Návod na obsluhu BERNINA aurora 430 BERNINA aurora 440 QE

Transkript

Návod na obsluhu BERNINA aurora 430 BERNINA aurora 440 QE
Návod na obsluhu
Cz
BERNINA aurora 430
BERNINA aurora 440 QE
Vážený majiteli šicího stroje «Aurora»
S novými modely řady 430/440 přináší BERNINA na trh novou
generaci šicích strojů střední třídy a pokračuje v dlouhodobé úspěšné
tradici výroby kvalitních a moderních strojů.
Vážený zákazníku BERNINY, tyto modely jsou jedinečné tím, že mimo
funkce šicího stroje nabízejí i možnost připojit vyšívací modul.
Modely Aurora 430 a 440 QE jsou navrženy tak, aby Vám poskytly
co největší komfort při šití. Zároveň Vám dávají možnost vstoupit do
světa kreativity a rozšířit Váš šicí stroj o funkce vyšívání
prostřednictvím vyšívacího modulu a Vašeho PC počítače. Stačí si u
Vašeho BERNINA prodejce doobjednat vyšívací modul s příslušným
programovým vybavením, spustit zoubky podávače a můžete vyšívat.
Model Aurora 440QE nabízí jako standardní výbavu novou revoluční
patku BSR, která má v sobě zabudovaný senzor na snímání pohybu
látky. Tato patka podstatně ulehčuje šití bez použití podávače. Díky
ní budou stehy pravidelnější a rovnoměrnější.
Patka, která se doposud používala jen na průmyslových strojích, se
díky BERNINĚ, nyní dostala i do vybavení domácích šicích strojů.
H.P. Ueltschi
Prezident
BERNINA Sewing Machine Manufacturers
BERNINA
CH - 8266 Steckborn
www.bernina.com
2
Bezpečnostní informace
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE !
Při používání elektrického zařízení je nevyhnutelné dodržovat následující
bezpečnostní opatření:
Před použitím tohoto šicího stroje si přečtěte všechny pokyny.
Jestliže přístroj nepoužíváte, vždy vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.
NEBEZPEČENSTVÍ
Pro ochranu proti úrazu před elektrickým
proudem:
1. Pokud je stroj připojený k elektrické síti,
nikdy ho nenechávejte bez dozoru.
2. Po ukončení práce se strojem nebo před
jeho čistěním vždy vytáhněte zástrčku ze
síťové zásuvky.
UPOZORNĚNÍ
Pro ochranu před požárem, zásahem
elektrickým proudem anebo poraněním osob:
1. Nedovolte, aby se stroj používal jako
hračka. Pokud je nutné používat šicí stroj v
blízkosti dětí, je nutná zvýšená opatrnost.
2. Používejte šicí stroj jen pro ten účel, ke
kterému je určený podle tohoto
návodu.Používejte náhradní díly
doporučené výrobcem, a to podle návodu.
3. Nikdy nepracujte s tímto šicím strojem,
pokud:
- má poškozený kabel nebo zástrčku
- nepracuje správně
- spadl nebo byl poškozený
- případně spadl do vody.
Přineste šicí stroj k nejbližšímu prodejci
BERNINA nebo k příslušnému odborníkovi, aby
ho zkontrolovali nebo opravili.
4. Nikdy nepracujte se strojem, jestliže je
ucpaný některý z větracích otvorů. Dbejte
na to, aby se ve větracích otvorech šicího
stroje a nožního ovládače neudržovaly
chuchvalce prachu, nečistoty anebo zbytky
látek.
5. Nepřibližujte se prsty k pohybujícím se
částem šicího stroje.Zvlášť buďte opatrní v
okolí jehly.
6. Vždy používejte originální stehovou desku
BERNINA. Nevhodná deska může zapříčinit
zlomení jehly.
7. Nepoužívejte ohnuté jehly.
8. Po dobu šití látku netahejte ani
neposouvejte dopředu. To by mohlo
zapříčinit ohnutí nebo zlomení jehly.
9. Jestliže chcete v okolí jehly něco dělat,
například navléct nit, vyměnit jehlu,
vyměnit patku a podobně, vypněte šicí
stroj, poloha “0” (vypnuté).
10. Při údržbových pracích, které jsou uvedené
v příručce, jako je výměna žárovky atd.,
vždy vytáhněte zástrčku šicího stroje ze
zásuvky.
11. Nevkládejte nikdy do žádného otvoru
předměty.
12. Nepoužívejte stroj nikdy pod širým nebem.
13. Nikdy nepoužívejte stroj na místech, kde
se používají aerosolové přípravky, ani kde
se manipuluje s kyslíkem.
14. Při vypínání stroje uveďte hlavní vypínač
stroje do polohy “0” (vypnuté) a potom
vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
15. Nevytahujte stroj ze zásuvky taháním za
kabel. Pokud chcete vytáhnout kabel ze
zásuvky, chyťte ho za zástrčku.
16. Výrobce neodpovídá za škody, vzniklé
nesprávným používáním šicího stroje.
17. Stroj je chráněný dvojitou izolací. Při
výměně používejte pouze originální díly.
Použijte pouze originální náhradní
náhradní díly. Sledujte instrukce pro servis
strojů, chráněných dvojitou izolací.
18. Za žádných okolností by šicí počítač neměl
zůstat při použití vyšívacího modulu bez
dozoru.
ÚDRŽBA ZAŘÍZENÍ S
DVOJITOU IZOLACÍ
Ochrana před úrazem elektrickým proudem je
realizovaná dvojitou izolací. Zařízení se nesmí
uzemňovat. Údržba zařízení s dvojitou izolací
vyžaduje maximální péči a vědomosti ohledně
systému. Může ji provádět pouze kvalifikovaný
servisní personál. Náhradní díly pro výrobek s
dvojitou izolací musí být identické s díly
zařízení. Zařízení s dvojitou izolací je označené
symbolem
Šicí stroj je určený pouze pro domácí použití.
Ochrana životního
prostředí
BERNINA je zastáncem ochrany životního
prostředí. Zvyšuje přijatelnost našich produktů
pro životní prostředí tím, že soustavně
vylepšuje jejich design a technologii jejich
výroby.
Pokud tento výrobek již nepotřebujete,
odstraňte ho podle státem vydaných nařízení,
způsobem vhodným pro ochranu Vašeho
životního prostředí.Nevyhazujte ho do
odpadu. V případě pochybností kontaktujte
svého prodejce.
Obsah
ŠICÍ POČÍTAČ
4 - 18
Příslušenství
Detaily Aurora 430 / 440 QE
Příprava stroje na šití
Napětí nitě
Důležité informace o nitích a jehlách
Stehová deska, podávač a podávaní látky
Přítlak šicí patky, jemné doladění stehů
4-5
6-7
8-12
13
14-15
16-17
18
Čistění / řešení problémů
51-52
Display
19 - 24
Display
Tlačítka funkcí
Paměť
19
20-21
22-24
Použití
25 - 50
Šicí patky a jejich použití
Výběr stehů 430 / 440 QE
Využití užitkových, quiltovacích a ozdobných stehů
Důležité informace o knoflíkových dírkách
Použití knoflíkových dírek / oček/, našívání knoflíků
25
26-27
28-41
42
43-50
Vyšívání
53 - 78
Popis
Příslušenství
Příprava stroje
Informace důležité pro vyšívání
Požadavky pro vykonávání vyšívání
Software - Editor Lite
Software - EC on PC
Megarám
Přehled stehů
53
54-55
56-61
61-63
64
64-65
66-72
73-74
75-76
Index
77 - 78
Použité značky
Doplňkové informace!
Tipy a rady!
!
Čtěte bezpečnostní instrukce!
Riziko úrazu!
Pozor!
Velmi důležité
Možnost poškození
27
28
stroje!Další informace
k Další informace k
tématu najdete na
příslušných stránkách
návodu.
3
4
Příslušenství
Příslušenství
Měkký kryt s kapsou
• chrání před prachem a špínou
• chrání při transportu
• má kapsy na příslušenství
Příslušenství
• nožní ovládač
• návod k obsluze
• síťový kabel
• záruční list
• systém volných rukou -kolenní páka
• nasuvný stolek
• klouzavý vodič hran na stolku
• prezentační CD-ROM
Se strojem jsou dodávány také
kryt a box na příslušenství. Pokud
stroj nepoužíváte, měli byste ho
chránit uložením do krytu.Do
krytu je možné uložit také nožní
ovládač, síťový kabel a manuál.
Box na příslušenství
Postavení kazety s příslušenstvím
• obě otočné nožičky vyklopíme tak, aby
zaklaply
• kazetu můžeme postavit na rovnou plochu
E
D
F
H
G
B
C
Uložení příslušenství
Standardní příslušenství se nachází v
plastovém sáčku. Kazeta je standardně
vybavená malou a velkou zásuvkou (B a C),
jakož i zásuvkami na cívky D a na patky E.
(Další zásuvky si můžete objednat jako zvláštní
příslušenství.)
• niťové cívky se dají zasunout do přihrádek
pro ně určených
• cívku vyndáme lehkým stlačením
držáku F
• patky věšíme do držáků E
• jehly uložíme do speciální přihrádky G
Upevnění kazety s příslušenstvím na stroj
• dvířka na kazetě zavřeme
• otočné nožičky sklopíme.
• Kazetu upevníme na šicí stroj(západky
musí zaklapnout),páčku zdvihu patky
zasuneme do otvoru H.
A
Demontáž kazety
• zlehka zatlačte v bodu A na vrchu kazety
• tahejte dozadu.
Pozor:
patku nejdříve spustíme!
5
Příslušenství
Šicí patky
1
Patka pro zpětné šití
Praktické a dekorační
stehy
2**
Overloková patka
overlokové obruby,
prošívání okrajů obrub
3A
Automat knoflíkové
dírky
Knoflíkové dírky na
rovných látkách
Látací program
4
Patka na zip
šití zipů
5
Patka na slepý steh
neviditelné obruby
Okrajové šití
9
Patka na látání
Používá se při
spuštěných zoubkách
podávače, pro látání,
monogramy a ruční
vyšívání.
20*
Otevřená vyšívací
patka
Vyšívání, aplikace
obruby se saténovým
stehem, monogramy
37*
Patchwork patka
1/4” / 6 mm
Na patchwork šířky
1/4” nebo 1/8” (6 mm/
3mm)
42*
BSR patka
šití rovným stehem
bez použití podávače
(quilting)
7
5
3
6
4
11
10
8
1
2
9
12
Standardní příslušenství
1 čtyři cívky spodní nitě
(jedna v cívkovém pouzdře)
2 výběr z jehel 130/705 H
3 páráček / rozřezávač knoflíkové.dírky
4 malý šroubováček
5 torxový šroubováček
6 štětec na prach
7 vatovací pravítko
8 pěnový talířek
9 stehová karta
10 nástroj na výškové vyrovnání
11 tři misky pro cívku
12 olejnička**
* není v příslušenství pro Aurora 430
**příslušenství se může lišit podle země
prodeje
50*
Patka s horním
posunem látky
Pro látky kluzké anebo
lepivé a pro quilting
6 Detaily
Detaily stroje Aurora 440 QE/ 430
Čelní pohled
12
13
11
17
10
25
18
24
9
26
27
28
14
19
20
23
22
15
16
21
29
30
31
7
8
6
5
3
2
4
1
32
Zadní pohled
33
35
34
36
37
Detaily
Boční pohled (hlavová čast stroje)
39
38
40
43
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Zaklápěcí kryt
Stehová deska
Upevnění pro speciální nástroje
Upevnění látacího rámu
Patka
Držák jehly s uchytávacím šroubkem
Vodič nitě
Navlékač jehly
Kryt niťové páky
Kanálek na vedení nitě
Niťová páka
Držák na stehovou desku
Zařízení navíječe nitě s vypínačem a ořezem
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Tlačítka volby stehu
clr/del- tlačítka mazání
Tlačítko #
Tlačítko pro šířku stehu
Tlačítko pro délku stehu
Mem (paměť)
Abeceda / Tlačítko listování vzorů
Vyvážení / Tlačítko BSR
Tlačítko zabezpečovacího programu
Tlačítko začátku vzoru
Display
Tlačítka pro polohu jehly
Zastavení jehly v horní / dolní poloze
42
41
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Zrcadlový obraz
Ruční “plyn”
Tlačítko Start / Stop
Konec vzoru
Tlačítko pro zapošití
Otvor pro kolení páku - FHS
Horizontální kolík nitě
Držadlo stroje
Zadní vodič nitě
CFL (zářivkové) osvětlení stroje
Upevnění pro nasouvací stolek
Napínač navíječe cívky
Ovládací kolečko napínače nitě
Ovládání přítlaku patky
Zvedač patky
Ořezávač nitě
Držák lupy
Ruční kolo
Hlavní vypínač zapnout/ vypnout
Kolík na horní nit (vertikální, otočný)
Připojení pro síťový kabel(«0»)
Připojení PC
Připojení vyšívacího modulu(volitelné
příslušenství)
50 Připojení nožního ovládače
51 Zanoření zoubkového podávače
45
44
46
48
47
49
50
51
boční pohled (od ručního kola)
7
8
Zapnutí šicího počítače
Hlavní vypínač / Napájecí kabel
Napájecí kabel
• A zasuňte do stroje
• B zasuňte do zásuvky
!
Dodržujte
bezpečnostní pokyny!
Kabel pro nožní ovládač
• C zasuňte do stroje
D
Hlavní vypínač (D)
1 Stroj je zapnutý
0 Stroj je vypnutý
A
C
Světlo se vypíná a zapíná současně s hlavním
vypínačem
B
Nožní ovládač
B
A
C
Nožní ovládač
• Čím více přitlačíte na nožní ovládač, tím
rychleji bude stroj šít
• Zatlačením paty ovládače můžete změnit
polohu jehly nahoru nebo dolů
Navíjení kabelu
• Naviňte kabel
• Konec kabelu zasuňte do otvoru A
Při šití
• Kabel odviňte do požadované délky a veďte
skrz B nebo C
Zářivkové osvětlení
Oproti klasické žárovce má CLF (zářivkové
osvětlení) lepší svítivost a delší životnost.
Upozornění:
Výměna nebo oprava CLF
(zářivkového osvětlení) může
být provedená POUZE ve
specializovaném servisu
BERNINA.
Zapnutí šicího počítače
Násuvný stolek
Nasuvný stolek
• .Nasouvací stolek slouží ke zvětšení pracovní
plochy
Nasunutí stolku
• Zdvihněte jehlu a šicí patku.
• Stolek zasouvejte stolek zasouvejte podél
volného ramene doprava dokud nezapadne
Pro odstranění
• Zdvihněte jehlu a šicí patku
• Abyste stolek posunuli doleva ze
stroje,jemně zapřete palec proti plášti stroje
a ukazovákem zatlačte doleva proti stolku
Doraz na hrany
• zprava nebo zleva nasuňte do vedení
• můžete nastavit postupně po celé délce
stolku
Důležité!
Jestliže nasouváte nebo
odstraňujete přídavný stolek,
vždy zdvihněte jehlu a šicí
patku!
Mírka
• Poloze jehly v středu odpovídá číslice «0»
Systém volných rukou (FHS) - kolenní páka
Slouží na zvedání a spouštění šicí patky
• páka pro zdvih a spuštění šicí patky je
ovládaná kolenem. Vaše ruce se mohou
věnovat vedení látky
• zatlačte kolenem doprava a uveďte páku
do činnosti
• šicí patka se zdvihne, současně se spustí
zoubky podávače
• zoubky podávače se zdvihnou při
následujícím stehu
Připojení kolenní páky Připojení kolenní
páky
• páku vložte do odpovídajícího otvoru.
Ovládat kolení páku byste měli být
schopni v normální sedící pozici
Pokud je to třeba, může být
páka nastavena v specializované
prodejně
9
10 Zapnutí šicího počítače
Navléknutí horní nitě
C
A
B
D
Nasaďte cívku s horní nití
• zdvihněte jehlu a šicí patku
• vypněte stroj, poloha «0» vypnuté
• nasaďte pěnový talířek
• cívku s nití umístěte na cívkový kolík tak,
aby se nit odvíjela ve směru hodinových
ručiček
• nasaďte vhodnou misku nitě
• průměr cívky nitě určuje velikost použité
misky. Mezi cívkou nitě a miskou nemá být
mezera
• veďte nit přes zadní vodič A
• potom do štěrbiny napínače horní nitě
E
• tahejte nit vpravo od krytu niťové páky k
bodu B
• nit táhněte vlevo od krytu niťové páky
nahoru do bodu C ve směru šipky a
umístěte ji do niťové páky
• Nit veďte dolů a skrz vodiče D a E
!
Ořezávač nitě
Ořez nitě na hlavové časti
• tahejte obě nitě zepředu dozadu přes ořez
nitě
• nitě se uvolní ihned po ušití prvého stehu
Podívejte se na bezpečnostní
předpisy!
Zapnutí šicího počítače
Navlékač jehly
A
B
Navlečení háčku
• zdvihněte jehlu
• spusťte šicí patku
• páčku A zatlačte dolů a současně veďte niť
okolo háčku B cestou k jehle
Nit vpředu před jehlou
• vložte nit zepředu do vodiče tak, aby se
zachytila do háčku
Uvolnění páčky a nitě
• uvolněte páčku A a nit
• smyčku nitě tahejte skrz očko jehly, dokud
její konec neprotáhnete skrz jehlu
Dvojjehlu a trojjehlu musíte
navléknout ručně
Přídavný kolík nitě
A
Vertikální kolík nitě
• Je využitelný při šití s vícerými nitkami, např.
při šití s dvojjehlou
• Při šití kolík otočte směrem nahoru, až
zaklapne
• pro lepší stabilizaci cívky na cívkovém kolíku
a rovnoměrné odvíjení nitě doporučujeme
používat pěnový talířek
Vložení cívky
Vložení cívky
Vložte cívku tak, aby cívka běžela ve směru
hodinových ručiček
Zatáhněte nit pod pružinu
Nit zatáhněte do štěrbiny, potom doleva pod
pružinu.
Otáčení cívky ve směru hodinových
ručiček
Pokud taháte za nit, cívka se musí točit ve
směru hodinových ručiček
11
12 Zapnutí šicího počítače
Navíjení cívky spodní nitě
Navíjení cívky spodní nitě
• Hlavní vypínač elektrického proudu nastavte
do polohy «1»(zapnuté)
• Na kolík navíječe spodní nitě nasuňte
prázdnou cívku
Navléknutí navíječe
• umístěte vlákno na kolík nitě
• použijte přiměřenou misku nitě průměrem misky nitě je číslo misky
• vlákno veďte podle směru šipky přes zadní
vodič a okolo předpínacího výčnělku
• nit otočte několikrát okolo prázdné cívky
• zatlačením páčky navíječe k cívce se navíječ
automaticky spustí do činnosti
• když je cívka plná, motor automaticky
zastaví
Ořez nitě
• po nasazení cívky s nití do chapače táhněte
konec nitě skrz spodní ořezávač
Navíjení cívky při šití či vyšívání
• umístěte cívku s nití na přídavný kolík nitě
a potom nit veďte přes vodič nitě vpravo
na horní ploše stroje a okolo předpínacího
hrotu
• potom pokračujte výše uvedeným
způsobem
Pouzdro cívky
A
Abyste vyndali pouzdro cívky
• zvedněte jehlu
• vypněte stroj, vypínač na «0»
• otevřete kryt pouzdra cívky
• pravou rukou uchopte závoru pouzdra
cívky
• pouzdro cívky vyndejte
Abyste vložili pouzdro cívky
• uchopte závoru pouzdra cívky
• výřez v pouzdře cívky má být nahoře
• vložte pouzdro cívky tak, aby zapadlo
• zavřete kryt pouzdra cívky
Řezák spodní nitě
• vložte pouzdro cívky
• přeložte nit přes ořezávač A
• uřízněte nit
• Spodní nit nemusíte před šitím provlékat
nad stehovou desku. Po uříznutí můžete
hned šít.
!
Podívejte se na bezpečnostní
předpisy!
Zapnutí šicího počítače 13
Napětí nitě
Například
Napětí
jehla
Kovová nit
ca. 3
90
Monofil
ca. 2–4
80
Základní nastavení
• Červená značka na napínači nitě by měla
být v rovině se značkou A.
• Při běžném šití není potřebné měnit napětí
nitě.
Napětí nitě přizpůsobte tak, aby
bylo vhodné na zvolenou látku a
steh.
Nastavení napětí nitě
Perfektní tvorba stehu
• smyčka se tvoří v látce
Napětí horní nitě je velké
• spodní nit je protahována na lícovou stranu látky
• točte napínačem na 3 až 1
Napětí horní nitě je příliš malé
• horní nit je protahována na rubovou stranu látky
• otočte napínačem na 5 až 10
Výměna jehly
Vyjmutí jehly
• Zdvihněte jehlu do její nejvyšší polohy
• Hlavní vypínač elektrického proudu
nastavte do polohy «0»
• Spusťte patku
• Uvolněte šroubek na upevnění jehly
• Vytáhněte jehlu směrem dolů
Nasazení jehly
• Plochá strana jehly směřuje dozadu
• Nasouvejte jehlu směrem nahoru až
nadoraz
• Utáhněte šroubek na upevnění jehly
!
Prosíme o dodržování bezpečnostních
pokynů!
Výměna šicí patky
Výměna šicí patky
• Zdvihněte jehlu a šicí patku
• Hlavní vypínač elektrického proudu
nastavte do polohy «0»
• Stlačte páčku pro upevnění patky s
držákem směrem nahoru
• Vyndejte šicí patku s držákem
Upevnění šicí patky
• Šicí patku zasuňte zespodu na kónus
• Stlačte páčku směrem dolů
14
Důležité informace o nitích a jehlách
Důležitá fakta o nitích a jehlách
Optimální výsledky při šití dosáhnete pouze se správnou kombinací nitě a jehly.
Nit
Jehla, nit a látka
Nit vybírejte v závislosti na jejím použití. Nit a kvalita materiálu hrají
důležitou úlohu pro perfektní výsledek v šití. Doporučuje se používat
kvalitní značky nití.
Správná velikost jehly závisí na výběru nitě a látky. Typ látky a její
struktura určují, která síla nitě, velikost a typ jehly by měly být použity
Bavlněná nit
• bavlněné nitě jsou obzvlášť vhodné pro bavlněné látky
• mercerizované bavlněné nitě mají jemný lesk
Polyesterová nit
• polyesterová nit je vhodná v podstatě pro všechny šicí úkony
• má vysokou tahavou sílu a je barevně velmi stálá
• polyesterová nit je více elastická a je doporučována všude tam, kde
se vyžaduje silný a elastický šev
Doporučení látky a nitě:
jehly č.
Sumář o jehlách
Šicí stroje BERNINA používají jehlový systém 130/705 H.Toto číslo
podává informaci o tvaru šicí stroje BERNINA používají jehlový systém
130/705 H. Toto číslo dává informaci o tvaru stopky, žlábku a délce
jehly a tvaru její špičky.
Kontrola vhodnosti jehly
Pravidelně byste měli kontrolovat stav jehly a vyměňovat ji za novou.
Poškozená jehla neznehodnocuje pouze šev a látku, ale také šicí stroj.
Základní pravidlo zní: vyměňte jehlu vždy, když je to třeba.
130 / 705 H S 70
jemná látka:
jemná nit (nit na látání,
vyšívací nit)
70–75
průměr stopky = 0.7 mm
(síla jehly)
středně silná látka:
nit běžné síly
80–90
špička jehly, např. středně
zaoblená špička
silná látka:
pevnější nit
100, 110, 120
žlábek jehly
plochá stopka
délka stopky
Kombinace jehly / nitě
Správná síla nitě musí odpovídat správné velikosti jehly.
Správná kombinace jehly a nitě:
Nit při šití klouže hladce dolů drážkou na
zadní straně jehly.
Příliš tenká nit nebo příliš silná jehla:
Pokud je drážka pro nit příliš široká, může to
vést k vynechávání stehů a poškození nitě.
Příliš silná nit nebo příliš tenká jehla:
Nit se tře o okraje drážky jehly, čímž se může
stát, že dojde k jejímu zablokování a
roztrhnutí.
Důležité údaje o jehlách a nitích15
O jehlách
Mnoho materiálu můžete zpracovat lehčeji, pokud použijete vhodnou jehlu
Typ jehly
Model
Vhodné pro
číslo jehly
Univerzální
130/705 H
Pro téměř všechny přírodní a
syntetické tkaniny (tkané a pletené)
60–100
Běžný hrot, jemně zaoblený
Jersey/Stretch =
elastické materiály
130/705 H-S
130/705 H-SES
130/705 H-SUK
Leather = na kůži
130/705 H-LL
130/705 H-LR
70–90
elastické materiály a tričkovina
zaoblený hrot
Přírodní a syntetická kůže, koženka
a plasty
90–100
Velmi silné materiály, jako denim,
plachtovina, montérkovina
80–110
hrot s ostrými hranami
Jeans = Džínsovina
130/705 H-J
Velmi tenký hrot
60–90
Microtex
130/705 H-M
Hedvábí, tkaniny s mikrovlákny
speciálně tenký hrot
75–90
Quilting
130/705 H-Q
Rovné šití a štepování
Tenký hrot
Vyšívání
130/705 H-E
Vyšívání na všech přírodních a
syntetických materiálech
75–90
šití s kovovými vlákny
75-90
štepování se silnou nití
80–100
Obrubování, šití ažur
100–120
speciální efekty při vyšívání obrub
100
Viditelné lemy na elastických
látkách, dekorativní šití, lemovky
70–100
Dekorativní šití
80
Velké ouško, jemně zaoblený hrot
Kovové vlákno
130/705 H-MET
Velké ouško
Kordonet
130/705 H-N
Jemně zaoblený hrot, dlouhé ouško
široká jehla - wing
130/705 HO
široká jehla (wing)
široká dvojjehla wing
130/705 H-ZWI-HO
Dvojjehla
130/705 H-ZWI
Trojjehla
130/705 H-DRI
Vzdálenost jehel: 1.0 / 1.6 / 2.0 /
2.5 / 3.0 / 4.0
Vzdálenost jehel 3.0
Speciální jehly si můžete objednat u prodejce šicích strojů BERNINA
16 Stehová deska, podávač a vedení látky
Stehová deska
A
A
A
5.5mm (míra v mm)
5.5mm (v inch) (standard pro USA)
Označení na stehové desce
• na stehové desce jsou označené délky v
mm nebo v inch
• mm- značení se nacházejí v přední části
stehové desky
• inch- značení se nacházejí v zadní části
stehové desky
• tyto délky se vztahují k rozdílu mezi
jehlou(v střední pozici) a označením
• mm a inch délky jsou označené na levé i
na pravé straně
• slouží jako pomoc při štepování
• horizontální značky pomáhají při šití rohů,
knoflíkových dírek a podobně
Deska na rovný steh (volitelné
příslušenstvi)
Odstranění stehové desky
• vypněte stroj, hlavní vypínač na «0»
• zdvihněte šicí patku a jehlu
• spusťte podávač
• na zadním pravém rohu stlačte
stehovou desku dolů, pokud se její
přední okraj neuvolní nahoru
• stehovou desku odstraňte
Výměna stehové desky
• umístěte stehovou desku nad výstupek v
bodu A a stlačte dolů, dokud nezapadne
na místo
Zoubky podávače
Tlačítko v rovině se základovou deskou = zoubky podávače jsou
nahoře- pozice šití
Tlačítko zatlačené = zapuštěné zoubky podávače, poloha pro
látání
• pro látání, vyšívání, quiltování
• pro vyšívání s vyšívacím modulem
Tlačítko na straně ručního kola
Zoubky podávače a posun látky
Zoubky podávače a délka stehu
Při každém stehu se zoubky podávače
posunou o jeden krok vpřed. Délku tohoto
kroku
Zachovejte rovnoměrný posun látky!
určuje volič délky stehu. Při velmi malé délce
stehu jsou kroky krátké. Látka se posouvá pod
patkou dost pomalu i oproti plné rychlosti šití
(knoflíková dírka nebo saténový steh)
Potahování nebo tlačení materiálu bude vést k mezerám a může způsobit zlomení
jehly
Stehová deska, podávač a vedení látky
Nástroj na výškové vyrovnání
Zoubky podávače mohou pracovat správně
pouze tehdy, je-li spodek patky v jedné rovině
Pokud jsou zoubky podávače na hraně látky,
např. při přechodu ze silného na tenký
materiál, nebo naopak, podávač nemůže látku
posouvat správně.
1
Pro vyřešení tohoto problému umístěte 1, 2
nebo 3 vyrovnávací destičky pod patku za
jehlu - tam, kde je to nutné.
Pro upravení výšky šití před patkou umístěte
vedle jehly 1 nebo více destiček napravo od
patky. Šijte, dokud není patka opět ve
vodorovné poloze a destičky následně
odstraňte.
Podávač a šití rohů
Kvůli šířce otvoru ve stehové desce je mezera
mezi dvěma řadami zoubků podávače
relativně velká.
Pokud šijete na rohu látky, na podávači se
nachází pouze malá část materiálu, takže
látka nemůže být podávána správně.
Upravte tento stav umístěním jedné nebo více
vyrovnávacích destiček co nejblíže k rohu
zpracovávaného materiálu.
17
18 Šicí
Titel
patka a jemné doladění
Přítlak šicí patky
Ovládač přítlaku na hlavě stroje
• přítlak patky můžete nastavit ovládačem
na levé straně hlavy stroje
Standardní přítlak
• pro běžné práce
• základ = 47
• základní nastavení přítlaku je vždy viditelné
a bliká
Zvýšení přítlaku
• pro pevné látky
• zlepšuje podávání látky
Snížení přítlaku
• pro jersey a volné pleteniny
• snižuje natahování látky
• nastavte přítlak tak, aby látka byla
podávána správně
Jemné doladění
S tlačítkem jemného doladění mohou být tyto odchylky korigované a stehy optimálně
přizpůsobené materiálu.
Užitkové stehy, např. plástvový steh při úpletech, dekorativní stehy, knoflíkové dírky, atd.
Po došití s upravenou hodnotou
jemného doladění
nezapomeňte změnit funkci
jemného doladění jejím
opakovaným zatlačením nebo
tlačítkem clr .
Jemné doladění pro užitkové a dekorativní stehy
Různé látky, nitě a vložky mohou ovlivňovat naprogramované stehy tak, že například nebudou
uzavřené nebo prošité, to znamená, že budou příliš daleko od sebe nebo budou příliš natěsno.
Stehy jsou daleko od sebe
Správná tvorba stehu
Stehy jsou blízko u sebe
• Stlačte tlačítko jemného doladění
• Stlačte levý polohovač jehly = kratší stehy
(maximum 9 kroků)
• ušijte vzorek
• Stlačte tlačítko jemného doladění
• Stlačte pravý polohovač jehly = delší
stehy (maximum 9 kroků)
Nejdříve ušijte zkoušku
Obrazovka 19
Obrazovka
5
3
4
6
8
10
11
7
12
13
14
9
2
15
16
17
18
1
19
20
1 Saténový steh; hustý, krátký klikatý steh
2 Délka stehu; základní nastavení průběžně
bliká
3 Délka stehu; aktuální hodnota
4 Šířka stehu; základní nastavení průběžně
bliká
5 Šířka stehu; aktuální hodnota
6 Poloha jehly; 11 poloh
7 Přítlak patky; základní nastavení bliká
8 poloha a znak šití patky; bliká pokud je
patka zdvižená a stroj začíná šít
9 Symbol podavače; bliká pokud podavač
není spuštěný v BSR nebo vyšívacím režimu
21
22
23
10 Digitální informace (trojfunkc)
a.Indikátor šicí patky; zobrazuje
odpovídající patku pro zvolený steh
b.přítlak patky; při nastavování
přítlaku zobrazuje hodnotu přítlaku
c. Jemné doladění; při nastavování
zobrazuje jeho hodnotu
11Symbol jemného doladění; svítí pokud je
stlačený knoflík jemného doladění
12Knoflíková dírka; svítí pokud je zvolený
program na knoflíkovou dírku
13Symbol paměti; Svítí pokud je paměť
otevřená
14Obrazovka stehu (Grafická nebo číselná)
15Poloha jehly nahoře/dole; standartně
zastavuje nahoře / při BSR režimu dole
16
17
18
19
20
21
Zrcadlení; levé / pravé
Začátek/konec vzoru - symboly
Permanentní šití dozadu
Bezpečnostní funkce
BSR; Bernina Stehový Regulátor
Čistění, olejování; svítí pokud stroj
potřebuje
namazat a vyčistit
22 Servisní informace; svítí, pokud je stroj
potřeba dát nastavit do servisu r
23 Abeceda
20
Funkce
Tlačítka funkcí
Nastavení šířky stehu
• levé tlačítko = užší klikatý steh
• pravé tlačítko = širší klikatý steh
• pro rychlou změnu přidržte tlačítko
stlačené
• základní nastavení zvoleného stehu vždy
bliká
Nastavení délky stehu
• levé tlačítko = menší délka stehu
• pravé tlačítko = větší délka stehu
• pro rychlou změnu přidržte tlačítko
stlačené
• základní nastavení zvoleného stehu vždy
bliká
Nastavení polohy jehly
• levé tlačítko = jehla se posune vlevo
• pravé tlačítko = jehla se posune vpravo
• pro rychlou změnu přidržte tlačítko
stlačené
• celkově 11 poloh; 5 vlevo, 5 vpravo, 1
střed
Začátek vzoru
• Stlačte tlačítko
• Jehla se přesune na začátek stehu nebo
vzoru
Zrcadlení vzoru (vpravo/ vlevo)
• Stlačte tlačítko
• Stroj bude šít zrcadlově obrácený zvolený
steh
«clr» (vymaž)
• stlačte tlačítko
• rušení změn v nastavení základních hodnot
• aktivované funkce budou vymazané
Výjimka:
zastavování jehly v dolní poloze
Zabezpečovací funkce (se 4-mi stehy)
• zatlačte na symbol před začátkem šití = na
začátku šití budou jednotlivé stehy nebo
stehové kombinace zajištěné(zapošité)
• zatlačte symbol v průběhu šití jednotlivého
stehu = steh bude na konci zajištěný
• šicí počítač zastaví
• zatlačte symbol v průběhu šití stehové
kombinace = stehová kombinace bude na
konci zajištěná
• šicí počítač zastaví
Jehla nahoře / dole
základní nastavení: šipka nahoře.
• Tlačítko stlačte krátce:
• jehla se přesune dolu nebo nahoru
(jako u nožního podávače)
• Tlačítko stlačte déle:
• jehla se zastaví v dolní poloze
• šipka ukazuje směrem dolu
• stroj bude zastavovat s jehlou v dolní
poloze
• Znova stlačte tlačítko déle:
• jehla se zastaví v dolní poloze
• šipka ukazuje nahoru
• stroj bude zastavovat s jehlou v horní
poloze
Jemné doladění / BSR
Jemné doladění
• stlačte tlačítko
• na obrazovce se aktivuje symbol jemného
doladění
• stlačte levé tlačítko polohování jehly =
vzdálenost mezi stehy se zkracuje
• stlačte pravé tlačítko polohování jehly =
vzdálenost mezi stehy se prodlužuje
• stlačte tlačítko znova = jemné doladění se
vypne, změněné stehy se vrátí do
základního nastavení
• změny v polohování jehly se uchovají i při
použití jemného doladění
BSR
• pokud je připojená BSR patka, tlačítko
zapíná a vypíná funkci BSR
Regulátor rychlosti - “ruční plyn”
• regulátorem rychlosti můžete nastavit
libovolnou rychlost motoru od minima po
maximum
• při navíjení cívky můžete regulovat rychlost
navíječe ( šicí stroj nešije)
mem (Memory)
• Stlačte
- tlačítko
• na obrazovce se zobrazí «mem»
• prázdná místa paměti (90) nebo (60) a
kurzor blikají
• na listování v naprogramovaných stezích,
písmenech a číslech použijte levé tlačítko
a
-
Funkce - tlačítka 21
Rychlé zapošívání:
• stlačte tlačítko: stroj šije dozadu, pokud
tlačíte tlačítko zpětného šití
• programování délky knoflíkové dírky
• programování délky látání
•program č.5 pro zajištění konce šití
• manuální sešívání (začátek šití, konec šití)
Nepřetržité zpětné šití:
• stlačte tlačítko pokud se neozve pípnutí a
neobjeví se symbol na obrazovce
• stroj bude šít zvolený steh směrem dozadu
• spětné šití zrušíte přidržením tlačítka pokud
se neozve pípnutí a symbol nezmizí
Abeceda, čísla (hůlkové písmo jen Aurora
430)
• stlačte střední tlačítko
• jeden z fontů se objeví na obrazovce
• stlačte tlačítko abeceda na výběr správného
fontu
• stlačte pravé tlačítko >: pro volbu hlásek,
číslic směrem dopředu (A B C…)
• stlačte levé tlačítko <: pro volbu hlásek,
číslic směrem dozadu ( ] [ ) ...)
Seznam písmen, znamínek a číslic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
VWXYZÄÖÜĹĆŚŘŃČÉĘŔÂ
1234567890
_-.‘!+=&÷?%ç@()[]
Stehy
• Tlačítka šipek použijte v základním módu
pro listování všemi stehovými programy
Konec vzoru / Opakování vzoru (1x) na
hlavě stroje
stlačte tlačítko v průběhu šití
• stroj se zastaví na konci jednotlivého vzoru,
nebo aktivního vzoru ve stehové kombinaci
(z paměti)
stlačte tlačítko před šitím
• na obrazovce se objeví symbol ukončení
stehu
• jednotlivý steh nebo první steh ze vzorové
kombinace v paměti bude jedenkrát ušitý a
stroj zastaví
• pokud budete pokračovat v šití, funkce
ukončení vzoru se vypne a symbol zmizí z
obrazovky
zatlačte tlačítko před šitím až pokud se
neozve pípnutí
• na obrazovce se objeví symbol ukončení
stehu
• ušije se celá stehová kombinace z paměti a
stroj zastaví
• funkce zůstane aktivní až pokud znovu
nestlačíte tlačítko a neozve sa pípnutí
• symbol funkce zmizí z obrazovky
#-tlačítko
Standartní = grafické zobrazení
• stlačte tlačítko a zadejte číslo
požadovaného stehu
• zobrazí se grafický symbol stehu
(vyobrazení)
Alternatívní = číselné zobrazení
• stlačte tlačítko, dokud se neozve pípnutí
• zobrazení stehu se přepne z grafického do
numerického
• další stehy budou nyní zobrazované
numericky
do standartního zobrazení se přepnete
stejným způsobem
Zadávání čísel větších než 99:
• stlačte tlačítko dokud se neobjeví «1»
• nyní zadejte další dvě čísla
Tlačítko Start-Stop
• Spouští a zastavuje motor, když šijete bez
nožního ovládače
• Spouští a zastavuje stroj ve vyšívacím módu
s připojeným vyšívacím modulem
• Spouští a zastavuje funkci BSR, pokud je
připojená BSR patka bez nožního ovládače
Dočasná změna stehové paměti
• pro všechny typy stehů a materiálů
• každá změněná délka a šířka stehu je
automaticky uložená
• šití stehů se změněnými parametry např.
cik-cak
• zvolte jiný steh např. rovný a šijte
• při znovuvyvolání stejného cik- cak stehu
zůstaly zachované naše navolené změny
• dočasná změna stehové paměti může
obsahovat libovolný počet změn
Obnovení výrobních nastavení
Základní nastavení pro jednotlivé stehy
můžeme obnovit
• manuálně
• stlačením «clr» tlačítka
• vypnutím stroje se vymaže celý obsah
dočasné paměti
Využití:
• zvlášť výhodné při použití dvou střídajících
se stehů jako např. při dokončovaní rohů,
cik-caku, overloku na různé materiály ...l
• sešívání rovným stehem
• slepý steh: přizpůsobení délky a šířky stehu
materiálu
22
Paměť - funkce
Paměť
Tlačítko paměti
• levé tlačítko používejte na listování v paměti
dozadu
• střední tlačítko používejte na otvírání a
zavírání paměti
• levé tlačítko
-používejte na ukládání
a listování v paměti dopředu
Jakoukoli kombinaci 90 (Aurora 440) resp. 60
(Aurora 430) stehů, písmen nebo čísel můžete
uložit do dlouhodobé paměti stroje. Tato
kombinace zůstane v paměti až dokud ji
nevymažete. Kombinace se neztratí ani při
poruše napájení nebo odpojení stroje od sítě.
Délku nebo šířku stehu; případně polohu jehly
můžete kdykoliv měnit. Jednotlivá písmena,
číslice nebo vzory se dají přepisovat nebo
mazat.
Programování užitkových a dekoračních stehů
Otevření paměti
• stlač tlačítko
• vlevo začne blikat kurzor a počet volných
paměťových míst (např. 90)
a objeví se ‘mem’
•
•
•
•
zvolte požadovaný steh
na obrazovce se zobrazí požadovaný steh
stlač tlačítko
(ulož)
steh je naprogramovaný
• objeví se počet zbývajících volných míst
a blikající kurzor
• zvolte nový steh, nastavte jeho parametry a
naprogramujte ho tlačítkem
-(ulož)
• stejným způsobem pokračujte dále
Tyto stehy a funkce není možné naprogramovat do paměti:
knoflíkovou dírku / steh č. 5 / očko/ látací program č. 20 (440) / č. 18 (430) /
stehovací program č. 21 (440) / č.. 19 (430)
Příklad A:
Nepřetržité šití stehové kombinace
• stlačte
• vyberte steh např. č. 155 (440) nebo 126
(430)
• stlačte
-, vyberte další steh např. č.
92 (440) nebo 69 (430), stlačte
-,
atd..
šití stehové kombinace
• stlačte
- = stehová kombinace se
uloží
• v průběhu ukládání kombinace do paměti se
objeví přesýpací hodiny
Začátek šití
stlačte nožní ovládač nebo tlačítko
Start = šicí stroj začne vyšívat výšivku
od začátku
Příklad B:
Nepřetržité šití stehové kombinace s
funkcí (zrcadlení)
• naprogramujte např. steh č.. 159 (440)
nebo 130 (430)
• aktivujte funkci “zrcadlení”, naprogramujte
zrcadlený steh č.. 159 (440) nebo 130
(430)
• ušije stehovou kombinaci. Stehy se budou
střídat (originál a zrcadlový obraz)
A
B
Paměť - funkce 23
Dekorativní stehy s vyšívacím vláknem
• dají stehům plnější vzhled
stehové kombinace na dvojité látce
• dbejte na to, aby se spodní látka neřasila
Stehová kombinace na jedné vrstvě látky
• jako podklad vždy používejte vhodný stabilizátor
• stabilizátor po šití odstraňte
• pro lepší výsledek můžete navléknout i “prst” cívkového pouzdra
Programování písmen a číslic
Otevření paměti
• stlač tlačítko
• kurzor vlevo a použitelný počet prázdných
paměťových míst (např.90) začne blikat a
objeví se ‘mem’
Zvolte abecedu
• na výběr abecedy stlačte tlačítko Abeceda
• podle druhu zvolené abecedy se vám
zobrazí příslušné písmeno A
Příklad: programování číslic a písmen
• otevřte paměť, vyberte druh písma
• zadejte písmena /nebo čísla
• zadané písmeno nebo číslo se objeví na obrazovce
• aktivujte funkci zabezpečení
• šicí počítač ušije zajišťovací stehy na začátku zvolené kombinace
• pro uložení kombinace do paměti stlačte tlačítko
• po dobu ukládání do paměti se na obrazovce objeví hodiny
• odsřihněte přepojovací nitě
Velké hůlkové
A
Velké hůlkové dvojité
A
Psané (Italika)
Programování písmen a čísel
• zvolte písmeno/číslici
• stlač tlačítko
(ulož) = písmeno je
naprogramované
• objeví se počet zbývajících volných míst a
blikající kurzor
• zvolte nové písmeno a naprogramujte ho
tlačítkem
-(ulož)
• stejným způsobem pokračujte dále
• programování více slov
• na vložení mezery vyberte ( _ )
• uložte
• naprogramujte další slovo
• změny v délce nebo hustotě stehu se
projeví na všech naprogramovaných znacích
• pokud chcete změnit parametry jen
jednoho znaku, musíte upravit parametry
všech znaků individuálně a vyšít je
samostatně
Výběr písmen/ číslic/ speciálních
znaků/symbolů
• stlačte pravé tlačítko, případně ho podržte
• budete listovat znaky A-Z dopředu
• stlačte levé tlačítko, případně ho podržte
• budete listovat znaky dozadu
24
Paměť - funkce
Opravy v paměti
Obsah paměti zůstane zachovaný
dokonce i když stroj odpojíte od sítě.
Můžete ho kdykoli vyvolat
Obsah paměti se ztratí, pokud vypnete
stroj bez toho, abyste zmáčkli tlačítko
- před uzavřením paměti.
Jemné doladění a paměť
• funkci jemného doladění můžete aplikovat
na celý obsah paměti takto:
• zavřete paměť
• stlačte jemné doladění
• otevřete paměť a nastavte
jemné doladění podle potřeby
Smazání jednotlivého vzoru / písmena /
číslice
• stlačte pravé
nebo levé tlačitko,
listujte, až pokud se obrazovce nezobrazí
požadovaný vzor
• stlačte tlačítko «clr»• zvolený vzor bol vymazaný
Přepisování jednotlivých vzorů stehů,
písmen a číslic
• stlačte pravé
nebo levé tlačítko,
listujte, až pokud se na obrazovce
nezobrazí požadovaný vzor
Vymazání obsahu celé paměti
• stlačte «clr»- tlačítko, držte stlačené a
stlačte tlačítko
• uvolněte obě tlačítka
• zavřete paměť stlačením
-
• potom zvolte nové číslo vzoru /písmeno/,
novou délku a šířku stehu a polohu jehly
• stlačte
-(ulož)
• původní steh byl upravený (přepsaný)
Odchod z paměti
• stlačte tlačítko
• v průběhu ukládání do paměti se objeví
přesýpací hodiny
• všechny položky se uloží
• paměť se zavře
• symbol «mem» zmizí z obrazovky
Šicí patky a jejich použití 25
Šicí patky a jejich použití
1
patka univerzální
klikaté
nebo zpětné stehy
užitkové stehy
dekorativní stehy
quiltování
očka, pro rovné šití
2**
obnitkovací patka
obnitkovací šev
obruba obnitkovacím stehem
3A
patka na knoflíkovou dírku
knoflíková dírka
látání
šití cik-cak stehu
4
patka na všívání zipů
rovný steh
všívaní zipů
5
patka na slepý steh
rovný steh
slepý steh
slepý steh, obšívání okrajů
9
patka na látání
rovný steh
slepý steh
látání
látání,vyšívání monogramů a vzorů
volnou rukou
20*
otevřená vyšívací patka
vyšívání, aplikace, obruby
saténovým stehem,
monogramy
37*
patka na patchwork 1/4 inch /
6 mm
rovný steh
pro quiltování - perfektní na 6 mm
obruby. Šití uměleckých děl
42*
BSR patka
Rovný steh
cik-cak steh
50*
patka s vrchním podáváním
rovný steh
quiltovací steh
dekorativní steh
šije různé problematické materiály,
např. samet atd.
*
není v příslušenství pro Aurora 430
** není v příslušenství pro Aurora 440
v různých zemích může být dodáváno odlišně
26
Použití užitkových stehů
Výběr stehů pro Aurora 430
1
2
rovný steh
Pro neelastické látky; všechny
druhy šití rovným stehem
5
6
klikatý steh
Práce s klikatým stehem, jako
obnitkování, našívání gum a
krajek
elastický obnitkovací
Pro jemné úplety; elastický
obnitkovací šev a elastická obruba
obloukový steh
Pro většinu materiálů; látání
obloukovým stehem, flekování
atd.
9
super elastický steh
Pro vysokoelastické látky;
vysokoelastický otevřený šev pro
oblečení každého druhu
10
trojnásobný rovný a klikatý
steh
Pro namáhané švy na pevných
materiálech
knoflíková dírka na prádlo
Pro jemné až střednětěžké
materiály; blůzky, šaty, nohavice,
postelové prádlo
11
7
3
4
prošívací program
Pro všechny druhy látek; na
prošívání začátku a konce švu při
šití rovným stehem
slepý steh
Pro většinu druhů látek; slepý
steh,mušlový steh u měkkých
úpletů a jemných látek;
8
dvojitý obnitkovací steh
Pro pleteniny každého druhu;
obnitkovací šev = šití i začisťování
současně
18
program na látání
jemných až stř. těžkých tkanin
Úzká prádlová dírka
Lehké až střednětěžké materiály,
blůzky, šaty, dětské oblečení a
šaty pro panenky, ...
12
Strečová dírka
Všechny strečové materiály z
bavlny, vlny, hedvábí a syntetická
vlákna
Jen pro Aurora 430
13
14
15
Dírka s očkem
Pro pevné nepruž. látky, saka,
kabáty, obleky na volný čas
Dírka s rovným stehem
Pro zpevnění knoflíkové. dírky,
okraje kapes, vhodná hl. pro
knofl.dírky na kůži a semiši
Vyšívaná knoflíková dírka
Lehké až středně těžké tkané
látky, blůzky, šaty, oblečení na
volný čas, povlečení na postele
19
20
16
Program na našívání knoflíků
Pro knoflíky se dvěma a čtyřmi
dírkami
21
17
Očko s rovným stehem
Otvory pro šňůrky a úzké stužky /
pásky, dekorativní práce
22
Stehování
Stehování švů, obrub atd.
Zesílený overlok
Střední a těžké pleteniny a froté
materiály, overlok.švy, ploché švy
na spojování látek
Řasící steh
Většina druhů látek. Řasení s
nabíráním gumy. Švy pro spojení
2 látek (okraj k okraji) a
dekorativní šití
Steh pro úplety - žerzej
Přírodní směsové nebo syntetické
materiály a jemné úplety.
Viditelné švy a obruby. Opravy
úpletù /trikotáže
24
25
26
27
28
23
plástvový steh
Pro všechny druhy trikotáže, jako i
hladké látky, viditelný šev pro
prádlo, ubrusy atd.
Univerzální steh
Pevné materiály jako plsť a kůže.
Ploché švy pro spojování látek,
viditelné obruby, zašívání gumy,
obruby
Dělený cik-cak
Prošívání tkaných materiálů,
zesílení okrajů, našívání gumy,
dekorativní šití
Lycra steh
Látky, elast.v 2 směrech, ploché
švy na spojování látek, zesílené
švy a spodní prádlo
Strečový steh
Všechny strečové materiály,
otevřené švy
Overlok pro pleteniny
Všechny pleteniny strojové a
ruční, overlokové švy. Šití a
začištění okrajů v jedné operaci
27
Jen pro Auroru 440 QE
13
Okrouhlá dírka
Pro středně těžké a těžké
materiály všech typů, šaty, saka,
kabáty, pršipláště
19
Očko s rovným stehem
Otvory pro šňůrky a úzké stužky,
dekorativní práce
26
Univerzální steh
Pevné materiály jako plsť a kůže.
Ploché švy pro spojování látek,
viditelné obruby, zašívání gumy,
obruby
14
Dírka s očkem
Pro pevné neelast. látky, saka,
kabáty, oblečení na volný čas
20
program na látání
Automatické látání jemných až
středně těžkých tkanin
27
Dělený cik-cak
Prošívání tkaných materiálů,
zesílení okrajů, našívání gumy,
dekorativní šití
15
Dírka s rovným stehem
Pro zpevnění knoflíkové dírky,
okraje kapes, vhodná hlavně pro
knoflíkové dírky na kůži a semiši
21
Stehování
Stehování švů, obrub atd.
28
Lycra steh
Všechny materiály, elastické ve 2
směrech, ploché švy na spojování
látek, zesílené švy a spodní prádlo
16
Vyšívaná knoflíková dírka
Lehké až středně těžké tkané
látky, blůzky, šaty, oblečení na
volný čas, ložní prádlo
22
Řasící steh
Většina druhů látek. Řasení s
nabíráním gumy. Švy pro spojení
2 látek (okraj k okraji) a
dekorativní šití
29
Strečový steh
Všechny strečové materiály,
otevřené švy na sportovním
oblečení
Našívání knoflíků
Pro knoflíky s dvěma a čtyřmi
dírkami
23
Strečový overlok
Středně silné pleteniny, froté
materiály a pevné tkaniny,
overlokové švy a ploché švy na
spojování látek
30
17
Zesílený overlok
Střední a těžké pleteniny a froté
materiály, overlokové švy, ploché
švy na spojování látek
18
Úzké cik-cak očko
Otvory pro šňůrky a tenké stužky,
dekorativní práce
24
25
Steh pro úplety - žerzej
Přírodní, směsové nebo syntetické
materiály a jemné úplety.
Viditelné švy a obruby.
Opravy úpletů /trikotáže
31
Overlok pro pleteniny
Všechny pleteniny strojové a
ruční, overlokové švy. Šití a
začistění okrajů
plástvový steh
Pro všechny druhy trikotáže, jakož
i hladké látky, viditelný šev pro
prádlo, oblečení, ubrusy atd.
Výběr stehů
• stehy 1-10:
po zatlačení žádaného tlačítka se na
obrazovce objeví vyobrazení stehu, jeho
předvolená šířka a délka
• stehy 11-99:
zatlačte tlačítko #-a zadejte žádané číslo
• stehy 100-180 / 100-150:
zatlačte tlačítko #-déle, dokud se na
obrazovce neobjeví «1», potom zadejte
poslední 2 číslice stehu
Zatlačením tlačítka 0 vyberete
steh č.10
Standardní knoflíková dírka
28 Použití užitkových stehů
Rovný steh
Steh:
Jehla:
Nit:
Podávač:
Šicí patka:
Rovný steh č..1
síla a typ vhodný pro zvolenou látku
bavlna nebo polyester
nahoře (poloha pro šití)
Patka pro rovné šití a cik-cak č.1
Rovný steh
• po zapnutí šicího počítače se objeví
obrazovka s užitkovými stehy
Použití
• vhodnou šicí patku vyberte podle
techniky, např. manuální látání
•
vhodné pro všechny látky
Přizpůsobte délku stehu tak,
aby byla vhodná pro zvolenou
látku
Např. použití větší délky stehu
(přibližně 3 - 4 mm) na denim a
kratší délku (2 - 2.5 mm) na batist.
Přizpůsobte délku stehu tak,
aby byla vhodná pro zvolenou
nit
Např. použijte větší délku stehu
(přibližně 3 - 5 mm) v případě, že
štepujete lícovou stranu látky
kordonetem.
Aktivujte funkci pro
zastavování jehly v látce
Zabráníte tomu, aby látka sklouzla,
zatímco zastavíte, abyste upravili
steh nebo směr
Trojitý rovný steh
Steh:
Jehla:
Nit:
Podávač:
Šicí patka:
Trojitý rovný steh č. 6
Jeans nebo 80-90 univerzál
bavlna nebo polyester
nahoře (poloha pro šití)
Patka pro zpětný chod č.1 nebo
džínsová patka č.8
Otevřený steh
• trvanlivý steh pro pevné hustě tkané látky
jako je denim a manšestr
• zesílené stehy podléhající velkému
opotřebování
Pro silné vrstvy nebo velmi
hustě tkané látky
Při šití denimu nebo plachtoviny
pomůže džínsová jehla nebo
džínsová patka č. 8
Dekorativní štepování
Steh prodlužte a použijte ho na
dekorativní vrchní štepování na
denimu.
Užitkové stehy
29
Šití hran
Volba stehu::
Jehla:
Niť:
Podávač:
Šicí patka:
Rovný steh č. 1
velikost a typ vhodný na vybranou látku
bavlna, polyester, kordonet (štepování)
nahoře (pozice pro šití)
Patka pro rovný steh č. 1C, patka pro slepý steh č. 5
nebo patka na hrany č. 10 (volitelné příslušenství)
Úzký steh na hrany
5
Poloha jehly
• vlevo pro vnější hranu
• vpravo pro vnitřní hranu (lemované okraje)
Šicí patka
• Slepý steh č. 5
Vnější hrany
• umístěte okraj látky vlevo od vodiče na
patce na slepý steh
• vyberte polohu jehly vlevo v žádané
vzdálenosti od okraje
Okraje s obrubou
• umístěte okraj záhybu (horní vnitřní okraj
obruby) proti pravé straně vodiče na šicí
patce
• zvolte polohu jehly tak, aby steh byl
umístěný podél horního okraje záhybu
obruby
Patka č. 5: použití některé z
levých poloh jehly nebo polohu
úplně vpravo
Patka č. 10: použití pro
kteroukoli levou nebo pravou
polohu
Široké obšiti okrajů
Šití s vodičem hran
ulehčuje šití paralelních švů
Vedení látky
Šicí patka jako vodič:
• zarovnejte okraj šicí patky s okrajem látky
nebo záložky a šijte podél něho
Stehová deska jako vodič:
• okraj látky nebo záložky veďte podél
značek na stehové desce. Vhodné pro šev
ve vzdálenosti od 3/8” do 1 1/8” (1 cm–3
cm) od okraje látky
Vatovací pravítko jako pomoc při vedení
látky:
• do dírky na noze šicí patky vložte vodič
hran
• nastavte žádanou vzdálenost od jehly
• upevněte skrutku
• okraj látky nebo obruby veďte podél vodiče
hran
• při šití rovnoběžných linek veďte vodič hran
podél předtím ušitého švu
Poloha jehly
• V závislosti na šířce stehu můžete použít
kteroukoli polohu jehly
Šicí patka
• Šicí patka pro rovný steh č. 1
30 Užitkové stehy - použití
Program prošívání (rovný steh s prošíváním)
Volba stehu:
Jehla:
Nit:
Podávač:
Šicí patka:
prošívání (program č. 5)
80/70
na šití / látání
šití
na rovné, klikaté nebo zpětné stehy č.1
Prošívání
• pro všechny látky
• prošívání začátku a konce švu
Ukončení šití
• stlačte tlačítko zpětného šití na hlavě
stroje; stroj automaticky prošije (5 stehů
dopředu, 5 stehů dozadu)
• na konci šití stroj automaticky zastaví.
Začátek šití
• na začátku šití stroj prošívá automaticky (5
stehů dopředu, 5 stehů dozadu);
• pokračování rovným stehem.
Šití dlouhých švů
• rychlejší ukončení na začátku
a konci švu
• přesné a bezpečné ukončení
na všech druzích látek
Látací program
Volba stehu:
Jehla:
Nit:
Podávač:
Šicí patka:
látací program č. 18 (Aurora 430) / č. 20 (Aurora 440 QE)
sílu a typ zvolte podle látky
na látání
šití
patka na rovné, klikaté nebo zpětné stehy č.1
Patka na knoflíkové dírky č. 3A
Rychlé látání zeslabených míst a trhlin,
nahrazení podélných vláken v každém
materiálu.
Příprava
• Jemné materiály vypněte v látacím
rámečku; předejdete zvlnění
Pro širší anebo delší látací plochu pohybujte
látkou odpovídajícím způsobem
Látání s patkou č.1 (automatické počítadlo
stehů):
• jehlu zapíchneme do látky na horní levé
straně poškozené látky
• ušijeme první délku, přestaneme šít
• stlačíme tlačítko zpětného šití na hlavě
stroje: naprogramujeme délku
• dokončíte látací program, stroj se
automaticky zastaví
• naprogramovanou délku vymažete
tlačítkem «clr»
Látání s patkou na vyšívání knoflíkových
dírek č.3A (automatické počitadlo stehů):
• Pouze při malých otvorech a poškozených
místech v délce nanejvýš 3 cm
• Postup šití je stejný jako s patkou č.1
Úpravy automaticky zalátané plochy
• pokud je látání nerovnoměrné, použijte
funkci jemného doladění (pro další
informace o funkci jemného doladění:
str. 18)
Zesílení
• použijte jemnou látku nebo
vlizelín jako podklad
Užitkové stehy
Manuální látání
Volba stehu:
Jehla:
Niť:
Podávač:
Šicí patka:
rovný steh č. 1
velikost a typ vhodný pro zvolenou látku
lehká látací příze
dole (poloha pro látání)
Látací patka č. 9
Látání děr a poškozených oblastí
nahrazuje poškozená podélná a příčná vlákna
látky.
Příprava
• látku upevněte do látacího rámu, čímž
zabráníte změně jejího tvaru
• doporučuje se použít nasouvací stolek
Slabá kvalita stehu
• pokud příze leží na lícové
straně látky, pohybujete s
rámem rychleji
• pokud jsou na rubové straně
látky uzlíky, rámečkem
pohybujete pomaleji
Příze se trhá
Pokud je problém s trháním
příze, potom pravděpodobně
rámečkem nepohybujete
rovnoměrně
Šití
• rukou pravidelně pohybujte látacím
rámečkem, pracujte zleva doprava bez
použití tlaku
• při změně směru navrchu a na spodku látky
otáčejte v křivkách (při ostrých změnách
směru vznikají dírky a trhá se nit)
• pracujte s různými délkami, tak se příze
«ztratí» v látce
1. Steh vedle díry
• abyste pokryli povrch díry, ušijte první řady
(šijte vedle poškozené plochy a ne příliš
hustě)
• řady vypracujte v různých délkách
• práci otočte o čtvrtkruh - o 90°
2. Pokrytí první řady
• šijte přes první řady - ani zde nešijte příliš
hustě
• otočte práci o půlkruh -180°
3. Ukončení látání
• ještě jednou šijte volně a ve stejném směru
jako jiné řady
31
32 Užitkové stehy - použití
Cik-cak
Steh:
Jehla:
Nit:
Podávač:
Šicí patka:
Cik-cak č. 2
Typ a velikost vhodné pro zvolenou látku
bavlna nebo polyester
nahoře (poloha pro šití)
Patka pro zpětný chod č.1
Cik - cak
• vhodný pro všechny látky
• obnitkování
• elastické stehy
• dekorativní šití
Obnitkování okrajů
• okraj látky veďte do středu šicí patky
• Nevolte příliš široký nebo příliš dlouhý steh,
okraj má ležet naplocho a nemá být
srolovaný
• Jehla vstupuje na jedné straně do látky a
na druhé vedle okraje látky, do volného
prostoru
• pro lehké materiály použijte jemnou látací
nit
Saténový steh
• hustý steh, používaný pro aplikace,
vyšívání atd..
• zkraťte délku stehu, steh bude na liště
délky stehu zobrazený přes hustě
umístěné rovnoběžné čárky
Obnitkování okrajů
Pokud se okraj kroutí, použijte
Vari-overlock a šicí patku č. 2.
Vyšívání se saténovým stehem
Pro dosáhnutí nových
dekorativních efektů
experimentujte navolením nové
šířky stehu .
Našívání gumy, kloboukové gumičky, šňůrky
Steh:
Jehla:
Nit:
Podávač:
Šicí patka:
Univerzální steh č.24 (Aurora 430) /
No. 26 (Aurora 440 QE)
typ a velikost vhodná pro zvolenou látku
bavlna nebo polyester
nahoře (poloha pro šití)
Patka pro zpětný chod č.1
Našívání gumy
• pro zřasení dlouhých kusů látky
• volány na jemných látkách, venkovní,
sportovní a dětské oblečení, oblečení pro
panenky atd.
• velmi vhodný pro řasené okraje rukávů a
otvoru pro hlavu
Příprava
• připravte si gumu žádané délky
Šití
• Na gumě šijte tak, aby šířka stehu byla o
trošku širší než velikost gumy
•jehla se nesmí zapichovat do gumy
•po šití práci rovnoměrně zřaste
Zajistěte si začátek a konec
gumy
Pro zajištění konců gumy ušijte na
nich několik rovných stehů dopředu
a dozadu.
Rychlé ukončení obruby
• pro dětské oblečení a oblečení
pro panenky
• před našitím rukávů našijte na
jejich okraj gumu
Užitkové stehy
Strečový overlokový steh
Steh:
Jehla:
Niť:
Podávač:
Šicí patka:
Strečový overlok č. 23 (jen Aurora 440 QE)
univerzální, se zaobleným hrotem nebo strečová
bavlna nebo polyester
nahoře (poloha pro šití)
Šicí patka č.1 nebo
overloková patka č.2
Uzavřené stehy
• overlokové stehy na volných pleteninách
Šití
• Podél okraje látky šijte strečovým
overlokovým stehem
• Při pravém vpichu má jehla vstupovat až
do prázdného prostoru mimo okraj látky
Elastický overlok
Volba stehu:
Jehla:
Nit:
Podávač:
Šicí patka:
elastický overlok č. 3
velikost a typ vhodný pro vybranou látku
bavlna nebo polyester
nahoře (pozice pro šití)
Overloková patka č. 2 nebo patka č.1
Overloková patka č. 2 je speciálně vyrobená
pro overlokové stehy. «Paleček» na patce
umožňuje vláknu vytvářet pružný a bezpečný
okraj látky
Uzavřený šev
elastické švy na jemných, lehkých pleteninách,
jako je hedvábný žerzej a trikotáž
Šití
• veďte neopracovanou hranu látky podél
výčnělku na overlokové patce
• steh se bude tvořit podél okraje látky nad
výčnělek na patce
2
33
34 Užitkové stehy - použití
Dvojitý overlok
Volba stehu:
Jehla:
Nit:
Podávač:
Šicí patka:
Dvojitý overlok č. 8
velikost a typ vhodný pro vybranou látku
bavlna nebo polyester
nahoře (pozice pro šití)
overloková patka č.2 nebo patka č.1
Uzavřený steh
overlokový steh na volně vyrobených
pleteninách a příčné stehy na pleteninách a
trikotáži
Úplety
• abyste zabránili zničení oček
látky, použijte novou jehlu pro
pleteniny
Šití strečových materiálů
• použijte strečovou jehlu
(130/705 H-S) = jehlová špička
mezi vlákny klouže lehčeji
Šití
•neopracovaný okraj látky veďte podél příčky
šicí patky
Plochý propojovací šev
Steh:
Jehla:
Nit:
Podávač:
Šicí patka:
Strečový overlok č.23 (jen Aurora 440 QE)
univerzální, s oblým hrotem, strečová
bavlna nebo polyester
nahoře (poloha pro šití)
Patka pro zpětné šití 1
Plochý spojovací šev
• okraje látek se překrývají a steh je umístěný
na švové přídavky, čímž vzniká velmi plochý
trvanlivý šev
• ideální pro silné, chlupaté materiály, jako
je froté, plsť a kůže
šití
• strečovým overlokem šijte podél okrajů
látky
• steh by měl být šitý tak, aby při poloze
jehly vpravo tato píchala až za okraj horní
vrstvy látky
Látka a nit
Při smyčkových materiálech je
těžké vidět steh v případě, že
použijete barvu nitě podobnou
barvě látky.
Užitkové stehy 35
Zip
Volba stehu:
jehla:
Niť:
Podávač:
Šicí patka:
Poloha jehly:
rovný steh č. 1
sílu a typ zvolte podle látky
bavlněná / polyesterová
šití
patka na všívání zipů č. 4 nebo zipová
patka s vodičem č. 14
(volitelné příslušenství)
docela vpravo, nebo docela vlevo
Příprava
• šev uzavřete až po začátek zipu a okraje
začistění
• přistehujte nebo přišpendlete zip na místo
tak, aby se volné okraje látky střetávaly
nad jeho středem
Šití
• zip trošku pootevřete
• šít začněte vlevo nahoře
• umístěte patku tak, aby jehla šila podél
okraje zipových zoubků
• zastavte před běžcem (poloha jehly dole),
zdvihněte šicí patku a zip uzavřete
• pokračujte v šití až ke konci zipu (poloha
jehly dole)
• otočte výrobek a šijte přes okraj na jeho
druhou stranu (poloha jehly dole)
• znovu otočte výrobek a šijte druhou
stranu zipu zdola nahoru
Zip jako dekorativní prvek
• Našijte zip viditelně na látku
jako dekorativní prvek
Při šití kolem běžce na zipu
• zavřete zip a šijte nahoru na
vzdálenost asi 5 cm od běžce
• zastavte s jehlou v látce,
zdvihněte šicí patku. Otevřete
zip, tahajíce běžce podél jehly,
spusťte patku, šijte
Začátek šití
• Nitě držte při začátku šití
pevně a látku jemně táhněte
dozadu, dokud jehla neušije
několik stehů.
Zip nebo látka jsou příliš
hustě tkané nebo těžké
• pro rovnoměrnou tvorbu
stehu použijte jehlu 90 - 100
Alternativa: ušijte obě strany zipu zdola
nahoru
• vhodné pro všechny látky s vlasem (např.
samet)
• zip připravte podle horního popisu
• šít začněte na dolním okraji zipu a ušijte
první stranu směrem zdola nahoru
• stejným způsobem ušijte i druhou stranu
zdola nahoru
Patchworkový steh / rovný steh
Steh:
Jehla:
Délka stehu:
Nit:
Podávač:
Šicí patka:
rovný steh č 1
velikost a typ vhodná pro vybranou látku
1.5 mm – max. 2 mm
bavlna, polyester
nahoře (poloha pro šití)
Patka na patchwork č. 37
(pro Aurora 430 volitelná)
Patka na patchwork č. 57
(volitelné příslušenství)
Patka na patchwork
Je velmi vhodná na sešívání kousků látky do
jednoho celku. Hrany této patky jsou vzdálené
přesně 6 mm od středové polohy jehly.
Středová značka ukazuje místo vpichu jehly a
dvě další značky před a za jehlou ukazují 6
mm vzdálenost od jehly.
Pro přesnější a lehčí práci je
vhodné použít násuvný stolek.
Pokud budete šít na šířku patky,vaše okraje
budou všude stejné, dokonce i při otáčení
látky. Při těchto relativně krátkých švech je
nutné zabezpečit stehy.
Užitkové stehy - použití
36
Slepý steh
Steh:
Jehla:
Nit:
Podávač:
Šicí patka:
Slepý steh č. 7
velikost a typ vhodný na vybranou látku
bavlna, polyester nebo hedvábí
nahoře (poloha pro šití)
Patka pro slepý steh č. 5
Slepý steh
pro neviditelné obruby na středních a těžkých
materiálech
Jemné doladění šířky stehu
• ušijte test šití a pokud je třeba,
upravte šířku stehu. Jehla by
měla jen jemně zachytit okraj
záhybu.
• ohyb látky veďte rovnoměrně
podél vodiče šicí patky
Příprava
• roztřepené okraje v případě potřeby
začistěte
• obrubu zahněte a nastehujte nebo
zašpendlete na určené místo
• zahněte výrobek tak, aby začištěný okraj
ležel na lícové straně látky (viz nákres)
• výrobek umístěte pod šicí patku tak, aby se
její vodič opřel o zahnutou hranu látky
Šití
• jehla by měla jen jemně zachytávat okraj
založené látky
• po ušití asi 10 cm zkontrolujte obě strany
látky a pokud je to potřebné, upravte šířku
stehu
Rub Líc
Rub Líc
Rub
Stehovací šev
Steh:
Jehla:
Nit:
Podávač:
Šicí patka:
Stehovací šev č. 19 (Aurora 430) / č. 21 (Aurora 440 QE)
Velikost a typ vhodný pro vybraný materiál
bavlna nebo polyester
spuštěný (látací pozice)
Látací patka č. 9
Stehovací šev
• pro všechny práce, kde se vyžaduje dlouhý
steh
• rychlé a jednoduché stehování obrub, švů,
prošívaných pokrývek atd.
• dočasné spojení
• jednoduché párání
Zajištění stehovacího švu
• Pro zajištění stehovacího švu
na jeho začátku nebo konci
ušijte několik stehů
v normální délce
Příprava:
• práci sešpendlete vodorovně ve směru
stehování, aby se vrstvy neposunuly
Stehování
• Použijte jemnou nit na látání,
její odstranění je jednodušší
Stehování (dočasné spojení)
• umístěte látku pod patku a ušijte jeden
steh; když začínáte šít, přidržte nitě
• zezadu popotáhněte látku o požadovanou
délku
• ušijte jeden steh a pokračujte jako v
předcházejícím
37
Užitkové stehy - použití
Dekorativní stehy
Steh:
Jehla:
Nit:
Podávač:
Šicí patka:
Dekorativní stehy
velikost a typ vhodný pro vybranou látku
bavlna, dekorativní nit
nahoře (poloha pro šití)
Standardní patka č. 1
Otevřená vyšívací č. 20 (pro Auroru 430 volitelná) / Vyšívací patka č. 6 (volitelné
příslušenství), Patka na zpětné šití s průhlednou patou č. 34 (volitelné příslušenství)
nebo Vyšívací patka s průhlednou patou 39 (volitelné příslušenství)
Dekorativní stehy
• pro jakýkoliv materiál
• pro výzdobu a dekoraci
Výběr stehu
• stlačte požadované tlačítko
Změna základního nastavení
• stehy mohou být nastavené podle libovůle
• zmenšete šířku např. při dětském oděvu
A
B
C
Změna šířky stehu
širší
>
užší
<
A dekorativní steh; základní
nastavení
C dekorativní steh; kratší délka
stehu
Změna délky stehu
kratší
delší
Vymazávání funkcí
• před tvorbou nové kombinace
vymažte všechny předešlé
funkce(použijte «clr»)
Jakmile šijete dlouhé švy,
aktivujte funkci zastavování
jehly dolů
• jakmile ji aktivujete, látky se
budou méně posouvat vůči
sobě
V průběhu šití aktivujte
funkci pro konec vzoru
• stroj zastaví po ušití stehu
> <
B dekorativní steh; užší šířka
stehu
Dekorativní stehy na jedné
vrstvě látky
• vždy použijte stabilizátor jako
podklad. Po došití ho
odstraňte
Kombinace s funkcemi
• každý steh můžete kombinovat s různými
funkcemi
• na jednotlivé stehy můžete aplikovat více
než jednu funkci
Příklad
• vyberte steh Ach A
• šijte
• vyberte funkci (např. zrcadlení) B
• šijte
Kombinace základního nastavení a funkcí
• kombinací změny základních nastavení a
funkcí můžete dosáhnout zajímavých
efektů
Mazání funkcí
• Stlačte tlačítko «clr»
• jednotlivě můžete funkce zrušit
opakovaným stlačením tlačítka funkce
38
Dekorativní stehy - použití
«RUČNĚ» šitý quiltovací steh (pouze pro Auroru 440 QE)
Steh:
Jehla:
Nit:
Nit cívky:
Podávač:
Šicí patka:
Quiltovací steh č. 44, č. 60 a č. 61
velikost a typ vhodný pro vybranou látku
monofil
30/2 bavlna
nahoře (poloha pro šití)
Standardní patka č. 1 nebo
patka s horním posunem č. 50 (pro Auroru 430 volitelné)
«Ručně» šitý quiltovací steh
vhodný pro všechny látky a práce, které mají
mít vzhled «ručního šití»
Dokonalé rohy
• aktivujte «Konec vzoru» a
«Zastavování jehly» a práci
otočte
• dejte pozor, aby se látka při
otáčení neshrnula
Ušijte si zkoušku
• spodní nit musíte mít vytahovanou nahoru,
jeden steh je viditelný (nit spodní cívky) a
jeden steh je neviditelný (horní monofilová
nit), výsledkem je vzhled ručního šití
Monofil se trhá
• šijte pomaleji nebo napětí nitě
trošku snižte.
Napětí horní nitě
• pokud je třeba, zvyšte napětí horní nitě na
(6 -9)
Jemné doladění
• pokud je třeba, upravte steh pomocí
jemného doladění
Šití
• «ruční» quiltový steh můžete šít v jakékoli
jehlové poloze
Quilting posouvaný rukama
Steh:
Jehla:
Nit:
Podávač:
Šicí patka:
Rovný steh č. 1
velikost a typ vhodný pro vybranou látku
monofil nebo bavlna
dole (látací poloha)
Látací patka č. 9
Quiltovací patka č. 29 (volitelné příslušenství)
Patka na vyšívání č. 24 (volitelné příslušenství)
Volné quiltování
• Principem obou technik je volné
pohybování materiálem pomocí rukou
Příprava
• připravte «quilt sendvič» tak, že vatelín
umístíte mezi vrchní a zádovou látku
• «quilt sendvič» prošpendlete, nastehujte
nebo spojte textilním lepidlem ve spreji
• nasaďte přídavný stolek
Vedení zpracovávané látky
• látku držte a veďte oběma rukama
• s quiltováním začněte uprostřed a pracujte
směrem k okrajům
Quiltování vzoru
• otáčejte práci do všech stran, používejte
pravidelné, točité pohyby
Bodový meandrový quilting
• tato technika pokrývá celý povrch látky
• linie stehů jsou zaoblené bez jakýchkoliv
ostrých rohů, nikdy se nekříží a navzájem
nedotýkají
Patka BSR - použití 39
Quilting posouvaný rukama s BSR
(pouze pro Auroru 440 QE)
Steh:
Jehla:
Nit:
Podávač:
Šicí patka:
Upozornění!
Po aktivování BSR funkce začne stroj šít
buď nepřetržitě (režim 1, standardně),
nebo jen při pohybu látkou (režim 2).
V případě, že BSR patka svítí červeně,
nesmí být na stroji prováděny operace
jako jsou např. navlékání nebo výměna
jehly. Stroj se totiž nachází v BSR módu
a jehla se může dát samovolně do
pohybu při posunutí látky. Pokud
látkou nepohybujete déle než cca. 7
sekund, BSR mód se vypne a červené
světlo zhasne.
Prosíme dodržujte bezpečnostní pokyny
Rovný steh č. 1
velikost a typ vhodný pro vybranou látku
monofil nebo bavlna
dolů (látací poloha)
Speciální BSR patka č. 42 s vyměnitelnou «podešví» (uzavřená, otevřená,
průhledná)
Funkce BSR (BERNINA Stehový Regulátor)
Tato funkce spolu s BSR patkou umožňují quiltování (prošívání) materiálu posouvaného rukama
rovným stehem s předvolenou délkou stehu (do 4 mm)
BSR patka reaguje na pohyb látky pod patkou a řídí rychlost šicího stroje při šití.
Platí následující: čím rychleji pohybujete látkou, tím rychleji stroj šije. Stroj se snaží tvořit stehy
se stejnou délkou bez ohledu na rychlost pohybu látky. Jakmile látkou pohybujete příliš rychle a
stroj «nestíhá», ozve se akustický signál. (pokud byla tato funkce předtím aktivovaná).
40
Na začátku šití (1. steh) musíte současně pohnout látkou a stlačit nožní ovládač.
To platí i pro šití bodovým nebo rovným stehem uvnitř oválu.
Pokud chcete opakovaně pracovat s patkou BSR po tom, co jste funkci BSR
ukončili, otevře se režim BSR, který byl naposledy aktivovaný. Dokonce i v tom
případě,že byl šicí počítač mezitím vypnutý.
Funkce BSR může pracovat ve 2 různých nezávislých režimech:
• BSR startuje standardně v režimu 1
• po sešlápnutí nožního ovládače nebo
tlačítka start / stop se jehla začne
pohybovat nepřetržitě
• pohybem látky pod patkou zrychlujete
otáčky
• díky neustálému pohybu jehly je možné
udělat zabezpečovací švy bez stláčení
dalších tlačítek
• pro aktivaci režimu BSR 2 stlačte tlačítko 2
na panelu volby stehu ( str. 27)
• šicí počítač začne pracovat jen v tom
případě, že současně stlačíte nožní
ovládač nebo tlačítko start / stop a
současně budete pohybovat látkou
• pohyb látky určuje rychlost šití
• pro zabezpečení stehu musíte stlačit funkci
«zabezpečení»
• pro aktivaci režimu BSR 1 stlačte tlačítko 1
na panelu volby stehu
40Patka BSR - použití
• nasaďte vhodnou «podešev» na šicí patku
• odstranění podešve: stlačte obě tlačítka
(viz šipky) po stranách patky
• «podešev» vysuňte dolů a mírně natočte
• připevnění podešve: nasuňte «podešev»
do drážky dokud nezapadne na místo
• nasaďte BSR patku na stroj a připojte kabel
do zeleného konektoru
• «BSR» bliká v levé dolní části obrazovky,
zobrazí se číslo patky (42)
• stlačte tlačítko BSR
• na displeji se zobrazí «BSR» = režim 1
(standard)
• délka stehu je nastavena na základní
hodnotu 2 mm
• nastavte požadovanou délku stehu
• pokud šijete malé obrazce nebo bodujete,
doporučujeme nastavit délku stehu na
1 -1,5 mm
• Není možné přepnout do
režimu BSR v případě, že jste
zvolili program knoflíkové
dírky. Nejdříve zvolte rovný
steh.
V režimu BSR můžete použít následující funkce:
Zastavování jehly dolů (standardně)
• šipka na obrazovce směřuje dolů = po
uvolnění nožního ovládače bude stroj
zastavovat s jehlou v látce
Zastavování jehly nahoře
• stlačte tlačítko «jehla nahoře» (šipka
ukazuje nahoru) = po uvolnení nožního
ovládače bude stroj zastavovat s jehlou
nahoře
Zapíchnutí nebo zdvihnutí jehly
• stlačte tlačítko zastavování jehly déle = po
přitlačení nožního ovládače patou se jehla
přesune nahoru nebo dolů
Zajišťování tlačítkem start / stop (pouze v
režimu 1)
• látku umístěte pod šicí patku a patku
spusťte
• pro vytažení spodní nitě zatlačte tlačítko
polohy jehly nahoře / dolů 2x
• horní a spodní nit držte a pro nastartování
funkce BSR zatlačte tlačítko start / stop
• ušijte 5 - 6 zajišťovacích stehů
• pro zastavení BSR funkce stlačte tlačítko
start / stop
• ořežte nitě
• stlačte tlačítko start / stop pro opětovnou
práci s funkcí BSR a pokračujte v quiltování
Bezpečnostní funkce (jen režim 2)
• stlačte tlačítko «bezpečnostní funkce»
• stlačte nožní ovládač
tlačítko Start-stop
• jakmile pohnete látkou, bude ušito několik
zabezpečovacích stehů,potom se délka
stehu nastaví na požadovanou hodnotu a
funkce se automaticky deaktivuje
Aktivování zvukového znamení
• stlačte tlačítko režimu 1 nebo 2 déle
• pípnutí oznámí aktivaci akustického signálu
• pípnutí signalizuje, že stroj běží na nejvyšší
povolené otáčky
• šití s minimální délkou stehu = látkou
musíte pohybovat pomaleji
• pokud chcete pípnutí deaktivovat, stlačte
tlačítko režimu BSR (1 nebo 2) déle
• pípnutí při ukončení funkce BSR zůstane ve
stejném režimu (zapnuté nebo vypnuté) i
při opětovném zapnutí BSR.
Quiltování bez aktivování režimu BSR
• stlačte BSR tlačítko; «BSR 1» zmizí
• na levé straně obrazovky bliká BSR
• nyní můžete s BSR patkou šít quilting
«ručně»; bez automatické regulace
délky stehu
Pokud překročíte určitou rychlost, pravidelná délka stehu už nebude moci být
garantována.
Ujistěte se, že čočka vespod patky není špinavá (otisky prstů a pod.).
Čistěte ji pravidelně měkkým, mírně navlhčeným hadříkem.
41
Patka BSR - použití
Začátek šití s BSR funkcí:
1. S nožním ovládačem
• připojte nožní ovládač
• ponořte podávač
• stlačením nožního ovládače aktivujte režim
BSR, na obrazovce se objeví symbol «BSR
aktivní»
• na patce se rozsvítí červené světýlko
• nožní ovládač musí být nepřetržitě stlačený
• rychlost šití bude regulována pohybem
látky
• po uvolnění nožního ovládače se režim BSR
deaktivuje
Použití tlačítka Start / Stop pro ukončení
funkce BSR
V režimu 1:
• pokud látkou nepohnete asi po dobu 7
sekund, režim BSR se deaktivuje
(obrazovka se přepne do BSR) a červené
světlo na patce BSR se vypne
V režimu 2:
• pokud quiltování zastavíte tím, že
přestanete pohybovat látkou, stroj může
udělat ještě další steh v závislosti na poloze
jehly. Šicí stroj zastaví vždy s jehlou v horní
poloze, dokonce i tehdy, když šipka na
obrazovce směřuje dolů.
2. S tlačítkem Start-Stop
• odpojte nožní ovládač
• odstraňte ho
• ponořte podávač
• stlačením tlačítka Start-Stop aktivujte režim
BSR, na obrazovce se objeví symbol «BSR
aktivní»
• na patce se rozsvítí červené světélko
• rychlost šití bude regulována pohybem
látky
• pro zastavení funkce BSR stlačte tlačítko
Start-/Stop opakovaně nebo uveďte do
pohybu páčku pro zdvih šicí patky
Vedení zpracovávané látky
• látku držte a veďte oběma rukama
• pokud látkou pohybujete trhaně (prudké
zastavení nebo velké zrychlení), některé
stehy mohou být ušité trošku delší nebo
kratší
• látkou pod patkou pohybujte
rovnoměrně (nedělejte prudké
pohyby); dosáhnete lepších výsledků
• pro lepší výsledky pohybujte látkou v
jednom směru
Deaktivace BSR režimu
• odpojte kabel BSR patky od stroje
• odstraňte patku ze stroje
42
Knoflíkové dírky
Knoflíková dírka - důležité informace
Napětí nitě u knoflíkových dírek:
• navlečte spodní nit do výčnělku pouzdra = větší napětí spodní nitě
• pokud bude působit na vrchní straně knoflíková dírka vypoukle, knoflíková dírka bude
estetičtější
• vložení vlákna zesílí knoflíkovou dírku
• šijte obě strany dírky stejnou rychlostí
Značení knoflíkové dírky
Manuální knoflíková dírka
• délky knoflíkových dírek si vyznačte na
chtěných místech
• použití patky č.3
Automatická knoflíková dírka
• vyznačte si délku jedné knoflíkové dírky
• po vyšití první knoflíkové dírky je délka
naprogramovaná
• pro ostatní dírky stačí vyznačit pouze
počáteční bod
• použití patky na vyšívání knoflíkových dírek
č.3A
Knoflíková dírka s očkem
• vyznačte si pouze délku knoflíkové dírky
• velikost očka bude přidána při vyšití
Test šití
• ušijte na originální látce
• použijte stejnou vložku jako při originálu
• zvolte stejnou knoflíkovou dírku
• knoflíkovou dírku šijte ve stejném směru
vláken jako originální knoflíkovou dírku
• dírku rozřežte řezáčkem
• zkuste prostrčit knoflík
• pokud je to nutné, upravte délku
knoflíkové dírky
Změna šířky knoflíkové dírky:
• změňte šířku stehu
Úprava délky stehu:
• Úprava délky stehu ovlivňuje oba lemy
knoflík. dírky (vzdálenost mezi stehy)
• po změně délky stehu naprogramujte
knoflíkovou dírku opakovaně
Rozměrné knoflíky
•při rozměrných a vyvýšených knoflících
přidejte k délce knoflíkové dírky přibližně 35 mm (v závislosti na velikosti a převýšení
knoflíku)
Na těžko zpracovatelných látkách používejte
vyrovnávací podložku (můžete si ji dokoupit
jako speciální příslušenství). Vyrovnávací
podložka může být použita pouze s patkou
č. 3A.
Pokud musí být knoflíková dírka vyšita v
pravém úhlu k okraji látky, doporučuje se
použít vyrovnávací podložku (lze ji dokoupit
jako volitelné příslušenství). Vyrovnávací
podložku položíte mezi látku a patku až k
zesílené části látky.
Knoflíková dírka
Knoflíková dírka - Jemné doladění
A
B
Jemné doladění automaticky i ručně ušité
knoflíkové dírky:
• Při manuální šestikrokové knoflíkové dírce a
dírce s automatickou délkou funkce
jemného doladění působí na obě dvě strany
knoflíkové dírky stejně, protože jsou šité ze
stejné strany.
• dírky s očkem a očka doladíme takto:
• šijte rovný steh až na začátek obliny, potom
zastavte stroj
• stlačte tlačítko jemného doladění
Očko je zdeformované vpravo (obr. A):
• stlačte pravé tlačítko polohování jehly =
očko se zkoriguje vlevo
• ušijte test!
Očko je zdeformované vlevo (obr. A):
• stlačte levé tlačítko polohování jehly = očko
se zkoriguje vpravo
• ušijte test!
Správné vypodložení knoflíkové dírky stabilizátorem
• pokud chcete docílit pěkný vzhled dírek,
používejte vždy vhodný podklad či vlizelín
• podklad by měl odpovídat látce
• pro silné a chlupaté látky můžete použít
vyšívací vlizelín.
Po ušití knoflíkové dírky uveďte
jemné nastavení opět do
normální polohy!
43
44
Knoflíková dírka
Knoflíková dírka s vláknem
Vložené vlákno:
• vložené vlákno posilňuje a zkrášluje
knoflíkovou dírku
• vlákno leží na namáhaných koncích hotové
knoflíkové dírky
• látku položte správně pod patku
Zavěšení vlákna do patky č. 3A:
• jehlu zapíchněte do začátku knoflíkové
dírky
• šicí patka je v horní poloze
• vkládané vlákno veďte z pravé strany pod
patku
• vlákno vzadu položte na drážku
Ideální vlákno na vkládání:
• perlovka č. 8
• silnější nit na šití
• jemná háčkovací příze
• vlákno veďte pod patku a vytáhněte na její
levé straně
• konce vlákna vložte do držáků
Šití
• knoflíkovou dírku šijte normálním
postupem bez toho, abyste přidržovali
vkládané vlákno
• vkládané vlákno bude všité do stran
knoflíkové dírky
knoflíková dírka
Zavěšení vlákna do patky č. 3 (speciální
příslušenství):
• jehlu zapíchněte do začátku knoflíkové
dírky
šicí patka je v horní poloze
• vložené vlákno zavěste přes střední můstek
patky na knoflíkovou dírku (vpředu)
Upevnění vloženého vlákna
• tahejte vlákno dokud smyčka nezmizí v
uzávěru knoflíkové dírky
• provlečte konce vlákna na rubovou stranu
(pomocí jehly pro ruční šití)
• zauzlete nebo prošijte
Šití
• oba dva konce provlečte pod patku
dozadu, do každé drážky patky jedno
vlákno
• spusťte patku
Rozřezání knoflíkové dírky
• rozřezávačem knoflíkové dírky
• rozřezávejte z obou dvou konců do středu
Nůž na knoflíkové dírky (speciální
příslušenství):
• knoflíkovou dírku položte na dřevěnou
desku
• nůž na knoflíkovou dírku položte do středu
knoflíkové dírky
• nůž rukou nebo pomocí kladiva stlačíme
• knoflíkovou dírku šijte normálním
postupem bez toho, abyste přidržovali
vkládané vlákno
• vkládané vlákno bude všité do stran
knoflíkové dírky
směrem dolů
45
46
Knoflíková dírka
Knoflíkové dírky
Aurora
Č. 10
Č. 11
Č. 12
Č. 13
Č. 14
Č. 15
430
Knoflíková dírka na prádlo
Úzká prádlová dírka
Strečová dírka
Dírka s očkem
Dírka s rovným stehem
Vyšívaná knoflíková dírka
Aurora
Č. 10
Č. 11
Č. 12
Č. 13
Č. 14
Č. 15
Č. 16
440 QE
knoflíková dírka na prádlo
Úzká prádlová dírka
Strečová dírka
Okrouhlá dírka
Dírka s očkem
Dírka s rovným stehem
Vyšívaná knoflíková dírka
knoflíkové dírky jsou praktická ukončení,
která se dají využít i pro dekoratívní
účely
Příprava
• navlečte i prst cívkového prstu
• Použijte knoflíkovou dírku č.3A nebo
knoflíkovou dírku č. 3 (volitelné
příslušenství)
3
2
1
• Zvolíte si žádanou knoflíkovou dírku, na
obrazovce se zobrazí:
1 číslo knoflíkové dírky
2 symbol knoflíkové dírky (svítí)
3 číslo patky
Manuální knoflíková dírka
Steh:
Jehla:
Nit:
Podávač:
Patka:
kterákoli knoflíková dírka
podle druhu látky
bavlna nebo polyester
nahoře (poloha na šití)
Patka č. 3 (volitelné příslušenství)
Příprava
• vyberte si druh knoflíkové dírky
• na obrazovce se zobrazí:
• zobrazení dírky
• číslo doporučené patky č. 3A
• symbol dírky (na obrazovce bliká
první krok)
• spodní nitku navlečeme do prstu pouzdra
spodní nitě
Obě dvě strany knoflíkové dírky budou šité ve
stejném směru. Na obrazovce bliká průběh
šití knoflíkové dírky.
Manuální knoflíkové dírky
využijete při jednorázovém šití
dírky nebo při vylepšování už
hotových knoflíkových dírek.
Počet kroků závisí na druhu
zvolené knoflíkové dírky.
Manuální knoflíková dírka se
nedá vložit do paměti.
Knoflíková dírka
Čtyřkroková prádlová Knoflíková dírka
1. Směrem dopředu ušijeme jednu stranu
knoflíkové dírky, šicí stroj zastavíme
• stlačte tlačítko pro zpětný chod na hlavové
části stroje
2. Směrem dozadu ušijeme rovné stehy, šicí
stroj zastavíme ve výšce prvého stehu ( na
začátku knoflíkové dírky)
• stlačte tlačítko pro zpětný chod na hlavové
části stroje
3. Ušijeme horní uzávěr a druhou stranu
knoflíkové dírky, stroj zastavíme
• stlačte tlačítko pro zpětný chod na hlavové
části stroje
4. ušijeme spodní uzávěr a stehy zapošití
Pětikroková dírka s očkem
1. Směrem dopředu ušijte rovné stehy,
zastavte stroj
• zatlačte tlačítko pro zpětný chod na
hlavové části stroje
2. Ušijte očko a první stranu knoflíkové dírky,
zastavte stroj ve výšce prvního stehu (na
začátku knoflíkové dírky)
• stiskněte tlačítko pro zpětný chod na
hlavové části stroje
3. Ušijte rovné stehy směrem dopředu, šicí
stroj zastavte na úrovni očka
• stiskněte tlačítko pro zpětný chod na
hlavové části stroje
4. Ušijte druhou stranu knoflíkové dírky
směrem dozadu, šicí stroj zastavte na
úrovni prvního stehu (na začátku
knoflíkové dírky)
• stiskněte tlačítko pro zpětný chod na
hlavové části stroje
5. Ušijte uzávěr a stehy zapošití.
47
48
Knoflíková dírka
Automatická knoflíková dírka
Steh:
Jehla:
Nit:
Podavač:
Patka:
kterákoli knoflíková dírka
podle druhu látky
bavlna nebo polyester
nahoře (poloha na šití)
Patka č. 3 A
Automatická dírka
• s patkou č. 3A je délka knoflíkové dírky
měřena automaticky pomocí čočky =
přesné kopírování
• na obrazovce je zobrazený postup vyšívání
knoflíkové dírky blikáním právě šité části
• obě strany jsou šité stejným směrem
Rychlost šití
• pro optimální výsledek šijte menší rychlostí
• všechny knoflíkové dírky šijte stejnou rychlostí, aby byly vyšité pravidelně
Přesné kopírování
• naprogramované knoflíkové dírky budou stejně dlouhé a stejně pěkné
Knoflíkové dírky s očkem vyšité dvojmo
• na silných látkách mohou být knoflíkové dírky s očkem šité dvakrát; tzn. že
první přechod bude šitý stehem s větší délkou
• po vyšití první knoflíkové dírky látku nepřemístíme
• délku stehu nastavíme na původní délku a ještě jednou stlačíme pedál
Knoflíková dírka v dlouhodobé paměti
Naprogramování knoflíkové dírky do
dlouhodobé paměti:
• po naprogramovaní stlačte
tlačítko
• knoflíková dírka je uložena v dlouhodobé
paměti
Otevření uložených knoflíkových dírek:
Naprogramované dírky můžete z paměti vždy
vyvolat, i když byl stroj odpojen z proudu.
• zvolte žádanou knoflíkovou dírku
• stlačte tlačítko
• šijte naprogramovanou dírku
• vyšijte naprogramovanou knoflíkovou dírku
• do dlouhodobé paměti je možné vložit
pouze jednu délku dírky na každý druh
knoflíkové dírky, t.j. pokud zadáte novou
délku knoflíkové dírky a stlačíte
tlačítko
, předtím zadaná délka
knoflíkové dírky bude přepsána
Pozor:
Spodek patky musí ležet na
plochém povrchu látky.
Pokud leží na záhybech,
nemůže být délka dírky
správně odměřena.
Knoflíková dírka
Programování standardní a strečové knoflíkové dírky
1. první stranu šijeme směrem dopředu, šicí
stroj zastavíme
• zatlačte tlačítko pro zpětný chod na
hlavové části stroje
• na obrazovce se zobrazí «auto» = délka
dírky je naprogramována
2. šicí stroj šije automaticky: zpětné rovné
stehy
3. jeden uzávěr
Vymazání naprogramovaného
na vymazání programu stlačte
tlačítko «clr»
4. druhou stranu dírky
5. uzávěr a zapošívací stehy
• šicí stroj se automaticky zastaví a čeká na
vyšívání další knoflíkové dírky
• následující dírka bude ušitá stejně dlouhá
jako předcházející (netřeba mačkat ani
tlačítko zpětného šití)
Programování knoflíkové dírky s očkem
1 Ušijte rovné stehy knoflíkové dírky, zastavte
stroj
• zatlačte tlačítko pro zpětný chod na
hlavové části stroje
• na obrazovce se zobrazí «auto» = délka
knoflíkové dírky je naprogramována
2 šicí stroj šije automaticky: očko knoflíkové
dírky
3 první stranu knoflíkové dírky směrem
dozadu
4 rovné stehy směrem dopředu
5 druhou stranu knoflíkové dírky směrem
dozadu
6 uzávěr knoflíkové dírky a zapošívací stehy
• šicí stroj se zastaví a automaticky se nastaví
na šití další knoflíkové dírky
• následující dírka bude ušita ve stejné délce
jako předcházející (není třeba stlačovat ani
tlačítko zpětného šití)
49
50
knoflíková dírka
Očka
Steh:
Jehla:
Nit:
Podávač:
Patka:
očko č. 17 (Aurora 430) / č.19 (Aurora 440 QE)
úzké klikaté očko č. 18 (Aurora 440 QE)
podle druhu látky
bavlna nebo polyester
nahoře (poloha na šití)
Patka č. 1
Použití
• Očka jsou velmi vhodnými otvory pro
šňůrky, úzké stužky, atraktivní dekorativní
elementy, ideální pro dětské oblečení.
Nemohou být programované.
Šití oček
• látku umístěte pod patku a šijte
• stroj po ukončení programu automaticky
zastaví a je připravený šít další očko
Dekorativní očka
• Ideální pro měkké hračky,
panenky a při použití
dekorativní nitě jako
atraktivní prvek
Zvýraznění
• Navlečte i palec cívkového
pouzdra; očko bude plnější
• pro dekoraci nebo jako
zesílení otvoru pro šňůrky atd.
Vyrážení oček
• pro vytvoření otvoru v očku použijte
děrovač nebo šídlo
Našívání knoflíků
Steh:
Šířka stehu:
Jehla:
Nit:
Podávač:
Patka:
program na našívání knoflíků č. 16 (Aurora 430) / č. 17 (Aurora 440 QE)
podle rozestupu dírek na knoflíku
síla podle materiálu- látky
bavlna / polyester
dole (stop pozice)
patka č. 9 nebo
patka č. 18 (volitelné příslušenství)
Našívání knoflíků:
• využití při knoflících se dvěma i čtyřmi
dírkami
• dekorativní knoflíky budou přišité bez
«krku»
• výšku «krku» (odstup mezi knoflíkem a
látkou) si můžete nastavit pomocí patky
č.18
Začáteční a koncové příze:
• příze jsou už zapošité a můžete je
odstřihnout nebo
• po našití knoflíku horní příze převlečte na
rubovou stranu látky a zauzlete
Našití knoflíku pomocí patky č. 9:
• zvolte program na našívání knoflíku
• ušijte první zapošívací stehy; přízi na
začátku šití držte, aby se nevyvlíkla
• mezi dírkami knoflíku zkontrolujeme
pootočením ručního kola a podle potřeby
donastavíme šířku stehu
• šijte
• šicí stroj se automaticky na konci zastaví a
znovu je nastavený na nové přišití knoflíku
Čistění a údržba 51
Čištění
Pokud je stroj uskladněný v chladné místnosti, asi 1 hodinu před použitím ho přeneste do teplé
místnosti.
Čištění
Čištění chapače
Olejování
Pravidelně odstraňujte zbytky nití a nečistot,
které se nasbírají pod stehovou deskou
a v chapači.
• hlavní vypínač nastavte na 0 a stroj odpojte
od sítě
• odstraňte šicí patku a jehlu
• otevřete kryt chapače na rukávníku
• zatlačte prstem na pravý zadní roh stehové
desky
• desku vyndejte
• očistěte štětcem
• opět nasaďte stehovou desku
• hlavní vypínač nastavte na 0 a stroj odpojte
od sítě
• vyndejte pouzdro cívky
• stlačte vlevo uvolňovací páku
• sklopte zajišťovací prstenec s černým
krytem dráhy chapače
• vyberte chapač
• očistěte dráhu chapače; nepoužívejte
přitom žádné ostré předměty
• nasaďte chapač; pokud je třeba, otáčejte
ručním kolem, dokud se pohon chapače
nenachází vlevo
• uzavřete dráhu chapače a zajišťovací
prstenec, uvoľňovací páka musí zapadnout
• pro kontrolu otočte ručním kolem
• nasaďte pouzdro cívky
• hlavní vypínač nastavte na 0 a stroj odpojte
od sítě
• kápněte 2-3 kapky oleje do dráhy chapače,
nechte stroj chvíli běžet naprázdno, abyste
si nezaolejovali svoji práci
Čištění obrazovky a
povrchu stroje
• měkkým, trochu navlhčeným kouskem
látky
Symbol servisu
Symbol čištění a
olejování
• zobrazí se, pokud se musí stroj vyčistit a
naolejovat (přibližně po 180.000 stezích)
• pokud byl stroj vyčištěný, můžete informaci
z obrazovky smazat stlačením tlačítka «#»
(= OK) 2x
• Informaci je možné z obrazovky dočasně
smazat stlačením tlačítka «clr» (=ESC), ale
objeví se znovu, pokud restartujete stroj
• po třetím smazání tlačítkem «clr» se
symbol znovu objeví až po dalších 180.000
stezích
Pozor:
Při čištění nebo olejování
odpojte stroj od sítě!
• zobrazí se, pokud je třeba stroj nechat
prohlédnout ve specializovaném BERNINA
servisu (přibližně po 2,000.000 stezích)
• po vykonání prohlídky stroje bude
počitadlo vynulované a už se více
nezobrazí
• Informaci je možné z obrazovky dočasně
smazat stlačením tlačítka «clr» (=ESC), ale
objeví se znovu, pokud restartujete stroj
• po třetím smazání tlačítkem «clr» se
symbol znovu objeví až po dalších
4,000.000 stezích
Nikdy nepoužívejte na čištění
alkohol, benzín, ředidla, resp.
leptavé kapaliny.
52
Chybová hlášení
Předcházení poruchám
Následující doporučení Vám pomohou rozpoznat možný problém stroje a vykonat opravnou operaci
Zkontrolujte zda:
• je správně navlečená horní a spodní nit
• je správně nasazena jehla, plochou stranou dozadu
• máte správnou sílu jehly, viz tabulka jehel/nití str. 14
• hrot a tělo jehly není poškozené
• není stroj znečistěný, odstraňte zbytky nití
• je čistá chapačová dráha
• nejsou pod napínacími kotoučky a pod pružinou pouzdra cívky zachycené nitě
Chybný šev
Horní nit se trhá
Odstranění zaseknuté nitě
• zbytky nití mezi napínacími kotouči nitě:
• pro pročistění levé a pravé části
napínacího kotouče tahejte založenou
tenkou látku (použijte záhyb, ne vnější
hranu látky) mezi kotouče horní a dolní,
dopředu a dozadu
• zbytky nití pod pružinou pouzdra cívky
• spodní nit je ještě navlečena do výčnělku
pouzdra cívky
• nesprávně navlečená nit, zkontrolujte horní
a spodní nit
• používejte vhodnou zajišťovací čepičku
Možné příčiny:
• napětí horní nitě je příliš vysoké
• znehodnocené jehly, jehly kupujte ve
specializované prodejně
• jehla je nesprávně nasazenáa plochá strana
jehly má směřovat dozadu
• jehla je tupá, nebo křivá
• znehodnocená nit, nit s uzlíky, proležená
nebo vysušená
Možná opravná opatření:
• používejte vhodnou zajišťovací čepičku
• je poškozený otvor pro vpich jehly na
stehové desce nebo výčnělek chapače.
Stroj nechte prohlédnout odborníkem
Co udělat, když je nit potom, co se roztrhla,
zachycena v prostoru niťové páky:
• vypínač uveďte do polohy OFF («0»)
• šroubek na hlavové části stroje uvolněte
torxovým šroubovákem
• hlavový kryt popotáhněte vlevo
• odstraňte zbytky nití
• hlavový kryt znovu nasaďte a upevněte
Chybné stehy
Jehla se láme
Spodní nit se trhá
• nesprávné jehly, použ.systém 130/705H
• jehla je tupá nebo křivá, nesprávně
nasazená, při nasazování ji zasuňte nahoře
až nadoraz
• forma hrotu jehly se nehodí k látce.
• Pokud je to potřeba, používejte jehly se
zakulaceným hrotem při pleteninách
a s ostrým hrotem pro tvrdé kůže.
• šroubek pro upevnění jehly je slabě
zatáhnutý
• látku pod šicí patkou jste tahali dopředu
místo toho, abyste ji nechali posouvat se
směrem dozadu
• při šití silných částí se látka posunula, když
byla jehla v látce, používejte patku na
riflovinu č.8 (volitelné příslušenství)
• znehodnocená niť, nerovnoměrně
navinutá, nebo niť s uzlíky
• informace o jehlách najdete na str. 15
• příliš silné napětí spodní nitě
• cívka se spodní nití se zasekává
v pouzdře, vyměňte cívku
• na stehové desce je otvor po vpichu jehly,
desku musí vyhladit odborník
• jehla je tupá anebo křivá
Senzor roztrhnutí horní nitě
při vyšívacím režimu
Pokud stroj při vyšívaní zastaví, zkontrolujte
následující:
• jestli není roztržená horní nit, nebo
prázdná cívka spodní nitě
• jestli není napětí horní nitě příliš uvolněné
Porouchané světlo stroje
• odneste stroj ke svému prodejci BERNINA
Šicí počítač nešije nebo šije
velmi pomalu
Nemožnost šít hrubou látku
• Nevhodná kombinace jehly a nitě (zvolená
nit je možná pro používanou jehlu příliš
silná)
• při šití přes silná místa (např. stehy) použijte
destičku pro výškové vyrovnání
• Zástrčka není správně nasazená.
• Hlavní vypínač je vypnutý (Poloha «0»).
• Stroj je příliš studený (pro hladký chod
potřebuje šicí počítač pokojovou teplotu)
Nastavení vyšívacího počítače 53
Vyšívání
Detaily vyšívacího modulu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1
3
2
4
Plocha pro vyšívání
Vyšívací rameno
Připojení vyšívacího rámu
Box s příslušenstvím
Pravý zasunovací výstupek
Střední zasunovací výstupek
Přípojný kabel k šicímu počítači
Držák kabelu
5
6
Čelní pohled
1
8
Zadní pohled
8
7
Boční pohled (ze strany ručního
kola) na šicí
a vyšívací počítač s rozhraním na
připojení vyšívacího modulu je
zobrazen na straně 7 návodu k
obsluze
54
Standardní příslušenství
Standardní příslušenství
Velký oválný vyšívací rám (145x255 mm)
Šablona pro velký oválný vyšívací rám
Patka na vyšívání č. 26
Síťka pro cívky s horní nití - pro
rovnoměrné odvíjení nitě natáhněte na
cívku
Jehly na vyšívání
USB přípojný kabel pro počítačový
vyšívací software
Taška pro přenášení stroje
Vyšív.soft.BERNINA EditorLite/mouse pad
Volitelné příslušenství 55
Speciální (volitelné) příslušenství*
Malý vyšívací rám (72x50 mm) (pro
normální použití i vyšívání s volným
ramenem). Modrá šablona pro běžné
vyšívání. Červená šablona pro vyšívání
volným ramenem
Střední vyšívací rám (100x130mm)
Šablona pro střední vyšívací rám
Megarám (150x400mm)
Šablona pro megarám
Adaptér pro vyšívání s volným ramenem
Deska pro rovný steh
BERNINA artista stojan na nitě
BERNINA artista vyšívací software
Vyšívací karty BERNINA /
Mini plus nebo Magic plus
Kufrový systém pro šicí a vyšívací stroj
* může se lišit podle země
Pro více informací o příslušenství k šití, vyšívání a quiltování viz Katalog příslušenství BERNINA.
56 Připojení
Attachingmodulu
the module
Připojení modulu k šicímu stroji
Upozornění!
Dbejte na to, aby stroj a
modul stály na rovném
povrchu!
Modul a šicí počítač před
přepravováním vždy oddělte.
Nikdy je nepřenášejte
propojené
Připojení modulu k šicímu počítači
• umístěte modul za volné rameno na šicí
počítač
• na modul zatlačte zleva směrem ke stroji
tak, aby výstupky zapadly do základní
desky
• Odpojte nožní ovládač
Uvolnění kabelu
• kabel připojuje modul k šicímu stroji
• vytáhněte kabel z držáku na zadní straně
vyšívacího modulu
Připojení kabelu
• připojujte plochou stranou dopředu
• zástrčku připojte do zásuvky na pravé
straně šicího počítače
Odstranění modulu
• uchopte pravý zadní roh, modul zdvihněte
a odstraňte směrem doleva
Vytažení kabelu
• vytáhněte zástrčku
Upevnění kabelu na modul
• kabel vložte do obou kabelových držáků
• pro zajištění ho jemně zatlačte
Připojení adaptéru 57
Připojení adaptéru na vyšívání na rukávníku (volitelné příslušenství)
Adaptér se používá pro vyšívání rourovitých výrobků (např. rukávů, nohavic, ponožek, dětských
věcí atd. ) na volném rameni vyšívacího počítače
Připojení adaptéru k šicímu počítači
• zatlačte adaptér za volným ramenem proti
šicímu počítači tak, že zasouvací výstupky
zapadnou do základní desky šicího
počítače
Připojení modulu k adaptéru
• modul umístěte na adaptér tak, aby byla
jeho čelní hrana co nejblíže k vodiči ve
tvaru L na adaptéru
• modul zatlačte zleva směrem k vodiči,
dokud zasouvací výstupky nezapadnou do
základní desky adaptéru
Rám pro vyšívání na volném ramenu
• malý, oválný vyšívací rám je vytvořený
speciálně pro vyšívání na volném ramenu
Upozornění!
Pro vyšívání na volném
ramenu můžete používat jen
malý rám.
Odstranění adaptéru
• modul z adaptéru odstraňte
• pravý zadní roh adaptéru je navržen tak,
aby byl používán jako rukojeť
• adaptér uchopte za rukojeť a odstraňte ho
ze základní desky šicího počítače
58 Příprava na vyšívání
Příprava stroje na vyšívání
14
Vyšívací patka č. 26
• připevněte vyšívací patku č.26
• šicí patku zdvihněte. Nyní můžete vyšívací
rám připojit.
15
Jehly na vyšívání
• v závislosti na vyšívacím vlákně použijte
jehlu od 75 do 90
• používejte speciální jehly pro vyšívací nebo
kovová vlákna
• nepoužívejte poškozené jehly
• jehlu zdvihněte, aby mohl být připovyšívací
rám
Spusťte podavač
• stiskněte tlačítko na pravé straně šicího
počítače. Zoubky podavače klesnou.
Stehová deska na rovný steh (volitelné
příslušenství)
• stehová deska na rovný steh má malý
jehlový otvor. Tvorba stehu (vázání spodní
a horní nitě) je tak optimalizovaná a ve
vyšívání je dosažen lepší výsledek.
• odstraňte standardní stehovou desku a
nasaďte stehovou desku pro rovný steh
16
Navlékání horní a spodní nitě
Navlékání horní nitě
• nasaďte pěnovou podložku a cívku s nití
• pokud používáte velmi hladké nitě,
přetáhněte přes cívku s nití síťku
• síťka zabrání sklouznutí nití a horní nit se
bude odvíjet rovnoměrně
Navlékání spodní nitě
• při vyšívání založte spodní nit přes napínač
cívkového pouzdra ve tvaru palce
10
Během vyšívání můžete zároveň
používat i navíječ cívky.
Cívkový kolík
Pokud používáte kovové nebo
speciální nitě, použijte přídavný
vodič nitě (spec. přísl.).
Předcházíte tak možným
problémům.
Nastavení napětí nitě
Aurora 430 a 440 QE jsou vybaveny ručním
nastavováním napětí nitě.
• Při vyšívání by napětí nitě mělo být
nastaveno na hodnotu v rozmezí od 2,5
do4,5
• při problematických látkách nebo nitích
může být přenastaveno
11
Příprava na vyšívání
Zarámování látky
ABC
Vycentrování
• na látce, na kterou se má vyšívat, vyznačte
střed
• vyznačte ho značkovačem na látku nebo
křídou
Použití vyšívacího rámu
• uvolněte šroub (y)
• vnitřní rám odstraňte
• šipky na obou rámech mají být zarovnané
• šipky na velkém, středním a megarámu
jsou ve středu vpředu a šipky na malém
rámu vpravo
Šablona na vyšívání
• ke každému vyšívacímu rámu je šablona
• povrch šablon má čtvercovou mřížku s
linkami vzdálenými 1cm od sebe
• pro snadnější přenos značek na látku jsou
střed a rohy šablony děrované
• šablonu umístěte do vnitřního rámu tak,
aby slovo BERNINA bylo umístěno vepředu
(u šipek)a dalo se číst
• šablona do vnitřního rámu zaskočí
automaticky
• odstranění šablony z malého a středního
rámu provedete pomocí otvorů pro prsty.
Velký rám a megarám mají speciální
připojovací svorky
Zarámování látky
• látku umístěte na vnější rám
• na látku položte vnitřní rám se šablonou a
středové body látky a šablony zarovnejte
• zarovnejte šipky vnějšího a vnitřního rámu
• vnitřní rám a vnější rám zatlačte do sebe.
• Dejte pozor, aby nedošlo k posunutí látky.
Látku v rámu pevně napněte. Šroubky při
napínání uvolněte na potřebnou míru a
potom je znovu dotáhněte.
• odstraňte šablonu
59
60
Příprava na vyšívání
Vyšívací vlizelíny
Trhací vlizelíny
• trhá se jako papír
• můžete použít jednu nebo více vrstev
• dodávají se různé síly
• pro větší stabilitu jej pomocí dočasně
lepivého spreje uchyťte na rubovou stranu
látky předtím, než jej uchytíte do rámu
• po ukončení vyšívání zbytek vlizelínu z
rubové strany výšivky opatrně odstraňte
• pod velkými vyšitými plochami vlizelín
zůstane
Použití:
• pro všechny tkané neelastické materiály
Pokud používáte samolepicí
vlizelín, ujistěte se, zda na jehle,
steh. desce nebo ploše chapače
nezůstaly zbytky lepidla
Vlizelíny, odstranitelné obstříháním
• můžete použít jednu nebo více vrstev
• k dostání v různých silách
• pro větší stabilitu jej pomocí dočasně
lepivého spreje uchyťte na rubovou stranu
látky předtím, než jej uchytíte do rámu
• po ukončení vyšívání přebytek vlizelínu z
rubové strany výšivky opatrně odstraňte
• pod velkými vyšitými plochami vlizelín
zůstane
Použití:
• pro všechny tkané neelastické materiály
Nažehlovací vlizelíny
• musí být předeprané v teplé vodě
• jsou nažehlené (zatavené) na rubovou
stranu látky
• jsou k dispozici v různých silách
• vyberte sílu tak, aby byla vhodná na
použitou látku
• k dispozici je i nažehlovací vlizelín s
možností jeho odstranění
Samolepicí vlizelín s papírovou zadní
stranou
• vlizelín umístěte do rámu papírovou stranou
nahoru
• na provedení zářezů a odhalení lepicího
povrchu použijte špičatý předmět (např.
nůžky)
• látky, na které se má vyšívat, umístěte na
vlizelín
Použití:
• před vyšíváním pro zachování tvaru u všech
materiálů, které se snadno natahují - např.
u úpletů či trikotáže
Použití:
• určeno pro jemné materiály, jako žerzej
nebo hedvábí anebo materiály, které se
těžko upevňují do rámu, např. samet
• pro malé výrobky a materiály, které se
zarámovat nedají
Lepivý sprej
• lepivý sprej nepoužívejte v blízkosti šicího
počítače, příp. přímo na něm
• sprej použijte na přichycení vlizelínu k
rubové straně látky
• lepivý sprej použijte střídmě a na vlizelín ho
nanášejte ze vzdálenosti 35-30 cm
• Látku a nasprejovaný vlizelín položte na
sebe na rovnou plochu a přitiskněte k sobě
Použití:
• na elastických materiálech a úpletech, aby
se zabránilo jejich deformování během
vyšívání
•aplikace: přesné zajištění aplikací na
vyšívacím rámu
• hladké látky - aby se zabránilo posunu
• vystřižené menší části celku - na jejich
uchycení na vlizelín, např. kapsy kalhot,
límce atd.
• pro látky, které se snadno při zarámování
zničí nebo na nich zůstane otlak rámu: na
vlizelín použijte lepivý sprej, vlizelín
zarámujte, k němu připevněte prvky, které
mají být vyšité
Škrob ve spreji pro vytvrzení
• škrob ve spreji je vhodný pro vytvrzení
jemných, měkkých nebo volně tkaných
materiálů
• plochu, kde se má vyšívat, nastříkejte
sprejem, nechte ji vyschnout nebo ji jemně
přežehlete horkou žehličkou
• použijte vždy další vlizelín na rubové straně
materiálu, např. vodou rozpustný vlizelín
Použití:
• ideální pro jemné, volně tkané materiály,
např. batist, jemné plátno atd.
61
Důležité informace pro vyšívání
Vodou rozpustný vlizelín pro látky s
vlasem a krajkové výšivky
• rozpustný vlizelín vypadá jako plastikový
obal
• po ukončení výšivky rozpusťte vlizelín v
horké vodě
• vodou rozpustné vlizelíny jsou ideální
ochranou pro látky s hustým nebo
smyčkovým povrchem, např. zabrání
poklesu výšivky mezi vlas nebo smyčky
látky, nebo vláknům látky přečnívat mezi
stehy.
• froté: vlizelín položte na lícovou stranu
látky a upevněte společně do rámu
• je-li to potřeba, použijte na jeho uchycení
lepivý sprej
• pro látky s vlasem: Je-li to potřeba,
zpevněte látku pomocí jiného vhod.
vlizelínu na rubové straně látky
• při zhotovovaní krajek umístěte jednu nebo
dvě vrstvy vodou rozpustného vlizelínu do
rámu (protože vzor není vyšívaný na látku,
po odstranění vlizelínu zůstane jen výšivka
bez látky)
• po rozpuštění vlizelínu položte motiv a
nechte jej vyschnout
• pokud je vodou rozpustný vlizelín použitý
na látky, které nelze prát, můžeme ho
odstranit i jemným odtrhnutím
Použití:
• vhodný pro froté, samet, úplety se
smyčkami - buklé,
• vhodný pro jemné průsvitné materiály, jako
organtýn, batist, atd., kde by jiný vlizelín
prosvítal
• doporučuje se použít jej jako stabilizátor u
vzorů s nízkým počtem stehů
• pro vyšívání krajek použijte silnější vodou
rozpustný vlizelín
Informace důležité pro vyšívání
Výběr vyšívacího vzoru
• pro vyšívání na jemných látkách jsou
vhodné jednoduché motivy s nízkým
počtem stehů
• velkoplošné, hustě šité vzory (např. se
změnou barev a směrů vyšívání) jsou
vhodné pro střední až silné materiály
Zkouška vyšívání
• vždy proveďte na vzorku látky zkoušku
vyšívání. Je-li to potřeba, upravte barvu,
kvalitu nitě, jehlu, hustotu stehu, napětí,
atd. tak, abyste je přizpůsobili zvolené látce
• při zkoušce použijte stejnou látku a
podklad jako při další práci
Zvětšení/zmenšení vzoru
• se softwarem Editor Lite můžete
• vzory zvětšovat nebo zmenšovat
• pro dosažení dobrého výsledku
by měla být velikost vzoru měněna od
75% do 150%
• s vyšívacími motivy BERNINA se obvykle
dodávají také informace o možnosti změny
rozměrů.
62
Informace důležité pro vyšívání
Různé typy stehů
Podkladové stehy
• podkladové stehy jsou základem motivu a
používají se pro zpevnění základové látky
tak, aby zůstal zachován její tvar. Zabrání
též poklesu krycích stehů vzoru do
pleteniny nebo vlasu látky.
Saténový steh
• Jehla se pohybuje doleva, doprava a
naopak. Výsledkem je velmi hustý cik-cak,
který vyplňuje požadovanou plochu
• výplně saténovým stehem jsou ideální pro
úzké a malé tvary. Saténový steh však není
vhodný pro větší plochy, protože široké
stehy jsou příliš volné a látku správně
nepokrývají. A navíc je tu nebezpečí, že se
nitě při příliš dlouhých stezích mohou na
něco zachytit a výšivku tak zničit.
Štepovací steh
• je to mnoho krátkých, stejně dlouhých
stehů, šitých v řadách velmi blízko vedle
sebe tak, že je plocha vyplněná hustě a
rovnoměrně
Dekorativní výplňové stehy
• pro dosažení speciální struktury na
plochách
• pro vyplnění plochy se používají různé
dekorativní stehy
Obrysové stehy
• obvykle rovné a saténové stehy
• pro oddělení jednotlivých ploch, pro
kontury objektů anebo samostatné linky
• příklad: rovný steh, saténový steh, dvojitý a
trojitý rovný steh
Propojovací stehy
• dlouhé stehy, určené pro přeskočení z
konce jedné části na začátek druhé části
vzoru
• vždy před a po propojovacích stezích je
ušitých několik stehů zajišťovacích
• před začátkem vyšívání v jiné barvě
propojovací stehy odstřihněte
Informace důležité pro vyšívání.
Vyšívací nitě
Polyesterové nitě
Polyester se zářivým leskem je trvanlivé
barevně stálé vlákno s vysokou pevností v
tahu. Je vhodné pro všechny typy vyšívání,
hlavně dětské oblečení a často prané výrobky.
Viskózové nitě
Rayon je měkká viskózová nit se zářivým
leskem, vhodná pro jemné, ne příliš střapaté
výšivky
Jednou z nejdůležitějších podmínek úspěšného
vyšívání je kvalita nitě. Velmi vám
doporučujeme nakoupit nitě u kvalitního
dodavatele. Zabráníte nepravidelnostem a
přetržení nití, které se při nízké kvalitě nitě
vyskytují velmi často
Výšivka je efektní hlavně tehdy, když jako
vrchní nit použijete lesklé viskózové nebo
polyesterové vyšívací
nitě. Jsou k dispozici v širokém rozsahu barev,
vhodných pro pěknou výšivku
Kovová polyesterová nit
Kovová nit je na lehké až středně silné vlákno,
vhodné pro speciální efekty na výšivce.
Při šití kovovou nití
doporučujeme použít svislý kolík
nitě a přídavný vodič nitě
(volitelné příslušenství).
Doporučuje se použít jehlu
Metafil 130/705 H-MET nebo
Organ v různých velikostech a
rychlost vyšívání snížit
Jehla na vyšívání
• ke správné síle nitě musí být vybraná
správná velikost jehly
• jehlu pravidelně měňte
14
15
Spodní nit - nit spodní cívky
Bobbin-Fil (speciální nit spodní cívky)
Bobbin-Fil je speciálně měkká a lehká
polyesterová nit, vhodná jako nit spodní cívky.
Nit vytváří rovnoměrné stehy na obou
stranách látky - lícové i rubové
Látací a vyšívací nit
Jemná mercerovaná bavlněná nit, vhodná pro
vyšívání na bavlněné látce (např. Mettler 60).
Použijte bílou nit nebo nit v
barvě látky.
63
64
Požadavky / Software EditorLite
Požadavky na výkon vyšívacích funkcí
Požadavky na PC
Bernina používá pro svůj šicí / vyšívací systém
USB technologii. Aby se zabránilo
nežádoucím interakcím mezi USB zařízeními
BERNINA a ostatními USB zařízeními,
doporučujeme dodržovat následující:
• Nezapínejte a nevypínejte USB zařízení a
šicí / vyšívací systém BERNINA v krátkých
intervalech
• Neodpojujte dongle (klíč), pokud je
spuštěný software BERNINA Editor Lite
• Neodpojujte USB kabel během vyšívání
• Před vypnutím šicího / vyšívacího
systému BERNINA vždy vypněte
software BERNINA Editor Lite a potom
odpojte USB kabel
• pokud budete používat USB HUB nebo jiné
USB zařízení, doporučujeme používat USB
zařízení verze 2
Minimální požadavky na PC
Pentium 3 CPU, 700 MHz nebo vyšší
Windows 2000 / XP
256MB RAM, 2 USB porty,
250MB volné místo na HDD,
16 Bit True Color Graphic Card
Doporučená konfigurace
Pentium 4 CPU, nebo vyšší
Windows 2000 / XP
256MB - 512 MB RAM, 2 USB porty,
250MB volné místo na HDD,
24 Bit True Color Graphic Card
Vyšívací software «Aurora» je obsluhovaný
prostřednictvím počítačového vyšívacího
software BERNINA Editor Lite přímo na
osobním počítači přes EC on PC software.*
* Termín PC pojmenovává PC a laptop
BERNINA Editor Lite
BERNINA vyšívací software Editor Lite
Tento software se používá na otvírání a
editování vyšívacích vzorů (otáčení, zvětšování
apod.)
Instalační pokyny najdete na přiloženém
CD-ROMu.
BERNINA Software EC on PC (Embroidery
Control on Personal Computer)
Software EconPC se automaticky nainstaluje
při instalaci Editor Lite. S jeho pomocí můžete
polohovat a vyšívat výšivku
Upozornění:
Je-li šicí a vyšívací systém
Aurora v režimu vyšívání,
musí být nožní ovladač
odpojený.
Upozornění:
Aby se zabránilo chybám při
vyšívání, deaktivujte
antivirové programy.
Upozornění:
V závislosti na konfiguraci PC
se může systém stát
nestabilním, pokud vypnete
stroj Aurora 430/440QE,
který je přes USB port
připojený k počítači; a
zároveň pokud běží software
Editor Lite. Nestabilita se
odstraní po restartování
počítače. Když chcete znovu
pokračovat ve vyšívání, je
možné se nastavit na
poslední vyšitý steh pomocí
funkce «Řízení vyšívací
sekvence» a «Uložení pozice
vyšívání» (viz str. 71).
Software EditorLite 65
1
Zapnutí šicího a vyšívacího počítače
• zapněte stroj «1» (zapnuto)
• připojte USB kabel k PC a do příslušného
otvoru na pravé straně šicího a vyšívacího
počítače (1)
Spuštění EditorLite
• klikněte na ikonu EditorLite na obrazovce
nebo vyberte «Start /Program / Editor Lite»
Otevření vyšívacího vzoru
• klikněte na ikonu «Open» v nástrojové liště
• otevře se nabídka «Open». zobrazí se
soubory a podsložky knihovny «My
Designs»
• klikněte na vybraný motiv
• Je-li to třeba, upravte ho
Začátek vyšívání
• jako první ODSTRAŇTE VYŠÍVACÍ RÁM
• klikněte na ikonu «Write to Machine» (1)
• po otevření okna musí být aktivovaná
aurora 430/435/440 (2)
• stiskněte «OK» (3)
• software EC on PC se spustí:
• po pár vteřinách se na obrazovce
vyšívacího stroje objeví ikona vyšívacího
modulu
• zobrazí se číslo vyšívací patky (č. 26)
• rameno vyšívacího modulu se začne
pohybovat, vyšívací modul je kalibrovaný
• připojte vyšívací rám
• poloha jehly se nyní musí nacházet
uprostřed rámu (použijte rámovou
šablonu). V opačném případě rám znovu
zarovnejte (viz. str.. 72).
Důležité
Důrazně doporučujeme uložit
změny provedené na vyšívacím
vzoru před spuštěním vyšívacího
procesu.
66
Software EC on PC
Proces vyšívání - EC on PC
PC obrazovka
Motiv
• motiv se zobrazí barevně
• zobrazí se nejmenší možný rám pro
vybraný motiv
• poloha jehly (označená zeleným křížkem)
se nachází na prvním stehu první barvy
• zobrazení motivu můžete zvětšit
(zoomovat) ve 4 krocích a zvětšené
zobrazení můžete posouvat po obrazovce
Na obrazovce se zobrazuje:
Propojení mezi PC a vyšívacím počítačem
• během přenosu dat je propojení mezi PC a
vyšívacím počítačem kontrolováno
• jestliže spojení selže, objeví se zpráva v
červeném poli
• umístěte kurzor na červený element (bez
klikání myší)
• spustí se prezentace, jak zkontrolovat
propojení
Požadavky na vyšívání
• program kontroluje, zda:
• je šicí patka zvednutá (pro kalibraci)
• je spuštěný podavač
• je jehla v nejvyšší poloze (tak, aby se
vyšívací rameno mohlo pohybovat)
• je šicí patka spuštěná (pro úkon vyšívání)
• Každý z těchto elementů, který není ve
správné pozici, se zobrazí oranžově na
obrazovce
Příklad:
• umístěte kurzor na oranžový element (bez
klikání myší)
• spustí se prezentace, jak umístit element
do správné polohy
• v našem příkladě ukazuje obrázek, že
patku je potřeba zvednout
Software EC on PC
Velikost motivu
• zobrazuje název motivu a rozměry v mm
Informace o barvě / Výběr barvy
• Kurzor umístěte na určitou cívku. Cívka se
zvětší a zobrazí se následující informace:
• značka nitě / číslo barvy
• pozice vybrané barvy / počet všech
barev
• čas vyšívání této barvy
• celkový počet stehů v této barvě
• Klikněte na vybranou barvu
• ve vyšívaném motivu se zvýrazní vybraná
barva
• rám se přesune na začátek vyšívání
zvolené barvy
• Klikněte na vybranou barvu = můžete začít
vyšívat touto barvou (viz též «Manuální
změna pořadí vyšívání barev» na straně 71)
Doba vyšívání a počet stehů
• zobrazuje celkový čas (v minutách) na vyšití
celého motivu
• zobrazuje celkový počet stehů vybraného
motivu
• listovat v barvách směrem
dopředu můžete též pomocí
klávesy «F3» na klávesnici
počítače
• klikněte na šipku pro návrat do
seznamu barev
Na začátku vyšívání je stroj
připravený vyšívat první barvu.
Pokud chcete změnit pořadí
barev, musíte kliknout na
odpovídající barvu a vybrat
«Embroidery sequence control»
(Pořadí barev) viz strana 71.
Seznam použitých barev
• každá barva použitá v motivu je
reprezentována cívkou v originální barvě
• máte-li více než čtyři barvy, prohledejte je
pomocí šipky vpravo
Postup vyšívání
• už vyšité barvy jsou symbolizované
prázdnou cívkou
• zobrazuje se zbývající čas vyšívání a čas
vyšívání aktivní barvy
67
68 Software EC on PC
Ikona «Start-stop» na obrazovce PC
• je šedá (neaktivní), pokud kalibrace
neproběhla úspěšně
• je modrá, pokud je možné začít vyšívat
• klikněte myší na ikonu
• vyšívací rám se kvůli kontrole pohybuje
• když rám chybí nebo není správný, objeví
se chybová signalizace
• myš -klikněte na animaci a startovací
obrazovka se objeví znovu
• během přenosu dat z PC do vyšívacího
modulu se zobrazí na obrazovce vyšívacího
počítače hodiny
• jakmile začne ikona «Start-stop» blikat, je
stroj připravený vyšívat
Animace
• proces je potvrzen a animace se zavře
• proces je přerušen a objeví se předcházející
obrazovka
• šipka (místo ikony Start-Stop) znamená, že
kliknutím na ni je možné se vrátit do
původní obrazovky
• pokud jsou splněny všechny požadavky pro
start, zobrazí se prezentace o tom, že stisk
tlačítka Start-Stop na vyšívacím stroji
začne s vyšívaním
• vyšívání můžete přerušit JEN tlačítkem
Start-Stop na vyšívacím stroji
Vyšívací rám
• doporučený vyšívací rám se zvýrazní na
obrazovce
• připojený rám bude označen zelenou
hůlkou
• nepoužitelný rám bude označen ikonou
«Neparkovat»
• velikost rámu bude zobrazena v mm
Začátek vyšívání
Začátek vyšívání
• zdvihněte jehlu a vyšívací patku
• uchopte rám lícovou stranou látky nahoru
a upínacím mechanizmem vlevo
• zasuňte rám pod vyšívací patku
• stiskněte konce přípojného mechanismu na
boku rámu
• nasaďte centrovací zarážky (malé zoubky)
do konzoly vyšívacího ramena
• zamáčkněte rám dolů až na doraz
• uvolněte konce přípojného mechanismu
Začátek vyšívání s tlačítkem Start-Stop na
hlavě stroje
• spusťte patku
• Tlačítko Start-/Stop držte stisknuté
• vyšívací počítač ušije asi 7 stehů a zastaví
• zdvihněte patku
• odstřihněte konce nití na začátku vzoru
• spusťte patku
• pro opakovaný start vyšívání stiskněte
tlačítko Start-/Stop znovu.
Přerušení vyšívání
• stiskněte tlačítko Start-Stop na hlavě stroje
• stroj okamžitě zastaví
• Animací můžete pohybovat po tom, co na
ní kliknete
• nyní můžete některé z funkcí zvolit znovu,
případně modrou šipku pro návrat a vrátit
se do úvodní obrazovky
Odpojení vyšívacího rámu
• zmáčkněte konce přípojného mechanismu
na boku rámu k sobě
• rám vytáhněte z uchycení směrem nahoru
Dokončení barvy
• znovu spusťte šicí patku
• znovu stiskněte tlačítko Start-/Stop
• vyšívací počítač došije zbývající sekce
aktivní barvy
• když stroj došije barvu, automaticky zastaví
Výměna barvy
• po zastavení je stroj okamžitě připraven
vyšívat další barvu
• správně založte novou nit
• vyšívejte novou barvou
Obstřihávání nití po vyšívání
• zdvihněte patku
• odstraňte vyšívací rám z ramena
• obstřihněte konce nití, a také propojovací
nitě
• dbejte na to, aby spodní nit byla ustřihnutá
ve správné délce. Zabráníte tak zauzlování
nití na začátku vyšívání
69
70
EC on PC - Funkce
Funkcí na obrazovce
Indikuje, že ikona má vícero funkcí. Mohou
být aktivované opakovaným kliknutím.
Zobrazení mřížky
1. velký kurzor - modrý kříž - vyznačuje střed
rámu. Zelený kříž slouží k vyznačení
středu polohy Megarámu 1 a červený kříž
slouží k vyznačení středu polohy
megarámu 2
2. zobrazí se mřížka, motiv může být
přesněji umístěn
3. mřížka i kříž zmizí
Zvětšování (Zoom) 4 úrovně
• při každém kliknutí na ikonu se motiv
zvětší o jednu úroveň
• páté kliknutí Vás vrátí zpět do startovací
polohy
• definování náhledu uživatelem:
• umístěte kurzor na zobrazenou šipku
(bez klikání)
• motiv se posouvá horizontálně
nebo vertikálně
• při současném stisku tlačítka CTRL budete
motivem pohybovat rychleji
Polohování motivu uvnitř rámu
• tato volba je dostupná, pouze je-li
aktivován polohovací režim
• umístěte kurzor na motiv (v modrém
rámečku)
• kurzor se změní na malou ruku
• stiskněte levé tlačítko myši a přesuňte
motiv na požadované místo
• uvolněte tlačítko, motiv se přemístí
• pokud motiv přesahuje okraje rámu, rám
se zobrazí v červené barvě
• je-li to třeba, aktivujte zobrazení mřížky.
Ulehčí vám to polohování
Poznámka:
Pokud stisknete tlačítko Start-/Stop, zatímco
je motiv ohraničen červeným orámováním,
proces vyšívání nebude pokračovat, protože
motiv ve zvolené poloze vyšíván být nemůže.
Je lepší nejdříve nastavit motiv tak, aby se
rám změnil z červené na modrou.
Polohování rámu
1. rám se bude pohybovat, dokud se jehla
nenastaví na střed motivu
2. rám se bude pohybovat, dokud se jehla
nenastaví na střed rámu, uprostřed ikony
se objeví modrý křížek
3. rám se bude pohybovat, dokud se jehla
nenastaví na začátek vybrané barvy
• Stejně to funguje i při použití klávesy «F2»
Správná poloha motivu uvnitř rámu
• klikněte na ikonu kurzoru; aktivuje se
«polohovací režim»
• tento režim můžete aktivovat i stiskem
klávesy «F4»
• klikáním na polohovací šipky můžete
motivem pohybovat po malých krocích a
umístit ho na požadované místo
• přesněji můžete motiv polohovat použitím
šipek na klávesnici
• při každém stisku se motiv posune o
0,2 mm
• pokud současně stisknete klávesu «Ctrl»,
bude se rám posouvat po 2 mm
Jedno anebo vícebarevný motiv
• je-li ikona neaktivní, budou se barvy vyšívat
jednotlivě
• je-li ikona aktivní, bude celý motiv vyšit
jednou barvou bez zastavení
• celý motiv i barevná informace bude
zobrazena v jedné barvě
71
EC on PC - Funkcí
Posuv rámu
• pokud umístíte kurzor do rámu,
prosvítí se modře
• pro pohyb rámu na zvolené místo
klikněte myší. Motiv se virtuálně
pohybuje na obrazovce a též
fyzicky na vyšívacím modulu
• kurzor označuje polohu jehly
Řízení vyšívací sekvence / Manuální
změna barevné sekvence výšivky
1. Řízení vyšívací sekvence
• vyšívaný motiv může být realizovaný
steh po stehu použitím šipek na
klávesnici
• pokud současně stisknete klávesu
«Ctrl», budete se pohybovat po 10
stezích
• pomocí tlačítka «Page up = dopředu»
nebo «Page down = dozadu» jednotlivé
kroky zvýšíte na 100 stehů
• klikněte na symbol znovu: rám se vrátí k
prvnímu stehu motivu
2. Přerušení vyšívání v důsledku přetržení
nebo skončení nitě
• kliknutím na ikonu se vrátíte na místo,
kde byl ušitý poslední steh před
přetrhnutím
• je-li třeba, vraťte se šipkami ještě o pár
stehů a znovu spusťte stroj
3. volba vyšívací sekvence
• zvolte funkci
• zvolte požadovanou cívku nitě
Přeskočení barvy v sekvenci se
zobrazí jako už vyšitá barva
(prázdnou cívkou). Můžeme ji
ale znovu vybrat kliknutím.
Pokud nevyšijeme poslední
barvu na konci, zobrazí se nám
zelený háček na ikoně <StartStop>, i když výšivka není ještě
kompletní. Kliknutím na zelený
háček tento zmizí a mohou se
vyšívat další barvy.
Kontrola velikosti motivu
• zkontrolujte, zda se poloha motivu a
poloha látky shoduje
• v rozích ohraničení motivu se zobrazují
kroužky
• klikáním na kroužky ve směru pohybu
hodinových ručiček můžete znázornit a
zkontrolovat vyšívací plochu (ve 4 krocích)
• rohy můžete též zvolit pomocí kláves «F5»,
«F6», «F7» a «F8»
• u Megarámu použijte F5 - F8 pro pohyb
mezi rohy
rámu. Pohybujte rámem mezi horními a
spodními rohy
Uložená vyšívací pozice
• je viditelná, pokud je zvolen režim řízení
vyšívací sekvence a motiv se už začal
vyšívat
Obnovení vyšívání po přerušení kvůli výpadku
proudu:
• zapněte PC a vyšívací počítač
• spusťte EditorLite a EC on PC, viz str. 68-69
• klikněte na ikonu «Řízení vyšívací
sekvence»
• klikněte na ikonu «Šipka» a vyšívací rám se
vrátí na místo, kde byl proveden poslední
steh
• před spuštěním vyšívání se případně vraťte
pár stehů zpět
Kontrola použitého rámu
(např. po výměně rámu)
• umístěte kurzor na rameno vyšívacího
modulu
• rameno se zbarví do modra
• při dvojkliku se rám začne pohybovat a
zobrazí se typ připojeného rámu
72 EC
EC on
on PC
PC -- Funkce
Functions
Pohybování rámem pro založení horní a
spodní nitě
• v případě, že je potřeba znovu založit nit, a
jehla se nachází blízko rámu, můžete rám
posunout
Poloha 1:
• klikněte kurzorem na ikonu nebo stiskněte
«F9»
• rám se pohybuje do středu, takže jehla se
nachází v jeho středu
• založte horní nit
Poloha 2:
• zdvihněte šicí patku
• znovu klikněte na symbol nebo stiskněte
«F9»
• rám se přemístí úplně vlevo
• nyní můžete vyměnit nebo znovu naplnit
cívku se spodní nití
• pro pohyb rámu do jeho předcházející
polohy a pokračovaní ve vyšívacím procesu
klikněte na tlačítko Start-/Stop nebo na
funkci pro přesun rámu nebo stiskněte
«F9»
• pro pokračování ve vyšívání stiskněte
tlačítko «Start-Stop»
Kontrola, zda jsou střed rámu a poloha
jehly zarovnané (jen u velkého oválného
rámu)
• bude potřebná, pokud skutečný střed rámu
nesouhlasí se středem rámu, zobrazeným
na obrazovce
• nastavení se musí udělat jen jednou;
potom je platné pro všechny rámy
• vložte šablonu do rámu
• stiskněte tlačítko «F12»
• vyberte velký oválný rám
• pomocí klávesových šipek umístěte střed
šablony přesně pod jehlu
• stiskněte klávesu «shift» (držte stisknutou)
• klikněte myší na ikonu která se objevila na
obrazovce (vedle ikony»Poloha rámu»)
• nastavení bude uloženo
Chyba propojení
Pokud se během vyšívání přeruší spojení,
obrázek PC a kabelu změní barvu na
červenou
Za předpokladu, že USB kabel je správně
připojen a přesto se spojení automaticky
neobnovilo, zkuste následující:
• uzavřete aplikaci EconPC kliknutím na
«close» nebo přes «Alt F4»
• zkontrolujte všechny kabely
• vypněte a zapněte vyšívací stroj
• odpojte a připojte USB kabel
• vypněte a zapněte PC
• restartujte EconPC kliknutím na ikonu
«Write to Machine » (zapiš do stroje)
• klikněte na «Saved embroidery position»
(viz str. 71 Uložená vyšívací pozice)
73
Megarám
Megarám (speciální přísluš.)
Otevřete nebo vytvořte motiv
• otevřete motiv (viz. str. 65 Jak otevřít
motiv)
• soubor pro «Megahoop» obsahuje výšivky,
vhodné pro Megarám. Jednu vyberte,
popřípadě upravte.
• nebo vytvořte vlastní výšivku pro Megarám
Začátek vyšívání
• viz. str. 65 - jak začít vyšívat
Změna polohy megarámu
• když je čas přepolohovat megarám, objeví
se symbol s animací
• zdvihněte šicí patku
• stiskněte přední výčnělek na rámu a rám
přemístěte do naznačené polohy
Změna polohy megarámu do
polohy 1:
• Opatrně pohybujte rámem do té doby, než
zapadne do polohy 1 (horní)
Kontrola polohy megarámu
• pro dokončení změny polohy rámu klikněte
na háček v symbolu animace anebo
stiskněte tlačítko «Start-/Stop» na
vyšívacím počítači
• rám se pohybuje = poloha rámu se
kontroluje
• pro pokračování ve vyšívání stiskněte
tlačítko «Start-/Stop»
polohy 2:
• tahejte nebo tlačte megarám do té doby,
než zapadne do polohy 2 (středová)
polohy 3:
• opatrně pohybujte megarámem do té
doby, než zapadne do polohy 3 (spodní)
Odstranění megarámu
• uveďte rám do polohy 2
• na rámové svorce stiskněte současně obě
páčky a rám odstraňte
Vyšívané bordury
Mohou se skládat buď z několika malých
motivů nebo motivů, které mohou na sebe
navazovat. V těchto případech je velmi často
koncový bod výšivky zároveň zač.bodem
dalšího rámu. Pomocí EC on PC najdete
propojovací bod snadno i v případě, že látku
musíte přerámovat.
Příprava:
Při vyšívání bordur je linka, vedená podél
bordury, obvykle vyznačena i na látce. Látku
zarámujte tak, aby linka bordury, která je na
ní předznačená, se shodovala s jednou ze
svislých linek na šabloně.
Vyšívání:
• nastartujte EditorLite
• otevřete výšivku
• začátek a konec výšivky je označen pomocí
počátečního bodu a koncového bodu
• je-li potřeba, vyznačte počáteční bod na
látce
• klikněte na symbol «Write to Machine» a
nastartujte program EC on PC
Horní nit
Po změně polohy rámu musíte
zatáhnout horní nit zpět k
cívce s nití.
74
Megarám
Pohybování rámem:
• pro pohyb rámem na požadované místo na
obrazovce a i ve skutečnosti klikněte na
plochu uvnitř rámu. Zobrazí se nová
poloha jehly (zelený kříž)
(místo kliknutí = poloha jehly)
pro pohyb rámem použijte šipky a přemístěte
ho, aby se jehla nacházela přesně ve
zvoleném bodě
Polohování rámu:
• klikněte na symbol lupy tak, abyste měli
motiv zobrazený na obrazovce v
dostatečné velikosti
• klikněte na symbol «pohyb rámu»
• pohybujte rámem, dokud není zelený kříž
(poloha jehly) a počáteční bod motivu
(kroužek) zarovnaný (viz.str.70)
na přesné vypolohování motivu použijte šipky
na klávesnici PC
Poznámka:
Pokud se startovací a koncový bod motivu
nacházejí ve středu, můžete jejich polohu
změnit v programu Editor Lite (viz Návod k
obsluze k Editor Lite)
Přehled stehů
Titel 75
Přehled stehů
Aurora 430
1 - 28 Užitkové stehy
1. Rovný steh
2. Klikatý steh
3. Elastický obnitkovací steh
4. Obloukový steh
5. Prošívací program
6. Trojnásobný rovný a kikatý steh
7. Slepý steh
8. Dvojitý obnitkovací steh
9. Super elastický steh
10. Knoflíková dírka na prádlo
11. Úzká prádlová dírka
12. Strečová dírka
13. Dírka s očkem
14. Dírka s rovným stehem
15. Vyšívaná knoflíková dírka
16. Program na našívání knoflíků
17. Očko s rovným stehem
18. Program na látání
19. Stehování
20. Zesílený overlock
21. Řasící steh
22. Steh pro úplety - žerzej
23. Plástvový steh
24. Univerzální steh
25. Dělený cik-cak
26. Lycra steh
27. Strečový steh
28. Overlok pro úplety
45 - 65 Quiltovací stehy
29 - 44 / 66 - 150 Dekoratívní
stehy
Přehled stehů
76
Aurora 440 QE
1 - 31 Užitkové stehy
1. Rovný steh
2. Kikatý steh
3. Elastický obnitkovací
4. Obloukový steh
5. Prošívací program
6. Trojnásobný rovný a klikatý steh
7. Slepý steh
8. Dvojitý obnitkovací steh
9. Super elastický steh
10. Knoflíková dírka na prádlo
11. Úzká prádlová dírka
12. Strečová dírka
13. Okrouhlá dírka
14. Dírka s očkem
15. Dírka s rovným stehem
16. Vyšívaná knoflíková dírka
17. Program na přišívání knoflíků
18. Úzké cik-cakové očko
19. Očko s rovným stehem
20. Program na látaní
21. Stehování
22. Řasící steh
23. Strečový overlock
24. Steh pro úplety - žerzej
25. Plástvový steh
26. Univerzální steh
27. Dělený cik-cak
28. Lycra steh
29. Strečový steh
30. Zesílený overlock
31. Overlock pro pleteniny
32 - 63 Quiltovací stehy
64 - 180 Dekorativní stehy
Text
Herbert Stolz
Kresby
Müller-Melzer ID, Kreuzlingen
Design koncept, Rozmiestnenie, DTP
Erika Vollenweider
Copyright
2006 BERNINA International AG, Steckborn

Podobné dokumenty