ŢÁDANKA O MIKROBIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ Kultivační

Transkript

ŢÁDANKA O MIKROBIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ Kultivační
VYŠETŘENÍ ZAŢÍVACÍHO ÚSTROJÍ
ŢÁDANKA O MIKROBIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ
ODDĚLENÍ LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGIE
tel. : 571 490 283 (285), 571 818 280
PACIENT ( unifikovaný štítek)
ŢADATEL
Razítko lékaře, telefón, IČP
Rodné číslo - číslo pojištěnce :
(není-li RČ, pak datum narození)
Jméno a příjmení :
Adresa :
M
ž
Kód pojišťovny
Diagnóza
DALŠÍ SDĚLENÍ PRO LABORATOŘ (údaje o pacientovi, antimikrobní léčba, délka trvání a průběh
onemocnění, předchozí vyšetření, apod. )
Datum a čas příjmu
Datum a čas odběru **
** uveďte skutečné datum odběru ( nikoliv datum vystavení žádanky)
Číslo průvodky
VYŠETŘENÍ RAN A HLUBOKÝCH
DEFEKTŮ
Stolice - běžné patogeny
( vč. Campylobacter)
Výtěr z rány
Stolice ( průkaz Yersinia sp.)
Výtěr z hlubokého defektu
Stolice ( průkaz Vibria sp.)
Tkáň
Stolice ( HUS )
Dekubitus
Obsah žlučových cest
Bércový vřed
Žaludeční obsah
VYŠETŘENÍ HNISU A OBSAHU DUTIN
Výtěr z rekta
Hnis
Výtěr perianální
Hrudní punktát - empyém
VYŠETŘENÍ UROGENITÁLNÍHO TRAKTU
Pleurální tekutina
Moč - střední proud
Peritoneální dialýza
Moč - cévkovaná
Ascites
Moč - nefrostomie
Kloubní výpotek
Moč - z PMK
Obsah Douglasova prostoru
URICULT
Obsah abscesu
Výtěr z uretry
Píštěl
Výtěr z pochvy
VYŠETŘENÍ CNS
Výtěr z cervixu
Likvor - kult. vyšetření + mikroskopie
MOP ( Gram + Giemsa)
HORNÍ CESTY DÝCHACÍ
DOLNÍ CESTY DÝCHACÍ
Lochie
Průkaz antigenů v likvoru
(N.meningitidis, E.coli, S.pneumoniae,
H.influenzae, S. agalactiae)
Výtěr z krku
Sputum
Sekret Bartoliniho žlázy
BAKTERIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ KRVE
Výtěr z nosu
Endotracheální aspirát
Intrauterinní tělísko
Hemokultura aerobní + anaerobní
Obsah paranasálních dutin
Bronchiální aspirát
Plodová voda
Hemokultura pediatrická
Výtěr z jazyka
Bronchoalveolární laváž
Výtěr z pochvy - průkaz GBS
Stěr před hemokulturou
Výtěr z dutiny ústní
Výtěr z tracheostomie
Prostatický sekret
Kostní dřeň
VYŠETŘENÍ UCHA
VYŠETŘENÍ OKA
Ejakulát
Výtěr ze zevního zvukovodu
Výtěr ze spojivky
PITEVNÍ MATERIÁL
Materiál ze středního ucha
Výtěr z rohovkového vředu
Tkáň ………………………..
Výtěr po paracentéze
Chlamydia trachomatis (spojivkový vak)
Výtěr ………………………..
Kultivační bakteriologické vyšetření
Jiné ……………………………….
Pokračování na straně 2
VYŠETŘENÍ CIZORODÉHO MATERIÁLU
PRŮKAZ ANTIGENU
Močový katétr
Legionella pneumophila ( moč )
Kanyla - arteriální
Streptococcus pneumoniae ( moč )
Kanyla - venózní
Influenza A + B ( výtěr z nosu )
Centrální žilní katétr
Antigen a toxin A/B Clostridium dificile ( stolice )
Cévka
Rotaviry / Adenoviry ( stolice )
Cévní protézy
Noroviry ( stolice )
Elektroda
Astroviry ( stolice )
Implantát
Helicobacter pylori ( stolice )
Chirurgický drén
Chlamidia trachomatis ( výtěr …………………………. )
Jiné ……………………………..
Urogenitální mykoplazmata ( výtěr ……………………..)
MYKOLOGICKÁ KULTIVACE
MYKOBAKTERIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ
BAL
Sputum
Aspirát
BAL
Endosekret
Aspirát z DCD
Sputum
Moč
Výtěr z krku
Mikroskopie
Výtěr z nosu
Jiné ……………………………………………….
Dutina ústní
Výtěr z ucha
PŘÍMÁ MIKROSKOPIE
Stěr z kůže
MRSA screening - specifikace vzorku ……………….
Nehty
ZHOTOVENÍ AUTOVAKCÍNY
Stolice
UPOZORNĚNÍ PRO LABORATOŘ :
Perianální stěr
Hemoragický průjem
Moč
Návrat ze zahraničí - země ………………………
Jiné …………………………..
Kontakt s přenosným onemocněním
JINÉ …………………………………………………………
Postupy při doručení vadných vzorků jsou popsány v Laboratorní příručce V 01 - kritéria přijetí nebo odmítnutí vzorků.

Podobné dokumenty

F60 - Žádanka na laboratorní vyšetření

F60 - Žádanka na laboratorní vyšetření Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. Dle ČSN EN ISO 15189

Více

Liberecký kraj (Laboratoř Tanvald)

Liberecký kraj (Laboratoř Tanvald) Virus chřipky A/H1N1 2009 RNA ● Chlamydia trachomatis DNA

Více

Laboratorní příručka - Oblastní nemocnice Příbram

Laboratorní příručka - Oblastní nemocnice Příbram Vzor požadavkového listu (žádanky) používaného laboratoří je uveden v kapitole „G. Požadavkový list“. Na žádance musí být uvedeny níže uvedené povinné identifikační údaje: 1. Rodné číslo, případně ...

Více

Leptospira jako možný původce infekční endokarditidy nativní

Leptospira jako možný původce infekční endokarditidy nativní mìly laboratorní projevy zánìtu a pozitivní sérologie. Etiologické agens zøejmì nepatøilo mezi obvyklé bakteriální pùvodce IE, pøestože hemokultury byly odebrány øádnì pøed zahájením ATB terapie. I...

Více

Jana Prattingerová - Norovirové gastroenteritidy v Libereckém kraji

Jana Prattingerová - Norovirové gastroenteritidy v Libereckém kraji Estes, M. K.; Prasad Verkataram, B. V.; Atmar, R. L. Noroviruses everywhere: has something changed? Curr. Opin. Infect. Dis., 2006, 19, s. 467 – 474.

Více