LÚCKÝ ZPRAVODAJ

Transkript

LÚCKÝ ZPRAVODAJ
LÚCKÝ ZPRAVODAJ
číslo 1
ročník 2016
 Informace z jednání rady  Slovo starostky
 Dění v obci a okolí  Knižní okénko
 Naše organizace  ZŠ a MŠ Louka
 DŖležitá oznámení  Světový den vody
 PŎipravuje se, pozvánky, fotografie z akcí
Foto: Gajovský
Rada obce schvaluje
 Dodatek s lou













o s ozu ko u ál ího odpadu s f. Ru pold
Nepodpořit S az zdra ot ě posiže ý h o ča ů, Regio ál í ý or Hodo í
)akoupe í ks k ih „Hla u zhůru rodiče“ od p. Mile Mikulko é
Nákup sekačk trá pro potře o e
Fi a č í dar a dá í DVD Mužského s oru Louka
Podpořit či ost spolku zdra ot ě posiže ý h o ča ů Louka ro e
Podpořit přehlídku „Horňá ký zpě áček“
Li e č í s lou u o eřej é pro ozo á í hude í h děl s OSA
Podá í žádosí o dota i a MMR:
- Opra a íst í ko u ika e Chaloupk a Maňáča
- Re italiza e sporto ího areálu
- Re italiza e po íku padlý h
Podá í žádosi o dota i a o o u íst ího rozhlasu čási Maňáča –
ezdráto ý pře os
Připoje í o e k ak i Hodi a ze ě so otu . .
do ě od : do
: hod.
Podpořit či ost Českého s azu čelařů Velká . Vel. ro e
Uspořádat ro e
ples o í Horňá ka
Podá í žádosí o dota i a JMK:
- Vý ě a stup í h ot orů hasičské z roj i e
- Re italiza e o e í k iho
- Opra u klostezk Louka
- Úze í plá Louka
- K iha „Louka e staleí h“
- Re italiza e je iště KD
Lúcký zpravodaj 2016/01
3
Slovo starostky
Váže í spoluo ča é,
rok á k ape ukrajuje ze s ého času,
jaro již klepe ší silou a d eře, příroda se
udí zá rat ou r hlosí, Háji u Louk
odk étají s ěže k , uli e po zi ě á e již
uklize é a Veliko o e před á i.
Přeji še příje é prožií astá ají í h s átků jara, a
k poko há í se z rozk étají í h jar í h k ěi .
V letoš í ro e
RO)POČET PŘÍJMŮ ROKU
Kapitola rozpočtu
Druh příjmu
Daň ze závislé či osi
Daň výděleč á či ost
Daň z kapitálový h vý osů
Daň práv i ké oso y
Daň PO o e
Daň z přida é hod oty
Poplatek z likvida e odpadu
Poplatek ze psů
Poplatek veřej é prostra ství
Poplatek ze vstup ého
Odvod loterie
Správ í poplatky
Daň z e ovitosi
Nei vesič í dota e
Příj y – vývoz žel. odpadu
Pro áje
e ovitosi – voda
Pro áje
e ovitosi
Odvody z PO
Poplatek k ihov a
Pro áje
e ovitosi
Poplatek za hláše í
Poplatek te isový kurt
Pro áje poze ků
Příj y vývoz ko . odpadu
Ost. p. příspěvky tříd. odpadu
Ostat í edaň, příj y
Úroky vlast í
PŘÍJMY CELKEM
4
á
šel pohodo ý čas
á e aplá o á o realizo at
ěkolik i esič í h
Částka
a ei esič í h ak í.
Pokud se podaří získat
i a č í podporu a
reko struk i I. patra
a ku h ě MŠ. Plá uje e
udo á í ístí h ko u ika í lokalitě Chaloupk a Maňáča . V případě, že získá e podporu z MMR,
udou pro ede letos
o ě t to sta , ji ak
sta a Maňáča
ude
pro ede a příší
ro e. Dále ý ě a rat
a hasičské z roj i i,
dro ější úpra
a
kultur í zaříze í, doudo á í e ko ího
o jektu. Tak zeleň
kole hla ího průta3
Lúcký zpravodaj 2016/01
hu o e. Opra u po íku padlý h hrdi ů za druhé s ěto é álk .
Vzhlede k to u, že zastupitelst e o e l s h ále ještě před Vá o i rozpočet a
rok
, lo ož é ez pro lé ů doko čit půd í esta u hasičské z roj i e. N í
pra uje e a zá ěreč é
hod o e í této ak e. V letoš í ro e ude e pra o at
s rozpočte
a stra ě příj ů a a stra ě ýdajů e ýši elke
,- Kč.
A a Vaši o á
Starostka o e
RO)POČET VÝDAJŮ ROKU
Kapitola rozpočtu
Druh výdaje
Les í hospodářství – služ y
Míst í ko u ika e
Doprav í i frastruktura - IDS
Pit á voda
Ka aliza e – úroky, služ y
Příspěvek PO
MŠ oprava, úroky
K ihov a
Kultur í zaříze í
Rozhlas
Ostat í kultura
Sportov í zaříze í v ajetku o e
Veřej é osvětle í
Pohře i tví
Vývoz e ezpeč ého odpadu
Ko u ál í odpad
Třídě ý odpad
Míst í hospodářství
Zeleň
Služ y o yvatelstvu
Rezervy a ji é
SDH- požár í o hra a
Zastupitelstvo
Míst í správa - OU
O e í výdaje
Ostat í i . výdaje
Celke
FINANCOVÁNÍ
Splátka úvěru
Splátka půjčky - i frastruktura
Splátka půjčky- zateple í školy
Fi a ová í elke
VÝDAJE CELKEM
Lúcký zpravodaj 2016/01
Částka
3
5
Ten vánoční čas
S ostalgií se ohléd ě e za prožitk áoč ího času u ás Lou e. Od dá í
posled ího loňského čísla Lu kého zpraodaje h e e poděko al skupi ká
o hot íků, kteří se sešli . prosi e před
kostele Pa
Marie Růže o é, a za
hude ího koledo á í prostřed i t í
íst ího rozhlasu předali do aši h doá osí Betlé ské s ětlo, které do ezl
z Veselí ad Mora ou pa To áš Hr áček
starší.
Tak jako ji é rok
i te tokrát js e ezapo ěli a aše o ča k
dlí í Do o ě
s pečo atelskou služou Lipo ě. Ná ště u
js e uskuteč ili
. prosi e u pa í Raško é, To ši o é
a Vá la ko é. Potěšili
js e je alý dárke ,
ýro k aši h děí
a tak do á í á očí ukro í . Do další h let přeje e stálé
zdra í a do rou šle ku, alespoň tako ou
jakou ají
í.
Na Štědrý de odpolede, ještě před ečeří, se
a o e í úřadě sešla
skupi ka zpě áků
a hude íků, a
še o ča ů
Lou e
ži ě prostřed i t í
íst ího rozhlasu
po i šo ali požeh a é s átk á oč í. Po
alé zkouš e á ži ě koledo ali souroze i H ek a Kateři a E jáko i, sestr Ria
6
a Lu ie So oto . Hude í houslo ý dopro od Ro a Sokol, Jiří Buzík, H ek
E ják. Sólo ý zpě Ro a Sokol.
Půl oč í ši s atou, která la slouže a
P. Petre W uke
kostele Pa
Marie Růže o é Lou e, zpě e dopro ázel s íše ý hrá o ý s or, liturgii dopro odu arha Štěpá a Sečkaře zazpí ali
pís ě Narodil se V kupitel a Vá oč í oratoria. Po sko če í půl oč í še s até se
sešel Mužský pě e ký s or Louka u kapličk , kde pro še h zazpí ali ěkolik
á oč í h koled.
Na Štěpá a
hodi po
ěkolikaleté odl e js e li
příto i ko ertu sou oru Da aj s i álo ý dopro ode Magdale Můčko é e zdejší kostele. V hodi u a půl dlouhé ko ertu
js e ěli ož ost se zaposlou hat do
starý h á oč í h koled podá í sólistů
sou oru Da aj za Stráž i e. Ko ert se
těšil po ěr ě elkou á ště osí.
Vánoční šipkový
turnaj
V eděli . . se uskuteč il Hospůd e
u Bi oje á oč í tur aj jed otli ů. Celke se ho zúčast ilo hráčů e d ou
kategorií h. V tur aji eregistro a ý h
hráčů e i álo é utká í z ítězila Le ka
Pruklo á sou oji s To áše Hudečke
a stala se tak ítězkou kategorie. Třeí
Lúcký zpravodaj 2016/01
ísto o sadil Mi hal Vašíček. V kategorii
registro a ý h hráčů si tur aj zahrálo
lidí. Do i álo ý h ojů se šak íst í
hráči přes elkou ko kure i epro ojo ali. Vítěze se stal Jiří Slo áček ze Bze e,
a druhé
ístě sko čil Vladi ír Šopf
z Tlu ačo a a třeí příčku
ojo al Oldři h Sig u d ze Bze e. Nejlepší hráči si
z tur aje od esli pohár e o dro é e, které ě o alo pořádají í družst o.
Js e rádi, že se aše tur aje dostá ají do
širšího pod ědo í, protože te tokrát za á i přijeli hráči z Kro ěříže, Vseí a, )lí a,
Polešo i e o Veselí ad Mora ou. Děkuje e še zúčast ě ý a těší e se a další
setká í u tohoto krás ého sportu.
Te t a foto: DC La azza Louka
Vánoční tenisový turnaj
Již se stalo tradi í uko čit starý rok tur aje e stol í te ise. Tak jako rok předešlé i te tokrát se parta adše ů sešla
rz rá o . prosi e za kultur í doe , a při h stala pro hráče i fa oušk
za ijačko é spe ialit . V půl de áté se již
li ula ů ě aře ého epřo ého asa,
jatýrek, o árku pro přípra u íst í h zaijačko ý spe ialit. Te tokrát se a přípraě sešli zro a d a íst í istři e ýro ě
a to )de ěk Hr áček a Josef Křápek.
Ne é ě důležitý úkol spočí al a pa u
Jiří Hudečko i a Vaško i Kola io i, kteří
loupali i uli, čes ek, pekli aso, prejt, o
prostě ěli dozor ad eškerý dě í
ku h i. Úkol toť el i důležitý, a
še
lo akorát, i se espálilo a ikdo si epořezal žád ý člá ek s é pra ují í ko čei . M ozí z ás se už dlouho dopředu
a huť do á í za ijačk těší a tak ásledují í de h ed po rá u si hodí t to do rot , ať už o hut at pří o přísálí, kde
Lúcký zpravodaj 2016/01
lo še připra e o, tak jak á ýt četě hle a, o ta i i ule. Ji í si připra e é
kuli ářské do rot erou do ů k o ědu,
či je tak ke s ači ě. Při to to sho u stačila patra adše ů připra it stol a sál
a pro ejlepší hráče ě é e .
Rá o . prosi e
hodi začí al zápas.
Nejpr e ej ladší žá i, sou oje se účastila i dě čata, který sko čil s ásledují í
ýsledke : . ísto Karásko á Bar ora,
. ísto Hálka Mari , . ísto Malúš
Mi hal.
7
Poté začí al sou oj starší h žáků. Bojo ali
ši h i se zápale po z uzo á i s ý i
rodi ý i příz i e a ka arád . O e e st o se střídalo dle toho, kdo prá ě ojoal u te iso ého stolu. V této kategorii –
starší h žáků lo ásledují í pořadí:
. ísto Bo čík Mi hal, . ísto Karásek
Mari , . ísto K as ička Mari .
Po hod o e í začal sou oj kategorie
dospělý h a že se lo a o dí at, lo
z át z á ště osi po z uzují í h. V této
kategorii ojo ali o čel í ísta tradič í
ri alo é. V zápase o třeí ísto porazil e
el i ro a é zápase Josef Š ehlík
s ého s a Víťu. V oji o zlato se také
pěiseto é it ě stal ítěze Mira Pa lia, který těs ě porazil Vaška Kola iu. Letos
se klá í o pr í ísto eúčast il pa E il
Hlahůlek,
ohaletý ítěz tě hto zápasů,
te te is hraje ji é le elu a tudíž se
e ůže do soutěže zařadit jako a atér.
Poděko á í patří orga izač í u tý u,
který se stará o zdár ý prů ěh elé ak e I g. Radi Buzík, I g. Boři oj Rektořík,
Mari Maňák, Josef Křápek a
oho další h. Ještě jed ou í to prostřed i t í
še děkuje e za pěk ý sporto í zážitek a tak e šed í kuli ářský požitek.
Sa ozřej ě se těší e a letoš í klá í
opět e á oč í čas.
Divadelní ples
V so otu . led a la zaháje a pleso á
sezó a Lou e. Tak jako již ěkolik let předešlý h plese
ladý h di adel íků. Te tokrát při ítala á ště ík Marie Škopíkoá ladší. S ý
stoupe í potěšil ažoretk ze základ í škol Lou e, které
stále ede pa í Le ka Šlosaro á. Opět di adel í i ezkla ali s ý půl oč í přek ape í . Rok od roku jsou preze ta e áročější jak a orga iza i, tak a přípra u, áště í i si od áše í ezapo e utel é zážitk . B li js e potěše í ohatou to
a tak spe ialita i ufetu. Do rá álada ko čila ra í h hodi á h.
8
olou
Lúcký zpravodaj 2016/01
TŎíkrálová sbírka
U ás o i pro íhala Tříkrálo á s írka
so otu dopoled e . led a. De ět skupiek koled íků a ší ilo aše do á osi.
Společ ě se pak sešli přísálí kultur ího
do u, kde pro ě čle k Čer e ého kříže
připra il o čerst e í. Celke králo é
koledo ali letos
,- Kč, které
P. Petr W uk předal a o last í sídle
Charit e Veselí ad Mora ou k ásledé u užií pro potře é o ča .
Fra išek Gajo ský
s é projekt , hu a itár í po o do zahra ičí, krizo é a ouzo é fo d a také
režii s írk .
Poděko á í Charit
Ch e e Vá touto estou jádřit poděko á í za podporu Tříkrálo é s írk e
Vaší o i a záro eň še pra o íků
o e ího úřadu, kteří se a í jaký koli
způso e podíleli.
Děkuje e še do ro ol íků , jak edou í skupi ek, tak koled íků i ístí koordi átorů , kteří o ěto ali s ůj
ol ý čas pro do rou ě a ez který h
realiza e této s írk e la ož á.
Těší e se a spoluprá i i příší ro e
při Tříkrálo é s ír e
.
S pozdrave a přá í pokoj ý h d ů
Petr Kolařík, ředitel Charity Veselí ad Moravou,
Krisi a Ko ońová, koordi átorka s írky.
V ro e
la o lasi půso osi
Charit Veselí ad Mora ou koledo á a
částka
, Kč. ) této částk o držela Charita Veselí ad Mora ou částku
, Kč, kterou užila ásledo ě: po o lide
ez do o a
,- Kč,
podpora Ce tra pro rodi u e Veselí ad
Mora ou
,- Kč, pří á po o rodiá s dět i a lide
ouzi
,- Kč,
Aki ač í progra pro se ior
,- Kč, O ča ská porad a
,- Kč,
Podpora služ oso í asiste e
,Kč, Poříze í elektri ký h z edáků
,Kč, podpora pečo atelské služ
, Kč. ) lou část pe ěz uží á Ar idie éz í Charita Olo ou a Charita ČR a
Lúcký zpravodaj 2016/01
V ro e
lo koledo á o o lasi
Charit Veselí ad Mora ou elke
,- Kč.
Veselí ad Mora ou
,- Kč, No á
9
Lhota
,- Kč, Velká ad Veličkou
,- Kč, Ja or ík
,- Kč, K ěždu
,- Kč, Hroz o á Lhota
,- Kč,
Mora ský Písek
,- Kč, Louka
,- Kč, Su ho
,- Kč, Lipo
,- Kč, V oro
,- Kč, T arožá Lhota
,- Kč, Hru á Vr ka, Malá
Vr ka, Kuželo
,- Kč, Blat i e p. S .
A t., Blat ička
,- Kč.
Pa í Ko oňo á poz ala koled ík a edou í skupi ek a od ě u za letoš í koledo á í so otu d e . ú ora a il
Králo é hor, který se pro ítal ki ě Mora a e Veselí ad Mora ou. ) aší o e
se pro ítá í zúčast ilo koled íků,
še se il eli e lí il.
A.V.
Rodičovský bál
Rodičo ský ál te tokrát pro íhal pátek
. led a prostorá h kultur ího do u.
K ta i a posle h hrála skupi a R t us
z Veselí a Mora ou. Příto é při ítala předsedk ě školské rad pa í Mari a
Sečkařo á a ředitelka )áklad í a ateřské
škol Ja a Ja oško á. Na zaháje í stoupil ažoretk ze zdejší škol , ej ladší, poté starší zkuše ější pod ede í ředitelk
Do u děí a ládeže z Veselí ad Mora ou
pa í Le k Šlosáro é. S ý ta eč í
stoupe í potěšil příto é sestr E&J Rou alo i z Veselí ad Mora ou, pr í
stupu sklad ou s íče , druhý stup špa ělské ta e. I přes e ší počet á ště íků
l ples el i zdařilý, do rá álada tr ala až do pozd í h ra í h hodi .
XVII. Ples obcí Horňácka
Letoš í XVII. Horňá ký ples, který l doposud ýsadou o e Velká ad Veličkou,
se te tokrát ko al Lou e. Účast la
hoj á, dosta ili se zástup i še h horňá ký h o í, zástup i ěsta Veselí ad Mora ou a také spousta příz i ů elého regio u. Rozzáře á s ětla, ýzdo a du hu
folklor í h tradi , přísálí předsta e í
o í Horňá ka e fotograií h.
V pátek . led a l ples sále kultur ího do u zaháje
stoupe í sou oru
10
Lipo ja za dopro odu i álo é uzik
e slože í Ro a Sokol, Jiří Buzík, Vašek
Kola ia, Vašek Maňák a Josef Staša. Dále
se předsta il aše ladé ažoretk pod
ede í pa í Le k Šlosáro é, které jako
žd ez h ě před edl s ůj progra .
V tro hu ji é du hu ež folklor í se
eslo stoupe í orie tál í h ta eč i
Seidah z Veselí ad Mora ou. Jeji h ta e
l el i půso i é a se záli ou a i h
určitě spoči ulo ejed o užské oko.
Lúcký zpravodaj 2016/01
Foto: Gajovský
K ta i i posle hu elý ečer, a až do ra í h hodi hrála de ho á hud a Lipo ja ka, střídala se s oder í uzikou To
a Mari . V suteré u po elý ečer hrála
i álo á uzika pod ede í Ro a a
Sokola.
)pestře í
la sa ozřej ě také to ola. Te tokrát opra du hrá al každý. Kdo
e ěl ějakou z
oha pří ý h ýher,
tak e s é o ál e určitě ašel uď poukaz
a ale í horňá kého čaje, propisku, eo šta prli sli o i e, apu či koláč.
A ko u štěsí opra du přálo, te si od esl jed u z hla í h loso a ý h ýher. Vše spo zorů , kteří ě o ali dar do to ol , ještě jed ou děkuje e.
Pro še h účast ík plesu lo připrae o sk ělé o čerst e í, lo ož o si
rat z ěkolika spe ialit šéku haře
Lukáše Pokor íka. O to , že jídlo lo
opra du sk ělé, s ědčí to, že skoro ikdo
eodolal, doko e i i, kteří ji d drží
dietu, si dopřáli alespoň jed u z a ízeý h kuli ářský h spe ialit.
Myslivecký ples
. .
Stalo se již tradi í, i letos připra ili lúčí sli i ples. Přípra začal
již pátek zdo e í sálu, ěše í trofejí
a hla ě přípra ou z ěři o ý h spe ialit.
Hosté si po hut á ali a daňčí , sr čí
a ka čí i a ý or é guláši či z ěři oé rož i. To še zapíjeli lipo ský í ke , ť o čas se sále
esla i do á í
sli o i e. Tak jako předešlý h lete h
i letos lo pěk ý zpestře í ú odu
plesu stoupe í alý h ažoretek a orie tál í h ta eč i , které si od esl za s é
stoupe í dlouhý potlesk pl ého sálu.
M sli i s podporou spo zorů připra ili
ohatou to olu jak ě ý h e , tak
Lúcký zpravodaj 2016/01
i z ěři o ou e které li d a di očá i,
sr čí, daňčí, zají i, aža i, ka h i di oká
husa.
K pohodě hrála o lí e á kapela Ka asi
z M ja , která e e hala ikoho je tak
sedět a hrá ala až do ra ího kuropě í.
Foto a te t: F. Gajo ský
11
Ples plný hvězd
. .
Rodiče při )áklad í škole Lipo ě,
ka hodí i žá i od šestého roč íku od ás
z Louk , uspořádali ples s ip ý
áz e
„Ples pl ý h ězd“. V to to du hu l
zdoe i prostor elé Sokolo . Výsadou žáků
de átý h tříd, již pěk ou řádku let, je předta če í a zaháje í plesu. Opět po ohli i žá i
ladšího roč íku. Ta e sesta ila a s ta eč ík
a ičila pa í Kateři a Vado ičo á. K ta i či
posle hu hrála hude í skupi a Jagr Ba d
z Velké ad Veličkou. Připra e a la i ohatá to
ola.
Košt kysaného zelá
Čt rtek . ú ora js e opět poz ali aše
dří e aroze é o ča
a Čaj o páté do
přísálí kultur ího do u. Opět lo připrae o pohoště í, zákusek, do á í t či k ,
ká a, čaj, a i s aře é í ko, ale tak do rá šta prlička jak likéru, tak sli o ičk .
Te tokrát js e ezi ás poz ali žák zdejší základ í škol , kteří příto ý sehráli
di adel í hru s áz e Jirka s kozou, tu
s dět i se ičila a lu e ý slo e dopro ázela pa í učitelka Věra Bu ifalo á. )a
kultur í zpestře í děkuje e. Tak pozii í la účast záje ů o tuto aki itu. Naše
další společ é setká í a čaji o páté připra uje e a středu . du a. Te tokrát
ude spoje o s uzikoterapií. Srdeč ě
jsou z á i ši h i a eje o se ioři.
12
. .
Sál kultur ího do u Blatič e se roz o ěl še i ož ý i druh
k sa ého zelí. Na to to roč íku se sešlo
elke
zorků. Te tokrát s ý i zork přispělo a do soutěže o ejlepší k sa é
zelí Slo á ka šlo předsta it s é u ě í ro it k alit í do rotu i sed pěsitelů od
ás z Louk . A sklidili js e úspě h. Druhé
ísto te tokrát puto alo do Louk . Vzhlede k to u, že ýro e pa Mirosla
Maňák pro pra o í íže í si s oji ýhru
e ohl z ed out pří o a ístě, pa í
starostka Blat ičk Jar ila Hruško á
dopro odu pa a Jiřího Hudečk přijeli
pěk ý u lák předat oso ě. Předá í proěhlo a o e í úřad Lou e.
Při pře írá í o e ě í ajitel této pěk é
ádo přislí il asadit zelí i letos a příší
rok přispět te tokrát už a VII. roč ík,
jehož ko á í se plá uje opět a kulturí do ě Blat ič e.
Lúcký zpravodaj 2016/01
Horňácký zpěváček
odo al i a ýsledko é lisi ě, kategorii starší h děí o sadil H eček
E ják . ísto a To áš Štefá ek
. ísto.
Hr áčková Bar ora
Ve starší kategorii z ítězil Karel So iš
z Veselí ad Mora ou, a čt rté též
postupo é
ístě se u ísila Adria a
Da iďuko á z Hru é Vr k . V kategorii
ladší h do i let l a pr í
ístě Ja Pa lík z Hru é Vr k , druhé
ísto o sadila Krisí a Gažáko á
z Lipo a a třeí ísto Eliška Grafo á
z Hru é Vr k . Vítězo é ladší i starší
kategorie postupují do další soutěže
e Stráž i i.
Sa otová Vladi íra
Ak e ale určitě epro ěhla ez reSa otová Vladi íra žij í takto k To d Vr , který á
Bez ála tři et děí,
še a s ědo í
eděli odpoled e
a i o ji é poz al
před sokolo ou
také zají a é host
zapl ě ou rodiči,
a od or ou porotu.
prarodiči či s ý i
Ta ěla a starost
souroze i, zazpí au každého zpě áčka
lo eselé i s ut é
zhod oit i to a i,
horňá ké pís ičk .
arikula i te tu, ýJelikož ej ladší u
ěr pís ě i spoluzpě áčko i l
prá i s uzikou. Velký kus prá e odrok , dopro odila ho a podiu
aedla také pri áška Le ka Jo ho á,
i ka. )ato t starší zpě áč i se už pro která děi po hude í strá e připra iz ě u dopro odili sa i, tře a hrou
la a spolu s CM Veli ké Tr ečk ěhe
a hude í ástroj. A i děi z Louk
soutěže dopro odila. M slí , že ejezůstal pozadu, zazpí al souroze ětší dík ale patří ezpo h
še
i H ek a Kače ka E jáko i, dě čata
rodičů , kteří s é děi edou stří
Ria ka a Lu i ka Sa oto i a To áš
tradi í a e ojí se ji ukázat „že sů
Štefá ek. Pořád é hlapské hlas zaz Horňá ka“.
Hr áčková Bar ora
A i letoš í ro e e h ěla pro dětské příz i e folkloru pě e ká soutěž
pátého roč íku Horňá ký zpě áček
pořáda ý age turou AV a o í Lipo
e spoluprá i se še i horňá ký i
o e i. Děi z horňá kého regio u
a sol o al ěkolik zkoušek s Le kou
Jo ho ou a ečisto e Velké ad Veličkou a d e . .
se uskuteč ila
sla ost í soutěž přihláše ý h děí
krás ý h horňá ký h krojí h. Tato
soutěž pro ěhla Lipo ě a dopro ázela ji uzika Tr ečk s pri áškou Le kou Jo ho ou. Několikačle á porota
čele s pri áše Mari e Hr áče
poté zhod oila dětský zpě .
Lúcký zpravodaj 2016/01
13
Ruce HLAVU VZHŕRU, RODIČEŘ
D e . ú ora jse
la příto a z ela
zapl ě é sále Pa ského D ora e Veselí
ad Mora ou, kde lo tak i
oho poslu hačů od ás z Louk , čte í z k ih
HLAVU V)HŮRU RODIČE! od autork MileMikulko é. Pořade pro ázela el i
itli ě pa í )uza a Pfaifero á. Každý
z příto ý h se zadrže ý de he poslou hal pa í Mikulko ou, e hal se táhou do její h pří ěhů, oso í h poh utek
apsat tuto k ihu a í dát k dispozi i
čte ářů s é poz atk , zkuše osi, a
i s é á ště
rodi á h, do který h ěla
ož ost ahléd out prostřed i t í
s ý h klie tů. Po oi iál í čási ásledo ala autogra iáda. Dlouhá řada záje ů
o tuto k ihu s last oruč í podpise
autork eodloudila haris ai ký ús ě
z její t áře. Dala jse k dispozi i i k ih ,
které jse
ěla přede dohod uté přiést k á
a o e a la jse p š á, že
tato že a je aší o ča kou a že zaí
á
ještě u ás pěk ý rodi ý dů . V ěkolika
staí h
h á při lížila tuto k ihu.
Mile a Mikulko á se arodila ro e
,
pra uje jako so iál í pedagog, za ý á se
ztaho ý a ý ho ý porade st í .
Jako porad e, tre ér a kouč posk tuje
lide podporu roz oji jeji h last í h
s hop osí a do ed osí ke z ládá í růzý h ži ot í h situa í.
V porade ské pra i, lektorské či osi
a další h aki itá h s ou í lidskost s odor osí, teorii s pra í, pís e ka s o rázk , áž ost s hu ore . Je da á a á tři
dospělé s .
14
Vzkaz čte ářů :
Tuto k ihu jse
apsala proto, a y h se se
čte áři podělila o ěkolik jed odu hý h a přiroze ý h pod ětů pro
vý hovu. Ch i podpořit:
vaši vlast í oudrost
pro vý hovu vaši h
děí, vaši se edůvěru a
odhodlá í, vaši radost
z rodičovství.
Věří , že kres y Olgy Pazeri i, re o ova é
česko-slove ské karikaturistky, vysihují v odlehče é for ě té ata vý hovy přetave á život í zkuše osí ás o ou.
Ať vá tato k iha po ůže k poziiv í z ěá !
Mile a Mikulková
CITACE Z KNIHY:
Věnování
Touto knihou chci vyjádřit vděčnost svým
třem synům, Tomáši, Petrovi, a Jiřímu. Svým
dětem v roli trpělivých učitelů, kteří mi ve
vymezeném čase nabídli nejdůležitější životní
poznání a pravdy. Naše životní cesty se protnuly a já už budu vždycky jiná, právě proto,
že jsme měli šanci žít spolu.
Chci poděkovat a vyjádřit hluboký obdiv svému manželovi, který mi dal naději a ukázal,
že i z těžkých příběhů mohou vyrůst vzácní
lidé.
Mé nesmělé vyznání lásky a úcty směřuje
i k mým rodičům, kteří mi nabídli odvahu k
pravdivému životu a naučili mne hledat souvislosti pod povrchem každodennosti.
A nemalý obdiv a úcta patří desítkám klientů,
kteří mne pozvali do svých příběhů, s důvěrou
odkryli své třinácté komnaty a dovolili, abychom společně našli jejich nezdolnou sílu k
životu, k vděčnosti a k radosti.
A chci poděkovat Bohu, že nabídl lidem možnost podílet se na něčem tak úžasném, jako je
zázrak narozeného života. Našich dětí.
Lúcký zpravodaj 2016/01
Strana 114
„Hlavu vzhůru, rodiče!
První část knihy jsem věnovala tomu, co potřebují rodiče. Být stabilními, spokojenými
a milujícími. Proč na tom záleží? Protože děti
potřebují vidět své rodiče spokojené. Pokud je
splněna tato podmínka, pak jde výchova snáze.
Už jste asi zjistili, že k přiblížení některých
témat ráda používám metafory, obrázky, přirovnání nebo příběhy. V souvislosti s potřebami dětí chci použít jeden, který mne oslovil
a velmi dobře vyjádřil podstatu toho, co chci
kapitolou dětí sdělit.
Moudrého muže vyhledal mladý poutník. Neváhal a s nedočkavostí vyhrkl svoji prosbu:
„Mistře, mám na tebe jedinou otázku. Co by
pro mne mělo být v životě nejdůležitější?“
Moudrý muž zvedl hlavu. Zkoumavě si mladíka prohlédl. Po chvíli zadumavě pronesl: „Ptáš
se mě, co by pro tebe mělo být v životě nejdůležitější?“ Odmlčel se. A zase se na mladého
muže jen podíval. Po dlouhé chvíli moudrý
muž téměř neslyšně položil svoji otázku:
„Proč se ptáš mě, co by mělo být pro tebe nejdůležitější? Ty chceš žít podle mě? Nechal
tuto otázku viset ve vzduchu a odešel. Mladík
zmateně těkal očima: „Tak dozvím se konečně
to, kvůli čemu jsem přišel?“
Moudrý muž si dával načas. Dobrou půlhodinu mladík stál, seděl, přecházel z rohu do rohu. Čekal. Netrpělivě. Byl
dychtivý. Měl o moudrém muži
skvělé reference a o jeho odpověď skutečně stál. Téměř po
hodině se modrý muž vrátil do
místnosti, kde ho mladík už
netrpělivě vyhlížel. Sedl si k
němu a pokorně řekl: „Mladý
muži, já nevím. Skutečně nevím, co by pro tebe mělo být
nejdůležitější“. Mladík nevěřícně kroutil hlavou: „Proč mi
neporadíš? Proč, když jsi tolika
lidem pomohl?“ „Hmmm, nepamatuji si, že bych někomu pomohl. Že bych někomu odpovídal na podobnou otázku“. Mladík se zoufale sesunul na židli:
„Takže moje cesta byla zbytečná?“ „Na to si
musíš odpovědět sám. Ale mám pro tebe jednu odpověď. Nedůležitější ve svém životě je
Lúcký zpravodaj 2016/01
to, čemu jsi ochoten věnovat čas. Protože,
když něčemu nebo někomu dáváš svůj čas,
dáváš tím sebe. A sebe dáváš jenom tomu,
co považuješ za důležité.“ Pak se moudrý
muž zvedl a odešel.
Hledáte podobně jako mladý muž moudré
rady? Doporučení pro skvělý život? Tajné
nebo veřejné recepty na spokojený život pro
sebe, svou rodinu, své děti? Moc ráda bych
vám pomohla. Ale asi bych neuměla říct nic
jiného, než onen moudrý muž. Mohu vám
nabídnout principy. Prožité, ověřené, odpozorované, potvrzené výzkum, prostudované
a sdílené se stovkami klientů. Ale skutečně
neumím zasunout všechna ta doporučení do
vaší mysli, aby se staly vaší součástí. K tomu
jste způsobilí pouze vy sami. Jenom vy sami
jste odborníky na sebe, na svůj život, na své
děti. Vy vyhodnotíte, co je pro vás nejdůležitější. Co je nejdůležitější pro vaše děti. A jak
to nejdůležitější můžete naplnit.
Pokud tedy stojíte o to zjistit, co považuji za
nejdůležitější pro děti já, ze své vlastní zkušenosti i ze své profesionální praxe, pak přijměte pozvání do druhé části knihy. Můžete si
vybrat to, co vám sedí. S čím souzníte. Můžete z toho všeho vzít jen jednotlivé informace
a přetavit je do nové podoby. Pro vás a vaše
děti. Do jedinečné kombinace, která nemá
kopii.“
Pa í Mile u Mikulko ou je
často sl šet pořade h a
sta i í h růz ý h rádií. Její
ka elář ajdete a Do ě
s pečo atelskou služ ou e
Veselí ad Mora ou.
A.V.
K ihu Hla u zhůru, rodiče! Je
ož é zakoupit a podatel ě
o e ího úřadu Lou e. Ce a
za k ihu je
,- Kč.
D e . k ět a ude setká í
s pa í Mikulko ou u ás e
škole.
15
Činnost našich zahrádkáŎŖ
V eděli . ú ora odpoled e e hodi se
sešli aši zahrádkáři saló ku Hospůdk u Bi oje a sla ost í ýroč í s hůzi. Na zaháje í
předseda íst í s azu zahrádkářů pa A to í
Maňák při ítal še h příto é čle a tak
host pa í Josefu Kola io ou, zástupk i O last ího spolku zahrádkářů Hodo í a starostku
o e pa í A u Vaši o ou. )hod oil či ost
orga iza e za upl ulý rok
, el i srdeč ě
při ítal ezi aki í čle
o ou čle ku - pa í
Jar ilu Kurfürsto ou. Poté eko o ka - poklad í orga iza e pa í E a Kola io á el i
podro ě sez á ila čle s příj a ýdaji za o do í roku
a ásled ě předseda
re iz í ko ise pa Mi hal Čer ohorský před esl zprá u re iz í ko ise a pot rdil
sprá ost před ese ý h údajů. Po příje é pohoště í se roz i ula el i ži á diskuse ad přípra ou či osí letoš í ro e, do které ude zahr ut Košt sli o i e plá oa ý a . du a spolu s košte tr ek a peči a, ale tak zájezd ěka za k ěi ka i
a ro ěž se e e há podzi í ýsta a o o e a zele i , es í h ět tak aře í
tr ek a ošto á í o o e.
Přeje e hod ě zdaru či osi a zapoje í ladší h roč íků ezi čle do orga iza e.
Z DĚNÍ ŠIPKOVÉHO SPORTU
Repu liko á Gra d Pri . Třeí ú oro ý íke d js e opět po ro e za ítali a RGP do
Dr o i . Te to tur aj pořádá U ie šipko ý h orga iza í a každoroč ě se a ěj sjíždí
elit í češí hráči. Běhe elého íke du se odehrá á ěkolik tur ajů. M js e se zúčast ili elke tří. V pátek js e si zahráli tz . zahří a í tur aj, do kterého se přihlásilo
hráčů. Nejlepší
aší hráče
l Ho za Hol a, který se u ísil a . ístě.
V so ot í tur aji RGP užů se ezi ejlepší sto ku elke
hráčů pro ojo ali
d a hráči z Louk : Ho za Hol a
. ísto a Mari Kučera
. ísto . Na zá ěr d e
js e se ještě zúčast ili tur aje d oji . V to to tur aji še h
aše pár sko čil
s jed ou ýhrou a děle é . pozi i. Běhe elého íke du js e asá ali at osféru
r hol ého tur aje, kterého se elke zúčast ilo přes
hráčů. Běhe elého turaje js e pokuko ali také po hráčí h TOP skupi , kteří s á utká í hráli a pódiu.
M ozí z i h patří ezi repreze ta t České repu lik . Před áděli krás é hr a ukázalo se, že se hraje až do posled í šipk .
DC La azza Louka
16
Lúcký zpravodaj 2016/01
SPOLEK ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH OBČANŕ
D e . řez a odpoled e se ko ala přísálí kultur ího do u ýroč í s hůze Spolku
zdra ot ě posiže ý h o ča ů Lou e. )účast ila se pře áž á ětši a čle ů. ) dů odu
přej e o á í dosa ad í orga iza e a spolek zdra ot ě posiže ý h o ča ů lo uté pro ést o é ol do ý oru S)PO. Pra o at e ý oru udou ito z ole í čle o é:
Galečko á Růže a, Polá ho á K ětosla a, Frolo á A a, Řehák Fra išek, Ši lík Fra išek, Sedláčko á A ežka a Škopíko á Růže a. Předseda e o předsedk ě se ude olit
a příší ý oro é s hůzi. Čle o é li dále i for o á i o připra o a ý h ak í h a
letoš í rok. Na . du a h stá e pro čle k poseze í ke d i atek. . k ět a se
uskuteč í zájezd do Čalo a, kde je ož ost užií asáží. O další h plá o a ý h ak í
udou čle o é čas i for o á í rozhlase , plakát a poz á ka i.
FŘ
Honební společenstvo a honitba
Jako každý rok
ěsí i ú oru, tak i letos
se d e . ú ora uskuteč ila řád á Val á
hro ada Ho e ího společe st a Louka.
Jak je šeo e ě z á o, Ho e í společe st o je společe st í last íků ho e í h poze ků, sdruže ý h za účele
ut oře í ho it a její uží á í uď přío, e o pro áj e pře hází a o ého
last íka poze ků a to e še h ěko ý h
kategorií h. Společe st o z iklo již roe
, kd
la t oře a ho it a
z poze ků čle ů a poze ků přičle ě ý h
o ý ěře
ha. Tato ho it a la uz áa tehdejší Okres í
árod í ý ore , od ore ze ědělst í a po dá í
o ého záko a o sli osi tra sfor oá a a registro á a a MÚ Veselí ad
Mora ou. Čle st í Ho e í společe st u z iká podepsá í přihlášk , e o
pře hází a o ého last íka, pokud se
tohoto ýslo ě e zdá. V součas é do ě
á společe st o
čle ů. Výko prá a
sli osi a základě dlouhodo é áje í s lou
ko á á M sli e ký spolek
Lúcký zpravodaj 2016/01
Vola e Louka.
Val á hro ada se za ý ala jed ak o klý i záležitost i, dále projed ala aktualiza i e ide e ho e í h poze ků a e ide e čle ů po uko če ý h poze ko ý h
úpra á h. Projed ala zá ěr t or kraji ý h pr ků zešlý h z této úpra , zej éa iokoridor a další kraji ou zeleň. To
ude od islé zej é a od i a č í h prostředků státu a o e. Čle o é spolku
i společe st a se htějí aki ě podílet
jak pra o ě, tak případ ě i i a č ě.
Dále la projed á a i for a e předsed
M sli e kého spolku o sli e ké hospodaře í a sta e h z ěře. Stej ě jako zeěděl i, tak i ho lo é z ěře l posiže e tré ě su hý počasí , které
lépe s ášela z ěř dro á, ež spárkatá.
Došlo k poklesu sta u sr čí z ěře, předpokláda ý odlo
l šak spl ě . Lo e
l zej é a kus prů ěr é a to e še h
kategorií h. Odlo
l za ěře hla ě a
kus sla é a přestárlé. Příči ou poklesu
sta ů la z ýše á ortalita prů ěhu
17
roku jak lidskou či osí, tak i dopra ou,
dále igra e do ji ý h ho ite důsledku
u ol ě í teritorií. Lepší h ýsledků lo
dosaže o u z ěře zaječí kde la z ěř
do ré ko di i a sta je setr alý. B l
uplat ě šetr ý sta lo u a ho u. Předpokláda ý odlo
l ro ěž spl ě .
Dro á z ěř per atá, které je ě o á a
elká pozor ost je stále a ízký h stae h a elo í se. Příto ost čer é z ěře
ho it ě je pod í ě hla ě sklad ou
a plo ha i hod ý h plodi jako je kukuři e, řepka a slu eč i e. B lo ulo e o ěkolik di oký h prasat, pře áž ě lo čáků.
Jeji h zdra ot í sta
l do rý.
Při i ořád é odstřelu rá i ýji k
z lo u lo ulo e o ěkolik kusů z ěře
daňčí. ) ěř ulo í e í regio u lo e a.
Ro ěž l zpo e ut ýsk t epů odí h druhů z ěře, zej é a o ra e ropského a jí způso e é škod jak pří o a
poroste h dře i , tak ásled ě a ú tku
kr i pro z ěř.
Val á hro ada po ažuje sta ho it za
do rý a přijala us ese í, které za azuje
o ě stra ke společ é prá i při z ele oá í ho it , za ho á í lor a fau
a elko ě kultur í kraji
a aše katastru eje pro ás, ale i další ge era e.
Ho e í ý or Louka
ZŠ a MŠ Louka
)á a é hude
í
stoupe í )Š
V úterý . řez a se žá i ze základ í škol a děi z ateřské škol zúčast ili společ ého hude ího stoupe í – jar ího
uzi íro á í. V stoupe í ěl připra e é
pa Břeisla Vojků ka, jehož zpě a eselé prů od í slo o dopro ázela ý or á
kla íristka Li da Horňáko á.
Děi si posle hl pís ičk o jaru a z ířátká h. K ěkterý pís í děi ta o al
e o pa to i i k dopro ázel te t
pís í. Na zá ěr si ši h i společ ě zazpíali píseň a zako čili tak toto hude í
dopoled e.
Mate ai ký Kloka
V pátek . řez a se žá i .- . roč íku
)Š zúčast ili elostát í ate ai ké soutěže Mate ai ký kloka , a to kategorií h CVRČEK pro žák . a . roč íku
a KLOKÁNEK pro žák . a . roč íku.
Výsledk tří ejlepší h řešitelů z každé
kategorie alez ete a e o ý h strá ká h škol .
Veliko oč í t oře í
V úterý . řez a před Veliko o e i
pro ěhla e škole ak e az a á Velikooč í t oře í, kterou edla pa í Šlosaroá z DDM Veselí ad Mora ou. Pro děi
la při h stá a ýt ar á sta o iště. Děi
l do ré áladě a ši h i se ohli
dík této pěk é ak i aladit a
Veliko o e.
Logopedie MŠ
Od druhého pololeí spolupra uje aše
MŠ s pa í logopedkou z Veselí ad Moraou. Ta jezdí pra idel ě do MŠ a zajišťuje
18
Lúcký zpravodaj 2016/01
logopedi kou péči pro še h děi od
čt ř let ěku. Posk tuje ro ěž od or é
ko zulta e pro rodiče děí.
)ápis děí do ateřské škol pro ěh e e
středu d e . du a od , do ,
hodi .
Slet čaroděj i pořádá ateřská škola
pátek d e
. du
a a škol í zahradě.
Kar e al ke D i děí pro še h
škol í
i předškol í děi a ště ují í zdejší ateřskou školu se ude ko at . čer a a
zahradě ateřské škol .
)ápis do . tříd )Š Louka
Středa odpoled e . led a. Ve zdejší
)áklad í škole se ko al zápis děí do
pr ího roč íku. Dosta ilo se elke
děí. Cudráko á Vero ika, Jagoš
Da iel, Kal ý Jaku , Kostela ská Nikol,
Ma hálko á Eliška, Malúš Ma iliá ,
Maňák Pa el, Maňák Petr, Sa oto á Ria,
Sečkařo á Kateři a, Sedláček Mikuláš
a Tálská Isa ella. Vše h děi l přijat . Přeje e ji , až pr ího září doopra d překročí práh aší škol , a se ji
dařilo, elá a huť do uče í, ať drží o
ejdéle.
Lúcký zpravodaj 2016/01
NABÍDKA SLUŽEB
V OBLASTI
SOCIÁLNÍ PÉČE
Ředitelka Do o a pro se ior Stráž i e
JUDr. I a a K jo ská a ízí ezplat ou spoluprá i o lasi so iál í péče.
Do o pro se ior e Stráž i i je posk toatele po to ý h služe a záro eň ko takt í
íste České Alzhei ero ské společ osi, rá i kterého a ízí porade st í,
testo á í pa ěi, po o a podporu tě ,
kteří pečují o s ého lízkého a Alzhei eroou e o í do á osi.
V rá i tohoto porade st í a ízí: jak rozpoz at zda člo ěk trpí de e í, kd a šíit lékaře, jak ko u iko at s lid i
s Alzhei ero ou e o í, jak o hrá it se e
před strese a čerpá í při péči o lízkého, který trpí í to o e o ě í .
Ro ěž pro ádí zdar a šetře í pa ěi,
které odhalí eje příz ak de e e, ale
také apř. depresi, která často toto o eo ě í pro ází. Toto šetře í lze pro ést
i do á osi e o ého.
Rádi
ho
a ídli tuto po o o ča ů
Vaší o e for ou apř. jed ode í h odpoled í h á ště e Vaší o i, ka
ohli
záje i o toto porade st í přijít, poradí se,
pro lu it o s ý h poíží h, pro lé e h,
které při áší péče o e o é s Alzhei eroou e o í, případ ě se do lu it a další
po o i.
To še a ízí e sa ozřej ě zdar a, jako
po o a podporu lide s proje s drou de e e a oso á a ě pečují í .
Pr í před ěž ý dohod utý ter í společého poseze í je . du e přísálí kulturího do u do ě od , do , hodi .
Bude do ré, a se ahlásili záje i o to
porade st í a t to služ přede
a podatel ě o e ího úřadu.
19
POPLATEK )A SVO) KOMUNÁLNÍHO
ODPADU
Do olte, a ho á o ejsrdeč ěji poděko ali za eloroč í spoluprá i. O z lášť ho htěli zd ih out o ěta ost Vás, Vaši h spolupra o íků a o ča ů při s ěru použitého oša e í. Bez Vaší po o i
ho
eohli uskutečňo at aše poslá í – po o
potře ý .
)orga izo á í s írk oša e í, ot a další h
ě í e o u ístě í ko tej eru a šatst o
jste po ohli eje ži ot í u prostředí, ale
hla ě lide , kteří ateriál í po o potře ují a jsou za i es ír ě děč i. V to to ro e
js e posk tli az lo é u to á í lide
z okraje společ osi a dali ji i ož ost prao ího uplat ě í. Ve spoluprá i se so iál í i
od or
elé ČR a aši h ýdej í h středisí h js e posk tli přes
tu
ateriál í
po o i. O ča é aší o e za rok
posk tli ,
t te ilu.
ČČK - íst í orga iza e Louka
připra uje a so otu . du a
od hodi do hodi jed orázo ý s ěr oša e í, skla, o u i, ádo í, kape to, o e ejde do přista e ého ko tej eru.
S ěr se uskuteč í
íst osi zahrádkářů a
í eúčelo é udo ě !!!
ÚHRADA STOČNÉHO A VODNÉHO
S azek o í Lipo , Louka – ČOV a ka aliza e,
Lipo č.
, IČ:
Ce a od ého a stoč ého a rok
hází
z kalkula e dle po i ého kalkulač ího zor e
u ede ého a strá ká h Mi isterst a ze ědělst í a to pro o ě o e ásledo ě:
VODNÉ: ,-Kč/ splat ost šeke do . .
STOČNÉ:
,-Kč čet ě DPH a o ča a a rok
splat ost šeke do . .
Šek udou doruče do do á osí.
20
Je sta o e a
,-Kč a oso u/rok. Mož o
uhradit pří o a O e í úřadě oso ě,
šeke
e o pře ode z a ko ího účtu a
číslo účtu
/
.
Děkuje e o ča ů za třídě í odpadu. V aší
o i je ož o užít žluté ko tej er a plast,
odré ko tej er a papír, zele á ádo a a
are é sklo, ílá ádo a a ílé sklo a o ě
t a ě zele á ádo a s oz ače í je urče a
a ta ulo é sklo. Nápojo é karto se ukládají
do žlutý h ko tej erů a plast. Šatst o je
ož o ukládat do ko tej erů a oša e í. Dále
ko tej er a s ěr é
ístě u hř ito a a
hř ito í odpad, ko tej er a ko u ál í odpad čet ě elkoo je o ého, ko tej er a
železo. Na io odpad ož o užít ko postár u lokalitě Šraňk . D akrát roč ě s oz
e ezpeč ého odpadu k ěte a září u o e ího úřadu. Prosí e Vás, a ste použité ápojo é a papíro é karto ukládali do urče ý h
ádo stlače é.
NEBE)PEČNÝ ODPAD
Oz a uje e o ča ů , že d e . du a se
uskuteč í aší o i s ěr e ezpeč ý h odpadů. S ěr ude pro ádět ir a Ru pold za
o e í úřade
do ě od do hodi .
Budou se ezplat ě ode írat ásledují í odpad : záři k , ý ojk , tele izor , rádia, počítače, led ičk , raz ičk , staré lék , postřik ,
ar
čet ě o alů, olo ě é aku ulátor ,
olejo é iltr , jetý olej a p eu aik .
V užijte této ak e, protože se jed á o odpad ,
které epatří do popel i a i do ko tej erů
a es í se ukládat a i a skládku.
Upozorňuje e o ča , že do e ezpeč ého
odpadu epatří disk od p eu aik!!!
Lúcký zpravodaj 2016/01
2 2 . b Ŏ e z e n SVĚTOVÝ DEN VODY
Voda spolu s dalšími činiteli – ovzduším, energií a výživou podmiňují život a existenci lidstva. Podle dlouhodobé celosv tové bilance se zásoby vody ani nezmenšují a ani nepřibývají. Vzrůstá však lidská populace a s tím přibývá i zásahů do přírodního prostředí, jež často porušují zákonitosti, jimiž se složitý mechanismus ob hu vody řídí. V průb hu 20. století se takovým neuváženým civilizačním rozvojem zničilo dohromady více přírodních zdrojů než za celá tisíciletí lidské historie.
Valné shromážd ní OSN vyhlásilo každoročn 22. březen SV TOVÝM DNEM VODY.
Voda v České republice
Česká republika je nazývána „Střechou Evropy“, neboť je evropským rozvodím tří moří: Severního, Baltského a Černého. Prakticky všechny její významn jší toky odvád jí vodu na území sousedních států.
Důsledkem této skutečnosti je naprostá závislost našich vodních zdrojů na atmosférických srážkách.
Rozvodí moří d lí území ČR na tři hlavní povodí: Labe, Odry a Moravy.
V České republice je značné množství přírodních léčivých minerálních vod a přírodních minerálních vod
stolních. Prameny minerálních vod se vyskytují nejčast ji na místech postižených třetihorními tektonickými poruchami a pom rn nedávnou sopečnou činností.
Je známo asi 350 lokalit s výskytem minerální vody. Přírodní léčivé vody se využívají pro léčebné a lázeňské účely už od 19. století. Společn s lázeňským využíváním zdrojů minerálních vod spojených nezbytn
s pobytem v míst pramenů, se minerální vody využívají celoročn k přímé konzumaci.
Vodní hospodářství v naší zemi má bohatou tradici, dobrý zvuk v zahraničí a slibnou perspektivu rozvoje
v kontextu s evropskou integrací.
Voda v naší obci
Provozovatelem místního vodovodu je pro ob členské obce - Lipov i Louku - Svazek obcí Lipov, Louka
– ČOV a kanalizace a to již od roku 2005, kdy vzal na sebe všechny povinnosti související s celým řet zem úkolů od jímání podzemní vody v místních vrtech, soustřed ním a chemickou úpravou vody ve vodojemu a odsud distribuci pitné vody na jednotlivá odb rní místa v zákonem stanovené kvalit . Odb r a
analýzu vzorků pitné i surové vody Ěpodzemníě provádí akreditovaná laboratoř v souladu s platnými legislativními předpisy.
Úkoly, které jsou spojeny s odvád ním odpadní vody obou jmenovaných obcí a jejím následným čišt ním
na společné čistírn odpadních vod v Lipov , plní „ svazek obcí“ však již od roku 2001, kdy se datuje
vznik Svazku obcí Lipov, Louka – ČOV a kanalizace, který je v letošním roce tedy jubilant.
Co mu popřejeme k 15. výročí svého vzniku?
V oblasti pitné vody – její dostatek v požadované kvalit a uv dom lý přístup všech odb ratelů s odpov dným pln ním povinnosti na své stran , zejména v otázce spolupráce s provozovatelem se zajišt ním
dobrého technického stavu vodovodu a všech vodovodních přípojek.
V oblasti odpadní vody – bezporuchový provoz celého systému kanalizační sít od jednotlivých přípojek
odpadní vody až po čistírnu odpadních vod, včetn přečerpávacích stanic, které jsou často blokovány
a ucpávány pevnými předm ty, které do odpadní vody nepatří a prozrazují primitivní jednání n kterých
jedinců, kteří tímto způsobem zvyšují náklady na provoz celého komplexu zařízení čistírenského zařízení.
U n kterých občanů stále přetrvává neochota úhrady pitné vody i stočného v termínu splatnosti
a nereagují ani na opakované výzvy k úhrad . Pro ty jen připomínka, že v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích bude uplatňováno přerušení dodávky pitné vody nebo přerušení odvád ní odpadních vod t m občanům, kteří jsou déle než m síc po stanoveném termínu splatnosti úhrady.
„so“
Lúcký zpravodaj 2016/01
21
PōIPRAVUJE SE
. .
. .
. .
. .
. .
., .,
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. .
.,
Lú ký košt tr ek od are ý h po tekuté
S írka Diako ie do . do . hodi zahrádkářské
íst osi
Čaj o páté
Ukliď e Česko – Louka, tradič í elostát í ak e,
sraz do ro ol íků . hodi před O e í úřade
Ne ezpeč ý odpad
., . a . .
dále . a . .
Di adel í předsta e í
Sta ě í áje roč íke
De
atek KD Louka e . hodi
ČČK Beseda pro dů hod e KD Louka
. hodi
S)PO )ájezd do Čalo a
SDH Louka, soutěž e aře í gulášů areálu Pod Háje
ČČK Pěší túra – přes ý ter í ak e ude upřes ě
De děí se zá a ou areálu Pod Háje
ROČNÍK 1998
Stár i: Vít Štědro ský, Bro isla Sup Stárk : Bar ora Hořáko á, Do i ika )adžoro á
Ostat í: Ja a Vaši o á, Da id )álešák, Mi hal Čagá ek, Matěj Gra e
)a roč ík
: Bar ora E jáko á, Ve dula E jáko á
Ak e
STAVĚNÍ MÁJE . . - u ateřské škol
HOLIDAY PARTY . . - areál pod Háje , D.J Jarek a D.J Sad
CARIBBEAN PARTY . . - areál po Háje , D.J Jarek a D.J Sad
HODY
. . - KD Louka, Č elá i
. . - KD Louka, De ho á hud a ŠOHAJKA z Dol í h Boja o i .
. . - O hůzka po o i, Horňá ká i álo á uzika Marka Potěšila
22
Lúcký zpravodaj 2016/01
V dá á O e í úřad Louka počtu
ýisků. Příspě k čte ářů epro házejí jaz ko ou úpra ou.
Příspě k přijí á A. Pi doro á. )pra o ala A. Vaši o á, E. Dří alo á. Grai ká úpra a I. Kaç az.
Žádá e í to že o příspě k peči a a ýsta u a o hut á ku, které
se udou
írat de ko á í koštu a KD od . do . hod.

Podobné dokumenty