Studijní opora za celou 18. lekci (ke stažení)

Transkript

Studijní opora za celou 18. lekci (ke stažení)
Němčina pro knihovníky
a galerijní pracovníky
Lekce 18
Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu
„Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura“
Tento materiál je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím
Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů
LEKCE 18
V osmnácté lekci se podíváme na tvoření perfekta u nepravidelných sloves. Zaměříme se rovněž na
slovesa tzv. smíšeného časování. Podíváme se na to, kdy se v perfektu používá pomocné sloveso
haben a kdy sein. Naučíme se i dva výrazy, které odpovídají českému sám, a vysvětlíme si, v jakých
případech se používají. Na závěr připojíme několik moudrých německých řádků. Odborná část se
věnuje učení.
perfektum, časování, sám
Perfekt, Konjugation, selbst, allein
Po úspěšném a aktivním absolvování této lekce:
 Budete umět perfektum nepravidelných sloves
 Budete vědět, kdy použít v perfektu pomocné sloveso sein a kdy haben
 Osvojíte si i perfektum smíšených sloves
 Budete umět odpovídajícím způsobem vyjádřit zájmeno sám v němčině
 Seznámíme se s frázemi týkajícími se učení
Obsah:
LEKCE 18 .................................................................................................................................................... 2
1 Gramatická část ...................................................................................................................................... 3
1.1 Perfektum nepravidelných sloves .................................................................................................. 3
1.1.2 Perfektum sloves smíšeného časování..................................................................................... 4
1.2 Sám................................................................................................................................................. 6
2 Lexikální část .......................................................................................................................................... 6
2.1 Moudrá slova ................................................................................................................................. 6
3 Odborná část .......................................................................................................................................... 6
3.1 Tipy k učení .................................................................................................................................... 6
1 Gramatická část
1.1 Perfektum nepravidelných sloves
Perfektum silných sloves je tvořeno pomocným slovesem haben či sein a příčestím minulým, jehož
tvar vypadá takto:
ge + slovesný kmen + en
bleiben – ge + blieb + en
gehen – ge + gang + en
U silných sloves velmi často dochází ke změně kmenové samohlásky, mnohdy i ke změně celého
kmene. Tyto změny nelze nijak systematizovat, musíte se je naučit jednotlivě s každým slovesem.
HEIβEN – jmenovat se
ich habe geheiβen
wir haben geheiβen
du hast geheiβen
ihr habt geheiβen
er hat geheiβen
sie haben geheiβen
FAHREN – jet
ich bin gefahren
wir sind gefahren
du bist gefahren
ihr seid gefahren
er ist gefahren
sie sind gefahren
Wie hat die Biblitohek nur geheiβen?
Jak jen se ta knihovna jmenovala?
Wir sind durch Italien gefahren.
Jeli jsme přes Itálii.
Ich bin um 6 Uhr aufgestanden.
Vstával/ Vstávala jsem v 6 hodin.
V předposledním řádu této tabulky
naleznete tvary perfekta
nejdůležitějších německých sloves.
1.1.2 Perfektum sloves smíšeného časování
Slovesa smíšeného časování tvoří příčestí minulé pomocí stejných přípon jako slovesa pravidelná,
mění se u nich stejně jako u nepravidelných slov kmenová souhláska –e- v –a- nebo i celý kmen.
bringen – ich habe gebracht
nennen – ich habe genannt
denken – ich habe gedacht
kennen – ich habe gekannt
Ich habe das Buch nicht gekannt.
Tu knihu jsem neznal/ neznala.
Použití pomocných sloves haben a sein
HABEN užívají
 všechna slovesa, která mají předmět ve 4. pádě bez předložky
 všechna zvratná slovesa
SEIN užívají
 slovesa vyjadřující pohyb či změnu stavu (nesmí mít ovšem bezpředložkový předmět ve 4.
pádě)
 slovesa bleiben, werden, sein
fotografieren jemanden – fotografovat někoho
Ich habe die Bibliothekarin fotografiert.
Fotografovala jsem knihovnici.
sehen jemanden – vidět někoho
Er hat die Galerie-Angestellte vor dem Haus gesehen.
Viděl pracovnici galerie před domem.
Ich habe mich gefreut.
Těšila jsem se.
Wir sind in die Stadt gegangen.
Šli jsme do města.
Er ist gerade eingeschlafen.
Právě teď usnul.
Er ist in der Bibliothek geblieben.
Zůstal v knihovně.
Pokud obsahuje souvětí dvě slovesa, z nichž každé vyžaduje jiné pomocné sloveso, musíme toto
pravidlo dodržet. Pokud naopak věta obsahuje dvě příčestí, která vyžadují stejné pomocné sloveso,
není potřeba je opakovat.
Ich habe eingekauft und gekocht.
Nakoupila jsem a uvařila.
Ich bin aufgestanden und habe die Zähne geputzt.
Vstala jsem a vyčistila jsem si zuby.
1.2 Sám
Českému zájmenu sám odpovídají v němčině dva výrazy. Allein znamená sám, samotný či
osamocený, zatímco selbst vyjadřuje osobně, bez cizí pomoci.
Er wohnt allein. Bydlí sám.
Er muss selbst die Hausaufgabe schreiben. Musí napsat domácí úkol sám.
Er will nicht allein zu Hause bleiben. Nechce zůstat doma sám.
Er möchte alles selbst aufräumen. Chce uklidit všechno sám.
2 Lexikální část
2.1 Moudrá slova
Die Liebe der Eltern ist hundertmal gröβer als die Liebe der Kinder.
Láska rodičů je stokrát větší než láska dětí.
Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.
Jablko nepadá daleko od stromu (doslova kmene).
Kinder sind wie kleine Genies, groβe Genies sind wie Kinder.
Děti jsou jako malí géniové, velcí géniové jsou jako děti.
3 Odborná část
3.1 Tipy k učení
Lerntipps /tipy k učení/

Vokabeln immer mit dem Artikel /slovíčka vždycky se členem/
Es hilft, schon beim Vokabel lernen immer auch den Artikel mitzulernen.
Pomáhá, když se při učení slovíčka zároveň naučíte jeho člen.
Der Artikel ist ein fixer Bestandteil des Wortes und es ist nötig ihn zu benutzen.
Člen je fixní součástí slovíčka a je nutné ho používat.

praktisch! /prakticky!/
Sie haben wunderbare Möglichkeiten Deutsch zu lernen!
Máte úžasné možnosti se učit německy!
Es ist möglich auf Deutsch Radio oder Fernseher hören.
Je možné poslouchat německé rádio nebo televizi.
Im Internet gibt es so viele deutsche Texte für die Anfänger.
Na Internetu je velké množství textů pro začátečníky.
Versuchen Sie einen deutschen Tandem-Partner zu finden!
Pokuste se najít si nějakého německy mluvícího tandemového partnera!
Verwenden Sie Deutsch aktiv!
Používejte němčinu aktivně!
Vergessen Sie die Angst und sprechen Sie einfach Deutsch!
Zapomeňte na strach a jednodušše mluvte německy!

Lernplan /studijní plán/
Teilen Sie den Lernstoff in Portionen ein!
Rozdělte si učení na části!
Es ist immer besser zu wenig als zu viel einplanen.
Je vždy lepší naplánovat si o něco méně, než o něco více.
Beschäftigen Sie sich nicht den ganzen Tag mit demselben Themengebiet. Die Abwechslung
beim Lernen ist immer wichtig.
Nezabývejte se celý den jenom stejnými tématy. Změna je při učení velmi důležitá.
Niemand kann ohne Unterbrechung konzentriert lernen. Jeder braucht Pausen!
Nikdo se nemůže bez přestávky jen soustředit na učení. Každý potřebuje pauzy!
Es ist nötig in jeder Stunde des Lernens fünf bis zehn Minuten Pause machen und sich
entspannen.
Je důležité si po každé hodině učení udělat pěti- až desetiminutovou pauzu a uvolnit se.

das richtige Umfeld /správné prostředí/
Wer lernt, braucht einen guten Lernplatz.
Kdo se učí, potřebuje dobré místo na učení.
Ruhe, bitte! Es ist immer besser Telefon, Handy und Musik ausschalten.
Klid, prosím! Je vždycky lepší vypnout telefon, mobil i hudbu.
Eine wichtige Rolle beim Lernen spielt Licht. Tageslicht ist sehr angenehm für die Augen.
Důležitou roli při učení hraje světlo. Denní světlo je pro oči velmi příjemné.
Beim Lernen ist wichtig auch ausreichend trinken. Aber keinen Alkohol!
Při učení je důležité dostatečně pít. Ale žádný alkohol!

die richtigen Methoden /správné metody/
Beim Lernen ist gut verschiedene Methoden zu versuchen.
Při učení je dobré zkoušet různé metody.
Für Abwechslung ist nötig nicht nur lesen, nicht nur hören, aber auch etwas anderes
versuchen.
Pro změnu je potřeba se nejen učit a poslouchat, ale zkusit i něco jiného.
Sie können Wichtiges herausschreiben, die wichtigsten Informationen farbig markieren.
Můžete si to důležité vypsat, nejdůležitější informace si označit barevně.
Alles muss man wiederholen.
Všechno se musí opakovat.
Versuchen Sie einen Lernpartner zu finden, mit ihm Probleme diskutieren und Lösungen
finden.
Pokuste se najít si nějakého studijního partnera, diskutovat s ním o problémech a hledat
řešení.
Belohnungen sind wichtig! Wenn Sie regelmäβig lernen, können Sie sich auch belohnen.
Odměna je důležitá! Pokud se pravidelně učíte, můžete se také odměnit.

Podobné dokumenty