Prezentace - MMR - Řídící orgán SROP

Transkript

Prezentace - MMR - Řídící orgán SROP
Ministerstvo pro místní rozvoj
Řídící orgán Společného regionálního operačního programu
Společný regionální operační
program očima Řídícího orgánu
Středočeský kraj 5. 6. 2008
Úvodem
SROP – jediný regionálně zaměřený program na
úrovni NUTS II + zároveň největší OP
(33 % RPS)
Dle Rozhodnutí komise činil příspěvek společenství
453 mil EUR,
plánovaný příspěvek z národních veřejných zdrojů
(SR, KR, OR) byl 144 mil EUR
Dosud, za roky 2004 a 2005, byly vyčerpány podle
pravidla N+2 všechny prostředky
Podíl vyčerpaných a nevyčerpaných
prostředků ze strukturálních fondů na
celkové alokaci podle priorit (v mld. Kč)
6,00
alokace celkem
vyčerpáno
zbývá vyčerpat
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
Regionální
podpora
podnikání
Regionální
rozvoj
infrastruktury
Rozvoj lidských
zdrojů v
regionech
Rozvoj
cestovního
ruchu
Technická
pomoc
Struktura „nasmlouvaných“ prostředků celkem
Grantová schémata
Grantová schémata
3 778 358 200 Kč
20 %
GS 74
Individuální projekty
GS 74
Individuální projekty
582 734 445 Kč
14 340 499 573 Kč
3%
77 %
Úspěšnost žadatelů
celkem bylo podáno 5726 žádostí o financování
projektu/akce (ve Středočeském kraji 421)
k financování bylo vybráno 2899 projektů/akcí (ve
Středočeském kraji 191)
4,5 % žadatelů odstoupí od smlouvy, nedokončí
projekt/akci
do konce května 2008 bylo dokončeno 2015
projektů/akcí – 84% (ve Středočeském kraji 146)
Struktura konečných příjemců dotace ve
Středočeském kraji
Graf č. 1: Podíl realizovaných
projektů strukturálních fondů dle
konečného příjemce
Ostatní (13% )
Občanské
sdružení (14% )
Drobný
podnikatel/
malý a střední
podnikatel
(17%)
Ostatní (12%)
Občanské
sdružení (22%)
Drobný
podnikatel/ malý
a střední
podnikatel
(26%)
Obec/svazek
obcí/ org.
zřízená obcí
(25%)
Kraj/org. zřízená
krajem (15%)
Kraj/org.zřízen
á krajem (12% )
Graf č. 2: Objem dotace ze
strukturálních fondů dle
konečného příjemce
Obec/svazek
obcí/ org.
zřízená obcí
(44%)
Objem dotace ze
strukturálních fondů
na 1 obec
Regionální srovnání
Kraj
Objem dotace ze
strukturálních
fondů na 1 obec
Středočeský
20 146
Liberecký
37 871
Královéhradecký
46 407
Plzeňský
62 352
Jihočeský
67 560
Vysočina
82 123
Objem dotace ze strukturálních fondů (v mil Kč.)
Objem dotace strukturálních
fondů dle krajů (v mil Kč.)
Zlínský kraj
Vysočina
Ústecký kraj
Středočeský kraj
Plzeňský kraj
Pardubický kraj
Olomoucký kraj
Moravskoslezský kraj
Liberecký kraj
Pardubický
101 433
Jihomoravský
249 470
Olomoucký
328 700
Zlínský
342 044
Karlovarský
514 367
Ústecký
646 675
Královéhradecký kraj
Karlovarský kraj
Jihomoravský kraj
Jihočeský kraj
Nadregionální projekty
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
Moravskoslezský
Průměr ČR
1 361 628
213 680
Stav vybraných indikátorů v programu SROP
(k 19.5.2008)
Indikátor
Středočeský kraj
Celkem
Nově vytvořená pracovní místa
239
5 166
Počet podpořených MSP (přímá podpora podnikání)
12
544
Délka vybudovaných (zrekonstruovaných) silnic (km)
25
410
Nová uživatelská místa ve veřejných internetových
stanicích
162
2 888
Počet projektů na budování a rekonstrukci zařízení v
oblasti soc. integrace
17
136
Počet osob, které se zúčastnily kurzů sociální integrace
469
25 023
Počet vytvořených stálých lůžek v ubytovacích zařízení
494
4 312
11
79
146(+29plán)
235,9
16
243
Priorita
celkem
1
2
3
4
Počet projektů na obnovu památek
Cyklotrasy (km)
Počet podpořených MSP v cestovním ruchu
Nejčastější problémy při realizaci
1.
Veřejné zakázky
2.
Porušení podmínek smlouvy o financování akce
Platby mimo zvláštní účet akce, platby v
hotovosti, pozdní ohlášení změn v realizaci akce
Nedodržování lhůt pro předkládání monitorovacích
zpráv
3.
Nesoulad aktivit projektu/akce s povolenými
aktivitami v rámci opatření
Problematické body v udržitelnosti
1.
Riziko nepřiměřených příjmů z projektu
2.
Převody výstupů projektu na jiné subjekty
3.
Závislost realizace a provozu investice na dalších
dotačních titulech (i nepřímá)
Co nás ještě čeká
ukončení realizace projektů/akcí do 30. 6. 2008
Předložení souhrnných žádostí o platbu za GS
do 31. 8. 2008
Proplacení dotací na účty konečných uživatelů do 31.
12. 2008
Obhájit výsledky SROP před Evropskou komisí
Audity, ex-post kontroly, zajištění udržitelnosti projektů
(monitorovací zprávy o udržitelnosti)
Ministerstvo pro místní rozvoj
Řídící orgán Společného regionálního operačního programu
Děkuji za pozornost.
Mgr. Alexandra Šimčíková
([email protected])
Tel.: 224 861 575