KA4: Příručka "Cesta k jazykové certifikaci"

Transkript

KA4: Příručka "Cesta k jazykové certifikaci"
ÚVODEM
PROČ CERTIFIKACE?
CESTA K CERTIFIKACI NA ŠKOLE
Praktický návod, jak zvládnout přípravu na jazykovou certifikaci ve školách, určený pro
učitele i žáky.
Příručka vznikla v rámci projektu: „Příprava zavedení jazykové certifikace na ZŠ a SŠ kraje Vysočina“
s registračním číslem: CZ.1.07/1.1.01/02.0038.
Žadatel a příjemce podpory: Vysočina Education
Partneři projektu:
České vysoké učení technické v Praze, Masarykův ústav vyšších studií
Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky v Jihlavě
Vstup České republiky do Evropské unie výrazně motivoval a ovlivnil rozšíření výuky cizích jazyků
ve všech úrovních českého vzdělávacího systému. Potřeba jednotného komunikačního jazyka se tak
stala jednou z priorit současného školství. Rostoucí úroveň výuky anglického jazyka, jakožto primárního jednacího jazyka spojené Evropy, a každoroční množství absolventů škol a různých kurzů,
zákonitě vyvolává požadavek zúročení dosažených znalostí nejen pro osobní uspokojení, ale zejména
pro potřeby trhu práce. Nejlepším východiskem se v současnosti stává zisk mezinárodně uznávaného certifikátu o dosažení specifické úrovně znalosti jazyka dle Společného evropského referenčního
rámce pro jazyky. Cesta k získání certifikátu není složitá a obvykle kandidáty, před vlastním složením
zkoušky, vede k návštěvě přípravného kurzu pro zvolenou úroveň certifikace.
Tento manuál vychází z několikaleté praxe Obchodní akademie v Jihlavě a klade si za cíl seznámit
vedoucí přípravných kurzů se základními zásadami a osvědčenými metodami v organizaci výuky
kandidátů mezinárodních zkoušek.
Příručka vznikla v rámci projektu: „Příprava zavedení jazykové certifikace na ZŠ a SŠ kraje Vysočina“
s registračním číslem: CZ.1.07/1.1.01/02.0038.
ZAČÍNÁME…PRVNÍ KROKY
— stanovení cílové úrovně přípravy
(A2, B1..dle SERRJ) a formátu zkoušky, na níž budeme kandidáty připravovat
— vytipování vhodné skupiny připravo vaných kandidátů (max. do 14 osob na 1 učebnu) s adekvátní motivací k zisku jazykového certifikátu
— ověření dosavadní znalosti kandidátů
zkoušky vhodným „placement“ testem
— stanovení termínu konání kurzu, vhod ného pro obě strany (dohoda), ideální
je dvouhodina týdně
— zajištění stabilní, audiovizuálně vyba vené učebny; zajistit „eye to eye“ kontakt kandidátů vhodným přeskupe-
ním nábytku
— výběr a příprava učebních materiálů dle požadované úrovně certifikace
— zajištění podpory ze strany vedení školy a rodičovské veřejnosti
— zajistit erudovaného vedoucího kurzu (vlastní úroveň znalosti C1 a výše)
v případě nejistoty či nedostatku meto dických zkušeností s vedením podob ného kurzu kontaktovat vhodného kon zultanta
DVOUHODINA KURZU / KROUŽKU (90 MINUT)
— nutnost časově rozčlenit lekci do bloků
— obsáhnout základní oblasti jazykových dovedností (poslech, čtení, psaní, řeč)
v každé dvouhodině
— nepodcenit důraz kladený na řečové dovednosti, jakožto primární složku lekce
— maximální efektivita ve využití časové dotace (vyžaduje důkladnou přípravu učitele)
t.j vhodným střídáním připravených aktivit zajistit zájem a stálou pozornost návštěvníků kurzu / kroužku
DOPORUČENÁ (ALTERNATIVNÍ) NÁPLŇ DVOUHODINY KURZU
1. BLOK — ÚVODNÍ MLUVNÍ CVIČENÍ (SPEAKING 1.)
— navození aktivního neformálního „jazykového prostředí“ (warming up):
komentáře ke dni, včerejšku, víkendu, významné události posledních dní…
— kvízy, křížovky, obrázky apod. (důraz na cvičení, která prohlubují schopnosti myšlení v cizím jazyce a podstatně rozvíjí řeč — parafrázování, transformace vět)
— forma: individuální — skupinová práce, soutěž párů, týmů (jednotlivci nejsou v oblibě u starších studentů) — v případě výskytu gramatického problému v kterékoli části lekce volit pro následující schůzku vhodné cvičení k jeho zvládnutí (výklad volit pouze v nouzi)
— přednostně procvičovat „functions“ (využívání typických frází pro oblast řečových dovedností — nabídka, výzva, souhlas…) a „wordstock„ (obecná slovní zásoba pro stanovená témata, vyžadova ná při zkoušce v dané úrovni znalosti — rodina, sport, bydlení…)
2.BLOK — PŘÍPRAVA PÍSEMNÉ ČÁSTI ZKOUŠKY (READING, WRITING)
— z časových důvodů volit čtení s porozuměním a psaní jako samostatnou domácí přípravu s násled nou kontrolou (hodnocením) v příští lekci
— využít učebnice v požadované jazykové úrovni, časopisy, internet k výběru a přípravě přiměřených článků — aktivit ke čtení s doprovodnými úkoly, témat písemných prací a poslechových cvičení
— vytipovat mluvnicky problematické úseky textů a rozebrat je v lekci před zadáním úkolu (slovní
zásobu si musí najít sami doma)
— představit téma a typ zvolené písemné práce a poučit o její stavbě, charakteristických prvcích
a požadavcích zadání (hodnotí se úplnost odpovědi)
— využít dostupných standardizovaných vzorových testů pro písemné zkoušky (IESOL) tak, aby po stupně došlo k zafixování sledu jejich částí a formátu prezentovaných úloh
3.BLOK — POSLECH (LISTENING)
— pravděpodobně nejvíce stresující část zkušebních testů
— délka této části by neměla přesáhnout dobu standardizovanou pro mezinárodní zkoušky
tj. 20—25 minut
— při vyhledávání vhodných poslechových cvičení postupovat obdobně jako v případě textů pro čtení včetně dostupných vzorových testů pro poslech
— není nutná jazyková laboratoř (CD/DVD přehrávač či PC postačí)
— v případě možnosti kvalitního poslechu (sluchátka) nutno tento způsob postupně omezovat pro potřebu zkoušky (využívá standardních CD a přehrávačů)
— důležité okamžité hodnocení cvičení a rozbor chyb (lze opět soutěžit ve správnosti dosažených výsledků)
— využití „tapescripts“ — přepisů pro slabší, poslechově handicapované a k objasnění chyb
— úspěšnost pro absolvování testu zpravidla 50—70 procent dle organizátora mezinárodní zkoušky
slabší posluchači mohou alternativně dostat záznam testů pro domácí přípravu (stačí i odkaz na doprovodné CD-romy k některým učebnicím, internetové adresy na servery poskytující tuto službu)
ZÁVĚREM
4.BLOK — ZÁVĚREČNÁ MLUVNÍ CVIČENÍ (SPEAKING 2.)
— praktické zaměření na standardizovaný test ústní zkoušky (ISESOL);
cílem je nejen obeznámení s obsahem, ale především fixace
sledu jeho jednotlivých oddílů
— objasnění struktury testu (oddílů) a frontální prvotní prezentace učitele
(v roli zkoušejícího) s celou třídou (respondenti)
— učitel iniciuje dialog, napomáhá v diskusi na dané téma; neopravuje,
nepoučuje — je pouze partnerem v konverzaci a snaží se, aby kandidát uspěl
— samostatná práce dvojic s testem dle stanovených rolí zkoušející — respondent
(vyjde-li časově — výměna rolí)
— úlohou učitele je sledování postupu dialogů a případné korekce práce dvojic
— jako součást nácviku lze využít i videonahrávky průběhu ústní části zkoušky
s následným převedením rolí na posluchače kurzu
OBECNÁ DOPORUČENÍ Z PRAXE
— nutnost tvorby aktivního jazykového prostředí — od počátku vést lekce ZÁSADNĚ v angličtině
— pokud to vyžaduje situace, gramatické prvky vysvětlovat česky
— hodina patří kandidátům — učiteli by mělo náležet jen cca. 20—30 procent času v lekci tj. „nevypovídávat se“!
— při hodnocení nepoučovat, nementorovat, sporadicky okomentovat nastalou situa ci; nevyzdvihovat lepší a spíše motivovat slabší účastníky kurzu, v případě vlastní ho zájmu komentovat progres kandidáta odděleně od ostatních
— důsledně opravovat nesprávnou výslovnost
— písemné práce nechat na dobrovolnosti (odevzdat alespoň 2 za pololetí) a veškeré práce vracet doplněné komentářem nejtypičtějších a přetrvávajících chyb — šetřit čas v hodině
— střídat aktivity v lekci, nevěnovat jim více než 20—30 minut dle věku kandidátů, nesklouznout k monotónnosti a tím ke ztrátě zájmu a pozornosti
— věnovat čas a pozornost přípravě rozmanitosti lekce (např. v úvodu či závěru mož no využít cvičení na PC, interaktivní tabuli, v poslechu pak videonahrávku namísto poslechu CD apod.)
— existuje–li tato možnost, obohatit výuku besedou s rodilým mluvčím (ověření vlastního progresu)
— kurz by neměl sloužit ke studiu nových, vyšších struktur a k obsáhlým výkladům,
ale k doplnění a rozvíjení dosavadních znalostí a jejich ověřování na základě
konfrontace s dostupnými vzorovými materiály, strukturou a požadavky meziná rodní zkoušky
— v závěru kurzu rozhodnout o dosaženém stupni znalostí a doporučit kandidátům vhodnou úroveň zkoušky pro následné otestování dle SERRJ
JAKOU ZKOUŠKU ZVOLIT?
Mezi zkouškami z angličtiny pořádanými v ČR je známá především ucelená řada zkoušek Cambridge
ESOL Examinations, které zahrnují obecnou i obchodní angličtinu stejně jako zkoušky pro děti a testující systémy pro organizace. Jejich využití je celosvětové.
Přibližně stejné spektrum jazykových zkoušek nabízí také největší britská vzdělávací organizace City
& Guilds Qualifications. Jazykové certifikáty City & Guilds jsou uznávány firmami, institucemi i školami
po celém světě.
Na americkou angličtinu jsou zaměřeny zkoušky organizace ETS, kterými jsou především testy TOEFL
a TOEIC. Zkoušky mají prioritní postavení a uznání u škol a organizací v USA. V rámci ČR mají tradiční
význam a hodnotu Státní jazykové zkoušky, kterým ovšem chybí oficiální uznání v zahraničí.
MOŽNOSTI SLOŽENÍ ZKOUŠEK Z ANGLICKÉHO JAZYKA:
IELTS
IELTS je společná zkouška University of Cambridge ESOL Examinations, British Council
a IDP Education Australia, která je uznávána většinou univerzit ve Velké Británii, Austrálii, Novém
Zélandu, Kanadě a v USA. Zkoušku IELTS skládají kandidáti, kteří chtějí studovat nebo pracovat v zahraničí a potřebují doložit své jazykové znalosti univerzitě nebo jiné instituci.
www.ielts.org
TOEIC
TOEIC — (Test of English for International Communication) je mezinárodní jazyková zkouška z angličtiny pro komunikaci.
www.toeic.cz/
City & Guilds
Britské mezinárodně uznávané jazykové zkoušky City & Guilds jsou zajišťovány jednou z nejvýznamnějších vzdělávacích a certifikačních institucí ve Velké Británii. Jsou vytvořeny v souladu s úrovněmi Jednotného evropského referenčního rámce pro jazyky (Rada Evropy) a testují jazykové znalosti a dovednosti v kontextu přirozené jazykové komunikace potřebné pro výkon zaměstnání, studium i v každodenním životě.
http://cityandguilds.cz
TOEFL
TOEFL (Test of English as a Foreign Language) je mezinárodně uznávaná americká standardizovaná
jazyková zkouška, kterou vytvořila a nabízí americká testovací organizace Educational Testing Service
(ETS) primárně za účelem ohodnotit úroveň znalostí anglického jazyka u uchazečů o studium v angličtině, u nichž není angličtina rodným jazykem. Je určena hlavně studentům se střední a vyšší pokročilostí (úrovně B1 až C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky).
www.fulbright.cz/testy/
Cambridgeské zkoušky
Certifikáty vydávané Cambridgeskou univerzitou jsou celosvětově uznávaným dokladem o dosažené
znalosti anglického jazyka. Jsou určeny pro kandidáty, jejichž rodným jazykem není angličtina. Patří
mezi světově nejznámější kvalifikace z anglického jazyka. Nabízí pětistupňovou škálu zkoušek. Každá
zkouška prověřuje čtyři základní jazykové dovednosti — poslech, mluvení, čtení a psaní. www.cambridgeesol.cz/
www.britishcouncil.org/czechrepublic
pearson
Pearson Tests of English General (PTE General) jsou zkoušky, které umožňují hodnocení a získání
certifikátu potvrzujícího jazykové kompetence. Jsou určeny osobám, jejichž mateřským jazykem není
angličtina (English for speakers of other languages — ESOL). Tyto zkoušky jsou uznávány po celém
světě vysokými školami, zaměstnavateli a také ministerstvy školství mnoha zemí jakožto potvrzení
zvládnutí požadovaného standardu anglického jazyka.
www.pearsonpte.com/czech
Státní Jazyková Zkouška Základní
Zkouška na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Obsah základní SJZ je
zaměřen na témata denního života v dané jazykové oblasti a v České republice. Uchazeč má zkouškou prokázat schopnost porozumět mluvenému i písemnému textu a samostatně se ústně i písemně
vyjadřovat o daných tématech.
www.oa-ji.cz
DOPLŇKOVÁ LITERATURA PRO PŘÍPRAVU KE ZKOUŠKÁM:
International English for Speakers of Other Languages — kompletní sada přípravných
materiálů vytvořených pro zkoušku City & Guilds International ESOL.
PET, FCE Masterclass / KET, PET, FCE Practice Tests — kurzy pro přípravu na zkoušky Cambridge. Rozšiřuje a upevňuje slovní zásobu, posiluje znalosti mluvnice a rozšiřuje jazykové dovednosti
a povzbuzuje sebevědomí studentů.
Cvičná sada materiálů pro přípravu k písemné části SJZ základní z angličtiny — sada testů
s klíči ke kontrole a CD s nahrávkami pro porozumění slyšenému textu.
New First Certificate Gold — přehled celé gramatiky, tématicky zaměřené lekce se širokou slovní
zásobou, tématickými poslechy a články, náměty na diskuze a proslovy, nacvičování písemného
projevu.
Cambridge Grammar for IELTS with answers + audio CD — Cambridge gramatika pro IELTS
poskytuje kompletní pokrytí gramatiky potřebné pro mezinárodní zkoušky a současně rozvíjí poslech.
Longman Preparation Course for the TOEFL Test: iBT with answer key + CD-ROM — dává studentům všechny nástroje, které potřebují k dosažení úspěchu při jazykových zkouškách. Nabízí komplexní jazykové dovednosti a samozřejmě nepřeberné množství postupů pro všechny části zkoušek.
Cambridgeské
zkoušky
City
&
Guilds
Activate! A2 — je nová řada učebnic se 4 úrovněmi vydaná speciálně pro věkovou skupinu teenagerů 13—17 let k intenzivní přípravě na různé typy zkoušek. Vzhled materiálů, témata a všechny
komponenty jsou speciálně připravené pro tuto věkovou skupinu a představují zábavnou formou
intenzivní zkouškovou přípravu. K dispozici je i metodická příručka s interaktivním softwarem.
Premium — nabízí svěží a vysoce flexibilní přístup k přípravě na zkoušku. Učebnice která odděluje
přípravu na zkoušky s všeobecným procvičováním je ideální pro třídy, kde bude skládat zkoušky jen
část žáků.
Fun for Flyers / Movers / Starters — plná zábavných aktivit, poskytující vyvážené procvičování ve
všech oblastech učiva komunikativním způsobem. Materiál je speciálně navržen tak, aby se zaměřil
na oblasti, s největší pravděpodobností způsobující problémy pro děti a mládež při jazykových zkouškách.
Oxford Exam Excellence — učebnice ke komplexní přípravě na maturitní a mezinárodní zkoušky z angličtiny. Je vhodná k výuce ve třídě i k samostudiu (obsahuje klíč, který také vysvětluje, proč je určitá
odpověď správná).
UŽITEČNÉ WEBOVÉ STRÁNKY PRO VÝUKU ANGLICKÉHO JAZYKA A PŘÍPRAVU KE ZKOUŠKÁM:
English for everybody — online procvičování rozdělené podle úrovně testů.
http://www.english-online.org.uk/exam.htm
International House World Organisation — Placement test — slouží k rozřazení studentů podle
jazykové úrovně Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
http://www.ihworld.com/opt/
Exam English — Tento web je pro studenty připravující se na anglické jazykové zkoušky. Stránky
obsahují Online Practice testy k nejvýznamnějším mezinárodním ESL / EFL zkouškám.
http://www.examenglish.com/IELTS/
Angličtina Online — zajímavé weby, přípravné materiály k jazykovým zkouškám z angličtiny, studijní materiály, testy zdrama.
http://www.anglictina-on-line.cz/
Přejeme mnoho úspěchů v přípravě kandidátů
mezinárodních zkoušek!
Language info — vše o jazykových zkouškách a mezinárodních jazykových certifikátech.
http://www.jazykovezkousky.cz
Bridge-online — příloha časopisu Bridge věnovaná jazykovým zkouškám.
http://www.bridge-online.cz/studenti/testy-pet-fce-a-toefl
The Grammar Aquarium — vysvětlení a on-line procvičování většiny gramatických jevů.
http://perso.wanadoo.es/autoenglish/freeexercises.htm
iTESTS — interaktivní procvičování Anglického jazyka pro potřeby zkoušek.
http://www.itests.com/
World English — jazykové aktivity, cvičení a testy.
http://world-english.org/

Podobné dokumenty

Volitelné předměty - budoucí 7. ročník

Volitelné předměty - budoucí 7. ročník • KAJ - Konverzace v anglickém jazyce - předmět je určen dětem jazykově nadaným, poskytne jim rozšíření slovní zásoby, pohotovost v komunikaci a uplatnění vědomostí v každodenních situacích. Předpo...

Více

Metodická příručka

Metodická příručka komunikace s  klienty, věnujeme v  první kapitole pozornost komunikačním dovednostem. Samozřejmě, znalost pravidel úspěšné komunikace je jen dílčí krok ke  konečnému úspěchu a  rozhodně nenahradí d...

Více

Přehled gymnázií z Pardubického kraje

Přehled gymnázií z Pardubického kraje Přehled gymnázií z Pardubického kraje (aktuální stav k 30. 4. 2011)

Více

zde

zde speciální pro obor tlumočnický Státní jazyková zkouška speciální pro obor překladatelský

Více