letak4Analyticka biochem.indd

Transkript

letak4Analyticka biochem.indd
ENTOMOLOGICKÝ ÚSTAV
Analytická biochemie
O nás
Zabýváme se výzkumem a vývojem nových metabolomickým metod, které aplikujeme ve výzkumu modelových
organismů, v první řadě klíčových hmyzích modelů, entomopatogenních hub a dalších živých organismů. Náš tým
sdružuje vynikající chemiky, biology a IT odborníky, kteří společně vyvíjejí unikátní postupy pro analýzu jejich metabolomu, od malých molekul odvozených z organických kyselin, aminokyselin, aminů, nukleosidů, nukleotidů, lipidů,
steroidů, cukrů nebo jejich konjugátů až po sekvenování malých peptidů. Námi vyvinuté postupy minimalizují dobu
zpracování analýz, umožňují jejich automatizaci, podstatně snižují náklady na výrobu nových činidel a otevírají nové
možnosti uplatnění v oblasti analýz plynové a kapalinové chromatografie. Kromě vlastních výzkumných projektů se
výzkumný tým BCLAB podílí na interdisciplinárním výzkumu badatelských týmů Biologického centra, které využívají
vyvinuté analytické metody a unikátní know – how pracoviště.
Oddělení je akreditováno Fakultou potravinářské a biochemické technologie (FPBT) VŠCHT v Praze pro magisterský a
doktorský program biochemie a organické chemie.
Co nabízíme
● Znalosti a metody, kvalitní laboratorní vybavení.
● Unikátní analytické metody pokrývající analytiku rozsáhlého souboru metabolitů od malých molekul odvozených
od organických kyselin, aminokyselin, aminů, nukleosidů, nukleotidů, lipidů, steroidů, cukrů nebo jejich konjugátů
až po sekvenování peptidů. Profilování metabolitů, metabolomickou analytiku.
● Strukturní a funkční analýzu diagnostických metabolitů - regulace a adaptivní mechanismy.
● Analýzy technikami plynové a kapalinové chromatografie ve spojení s hmotnostní spektrometrií.
● Strukturální analýzu neznámých látek, např. metabolitů, xenobiotik nebo biomarkerů.
● Kvantitativní analýzy organických nízkomolekulárních látek, např. metabolitů, xenobiotik nebo biomarkerů.
● Analýzy malých organických molekul (oddělení disponuje více jak 3000 standardů metabolitů a vlastní metabolickou
databázi vytvořenou na platformě Metabolite Mapper, které usnadňují charakterizace a identifikace přírodních látek.
● Unikátní platformu pro automatické zpracování a vytěžování dat.
Vybavení pracoviště
● LTQ XL (LC-MS) hmotnostní spektrometr s iontovou pastí (přístroj pracuje ve spojení
s kapalinovou chromatografií a dosahuje vysoké citlivosti až v řádu stovek femtogramů.
Volitelná ionizace: APCI, ESI a APPI fotoionizace).
● TSQ Quantum Ultra LC-MS hmotnostní spektrometr s trojitým kvadrupólem (přístroj
pracuje ve spojení s kapalinovou chromatografií v režimu HPLC nebo UHPLC, v systému
s obrácenými i normálními fázemi. Volitelná ionizace: APCI, ESI a APPI fotoionizace).
● DSQ a ISQ (GC-MS) kvadrupólový hmotnostní spektrometr (volitelná ionizace: EI a CI
pozitivních a negativních iontů).
● Analýza malých organických molekul (disponujeme rozsáhlým souborem databáze
metabolitů a jejich spekter).
● MetMapper - software pro automatickou dekonvoluci píků detekovaných látek (pro-
gram vyvinutý výzkumným týmem). Odladěno primárně pro zpracování surových,
naměřených dat měřených na spektrometrech společnosti Thermo.
Reference
● Studium metabolomu entomopatogenních hub. Projekt s firmou Futureco Biosien-
ce SL, Barcelona, Španělsko.
● Studium čistoty substancí lékových forem. Projekt s firmou Teva Pharm CZ s.r.o., Opa-
va. Měření složení vyvíjených substancí, jejich nečistot a meziproduktů používaných
při výrobě aktivních látek.
● Profilování metabolitů v entomopatogenních houbách, Laverlam International USA.
● Vývoj automatizovaných systémů pro přípravu vzorků, Pragolab, s.r.o.
Kontakty
Mgr. Michal Schmoranz
vedoucí Kanceláře Transferu Technologií
tel. +420 387 775 060
email: [email protected]
Ing. Petr Maršík
manažer komercializace KTT BC
tel. +420 387 775 060, mobil: +420 777 468 681
email: [email protected]
Ing. Jiří Nermuť, Ph.D.
vědecký pracovník a technologický skaut
tel. +420 387 775 245, mobil: +420 728 049 491
email: [email protected]

Podobné dokumenty

Hmotnostní analyzátory

Hmotnostní analyzátory • pokud skenujeme např. v rozsahu 1 000 m/z, na detekci jedné hodnoty m/z máme pouze 1/1 000 z celkového času, ve zbytku doby (tj. 999/1 000 času) jsou ionty s touto hodnotou zachyceny na tyčích kv...

Více

Kanálové fotonásobiče CPM

Kanálové fotonásobiče CPM fotokatodu, vybudí elektrony, které vlivem potenciálu dále putují do zakřiveného kanálu. Pokaždé když elektron narazí na vnitřní stěnu zakřiveného kanálu, dojde k jeho znásobení (viz obr 1.). Míra ...

Více

Současné možnosti využití hmotové spektrometrie v toxikologické

Současné možnosti využití hmotové spektrometrie v toxikologické bioanalýze již více než 30 let. Její vstup do oboru umožnil technologický rozvoj spojení se separačními technikami, zejména s plynovou (GC-MS) a později také s kapalinovou chromatografií (LC-MS). L...

Více

zuzana.michalova Tel.: 00420 2

zuzana.michalova Tel.: 00420 2 Praha, 7. února 2008 – Společnost eBay dnes uveřejnila své plány zřídit v Praze špičkové marketingové a analytické centrum (Center of Excellence). Center of Excellence společnosti eBay bude poskyto...

Více

Kurz Laserové ablace

Kurz Laserové ablace principles of the LIBS applications of LIBS (analysis of thin layers, powder material, vacuum range) fundamentals of the LA-ICP-MS imaging by LA-ICP-MS applications of LA-ICP-MS in geology alternat...

Více

Soutěž MŠMT - Výsledková listina účastníků

Soutěž MŠMT - Výsledková listina účastníků Berenika Arcibiskupské gymnázium ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, fak. škola PedF UK, Jan Kladská 1, Praha 2 ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, fak. škola PedF UK, Berenika Kladská 1, Praha 2 Jiří Arcibi...

Více

CE stanovení energeticky významných metabolitů v

CE stanovení energeticky významných metabolitů v extracelulárních (exometabolom) metabolitů v buňkách nebo v organismech za daného metabolického stavu.

Více

Soutěž MŠMT - Výsledková listina účastníků

Soutěž MŠMT - Výsledková listina účastníků Arcibiskupské gymnázium, Praha 2, Korunní 2

Více