media info 34:media info 21

Transkript

media info 34:media info 21
Čtvrtletník kanceláře MEDIA Desk Česká republika > říjen 2011
INFO34
MEDIA Development 2011
Jak psát žádosti
na MEDIA Development
Evropská komise navrhla rozpočet
pro kulturu a audiovizuální průmysl
Transmédia v Londýně
MEDIA Financování / Výsledky
Aktuální výzvy k předkládání návrhů
Číslo výzvy
Uzávěrka
Development
Podpora vývoje a přípravy audiovizuálních děl
(jednotlivé projekty nebo soubory 3–5 projektů).
21/2011
25. 11. 2011
13. 4. 2012
Interactive Works
Podpora vývoje a přípravy interaktivních online a offline děl
doplňujících hraný, animovaný či dokumentární audiovizuální projekt.
22/2011
25. 11. 2011
13. 4. 2012
TV Broadcasting
Podpora koprodukce a vysílání televizních programů je určena
nezávislým evropským produkčním společnostem, které chtějí
jakožto většinový koproducent vyrobit audiovizuální dílo primárně
určené pro televizní vysílání na mezinárodní úrovni.
23/2011
16. 12. 2011
11. 6. 2012
DISTRIBUCE
Selektivní podpora
Podpora distribuce zahraničních evropských filmů v kinech.
30/2011
1. 12. 2011
30. 3. 2012
29. 6. 2012
PROPAGACE
Festivaly
Podpora audiovizuálních festivalů zaměřených na evropský film.
29/2011
31. 10. 2011
30. 4. 2012
PODPORA
PRODUCENTŮ
Podrobné informace a formuláře najdete na http://www.mediadeskcz.eu/cz/financovani/vyzvy.
Výsledky
MEDIA Development – Single Projects, Slate
Funding – Výzva 25/2010
Ve druhé uzávěrce (11. 4. 2011) bylo
podpořeno 99 jednotlivých projektů
z 25 evropských zemí celkovou částkou
3 908 682 EUR. Největší díl podpory získala
Francie, která na 16 projektů dostane
697 277 EUR, z nových členských zemí pak
Polsko (226 165 EUR na 6 projektů). Česká
republika v této uzávěrce předložila
10 žádostí, podpořeny byly 3 projekty.
V kategorii animovaných filmů je to nový
projekt Jana Švankmajera Hmyz společnosti
Athanor (60 000 EUR), dále pak dokumentární
projekt Velvet Divorce společnost Film
2
& Sociologie (25 000 EUR) a mezi hranými
filmy byl podpořen projekt Albatros
Biograf Jan Svěrák (60 000 EUR).
V programu Slate Funding pro soubory
projektů bylo předloženo 42 souborů,
podporu v celkové výši 2 294 278 EUR
získalo 14 společností. Z České republiky
byl podpořen soubor dokumentárních
projektů společnosti Heleny Třeštíkové
(75 000 EUR).
V programu Slate Funding 2. stupně bylo
předloženo 31 souborů. Podpořeno bylo
13 společností, které si rozdělí celkem
1 845 913 EUR. Česká republika v této
uzávěrce nepředložila žádnou žádost.
MEDIA Desk, Národní 28, 110 00 Praha 1, tel.: 221 105 209–210, fax: 221 105 303, e-mail: [email protected], www.mediadeskcz.eu
MEDIA Development – Interactive Works
– Výzva 26/2010
Ve druhé uzávěrce (11. 4. 2011) programu
na podporu interaktivních děl bylo podpořeno
11 projektů ze 46 předložených žádostí,
a to částkou ve výši 1 110 538 EUR. Česká
republika v této uzávěrce nepředložila žádnou
žádost.
MEDIA TV Broadcasting – Podpora
televizního vysílání – Výzva 20/2010
Ve druhé uzávěrce (28. 2. 2011) bylo
podpořeno 19 projektů celkovou částkou
3 543 000 EUR. Podporu získalo
6 animovaných, 9 dokumentárních a 4 hrané
MEDIA Financování / Výsledky
projekty. Nejvyšší částka – 424 000 EUR –
byla udělena hranému projektu Little Lady
Fauntleroy německé společnosti Yellow Bird
Pictures. Z nových členských zemí byly
podpořeny dva projekty – hraný projekt Titanic
maďarské společnosti Titan Films Gyarto es
Szolgaltato (250 000 EUR) a dokumentární
projekt 15 Young by Young lotyšské
společnosti Sia Avantis Promo (90 000 EUR).
Česká republika v této uzávěrce nepředložila
žádnou žádost.
portugalská škola COFAC. Za Českou
republiku byl opět podpořen dramaturgický
workshop MIDPOINT koordinovaný pražskou
FAMU, na němž se dále podílejí filmové školy
v Bratislavě, Budapešti, Lodži a Bukurešti
(150 000 EUR). FAMU se účastní také
vzdělávacího programu A Clear View, jehož
koordinátorem je německá filmová a televizní
akademie v Berlíně (DFFB).
Podrobné tabulky výsledků najdete na
http://www.mediadeskcz.eu/cz/financovani/
vyzvy pod čísly jednotlivých výzev.
MEDIA Distribution – Selektivní podpora
– Výzva 29/2010
Ve druhé uzávěrce (1. 4. 2011) bylo evropským
distributorům uděleno celkem 3 893 200 EUR
na distribuci 34 evropských filmů. Nejvyšší
částku – 460 500 EUR – získali a největší
seskupení utvořili distributoři tanečního 3D
filmu Pina německého režiséra Wima
Wenderse, jehož distribuce bude podpořena
v 16 evropských zemích. Českým distributorům
byla udělena podpora v celkové výši
31 500 EUR na distribuci 6 evropských filmů.
Nejvyšší částku – 12 000 EUR – dostala
společnost Aerofilms na distribuci filmu Larse
von Triera Melancholia.
MEDIA Festivaly – Podpora audiovizuálních
festivalů – Výzva 31/2010
Ve druhé uzávěrce (30. 4. 2011) bylo
podpořeno 23 evropských festivalů celkovou
částkou 756 850 EUR. Nejvyšší podporu –
60 000 EUR – získal Mezinárodní filmový
festival v Soluni (Řecko). Česká republika v této
uzávěrce podporu nezískala.
MEDIA Initial Training – Spolupráce
a mobilita – Výzva 02/2011
V této výzvě (uzávěrka 29. 4. 2011) bylo
podpořeno celkem 15 projektů částkou ve výši
1 721 600 EUR. Nejvyšší částku – 200 000 EUR
– získal vzdělávací projekt ESSEMBLE –
European Network of Film and Animation
Schools for Digital Creation, který koordinuje
>Pina (Německo, 2011)
3
MEDIA Financování / Výsledky
MEDIA Development 2011
Výzva 21/2011 – Single Projects, Slate Funding
Single Projects (SP) – pro jednotlivé projekty
Podpora je určena především malým společnostem s omezenými finančními možnostmi.
Slate Funding (SF) – pro soubory 3–5 projektů
Podpora je určena středně velkým společnostem se zkušenostmi na mezinárodní úrovni a se schopností financovat vývoj 3–5 projektů v průběhu
dvou let. Podmínky pro hodnocení finančních možností společnosti jsou přísnější.
Slate Funding 2. stupně (SF 2) – pro soubory 3–5 projektů – pro společnosti, které mají alespoň jeden projekt financovaný v rámci SF ve výrobě.
Výzva 22/2011 – Interactive Works
Interactive Works – pro interaktivní online a offline projekty doplňující hraný, animovaný či dokumentární audiovizuální projekt
Podmínky získání podpory a jejího využití
Single Projects, Slate Funding
Společnost
• nezávislá
• hlavní předmět činnosti – výroba audiovizuálních/interaktivních děl
• registrována v jedné ze zemí programu MEDIA a vlastněna občany
těchto zemí
• právní existence alespoň jeden rok, u SF alespoň tři roky
O podporu může žádat právnická i fyzická osoba. O podporu nemohou
žádat nadace, instituce, univerzity ani jednotlivci. Nejsou stanoveny
minimální požadavky na výši obratu a zisku, ale společnost musí
předložit důkazy o své solventnosti.
Referenční dílo
• společnost musí prokázat, že v minulosti realizovala dílo, které bylo
komerčně šířeno v období dvou kalendářních let předcházejících
podání žádosti; u SF musí doložit realizaci odpovídajícího díla během
pěti let předcházejících podání žádosti a jeho distribuci na mezinárodní
úrovni
• v úvahu se berou pouze díla, na nichž se společnost podílela jako
jediný nebo většinový producent nebo ta, kde je ředitel společnosti
nebo jeden ze společníků uveden v titulcích jako producent nebo
delegovaný producent
• výjimka – je možné vzít v úvahu i jiné dílo, pokud je vlastník, ředitel
nebo producent (alespoň jeden rok v zaměstnaneckém poměru)
žadatelské společnosti uveden v titulcích filmu jako producent,
delegovaný producent nebo výkonný producent
Dílo se považuje za dokončené v den výroby nulté kopie nebo masteru.
Za datum distribuce se považuje datum podpisu distribuční smlouvy
nebo datum faktické distribuce.
4
Vlastnictví práv
• společnost musí doložit, že přímo nebo prostřednictvím opce vlastní
alespoň 50 % práv k projektu
Projekty
• hrané filmy delší než 50 min
• tvůrčí dokumentární filmy delší než 25 min
• animované filmy delší než 24 min
• jednotlivé filmy i seriály
U animovaných a hraných seriálů se počítá celková délka všech dílů,
u dokumentárních seriálů délka jednoho dílu.
Uznatelné náklady
• akvizice práv
• rešerše a archivní rešerše
• psaní scénáře od treatmentu až do konečné verze včetně storyboardů
• vyhledávání hlavního hereckého obsazení a štábu
• účast na koprodukčních fórech a burzách námětů
• prezentace projektu na festivalech a trzích, jednání s obchodními
agenty a distributory
• realizace video treatmentu – grafické rešerše a výroba pilotního díla
Finanční podpora
Single Projects – 10 000 – 60 000 EUR
80 000 EUR pro celovečerní animovaný film
Slate Funding – 70 – 190 000 EUR pro soubor
Finanční podpora MEDIA Development může pokrýt maximálně 50 %
rozpočtu na vývoj díla. 60 % mohou získat projekty, které reflektují
evropskou kulturní rozmanitost.
MEDIA Desk, Národní 28, 110 00 Praha 1, tel.: 221 105 209–210, fax: 221 105 303, e-mail: [email protected], www.mediadeskcz.eu
MEDIA Financování / Výsledky
Časové období financování
S podporou MEDIA lze financovat pouze náklady vzniklé od data podání
žádosti. Jedinou výjimkou jsou náklady spojené s vyhrazením nebo
akvizicí autorských práv. Ty budou akceptovány, pokud vznikly nejdéle
12 měsíců před datem podání žádosti. Období uznatelnosti nákladů
trvá 30 měsíců od data podání žádosti nebo do začátku výroby díla.
Projekty, jejichž realizace začne před datem podpisu smlouvy s MEDIA,
nemohou podporu získat.
Kritéria hodnocení
• formální kritéria – splnění podmínek pro předkládaný projekt a žádající
společnost, všechny potřebné dokumenty, správně zpracovaný
formulář a rozpočet
• kvalita a originalita projektu – námět, struktura příběhu, postavy
a vizuální pojetí
• realizovatelnost projektu
• kvalita strategie vývoje a přípravy projektu – popis a plán vývoje
• rozpočet na vývoj a jeho soulad se strategií vývoje
• strategie financování a výrobní potenciál projektu – plán financování
výroby, stav zafinancování projektu, možnosti koprodukce
• evropský a mezinárodní potenciál a kvalita marketingových
a distribučních strategií – prodejní potenciál, výběr zemí pro koprodukci
a distribuci, možnosti distribuce
• praktické zkušenosti a odborná způsobilost představitelů společnosti
• finanční možnosti a technická kapacita společnosti
• účast na MEDIA Training, realizace projektu s podporou MEDIA
v minulosti
Předkládání žádostí
V rámci jedné výzvy může jedna společnost předložit pouze jednu žádost.
Žádost musí být předložena online do stanoveného termínu uzávěrky na
originálním formuláři (e-form). Zároveň je nutné zaslat poštou na adresu
programu MEDIA v Bruselu tištěnou kopii žádosti se všemi přílohami
(application package). Projekt bude přijat k posouzení, pouze pokud
bude zaslána jak online žádost, tak tištěná kopie a všechny přílohy.
Za datum odeslání se považuje poštovní razítko na obálce.
Platba
• podpora je přidělena na základě Rozhodnutí o grantu (Grant Decision)
• 70 % podpory získá příjemce do 45 dnů od zaslání žádosti o platbu
• zbývající část po předložení vyúčtování výdajů na vývoj
• platby MEDIA musí být na účtu příjemce jasně identifikovatelné
Interactive Works
Podmínky pro společnost, referenční dílo a vlastnictví práv jsou odobné
jako u podpory Single Projects, Slate Funding.
Projekty
• interaktivní díla pro počítač, internet, interaktivní televizi, mobilní
telefony, herní konzole a přenosné konzole
• interaktivní dílo musí navazovat na již existující audiovizuální dílo
(hraný, animovaný nebo dokumentární film nebo seriál)
Uznatelné náklady
• psaní a storyboarding
• tvorba programového obsahu
• tvorba počátečních vizuálních a zvukových konceptů
• tvorba dema nebo herního prototypu
• akvizice práv, rešerše archivů
• příprava business a finančního plánu
• příprava předběžného rozpočtu
• vyhledávání finančních partnerů a koproducentů
• příprava výrobního plánu
• počáteční marketingové strategie a plány prodeje
Finanční podpora
• 10 000 – 150 000 EUR
• max. 50 % rozpočtu na vývoj projektu; 60 % mohou získat projekty, které
reflektují evropskou kulturní rozmanitost
Uzávěrky a důležitá data
Uzávěrka
25. 11. 2011 / 12.00 SEČ
Výsledky
květen 2012
Podpis smlouvy
červen 2012
Uznatelné náklady*
podání žádosti – 30. 6. 2014
13. 4. 2012 / 12.00 SELČ
září 2012
říjen 2012
podání žádosti – 30. 11. 2014
* pokud produkce díla začne před těmito daty, končí uznatelnost nákladů k datu začátku
natáčení, náklady na akvizici práv je možné uznat rok zpětně
Další podrobnosti o podmínkách získání podpory
MEDIA Development a jejího využití najdete
na http://www.mediadeskcz.eu/cz/financovani/vyzvy
v kapitole Podpora producentů, kde je rovněž možné
stáhnout si potřebné formuláře.
5
MEDIA Financování / Výsledky
Jak psát žádosti na MEDIA Development?
Pro úspěch žádosti o podporu je nejdůležitější kvalita námětu a promyšlená a dobře připravená strategie vývoje. V žádosti musíte dokázat,
že znáte trh a své možnosti, že víte, co chcete a jak toho dosáhnout. Čím lépe je projekt připraven a zafinancován, tím větší šance má na
získání podpory.
Nejvyšší váhu při hodnocení má samozřejmě
kvalita a originalita námětu a celková vize
– co chceme vyprávět, komu a jak. Děj filmu
se nemusí týkat dění v Evropě, ani se zde
odehrávat, ale měl by být zajímavý i pro diváky
v zahraničí. Konkurence projektů je obrovská
– zaměnitelná, lokální témata příliš šancí na
získání podpory nemají. Věnujte pozornost
prezentaci projektu – úvodní třířádkový popis
(logline) slouží jako reklama na váš film a musí
zaujmout na první pohled. Nejdůležitější částí
žádosti je synopse, věnujte jí proto dostatečný
čas – nezapomeňte na jména postav, jejich
bližší identifikaci, vzájemné vztahy a konec.
Další zásadní součástí žádosti jsou i podrobné
strategie vývoje, financování, marketingu
a distribuce připravovaného projektu. Měly by
být realistické, promyšlené a odpovídat jeho
potřebám. Všechny strategie musí souhlasit
s vaším rozpočtem a časovým plánem
a vzájemně si neodporovat. Jakkoli banálně to
může znít, v řadě případů to nebývá pravidlem.
Strategie vývoje by mimo jiné měla zahrnovat
dostatek času a financí na vývoj scénáře,
představit tvůrčí tým odpovídající svými
zkušenostmi náročnosti realizace projektu
včetně dramaturga nebo odborných poradců.
Finanční strategie by měla představit
realistický plán financování, zahrnující i lokální
nebo mezinárodní partnery. Rozpočet musí
odpovídat charakteru projektu – ani příliš nízký
ani přehnaný, musí obsahovat přesné částky,
jejich zdroje a způsob vynaložení. Nesmí
obsahovat náklady, které nejsou potřebné
k vývoji, a příjmy i výdaje musí být vyrovnané.
Vaši žádost budou číst aktivní profesionálové
včetně domácích, kteří znají náš i evropský trh.
V marketingové a distribuční strategii je
důležité především definovat konkrétní cílovou
skupinu a místo filmu na trhu – neexistuje film
>Alois Nebel (Česká republika, Německo, Slovensko, 2011)
6
MEDIA Desk, Národní 28, 110 00 Praha 1, tel.: 221 105 209–210, fax: 221 105 303, e-mail: [email protected], www.mediadeskcz.eu
vhodný pro všechny diváky. Měli byste uvést
trhy, které navštívíte za účelem pre-sales
a propagace filmu, a identifikovat teritoria,
distributory a obchodní agenty vhodné pro
daný typ projektu. Plány by měly zahrnovat
celý životní cyklus filmu jak na národní, tak
mezinárodní úrovni. Nezapomeňte na festivaly,
burzy námětů, koprodukční fóra, televizní
vysílání, DVD a online distribuci.
V průběhu psaní žádosti vždy myslete na to,
že experti, kteří ji posuzují, neznají váš film
a slyší o vás poprvé. Co si nepřečtou
v žádosti, to nebudou vědět a dodatečné
informace jim nelze dodat.
Další užitečné informace – komunikace
s programem MEDIA, návod na psaní
synopse, nejčastější dotazy, další
možnosti podpory producentů
(TV Broadcasting, i2i nebo seznamy
podpořených projektů) najdete
v publikaci MEDIA – Podpora producentů.
MEDIA / Evropský film
Evropská komise
navrhla pro kulturu
a audiovizuální průmysl
rozpočet 1,6 mld. EUR
Veřejná konzultace Evropské komise
o online distribuci audiovizuálních děl
Částka je určena na nový program Creative
Europe, jenž v letech 2014–2020 zastřeší
dosavadní samostatné programy Culture,
MEDIA a MEDIA Mundus.
Odpovědi pomohou EK posoudit potřebu
případných opatření, jež umožní plně využít
možností jednotného digitálního trhu, a přispějí
k budoucímu návrhu Komise na zefektivnění
kolektivní správy autorských práv. Odpovědi je
možno zasílat až do 18. 11. 2011.
Zároveň se zahájením konzultace byla
zveřejněna tzv. Zelená kniha s názvem Green
paper on the online distribution of audiovisual
works in the European Union: opportunities and
challenges towards a digital single market.
Zelená kniha by se měla stát základem diskuse
o tom, zda a jak je nutné přizpůsobit regulační
rámec, aby evropský audiovizuální průmysl
Roční rozpočet programu Creative Europe by
v roce 2014 měl být 182 mil. EUR a postupně
by se každoročně zvyšoval až na 273 mil. EUR
v roce 2020. Program se zaměří na potřeby
kulturního sektoru přesahující národní hranice,
se silným důrazem na prosazování kulturní
a jazykové rozmanitosti. V jeho rámci však
bude mít každý sektor svůj zvláštní rozpočet.
Část financí v tomto programu bude věnována
také na podporu nového finančního nástroje,
jenž by měl být provozován Evropskou
investiční bankou a měl by kulturnímu
průmyslu poskytovat přístup k financování.
Komise prozatím neposkytla bližší informace
o tom, jak bude rozpočet rozdělen mezi
jednotlivé sektory. Nový program bude
centrálně spravován agenturou EACEA
(Education Audiovisual and Communication
Executive Agency), která již nyní administruje
programy Culture a MEDIA. Pouze malé
množství aktivit bude spravovat přímo
Evropská komise.
Následujících 12 měsíců budou o rozpočtovém
návrhu Komise diskutovat a upravovat jej
členské státy a Evropský parlament. Finální
verze rozpočtu má být schválena na konci
roku 2012.
Evropská komise (EK) vyhlásila konzultaci o online distribuci audiovizuálních děl v EU, jejímž
záměrem je shromáždit názory jednotlivců, organizací i veřejných představitelů na nové
možnosti, které nabízí pro tento typ distribuce jednotný digitální trh.
mohl rozvíjet nové obchodní modely, tvůrci
mohli nalézt nové distribuční platformy
a evropští spotřebitelé měli lepší přístup
k obsahu v celé Evropě. Zabývá se tedy
otázkami autorských práv, odměňování autorů
a umělců i některými zvláštními druhy užívání
audiovizuálních děl (instituce filmového
dědictví, přístup zdravotně postižených osob).
Více informací o konzultaci a text Zelené
knihy (včetně jejího českého překladu)
najdete na stránkách http://ec.europa.eu/
internal_market/consultations/2011/
audiovisual_en.htm.
>Perfect Days (Česká republika, 2011)
7
MEDIA / Evropský film
MEDIA na MIPCOM 2011
Výsledky konzultace
o budoucnosti MEDIA Mundus
Tradiční společný stánek MEDIA na mezinárodním televizním trhu
MIPCOM, který se konal 3.–6. 10. 2011 v Cannes, přivítal
na 250 registrovaných účastníků.
Veřejné konzultace EK o budoucnosti programu MEDIA Mundus
po roce 2013 se zúčastnilo více než 350 respondentů.
MEDIA Mundus je nový program s rozpočtem 15 milionů EUR na léta
2011–2013, který má posílit spolupráci mezi profesionály z evropských
a třetích zemí v audiovizuální oblasti. Zaměřuje se především na podporu
vzdělávání a usnadnění přístupu na trh a distribuce audiovizuálních děl.
Do konzultace o budoucí podobě tohoto programu po roce 2013, jež
probíhala 7. 3. – 29. 5. 2011, se zapojilo celkem 367 respondentů. 86 %
z nich pocházelo z evropských zemí, zbývajících 14 % ze třetích zemí;
zeměmi s nejvyššími počty odpovědí byly Německo (46), Španělsko (45),
Belgie (39) a Francie (37). Nejvíce zastoupenou profesní skupinou byli
producenti, kteří představovali 27 % všech respondentů.
Kromě sníženého akreditačního poplatku a zázemí s internetovým
připojením, promítacími zařízeními či barem stánek účastníkům nabídl
i množství workshopů a tzv. buyers’ briefings – setkání s nákupčími
evropských i světových televizních stanic, při nichž hovořili o svých
akvizičních strategiích. Na letošním ročníku byla část z nich zaměřena
speciálně na témata historie a vědy. Stánek také poprvé spolupracoval
s trhem animovaných filmů MIFA, s jehož pomocí uspořádal workshop
o nejnovějších trendech v oblasti animace.
www.media-stands.eu
Výsledky veřejné konzultace najdete na stránkách http://ec.europa.eu/
culture/media/mundus/public_consultation/index_en.htm.
Pozvánka na mezinárodní seminář
MEDIA Annual Work
Programme 2012
Evropská komise přijala pracovní program pro rok 2012 stanovující
jednotlivé akce, které budou financovány v rámci programu MEDIA
v rozpočtovém roce 2012.
Celkový rozpočet pro tento rok je 115 782 000 EUR a spadají do něj
dotace pro všechny jednotlivé sektory, spolufinancování sítě kanceláří
MEDIA Desk a příspěvek EU pro Evropskou audiovizuální observatoř.
Program MEDIA Development bude mít v roce 2012 rozpočet 7 mil. EUR
pro podporu jednotlivých projektů, 10 mil. EUR pro podporu souborného
financování a 2,5 mil. EUR pro interaktivní díla.
Celý pracovní program s rozpisem jednotlivých součástí rozpočtu
pro rok 2012 najdete na stránkách http://ec.europa.eu/culture/media/
programme/overview/index_en.htm.
Julian Friedmann:
Jak prodat svůj
scénář
4. 11. 2011, Filmová a televizní fakulta
VŠMU, Bratislava
První část semináře se bude věnovat kontextu, ve kterém scenáristé,
režiséři a producenti vyvíjejí nápady, další části pak psaní treatmentu,
prezentování nápadů a scénářů a jejich prodeji.
Registrační poplatek: 10 EUR (profesionálové) / 5 EUR (studenti)
Přihlášky přijímá MEDIA Desk Slovensko na adrese
[email protected]
Uzávěrka přihlášek: 28. 10. 2011
8
MEDIA Desk, Národní 28, 110 00 Praha 1, tel.: 221 105 209–210, fax: 221 105 303, e-mail: [email protected], www.mediadeskcz.eu
MEDIA / Evropský film
Transmédia v Londýně
Pátý ročník konference Cross-Media Forum, věnované transmediální tvorbě, proběhl 11.–14. 10. v Londýně. Součástí konference byla
i veřejná prezentace nejzajímavějších projektů The Pixel Pitch podpořená programem MEDIA.
Konferenci uspořádala společnost Power to the Pixel, která se dlouhodobě
věnuje sledování trendů, konzultační činnosti a vzdělávání v oblasti
transmédií. Transmediální tvorba – vyprávění příběhu na více různých
platformách s různou mírou interakce a participace diváků – donedávna
patřila spíše do experimentální oblasti nových médií. Vývoj digitálních
technologií, rozvoj internetu a sociálních sítí v posledních několika letech
však rozšířil možnosti, které transmédia nabízí. Zároveň přicházejí nové
generace diváků, kteří vyrostli na počítačových hrách, jsou zvyklí se
pohybovat na sociálních sítích a snadno přesouvají pozornost z jednoho
média na druhé. Od příběhu vyžadují možnost vstupovat do děje, aktivně
ho ovlivňovat či přímo být jeho součástí.
Umístění příběhu na více různých platforem poskytuje možnosti pro
rozšíření a prohloubení jeho obsahu. Zatímco dříve byl na několika
kanálech vyprávěn stále jeden a tentýž příběh, nyní se různé platformy
vzájemně doplňují – každá přidává příběhu svoji kvalitu a rozšiřuje jej,
zároveň může stát sama o sobě. Dosud bylo vyprávění lineární a divák jej
musel sledovat od začátku do konce. Nyní je možné vyprávět nelineárně,
na přeskáčku, příběh má více vstupů než jen začátek.
Příběh získává více dimenzí, některé se mohou odehrávat současně.
Vzniká skládačka – „svět příběhu“ složený např. z filmu, knížky, komiksu,
internetového projektu, obsahu na sociálních sítích, počítačové hry nebo
i živých událostí. Film se propojuje s dalšími oblastmi audiovizuálního
obsahu, hranice mezi žánry i formáty se stírají. Divák může konzumovat
pouze určitou vrstvu příběhu podle svého zaměření nebo nahlížet do
„zákulisí příběhu“, může zvolit i míru své participace na příběhu – od
pouhého sledování děje po jeho spoluvytváření.
Výhodou transmédií je, že mohou oslovit i divácké skupiny, které by
se jinak na film v televizi nebo v kině nedívaly, a dělají to způsobem jim
vlastním. Interaktivita umožňuje větší angažovanost diváka v příběhu
a lepší vstřebávání informací. Příběh má delší životnost, je možné
se k němu vrátit kdykoli a kdekoli – záleží jen na tom, jak dlouho to
diváky bude bavit.
Obchodní modely na financování i komerční využívání transmédií se teprve
tvoří. Neexistují zatím ani relevantní měření sledovanosti či návštěvnosti
projektu. Jisté je, že měření sledovanosti nemá dostatečnou výpovědní
hodnotu, daleko důležitější je měřit angažovanost diváka v projektu,
oblibu, interakci.
Transmédia již využívají některé evropské televize jako Arte, France
Television, VPRO nebo YLE pro doplnění svých projektů tak, aby zasáhly
i cílové skupiny, které nepatří k tradičním televizním divákům. Široké využití
mají v dokumentárních a vzdělávacích pořadech nebo v tvorbě pro děti.
Transmediální tvorbu podporuje například National Film Board of Canada
nebo francouzský fond CNC. Řadu projektů financuje i program MEDIA
Development – Interactive Works.
Na trh transmediálních projektů The Pixel Market 2011 bylo ze 100
přihlášených projektů z 26 zemí vybráno 25 projektů. K nejzajímavějším
veřejně prezentovaným projektům patřil dokument We R Democracy o síti
lobbistů v Evropském parlamentu, kteří nenápadně ovlivňují naše
každodenní životy. K dokumentu patří online aplikace, kde se mohou
porovnávat výsledky skutečných hlasování s hlasováním uživatelů.
Uživatelé si jejím prostřednictvím zároveň mohou doplňovat informace
k tématu. Další aplikace budou k dispozici pro mobilní telefony.
Vzdělávací projekt My Little Songs zaměřený na interaktivní výuku cizích
jazyků kombinuje TV vysílání s hrou, mobilními a tabletovými aplikacemi
a internetovými stránkami. Slovní zásoba se procvičuje na animovaných
ukolébavkách a říkadlech charakteristických pro jednotlivé země a jazyky.
Dokumentární film Lost and Sound se na příkladu neslyšící pianistky,
hudebního kritika a budoucí tanečnice snaží přiblížit způsob, jak mohou
neslyšící lidé vnímat hudbu. Vedle klasického dokumentu určeného pro
kina i televizi je ve vývoji aplikace pro mobilní telefon, která umožňuje
uživatelům slyšet hudbu jako přes kochleární implantát nebo přiřazovat
zvukům grafickou podobu a komponovat si vlastní „sluch“. Řadu dalších
vzdělávacích prvků budou obsahovat i internetové stránky projektu, na
kterém spolupracují i vědci a hudební skladatelé.
www.powertothepixel.com
http://thepixelreport.org/
The Producer’s Guide
to Transmedia
V dubnu letošního roku
byla vydána kniha Nuna
Bernarda The Producer’s
Guide to Transmedia
zabývající se tím, jak
vyvíjet, financovat,
produkovat a distribuovat
příběhy pro transmédia.
Kniha je nyní k dispozici
v knihovně MEDIA Desk.
9
Český film
Inspirace z Jihlavy
15. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava 2011
Největší festival dokumentárních filmů ve
střední a východní Evropě v letošním ročníku
kromě tradičních soutěžních sekcí uvede
profilovou sekci Zoon Politikon, jež se zaměří
na soudobé české dokumenty mapující
tuzemskou politickou scénu, či minisekci Izrael
a Palestina věnující se aktuální situaci v Izraeli
a Palestině a vztahu Židů a Arabů v Izraeli.
Průhlednými bytostmi budou letos italský
režisér Vittorio De Seta, španělští režiséři
Basilio Martín Patino a José Val del Omar,
rakouský režisér s českými kořeny Albrecht
Viktor Blum, americký videoartista Bill Viola
a americká průkopnice počítačově vytvářených
experimentálních filmů Lillian F. Schwartz.
Novinkou letošního festivalu je první ročník
Inspiračního fóra, jež má být platformou
pro otevřenou diskusi o nových tématech
a perspektivách pro dokumentární filmy,
které propojí filmaře a festivalové publikum
s inspirativními osobnostmi ze světa
výtvarného umění, vědy, literatury či filosofie.
Bude rozděleno do tří částí, z nichž první
bude veřejná, následné dvě uzavřené pro
účastníky fóra vybrané z přihlášených
evropských filmových režisérů. V letošním
prvním ročníku budou hosty kubánský
básník a spisovatel Carlos A. Aguilera,
indický expert na rozvoj vzdělávání
Y. A. Padmanabha Rao a členové
provokativní ruské umělecké skupiny Voina
Alexej Pluser-Sarno a Jana Sarna.
Dne 26. října proběhne i druhý ročník workshopu
Festival Identity, pracovní setkání pořadatelů
filmových festivalů, jehož cílem je sdílení
informací a zkušeností i diskuse nad tématy,
která festivaly spojují i rozdělují. Na programu je
například strategie premiér a soutěžních sekcí,
PR strategie a komunikační možnosti či
získávání sponzorů a partnerů festivalu.
www.dokument-festival.cz
Industry program IDF
Institut dokumentárního filmu v Jihlavě 24.–30. 10. 2011
IDF letos v Jihlavě otevře již 11. ročník svého
Industry programu určeného filmovým
profesionálům. Kromě představení vznikajících
dokumentů 11. East European Fora,
prezentace dokončovaných filmů Doc Launch,
více než 250 východoevropských filmů na
8. trhu East Silver nabízí řadu master classes,
případových studií, přednášek, projekcí
a individuálních schůzek se zahraničními
profesionály. V rámci Industry programu budou
uděleny tři ceny Silver Eye ve třech kategoriích
(krátký, středometrážní a celovečerní film)
a dvě ceny vznikajícím dokumentárním filmům.
Letošní Industry program se nicméně otevře
i všem divákům festivalu, kterým umožní
setkání s významnými světovými režiséry. Do
své tvorby nechá široké publikum nahlédnout
Erik Gandini, Marcin Koszałka, Audrius Stonys
nebo Vitaly Manskiy (26., 28. a 29. 10.).
jako je MFF Cannes, MFF Locarno, Hot Docs,
IDFA, Visions du réel či Berlinale.
Filmy do svého programu nebo portfolia si
na Industry program přijede vybírat přes
70 světových televizních producentů
a nákupčích z klíčových evropských
i amerických televizních stanic, přes 20 sales
agentů, desítky distributorů, zástupců
filmových fondů a mezinárodních festivalů.
Více než 100 režisérů a producentů z východní
Evropy naopak přijede získat podporu pro své
připravované nebo dokončované filmy.
Hana Rezková, IDF
>Under the construction (ČR, 2011)
10
100 filmů dokončených
s přímou podporou IDF
Během jedenácti let existence IDF bylo
s podporou East European Fora, workshopu
Ex Oriente Film a projektu Doc Launch
dokončeno přes 100 dokumentárních filmů,
z nichž řada zvítězila na klíčových festivalech,
MEDIA Desk, Národní 28, 110 00 Praha 1, tel.: 221 105 209–210, fax: 221 105 303, e-mail: [email protected], www.mediadeskcz.eu
www.DOKweb.net
Český film
Úspěšně proběhl druhý ročník
dramaturgického programu MIDPOINT
Po úspěchu loňského prvního ročníku mezinárodního dramaturgického programu MIDPOINT také letos pokračovaly aktivity, jejichž cílem
bylo nabídnout studentům i čerstvým absolventům dramaturgii filmových projektů.
Vznik MIDPOINTu iniciovala pražská FAMU ve
spolupráci s bratislavskou VŠMU a filmovými
školami v Lodži, Bukurešti a Budapešti.
Program nabízí studentům a čerstvým
absolventům dramaturgii projektů
a podporuje spolupráci scenáristy, režiséra
a producenta. Účast producenta se seriózním
zájmem o projekt je jednou z podmínek
programu. MIDPOINT spolupracuje
s renomovanými dramaturgy s rozsáhlými
mezinárodními zkušenostmi. Projekt byl pro
tento rok podpořen programem MEDIA,
Ministerstvem kultury ČR a Slovenským
audiovizuálním fondem.
Do druhého ročníku bylo vybráno 16 projektů
ze 42 přihlášených. Programu se účastnilo
35 studentů z 5 partnerských škol a nově také
z berlínské filmové školy dffb. Jeden projekt
byl vybrán z Barmy. Tříměsíční vzdělávací
program pro studenty a čerstvé absolventy
filmových škol obsahoval dva mezinárodní
workshopy a online konzultace s lektory. První
workshop proběhl na jaře v rámci festivalu Art
Film Fest Trenčianske Teplice, druhý workshop
se konal v srpnu v Poněšicích a na FAMU
v Praze. Kromě dílen zaměřených na vývoj
scénářů byly součástí programu i veřejné
přednášky a master classes. Exkluzivním
hostem letošního MIDPOINTu byl světoznámý
scenárista Jean-Claude Carrière, dvorní
spoluautor filmů Luise Buñuela a dlouholetý
spolupracovník Miloše Formana.
Na závěrečném pitching foru v rámci druhého
workshopu udělil MIDPOINT ceny určené na
další vyvíjení projektů. Cenu za nejlepší
celovečerní projekt získali scenáristka Magda
Bittnerová a producent Lubomír Konečný za
projekt Krvavá pomlázka. Krvavá pomlázka
vypráví – slovy tvůrců – příběh o třináctiletém
chlapci, který v poválečných Sudetech prožije
první lásku a spáchá první vraždu. Tento
projekt vznikl na pražské FAMU. Výherci
obdrželi částku 1 500 EUR určenou na další
vývoj projektu. Cena za nejlepší krátkometrážní
projekt putovala na Slovensko, konkrétně na
VŠMU. Získali ji scenárista a režisér Teodor
Kuhn a producent Jakub Viktorín za projekt
Momo. Cena byla podpořena částkou
1 000 EUR. Partner MIDPOINTu, mezinárodní
scenáristický program pro profesionály
Mediterranean Film Institute (MFI) poskytl
stipendium polskému týmu z filmové školy
v Lodži s projektem The Girl Who Didn’t Die.
Zvláštní uznání MFI získali studenti FAMU
Tomasz Mielnik a Mikuláš Novotný za projekt
Cesta do Říma.
Novinkou v rámci programu MIDPOINT byl
letos workshop Training the Trainers určený
pro mladé pedagogy scenáristiky
a dramaturgie, kteří si chtěli rozšířit své
dovednosti při výuce a dramaturgii hraných
projektů. V tomto roce proběhl pilotní
workshop, v příštím roce se již počítá se
standardním formátem workshopu, který
obohatí každoroční nabídku modulů v rámci
programu MIDPOINT.
Helena Zajícová, MIDPOINT
Uzávěrka přihlášek na další ročník
je 18. 3. 2012.
www.midpointcenter.eu
>Předání ceny
za nejlepší
celovečerní
projekt
11
Český film
MiniMIDPOINT – Jak poznat potenciál filmového projektu...
a dát mu správný směr
Již podruhé se konal v rámci mezinárodního dramaturgického workshopu MIDPOINT program, který byl určen pouze českým filmovým
profesionálům. Ve spolupráci s programem MIDPOINT a podporou MEDIA Desk Česká republika jej organizovalo České filmové centrum.
Workshop s názvem „Jak poznat potenciál filmového projektu...
a dát mu správný směr“ se uskutečnil 7.–8. 9. 2011 a byl určen pro
profesionály z různých oblastí filmového průmyslu, kteří aktivně pracují
s posuzováním a vývojem scénářů. Během práce s hotovým scénářem
lektoři provedli producenty, distributory, dramaturgy a nákupčí TV stanic
procesem přípravy a vývoje projektu celovečerního hraného filmu za
využití různých dramaturgických přístupů.
Workshop, který probíhal v češtině, vedli zkušení dramaturgové a lektoři
Martin Daniel (USA/ČR) a Jan Fleischer (ČR).
Součástí programu pro české filmové profesionály byl i diskuzní panel na
téma rozpoznání potenciálu projektu a jeho další vývoj. Panelu se
zúčastnili: Martin Daniel (scenárista, dramaturg), Jan Fleischer (scenárista,
dramaturg), Pavel Berčík (producent, Evolution Films), Přemysl Martinek
(distributor, Artcam), Martina Šantavá (výkonná producentka, HBO).
Cílem panelu moderovaného Alenou Müllerovou (šéfdramaturgyně
vývoje programu, ČT) bylo představit, jak scenárista, dramaturg,
producent nebo distributor pracují při vývoji filmového projektu se
scénářem, aby vznikl divácky zajímavý film. Účastníci panelu
vysvětlovali, podle jakých kritérií vybírají z nabízených projektů
a v jakém stádiu nabízí např. producent látku distributorovi nebo televizi.
Diskutovalo se o způsobech a možnostech vzájemné spolupráce mezi
filmovými profesionály, kteří mají stejný cíl: kvalitní dílo.
>Jan Fleischer, Martin Daniel, Pavel Berčík, Alena Müllerová
12
MEDIA Desk, Národní 28, 110 00 Praha 1, tel.: 221 105 209–210, fax: 221 105 303, e-mail: [email protected], www.mediadeskcz.eu
MEDIA Training
DOK.Incubator – nový workshop
pro uvedení a distribuci filmů
Dokumentární trh v Evropě se výrazně mění a situace pro malé
producenty se stává složitou. Veřejnoprávní televize, které dosud
byly hlavním zdrojem financování dokumentů, upouštějí od
náročných koprodukcí, zaměřují se na jistou domácí tvorbu či
pozdější pre-sale. Rozpočty na filmy jsou nižší a mnohdy za stejné
peníze už nestačí dodat jen film, protože televize se přesouvají na
internet. Digitální média vytvořila extrémně soutěživý trh, kde spolu
soupeří nepřeberné množství levného a snadno dostupného
audiovizuálního obsahu. Pokud mají malé produkce v této soutěži
přežít, musí přehodnotit svůj způsob myšlení. Nový workshop
DOK.Incubator chce být jedním z katalyzátorů.
Workshop jde jinou cestou než většina vzdělávacích programů, které
pomáhají filmařům hlavně na počátku – s vývojem projektu
a financováním cestou koprodukce. DOK.Incubator chce naopak
režiséry, producenty a střihače filmů podpořit v momentu klíčovém pro
další úspěch filmu – ve stádiu postprodukce, kdy je film ve střižně
a rozhoduje se o jeho potenciálu, festivalovém nasazení, marketingu
a distribuci. Jeho cílem je nejen pomoci producentům vytvořit „na míru“
plán uvedení a distribuce filmu včetně dofinancování projektu, ale tam,
kde to povaha filmu umožní, chce účastníky inspirovat i ke kreativnímu
myšlení o distribuci filmu, využívání nových médií, sociálních sítí
a případně crowdfundingu a přinést jim know-how z jiných oborů.
Lektory workshopu jsou nejen přední evropští střihači, sales agenti
a distributoři, kteří se věnují filmu, ale i lidé z oblasti nových médií,
komunikačních a reklamních agentur, marketingu.
DOK.Incubator se skládá ze dvou workshopů, z nichž první se zaměřuje
na střih a potenciál uvedení filmu a druhý je orientován na marketing
a distribuci filmů. Program je završen představením projektů na festivalu
v Lipsku, které má pomoci dobrému mezinárodnímu startu projektů.
Prezentace na jednom z nejdůležitějších evropských festivalů bude
následovaná individuálními schůzkami a konzultacemi s předními
evropskými distributory, sales agenty, festivalovými dramaturgy
a televizními nákupčími, které by měly vést k dobrému odhadu
potenciálu projektů i ke konkrétním nabídkám.
Organizátorem workshopu je pražský CIANT ve spolupráci
s DOK.Incubator, DokLeipzig a Andrzej Wajda Masterschool
of Directing.
Andrea Prenghyová, DOK.Incubator
Uzávěrka pro přijímání projektů: duben 2012.
>Turínský kůň (Maďarsko, 2011)
13
MEDIA Networking
Aktuální nabídka trhů a festivalů
FESTIVALY, NETWORKING
Berlinale Co-Production Market
Berlín (Německo) – 12.–14. 2. 2012
9. ročník koprodukčního trhu konajícího se během MFF v Berlíně je určen
producentům s projektem celovečerního hraného filmu s rozpočtem
2–10 milionů EUR, kteří již mají zajištěno alespoň 30 % financování.
V roce 2011 na něm bylo představeno 38 projektů z 25 zemí a zúčastnilo
se ho 500 profesionálů z celého světa.
Uzávěrka: 27. 10. 2011
www.efm-berlinale.de
DocsBarcelona – Pitching Forum
Barcelona (Španělsko) – 2.–3. 2. 2012
Pitching fórum v rámci mezinárodního festivalu dokumentárních filmů
DocsBarcelona. 24 vybraných dokumentárních projektů je veřejně
prezentováno před panelem koproducentů, distributorů a zástupců
televizních stanic, poté následují individuální schůzky. Producenti se
mohou zúčastnit také dvoudenního workshopu, kde se pod dohledem
mezinárodních expertů připraví na následné pitching fórum.
Uzávěrka: 1. 12. 2011
www.docsbarcelona.com
Cartoon Movie
Lyon (Francie) – 7.–9. 3. 2012
Koprodukční fórum celovečerních animovaných filmů, které je určeno
producentům s projekty v různých fázích vývoje či výroby: projekty ve
stádiu námětu, projekty ve vývoji, projekty ve výrobě a dokončené filmy.
Své projekty či filmy zde mohou prezentovat 700 filmovým
profesionálům.
Uzávěrka: 23. 11. 2011
www.cartoon-media.be
European Film Market 2012
Berlín (Německo) – 9.–17. 2. 2012
Mezinárodní filmový trh pořádaný v rámci Berlinale je jedním z největších
setkání producentů, distributorů, nákupčích a obchodních agentů.
V roce 2011 zde bylo promítnuto 741 filmů a navštívilo jej více než 6 900
filmových profesionálů z 90 zemí.
Uzávěrka: 15. 12. 2011
www.efm-berlinale.de
Clermont-Ferrand Short Film Market
Clermont-Ferrand (Francie) – 28. 1. – 13. 2. 2012
27. ročník mezinárodního trhu krátkých filmů probíhající paralelně
s Mezinárodním festivalem krátkých filmů v Clermont-Ferrand
(27. 1. – 4. 2. 2012). Filmy zaregistrované na trh budou zároveň
dostupné i v digitální videotéce.
Uzávěrka: 15. 11. 2011
www.clermont-filmfest.com
AniFest 2012
Teplice – 26. 4.–1. 5. 2012
11. ročník Mezinárodního festivalu animovaných filmů. Do mezinárodní
soutěže je možné přihlásit krátké, celovečerní, studentské, televizní či
experimentální filmy vyrobené po 1. 1. 2010. Zvláštní kategorie jsou
vyhrazené animované reklamě, znělce či videoklipu, ale i filmům
vytvořeným dětmi.
Uzávěrka: 20. 12. 2011
www.anifest.cz
Jeden svět 2012
Praha – 6.–15. 3. 2012
14. ročník Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských
právech. Program festivalu představuje jak kvalitní dokumenty, které byly
v uplynulém roce natočeny a získaly ceny na světových festivalech, tak
investigativní a aktivistické filmy, které upozorňují na závažné problémy
a porušování lidských práv. Filmy je možné přihlásit pomocí online
formuláře a zasláním DVD.
Uzávěrka: 30. 11. 2011
www.jedensvet.cz
>Perfect Days
(Česká republika, 2011)
14
MEDIA Desk, Národní 28, 110 00 Praha 1, tel.: 221 105 209–210, fax: 221 105 303, e-mail: [email protected], www.mediadeskcz.eu
MEDIA Training
Aktuální nabídka kurzů
KURZY, WORKSHOPY
Erich Pommer Institut: The Art of Negotiating Agreements for Film
and Television
Baden (Rakousko) – 30. 11. – 4. 12. 2011
Workshop pro filmové a televizní producenty zaměřený na vyjednávání
smluv (základní prvky smluv pro produkci a distribuci, psychologie
vyjednávání, vyjednávací techniky, řešení konfliktů). Kurz probíhá formou
přednášek a praktických cvičení.
Uzávěrka: do naplnění kapacity
www.epi-media.eu
EURODOC 2012
Belgie, Německo, Francie – březen, červen, září 2012
Vzdělávací program pro nezávislé producenty dokumentárních filmů se
skládá ze tří týdenních workshopů zaměřených na vývoj projektu,
plánování rozpočtu a financování a setkání s televizními producenty,
nákupčími a zástupci filmových fondů.
Uzávěrka: 7. 11. 2011
www.eurodoc-net.com
FOCAL: Production Value 2012
Malta – 6.–14. 1. 2012
Sedmidenní workshop určený pro asistenty režie a vedoucí výroby
simuluje přípravu rozpočtu a natáčecího plánu pro 6 reálných filmových
projektů ve vývoji. Přihlásit se mohou také producenti a režiséři
s projekty celovečerních hraných filmů, jimž bude v rámci workshopu
zdarma sestaven rozpočet a natáčecí plán pro jejich projekt.
Uzávěrka: 10. 11. 2011
www.productionvalue.net
EKRAN 2012
Varšava (Polsko) – únor – červen 2012
Mezinárodní vzdělávací program zaměřený na kreativní proces přípravy
filmového projektu (práce na scénáři, vizuálním stylu, natočení dvou
ukázkových scén, pitching) je určen pro týmy s projektem hraného filmu
(režisér, scenárista, producent, příp. kameraman). Účast je ZDARMA.
Uzávěrka: 15. 11. 2011
www.ekran.info.pl
SOURCES 2 Script Development Workshop
Tübingen (Německo) – duben 2012
Workshop pro scenáristy a skupiny scenáristů, producentů nebo
režisérů s projektem hraného nebo dokumentárního filmu. Probíhá
formou osobních i týmových konzultací i následné spolupráce
s lektorem.
Uzávěrka: 1. 12. 2011
www.sources2.de
>Pina (Německo, 2011)
15
České filmové centrum
České filmy a tvůrci na významných mezinárodních festivalech
Po hojné účasti českých filmů na významných mezinárodních festivalech jako MFF Berlín,
MFF Cannes a MFF Karlovy Vary putovala česká kinematografie na své festivalové cestě dál.
Do oficiálního programu MFF Benátky
(31. 8. – 10. 9.) byl vybrán dlouho očekávaný
animovaný film Tomáše Luňáka Alois Nebel,
který dále pokračoval na MFF Toronto. Tam se
v oficiálním programu objevil i film Cigán
Martina Šulíka a svoji další zastávku měl v sekci
World Cinema na MFF v Pusanu (6.–14. 10.).
V listopadu bude soutěžit debut Václava
Kadrnky Osmdesát dopisů na MFF v Soluni
(4.–13. 11.).
Alois Nebel, první český animovaný film, ve
kterém je použita rotoskopická technologie, byl
nedlouho po své světové premiéře v Benátkách
za Českou republiku navržen na nominaci na
Oscara v kategorii Nejlepší cizojazyčný film.
>Osmdesát dopisů (Česká republika, 2011)
Location Tour Ostravsko
Czech Film Commission připravuje
na dny 3.–4. 11. další prohlídku
potenciálních filmových lokací, tentokrát
za podpory Magistrátu města Ostravy.
Mezi hlavní body programu zaměřeného na
průmyslové Ostravsko bude patřit samotná
Ostrava (Vítkovice, Poruba, Důl Hlubina),
„měsíční krajina“ na Karvinsku nebo areál
československého opevnění Hlučín-Darkovičky.
Location Tour je určena pro producenty,
režiséry, scenáristy, výtvarníky, architekty,
lokační manažery a další filmové profesionály,
kteří chtějí blíže poznat zajímavé lokace, jejich
atmosféru a příběhy.
www.filmcommission.cz
>Dolní Vítkovice
MEDIA Desk provozuje Česká filmová komora, o.p.s., ČFK tvoří Asociace producentů v audiovizi, Unie filmových distributorů a Asociace provozovatelů kin.
Provoz kanceláře MEDIA Desk Česká republika financuje Ministerstvo kultury ČR a Evropská komise.
MEDIA info, periodicita: čtvrtletník, místo vydání: Praha, vydavatel: Česká filmová komora, o.p.s., Národní 28,110 00 Praha 1, IČ: 26763290, evidenční č. MK ČR E 14442, vydáno: říjen 2011.
16
MEDIA Desk, Národní 28, 110 00 Praha 1, tel.: 221 105 209–210, fax: 221 105 303, e-mail: [email protected], www.mediadeskcz.eu
Weby Grafický design a webdesign
Internetové aplikace Mobilní aplikace Kreativa
6HRDPDUNHWLQJ6RFLtOQvVvW
-VPH S„HGQv {HVNt LQWHUQHWRYt DJHQWXUD 5R]XPvPH VNXWH{QyP
SRW„HEtPQD†LFKNOLHQWŠ1DVORXFKtPH6SROXSUDFXMHPH1D†vPFvOHPMH
S„LFKt]HW V NUHDWLYQvPL „H†HQvPL QD Y\VRNu WHFKQLFNu xURYQL NWHUu
SRVXQRXQD†HNOLHQW\YS„HG.RQWDNWXMWHQtV
Vybrané reference:
GoodShape.cz | +420 602 751 231 | +420 591 995 | [email protected]
Navštivte náš nový web!
www.dokument-festival.cz

Podobné dokumenty