BIO-CHEM [email protected] 1. IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU A

Transkript

BIO-CHEM [email protected] 1. IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU A
Kompletní bezpečnostní list zašleme na vyžádání
Výňatek z BEZPEČNOSTNÍHO LISTU zpracovaného dle přílohy II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 REACH
BIO-CHEM [email protected]
Strana 1/1
Bezpečnostní list z 27/02/2004
Revize 02/07/2007
1. IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI
1.1 Identifikace přípravku: BIO-CHEM [email protected]
1.2 Použití přípravku: oddělovací a ošetřovací přípravek
1.3 Identifikace společnosti
Výrobce: CB Chemie und Biotechnologie GmbH
Berensweg 200
D-33334 Gütersloh
Germany
Dovozce/distributor: BIOCHEM CLINTECH s.r.o.
Hviezdoslavova 1096/29
627 00 Brno
IČO: 28267656
Tel.: +4905241/9443
Fax.: +4905241/9440
Tel.: +420545231177
Fax: +420545231006
e-mail: [email protected] cz
1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace
Nouzové telefonní číslo na území ČR: Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 02 Praha2 (24 hodin denně)
Tel.: +420224919293, +42022495402, +420224914575
2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI
Přípravek není klasifikován jako nebezpečný ve smyslu směrnice 1999/45/EC.
Informace uvedené na obale: viz bod 15
4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC
Okamžitá lékařská pomoc nutná při zasažení očí a při požití.
Při vdechnutí: opustit zamořený prostor, dostat postiženého na čerstvý vzduch
Při styku s kůží: omýt vodou a mýdlem, použít vhodný krém
Při zasažení očí: ihned proplachovat oči proudem tekoucí vody, vyhledat lékařskou pomoc.
Při požití: vypláchnout ústa a zapít velkým množstvím vody, vyhledat lékařskou pomoc.
5.
OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU
Vhodná hasiva: veškeré hasící prostředky jsou přípustné
6.
OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU
Ochrana životního prostředí: u neředěného přípravku zabránit úniku do odpadu
Čistící metody: použít absorpční materiál, opláchnout velkým množstvím vody
11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE
Primární dráždivé účinky: při zasažení očí – nepatrný dráždivý účinek je možný
při styku s kůží – nepatrný dráždivý účinek je možný
Další informace: klasifikace v souladu s uváženými postupy
12. EKOLOGICKÉ INFORMACE
Výrobek nezpůsobuje rozklad v čistírnách odpadních vod.
Tenzidy obsažené v přípravku jsou rozložitelné z > 90 %. Neobsahuje fosfáty. V souladu s předpisy, neobsahuje AOX.