Evropské poháry 1956/57–2004/05

Transkript

Evropské poháry 1956/57–2004/05
1956/57–1960/61
EVROPSKÉ POHÁRY 1956/57–2004/05
Evropské poháry
1956/57–2004/05
Celoevropské klubové pohárové soutûÏe odstartovaly v sezonû 1955/56
Pohárem mistrÛ evropsk˘ch zemí (PMEZ), ale nበmistr se jej nezúãastnil. Roãníkem 1956/58 zaãal Pohár veletrÏních mûst (aÏ do sezony 1960/61
bez na‰í úãasti), poãínaje roãníkem 1966/67 zmûnil název na VeletrÏní pohár a od sezony 1971/72 se jmenuje Pohár UEFA. Pohár vítûzÛ pohárÛ
(PVP) se hrál v letech 1960/61–1989/99. Po jeho zru‰ení má vítûz národního poháru právo startovat v Poháru UEFA. Od roku 1995 se kaÏdé léto pofiádá Pohár Intertoto. Úãastní se ho kluby, které si v národních soutûÏích nezajistily start v Poháru UEFA, tfii nejlep‰í se do nûj kvalifikují.
Poãínaje sezonou 1991/92 zmûnil PMEZ hrací systém (nejen play-off,
ale i skupiny kaÏd˘ s kaÏd˘m) a od roãníku 1992/93 také název své zá-
POHÁR MISTRŮ EVROPSKÝCH ZEMÍ 1956/57
TJ Slovan Bratislava ÚNV–CWKS Warszawa 4:0 (3:0)
úvodní zápas pfiedkola, 12. 9. 1956 v Bratislavû
(Tehelné pole), 45 000 divákÛ, rozhodãí Mayer (AUT)
branky: 23. a 68. PaÏick˘, 30. z pen. J. Kováã,
40. A. Moravãík
sestava: Schrojf – BeÀa, Viãan, Jankoviã – J. Kováã, Venglo‰
– V. Hlavat˘, A. Moravãík, Bíly, PaÏick˘, Pavol Molnár;
trenér ·Èastn˘
CWKS Warszawa–TJ Slovan Bratislava ÚNV 2:0 (0:0)
odvetn˘ zápas pfiedkola, 19. 9. 1956 ve Var‰avû
(St. Wojska Polskiego), 40 000 divákÛ, rozhodãí Grill (AUT)
branky: 52. Kowal, 67. Brychczy
sestava: Schrojf – BeÀa, Viãan, Jankoviã – J. Kováã, Venglo‰
– V. Hlavat˘, PaÏick˘, Bíly, Pavol Molnár, Varga;
trenér ·Èastn˘
TJ Slovan Bratislava ÚNV–Grasshopper-Club Zürich 1:0 (1:0)
úvodní zápas 1. kola, 24. 10. 1956 v Bratislavû (Tehelné pole),
45 000 divákÛ, rozhodãí Seipelt (AUT)
branka: 20. A. Moravãík
sestava: Schrojf – BeÀa, Jajcaj, Jankoviã – J. Kováã, Venglo‰
– V. Hlavat˘, A. Moravãík, PaÏick˘, Bíly, Pavol Molnár;
trenér ·Èastn˘
Grasshopper-Club Zürich–TJ Slovan Bratislava ÚNV 2:0 (0:0)
odvetn˘ zápas 1. kola, 12. 12. 1956 v Mnichovû
(Grünwalder Strasse), 15 000 divákÛ, rozhodãí Seipelt (AUT)
branky: 75. Vukosavleviç, 90. Duret
sestava: Schrojf – BeÀa, Viãan, Jankoviã – Jajcaj, Venglo‰ –
A. Moravãík, PaÏick˘, J. Kováã, Tegelhoff, V. Hlavat˘;
trenér ·Èastn˘
pozn.: odvetn˘ zápas Slovanu proti Grasshoppers byl odloÏen
kvÛli obavám ‰v˘carsk˘ch oficiálních míst z propuknutí
demonstrací na podporu protikomunistické revoluce v Maìarsku;
zápas byl proto sehrán aÏ v prosinci na nûmecké pÛdû
POHÁR MISTRŮ EVROPSKÝCH ZEMÍ 1957/58
Manchester United FC–AS Dukla Praha 3:0 (0:0)
úvodní zápas 1. kola, 20. 11. 1957 v Manchesteru
(Old Trafford), 60 000 divákÛ, rozhodãí Treichel (GER)
branky: 65. Webster, 67. Taylor, 75. Pegg
sestava Manchesteru: Wood – Foulkes, Byrne – Colman,
Blanchflower, Edwards – Berry, Whelan, Taylor, Webster,
Pegg; trenér Busby
sestava Dukly: Pavlis – Jeãn˘, âadek, L. Novák – Pluskal,
Masopust – Vacenovsk˘, M. Dvofiák, J. Boroviãka, ·afránek,
Dobay; trenér Kolsk˘
AS Dukla Praha–Manchester United FC 1:0 (1:0)
odvetn˘ zápas 1. kola, 4. 12. 1957 v Praze
(âs. armády, Strahov), 30 000 divákÛ, rozhodãí Treichel (GER)
branka: 17. M. Dvofiák
sestava Dukly: Pavlis – Jeãn˘, âadek, L. Novák – Pluskal,
Masopust – Vacenovsk˘, M. Dvofiák, J. Boroviãka, M. Urban,
·afránek; trenér Kolsk˘
sestava Manchesteru: Wood – Foulkes, Jones, Byrne, Colman,
Edwards – Scanlon, Whelan, Taylor, Webster, Pegg; tr. Busby
POHÁR MISTRŮ EVROPSKÝCH ZEMÍ 1958/59
NK Dinamo Zagreb–AS Dukla Praha 2:2 (0:1)
úvodní zápas pfiedkola, 10. 9. 1958 v Záhfiebu (Maksimir),
20 000 divákÛ, rozhodãí Steiner (AUT)
branky: 60. a 75. Lipo‰inoviç – 28. J. Boroviãka,
53. Brumovsk˘
sestava: Pavlis – ·afránek, âadek, L. Novák – M. Dvofiák,
Masopust – Kordula, Brumovsk˘, SÛra, J. Boroviãka,
Vacenovsk˘; trenér Kolsk˘
vûreãné ãásti na Ligu mistrÛ. Ze soutûÏe, v níÏ se na rozdíl od starého
modelu PMEZ mohou objevit aÏ ãtyfii nejlep‰í kluby z jedné zemû, se
stal mimofiádnû lukrativní podnik, a to jak ze sportovního tak i komerãního hlediska. Liga mistrÛ má znaãn˘ vliv nejen na ligové soutûÏe
sv˘ch úãastníkÛ, sv˘m v˘znamem pfiesahuje hranice Evropy i klubového fotbalu.
Následující pfiehled zahrnuje v˘sledky zápasÛ, sestavy a statistiky
v‰ech 894 utkání na‰ich klubÛ i sestavy vybran˘ch soupefiÛ (osmifinalisté Ligy mistrÛ, semifinalisté ostatních pohárÛ, v‰echny kluby ze silné
ãtyfiky – Anglie, ·panûlska, Itálie a Nûmecka). Názvy klubÛ a stadionÛ
jsou uvádûny v dobové a pÛvodní, tedy nepoãe‰tûné verzi.
AS Dukla Praha –NK Dinamo Zagreb 2:1 (1:1)
odvetn˘ zápas pfiedkola, 1. 10. 1958 v Praze (Sparta, Letná),
9 000 divákÛ, rozhodãí Steiner (AUT)
branky: 29. M. Dvofiák, 78. Vacenovsk˘ – 44. Ga‰pert
sestava: Pavlis – ·afránek, âadek, L. Novák – I. Urban,
Pluskal – Brumovsk˘, M. Dvofiák, Masopust, J. Boroviãka,
Vacenovsk˘; trenér Kolsk˘
Wiener SC–AS Dukla Praha 3:1 (2:0)
úvodní zápas 1. kola, 6. 11. 1958 ve Vídni (Praterstadion),
50 000 divákÛ, rozhodãí Howley (ENG)
branky: 26. Hof, 47. Hammerl, 57. Knoll – 81. Pluskal
sestava: Pavlis – Jeãn˘, âadek, L. Novák – I. Urban, ·afránek
– Brumovsk˘, Masopust, Pluskal, J. Boroviãka, Vacenovsk˘;
trenér Kolsk˘
AS Dukla Praha–Wiener SC 1:0 (0:0)
odvetn˘ zápas 1. kola, 26. 11. 1958 v Praze (Sparta, Letná),
18 000 divákÛ, rozhodãí Poulsen (DEN)
branka: 58. Masopust
sestava: Pavlis – Jeãn˘, âadek, L. Novák – I. Urban, ·afránek
– Brumovsk˘, Masopust, Pluskal, M. Dvofiák, Vacenovsk˘;
trenér Kolsk˘
POHÁR MISTRŮ EVROPSKÝCH ZEMÍ 1959/60
TJ âervená hviezda Bratislava–FC Porto 2:1 (1:1)
úvodní zápas pfiedkola, 11. 9. 1959 v Bratislavû
(Tehelné pole), 45 000 divákÛ, rozhodãí Bois (FRA)
branky: 21. Gajdo‰, 70. Scherer – 33. Teixeira
sestava: F. Hlavat˘ – HloÏek, Tich˘, V. Weiss st. – Matlák,
Buberník – Gajdo‰, Scherer, Cimra, Kaãáni, Dolinsk˘;
trenér Borhy
FC Porto–TJ âervená hviezda Bratislava 0:2 (0:0)
odvetn˘ zápas pfiedkola, 23. 9. 1959 v Portu
(Estádio das Antas), 45 000 divákÛ, rozhodãí Lequesne (FRA)
branky: 66. Kaãáni, 81. Dolinsk˘
sestava: F. Hlavat˘ – HloÏek, Tich˘, V. Weiss st. – Rias,
Buberník – Gajdo‰, Scherer, Cimra, Kaãáni, Dolinsk˘;
trenér Borhy
Rangers FC–TJ âervená hviezda Bratislava 4:3 (2:2)
úvodní zápas 1. kola, 11. 11. 1959 v Glasgowû
(Ibrox Stadium), 80 000 divákÛ, rozhodãí Mellet (SUI)
branky: 1. McMillan, 43. Scott, 73. Wilson, 90. Millar –
16. a 68. Scherer, 29. Dolinsk˘
sestava Rangers: Niven – Caldow, Little – Davis, Telfer,
Stevenson – Scott, McMillan, Millar, Baird, Wilson;
trenér Kinnear
sestava âH: F. Hlavat˘ – HloÏek, Tich˘, V. Weiss st. – Rias,
Matlák – Gajdo‰, Scherer, Cimra, Kaãáni, Dolinsk˘;
trenér Borhy
vylouãení: 44. Matlák
TJ âervená hviezda Bratislava–Rangers FC 1:1 (0:0)
odvetn˘ zápas 1. kola, 18. 11. 1959 v Bratislavû
(Tehelné pole), 60 000 divákÛ, rozhodãí Gulde (SUI)
branky: 89. Tich˘ – 70. Scott
sestava âH: F. Hlavat˘ – HloÏek, Tich˘, V. Weiss st. – Rias,
Buberník – Gajdo‰, Scherer, Cimra, Kaãáni, Dolinsk˘; trenér
Borhy
sestava Rangers: Niven – Shearer, Little – Telfer, Davis,
Stevenson – Scott, McMillan, Millar, Baird, Wilson; trenér
Kinnear
vylouãení: 80. Millar
POHÁR MISTRŮ EVROPSKÝCH ZEMÍ 1960/61
pozn.: v 1. kole se mûl Spartak Hradec Králové stfietnout
s CCA Bucures˛ti ale rumunsk˘ mistr odstoupil ze soutûÏe (jako
dÛvod udal ‰patnou v˘konnost muÏstva)
TJ Spartak Hradec Králové–Panathinaikos AO 1:0 (0:0)
úvodní zápas 2. kola, 6. 11. 1960 v Hradci Králové
(U nemocnice), 17 000 divákÛ, rozhodãí Tesaniç (YUG)
branka: 89. ·onka
sestava: Jindra – ·tûrba, Hledík, Piãman – Run‰tuk, Michálek
– Buransk˘, Pokorn˘, ·onka, Jifií âern˘, Zikán; trenér Zástûra
Panathinaikos AO–TJ Spartak Hradec Králové 0:0
odvetn˘ zápas 2. kola, 6. 12. 1960 v Aténách (Apostropolos
Nikolaidis), 30 000 divákÛ, rozhodãí Rigato (ITA)
sestava: Paulus – ·tûrba, Hledík, Piãman – Run‰tuk, Michálek
– Jifií âern˘, Pokorn˘, ·onka, Zikán, Malík; trenér Zástûra
CF Barcelona–TJ Spartak Hradec Králové 4:0 (2:0)
úvodní zápas ãtvrtfinále, 8. 3. 1961 v Barcelonû (Nou Camp),
90 000 divákÛ, rozhodãí Adami (ITA)
branky: 10. a 71. Tejada, 37. Evaristo, 90. z pen. Kubala
sestava Barcelony: Ramallets – Rodríguez, Gensana, Garay –
Vergés, Segarra – Tejada, Evaristo, Kubala, Suárez, Villaverde;
trenér Orizaola
sestava Hradce: Jindra – ·tûrba, Hledík, Piãman – Run‰tuk,
Michálek – Jifií âern˘, Pokorn˘, ·onka, Zikán, Malík;
trenér Zástûra
TJ Spartak Hradec Králové–CF Barcelona 1:1 (1:1)
odvetn˘ zápas ãtvrtfinále, 15. 3. 1961 v Praze (âs. armády,
Strahov), 45 000 divákÛ, rozhodãí Concetto Lo Bello (ITA)
branky: 33. Zikán – 24. Suárez
sestava Hradce: Jindra – ·tûrba, Hledík Piãman – Kománek,
Michálek – Jifií âern˘, Pokorn˘, ·onka, Zikán, Malík;
trenér Zástûra
sestava Barcelony: Ramallets – Foncho, Gensana, Garay –
Vergés, Segarra – Tejada, Ribelles, Evaristo, Suárez,
Villaverde; trenér Orizaola
pozn.: o utkání Barcelony byl takov˘ zájem, Ïe bylo pfieloÏeno
z Hradce Králové do Prahy
POHÁR VÍTĚZŮ POHÁRŮ 1960/61
ZASK Vorwärts Berlin–TJ Rudá hvûzda Brno 2:1 (1:0)
úvodní zápas pfiedkola, 31. 7. 1960 v Berlínû
(Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark), 10 000 divákÛ,
rozhodãí Seipelt (AUT)
branky: 42. Kohle, 47. Nöldner – 77. Bubník
sestava: Schmucker – Kohlík, B. Sláma, Navrátil – Král, ·ón
– Komárek, Lichtnégl, Bomba, Bubník, Majer; trenér Eremiá‰
TJ Rudá hvûzda Brno–ZASK Vorwärts Berlin 2:0 (2:0)
odvetn˘ zápas pfiedkola, 11. 8. 1960 v Brnû (St. Jana ·vermy,
Za LuÏánkami), 15 000 divákÛ, rozhodãí Steiner (AUT)
branky: 30. Bubník, 43. Komárek
sestava: Schmucker – Kohlík, B. Sláma, Navrátil – Král,
Machovsk˘ – Koláãek, Lichtnégl, Bubník, Danda, Komárek;
trenér Eremiá‰
TJ Rudá hvûzda Brno–NK Dinamo Zagreb 0:0
úvodní zápas ãtvrtfinále, 28. 9. 1960 v Brnû (St. Jana ·vermy,
Za LuÏánkami), 7 000 divákÛ, rozhodãí Zsolt (HUN)
sestava RH: Schmucker – Kohlík, Bomba, Navrátil – Král,
Machovsk˘ – Koláãek, Lichtnégl, Komárek, Bubník, Majer;
trenér Eremiá‰
sestava Dinama: Stojanoviç – ·ikiç, Crnkoviç, Markoviç –
·antek, Peru‰iç – Cvitkoviç, Lamza, Matu‰, BlaÏiç, Pa‰iç;
trenér Antolkoviç
NK Dinamo Zagreb–TJ Rudá hvûzda Brno 2:0 (2:0)
odvetn˘ zápas ãtvrtfinále, 26. 10. 1960 v Záhfiebu (Maksimir),
15 000 divákÛ, rozhodãí Dorogi (HUN)
branky: 10. Matu‰, 15. Jerkoviç
sestava Dinama: Iroviç – ·ikiç, Crnkoviç, Markoviç – ·antek,
Peru‰iç – âonã, Jerkoviç, Matu‰, Lamza, Pa‰iç;
trenér Antolkoviç
275
555

Podobné dokumenty

bruce spri n gstee n 2 0

bruce spri n gstee n 2 0 Sly¿el jsem spoustu sól od vynikajících

Více

1-kat obleceni - Český Internet sro

1-kat obleceni - Český Internet sro pracovní ãepice se síÈkou a ‰títkem, barva bílá, materiál: síÈovina - 100% PES, ‰títek - bavlna, velikost: universální

Více

MASTERS OF ROCK 2006

MASTERS OF ROCK 2006 V poslední dobû musel Mûstsk˘ úfiad Vizovice fie‰it nûkolik pfiípadÛ, kdy docházelo k nedovolenému nakládání s azbestem a azbestov˘m odpadem. V souvislosti s tím bychom vám chtûli pfiiblíÏit nûkterá ri...

Více

Symboly - Muzikus.cz

Symboly - Muzikus.cz Pa u l S c h e n ze r Re d a kç n í ra d a L u b o ¿ H n át − b i c í V l a d i m ír ¢ va n d a − kyt a ry D a n i e l Fo r ró − k l áve sy, s of t D o p i s ovate l é L u b o ¿ A n d r¿t Voj t ê c...

Více

Fleš č. 2 / 2010-2011

Fleš č. 2 / 2010-2011 Čtrnáct dní po volbách město uspořádalo akci pro malé i velké občany, která měla být poděkováním za podporu a zároveň možností, jak se setkat se známými lidmi. Ráno se plocha náměstí do posledního ...

Více