Náhrada maturitní zkoušky z cizího jazyka

Transkript

Náhrada maturitní zkoušky z cizího jazyka
Náhrada maturitní zkoušky z cizího jazyka
V souladu s lánkem II bodem 2 vyhlášky . 214/2015 Sb. je možno nahradit
jednu povinnou a jednu nepovinnou zkoušku z cizího jazyka v profilové ásti
maturitní zkoušky standardizovanou zkouškou dokládající jazykové znalosti
žáka na úrovni B1 nebo vyšší podle Spole ného evropského referen ního rámce
(SERR) pro jazyky.
Pro jarní a podzimní zkušební období kalendá ního roku 2016 ur uji jako
možnou náhradu výše zmín ných zkoušek následující standardizované zkoušky:
Úrove
dle
SERR
Cizí jazyk/Název zkoušky
AJ, NJ, FJ, RJ
B2
C1
Státní jazyková zkouška základní
Státní jazyková zkouška všeobecná
Anglický jazyk
B1
B1
B1
B1
Cambridge English: Preliminary for Schools (PET for Schools)
Cambridge English: Preliminary (PET)
Cambridge English: Business Preliminary (BEC Preliminary)
Cambridge English Certificate s celkovým skóre mezi 140 až
159
B2
Cambridge English:First for Schools (PFCE for Schools)
B2
Cambridge English:First (FCE)
B2
Cambridge English: Business Vantage (BEC Vantage)
B2
Cambridge English Certificate s celkovým skóre mezi 160 až
179
C1
Cambridge English: Advanced (CAE)
C1
Cambridge English: Business Higher (BEC Higher)
C1
Cambridge English Certificate s celkovým skóre mezi 180 až
199
C2
Cambridge English: Proficiency (CPE)
A2 – B1 telc English A2 – B1 (duální zkouška, na certifikátu musí být
B1 – B2
B2 – C1
B1
B2
B1
B2
C1
C2
B1
B2
C1
C2
B1
B2
C1
C2
B1, B2
B1, B2
B1, B2
B1, B2
C1
C1
C1
B1, B2
B1, B2
uvedeno výsledné hodnocení B1)
telc English B1 – B2 (duální zkouška)
telc English B2 – C1 University (duální zkouška)
telc English B1
telc English B2
telc English B1 Business
telc English B2 Business
telc English C1
telc English C2
IELTS General Training stupe 3,5 – 4,5
IELTS General Training stupe 5,0 – 6,0
IELTS General Training stupe 6,5 – 7,0
IELTS General Training stupe 7,5+
IELTS Academic stupe 3,5 – 4,5
IELTS Academic stupe 5,0 – 6,0
IELTS Academic stupe 6,5 – 7,0
IELTS Academic stupe 7,5+
TOEFL iBT®: 57 – 86 (B1); 87 – 109 (B2)
TOEFL® iTP: 460 – 542 (B1); 543 – 626 (B2)
TOEFL®Junior™ (Standard): 745 – 835 (B1);850 – 900(B2)
TOEFL ®Junior™ (Comprehensive): 322 – 337(B1);341 –
352(B2)
Listening Comprehension: 150 -156(B1);157-160(B2)
Reading Comprehension: 151 – 156(B1), 157 – 160(B2)
Speaking: 11- 13(B1);14 – 16(B2)
Writing:10 – 12(B1); 13 – 16(B2)
TOEIC ® Listening and Reading Test: 945 – 990 (C1)
(pro prokázání všech jazykových dovedností je t eba
edložit i níže uvedený certifikát)
TOEIC ® Speaking and Writing test: 400 (C1)
TOEFL iBT®: 110 – 120 (C1)
TOEIC ® Listening and Reading Test:550 – 780 (B1); 785 – 940
(B2) – znalost všech jazykových dovedností se dokládá i níže
uvedeným certifikátem
TOEIC ®Speaking and Writing Test: 240 – 300(B1); 310 – 390
B1
B1
B2
C1
C2
(B2)
TOEIC Bridge™: 170 – 180 (B1)
Pearson Tests of English General (Level 2)
Pearson Tests of English General (Level 3)
Pearson Tests of English General (Level 4)
Pearson Tests of English General (Level 5)
mecký jazyk
B1
B2
C1
C2
B1
B1
B2
C1
C2
B1, B2
C1
B1
B2
B1
B2
C1
C1
C2
ÖSD Zertifikat B1
ÖSD Zertifikat B2
ÖSD Zertifikat C1
ÖSD Zertifikat C2
ÖSD B1 Zertifikat/Jugendliche
Goethe – Zertifikat B1
Goethe – Zertifikat B2
Goethe – Zertifikat C1
Goethe – Zertifikat C2: GDS
GFB – German for Business (Level 2, 3)
GFB – German for Business (Level 4)
telc Deutsch B1
telc Deutsch B2
telc Deutsch B1 + Beruf
telc Deutsch B2 + Beruf
telc Deutsch C1
telc Deutsch C1 Hochschule
telc Deutsch C2
Francouzský jazyk
B1
B2
C1
C2
DELF - Diplôme d´Etudes en Langue Française B1
(Toutes sessions confondues)
DELF - Diplôme d´Etudes en Langue Française B2
(Toutes sessions confondues)
DALF - Diplôme Approfondi de Langue Française C1
DALF - Diplôme Approfondi de Langue Française C1
B1
B2
B1
B2
B1
B2
B1
DELFPro - Diplôme d´Etudes en Langue Française B1 option
professionnelle
DELFPro - Diplôme d´Etudes en Langue Française B2 option
professionnelle
TCF – Test de connaissance du français (de 300 à 399 points)
TCF – Test de connaissance du français (de 400 à 499 points)
telc Français B1
telc Français B2
telc Français B1 pour la Profession
Ruský jazyk
B1
:
B2
:
C1
:
C2
:
B1
1(
B2
2(
C1
3(
C2
4(
B1
1(
)
.
.
)
.
.
)
.
.
)
.
.
)
.
.
Žák musí podat písemnou žádost editeli školy do 31. b ezna pro jarní zkušební
období a do 30. ervna pro podzimní zkušební období. Sou ástí žádosti je
ov ená kopie dokladu o úsp šném vykonání n které z výše uvedených
standardizovaných zkoušek. Na maturitním vysv ení bude mít žák jako
stupe prosp chu uvedeno „nahrazeno“ a zkouška nebude sou ástí celkového
hodnocení.
9. 10. 2015
Mgr. Miloslav Skuhravý v. r.
editel školy

Podobné dokumenty

rozvrh 2. semestr

rozvrh 2. semestr Rozvrh hodin pro 2. semestr 2014/2015 Montréal

Více

Informace MŠMT

Informace MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 19a vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 21...

Více

Plán práce na měsíc prosinec 2007

Plán práce na měsíc prosinec 2007 Plán práce na měsíc duben 2015

Více

Informace MŠMT o zkouškách určených k nahrazování zkoušek z

Informace MŠMT o zkouškách určených k nahrazování zkoušek z Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s čl. II bodem 2 vyhlášky č. 214/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních š...

Více

Mimořádné jednorázové stipendium - Kabinet cizích jazyků

Mimořádné jednorázové stipendium - Kabinet cizích jazyků Přehled vybraných mezinárodně uznávaných jazykových zkoušek, na které se vztahuje mimořádné stipendium, je uveden na další straně.

Více