linka BRU-PRG_zadost_cz_en_30102006

Transkript

linka BRU-PRG_zadost_cz_en_30102006
[ADRESA]
V Bruselu dne [DATUM] 2006
Věc:
Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha – Brusel / Charleroi
Vážené dámy a pánové,
Vaše letecká společnost je významným nízkonákladovým dopravcem. S ohledem na
tuto skutečnost se na Vás obracíme se žádostí o zavedení nové letecké linky mezi
Prahou a Bruselem (popř. Charleroi). K tomuto kroku jsme se rozhodli po zjištění, že
v současné době výše uvedenou linku provozuje toliko společnost České aerolinie
(ČSA) ve spolupráci se společností SN Brussels Airlines. Na této lince tak podle
našeho názoru existuje monopol v poskytovaných službách a tomu odpovídají i
vysoké ceny za přepravu.
S ohledem na velké množství osob denně cestujících mezi Prahou a Bruselem jsme
přesvědčeni o tom, že by nová linka zavedená Vaší společností našla pozitivní
odezvu mezi zákazníky. Poukázat je možno nejen na turistickou a ekonomickou
atraktivnost obou destinací, jež by linka spojila. Jak známo, Brusel je sídlem většiny
hlavních institucí Evropské unie. S tím souvisí i skutečnost, že by linku pravidelně
využívalo velké množství osob, které ať už trvale či dočasně v Bruselu působí (např.
v diplomatických službách, v evropských institucích nebo v soukromém sektoru),
o rodinných příslušnících a přátelích těchto osob nemluvě.
Skutečnost, že nízkonákladové spojení mezi Prahou a Bruselem zaznamená velkou
odezvu mezi cestujícími, lze dokladovat i zájmem zákazníků o provozování této linky
českou společností Travel Service, a.s. (pod značkou SmartWings). Lety se
SmartWings si rezervovalo významné množství osob. Přestože byly lety podle
názoru mnoha cestujících velmi dobře obsazené, byla linka zrušena po velmi krátké
době několikatýdenního provozu (druhá polovina června až začátek července 2006).
Důvody tohoto kroku nebyly nikdy oficiálně sděleny. Lze tak o nich jen spekulovat.
Pochybujeme však, že by příčinou byla ztrátovost linky.
Pro zajímavost lze rovněž uvést srovnání s namátkově vybranými linkami
provozovanými nízkonákladovými společnostmi z pražského letiště a z bruselských
letišť. Z Prahy se již dlouho pravidelně létá např. do Stuttgartu (German Wings),
Bristolu (easyJet) nebo Milána (SmartWings). Z bruselského letiště (BRU) je možné
letět např. do Krakova (SkyEurope) nebo do Kodaně, Lisabonu či Valencie (Virgin
Express). Z Bruselu-Charleroi jsou pak provozovány mj. linky do Lublaně (Wizz Air),
Marseille nebo Valladolid (Ryanair). Dovolujeme si tvrdit, že linka Praha – Brusel je
pro cestující přinejmenším stejně atraktivní jako uvedené trasy, v porovnání s
mnohými z nich zaujme vyšší počet cestujících a má větší potenciál dalšího růstu
objemu přepravených osob.
Tyto závěry nejsou pouhou teorií. V příloze k tomuto dopisu najdete seznam osob,
které mají zájem na provozování nízkonákladové letecké linky Praha-Brusel.
Pochopitelně se nejedná o průzkum trhu a je nutno považovat uvedený seznam
pouze za reprezentativní. Prosíme, považujte přiložený seznam osob za důvěrný.
CZ
Žádost
strana -2-
Žádáme Vás, abyste zřízení letecké linky mezi Prahou a Bruselem (příp. Charleroi)
zvážili. Budeme rovněž vděční, pokud nám sdělíte, zda o zřízení linky v dohledné
době uvažujete. V případě Vašich dotazů jsme Vám samozřejmě k dispozici.
S přátelským pozdravem,
Jméno:
Jméno:
Kontakt:
Kontakt:
Jméno:
Jméno:
Kontakt:
Kontakt:
Příloha:
Seznam osob, které mají zájem na zavedení nového leteckého spojení
mezi Prahou a Bruselem nízkonákladovou společností
CZ
DŮVĚRNÉ
PŘÍLOHA
Seznam osob, které mají zájem na zavedení nového leteckého spojení
mezi Prahou a Bruselem nízkonákladovou společností
Č.
1.
2.
3.
Jméno a příjmení
povolání
CZ
[ADDRESS]
Brussels, [DATE] 2006
Re: Petition for the Introduction of New Regular Flights between Prague and
Brussels / Charleroi
Dear sir or madam,
Your company is an important low-cost airline. With respect to this fact, we would like
to ask you to introduce new regular flights from Prague to Brussels (or Charleroi). We
decided to send you this letter after we realised that there is only one airline
operating this route, Czech Airlines (CSA) in cooperation with SN Brussels Airlines.
In our view, these airlines have a monopoly on this flight route, and accordingly they
charge high prices.
Given the high number of people travelling between Prague and Brussels on a daily
basis, we are convinced that should your airline introduce this new route, it would be
highly appreciated by customers. One could refer to the attractiveness of both
destinations for tourists as well as for business people. Further, as you are surely
aware, Brussels is a seat to a majority of the institutions of the European Union. This
means that the new flight connection would surely be used by many persons who
work in Brussels, be it temporarily or permanently (e.g. diplomatic staff, officials from
the European institutions, private sector), as well as the relatives or friends of these
people.
Our prediction that a low-cost flight between Prague and Brussels would be greatly
appreciated by passengers can be demonstrated by the example of the interest
shown by customers in the flight which was operated by a Czech company Travel
Service, a.s. (SmartWings brand). These flights were used by a significant number of
people. Although the flight capacity was, according to many passengers, very well
utilised, the flights were cancelled after a very short period of operation (second half
of June to beginning of July 2006). Reasons for this were never officially
communicated, so one can only speculate. We doubt, however, that the flights were
unprofitable.
Further, we can also make a comparison of randomly selected regular flights
operated by low-cost airlines from the Prague airport as well as from both Brussels
airports. From Prague, regular flights have been operated for a long time to, e.g.,
Stuttgart (German Wings), Bristol (easyJet) or Milan (SmartWings). From Brussels
Airport (BRU), one can fly to, e.g., Krakow (SkyEurope), Copenhagen, Lisbon or
Valencia (Virgin Express). From Brussels South - Charleroi (CRL), regular flights are
operated to, among others, Ljubljana (Wizz Air), Marseille or Valladolid (Ryanair). We
suggest that the Prague – Brussels flight is at least as attractive for customers as the
above mentioned routes. When compared to most of them, we think that more
passengers travel on this route and it has bigger potential for prospective growth with
regard to passenger numbers.
These conclusions are not a simple theory. Attached to this letter, you will find a list
of persons who would be interested in low-cost flights from Prague to Brussels. Of
course, this is not market research. Thus, the attached list is to be considered as only
representative. Please, treat the attached list as confidential.
EN
Petition
Page -2-
We ask you to consider the introduction of regular flights between Prague and
Brussels (or Charleroi). We would also be grateful if you let us know if you intend to
introduce the flights. Should you have any questions, please, do not hesitate to
contact us.
Kind regards,
Name:
Name:
Contact:
Contact:
Name:
Name:
Contact:
Contact:
Annex:
List of persons who would be interested in introduction of new low-cost
flights from Prague to Brussels
EN
CONFIDENTIAL
ANNEX
List of persons who would be interested in introduction of new low-cost flights
from Prague to Brussels
No. Name
1.
2.
3.
Occupation
EN