Starověká literatura 2

Komentáře

Transkript

Starověká literatura 2
STAROVĚKÁ LITERATURA
DĚJINY UMĚNÍ A LITERATURY
S čím se seznámíme?
 Zopakujeme si znalosti o literatuře
 Co je to literatura?
 Jak ji dělíme?
 Jaké jsou funkce literatury?
 Dělení starověké literatury
 Hlavní představitelé a díla
 Obrázky s komentářem
Dělení starověké literatury
 Orientální literatura
 Literatura Předního východu
 Literatura indická
 Literatura perská
 Literatura čínská
 Antická literatura
 Řecká literatura
 Římská literatura
Literatura Předního východu
 Sumerská literatura – 4. tis. př. n. l.
 Klínové písmo, kamenné destičky, trojhranné rydlo
 Epos o Gilgamešovi
 Staroegyptská literatura – 4. tis. př. n. l.
 Hieroglyfické písmo, papyrus, třtinové pero
 Milostné písně, Kniha mrtvých, životopisy (Sinuhet)
 Hebrejská literatura – 1. tis. př. n. l.
 Most mezi orientální a evropskou literaturou
 Bible
 Starý zákon
Literatura Předního východu
 Literatura indická - 2. tis. př. n. l.
 Posvátné knihy – védy
 Jazyk sanskrt
 Indické eposy – Rámájana
 Literatura perská - 7. tis. př. n. l.
 Náboženské texty, modlitby – Avesta
 Literatura čínská
 Čínské znakové písmo, papír, hedvábí, štětec
 Kniha písní – soubor čínského básnictví
Starý zákon
 3 oddíly
 Tóra – knihy Mojžíšovy
 soubor Proroků (z dějin Izraele)
 tzv. svaté spisy – Žalmy, Jób, milostná Píseň písní, spisy
historické
 Biblické příběhy
 Mýty o stvoření světa (Adama a Eva…)
 Dějiny Židů (Abraham, Mojžíš…)
Antická literatura
řecká literatura
 Archaické období – do 6. st. př. n. l.
 EPIKA
 Eposy – Illias, Odysseia – Homér
 LYRIKA
 Elegie – vážné skladby
 Milostné písně – básnířka Sapfó
 Epigramy – oslavný verš, nápis na hrobě
 Bajky - Ezop
Antická literatura
řecká literatura
 Attické období – 5. – 4. st. př. n. l.
 Vrchol řecké otrokářské demokracie
 Rozkvět Athén
 Rozvoj řeckého dramatu – tragédie, komedie
 Tragédie (mytologie, odvážní hrdinové, konflikt se
silnějšími, tragický konec, veršovaná, mluvené slovo i zpěv)
 AISCHYLOS – Oresteia (Orestés musí pomstít smrt svého otce
Agamemnóna, tj. zabít svou matku)
 SOFOKLES – Král Oidipus (hl. hrdina je trestán za viny, jichž se
dopustil nevědomky), Antigona (pohřbí přes zákaz svého bratra
a je odsouzena ke kruté smrti)
 EURIPÍDES - Elektra
Antická literatura
řecká literatura
 Attické období – 5. – 4. st. př. n. l.
 Komedie (zesměšňuje jevy života, šťastný, smírný konec,
útok na politické poměry, dialog)
 Aristofanés – Jezdci, Mír, Žáby (řeší aktuální otázky, politiku,
kritizuje přetvářku)
 Historická próza
 Hérodotos – otec dějepisu, řecko-perské války
 Řečnictví
 Filosofická próza
 Platón – Ústava
 Aristotelés – Poetika, Rétorika
Antická literatura
řecká literatura
 Helénistické období – 4. – 1. st. př. n. l.
 Po dobytí Řecka Alexandrem Makedonským
 Vědecká díla
 Eukleidés
 Archimédés
Antická literatura
římská literatura
 Archaické období – 3. st. př. n. l.
 Komedie – čerpá ze života obyčejných lidí (otroci, vojáci,
milenci, všední život, jazyk lidových vrstev)
 Plautus – Lišák Pseudolus (o prohnaném otroku)
Antická literatura
římská literatura
 Zlatý věk – 1. st. př. n. l. – poč. n. l.
 Řečnictví
 CICERO
 Paměti
 Gaius Julius CAESAR – Zápisky o válce galské
 Lyrika
 CATULLUS – poezie věnovaná Lesbii
 VERGILIUS – Zpěvy pastýřské, Zpěvy rolnické, epos Aeneis
 OVIDIUS – Umění milovat, Proměny
Antická literatura
římská literatura
 Stříbrný věk – 1. st. n. l.
 Satira – Martialis (epigramy)
 Filosofie – Seneca
 Historie – Tacitus
 Období úpadku – 2. st. n. l.
Celsova knihovna
v Efesu
Efes – nejzachovalejší starověké město
ve Středomoří, knihovna patří mezi
nejkrásnější památky a nejlépe
dochované antické stavby, byla postavena
kolem roku 110 př. n. l.
Klínové písmo
Znaky byly otiskovány rákosovým
pisátkem do hlíny, která mohla být
následně vypálena.
Rámájana
Epos o putování Rámy, který je vzorem
ideálního vládce
Kniha mrtvých,
Egypt
Mimořádně důležité a nejznámější dílo
egyptské duchovní literatury.
Hlavním účelem bylo poskytnout mrtvému
sbírku zaříkadel, která měla zajistit
bezpečný přechod do posmrtného života a
pohyb v záhrobí.
Trojský kůň
Hlavní prostředek válečné msti Řeků,
kterou vyhráli trojskou válku.
Homér
Nejstarší řecký básník
Antické divadlo
Venkovní, půlkruhovitá stavba, stupňovité
hlediště, centrální jeviště
Sapfó
Básnířka z ostrova Lesbos, vedla dívčí
kroužek, který uctíval hudbou a poezií
bohyni lásky Afroditu a devět Múz.
Sofokles
Patří mezi nejvýznamnější řecké
dramatiky, napsal 123 tragédií, dochovalo
se jich jen sedm.
Sókrates
Athénský filosof, učitel Platóna, soustředil
se na záležitosti člověka a společnosti
Platón
Matematik, filosof, založil athénskou
Akademii – vzor pro evropské univerzity
Aristoteles
Nejvýznamnější Platónův žák, učitel a
vychovatel Alexandra Makedonského, jeho
rozsáhlé encyklopedické dílo položilo
základy mnoha věd.
Cicero
Římský básník, politik spisovatel, píše
spisy o rétorice
Caesar
Vojevůdce, politik, přeměnil římskou
republiku v monarchii, útoky v Galii, byl
zvolen doživotním doktátorem
Seneca
Římský filosof, dramatik, básník, politik
Úkol pro všechny
 Vyhledej a zpracuj v heslech informace na zadané téma.
 Zpracujete na základě svých zápisků myšlenkovou mapu
a svou práci prezentujte svým spolužákům.
Odkazy

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mezopot%C3%A1mie#mediaviewer/File:British_Museum_Flood_Tablet_1.
jpg

http://www.mundo.cz/foto/celsova-knihovna-v-efesu

http://www.seniortip.cz/?&module=article&uniqid_article=cd346547b820f2f0bb72767530188e7c

http://leccos.com/index.php/clanky/anticke-divadlo

http://www.popelky.cz/magie/proc-je-egypt-kolebkou-lidstva-egyptska-kniha-mrtvych.html

http://cs.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1m%C3%A1jana

http://marmor-mosaike.de/FK004.html

http://cs.wikipedia.org/wiki/Hom%C3%A9r#mediaviewer/File:Homer_British_Museum.jpg

http://sk.wikipedia.org/wiki/Sapfo#mediaviewer/File:Bust_Sappho_Musei_Capitolini_MC1164.jpg

http://cs.wikipedia.org/wiki/Sofokl%C3%A9s

http://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3krat%C3%A9s

http://cs.wikipedia.org/wiki/Plat%C3%B3n

http://cs.wikipedia.org/wiki/Aristotel%C3%A9s

http://cs.wikipedia.org/wiki/Marcus_Tullius_Cicero

http://en.wikipedia.org/wiki/Caesar_cipher

http://cs.wikiquote.org/wiki/Lucius_Annaeus_Seneca

Podobné dokumenty

11 Okruh Tureckem - památky a příroda Orientu, 17.

11 Okruh Tureckem - památky a příroda Orientu, 17. kamenné domy a městské mešity prozrazují řecký pravoslavný původ a končí zde svou plavbu i lodě z řeckého ostrova Lesbos. 4. den Návštěva velkolepé akropole PERGAMON shlížející z návrší na novodobo...

Více

Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 15000 Praha 5

Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 15000 Praha 5 Školní seznam četby ke společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury

Více

Antické písemnictví - Gymnázium Týn nad Vltavou

Antické písemnictví - Gymnázium Týn nad Vltavou Kyklopovi, navštíví podsvětí..  10 let bloudění na moři a poté ucházení se o svou krásnou manželku Penelopé

Více

Prezentace aplikace PowerPoint

Prezentace aplikace PowerPoint http://www.cojeco.cz/obrazek.php?cesta=http://www.cojeco.cz/Attach/ilustrations/obrazy/396c7c00b7999.jpg http://www.cojeco.cz/obrazek.php?cesta=http://www.cojeco.cz/Attach/ilustrations/obrazy/396df...

Více

referát

referát jejich rozmanitosti velmi náročné. Ošetřování dat můžeme provádět buď při ukládání nebo při vypisování. Zpravidla se volí druhá varianta (ale i tak musíme částečně ošetřit vstup před ukládáním, aby...

Více

světová velkoměsta i.

světová velkoměsta i. srovnání lze uvést, že před první světovou válkou, tedy přibližně před 100 lety, takových velkoměst na světě existovalo přibližně deset, přičemž naprostá většina z nich se rozkládala v Evropě. Jedn...

Více

Udělejte si chvilku čas na zběžné prohlédnutí základních

Udělejte si chvilku čas na zběžné prohlédnutí základních o v úvodu jen stručný odstavec či dva (ne Ctrl+C, Ctrl+V z Wikipedie) o životě daného člověka, aby byly zřejmé dobové souvislosti a prostředí, do něhož se svými názory a objevy přišel, o závěrečnou...

Více