ZÁSADY PŘI PSANÍ ODBORNÝCH PRACÍ

Transkript

ZÁSADY PŘI PSANÍ ODBORNÝCH PRACÍ
ZÁSADY PŘI PSANÍ
ODBORNÝCH PRACÍ
GYMNÁZIUM JAKUBA ŠKODY,
PŘEROV, KOMENSKÉHO 29
ZÁSADY PŘI PSANÍ ODBORNÝCH PRACÍ
Autor: Mgr. Aleš RUDA
1. verze
© 2007
Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29
-2-
ZÁSADY PŘI PSANÍ ODBORNÝCH PRACÍ
OBSAH
1. Úvod......................................................................................................................................................... 4
2. Referáty .................................................................................................................................................. 4
2.1 Písemná forma referátu ........................................................................................................... 4
2.2 Prezentace referátu ................................................................................................................... 5
3. Seminární (ročníková) práce ............................................................................................................. 5
3.1 Postup při zpracování seminární (ročníkové) práce ............................................................ 5
3.2 Závazná struktura seminární (ročníkové) práce ................................................................... 6
3.3 Úprava seminární (ročníkové) práce ..................................................................................... 8
3.4 Tabulky a grafy......................................................................................................................... 9
3.5 Nejčastější prohřešky proti typografickým pravidlům...................................................... 10
3.6 Citace ....................................................................................................................................... 11
3.7 Prezentace seminární (ročníkové) práce ............................................................................. 14
4. Esej (podle P. Moore) .......................................................................................................................... 15
4.1 Forma eseje ............................................................................................................................. 15
4.2 Styl eseje, ................................................................................................................................ 17
4.3 Obsah eseje ............................................................................................................................. 18
Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29
-3-
ZÁSADY PŘI PSANÍ ODBORNÝCH PRACÍ
1. Úvod
Název odborná práce zahrnuje spektrum písemných projevů, ve kterých se po autorovi
požaduje v rámci daného tématu prokázání schopnosti pracovat s textem a nadstavbovými prvky
(tabulky, grafy, obrázky). Tento způsob vyjadřování je nedílnou součástí studia na vysoké škole, kde
studenti zpracovávají seminární práce, odborné eseje, bakalářské práce, diplomové a jiné práce.
V této publikaci se omezíme pouze na nejnutnější zásady při psaní referátů, seminárních
(ročníkových) prací a odborných esejí, které jsou vyžadovány Mgr. Alešem Rudou. Při psaní jakékoli
práce se musíme řídit pokyny zadávajícího, ale i obecnými normami a zásadami pro psaní a citování
odborných textů.
2. Referáty
Referáty jsou zadávány studentům jako doplněk učiva probíraného tématu. Většinou
shromažďují a předkládají faktické informace. Každý referát má písemnou a ústní formu. Písemná
forma je odevzdána vyučujícímu nejpozději týden před vlastní ústní prezentací, a to z časového
důvodu pro její možné přepracování v případě, že by byla nevyhovující.
2.1 Písemná forma referátu
Rozsah práce je dán 2-4 stranami textu formátu A4 bez tabulek, grafů a dalších příloh, není-li
stanoveno jinak. Šablona pro tvorbu referátu je uvedena v samostatném souboru.
Náležitosti pro vypracování referátu:
ƒ
ƒ
základní informace
-
název práce
-
jméno a příjmení autora
-
datum vypracování
vlastní struktura práce
-
1. úvod: seznámení s danou tematikou, její potřebou o ní informovat
-
2. „hlavní část“ – je potřeba uvést vlastní název kapitoly: vlastní práce, která
předkládá informace z několika zdrojů, informace nesmí být přepisovány
-
3. závěr: shrnutí poznatků
-
4. použitá literatura
-
5. přílohy: tato část není k referátu požadována, záleží na zvážení autora práce,
přílohy mohou obsahovat tabulky, grafy, obrázky a jiné prvky, které musí být řádně
očíslovány a popsány a na které musí být v textu odkaz
ƒ
základní typografická pravidla
-
2-4 normostrany (1800 znaků na stránce) textu bez grafických prvků
Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29
-4-
ZÁSADY PŘI PSANÍ ODBORNÝCH PRACÍ
-
Úprava stránky je následující, tj. levý okraj 2,5 cm, pravý okraj 2,5 cm, ostatní okraje
2,5 cm.
ƒ
-
použitý font písma Times New Roman CE
-
velikost písma 12 bodů
-
řádkování 1,5
použitá literatura
-
požadují se minimálně 3 různé zdroje, z nichž 1 musí být odborným článkem a 1
knihou
-
literatura musí být řádně citována
2.2 Prezentace referátu
Ústní prezentace referátu může probíhat ústní formou, za použití knížek či obrázků,
prostřednictvím zpětného projektoru (meotaru) či za pomocí PowerPointové prezentace.
Náležitosti pro prezentaci referátu:
ƒ
délka prezentace: 5-10 minut
ƒ
informace musí být předávány vlastními slovy (v žádném případě nesmí být referát čten),
povolen je bodový zápis na tabuli či občasné nahlédnutí do přípravy
ƒ
powerpointová prezentace může obsahovat grafické prvky, bodový zápis (v žádném případě
souvislý text), všechny uvedené grafické prvky musí obsahovat zdroj původu
ƒ
doporučuji prezentaci vyzkoušet vzhledem k časovému vymezení nanečisto
3. Seminární (ročníková) práce
3.1 Postup při zpracování seminární (ročníkové) práce
Téma seminární práce si student volí z nabídky vypsané vyučujícím semináře, případně může
navrhnout vlastní téma. V práci student prokazuje schopnost hlubšího zpracování zvolené
problematiky, které přesahuje rámec obsahu látky a studijní literatury předmětu.
Téma práce, resp. problém, který řeší, je třeba zvolit odpovídajícím způsobem vzhledem
k rozsahu práce. Téma by mělo být poměrně specifické (úzké), aby je autor na vymezeném prostoru
zpracoval dostatečně do hloubky. Téma práce by současně mělo být problémově orientované, aby se
práce neomezovala na pouhý popis, tj. práce by měla vycházet z precizní formulace problému, resp.
otázky, na niž se snaží odpovědět. V žádném případě nesmí autor předkládat takové informace, kterým
on sám nerozumí.
Název práce. V názvu práce student konkretizuje zvolené téma podle vlastního obsahu práce.
V první fázi zpracování (fáze analytická) student shromažďuje informace o předmětu své
práce. Zdrojem informací jsou pro studenta pramenné a literární materiály. Použité prameny zahrnují
co nejaktuálnější informace k dané problematice, včetně odborných článků a zdrojů aktuálních
Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29
-5-
ZÁSADY PŘI PSANÍ ODBORNÝCH PRACÍ
statistických dat (dostupných v písemné či on-line podobě).
Pramenné materiály označují vše, z čeho lze čerpat vědomosti o dané problematice. Literární
materiály zahrnují knihy a časopisy, slovníky (encyklopedie), sborníky z konferencí a symposií,
ročenky, statistiky, výzkumné zprávy, tabulky, normy a jiné právní předpisy, podnikové publikace
a materiály, materiály národních institucí (ministerstev, statistických úřadů ad.) a nadnárodních
institucí (OSN, Evropská unie atd.).
3.2 Závazná struktura seminární (ročníkové) práce
1. titulní a evidenční strana – obsahuje tyto údaje
ƒ
název školy
ƒ
název druhu práce, př. Seminární práce z biologie
ƒ
název tématu práce
ƒ
jméno autora, třída, místo a rok zpracování
ƒ
evidenční strana obsahuje datum zadání práce a prohlášení studenta, že práci
zpracoval sám a že citoval všechnu použitou literaturu, popř. poděkování
konzultantům
2. abstrakt
ƒ
uvede se stručný popis obsahu práce v rozsahu max. 10 řádků
ƒ
obsahuje klíčová slova, tj. výpis nejpoužívanějších odborných termínů cca 4-5
ƒ
přehledně členěný seznam kapitol a podkapitol práce doplněný konkrétními
3. obsah
stránkami
ƒ
titulní strana se nepopisuje číslem, ale započítává se do číslování
4. úvod a cíle
ƒ
rozsah cca ½ stránky na samostatném listu, představí vlastní práci, čím se práce
zabývá, jaké jsou její cíle a k čemu by měla dospět,
ƒ
doplněním může případně na již dříve zpracované studie, seminární či ročníkové
práce,
ƒ
úkolem by mělo být zformování vět typu : Tato práce mi byla zadána v předmětu
… Práce se zabývá analýzou – zhodnocením, výzkumem vztahů mezi … Jejím
cílem je komplexní zhodnocení hospodářské vyspělostí států EU …, nebo můžete
objasňovat proč jste si zvolili dané téma, co vás k němu vedlo, př. Cestovní ruch
se v současné době velkým způsobem podílí na celkovém HDP států EU a mým
cílem je porovnat podmínky a možnosti jeho provozu...
5. teoretická a metodická část zahrnuje:
ƒ
teoretické poznatky, vztahující se k danému problému – základní pojmy
Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29
-6-
ZÁSADY PŘI PSANÍ ODBORNÝCH PRACÍ
ƒ
současný stav problematiky a přehled existující literatury vztahující se k danému
tématu
ƒ
charakteristiku metod a postupů, které jsou pro řešení problému použity
ƒ
vlastní sběr informací, nebo jen srovnávací studie, použitý software či popis
metodiky sběru dat
6. vlastní část práce
ƒ
na základě vlastního řešení úkolu představíte úkol, jímž se zabýváte, oblast, kterou
sledujete, v rozsahu 10 – 15 stran textu,
ƒ
bude členěná do kapitol a podkapitol, které budou odlišeny úrovní číslování
3. Ekologie
3.1 Vývoj ekologie
3.2 Dělení ekologie
3.2.1 Ekologie organismů
ƒ
sestavíte charakteristiku jevů – ukazatelů, které řešíte a uvedete výsledky vaší
analýzy, popř. objasníte, proč jsou takové,
ƒ
tato část bude obsahovat textovou část včetně grafů, tabulek, obrázků, schémat
atd.,
ƒ
grafy doplněné tabulkami, tabulky, obrázky budou očíslované a pojmenované, př.
Tab.č. 1 HDP v zemích EU za rok 2002, umístíte-li je do textu, musí mít k němu
návaznost, tj. doplňovat ho, pamatujte, že při uvádění číselných (kvantitativních)
hodnot musíte uvést rok, kterému data odpovídají,
7. závěr
ƒ
shrnutí zjištěných výsledků, doporučení, zhodnocení, popřípadě srovnání výsledků
s podobnou prací,
ƒ
rozsah by měl být cca ½ stránky na samostatném listu.
ƒ
anglicky napsaný abstrakt
8. resumé
9. použitá literatura
ƒ
obsahuje řádně citovaný a očíslovaný seznam použitých pramenů a zdrojů
seřazených abecedně podle příjmení autorů
ƒ
způsoby citace jsou uvedeny v kapitole Citace zdrojů
ƒ
začínají volným listem s názvem přílohy
ƒ
nezapočítávají se do číslování celé práce
ƒ
pokud jsou uvedeny, musí být řádně pojmenovány
10. přílohy
Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29
-7-
ZÁSADY PŘI PSANÍ ODBORNÝCH PRACÍ
3.3 Úprava seminární (ročníkové) práce
Seminární práce je vizitkou každého studenta, měla by proto mít kromě odpovídající obsahové
úrovně i dobrou formální úpravu. Práce se odevzdává svázaná kroužkovou vazbou s předepsanou
titulní a evidenční stranou.
Formát
Seminární práce je psána na normalizovaném formátu papíru o velikosti A4. Tiskne se po
jedné straně papíru. Seminární práce je psána v textovém editoru.
Úprava stránky
Při psaní práce se používá řádkování 1,5. Úprava stránky je standardní, tj. levý okraj 3 cm,
pravý okraj 2 cm, ostatní okraje 2,5 cm. Platí zásada nepoužívat více než tři až čtyři druhy písma
v jednom dokumentu. Při správném použití vyznačovaných verzí písma (změna velikosti, tučně,
kurzíva, tučná kurzíva, podtržení apod.) lze vystačit s písmem jednoho typu. Používaným písmem je
Times New Roman CE. Číslování stránek se umisťuje dolů, uprostřed, ve formě arabských číslic.
Nadpisy
Nadpisy jsou stejného typu písma, jako je základní text. Úprava a umístění nadpisů musí být
v celém textu jednotné. Pro text se používá velikost písma 12, písma větší velikosti jsou určena pro
nadpisy (maximální velikost je 13).
Popisy
Popisy tabulek, obrázků, legendy k obrázkům a záhlaví jsou velikosti 10 nebo 11. Poznámky
pod čarou velikosti 8.
Poznámky pod čarou.
Poznámka se uvede na konci stránky a od předchozího textu se oddělí vodorovnou čarou
v délce cca jedné třetiny řádku. Poznámky průběžně od začátku do konce práce. V poznámce pod
čarou se uvádí i citace použitého pramene.
Číslování kapitol a subkapitol
Jednotlivé části práce se označují arabskými číslicemi, začíná se od jedničky (1. Úvod).
Subkapitoly jsou číslovány v desetinném třídění. Na konci označení se nedělá tečka.
Obsah
Obsah je zařazen na začátku práce, stránky s obsahem se nečíslují. Každá položka obsahu by se měla
vejít na jeden řádek. Čísla stránek v obsahu se zarovnávají k pravému kraji stránky. Čísla stránek
v obsahu udávají číslo první stránky, na níž začíná příslušná kapitola nebo subkapitola. Na stránce
s obsahem není žádný jiný text. Na následující stránce začíná úvod.
Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29
-8-
ZÁSADY PŘI PSANÍ ODBORNÝCH PRACÍ
Zvýraznění textu
K vyznačování jednotlivých slov v textu se nepoužívá jiný typ písma (font). Text je
zvýrazňován kurzívou, tučným písmem či podtržením (pokud je zdůrazňován víceslovný výraz,
podtrhává se nepřetržitě).
Záhlaví a zápatí
Záhlaví i paty stran jsou tvořeny jedním až dvěma řádky textu v horním případně dolním
okraji. Povinně musí obsahovat číslo strany, jinak může být vložen např. název práce, číslo a název
aktuální kapitoly, ale i decentní dekorativní prvky. Tyto prvky nevkládáme na strany seznamů
(obsahu, rejstříku, seznamu literatury, seznamu obrázku aj.).
Lámání odstavců
Text dělíme na odstavce podle zpracovávané problematiky (rozbor jednoho aspektu v jednom
odstavci). Pro ukončení a tím oddělení odstavců se použije klávesa ENTER. Průměrný počet řádků v
odstavcích základního textu musí být dostatečný, jinak je text vizuálně roztrhaný. Odstavce smí být
rozdělen jen tak (např. vloženým obrázkem), aby v každé jeho části zbyly nejméně dva řádky. Titulky
děleny být nesmí!
3.4 Tabulky a grafy
Tabulky a grafy poskytují rychlý a názorný přehled o různých údajích, souvislostech,
zvláštnostech a tendencích jevů.
Tabulky
Tabulka je přehledné uspořádání číselných dat a různých slovních údajů. V odborných pracích
jsou nejběžnější statistické tabulky. Tabulku tvoří název, číslo tabulky, hlavička, legenda, sloupce
a řádky.
Název tabulky
Název tabulky je stručné a výstižné označení obsahu tabulky. Umisťuje se nad tabulkou
a nedělá se za ním tečka. Tabulky číslujeme průběžně v celé práci.
Příklad:
Tabulka 8: Vývoj hrubého domácího produktu ČR v letech 1989-2000 (roční tempa růstu)
Hlavička
Hlavička (název sloupců) je místo v tabulce, které vyjadřuje obsah sloupců. Názvy sloupců se
píší s velkým počátečním písmenem, podnázvy sloupců se píší malými počátečními písmeny tehdy,
tvoří-li s názvem jeden celek.
Legenda (boční název) označuje obsah řádků. Sloupec obsahuje souvislou řadu údajů (čísel).
Řádka obsahuje vodorovnou řadu údajů (čísel). Políčko je průnikem sloupce a řádku, tj. místo, kam
se zapisují jednotlivé údaje (čísla).
Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29
-9-
ZÁSADY PŘI PSANÍ ODBORNÝCH PRACÍ
Úprava tabulky
Písmo v tabulce je stejného typu, jako je základní text, zmenšeno o jeden bod. Texty v levém
sloupci se zarovnávají vlevo, v ostatních sloupcích doprostřed. Pokud jsou v ostatních sloupcích čísla,
zarovnávají se stejnými desetinnými řády pod sebe. Obsahují-li tyto sloupce nesouměřitelné číselné
údaje (např. v různých jednotkách) desetinné řády se zarovnávat nemusejí.
Je-li tabulka širší než stránka, umisťuje se naležato hlavičkou doleva, její popisek je na
pravém okraji.
Obrázky
Pod pojem “obrázek” zahrnujeme všechny druhy grafů, schémat apod. Všechny druhy grafů,
schémat apod. mají společné označení obrázek. Obrázky číslujeme a označujeme i názvem (název
začíná velkým písmem a nepíše se za ním tečka). Obrázky se číslují průběžně v textu.
Příklad:
Obr. 7 Vývoj míry nezaměstnanosti v ČR v letech 1995-2000
Počet i rozměry obrázků v textu musí odpovídat potřebám výkladu. Ilustrace i fotografie se
vkládají do textu přednostně v elektronickém tvaru (jsou tištěny spolu s textem), v dostatečném
rozlišení. Tištěné obrázky by měly tvořit s textem harmonický celek, což se týká především jejich
umístění na straně, tloušťky jejich čar a sytosti vyplněných ploch. Jednotně se pro všechny obrázky
v práci volí šířka mezery mezi jejich hranicemi i okolním textem (5 – 10 mm vodorovně i svisle)
a formát popisků (titulků) i případných rámečků.
Prameny tabulek, grafů a obrázků
Pod každou tabulkou a obrázkem je nutno uvádět zdroj informací, na jejichž základě byly
vytvořeny. Pramen se uvádí v plném znění dle pravidel pro citace, včetně stránek, na nichž se nachází
přejatá tabulka (obrázek) či údaje, z nichž bylo při sestavení tabulky (grafu) vycházeno.
3.5 Nejčastější prohřešky proti typografickým pravidlům
ƒ
Na konci řádků se nesmí použít jednoznakové předložky a spojky. Výjimkou může být spojka
„a“.
ƒ
Znaky tečka, čárka, vykřičník, otazník se píšou bez mezery za poslední slovo. Po nich
následuje mezera.
ƒ
Mezi číslo a jednotky se vkládá mezera. Zápis „10 %“ znamená: deset procent. Zápis bez
mezery „10%“ znamená: desetiprocentní.
ƒ
Text v závorkách se píše bez mezer mezi slovy a závorkami (text závorce).
ƒ
První a poslední řádek odstavce nemá zůstat osamocen na začátku či konci stránky.
ƒ
Nadpis nesmí zůstat sám na konci stránky. Následující text s nadpisem musí být tedy spojen
nejméně dvěma řádky.
Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29
- 10 -
ZÁSADY PŘI PSANÍ ODBORNÝCH PRACÍ
3.6 Citace
A.
Citace jednosvazkového díla.
Příjmení a osobní jméno autora (autorů): Název publikace: podnázev díla. Sestavovatel, editor,
redaktor. Pořadí vydání. Místo vydání: Nakladatel a rok vydání. Počet stran. Standardní číslo.
KOSEK, J.: HTML – tvorba dokonalých stránek: podrobný průvodce. 1. vyd. Praha: Grada, 1998. 291
s. ISBN 80-7169-608-0.
B.
Citace části díla na pokračování (nepravého periodika).
Název díla. Svazek. Místo vydání, Nakladatel a rok vydání. Počet stran. Standardní číslo.
Vědecké práce Výzkumného ústavu živočišné výroby v Uhříněvsi. 10. svazek. Praha, Stát. zeměd.
nakl. 1969. 206 s.
C.
Citace stati (příspěvku, článku) ve sborníku.
Příjmení a osobní jméno autora (autorů) stati: Název stati. In Název sborníku. Ročník (svazek). Jméno
redaktora jednorázově vydaného sborníku. Místo vydání, Nakladatel a rok vydání, první stránka–
poslední stránka příspěvku. Standardní číslo.
Mačák, K.: Systémy s roboty a Petriho sítě. In: Sborník prací Vysoké školy strojní a textilní v Liberci.
Ročník 19. Liberec, VŠST 1986, s. 51–58.
D.
Citace článku v časopisu.
Příjmení a osobní jméno autora (autorů): Název článku. Název časopisu, ročník (svazek), rok vydání,
číslo, první stránka–poslední stránka. Standardní číslo.
Tumajer, F.: Controllable systems of partial differential equations. Aplikace matematiky, 31, 1986,
č.1, s. 41–3.
E.
Citace seriálové publikace jako celku.
Název publikace. Odpovědnost. Vydání. Údaje o vydání/číslování - . Místo vydání: Jméno
nakladatele, Rok –. Edice. Poznámky. Standardní číslo.
CHIP: magazín informačních technologií. Praha: Vogel, 1990– . Vychází měsíčně. ISSN 1210-0684.
F.
Citace normy.
Značka a číslo normy. Název normy (včetně podnázvu). Rok vydání.
NF A 01-003. Préparation des échantillons de fer. 1966.
G.
Citace výzkumných, vývojových apod. zpráv.
Příjmení a osobní jméno autora (autorů): Název zprávy. [Označení druhu zprávy, není-li součástí
názvu.] Místo vydání, Vydavatel a rok vydání. Počet stran.
Skála, J.: Analýza multiindexových maticových operátorů. [Dílčí zpráva DÚ SPZV III-8-6/08.]
Liberec, VŠST 1982. 355 s.
H.
Citace habilitačních, disertačních, rigorózních, diplomových apod. prací.
Příjmení a osobní jméno autora: Název práce. [Označení druhu práce.] Sídlo vysoké školy a rok
vydání práce. Počet stran. Název vysoké školy.
Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29
- 11 -
ZÁSADY PŘI PSANÍ ODBORNÝCH PRACÍ
Grollmusová, I. aj.: Varovné protipríklady v matematickej analýze F2. [SVOČ]. Liberec 1988. 27 s.
Vysoká škola strojní a textilní v Liberci. Fakulta strojní.
I.
Elektronické publikace
ƒ
Program,databáze
Primární odpovědnost. Název díla [Druh média] Údaje o verzi. Místo vydání: Producent, Datum
publikace [Datum citace*]. Přístup ke zdroji*, např. URL. Rozsah díla. Poznámky.
IRFAN, Skiljan. Irfan Wiew [počítačový soubor, disketa 3,5"]. Ver. 2.80. Wiena, 1998. Počítačový
program pro prohlížení a editaci obrázků, 700 kB. Vyžaduje Windows 3.11 a vyšší. Freeware
pro domácí použití, shareware pro komerční využití (registrace 10 USD).
Administrativní registr ekonomických subjektů (Ares) [databáze online]. Praha : Ministerstvo financí
ČR, 1999. [cit. 14. 5. 2000]. Dostupné z URL <http//:wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html>. Databáze
ekonomických subjektů v České republice.
ƒ
Elektronický seriál
Název. Typ média. Údaje o vydání. Místo vydání : Vydavatel, Datum vydání. [Datum citace]. Údaje
o edici (volitelné). Poznámky. Přístup ke zdroji. Standardní číslo.
JEP: the journal of electronic publishing [seriál online]. Ann Arbor (Michigan, USA) : University of
Michigan Press, 1995– . [cit. 1999-12-31]. Dostupné z URL <http://www.press.umich.edu/jep/>. ISSN
1080-2711.
ƒ
Článek v elektronickém seriálu
Primární odpovědnost. Název díla.In Název seriálu [Druh média]. Údaje o vydání [datum citace],
Rozsah díla. Přístup ke zdroji.Poznámky. Standardní číslo.
BENETT, Scott. Author´s rights. In Journal of electronic publishing (JEP) [online]. Dec 1999, vol. 5,
issue 2. [cit. 1999-12-31]. Dostupné z <http://www.press.umich.edu/jep/>. ISSN 1080-2711.
ƒ
Článek z fultextové databáze (on-line)
Spectrum settles piracy claim. Grand Rapids Business Journal. 10th October 1999 [cit. 1999-12-10],
Vol.
17,
Issue
43,
2p.
ISSN
1045-4055.
In
EBSCO
[online].
Dostupné
z <http://www.sciencedirect.com>. Placená fultextová databáze článků.
ƒ
WWW stránka
Jméno autora stránky (je-li uvedeno). Název stránky (tag „title“) [online]. Datum publikování, Datum
poslední revize [citováno dne]. <URL stránky>.
DAVIS, John. Suiseki FAQ [online]. c1997, last revision 20th of January 1998 [cit. 1998-06-13].
<http://www.btinet.com/~bonsai.suiseki/suiseki/Faq.html>.
ƒ
Newsgroups (Usenet)
Jméno autora. Název příspěvku. Datum publikace (zaslání do konference). <jméno konference>
(datum přístupu). Přístup k dokumentu.
Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29
- 12 -
ZÁSADY PŘI PSANÍ ODBORNÝCH PRACÍ
ƒ
Konferenční skupiny – LISTSERV
Jméno autora. <E-mailová adresa autora>. Název příspěvku (Subject). Datum publikace (zaslání
do konference). <jméno archívu (listserv)> (datum přístupu).
OCELIK, Vaclav. Re: popisy k obrazkum. 9.května 1997.<[email protected]>[cit. 1999-11-21]
Dostupné přes: <[email protected]>.
Poznámky:
Zvýrazněným textem jsou psány povinné údaje, * platí pro on-line zdroje.
ISBN: International Standard Book Number, číslo jednoznačně identifikující knihu
ISSN: International Standard Serial Number, číslo jednoznačně identifikující seriálovou (periodicky
vydávanou) publikaci
Nejčastější prohřešky proti citační etice:
Citování díla, které autor nepoužil. Necitování díla, které autor použil. Citování vlastních děl, která
nemají souvislost s novým dílem (tzv.autocitace). Nepřesné citování, znemožňující identifikaci díla.
Citujeme výhradně z primárních pramenů (tj. dokumentů, které jsme „měli v ruce“). Pokud některý
údaj chybí, vynecháme ho a pokračujeme údajem následujícím. Za každým oddělovačem pole
začínáme velkým písmenem.
Nic se nepřekládá (tj. 2nd Edition, 654 p.(pages))! Pouze azbuka se foneticky přepisuje do latinky.
Jména autorů z ruských překladů se však uvádějí v jejich původní latinkové podobě. V základní citaci
lze originální název v nesvětovém jazyce doplnit jeho překladem v hranatých závorkách (v lomítkách).
Tituly autorů se zásadně neuvádějí! Uvádí se nejvýš tříčlenný autorský kolektiv, jinak pouze „první
(hlavní) autor, aj.“ nebo „první (hlavní) autor, et al.“ – (et alii) = a jiní. Příjmení autora zpravidla
píšeme pro přehlednost v kapitálkách (tj. velkých písmenech). Je-li autorem díla korporace uvádíme
její jméno pokud není totožné se jménem vydavatele.
Kniha může mít název a podnázev. V takovém případě se řídíme pořadím názvů na titulní stránce,
které oddělíme znakem : (dvojtečka). Př. Internet: první kroky českého uživatele.
Název je vícejazyčný. Názvy zapisujeme v pořadí, v jakém jsou na titulní stránce a mezi nimi bude
znak = (rovnítko). Př. Stará Šumava = Der Alte Böhmerwald
Standardní číslo – povinný údaj, čísla ISBN a ISSN zapisujeme na konec záznamu. Tyto čísla, pokud
se vyskytují v dokumentu, je nutné zapsat, protože jednoznačně identifikují dokument. Např. ISBN
80-7169-608-0, ISSN 1210-0684.
Citace v textu: Nejčastější způsoby:
jak uvádí Janoš2 – číslování horním indexem
jak uvádí Janoš [2] – nejjednodušší a patrně nejefektivnější způsob.
jak uvádí Janoš [2, s. 25] – zde odkazujeme na stranu 25 citovaného dokumentu
Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29
- 13 -
ZÁSADY PŘI PSANÍ ODBORNÝCH PRACÍ
jak uvádí Janoš [1993, s. 25] – tento typ odkazů se používá především u vědeckých děl a příspěvků
ve sbornících, kde je datum důležité. Pak citace vypadá následovně:
JANOŠ, K. [1993]. Informační etika…
Typ média: tento údaj je povinný u elektronických dokumentů. Nejpoužívanější typy jsou
následující: [online], [CD-ROM], [disketa 3.5"].
Text je stažen z http://www.fp.vslib.cz.
3.7 Prezentace seminární (ročníkové) práce
Náležitosti pro prezentaci práce
ƒ
délka prezentace: 7-10 minut
ƒ
informace musí být předávány vlastními slovy (v žádném případě nesmí být čteny), povolen
je bodový zápis na tabuli či občasné nahlédnutí do přípravy
ƒ
powerpointová prezentace může obsahovat všechny grafické prvky, bodový zápis (v žádném
případě souvislý text), všechny uvedené grafické prvky musí obsahovat zdroj původu
ƒ
STRUKTURA ÚSTNÍ PREZENTACE
1) Přivítání – jedná se o zdvořilostní představení
„Vážený pane profesore, kolegyně a kolegové, rád bych vás seznámil
s průběhem a výsledky mé práce, která má název …“
2) Cíle práce – vymezí se základní cíle práce
3) Zdroje informací – v případě i-netových zdrojů i print screen úvodní stránky
4) Metody práce – vlastní sběr informací, nebo jen srovnávací studie, použitý software
či popis metodiky sběru dat
5) Vlastní zjištění
6) Závěr
7) Diskuze
ƒ
doporučuji prezentaci vyzkoušet vzhledem k časovému vymezení nanečisto
Poznámky:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29
- 14 -
ZÁSADY PŘI PSANÍ ODBORNÝCH PRACÍ
4. Esej (podle P. Moore)
Psaní esejů umožňuje studentům rozvíjet a rozšiřovat přemýšlení o obsahu všech jejich kurzů.
Zdokonalování technik psaní esejů jim pomůže nejen vyjádřit jasně své myšlenky, ale také rozvíjet a
ujasňovat své myšlení o těchto myšlenkách.
Co je to esej?
es·say (esej) 1. krátký analytický, popisný nebo výkladový literární útvar nebo žurnalistická próza zabývající se
určitým námětem, zejména z osobního nebo nesystematického pohledu.
2. pokus o dosažení něčeho, test nebo pokus o něco
Esej je uměleckou formou s dlouhou a silnou tradicí a rozpoznatelnými kvalitami.
Nejdůležitějším prvkem eseje je myšlení. Když není psána upřímně, s přesvědčením, které vychází z
autorova vlastního názoru, pak to není esej. Esej se všeobecně zabývá jednou centrální otázkou a
rozvíjí tezi – odpověď na tuto otázku. Autor vysvětluje nebo obhajuje tezi důvody a důkazy, které
získal z osobní zkušenosti, nebo novými názory získanými z četby nebo průzkumu. Autoři esejů se
potřebují dohodnout na určité strategii struktury, obvykle zahrnující úvod, vlastní stať a závěr.
4.1 Forma eseje
Eseje mají tři hlavní části nebo články:
1. Úvod – obsahuje vyjádření názoru vytvořeného jako odpověď na téma (takzvané vyjádření teze)
2. Hlavní část – obsahuje důkazy použité na vytvoření argumentu nebo argumentů na podporu názoru
nebo teze prezentované v úvodu
3. Závěr – je shrnutím argumentů a opětným vyjádřením celkového názoru, ke kterému se došlo.
Bližší pohled . . .
1.
Úvody
•
nemusí se psát jako první
•
po rozpracování hlavní části své práce se rozhodněte, jak tyto myšlenky uvést
Cílem úvodu je:
•
zaujmout pozornost čtenáře/vzbudit zvědavost čtenáře
•
poskytnout nezbytné základní informace před stanovením teze (často poslední věta
úvodního odstavce)
•
stanovit účel práce, prezentovat čtenáři důvod jejího zpracování
•
vymezení cíle eseje, naznačení otázek, na něž se bude v textu odpovídat.
•
všeobecné informace o významu zkoumaného jevu.
•
historie vzniku a vývoje popisovaného jevu.
•
shrnutí dosud známých poznatků.
•
definiční vymezení zkoumaného jevu.
•
vnější popis objektu, jevu, děje.
Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29
- 15 -
ZÁSADY PŘI PSANÍ ODBORNÝCH PRACÍ
2.
Hlavní část nebo podpůrné odstavce
•
rozvinují tezi dané práce
•
vysvětlují myšlenky a podporují je příklady
Jednotlivé odstavce by měly souviset jeden s druhým. Proto je důležitou dovedností pro psaní esejů
naučit se, jak spojovat odstavce.
3.
Závěr
Je těžké tento odstavec napsat tak, aby byl účinný.
•
Znovu uveďte úvodní tezi/odstavec s originalitou
•
Nekopírujte jednoduše první odstavec
•
Shrňte argument s určitým stupněm odbornosti.
Možnosti pro napsání dobrého závěru:
•
Učiňte předpověď pro budoucnost.
•
Dejte určitou radu.
•
Dejte téma do širší souvislosti.
•
Neuvádějte zcela nové téma.
Osnova eseje
I.
Úvod
A. Úvodní tvrzení
B. Vyjádření teze
II.
První odstavec hlavní části
A. První podpůrná myšlenka (věta o námětu)
1. detaily/příklady
2.
3.
III.
Druhý odstavec hlavní části
A. Druhá podpůrná myšlenka (věta o námětu)
1. detaily/příklady
2.
3.
III.
Třetí odstavec hlavní části
A. Třetí podpůrná myšlenka (věta o námětu)
1. detaily/příklady
2.
3.
Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29
- 16 -
ZÁSADY PŘI PSANÍ ODBORNÝCH PRACÍ
V.
Závěr
A. Závěrečné tvrzení
B. Znovu uvést tezi
C. Rozšířit tezi; probrat důsledky
4.2 Styl eseje,
STYL – Jak se studenti mohou stát lepšími autory?
Čím víc studenti píší, tím lepšími autory se stávají. Čas a úsilí věnované procesu psaní zlepšuje styl a
vyjadřování.
PROCES PSANÍ – každý z těchto kroků je zásadní a nejsou nezbytně postupné – autoři se v těchto
činnostech pohybují zpět a kupředu.
1. Příprava psaní
2. Psaní
3. Kontrola
4. Editování/korektura
5. Publikování
1. Příprava na psaní
•
brainstorming možných myšlenek
•
soustředění důkazů
•
zpracování úvodní osnovy nebo plánu
2. Psaní
•
za použití osnovy a poznámek napište první návrh
•
formulujte volně myšlenky
3. Kontrola
•
nejdůležitější krok procesu – ČTĚTE NAHLAS pro větší jasnost
•
nechte si nějaký čas – hodinu, den, několik dní – mezi psaním a kontrolou
•
posuďte jak strukturu, tak prezentaci
¾ otázky eseje jsou zodpovězeny jasně a explicitně
¾ úvod obsahuje téma a jasnou tezi
¾ hlavní část obsahuje soubor myšlenek, které podporují vyjádření teze
¾ závěr obsahuje souhrn a rozšíření
•
zhodnoťte celý esej z hlediska logiky
•
má esej celkovou strukturu a hladké propojení?
•
zkontrolujte jednotlivé věty
Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29
- 17 -
ZÁSADY PŘI PSANÍ ODBORNÝCH PRACÍ
•
používejte aktivní slovesa pro větší popisnost
•
vyvarujte se pasivním konstrukcím slovesa „být“
•
používejte spojovací slova a fráze
•
střídejte délku a strukturu vět
4. Editování/korektura
•
Zkontrolujte pravopis a gramatiku
•
Shoda podmětu s přísudkem a důsledné časy sloves
•
Požádejte přítele o revizi a komentář
5. Publikování – vytiskněte konečné verze/podělte se s čtenáři
4.3 Obsah eseje
OBSAH – Jak studenti rozvíjejí promyšlený esej?
1.
Nejlepším způsobem, jak zajistit, aby esej byl zajímavý a pronikavý, je napsat jasné, silné
vyjádření teze.
Vlastnosti teze:
•
odpovídá na ústřední otázku.
•
jedna úplná věta, která vyjadřuje hlavní myšlenku eseje
•
nikoliv jen námět, ale co je námětem řečeno
•
vyjadřuje názor nebo perspektivu
Teze musí odpovídat otázce, která je kladena. Teze může být vyjádřena v různých formách včetně
následujících:
¾ Jednoduché vyjádření názoru
„Langston Hughes byl mistrem v psaní.“
¾ Naznačující kategorie nebo důvody
„Langston Hughes byl mistrem v psaní díky své živé fantazii, překvapivým metaforám a účinné
aliteraci.“
¾ Ukazující dva aspekty námětu a zdůrazňující jeden (v tomto případě je zdůrazněn druhý námět
ve větě)
„Zatímco byl Langston Hughes mistrem v psaní, jako kritik měl několik slabých míst.“
2. Kromě vyjádření silné teze musí pisatel eseje zahrnout podrobné, odpovídající a hluboké
příklady, které podporují jeho tezi.
Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29
- 18 -
ZÁSADY PŘI PSANÍ ODBORNÝCH PRACÍ
Tipy pro rozvíjení tématu:
•
Pro každý důvod nebo hlavní aspekt, který podporuje vaši tezi, pamatujte vyjádřit jasně svůj
názor a vysvětlit ho.
•
Čtěte svoji tezi víckrát a ptejte se, jaké otázky by mohl čtenář klást o této tezi. Potom
zodpovězte tyto otázky, vysvětlujte a podávejte příklady a důkazy.
•
Srovnávejte a uvádějte kontrasty: ukažte, jak je jedna věc podobná jiné, a potom, čím jsou
odlišné – zdůrazňujte tu stranu, která se vám zdá být důležitější. Například jestliže je vaše teze
„Jazz je forma vážného umění“, můžete porovnat a dát do kontrastu kompozici jazzu a
klasické hudby.
•
Můžete ukázat čtenáři, co si myslí opozice – to znamená důvody, proč někteří lidé nesouhlasí
s vaší tezí – a potom tyto důvody vyvraťte – ukažte proč jsou nesprávné. Na druhé straně,
jestliže cítíte, že opozice se úplně nemýlí, můžete to říci, to znamená připustit, ale potom
vysvětlete, proč je vaše teze přesto správným názorem.
•
Promyslete posloupnost, ve které budete mít své body. Proč jste uvedli určitý důvod nebo
hlavní aspekt, který rozvíjí vaši tezi, jako první, jiný jako druhý atd.? Jestliže nevidíte žádnou
zvláštní váhu v tom, že prezentujete své body v určitém pořadí, přemýšlejte o tom dál, dokud
se nerozhodnete, proč je pořadí, které máte, to nejlepší, nebo se rozhodnete změnit pořadí na
jiné, které vám dává víc smyslu.
•
A konečně, když zpracováváte hlavní část své práce, stále se vracejte k tezi se třemi otázkami
na mysli. Zaprvé, rozvíjí každý odstavec moji tezi? Zadruhé, rozvinul jsem tezi všemi
způsoby, jak jsem si přál? Zatřetí a jako nejdůležitější, jsem stále spokojený se svojí pracovní
tezí, nebo jsem rozvinul hlavní část tak, že to znamená, že musím upravit svoji tezi tak, aby
vyhovovala tomu, co jsem se dověděl, co si myslím a o čem skutečně pojednávám?
Než začnete psát esej
Než začnete psát esej, přečtěte si zadání a promyslete, o čem budete psát. Jestliže píšete o něčem,
na co existují rozdílné názory a chcete přesvědčovat, můžete použít např. toto pracovní schéma:
1. Brainstorming. Jste Vy a dvě minuty intenzivně píšete argumenty pro vaši věc na jednu stranu
papír. Pak se to prohodí, představte si sebe na druhé straně stolu a pište argumenty proti. Pokud se
vám stane, že náhle, pod palbou svých vlastních protinázorů, změníte názor, nic se neděje, prostě
pište na straně toho, komu věříte víc.
2. Sepsání (představení si) konceptu. Proč by mohlo být téma, o kterém píšete, zajímavé.
Problém, který se u tématu objevil. Zajímavost problému, představení sporu a vymezení možných
řešení. Argumenty pro ostatní řešení. Argumenty Vašeho řešení, samozřejmě lepší než ty
Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29
- 19 -
ZÁSADY PŘI PSANÍ ODBORNÝCH PRACÍ
předchozí. Další, emocionální a jiné argumenty Vašeho řešení. Závěr – uznání jiného názoru, silné
doporučení Vašeho řešení.
Převzaté texty
Prosím pozor - v případě, že chcete ve své práci použít texty jiných autorů, dbejte na to, abyste
dodrželi následující pravidla:
•
převzatý text musí být jasně označen (např. kurzívou)
•
v závěru práce musí být uveden zdroj převzatého textu (autor, publikace, případně www
stránka)
•
množství převzatého textu nesmí být větší než jedna třetina celkového rozsahu Vaší práce
Použitá literatura:
VILD, J. CITACE DOKUMENTŮ dle ČSN ISO 690 (01 0197). 2002. Poslední aktualizace
2002. [cit. 21-08-2007]. Dostupné z: <http://www.fp.vslib.cz>.
Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29
- 20 -

Podobné dokumenty

Jak psat diplomovou praci

Jak psat diplomovou praci čtením. Již samotná grafická úprava a přehlednost obsahu předznamená přistup a vztah čtenáře k celé práci.

Více

Bibliografické citace dokumentů podle ČSN ISO 690 a

Bibliografické citace dokumentů podle ČSN ISO 690 a Tento způsob zápisu využijeme především u vícedílných knih a sborníků z konferencí. Kurzívou píšeme název zdrojového dokumentu – tj. knihy nebo sborníku, kde se příspěvek nachází. Model: Jméno auto...

Více

citace

citace Údaje citace (tématické celky, pole) jsou seřazeny tak, jak se po sobě uvádí v  citaci. Platí, je-li povinný citační údaj zjistitelný, musí se uvádět (v příkladu níže jsou povinné údaje podtrženy, ...

Více

Výroční zpráva 2014 - Ústřední knihovna Přírodovědecké fakulty

Výroční zpráva 2014 - Ústřední knihovna Přírodovědecké fakulty časopisů, kvalifikačních prací, elektronických informačních zdrojů a dalších speciálních dokumentů ze specifického výzkumu, výzkumných záměrů a grantů. Probíhá třídění separátů, jejich výběr ke zpr...

Více

Jak právně citovat - Informační výchova

Jak právně citovat - Informační výchova Existuje několik metod, jak zapisovat odkazy na citace v textu. Všechny metody mají svá pro a proti. Doporučujeme metodu odkazování v závěrečných pracích volit na základě požadavků fakulty či ústav...

Více

Jak správně citovat

Jak správně citovat Existuje několik metod, jak zapisovat odkazy na citace v textu. Všechny metody mají svá pro a proti. Doporučujeme metodu odkazování v závěrečných pracích volit na základě požadavků fakulty či ústav...

Více

OBOROVÝ PROJEKT: - informační zdroje

OBOROVÝ PROJEKT: - informační zdroje Titulky obrázků a tabulek: titulek obrázku je pod obrázkem, titulek tabulky nad tabulkou. Obrázek/tabulka musí být v textu odkázány co nejblíže prvnímu výskytu.

Více

Návod Ústřední knihovny ČVUT jak psát DP

Návod Ústřední knihovny ČVUT jak psát DP Seznam použité literatury může být doplněn ještě další doporučenou literaturou k tématu a odkazy na zajímavé webové stránky. Forma seznamu použité literatury se řídí pokyny pro citování (více v tex...

Více