číslo 2/2015

Transkript

číslo 2/2015
Číslo 2 / Červenec 2015
Bratrušovský
Vychází pro obec Bratrušov a místní část Osikov
ROČNÍK XXI.
zpravodaj
Hasičská soutěžní sezóna
odstartovala
V neděli 24. května 2015 se od 8.00 hodin na bratrušovském fotbalovém
hřišti již po deváté v řadě za sebou konala soutěž hasičských družstev
1. okrsku okresu Šumperk v požárním sportu.
Protože stejně jako minulý rok neby- obsadilo 8. místo a to znamenalo přílo počasí akci nakloněno a hrozivá děl 3 bodů do celkového hodnocení
mračna se honila všude kolem bylo Velké ceny okresu Šumperk.
již v sobotu před konáním soutěže Další víkend, v neděli 7. června 2015 se
rozhodnuto, že bude ze soutěže vy- soutěžní družstvo veteránů zúčastnilo
puštěna disciplína běh na 100 metrů
s překážkami a soutěžit se bude jen
v požárním útoku. Tento rok se soutěže zúčastnil rekordní počet družstev, když v kategorii mužů se
na start postavilo celkem 6 družstev,
v kategorii žen 3 družstva a v kategorii veteránů 4 družstva. Vedením
soutěže bylo rozhodnuto, že soutěž
bude probíhat dvoukolově, přičemž
do hodnocení soutěže se bude započítávat lepší dosažený čas ze dvou
pokusů. Soutěž odstartovali zástupci
družstev mužů, následováni družstvy žen a na závěr svoji dovednost
ukázali veteráni. V druhém kole potom soutěžila pouze družstva mužů
a žen. Tabulky s výsledky soutěže
v jejím závěru naleznete na další
straně tohoto zpravodaje.
Před polednem proběhlo vyhlášení
výsledků, předání diplomů, pohárů
a věcných cen, které jsme mohli Dnes se vyhrávalo.
do soutěže pořídit díky poskytnuté pohárové soutěže v Dolních Studéndotaci od Olomouckého kraje.
kách. Soutěž byla v kategorii veteráRád bych poděkoval všem členům nů zařazena do seriálu Velké ceny
sboru i ostatním, kteří se podíleli okresu Šumperk. Po neúspěchu způsobeným technickou závadou dona přípravě a průběhu soutěže.
Hned týden po této soutěži se v ne- sáhlo družstvo času 30,29 sekundy,
děli 1. června 2015 družstvo veterá- což stačilo až na předposlední
nů zúčastnilo pohárové soutěže 12. místo a bohužel nulový příděl
v Hrabové, která byla zařazena bodů do celkového hodnocení Velké
do Velké ceny okresu Šumperk. ceny. Smůla jakoby se lepila bratruAč po chybě na „Béčku“, kdy se v prů- šovským hasičům na paty.
běhu požárního útoku rozpojil V sobotu 20. června 2015 se soutěžní
spoj hadic dosáhlo družstvo času družstva žen a mužů zúčastnila pohá28,98 sekundy, celkově ve své kategorii rové soutěže v Bušíně. Na této velmi
specifické soutěži, kdy je na trati požárního útoku umístěno mnoho překážek a terče jsou sráženy celkem
třemi proudy, obě družstva obsadila
shodně první místa ve svých kategoriích. Družstvo žen dosáhlo vítězného času 37,1 sekundy, družstvo mužů
pak zvítězilo časem 27,2 sekundy.
Za tyto výkony byla družstva
Foto: P. Miča
odměněna nejen poháry, diplomy,
ale také krásnými věcnými cenami.
Družstvo mužů za první místo dokonce obdrželo malou bečku pivního moku.
Družstvo veteránů se v neděli
28. června 2015 zúčastnilo pohárové
soutěže v Horních Studénkách. V konkurenci šesti družstev veteránů tuto
soutěž vyhráli a po dlouhé době tak slavili veliký úspěch. Časem 21,21 sekundy
dokonce zvítězili absolutně v celé soutěži napříč všemi kategoriemi.
pokračování na další straně...
1
... pokračování z předchozí strany
Doufám, že posledními dobrými výsledky byla konečně prolomena
smůla vznášející se nad bratrušovskými družstvy a od tohoto okamžiku již budou zaznamenávat jen ty
dobré.
Již před zahájením soutěžní sezóny
družstvo veteránů posílil František
Vogl, který se naplno zapojil do fungování soutěžního družstva a dnes
je již platným členem. Naopak jeden
ze členů družstva veteránů ze zdra-
votních důvodů ukončil aktivní činnost a přešel na stranu fanoušků.
Proto vyzýváme občany obce i jejich
přátele, kteří mají zájem o hasičský
sport a rádi by se přidali k našim hasičům, ať neváhají a přijdou se podívat na některý z našich tréninků, které probíhají každý čtvrtek a pátek
na bratrušovském fotbalovém hřišti.
Zejména posila družstva veteránů
by byla velice prospěšná (ideálně
muž ve věku 40 až 50 let).
Ing. Petr Miča, Starosta SDH Bratrušov
Kategorie „Muži“
SDH
Čas v prvním kole (s)
Čas v druhém kole (s)
Umístění
NP
16.45
1.
Bludov II.
18.27
17.21
2.
Bludov I.
18.45
19.04
3.
Vikýřovice
55.79
23.37
4.
Bohutín
27.25
23.56
5.
Bratrušov
31.20
44.89
6.
Čas v prvním kole (s)
Čas v druhém kole (s)
Umístění
Bludov
21.77
DNS
1.
Vikýřovice
25.44
29.48
2.
Bratrušov
31.48
28.48
3.
Dolní Studénky
Kategorie „Ženy“
SDH
Kategorie „Veteráni“
SDH
Dosažený čas (s)
Umístění
Vikýřovice
32.89
1.
Temenice
33.30 + 5.00 (penalizace za stroj PS12)
2.
Bratrušov
40.53
3.
NP
4.
Dolní Studénky
Práce u savic.
Foto: P. Miča
Pozvánka na
Džugle fest
V sobotu 8. srpna od 16.00 hodin se můžete opět těšit na další
ročník tradiční hudební přehlídky
v Džungli v Bratrušově.
Letos se představí folkový Madalen, který mohou diváci pamatovat z bývalých
bratrušovských Country show, uslyšíte
i projekt anglického písničkáře Darena
Eve s Kostasem Mistakidisem a dále se
můžete těšit na Dvacet facek, Happy To
Meet, Svatého Jidáše Barbar punk.
Netřeba jistě připomínat, že kromě dobré hudby vás čekají i mňamky místní
kuchyně. Jste opět co nesrdečněji zváni.
Loučení
s prázdninami
Požární útok.
2
Foto: P. Miča
Je to poněkud morbidní vám
na začátku prázdnin připomínat
jejich ukončení, nicméně i letos
mohou rodiče školáků počítat
s tím, že než děti zasednou do školních škamen, můžou se přijít vyřádit na Loučení s prázdninami u táboráku na ranči v džungli. Čekají je
opět soutěže, jízda na koních, diskotéka a nakonec ohňostroj. Akce
se koná 29. srpna od 16.00 hodin.
Informace ze zasedání Zastupitelstva Obce Bratrušov č. 4
Jednání zastupitelstva obce se konalo 27. 5. 2015 v Kulturním domě
v Bratrušově. Byly projednány a schváleny tyto body (přesné znění zápisu ze
zasedání je k dispozici na Obecním
úřadě v Bratrušově).
9. Výsledek hospodaření ZŠ a MŠ
Bratrušov
Zastupitelstvo Obce Bratrušov
schválilo výsledek hospodaření ZŠ
a MŠ Bratrušov 2015.
10.Mezinárodní závody automobilů
do vrchu
Zastupitelstvo Obce Bratrušov
schválilo občanskému sdružení Maverick.rescue pořádání závodů automobilů do vrchu v Obci Bratrušov
ve dnech 22. 8 – 23. 8. 2015 a smlouvu při jejich konání.
1. Zahájení zasedání zastupitelstva
Obce Bratrušov
Zasedání zahájila starostka obce
Dana Hošková. Přítomno bylo 9 zastupitelů : Dagmar Bundilová, Dana
Hošková, Miroslav Macek, Pavel
Matys, Ing. Radek Novotný, Kamila
Střeštíková, David Šlégr, Ing. Alena
Turková.
2. Kontrola usnesení
ZO/03/03/2015 (bod č.4) ZO Bratrušov ukládá – starostce oznámit veřejnou vyhláškou opatření obecné
povahy „ Územní plán Bratrušov“
- usnesení splněno zveřejněním vyhlášky „ Opatření obecné povahy
č. 1/2015 dne 12. 3. 2015.
3. Zadávací dokumentace k veřejné
zakázce malého rozsahu na nákup zboží – „Nákup automobilu“
Bratrušov
Zastupitelstvo Obce Bratrušov
schválilo, záměr nákupu automobilu, zadávací dokumentaci k veřejné
zakázce malého rozsahu, a komisi
pro otevírání obálek a vyhodnocení
nabídek.
4. Smlouva na poskytnutí dotace
na dovybavení JSDH Bratrušov
Zastupitelstvo Obce Bratrušov
schválilo přijetí dotace ve výši
10.000 Kč, spolufinancování ve výši
15.000 Kč a smlouvu o poskytnutí
dotace.
5. Smlouva o poskytnutí práv k užívání software
Zastupitelstvo Obce Bratrušov
schválilo smlouvu o poskytnutí práv
k užívání software.
11. Rozpočtové opatření č. 1
Zastupitelstvo Obce Bratrušov vzalo
na vědomí rozpočtové opatření č. 1.
8. Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ
Bratrušov
Zastupitelstvo Obce Bratrušov
schválilo účetní závěrku ZŠ a MŠ
Bratrušov za rok 2015.
12.Aktualizace akčního plánu
Zastupitelstvo Obce Bratrušov
schválilo doplnění akčního plánu
o 150.000 Kč k obnově drobných
památek.
Dana Hošková
Beseda o rysech
Bylo 10. června 2015, 16 hodin a my jsme seděli v bratrušovské knihovně.
Poprvé jsme se viděli s panem Jiřím Benešem, který k nám přijel udělat besedu
o „jeho“ rysovi.
Rys se jmenuje Blondýn. Dříve, když byl ještě malé kotě, jezdil na besedy s panem Benešem a jeho kamarádem, který Blondýna také vychovává. Bohužel už je ale Blondýn
moc velký a nemuselo by se mu v naší malinké knihovně líbit, takže nám pan Beneš
alespoň promítnul fotky a videa. Povyprávěl nám také spoustu zajímavých informací
o volně žijících rysech a hlavně o těch, kteří pobývají v naší zemi. Je jich totiž tak málo,
že mají dokonce svá jména a speciální obojky, díky nimž se ví o jejich pohybu.
Besedu zpestřila soutěž, kdy jsme měli poznat nejprve na obrázcích a potom i podle
zvukových ukázek některá lesní zvířata. Výhrou byl odznak s Blondýnem.
Škoda, že jsme rysa nemohli vidět naživo a pohladit si ho, ale pan Beneš k nám prý
brzy zase přijede a tentokrát už přiveze živé liščátko, protože nám bude vyprávět
o liškách. Už se moc těšíme.
účastnice besedy
6. Zpráva o činnosti Obecní knihovny Bratrušov za rok 2014
Zastupitelstvo Obce Bratrušov
schválilo zprávu o činnosti knihovny
za rok 2014.
7. Schválení odpisového plánu ZŠ
a MŠ Bratrušov
Zastupitelstvo Obce Bratrušov
schválilo odpisový plán Základní
školy a Mateřské školy Bratrušov
na rok 2015.
3
Bratrušovské hasičky
Novou sezónu jsme odstartovaly soutěží, kterou jsme 24. května pořádaly u nás v Bratrušově. Jelikož nám nepřálo počasí, tak bylo vedením soutěže rozhodnuto, že běh na 100 metrů s překážkami bude zrušen a soutěžit se bude
pouze v požárním útoku.
Soutěže se účastnila všechna tři bratrušovská družstva. I přestože některé z nás
trpěly nervozitou a drobnými zdravotními potížemi, podařilo se nám oba dva
útoky úspěšně a bez zranění dokončit
a umístit se na 3 místě.
Na další soutěž jsme se vydaly 20. června
do Bušína. Tato soutěž pro družstvo žen
byla premiérou, jelikož jsme zde poprvé
soutěžily v útoku na tři proudy. Hned
po příjezdu do Bušína, jsme obsadily
všechny překážky, na kterých jsme dopilovaly styl jejich překonání. První soutěžní kolo jsme ukončily v čase 37,1 sekund
a tím jsme si vybojovaly první místo. Další
kolo útoku už bylo pouze „o flašku“,
i v tomto kole jsem obsadily první místo.
Našim mužům se v Bušíně také dařilo,
stejně jako ženy obsadili první místo. Radost z nečekané výhry byla obrovská
a doufáme, že se nám bude dařit i nadále.
Hana Straková
Naše hasičky.
Foto: P. Miča
Ze života bratrušovské školy
Poslední duben, jak už to tradičně bývá, patří čarodějnicím. My jsme
si tento den užili prostřednictvím čarodějnického vyučování, kde jsme
byli oblečeni za čarodějnice a čarodějky, plnili čarodějnické úkoly a kvízy
a ke svačině ochutnávali lektvary a jiné pochutiny např. hadí ocásky, dračí drápy, sušené netopýry. Odpoledne jsme vystoupili u vatry na písničku
Dívka na koštěti.
Druhá květnová neděle, jak je známo patří všem našim maminkám, protože slavíme Den matek. Díky tomuto svátku, jsme
si vzpomněli na naše milé vystoupením
dětí ZŠ a MŠ Bratrušov. MŠ vystoupila
s písničkami, básničkami, tanečkem a pohádkou a ZŠ odhalila dárečky v podobě
písniček a vtipných tanečků.
Základní škola a Mateřská škola Bratrušov
zažila v měsíci červnu spoustu skvělých
akcí. Jako první akce, která samozřejmě
nesměla chybět, byl den dětí. Náležitě
jsme ho s dětmi oslavily formou indiánského odpoledne ve školní družině, kdy
jsme si povídali, jak indiáni žijí a snažily se,
co nejvíce a barvitě popsat jejich život.
Žáci si pokreslili značkami obličeje, vyrobili si indiánskou čelenku a náhrdelník.
Ve výtvarné výchově byl pro ně připraven
projekt zakreslení sami sebe jako indiánského člena kmene a v pracovních činnostech výroba lapače snů.
Doušek před spaním.
4
V pátek 5. června 2015 byl uspořádán Den
dětí formou soutěží na zahradě. Pro děti byl
připraven pestrý program her a po získání 15
razítek z disciplín dostaly odměnu. Po rozdání odměn byl připraven táborák, kde si mohli všichni upéct nějakou dobrou klobásku.
Foto: škola
Naše škola zažívala během měsíce června barevné vyučování, jehož náplň se
nám náležitě povedla a všichni jsme
v určité dny docházeli v oblečení daných
barev.
11. června 2015 jsme se rozhodli vyzkoušet naše znalosti z prvouky a přírodovědy na vlastní kůži. Vyrazili jsme s Vilou
Doris na ekologický program Lesní dobrodružství, jehož cílem bylo poznávání
rostlin, živočichů a výroba šperku. Prokázali jsme se jako zdatní entomologové,
kterým nedělalo žádné potíže chytit
brouky do zkumavky a určit druh hmyzu.
ZŠ a MŠ 17. června přivítala formou pásma písniček a básniček narozené děti
z Bratrušova na Vítání občánků.
V týdnu od 22. – 26. června jsme i my
přispívali spoustou papíru do sběrného
kontejneru.
Barevné vyučování.
Foto: škola
Jak nám trochu z hraní vyhládlo, tak
jsme šli zapálit táborák a dali si něco
dobrého k snědku. Po dobrém jídle následovala dobrá odměna. Ta na nás čekala formou bouchnutí dětského „šampáňa“ a přípitkem k úspěšnému
absolvování spaní ve škole. Poté následovala diskotéka, na které se hrály ty
největší hity od Kabátů až po ACDC.
Po „diskošce“, jak už to bývá vyčistit
zuby, umýt se a šup do hajan, v našem
případě šup do spacáků a spát. Jak děti
usnuly, vytáhly jsme je ze spacáků a poslali na pekelně strašidelnou stezku odvahy, na které se museli všichni absolvovaní podepsat. Ráno nás vytáhla
z postele ranní rozcvička, poté následovala snídaně a celé dopoledne bylo připraveno závoděním s netradičními pomůckami.
Čáry máry pod kočáry...
V úterý 23. června jsme vyjeli společně
s MŠ a některými rodiči na školní výlet.
Navštívili jsme zoologickou zahradu
Lešnou. Počasí nám vyšlo, jak jsme si
přáli a všechna zvířata na nás čekala
ve svých výbězích. Viděli jsme rejnoky,
které považujeme za největší dobrodružství z celého výletu, protože jsme si
je mohli vyzkoušet pohladit a dokonce
i nakrmit, dále nesměli chybět žirafy,
sloni, lvi, tučňáci, lachtani atd. a na konci celého projití zoo na nás čekal obchůdek se suvenýry, odkud jsme si dovezli
drobnůstku.
Ze čtvrtka 25. na pátek 26. června jsme
uspořádali akci Spaní ve škole, které se
skoro všechny děti zúčastnily. Na začátku byla připravena hra převlíkaná, které
se zúčastnil i pedagogický dozor a byly
vyhlášený nejúspěšnější první tři místa.
Foto: škola
Opíkačka.
Mgr. Zuzana Navrátilová, učitelka ZŠ
Foto: škola
5
Cyklostezka Bratrušov
Pro stavbu cyklostezky byla zadána vyhledávací studie. Návrh trasy byl
prověřen ve dvou variantách a to po obou stranách silnice II/446. Trasa
vedená po západní straně komunikace II/446 byla po prověření zamítnuta
a dále nezpracována z důvodu velkých zásahů do okolní zeleně. Vybraná
východní varianta (ve směru jízdy ze Šumperka po pravé straně na poli) je
vedena po terénu v souběhu s komunikací II/446 a minimalizuje zásah
do stávající zeleně. Dále je toto vedení vhodnější z pohledu napojení v obci
a zařazení do intravilánového provozu.
Cyklistická stezka je navržena jako obousměrná komunikace pro cyklisty v území
nezastavěném a je vedena jako nezávislá
trasovaná stezka. Jsou navrženy dva jízdní pruhy pro cyklisty šířky 1,0 m a nezpevněná krajnice šířky 0,25 m.
Vedení cyklostezky lze rozdělit na vedení
ve městě Šumperk, které začíná u křížení
ulic U Sanatoria s ulicí Bratrušovská a končí
v místech ukončení obce. Délka tohoto
úseku je cca 450 m. Druhou část tvoří trasa
vedená v extravilánu, která je dlouhá
2,650 km. Celková délka navrhované cyklistické stezky je potom 3,100 km. Povrch cyklistické stezky je navržen z asfaltobetonu.
Východní varianta cyklostezky.
6
Studie řeší výškové usazení cyklistické
stezky do terénu pouze orientačně z důvodu prověření orientačních sklonů.
Přesné vedení a osazení do terénu musí
být provedeno až po vypracování podrobného výškopisu a polohopisu dané
oblasti. Z řešeného prověření se jeví výškové vedení trasy jako bezproblémové
s podélným sklonem stezky přibližně
do 3%. Odvod dešťových vod je řešen zasakováním v přilehlém terénu podél stezky. Bude nutno zbudovat příkop, který
bude odvádět povrchovou vodu z přilehlých polí.
Ve městě Šumperk je v místě vjezdu
do obce na komunikaci II/446 navržena
vjezdová brána s užitím dopravního ostrůvku. Užití dopravního ostrůvku umožní
bezpečné převedení cyklistické dopravy
přes komunikaci a zároveň bude působit
jako zpomalovací prvek na silnici II/446
při vjezdu do obce.
Na začátku obce Bratrušov je cyklistická
stezka napojena do místního dopravního
systému opět vjezdovou bránou na silnici II/446. U mostního objektu na vjezdu
do obce Bratrušov bude nutno postavit
lávku pro provoz pěších a cyklistů, dále
bude trasa navazovat na stavbu chodníku, která je v současné době obcí Bratrušov připravována. Přejezd pro cyklisty
přes silnici II/446 bude umožněn také
v místě přechodu pro chodce u bývalého
obchodu.
Odhadované investiční náklady stavby
jsou cca 12 milionů korun.
Radek Novotný
Foto: B. Bundilová
Akce Bratrušovských seniorek
Bratrušovské seniorky jako každý rok pořádaly pálení čarodějnic, které se konalo 30. 4. 2015
u kulturního domu.
I když s námi počasí laškovalo a my
jsme nevěděly, zda nachystat akci
na sále nebo venku, nakonec se
umoudřilo a celá akce proběhla pod
širým nebem, tak jak jsme zvyklé. Taneční kroužek předvedl čarodějnický
kankán. Dále náš program zpestřily
děti mateřské a základní školy. Svými
tanci nás potěšily i mažoretky ze Šumperka.
Dne 26. 5. 2015 jsme pořádaly zájezd
do Kroměříže, kde jsme navštívily zámek a zámeckou zahradu. I přes občasný déšť se nám výlet vydařil. Jménem našeho spolku Vás všechny zvu
na další plánovanou akci, kterou je výlet na svatou Annu do Potůčníku, který se bude konat 22. 7. 2015. Pojedeme
autobusem do Hanušovic a potom
pěšky po plánované trase. Odjezd autobusu je v 9:20 z autobusového nádraží a předpokládaný odjezd autobusem v 16:08 z Hanušovic. Kdo budete
mít chuť přidat se k nám, jste srdečně
zváni.
Čarodějnický dorost.
Čarodějnice seniorky.
A může se vyrazit.
7
Kácení Máje 2015
8
Zhodnocení sezony bratrušovské starší
fotbalové přípravky očima trenéra
Máme jeden rok za sebou.
Na podzim jsme dokázali poprvé remízovat s protivníkem a na jaře se
nám dokonce podařilo i vyhrát.
V současnosti se věnuje fotbalu v Bratrušově dvaceti tři dětí.
Kvůli tomuto velkému počtu a také
vzhledem k tomu, že některé děti už
odrostly ze soutěže „starší přípravka“,
rozhodli jsme se přihlásit do soutěže
„žáků“ druhé starší družstvo. Nyní budeme tedy hrát i za mladší žáky, které
povede dosavadní trenér Jan Leon
Walter. Starší přípravku povede dosud
asistent a v budoucnu licencovaný trenér Roman Zelený. Je to pro Bratrušov
výzva mít dvě mládežnická družstva
a musíme se s tím porvat. Neboť nejde
Autobus praskal ve švech.
S našimi italskými kamarády.
Foto: H. Straková
Foto: H. Straková
jenom o fotbalisty a trenéry, ale i o další členy realizačního týmu, který se
stará a připravuje vše potřebné pro
hráče i diváky. Na trénincích se objevují i dospělí fotbalisté, kteří se snaží
předat dětem své zkušenosti. Tímto
moc všem děkuji. Bez nich by to nefungovalo.
V květnu jsme měli možnost jet na soustředění do Itálie (Bibione). Zde proběhla příprava a také dva zápasy s italským protivníkem z klubu Cesarolo.
Sice jsme prohráli, ale nebylo to až tak
výrazné, byli jsme jim vyrovnaným
soupeřem. Věřím, že nadcházející rok
nás čekají další skvělá utkání a doufám,
že se podaří i vítězství na domácí půdě.
Děkuji všem fanouškům za podporu.
Jan Leon Walter
Odpočinek u moře.
Foto: H. Straková
9
Fotbal mužů Bratrušov
Tak, jak se nám premiérová podzimní část v okresním přeboru vydařila a po postupu ze třetí třídy jsme přezimovali
na krásném pátém místě, o jarní části se to říci nedá.
I když proběhlo zimní soustředění v Rejcharticích i jarní v Itálii v Bibione, moc se
nám nedařilo a skončili jsme na desátém
místě. Nicméně jsme splnili předsevzetí,
abychom se v této soutěži udrželi. To se
podařilo. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem fanouškům, výboru i hráčům, ale hlavně těm, kteří se starají v bufetu. Dále bych chtěl všem popřát
mnoho úspěchů v nové sezoně, příjemné strávení dovolené a krásné prázdniny.
Pavel Matys
Střelci gólů starší přípravky
Halvinka
Krejčí
Zelený
Mitrofan
18
4
1
1
Tabulka střelců ke dni 24. 6. 2015
Lipka Lukáš
Matys David
Prucek Marek
Belko Marek
Kaňák René
Turek Pavel
Gronych Aleš
Mičík Radek
20
17
7
4
3
2
1
1
Turek Patrik
1
Vyzvali jsme i tatínky.
Foto: H. Straková
BLAHOPŘEJEME
Své významné životní jubileum oslavili nebo oslaví tito naši spoluobčané:
Soupiska mladších žáků Bratrušov
pro rok 2015/2016
Radek Hasala
Jakub Vavřečka
Filip Krejčí
Matěj Hlavinka
Zuzana Hlavinková
Vít Kryštof
Jan Matys
Petr Míček
Radek Ebster
Daniel Svoboda
Tomáš Mitrofan
Narozeniny v měsíci dubnu 2015:
Věra Lewandowská, Bratrušov 9
Vlasta Komendová, Bratrušov 84
Stanislav Švestka, Bratrušov 31
Alois Schöpe, Bratrušov 134
Věra Walterová, Bratrušov 24
Marie Bambušková, Bratrušov 179
Narozeniny v měsíci červnu 2015:
Josef Miča, Bratrušov 46
Ludmila Lewandowská, Bratrušov 9
Narozeniny v měsíci květnu 2015:
Ludmila Ruprechtová, Bratrušov 121
Helena Krobotová, Bratrušov 140
Narozeniny v měsíci červenci 2015:
Marie Sedlačíková, Osikov 14
Antonín Příhoda, Bratrušov 94
Soupiska starší přípravky Bratrušov
pro sezonu 2015/2016
Matěj Fabiánek
Marek Juřina
Viktor Vepřek
Filip Zaoral
Eduard Šinkovský
Jan Miča
Sebastian Amrož
Adam Pazdírek
Michal Hejkrlík
David Florýček
Ondřej Zelený
Jakub Fabiánek
Eva Gronychová, Bratrušov 145
Marie Švestková, Bratrušov 146
Zdeněk Gronych, Bratrušov 145
Božena Člupná, Bratrušov 180
Miroslav Gronych, Bratrušov 186
Jiří Polášek, Bratrušov 187
Ludmila Jaklová, Bratrušov 25
Lubomír Szalay, Bratrušov 4
František Ruprecht, Bratrušov 121
Jan Šváb, Bratrušov 50
Marcela Poulíčková, Bratrušov 92
Blahopřání se týká i všech ostatních občanů (dětí i dospělých), kteří slaví své
narozeniny a nejsou jmenováni.
Bratrušovský zpravodaj. Náklad 240 výtisků. Vydavatel: Obec Bratrušov, Bratrušov 176. Evidenční číslo: MK ČR E 16313, IČ: 00635847
Redakční rada: Radek Gronych - [email protected] (předseda), členové: Kamila Střeštíková - [email protected] a Jan Zavičák - [email protected]
w w w. b r a t r u s o v. c z
10

Podobné dokumenty