu celé Evropské unie. Je také jednotným komunikačním nástrojem
pro všechny aktéry na trhu práce,
především pro pracovníky Úřadu
práce ČR a jeho krajských poboček
a kontaktních pracovišť, a pro agentury práce.
Sektorové rady – monitoring trhu
práce
V rámci Národní soustavy povolání
nalistů, poradenských služeb, a také
pro ovlivňování obsahu odborného
vzdělávání. V databázi uživatel najde vše, co chce o vybraném povolání vědět – tedy pracovní náplň, požadovanou kvalifikaci, odborné dovednosti a znalosti, údaje o mzdách
a mnohé další.
Katalog Národní soustavy povolání
v tuto chvíli obsahuje už víc než
2600 jednotek práce, přičemž 686
jich bylo zpracováno v roce 2011
a do konce zakázky bude vytvořeno
či zrevidováno dalších 669.
Ze slavnostního podpisu Sektorové dohody pro oblast strojírenství. Zleva: Zdeněk Liška,
generální ředitel Svazu průmyslu a dopravy ČR, Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje,
a Miroslav Dvořák, předseda představenstva společnosti MOTOR JIKOV Group.
bylo ustaveno celkem 29 sektorových rad, složených ze zástupců významných zaměstnavatelů, střešních organizací a vzdělavatelů, které nyní pokrývají téměř kompletní
české hospodářství. Byly ustaveny
například pro oblast zemědělství,
chemie, dopravy a logistiky, elektrotechniky, bankovnictví, ale také
pro sféru kultury, justice a práva,
veřejných služeb a správy a mnoha dalších. Sektorové rady jsou
hlavními tvůrci soustavy. Představují vlastně mluvčí v oblasti rozvoje lidských zdrojů, protože monitorují trh práce a identifikují své
potřeby v daných sektorech. Nyní
se na práci sektorových rad a jejich pracovních skupin podílí víc
než 1600 osob.
Webový katalog plný cenných informací
Sektorové rady naplňují katalog
Národní soustavy povolání na webových stránkách www.nsp.cz. Tento katalog tvořící aktuální, efektivní
a flexibilní systém mapování trhu
práce obsahuje informace o povoláních, která jsou žádaná a uplatnitelná na trhu práce, a o kompetencích,
které jsou v jednotlivých povoláních potřeba. Všechny tyto údaje
slouží pro práci podnikových perso-
Sektorové dohody – nástroj pro
koordinaci aktivit
Další klíčovou aktivitou veřejné zakázky Národní soustava povolání je
pilotní ověření sektorových dohod.
Sektorová dohoda je unikátní nástroj všech partnerů na trhu práce,
kteří cítí potřebu ovlivnit rozvoj
a využití lidských zdrojů – vymezuje totiž jednotlivé role, formuluje potřeby na trhu práce, navrhuje
a realizuje opatření k eliminaci nesouladů a podporuje efektivní rozvoj zaměstnanců a pracovních příležitostí. V této etapě je zpracováváno
sedm sektorových dohod, konkrétně v oblastech strojírenství, dopravy, potravinářství, keramiky, fitness, technických oborů a bezpečnosti a ochrany osob a majetku. Na
realizaci opatření obsažených v sektorových dohodách se podílejí jak
zaměstnavatelé, tak i zástupci odpovědných ministerstev, krajských samospráv a Úřadu práce ČR.
Témata, společná všem
Sektorové rady také v rámci Národní soustavy povolání zpracova-
ly tzv. průřezová témata. Jde
o problémy, které jsou podobné
napříč různými obory, a proto se
jim zabývali odborníci ze všech
sektorů. K těmto tématům patří
spolupráce vzdělávacích institucí
a podniků, podpora vybraných
oborů s důrazem na technické
a řemeslné obory, struktura a optimalizace sítě škol s vazbou na jejich regionální uspořádání a vazba
dalšího vzdělávání na trhu práce.
Každé z těchto témat bylo zpracováno do studie „Shrnutí podnětů
a názorů sektorových rad v rámci
řešení průřezových témat a zásadních bariér v oblasti rozvoje lidských zdrojů v ČR“, kterou najdete na www.nsp.cz.
Kladné hodnocení NSP ze zahraničí
O Národní soustavě povolání
a kvalitě jejího zpracování se už
mluví i v Evropě. Naposledy byly
například využity měkké kompetence a odborné dovednosti při
vývoji evropského nástroje ESCO
(European Taxonomy of Skills,
Competence, Occupations and
Qualifications). Několik zahraničních týmů se vyjádřilo, že považují databázi kompetencí NSP za
mimořádně dobrý příklad konceptuálního „mostu“ mezi vzděláváním a trhem práce.
Pokud se chcete dozvědět víc o Národní soustavě povolání a o tom, jak
vám může pomoci zefektivnit vaši
práci, srdečně vás zveme na závěrečnou konferenci, která se uskuteční 25. září 2012 od 11.00 hod. v DIPLOMAT Hotel Prague.
(red)
černá azurová purpurová žlutá
2 4 /ã er ven ec – s rpen / 2 01 2
Vzdûlávání
Kvalitní vzdělání MBA pro vedoucí manažery a jejich nástupce
Anglicky i německy
IPFM – Institut pro průmyslový a finanční management
– byl založen v Praze v roce
1998 jako mezinárodní obchodní škola. V roce 2005
získaly kombinované studijní programy MBA na IPFM
mezinárodní akreditaci
od FIBAA (Foundation
for International Business
Administration Accreditation, Bonn).
Toto uznávané měřítko kvality
stvrdilo významnou pozici této
školy v segmentu manažerského
vzdělávání a napomohlo k zvýšení
transparentnosti její nabídky. V roce 2011 se podařilo získat od FIBAA reakreditaci. Ta potvrdila jak
vysokou úroveň poskytování prakticky orientovaného vzdělávání, tak
mezinárodní srovnatelnost.
Důsledným krokem je částečné otevření pro členské společnosti v Česko-německé obchodní a průmyslové
komoře. Z toho vychází poptávka
i ze sousedních států (především ze
Slovenska a z Německa). Ptáme se
prof. Dr. Dr. h. c. Horsta Güntera,
děkana a ředitele Institutu:
S reálně existující netransparentností na trhu dalšího vzdělávání
jsme se setkali už dřív v souvislosti
s akreditací od FIBAA, jejíž podrobný rating byl pro nás zásadní.
Na národní úrovni zastáváme mimořádné postavení především také
díky tomu, že IPFM nabízí vedle
anglického programu jako jediná
škola MBA v České republice také
paralelní německý program. Jádrem
jsou jak léta rostoucí diverzita a internacionalita s ohledem na původ,
tak i studenti, profesoři a experti
z praxe, kteří přispívají k naší atraktivitě. Nejsme strnulá škola. Dál intenzivně spolupracujeme s vědou,
praxí, našimi obchodními partnery
a Česko-německou obchodní a průmyslovou komorou v Praze.
Prof. Dr. Dr. h. c. Horst Günter.
obnovili své know-how a získali
další znalosti, které jim pomohou
dosáhnout úspěšnějšího a zodpovědnějšího vedení. Musejí se také
zabývat otázkami společenské odpovědnosti firem, které jsou běžnou
součástí studia na amerických business školách. Studenti mají získat
cit pro to, kde a proč v každoden-
ním pracovním životě může dojít
k zásadním konfliktům v dodržování zákonů a společenských norem,
a jak se jim dá vyhnout.
Nabídka programů MBA je
v dnešní době značně nepřehledná. Jak se v tomto netransparentním prostředí IPFM orientuje?
Není studium v kombinaci s prací
pro studenty příliš náročné?
Podle naší dlouholeté statistiky je podíl neúspěšných studentů mimořádně
nízký. Zcela jistě zde svou roli hrají
studijní podmínky. Nízký počet studentů ve třídě umožňuje intenzivně
pečovat o jednotlivce. Kromě toho se
blokové semináře konají jednou měsíčně o víkendu. Tyto termíny se plá-
nují vždy dlouho dopředu. V případě
odpovídajících jazykových schopností existuje možnost flexibilního
střídání německého a paralelního anglického programu.
Jak odhadujete budoucnost IPFM?
Protože nabídka IPFM je díky bezprostřední blízkosti k podnikům
a jejich personálnímu vedení efektivní v reakci na měnící se podmínky, nemám žádné pochybnosti
o úspěšném „going concern“ našich učebních konceptů a ani o dosud vysoké úrovni. Obecně panující a stále rostoucí nedostatek dobře
kvalifikovaných zaměstnanců tento
odhad dál podporuje.
(red)
.
Nový ročník studia MBA v anglickém jazyce
v oboru General Management se otevírá v říjnu 2012!
Na koho je zaměřena nabídka
studia MBA na IPFM?
Postgraduální magisterské programy jsou primárně určeny neekonomům a byly vyvinuty jako dodatečná kvalifikace pro technické inženýry. Velký podíl našich studentů
tvoří právě lidé s technickým vzděláním. Podnikoví ekonomové s delší praxí se dnes dál vzdělávají, aby
Dotazy ke studiu MBA a k procesu přihlášení:
Susanne Neumann, e-mail: [email protected], tel.: +420 221 490 355
Bližší informace: www.ipfm.cz
Firemní účet na míru
Výhodnost naší nabídky si firmy mohou lehce spočítat
Skupina Citfin nabízí finanční služby firemní klientele,
a to především podnikům
obchodujícím se zahraničím.
V čele této společnosti stojí
Martina Arnold Rubín, jedna z mála žen, které jsou
v úzkém vedení finanční
instituce v České republice.
Jaké změny máte konkrétně na
mysli?
Mám na mysli především přístup
ke klientům. Vstřícnou komunikaci
a osobní přístup ke klientům považujeme v Citfinu za klíčové. Dále jde
o produkty, které poskytujeme a jež se
snažíme vytvářet na základě komunikace s našimi klienty. Ty jsou pak skutečně ušité na míru jejich potřebám.
Co vás přivedlo do finanční sféry?
Po škole jsem získala první pracovní zkušenosti v bance. Nešlo
však o nejlepší zkušenost, především kvůli chodu této instituce
a jejímu přístupu ke klientům. To
byl jeden z důvodů, proč jsem se
Čím je skupina Citfin jiná než
ostatní společnosti v této kategorii?
Citfin, spořitelní družstvo, je jediným takovým subjektem v České republice, který se specializuje na firemní klientelu. Ostatní spořitelní
družstva zaměřují svou pozornost na
rozhodla do tohoto sektoru o něco
později vrátit a pokusit se podílet na
změnách v této oblasti.
koncového spotřebitele, tzv. retail.
My jsme se už od začátku svého působení rozhodli jít jiným směrem,
neboť jsme cítili potřebu přinést na
náš trh pro podnikatele alternativu
v podobě produktů a služeb, které
jsou skutečně výhodné proti těm,
které do té doby nabízely banky.
Myslím, že dalším specifikem je,
jak si Citfin střeží své finanční
zdraví. Základním kritériem pro
hodnocení zdraví společnosti je
tzv. kapitálová přiměřenost. Minimální požadavek od ČNB je 8 %,
průměr u bankovního sektoru činí
asi 15 %, u Citfin, spořitelního
družstva, se pohybuje okolo 49 %.
Čím vyšší je tento ukazatel, tím
jsou vklady bezpečnější. Výše zmíněné vychází z celkové strategie
společnosti – poskytovat svým klientům bezpečné finanční zázemí.
Jaké produkty klientům nabízíte?
V rámci Citfin – Finanční trhy jde
především o směnu a zahraniční
platební styk. Z dalších produktů
bych se ráda zmínila o termínových
obchodech, které klientům pomáhají v rámci jejich podnikání zajistit se
proti kurzovým rizikům. Dále jsou
to služby v podobě poradenství,
monitoringu směnných kurzů měn
či devizového zpravodajství.
Pod vlajkou spořitelního družstva
nabízíme Firemní multiměnový účet
EASY, který podnikatelům přináší
velké úspory v rámci vedení účtu
i obchodování se zahraničím. Pro
klienty jde o skutečně zajímavou nabídku, protože u tohoto účtu jsou
velmi nízké nebo žádné poplatky za
odchozí či příchozí platby. Navíc je
možné vést tento účet až v 31 měnách, klient má možnost propojení
internetbankingu s firemním účetnictvím a další.
Výhodnost našich směnných kurzů
i Firemního multiměnového účtu
EASY si mohou zájemci ověřit na
kalkulačkách umístěných na našem
webu www.citfin.cz.
(tk)
.
černá azurová purpurová žlutá
ãervenec–srpen/2012/
25
Automobily
Nenechte si je ujet!
(Ne)známé perly Bugatti – historie se potká na zámku v Napajedlech
Souběžně s vrcholnou motoristickou akcí v moravském
Zlíně, Barum Czech Rally
Zlín, se o posledním srpnovém víkendu uskuteční výjimečné setkání historických
vozidel Bugatti na zámku
v Napajedlech.
Vše začne v pátek 31. srpna 2012
v centru východomoravské metropole, kde v 19.00 hod., ještě před oficiálním začátkem „Barumky“, nastartují své řadové motory ke spanilé jízdě slavné vozy Bugatti. Těch se zde
sejde dosud nevídaný počet, účast totiž přislíbily dvě desítky automobilů
této francouzské značky. Půl hodiny
nato, v 19.30, je plánován start tradiční vzpomínkové jízdy „Zlínská osma“, kde se přihlížejícím v akci představí také spousta automobilů z historie českých výrobců. Na trati v centru
Zlína tak nebudou chybět ani zástupci značek Aero a Škoda.
V rámci jízdy „Grand Prix Bugatti“
pojedou i další vysoce ceněné stroje.
Návštěvníci budou moci shlédnout
v akci auta, jako je Darracq, Walter,
Program akce:
Pátek 31. 8. 2012 – Zámek Napajedla
příjezd účastníků Grand Prix BUGATTI
od ranních hodin do 14.00 hod.
15.00 hod. – ubytování a seznámení se s programem setkání
15.30 hod. – odjezd do centra Zlína, výstava vozidel účastníků
16.15 hod. – přesun účastníků do místa startu (areál SVIT)
18.45 hod. – řazení na startu
19.00 hod. – start jízdy „Grand Prix Bugatti“
19.30 hod. – start vzpomínkové jízdy „Zlínská osma“
20.00 hod. – ocenění všech účastníků jízd
20.30 hod. – společný odjezd zúčastněných vozidel na Zámek Napajedla
21.30 hod. – společenský večer s hudbou a ohňostrojem
Sobota 1. 9. 2012 – Zámek Napajedla
8.00 hod. – výstava historických vozidel účastníků setkání v areálu
10.00 hod. – oficiální představení věrných kopií automobilů Bugatti
T35 ze série Nostalgic Edition veřejnosti
12.00 hod. – předání pamětních listů účastníkům
14.00 hod. – ukončení akce
Slavná česká závodnice Eliška Junková ve svém Bugatti.
Alfa Romeo, Laurin&Klement, MG,
a nebudou chybět ani Jaguary, Mercedesy a Hispano Suiza. Cílem obou
jízd je zámek v nedalekých Napajedlech, kde účastníky i veřejnost čeká
stylové prostředí a zázemí pro společenský večer, který zpestří vystoupení skupin Rangers, Hradišťan či Spirituál Kvintet. Společný odjezd
všech „historiků“ je ve 20.30 hod.
V sobotu od časných ranních hodin
se na vymezených plochách areálu
zámku Napajedla mohou návštěvníci této neobyčejné akce zúčastnit
burzy dílů a předmětů spojených
s historickými vozidly.
Ústředním tématem setkání historických vozidel na zámku v Napajedlech je i výstava automobilů značky
Bugatti, spolu s představením jejich
věrných kopií typu T 35 ze série Nostalgic Edition, vyrobených ve zlínských dílnách. Při této příležitosti bude otevřen první velký market náhradních dílů, pneumatik a příslušenství na Grand Prix modely Bugatti.
Vstupenka pro dospělou osobu na
oba dva dny stojí 200 Kč (vstupné
zahrnuje i večerní program), dítě od
šesti let zaplatí poloviční cenu.
Vstupenky lze koupit už nyní v pokladně na Zámku Napajedla.
Záštitu nad celou touto akcí přebírá
vedle dalších společnost SAMOHÝL
MOTOR HOLDING a.s. Zlín spolu
s představitelem jedné z největších
sbírek historických vozidel v České
republice JUDr. Ing. Ladislavem Samohýlem. Víc o akci na stránkách
www.nostalgic-edition.cz
(tk)
.
černá azurová purpurová žlutá
2 6 /ãer ven ec– srpen/201 2
Plasty a kompozity
TOP TISK v novém areálu
Společnost TOP TISK
obaly, specialista na výrobu
atraktivních produktových
obalů, v tomto roce zrekonstruovala své prostory
a rozšířila je o dvě nové
haly. Ta první slouží jako
sklad pro materiál a hotové
výrobky, ve druhé jsou
umístěna zařízení pro výsek
obalů. Rekonstrukce areálu
úspěšné brněnské firmy začala v srpnu loňského roku,
kolaudace byla letos v březnu. Celková investice dosáhla desítek milionů korun.
Rozhodnutí pro tuto investici odůvodňuje Martin Chalupa, obchodní
ředitel společnosti TOP TISK obaly: „Kvůli obchodním úspěchům,
a tedy i rychlému růstu naší společnosti, jsme byli nuceni reagovat na
potřebu rozšířit skladové a výrobní
prostory. Před postavením nových
hal jsme si je museli pronajímat
v okolních areálech, takže jsme sice
pokryli okamžitou potřebu, ale vystavovali se rizikům, které pronájem
přináší. Nejenže jsme s nimi nemohli počítat nastálo, ale narostly
nám náklady na výrobu, a také kontrola kvality byla obtížnější.“
Řízení kvality přitom patří v TOP
TISK obaly k hlavním prioritám –
je držitelem certifikátů ISO a audity
provádí nejen uvnitř své výroby, ale
také u dodavatelů.
Kromě přístavby nových hal, která
umožnila optimalizovat náklady na
výrobu a skladování, však došlo také
ke kompletní rekonstrukci kancelářské budovy a sociálního zázemí pro
zaměstnance výroby. „Snažili jsme
se našim zaměstnancům prostředí,
kde pracují na zakázkách pro renomované klienty, zpříjemnit,“ vysvětluje Chalupa.
Takových klientů získala společnost
TOP TISK obaly za svou třináctiletou existenci řadu. I když začátky,
jak je Martin Chalupa popisuje, nebyly úplně jednoduché: „Jako malé
firmě mezi zavedenými obry nám
zpočátku nedávali moc šancí.
V oboru ale existovaly velké rezervy v úrovni přístupu k zákazníkovi,
a my jsme toho uměli využít.“ S klientem jsou zástupci společnosti
TOP TISK obaly v úzkém kontaktu
po celou dobu zakázky. „Díky našemu know-how dokážeme pro zákazníky na míru navrhnout atraktivní
tvar jejich obalu, a zároveň zachovat jeho funkčnost. Rádi také poradíme, jak upravit současný obal tak,
aby se zlepšila jeho funkčnost,
a přitom snížily náklady na výrobu.
Samozřejmostí je dodání zkušebních vzorků obalu, aby si zákazníci
mohli vyzkoušet, jak obal funguje
v kombinaci s jejich výrobky v praxi,“ upřesňuje Chalupa.
Za úspěchem společnosti TOP TISK
však stojí nejen profesionální přístup
k zákazníkům, ale také jedinečné
technologie. V současnosti se specializují především na potisk nesavých
materiálů a na tisk s různými metalickými efekty za použití technologie
Prindor. „Obaly z nesavých materiálů tvoří velmi úzký a specifický segment na trhu; týká se především kosmetiky, drogistiky a některých prémiových potravinových doplňků nebo léků. Pro odlišení svých výrobků
je ale stále víc používají i klienti z jiných oblastí,“ vysvětluje Chalupa.
Především na prémiové řady svých
výrobků pak klienti využívají technologii Prindor, která umožňuje
použití metalických efektů a s níž
TOP TISK několikrát za sebou vyhrál cenu Obal roku.
Cognex Dataman 8000
Nový ruční snímač průmyslových kódů
přímého značení na výrobek DPM
(Direct Part Mark). Snímače řady
Dataman 8000 jsou schopny velmi
rychle číst 1D i 2D kódy ve všech
normách a pracují s vylepšeným
snímáním těžko čitelných 2D kódů pod označením 2DMax+™,
který kvalitně dekóduje 2D kódy
bez ohledu na typ podkladu nebo
jeho poškození. Nový algoritmus
1DMax™ - with Hotbars™ umožňuje kvalitní a rychlé čtení velmi
těžko čitelných 1D kódů zhotovených libovolnou technologií.
Snímače řady Dataman 8000 jsou
vybaveny vestavěným osvětlením
čtecí zóny pro všechny typy povrchů výrobků. Kromě základního čtení kódů z etiket dosahují také výborných výsledků při čtení
kódů přímo značených různými
Firma Cognex Co. je předním výrobcem systémů průmyslového strojového vidění
a snímačů kódů. V poslední
době uvedla na trh řadu novinek z oblasti vestavných
i ručních snímačů kódů.
V oblasti ručních snímačů kódů
jsou novinkou snímače řady Dataman 8000. Tato řada vychází z velmi úspěšné řady snímačů Dataman
7500 a je vhodná i pro nejnáročnější aplikace v těžkých průmyslových podmínkách. Nová řada snímačů Cognex® DataMan ® 8000
byla vyvinuta pro rychlé a bezchybné čtení těžko čitelných kódů
zhotovených zejména technologií
technologiemi na různé povrchy
výrobků. Snímače Dataman řady
8000 jsou schopny číst kódy
z matných, lesklých nebo barevných povrchů, a to i za situace,
kdy povrch není rovný. Těmito
vlastnostmi se zásadně odlišují
od ostatních podobných zařízení
na trhu.
Nová řada Dataman 8000 je vyráběna ve dvou modelech – model
8100 a model 8500. Oba využívají adaptivní ostření pomocí tekuté
čočky objektivu. To umožňuje
číst spolehlivě kódy z různých
vzdáleností od 0 do 500 mm. Modely se od sebe liší osvětlením
čtecí zóny.
Komunikace snímačů s nadřazenými systémy je pomocí standardních rozhraní RS232, USB, PS/2,
Z recyklovaného odpadu fixní materiál
V roce 2000 založil Ing. Dušan Tripal malou rodinnou
firmu, společnost Tripet se
sídlem v Třeštici. Za dobu
své existence získal Tripet
mnoho ocenění, zejména
Firma Vysočiny pro obor
výroba, Krizi navzdory
a Český patron. Opakovaně
byla oceněna v kategorii
Živnostník roku pro Kraj
Vysočina, Byznys rebel pro
Kraj Vysočina, a také se
úspěšně umístila v celostátním finále Podnikatele roku.
Produkty, jež tvoří v současnosti portfolio firmy
Tripet, jsou specifická fixační střiž, proložky z kartonů
a strojní lepenky a proložky
z plastového materiálu.
K recyklaci kartonového materiálu
vedla dlouhá cesta. Pan Tripal
vzpomíná: „Na základě několikale-
tých pracovních zkušeností jsem
zjistil, že je na trhu nedostatek společností, které by efektivně využívaly odpadový materiál pro další
zpracování.“
Fixační střiž Tribrash 21 a 23
Od listopadu 2002 vyrábí firma Tripet fixační a výplňové střiže, jejichž
odběrateli jsou především sklárny,
strojírny a zásilkové služby.
Fixační střiž Tribrash je velmi
specifickým výrobkem, ideálním
pro přepravu křehkého materiálu,
jako je např. sklo, keramika, předměty z kamene, kompozitu, plastů, kovu atd.
Firma Tripet vyrábí fixační střiž ve
dvou variantách ze dvou typů recyklovatelného odpadu: z odpadového papíru od samolepek, nebo
z použitého kartonu.
Fixační střiž Tribrash 21 je vyrobena z vlnité lepenky. Tribrash 23
z posilikovaného papíru. Pan Tripal:
„Je to skvělý způsob, jak využít odpadový materiál.“
K výrobě pan Tripal vysvětluje:
„Papírovou střiž Tribrash 23 vyrá-
bíme z pásů vadného papíru se silikonem, který by standardně sloužil
jako kryt na samolepky. Toto originální zpracování, a zároveň šetrná
recyklace odpadového materiálu,
přinesla firmě Tripet v roce 2008
ocenění Byznys rebel roku.
Pokud vím, jsme patrně jediní zpracovatelé tohoto materiálu a výrobci
v ČR, ne-li na světě. Střiže dělá víc
firem, ale z jiných materiálů a jiným způsobem. V současné době
opravdu nevím o jiném zpracovateli, ani výrobci.“
K tomuto produktu, jeho použití
a odběratelským subjektům majitel
firmy dodává: „Střiž Tribrash 23 je
ideální především pro výrobce
a přepravce skla či křehkých materiálů – televizorů a jiné elektroniky,
křehkých zásilek, ale také se používá na vyplnění velkých exportních boxů. Je to skvělý materiál pro
společnosti, které se zabývají logistikou, pro stavební firmy, zásilkové
služby, potravinářské firmy, sklárny, porcelánky, designová studia,
nábytkářské firmy apod. Střiž ručně
balíme do kartonů o hmotnosti
12–15 kg, takže nedochází k jejímu
zdeformování lisováním. Proto jde
velmi lehce ručně od sebe oddělovat a neztrácí pružnost.“
Specifické proložky
Vhodným materiál pro fixaci a přepravu jsou také proložky. Při jejich
výrobě se zpracovávají použité
proložky, nepohyblivé zásoby kartonáže na skladech firem, použité
kartony a zbytkové odřezy z větších kartonážek. Pan Tripal vysvětluje: „Karton je obalový materiál
vhodný pro použití kdekoli, to je
jeho výhoda. Novým produktem
naší firmy jsou podle požadavků
zákazníků speciální proložky, které
vznikly slepením několika vrstev 5
VVL. Tyto proložky slouží jako
náhrada prokladů ze 7 VVL, která
se snad ani v České republice nevyrábí, popř. jako náhrada kartonových voštin. Tyto lepené proložky
jsou vhodné třeba pro použití při
prokladech těžších výrobků – např.
ve slévárnách a sklárnách. Menší
přířezy pak využívají i nábytkáři
při fixaci svých výrobků, kde tak
Technologie Prindor se však může
uplatnit i mimo oblast obalů – např.
pro etikety, časopisy či katalogy. Výhody proti jiným technologiím, taktéž umožňujícím metalické tiskové
efekty, vysvětluje Martin Chevalier,
manažer ofsetové technologie TOP
TISK obaly: „Pro tvorbu metalických efektů byla dosud užívána metoda tzv. horké ražby, zatímco Prindor využívá ražbu studenou, s jejíž
pomocí lze dosáhnout mnohem větší
přesnosti i propracovanějších efektů
v jednom průchodu přímo v tiskovém stroji, tedy bez dalších vysokých nákladů na výrobu štočků. Protože Prindor je v podstatě nástavba
ofsetového stroje, vyžaduje podstatně kratší čas na přípravu – místo několika hodin jde o desítky minut.“
Kromě zařízení Roland s technologií
Prindor najdete v brněnském areálu
společnosti TOP TISK obaly i další
stroje umožňující ofsetový tisk, povrchovou úpravu či reliéfní ražbu na
obaly, tvarový výsek a lepení. Samozřejmostí je také aplikace Braillova písma na obaly pro léčiva. „Byli jsme jeden z prvních výrobců obalů, který u nás touto technologií disponoval. Zatímco většina ostatních
firem v současnosti testuje správnost
značení pomocí přístrojů, my sázíme na lidský faktor a pro kontrolu
využíváme dlouhodobou spolupráci
s brněnským ústavem nevidomých,“
uzavírá Martin Chalupa.
(lh)
.
nebo Ethernet, kde jsou implementovány komunikační protokoly ProfiNet, ModBus, EIP, TCP/IP
a FTP. Napájení snímačů je z externího zdroje nebo PoE při použití rozhraní Ethernet.
Snímače řady 8000 jsou díky polykarbonátovému pouzdru také mechanicky velmi odolné. Každý model je
testován na 50 pádů z výšky 2 metrů
na betonovou podlahu.
(tk)
.
Applic s.r.o.
Puškinova
445460 08 Liberec
tel.: +420 485 382 222
[email protected]
www.applic.cz
nahrazují výplně z polystyrenu,
který je z hlediska odpadového
hospodářství problematičtější než
kartonový výrobek.“
Tím, že firma Tripet využívá jako
vstupní materiál použitou, popř.
odpadní lepenku např. s vadným
potiskem z velkých kartonáží, je
i cena těchto lepených proložek
příznivá.
V případě zájmu zašle společnost
Tripet ukázkové vzorky materiálů
zdarma.
„Většina odběratelů, s nimiž spolupracujeme, díky našim dodávkám ušetřila řádově i statisíce korun ročně,“ hodnotí pan Tripal
zpracování odpadového materiálu
z hlediska efektivního hospodaření
firem.
(lp)
.
www.tripet.cz
černá azurová purpurová žlutá
ãervenec–srpen/2012/
27
Plasty a kompozity
Víme, jak ohýbat kámen
Společnost Polytrade CE
s.r.o. je ryze českou firmou.
Je zavedeným výhradním
dovozcem a distributorem
umělého přírodního kamene
HIMACS® pro střední
Evropu (Českou republiku,
Slovensko, Maďarsko).
táže z desek HI-MACS®. Díky náročným standardům a požadavkům
na kvalitu zpracování a instalaci materiálu HI-MACS® prostřednictvím
takto certifikovaných firem, je konečným zákazníkům nabídnuta záruka 15 let. V tomto případě jde
o nejdelší záruku na pevný povrch
mezi všemi výrobci na trhu.
Unikátní kompozitní materiál
HI-MACS® má špičkové technologické vlastnosti a nabízí neomezené možnosti zpracování v interiéru
i exteriéru. Umělý přírodní kámen
HI-MACS® se zpracovává stejně
snadno jako dřevo, spoje dílů jsou
neviditelné, může se tepelně tvarovat, je příjemný na dotek a snadno
se udržuje. HI-MACS® umožňuje
designérům, architektům, projektantům, developerům a všem kreativním lidem uskutečnit to, co bylo
donedávna pouhým snem.
Unikátní školicí středisko pro
střední Evropu, odborné akce
Uděleným certifikátem společnost
Polytrade CE s.r.o. zajišťuje řízení celé zpracovatelské sítě a odborných
školení pro střední Evropu.
Nabízí mnoho zajímavých projektů
zaměřených na vznik nových vazeb
se zpracovateli, designéry, projektanty a dalšími lidmi, kteří chtějí dát reálný tvar svým kreativním i nestandardním myšlenkám.
Polytrade CE uspořádal v březnu
2012 v Praze odbornou konferenci
pro architektonickou a designérskou
obec, kterou vedl Lothar Moritz,
hlavní technický ředitel společnosti
LG pro Evropu, o unikátní technologii závěsných provětrávaných fasád.
V současnosti realizuje společný
projekt s firmou L.A.Bernkopf 1883
a.s., kterým obě společnosti zastřešují spolupráci s VŠ ve střední Evropě. Cílem je zapojit studenty vysokých škol, kteří by měli v budoucnu
udávat novodobé trendy v designu
a architektuře. Na základě stanovených požadavků by měli navrhnout
kuchyně, nábytek pro stolování
a nábytkové stěny.
Majitel společnosti Polytrade CE
Ing. Martin Podzimek k přírodnímu
kameni nové generace, říká: „Tento
materiál je extrémně hravý a nabízí
úžasné možnosti tvořivým lidem.
Věřím, že nastává doba HI-MACSová.“ Podívejte se na náš web:
www.polytradece.cz.
(lp)
Vlastnosti HI-MACS®
Kompozit HI-MACS® má díky
použití vysoce moderních technologií při zpracování jedinečné vlastnosti: vysokou trvanlivost, stálost
a odolnost. Materiál je neporézní;
z jeho povrchu se snadno odstraňují
nečistoty. Skvrny způsobené rtěnkami, kyselinami, čisticími prostředky
a potravinami s obsahem barviv na
něm ani po dlouhodobém působení
nezanechávají žádné stopy.
Kde a jak používat přírodní kámen HI-MACS®
HI-MACS® je zdravotně nezávadný
a má široké spektrum zpracovatelského využití. Skvěle se hodí pro výrobu
kuchyní – kuchyňských desek, pultů
a barů, koupelen včetně koupelnového nábytku, operačních sálů i laboratoří, originálního nábytku, světelných
prvků a jiných doplňků. Je to ideální
Bílá křesla: Philip Michael Wolfson.
materiál pro použití v exteriéru, konkrétně pro vnější fasády, specifické
fasádní a jiné prvky vnější architektury. Kreativitu a možnosti použití zvyšuje velmi široká škála barev a rozmanité vzorové struktury materiálu.
Úžasná je barevná řada Neon, jež nabízí průsvitné barevné varianty desek.
HI-MACS® se skvěle kombinuje s jinými materiály. Nádherně vypadají
kombinace umělého přírodního kamene se sklem, jiným kamenem, kovem
a při bezespárých intarziích s exotickými dřevy. Podle představy a účelu využití lze povrch materiálu upravit na
zcela lesklý, pololesklý nebo matný.
Foto: archiv LG Hausys
Umíme ohýbat kámen
HI-MACS® je unikátní materiál
s vlastnostmi kamene, vyrobený ze
směsi přírodních minerálů: hydroxidu
hliníku získaného z bauxitu (70 %),
polymethylmetakrylátu (tj. akrylátové
pryskyřice – PMMA) a přírodního
barviva, které tvoří přibližně 5 % obsahu. Desky materiálu se skvěle zpracovávají při teplotě nad 165 °C, kdy
tento kompozit získává vynikající termoelastické vlastnosti pro 2D a 3D
tváření. HI-MACS® je pevný homogenní materiál, jenž má při zpracování vlastnosti mezi tvrdým dřevem a hliníkem. Lze jej opracová-
vat kvalitními truhlářskými nástroji nebo i ojedinělými vakuovými lisy při použití dřevěných forem. Polytrade CE má širokou síť zpracovatelských firem pro atypickou
i sériovou výrobu.
Certifikace, záruka, ekologie
Společnost Polytrade CE s.r.o. získala v květnu roku 2012 Certifikát
autorizovaného HI-MACS® školicího centra. Firmy, jimž byl tento
certifikát udělen, se oficiálně stávají uznanými odborně způsobilými partnery s mezinárodní působností v oblasti zpracování a mon-
.
černá azurová purpurová žlutá
2 8 /ãer ven ec– srpen/201 2
Stavebnictví
černá azurová purpurová žlutá
ãervenec–srpen/2012/
29
Stavebnictví
Dvacet let AED project
Akciová společnost AED
project patří mezi nejvýznamnější projekční a inženýrské kanceláře v České
republice. Zkratka AED
vznikla ze tří anglických
slov – architecture, engineering a design. Společnost,
která slaví dvacetileté výročí od založení, získala za dobu svého působení díky spolupráci s předními architektonickými ateliéry, developery a dodavatelskými
společnostmi jedinečné
zkušenosti a reference.
AED project poskytuje komplexní
nebo dílčí služby v rámci přípravy,
projednávání a realizace staveb.
Je partnerem architektům, developerům i dodavatelům staveb. Působí i jako „local architect“ pro
zahraniční subjekty hledající orientaci a oporu v realitě ČR. Poskytuje podporu tuzemským klientům v uplatnění se v podmínkách
zahraničí. Pro každý projekt sestavuje AED project design team zajišťující kompletní profesní péči.
Společnost plní funkci generálního
projektanta, projektanta speciálních
částí, koordinátora a administrátora
projektů či HIP projektů. AED project je odborným konzultantem
a organizátorem architektonických
soutěží podle pravidel ČKIA.
Kromě standardních projektových
fází zajišťuje AED project jejich
projednání požadované správními
řízeními. Společnost má autorizaci
pro pozemní stavitelství a je držitelem certifikátů ISO 14 001:2004
a ISO 9001:2008 pro předmět činnosti Projektová činnost v investiční výstavbě.
Klienty společnosti jsou především
architekti a architektonické ateliéry
menší i větší, tuzemské i zahraniční. Druhým pilířem jsou developeři
a stavební firmy. Společnost je spolehlivým partnerem pro obě skupiny klientů, z nichž každá má zcela
jiná specifika, ambice, standardy
jednání i přístup k projektům. AED
project získal 3. 5. 2012 prověrku
Národního bezpečnostního úřadu
na stupeň „Důvěrné“.
Vize společnosti
Za dvacetiletou existencí AED project stojí přesvědčení, že kvalita vý-
Zastupitelský úřad České republiky ve Washingtonu, D.C.
Administrativní budova Keystone v Karlíně.
sledku, tj. staveb, závisí na kvalitě
a součinnosti odborníků. AED project poskytuje platformu, na které se
přední odborníci setkávají nad projekční a organizační přípravou staveb. A protože nejen lidé, ale i okolnosti jejich spolupráce ovlivňují výsledek, zaměřuje se AED project na
kultivování profesionálního prostředí s transparentní strukturou a dobrými mezilidskými vztahy.
„Základem dobrého jména naší
společnosti jsou především její kvalifikovaní, loajální a spokojení spolupracovníci,“ říká Ing. Aleš Marek.
AED project chce být i v budoucnu
synonymem slova PARTNER v oblasti přípravy a realizace staveb.
Druhým je Zastupitelský úřad České republiky ve Washingtonu, D.C.,
podle vítězného soutěžního návrhu
architektů Marka a Štěpána Chalupových, kde AED působí ve funkci
projektového manažera pro český
i americký projekční team. Návrh
Zastupitelského úřadu ČR ve Washingtonu má za úkol (kromě samozřejmého vytvoření prostředí pro
práci a setkávání) reprezentovat ČR
v zahraničí. Nesnaží se ukázat jací
jsme, ale jací bychom být chtěli, nebo lépe řečeno být mohli. Otevření,
sebevědomí, přátelští, vstřícní, respektující, ohleduplní k přírodě a životnímu prostředí vůbec, vycházející z bohatých kulturních tradic, ctící
demokratické principy, připravení
kdykoliv pomoci. Doufejme, že
k tomu nová budova ZÚ přispěje.
Návrh ZÚ ČR respektuje unikátní
přírodní rámec daného místa, jehož
je pouhým doplňkem, nikoliv hlavním aktérem. Svou formou rozděluje lokalitu na tři samostatné části.
Na prostor předjezdu, jehož slavnostnost podtrhuje čelní fasáda
v podobě drapérie z mléčného skla.
Na prostor soukromé zahrady, navázané na byty a kanceláře, sloužící
k setkáním pracovního charakteru.
A konečně na prostor reprezentační
zahrady, která tvoří ideové jádro
projektu. Tato zahrada je velkoryse
dimenzována, přirozeně propojena
s hlavními společenskými prostorami ZÚ a nově zprostředkovává silný
kontakt mezi novostavbou a existující rezidencí velvyslance.
Projekty
Vzhledem k dlouholetému působení realizovala firma AED project
nespočet významných staveb v ČR
i ve světě. K nejznámějším patří
motorest Melikana, který znají
všichni, co často využívají dálnici
ve směru Brno–Praha a zpět. Mezi
dalšími velmi známými stavbami
lze uvést např. multifunkční centrum Slovanský dům v Praze, Villa
Park Strahov, Kongresové centrum
Zlín a administrativní budovu
Main Point Karlín z roku 2011,
která získala řadu významných
ocenění. Nová dominanta osobité
pražské čtvrti byla postavena jako
jedna z nejmodernějších administrativních budov v republice –
unikátní nejen architektonickým
výrazem, ale i použitím technolo-
gií dodržujících principy trvale
udržitelné výstavby.
Jednou z nejnovějších realizací firmy AED project je administrativní
budova Keystone z roku 2012, která je situována opět v Karlíně. Nová
dominanta Karlína vyrostla na hranicích původní karlínské zástavby
na nároží ulic Pobřežní a Šaldova
podle návrhu švýcarského architektonického studia EM2N. AED project vypracoval technické řešení
stavby a zabezpečil i nezbytná povolení. Nový administrativní objekt
navrhli Mathias Müller a Daniel
Niggli jako stavbu inspirovanou
českým kubismem – dům představuje současnou odpověď na unikátní architektonickou tradici. Charakteristickým prvkem stavby je prolamovaná „kubistická“ fasáda.
„V Karlíně nenajdete jen jeden typ
architektury, ale řadu stylů, např.
neorománský kostel na náměstí nebo barokní Invalidovnu. Postavit
budovu zcela odlišnou od těch ostatních, evokující navíc unikátní architektonický styl, byla dobrá věc,“
říká Ing. Aleš Marek.
Mezi v současnosti zpracovávané
projekty patří i dva projekty v zahraničí. Prvním z nich je hotel Hilton v Ulanbátaru v Mongolsku podle návrhu známé české designérky
a architektky Barbory Škorpilové,
kde AED působí ve funkci generálního projektanta a koordinuje česko-asijskou sestavu projektantů, ale
je i technickým partnerem čínskému dodavateli stavby.
Oba společníci AED project, a.s.,
Ing. Zbyněk Ransdorf a Ing. Aleš
Marek, se potkali už v roce 1983 na
Fakultě pozemních staveb ČVUT
v Praze. Po ukončení studia se opět
sešli v Pragoprojektu v ateliéru pozemních staveb vedeném prof. Akad.
arch. Petrem Keilem.
Po změně společenského systému
začali spolu projektovat samostatně. Od roku 1991 jako sdružení,
v roce 1992 založili společnost
s ručením omezeným, kterou v roce
2002 transformovali na akciovou
společnost. V současnosti jsou jedinými majiteli AED project, a.s.
Společnost nyní zpracovává několik desítek zakázek, z toho je asi
polovina ve fázi tvorby dokumentace a zbytek ve fázi projednávání
a inženýrské činnosti.
Lucie Hrabálková
.
Konference BIM Day 2012 naznačila cestu
BIM je pro většinu odborné
veřejnosti spíš „španělskou
vesnicí“ než ideálním nástrojem pro její profesní činnost,
a proto si nezisková organizace „Odborná rada pro BIM“
dala za cíl tento pojem trochu
„počeštit“. Uspořádala k tomu 12. června t. r. v Praze
konferenci BIM Day 2012.
Organizátoři slibovali zodpovězení
mnoha otázek. Od transparentnosti
staveb přes udržitelnost výstavby
a finanční úspory až po správu budov. Splnila konference tyto cíle?
Přednáškový sál Gočár na Fakultě
architektury v Praze s kapacitou
180 míst byl takřka plný. Dá se tudíž říci, že téma BIM odbornou veřejnost zajímá. Proč je tedy tak těžké zavést „BIMování“ do praxe? Na
tuto otázku můžeme hledat odpověď v další otázce. Co je to vlastně
BIM? A vědí ti, co říkají, že ho využívají, opravdu o co jde?
Výše zmíněné otázky pokládal publiku nejeden z přednášejících.
Mnohé napoví už slova skrývající
se za zkratkou, tedy: Informační
model budovy (z anglického Building Information Modeling). Ale
i tak je to stále, řekněme, pojem
virtuální. Možná i proto si otázku:
Co je to vlastně BIM? položili takřka všichni řečníci. Lutz Bettels
zdůraznil, že BIM není software,
ale že je to jednotný přístup pro
všechny. Pavel Hladík vidí Informační model budovy především jako spolupráci, a souhlasí s tím i Richard Shennan tvrzením, že BIM je
v podstatě jeden tým obsahující
všechny profese. Pro Tubu Kocatürk je „BIMování“ cesta a dobrý
začátek pro eliminaci korupce ve
veřejných zakázkách a pro Stephe-
na Hamila je to od roku 2016 povinnost. Nakonec si člověk řekne:
To všechno je hezké, ale co z toho
budu mít? A právě na to narazil Milan Hampl, který svým překladem
zkratky BIM rozesmál publikum.
V jeho podání totiž zkratka znamená Building Information Money, jinak řečeno: Kolik to bude stát?
Peníze se v příspěvcích velmi často
zmiňovaly, a není divu. V době finanční krize všichni řeší kde je vzít.
V České republice je i proti jiným
státům Evropy velký propad ve stavebnictví. Ano, jak řekl Richard
Shennan, „za vším jsou peníze“
a všichni, kdo ve stavebnictví pracují, vám to potvrdí. Je tedy paradoxní, že Informační model budovy
je v Česku vnímán spíš negativně.
Od některých akademiků slýcháme
tvrzení, že je to jen software a zavedení BIM do praxe je v podstatě
lobby softwarových firem (proto je
velmi potěšující, že konferenci udělila záštitu děkanka Fakulty stavební Alena Kohoutková). Od architektů zase zní, že BIM je pro ně práce
navíc, kterou nikdo v důsledku nevyužívá. „Nakonec ke schválení
stejně předkládáte 2D na papíru
a na stavbu nosíte papíry či pdf,“
znělo kuloáry. Ano, to je pravda.
Ale jak z toho ven?
Milan Hampl to popsal přesně: „Jediným zákazníkem, co se pravidelně
vrací, je stát“. Proto vás jistě, stejně
jako mě, napadne otázka: A co na to
státní správa? Odpověď zní: Nic. Od
státní správy neslýcháme nic, jelikož v tamních vodách je Informační
model budovy zatím pojem zcela
neznámý. Pokud se soudný člověk
podívá na to, jak probíhají veřejné
státní stavební zakázky, dojde jistě
k názoru, který sdílím já. BIM je totiž proces, který od samého počátku
kompletuje informace o stavbě, jež
jsou dostupné všem, a tím prostě
a jednoduše zamezuje korupci a předražování. V informačním 3D modelu není prostor pro tzv. vícepráce,
jelikož tento model dopředu přesně
určí, co je potřeba, a co nikoliv.
Letošní BIM Day byl tak trochu
britskou záležitostí. Bylo to způsobeno tím, že Velká Británie je právě
v procesu zavádění Informačního
modelu budovy do legislativy, a proto může být skvělým objektem pozorování. Ve Spojeném Království
tudíž bude od roku 2016 povinnost
zpracovávat státní zakázky nad určitý rozsah pouze v BIM. Tamní vláda
podle Stephena Hamila totiž docenila právě to, co bylo akcentováno
v předchozím odstavci. Proto chápe
Informační model budovy jako jistý
způsob šetření veřejných i osobních
financí, a mj. také jako cestu, jak
omezit plýtvání, ale i jako způsob
ochrany přírody.
Cítíte, jak to zní? Britské vládě nejde „jen“ o peníze daňových poplatníků, ale také o osobní finance!
Možná je to tím, že v Británii chápou daně jako část osobních financí,
a tak k nim i přistupují. Jaký to rozdíl od České republiky. K tomu
Stephen Hamil tvrdil, že pro britského řadového daňového plátce bude
BIM znamenat úsporu 20 %! Podle
jeho slov ale nejde pouze o peníze,
nýbrž také o ochranu přírody. Je nabíledni, že úspora materiálů, práce,
dopravy, zemních prací, ale i správy
budov má přímý vliv na životní prostředí. Konference tudíž otevřela téma, které zdaleka není uzavřeno.
O zavedení BIM do praxe bychom
se měli snažit všichni, protože je to
způsob, jak zamezit plýtvání nejen
veřejnými penězi.
Jiří Kout
černá azurová purpurová žlutá
3 0 /ãer ven ec– s rpen/2 012
Infospektrum
Budete na větvi.
černá azurová purpurová žlutá
Buderus – dodavatel systémových řešení
nástěnné konvenční a kondenzační kotle
stacionární litinové a ocelové kotle všech výkonů na zemní plyn,
tuhá paliva, propan a ex. LT
■ zásobníky teplé vody
■ regulační technika
■ tepelná čerpadla
■ solární technika
■ kogenerační jednotky
■ otopná tělesa a další topenářské zboží
■
■
Teplo je náš živel
Nastává doba HI-MACSová
Cenově dostupné a jednoduše
implementovatelné ERP řešení,
navržené s cílem splnit specifické
požadavky malých a středních firem,
které plně vyhovuje současným,
ale především také budoucím
trendům v oblasti ERP systémů.
Pomáháme Vám měnit se, růst...
www.polytradece.cz
www.abia.cz
●
šetrné k památkám ● v každém zdivu
hluku a špíny ● ekologicky ● výhodná cena
● bez
Feel the difference
RAŠINO a.s.
autorizovaný partner FORD
- prodej nových osobních a užitkových vozů FORD
- kompletní diagnostické a servisní služby
- karosářské a lakýrnické opravy podle norem ISO
- provozovny po celé jižní Moravě
Brno, Kuřim, Hodonín, Olomouc
[email protected]
www.rasino.cz
černá azurová purpurová žlutá

Podobné dokumenty