návod na použití

Komentáře

Transkript

návod na použití
NÁVOD NA POUŽITÍ
ANTIRADAR
základnÍ popis
Přední senzor
(radarový, laserový)
Zadní senzor
(laserový)
12V DC
Napájení
Reproduktor
Kontrolní tlačítko
Zapnutí
Hlasitost
Vypnutí
Ztišení
Režim
- otočte doprava
- nastavte otočením
- otočte doleva
- zmáčkněte během poplachu
- zmáčkněte a podržte zmáčknuté tlačítko pro změnu režimu
Zadní senzor
(radarový)
Lokalizátor radarů
Otočný ovladač
Nastavení úrovně, na kterou se sníží
hlasitost poplachu po zmáčknutí
kontrolního tlačítka
Intenzita signálu
Počet zachycených signálů / Režim
Prázdný
2
- vypnuté napájení
- All-Bogeys režim
- Logic režim
- Advanced-Logic režim
- EURO režim
- zachycený 1 signál
- zachycených víc signálů
- laserový signál
- falešný poplach
Radar vpredu
Radar zboku
Radar vzadu
Jednotlivé šipky označují směr odkud je radarový
signál zachycený.
V případě zachycení vícerých signálů bude
nejsilnější signál zvýrazněný blikající šipkou.
Pásmo, ve kterém je signál zachycen
V případě zachycení vícerých signálů bude blikat
pásmo s nejsilnějším signálem
vlastnostI
Valentine One je vlajková loď mezi přenosnými detektory. Vysokou citlivost ve všech
pásmech používaných radary RAMER-7, 7M a AD 9 v České republice i na Slovensku uvítáte
hlavně při jízdě na dálnici, kde je obvykle těžké zaznamenat odrazy radarového paprsku.
Detekce přítomnosti radaru je až na vzdálenost 1 km. Jako jediný detektor na trhu má
2 mikrovlnné antény (přední a zadní), což umožňuje přesnou lokalizaci místa měření.
Detektor je dodáván přednastavený pro použití v ČR a SR.
Detekce nejčasteji používaných radarů na světě
- Radarový signál (Pásma: X, K, Ka, Ku + zobrazení intenzity signálu)
- Laserový signál
EURO režim
Detekce radarů RAMER používaných policií ČR a SR.
LaserEye
360° detekce laserových signálů
Zvukové upozornění při poplachu
Upozornění tónem s nastavitelnou hlasitostí
Zobrazeni počtu zachycených signálů
Číselný LED displej
Směrový indikátor radarů
Zobrazení směru odkud je vykonáváno měření
Režim Logic a Advanced logic
Automatické potlačení falešných signálů
Manuální ztišení upozornění
Ztišení zvukových upozornění na přednastavenou úroveň zmáčknutím tlačítka
Jednoduchá obsluha
Detektor Valentine 1 byl navržen tak, aby jeho ovládání bylo jednoduché a intuitivní
Upevnění
Možnost okamžité demontáže z držáku.
3
montáž
Před instalací si pozorně přečtěte instrukce a doporučení uvedené v návodu. Zařízení musí
být nainstalované a používané v souladu s tímto návodem.
Zařízení je určené pro montáž do všech osobních motorových vozidel s
12-voltovým elektrickým systémem a čelním sklem, které nebrání příjímání radarového
signálu (pokovené čelní sklo).
Zařízení musí být připojené na 12V a ukostřené záporným pólem.
Výrobce ani prodejce nezodpovídají za případné škody vyplývající z nesprávné instalace,
používání, provozování či ovládání výrobku odlišně od návodu na používání.
Neodborným zásahem do zařízení nebo jeho úpravou hrozí riziko poškození samotného
zařízení nebo elektrické sítě automobilu a ztráta záruky.
Montáž na přední sklo
1. Připevněte sponu s gumovými
úchytkami na V1
2. Přitlačte držák k přednímu
sklu
3. Ohněte držák do
požadovaného úhlu
4. Připojte napajecí konektor
Antiradar umístěte tak, aby jeho radarovému a laserovému snímači nebránilo nic ve výhledu
(laserový snímač snímá i směrem dozadu).
Správným umístěním antiradaru minimalizujete počet falešných poplachů.
Radarový signál mohou blokovat :
• kovové předměty (stěrače)
• antény a přijímače (včetně GPS)
• pokovené přední sklo nebo jeho části (např. Audi A8, BMW X5, Opel Zafira a některé vozidla od výrobců: Renault, Peugeot, Citroen, Mercedes)
4
Přímé připojení na elektroinstalaci vozidla
V balení V1 je přiložený adaptér, který slouží na připojení detektoru
přímo na elektroinstalaci vozidla (není potřebné používat
adaptér do zapalovače). Doporučujeme odbornou montáž
autoelektrikáře.
1. Najděte vodič, na kterém je +12V po nastartování
2. Nasuňte konektor na tento vodič a zmáčkněte kleštěmi
3. Zasuňte červený vodič do konektoru
4. Černý vodič připojte na kostru vozidla
5. Zapojte napájecí kabel z V1 do zásuvky na adaptéru (Main Unit).
Výměna pojistek
Pojistku najdete v pouzdře na červeném vodiči vedoucím z adaptéru. Používejte pojistku 1A
5mm x 20mm.
UPOZORNĚNÍ
• Detektor zapínejte až po nastartování motoru. Přerušení úvodní testovací sekvence
proudovými nárazy může poškodit řídící procesor ! ! !
• Nenechávejte detektor trvale na přímém slunci v nevětraném vozidle.
• Do jednoho vozidla neumísťujte dva antiradary (pro zlepšení detekce)! Dvě zařízení
na detekci radarů se mohou vzájěmně ovlivňovat a úplně znemožnit detekci.
• Oprávněná reklamace vzniká jen v případě, pokud se dokáže výrobní vada, resp.
nefunkčnost zařízení z důvodu výrobní vady.
• Výrobce uznává reklamaci jen v originálním balení, proto Vás žádáme, aby jste si
krabici uschovali. Pokud je potřebné odeslat zařízení výrobci, časový limit opravy
není ovlivnitelný dovozcem.
5
Detekce
Radarový signál
Na měření radarovým signálem v Čechách a na Slovensku policie používá radar typu
RAMER 7 a AD9. Pracovní pásma těchto radarů jsou Ka 34,00 a 34,3 (+/- 100MHz). Podle
technické specifikace je jeho přesnost do rychlosti 100km/h + - 3km a při rychlosti nad 100km
+ - 3%. Přístrojové tachometry vozidel mají možnou odchylku do +10% skutečné rychlosti
vozidla.
Na provoz v Čechách a na Slovensku doporučujeme ponechat zapnutý režim
EURO, pro maximální eliminování falešných poplachů.
Laserové měření
Na měření laserovými měřiči používá městská policie v Čechách a na Slovensku zařízení LIDAR
(ProLaser III). Měření rychlosti se uskutečňuje pomocí odraženého laserového paprsku. Laser
pracuje v infračervené části spektra, proto je pro lidské oko neviditelný. Paprsek se odráží od
cíle a je zpětně zachycený optikou přístroje. Z jeho zpoždění zařízení vypočítá vzdálenost a
rychlost cíle. Teoretický dosah Lidarů je více než 1 km, ale optimální pracovní režim zařízení
je mezi 50 a 200m. Samotné vysílání laserového signálu je velmi krátké a proto jsou laserové
měřiče rychlosti hůře zjistitelné než klasické radary.
Detektor Valentine dokáže zachytit signál odražený z jiného vozidla, které je měřené. Pokud je
však vozidel na cestě málo, k varování může dojít až při měření rychlosti Vašeho vozidla.
VG2 signál
Zařízení VG-2 slouží na detekci antiradarů ve vozidle. Antiradar Valentine 1 nevysílá signály,
které by byli zjistitelné tímto systémem.
Radarový signál v režimu Pop
Antiradar dokáže zachytit radarový signál v režimu Pop (impulzní měření v pásmech K a Ka).
Dosah radaru v tomto režimu je 50% oproti měření v normálním režimu. Samotné měření je
však velmi krátké a antiradar na něj může upozornit až v momentě měření Vašeho vozidla.
Měření timto způsobem se používá výhradně v USA.
Falešný poplach
Falešný radarový poplach mohou způsobovat:
v X pásmu: automatické dveře supermarketů
v K pásmu: automatické dveře supermarketů, čerpacích stanic, nekvalitní detektory radarů
v Ka pásmu: neidentifikovatelné zdroje rušení, mikrovlnný šum
Falešný laserový poplach mohou způsobovat:
červené neonové reklamy, elektrický systém některých vozidel (LCD displej), adaptivní tempomat
6
Lokalizátor radarů
Valentine má 2 mikrovlnné antény a 2 laserové senzory, což umožňuje přesnou lokalizaci
místa měření.
Pozn.: Radar nemůže měřit vaši rychlost ze stran!
Obyčejný detektor
(detekce jedním směrem)
Valentine One
(360°detekce)
Počet zachycených radarů
Valentine dokáže zaměřit víc signálů naráz.
Tato funkce vám pomůže odhalit skutečný radar mezi falešnými poplachy, které způsobují
např. automatické dveře.
Obyčejný detektor spustí
stejný poplach pro 1
nebo víc signálů
Valentine One
zobrazí počet
zachycených signálů
7
obsluha
Kontrolní tlačítko
Otočný ovladač
Zapnutí / Vypnutí
Otočením kontolního tlačítka doprava zapnete přístroj. Otočením doleva ho vypnete. Po
spuštění displej zobrazí aktuálně nastavený režim (All Bogeys, Logic, Advanced-Logic, Euro).
Nastavení hlasitosti a ztišení poplachu
Valentine One má dva ovladače hlasitosti. Otočné tlačítko, kterým si nastavíte hlasitost
upozornění při poplachu a malý otočný ovladač, pomocí kterého si nastavíte sníženou hlasitost (ta se aktivuje zmáčknutím tlačítka při poplachu).
Zvukové upozornění
Při zachycení radarového signálu se spustí zvuková výstraha, které intenzita se zvyšuje
přibližováním se ke zdroji signálu. Spolu se zvukovou signalizací se zvyšuje i indikace sily
signálu na displeji
Počítačové režimy (All Bogeys, Logic, Advanced-Logic)
Pro změnu režimu zmáčkněte kontrolní tlačítko na 1 vteřinu.
Pokud máte nastavený režim Euro (programování str. 9), ostatní počítačové režimy jsou
automaticky zapnuté, proto není možné je nastavovat. Nasledující nastavení využijete pouze
pokud budete mít režim Euro vypnutý.
All Bogeys
R
Logic
L
Advanced-Logic L
Poznámka:
- všechny zachycené signály jsou hlášené
- signál v pásmu X, který detektor vyhodnotí jako falešný, bude
hlášený ztišeným zvukovým upozorněním
- signál v pásmu X, který detektor vyhodnotí jako falešný, nebude hlášený vůbec
Policie v ČR a SR pásmo X nepoužívá, proto doporučujeme používat
pouze režim EURO. (programování str. 9)
Rychle zapnutí / vypnutí detekce v pásmu K
V režimu EURO můžete zapínat a vypínat detekci v pásmu K zmáčknutím kontrolního tlačítka
na 3 sec. Aktuální nastavení je zobrazené na displeji:
U
u
- Detekce v pásmu K zapnutá
- Detekce v pásmu K vypnutá
Poznámka:
8
Policie v ČR a SR pásmo K nepoužívá.
PROGRAMOVáNí
1. Detektor připojte na 12V, ale nezapínejte
2. Zmáčkněte kontrolní tlačítko a zmáčknuté ho otočte doprava tak, aby jste přístroj zapnuli.
Tlačítko držte zmáčknuté dokud se nerozsvítí všechny LED kontrolky.
3. Zmáčknutím kontrolního tlačítka zobrazíte verzi firmwaru (např. 3.863)
4. Dalším zmáčknutím tlačítka spustíte programování
5. V programovacím menu se pohybujete krátkým mačkáním tlačítka a nastavení
jednotlivých funkcí změníte dlouhým zmáčknutím tlačítka. Aktuální nastavení je zobra
zené pomocí šipek
Displej
Funkce
Detekce v pásmu X
1
(10.525 GHz ± 25MHz )
Šipka
popis
zapnutá
vypnutá
Detekce v pásmu K
2
24.150 GHz ± 100MHz
Detekce v pásmu Ka
3
34.700 GHz ± 1300MHz
(nastavení pro ČR a SR)
zapnutá
vypnutá
(nastavení pro ČR a SR)
zapnutá
(nastavení pro ČR a SR)
vypnutá
Detekce laserového signálu
zapnutá
(nastavení pro ČR a SR)
4
vypnutá
Odezva v pásmu Ka
normálna
(výrobní nastavení)
5
zvýšená
Filtrování v pásmu Ka
6
(Filtrování falešných signálů v pásmu Ka)
zapnuté
(výrobní nastavení)
vypnuté
Funkce b, C, d, E, F, G
zapnuté
(nastavení pro ČR a SR)
7
vypnuté
8
Vypnutí poplachu
zmáčknutím
kontrolního tlačítka
ztišení poplachu na nastavenou úroveň
(výrobní nast.)
úplné vypnutí poplachu
9
Displej Funkce
Hlasitost ztišení poplachu
A
Šipka
popis
nastavení otočným ovladačem
(výrobní nast.)
nastavení kontrolním tlačítkem
Automatické ztišení poplachu v
pásmu K na:
(Nastavení času dosáhnete kombinací
nastavení funkcí b, C, d)
10 vteřin
(výrobní nast.)
30 vteřin
20 vteřin
15 vteřin
b,C,d
7 vteřin
5 vteřin
4 vteřiny
3 vteřiny
E
F
G
Zrušení automatického ztišení
poplachu (funkce b,C,d) v
případě, že signál dosáhne
úrovně 4
Zrušení automatického ztišení
poplachu (funkce b,C,d) v
případě, že signál dosáhne
úrovně 6
Automatické ztišení poplachu v
pásmu K pokud je signál zachycený zezadu
Detekce v pásmu Ku
13.450 GHz ± 50MHz)
zapnuté
(výrobní nast.)
vypnuté
zapnuté
(výrobní nast.)
vypnuté
vypnuté
(výrobní nast.)
zapnuté
vypnutá
(nastavení pro ČR a SR)
H
zapnutá
Detekce radarů v režimu POP
zapnutá
J
vypnutá
EURO režim
(nastavení pro ČR a SR)
vypnutý
u
zapnutý
10
(nastavení pro ČR a SR)
RADARY V EvRoPě
Stát
Pásmo X
Anglie
Belgie
Pásmo Ku Pásmo K
Ku 13,45
X 9.41
X 10.525
Dánsko
Francie
X
X
9.9
10.6
Pásmo Ka Laser
K 24,150
K 24,125
Ka 34,36
K 24,125
Ka 34,36
K 24,125
Holandsko
K 24,100
K 24,125
Ka 34,36
ProLaserIII
LTI 20-20
Chorvatsko
X
K
Ka
Itálie
X 10.525
K 24,150
Ka 34,36
K 24,125
Ka 34,30
K 24,125
Ka 34,36
X 10.525
K 24,125
Ka 34,00
Ka 34,30
X
K 24,125
Ka 34,36
K 24,125
Ka 34,00 a 34,30
Ka 34,36
Lidar
K 24,150
Ka 34,36
Ka 35,50
LTI 20-20
K 24,150
Ka 34,36
Lidar
Maďarsko
Ku 13,45
Německo
Polsko
ProLaserIII
Portugalsko
Rakousko
9.9
Slovinsko
Španělsko
Švýcarsko
Ku 13,45
Tento seznam je jen informativní a nemusí být aktuální!
Upozornění: Ve většině evropských zemí je používání detektorů zakázané!
Výrobce ani prodejce neručí za jakékoli škody vzniklé přímou nebo nepřímou souvislostí s
používáním radarového detektoru Valentine 1 kdekoli na světě!
11
Technická specifikace
Pásmo
Frekvence
Pásmo X
10,525
± 0,025
GHz
Pásmo K
24,150
± 0,100
GHz
Pásmo Ka
34,700
± 1,300
GHz
Pásmo Ku
13,450
± 0,050
GHz
Laser
904nm
Napájení:
11,00 - 16,00 V (225mA
Odebraný proud:
225mA (v normálním stavu)
425mA (při planém poplachu)
Teplotní rozmezí:
-20°C až +70°C (zapnutý)
-30°C až +80°C (vypnutý)
12

Podobné dokumenty

Prospekt Lidar ProLaser III

Prospekt Lidar ProLaser III Dokumentační zařízení Zařízení PL-DOK I. se skládá z miniaturního řídícího počítače PC doplněného upraveným fotografickým přístrojem Olympus C-750. Operátor zadá pomocí klávesnice rychlostní limity...

Více

ANTIRADAR VALENTINE ONE PEVNÁ SADA

ANTIRADAR VALENTINE ONE PEVNÁ SADA krátkém stisknutí budou postupně zobrazována čísla, po jejichž složení se dozvíte verzi firmwaru (3.872). Dalším krátkým stisknutím vstoupíte do režimu programování na displeji svítí jednička a vpr...

Více

Zde - k622 - analýza dopravních nehod

Zde - k622 - analýza dopravních nehod 2. Historie měření rychlosti vozidel Na celém světě se již od vynálezu prvních dopravních prostředků začalo přemýšlet o omezování jejich rychlosti. Lidé si začali uvědomovat nebezpečnost těchto pro...

Více