Témata disertačních prací na AR 2011/12 Obor

Transkript

Témata disertačních prací na AR 2011/12 Obor
Témata disertačních prací na AR 2011/12
Obor: Termomechanika a mechanika tekuin
Field: Thermomechanics and fluid mechanics.
Téma navržená k vypsání v ak. r. 2011/2012
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Školitel a příp.
konzultant-specialista
Coandův jev v difuzoru – experimentální popř. i numerická studie.
Vlastnosti vírové trubice vyšetřované metodou PIV.
Ohybově torzní vibrace lopatek vybuzené prouděním – exp. a num řešení.
Prouděním vybuzené vibrace trubek svazku s tečným náběhem proudění.
Uměle vybuzená turbulence a její deformace v kontrakci – num. studie.
Sdílení tepla na vibrující maketě paliv. článku– num. studie s podp. exp.
Citlivostní analýza vlivu proudění kapaliny uvnitř trubek na mez stability
kmitání trubkového svazku.
Analýza lokální meze stability kmitání trubkového svazku.
Šíření akustických vln v trubkovém svazku.
Vliv nelinearit na kmitání trubek ve svazku.
Vliv vibrací topné trubky na sdílení tepla v mezikruhovém kanálu.
Stavové chování vody a vodní páry ve vybraných oblastech (rovnice).
Povrchové napětí podchlazené vody (experiment).
Transportní vlastnosti vody a vodní páry ve vybraných oblastech.
Proudění plynu (vodní páry) v turbíně.
Aerodynamika průmyslového zařízení.
Účinky nestacionárního proudění ve stupni parní turbíny.
Řízení odtržení mezní vrstvy.
Sekundární proudění v úzkých kanálech.
Trojrozměrné transsonické proudění v turbínové mříži malé štíhlosti.
prof.Ing. Jiří Linhart, CSc.
prof.Ing. Jiří Linhart, CSc.
prof.Ing. Jiří Linhart, CSc.
prof.Ing. Jiří Linhart, CSc.
prof.Ing. Jiří Linhart, CSc.
prof.Ing. Jiří Linhart, CSc.
doc.Ing. Hynek Klášterka, CSc.
Coanda effect in a diffuser - experimental or/and numerical study.
Properties of a vortex tube tested by PIV method.
Bending-tors.vibration of turb. blades excited by flow–exp. and num.study
Flow induced vibration of tubes in a bundle with tangential inlet flow.
Deliberately excited turbulence of flow and its deformation in contraction.
Heat transfer on vibrating fuel element – num.study with support of exper.
Sensitivity analysis of the liquid flow inside a tube on the stability limit of
a tube bundle.
Analysis of the local stability of a tube bundle vibration.
Propagation of acoustic waves in a tube bundle.
Influence of non-linearity on the tubes vibration in a bundle.
Influence of heated tube vibration on heat transfer in annular channel.
State behavior of water and steam in selected regions (equations).
Surface tension of supercooled water (experiment).
Transport properties of water and steam in selected regions.
Gas (water steam) flow in a turbine.
Aerodynamics of an industry facility.
Unsteady flow effects in a steam turbine stage.
Controll of the boundary layer separation.
Secondary flow in narrow channels.
Transonic flow in very narrow channels with influence of friction.
prof.Ing. Jiří Linhart, CSc.
prof.Ing. Jiří Linhart, CSc.
prof.Ing. Jiří Linhart, CSc.
prof.Ing. Jiří Linhart, CSc.
prof.Ing. Jiří Linhart, CSc.
prof.Ing. Jiří Linhart, CSc.
doc.Ing. Hynek Klášterka, CSc.
doc.Ing. Hynek Klášterka, CSc.
doc.Ing. Hynek Klášterka, CSc.
doc.Ing. Hynek Klášterka, CSc.
doc.Ing. Hynek Klášterka, CSc.
prof.Ing Radim Mareš, CSc.
prof.Ing Radim Mareš, CSc.
prof.Ing Radim Mareš, CSc.
prof.Ing. Miroslav Šťastný, DrSc.
prof.Ing. Miroslav Šťastný, DrSc.
prof.Ing. Miroslav Šťastný, DrSc.
doc.Ing. Václav Uruba, CSc.
doc.Ing. Václav Uruba, CSc.
doc.Ing. Václav Uruba, CSc.
doc.Ing. Hynek Klášterka, CSc.
doc.Ing. Hynek Klášterka, CSc.
doc.Ing. Hynek Klášterka, CSc.
doc.Ing. Hynek Klášterka, CSc
prof.Ing. Radim Mareš, CSc.
prof.Ing. Radim Mareš, CSc.
prof.Ing. Radim Mareš, CSc.
prof.Ing. Miroslav Šťastný, DrSc.
prof.Ing. Miroslav Šťastný, DrSc.
prof.Ing. Miroslav Šťastný, DrSc.
doc.Ing. Václav Uruba, CSc.
doc.Ing. Václav Uruba, CSc.
doc.Ing. Václav Uruba, CSc.

Podobné dokumenty

Vážený pane,

Vážený pane, Analýza lokální meze stability kmitání trubkového svazku. Šíření akustických vln v trubkovém svazku. Vliv nelinearit na kmitání trubek ve svazku. Vliv vibrací topné trubky na sdílení tepla v mezikr...

Více

Směšovač se škrticí klapkou pro plynový motor

Směšovač se škrticí klapkou pro plynový motor Směšovač se škrticí klapkou pro plynový motor (funkční vzorek) Garant výsledku: doc. Ing. Josef Laurin, CSc., katedra vozidel a motorů TU v Liberci Směšovač vzduch-plynné palivo, integrovaný se škr...

Více

Projekt - Program pro simulaci radiálního kmitání hřídele

Projekt - Program pro simulaci radiálního kmitání hřídele Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Prohlašuji, že popsaný výsledek naplňuje definici uvedenou v Příloze č. 1 Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2008 a že ...

Více

Závěrečná zpráva projektu - Odbor termomechaniky a techniky

Závěrečná zpráva projektu - Odbor termomechaniky a techniky Hlavním přínosem tohoto projektu je rozšíření výuky o novou oblast: tj. proudění a problematika vzniku Coandova jevu. Projekt je zaměřen na cílovou skupinu studentů v akreditovaném magisterském stu...

Více

Table of contents - Transactions of the VŠB

Table of contents - Transactions of the VŠB Transactions of the VŠB – Technical University of Ostrava, Mechanical Series No. 3, 2010, vol. LVI __________________________________________________________________________________________

Více

Overview of doctoral theses topics and supervisors

Overview of doctoral theses topics and supervisors Properties of a vortex tube tested by PIV method. Bending-tors.vibration of turb. blades excited by flow–exp. and num.study Flow induced vibration of tubes in a bundle with tangential inlet flow. D...

Více

Stáhnout

Stáhnout Innovations Changed the World

Více