Stigma duševní choroby

Komentáře

Transkript

Stigma duševní choroby
Stigma duševní choroby
OLGA PECHOVÁ
KATEDRA PSYCHOLOGIE
FF UP
Goffman
 Stigma: Poznámky o způsobech zvládání
narušené identity (1963/2003).
 Kvalitativní přístup, výpovědi
stigmatizovaných osob. Zabýval se
strategiemi zvládání stigmatu.
 Viditelné a skrývatelné stigma.
 Kdy stigma sdělit a kdy ho tajit.
 Jak ho sdělit.
Veřejné stigma
 Přesvědčení majoritní skupiny.
 CVVM (2012).
 Vadil by Vám jako soused:
 Závislí na drogách 86 %.
 Psychicky nemocný člověk 63 %.
 Homosexuál 23 %.
Vnímané stigma a self-stigma
 Vnímané stigma: percepce stigmatu ve
společnosti.
 Corrigan: self-stigma čili internalizované
stigma.
 Obojí navzájem koreluje a má vztah k životní
spokojenosti a self-efficacy.
Stigma choroby
 Vychází z představy, že psychiatrické
diagnózy jsou určující pro odbornou i
laickou veřejnost.
 PROTI: Znalosti běžné veřejnosti však není
třeba přeceňovat.
 PRO: Poruchy se reálně liší.
 PROTI: někdy není podstatný typ poruchy,
ale spíše její intenzita.
 Foucault: Dějiny šílenství (1961/1994).
Stigma hospitalizace
 Zásah do života.
 Omezení.
 Nucená hospitalizace.
 Nucený coming out.
 Stigma vyplývající z izolace.
 Omezení sociálních dovedností etc.
 Mark Vonnegut: Expres do ráje.
Prožívané stigma (diskriminace)
 Ve výzkumech dochází trvale k posunu od
prožívaného stigmatu směrem k jeho
internalizovaným podobám (Brohan et al.
2010).
 Předmětem šetření je obvykle vnímaná
diskriminace.
 Experimenty: obtížnost, etika.
 Situační testování: Situační testování se
používá v lidsko-právní oblasti, nachází se na
hranici kvalitativy a kvantitavy.
 Rosenhanův experiment.
Coming out
 „Vyjití
ven“
 Česká republika a Nizozemí (Lörincová,
Pechová, 2011)
 Vztah mezi coming outem a diskriminací.
 Ukazuje se, že vztah mezi coming outem a
zkušeností s diskriminací je nepřímý.
 Dobrovolný a nedobrovolný coming out.
 Výběr místa a času.
 Coming out je trvalý proces.
Vztah veřejného a internalizovaného
stigmatu
 V posledních dvou desetiletích došlo k
radikální změně v chápání homosexuality.
 V tomto případě lze pozorovat cirkulárněkauzální vztah mezi veřejným a
prožívaným stigmatem.
 Porovnání ČR a Polsko.
 Existuje silná korelace mezi veřejným
postojem, osobní znalostí homosexuálního
člověka a coming outem.
Deinstitucionalizace a změna postojů
 Corrigan et al. (2010) navrhuje redukovat self-stigma





a vést duševně nemocné lidi ke coming outu.
K tomu by měla napomoci také deinstitucionalizace
lékařské péče.
Vztah veřejného a vnímaného stigmatu.
Patologizace copingu?
Hypotéza kontaktu (Allport, 1954/2004): změna k
lepšímu nastává pouze při kooperaci skupin.
Deinstitucionalizace může vést k převedení
medicínského problému na sociální.
Literatura
 Allport, G. (1954/2004). O povaze předsudků. Praha: Prostor.
 Brohan, E., Slade, M., Clement, S., Thornicroft, S. (2010). Experience of mental







illness stigma, prejudice and discrimination: a review of measures. BMC Health
Service Reasearch, 10:80.
Corrigan, P., Morris, S., Larson, J., Rafacz, J., Wassel, A., Michaels, P. et al.
(2010). Self-stigma and coming out about one´s mental illness. Journal of
comunnity psychology, Vo. 38, No. 33, 259-275.
CVVM (2012). Tolerance k vybraným skupinám obyvatel.
http://cvvm.soc.cas.cz/vztahy-a-zivotni-postoje/tolerance-k-vybranymskupinam-obyvatel
Foucault, M. (1961/1994). Dějiny šílenství. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
Goffman, E. (1963/2003). Stigma: Poznámky o způsobech zvládání narušené
identity. Praha: Sociologické nakladatelství.
Lörincová, L., Pechová, O. (2011). Stereotypy lesbických žien v Českej republike a
v Holandsku. Kvalitativní přístupy a metody ve vědách o člověku X. Vybrané
aspekty teorie a praxe. Olomouc: Univerzita Palackého. (222-228).
Pechová, O. (2009). Diskriminace na základě sexuální orientace. E-psychologie
[online]. 3(3), 1-16. Dostupný z WWW: http://e-psycholog.eu/pdf/pechova.pdf
Świtaj, P. (2008). Doświadczenie pietna spolecznego i dyskryminacji.
Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii.

Podobné dokumenty

Goleszow-Wisla 2.5.2016

Goleszow-Wisla 2.5.2016 Kierownik Zawodów: Sylwester Słowiok Piotr Martynek

Více

číslo: druhé únor ročník VI.

číslo: druhé únor ročník VI. neopodstatněné, jak vyplývá ze stanoviska Psychiatrické společnosti ČLS JEP a České neuropsychofarmakologické společnosti, ale má i zjevně diskriminační charakter vůči těm pacientům, kteří se léčí ...

Více

zde - CONTEXO

zde - CONTEXO Vznik a realizace tohoto workshopu byl podpořen projektem NETAD („Síťování vědeckovýzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, veřejnou správou, soukromým a neziskovým sekto...

Více

zde - Institutional Treatment, Human rights and Care

zde - Institutional Treatment, Human rights and Care zdravím. Vzhledem ke stárnutí populace bude v mnoha zemích počet osob s degenerativními chorobami, jako je  demence nebo Alzheimerova choroba, i nadále stoupat. Problémy duševního zdraví ovlivňují ...

Více

Šiska_publications english 2011 l.rtf - Quali

Šiska_publications english 2011 l.rtf - Quali Charles University Prague, Faculty of Education M.D.Rettigové 4, 116 39 Praha 1, tel. +420-221 900 111, fax: +420-224 947 156, +420-224 947 150

Více