Bezpečnostní list

Transkript

Bezpečnostní list
HACH LANGE Sŕrl
Bezpečnostní list
podle nařízení (ES) č. 1907/2006
A1100-S0S Electro chemical O2 Sensor Electrolyte
Datum vydání: 29.12.2012
Strana 1 z 7
Kód produktu: A1100-S0S
ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku
1.1 Identifikátor výrobku
A1100-S0S Electro chemical O2 Sensor Electrolyte
1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití
Použití látky nebo směsi
Činidlo pro analýzu vody
1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu
Výrobce
HACH LANGE Sŕrl
Route de Compois 6
Firma:
Název ulice:
Místo:
Telefon:
Informační oblast:
CH-1222 Vésenaz
+ 41 22 594 64 00
HACH LANGE S.R.O.
Zastrčená 1278/8
CZ - 141 00 Praha 4 - Chodov
Tel. +420 272 12 45 45
e-Mail: [email protected]
1.4 Telefonní číslo pro naléhavé
situace:
224 919 293 / 224 914 575
ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti
2.1 Klasifikace látky nebo směsi
Označení nebezpečnosti: Žíravý
R-věty:
Způsobuje poleptání.
2.2 Prvky označení
Nebezpečné symboly:
C - Žíravý
C - Žíravý
Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku
Hydroxid draselný
R-věty
34
S-věty
26
45
36/37/39
Způsobuje poleptání.
Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno,
ukažte toto označení).
Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.
Další pokyny
Přípravek má podle Evropské směrnice o hodnocení nebezpečných látek hodnocení 1999/45/ES.
Číslo revize: 1,00
CS
Datum revize: 24.05.2011
HACH LANGE Sŕrl
Bezpečnostní list
podle nařízení (ES) č. 1907/2006
A1100-S0S Electro chemical O2 Sensor Electrolyte
Datum vydání: 29.12.2012
Strana 2 z 7
Kód produktu: A1100-S0S
ODDÍL 3: Složení/informace o složkách
3.2 Směsi
Nebezpečné složky
Obsah
Název
Klasifikace
GHS klasifikace
Číslo ES
Číslo CAS
Indexové č.
Číslo REACH
231-791-2
90-100 %
Voda
7732-18-5
231-211-8
5-10%
Chlorid draselný
7447-40-7
< 5%
215-181-3
Hydroxid draselný
1310-58-3
C - Žíravý, Xn - Zdraví škodlivý R22-35
019-002-00-8
Acute Tox. 4, Skin Corr. 1A; H302 H314
Doslov R- a H-vět: viz odd. 16.
ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc
4.1 Popis první pomoci
Všeobecné pokyny
Potřísněný oděv ihned odložte.
Při vdechnutí
Vyjděte na čistý vzduch. Při úrazu nebo nevolnosti ihned přivolejte lékaře (pokud možno předložte tento
štítek).
Při styku s kůží
Ihned oplachujte velkým množstvím vody nejméně po dobu 15 minut. Konzultujte s lékařem.
Je nutné okamžité lékařské ošetření, protože neošetřené poleptání vede ke vzniku špatně se hojících
ran. Ošetřujícímu lékaři předložte tento bezpečnostní list.
Při zasažení očí
Ihned vyplachujte velkým množstvím vody po dobu nejméně 15 minut. Ihned přivolejte lékaře.
Při požití
NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Dejte vypít 1 až 2 sklenice vody.
Osobám v bezvědomí nikdy nepodávejte nic ústy.
Ihned přivolejte lékaře.
4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření
Symptomatické ošetření.
ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru
5.1 Hasiva
Vhodná hasiva
Opatření při požáru mají odpovídat okolním podmínkám.
5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi
Výrobek jako takový nehoří.
Číslo revize: 1,00
CS
Datum revize: 24.05.2011
HACH LANGE Sŕrl
Bezpečnostní list
podle nařízení (ES) č. 1907/2006
A1100-S0S Electro chemical O2 Sensor Electrolyte
Datum vydání: 29.12.2012
Strana 3 z 7
Kód produktu: A1100-S0S
5.3 Pokyny pro hasiče
Při požáru použijte izolační dýchací přístroj.
Vyhněte se kontaktu s pokožkou tím, že budete dodržovat bezpečnostní odstup nebo nosit přiměřené
ochranné oblečení.
Další pokyny
Zbytky po požáru a kontaminovaná voda použitá k hašení musí být zlikvidovány podle místních předpisů.
ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku
6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy
Používejte vhodné ochranné prostredky.
6.2 Opatření na ochranu životního prostředí
Nenechejte vniknout do povrchových vod nebo kanalizace.
6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění
Nechejte vsáknout do inertního absorbčního materiálu a zlikvidujte jako nebezpečný odpad.
ODDÍL 7: Zacházení a skladování
7.1 Opatření pro bezpečné zacházení
Opatření pro bezpečné zacházení
Zamezte styku s kůží a očima. Používejte pouze v dobře větraných prostorách.
7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí
Požadavky na skladovací prostory a nádoby
Chraňte před teplem. Nádoby skladujte dobře uzavřené na suchém, dobře větraném místě.
Pokyny ke společnému skladování
Neskladujte společně s kyselinami.
ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky
8.1 Kontrolní parametry
Mezní hodnoty
Číslo CAS
Název
1310-58-3 Hydroxid draselný
ml/m³
mg/m³
vlá/cm³
Kategorie
-
1
PEL
-
2
NPK-P
Druh
8.2 Omezování expozice
Hygienická opatření
Typ ochranného prostředku musí být zvolen podle koncentrace a množství nebezpečné látky na
příslušném pracovišti.
Před pracovní přestávkou a po skončení práce si umyjte ruce.
Ochrana dýchacích orgánů
Zajistěte dostatečné větrání, zvláště v uzavřených prostorách.
Ochrana rukou
Preventivní ochrana pokožky prostřednictvím krému na ochranu pokožky.
Ochranné rukavice odolné proti chemikáliím
Zvolené ochranné rukavice mají vyhovovat specifikacím směrnice EU 89/686/EHS a z ní odvozené normě
EN 374. V případě přímého kontaktu: Materiál rukavic: Tloušťka plastu: 0,70 mm Doba protržení: >480
min. V případě potřísnění: Materiál rukavic: Tloušťka nitrilového kaučuku: 0,20 mm Doba protržení: >30
min
Číslo revize: 1,00
CS
Datum revize: 24.05.2011
HACH LANGE Sŕrl
Bezpečnostní list
podle nařízení (ES) č. 1907/2006
A1100-S0S Electro chemical O2 Sensor Electrolyte
Datum vydání: 29.12.2012
Strana 4 z 7
Kód produktu: A1100-S0S
Ochrana očí
Ochranné brýle s bočními kryty
Ochrana kůže
Zabraňte potřísnění pokožky a oděvu a vniknutí do očí.
ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti
9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
kapalný
bezbarvý
dráždící
Skupenství:
Barva:
Zápach:
Metoda
14
pH (při 20 °C):
Informace o změnách fyzikálního stavu
Bod varu/rozmezí bodu varu:
nepoužitelné
Bod vzplanutí:
nepoužitelné
Hořlavost
tuhé látky:
nepoužitelné
nepoužitelné
plyny:
Výbušné vlastnosti
nepoužitelné
Hustota (při 20 °C):
Rozpustnost ve vodě:
1,02 g/cm³
rozpustná látka
ODDÍL 10: Stálost a reaktivita
10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit
Extrémní teploty a přímé sluneční záření.
10.5 Neslučitelné materiály
Kovy, Lehké kovy, Kyseliny
10.6 Nebezpečné produkty rozkladu
Při dodržení určeného způsobu skladování a používání nedochází k rozkladu.
Další údaje
Stabilní za doporučených skladovacích podmínek.
ODDÍL 11: Toxikologické informace
11.1 Informace o toxikologických účincích
Akutní toxicita
O výrobku nejsou k dispozici žádné údaje.
Číslo CAS
Název
Cesty expozice
7447-40-7
Druh
Pramen
LD50
2600 mg/kg
Ratte
RTECS
LD50
273 mg/kg
Krysa
RTECS
Hydroxid draselný
orální
Číslo revize: 1,00
Dávka
Chlorid draselný
orální
1310-58-3
Metoda
CS
Datum revize: 24.05.2011
HACH LANGE Sŕrl
Bezpečnostní list
podle nařízení (ES) č. 1907/2006
A1100-S0S Electro chemical O2 Sensor Electrolyte
Datum vydání: 29.12.2012
Strana 5 z 7
Kód produktu: A1100-S0S
Specifické účinky při pokusech se zvířaty
O výrobku nejsou k dispozici žádné údaje.
Dráždění a leptání
Způsobuje těžké poleptání.
ODDÍL 12: Ekologické informace
12.1 Toxicita
O výrobku nejsou k dispozici žádné údaje.
Číslo CAS
Název
Toxicita pro vodní
organismy
7447-40-7
1310-58-3
Metoda
Dávka
h Druh
Pramen
Chlorid draselný
Akutní toxicita pro ryby
LC50
920 mg/l
96 Gambusia affinis
IUCLID
Akutní toxicita pro řasy
ErC50
2500 mg/l
IUCLID
Akutní toxicita crustacea
EC50
825 mg/l
72 Pseudokirchneriella
subcapitata (zelené řasy)
48 Daphnia magna (perloočka
velká)
LC50
80 mg/l
96 Gambusia affinis
IUCLID
IUCLID
Hydroxid draselný
Akutní toxicita pro ryby
ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování
13.1 Metody nakládání s odpady
Nebezpečí spojená s odstraňováním látky nebo přípravku
V souladu s místními a národními předpisy.
Způsob likvidace odpadů či zbytků produktu jako odpad
160506
ODPAD JINDE V TOMTO SEZNAMU NEUVEDENÝ; Chemické látky a plyny v tlakových nádobách a
vyřazené chemikálie; Laboratorní chemikálie, sestávající z nebezpečných látek nebo nebezpečné látky
obsahující, včetně směsí laboratorních chemikálií
Nebezpečný odpad.
Způsob likvidace odpadů či zbytků produktu jako odpad/nepoužité výrobky
160506
ODPAD JINDE V TOMTO SEZNAMU NEUVEDENÝ; Chemické látky a plyny v tlakových nádobách a
vyřazené chemikálie; Laboratorní chemikálie, sestávající z nebezpečných látek nebo nebezpečné látky
obsahující, včetně směsí laboratorních chemikálií
Nebezpečný odpad.
Způsob likvidace odpadů či znečištěných obalů
160506
ODPAD JINDE V TOMTO SEZNAMU NEUVEDENÝ; Chemické látky a plyny v tlakových nádobách a
vyřazené chemikálie; Laboratorní chemikálie, sestávající z nebezpečných látek nebo nebezpečné látky
obsahující, včetně směsí laboratorních chemikálií
Nebezpečný odpad.
ODDÍL 14: Informace pro přepravu
Pozemní přeprava (ADR/RID)
14.1 Číslo OSN:
1814
14.2 Náležitý název OSN pro
zásilku:
HYDROXID DRASELNÝ, ROZTOK
Číslo revize: 1,00
CS
Datum revize: 24.05.2011
HACH LANGE Sŕrl
Bezpečnostní list
podle nařízení (ES) č. 1907/2006
A1100-S0S Electro chemical O2 Sensor Electrolyte
Datum vydání: 29.12.2012
Kód produktu: A1100-S0S
14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro
přepravu:
8
14.4 Obalová skupina:
III
Štítky:
8
Klasifikační kód:
Omezené množství (LQ):
Identifikační číslo nebezpečnosti:
Kód omezení vjezdu do tunelu:
C5
LQ7
80
E
Strana 6 z 7
Vnitrozemská lodní přeprava (ADN)
Další příslušné údaje (Vnitrozemská lodní přeprava)
Neprověřeno
Přeprava po moři (IMDG)
14.1 Číslo OSN:
1814
14.2 Náležitý název OSN pro
zásilku:
POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION
14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro
přepravu:
8
14.4 Obalová skupina:
III
Štítky:
8
Marine pollutant:
Omezené množství (LQ):
EmS:
-5L
F-A, S-B
Letecká přeprava (ICAO)
14.1 Číslo OSN:
1814
14.2 Náležitý název OSN pro
zásilku:
POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION
14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro
přepravu:
8
14.4 Obalová skupina:
III
Štítky:
8
Omezené množství (LQ) (letadlo pro
osobní dopravu):
1L
819
5L
821
60 L
IATA-Pokyny pro balení (letadlo pro osobní dopravu):
IATA-Maximální mnozství (letadlo pro osobní dopravu):
IATA-Pokyny pro balení (nákladní letadlo):
IATA-Maximální mnozství (nákladní letadlo):
Číslo revize: 1,00
CS
Datum revize: 24.05.2011
HACH LANGE Sŕrl
Bezpečnostní list
podle nařízení (ES) č. 1907/2006
A1100-S0S Electro chemical O2 Sensor Electrolyte
Datum vydání: 29.12.2012
Strana 7 z 7
Kód produktu: A1100-S0S
ODDÍL 15: Informace o předpisech
15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky
nebo směsi
Specifická ustanovení, týkající se ochrany osob nebo životního prostředí
Pracovní omezení:
Třída ohrožení vody (D):
Všimněte si poznámky ve směrnici 94/33/ES, týkající se ochrany mladých
lidí v zaměstnání.
1 - látka mírně ohrožující vody
Další pokyny
Právní předpisy, které se vztahují na směs
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a
omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice
1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice
Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, ve znění
nařízení Rady (ES) č. 1354/2007, ve znění nařízení komise (ES) č. 987/2008 ze dne 8. října 2008, ve
znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008, ve znění
nařízení Komise (ES) ze dne 16. února 2009, č. 134/2009, včetně tiskové opravy uveřejněné v Úředním
věstníku Evropské unie L 36 ze dne 5. 2. 2009, str. 84, ve znění nařízení Komise (ES) č. 552/2009 ze
dne 22. června 2009. Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně
některých zákonů (chemický zákon) ve znění pozdějších předpisů
ODDÍL 16: Další informace
Plné znění R-vět uvedených v oddílech 2 a 3
22
Zdraví škodlivý při požití.
34
Způsobuje poleptání.
35
Způsobuje těžké poleptání.
Plné znění H-vět uvedených v oddílech 2 a 3
H302
Zdraví škodlivý při požití.
H314
Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
Jiné údaje
Údaje jsou založeny na dnešním stavu našich znalostí, nepředstavují však žádné zajištění vlastností
výrobku a neprokazují žádný smluvní právní poměr.
(Údaje o nebezpečných obsažených látkách budou vždy převzaty z posledního platného bezpečnostního listu
předchozího dodavatele.)
Číslo revize: 1,00
CS
Datum revize: 24.05.2011

Podobné dokumenty

Bezpečnostní list

Bezpečnostní list 6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy Používejte vhodné ochranné prostredky. 6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Více

Bezpečnostní list

Bezpečnostní list Datum vydání: 19.12.2012 S-věty

Více

Bezpečnostní list

Bezpečnostní list Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES...

Více