etrilill - medvidek.org

Transkript

etrilill - medvidek.org
Schuhnracher via lioclcik
ťJein6slb il
autor: Jan Bobek
tila 5. července rozkaz ReiclrsllarscIra]la
Goringa.
ztríity operačně létajícíchclůstojníkťrve Ft'ancii
prrlpříště snlcšl Staftčlkapitán letět vc Íbrnlaci nejméně šesti strojů.
zach1
. :.'r'Ý t'cagoval na l vstlké
s patnácti a Konrnlodore s pětačtyřiceti stroji.
\''kteří clůstojníci tol]oto rozkazu vyLrŽili' aby se vyhnuli opel'ačnírl-r
:t'Lt111lenkol-t-tt-tlanclettt'
::unr. jiní jako napříkIacl Major'Karl Borris jednali zcela pr'otichťrdně _
-'
aL-|'Veltce
se vl'litil k I./JG 2ó. ale ťunkci Gruppenkornnlancleura Ire-
"':r zal' aby mohI opet'ačně létat co
[etrilill
Bár jecliného vítězstvíběhem léta l94zl docíIil 7. sr'pna ve l4.40 jihotřelli MLlStan-qy. Zajímavéje. Že tento let
nemá zaztrat-t-tenán v zápisníku letťr. aIe průběh letLr dokládá hlášení
výchoclně od Chartr'es v boji sc
,I)tlkončaní)
L'LTRA
o
nejčastě.ji.
\Irrjoru Bárovi nízký ptlt:t'tní stav jeho clvou Gruppc v čet'venci a Srpnu
...: tteltlrroŽňoval létat na bo.jor'é akce. Nad Irrancií podnikl jen l4 letů.
iLlhtl p6,'."jeclen bojový. ale 1lrtl svťrj Stabsschlvarnl získal naclě.jného
" ,Jtlůstojníka UÍž.Harrylro \\'alcla. Ten k JG 3 přišel na konci květtla se
-
IC 5l z východní fronty a patřiI k hrstce bývalých příslušníkťrJG 5l
''\lijlclers''. kteř'í dokáZali přeŽít tvrdé bojc na západní frontě. Walcl byl
"'.rilclrrě'zaí'azerl k II./JG 3 a l0. čcrrna sestřelil ve 2l hodin 2_5 Inintrt
'']rt'taltg' coŽ bylo jeho první vítězstr'í.Mylně se Lrdává' že jej dosáhl
. I\'. Gruppe. Wald zřejnlě vodil Stabsschrvarl-t't do větširry sarnostatných
.,icí nad Norrnanclií' nebot'v nírslecltrjícíchtýdnech closáhl svého
]' aŽ 8. vítčzství.včetně několika Mustangťr. coŽ je ve výr'aznénl nepo::lÓrr-r s výsledky Biir'a v tomto období.
A Heinz Biir'na closucl ncpublikor'anénr sníIrrktt z por'/rlcčnóhcr obclobíje zaclrycetl
.Lktl civiIista v kokpitu včtronč.Je ttl rlo určiténlí'y s1'nlbtllické. Do vojcnskélrtl
Jtcctva Se I]ltl Zl1OVtl vstcltrpit nechtělo a působení v něnreckéIrr lctcckénl sporttt
-1 lo jakýmsi nívlate|r] ke koř'cnťlrn.
o sestř'elu!
Reichsnlar'schall Górin-g vydal 27' srpna dalšírozkaz týkajícíse ope-
račníčinnosti velících dťrsto.iníkťrv denních stíhacícIreskaclr'i'rch _
clůvodern byl jeho dojem. že zneuŽíva-iílirnitLrjícího příkazu o operač'ních
letech. který byl vydi:rn 5. červeIrce. Nyní nlěl každý Staffelkapitán lctět
do boje přinejnrenšírn jedtrou cletrně. pokLrd jeho StaÍl'el pr'ovecle tři nebo
více akcí za clen. Kažclý velitel Gruppc ně| letět proti nepříteli Ilininrílně jednou za dva dny a všichni velitelé eskadcr kaŽdý třetí den oper'ační
činnosti (coŽ Bár ignor'oval).
Po ústr.rpu z Ft'ancie se Biir naclrázel na z1rklaclně Reinsehlen. Zcle si
v odpolcdníclr hoclinách 14. z'áÍí př'i čtrnáctirrlirltttovénr zkrršebnírll letr-r
(Probcflug) vyzkotršel neobvyklý letoun byl to P-.5l Mustzttrg s tlzttačc
nínl .,T9 + HK" z 2. Staffel Versuchsvet'bancl oKL (ViZ ilLlstracc a Íbto_urafie v nrinr'rlénr REVI). Předtím l0. září oclpoleclne Bál'na ostrlrráct
rninut ttsedl zltÍíz'erlí..flaškyod nIéka'' _ P 47D ThLrnclerbolt s označe-
ním..T9 + PK".
V září také vyrněnil u štáblr eskadr'y Frv l90 A-8 za modet'Irější verzi
A-9. Poprvé s tímto Strojcnl (W.Nr. 2o5 241) letěl 26. září oclpolcclnc při
záletLr (Wcrkstattflug) a létal na něnr až clo 2l. října. přičemžv naprosté
většině se jcdnalo o clálkové přelety. Na podzim l94zl si také ke štábtr
JG 3 dokázal přivést svého bývalého Kacznrarka Leo Sclrulrnraclrer'a.
Ve clruhé polovině zitií 1944 se Bár sezni]tnlil s dvounrotorovýnl proudovýnr letounem Me 262 ..Sclrrvalbe". oclpoleclne 28' záí'í svou prottdovou prerliéru absolvoval při devatenáctirninutovérn zkr"ršebnílrr letr.r
V období' kdy Bár velel JG 3 '.Udet"'
byla jeho nejlepší stíhacískr"rpirrou
IV(Sturrn)/JG 3. Krátce působila i v létě 1944 ve Frarrcii. Na snímku z tohoto
období Vidíte jednoho z nejúspěšnějších
mladých poddťrstojníků tohoto útvaru
Uffz. Willi Maxirnowitze (27. vítézství,
neZVěStný 20. dubna l945).
na továrním letišti Blohm und Voss
na Základně Wenzendorf. Bár se
k létání se ,.Schwalbe" zřejmě
dostal díky vlastnímu zájmu
a svým stykům, jen těžko se mohlo
jednat o naÍízenépř'eškolení' Jak
by bylo moŽné jinak vysvětlit, že
hned následujícího dne pÍovedl inspekci u IV. Sturrn Gruppe
v Altenu?
Během svého působení u JG 3 Bár
nepodnikl mnoho bojových letů.
Zřejmě jedinou př'íleŽitostí, kdy
vedl do boje v rámci obrany Říše
všechny čtyři Gruppe své eskadry
byl 2. listopad 1944 pÍi obraně rafinériív Merseburgu a Leuně. Klátce
po poledni se střetla s Američany v plostoru Halle - Dessau a došlo
k tvrdému boji, který stál Bárovu Geschr'vader 49 strojů, 26 pad|ých a 11
zraněných pilotů. jG 3 ohlásila asi 25 sestřelů, Znichž21 dosáhla IV. Sturm
Gruppe. Jagdr,vaffe při této akci utrpěla naprosto katastrofální ztráty _
z 305 stíhačů,kteří se střetli s nepř'ítelem bylo l33 sestřeleno (73 pilotů
padlo a 32 bylo zraněno), coŽ představuje 44vo ztrátu| 8. USAAF ztratila
jen 42 Boeingů B-17, tedy necelá4va z nasazených str'ojů.
Tento debakl byl jakoby předznamenánírn dalšího selhání německého
letectva _ operace Bodenplatte. Útok na spojenecká letiště l. ledna l945.
Zúčastnilose jej celkem 33 stíhacích a l bitevní Gruppe. Měly zaútočit
na 16 letišt', ale 10 Gr'uppe nenalezlo svůj př'idělený cíl a 9 Gr'uppe provedlo málo úspěšnéútoky. Jen 13
Gruppe efektivně zaútočilona své
cíle, včetně dvou' které aŽ na místě
zjistily' že demolují
rreoperační
letiště. Luftr,vaffe odepsala více než
300 strojů a nenávlatrrě ztaÍi|a
přes 200 rnuŽů, včetrrě nerrahradi_
telných velitelů _ tří Kornmodorů.
šesti velitelů Gruppe a deseti velite_
lů staffel. Spojenci přišli asi o 300
Záběr na Messerschrnitt
štábu II./JG
Bf l09 G-6
ze
3 ''Udet" v létě 1944
ve Francii. Tak jako Focke-Wulf na hor-
nínr sriímku. je i tento letolln určen k bi-
tevní rnisi. Za jeho Íízenínpravděpodobně sedí pobočník velitele Gruppe
oblt. Max-Bruno Fischer. Tento dťrstoj_
ník pťrsobil u štábu II./JG 3 několik let
a dosáhl minimálně 6 vítězství. Jeho
stloj nese označerrí ',černá <1 + _''. Není
vyloučeno. že se jedná o jednu Ze stodevítek. které ll. Gr'uppe převzala od štábrr
eska<lr1. Heirrz Bár totiž záh1 pojrnenování Kommodorem JG 3 nechal Stodevítky u svélro štábu vyrněnit za FockeWulfy.
letadel (včetně neopravitelně poškozených), ale jen minimum pilotů.
Navíc běhern týdne disponovali stejným počtem letadel, jako před
operací Bodenplatte' Akce měla dva výsledky _ zpoŽdéní ranrrích startů
Spojeneckých patrol (toto je sarkasticky uvedeno ve studii oKL) a oslabení lidského potenciálu Luftr'vaffe _ v některých případech přesnou
palbou vlastních (neinfor'movaných) protiletadlových dělostřelců.
Zásah Bárovy Geschlvader ploti nizozemské základně Eindhoven
skončil jasným úspěchem. bylo zničeno nebo poškozeno asi 60 Typhoonů (myl ně se uvádějí i vyššíčísla,až 14l) a stejný osud postihl pár desítek
dalších letadel různých typů. Bár Vedením svazu své Geschwader'pověřil
jednoho z velilelů svých Gruppe. Úda.jně dokonce letěl se svazem sám,
Bundesarchiv
'- o:= >
- c
Ž= -'u
g: = = L g: -É'U+
= ,r riE>
€J- :,ř
?
='*:ž žž'9'
F;
>=?é;
š
j'='=+
=-i
_
iř :-E: E:-" 2
=
:=E=žž??;'J
2 ]!.3. 2 Z " 4,, ;, ; ý 7 -'. s.j žE
7-c.
-.= 2 ě
?ě
?
l)'== -''J =;|Z
z 7 =E ='r,
ó ;3
n:
-,.-'
_'"E'^>
=
=' ' ;i
í
):
> E 9
= c) tr ij
o J
='O'! <_ ?'- =ř
!r\€
=
o)N
'^al--| =
=
i.E- 2'.z l
i
žd:E
7iž
"s
'n1='ij ž' l'}=Z* ?=
i 7"Ž=;
'1 šz- iňoé'ÉE'=e? 2=''j='až="=
.é7Ť
=
==
€.:'j'
l.č 3 :
> ;,:
j;- é-, }9€ r .=.:.=
= 9='9='=,'i,
-'=: 1 >
=
T
+):''i '-=
>..a'l
:
::
ó
ě
<=,
ž i'! = -;'+ ? '!+=
=
.r 6 i ?e
r=.a.r.o
1
';=a-'=L=ř=' = ž a-=ž
*::aAc
=
E í; ;
ll'}=
=']
=
gÉ]'!
= :h *|
Ež
"--Ě : é
!'l'=
>:''€:š9F.'L'1
yž" izč <
'.d!a=)N!::
í'7'=z
.?n' 2 É9l; l] ž= !1'
;u s É
ý2
;E';=,š;
a , :: . -'d " - 'cL+=
:E a i ';;
E'9 J-. a
'?
.'>m = -, ó <.E.i
i ==
Ť9 ž ='
ě ;=,
=
*.
y
']
€ '>
ř;=:o'o.'.:o:j-Y^'
9; * = .- ii .'- = l
=;.i
|'!! = v L= ít =
_ > i' E:€
=-a.Q.-o-i-' š E
?- ==Ěš
E= 1 .a_-=
j'Cs č+ -.,'ž
g''='='j
= p- -z, " z } oZ > 'y ='y a= 2 .'iž3o'z Ee š"';
;;
=
?-,zĚÉ
'
c
ď
!
š "';
2,1
>F
a
.N.Ui
>E
i-
>
>
'óC
6^!
'=.Ú y
eB5
_ oý
.- ;'!
U.QC
> 7=
í
< 9J
5+-;
CÉ
l
<Pc
ct *!
€-i
lrN<
rr4
reO
>Ó,
.!a
-::
o,O
;-
>
Y
- 9(J
j:oÉ
I
c:.
i!:'
E=c
É"=9
'-co !
'o
- l!'y
a:.>t=
>.=Z
'Qotr
H.!o
o.l>
ao.>
=-
=:"
='J
,.
- z^
j: L
-
;
-
ai)
ť
'_
'=*''
:
- -
= 2 a
-
l3
J
I'Z-'= ,-+^
-
-
- :
=
=
/
I
=
^_ =
:= =
.= :
J:=
2
-'-i::--ř_!,\ř)=;-'t:'=='j!'=
2=-l'=> -- 1.
=ž =
l>;a,=.=--t
=2 =
=:--1
i.iN-=7-:').--.-_.,'-=
t'-'= = !. =-'':
=._ -:;_ ?
=-,=z-!/='==.!.-.
2--,74--t=--r:!=',-
-aL!!1u
:
!
^\
'J
,
-
-
=
'J4^=Ťj'=-
Z-=-j'>-z=.==
-.t='-É.l!.-:==..'!----!
'-)-=--r'!-J--I-..
-, ař
a,j
-=-1i]-= '!
=aifi
!--tr'
_-a-
I
I
:
--
=
a,'
=
j.
_"a_:1r=
i>::.1
:.1 -rS , ,4::,2 B : a -=
=-t)-'=
-á=ž':i
a >.>:
=
ž='=
'7'a-1'z7
4.'!' !,r, k
!+ +
-',r -. - <
=
j.
t
'2
> :-t-r''----.>=-_I-:
=_
6-=!.-=-l\\rtr
JZ
-- ; t
a Ť '_'
.J
= =
--=a=.žž==j^-=
,_
1, tt,t
=,Žaě
,'
;óN
= a
? -= ==-? '== = ž.Ž.J
,
r,
:'==1L:-+-:it!
t
=
= 7
-,_.-/=J!-7==
L-
-!=--l
ž:'1,' =
,. t
'^ /
'J-/--.=:!Ť-_.='J
=t53=.
-.==;G!
1=
r, .!|
2 --:7:=
)tr,a-)'-Ť2()Ě
:-=?'j.=^ú.-'l:
-
=-=2
>': . 1 =,'ž.:,+ ; t : ",-':
"
-
MARAUDER ,,VULGAR VULTURE" Martin B-26G-5-MA v. č' 43-34334
YUtr.AE
9. duben 1945
NARA via Footnote.com
Bs' 387. Bombaldment
Group (Medium). Nesl označení
''FwŮR" a nápis na přídi ,Vulgar
náležel k 556.
Vulture". U peruti prodělal celkem 24
bojových letů. Mise 9. dubna 1945'
.|e.|ímŽ cílem bylo seřazovací nádraží
v Amberg_KÍimmersbrucku, měla být
bezproblémová. Ale krátce po desáté
hodině formaci př'ímo zezadu
napadly dva Me 262. Messerschmir
jeden
B-26 a druhý těŽce poškodily.
Vulture" s osádkou 2.Lt. Johna D. Strouda letěl
',Vulgar
na pozici č. 4 v poslední, sedmé letce. Marauder se ocitl v plamenech, převrátil se la záda a zÍít|l'z výšky 8 400 stop do lesa
nedaleko Ambergu. Jediným přeživšímbyl co-pilot 2.Lt. Leo
opalka. Za Íízenímdruhého těžce poškozeného Marauderu
(43-34190) seděl S. B. Gregg z 558. BS' jež spadala pod zmíněnou 387. BG. S vypětím všech sil dokázal Marauder dotáhnout
nad vlastní územía úspěšněnouzově pÍistál.Za záchranu své
osádky byl 15. srpna 1945 při přehlídce před Eiffelovou věží
vyznamenán vysokým americkým řádem Silver Star.
Velitel III'/EJG 2Heinz Bár vzlétl ve svém Me262,,červená
l3" z Lechfeldu ve třičtvrtě na deset, napadl formaci Marauderů a docíli| dvou sestřelů (2l1. a2l2. v.). Více detailů sám
neudává, ale uvádí se, že místem sestřelů byla právě oblast
Amberg-Ktimmersbruck a čas 10.05 a 10.06' obranná palba
Američanů zasábla jeden německý Stloj při jeho zaÍáčce
ke druhému útoku' osádky bombardérůpozor'ovaly, jak se
Me 262 zřítil v plamenech do lesa, avšak jeho pilot seskočil
ty při dvou útocích sundaly
Zatímco Bár 9. dr.rbna 1945 v severním Bavorsku zaútočilna formaci Marauderů' jeho
základna v Lechfeldu se v podvečer stala terčem náletu l09 Liberatorů. Je irorrií osudu'
že letiště zasáhla i 458. BG (H). o necelý rok dříve se jeden z jejích Liberatorťr stal Bárovýrn 200. vítězstvím.
v Lechfeldu 20 minut
po desáté hodině. ,,Vulgar Vulture" si jako název románu zvolil Jim
na padáku. Heinz Bár bezpečně přistál
opalka. Jedná se o historickou fikci pojednávající o letecké kariéře
jeho otce.
via Crcuchman
vl
t,1t t1,.I
Maraudery se na jaře l945 v Bavor'sku stávaly častým pr'otivníkem stíhačůs prorrdovými Me 262. Zatímco nebezpečíze strany pilotů stodevítek a stodevadesátek
byly většinou ušetřeny, o to více překvapivé a ničivějšíbyly útoky rychlých proudových stíhaček.
bez Kacznrarka! Dle zápisníku letů tr.rto nrisi absolvoval s Frv l90. který
měl výrobní čísloverze A-9. Nicrnéně označenítypu' napsané v zápisníku. naznačuje. Žejde zase o nějaký nepořádek v záznamech a moŽná Se
jednalo se o Frv I90 D-9. který JG 3 vůbec neměla rnít Ve StaVLl! Existují
dva nezávislí svědci. kteří toho dne viděli Bára letět v ..dlouhonosértr"
Focke-Wulfu.
Do zápisníku letťr si k této akci poznamenal:
,'Velký letecký bo.j na Nov! rok y holtttttlsko-belgit'ké oblttsti:
J.C.3 Eindhrn,en: 40 50 stro.jti (:nit\etro) rta:enti ct l0 ye t:.iuchu.
2
standar'drríclr motorů Junro 004 vybaven ještě přídavným raketovýrn
motorem Walter HWK l09_509 A-2' obdobnýIn jako u Messer-schrnittů
Me l63 ..Komet". Jednalo se o druhý prototyp Me 262 V6 (původní byl
zničen při havárii v roce 1944) a zálet provedl samotný Bár dne l5. února.
Vjeho zápisníku letůje sice uvedenjako výškový let s..červenou l3", ale
údaje uváděné historikem BÓhrl-rern jsou natolik zpř'esňující,Že1e zř'ejrlé.
že Bár buď v zápisníkLr udělal chybu, rrebo nechtěl uvést. Že letěl se
strojerl. který nepatř'il jeho úrtvaru. S touto ..Sclr'uvalbe" odstartoval
z Lechfeldu v ló hodin 05 minut na výškový let. Po čtyř'iceti minLrtách
přistál zpět a rněl za sebou pozorulrodný výkon _dosáhl výšky 14 700
metrů' S tak technicky záludnýrn letadlenr. jakýnMe262 při výškovérn
letu byl. šlo o husarský kousek. nemluvě o tom' Že dostup verze Me262
A norrnálně činil l l 340 rnetrťr. Pomocný polron zapnul ve výšce 6 000
lnetrů a po 2'5 rninutách dosáhl zmíněrrévýšky l4 700 metrů. Současně
sejednalo o test po opravě nádrŽe pro raketový nrotor.jeŽ byla poškoze-
nrpestv (sit'-) 923-925 mnou.
Dle po:'entní qravocla.jslté slttžbl'(bylo):.e l70 strojů nu letišti :'ttičetto
90 100! Brat,o !!
Prc účittnostletu (to přetlstuvuje pontěr) l:95."
Jeho Gesclrrvader v akci pr'okazatelně zÍratila l] letounů a př'inejmenšírrrdva byly poškozeny, ll pilotů bylo zabito nebo nezvěstných a šest
bylo zajato. Nejlrůře dopadla I. GrLrppe. kter'á př'išla o devět strojů a letců
na 29. ledna.
z 22 nasazených.T) Večer Bár zorganizoval pro důstojriíky i poddůstojní
Druhá priorita byla reakcí na leteckou činrrost Spojenců v okolí Leclrky malou oslavu úspěšnéakce. A snad se vzpomínkoir na svoLl návštěvu
feldu. Bár se rozhodl na vlastní pěst Začítčistit vzdušný pr'ostor v okolí
u Mólderse nařídil, aby se podávala káva s koláčenr. Repríza však byla
základny. Jelro volací znak zněl .'Bussard l'' a záda mu kryl' jako
poněkud ,,tuhá"' koláč byl totiž hoclně tvrdý. Bár k překvapení všecll
obvykle. oflv. Schuhrnacher. Bár však údajně do boje někdy létal i sám,
vyslal jednolro poddťrstojníka. aby na koláč přinesl piltr!l()'Jedrra pila se
coŽ u něj není moc př'ekvapivé. ale rlohlo to být způsobeno také tím' že
trakonec našla' jenže byla rezavá! Bár však neválral a koláč rozí'ezal
pro Kaczrnarka prostě nebyl k dispozici letuschopný Me 262. Záhy byla
na nralé kousky a př'ítornní si je narnáčeli do kávy!
jehojednotka zapojena do útoků na nepř'átelské letoutly. Svým instruktoJagdgeschlvader 3 nlěla být na počátku roku l945 pí'eložena na výrťrnr daljednoznačný pokyn. aby na nepřítele ZaútočiliokarnŽitě. jakmile
jej spatří. Na konci války bylo rra kontě letcťr z III./EJG 2 asi 40 sestř'elů
cl-rodníÍiorrtrr a Bárovi se tarn očividně nechtělo. Podává si žádost o pře(z čehoŽ l2 př'ipadlo na Bára). To je s ohleden-r na minimální bojové
loženík útvaru s proudovýrni Me262. Jeho depešeje dokonce zachycena
spojerreckou slr.rŽbou ULTRA a dekódována. V polovině ledrra se r'rjímá
ztráty jednotky vynikající výsledek' kter'ý Lrkaztrje, jak nebezpečnou
velen í rrad operačrrě výcv i kovou III. Gruppe Ergánzungsjagdgesclrivacler
zbraní byl Me 262 v rukou zkušených stíhačů.
2 (Doplňovací stíhací eskadra 2) s hlavní základrror-r v Lechfeldu. VýcviDne 24. února bylo schválerro Bárovo povýšenído hodnosti obersr
kern r'r Bárovy jednotky prošli téměř všiclrni zkušeIlístílračii nováčci'
leutnant se zpětrrou platností k l. lednu l945. Návrh najeho povýšení
kteří se naMe 262 lnLrseli přeškolit. Jedním z niclr byl i nejúspěšnější podala 3. Jagddivision 29. ledna a k tornuto dni jej ještě vedla jako
stíhačvšeclr dob _ Erich Hartmantr (3-52 v.)' který po letech vzpornínal
Geschrvaderkommodora (JG 3). Za norrnálních okolností by rnohl být
na krušné podnrínky. které v Lechfeldu panovaly. Hloubkaři na letiště
povýšen až v roce 194'7,ale vzhledem k tomu. Že s nírn rněl nový Gerrerál
útočilikaždéráno a oprava plochy trvala asi do půl jedenácté. Pak se
stíhačů(G.d.J.) G. Gollob své plány. podpořiI návrh 24' útrrora bez
rnohlo létat přibližně do půl jedné' kdy se dostavila další.'náHtibl via Rodeike
vštěvď'a běhenr odpoledne se často objevovali noví narušitelé.
V noci základrlr"r pravidelně bombardovali Bťitové.
Běhern svého působenív LechfeldLr rněl Bár dvě hlavní pr'iority. První' nad rámec jelro povinností. souvisí s místnírltestovacíIn centrem' Běh svéjednotky nechal plně na vedoucím výcviku
i svých Staffelkapitárrech a naplno se zapojil do zkoušek MesserTe
schrnittů Me 262. které probíhaly v Lechfeldu pod r'edenírn
Ing. Caroliho. Bár se přidal k ostříleným zkušebnírn letcůrn
Karlu Baurovi. Ludlvigu Hofmannovi a šéfpilotovicerdu Lind-
nerovi. Zkor"ršky se zarněř'ovaly na testy nové výstroje avýzbroje. ale předevšírn ověř'ování clrování letouriu V letu střenlhlav při
podzvukových ryclrlostech. Lindrrer dosáhl maxirnální rychlosti
0.86M. MoŽná je to totoŽný výkon s Lindnerovýrrr dosaženíIn
rychlosti l004 km/h. což je většinou uváděno jako maxirnální
rychlost dosaŽená na '.Schlvalbe". Přesnější údaje bohuŽel nejsou
k dispozici (například o jaký clrrrh rychlosti se jednalo). Šlo
o velrni cenné testy a spojenecké rozvědky se nernohly dočkat až
bude Lechfeld obsazen-
Ve svýclr poznárnkách rra konci zápisníku letů Bár wádí.Že
v rárnci testťr Me 262 provedl 80 aŽ 90 vzletů. jeŽ netnázaznarnenány. V letu střemhlav dosáhldokonce rychlosti l040 krn/h (!)'
testoval rakety R4M. vlečenou pumll s pomocl]ou llosllott
plochou. speciální přídavnénádrže' a také vyzkoLršel Me 262
s kanonern ráže -5crn (Me262 A-lalU4)' JedníIn z letoLrnů, který
v zápisníku rovněŽ uveden není' je Me262 C_la (W.Nr. l30 l86)
tzv. Heimatschiitzer I (ochránce vlasti I). |enž byl minro dvoLr
Takřka idylický sníIlek z jara l94_5. Heinz Bár sedí na kříclle svélro osobnílro str'oje.'červená l3". Povšimněte si zvláštrrílro tvaru číslice..3''.hlavně v její střeclní části. Letecký provoz v Lechfelclu r'ozhodně nebyl žádnou idylkou. Spojenečtí zpravodajci si byli dobře vědorni. jaká letadla se
zde nacháze1í. Proto Se Bárova Záklaclna stávala terčem Irloubkařťr i několikrát denně. Bár si na proudovém Me 2ó2 připsal l6 vítězství. přičemŽ
většiny dosáhl právě na..červené l3''.Zatín není zltárrro. ZCla se tento
le_gendární ]etoun dočkal konce vi'.rlky.
NARA !ia
Footnote.conr
NARA
t
ia FotÍnote.conl
Tlrké letiště Mnichtx'-Ricnr s.jclrtl charakterrstickýnr kl'uhovýnl pefil]letreI]] zasiíhl nílet tčŽkých
borrrbar'tlótil 9. tlLrbna I9_l5. Na zziklaclntr JV .{.l sr'I'hlo sl'ů1 náklacl 2l2 čt1'řnlotor'íků.Nálet trval
l_5 nlinLrt a na Ricttl a tlktlIí cltlpacllo 5_5() tLrn pLrrrr' Zničena nebtl ptlškozcna byla řada bLrcltlr'včctncš říclícír,čŽc a nlLtničníIro sklacltr. pošktlzcna byla i letiŠtníplocha. Asi clr'acet IettlLrnťt ocljiných
úrl'ar'ťr bylo poškozctto Ilcbtl zIričctlcl. včetně tbttlprťrzktlntnóhtl At'acla Ar ]_]4. Šest příslušníkťr
1ltlzetrrtlího per'sott1tlu bylo zabito a asi 1;aclesít tttrpc:lo zl'ančttí. l čcttlě clr'tlrt nrtržrj z JV 'l,1'
průtahů. Byl to tentýŽ Gollob. S nínlŽ BáI'sotltěžil o pl'Vní..StoVkLl"
v r.oce l9'l2 lrtl Kfy1lltl. Na povýšerlí p!| 1'ýznanlný vlil,Biil'ťrv bývalý
poclříZený (a po .jistotr clobrr i nacli'ízený) Lutz'Willrelnl Burckhal'clt.
V únoru l945 působil \' hodnosti Majora r'e štábtr Generá]a stíhačů.
Z rtlzlrovorrt Vyplynulo. žc Bár'opět tt'pěl onerlloctlěnírll Žalrrclku a velitelský post u III./EJG 2.je potrze cločasný. Gollob s nínl počítalclo čela
bojové jeclnotky'
Díky posttrptr americké 6. arnráclní sktrpiny \j severllínl Bavot'sku
začal být na konci cltrbna l945 bezprostředně ohloŽen i Lechtěld. Heinz
Bár'čckal tla t'ozkaz k evakuaci až clo 23' c'lLrbrla. kdy byli Aner'ičarlé jen
několik kilonletrů ocl letiště. avšak vzhleclenl k tollltl. Že takový rozkaz
nepřišcl. VZal oclpověClnost lra Sebe a naříclil evakuaci sánl. Žírkťrnlcla]
rtlzkaz. at'se 1rř'estttrtltr clo Mtihlclorfil a oll Se i se svýlrl štábenl a instrLrktory (rllinilllíIrlě 6 pilotťr) hlásil Lr Ado]fa Gallanda a jeho Iegendár'níhcl
Jagclrerbancltr 44 v Mnichově-RierlLt.
Biir' lecll oper'ač'ní činnost Jagclverbandr.r běherrl Gallanclovy nepi'ítclnlnosti ]J. tlttbna a odpoleclne dal oberstu Ltitzorvovi pokyny k zásahtr prďi
Marartderftrll snrěřtrjícírl nad neclaleký SclrrobenlraLtscn. Byl zřejnlě posleclní. kcltl s Ltitztlrvetl rlluvil. nebot'ten po boji zůstal nezvěstný.
Gallancl brlzI'attěn v boji 26. cltrbna l94-5 azasvého násttrpce jrllenovaI
Biira. sánl rla to r'zpoIl-tíllá:,,Btir bll
tte.jtíspěšttě.jší protttltlvf
.jukélto 'j.sntt tttt'li. tt clttěl i ttatltíle brl'jovut' Hcrget
bll
pilot,
nvttí tttíttt dtisÍo.j-
ttíl;ctn pro LvlLí'štttíút'cl:'(oÍfi:'ier -'' b. V.1, Stainho.lJ btl těž'<'e popúlett
tt ttaL'lttía'el sc y ttt'tttrlt'ttit'i, Burkltortt sa 1rultil při šptttttélttpřistúttí
y Ma 2ó2 a Krttpitt.ski ttt'tltěl tulioyé :'kušattosti .juko Btit'."
Posleclní čtyři Bárol a r ítc:zstvíbohtrŽel nejsor"r doloŽerla vjeho zápisníku letťr. Bár docíli] svého ]l13' VítěZství (zřejnlě tia šestikanonovénl
Me 262 A-la/U5) někdy nlezi ]0. a 26. clltbtletrl l9zl5. Mohlo k tonltr dojít
.|eště u III./EJG 2. Asi s Clalšínlplototype|I. tentokrát Me ).62 A-la/Ul
(rclvněž s šesti kanony). dosíhl re clnech 21. a 29. clubna tř'í vítězství
(2l9' aŤ' 22l.). přičemž v prvnítll přípaclč se je'clnalo o Tlrtrnclerbolty a poslední obětí bylo Mosquito. Je však nrrtné poclotknout. že dosttrpné spojenec ké zá zrlany takov ýnl střet nut ítll Ilc'oclpov ícltrj í. Přímo nacl R iel-tlelr-t
rrrěI Bár 27. cltrbna v boji s Thunclerbolty clocílit clr'ou vítězství a společrrě
s nírl nlěli Majclr'Her-let a UfÍz. Kóster Zazl']al1]ellat clalšítři' Zřejnlě se
všakjedná o chybrr v datu a rlložná. Že tito tři stíhačir-Iveclených VítěZství
dclkclnce closáhli v rťrzných Stí'etntltích. Nad Rierrrelll totiž k Žírclnénlir
bo.|i neclošlo. Jeden Tlrr'rnclerbolt z 86. FG byl v severrrím Bavorsku sestřelen v boji s l0 až l2 Fockc'Wulfy a druhý Stroj. tentokrát z 27. FG. se
po zásahu flakLr zřítil Lr Bacl Aiblingrt. V clenních hoclinách 29. clLrbna
nebylo žírclnébritSké. anianlerické MclsqLrito v prostortr jižníhilBavorska
ztt'accno.
Biir se Lrjal Velen í .lV 44 v krajn í sittlirc i. MLlSel útvar evakttovat stlrěrelll
na Bacl Aibling. Salzbtrrg a Innsbrttck. V Bavorsktr vypLrklo povstání
pr'oti něnlcckýlrr ozbrojenýrll silárlr a.jeclrlcltky SS nlcšly poclezř'ení. že
ar'nláclní a letecké útvary sc k povstání přidají. Navíc vclcní Luťtrvaftě
přeznačilo JV 44 na IV./JG 7 a snažilo se Bár'ťrv útvar'přeloŽit clo sevet'ního Rakor.rska a pozclěji clo Prahy. Biir čírstsvýcl-r lc-tor.rnťr clo Pl'ahy
sktrtečně poslal. ale.jinak se nltr poclai'ilo uhá.jit zvlírštrlínezávislý status
Bžir se s č/rstísvého útvat'u vzclal AIrlericšanůni4. května l94_5
v Salzblrr'gr-r a llrtisbruckrt. Po kr'írtkénlzajctí a spolLrpr'iici se spojenecký-
jV 44.
nli zpravoclajci.
posr'ěcené Gallanclcnl. se clostal brzy do Nčnlccka
k roclině.
Za Bárerll se tlzavi'ela kariéra vojenského letce. Stal se osmýnl nc'Ilepšínlstíhačelr-r v historii. řacla poclřízenýchjej nlěla v oblibě a šli by za níIn
iclo pekla. Někteří jej pro znrětlrt nenrěli r'ácli. pt'otože se po nich..vozil"
v obclobích. kdy byl psychicky i1'yzicky v;'čerpíln.Mezi naclřízenýnri si
Lrclělal více nepřátel neŽ spo.jencťr. a tcl llťlŽe být c'lťrvoclen. proč po Válce
nevsttlLtpil clo Spolkového letectva _ potkal by tam licli. o které nestál.
Získal celkerll 22l vítězství'z toho l25 nacl letci zápaclních t-t-toctrostí.
coŽ.jej řadí na clrr-rhé nlísto za Hptrrr. Hanse-Joachinra Marseilla (158 v..
RK-Br). jenŽ všech svých sestřcIů clocílil na západě. Jako devátý stíhač
dosáhl l00. vítězství.I 50. vítězství clocílil jako šestý a 200. sestřel získal
jako seclnlý. Byl v první pětici úspěšných stíhačůna Me 262 a zarrjal
přec1rrí nlísto v řadách cletlníclr stílračůlllezi vítězi nacl čtyí'motorovýnli
borllbardór'y. Již běhenl 2. světové války se o něnl clozvěclěla ioclbor'ni'r
veřejnost na clrr.rhé straně fronty. NapříkIacl vyclziní častlpisu Fli-ght
z kotrce března l943 přineslo pár za.jínravých detailťr z činnosti Bára
v Tr-rnisktr. Je viclět. že méclia v clenlokratické zenli fLrngují poněkLrcl
jeho tra1inak. neŽ V totalitnílI reŽinlu. Fligltt později přincsl zprírvrr io
cické slllrti.
V paclcsátých letech se Bár v NěIrrecktt velrli aktivrlě angažcrval
ve sportovtríIn lllotolovénr létánía poclílel se ina zkor'rškách letaclel.
ocl roku I955 byl přeclsedotr McÍorfitrgkorllnission cles Detttschen Aero
ClLrbs (DAeC). Prototyp ..rrltralightr.r'' LF-l se llltt bohttŽel stiil osr"rc1nýtlr.
Jeclnol-l-totclrové jecInonlístné lr:tacllo typu ..parasol'' pro poma]ý let _
LF-l ..ZaunkÓnig" (střízlík) bylo vyvintrtcl na počátku
čtyřicátých let stLrclcnty Vysoké školy technické v Bt'alttrschrveigr'r pocl
Langsatrrflugzeug
vedením Prof. Hermanna Wintera. Účete- této konstrukce bylo ověřit
profil křídla s vysokým vztlakem pro pomalý let. Celkem byly postaveny
čtyři LF-l' z toho třetí ačtvrtý by|y dokončeny v roce 1955. Na zkouškách třetího prototypu (D-EBAR) se od dubna 1956 po dobu jednoho
roku podílel v Braunschweigu i proslulý ,,testpilot" továrny Focke-Wulf
Hans Sander společně s Dr. Winterem (jenž v té době pracoval pro
Volkswagen). Letoun byl v letu mimořádně stabilní a Sander prokázal,
že s ním ne|ze nečekaně přepadnout do vývrtky. o zkoušky projevil
zájem i Bár a během listopadu a prosince 1956 s LF-l tetěl celkem třikrát.
Sander s tímto LF-l letěl naposledy 2'7. dubna t957 po dobu deseti minut.
Nazítří, 28. dubna 1957, s ,,Zaunkónigeď'
Bár odstartoval na letišti
Braunschweig-Waggum, aby stroj předvedl při extrémně pomalém letu.
Stroj se náhle propadl, zřítil se z výšky 30 aŽ 40 metrů a dopadl na zem
před očima Bárovy rodiny. Při vyšetřování Spolkového leteckého úřadu
bylo prokázáno' že havárie nebyla zaviněnazávadou stroje nebo zdravot_
ními potížemiletce. Zprávakončila závěrem, že s největší pravděpodob_
ností byla na vině příliš nízká rychlost v přízemní výšce.
Je ironií osudu' že stíhač,jenž dosáhl nejvyššírychlosti v pilotovaném
stroji v Německu do roku 1945' přišel o život v letounu konstruovaném
pro nejpomalejší možný let.
Cestnou stráž u jeho rakve drželo několik bývalých spolubojovníků,
včetně Leo Schuhmachera. Manželka Heinze Bára se dostala později do
kříŽku s úřady, které ji nechtěly přiznat vdovský důchod odpovídající
Bárově hodnosti.
,,obecně oblíbené omyly o Heinzu Bárovi"
wikipedisty (několikrát denně!):
-
povinná četba pro
1) Jmenoval se Heinrich? Net Žáony dobový dokument, včetně jeho
osobní složky nepoužívájménoHeinrich. Narodil sejako Heinz' vstou-
pil do armádyjako Heinz a od po|oviny války začal výjimečně používat
jméno oskar-Heinz, ale nadále se podepisoval jako Heinz Bár.
2) Mél 22o vítězství?Ne. Až do ukončeníslužby u JG 3 docílil 205
vítězství a na Me 262 získal dalších16. Celkem tedy 22l' Toto číslojsou
vítězství potvrzená a vítězsÍvínárokovaná, jež neby\a do konce války
vyhodnocena.
3) Absolvoval 1000 bojových letů? Toto čísloasi vzniklo jako hrubý
odhad E. obermaiera, skutečný počet bojových letů byl patrně nižší.
Ve Středomoří měl na kontě 270 bojových letů, od \éta lg43 absolvoval
asi 550 letů všeho druhu (z toho ca 70 bojových). 1 000 tedy můžebýt
přibližný celkový počet letů, včetně bojových.
4) Byl osmnáctkrát sestřelen? Dost o tom pochybuji. od léta 1943
nebyl sestřelen ani jednou a z pÍedchozího období jsou známy dva
případy' kdy byl sestřelen. Nevylučuji, žeby|y další, které se obešIy bez
zranéní,a proto se ZtÍátovýmizáznamy není spojeno Bárovojméno, ale
l8 je opravdu vysoké číslo.
5) Dosáhl 65 vítězství ve Středomoří? Ne, správné čísloje 64.
6) Sestřelil 21 čtyřmotorových bombardérů? Ne, ve skutečnosti jich
bylo 22,
7) Byl velitelem Erprobungskommanda 162 a Léta| na Vólksjágeru?
Ne!Nikdy!
Poděkování a omluva
Hlavní poděkování patří Martinovi Šílovi,spoluautorovi rukopisu naší
dosud nedokončené knihy o Heinzi Bárovi' Velké poděkování patÍí
i Petru Matulovi, za jeho významný informačnípřínos k přípravě rukopisu a trpělivost. Hodně času při korekturách našich textů strávili i Petr
Bílek a Petr Stachura. Projevili tím i nemalou osobní statečnost.
Po celá léta' kdy se Heinzem Bárem zabývám, mi trvale a nezištně
pomáhají Mirek Herold a Pavel Tiirk' Jejich podpory si velmi cením.
S přípravou tohoto článku mi navíc pomohli David Barnes, Alan F.
Crouchman, Dr.-Ing. Wolfgang Heinze' Martin Lébl, William Marshall,
Tomáš Poruba, Dr. Jochen Prien, Peter Randall, Peter Rodeike' Matti
Salonen, Darin Scorza, Many Souffan, Gerhard Stemmer a Paul Stipdonk. V neposlední řadě bych rád poděkoval i Zaměstnancům Bundesarchivu a National Archives ve Velké Británii a USA.
omluvu sruěřuji k vtÍm, čtenóřům. Zaprvé se omlouvám za to, že příprava knihy se protdlila do 2]' století. Ale myslín, že to bude k dobrlt
věci. Ukdzky 7' rukopisu v tomto článku jsou tolto snad důkazenl.
Rovněž se omlouvám, že na konci mého článku nejsou uvedeny
prameny a archivní složky. Seznam by byl příliš dlouhý' připadalo mi
ltloupé ho zkracovat a věřím, že vóm bude stačit, až vyjde knižně.
Poznámky
9) K operaci Bodenplatte najdete více v REVI č. 3 a 4, k účastiBárovy JG 3
na této akci najdete článek v REVI ó.29. Článek Letouny 2. TAF v operaci
Bodenplatte najdete v
V
REVI
č. 57.
tomto ohledu doporučuji nastudovat specifika trpasličího chleba v Pra_
tchettově Zeměploše. V případě nouze tento chléb sloužíi jako vrhací zbraň.
Koláč u JG 3 měl zřejmě podobné vlastnosti.
10)
Takto skončil 28. dubna 1945
Me 262 A-Ia
22" z JY 44
''bí|á
se zborceným příďovým podvozkem po přeletu z Mnichova-
Riemu do Salzburg-Maxglanu.
V té době již byl velitelem JV 44
Heinz
1'f,
Bár_
NARA
t.
via Footnote.iom
ť
š
0
\r\
ú - aL>
1ú=-/J:aD
:!P I r
j N <
_'!J'
a))- = t
'i
-ě'
=
iíi
^
>
=;E
r,ii;
>
'E-uE
=-'71,
s'!v=
r,-Ii
o, r+: _
.l ó z-;
=\x=
)alŤ'
6,U--
'\-
> c
==.
a/'i=í
4'= 9 o
11
Ť!i
2= I
-
ÉŽE
=
)
-,=
=
.:=g>
:!-1>
l
- Ý r
,)
? .-^
ý ^)ú
'Ž
-(J !^za- ^
,o_t
rttl
a
=;,
'-\?l=!
- i -e:
N:7 ě }š
o 7' >
=^t:
--.=-
Jz=--
z1l
1.?
á ú
ý'=ý-'=,
\--'=
-
.a,
a
O
>!'-
O
?!F y >L
-,!-^/
J''93ý
!,'i i'4
i E Iz'rž a.='= :i">i
;'a':,-?=--:==
=
.21'.A 5.Q= =.!'
E
''s.- _-'Z.! i. =E='y
:l'
- :
-- trš
=*
j LL'-=':
7= {:
=i..)9Á
=
i ?ú
Z = !.Z =
-l 1'ó>
:==--
€ zž!Žae:i
=
;4:}<
jó,zi
?y=?:'^ž?z';l''
'
--=-;EÁ"E1i
, : ! I
= =L l
-- a::>
=z':E?
)-:=-=jži:9'
.iF^]'!:
= =
'',
? ř' ž "
lž
l'
Y,i 9,,'Í.!
:
ň 's'-E;Á'i1.a
"J úJ
7'y'A?
''-4Á'1=i=ž
'= l
--]. J:'=2 ''-C?
3 =
^ =
='=
-tt'':'l!'ii
.'i.s==^-;'1
|
?=>2?,
g
ž
'=
ř
y
4ž=o'?Ea'z;.i
--E;q'=
9=,'ž'E 9a s
+l=9: :Ž:,
ř==<::3
Éz.:"?iz:!
y
, a a,:,?')
Q>6a':É ů
.==:,ď'-'-z>--=-'>
rž
":
,=1iži;:1:ž,i'i'š;; !
Ň;;x::2=J,.4
š:ŠÉFi
Ě
) jr 7 zv: : ž y _ € i
ýě
-
:2ož=!'-?':a''ň!'_
--]í--''-. l'ž'ji'=Ýz
"
) J'(r'::-=
-=-.--!-
-
<

Podobné dokumenty

Vyvě`Šeno anu }c, 5. "18/6

Vyvě`Šeno anu }c, 5. "18/6 Pr*fi*dtlÁlrnvailiuu hrwrlado* D$Q Vadovud Hilntr dno 10's$':0ís

Více

VEŘEJNÁ vYHLÁŠra ,| }ZNÁMENi

VEŘEJNÁ vYHLÁŠra ,| }ZNÁMENi ve stnys|tt Účastrlíci $ 27 odst.7 Ákottač.500/2004 . d o r u č t r jsee v e ř e j n o uv y h l á š k o uv y v ě š e n o up o d o b u l 5 d n i z p ů s o b e ř rv m l s t ě o b v y k l é m . řlzenl...

Více

pneuven kosmetik

pneuven kosmetik Výsledky zkoušekjsou uvedeny v protokolu č.: l01380-01i01 ze dne: 12.04,2011,202863-0l ze dne: l8.06.2012 Vzorek zkoušenéhovýrobku je ve shodě s požadavky: čsNEN 60601-1:2007 ed.2,čsNEN60601_1_2:20...

Více

nositel čestné medaile Ernsta Macha Ing. Drahomír Dušátko, CSc.

nositel čestné medaile Ernsta Macha Ing. Drahomír Dušátko, CSc. Přibližně do roku 2000 působily obě služby samostatně a nutno konstatovat, že i bez jakýchkoliv vzájemných odborných vazeb a hlubší spolupráce. V období, kdy byl nastartován proces zásadní reformy ...

Více

Příspěvek

Příspěvek sdílení znamená také velký potenciál konfliktů. Ekonomika domu a jeho provoz vyžaduje od obyvatel disciplínu, která je však těžko vymahatelná. Přesto Johannes velmi oceňuje sdílení i za cenu kompli...

Více

ei%23Íir ÍI - medvidek.org

ei%23Íir ÍI - medvidek.org velitele celé JG 5l došlo kotrcerrr červerrce k význarnné změrrě _ legendár'ního Theo osterkalnpa (32 vítězství v l. sv. válce. Pour le Mérite. RK) vystř'ídal Inladý a dynamický Werner Mólders (l0l...

Více

Jižní Euboia, Řecko

Jižní Euboia, Řecko (NASK 2012). Projekt je zastřeŠen a spo|ufinancován Norským institu. tem vAthénách, část prostředků věnova|a také |ndiana University-B|o. omington (USA)' Ředite|em je Dr. Žarko Tankošič (|ndiana Un...

Více