2. zapojení

Transkript

2. zapojení
MYCÍ STROJ NA NÁDOBÍ A PŘEPRAVKY
ŘADA
FUX
NÁVOD K INSTALACI A
OBSLUZE ZAŘÍZENÍ
(SMARTRONIC)
(původní návod)
Počínaje od výrobního čísla:
8662 0001
VERZE Z 14.12.2010
DŮLEŽITÉ POZNÁMKY
POUŽITÍ V SOULADU S PŘEDPISY:
Tento stroj je součást technického pracovního zařízení, která je výhradně určena k použití v pracovním prostředí.
Stroj je určen výlučně k čištění přepravek a/nebo sanitárních zařízení, jež byla předem specifikována společně s firmou
HOBART.
Nepoužívejte pro elektricky vyhřívané kuchyňské přístroje a přístroje pro uchování tepla.
BEZPEČNOST:
Jestliže bude zabudován systém pro odstraňování škrobu, musí dodavatel zajistit soulad s příslušnými bezpečnostními
pravidly a předpisy, a tím spolehlivě zabránit kontaktu koncentrovaného čisticího prostředku s pokožkou či očima!
Zajistěte, aby pracovník obsluhy používal těsně přiléhající pracovní oděvy, aby se zabránilo nebezpečí zachycení u
dopravníku.
Nikdy neoplachujte vnější povrch stroje hadicí ani nepoužívejte vysokotlaký čisticí systém.
Symbol „Upozornění“ je zobrazen vedle pokynů, které jsou podstatné pro bezpečný provoz stroje.
Přečtěte si pečlivě tyto pokyny.
OMEZENÍ ZÁRUKY:
V případě instalací a oprav, které nebudou prováděny oprávněnými technickými pracovníky, v případě použití jiných součástí,
než jsou originální náhradní díly, nebo v případě jakýchkoliv technických úprav u stroje, které nebudou povoleny výrobcem,
dojde k neplatnosti záruky uvedené v standardních podmínkách.
HLADINA HLUKU U STROJE:
Hladina hluku u stroje je následující:
– bez ofukovače „TBR“ ≤ 75 dB (A)
– s ofukovačem „TBR“ ≤ 89 dB (A)
Hladina akustického tlaku je následující:
– s ofukovačem „TBR“ ≤ 99 dB (A)
BA-21847-003-CZ
14.12.2010
2
OBSAH
BA-21847-003-CZ
Strana
1.
MONTÁŽ .................................................................................... 5
1.1.
Přeprava do místa instalace ............................................................................ 5
1.2.
Odstranění obalu ............................................................................................. 5
1.3.
Vyrovnání v místě instalace ............................................................................. 5
1.4.
Seřízení výšky stroje ........................................................................................ 5
1.5.
Montáž modulů ................................................................................................ 5
1.6.
Elektrické kabely .............................................................................................. 6
1.7.
Montáž dopravníkového pásu .......................................................................... 7
2.
ZAPOJENÍ ................................................................................. 8
2.1.
Elektrická zapojení ........................................................................................... 8
2.2.
Zapojení vody .................................................................................................. 9
2.3.
Připojení páry nebo horké vody ..................................................................... 10
2.4.
Zapojení odtahu ............................................................................................. 11
2.5.
Dávkovače ..................................................................................................... 12
3.
PRVNÍ BĚH ZAŘÍZENÍ ............................................................ 13
3.1.
Příprava ......................................................................................................... 13
3.2.
Naplnění posilovacího ohřívače výplachového systému ............................... 14
3.3.
Kontrola ......................................................................................................... 16
3.4.
Nastavení čisticího prostředku a prostředku pro výplach .............................. 16
3.5.
Automatická časomíra (volitelné příslušenství) ............................................. 16
3.6.
Seřízení odsávacího systému ........................................................................ 16
4.
5.
6.
OVLÁDACÍ PRVKY ................................................................. 17
PŘÍPRAVA ............................................................................... 19
MYTÍ ......................................................................................... 20
6.1.
Spuštění stroje ............................................................................................... 20
6.2.
Vkládací dopravník ........................................................................................ 20
7.
PROVOZ .................................................................................. 21
7.1.
Mytí ................................................................................................................ 21
7.2.
Rychlost dopravníku ...................................................................................... 21
7.3.
Vyvolání doplňujících informací ..................................................................... 21
7.4.
Doplňující možnosti ....................................................................................... 22
7.5.
Výpust – nádrž pro předmytí .......................................................................... 23
7.6.
Vypnutí stroje ................................................................................................. 23
7.7.
Obecná hlášení .............................................................................................. 23
7.8.
Nouzové vypnutí ............................................................................................ 23
8.
9.
KONEC PROVOZU .................................................................. 24
ČIŠTĚNÍ ................................................................................... 25
14.12.2010
3
OBSAH
10.
11.
12.
13.
14.
BA-21847-003-CZ
Strana
POLOHA ZÁVĚSŮ .................................................................. 28
OCHRANA PROTI MRAZU ..................................................... 29
CHYBY A CHYBOVÉ KÓDY ................................................... 30
LOKALIZACE CHYB A PŘÍPADNÝCH PORUCH................... 31
ÚDRŽBA .................................................................................. 33
14.12.2010
4
1.
MONTÁŽ
1.1.
PŘEPRAVA DO MÍSTA INSTALACE
– Pokud v původním balení a na kluzných lištách.
– Přítlakem na válečkách.
– Je třeba zabránit poškození podlahy, dveří.
– Je třeba zabránit poškození stroje.
– Odstraňte přední kryt.
– Při použití vidlicového zdvižného vozíku položte dřevěné trámy pod
stroj.
1.2.
ODSTRANĚNÍ OBALU
– Přestřihněte ocelové pásky.
– Odstraňte vnější kartón.
– Odstraňte dřevěné kluzné lišty.
– Odstraňte vnitřní obalový materiál a příslušenství ze stroje.
– Zkontrolujte stroj, zda případně nedošlo k poškození při přepravě.
1.3.
VYROVNÁNÍ V MÍSTĚ INSTALACE
– Podle instalačního plánu.
– Dodržujte dostatečnou vzdálenost od stěn podle instalačního plánu.
– Vezměte v úvahu umístění stolů, dopravníků, atd.
1.4.
SEŘÍZENÍ VÝŠKY STROJE
– Otáčením nohou proveďte nastavení výšky nakládací plošiny na
920 mm nebo na výstupní výšku komponentů dopravníků.
– Vyrovnejte veškeré nerovnosti v podlaze.
– Zajistěte rozdělení tíhy stroje rovným způsobem na všechny nohy.
1.5.
MONTÁŽ MODULŮ
– Jestliže bude stroj dodán v samostatných modulech, umístěte nejprve
největší modul a proveďte jeho vyrovnání.
1.5.1.
TĚSNICÍ PÁSKA
– Č. 168 834 musí být přilepena k jednomu ze dvou spojovacích povrchů
po celé dráze.
– Jestliže se na povrchu nachází starý těsnicí materiál (ze zkušebního
běhu), musí být odstraněn jako první.
– Konce těsnicí pásky se musejí u rohů překrývat.
BA-21847-003-CZ
14.12.2010
5
1.
MONTÁŽ
1.5.2.
PŘIDÁNÍ DALŠÍCH MODULŮ
– Proveďte vyrovnání výšky (viz oddíl 1.4.)
– Připojte moduly za použití šroubů M6 x 12 se šestihrannou hlavou,
podložek, pojistných podložek a matic (dodávaných).
– Odřízněte přečnívající těsnicí pásku nožem.
– Připojte výpustná potrubní vedení.
Jestliže budou ke stroji připojeny další dopravníkové prvky, musí
být zajištěno, že u spojovacích bodů nebudou vznikat žádné
nebezpečné zóny.
1.5.3.
PŘIPOJENÍ NÁDRŽÍ
Spojte všechny mycí nádrže s přepadovými potrubními systémy.
– Nasaďte těsnění (A) na přepadovou trubku (B).
– Veďte přepad (B) z vnitřního prostoru nádrže skrz předvrtaný otvor a
proveďte utažení pomocí matice (C).
– Tlačte spojku (E) přes trubku (D). Připevněte trubku k přepadu (B) a
proveďte spojení s přepadovou trubkou protější mycí nádrže.
1.5.4.
PŘEPRAVNÍ NOHY (JSOU-LI NAMONTOVÁNY)
Musejí být odstraněny a vráceny do firmy HOBART.
1.6.
ELEKTRICKÉ KABELY
Musejí být odvinuty a taženy přes přední kabelový kanál.
– Připojte vodiče ke svorkám elektrických komponentů.
– Postupujte podle schématu elektrického zapojení a podle štítků, které
jsou umístěny na vodičích a svorkách.
BA-21847-003-CZ
14.12.2010
6
1.
MONTÁŽ
1.7.
MONTÁŽ DOPRAVNÍKOVÉHO PÁSU
– Odstraňte řetěz mezi hřídelem dopravníku a dopravním motorem
(koncová část stroje).
– Umístěte svinutý dopravníkový pás na výstupní konec stroje a
protáhněte jej skrz stroj ve směru vkládací sekce.
SMĚR PRACOVNÍ ČINNOSTI
– Připojte oba konce dopravníkového pásu za použití dopravníkové
ojnice.
– Připevněte válečky k oběma koncům dopravníkové ojnice a proveďte
jejich zaklapnutí na místě.
Dopravníkový pás, který je zde vyobrazen, neodpovídá nutně ve všech
detailech dopravníkovému pásu, který je vám dodán, neboť je možno
použít různé dopravníkové pásy v závislosti na konkrétní aplikaci.
– Napněte dopravníkový systém u vkládací sekce rovnoměrným
způsobem na obou stranách a zajistěte napínací šrouby (A) maticemi
(B).
– Umístěte zpět řetěz mezi hřídel a dopravní motor.
BA-21847-003-CZ
14.12.2010
7
2.
ZAPOJENÍ
2.1.
ELEKTRICKÁ ZAPOJENÍ
Musejí být provedena oprávněným technikem podle národních a
místně platných předpisů.
Pro Austrálii: v souladu s AS/NZS3500.1
2.1.1.
KONTROLA
– Otevřete ovládací skříň a vyjměte schéma elektrického zapojení
z vnitřní strany dveří.
– Elektrické napájení musí odpovídat údajům na identifikačním štítku a na
schématu elektrického zapojení.
– Pojistky na vedení a průřezy kabelů musejí splňovat příslušné
požadavky.
– Zajistěte jisticí zařízení (hlavní spínač s funkcí nouzového vypnutí)
vedle stroje (pokud není zabudované) pro odpojení od elektrického
napájení.
2.1.2.
ZAPOJENÍ
– Protáhněte kabel síťového napájení (H07-RN-F) skrz kabelovou
průchodku u spodní části zadního panelu ovládací skříně.
– Připojte vodiče k síťovým svorkám nebo k síťovému spínači (je-li
zabudován).
– Utáhněte všechny svorkové šrouby v ovládací skříni (je možné, že došlo
k jejich povolení v průběhu přepravy).
– Utáhněte všechny kabelové průchodky.
POZNÁMKA: EN 60 335 uvádí, že daný přístroj musí být připojen
k ekvipotenciálnímu vodiči. Spojovací šroub ( ) se nachází
na zadní straně ovládací skříně vedle kabelového vstupu.
BA-21847-003-CZ
14.12.2010
8
2.
ZAPOJENÍ
2.2.
ZAPOJENÍ VODY
Musí být provedeno oprávněným technikem podle národních a
místně platných předpisů.
Stroj musí pracovat s pitnou vodou. Pro vodu s extrémně vysokým
obsahem minerálů se vřele doporučuje externí demineralizační
jednotka.
2.2.1.
VŠEOBECNÉ INFORMACE
– Připojte potrubní vedení pro přívod vody a výpust podle instalačního
plánu.
– Ke stroji je standardně namontován sítový filtr a vzduchová mezera.
2.2.2.
PŘÍVOD ČERSTVÉ VODY PRO VÝPLACH
– DN 20 (3/4“)
– Mělo by se jednat o měkkou vodu (až do 4° Clarke, resp. 0,5 mmol/l).
– Musí být studená, pokud je namontován kondenzátor.
– Tlak průtoku na vedení 1,5 - 6 bar při rychlosti průtoku 500 l/h.
– Zajistěte uzavírací ventil na místě instalace.
2.2.3.
PŘÍVOD ČERSTVÉ VODY PRO PLNĚNÍ NÁDRŽE DN 20
(3/4“)
– DN 20 (3/4“)
– Mělo by se jednat o měkkou vodu (až do 4° Clarke, resp. 0,5 mmol/l) a
tato voda by měla být teplá (50 - 60 °C).
– Tlak průtoku na vedení 1,5 - 6 bar.
– Zajistěte uzavírací ventil na místě instalace.
2.2.4.
ZAPOJENÍ VÝPUSTNÉHO SYSTÉMU
Bude připojeno k výpustnému systému pracoviště:
– Společná výpust DN 50 (HT potrubí).
– Je třeba vybavit podlahovou vpusť umývárny lapačem pachů
(pachovou uzávěrou - sifonem).
BA-21847-003-CZ
14.12.2010
9
2.
ZAPOJENÍ
2.3.
PŘIPOJENÍ PÁRY NEBO HORKÉ VODY
Musí být provedeno oprávněným technikem a v souladu s místně
platnými předpisy.
POZNÁMKA: Ujistěte se na pracovišti, že nemohou být překročeny mezní
hodnoty pro tlak a teploty topného média, jež jsou uvedeny
v instalačním plánu.
2.3.1.
VŠEOBECNÉ INFORMACE
– Připojte napájecí a zpětné vedení podle instalačního plánu.
– Všechna spojení jsou vybavena potřebnými armaturními prvky a ventily
jakožto standard.
2.3.2.
IZOLACE
– Všechna potrubní vedení by měla být izolována.
– Izolační materiál by měl být vodotěsný a měl by být odolný vůči teplu a
nárazům.
2.3.3.
SEŘÍZENÍ MANUÁLNÍHO UZAVÍRACÍHO VENTILU
S redukcí průtoku pro přívod páry a horké vody
– Zabudovaný manuální uzavírací ventil je vybaven seřizovacím
zařízením pro omezení média pro dodávku tepla.
Pro seřízení sedla ventilu je zapotřebí speciální nástroj.
– Správné seřízení je velmi důležité, zejména pro vyšší tlaky, a proto musí
být provedeno vyškoleným servisním technikem HOBART před prvním
během nebo když budou prováděny změny u zařízení na místě.
– Optimálního seřízení bude dosaženo, když jmenovitá teplota na
posilovacím zařízení může být právě udržována v průběhu
kontinuálního provozu, zatímco bude ventil otevřen na maximum.
– Pokud bude ventil otevřen příliš daleko, může docházet k teplotním
šokům, když se bude solenoidový ventil uzavírat. To by mohlo způsobit
škodu při instalaci.
– Pokud bude ventil uzavřen příliš daleko, nebude možno dosáhnout
požadovaného topného výkonu.
BA-21847-003-CZ
14.12.2010
10
2.
ZAPOJENÍ
2.4.
ZAPOJENÍ ODTAHU
– Pokud jde o toto zapojení, je třeba se poradit s technikem odpovědným
za odvětrání.
– Věnujte prosím pozornost poznámkám uvedeným na servisním
výkresu.
2.4.1.
POTRUBNÍ VEDENÍ PRO ODTAH
– Ponechejte vzdálenost (přibližně 10 cm) mezi odtahem stroje a kanálem
pracoviště nebo připojte speciální odtahový komín (volitelné
příslušenství).
– Použijte přídavný odvětrávací ventilátor, neboť zabudovaný ventilátor
nemá žádnou kompresi.
– Objem vzduchu, který bude odváděn z pracoviště, musí být větší než
objem vzduchu u stroje (viz instalační plán).
– Pro zabránění poškození vlivem koroze zajistěte odtahový kanál
v provedení z nerez oceli nebo syntetického materiálu.
– V případě extrémně nízkých teplot: Zajistěte izolaci a uzavírací systém
proti mrazu.
Případ 1:
S odvětrávacím krytem (k dispozici jako volitelné příslušenství od firmy
HOBART).
Připojený k odtahovému kanálu pracoviště (viz schéma). Pro hodnoty
sání viz instalační plán.
Případ 2:
S odvětrávacím krytem (k dispozici jako volitelné příslušenství od firmy
HOBART).
Připojený přes horizontální potrubní vedení k venkovnímu systému (viz
schéma).
– Se zabudovaným přídavným ventilátorem (A).
– Zajistěte protimrazový kryt (B) (pokud se požaduje).
– Zajistěte samouzavírací žaluzii (C) u výstupu (pokud se požaduje).
– Vzduchové potrubní vedení by mělo být vyrobeno z CrNi nebo
z plastového materiálu, aby se zabránilo problémům s korozí.
– U ovládací skříně stroje je k dispozici beznapěťový kontakt, který slouží
k ovládání externího ventilátoru.
BA-21847-003-CZ
14.12.2010
11
2.
ZAPOJENÍ
Případ 3:
S odvětrávacím krytem (k dispozici jako volitelné příslušenství od firmy
HOBART).
Připojený přes vertikální potrubní vedení k venkovnímu systému (viz
schéma).
– Se zabudovaným přídavným ventilátorem (A).
– Zajistěte protimrazový kryt (B) (pokud se požaduje).
– Zajistěte střešní těsnění (D) u vzduchového potrubního vedení.
– Zajistěte kryt (E) u výstupu vzduchového potrubního vedení.
– Vzduchové potrubní vedení by mělo být vyrobeno z CrNi nebo
z plastového materiálu, aby se zabránilo problémům s korozí.
– U ovládací skříně stroje je k dispozici beznapěťový kontakt, který slouží
k ovládání externího ventilátoru.
2.5.
DÁVKOVAČE
Pro čisticí prostředek a prostředek pro výplach
– Za normálních okolností jsou dávkovače a ovládací prvky dodávány a
nainstalovány dodavateli čisticího prostředku a prostředku pro výplach.
– Nainstalujte dávkovače, ovládací prvky a nádoby takovým způsobem,
aby byly snadno přístupné, snadno viditelné, aby umožňovaly snadný
servis a nenarušovaly činnost stroje.
– Zapojení (A) pro prostředek pro výplach je poskytnuto na potrubí pro
výplachovou vodu nad posilovacím topným zařízením pro výplach
(R 1/8“ vnitřní rozměr).
– Svorky (230 V~) jsou poskytnuty v ovládací skříni (viz schéma
elektrického zapojení).
POZNÁMKA: Viz samostatný návod k instalaci.
POZNÁMKA: Doporučuje se, aby dávkovače a jejich ovládací prvky nebyly
namontovány přímo ke stroji!
(Mohlo by dojít k poškození tepelné izolace.)
POZNÁMKA: Používejte pouze komerční čisticí prostředek a prostředek pro
výplach (vhodné pro profesionální a průmyslové provozy).
Věnujte prosím pozornost bezpečnostním pokynům výrobce.
BA-21847-003-CZ
14.12.2010
12
3.
PRVNÍ BĚH ZAŘÍZENÍ
Musí být provedeno servisním technikem oprávněným pro
seřizování a kontrolu funkcí stroje.
3.1.
PŘÍPRAVA
– Nastavte hlavní spínač na „0“.
– Otevřete uzavírací ventily na místě instalace.
– Ujistěte se, že nádoby na čisticí prostředek a prostředek pro výplach
jsou naplněny.
– Otevřete ovládací skříň a zapněte všechny jističe a ochranné spínače
motoru v ovládací skříni.
Výjimka: Jestliže byl nainstalován elektrický posilovací ohřívač pro
výplach, tak se nejprve ujistěte, že jeho utěsněný ochranný spínač je
vypnutý (viz schéma elektrického zapojení).
– Uzavřete kontrolní dveře.
– Odblokujte tlačítko nouzového vypnutí.
– Zapněte hlavní spínač.
– Zapněte odsávací systém na pracovišti (je-li nainstalován).
BA-21847-003-CZ
14.12.2010
13
3.
PRVNÍ BĚH ZAŘÍZENÍ
3.2.
NAPLNĚNÍ POSILOVACÍHO OHŘÍVAČE
VÝPLACHOVÉHO SYSTÉMU
3.2.1.
TLAKOVÁ POSILOVACÍ JEDNOTKA
– Otevřete dveře.
– Stiskněte tlačítko START  (bude blikat červeně).
 Na indikátoru teploty vám bude blikat boF 000.
– Zavřete dveře.
– Stiskněte tlačítko Drain  a tlačítko INFO  současně.
 Tlačítko START a indikátory teploty změní barvu na stabilní červené
světlo.
 Posilovací jednotka je naplněna.
 Jakmile bude na spodním indikátoru blikat 001, znamená to, že
naplnění je dokončeno.
– Otevřete dveře a zkontrolujte, zda voda stříká z trysek výplachového
ramene.
– Pokud tomu tak není, zavřete dveře. Postup se bude automaticky
opakovat.
– Když bude provedeno počáteční naplnění posilovací jednotky, stlačte
tlačítko Drain a znovu tlačítko INFO při otevřených dveřích.
 Indikátory se zhasnou.
– Nastavte hlavní spínač na „0“.
– Otevřete ovládací skříň a zapněte všechny jističe a ochranné spínače
motoru v ovládací skříni.
– Zapněte hlavní spínač.
3.2.2.
SAMOSTATNÁ PLNICÍ POSILOVACÍ JEDNOTKA
(VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ)
– Otevřete dveře.
– Postupně tiskněte tlačítko Conveyor OFF  a tlačítko INFO 
současně, dokud se na horním indikátoru neobjeví U01.
– Stiskněte tlačítko Drain .
 Na horním indikátoru se objeví U02.
– Stiskněte tlačítko START .
 Na horním indikátoru se objeví C01.
BA-21847-003-CZ
14.12.2010
14
3.
PRVNÍ BĚH ZAŘÍZENÍ
– Postupně tiskněte tlačítko Drain , dokud se na horním indikátoru
neobjeví S31.
– Stiskněte tlačítko Conveyor OFF .
 Na horním indikátoru se objeví S.3.1.
 Na dolním indikátoru se objeví 1.
– Stiskněte tlačítko START , dokud dané puntíky nezmizí.
– Uzavřete dveře.
 Indikátory se zhasnou.
– Stiskněte tlačítko Conveyor OFF opakovaným způsobem, dokud se na
horním indikátoru neobjeví A12.
– Postupně tiskněte tlačítko START, dokud se na dolním indikátoru
neobjeví - -1.
– Držte tlačítko stisknuté po dobu přibližně 2 minuty, dokud neuslyšíte, že
do nádrže mycího systému nevtéká voda.
Upozornění:
Neaktivujte další výstupy!
– Otevřete dveře.
– Nastavte spínací funkci S31 na „1“ a uložte.
– Uzavřete dveře.
 Indikátory se zhasnou.
– Nastavte hlavní spínač na „0“.
– Otevřete ovládací skříň a zapněte všechny jističe a ochranné spínače
motoru v ovládací skříni.
– Zapněte hlavní spínač.
BA-21847-003-CZ
14.12.2010
15
3.
PRVNÍ BĚH ZAŘÍZENÍ
3.3.
KONTROLA
– Směr rotace motorů (viz označení směru):
 Hnací motor
 Čerpadla
 Sušárna (je-li nainstalovaná)
 Odsávání
– Pokud se bude motor otáčet proti naznačenému směru, je třeba
prohodit 2 ze 3 fází u svorky.
– Zkontrolujte, zda nedochází k případným únikům a pokud ano, tak
takové úniky odstraňte.
 Výpustná potrubní vedení.
 Topná potrubní vedení, vodní potrubí.
 Skříň stroje, dno nádrže, odsávací systém.
– Nainstalujte všechny panely zpět na příslušné místo.
3.4.
NASTAVENÍ ČISTICÍHO PROSTŘEDKU A
PROSTŘEDKU PRO VÝPLACH
Tato činnost by měla být provedena dodavatelem čisticího prostředku a
prostředku pro výplach.
3.5.
AUTOMATICKÁ ČASOMÍRA (VOLITELNÉ
PŘÍSLUŠENSTVÍ)
Nastavení se provádí ve výrobním závodě.
Mycí systém, výplach a sušárna (je-li nainstalovaná) poběží pouze tehdy,
když jsou ve stroji nějaké sanitární prvky určené k mytí. Tyto funkce se
vypnou automaticky, když nebudou následovat žádné další sanitární prvky
určené k mytí.
Odsávací ventilátor, ventilátor sušárny a pohon poběží časově řízeným
způsobem.
Autorizovaní servisní technici mohou seřídit příslušné časy prodlevy.
3.6.
SEŘÍZENÍ ODSÁVACÍHO SYSTÉMU
Tato práce musí být prováděna autorizovaným servisním technikem!
Pro podrobnosti ohledně množství odsávacího vzduchu požadovaného na
místě instalace vás odkazujeme na instalační plán.
Jestliže bude třeba provést nové seřízení, zavolejte laskavě poprodejní
servis.
BA-21847-003-CZ
14.12.2010
16
4.

OVLÁDACÍ PRVKY
Tlačítko START
Toto tlačítko má několik funkcí:
1. ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ stroje
Stisknete-li, toto tlačítko, dojde k zapnutí stroje.
Stisknete-li toto tlačítko znovu (5 sekund), dojde k vypnutí stroje. Ventilátory pro odsávání a sušárnu mohou ještě
po určitou krátkou dobu běžet. Po vypnutí nebude váš stroj bez napětí! Na displeji pro výplach se rozsvítí puntík.
2. ZAPNUTÍ dopravníku / volba rychlosti dopravníku
Kromě toho se toto tlačítko rozsvítí v různých barvách pro indikaci režimu stroje.
ZELENÁ
ZELENÁ
MODRÁ
MODRÁ
ČERVENÁ
ZELENÁ/ČERVENÁ
MODRÁ/ČERVENÁ
bliká
bliká
nebo
střídavé blikání
= Stroj se plní a/nebo ohřívá
Je možný nouzový provoz (např. dojde-li k poruše ohřevu nádrže)
= Stroj je připraven k provozu
= Režim mytí
= Stroj provádí vypouštění/dochází k vypínání
= Chyba (viz oddíl 12.)
= Chyba (viz oddíl 12.)

Tlačítko Conveyor OFF (vypnutí dopravníku)
Stisknutím tohoto tlačítka dojde k vypnutí dopravníku.

Tlačítko Drain (vypuštění)
Stiskněte tlačítko po dobu 1 sekunda: Dojde k vypuštění pouze u předomývací nádrže (pohotovostní režim).
Stiskněte tlačítko po dobu 5 sekund: Dojde k úplnému vypuštění stroje a na konci tohoto cyklu k jeho vypnutí.
Po vypnutí nebude váš stroj bez napětí! Na displeji pro výplach se objeví puntík.

Tlačítko INFO
Stiskněte tlačítko po dobu 1 sekunda: Náhled na teploty / počítadlo provozních hodin.
Stiskněte tlačítko po dobu 3 sekundy: Aktivace zákaznického menu (volitelná možnost), rozsvítí se displej .


Indikátor teploty pro mytí (°C) (bude svítit desetinná tečka = ohřev je zapnutý)

Indikátor rychlosti dopravníku
Indikuje zvolenou rychlost dopravníku.


Rozsvítí se, když dojde k aktivaci zákaznického menu.
Indikátor teploty pro výplach (°C) (bude svítit desetinná tečka = ohřev je zapnutý)
V případě poruchy stroje budou indikátory teploty zobrazovat odpovídající chybový kód.
pomalá
střední
rychlá
Tlačítko nouzového vypnutí (volitelné příslušenství)
Dojde k vypnutí stroje. Pro účely provozu je třeba toto tlačítko odblokovat.
BA-21847-003-CZ
14.12.2010
17
4.

OVLÁDACÍ PRVKY
Tlačítko Conveyor ON (zapnutí dopravníku) ve vkládací sekci (volitelné příslušenství)
Provede zapnutí dopravníkového pásu stroje.
Mycí cyklus se spustí automaticky.
Tlačítko Conveyor OFF (vypnutí dopravníku) ve vkládací sekci (volitelné příslušenství)
Provede zapnutí dopravníku a mytí.
Hlavní spínač
Musí být v poloze I během provozu a v poloze 0 během oprav a údržby.
BA-21847-003-CZ
14.12.2010
18
5.
PŘÍPRAVA
Umístěte závěsy na příslušné místo
(viz oddíl 10.)
Umístěte plochá filtrační síta na
Umístěte filtrační koše na příslušné
Umístěte vstupní filtrační síta
čerpadla do polohy na spodní
straně nádrže (sekce výplachu).
Umístěte filtrační síto výplachu na
Nasaďte filtrační síto vkládací sekce
Umístěte deflektorovou kazetu na
Usaďte mycí ramena na příslušné
Usaďte výplachová ramena na
Horní: Nastavte mycí rameno
v bočních vodítkách, přesuňte nad
jednotku zarážky a zaklapněte na
příslušné místo.
Horní: Nastavte výplachové rameno
v zadním otvoru, přesuňte zespoda
do předního vodítka a zaklapněte na
příslušné místo.
Spodní: Přesuňte mycí rameno
v bočních vodítkách do koncové
polohy a zaklapněte na příslušné
místo.
Spodní: Přesuňte výplachové
rameno ve vodítkách do koncové
polohy a zaklapněte na příslušné
místo.
příslušné místo.
příslušné místo.
příslušné místo.
místo:
místo.
na příslušné místo.
příslušné místo:
GB
BA-21847-003-CZ
14.12.2010
19
6.
MYTÍ
6.1.
SPUŠTĚNÍ STROJE
Stiskněte tlačítko START , nádrž se
naplní.
Uzavřete kontrolní dveře.
Zapněte hlavní spínač.
Otevřete uzavírací ventil na místě
instalace.
6.2.
V průběhu cyklu plnění a ohřevu bude
tlačítko START zeleně blikat. Tento
proces může trvat několik minut.
Jakmile se tlačítko rozsvítí zeleným
stálým světlem, bude stroj připraven
k provozu.
VKLÁDACÍ DOPRAVNÍK
Odstraňte hrubé zbytky jídel.
Zabraňte přenesení pěnivých látek
(bílkoviny, odlučovací prostředky,
atd.) do stroje.
Zajistěte lehké předměty určené
k mytí namontováním koše nebo
zatěžovacího síta.
Umístěte sanitární nádoby určené
k mytí na dopravníkový pás.
BA-21847-003-CZ
14.12.2010
Umísťujte velké přepravky a koše
přímo na dopravníkový pás stroje.
(S otvorem orientovaným dolů.)
Umožněte rozteč mezi jednotlivými
kusy alespoň 10 cm, aby se
zabránilo případnému stínění při
stříkání.
20
7.
PROVOZ
7.1.
MYTÍ
– Krátce stiskněte tlačítko START  pro zapnutí dopravníku, tlačítko se
rozsvítí modrým světlem.
– Jakmile bude nádobí určené k mytí vloženo do stroje, dojde automaticky
k aktivování systémů pro předomývání, mytí, výplachu a sušárny
(automatický časový spínač).
– Pohotovostní režim (Pause)
Když nebude do stroje vstupovat žádné další nádobí určené k mytí,
provede automatický časový spínač automatické vypnutí všech funkcí
s výjimkou ohřívačů po uplynutí předem nastaveného času.
– Zajistěte pro nádobí dostatečný čas k oschnutí po umytí.
7.2.
RYCHLOST DOPRAVNÍKU
– Opětným stisknutím tlačítka START je možno vybírat mezi třemi
rychlostmi.
 Bude se zobrazovat zvolená rychlost.
pomalý
chod
střední
chod
rychlý
chod
7.3.
VYVOLÁNÍ DOPLŇUJÍCÍCH INFORMACÍ
7.3.1.
ZOBRAZENÍ TEPLOTY
– Krátce stiskněte tlačítko INFO  pro kontrolu teplot.
– Teplotní indikátor Rinse  zobrazuje zadaný bod měření, teplotní
indikátor Wash  zobrazuje aktuální teplotu.
– Údaje počítadel se zobrazují postupným způsobem opakovaným
stisknutím tlačítka INFO.
Je-li funkce nainstalována, tak:
 F03 = předmytí
 F04 = sušárna
 F05 = mytí 2
 F06 = mytí 3
 F07 = samostatná posilovací jednotka plnicího systému
 F08 = demineralizační posilovací jednotka nebo teplota výplachového
systému u rozdělovacího potrubí
7.3.2.
POČÍTADLO PROVOZNÍCH HODIN
– Po zobrazení hodnot teploty stiskněte opět tlačítko INFO pro zobrazení
počítadel provozních hodin.
 Horní indikátor = počítadlo
 Dolní indikátor = provozní hodiny
– Počítadla jsou zobrazena jedno po druhém při opakovaném stisknutí
tlačítka INFO.
BA-21847-003-CZ
14.12.2010
21
7.
PROVOZ
Příklad: Mytí = 1253 provozních hodin
C67 = mytí
C68 = mytí
C69 = výplach
C70 = výplach
cifra vyjadřující tisíce
hodnoty 1 až 999 hodin
cifra vyjadřující tisíce
hodnoty 1 až 999 hodin
= 001
= 253
Je-li nainstalováno, tak:
C71 = demineralizovaný výplach
C72 = demineralizovaný výplach
cifra vyjadřující tisíce
hodnoty 1 až 999 hodin
Jestliže nedojde ke stisknutí tlačítka INFO po dobu 30 sekund, vrátí se
displeje ke standardní indikaci.
7.4.
DOPLŇUJÍCÍ MOŽNOSTI
– Je-li to objednáno, může být přes zákaznické menu provedena aktivace
/ ukončena aktivace doplňujících možností.
– Spínání se provádí stisknutím tlačítka START (pro aktivaci) nebo
tlačítka Conveyor OFF (vypnutí dopravníku) (pro ukončení aktivace).
– Stiskněte tlačítko INFO  po dobu 3 sekund.
 Kontrolka „?“  bliká.
– Vysokotlaké mytí
 Horní indikátor: HP
 Dolní indikátor: On = aktivováno / OFF = neaktivní
– Stiskněte znovu tlačítko INFO.
– Přídavná sušárna
 Horní indikátor: drY
 Dolní indikátor: On = aktivováno / OFF = neaktivní
– Stiskněte znovu tlačítko INFO.
– Demineralizovaný výplach
 Horní indikátor: rO
 Dolní indikátor: On = aktivováno / OFF = neaktivní
– Stiskněte znovu tlačítko INFO.
– Nouzový provoz = ovládání teploty je neaktivní (standardní volba)
 Horní indikátor: EOP
 Dolní indikátor: On = aktivováno / OFF = neaktivní
 Při aktivovaném nouzovém provozu stroj neodpovídá normě DIN
10522.
– Pro výstup ze zákaznického menu: Stiskněte tlačítko INFO  po dobu
3 sekund.
POZNÁMKA: Když bude stroj vypnutý, budou aktivované doplňující
možnosti automaticky nastaveny na „OFF“ (vypnuto) (kromě
výplachu demineralizovanou vodou).
BA-21847-003-CZ
14.12.2010
22
7.
PROVOZ
7.5.
VÝPUST – NÁDRŽ PRO PŘEDMYTÍ
Tato operace by měla být provedena, jestliže bude nádrž pro předmytí
silně zanesena.
– Jestliže stisknete krátce tlačítko Drain  (na dobu 1 sekunda), dojde
k vypuštění dvojité nádrže a nádrže pro předmytí, a poté k jejich
automatickému doplnění.
 Tlačítko START bude během cyklu vypouštění/opětného naplnění
blikat.
 Jakmile se tlačítko rozsvítí zeleně, bude stroj opět připraven
k provozu.
7.6.
VYPNUTÍ STROJE
– Stroj je rovněž možno vypnout bez předchozího vypuštění nádrží
stisknutím tlačítka START po dobu 5 sekund.
 Odtah a sušárna se vypnou s krátkou časovou prodlevou.
 Po vypnutí stroj nebude v beznapěťovém stavu!
7.7.
OBECNÁ HLÁŠENÍ
– Když dojde k aktivaci koncového mezního spínače, tak se dopravník a
výplach okamžitě zastaví. Systém mytí a sušárny se zastaví po několika
sekundách.
 Tlačítko START  bude blikat střídavě modrou a červenou barvou.
 Zobrazí se Err 009.
– Když dojde k otevření dveří v průběhu mycího procesu, tak se
dopravník, mytí a výplach okamžitě zastaví. Systém sušárny se zastaví
po několika sekundách.
 Tlačítko START se rozsvítí červenou barvou.
 Zobrazí se Err 007.
– Po zavření dveří musí být stroj restartován stisknutím tlačítka START.
7.8.
NOUZOVÉ VYPNUTÍ
– V případě nouze může být stroj úplně vypnut stisknutím tlačítka
NOUZOVÉHO VYPNUTÍ .
BA-21847-003-CZ
14.12.2010
23
8.
KONEC PROVOZU
Krátce stiskněte tlačítko Conveyor
OFF (vypnutí dopravníku), dopravník
a mytí se zastaví.
Odtah a sušárna se vypnou s určitou
prodlevou.
BA-21847-003-CZ
Stiskněte tlačítko Drain po dobu
alespoň 5 sekund.
Stroj se vypustí a topné jednotky se
automaticky vypnou.
14.12.2010
Výpustný ventil se uzavře.
Na horním displeji se rozsvítí puntík.
Stroj je vypnutý, ale není bez napětí!
24
9.
ČIŠTĚNÍ
POZNÁMKA: Dodržujte prosím interní hygienické předpisy vaší společnosti.
Nastavte hlavní spínač na hodnotu
„0“.
Otevřete kontrolní dveře.
Odstraňte závěsy (viz oddíl 10).
Odstraňte filtrační koše.
Odstraňte plochá filtrační síta.
Odstraňte filtrační síto pro výplach.
Odstraňte vstupní filtrační síta
čerpadla (sekce výplachu).
Odstraňte filtrační síto z vkládací
sekce.
Vytáhněte deflektorovou kazetu
sušárny.
BA-21847-003-CZ
14.12.2010
25
9.
ČIŠTĚNÍ
Neklepejte na filtrační síta pro
odstranění zbytků pokrmů!
Mohlo by dojít k jejich poškození.
Opláchněte filtrační síta hadicí a
vyčistěte je kartáčem.
Nepoužívejte pro čištění stroje
čisticí prostředky, které obsahují
chlór, kyselinu nebo kovové
přísady; a nepoužívejte kovové
kartáče.
Odstraňte mycí ramena:
Odstraňte výplachová ramena:
Horní: Zvedejte mycí rameno přes
zarážkovou jednotku a vytáhněte jej
směrem dopředu.
Horní: Táhněte pružinu směrem
dopředu a odstraňte výplachové
rameno.
Spodní: Zvedejte mycí rameno,
abyste jej vytáhli směrem dopředu.
Spodní: Zvedejte výplachové rameno
a vytáhněte jej směrem dopředu.
Odstraňte koncové krytky pro
vyčištění mycích ramen.
Zkontrolujte otvory trysek a v případě
potřeby je vyčistěte.
Otevřete kryt a hadicí opláchněte
vnitřní prostor vkládací sekce.
Odstraňte boční panely výstupního
prostoru a proveďte vyčištění tohoto
prostoru.
Nikdy neoplachujte vnější povrch
stroje hadicí nebo vysokotlakým
čisticím systémem.
Opláchněte a vyčistěte interiér stroje.
BA-21847-003-CZ
14.12.2010
26
9.
ČIŠTĚNÍ
ČIŠTĚNÍ (1 x MĚSÍČNĚ)
Odstraňte přední panel
kondenzátorového krytu.
Vyčistěte kondenzátory (stříkáním
vody pomocí hadice).
stiskněte tlačítko Drain pro výpust.
Vypněte hlavní spínač a uzavřete
uzavírací ventil(y) na místě instalace.
Výpustné ventily se znovu otevřou.
Čekejte, dokud se nádrže zcela
nevyprázdní.
Pro vypuštění nádrží zapněte hlavní
spínač a
Ponechejte kontrolní dveře otevřené
pro potřeby odvětrání.
G
BA-21847-003-CZ
14.12.2010
27
10. POLOHA ZÁVĚSŮ
B
POZNÁMKA: Zobrazený pracovní směr je zleva doprava.
Při pracovním směru zprava doleva je poloha závěsů obrácená.
BA-21847-003-CZ
14.12.2010
28
11. OCHRANA PROTI MRAZU
Upozornění:
Tato ochrana musí být prováděna autorizovaným servisním
technikem!
Vypusťte stroj (proveďte zahájení výpustného cyklu).
Nastavte hlavní spínač do polohy „0“.
Nastavte ochranný spínač pro topnou jednotku elektrického posilovacího
ohřívače pro výplach na „OFF!“ (vypnuto).
Všechny nádrže, vodní potrubí a armatury musejí být úplně vypuštěny.
– Uzavřete uzavírací ventil(y) na místě instalace.
– Odstraňte výpustnou zátku ve spodní části nádrže s čerstvou vodou.
– Odstraňte zaslepovací zátku pro připojení výpustného systému ve
spodní části posilovacího ohřívače výplachového systému.
– Povolte spoj za zpětným ventilem.
– Vypusťte vodní potrubí v systému.
– Vypusťte pachové lapače (sifony) výpustného systému.
– Stroje vyhřívané párou nebo horkou vodou: vypusťte všechny topné
cívky a potrubní vedení.
– Kondenzátor, je-li namontován, musí být vyfouknut stlačeným
vzduchem.
– Proveďte opětné nastavení pro provoz podle oddílu 3.
BA-21847-003-CZ
14.12.2010
29
12. CHYBY A CHYBOVÉ KÓDY
– Tlačítko Start bliká střídavě zelenou/červenou barvou nebo
modrou/červenou barvou nebo svítí spojitým červeným světlem.
– Teplotní indikátory zobrazují kód:
 např. „Err 012“ = chyba výpusti.
– Nahlaste chybový kód servisnímu technikovi.
CHYBA
001
MOŽNÁ PŘÍČINA
Uzavírací ventil je uzavřen.
002
003
1)
004
1)
005
006
1)
007
Zkontrolujte přívod vody v místě instalace.
Zavolejte poprodejní servisní službu firmy HOBART.
Zavolejte poprodejní servisní službu firmy HOBART.
Teplota posilovací jednotky je pod nastavenou
hodnotou.
Spusťte dopravník pro potvrzení hlášení. Jestliže dojde opět
k chybě, zavolejte poprodejní servisní službu firmy HOBART.
Uzavírací ventil je uzavřen.
Otevřete uzavírací ventil v místě instalace a znovu zapněte
stroj.
Závada na plnicím ventilu nebo plnicím systému.
Teplota nádrže je pod nastavenou hodnotou.
Zavolejte poprodejní servisní službu firmy HOBART.
Spusťte dopravník pro potvrzení hlášení. Jestliže dojde opět
k chybě, zavolejte poprodejní servisní službu firmy HOBART.
Uzavřete dveře.
Přepravní systém je blokován.
Porucha řídicího obvodu.
Došlo k zaseknutí přihrádkového systému, koncový
spínač stolu je aktivován.
Závada na výpustném systému.
012
1)
016
020
021
101
102
103
104
1)
105
106
107
1)
108
1)
1)
Nízká rychlost průtoku.
Závada na plnicím ventilu nebo plnicím systému.
Závada na řídicí smyčce posilovací jednotky.
Dveře jsou otevřeny.
008
009
013
014
Závada na plnicím ventilu nebo plnicím systému.
OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ
Otevřete uzavírací ventil v místě instalace a znovu zapněte
stroj.
Zavolejte poprodejní servisní službu firmy HOBART.
1)
1)
1)
1)
1)
Závada na automatickém časovém zařízení.
Porucha v řídicí smyčce posilovací jednotky plnicího
systému.
Výpustný systém nebo předmývací nádrž vykazují
vadu.
Odstraňte blokování přepravního systému.
Zavolejte poprodejní servisní službu firmy HOBART.
Odstraňte přihrádky.
Vypněte hlavní spínač a vyčistěte výpustný ventil. Poté znovu
spusťte stroj a spusťte znovu výpustný cyklus.
Jestliže dojde opět k chybě, zavolejte poprodejní servisní
službu firmy HOBART.
Zavolejte poprodejní servisní službu firmy HOBART.
Zavolejte poprodejní servisní službu firmy HOBART.
Interní chyba komunikace
Interní chyba komunikace
Vypněte hlavní spínač a vyčistěte plovákový spínač a/nebo
výpustný ventil. Poté znovu spusťte stroj a spusťte znovu
výpustný cyklus.
Jestliže dojde opět k chybě, zavolejte poprodejní servisní
službu firmy HOBART.
Zavolejte poprodejní servisní službu firmy HOBART.
Zavolejte poprodejní servisní službu firmy HOBART.
Závada teplotní sondy u posilovací jednotky
Závada teplotní sondy u AR-nádrže
Závada teplotní sondy u předmývací nádrže
Závada teplotní sondy u sušárny
Zavolejte poprodejní servisní službu firmy HOBART.
Zavolejte poprodejní servisní službu firmy HOBART.
Zavolejte poprodejní servisní službu firmy HOBART.
Zavolejte poprodejní servisní službu firmy HOBART.
Závada teplotní sondy u B-nádrže
Závada teplotní sondy u C-nádrže
Závada teplotní sondy u posilovací jednotky plnicího
systému
Závada teplotní sondy u posilovací jednotky
demineralizované vody
Zavolejte poprodejní servisní službu firmy HOBART.
Zavolejte poprodejní servisní službu firmy HOBART.
Zavolejte poprodejní servisní službu firmy HOBART.
Zavolejte poprodejní servisní službu firmy HOBART.
Omezený provoz (EOP) je možný. Viz též oddíl 7.4.
BA-21847-003-CZ
14.12.2010
30
13. LOKALIZACE CHYB A PŘÍPADNÝCH PORUCH
CHYBA
Není možno provést počáteční
naplnění posilovacího systému.
Plnění nádrže je příliš pomalé.
Nádrž se nenaplní na správnou hladinu.
Ze vstupní nebo výstupní sekce uniká
pára.
Příliš nízká teplota.
Nádobí není dostatečně čisté.
Na nádobí se objevují šmouhy a fleky.
BA-21847-003-CZ
PŘÍČINA
Uzavírací ventil v místě instalace je
uzavřen.
Závada na plnicím systému.
Sítový filtr na vedení plnicího systému
je ucpaný.
Závada solenoidového ventilu.
Uzavírací ventil v místě instalace není
správně otevřen.
Plnicí cyklus je příliš krátký.
Uzavírací ventil v místě instalace není
správně otevřen.
Příliš nízký výkon odsávání.
Nesprávná pozice závěsů.
Do vkládací sekce se stříká příliš
mnoho vody.
Lopatky deflektoru sušárny nejsou
správně vyrovnány.
Příliš velký výkon odsávání.
Ohřívací jednotky jsou vadné.
Nádobí je umísťováno v příliš krátkých
intervalech (dochází k přenášení vody).
Sítové filtry nejsou správně umístěny.
Závěsy nejsou namontovány nebo jsou
umístěny nesprávně.
Mycí trysky jsou zaneseny.
Příliš nízká koncentrace čisticího
prostředku.
Příliš mnoho pěny.
Do stroje se dostává příliš mnoho
zbytků pokrmů.
Příliš nízká teplota.
Příliš vysoká rychlost dopravníku.
Sítové filtry nejsou správně umístěny.
Mycí voda stříká do výplachové sekce.
Výplachové trysky jsou ucpané.
Neodpovídající dávkování
výplachového prostředku.
Příliš vysoký obsah minerálů u
výplachové vody.
14.12.2010
OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ
Otevřete uzavírací ventil v místě
instalace a spusťte znovu.
Zavolejte poprodejní servisní službu.
Vyčistěte sítový filtr na potrubním
vedení.
Zavolejte poprodejní servisní službu.
Otevřete uzavírací ventil v místě
instalace.
Zavolejte poprodejní servisní službu.
Otevřete uzavírací ventil v místě
instalace.
Zavolejte poprodejní servisní službu.
Zkontrolujte závěsy.
Zkontrolujte mycí ramena, závěsy a
deflektorové kazety. Vložte správně
nádobí, které chcete mýt.
Seřiďte posuvný mechanismus na
trysce sušárny.
Zavolejte poprodejní servisní službu.
Zkontrolujte ohřívací jednotky.
Zavolejte poprodejní servisní službu.
Udržujte delší intervaly (viz oddíl 10).
Zkontrolujte sítové filtry.
Zkontrolujte závěsy (viz oddíl 10).
Odstraňte mycí ramena a vyčistěte je.
Zvyšte dávkování čisticího prostředku.
Použijte pouze nepěnivý čisticí
prostředek.
Zkontrolujte postup předběžného
shrnování.
Zkontrolujte systém ohřevu.
Zadejte nižší rychlost.
Zkontrolujte sítové filtry.
Zkontrolujte závěsy (viz oddíl 10).
Vyčistěte výplachové trysky.
Zkontrolujte dávkovač a nechejte jej
seřídit.
Použijte doporučenou
demineralizovanou vodu.
31
13. LOKALIZACE CHYB A PŘÍPADNÝCH PORUCH
CHYBA
Nádobí neoschne.
Stroj nefunguje, displej je vypnutý.
PŘÍČINA
Nesprávná teplota nebo vlhkost
sušicího vzduchu.
Příliš vysoká rychlost dopravníku.
Nádobí není řádně odmaštěno.
Neodpovídající koncentrace
výplachového prostředku.
Hlavní spínač je vypnutý, napájení je
zcela odpojeno.
Spínač nouzového vypnutí provedl
zásah, napájení je zcela odpojeno.
Porucha napájení.
OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ
Zkontrolujte topný systém a ofukovač
sušárny.
Zadejte nižší rychlost.
Zvyšte množství přidávaného čisticího
prostředku.
Zajistěte zvýšení koncentrace.
Zapněte hlavní spínač a spusťte stroj
znovu.
Zapněte spínač nouzového vypnutí,
spusťte stroj znovu.
Zkontrolujte pojistky na systému.
GB
BA-21847-003-CZ
14.12.2010
32
14. ÚDRŽBA
Aby bylo možno zachovat záruku a kontinuální bezpečný, efektivní a
bezporuchový provoz zařízení, je nezbytné provádět odborným způsobem
požadované práce v oblasti údržby.
Z tohoto důvodu doporučujeme uzavření smlouvy o kontrole či údržbě,
která zajistí kvalifikovanou podporu prostřednictvím speciálně
vyškoleného servisního technika pro zákazníky podle harmonogramu
přizpůsobeného na základě potřeb konkrétní společnosti.
BA-21847-003-CZ
14.12.2010
33
HOBART GmbH
Robert-Bosch-Str. 17
77656 Offenburg
Telefon +49(0)781.600-0
Fax +49(0)781.600-23 19
E-mail: [email protected]
Internet: www.hobart.de
Vytištěno v Německu
BA-21847-003-CZ
Společnost HOBART si vyhrazuje právo měnit nebo zdokonalovat všechny
výrobky bez předchozího oznámení.
Podrobné informace dostanete od vašeho prodejce nebo když se
obrátíte na:
SERVISNÍ telefonní linka: 01803 45 62 58
Internet: www.hobart.de
E-mail: [email protected] (v Německu)
14.12.2010
34

Podobné dokumenty

Technický list

Technický list Dovolený tlak PS 10 bar Konstrukce v souladu s EN 593 a ISO 10631

Více

NÁVOD K POUŽITÍ - Puste Lotto (tisk A5)

NÁVOD K POUŽITÍ - Puste Lotto (tisk A5) „Na dráze“ Hrací deska s určenou dráhou umožní dětem foukáním míčku po dráze hrát sami se sebou. Pokud je míček vyfouknut mimo, musíte začít znovu. Deska s dráhou může být také použita několika dět...

Více

Prospekt ke stažení

Prospekt ke stažení kvality jako při nejlepší ruční výrobě  v  Rondofiller – univerzální plnicí stroj  v  Správný řídící systém přemění stroj ve spolehlivého výrobního robota  Firma  RONDO­DOGE  věnuje  velkou  pozorn...

Více