výroční zpráva 2014

Komentáře

Transkript

výroční zpráva 2014
Výroční zpráva
Nadace Via
2014
Jaký byl
rok 2014?
Obsah
4
Úvodní slovo
6
Rok 2014 v číslech
8
Kdo jsme a co děláme
12
Dárci a partneři Nadace Via
26
Portrét dárce: Martina Břeňová
28
Podpora místních iniciativ
38
Podpora lídrů a neziskových organizací
44
Rozvoj filantropie
50
Základní údaje
54
Seznam grantů udělených v roce 2014
76
Finanční zpráva
86
Výrok auditora
Nadaci Via a dobročinné projekty na mnoha místech České republiky můžete podpořit darem přes on-line platební
bránu DARUJME.CZ na stránkách www.nadacevia.cz nebo převodem na účet nadace 705705705 / 0600. Děkujeme!
„Udělat něco užitečného pro ostatní považuji za běžnou
přirozenost jedince. Pokud chceme žít v lepším světě, tak
nemůžeme čekat, že ho pro nás zařídí někdo jiný.
Já tvrdím, že posbírat rozházené papíry kolem koše v parku
je mnohem přínosnější, než psát petici na technické služby,
že by měly lépe uklízet. Lidé si možná jen málo uvědomují
svou odpovědnost sami za sebe. Ukažme svým dětem, že
se staráme o okolní svět, a pak můžeme mít naději, že to
bude lepší.“
Dalibor Dědek, ředitel a spoluzakladatel firmy Jablotron
Rozhovor Leoše Kyši s Daliborem Dědkem pro časopis
Umění darovat, číslo 12 / jaro 2015. Časopis vydává Nadace Via. Úvodní
slovo
6
Milí přátelé,
na následujících stránkách se s vámi chceme podělit
o příběhy možná nenápadné, ale důležité. Jsou to příběhy lidí, kteří pozitivně ovlivňují své okolí a postupně
proměňují náš společný životní prostor v místo, kde se
žije dobře. Ne, nejsme snílci, kteří zavírají oči před realitou, jen máme to velké štěstí, že se díky naší nadační
práci potkáváme s projevy toho lepšího v nás.
A kdo jsou ti, kteří stojí za
oněmi nenápadnými příběhy?
Nejčastěji jsou to lidé, o kterých nečteme v novinách,
ale přesto se díky nim a díky jejich nasazení, energii
a aktivitě Česko stává lepší zemí. Jsou to hybatelé a rozehrávači něčeho nového, lidé, kteří se jen tak lehce
nesmíří s tím, že něco nejde. Jsou to lidé, kteří vidí ve
svém okolí příležitosti ke změně a jsou ochotní starat se,
pečovat, budovat a někdy také bojovat za to, aby zdravý
rozum zvítězil nad nezájmem či opakovaným selháváním radnice nebo nepravostmi nějakého úřadu. Možná
je podobným hybatelem váš soused, nebo nenápadný
kolega z práce.
Naše sedmnáctiletá zkušenost s podporou dobrých
nápadů aktivních lidí nám jasně ukazuje, že hybatelem, který proměňuje zaběhlé pořádky, může být každý
z nás – a to doslova. Vždyť většina z nás žije obklopena
lidmi a příležitostmi pomoci tomu na čem nám záleží.
A tak zatímco někdo obnovuje sousedské vztahy ve
své obci, jiný pečuje o životní prostředí, buduje komunitní zahradu či vrací do života desítky let zdevastovanou
památku. Zatímco někdo dává svou životní energii tomu,
aby lidé s postižením mohli také pracovat, jiný přetváří
opuštěnou školu v komunitní centrum pro děti a další
třeba vytváří příležitosti pro zapojení seniorů do sousedského života.
A co mají tito lidé s různorodými
motivy a zájmy společného?
Více než by se na první pohled mohlo zdát. Jsou to
lidé, kteří upřednostňují zájem a aktivitu před lhostejností, lidé, kteří mají radost, že mohou věnovat svou životní
energii tomu, co jim dává smysl. A jdou odvážně za svými sny. Právě takové lidi Nadace Via vyhledává, propojuje
a snaží se jim všemožně pomáhat – penězi, vzděláním,
inspirací, rozvojovými programy.
Děkujeme všem, bez kterých by naše nadační práce nebyla možná – příjemcům grantů a další nadační
podpory, komunitě našich dárců, členům hodnotících
komisí a poradních výborů, dobrovolníkům, kolegům ve
správní a dozorčí radě, pracovníkům nadace a mnoha
dalším nezištným jednotlivcům.
Lenka Mrázová
předsedkyně správní rady
do února 2015
Danica Siváková
předsedkyně správní rady
od února 2015
Společný
7
Rok 2014
v číslech
8
48, 286 mil.
61, 811 mil.
64, 120 mil.
11, 749 mil.
11, 960 mil.
14, 981 mil.
15 mil.
70 mil.
60 mil.
50 mil.
10 mil.
40 mil.
30 mil.
5 mil.
20 mil.
10 mil.
0
0
2012
2013
2014
Díky důvěře našich dárců dosáhlo v roce 2014 naše
nadační jmění výše 64 120 204 Kč.
Štědrý
2012
2013
2014
V roce 2014 jsme podpořili 261 dobročinných projektů a vyplatili jsme v grantech 14 980 527 Kč.
40 % firmy
5 %
výnosy nadačního jmění
28 % individuální dárci
27 % české a zahraniční nadace
V roce 2014 jsme pokračovali ve strategii zaměřené na
rozvoj soukromého dárcovství a diverzifikaci finančních
zdrojů Nadace Via.
9
Kdo jsme
a co děláme
10
Historie
Poslání
Nadace Via vznikla v roce 1997, kdy navázala na činnost české pobočky americké nadace The Foundation
for a Civil Society, která působila v Československu od
roku 1990.
Dnes patříme mezi největší a nejaktivnější české
nadace, od svého vzniku jsme podpořili přes 3 600 dobročinných projektů částkou téměř 290 milionů Kč. Díky
tomu jsme se stali největším soukromým podporovatelem komunitního rozvoje v České republice.
Vzhledem k našim americkým kořenům se rádi inspirujeme ve světě anglosaské filantropie. I proto v naší
práci rádi kombinujeme finanční pomoc s nefinanční
podporou těm, kterým pomáháme.
Od roku 2005 úzce spolupracujeme s organizací Friends of Via, sídlící v Pittsburghu, jež nám pomáhá
získávat dary od amerických dárců, a také se Sdružením
Via, které posiluje životaschopnost českých neziskových
organizací zejména prostřednictvím projektů TechSoup
a Darujme.cz.
Podporujeme a provázíme lidi, kteří chtějí změnit své
okolí k lepšímu. Tedy aktivní lidi s vizí a ty, kteří společnému úsilí pomáhají svými znalostmi, časem, energií či
penězi. Přispíváme tím rozvoji komunitního života a obnově tradice filantropie v Česku.
Svoboda, smysl, odpovědnost
Pomáháme nejen prostřednictvím grantů, ale i nabídkou know-how ve formě vzdělávání, konzultací,
koučingu, udělujeme ceny a hledáme další způsoby,
jak inspirovat a propojovat lidi, kteří aktivně vstupují
do veřejného prostoru.
Snažíme se, aby se o tom, co se někde podařilo,
dozvěděli i jinde, aby jednou prošlapaná cesta už nezarostla a aby se po ní vydávalo stále více lidí.
Smysluplný
11
Nadační jmění
Nadační jmění je nedotknutelným kapitálem nadace.
K financování své činnosti a k podpoře dobročinných
projektů mohou nadace každoročně použít pouze jeho
výnosy, což jim zajišťuje nezávislost.
Protože věříme, že nezávislé nadace jsou pro kvalitu
života a veřejného prostoru důležité, patří navyšování
nadačního jmění k prioritám naší práce.
Díky štědrosti Charles Stewart Mott Foundation,
která nám nabídla pobídkový grant ve výši 500 000 $,
jsme v únoru 2014 úspěšně zakončili Kampaň 1 : 1. Díky
pobídce C. S. Mott Foundation a Kampani 1 : 1 jsme do
nadačního jmění získali dary a přísliby darů v celkové výši
22,5 milionu Kč.
Díky tomu budeme moci každoročně podpořit částkou téměř 1 milion Kč ty, kdo nečekají s rukama v klíně,
ale proměňují své okolí k lepšímu.
Děkujeme všem štědrým dárcům, kteří se ke kampani připojili,
všem členům Kabinetu Kampaně 1:1 a mnoha dalším lidem,
s jejichž pomocí jsme tuto kampaň – první svého druhu
v České republice – mohli úspěšně zakončit.
12
Programy v roce 2014
Města z jiného těsta – Rychlé granty
Era Starosta roku
Města z jiného těsta – Živé granty
Fond kulturního dědictví
Fond manželů Horových
Fond Rachůnek
Podpora
místních
iniciativ
Fond T-Mobile- Mluvme spolu
Fond správní rady Nadace Via
Pomáhej
Regionální fond rozvoje Poštovní
spořitelny – souSedíme si
Fond T-Mobile- Pomáhejme příběhům
Fond Tři sestry pomáhají
Cena VIA BONA
Místo, kde žijeme
Rozvoj
filantropie
Čtvrtletník Umění darovat
Darujme.cz
Leadership Aid – Ber to osobně
Lepší byznys: podpora
sociálního podnikání
Leadership Aid – Začni od sebe
Viability Net 2.0
TechSoup Česká republika
Akcelerátor Akademie
sociálního podnikání
Podpora lídrů
a neziskovek
Viadukt
Semináře T-Mobile
Akademie České spořitelny
13
Dárci
a partneři
Nadace Via
14
Milí přátelé,
je to možná překvapivé, ale je to tak – šedesát šest
procent lidí v Česku vnímá sama sebe jako filantropy.
A ještě nadějnější jsou výpovědi příslušníků společenských elit – mezi nimi se za filantropy, tedy lidi, kteří
pomáhají druhým, považuje celých devadesát procent.
Tato překvapivá zjištění přinesl průzkum, který pro
Nadaci Via a Sdružení Via na přelomu roku 2014 a 2015
provedla společnost STEM.
Hodně jsme o výsledcích mluvili a nakonec jsme
došli k tomuto závěru – i kdyby podlehla značná část
respondentů průzkumu sebestylizaci, pořád jde o dobrou zprávu. Proč? Protože většina společnosti považuje
„ohled na druhé, štědrost a ochotu pomoci penězi,
časem či kontakty a tedy odpovědnost za svět kolem
nás“ za jednání, které je správné a má být běžné. A to
je – jednu generaci po roce 1989 – dobrý příslib do
budoucnosti.
Ostatně tato kvalitativní zjištění z průzkumu potvrzují
i tvrdá dárcovská data, která v Nadaci Via už mnoho let
sledujeme. Trendy, které z dat plynou, jsou podobně
nadějné. Objem finančního dárcovství v Česku se mezi
lety 2000 a 2013 navýšil 2,9 krát, zatímco hrubý domácí
produkt České republiky v tomto období narostl 1,67 krát
a průměrná mzda se zvýšila 1,9 krát.
Dobře víme, že dárcovství je odrazem hodnot každého dárce a že je tedy ryze individuální. Zajímavější
než makročísla jsou tak individuální motivace, které
vedou k rozhodnutí pomáhat. Proto jsme se v průzkumu se společností STEM zajímali i o to, co utváří postoj
českých dárců – příslušníků společenských elit – k filantropii a pomoci druhým.
A dozvěděli jsme se, že největší část elit vede k dárcovství úsilí chovat se odpovědně k druhým. Druhým
nejčastějším motivem je vnitřní prožitek radosti z toho,
že mohou pomáhat, a na třetím místě je soucit s těmi,
kteří pomoc potřebují. Postoje necelých 20 % respondentů pak formovala především rodinná tradice
filantropie.
Z naší vlastní zkušenosti v Nadaci Via víme, že lidé
jsou ochotni darovat zejména tehdy, když jde jejich dar
na takové dobročinné téma, které odráží jejich hodnoty. Zjednodušeně řečeno, dárci darují tehdy, když jim
dar – a věc, kterou podporují – dávají smysl.
Jsme rádi, že i v roce 2014 jsme měli to štěstí, že
jsme se potkávali s dárci – firemními, nadačními, ale
i s dárci individuálními – jimž dává smysl podporovat
Nadaci Via. Jen díky tomu jsme i v roce 2014 mohli pomáhat aktivním lidem, kteří rozhýbávají komunitní život,
lidem, kteří svým časem, energií a vizemi proměňují
k lepšímu své okolí a náš společný životní prostor.
Srdečně děkujeme za důvěru, která stojí za každým
darem, a těšíme se na další společnou cestu, jež přispívá
k tomu, že se Česko stává lepším místem k životu.
Jiří Bárta
ředitel Nadace Via
15
Dárci Nadace Via
Nadace a neziskové organizace
The American Jewish Joint Distribution
Committee Inc.
Anonymní dárce
The Charles Stewart Mott Foundation
Friends of Via, Pittsburgh
The John Marshall Law School
Nadační fond proti korupci
The Synergos Institute Inc.
Partners for Democratic Change Slovakia
RAG Fondacija Bělehrad
Sdružení Via
UniCredit Foundation
Nadační jmění
David Fojtík
Martina Mazancová
Helena Vágnerová
Vladimíra Glatzová
Ladislav Mazanec
Renáta Vondráková
Tomáš Absolon
Václav Havlíček
Lenka Mrázová
Lubor Žalman
Jiří Bárta
Lukáš Hejna
Michal Nosek
Pavel Žižka
Pavel Baudiš
Ladislav Hlavatý
Václav Pavelka
Firmy
Jarmila Baudišová
Jan Holásek
Michaela Pfeiferová
European Leadership &
Hana Blovská
Vít Horáček
Květoslav Přibyl
Academic Institute
David Brodníček
Ondřej Horecký
Ladislav Sekerka
Benson Oak, s. r. o.
Martina Břeňová
Jiří Humplík
David Simon
Hobra – Školník s. r. o.
Aleš Březina
Matěj Chytil
Sanjiv Suri
Klimak s. r. o.
Jakub Čech
Václav Jára
Jan Sýkora
motejlek.com, s. r. o.
Ladislav Dvořáček
Magdalena Jirousová
Marek Šálek
Plastika a. s.
Přemysl Filip
Jiří Juchelka
Daniela Šálková
Way of the Samurai s. r. o.
Hana Filipová
Kamila Kabelková
Jan Školník
Daniel Fiřt
Veronika Krausová
Rudolf Školník
16
Dárci do Fondu kulturního dědictví, američtí dárci
a členové The Via Foundation Czech Heritage Society
Fond kult. dědictví
Malcolm Hewitt Wiener
James Whelan
Emil Polak
Foundation
Christina Witsberger
Rosemarie Wyke
Vendula Hnídková
Oldrich a Silva Vasicek
Patroni
Přátelé
Zbyněk Kabelík
Zlatí dárci
Vera Donnenberg
Ivan A. Backer
Aleš Kozák
Thomas Holland
Marianne Hall
Violet DeWind
Pavel Krůta a Marta
James Mauch
Eva Hanka
Jarie Granton
Krůtová
Stříbrní dárci
Frank Holecek
JoAnne Hayward
Jan Palán
CSA Fraternal Life
Gerald Horna
Charles Heller
Martin Poche
Charles Kalvoda
Geraldine Horna
Jana Janku
Michal Valenčík
Joe Kocab
Richard Kutilek
Harry Kirsch
firma agmo a.s.
Daniel Kucera
John Lauscher
Roger Mechura
John and Elaine Reiner
Catherine Luke
Elmer Pavlas
George Rybnicek
Josef Machac
Rita Pavlas
Rosemarie Scully
Mario Mazzarella
Olga Rosser
Via Trustee Society
Cathy Scheineson
Becky Mazzarella
Dorothy Tichavsky
Marie Bednar a Don Hamer
John Stiber
Vratislav Nenicka
Founder
Mojmir Vrtilek
Alena Nenicka
Adam Haiduk
Kristýna Obdržálková
Alexandra Václavíková
Lukáš Hejna
Jana Pacalová
Jana Vohralíková
Jiří Bárta
Martin Hlaváč
Zdeněk Pechar
Lucie Vokounová
Tomáš Beneda
Věra Horká
Lukáš Pítr
Lucie Voláková
Alena Benešová
Martina Hovorková
Magda Procházková
Jaroslav Volšický
Petr Brabec
Martina Jeníčková
Ivan Rezek
Hana Vosmíková
Tomáš Brejla
Miroslav Klekner
Tereza Skálová
Firmy a neziskové org.
Jaroslav Bystrický
Zuzana Kolková
Klára Soldánová
Český národní
Emil Bystřický
Markéta Kunešová
Petr Spurný
podnik s.r.o.
Hana a Dalimil Dvořákovi
Jana Matrková
Tereza Sulanská
Friends of Via
Luboš a Adam Harasek
Karel Navrátil
Ondřej Šindelář
Friends of Via
Města z jiného těsta
17
Dárci do programu
Dektrade a.s.
Nadační fond proti
Rychlé granty
Hana a Dalimil Dvořákovi
korupci
Běžci pro Nadaci Via
Helena Čechurová
Jonáš Fries
Dušan Jelínek
Věra Výtvarová
Vanda Čejková
Štefan German
Lucie Jirků
Tarek Abu Sham
Monika Černíková
Tascita Gibson
Jiří Jirman
Petr Adamec
Karolína Červenková
Zbyněk Glos
Tomáš Jokl
Pavel Antropius
Pavel Čihák
Dirk Göhmann
Petr Jonák
Jan Aschermann
Martin Čonka
Caterina Guiduzzi
Vojtěch Kačena
Martin Babec
Robin Čumpelík
Alena Hábová
Michal Kadera
Gabriel Balogh
David Danek
Aneta Hájková
Michal Kadilák
Lukáš Baránek
Farkasová Darina
Brian Hall
Kateřina Kapletová
Kristýna Barchánková
Kamila Dejmková
Miroslav Hamár
Julius Karajos
Jiří Bárta
Lucie Deýlová
Petra Hašová
Dina Kášová
Pavla Bathova
Martin Dientsbier
Katarina Hercegová
Joanne Kelly
Adam Batuna
Miroslav Dinga
Michaela Hermanová
Sherry Kenneson-Hall
Petra Bayerová
Ivana Dingová
Michal Hlaváček
Tibor Keše
Štefan Belcák
Verča Dohnalová
Tomáš Hodoval
Martin Kleissner
Simona Benescu
Eva Dolejší
David Hofman
Radek Klouček
Cristina Betta
Hana Doležalová
Radim Holiš
Jan Klouda
Kateřina Boháčová
Ivan Dovica
Kamil Horák
Tomáš Knaibl
Roman Bojda
Šárka Duroňova
Petra Hrobská
Ondřej Kobza
Lukáš Bosko
Ladislav Dvořáček
Martin Hudák
Jan Kolín
Lenka Bošanská
Marek Dvořák
Zuzana Hummelová
Ondřej Komžák
Farid Bouzidi
Petra Dvořáková
Roman Chládek
Petra Kopová
Jiří Březina
Daniel Ernst
David Chmelař
Ivana Kortišová
František Buhn
Jan Fiala
Ondřej Chrpa
Kamil Kos
Radu Calinescu
Martin Filipek
Vladimír Ivanov
Marcel Koubek
Hana Coufalová
Daniel Fiřt
František Janda
Eva Koutná
Veronika Čapková
Lukáš Fiřt
Josef Jandásek
Lukáš Kovanda
Filip Čech
Barbora Fořtová
Till Janzer
Tomáš Kovářík
Kristína Čechová
Dušan Friedl
Monika Jedličková
Magdalena Kráčmarová
18
Zdeněk Král
Tomáš Mohorko
Vojtěch Přerovský
Ivana Svatošová
Martin Král
Peter Mueller
Charlotte Read
Vladislav Světlák
Tomáš Král
Radek Musil
Laura Reggiani
Petr Svoboda
Sylvie Králová
Jani Naranen
Soňa Remešová
Martina Sýkorová
Magda Kramešová
Michal Nebeský
Eliška Remešová
Jiří Šalamon
David Kratina
Richard Nejman
Andrea Ringelhánová
Marek Šálek
Roman Krejčí
Marek Němec
Jan Rosenberg
Viktor Šikula
Michaela Krejzová
Jan Nesnídal
David Rožek
Katka Šimáčková
Michaela Kropáčková
Veronika Nosková
Martin Rožnovský
Ondřej Šindelář
Jitka Krýzová
Petr Novák
Jan Růžička
Renata Šiserová
Eva Křivánková
Ondřej Novák
Štefan Ryba
Jan Škoudlín
Jiří Kučera
Veronika Novotná
Honza Řehounek
Michal Šoman
Roman Kufa
Josef Orava
Michaela Řízková
Isabel Špaček
Kristina Kuklová
Pawel Ozierski
Zuzana Sabolová
Monika Šťástková
Jari Laitinen
Anna Pabiánová
Kamil Sailer
Johana Šťastná
Andrea Langová
Milan Páleníček
Erika Salcmanová
Ondřej Štemberk
Lenka Laurinová
Mária Pankovčinová
Oscar Scoopa
Jan Šulc
Clement Lefevre
Zuzana Papíková
Ladislav Seidler
Robert Šváb
Juhha Pekka Lekola
Martin Pařík
Jiří Schneller
Ondřej Švarc
Veronika Lobodášová
Richard Paulík
Haikal Siregar
Senteri Tenila
Jana Lognerová
Marie Petrovická
Tereza Skálová
Tuomo Tennila
Tomáš Loudín
Monica Piemontese
Lucie Sklenková
Veronika Tihanová
Rostislav Louženský
Václav Pisinger
Petr Skočdopole
Peter Timko
Petr Machalík
Jan Pobežal
Petr Sládek
Milan Toman
Eva Malecká
Barbora Podzimková
Tomáš Slavata
Jan Tomaník
Josef Martínek
Jana Pokorná
Ondřej Slavík
Daniel Torner
Helena Martínková
Šárka Polášková
Tomáš Sloboda
Monika Tornerová
Eva Martínková
Ondřej Poul
Jaroslav Šnajdr
Ivana Torontská
Veronika Mašková
Pavel Prchal
Miroslav Staněk
Michal Tóth
Zuzana Matějovská
David Prchal
Art Stefan
Radek Trošan
Vojtěch Melichar
Martina Priesolová
Jitka Stehlíková
Ivana Tůmová
Jiří Michal
Alena Procházková
Josef Strach
Martin Turek
Jaromír Mikeš
Alena Průšová
Hana Strachová
Michael Urban
19
Jana Uvírová
Lukáš Viktora
Anna Zamrazilová
IKEM
Jaroslav Válek
Eelis Virsunen
Jirka Zeman
Lamborgini
Dušan Valenta
Tomáš Vlasák
Miroslav Zeman
Prague Marriott Hotel
Michal Valíček
Petr Vodenka
Hana Ženíšková
Motejlek.com
Petr Valko
Lucie Vokounová
Zoran Žlof
PRK Partners s. r. o.
Lenka Válková
Jan Vrabec
Dita Žoteva
SOTIO a. s.
Martin Vandas
Pavel Vysušil
Firmy
kapela Wohnout
Tereza Vašíčková
Jaroslav Waldhauser
Advanced World
Daniela Včeláková
Martina Wildová
Transport a. s.
Lukáš Vedral
Pavel Zahradil
BNP Paribas
Dárci
Denisa Budajová
Kristián Flek
Eva Chaloupková
Filantropický Emil
Radka Bystřická
David Fojtík
Petr Janiš
Marcel Cacara
Martin Fojtík
Jan Rolník
Dan Adam
Milan Čech
Pavlína Fojtíková
Petr Kadlec
Anna Audrlická
Lenka Čechmanová
Zdeněk Fous
Hana Kadrnožková
Dana a Jana Balvínová
Jarmila Cihlářová
Petr Fučík
Kamila Kašparová
Jiří Bárta
Robert Čásenský
Lada Furmaníková
Daniel Kaucký
Jan Barta
Alena Čermáková
Gabriela Gazdíková
Hana Kavalírová
Alena Bártová
Erik Čipera
Andrea Gehryová
Jan Kejzlar
Věra Bártová
Pavel Čmelík
Mirka Grniaková
Claudia Kiatipisová
Miroslav Bašta
Lukáš Diko
Lucka Hájková
Pavlína a Martin Kleinovi
Alžběta Benešová
Jan Dlabola
Jiří Hašek
Leona Klevetová
Alena Benešová
Helena Dostálová
Jakub Havlín
Andrea Klímová
Stanislav Bil
Simona Dřízhalová
Jan Havrda
Lenka Knoblochová
Kateřina Bláhová
Dalimil Dvořák
Lukáš Hejna
René Koeppel
Edita Bobonicová
Petr Dvořák
Ladislav Hlavatý
Magdaléna Kopalová
Radim Boháček
Blanka Dvořáková
Zuzana Holemá
Jitka Krajčová
Pavla Bokvajová
Josef Dytrich
Barbora Holková
Marek Král
Veronika Bröcknerová
Michaela Eret
Jan Hromas
Magdaléna Kramešová
Beáta Brosková
Kristýna Fantová
Jana Huttelová
Hedvika Kratochvílová
Martina Břeňová
Daniel Fiřt
Luboš Hykl
Jana Kratochvílová
20
Jiří Kraus
Jozef Mikula
Tamás Scsaurszki
Pavlína Techlová
Lena Krejnická
Petr Moravec
Hana Šedivcová
Karolina Tichá
Michaela Kreuterová
Simona Můčková
Kateřina Sedláčková
Monica Tomus
Eva Kreysová
Tereza Musilová
Renata Sedláková
Hana Vacířová
Jan Kroupa
Tony Myers
Radek Sedlář
Michal Valenčík
Teri Kruca
Jitka Nesrstová
Hartmut Siegel
Lenka Válková
Vanda Krutská
Pavel Novák
Eliška Sirová
Martina Vančáková
Václav Kubička
Kristýna Obdržálková
Danica Siváková
Jakub Vaněk
Jiří Kučera
Ludmila Obdržálková
Tereza Skálová
Roman Varga
Milan Kulich
Jana Pacalová
Petr Sklenář
Lukáš Vedral
Martina Kulíková
Eva Padevětová
Eva Škorničková
Irena Vláčilová
Anna Kulíková
Martina Pachmanová
Lukáš Smekal
Lucie Vokounová
Markéta Kunešová
Miloslav Palacký
Jiří Soukup
Lucie Voláková
Tereza Kůsová
Luben Panov
Tereza Speir
Aneta Vomlelová
Petr Laštovka
Jindřich Parus
Olga Staníková
David Vondrák
Jana Ledvinová
Pavel Paseka
Jan Stehlík
Alena Vopálecká
Robert Lekeš
Andrea Perutková
Martin Strauch
Jan Wagner
Helen Lenda
Lukáš Pítr
Andrea Studihradová
Marie Wichterlová
Barbora Lerlová
Lenka Pivoňková
Jiřina Svobodová
Milan Žáček
Michal Lobkowicz
Petr Pleskač
Markéta a Petr Svobodovi
Lenka Zajícová
Ladislav Louka
Lída Pokorná
Jindra a Petr Sýkorovi
Štěpán Zelinger
Michal Maďar
Eliška Poláková
Miriam Szombathová
Jiří Zeman
Jan Mácha
Igor Polakovič
Ondřej Šindelář
Lucia Zimmermannová
Marie Mališková
Lucie Polívková
Milena Šindelářová
Hana Zirnhelt
Jiřina Maříková
Ekaterina Potapenko
Vanda Široká
Jan Mašek
Marek Potoma
Martin Šorm
Zdeněk Matěj
Lucie Přerovská
Magdalena Špačková
Martin a Karina Matějů
Michal Přibyl
Jana a Jaroslav Šťastní
Zbyněk Matušina
Daniel Příhoda
Tomáš Štěpánek
Jonathan May
Roman Ráž
Milan Štolc
Jana Meniarová
Dana Rieglová
Michal Šula
Dominik Michálek
Lukáš Rous
Robert Šváb
Vlasta Mikudimová
Jana Řeháková
Jitka Taussiková
21
Místo, kde žijeme
Fond manželů
Dárci časopisu
Horových
Umění darovat
Anonymní dárce
Zdeňka Blechová
Martina Břeňová
Marie a Václav Horovi
Marka Bednar
Firmy
Helena Tóthová
a Don Hamer
Net4Gas s. r. o.
Jan Barta
Nadace České
Václav Dejčmar
spořitelny
ViabilityNet
C.S. Mott Foundation
Fond Tři sestry
pomáhají
Lepší byznys
Leadership Aid
Alena Bártová
Petr Svoboda
UniCredit Foundation
Friends of Via
Firma
UniCredit Bank
Philip Morris
Krakonošovo s. r. o.
Dárci na obecnou
Marie Mališková
Václav Šrámek
Studenti Texas University
činnost
Jan Máša
Kateřina Voláková
The American Jewish
Kristýna Obdržálková
Lucie Voláková
Joint Distribution
Anonymní dárci
Lukáš Pítr
Libor Žídek
Commitee Inc.
Alena Bártová
Petr Přibyla
Pavel Žižka
The John Marshall Law
Radka Bystřická
Martin Ptáček
Firmy
School
Dana Čápová
Dalibor Ravčuk
Asseco Solutions, a. s.
Jan Dlabola
Kateřina Ravčuková
ČSOB
Hana Chorváthová
Zdeněk Řezníček
Friends of Via
Děkujeme našim
Jan Dlabola
pravidelným dárcům
Markéta Kunešová
Jana Matrková
Tomáš Absolon
Petr Přibyla
Martina Břeňová
Jana Vohralíková
22
Firmy a firemní nadace
Děkujeme firemním dárcům, kteří nám pomáhají
obnovovat myšlenky osvíceného dárcovství.
T-Mobile Czech Republic, a. s.,
podporuje rozvoj regionů prostřednictvím Fondu T-Mobile, pro který se
ústředním motivem stalo téma komunikace. Fond
T-Mobile stál v roce 2014 na pěti pilířích:
• MLUVME SPOLU – podpora malých neziskových or–
ganizací zaměřená na komunikaci, spolupráci a integraci
• VYMYSLEME TO – podpora vzniku prospěšných online projektů a aplikací
• POMÁHEJME SI – podpora a ocenění aktivity, odpovědnosti a dobrovolnictví zaměstnanců firmy /
• ROZVÍJEJME SE – pořádání odborných seminářů pro
neziskové organizace
• ROZJEĎME TO – podpora začínajících lokálních
podnikatelů.
Česká spořitelna je naším
dlouhodobým partnerem v tématu
sociálního podnikání. V roce 2014
nám byla důležitým partnerem v Akcelerátoru Akademie
sociálního podnikání a podpořila v rámci programu
i Akademii České spořitelny, kde její odborníci předávají
zástupcům neziskových organizací know-how
a zkušenosti.
Nadace České spořitelny je naším
dlouholetým a významným
partnerem v programu Místo, kde
žijeme. V roce 2014 pomohla zvelebit 5 veřejných
prostranství po celé republice.
Československá
obchodní banka
podporuje komunitní
projekty ve spolupráci s Nadací Via od roku 2009. Za
tuto dobu podpořila celkem 268 projektů z celé České
republiky a to celkovou částkou přesahující 18 milionů
korun. Od roku 2014 uděluje banka podporu
prostřednictvím programu Regionální fond rozvoje
Poštovní spořitelny s podtitulem souSedíme si, který se
zaměřuje na podporu sousedské pospolitosti a lokálního
patriotismu. Druhým rokem je partnerem programu
Pomáhej, prostřednictvím něhož podporuje mladé lidi,
kteří chtějí něco udělat pro své okolí a i tento rok
podpořila banka cyklus workshopů Viadukt. Era byla také
dlouhodobým partnerem ceny Era Starosta roku.
V neposlední řadě banka již několik let podporuje
Dobročinnou aukci vín a nevšedních zážitků a v roce
2014 nás opět podpořila jako generální partner.
Era a Poštovní spořitelna jsou součástí
Československé obchodní banky, a. s.
Společnosti Phillip Morris děkujeme
za podporu programů Leadership Aid,
�
Města z jiného těsta a cyklu
workshopů Viadukt.
Společnost NET4GAS, s.r.o., dlouhodobě
pomáhá programu Místo, kde žijeme. V roce
2014 byla jeho generálním partnerem. V rámci
svého programu NET4GAS Blíž regionům aktivně
přispívá k rozvoji regionů, ve kterých působí.
UniCredit Foundation je
generálním partnerem
programu Lepší byznys,
který pomáhá organizacím, jež se vydaly na cestu
sociálního podnikání.
23
Za spolupráci a podporu děkujeme
následujícím firemním partnerům
PwC Česká republika je dlouhodobým
partnerem ceny Via BONA a stabilně nás
podporuje daňovou expertizou, prostory
pro pořádání seminářů. Poskytují také
bezplatná školení.
Asseco Solutions – systémová podpora
k informačnímu systému Helios.
hlavní partner dárcovské platformy
TechSoup Česká republika a licence
k Office 365
T-Mobile – zvýhodněný tarif pro mobilní
telefony a SIM karty.
AC&C – poradenství v oblasti komunikace
a práce s médii.
Motejlek.com – mediální partner,
všestranná spolupráce při rozvoji dárcovství
Newton media – monitoring médií.
Creative Gate – inspirativní prostor pro
rozvoj a růst zaměstnanců i klientů nadace.
US Embassy – prostory a finanční podpora
pro pořádání seminářů nadace.
Respekt – mediální partnerství
a spolupráce na rozvoji dárcovství.
Hospodářské noviny – mediální partnerství
a spolupráce na rozvoji dárcovství.
Deník – mediální podpora soutěže Era
Starosta roku.
Prague International Marathon – Nadace
Via je oficiálním charitativním partnerem
běžeckého seriálu PIM.
Běh pro dobrou věc
Naši partneři v USA
Děkujeme běžcům a běžkyním, kteří se v roce 2014
postavili na start a vyběhli s námi v rámci seriálu Prague
International Marathon. Taktéž děkujeme samotné společnosti Prague International Marathon.
Friends of Via, Pittsburgh
The Pittsburgh Foundation, Pittsburgh
The Foundation for a Civil Society, New York
24
Partneři ceny Via BONA
Partneři a dárci Dobročinné aukce
pořádá:
patroni:
pod záštitou:
Muriel Anton
Libor Malý
manželé Volínovi
Během osmého ročníku Dobročinné aukce Nadace
Via a Jihomoravské komunitní nadace dárci vydražili
vína, umělecká díla a další předměty za úctyhodných
2 100 200 Kč. Aukce se konala v listopadu 2014 v hotelu
Prague Marriott,
V aukci bylo více než osmdesát položek, od děl
významných českých umělců, komentované prohlídky
vily Tugendhat až po originální diamantový náhrdelník.
V hotelu Marriott patřily mezi nejúspěšnější již tradičně
kolekce vín.
Partneři:
generální partner:
Partneři:
�
Pro bono partneři
Naše poděkování za organizační pomoc s aukcí patří:
ART DIRECT o.s.
Mediální partneři
Za dlouhodou spolupráci a pro bono služby děkujeme:
25
Mediální partneři
Děkujeme firmám, které aukci
podpořily koupí firemního stolu:
Děkujeme všem vinařům, kteří do aukce
Vinařství František Mádl, Velké Bílovice
poskytli to nejlepší ze svých sklepů:
Vinařství Baloun, Velké Pavlovice
Vinařství Grégr, Rakvice
Dobrá vinice Znojmo
Vinařství Ilias, Pavlov
Dva Duby – Dolní Kounice
Vinařství Ing. Zdeněk Vykoukal, Hostěrádky – Rešov
CHÂTEAU VALTICE, Valtice
Vinařství Jiří Rusnok, Velké Bílovice
Jaroslav Nešpor – Collegium Vinitorum, Mor. Nová Ves
Vinařství Josef Valihrach, Krumvíř
Mgr. Jiří Šimeček, Petrov
Vinařství Kočařík, Čejkovice
Milan Sůkal, Nový Poddvorov
Vinařství Krásná hora, Starý Poddvorov
Ota Ševčík, Bořetice
Vinařství Maděřič, Moravský Žižkov
Porta Bohemica, Žernoseky
Vinařství František Mečl, Moravský Žižkov
Richard Stávek, Němčičky
Vinařství Ostrezi, Bzenec
Richard Tichý, Hrušky
Vinařství Šmerák, Hrušky
Rodinné vinařství Beneš, Hrušky
Vinařství Vinopa, Rakvice
Sklep Na Bařině, Čejkovice
Vinařství Volařík, Mikulov
Václav Konečný, Velké Bílovice
Vinařství Zborovský, Velké Pavlovice
Velkobílovická vína, Velké Bílovice
Vinice Salabka Troja, Praha
Vinařský dům Valtice, Valtice
Znovín Znojmo, a.s.
26
Dárci nevšedních zážitků
František Skála
Lenka Mrázová
Tomáš Rosický
a uměleckých děl:
Hana Lavičková
Lucie Drdová, Drdova
Tomáš Slavata
Ina Daučiková a Jan
Gallery
Tomáš Šmíd a Karel
2AM, Monika Wajtrová
Dvořák, Bohemian
Matouš Lipus
Nováček
AC Sparta Praha
Salseros
Matyáš Trnka
Tower Park
Adéla Součková
Jakub Tauš
Michal Pěchouček
Praha – Žižkovská věž
Agentura Nachtigall Arts
Jan Miko
Mineralia
UniCredit Private Banking
Alcron Restaurant
Janja Prokić
Modernista
Veronika Drahotová
Antonín Střížek
Jarmila Szkutová
Nina Mainerová
VINO MARKUZZI, s.r.o.
David Krňanský
Jihomoravská komunitní
Olbram Zoubek
Vladimír 518
David Svoboda
nadace
Pavel Kosatík
Vladimír Birgus
Donna Mia, s.r.o.
Jiří David
PMP Exclusive, s.r.o.
Vladimír Brunton
DRAWetc.
Jiří Votruba
Prague International
Vladimír Lekeš
Drdová Gallery
Klára Nademlýnská
Marathon
Vladimír Skrepl
Erika Lori, Klenoty
Klenka Sound Studio
Qubus Design Studio
Zdeněk Vacek a Daniel
Diamond Club
Krakonošovo, s.r.o.
SISTERSCONSPIRACY
Pošta, Zorya
Eva Jiřičná
Kristýna Malovaná
fashion
Žižkovské divadlo Járy
Eva Růžičková
Krištof Kintera
Sklárny Moser
Cimrmana a Divadlo
Evžen Šimera
Kurt Gebauer
Tereza Křivinková, U Staré
v Dlouhé
Federico Diaz
Leeda fashion
studny, FineLabels.cz
Jaroslav Horák
Gabriela Lachoutová
Eva Šišková
Eva Horucková
Petr Laštovka
Jan Školník
Jan Barta
Jiří Hub
Helen Lenda
Rudolf Školník
Irena Brabcová
Iva Jakešová
Lukáš Lorenc
Jitka Švejcarová
Ladislav Dědeček
Milan Jasný
Erika Lori
Jiří Votruba
Václav Dejčmar
Petr Jonák
Miroslav Motejlek
Miloš Vránek
Daniel Fiřt
Daniela Kozáková
Václav Pavelka
Rudolf Vřešťál
Jiří Hašek
David Krajíček
Michal Pobežal
Věra Výtvarová
Eduarda Hekšová
Alena Králíková
Alfred Simuna
Libor Winkler
Táňa Hlavatá
Jiří Kučera
Helena Svárovská
Marie V. Winklerová
Jan Holásek
Štěpán Lacina
Petr Svoboda
Dražitelé:
27
Portrét dárce:
Martina Břeňová
28
Martina Břeňová nám pomáhá řadu let, a to hned několika cestami.
Je dlouholetou dárkyní do nadačního jmění, pomáhá nám také svými znalostmi
a zkušenostmi, a to v programu Místo, kde žijeme – tedy programu, který
podporuje komunitní proměnu veřejných prostranství, parků, návsí či náměstí.
Za její pomoc jsme jí vděční, děkujeme!
Vzpomenete si, kdy jste se s nadací poprvé setkala?
Asi v roce 2005, tedy před deseti lety.
Napadne vás jeden projekt Nadace Via,
který vám přirostl k srdci?
Jednoznačně program Místo, kde žijeme. A nejvíce
projekt „Luženská křižovatka“ zaměřený na obnovu občanské společnosti a míst k setkávání v Lužné
u Rakovníka. Byla to pro mě zásadní a srdeční záležitost, Lužná je moje rodná vesnice. Všichni jsme díky
tomu pochopili, že můžeme sami kolem sebe něco
změnit. A pro mě to byla první a poslední práce, kde byla
v týmu celá naše rodina i holky ze základky.
Víme, že pomáháte i v jiných organizacích. Podle čeho
si vybíráte lidi, organizace a projekty, do kterých investujete svůj čas a peníze?
Mám svoji osobní dárcovskou strategii,
která mi umožňuje filtrovat a žít celkem v klidu s pocitem, že nemohu pomoci všem. Roli hraje osobní
téma, vztah ke konkrétním lidem a občas i spontánní
pocit. Často jsem finančně podporovala i ty organiza-
ce, ve kterých jsem pracovala. Je to pro mě vyjádření
důvěry, a protože jsem v minulosti měla v organizacích
na starosti jednání s dárci, bylo pro mě důležité prožít,
jaké to je být sama jejich dárcem. Nejradši podporuji
provoz organizací, a pokud je to v mých možnostech,
tak dlouhodobě. Čas v posledních letech dávám těm,
od kterých sama čerpám inspiraci, a baví mě to. Nebo
ho prostě vracím v jiném časoprostoru, protože mi řada
lidí v životě taky pomohla, například konzultací. Ale čím
jsem starší, víc a víc si vybírám, do čeho jdu. Hodně času
daruju i sobě.
Proč oněch deset let spolupracujete právě s námi?
Při práci pro Nadaci Via jsem se hodně naučila a poznala některé opravdu inspirativní a v jádru poctivé lidi.
Jak v nadaci, tak v projektech v regionech. Často takové,
kteří mají vztah k přírodě, ke kořenům, k historii, k tradici,
k diskuzi. K hodnotám, které potřebuji sdílet. Jsou mi
blízká témata, kterým se nadace věnuje. Baví mě potkávat lidi i mimo Prahu a získávat rozhled nad realitou
a nadhled. A hodně mě baví poznávat různé české kouty,
vísky, místní kuchyni a příběhy.
29
Podpora
místních
iniciativ
Zdravá společnost je postavena na aktivitě a zájmu
lidí. Péče o své okolí, sousedská výpomoc, starost
o veřejný prostor, pomoc druhým – to vše jsou
projevy zdravé společnosti. Proto se zaměřujeme
na podporu vnitřně motivovaných lidí a jejich dobrých nápadů.
30
Města z jiného těsta – Rychlé granty
Nechceme žít v Palermu
Rychlé granty jsou určeny pro aktivní lidi, kteří hájí
veřejný zájem v českých městech a obcích a potřebují
upozornit či aktivně zareagovat na problematickou situaci v místě, kde žijí.
Podporujeme rozhodovací procesy se zapojením
veřejnosti a otevřenou věcnou diskusi o tématech veřejného zájmu v konkrétních lokálních kauzách. Projekty,
které podporují aktivní zapojení lidí do veřejného života
na lokální úrovni, jsou krátkodobé a vznikají jako odpověď na nečekanou nebo vyhrocenou situaci.
Občanská iniciativa Nechceme žít v Palermu vytvořila
a provedla úspěšnou mediální kampaň za zákaz hazardu
v Chomutově a sesbírala přes 4000 podpisů pod petici
za vyhlášení referenda o úplném zákazu hazardu ve
městě. Jako podpůrnou mediální kampaň pořádala festival mafiánských filmů a veřejnou diskuzi.
Sice se jim nepodařilo vyvolat referendum proti hazardu spolu s komunálními volbami, ale nakonec uspěli.
Nové zastupitelstvo schválilo na začátku roku 2015 úplný zákaz hazardu.
„Vedle úspěšné e-kampaně bylo největším přínosem osobní setkávaní
s obyvateli Chomutova při sběru podpisů a diskuse o tom, co by v Chomutově
mohlo fungovat lépe. Rozhovory nás inspirovaly pro další plány.“
Tereza Dvořáková
Nechceme žít v Palermu
Aktivní
31
Města z jiného těsta – Živé granty
Podporujeme ty, kteří chtějí oživit veřejný prostor
a rozpoutat v něm (a o něm) dialog. Rádi bychom se stali
užitečnými partnery pro utváření, kultivování a společné
plánování budoucnosti společně sdíleného prostoru
v českých městech a obcích.
Výzva je určena všem, kteří ve svých záměrech vychází z potřeb konkrétního místa a místních lidí, cílí na
dlouhodobé zlepšení stavu veřejného prostoru a do
svých vizí zapojují i ty, kteří veřejný prostor užívají.
Urban Gardening Liberec
Dvojice zakladatelek sdružení Zahrádka Liberec se
rozhodla využít opuštěný prostor v centru města pro
vybudování první komunitní zahrady v Liberci. Namísto
dalšího nákupního centra tak vzniká prostor pro městské
zahradničení a místo k činorodému trávení volného času
i setkávání místních. Do svého plánu zapojují podnikatele i obyvatele města. Díky nim se tak do centra Liberce
navrací zeleň i společenský život.
„V říjnu se na Zahradě konala celodenní brigáda, během které dobrovolníci
zbavili pozemek odpadků, keřů, posekali trávu a plevel či odkryli původně
zarostlý chodník a schody. Chystáme další brigády či „setkání městských
zahradníků“ pro budoucí pěstitele a ostatní, kteří se chtějí podílet
na zvelebování Zahrady.“
Lucie Hrušová
sdružení Zahrádka Liberec
32
Místo, kde žijeme
Proměna Chyšek
Program je pro ty, kteří chtějí poznat a propojovat místní komunitu skrze společnou úpravu veřejného
prostranství. Proměna fyzického prostoru však není tím
klíčovým. Podpora slouží zejména jako prvotní impulz
k nastartování spolupráce, hledání potenciálu lidí a spoluutváření budoucí podoby místa.
Je určen lidem, kteří chtějí měnit své bezprostřední okolí. Dají se dohromady ve snaze vdechnout nový
život zanedbaným prostranstvím, parkům nebo třeba
návsím. Místní občané se podílí na plánování a výstavbě
samotné.
Program vytváří příležitost pro navazování nových
kontaktů, úzkou spolupráci místních neziskovek se samosprávou a podnikateli, podněcuje komunikaci mezi
obyvateli a jejich zájem o věci veřejné.
Obyvatelé jihočeských Chyšek si před lety sami
svépomocí postavili faru a chtějí i nadále zlepšovat své
okolí. Společně upravili plochu kolem místního kostela
a fary. Vzniklo tak krásné prostranství přímo v centru vsi,
kde se scházejí obyvatelé, a které se kdykoliv může proměnit třeba v letní kino.
„Jsem rád, že Chyšky mají mladou generaci, která se pro projekt dokáže
nejen zapálit, ale dotáhne ho do konce. A jsem rád, že jsem mohl
pozorovat, jak starší i mladí lidé darují svůj čas a energii pro druhé. Věřím,
že to tímto projektem nekončí. Dobře pro Chyšky a jejich budoucnost!“
Chyšecký kněz Zdík Miroslav Jordánek
33
Velvarský Malvaňák
Velvarský rybník “Malvaňák“ býval kdysi místem, kde
to žilo. Místní sdružení se dala dohromady s tím, že zanedbanému okolí rybníka vrátí krásu. V současnosti se tu
znovu pořádají kulturní akce a je to zase místo, kam se
dá chodit na příjemné procházky.
Velvarští zvítězili v soutěži o nejlepší proměnu veřejného prostranství, kterou Nadace Via pořádá – komise
ocenila obrovskou dávku energie, která přilákala velké
množství lidí. Ti společně citlivě proměnili nevyužívaný
prostor u tamního rybníka.
„Na brigády u Malvaňáku se bude
dlouho vzpomínat. Byly to krásné
společné akce, dalo by se říci: zázrak!“
Radim Wolák
občanské sdružení Natvrdlí
34
Regionální fond rozvoje
Poštovní spořitelny – souSedíme si
Nadace Via a Poštovní spořitelna věří, že dobré sousedské vztahy jsou základem fungující místní komunity
a že lidé, kteří se vzájemně poznají, k sobě mají blíž
a dokáží spolu vytvořit hezčí a veselejší prostředí pro
život. Cílem programu souSedíme si je proto rozvíjení
činorodých a soběstačných sousedských komunit,
do jejichž života se může zapojit každý, kdo má chuť
a zájem. V projektech vítáme vytváření příležitostí pro
dobrovolnickou činnost občanů i rozvoj spolupráce
a partnerství mezi místními spolky, které vedou k posílení
místního patriotismu.
Podpora z programu je jednak finanční a jednak ve
formě bezplatného vzdělávání pro realizátory projektů.
Otevřená ulice Janské Lázně
Divadlo u nás a pro nás v Zákolanech
Že Horní Maršov u Janských Lázní není jen „zatáčkou
před Pecí“, se místní obyvatelé rozhodli ukázat prostřednictvím projektu Otevřená ulice. Hlavní ulice v obci,
která byla během normalizace přestavěna v neosobní
kolos, se stala centrem otevřené sousedské slavnosti,
která nejen že upozornila na úskalí této ulice, ale aktivizovala a propojila činnost řady místních organizací,
spolků, skupin i jednotlivců a tím přispěla k soudržnosti
a posílení dobrých vztahů v obci.
Zákolany jsou malá středočeská obec, ve které museli lidé za kulturou dosud dojíždět. Spolek Dalibor se
proto rozhodl kulturu zpřístupnit místním tak, aby za
kulturou dojíždět nemuseli. Ve spolupráci s mnoha místními dobrovolníky vytvořil kvalitní zázemí pro divadelní
představení, koncerty i další kulturní akce.
„Nejvíce nás potěšilo, jaké množství
lidí se na celé akci podílelo. Jsme hrdí
na to, že se nám podařilo vzbudit
diskuzi a proměnit hlavní třídu,
ze které se stalo příjemné místo
pro setkávání a navázání dialogu.“
Anna Klimešová
Organizátorka akce
„Máme krásné závěsy nebo kvalitní
pódium. Ale nejdůležitější ze všeho
byl pocit sounáležitosti, který
jsme zažili při realizaci projektu,
v momentě, kdy přišli mladí i staří,
studenti i důchodci – a všichni
s jedinou otázkou: S čím můžu
pomoct?“
Marek Bouma
spolek Dalibor
35
Fond T-Mobile
Era Starosta Roku
Pomáhejme příběhům
Již pošesté jsme vyhlásili soutěž Era Starosta roku.
Svým zaměřením jedinečný projekt, jehož cílem je
upozornit na inspirativní osobnosti starostů a starostek
v obcích do dvou tisíc obyvatel. Osobnosti, pro které je
jejich práce pro obec srdcovou záležitostí, a které svým
příkladem vedou ostatní, aby společně vytvořili místo,
kde se všem dobře žije. Starosty a starostky nominují
sami obyvatelé obce.
Vítězem 6. ročníku soutěže se v konkurenci 63 nominovaných stal Petr Zálešák, starosta obce Nenkovice
v Jihomoravském kraji. Společnost T-Mobile uspořádala ve spolupráci
s Nadaci Via v předvánočním čase sbírku „Pomáhejme
příběhům“. Zaměstnanci firmy nominovali příběhy
lidí ze svého okolí, kteří se ocitli v nelehké situaci. Na
příběhy se následně uspořádala firemní sbírka, ve které
zaměstnanci přispěli celkem částkou 530 200 Kč a společnost T-Mobile přidala dalších 301 200 Kč. Výsledných
831 400 Kč jsme v lednu 2014 rozdělili 22 příjemcům.
Mluvme spolu
Fond T-Mobile již od roku 2005 podporuje odpovědnost místních komunit za to, jak se jim žije. V roce
2014 otevřela grantovou výzvu MLUVME SPOLU s cílem zlepšit komunikaci a spolupráci mezi lidmi v České
republice. Zdravé fungování komunit se neobejde bez
toho, aby se lidé navzájem znali, mluvili spolu a vzali
přitom mezi sebe ty, kteří stojí na okraji. Hodnotící komise proto podpořila 4. prosince 2014 devět projektů,
které pomohou vyřešit konkrétní problém v komunitě
ve spolupráci s těmi, kteří byli doposud přehlíženi, a to
celkovou částkou 715 650 Kč. Ty byly v lednu 2015 předány příjemcům. Jedná se o první fázi podpory, během
které mají organizace za úkol zjistit přesněji potřeby
cílových skupin, zapojit partnery a místní komunitu.
Po těchto startovacích grantech budou příjemci žádat
o návazný grant.
36
Inspirativní
Fond kulturního dědictví: Záchrana
drobných památek místního významu
Rekonstrukce centrálního kříže na hřbitově ve
Všemilech
Z programu s podtitulem „Kéž na nás mají památky
hezké vzpomínky!“ jsou podporovány projekty aktivních
lidí, usilujících o záchranu, obnovu a údržbu drobných
nemovitých památek místního významu se zapojením
místních obyvatel.
Fond se nezaměřuje pouze na obnovu chátrajícího
kulturního dědictví, ale také na posílení společné identity
a vztahu lidí k místu, kde žijí, a rozvíjejí spolupráci a partnerství mezi samosprávou, podnikateli, neziskovými
organizacemi a obyvateli. Výstupem je jednak zlepšení
stavu a vzhledu krajiny prostřednictvím obnovy drobných památek a udržení genia loci, ale i posílení zájmu
a odpovědnosti lidí za péči o památky.
Cílem projektu Občanského sdružení pro záchranu
a konzervaci kulturní památky Dolský mlýn byla rekonstrukce centrálního kříže na hřbitově ve Všemilech,
který od odchodu původního obyvatelstva v roce 1945
chátral. Projekt vznikl na popud místních nadšenců
a dobrovolníků. Následovalo několik společných brigád,
kácení uschlých stromů a poté rekonstrukce centrálního
kříže. Na projektu se kromě místních dobrovolníků podílela i obec, která poskytla část financí ze svého rozpočtu.
„Největším přínosem byl ohromný
pokrok v nasazení dobrovolníků
a nebývalý zájem a pomoc místních
obyvatel. Po dlouhých letech místní
uvěřili, že hřbitov má naději
na uchování pro další generace, že se
stane nedílnou součástí jejich obce.“
Renata Hergetová
občanské sdružení Dolský mlýn
37
Fond manželů Horových
Fond Tři sestry pomáhají
Manželé Marie a Václav Horovi založili dárcovský
fond pro pomoc dětem na Zakarpatské Ukrajině při
Nadaci Via v roce 2005. Paní Horová pak na děti ve své
bývalé domovině pamatovala i ve své závěti. Z Fondu
manželů Horových jsme v roce 2014 podpořili 6 projektů, které pomáhají dětem na Zakarpatské Ukrajině
mnoha způsoby. Díky odkazu manželů Horových budou
například přímo podpořeni nadaní studenti a mladí lidé
si budou moci udělat řidičský průkaz, který jim pomůže
při hledání práce. Děti v Mukačevské škole budou moci
strávit část prázdnin na příměstském táboře a ve školním
roce budou mít lepší školní pomůcky. Děti ve vsi Rosoš
se díky spolupráci českých a ukrajinských učitelů dozvědí něco z environmentální výchovy.
Hudební skupina Tři sestry si u Nadace Via založila
svůj vlastní dárcovský fond na konci roku 2011. Posláním
fondu je podporovat zejména programy pro děti a mládež, osoby sociálně slabé v situacích, kdy jsou odkázány
na pomoc druhých, či ty, které se nečekaně ocitnou
v těžké životní situaci vinou nehody, nemoci či jiné
osobní tragédie.
V září 2014 podpořil fond částkou 10 000 Kč paralympionika Martina Biháryho, aby mohl reprezentovat
Českou republiku na MS ve vzpírání v turecké Antalyi.
Slavnostnímu předání šeku předcházelo přátelské klání
ve vzpírání mezi frontmanem kapely Lou Fanánkem
Hagenem a Martinem Bihárym.
Fond Rachůnek
Marek Herman založil dárcovský fond v roce 2006.
Od té doby do něj přispěl on i desítky jeho studentů dohromady více než půl milionem korun. Fond je
permanentní, což znamená, že k financování projektů
zaměřených na vzdělávací a rozvojové programy na
podporu maminek a tatínků pečujících o děti do šesti let
jsou užívány pouze jeho výnosy.
Podporující
38
39
Podpora lídrů
a neziskových
organizací
Dlouhodobě se snažíme posilovat aktivní lidi, lídry, místní hybatele a neziskové organizace na cestě jejich růstu a udržitelnosti.
Pomáháme jim najít směr a zároveň jim na začátku této cesty
podáváme pomocnou ruku. Patří mezi ně i ti, které vidíte na
protější straně.
40
41
Leadership Aid – Ber to osobně
Leadership Aid – Začni od sebe
Leadership Aid přináší téma leadershipu do prostředí
občanského sektoru. Vychází ze základních hodnot,
které jsou s občanskou společností spojovány – přijmout
odpovědnost a začít od sebe.
Program nabízí vůdčím osobnostem z neziskovek
a alternativy dovednosti, sebezkušenost, asistenci, praxi,
sdílení a prostor pro růst. Věříme, že leadership každého
z nás je autentická věc. Proto si svou cestu musí najít
každý sám. Platforma, kterou Leadership Aid přináší,
pomáhá těm, kteří svou cestu hledají. Přesvědčte se
sami na www.leadershipaid.cz.
V roce 2014 bylo do platformy různými způsoby
zapojeno více než 900 leaderů.
Pro leadery, kteří se rozhodli hledat obzvlášť intenzivně, nabízíme účast v části programu Leadership
Aid − Začni od sebe. Vycházíme z několika zásad, které
považujeme za důležité:
• leader velmi dobře rozumí sám sobě,
• je srozumitelný a jeho cesta je vědomě zvolená,
• chová se odpovědně k těm, které vede, a stará se
o své zdraví,
• nemůže vést „nanečisto“, potřebuje praxi.
Začni od sebe účastníkům umožňuje projít uzavřenou
sebezkušenostní skupinou založenou na gestalt přístupu. Chybějící střípky do mozaiky vlastního leadershipu
si účastníci doplní na setkáních věnovaných vědomému
leadershipu a psychohygieně. Zároveň mají k dispozici
vlastní rozpočet, určený na úhradu služeb koučů, konzultantů, mentorů či terapeutů, kteří svou intervencí
vstupují do témat pracovních i osobních.
Během roku 2014 ukončila účast v Začni od sebe první
skupina 16 leaderů a do práce se pustilo nových 12.
„V této hektické době, kdy
zapomínáme na ty nejjednodušší
věci, je dobré najít si čas na zastavení,
porozhlédnout se kolem sebe, každý
den si věnovat hodinku času jen pro
sebe, několikrát týdně zajít
na procházku lesem nebo vyjet
na kole do přírody, ocenit chuť
pravého jídla a udělat něco dobrého
pro sebe i ty kolem nás. Nejen ty
maličkosti si odnáším z ročního
programu, společného setkávání
a své cesty hrdiny já.“
42
Lucie Kašparová
Oblastní charita Jičín
Akcelerátor Akademie sociálního podnikání
Akcelerátor pomáhá odhodlaným organizacím dobře promyslet, naplánovat a nastartovat podnikatelskou
aktivitu. Podporuje rozvoj sociálních podniků tím, že
jim pomáhá smysluplně a efektivně začlenit podnikání
do jejich každodenního fungování. Program také dává
podnikatelům a odborníkům prostor pro společná setkání – workshopy, debaty a sdílení zkušeností.
Lepší byznys: podpora sociálního podnikání
Lepší byznys se zaměřuje na podporu takzvaných
sociálních podniků. Stručně řečeno, jde o podnikání,
kterému nejde jen o zisk, ale také o proměnu společnosti a odpovědnost za to, co se děje kolem nás.
Sociální podniky například dávají práci znevýhodněným
skupinám lidí, například handicapovaným.
Program nabízí účastníkům pomoc s tvorbou a realizací jejich podnikatelských záměrů. Pomáháme rovněž
existujícím sociálním podnikům, pokud mají další plány
a chtějí se posunout dál.
„Program Lepší byznys nás obohatil v mnoha směrech – především ve
vzdělávací sekci byl pro nás obrovský přínos, že jsme se jednoduchou formou
naučili dělat business plán a cash flow.“
Helena Cyrnerová
podnik Náruč s.r.o., který vyrábí čerstvé těstoviny Pastafidli
Semináře T-Mobile
19. března 2014 otevřel T-Mobile své prostory
komunitním neziskovkám, které se chtějí začít systematicky věnovat práci s médii, a nabídl už tradiční
a populární seminář, nazvaný „Jak prodat své téma
médiím aneb Novináři nejsou zlí“. Senior manažerka
firemní komunikace T-Mobile Martina Kemrová, scénárista a dramaturg Tomáš Feřtek a novinář a mediální
poradce Jiří Závozda otevřeli 36 účastníkům dveře do
světa médií a pomohli jim pochopit lépe uvažování novinářů. Účastníci ocenili hlavně praktický nácvik rozhovoru
s novinářem, který je vedl k tomu, aby svoje téma vystihli
stručně, jasně a zajímavě.
43
Viadukt
Viadukt je vzdělávací program určený aktivním lidem
a neziskovkám, kteří přispívají ke zlepšení společenského, kulturního či životního prostředí ve svém okolí.
Poskytuje systematické vzdělávání formou seminářů
a workshopů.
Průvodce nabízí nově vzniklým neziskovkám, neformálním skupinám a aktivním jednotlivcům workshopy
a semináře, které jsou zacílené na rozvoj důležitých
dovedností a znalosti, se kterými se setkává každá
neziskovka – fundraising, práce s dobrovolníky, řízení
projektů, finance a daně či komunikace.
„Během seminářů jsem získala
teoretické poznatky a prakticky si
s ostatními vyzkoušela dovednosti
a získala zkušenosti k řešení
problémů, se kterými se potýkal
každý účastník. S účastníky jsme
si také poradili, pomohli nebo
předali získané zkušenosti ve své
dobrovolnické činnosti.“
Jana Slabá Janoutová
Okrašlovací spolek Miličín
TechSoup Česká republika
VIA
sdružení
Dárcovský program TechSoup Česká republika
umožňuje již čtvrtým rokem neziskovým organizacím
získat přístup k moderním technologickým řešením.
Softwarovými dárcovskými partnery jsou od počátku
programu společnosti Microsoft a SAP a v roce 2013
se k nim připojil brněnský Zoner Software s nástrojem
na úpravy fotografií. Už skoro tři roky mohou neziskovky
získat i síťové hardwarové prvky od společnosti Cisco.
Neziskové organizace a veřejné knihovny, které
splňují podmínky programu, mohou prostřednictvím
programu žádat o zprostředkování software či hardware
darů za administrativní poplatky, které tvoří zlomek tržní
ceny produktů.
Počet organizací registrovaných v programu každým
rokem narůstá. Na konci roku 2014 bylo registrováno
44
téměř 1 600 neziskovek. Od počátku programu v roce
2010 tak byly přerozděleny softwarové i hardwarové
dary v celkové tržní hodnotě převyšující 160 milionů Kč.
Vyjma zprostředkování IT darů se TechSoup Česká
republika podílel už pošesté na vzdělávací akci Den
pro neziskové organizace ve spolupráci se společností
Microsoft. Během jednoho dne měli zástupci neziskových organizací možnost účastnit se řady přednášek
a workshopů, které se zabývaly nejrůznějšími technologickými tématy a trendy s využitím pro neziskový sektor.
Dárcovský program TechSoup zajišťuje v České republice Sdružení Via. Partnery programu jsou Nadace
Via a Nadace Charty 77 – Konto Bariéry. Mateřská organizace programu – TechSoup Global – byla založena
v roce 1987 a sídlí v San Francisku.
ViabilityNet 2.0
Účastníky tříletého programu jsou výrazné osobnosti
komunitního života z celkem 32 lokalit střední a východní Evropy. Program jim skrze finanční podporu pomáhá
realizovat projekty vycházející ze společného úsilí
obyvatel dané lokality a vytváří prostor pro vzájemné
sdílení zkušeností z terénu a jejich reflexi. Navazuje na
dlouholeté mezinárodní působení Nadace Via a představuje zároveň zcela nový formát poskytování podpory
místním iniciativám.
Většina jeho účastníků usiluje o konkrétní změnu
v místě svého bydliště: kulturní obrodu čtvrti na periferii
velkého města (Ukrajina), vyřešení problému se skládkou
komunálního odpadu (Srbsko), nastartování ekonomických příležitostí v rámci malé obce (Litva) či oživení
veřejného prostoru na velkém sídlišti (Česko).
ViabilityNet 2.0 je druhá fáze mezinárodního programu, kterým Nadace Via přispěla v letech 2011 – 2013
k rozvoji 4 podpůrných organizací neziskového sektoru
v regionu střední a východní Evropy. Realizujeme jej ve
spolupráci s Partners for Democratic Change Slovakia.
„Účast v programu pro mě byla jako
ochutnávání neznámého ovoce: jádro
tvořili profesionální organizátoři,
silnou chuť dodávaly nové poznatky
a šťávu účastníci ze všech koutů
střední a východní Evropy. Věřím,
že „strom Via“ bude pokračovat
v růstu a plodech pro novou generaci
komunitních lídrů.“
Mariana Seremet
moldavská účastnice programu ViabilityNet 2.0
Akademie České spořitelny
Akademie nabídla bezplatné vzdělávací semináře zástupcům neziskovek a sociálních podniků. Účastníci se
spolu se zkušenými lektory věnovali tématům strategie
řízení firmy, výběru zaměstnanců, komunikace, motivace
spolupracovníků a novému občanskému zákoníku.
45
Rozvoj
filantropie
Aktivní lidé i neziskové organizace, kteří chtějí něco změnit,
se neobejdou bez podpory dobrovolníků a individuálních
i firemních dárců. Pracujeme s těmi, kteří věnují peníze, čas,
dovednosti či nápady podpoře druhých a snažíme se porozumět jejich motivacím a potřebám. Pomáháme obnovovat
zpřetrhané tradice české filantropie a snažíme se, aby se filantropie, štědrost, starost o druhé a o místo, kde žijí, staly běžnou
a samozřejmou součástí života lidí v Česku.
46
Cena Via BONA
Cena Via BONA za filantropii každoročně vyzdvihuje
inspirativní příklady dárcovství či dobročinnosti a představuje nové trendy ve filantropii. Cenu získávají studenti,
nadšenci, podnikatelé, malé i velké firmy – všichni, kdo
se snaží svému okolí smysluplně pomáhat svým časem,
znalostmi, energií nebo penězi. V roce 2014 Nadace
Via udělila ceny už po sedmnácté. Slavnostní udílení se
konalo pod záštitou Velvyslanectví USA v rezidenci velvyslance USA v Praze, Andrew H. Schapira.
V roce 2014 Cenu Via BONA podpořili tři patroni – Muriel Anton, Libor Malý a manželé Volínovi.
Cena novinářů pro individuálního
dárce: Kvido Štěpánek
Majitel strojírenské firmy Isolit-Bravo dlouhodobě
pomáhá a podporuje řadu neziskových organizací jako
například Orlickoústeckou nemocnici, UNICEF, sdružení
Jasněnka či Nadaci Charty 77.
„Pokud mám možnost pomoci, tak
je potřeba to udělat, protože my,
kteří jsme zdraví, zajištění a pomoc
druhých nepotřebujeme, bychom
měli pomáhat těm potřebným.
Neříkejme nikdy „ať to zařídí stát
či jím zřízené instituce.“
Kvido Štěpánek
47
Cena za osobní zaujetí – Srdcař roku
Cena pro mladého filantropa
V roce 2014 tuto cenu výjimečně získali dva „Srdcaři“.
Zvolením dvou vítězů v této kategorii komise chtěla
upozornit, že lidé pomáhající s velkým osobním nasazením (byť bez velkých finančních prostředků) jsou pro
společnost stejně důležití jako velké charitativní projekty.
Barbora Jindřiška Petrtýlová
Porota ocenila mimořádnou výdrž a obětavost,
díky kterým se už 14 let každou první sobotu v měsíci
Jindřiška Petrtýlová neúnavně účastní projektu organizace UNICEF Pečení pro děti. Spravuje mimo jiné i webové
stránky projektu a finančně přispívá do fondu UNICEF.
Petr Sýkora K unikátnímu projektu DOBRÝ ANDĚL přistoupil Petr
Sýkora s velkým osobním nasazením a odvahou.
Za více než 30 měsíců existence nadačního fondu
DOBRÝ ANDĚL pomohl rozdělit více než 1 500 rodinám
s nemocnými dětmi téměř 90 milionů korun.
Cena pro malou a střední firmu: GALVAMET spol. s.r.o.
Firma dlouhodobě a strategicky podporuje Charitu
Vsetín. Kromě významné finanční pomoci se do společných aktivit zapojují i samotní zaměstnanci firmy, kteří
podporují již běžící projekty a sami navrhují vznik dalších
projektů.
Předchozí Cenu za školní dobročinnost nahradilo
v roce 2014 ocenění Mladý filantrop. Nově tedy nebylo
nutné nominovat jen školy nebo žáky, ale i děti a všechny mladé lidi, kteří se filantropii věnují ve svém volném
čase.
Martin Kučera a Vojtěch Paukner Autoři neziskového projektu „Milý Ježíšku…“, studenti
Gymnázia Fr. Palackého v Neratovicích, vytvořili funkční
systém obdarovávání dětí z dětských domovů. Na jimi
vytvořených webových stránkách shromáždili přání dětí
z dětských domovů a pomocí jednoduchého postupu
nabídli veřejnosti možnost se do projektu zapojit a přímo
obdarovat vybrané dítě.
Cena za otevírání nových cest: Aleš Jeník
Porota ocenila jeho dlouhodobou podporu neziskového sektoru. Aleš Jeník se podílel na vytvoření online
platební brány Darujme.cz a založil sdružení CRM pro
neziskovky, které pomáhá profesionalizaci neziskového
sektoru napojením na CRM systém Salesforce.com.
Obětavý
Cena pro velkou firmu: AVAST Software s.r.o.
Společnost rozvíjí paliativní péči v České republice
a dlouhodobě pomáhá občanskému sdružení Cesta
domů a řadě dalších hospiců a sdružení, která usilují
o zkvalitnění paliativní péče v Česku.
48
Pomáhej
Od října 2014 běží druhý ročník programu Pomáhej,
jehož cílem je povzbudit mladé lidi, kteří chtějí něco
udělat pro své okolí a společně s nimi přispět k obnově
filantropických tradic v Česku. Program nabízí podporu
benefičním akcím, které zorganizují skupiny dětí a mládeže. Může jít o divadelní představení, koncert, turnaj,
módní přehlídku, společný úklid okolí školy či jakoukoli jinou akci umožňující sběr finančních prostředků.
Podpořené týmy mohou získat příspěvek na realizaci
benefiční akce ve výši 1 500 Kč a pobídkový grant zdvojnásobujícího její výtěžek až do celkové výše 9 000 Kč.
Tři nejzajímavější projekty na závěr programu dostanou
finanční bonus 30 000 Kč. Součástí programu je i úvodní
a závěrečný seminář pro garanty projektů.
V rámci programu bylo v roce 2014 podpořeno
21 projektů z celkového počtu 37 předložených žádostí.
Marie: „Moc se mi to líbilo, mamka
byla úplně nadšená a je na mě pyšná.
Ani jsem nedoufala, že to uděláme tak
hezké.“
Denisa: „Moc se mi líbila samotná
benefice, ale i to, jak jsme to společně
připravovali a měli všichni za něco
zodpovědnost. A to jak nám lidi pak
tleskali, bylo úžasné. Myslím, že už
se nebudu bát do něčeho pustit.“
Vánoční nadělení
Benefiční akce, kterou s podporou grantového
programu Pomáhej zorganizovala neformální skupina
vedená Dušanou Bajzovou v Brně.
Skupina čtrnácti romských středoškoláků připravila
v Brně benefiční večer, na kterém v sérii tanečních, pěveckých a hudebních vystoupení sami vystoupili spolu
s několika hostujícími umělci. Akci doplnili o výstavu
vlastních fotografií a jejich veřejnou dražbu. Přestože
členové skupiny doposud nikdy podobnou akci neorganizovali, výtěžek se vyšplhal na úctyhodných 26 109
korun. Věnován byl organizaci IQ Roma servis, která
spravuje stipendijní fond pro mladé Romy Gendalos.
49
Umění darovat
Darujme.cz – bezpečná cesta pro vaše dary
Čtvrtletník pro obnovu české filantropie Umění darovat vydává Nadace Via od roku 2012. Obsah každého
čísla tvoří zajímavé příběhy o darování, dobročinnosti
a inspirativních charitativních projektech mecenášů,
firem i obyčejných lidí s dobrými nápady, kteří chtějí
podpořit ostatní. Časopis přináší novinky z oblasti
filantropie a nabízí i praktické návody a inspirace
pro potenciální dárce.
V roce 2014 časopis postupně vedli novináři Krystyna
Wanatowiczová, Ivan Hamšík a Leoš Kyša.
Umění darovat je neprodejné, distribuuje jej Nadace
Via a její partneři. Objednat jej můžete na adrese:
[email protected]
Program zaměřený na rozvoj neanonymního on-line
dárcovství v České republice nabízí českým neziskovkám
možnost plně využívat moderních on-line platebních
nástrojů pro rozvoj jejich fundraisingu.
V roce 2014 bylo prostřednictvím DARUJME.CZ
darováno 177 neziskovým organizacím téměř 11,6 milionů Kč v rámci 15 845 jednotlivých plateb darů.
Celkový průměrný dar: 731 Kč
Medián – hodnota středního daru: 300 Kč
Modus – nejčastější dar: 200 Kč
Novinkou v roce 2014 bylo pilotní testování
peer to peer online fundraisingu v Česku. Lidé, kteří
běželi maraton nebo se rozhodli pro jiný netradiční výkon, jej měli možnost uskutečnit jako svou výzvu
pro neziskovku. Tedy požádat své „peers“ (kamarády,
známé, kolegy, rodinu…) o podporu a získat tak pro svou
neziskovku kýžené dary. V roce 2014 jsme společněs 9
neziskovkami a jejich ambasadory otestovali 10 výzev,
které dopadly veskrze velmi úspěšně. Celkově byly díky
peer2peer výzvám podpořeny neziskovky dary v hodnotě přes 130 tisíc Kč.
50
51
Základní
údaje
52
Nadace Via
Nadace Via vznikla 4. září 1997 jako programová
pokračovatelka činnosti české pobočky americké nadace The Foundation for a Civil Society, která působila
v Československu od roku 1990.
Nadace Via byla zapsána dne 20. 4. 2001 do nadačního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem
v Praze, oddíl N, vložka 395.
Sídlo: Jelení 195/9, Praha 1, 118 00
IČ: 67 36 01 14
DIČ: CZ 67 36 01 14
Nadační jmění (k 31. 12. 2014): 52 936 316 Kč
Ostatní jmění (dary do nadačního jmění čekající na zápis
do nadačního rejstříku): 11 183 888 Kč
V roce 2014 jménem Nadace Via samostatně jednali
a podepisovali členové správní rady Jiří Teichmann (do
konce ledna 2014), Lenka Mrázová a Danica Siváková
(od prosince 2014).
Výkonným ředitelem Nadace Via byl v roce 2014
Jiří Bárta.
Správní rada
Předsedkyně spr. rady
Lenka Mrázová
LMentio s.r.o.
Jiří Teichmann
Deloitte Česká republika
(do konce ledna 2014)
Danica Siváková
JT International, s r. o.
Marina Votrubová
UniCredit bank, Czech
Republic
Jan Školník
Hobra – Školník s. r. o.
Ladislav Hlavatý
Univerzita Karlova
(od července 2014)
Dozorčí rada
Ludmila Nutilová
ekonomická poradkyně
Michal Valenčík
Česká spořitelna, a.s.
Poradní výbor
Ivan Dvořák
Ondřej Klofáč
Michal Nosek
Jiří Teichmann
Investiční komise
Ondřej Klofáč
Jan Holásek
Petr Laštovka
Zaměstnanci
Jiří Bárta
výkonný ředitel
Hana Vosmíková
programová ředitelka
Alexandra Václavíková
finanční ředitelka
Michaela Kreuterová
ředitelka fundraisingu
a rozvoje filantropie
od července 2014
Václav Šrámek
daňový poradce
53
Rozvoj filantropie
Petra Krystiánová
manažerka pro rozvoj
filantropie
do května 2014
Marie Hokrová
projektová manažerka
od prosince 2014
Kristýna Járová
projektová manažerka
Martina Faltýnová
projektová manažerka
do května 2014
Alena Kohoutová
projektová manažerka
od dubna do října 2014
Tereza Skálová
projektová manažerka
Markéta Kunešová
projektová manažerka
Péče o dárce
a fundraising
Jana Pacalová
manažerka fundraisingu
Barbora Jirsová
specialistka péče
o dárce
Komunitní rozvoj
a rozvoj neziskových
organizací
Kamila Blažková
projektová manažerka
Veronika Bröcknerová
projektová manažerka
od března 2014
Šárka Hauznerová
projektová manažerka
od října 2014
54
Alžběta Mattasová
projektová manažerka
Ondřej Šindelář
projektový manažer
Lucie Voláková
projektová manažerka
Petra Vymětalíková
projektová manažerka
od listopadu 2014
Renata Wilflingová
projektová manažerka
od března 2014
Štěpán Zelinger
projektový manažer
Provoz a finance
Lucie Vokounová
manažerka kanceláře
Vít Vohnický
správa nemovitostí
a účetnictví
Olga Záhorbenská
finanční asistentka
Carol Hochman
prezidentka Friends of
Via Pittsburgh, USA
Michaela Mikulecká
asistentka
od července 2014
Táňa Hlavatá
rozvoj filantropie
Kateřina Šínová
webmaster
Alena Benešová
administrativní podpora
Na mateřské dovolené:
Adéla Vojáčková
projektová manažerka
Kateřina Bláhová
projektová manažerka
Krystyna
Wanatowiczová
šéfredaktorka časopisu
Umění darovat
do června 2014
Leoš Kyša
šéfredaktor časopisu
Umění darovat
Barbora Menclová
Cena Via BONA
do března 2014
Stálí spolupracovníci
Helen Lenda
Komunitní rozvoj
a fundraising
Nadační
Petr Košek
programový asistent
Jana Koubková
účetnictví
55
Seznam grantů
udělených
v roce 2014
V roce 2014 byly vyplaceny nadační
příspěvky v celkové výši 14 911 027 Kč.
Hodnoticí komise jednotlivých programů
rozhodly o udělení 236 grantů v celkové
výši 12 111 216 Kč. V roce 2014 byly rozděleny věcné dary v hodnotě 69 500 Kč.
56
Akcelerátor Akademie sociálního podnikání
Dárci: Citigroup Foundation prostřednictvím United Way Worldwide, The American Joint Distribution Committee,
Česká spořitelna, a. s., Nadace Via
Hodnotící komise: Jiří Bárta – Nadace Via, Silke Horáková – soukromá investorka dlouhodobě spolupracující s Nadací Via,
Martin Medek – Česká spořitelna, Jan Mácha – Fokus Tábor, Jasna Flamiková – Ekologický institut Veronica
Příjemce
Název projektu
Výše grantu
Uhrazeno 2014
Centrom Impex s.r.o
Příspěvek z Fondu technické asistence
20 000 Kč
0 Kč
Chaloupky o.p.s
Příspěvek z Fondu technické asistence
20 000 Kč
0 Kč
PROTEBE live
Příspěvek z Fondu technické asistence
20 000 Kč
0 Kč
Příspěvek z Fondu technické asistence
20 000 Kč
0 Kč
celkem
80 000 Kč
0 Kč
Social Trade s.r.o
Adresný grant The American Joint Distribution Committee
Příjemce
Název projektu
Výše grantu
Uhrazeno 2014
InBáze, o. s.
Grant na projekt Development of the social enterprise Ethnocathering
209 880 Kč
209 880 Kč
celkem
209 880 Kč
209 880 Kč
ČSOB a Era pro podporu regionů
Era Starosta roku
Dárci: Era / Poštovní spořitelna
Hodnotící komise: Daniela Brůhová – Český rozhlas Dvojka, Ľubomír Lupták – Katedra antropologie FF ZČU,
Jiří Humplík – Deník, Pavel Mička – Agora CE, Lucie Slauková – MC Poděbrady, Antonín Novotný – starosta obce
Podbřezí (Starosta roku 2013), Ivan Ryšavý – Moderní obec, Barbora Jirsová – Nadace Via, Jitka Švejcarová – Era / ČSOB
Příjemce
Název projektu
Výše grantu
Uhrazeno 2014
Město Kouřim
Odměna finalistovi soutěže Era Starosta roku 2014 – Zuzana Čiháková
20 000 Kč
20 000 Kč
Městys Nový Hrádek
Odměna vítězi podkategorie Samospráva roku 2014
50 000 Kč
50 000 Kč
Obec Lukavice
Odměna finalistovi soutěže Era Starosta roku 2014 – Ilona Severová
20 000 Kč
20 000 Kč
Obec Nenkovice
Odměna finalistovi soutěže Era Starosta roku 2014 – Petr Zálešák
20 000 Kč
20 000 Kč
Obec Nenkovice
Odměna vítězi soutěže Era Starosta roku 2014 – Petr Zálešák
250 000 Kč
250 000 Kč
Obec Rochlov
Odměna finalistovi soutěže Era Starosta roku 2014 – Jiří Patera
20 000 Kč
20 000 Kč
Obec Terezín
Odměna finalistovi soutěže Era Starosta roku 2014 – Antonín Hanák
20 000 Kč
20 000 Kč
celkem
400 000 Kč
400 000 Kč
57
Menší komunitní granty – Grantový fond ČSOB
Dárci: Československá obchodní banka, a. s.
V roce 2014 jsme vyplatili splátky grantů z programu Menší
komunitní granty – Grantový fond ČSOB udělených v roce 2013.
Příjemce
Název projektu
Výše grantu
Uhrazeno 2014
Obec Nadějkov
Cesta na Čambulu
30 000 Kč
30 000 Kč
Okrašlovací spolek pro Nadějkov a okolí
Obnova starých obecních cest
64 900 Kč
64 900 Kč
o.s. Obnova obce Prameny
Revitalizace bývalého lázeňského parku
69 760 Kč
40 461 Kč
Obnova řemesel v Beskydech
Suché kamenné zdi – najdi a zmapuj.
43 950 Kč
20 000 Kč
celkem
208 610 Kč
155 361 Kč
Menší komunitní granty – Grantový fond Era
Dárci: Era (Era je součástí Československé obchodní banky, a. s.)
V roce 2014 jsme vyplatili splátky grantů z programu Menší
komunitní granty – Grantový fond Era udělených v roce 2013.
Příjemce
Název projektu
Výše grantu
Uhrazeno 2014
BUCHOV
Komunitní chlebová pec na Buchově
37 750 Kč
37 750 Kč
Centrum svaté Zdislavy
Můj pohled z Jablonného
70 000 Kč
70 000 Kč
Občanské sdružení „Letná Sobě!”
Letná – věc veřejná
69 712 Kč
69 712 Kč
celkem
177 462 Kč
177 462 Kč
Velké komunitní granty ČSOB
Dárci: Československá obchodní banka, a. s.
V roce 2014 jsme vyplatili druhou splátku grantu
z programu Velké komunitní granty uděleného v roce 2012.
Příjemce
Název projektu
Výše grantu
Uhrazeno 2014
DAPHNE ČR – Institut aplikované ekologie
Ekozóna – život ve vodě
300 000 Kč
92 723 Kč
300 000 Kč
92 723 Kč
celkem
58
V roce 2014 jsme vyplatili druhé splátky grantů z programu Velké komunitní
granty udělených v roce 2013.
Příjemce
Název projektu
Výše grantu
Uhrazeno 2014
Český svaz ochránců přírody – Regionální
sdružení Iris
Obnova ovocných sadů na Kosíři
300 000 Kč
140 000 Kč
Obec Nečín
Lesní zahrada s herním mobiliářem v přírodním stylu
a pobytovými plácky pro zážitkovou pedagogiku
290 000 Kč
130 000 Kč
Josefovské louky pro lidi
299 000 Kč
139 000 Kč
celkem
889 000 Kč
409 000 Kč
Česká společnost ornitologická
Druhá šance ČSOB
Dárci: Československá obchodní banka, a. s.
Podpořené projekty byly vybrány na základě hlasování zaměstnanců ČSOB.
Příjemce
Název projektu
Výše grantu
Uhrazeno 2014
Spolek pro volný čas NOVOVESAN
Integrace lidí s mentálním postižením prostřednictvím
práce s keramickou hlínou
50 000 Kč
50 000 Kč
ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády
Lamy přináší radost handicapovaným a nemohoucím
50 000 Kč
50 000 Kč
celkem
100 000 Kč
100 000 Kč
59
Regionální fond rozvoje Poštovní spořitelny – souSedíme si – jarní kolo
Dárci: Poštovní spořitelna (Poštovní spořitelna je součástí Československé obchodní banky, a. s.)
Hodnotící komise: Olga Černá – knihovnice v obci Nadějkov, Vojtěch Černý – Agora CE, Martina
Čurdová – Laboratoř divadla utlačovaných, Jana Hutníková – Muzeum Tachov, Markéta Charvátová – ČSOB,
Linda Kaucká – ČSOB, Gabriela Macková – MAS Zlatá cesta, o.p.s., Kristýna Obdržálková – Nadace Via, Kateřina
Trochtová – starostka Francova Lhota, Lucie Vokounová – Nadace Via
Příjemce
Název projektu
Výše grantu
Uhrazeno 2014
Tamar o. s.
Zažít Vrchlabí v pohybu
48 400 Kč
48 400 Kč
Domov na zámku Bystré
Tvořme spolu, pomáhejme spolu!
16 250 Kč
16 250 Kč
Český svaz ochránců přírody Kyjov
„Ideme za súsedama hore rolama“ – Podpora setkávání a průchodnosti v krajině spojující čtyři obce na Kyjovsku
100 000 Kč
100 000 Kč
Spokojené Díly, o. s.
Za Díly soudržnější
55 400 Kč
55 400 Kč
My.Aktivity o. p. s.
Komunitní zahrada Krejcárek žije
100 000 Kč
100 000 Kč
Společně pro radost, o. s.
Otevřená ulice
59 000 Kč
59 000 Kč
Džbánsko, o.p.s.
Krása nad hlavou
100 000 Kč
100 000 Kč
Na půl cesty
Nová nově
31 600 Kč
31 600 Kč
NAOKRAJI – o krajině na okraji, z.s.
HŘEBEČSKO – region, který (NE)zanikl
83 200 Kč
83 200 Kč
Okrašlovací spolek Miličín
Stezka za historickými objekty v obci Miličín
18 807 Kč
18 807 Kč
Živo v Hájích, o. s.
Spojeni příběhy
90 000 Kč
90 000 Kč
Obec Píšť
Výsadba dubové aleje v obci Píšť
100 000 Kč
100 000 Kč
Nezevli jen tak
Workshop Koněprusy 2014
35 500 Kč
35 500 Kč
Hvozdík, o. s.
JURTA VŠEM
30 833 Kč
30 833 Kč
RATENICKÁ VČELA, občanské sdružení
Probuzení prostranství u obnovovaného litinového křížku
u Ratenic.
40 000 Kč
40 000 Kč
Občanské sdružení „Budíček“
Alej občánků
46 500 Kč
46 500 Kč
Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy
Natři to sousedovi
88 300 Kč
88 300 Kč
Zaostřeno na Desítku
Druhý krok pro vnitroblok
99 600 Kč
99 600 Kč
DW7, o.p.s.
Wurmovka
74 000 Kč
74 000 Kč
Městská část Praha-Troja
Obnova ovocného sadu v Podhoří
100 000 Kč
100 000 Kč
Propolis, o.s.
Chříčský komunitní sál
100 000 Kč
100 000 Kč
Dalibor z.s.
„Divadlo u/pro nás“
99 990 Kč
99 990 Kč
celkem
1 517 380 Kč
1 517 380 Kč
60
Regionální fond rozvoje Poštovní spořitelny – souSedíme si
podzimní kolo
Dárci: Poštovní spořitelna (Poštovní spořitelna je součástí Československé obchodní banky, a. s.)
Hodnotící komise: Veronika Bröcknerová – Nadace Via, Šárka Hauznerová – Nadace Via,
Kateřina Hejduková – MAS Podlipansko, Eva Horucková – ČSOB, Linda Kaucká – ČSOB,
Ivana Kotrbatá – Interní grantová agentura MZ ČR, Kateřina Sidiropulu Janků – Fakulta sociálních studií MU
Příjemce
Název projektu
Výše grantu
Uhrazeno 2014
Jatar, o.s.
Sousede, pojď vařit!
59 100 Kč
0 Kč
Novoříšský kulturní spolek
ŽIVÉ NÁMĚSTÍ
86 000 Kč
0 Kč
Občanské sdružení Přátelé Bohumilic
Sousedské dny Bohumilic
81 000 Kč
0 Kč
Spolek TILIA
Hurá za sousedy
67 500 Kč
0 Kč
Pro Polánky o.s.
Polánky se probouzejí
67 000 Kč
0 Kč
Život v Hradci a okolí, o.s.
Zahrada Hradec
62 200 Kč
0 Kč
Hořepnicko, o. s.
Od souseda k sousedovi aneb Hry bez hranic
82 690 Kč
0 Kč
Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy
Dobřany – město příběhů
50 300 Kč
0 Kč
Laboratoř divadla utlačovaných, o. s.
Divadlo na Mostě
100 000 Kč
0 Kč
Spolek přátel památek obce Strupčice
Babičko, dědečku vyprávěj
89 700 Kč
0 Kč
“Rodiče za hřiště“
Sousedský mikropivovar a pec na chleba
94 780 Kč
0 Kč
Středisko ekologické výchovy a etiky
Rýchory – SEVER, Brontosaurus Krkonoše
Ten dělá to a ten zas tohle
74 500 Kč
0 Kč
Obec Mžany
Obnova starého ovocného stromořadí s naučným okruhem pro
školku a školu.
34 263 Kč
0 Kč
Džbánsko, o.p.s.
Návrat k tradicím
45 000 Kč
0 Kč
Natvrdlí o.s.
Velká věc na Malém náměstí
100 000 Kč
0 Kč
Občanské sdružení Nebovidská tvrz
Návrat starých řemesel na Nebovidskou tvrz
100 000 Kč
0 Kč
celkem
1 194 033 Kč
0 Kč
61
Fond kulturního dědictví
Dárci: výnosy Nadačního investičního fondu na podporu místního a regionálního života (NIF), výnosy nadačního
jmění Nadace Via, příspěvek Fondu Tři sestry pomáhají a dary individuálních dárců z České republiky a krajanů
v USA, členů Via Foundation Czech Heritage Society
Hodnotící komise: Irena Falkum – Ministerstvo kultury ČR, Pavel Hájek – Národní památkový ústav, Vendula
Hnídková – Ústav dějin umění Akademie věd ČR, Aleš Kozák – Institut pro památky a kulturu, o.p.s., Michal
Valenčík – Česká spořitelna
Příjemce
Název projektu
Výše grantu
Uhrazeno 2014
Obec Úhlejov
Obnova Božích muk v obci Chroustov
50 000 Kč
50 000 Kč
Radkov
Záchrana náhrobku Antona Skrbenského
34 735 Kč
34 735 Kč
Město Pec pod Sněžkou
Kaplička na Předním Výsluní
44 368 Kč
44 368 Kč
Pomozme si sami, o.s.
Obnova křížků pro Horní Vísku
45 000 Kč
45 000 Kč
Omnium, z. s.
Obnova sloupu se sochou Panny Marie ve Velké Vsi u Broumova
40 000 Kč
40 000 Kč
Pšovka – okrašlovací spolek
Kokořínska
Dřevěná lidová kaplička Brusné
30 000 Kč
30 000 Kč
Obec Tři Sekery
Obnova sochy sv. Jana Nepomuckého
19 426 Kč
19 426 Kč
Zdravé Krkonoše
Obnova Božích muk a revitalizace jejich bezprostředního okolí v ul. Pod
Parkem ve Vrchlabí
49 500 Kč
49 500 Kč
Okrašlovací spolek Tvrdonice
Obnova kříže Františky Michalové v Tvrdonicích
25 245 Kč
25 245 Kč
Občanské sdružení Janův hrad
Vizovice
Renovace podzemní zděné části studny na „Janově hradu“
21 000 Kč
21 000 Kč
Občanské sdružení „Budíček“
Záchrana náhrobku důstojníka rakouské armády z r. 1840
45 000 Kč
45 000 Kč
Občanské sdružení pro záchranu
a konzervaci kulturní památky Dolský
mlýn
Rekonstrukce centrálního kříže na hřbitově ve Všemilech
44 936 Kč
44 936 Kč
Drobné památky severních Čech
Obnova kapličky Císařský u Šluknova
50 000 Kč
50 000 Kč
Sousedský spolek Merboltice, o. s.
Obnova božích muk pod Zaječím vrchem v Merbolticích
40 000 Kč
40 000 Kč
REGIO POŠUMAVÍ
Obnova kapličky a studánky ve zdi domu čp. 18 v Milejovicích
39 000 Kč
39 000 Kč
Paměť Klimkovic
Úsměv pro kapličku
21 790 Kč
21 790 Kč
celkem
600 000 Kč
600 000 Kč
62
Města z jiného těsta
Živé granty
Dárci: Program je financován z Fondu místních iniciativ, ve kterém se shromažďují prostředky Nadačního investičního fondu,
výnosů z nadačního jmění Nadace Via, z daru společnosti MANUFAKTURA, Český národní podnik s.r.o. a darů individuálních
dárců. Operační náklady programu hradí manželé Dvořákovi, společnost Philip Morris ČR a.s. , společnost MANUFAKTURA,
Český národní podnik s.r.o., manželé Hamerovi a Nadace Via z výnosů nadačního jmění
Hodnotící komise: Adam Gebrian – architekt, Lukáš Hanus – Anthropictures, Markéta Kunešová – Nadace Via, Milota
Sidorová – reSite, Martin Skalský – Arnika, Olga Škochová – o.s. Kvas, Petr Veselý – Ústecká komunitní nadace
Příjemce
Název projektu
Výše grantu
Uhrazeno 2014
Patrik Procházka
Bike park pro všechny!
68 450 Kč
40 000 Kč
Občanské komunitní fórum, o.s.
Zahrada mezinárodních chutí, vůní a barev
28 000 Kč
28 000 Kč
Zahrádka Liberec, z. s.
Urban Gardening Liberec – První fáze realizace komunitní zahrady
57 266 Kč
57 266 Kč
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ZDĚNÁ
Volno časové centrum Zděná
65 832 Kč
65 832 Kč
Sdružení polské mládeže v České
republice
Street art gallery
28 000 Kč
28 000 Kč
Český západ, o. p. s.
Prkna, co znamenají svět
69 450 Kč
69 450 Kč
Anthropictures z.s.
Plánuj Holešovice!
70 000 Kč
0 Kč
Iva Skalická
„Prazahrada u Ókáčka“
55 000 Kč
40 000 Kč
Elžbieta Chmiel
Oživme havířovské dvorky
15 302 Kč
0 Kč
Eva Švecová
ROZŽÍVÁNÍ SÝPKY
70 000 Kč
0 Kč
Kateřina McCreary
Vršovická zahrada – parkur
70 000 Kč
70 000 Kč
Sousedský spolek Merboltice, o. s.
Jak bude vypadat naše náves?
19 700 Kč
19 700 Kč
Michal Tošovský
Přístav 18600 – ŽIVÝ PARK
50 000 Kč
50 000 Kč
Pavla Zelenková
Živá vila – Živná zahrada
70 000 Kč
35 000 Kč
Auto*Mat, o. s.
Snižování bariér ve veřejném prostoru
63 000 Kč
25 000 Kč
celkem
800 000 Kč
528 248 Kč
63
V roce 2014 jsme vyplatili druhé splátky grantů udělených v roce 2013.
Příjemce
Název projektu
Výše grantu
Uhrazeno 2014
Dohromady
Staré tváře města
48 700 Kč
18 700 Kč
Moře Klidu, o.s.
Duchcovská Marína
70 000 Kč
46 000 Kč
Zaostřeno na Desítku
Jak dál na Praze 10? Obyvatelé se chtějí zapojovat do rozhodování.
70 000 Kč
35 000 Kč
Živo v Hájích, o. s.
Veřejná diskuse o budoucnosti a rozvoji obce Oldřichov v Hájích
49 000 Kč
23 500 Kč
Černovické sdružení
Dejme Černovicím srdce
45 000 Kč
20 000 Kč
ProMěsto, o.s.
Město s nadhledem
63 500 Kč
13 500 Kč
Divadlo Feste
Jak vzniká ghetto
68 000 Kč
28 000 Kč
celkem
414 200 Kč
184 700 Kč
Fond místních iniciativ - Fundraisingová výzva
Dárci: Výnosy aukce vín a zážitků Nadace Via
V roce 2014 jsme vyplatili matchingové granty udělené projektům podpořeným v roce 2013.
Příjemce
Název projektu
Výše grantu
Uhrazeno
2014
Moře Klidu, o.s.
Klidomořská magistrála – naučná stezka (1. část)
25 000 Kč
25 000 Kč
LUHOvaný Vincent o.s.
V.ročník multižánrového festivalu Luhovaný Vincent
25 000 Kč
10 000 Kč
Černovické sdružení
Černovice 2.0
25 000 Kč
10 000 Kč
Divadlo Feste
Klub Divadla Feste – pravidelné dárcovství a posilování vazeb dárců
a dárkyň s angažovaným divadlem
25 000 Kč
16 471 Kč
celkem
100 000 Kč
61 471 Kč
Fond místních iniciativ - Rychlé granty
Dárci: Program je financován z příspěvků Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe
a Nadačního fondu proti korupci, od individuálních dárců a běhů pro Nadaci Via
Hodnotící komise: Jiří Bárta – Nadace Via, Martin Šorm – Nadační fond proti korupci, Alžběta
Mattasová – Nadace Via, Danica Siváková a Michal Valenčík – členové správní a dozorčí rady
Nadace Via, Kristýna Obdržálková – Nadace Via, Markéta Kunešová – Nadace Via, Lucie
Voláková – Nadace Via, Marek Šálek – Instinkt/Reportér
64
Příjemce
Název projektu
Výše grantu
Uhrazeno 2014
Projekt o. s.
Nechceme žít v Palermu
29 950 Kč
29 950 Kč
Via Praha 6
Požadujeme koncepční řešení dopravní situace v okolí
Vítězného náměstí místo čtyřproudého obchvatu, který řešení
nepřinese
30 000 Kč
30 000 Kč
Za sebevědomé Tišnovsko, o. s.
Zapojení veřejnosti do územního plánování
20 000 Kč
20 000 Kč
Střížovice pro život
Občané proti projektu „Větrné elektrárny Střížovice“
28 000 Kč
28 000 Kč
Zaostřeno na Desítku
První krok pro vnitroblok
10 500 Kč
10 500 Kč
Čisté Šlapanice
Kvalitní posouzení vlivů územního plánu Šlapanic na životní
prostředí
30 000 Kč
30 000 Kč
Občanské sdružení „Hlasy Kozomína“
Nechte nám náš Kozomín
30 000 Kč
30 000 Kč
Spolek Za lepší Příšovice
Nechceme zinkovnu!!!
30 000 Kč
30 000 Kč
KARLÍN SOBĚ občanské sdružení za lepší život
v pražském Karlíně
STOP AFI KARLIN – Silný partner
30 000 Kč
30 000 Kč
Auto*Mat, o. s.
Tunel Blanka jako příležitost pro Prahu
30 000 Kč
30 000 Kč
Komunitní křižovatka
Zlín proti hazardu
30 000 Kč
30 000 Kč
Občanské sdružení OBAVA o.s.
Odborné konzultace a vypracování podkladů pro oponování
a vytvoření variantních návrhů zástupců občanů k přehradě
Nové Heřminovy
20 000 Kč
20 000 Kč
Občanské sdružení Útulné Strašnice
Referendum Praha 10
30 000 Kč
30 000 Kč
Kokonín, o. s.
Podání žaloby ve správním soudnictví proti špatnému umístění ČOV v k. ú. Kokonína
20 000 Kč
20 000 Kč
Občanské sdružení Spolek pro Divokou Šárku
Liboc a Ruzyně pro život
15 000 Kč
15 000 Kč
Za záchranu kostela sv. Jiljí, o. s.
Záchrana nejen mloka skvrnitého
23 000 Kč
23 000 Kč
PLAC, o.s.
VNITŘNÍ STAVEBNÍ REZERVY MĚSTA Podklad pro jejich efektivní využití oproti rozšiřování města do okolní krajiny.
30 000 Kč
30 000 Kč
Čisté Tuřany
Stop účelovým změnám Územního plánu města Brna
30 000 Kč
30 000 Kč
Nesehnutí Brno
Aktualizace územního plánu – žaloba
30 000 Kč
30 000 Kč
Start Vršovice
Referendum Praha 10
7 000 Kč
7 000 Kč
Spolek občanů Permanent
Společnost Azos cz se stala největší hrozbou pro Nymburk
v celé jeho historii
25 000 Kč
25 000 Kč
o.s. Košířská Cibulačka
Běh za Vidouli II
5 550 Kč
5 550 Kč
Občané proti hazardu, o. s.
Ústí BEZ hazardu
13 000 Kč
13 000 Kč
SPOUSTI – Spolek pro organické Ústí
HAZARDU STOP v Ústí nad Orlicí
20 000 Kč
20 000 Kč
Pražské fórum
Opencard: hra o právní stát
20 000 Kč
20 000 Kč
Občané proti hazardu, o. s.
8 bez hazardu
13 000 Kč
13 000 Kč
Naše budoucnost bez uranu, z. s.
STOP TĚŽBĚ!
20 000 Kč
20 000 Kč
celkem
620 000 Kč
620 000 Kč
65
V roce 2014 jsme vyplatili splátky grantů udělených v roce 2013.
Příjemce
Název projektu
Výše grantu
Uhrazeno 2014
Občanské sdružení pro
Nebušice
Záchrana nebušického pramene
30 000 Kč
30 000 Kč
Sedmička bez hazardu, o.s.
Sedmička bez hazardu
28 000 Kč
28 000 Kč
Příroda pro Drahelčice, o. p. s
ZÁCHRANA ALEJÍ V DRAHELČICÍCH – REGISTRACE VÝZNAMNÝCH
KRAJINNÝCH PRVKŮ
20 000 Kč
20 000 Kč
Pravý Hradec, o.s.
Řešení dopravní situace u školy v městě Klecany
25 000 Kč
25 000 Kč
Přátelé zeleného údolí Muldy
Zastavení projektu výstavby větrného parku Moldava v Krušných horách
30 000 Kč
30 000 Kč
Centrum pro média, ekologii
a demokracii
Prosazení referenda o poloze nádraží v Brně
28 000 Kč
28 000 Kč
celkem
161 000 Kč
161 000 Kč
Fond místních iniciativ – Rychlé granty – Nadační příspěvek na vzdělávání
Příjemce
Název projektu
Výše grantu
Uhrazeno 2014
Život bez bariér, o. s.
Nadační příspěvek na vzdělávání
5 000 Kč
5 000 Kč
DŮL ARCHITEKTURY, občanské
sdružení
Nadační příspěvek na vzdělávání
4 800 Kč
4 800 Kč
Nadační příspěvek na vzdělávání
5 000 Kč
5 000 Kč
celkem
14 800 Kč
14 800 Kč
Přátelé Malvazinek, o. s.
Philip Morris – adresný grant
V roce 2014 jsme vyplatili druhou splátku v rámci adresného grantu uděleného v roce 2013.
Příjemce
Název projektu
Výše grantu
Uhrazeno 2014
Benediktínské arciopatství sv.
Vojtěcha a sv. Markéty
Modernizace komunitního centra Vojtěška
1 000 000 Kč
300 000 Kč
celkem
1 000 000 Kč
300 000 Kč
66
Fond manželů Horových
Dárci: Marie a Václav Horovi
Hodnotící komise: Jiří Bárta – Nadace Via, Agáta Pilátová – Spolek přátel Podkarpatské Rusi, Petra Antošová – nezávislá konzultantka rozvojové pomoci,
Petr Košek – Nadace Via, Kristína Mezereková – Občanské Bělorusko
Příjemce
Název projektu
Výše grantu
Uhrazeno 2014
ADRA, o.p.s.
Letní tábor pro děti z Ukrajiny v roce 2015
70 000 Kč
0 Kč
ADRA, o.p.s.
Vybavení tříd pro děti Základní školy v Mukačevu
80 000 Kč
0 Kč
Diecézní charita ostravsko-opavská, středisko
humanitární pomoci
Podpora studia, letních táborů
65 000 Kč
0 Kč
Diecézní charita ostravsko-opavská, středisko
humanitární pomoci
Denní centrum Novoselycja
40 000 Kč
0 Kč
Lipka – školské zařízení pro environmentální
vzdělávání, Brno, Lipová 20
Podpora žáků Rosošské základní školy v Zakarpatské
Ukrajině
50 000 Kč
0 Kč
Diecézní charita Brno – Oblastní charita Znojmo
Vzdělání – možnost pro lepší budoucnost
75 000 Kč
0 Kč
celkem
380 000 Kč
0 Kč
Leadership AID – Začni od sebe
Dárci: The Charles Stewart Mott Foundation prostřednictvím ViabilityNet, Philip Morris International,
Nadace Via a individuální dárci
Hodnotící komise: Jiří Bárta – Nadace Via, Ladislav Dvořák – Gestalt Essence, Michal Hroneš – Vodňany žijou,
absolvent programu Leadership Aid – Začni od sebe, Marta Kotecká – Zelený kruh, konzultantka pro NNO,
Ester Neumanová – Gestalt Essence
Příjemce
Název projektu
Výše grantu
Uhrazeno 2014
Martiná Kábelová
Fond technické asistence
6 000 Kč
6 000 Kč
Marcela Holeňová
Fond technické asistence
6 000 Kč
6 000 Kč
Petr Zavadil
Fond technické asistence
6 000 Kč
6 000 Kč
Roman Varga
Fond technické asistence
6 000 Kč
6 000 Kč
Martina Tomanová
Fond technické asistence
6 000 Kč
6 000 Kč
Dan Petrucha
Fond technické asistence
6 000 Kč
6 000 Kč
Michal Čančík
Fond technické asistence
6 000 Kč
6 000 Kč
Tereza Dvořáková
Fond technické asistence
6 000 Kč
6 000 Kč
Marek Vozka
Fond technické asistence
6 000 Kč
6 000 Kč
Beata Wolfová
Fond technické asistence
6 000 Kč
6 000 Kč
Radka Vašíčková
Fond technické asistence
6 000 Kč
6 000 Kč
Fond technické asistence
6 000 Kč
6 000 Kč
celkem
72 000 Kč
72 000 Kč
Markéta Votavová
67
Lepší byznys
Dárci: UniCredit Bank a UniCredit Foundation
Hodnoticí komise: Marta Kolská − Mamacoffee, Milan Říha – UniCredit Bank,
Lucie Frišová – koučka a konzultantka sociálních inovátorů a start-upů, Silke
Horáková – soukromá investorka dlouhodobě spolupracující s Nadací Via,
Hana Vosmíková – Nadace Via
Příjemce
Název projektu
Výše grantu
Uhrazeno 2014
Autonapůl
Carsharing – sdílení automobilů
300 000 Kč
270 000 Kč
Frank Bold
Centrum inovací VaVI a Občan 2.0
92 811 Kč
83 530 Kč
Jako doma – Homelike, o. p. s.
Kuchařky bez domova
300 000 Kč
270 000 Kč
Nakladatelství PASPARTA, o.p.s.
Vybudování odborného nakladatelství
150 000 Kč
135 000 Kč
Náruč s.r.o. (sociální firma
Modrý domeček, Pasta Fidli)
Výrobna čerstvých těstovin PastaFidli
325 000 Kč
292 500 Kč
Náruč s.r.o. (sociální firma
Modrý domeček, Pasta Fidli)
Finanční cena Your Choice Your Project
137 400 Kč
137 400 Kč
Pestrá společnost, o.p.s.
CK BEZBATOUR – bezbariérové cestování pro všechny
150 000 Kč
135 000 Kč
Společnost „E“ / Czech Epilepsy
Association
Rozvoj sociálního podniku Aranžerie
150 000 Kč
135 000 Kč
Otevřený tvůrčí textilní a oděvní ateliér
150 000 Kč
135 000 Kč
celkem
1 755 211 Kč
1 593 430 Kč
STROJOVNA
Fond individuální odborné asistence
Příjemce
Název projektu
Výše grantu
Uhrazeno 2014
Autonapůl
Proplacení příspěvku z fondu individuální odborné asistence
2 500 Kč
2 500 Kč
STROJOVNA
Proplacení příspěvku z fondu individuální odborné asistence
4 500 Kč
4 500 Kč
Jako doma – Homelike, o. p. s.
Proplacení příspěvku z fondu odborné individuální asistence
4 500 Kč
4 500 Kč
RUBIKON Centrum
Proplacení příspěvku z fondu individuální odborné asistence
2 904 Kč
2 904 Kč
Nakladatelství PASPARTA, o.p.s.
Proplacení příspěvku z fondu individuální odborné asistence
4 500 Kč
4 500 Kč
Sociální firma Hračkotéka /
Barbora Vignerová Mazancová
Proplacení příspěvku z fondu odborné individuální asistence
4 500 Kč
4 500 Kč
Společnost „E“ / Czech Epilepsy
Association
Proplacení příspěvku z fondu odborné individuální asistence
4 477 Kč
4 477 Kč
celkem
27 881 Kč
27 881 Kč
68
V roce 2014 jsme vyplatili splátky grantů udělených v roce 2013.
Příjemce
Nadácia Provida
Název projektu
Výše grantu
Uhrazeno 2014
Druhá splátka grantu na realizaci slovenské části programu
2 807 279 Kč
2 433 210 Kč
celkem
2 807 279 Kč
2 433 210 Kč
Místo, kde žijeme
Dárci: NET4GAS, s.r.o., Nadace České spořitelny
V roce 2014 jsme vyplatili druhé splátky v rámci programu Místo, kde žijeme 2013.
Příjemce
Název projektu
Výše grantu
Uhrazeno 2014
Město Strmilov
Strmilov – pěkné místo k životu
300 000 Kč
150 000 Kč
My.Aktivity o. p. s.
Komunitní zahrada Krejcárek
300 000 Kč
150 000 Kč
NATVRDLÍ o. s. – Velvary
Velvarský Malovarák
300 000 Kč
150 000 Kč
Občanské sdružení Naše Chyšecko
Úprava veřejného prostoru v obci Chyšky
300 000 Kč
150 000 Kč
Občanské sdružení Nebovidská tvrz
Vraťme náves Nebovidům
300 000 Kč
150 000 Kč
celkem
1 500 000 Kč
750 000 Kč
Průvodce po nástrahách neziskového sektoru
Dárce: Československá obchodní banka, a. s., Philip Morris International
Hodnotící komise: Alena Benešová Štíbrová – Nadace Via, Lukáš Hejna – Sdružení Via,
Markéta Kunešová – Nadace Via
�
Příjemce
Název projektu
Výše grantu
Uhrazeno 2014
Adéla Kaderová
Příspěvek z Fondu organizačního rozvoje
4 044 Kč
4 044 Kč
Alternativa Zdola, o.s.
Příspěvek z Fondu organizačního rozvoje
5 000 Kč
5 000 Kč
Ekozahrada pod věží
Příspěvek z Fondu organizačního rozvoje
3 000 Kč
3 000 Kč
K světu
Příspěvek z Fondu organizačního rozvoje
5 000 Kč
5 000 Kč
Michaela Šebelová
Příspěvek z Fondu organizačního rozvoje
5 000 Kč
5 000 Kč
Občanské sdružení Klouzačka
Příspěvek z Fondu organizačního rozvoje
5 000 Kč
5 000 Kč
Okrašlovací spolek Miličín
Příspěvek z Fondu organizačního rozvoje
4 961 Kč
4 961 Kč
celkem
32 005 Kč
32 005 Kč
69
Pomáhej
Dárce: Československá obchodní banka, a. s., a Era
Hodnotící komise: Michaela Kreuterová – Nadace Via, Michaela Stoilova – Scio, Eva Šišková – ČSOB,
Linda Vaňková – Nadační fond Českého rozhlasu, Bohumil Kartous – EDUin
Fundraisingové granty
Příjemce
Název projektu
Výše grantu
Uhrazeno 2014
Ludmila Růžičková
Love Love Love
1 500 Kč
1 500 Kč
Bc. Jana Baťková
SLUŠNEJ BAZAR NA KOLEČKÁCH
1 500 Kč
1 500 Kč
Antonín Štěpanovský
Hudební směna pro hospic
1 500 Kč
1 500 Kč
Irena Bílá
Divadlo pro Kristýnku
1 500 Kč
0 Kč
Veronika Sněhotová
Večer plný hudby aneb i tak se dá pomáhat
1 500 Kč
1 500 Kč
Radek Brůžek
POMÁHEJ VE TMĚ
1 500 Kč
1 500 Kč
Lucie Škodová
Kavárna
1 500 Kč
1 500 Kč
Tomáš Lembacher
JARNÍ HUDEBNÍ VELETRH…ÁK
1 500 Kč
1 500 Kč
Viera Palánová
Divadélko s Ríšou pro Ríšu
1 500 Kč
1 500 Kč
Zuzana Vosátková
s.r.o. ♥ (společně, rádi, od srdce)
1 500 Kč
1 500 Kč
Eliška Lindovská
Přispějme ke zlepšení situace lidí bez domova!
1 500 Kč
1 500 Kč
Michaela Nutilová
AFRIKA – KRÁSNÁ, HORKÁ, VELIKÁ
1 500 Kč
0 Kč
Kateřina Horáčková
Maturanti pro Tomáška.
1 500 Kč
0 Kč
Martin Votruba
SKAUTSKÉ BRUSLENÍ
1 500 Kč
1 500 Kč
Marie Německá
Funny Fest
1 500 Kč
0 Kč
Kateřina Vaňáková
S písničkou až k moři
1 500 Kč
0 Kč
Dušana Bajzová
Vánoční nadělení
1 500 Kč
1 500 Kč
Jitka Mikulková
Bazar knih aneb Ukliďte si v knihovně, přispěje tím na dobrou věc
1 500 Kč
1 500 Kč
Marcela Svejkovská
Charitativní koncert s rautem a aukcí výtvarných děl
1 500 Kč
1 500 Kč
Antonín Kolář
Festina lente
1 500 Kč
1 500 Kč
Jana Draslarová
Pomáhat nás baví
1 500 Kč
0 Kč
celkem
31 500 Kč
22 500 Kč
70
Pobídkové granty
V roce 2014 jsme vyplatili pobídkový grant v rámci programu Pomáhej uděleného v roce 2013.
Příjemce
Účel příspěvku
Výše grantu
Uhrazeno 2014
Občanské sdužení pro
hiporehabilitaci Jitřenka
Dar na nákup speciálních botiček na koňská kopita a zakopení geotextilie pro
zlepšení pískového povrchu kryté jízdárny Hipocentra Jitřenka
5 750 Kč
5 750 Kč
celkem
5 750 Kč
5 750 Kč
Cena za výjimečný počin
V roce 2014 jsme vyplatili ceny za výjimečný počin v rámci programu Pomáhej udělené v roce 2013.
Příjemce
Účel příspěvku
Výše grantu
Uhrazeno 2014
Základní škola a Mateřská škola
trakonice, IČ 63289920
Cena komise za výjimečný počin
50 000 Kč
50 000 Kč
Dětské centrum Pavučinka Šumperk
Cena komise za výjimečný počin
50 000 Kč
50 000 Kč
Bc. Jana Baťková
Cena komise za výjimečný počin
50 000 Kč
50 000 Kč
Základní škola a Mateřská škola Strakonice
Cena zaměstnanců za výjimečný počin
10 000 Kč
10 000 Kč
celkem
160 000 Kč
160 000 Kč
Fond T-Mobile – Mluvme spolu
Dárce: T-Mobile Czech Republic, a. s.
Hodnotící komise: Jan Křečan – T-Mobile, Lucie Mádlová – Asociace společenské odpovědnosti, Alžběta
Mattasová – Nadace Via, Jana Olejníková – AC&C Public Relations, Vladimíra Hejmová – o.s. Náruč, Jiří Humplík – Deník
Příjemce
Název projektu
Výše grantu
Uhrazeno 2014
Tripitaka, o.s.
Zastávka Bronx
89 000 Kč
0 Kč
Sdružení rodičů a přátel dětí
při Spec.škol.pro sluchově postižené
Mámo, táto, mluvme spolu
70 000 Kč
0 Kč
VIVAjump z.s.
MÁMY s.r.o.
68 750 Kč
0 Kč
Divadelní společnost K4
Z ulice
99 000 Kč
0 Kč
Hnutí Brontosaurus, ZČ Kandík
Děti pro seniory, senioři pro děti.
43 000 Kč
0 Kč
Kokoza, o.p.s.
Městská a komunitní zahrada Vidimova žije!
100 000 Kč
0 Kč
Sportovní klub vozíčkářů Praha
Vozíčkáři na Plechárně
75 900 Kč
0 Kč
Divizna – středisko Diakonie a misie Církve československé
husitské
Setkávání
100 000 Kč
0 Kč
OLLOVE
Duhová Olomouc
70 000 Kč
0 Kč
celkem
715 650 Kč
0 Kč
71
V roce 2014 jsme vyplatili druhé splátky v rámci programu Mluvme spolu 2013.
Příjemce
Název projektu
Výše grantu
Uhrazeno 2014
Jako doma – Homelike, o. p. s.
Kuchaři a kuchařky bez domova
100 000 Kč
40 000 Kč
KARLÍN SOBĚ občanské sdružení za lepší život v pražském
Karlíně
KARLÍNSKÉ MIKRO-FÓRUM
94 000 Kč
37 000 Kč
Alternativa Zdola, o.s.
Participativní rozpočet v Praze
70 000 Kč
28 000 Kč
Veřejný prostor
Dejte se do řeči!
100 000 Kč
40 000 Kč
Partnerství, o.p.s.
Síť pro mé CITY
100 000 Kč
40 000 Kč
Blanka Horáčková
Mluvme spolu o tom, co umíme a jak si můžeme pomoci
70 000 Kč
28 000 Kč
8jinak!
Palmovka jinak
100 000 Kč
40 000 Kč
INICIATIVA FÓR_UM, o.s.
Sametové posvícení 2013 (konané 17. listopadu)
100 000 Kč
40 000 Kč
o. s. Offcity
MLÝNY MĚSTU!
100 000 Kč
40 000 Kč
Lucie Čížková
Škola možností v Rokytnici nad Jizerou
70 000 Kč
28 000 Kč
Ekologický právní servis
Rekonstrukce státu: mluv se svým poslancem
100 000 Kč
40 000 Kč
Čisté Šlapanice
Aby Šlapanice zůstaly naším domovem
48 000 Kč
18 000 Kč
Liga lidských práv
Mluvme spolu o Férových školách
100 000 Kč
40 000 Kč
Alice Rezková
Zahraj si, jsem tvoje!
100 000 Kč
40 000 Kč
Auto*Mat, o. s.
Cyklisté sobě
100 000 Kč
40 000 Kč
Brno kulturní o. s.
SPOLEČNĚ MĚNÍME GRANTOVÝ SYSTÉM
73 750 Kč
28 750 Kč
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR,
o.s.; Klub Klokánek
Chceme spolu mluvit
65 000 Kč
25 000 Kč
Slezská diakonie
Když dochází slova
100 000 Kč
40 000 Kč
365, o.p.s.
Divadelní představení Potichu
90 000 Kč
36 000 Kč
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České
republice, o.s. Okresní organizace SPMP ČR v Lounech
Mluví i ti, co neumí
35 000 Kč
15 000 Kč
Sdružení TULIPAN
K sobě blíž
100 000 Kč
40 000 Kč
celkem
1 815 750 Kč
723 750 Kč
72
Fond T-Mobile – Pomáhejme příběhům
Dárce: T-Mobile Czech Republic, a. s.
Podpořené projekty byly vybrány na základě hlasování zaměstnanců T-Mobile.
Příjemce
Název projektu
Výše grantu
Uhrazeno 2014
Terezie Čermáková
Příběh Natálky (Most)
35 000 Kč
0 Kč
Hana Rokošová
Příběh Terezy (Praha 9)
60 000 Kč
0 Kč
Miroslava Šimková
Příběh Kláry (Všeruby)
60 000 Kč
0 Kč
Antonín Zajíc
Příběh Emičky (Ctiboř)
52 300 Kč
0 Kč
Růžena Poborská
Příběh Františka (Vlkov pod Oškobrhem)
32 700 Kč
0 Kč
Tomáš Zbránek
Příběh Jáchyma (Praha)
35 150 Kč
0 Kč
Adriana Štrossová
Příběh Stely (Český Těšín)
35 200 Kč
0 Kč
Margit Heřmanová
Příběh Elišky (Benešov)
46 150 Kč
0 Kč
Alžběta Rusz
Příběh Elleny (Jablunkov)
41 400 Kč
0 Kč
Jaroslava Náhlovská
Příběh Jaroslava (Velké Poříčí)
34 200 Kč
0 Kč
Petra Hézlová
Příběh Petry (Postoloprty)
40 000 Kč
0 Kč
Lucie Botorová
Příběh Daniela (Ostravice)
30 900 Kč
0 Kč
Jana Matoušková
Příběh Matýska (Jihlava)
65 200 Kč
0 Kč
Radka Martinková
Příběh Šimona (Valašské Meziříčí)
45 300 Kč
0 Kč
Zdeněk Peterka
Příběh Tomáše a Martina (Horní Počernice)
10 000 Kč
0 Kč
Zuzana Němcová
Příběh Elišky (Lichnov)
43 800 Kč
0 Kč
Renata Bendová
Příběh Vanesky (Pilníkov)
20 000 Kč
0 Kč
Renata Rumlenová
Příběh Renaty (Praha 6)
30 000 Kč
0 Kč
Jana Zajícová
Příběh Johanky (Verneřice)
28 200 Kč
0 Kč
Věra Kahounová
Příběh Adámka (Borová Lada)
11 000 Kč
0 Kč
Iveta Titěrová
Příběh Matyáše (Chřibská)
54 900 Kč
0 Kč
Příběh Vladimíra (Votice)
20 000 Kč
0 Kč
celkem
831 400 Kč
0 Kč
Jitka Šovkoplasová
73
V roce 2014 jsme vyplatili splátky v rámci programu Pomáhejme příběhům 2013.
Příjemce
Název projektu
Výše grantu
Uhrazeno 2014
Marcela Kohoutková
Lenčin příběh – nehoda, která změní život. (Lenka Pavelková)
83 900 Kč
83 900 Kč
Jana Zajícová
Z koňského hřbetu má Johanka radostnější pohled na svět.
35 000 Kč
35 000 Kč
Iva Špalková
Příběh Aničky, dcery naší kolegyně, která se během šesti týdnů stala
sirotkem.
684 700 Kč
684 700 Kč
Monika Zavadilová
Nemoc nám vezme děti – Mukopolysacharidóza typu IIIA/Sanfilippo
syndom.
65 200 Kč
65 200 Kč
Vladimír Schilte
Pomozme opuštěným a týraným pejskům a kočičkám.
31 200 Kč
31 200 Kč
Uměním na pomoc zvířatům,
o.s.
Vážně nemocná Eva bojuje s následky povodní.
16 000 Kč
16 000 Kč
Vratislav Lev
Malý bojovník Matýsek chce porazit rakovinu.
60 000 Kč
60 000 Kč
Petra Menšíková
Petra – nezdolná bojovnice.
23 000 Kč
23 000 Kč
Stanislava Sečanská
Štěpánek, prima kluk vděčný za pomoc druhých.
30 000 Kč
30 000 Kč
Leona Korčáková
Jak vyzrát na splašené buňky, příběh statečného Tadeáška.
50 000 Kč
50 000 Kč
celkem
1 079 000 Kč
1 079 000 Kč
Fond T-Mobile adresné granty
Dárce: T-Mobile Czech Republic, a. s.
Příjemce
Název projektu
Výše grantu
Uhrazeno 2014
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí,
z. s. – Klub Liberec
dar z Fondu T-Mobile (Dobrovolník roku)
5 000 Kč
5 000 Kč
Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče,
Praha 4, Na Dlouhé mezi 19
dar z Fondu T-Mobile (Dobrovolník roku)
5 000 Kč
0 Kč
Letohrádek Vendula
dar z Fondu T-Mobile (Dobrovolník roku)
30 000 Kč
30 000 Kč
Materšké centrum Liška o. s.
dar z Fondu T-Mobile (Dobrovolník roku)
5 000 Kč
5 000 Kč
o. s. TAP
adresný grant T-Mobile
30 000 Kč
30 000 Kč
Opři se, o. s.
dar z Fondu T-Mobile (Dobrovolník roku)
5 000 Kč
0 Kč
celkem
80 000 Kč
70 000 Kč
74
Fond Tři sestry pomáhají
Dárce: Tři sestry a firemní a individuální dárci do Fondu Tři sestry pomáhají
Příjemce
Název projektu
Výše grantu
Uhrazeno 2014
Vladislava Brabcová
Příspěvek na pohřeb
20 000 Kč
20 000 Kč
Martin Biháry
Příspěvek M. Bihárymu na reprezentaci ČR na MS zrakově postižených
10 000 Kč
10 000 Kč
celkem
30 000 Kč
30 000 Kč
ViabilityNet
Dárci: C. S. Mott Foundation, výnosy nadačního jmění Nadace Via, anonymní dárce
Hodnotící komise: Jiří Bárta – Nadace Via, Karolína Miková – PDCS, Ladislav Dvořák – Institut pro gestalt terapii,
Julia Szanton – nezávislý konzultant, Tanja Bjelanovic – Trag
Granty pro partnerské organizace
Příjemce
Název projektu
Výše grantu
Uhrazeno 2014
Institut pro Gestalt terapii
grant pro partnerskou organizaci
478 088 Kč
478 088 Kč
Nonprofit Information and Training
Centre (NIOK)
grant pro partnerskou organizaci
2 858 Kč
2 858 Kč
Partners for Democratic Change
Slovakia (PDCS)
grant pro partnerskou organizaci
162 000 Kč
162 000 Kč
celkem
642 946 Kč
642 946 Kč
75
Cestovní granty pro účastníky
Příjemce
Název projektu
Výše grantu
Uhrazeno 2014
Allnature
cestovní grant
20 000 Kč
20 000 Kč
Antropop
cestovní grant
3 040 Kč
3 040 Kč
Association IKS
cestovní grant
22 413 Kč
22 413 Kč
CLUSTER
cestovní grant
22 247 Kč
22 247 Kč
Colectiv A Association
cestovní grant
21 514 Kč
21 514 Kč
Covasna Community Foundation
cestovní grant
20 000 Kč
20 000 Kč
Fondacija tuzlanske zajednice
cestovní grant
1 637 Kč
1 637 Kč
GM Optimist
cestovní grant
22 884 Kč
22 884 Kč
HAPN
cestovní grant
1 832 Kč
1 832 Kč
Humana People to People in Latvia
cestovní grant
16 508 Kč
16 508 Kč
Karpatská nadácia
cestovní grant
972 Kč
972 Kč
KosovaLive
cestovní grant
34 600 Kč
34 600 Kč
Liberal Alternative Institute
cestovní grant
35 461 Kč
35 461 Kč
Mosaica
cestovní grant
22 246 Kč
22 246 Kč
Občanské komunitní fórum
cestovní grant
20 000 Kč
20 000 Kč
Oberliht Young Artists Association
cestovní grant
25 356 Kč
25 356 Kč
Partners for Democratic Change Slovakia (PDCS)
cestovní grant
20 472 Kč
20 472 Kč
SaplinQ
cestovní grant
731 Kč
731 Kč
ScArt
cestovní grant
20 352 Kč
20 352 Kč
Valmieras novada fond
cestovní grant
27 689 Kč
27 689 Kč
Veřejný prostor
cestovní grant
20 000 Kč
20 000 Kč
VšĮ Neformalaus švietimo iniciatyvos
cestovní grant
20 000 Kč
20 000 Kč
VšĮ Penki, keturi plius
cestovní grant
4 525 Kč
4 525 Kč
celkem
404 480 Kč
404 480 Kč
76
Granty na projekty účastníků
Příjemce
Název projektu
Výše grantu
Uhrazeno 2014
Allnature
projektový grant
80 000 Kč
80 000 Kč
Association IKS
projektový grant
80 000 Kč
80 000 Kč
CLUSTER
projektový grant
80 000 Kč
80 000 Kč
Colectiv A Association
projektový grant
80 000 Kč
80 000 Kč
Covasna Community Foundation
projektový grant
80 000 Kč
80 000 Kč
GM Optimist
projektový grant
80 000 Kč
80 000 Kč
KosovaLive
projektový grant
80 000 Kč
0 Kč
Liberal Alternative institute
projektový grant
80 000 Kč
80 000 Kč
Mosaica
projektový grant
80 000 Kč
0 Kč
Občanské komunitní fórum
projektový grant
80 000 Kč
80 000 Kč
Oberliht Young Artists Association
projektový grant
80 000 Kč
80 000 Kč
PDCS
projektový grant
80 000 Kč
80 000 Kč
ScArt
projektový grant
80 000 Kč
80 000 Kč
Valmieras novada fond
projektový grant
80 000 Kč
80 000 Kč
Veřejný prostor
projektový grant
80 000 Kč
0 Kč
VšĮ Neformalaus švietimo
iniciatyvos
projektový grant
80 000 Kč
80 000 Kč
celkem
1 280 000 Kč
1 040 000 Kč
Fond správní rady Nadace Via
Dárce: Vratky grantů, výnosy nadačního jmění a výnosy dobročinné aukce
Granty z Fondu správní rady jsou udělovány příležitostným projektům, které naplňují obecně prospěšné cíle vyplývající z poslání Nadace Via.
Příjemce
Název projektu
Výše grantu
Uhrazeno 2014
Armáda Spásy v ČR
Fundraisingová podpora Armády spásy
3 200 Kč
3 200 Kč
Jihomoravská komunitní nadace
AUKCE 2013 – Jihomoravská komunitní nadace
197 850 Kč
197 850 Kč
Světlo pro svět – Light for the World, o. s.
podpora léčby slepoty v rozvojových zemích v Africe
1 000 Kč
1 000 Kč
Asociace komunitních nadací
AUKCE 2013 – Asociace komunitních nadací
40 000 Kč
40 000 Kč
NETT, o.s.
Občanská sdružení po účinnosti NOZ
50 000 Kč
50 000 Kč
celkem
292 050 Kč
292 050 Kč
77
Finanční
zpráva
78
Skladba nákladů Nadace Via v roce 2014
Nadace Via pomáhá nejen díky grantům, ale také
prostřednictvím vlastní programové činnosti v oblastech
komunitního rozvoje, rozvoje neziskových organizací
a rozvoje filantropie. Nadace Via tedy spolu s nadačními příspěvky nabízí i know-how ve formě asistenčních
programů, konzultací, koučinku, vzdělávání, ale uděluje
také ceny a hledá další způsoby, jak inspirovat neziskové
organizace a lidi, kteří aktivně vstupují do veřejného prostoru. Náš roční rozpočet a skladba nákladů odráží toto
programové zaměření a způsob naší nadační práce.
Náklady Nadace Via v roce 2014
1
Částka
Poskytnuté nadační příspěvky
14 980 527 Kč
47 %
10 920 211 Kč
35 %
1 618 306 Kč
5 %
531 731 Kč
2 %
3 556 797 Kč
11 %
2
Vlastní programy Nadace Via – komunitní rozvoj, rozvoj NNO a rozvoj filantropie
3
Fundraising, PR a péče o dárce
4
Náklady Kampaně 1 : 1
5
Provozní náklady Nadace Via
celkem
31 607 572 Kč
4
5
3
1
2
79
Statistika rozdělení příspěvků dle oblastí
Oblast
Statistika rozdělení příspěvků dle krajů
Částka
Počet
Kraj
Částka
Počet
5 347 063 Kč
98
1
Zahraničí
600 000 Kč
16
2
Jihočeský
1 866 574 Kč
31
224 600 Kč
7
4 891 253 Kč
96
3
Jihomoravský
1 520 506 Kč
22
1
místní rozvoj
2
kulturní dědictví
3
rozvoj NNO
4
rozvoj filantropie
892 900 Kč
45
4
Praha
2 997 513 Kč
62
5
zahraniční pomoc
380 000 Kč
6
5
Vysočina
350 390 Kč
10
6
Karlovarský
155 376 Kč
5
7
Královéhradecký
697 731 Kč
16
8
Liberecký
362 266 Kč
9
9
Olomoucký
210 600 Kč
5
10
Moravskoslezský
514 927 Kč
18
11
Pardubický
123 250 Kč
6
12
Plzeňský
489 424 Kč
14
13
Středočeský
1 670 673 Kč
30
14
Ústecký
829 586 Kč
21
15
Zlínský
97 800 Kč
5
5
4
1
3
15
14
1
2
2
13
3
12
11
10
9
8
7
6
80
4
5
VYBRANÉ ÚDAJE Z ROZVAHY NADACE Via v Kč
Aktiva
01/01/14
12/31/14
Stálá aktiva
44 074 359
56 438 657
Dlouhodobý nehmotný majetek
125 000
0
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
– 125 000
0
Dlouhodobý hmotný majetek
16 601 090
24 497 244
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
– 155 990
Dlouhodobý finanční majetek
27 629 259
31 941 413
Oběžná aktiva
31 232 308
25 085 533
Pohledávky
205 600
156 969
Pohledávky – Fond oprav
289 079
351 724
Finanční majetek
30 162 301
23 089 305
Náklady příštích období
432 634
410 224
Příjmy příštích období
142 694
1 077 311
Aktiva celkem
75 306 667
81 524 189
Vlastní zdroje
73 609 220
80 046 662
Nadační kapitál
44 568 309
51 613 416*
Ostatní jmění – dary do nadačního kapitálu
15 919 610
11 183 888
Ostatní majetek nadace
116 928
0
Hospodářský výsledek
712 612
26 247
Fondy
12 061 225
18 019 435
Oceňovací rozdíly
230 537
– 796 324
Cizí zdroje
1 697 446
1 477 527
Krátkodobé závazky
1 276 876
965 809
Výdaje příštích období
76 889
185 818
Výnosy příštích období
343 681
325 900
Pasiva celkem
75 306 667
81 524 189
Pasiva
*Hodnota zapsaného nadačního kapitálu k 31. 12. 2014 je 52 936 316 Kč. V rozvaze je uvedena částka 51 613 416 Kč. Důvodem rozdílu je skutečnost,
že je od roku 2012 zapsaná v nadačním kapitálu Nadace Via nemovitost, jejíž hodnota dle znaleckého posudku činí 17 768 000 Kč. Nemovitost byla pořízena v ceně 16 445 100 Kč a v této ceně je zařazena v účetnictví a vykazována v rozvaze Nadace Via.
81
VÝSLEDOVKA NADACE Via v kč
Výnosy
Výnosy z pronájmu nemovitosti vložené do nadačního jmění
1 507 980
Ostatní výnosy z hlavní činnosti
102 000
Úroky a kurzové zisky
119 970
Přijaté příspěvky
4 659 461
Zúčtování fondů
9 212 826
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
682 740
Tržby z prodeje cenných papírů 1)
6 631 278
Ostatní výnosy
437 502
Výnosy celkem
23 353 757
Náklady
Materiálové náklady
90 121
Spotřeba materiálu
45 866
Spotřeba materiálu pro účastníky akcí
13 495
DHM
30 760
Spotřeba energie
135 001
Spotřeba elektřiny
129 099
Spotřeba PHM
5 903
Reprezentace
573 246
Náklady na reprezentaci
48 562
Náklady na pořádání akcí
524 684
Cestovné
355 498
Cestovné
355 498
Opravy a údržba
23 657
Opravy a údržba
23 657
Služby
5 018 058
Nájem
606 886
Pronájem ostatní – prostory pro akce
180 945
82
Náklady
Pronájem ostatní – auto a kopírka
50 651
Telefon, internet, poštovné
480 726
Právní poradenství a auditorské služby
151 506
Služby správce sítě LAN
103 916
Programoví konzultanti
1 065 957
Poradenské služby
213 800
Inzerce, propagace, PR služby
541 003
Tisk, kopírování, fotokopie, výroba výroční zprávy
469 333
Finanční služby – vedení účetnictví a mzdové agendy a ostatní
501 800
Překladatelé, tlumočníci, jazykové korektury
53 117
Školení a kurzy zaměstnanců
42 161
Drobný software
109 402
Darované služby NNO
137 772
Ostatní služby
309 083
Osobní náklady
9 810 264
Mzdy zaměstnanců
6 937 087
Dohody o provedení práce – hodnotící komise, lektoři, konzultanti, úklid, studenti
495 445
Zdravotní a sociální pojištění
2 211 146
Zákonné sociální náklady a ostatní sociální pojištění
166 586
Ostatní
7 321 664
Kurzové ztráty
189 553
Bankovní poplatky
54 026
Pojištění
28 301
Konference NNO – účastnické poplatky
16 939
PIM – účastnické poplatky
469 201
Ostatní náklady a poplatky
21 948
Prodané cenné papíry 2)
6 541 696
Náklady celkem
23 327 509
Hospodářský výsledek
26 247
1) Účetní tržby vzniklé změnou skladby investičního portfolia nadačního jmění Nadace Via.
2) Účetní náklady vzniklé změnou skladby investičního portfolia nadačního jmění Nadace Via. Tento náklad není součástí nákladů na správu nadace.
83
ČLENĚNÍ NÁKLADŮ NADACE Via V ROCE 2014
I.
Poskytnuté nadační příspěvky celkem
14 980 527
II.
Náklady na správu nadace celkem
3 556 798
(bez nákladů na realizaci vlastních programů a Fundraisingu)
III.
Nadační jmění celkem
52 936 316
% na správu nadace
7 %
NÁKLADY NA SPRÁVU NADACE Via
Dle článku XV. Statutu Nadace Via nepřevýší náklady související se správou nadace 35 % hodnoty
nadačního kapitálu k 31. 12. téhož roku.
K 31. 12. 2014 disponovala Nadace Via nadačním kapitálem ve výši 52 936 316 Kč.
Náklady související se správou nadace (tj. bez realizace vlastních programů a fundraisingu) v roce
2014 činily 3 556 798 Kč.
Ve smyslu nadačního zákona tak náklady na správu nadace představovaly 7 % hodnoty nadačního
kapitálu k 31. 12. 2014.
Stavy vybraných dárcovských fondů
Jméno fondu
Součást nadačního jmění
k 31. 12. 2014 v Kč
Zůstatek fondu
k 31. 12. 2014 v Kč
Fond T-Mobile
0
3 918 415
Fond rozvoje Via
9 079 347
2 350 843
Fond manželů Horových
0
827 400
Fond rozvoje NNO
1 619 350
7 177 507
Fond místních iniciativ
39 097 236
960 775
Fond Rachůnek
1 515 513
15 222
Fond kulturního dědictví
0
97 624
Fond ČSOB
0
2 450 901
Fond rodiny Sýkorovy
945 000
55 000
Fond Tři sestry pomáhají
0
96 348
84
Dárci Nadace Via v roce 2014
Dárci
Částka
Nadace a zahraniční neziskové organizace
9 985 939 Kč
UniCredit Foundation
4 532 975 Kč
The Charles Stewart Mott Foundation
2 168 241 Kč
Trag Fondacija Bělehrad
82 462 Kč
Nadační fond proti korupci
60 000 Kč
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
2 800 Kč
Anonymní dárce
3 139 461 Kč
Firmy
15 042 675 Kč
ČSOB, a. s.
5 678 551 Kč
T-Mobile Czech Republic, a. s.
3 440 000 Kč
Philip Morris Int.
1 677 760 Kč
NET4GAS, s. r. o.
1 600 000 Kč
The American Jewish Joint Distribution Commitee Inc.
337 106 Kč
Mondelez Europe Services GmbH
317 000 Kč
Český národní podnik, s.r.o.
300 000 Kč
motejlek.com, s. r. o.
181 500 Kč
Benson Oak, s.r.o.
110 000 Kč
PricewaterhouseCoopers ČR, s.r.o.
95 000 Kč
Česká spořitelna, a.s.
95 000 Kč
Aegon pojišťovna, a.s.
94 800 Kč
Dektrade, a.s.
80 000 Kč
Havel, Holásek&Partners, s.r.o.
55 000 Kč
EMUN Partners, a.s.
50 000 Kč
European Leadership&Academic Institute
50 000 Kč
Klimak, s.r.o.
50 000 Kč
LMC, s.r.o.
50 000 Kč
Plastika, a.s.
50 000 Kč
Krakonošovo, s.r.o.
43 000 Kč
Sotio, a.s.
37 900 Kč
Hobra – Školník, s.r.o.
35 000 Kč
Eenst&Young, s.r.o.
17 000 Kč
Shape Corp. CR
17 000 Kč
The Synergos Institute Inc.
10 598 Kč
Advanced World Transport, a.s.
9 500 Kč
85
Dárci
Částka
BNP Paribas Fortis SA/NV
9 500 Kč
Hotel Operations Europort, s.r.o.
9 500 Kč
PRK Partners, s.r.o.
9 500 Kč
Mucos Pharma CZ
8 000 Kč
Way of the Samurai, s.r.o.
5 000 Kč
Partners for Democratic Change Slovakia
1 845 Kč
Agmo cz, a.s.
465 Kč
dary dražitelů – firem v rámci charitativní aukce vín
517 150 Kč
Individuální dárci
10 700 675 Kč
Friends of Via – dary US dárců
3 715 736 Kč
členové správní a dozorčí rady Nadace VIA
51 850 Kč
dary dražitelů v rámci charitativní aukce vín
1 525 050 Kč
ostatní dary jednotlivců v České republice
5 408 039 Kč
Věcné dary
119 971
Wüstenrot – stavební spořitelna, a.s.
84 500 Kč
Microsoft
35 471 Kč
Dary – služby
37 806
Asseco Solutions, a.s.
37 806 Kč
Dary přijaté v roce 2014
35 887 066 Kč
Z přílohy k účetní závěrce Nadace Via sestavené k 31. 12. 2014
Nadační kapitál zapsaný v nadačním rejstříku k 31. 12. 2014:
52 936 316
Obdržené dary do nadačního kapitálu – zatím nezapsané do nadačního rejstříku
Dary čekající na zápis do nadačního jmění
11 183 888
Tržní hodnota nadačního kapitálu zapsaného do nadačního rejstříku k 31. 12. 2014 je 52 218 182,64 Kč. Je tedy o 718 133,36 Kč nižší než zapsaná hodnota nadačního kapitálu.
Hodnota nemovitosti zapsané v nadačním jmění dle znaleckého posudku činí 17 768 000 Kč. Nemovitost však byla pořízena v ceně 16 445 100 Kč
a v této hodnotě je zařazena v účetnictví a vykazována v rozvaze Nadace Via.
Zde jsou uvedeny jen vybrané údaje z účetní závěrky 2014. Kompletní účetní závěrka je zveřejněna v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddílu N, vložce 395.
86
87
Výrok
auditora
88
89
90
91
Vydala: Nadace Via v červenci 2015
Text výroční zprávy: Nadace Via
Redakce textu: Zdeněk Mihalco
Jazyková korektura: Zdeněk Mihalco
Fotografie použité ve výroční zprávě: Archiv Nadace Via, Anna Šolcová, Tomáš Princ
Grafická úprava a sazba: REMEMBERSHIP_
Tisk: MH Tisk
Děkujeme všem příjemcům grantů za fotografie poskytnuté do archivu Nadace Via.
Nadace Via je zapsána v nadačním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl N, vložka 395.
Běžný účet číslo: 705705705 / 0600 vedený u GE Money Bank, a. s.
IČ: 67360114
DIČ: CZ 67360114
Nadace Via
Jelení 195/9
118 00 Praha 1
tel: 233 113 370
tel: 608 538 083
fax: 233 113 380
e-mail: [email protected]
www.nadacevia.cz
92
Svoboda
Smysl
Hybatelé
Odpovědnost
Filantropové
Komunity
Nadaci Via a dobročinné projekty na mnoha místech České republiky můžete podpořit darem přes
on-line platební bránu DARUJME.CZ na stránkách www.nadacevia.cz nebo převodem na účet
nadace 705705705 / 0600.
Děkujeme!
93
Nadace Via
Jelení 195/9
118 00 Praha 1
tel: 233 113 370
tel: 608 538 083
www.facebook.com/nadacevia
e-mail: [email protected]
www.nadacevia.cz
94

Podobné dokumenty

Radniční listy 11/2015

Radniční listy 11/2015 jak bránit své lidství, své hodnoty, své životy a svou svobodu. Abychom mohli pak zase v klidu vnímat tu poetickou tvář listopadu, stejně jako všech dalších měsíců v roce.

Více

ČEŠTÍ MUZIKANTI V CIRKUSOVÝCH KAPELÁCH Marta Ulrychová

ČEŠTÍ MUZIKANTI V CIRKUSOVÝCH KAPELÁCH Marta Ulrychová nebo „plechová“ (Šafránková 2012: 20). Bývalí členové vojenských kapel si po vykonání vojenské služby brávali domů vyřazené hudební nástroje, na něž ve svém rodišti začali vyučovat mladé hochy a se...

Více

výroční zpráva 2013

výroční zpráva 2013 a o tom, čeho chtějí svou filantropií dosáhnout; dozvídáme se také více o společnosti, ve které žijeme, ale učíme se také leccos o sobě. Jsou to setkání, kdy můžeme mluvit o hodnotách, smyslu a o t...

Více

Výroční zpráva 2015

Výroční zpráva 2015 Firmy a firemní nadace Výnosy nadačního jmění Individuální dárci Nadace a zahraniční neziskové organizace

Více

Bohumil Hrabal - Přítel Jaroslava Haška a Franze Kafky

Bohumil Hrabal - Přítel Jaroslava Haška a Franze Kafky huláká; já patřím taky do těchhle křiklounů, po druhém pivě taky to, co říkám, považuji za velice důležité, a proto křičím, mám zbystřené oko a hulákám ty svoje věty, domnívaje se bláhově, že tohle...

Více

Diagnostika a péče u Duchennovy svalové dystrofie

Diagnostika a péče u Duchennovy svalové dystrofie vedou k absenci nebo vadě v proteinu dystrofinu, což má za následek progresivní degeneraci svalů se ztrátou schopnosti samostatné chůze do 13 let.6 Variabilita fenotypu souvisí zejména s typem muta...

Více