návrh územní plán obce svojkov

Komentáře

Transkript

návrh územní plán obce svojkov
NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN OBCE
SVOJKOV
A) Základní údaje
B) Řešení územního plánu
NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVOJKOV
Zadavatel:
OBEC SVOJKOV
Pořizovatel:
MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR
Zpracovatel: Ing. arch. Jarmila BERANOVÁ
Havlíčkova 165/11, 46006 Liberec 7
IČO 467 44 959
Spolupráce:
Doprava
Vodohospodářství
Zeleň
Digit. zpracování
Ing. Urban Ocilka
Ing. Stanislav Rozkošný
Ing. Eva Burdová
Ing. Marie Španihelová
Datum: červenec 2005
OBSAH DOKUMENTACE
Textová část:
A) Základní údaje
B) Řešení územního plánu
C) Závazná část ve formě regulativů
Grafická část:
Výkres č. 1
č. 2
č. 3a
č. 3b
č. 4
č. 5
č. 6
Hlavní výkres s komplexním řešením celého území
Návrh dopravního řešení
Koncepce řešení technického vybavení – Vodní hospodářství
Koncepce řešení technického vybavení – Energetika a spoje
Vymezení veřejně prospěšných staveb a asanačních úprav
Vyhodnocení důsledků návrhu řešení na ZPF
Širší vztahy
1:
1:
1:
1:
1:
1:
1:
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
25 000
OBSA H TE XTOVÉ ČÁS TI
A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE
A 1. HLAVNÍ CÍLE ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
3
A 2. ZHODNOCENÍ DŘÍVE ZPRACOVANÉ A SCHVÁLENÉ ÚPD
3
A 3. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
4
A 4. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ SOUBORNÉHO STANOVISKA
4
A 5. VYHODNOENÍ SOULADU S CÍLI ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
6
B) ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
2. ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY A PODMÍNKY VÝVOJE OBCE A
OCHRANA HODNOT ÚZEMÍ
2. a) HISTORICKÝ VÝVOJ
2. b) CHARAKTER STÁVAJÍCÍ OBCE
2. c) DEMOGRAFICKÝ ROZVOJ
2. d) OCHRANA HODNOT ÚZEMÍ
2. d a) PŘÍRODNÍ HODNOTY
2. d b) PAMÁTKOVÉ ZÓNY A PAMÁTKOVÉ OBJEKTY
7
7
7
8
10
11
3. NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE
12
4. NÁVRH ČLENĚNÍ ÚZEMÍ OBCE NA FUNKČNÍ PLOCHY
A PODMÍNKY JEJICH VYUŽITÍ
4. a) ČLENĚNÍ ÚZEMÍ NA FUNKČNÍ PLOCHY
4. b) PODMÍNKY VYUŽITÍ ÚZEMÍ
14
14
5. LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ
20
6. NÁVRHOVÉ PLOCHY ZASTAVITELNÉHO ÚZEMÍ
21
7. NÁVRH KONCEPCE DOPRAVY
22
8. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
8. a) VODNÍ TOKY A VODNÍ PLOCHY
8. b) ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ
8. c) ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU
25
25
25
-28. d) ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
9. ENERGETIKA A SPOJE
9. a) ELEKTRICKÁ ENERGIE
9. b) ZÁSOBENÍ PLYNEM
9. c) ZÁSOBENÍ TEPLEM
9. d) SPOJE
27
28
28
28
28
10. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
10. a) LIKVIDACE TUHÉHO ODPADU
10. b) NEPOVOLENÉ SKLÁDKY
29
29
11. PLOCHY LOŽISEK NEROSTŮ
29
12. ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY
30
13. VYMEZENÍ PLOCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH
STAVEB A ASANAČNÍCH ÚPRAV
31
14. POŽADAVKY CIVILNÍ OCHRANY
32
15. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
15. a) KLIMATICKÉ POMĚRY
15. b) GEOLOGICKÉ POMĚRY
15. c) RADONOVÉ OHROŽENÍ
15. d) KVALITA OVZDUŠÍ
15. c) KVALITA PŘÍRODNÍHO PROSTŘEDÍ
15 e) OSTATNÍ VLIVY NA ŽÍVOTNÍ PROSTŘEDÍ – HLUK
33
33
33
33
33
34
16. OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY
34
17. ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND
17. a) STRUKTURA PLOCH ÚZEMÍ
17. b) ZASTOUPENÍ PŮD V ÚZEMÍ
17. c) REALIZACE INVESTIC DO PŮDY
17. d) ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA A JEJÍ VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
17. e) VYHODNOCENÍ NÁROKOVANÝCH PLOCH
35
35
37
37
38
18. POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA
48
19. NÁVRH LHŮT AKTUALIZACE
48
-3-
A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE
A 1. HLAVNÍ CÍLE ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
Hlavním důvodem pořízení územního plánu je získání chybějící dokumentace nutné pro další
řízení a rozvoj obce, která bude zpracovaná za účelem vývoje obce podle stavebního zákona
č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.
Cílem řešení územního plánu obce Svojkov je komplexní funkční využití území a zajištění
podmínek pro tyto funkce, to znamená, zajištění inženýrské a dopravní infrastruktury, a to vše
v souladu s přírodními, civilizačními a kulturními hodnotami.
Hlavním cílem je řešení nových zastavitelných ploch pro zástavbu rodinných domů, nové
funkční využití ploch v současně zastavěném území obce, zajištění podmínek pro návštěvnost
atraktivního přírodního prostředí ( parkovací plochy, plochy pro volný čas, ubytování), dořešit
infrastrukturu inženýrských sítí, navrhnout odstranění dopravních závad, urbanistickou
koncepci řešit s ohledem na limity území, ochranu životního a přírodního prostředí včetně
územního systému ekologické stability a ochrany zemědělské půdy.
A 2. ZHODNOCENÍ DŘÍVE ZPRACOVANÉ A SCHVÁLENÉ ÚPD A ÚPN VÚC
ÚPN VÚC Českolipsko, schválený v r. 1981 je dosud platný, ale vzhledem k uplynutí
návrhového období je směrný.
Koncept Územního plánu velkého územního celku Libereckého kraje – ÚP VÚC LK řeší celé
správní území Libereckého kraje, stanovuje uspořádání a limity řešeného území, hlavní
koridory dopravy, technické infrastruktury a územní systém ekologické stability, dále
vymezuje významné rozvojové plochy a další území speciálních zájmů.
Veřejné projednání konceptu ÚP VÚC LK bylo v červnu 2003. Během dopracování ÚPO
Svojkov bude nadále sledován soulad s ÚP VÚC LK.
Pro obec byla zpracovaná urbanistická studie v r. 1996 – zpracovatel ing. arch. Voděra, Praha
Dále byly zpracovány:
Místní program obnovy vesnice na období 2001 - 2005
Strategie rozvoje Novoborska r. 2001/2002
Svazek obcí Novoborsko – Tělovýchovná a sportovní zařízení Novoborska
Urbanistická studie Novoborska – Občanské vybavenost a cestovní ruch - Saul – říjen 2001
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje - Hydroprojekt CZ a. s. Praha r.2004
Program rozvoje Libereckého kraje – ARR Nisa, Saul Liberec, TU Liberec, 11/2000
-4Hlavním cílem Programu rozvoje Libereckého kraje bylo navržení promyšlené množiny
opatření na podporu ekonomického sociálního rozvoje kraje, vycházející ze Strategie rozvoje
kraje zpracované v r. 1999.
Program rozvoje Libereckého kraje je šířeji orientovaný dokument. Z jeho závěrů se dotýkají
řešeného území zejména tato opatření:
- podpora malého a středního podnikatelského stavu ( při bytové zástavbě )
- zkvalitnění stávající dopravní infrastruktury
- zkvalitnění stavu a rozvoj systému technické infrastruktury
- péče o krajinu a její složky
- optimální využití krajinného a přírodního potenciálu
- vybudování kvalitní infrastruktury cestovního ruchu
- napojení na základní síť cyklotras
- revitalizace zemědělské výroby
- podpora aktivního využití volného času dětí a mládeže
A 3. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁN
Návrh ÚPO je zpracován na základě zadání územního plánu obce Svojkov.
Některé požadované zastavitelné plochy neodpovídají plně ochraně zemědělské půdy a
ochraně přírodních hodnot včetně životního prostředí. I když zde nedochází k záboru kvalitní
zemědělské půdy z hlediska třídy ochrany ZPF, je zde značný zábor zemědělské půdy pro
lokality zástavby, které zasahují hluboko do volné krajiny.
A 4. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ SOUBORNÉHO STANOVISKA
Souborné stanovisko s pokyny pro dokončení návrhu územního plánu obce bylo zpracované
stavebním úřadem Městského úřadu Nový Bor jako pořizovatelem a schváleno
zastupitelstvem obce Svojkov dne 7.3. 2005.
Během zpracování návrhu územního plánu byly jednotlivé pokyny pro dokončení ÚPO
konzultovány a upřesněny pořizovatelem a zástupcem obce.
Návrh ÚPD byl následně dopracován na základě upřesnění jednotlivých pokynů:
· bylo opraveno označení stavebního zákona
· byl upřesněn výčet sousedních obcí
· ÚP VÚC Českolipsko upraven na ÚP VÚC okresu Česká Lípa
· byly stanoveny podmínky pro navrhovanou zástavbu na aktivním a potencionálním
sesuvném území
· ochranné pásmo komunikací II. a III. třídy je 15m
· výkresová část byla doplněna o ochranné pásmo letiště Česká Lípa
· jednotlivé kategorie funkčního využití území byly upřesněny v souladu podle stavebního
zákona
-5· byl odstraněn přepis Nový Bor na Malý Bor
· bylo vypuštěno nedopatření – CHKO Kokořínsko
· rodinné domky opraveny na rodinné domy
· text u kategorie pro bydlení byl upřesněn
· funkční plochy obytných zahrad, které v konceptu byly na plochách bezpečnostního pásma
plynovodu, byly zařazeny do funkčních ploch bydlení venkovského typu – umístění zástavby
bude řešeno při stavebním řízení
· v závazné části jsou uvedeny pouze ty limity, které vyplývají z návrhu ÚPO
· veřejně prospěšné stavby jsou doplněny o asanaci dřevěných hospodářských staveb pro
úpravu poloměru oblouku silnice III. třídy
· funkční plochy v textu závazné části jsou shodně upraveny s výkresovou částí
· ve funkčních plochách pro individuální rekreaci – chaty byly ponechány pouze ty plochy
(na základě dohodu zadavatele a pořizovatele), na kterých nelze z hlediska velikosti
pozemku postavit rodinný dům. Ostatní byly převedeny do ploch bydlení venkovského typu.
· pro umisťování obytných domů na plochách navržených u silnice II/268 byly v závazné
části stanoveny podmínky z hlediska hluku z dopravy a z hlediska výhledové šířky silnice
včetně koridoru pro inženýrské sítě
· v závazné části byly stanoveny podmínky pro umisťování stavebních objektů na plochách
podél silnice II. a III. třídy
· šířka regionálního biokoridoru byla upravena na 50m a vypuštěna z návrhu lokalita č.12
· v regulativech byly stanoveny podmínky pro zástavbu na plochách pro agroturistiku
· bylo doplněno ochranné pásmo vodních zdrojů Dobranovského potoka
· bylo navrženo technické řešení pro napojení na vodovodní systém všech návrhových lokalit
· ve zprávě byl doplněn způsob likvidace odpadů od ostatních původců ( podnikatelských
aktivit)
· plocha veřejné zeleně byla vypuštěna a nahrazena plochou pro bydlení
· v kapitole o ochraně přírody a v grafické části byly doplněny registrované významné
krajinné prvky a doplněny lokality s výskytem chráněných rostlin včetně lokalit chráněných
druhů rostlin určených průzkumem po vydání souborného stanoviska pro dopracování ÚPO
· cyklotrasa byla již součástí dopravního výkresu konceptu ÚPO, byla ještě doplněna do
výkresu širších vztahů
· vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaných řešení v území obce na životní a
krajinné prostředí je uvedeno v kap. 15. e) Kvalita přírodního prostředí a 16. Ochrana
přírody
· plocha v zámeckém parku byla ponechána v plochách občanského vybavení a možnost
využití byla upřesněna v regulativech – pro zástavbu jsou ponechány pouze bývalé zastavěné
plochy.
· z navržených ploch pro bydlení byly vypuštěny plochy č. 40, 46 a 25
· p.p.č 577/5, která byla v konceptu návrhovou plochou veřejné zeleně, byla změněna na
plochu pro bydlení.. Dodržení bezpečnostního pásma vysokotlakého plynovodu bude
respektováno při stavebním řízení. Z těchto důvodů byly zrušeny veškeré návrhové plochy
obytných zahrad, které byly v konceptu navrženy na plochách tohoto bezpečnostního pásma
a byly převedeny do ploch bydlení.
· plocha zahrady p.p.259/2 byla zařazena do ploch určených pro bydlení
· p.p.č 646 byl rozdělen na plochu pro občanskou vybavenost a na parkoviště
· pozemky p.p.č. 217/17 a 217/18, 559/1 a část 559/3 jsou převedeny do ploch pro bydlení
· část parcel p.p.č a 63 a 10 je převedeno do ploch drobné zemědělské výroby a část p.p.č. 10
do ploch pro bydlení
-6· části pozemku 264/1 a část 217/16 byly převedeny do ploch pro bydlení - velikost je
omezena regionální biokoridorem
· u pozemku p.p.č.154/1 byla změněna funkce z drobné zemědělské výroby na bydlení
· p.p.č. 609/2 byla zařazena do ploch drobné zemědělské výroby
· bylo přepracováno zásobování vodou a výkres č. 3 Komplexní řešení technického vybavení
byl rozdělen na výkres č. 3a Vodní hospodářství a výkres č. 3b Energetika a spoje
A 5. VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Koncepce komplexního rozvoje území je odvozena ze znalostí přírodních podmínek, stavu
životního prostředí a dosažení stupně urbanizace v sociální, ekonomické, dopravní a technické
infrastruktuře. Stanovuje regulativy funkčního a prostorového uspořádání, vazby rozvoje
základních strukturálních prvků a limity využitelnosti území podle pravidel trvale
udržitelného rozvoje.
V souladu s cíli územního plánování byly stanoveny:
· funkční a prostorové podmínky pro užívání a rozvoj území
· ochrana ploch a území se zvláštní ochranou vyplývající z právních norem
· územně technické podmínky nezbytné pro vyvážený a trvale udržitelný rozvoj území při
zachování a zlepšení přírodních hodnot a kulturního dědictví
· návrh rozvoje území a zajištění rozvoje infrastruktury technického vybavení
· koordinace rozvoje základních funkčních složek v území
· zastavitelné plochy s ohledem na ochranu přírody, životního prostředí a zemědělské půdy
( i když některé zastavitelné plochy podle souborného stanoviska s pokyny pro dopracování
územního plánu tento cíl územního plánování v plném rozsahu nesplňuje – velké množství
záboru ZPF sice většinou III. a IV tř. ochrany, ale v některých případech zásah
zastavitelnými plochami do volné krajiny )
· odstranění dopravních závad ( narovnání směrových oblouků silnic II. a III. tř. )
-7-
B) ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
Řešené území se rozkládá na jednom katastrálním území Svojkov.
Obec Svojkov sousedí severně s obcí Sloup v Čechách, severovýchodně s obcí Cvikov,
jihovýchodně s obcí Zákupy, jižně navazuje na území obce Česká Lípa a západně na území
obce Nový Bor.
Na katastrálním území obce Svojkov jsou mimo sídlo Svojkov ještě sídla s místními názvy
Nové Domky, Plesa a Malý Bor.
2. ZAKLADNÍ PŘEDPOKLADY A PODMÍNKY VÝVOJE OBCE A OCHRANA
HODNOT ÚZEMÍ
2. a) H ISTORICKÝ VÝVOJ OBCE
Nejstarší historická zmínka o osadě Svojkov je z r. 1370, kdy je doložen skalní hrádek
Svojkov. Této době odpovídá půdorysný tvar vsi, který v jádrové části reprezentuje starý typ
slovanské okrouhlice.
V 1. pol. 18. stol. byl v sousedství hradu založen zámek - jednopatrový, obdélnikový
s rizalitem. Kolem zámku byla rozlehlá zámecká zahrada, do které byl pojat i pahorek se
zříceninou skalního hradu. Po r. 1945 v zámků domov důchodců, r. 1958 při rekonstrukci
vyhořel a byl zcela zbourán.
Podrobnější historický vývoj obce je uveden v konceptu ÚPO Svojkov.
2. b) CHARAKTER STÁVAJÍCÍ OBCE
Obec Svojkov leží severovýchodně od České Lípy. Přirozeným spádovým městem je Nový
Bor. Svojkov se rozkládá v atraktivní terénní poloze nad českolipskou kotlinou s jižní a
jihozápadní expozicí.
Územím obce prochází silnice II. třídy č. 268 ( Mimoň – Zákupy – Svojkov – Sloup v Č.)
Převažující funkce sídla je individuální rekreace a trvalé bydlení.
-8Obec Svojkov spolu s obcemi Sloup v Čechách a Radvanec jsou vklíněny mezi území CHKO
Lužické hory a CHKO České středohoří.
Zástavba obce není časově jednotná, rozpadá se do několika vzájemně oddělených částí.
Jádrovou část obce tvoří radiální shluk usedlostí a i plužiny okolo z 19. století pocházejícího
kostelíka sv.Václava. Jde nejspíše o původní ranně středověkou okrouhlici, která zde
existovala ještě před 1. zmínkou z r. 1370, která je vztažena k existenci skalního hrádku.
Kolem hrádku a později spíše kolem zámku se rozvinula nepravidelná zástavba – podzámčí.
Tato zástavba byla bez přímé vazby na plužinu, tedy zástavba řemeslníků a deputátníků, jako
hájovna, myslivna, dům zahradníka a drobná zástavba pod srázem Svojkovských stěn, kde
byla v pěti chalupách soustředěna nejspíše skupina rodin chalupníků a služebnictva zámku.
K této jádrové části Svojkova patří i dvojice ulicové zástavby, rozměřené principem
lámových vsí položených podél dvou paralelních cest severojižního směru, z nichž jedna jde
po terénní spádnici pod vrstevnicovou hlavní silnicí ze Svojkova na Zákupy a druhá odbočuje
z centrální návsi a směřuje do Bukovan.
Nová zástavba rodinnými domky je převážně při hlavní průjezdné komunikaci.
PLESA
Při rozcestí dnešních silnic ze Svojkova na Zákupy a východně na Lindavu je stále skupina
chalup – lokalita nazvaná Plesa. Tato osada je samostatně uváděna pod svým názvem až do r.
1980, poprvé v pramenech uváděna r. 1589. Dnes jsou zde dvě stavení a několik chat.
Osada je položena na patě jihovýchodního svahu kopce Vinný vrch s krásným výhledem na
České středohoří.
MALÝ BOR
Na úpatí masivu krajinných dominant – kopců Tisový a Slavíček v údolí Doubravského
potoka a navazující na obec Bukovany leží osada Malý Bor. Je připomínaná obdobně jako
Plesa – r. 1591. Jde o malou skupinu chalup a mlýna, položené mezi rybníky.
NOVÉ DOMKY
Nejmladší osada tvořena nepravidelnou osnovou chalup ve východním koutu katastru při
cestě na Lindavu – Nové Domky. Osada je založena r. 1712 na východní strání vrchu
Slavíčku.
2. c) DEMOGRAFICKÝ ROZVOJ
Osídlení a obyvatelstvo
Je to právě v době pobělohorské, kdy vzniká mohutná stavební aktivita, ale velmi rychlá
germanizace a s ní německé osídlování. Ze soupisu panství - počet usedlostí , domků, chalup
z r. 1654 (Berní rula), Tereziánského katastru z r. 1713 a další výpisy z r. 1757 světčí o stále
rostoucí stavební aktivitě v celém panství Svojkov, která patrně vrcholí na přelomu 18. a 19.
st, kdy byla budovaná silnice mezi Novým Borem a Zákupy.
-9Sčítání obyvatel a domů
Obec celkem
Malý Bor
Rok
Obyv. Domy Obyv. Domy
1850
825
1869
650
126
30
7
1880
625
129
30
8
1890
543
129
28
8
1900
501
129
12
8
1910
458
125
24
7
1921
401
118
25
6
1930
435
113
33
6
1948
226
1950
245
94
15
6
1961
189
48
20
1970
125
37
13
3
1980
165
44
1991
91
28
40
Pramen: Urbanistická studie z r. 1995
Nové Domky
Plesa
Obyv. Domy Obyv.
Svojkov
Domy Obyv. Domy
128
140
97
102
92
72
65
26
26
26
26
26
25
22
91
80
66
72
48
53
62
18
18
18
12
17
16
15
401
376
352
315
294
251
275
75
77
77
77
75
71
70
40
36
14
7
15
9
20
9
9
4
181
113
86
105
69
4
4
26
Podle SLDB r. 1991 bylo ve Svojkově 27 domů, 18 chalup 12 chat
Věková skladba obyvatel r. 1990 – 2000
Rok
celkem
Muži
Ženy
Předprod.
1990
92
48
44
22
1995
95
46
49
19
2000
102
53
49
20
Pramen: Místní program obnovy vesnice na období 2001 – 2005
Počet obyvatel po r. 2000
Rok
2001
Počet obyvatel
111
Pramen: Údaje obec Svojkov
2002
108
Základní statistická data ČSÚ
Počet obyvatel
Podíl žen
101
46,54%
Pramen: http://rozvoj. statnisprava.cz 26.5.2003
2003
125
Produktivní
46
57
59
Poprod.
23
19
23
2004
138
Podíl dětí (0 – 14)
15,85%
Obec Svojkov a i celý bývalý okres Nový Bor prodělal výrazné změny hlavně po r. 1945.
V období před roce 1945 zde žilo mnohem více obyvatel. Ovšem jen velmi málo zde byli
obyvatelé české národnosti, převážnou část obyvatel tvořili Němci.
Významným znakem obce je velký počet obyvatel individuální rekreace, což velkou měrou
zvyšuje celkový počet uživatelů území. Na jednoho trvale bydlícího obyvatele v obci připadá
2, 61 obyvatele
Absolutní a zejména relativní velikost vlivu druhého bydlení je do značné mír také
ukazatelem rekreačního významu území.
- 10 Možnosti a předpoklady dalšího vývoje obyvatel
Předpokládá se určitý nárůst v ekonomicky a polohově atraktivnějších mikroregionech, mezi
které patří mikroregion Nový Bor ( Nový Bor, Kamenický Šenov, Okrouhlá, Polevsko, Prysk,
Radvanec, Skalice, Sloup, Slunečná a Svojkov).
Požadavek obyvatel v obci Svojkov na novou zástavbu pro bydlení je však nad únosnou
možnost při zachování hodnot krajiny a životního prostředí odpovídajícímu bydlení
venkovského typu. Na základě návrhu územního plánu se předpokládá cca 45 nových
rodinných domů. Předpokládá se stoprocentní nárůst obyvatel.
Příslušnost obce k úřadům
Liberecký kraj
Obec s rozšířenou působností - Nový Bor
Obecní úřad Svojkov
Finanční úřad v Novém Boru
Městský úřad Nový Bor:
Stavební úřad
Obecní živnostenský úřad
Odbor dopravně – správních agent
Odbor školství
Katastrální úřad v České Lípě
Okresní soud v České Lípě
OSSZ Česká Lípa
Úřad práce v České Lípě
Obec Svojkov je a bude závislá po stránce občanského vybavení a zaměstnání na okolních
obcích a městech.
2. d) OCHRANA HODNOT ÚZEMÍ
2. d a) PŘÍRODNÍ HODNOTY
Svojkov leží ve Svojkovské pahorkatině v nadmořské výšce cca 365 m n. m. ve svažité poloze
k JZ. Na severní až východní straně je obklopen lesním porostem převážně borovice lesní
(Pinus silvestris). V ostatních částech převládají travnaté porosty.
Krajinotvornou rozptýlenou zelení jsou břehové porosty jednak podél potůčků, jednak při
rybnících v jihovýchodní části území. (Výroční rybník, Kachní rybník, Ptáčník.)
Velmi významnou složkou zeleně v krajině jsou remízky a kaňonovitá údolí zarostlá
dřevinami převážně listnatými (dub letní – Quercus robur, jasan ztepilý - Fraxinus excelsior,
Lípa velkolistá-Tilia platyphylla, brslen evropský – Euonymus europaea, kalina obecná –
Viburnum lantana). Příkladem takového údolí je Dlouhý důl v jižní části území.
Zámecký park se vzrostlými starými dřevinami (borovice černá –Pinus nigra, dub letní
Quercus robur), který přechází do lesních porostů.
V obci nejsou plochy zeleně veřejné ( malá plocha před OÚ ) pouze soukromé zahrady.
Hodnotné solitérní dřeviny uvnitř obce jsou podél hlavní komunikace. Jsou vyznačeny ve
výkresové částí průzkumů a rozborů ÚPO Svojkov:
- 11 1. Aesculus hippocastanum (Jírovec obecný) 3 velké stromy uprostřed obce, seřezávané
2. Tilia cordata (Lípa srdčitá) 2 velké stromy u kapličky
3. Tilia cordata (Lípa srdčitá) velký starý strom s velkou dutinou ve kmeni, vyžaduje
odborné ošetření.
4. Tilia cordata (Lípa srdčitá)
5. Salix viminalis (Vrba bílá)
6. Salix viminalis (Vrba bílá)
7. Tilia cordata (Lípa srdčitá)
Závěr řešení zeleně.
Rozptýlené zeleně je vzhledem k množství soukromých zahrad dostatek. Hodnotné solitérní
dřeviny v obci je vhodné ochránit, případně ošetřit. Nové plochy veřejné zeleně nejsou v obci
navrženy.
2. c b) PAMÁTKOVÉ ZÓNY A PAMÁTKOVÉ OBJEKTY
Památkové objekty
· Objekty v soupisu kulturních památek chráněných státem:
1. skalní kaple „Pustý kostel“ v Modlivém dole - p.p. 165
2. kaplička sv. Václava ( u čp. 70) – st. p. 61
3. zřícenina skalního hradu s parkem – p.p.627
zřícenina
park
4. hostinec čp.77 – st. p. 89
5. chalupa čp. 67 – st. p. 70
6. chalupa čp. 92 – st. p. 15 ( Nové Domky – místní název )
Popis jednotlivých památek je uveden v konceptu ÚPO Svojkov - Podklad pro popis památek:
Umělecké památky Čech – Academia r. 1980 a Atlas památek České republiky – Baset 2002)
· Objekty památkového zájmu
Vedle památkově chráněných objektů státem je zde několik objektů lidové architektury a
drobné architektury, - kaplička , pomníky, křížky ( vyznačeno ve výkresové části ).
Lidová architektura - roubené chalupy: čp. 10, 23, 14, 54, 100, 93 a ev. č. 18.
- 12 3. NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE
Pro další vývoj obce je nutno regulovat funkční využití ploch na založené urbanistické
koncepci.
Výrazně nejsilnějším dominujícím prvkem řešeného území je kvalita přírodního prostředí.
Jakýmkoliv jeho nerespektováním a porušením by byla ohrožena atraktivnost bydlení,
rekreace a turistického ruchu.
Urbanistická koncepce by měla být navrhována v souladu se stávajícím životním prostředím
a přírodními podmínkami. Vzhledem k požadavkům občanů, kteří chtějí stavět rodinné
domy na vlastních pozemcích bez ohledů na vhodné urbanistické řešení, zábor zemědělské
půdy a znehodnocení přírodních podmínek, byly tyto lokality včleněny do schváleného zadání
ÚPO. Zhotovitel, i když s některými lokalitami pro bydlení zásadně nesouhlasí, tyto funkční
změny do návrhu ÚPO, na základě souborného stanoviska k dokončení návrhu ÚPO a
usnesení zastupitelstva obce Svojkov, zapracoval.
Bydlení
Stávající zástavba je rodinnými domy venkovského typu, které jsou uspořádány kolem hlavní
komunikační osy – průjezdné komunikaci II. tř. a na lokalitách s místními názvy Malý Bor a
Nové Domky. Mimo to jsou stávající domy rozptýlené na jihozápadně svažitým terénu pod
stávající hlavní komunikací. V obci vzniká nová zástavba rodinnými domy, několik domů je
rozestavěných a na některé je již vydané územní rozhodnutí. Vzhledem k přírodním
podmínkám a životnímu prostředí ( čisté ovzduší, technická a dopravní infrastruktura ) je
neustálý zájem o bydlení na lokalitách tohoto katastrálního území.
Novými lokalitami pro funkce bydlení, které jsou v ÚPO podél stávajících místních
komunikací zasahujících do volné krajiny, ztrácí obec kompaktnost urbanistického řešení a
zároveň budou omezeny překrásné výhledy do okolí a tím i znehodnoceno přírodní prostředí.
Občanské vybavení
· Školství a zdravotnictví
Školní a zdravotní zařízení využívají občané ve Sloupu a Novém Boru.
· Obchod, ubytování a veřejné stravování
V budově OÚ je prodejna potravin.
Pohostinství s ubytováním je v rekonstruovaném stávajícím objektu v severní části obce.
V návrhu ÚPO je řešeno rozšíření této plochy.
· Kulturní zařízení, kulturní a historické památky
Společenská místnost je v budově obecního úřadu. Zde je i místní knihovna a podací pošta.
Poutní místo Modlivý Důl je využívané pro mariánskou pouť církevního charakteru.
Zřícenina hradu ani zámecký park zatím nejsou přístupny veřejnosti. Část zámecké zahrady
(plocha bývalého zámku včetně stávající zachovalé budovy) bude převedena do ploch
občanského vybavení – vyšší vybavení. Bude zde na př. sociálně zdravotní zařízení – dům
s pečovatelskou službou , školící zařízení pro horolezecký klub nebo jiný druh občanského
vybavení.
- 13 · Ostatní zařízení
V obci je požární zbrojnice, která je při drobné výrobě – službách a proto je zařazená
v plochách výrobních.
Pod lesem v severovýchodní části obce je hřbitov. ( Ve výkr. č. 1 je vyznačen barvou zeleně s
křížkem)
Sportovně rekreační vybavení
· Individuální rekreace
Chaty pro individuální rekreaci jsou na lokalitách rekreačního charakteru s místní názvem –
Malý Bor, Plesa a Nové Domky. Jsou však také ve středu obce a znehodnocují tak charakter
stávající výstavby této části obce. Aby se tomuto zabránilo, nesmí se dále povolovat výstavba
individuálních chat, ale pouze rekreačních domů, které budou na plochách pro bydlení.
Plochy individuální rekreaci - chaty jsou pouze na vyčleněných plochách, které svou
velikostí nedávají předpoklad pro zástavbu rodinných domů. Ostatní plochy jsou převedeny
do ploch bydlení.
· Sportovní plochy
Obec má hřiště, které vzhledem k rekreačnímu charakteru obce a předpokládanou novou
zástavbou a tím i přísunem mladých lidí, nebude vyhovovat. Musí se rozšířit nebo doplnit na
nových plochách o různá hřiště pro míčové hry a hry pro děti.
· Sportovně rekreační plochy - agroturistika
V návrhových plochách je lokalita se sportovně rekreačním vyžitím. Na této lokalitě je ranč,
bydlení, nekryté i kryté sportovní zařízení - hřiště, golf apod.
Zemědělská výroba
Ve Svojkově není soustředěná zemědělská výroba Je zde pouze drobná zemědělská výroba a
sadovnictví.
V návrhových plochách je zahradnictví pod skalním hradem. Na těchto plochách v minulosti
zahradnictví již bylo.
Výroba, sklady, služby
Výrobní plochy v obci chybí. Na drobných plochách jsou jednotlivé služby – opravna aut,
truhlárna a podobně. Některé služby – podnikatelské aktivity jsou při bydlení.
- 14 -
4. NÁVRH ČLENĚNÍ ÚZEMÍ OBCE NA FUNKČNÍ PLOCHY A PODMÍNKY
JEJICH VYUŽITÍ
4. a) ČLENĚNÍ ÚZEMÍ NA FUNKČNÍ PLOCHY
Funkční plochy současně zastavěného a zastavitelného území
Plochy bydlení venkovského typu
Plochy občanského vybavení
Plochy sportovní
Plochy sportovně rekreační – agroturistika
Plochy individuální rekreace – chaty
Plochy výrobní - služby
Plochy drobné zemědělské výroby
Plochy zahradnictví
Plochy technického vybavení
Funkční plochy nezastavitelné
Plochy urbanizované zeleně
Park – zámecký park
Veřejná zeleň
Zahrady
Hřbitov
Plochy krajinné zeleně
Pozemky plnící funkci lesa
Plochy ostatní zeleně
Plochy produkční zemědělské půdy
Orná půda
Trvalý travní porost
Sady
Zahrady mimo současně zastavěné území obce
Plochy vodních ploch a toků
Vodní plochy a toky
Neplodná půda – mokřady
4. b) PODMÍNKY VYUŽITÍ ÚZEMÍ
Funkční využití ploch současně zastavěného, zastavitelného a nezastavitelného území je
vyznačeno ve výkrese č. 1 grafické části ÚPO.
Představuje základní funkční regulaci, která je určující pro zpracování navazující územně
plánovací dokumentace a pro rozhodování v území.
Funkční využití ploch stanovené ÚPO musí odpovídat způsobu jeho užívání - umísťování
činností a povolování staveb a kultur včetně jejich změn a omezení změn v jejich užívání . To
vše musí být v souladu s místními podmínkami urbanistickými, ekologickými, přírodními a
krajinářskými, hygienickými a technickými.
Činnosti, stavby a kultury se podle podmínek přípustnosti vymezují jako přípustné,
podmíněně přípustné a nepřípustné.
- 15 Přípustné – jsou stavby, činnosti a využití území odpovídající charakteru daných funkčních
ploch. Jejich povolení se váže na splnění podmínek obecně platných závazných právních
předpisů - stavebního zákona, vyhlášce o obecných požadavcích na výstavbu, předpisech
v oblasti životního prostředí.
Podmíněně přípustné - jsou stavby, činnosti a využití území, které lze jednotlivě povolit za
předpokladu, že nevyvolávají jednotlivě nebo v souhrnu rizika ohrožení ( havárie, znečištění),
nebo neporušují-li svým vnějším působením charakter území. Jejich povolení se váže na
splnění podmínek jako přípustné. Mimo to musí být splněny další podmínky stanovené
stavebním úřadem z hlediska :
- dosahu významu stavby v území – urbanistické důsledky v širších vztazích
- zátěže, kterou vyvolává stavba na okolí svým provozem a obsluhou či hlukem a vibracemi
- urbanistických parametrů, charakteru zástavby, hmotového uspořádání ve vztahu k okolní
zástavbě
- kapacitního napojení na infrastrukturu technickou a dopravní
Nepřípustné - jsou stavby, činnosti a využití území, které nesplňují podmínky funkčního
využití ploch přípustných a podmíněně přípustných a nesmí tedy být na dané funkční ploše
umístěny a povoleny.
SOUČASNĚ ZASTAVĚNÉ A ZASTAVITELNÉ FUNKČNÍ PLOCHY
PLOCHY BYDLENÍ VENKOVSKÉHO TYPU
Zástavba rodinnými domy
rozvojových.
– rodinné domy na stávajících plochách a na plochách
Bydlení v rodinných domech, ubytování v chalupách a rekreační ubytovaní ve vyčleněných
domech pro individuální rekreaci.
Obytná část zástavby na plochách bydlení v těsné blízkosti silnice II/ 268, která zasahuje do
hlukové isofony, musí být umístěna 20m od silnice. Pokut bude obytná část zástavby
navržena v menší vzdálenosti, musí být provedeno proti hlukové opatření.
Při umisťování novostaveb a přístaveb na plochách při průjezdních silnicích II. a III. třídy
musí být respektovaná plocha výhledové šířky komunikace a koridor inženýrských sítí.
V případě, kdy je rozšiřováno zastavěné území podél silnic, podléhá umisťování staveb
v silničním ochranném pásmu povolení silničního správního úřadu ( podle § 32 zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů).
Pro novou zástavbu na plochách, které jsou na sesuvném území, musí být proveden
geologický posudek, který stanový podmínky pro tuto zástavbu.
Pro umístění objektu pro bydlení na plochách v ochranném pásmu lesa, musí být znovu
zažádáno o posouzení příslušného dotčeného orgánu státní správy.
Přípustné
Bydlení v rodinných domech, ve stavbách pro individuální rekreaci (rekreační domy,
rekreační chalupy).
Při rodinných domcích jsou přípustné podnikatelské aktivity - služby.
- 16 -
Podmíněně přípustné
Místní správa, kulturní, církevní, sociální a zdravotní zařízení, přechodné ubytování v malém
rozsahu, výrobní služby místního významu
Činnost povolovaná na těchto plochách musí být posuzována individuelně s přihlédnutím
k okolní zástavbě a k životnímu prostředí.
PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
Veškeré druhy občanského vybavení a nevýrobní služby – prodejny, pohostinství, opravny,
kadeřnictví, krejčovství apod., správa, pošta, kulturní zařízení, školící, ubytovací a sociální
zařízení.
Pro občanské vybavení – ubytování v ochranném pásmu lesa musí být znovu zažádáno o
posouzení příslušného orgánu státní správy
Plochy občanského vybavení jsou určeny pro umístění obslužných činností místního a
mikroregionálního významu. Využití těchto ploch pro novou obslužnou činnost musí být
předem odborně posouzeno z hlediska celé urbanistické koncepce obce a mikroregionu.
Plochy v zámeckém areálu parku ( památkový areál a VKP) jsou určeny pro zástavbu pouze
na plochách ostatních – zastavěné plochy a plochy bývalé zástavby. K veškerá činnost a
plošnému zařízení na ostatní části parku nutné pro toto občanské vybavení (komunikace,
parkoviště, event. hřiště) musí být vydán souhlas příslušného orgánu státní správy.
Přípustné využití
Při občanském vybavení může být bydlení a plochy veřejné zeleně.
Podmíněné využití
Doplňková drobná výroba – služby. Jednotlivé nové činnosti nesmí zhoršovat životní
prostředí bydlení a dopravní obsluha nesmí překročit limit hygienických předpisů pro stávající
bytovou zástavbu.
Plochy občanského vybavení jsou určeny pro umístění obslužných činností místního a
mikroregionálního významu. Využití těchto ploch pro novou obslužnou činnost musí být
předem odborně posouzeno z hlediska celé urbanistické koncepce obce a mikroregionu.
Plochy v zámeckém areálu parku ( památkový areál a VKP) jsou určeny pro zástavbu pouze
na plochách ostatních – zastavěné plochy a plochy bývalé zástavby. K veškeré činnosti a
plošnému zařízení na dalších plochách parku, které jsou nezbytné pro dané občanské zařízení,
musí být vydán souhlas příslušným orgánem státní správy.
PLOCHY SPORTOVNÍ
Hřiště pro všechny druhy sportovní činnosti a zařízení s ním související.
Přípustné využití
Doprovodné služby pro sportovní činnost – šatny, občerstvení, sauna, sportovní servis.
- 17 Podmíněné využití
Byt správce nebo ubytovací zařízení v malém rozsahu.
PLOCHY SPORTOVNĚ REKREAČNÍ – AGROTURISTIKA
Ranč – chov koní, bydlení a rekreační ubytování.
Stáje pro chov koní musí být v takové vzdáleností od okolních ploch, aby nebylo narušováno
životní prostředí bydlení.
Přípustné využití
Sportovní plochy volné i zakryté, sauna, golf, minigolf, bazén.
Podmíněné využití
Chov ostatního domácího zvířectva pouze v malém množství, aby nebylo narušeno životní
prostředí okolních obytných ploch.
PLOCHY INDIVIDUÁLNÍ REKREACE - CHATY
Plochy rekreačních individuálních chat
Přípustné využití
Sportoviště místního významu – hřiště pro míčové hry, zahrádkářská a sadovnická činnost pro
vlastní spotřebu.
Podmíněné využití
Sezónní prodejna potravin a občerstvení, služby.
PLOCHY VÝROBNÍ - SLUŽBY
Funkční využití těchto ploch je ekologická výroba, služby nebo sklady různých druhů
výrobků.
Přípustné využití
Jakákoliv výrobní činnost, která nenarušuje ekologicky okolní životní prostředí a hluk
nezasahuje mimo výrobní areál.
Podmíněné využití
Při ekologických podnikatelských aktivitách a bezhlučných provozovnách může být bydlení
uživatele – správce.
PLOCHY DROBNÉ ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY
Plochy zemědělské výroby v menším rozsahu
Přípustné využití
Chov domácího zvířectva pouze pro vlastní potřebu, sklady zemědělských produktů, oprava a
sklad zemědělských strojů.
- 18 Podmíněné využití
Zemědělská výroba může být nahrazena nezemědělskou výrobou, sklady a službami Výroba
musí být ekologická bez negativných vlivů na okolní zástavbu bydlení.
PLOCHY ZAHRADNICTVÍ
Plocha pěstování zeleniny a ostatních zahradnických produktů pro distribuci. Obnova
bývalého zahradnictví v areálu zámku.
Při zahradnickém podnikání musí být minimální plocha zastavění a zpevněných ploch.
Plocha je součástí VKP a památkově chráněného areálu. K veškerá činnost musí být vydán
souhlas příslušného dotčeného orgánu státní správy.
Přípustné využití
Na plochách mohou být pouze objekty nezbytné pro pěstitelskou činnost.
PLOCHY TECHNICKÉHO VYBAVENÍ
Na těchto plochách jsou
plocha vodojemu.
funkce technického vybavení – redukční stanice, trafostanice,
Přípustné
Stavby technického vybavení a činnosti s ním související.
Podmíněně přípustné
Doplňkové výrobní zařízení sloužící zároveň pro údržbu provozu.
Nepřípustné
Jakékoliv stavby, které s technickou infrastrukturou nesouvisí.
FUNKČNÍ PLOCHY NEZASTAVITELNÉ
PLOCHY URBANIZOVANÉ ZELENĚ
Park - zámecký park
Památkově chráněný areál a VKP
Přípustné využití
Využití parku pro veřejnost – zachování a údržba stávající vzrostlé zeleně.
Podmínečné využití
Výstavba a rekonstrukce objektů v areálu parku pouze na současně zastavěných plochách
nebo na plochách bývalého zámku. ( Uvedeno v plochách občanského vybavení ). Pro ostatní
činnost musí být dán souhlas dotčeného orgánu státní správy.
Veřejná zeleň
Plocha zeleně sloužící veřejnosti
Přípustné využití
Na plochách veřejné zeleně může být drobná architektura ( plastika), lavičky.
- 19 -
Zahrady a sady - v současně zastavěném území obce
Hřbitov
Přípustné
Využití těchto ploch je dáno charakteristikou jednotlivých funkčních ploch
PLOCHY KRAJINNÉ ZELENĚ
Pozemky plnící funkci lesa
Ostatní plochy a plochy ostatní zeleně
Využití těchto ploch je dáno charakteristikou jednotlivých funkčních ploch
Přípustné
Stavby související s údržbou a lesním a mysliveckým hospodářství
Liniové stavby technického a dopravního zařízení
Sportovně rekreační činnost – turistika
PLOCHY PRODUKČNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY
Orná půda
Trvalý travní porost
Sady a zahrady - mimo současně zastavěné a zastavitelné území obce
Využití těchto ploch je dáno charakteristikou jednotlivých funkčních ploch
Přípustné
Na pozemcích jsou povoleny stavby související s údržbou a hospodařením na daném
pozemku. Tyto stavby musí být pouze v takovém rozsahu, aby nebyl narušen vzhled krajiny.
Přípustné jsou liniové stavby technického a dopravního zařízení
PLOCHY VODNÍCH PLOCH A TOKŮ
Vodní plochy a toky
Neplodná půda – mokřady
Hospodaření na vodních plochách a tocích podléhá platným zákonům a příslušným
vyhláškám.
- 20 5. LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ
Pro využití území obce jsou dány limity a omezení vyplývající z existence chráněných území
a ochranných pásem, která jsou vyhlašována v souladu s obecně platnými právními předpisy
nebo těmito předpisy přímo stanovena.
Ochrana přírody a krajiny
Významný krajinný prvek ze zákona - lesy, vodní toky, rybníky
Významné krajinné prvky registrované:
zámecký park
skalní stupeň s vodopádem
Ochrana lesa
Ochranné pásmo - 50m od kraje lesa
Ochrana podzemních a povrchových vod
Celé území je v oblasti přirozené akumulace vod – CHOPAV Severočeská křída
Manipulační pruh podél břehů vodních toků
Ochranné pásmo II. stupně vodních zdrojů Dobranovského potoka
Ochrana staveb
Ochranné pásmo hřbitova – 100m
Ochrana památek
Objekty v soupisu kulturních památek chráněných státem:
skalní kaple „Pustý kostel“ v Modlivém dole - p.p. 165
kaplička sv. Václava ( u čp. 70) – st. p. 61
zřícenina skalního hradu s parkem – p.p.627
zřícenina
park
hostinec čp.77 – st. p. 89
chalupa čp. 67 – st. p. 70
chalupa čp. 92 – st. p. 15 ( Nové Domy – místní název )
Ochrana technické infrastruktury
zásobování vodou
ochranné pásmo vodovodního řadu – 1,5m
kanalizace
ochranné pásmo kanalizační stoky – 1,5m
zásobování elektrickou energií
ochranné pásmo VN 35kV – 7m a ochranné pásmo trafostanice – 7m
zásobování plynem
ochranné pásmo u nízkotlakých a středotlakých plynovodních přípojek v zastavěném
území obce - 1m na obě strany od půdorysu
ochranné pásmo u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek - 4m na obě strany
ochranné pásmo u technologických objektů - 4m na všechny strany od půdorysu
bezpečnostní pásmo – vzdálenost od objektu zástavby - VTL DN 500 – 40m
bezpečnostní pásmo - vzdálenost od objektu zástavby – regulační st. vysokotlaká. –
10m
spoje
- 21 ochranné pásmo podzemního telekomunikačního vedení – 1,5m
Ochrana dopravní infrastruktury
Ochranné pásmo silnic II. a III. tř. – 15m od osy krajního jízdního pruhu vozovky
Ochranné pásmo letiště – Česká Lípa
VÝSTUPNÍ LIMITY VYPLÝVAJÍCÍ Z NÁVRHU ÚPO
Ochrana technické infrastruktury
zásobování vodou
ochranné pásmo vodovodního řadu
zásobování plynem
ochranné pásmo plynovodu
Ochrana dopravní infrastruktury
Ochranné pásmo silnic II. a III. tř. ( úprava jízdních oblouků )
Územní systém ekologické stability
Regionální biocentrum
4 (1354)
Biocentra místní
96, 97, 212 ( 455, 456, 1039 )
Biokoridory
4/96, 96/97, 97/98, 212/252 ( 1354/455, 455/456,
456/457, 1039/1040 )
6. NÁVRHOVÉ PLOCHY ZASTAVITELNÉHO ÚZEMÍ
Zastavitelné území je území určené k zástavbě mimo současně zastavěné území.
Zastavitelné území obce je vyznačeno a opatřeno pořadovými čísly 1- 21 ve výkr. č. 1 Hlavní
výkres komplexního řešení celého území.
Zastavitelná území je určena pro návrhové funkční využití:
1 – 15, 17, 19 - 20
Bydlení venkovského typu
21
Drobná zemědělská výroba
16
Občanské vybavení
18
Individuální rekreace - chata
- 22 7. NÁVRH KONCEPCE DOPRAVY
SILNIČNÍ DOPRAVA
Silniční síť
· Silnice II/268 tvoří hlavní dopravní osu řešeného území v trase Zákupy – Svojkov – Sloup
v Čechách – Nový Bor. Silnice vykazuje s ohledem na dynamický terén značné směrové a
výškové změny trasy. Silnice je šířkově uspořádána v kategorii S 9.5/70. Je v dobrém
technickém stavu. V průtahu obcí je lemována souběžným jednostranným chodníkem šířky
1.5 – 2m.
· Silnice III/26837 se připojuje na silnici II/268 z východu. Tvoří propojení ve směru
severovýchodním k silnici I/13 přes Svitavu a Lindavu do Kunratic u Cvikova. Silnice je
v kategorii S 6.5/50, místy se však vozovka zužuje až na šířku = 4.0 m. Silnice vykazuje
místa se zanedbanou údržbou.
Základní komunikační síť
Základní komunikační síť obce tvoří průtah silnice II/268. Vozovka pasportní šířky 7,.20m je
doprovázena ve střední části obce chodníkem šířky 1.5 – 2m. V prostoru návsi je upraven
samostatný dopravní prostor před objektem obecního úřadu a pošty vymezený pro parkoviště
a prostor pro chodce. Chybí úprava západní části návsi před kostelem. Doporučuje se
prodloužení chodníku do severní části obce.
Ve východním směru tvoří dopravní osu obce v části Nové Domy průtah silnice III/26837.
Průtah tvoří pouze vozovka místy zúžená až na šířku = 4 m.
Doplňkovou komunikační síť obce tvoří místní komunikace připojující ostatní území ke
Svojkovu. Připojení části Malý Bor je po místní komunikaci šířky = 3 m, která je zároveň
hlavní polní cestou. Její technický stav je velmi špatný. V prostoru mimo obec je pouze se
štěrkovým povrchem. Ostatní komunikace jsou utvářeny jako jednopruhové komunikace
místní (v obci s asfaltovým povrchem) nebo polní cesty v kategoriích P3/30 s různou kvalitou
krytu vozovky.
Kategorie komunikací
Označení silnice
II/268
III/26837
Kategorie v zastavěném území Kategorie
území
MS 8/50
S 9,5/70
MS 7/50
S 6,5/50
mimo
zastavěné
Ostatní obslužné a dopravně zklidněné komunikace – obvykle jako jednopruhové v šířce 3m.
Intenzita dopravy
Celostátní sčítání dopravy je prováděno na silnici II/268 severně od Zákup.
Číslo
Číslo
Rok
Druh vozidel
silnice
stanoviště
T
O
M
S
II/268
4-1620
1990
787
1 925
95
2 807
2000
262
2 106
49
2 417
TNV
482
159
- 23 Z přehledu je zřejmé, že v období posledních deseti let došlo k poklesu celkové úrovně
intenzity dopravy. Přitom především klesla nákladní doprava na 33%. Osobní doprava
narostla pouze o 9%. Tento vývoj lze považovat za příznivý.
Hlavní dopravní závady a jejich úpravy
· Silnice II/268 je v dobré stavebním stavu. V části obce je lemována jednostranným
chodníkem. Nevykazuje žádné vážné dopravní závady. Při objektu pohostinství se navrhuje d
narovnání směrového oblouku. Podél komunikace v zastavěné části se doporučuje
jednostranný chodník.
· Silnice III/26837 vykazuje dílčí závady povrchu. Za dopravní závadu lze považovat ostrý
směrový oblouk v průchodu částí Nové Domky. V návrhu ÚP je tento směrový oblouk
upraven.
Ostatní místní komunikace – komunikační spojka Chvojkov – Malý Bor vyžaduje obnovu
asfaltového krytu.
LINKOVÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
Autobusové linky
Řešené území obsluhuje pouze jediná místní linka v trase
územím nejsou vedeny.
Číslo linky
Trasa
500 240
Nový Bor – Zákupy – Mimoň
500 020
Č.Lípa-Cvikov-Krompach
500 022
Č.Lípa-Sloup-Nový Bor
silnice II/268. Dálkové linky
Počet párů busů/pracovní den
3
2
2
Autobusové zastávky
Celkem tři autobusové zastávky jsou rozmístěny v území tak, že pokrývají prakticky celé
území obce docházkovou vzdáleností 400 m (5 minut chůze). Nejdůležitější zastávky jsou
vybaveny přístřeškem pro cestující. Zastávka ve středu obce má autobusový záliv. U
zastávky Svojkov, U zámečku je možné zálivy vybudovat. Část Malý Bor je obsloužena ze
zastávky Bukovany, u statku z linek 500 020 a 500 022, které jsou vedeny západně od
řešeného území.
DOPRAVA V KLIDU
Jediná parkovací lokalita byla zajištěna před objektem obecního úřadem. Odstavná plocha má
kapacitu cca 5 stání. Stání je třeba vyznačit vodorovným dopravním značením.
Narovnáním komunikace II/268 v úseku před pohostinstvím by se uvolněná plocha před tímto
objektem využila pro parkování. Na protější straně komunikace se uvažuje s dalším parkovací
plochou, která by sloužila ne jen pro pohostinství, ale hlavně pro návštěvníky přírodní
lokality a pořádaných náboženských slavností v Modlivém dole.
Na odvrácené straně silnice u pohostinství je pro parkování vozidel návštěvníků využívána
nezpevněná plocha s kapacitou cca 12 stání na soukromém pozemku. Bylo by vhodné plochu
zpevnit, odvodnit a vymezit vjezd na silnici II/268.
- 24 PĚŠÍ DOPRAVA
Hlavní pěší trasy sledují koridory hlavních silničních komunikací. Ve střední části obce je pro
podélnou pěší trasu po silnici II/268 vybudován souběžný jednostranný chodník šířky 1.5-2m.
V ostatních částech obce se chodci pohybují po místních dopravně zklidněných
komunikacích. Zvláštní chráněné pěší trasy nebyly v obci zjištěny.
Obcí Svojkov je vedena Evropská dálková cesta: turistická stezka Baltské moře –
Středozemní moře. U zámečku odbočuje do Modlivého dolu jako chráněná pěší stezka.
CYKLISTICKÁ DOPRAVA
Obcí je po silnici II/268 a III/26837 vedena v úseku Sloup v Čechách – Svojkov – Svitava
cyklotrasa č. 3062.
LETIŠTNÍ DOPRAVA
Ochranné pásmo letiště v České Lípě zasahuje na katastrální území Svojkov.
NEGATIVNÍ ÚČINKY DOPRAVY (HLUK)
Nejvyšší přípustná hladina hluku
Základní hladina
Korekce na obytné území
max. přípustná ekvivalentní hladina hluku
LAeq =
50
10
60
dB(A)
dB(A)
dB(A)
Výpočet hluku ze silniční dopravy
Výpočet je proveden pro intenzitu silniční dopravy r. 2000
X = F1 . F2 . F3 . m,
Y = 10 logX + 40
Číslo silnice
Výpočtový úsek
S voz/24 hod
Sd voz/den
nd voz/hod
% podíl TNV
F1
F2
F3
X
Y
U-60 útlum na 60 dB(A)
Vzdálenost isofony 60 dB(A)v m
II/268
1
2 417
2 296
144
6.6
1.2
1.21
1.0
208
63.2
3.2
20
II/268
2
2 417
2 296
144
6.6
2.2
1.21
1.0
382
65.8
5.8
30
Vyhodnocení hlukové zátěže
Nadměrným hlukem je zatížena obytná zástavba v těsné blízkosti průtahu silnice II/268. Na
návrhových plochách pro bytovou zástavbu při této silnice musí být obytné objekty umístěny
20m od komunikace. Jinak musí být provedeno proti hlukové opatření.
- 25 8. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
Podkladem pro zpracování kapitoly 8. c) Zásobování pitnou vodou a 8.d) Odvedení a čištění
odpadních vod je Plán rozvoje vodovodů a kanalizace Libereckého kraje zpracovaného
Hydroprojektem cz a.s.
8. a) VODNÍ TOKY A VODNÍ PLOCHY
Vodní toky:
Svojkov.
Dobranovský potok - protéká v krátkém úseku podél katastrálního území obce
Bezejmenné dva potoky vtékající do rybníka Ptáčník, jejich koryta jsou často
vyschlá.
Vodní plochy: Na západní straně katastrálního území obce v části Malý Bor je skupina
drobných rybníků – Luční, Výroční, Kachní a Ptáčník. Rybníky jsou neudržované a neslouží
k rekreaci.
8. b) ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ
Na katastrálním území obce není vyhlášené záplavové území. Drobné vodní toky vedou
mimo současně zastavěné území. Rovněž navrhované zastavitelné území je v místech, kde
nová zástavba nebude narušovat přirozený odtok vod územím.
8. c) ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU
V obci je veřejný vodovodní rozvod napojený přes ČS (3l/sec) a výtlak ve Starém Šidlově
(vodovod Lasvice) potrubím DN100 do vodojemu 30m3 (384,60/382,40 m n.m.)
Vodovodní síť je provedena z PVC. 98% trvale obývaných objektů a 50% rekreačních
objektů je připojeno na veřejný vodovod. Ostatní obyvatelé a rekreanti využívají lokální
zdroje.
Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost, a.s.
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
a provozovatelem jsou
NÁVRH ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU
Zásobení pitnou vodou stávající i návrhovou zástavbu, která se nachází mezi kótami 305,00
až 410,00 m, nelze zajistit ze stávajícího jednopásmového vodovodního systému. Stávající
vodovodní systém zásobovaný posilovací stanicí v Lasvicích a přerušovací komorou ve
Svojkově na kótě 384,60/382,40m je nutné rozšířit o další dvě vodovodní pásma odběrem
pitné vody ze stávajícího vodovodního systému.
Stávající vodovodní systém bude zásobovat pitnou vodou zástavbu mezi kótami 325,00m až
365,00m. Pro níže a výše položenou zástavbu se musí vybudovat další dvě tlaková pásma.
Navržená pásma vodovodu:
- 26 dolní pásmo
střední pásmo
horní pásmo
305,00 – 325,00m
325,00 – 365,00m
365,00 – 410,00m
Dolní tlakové pásmo
Dolní tlakové pásmo bude zásobované přes dvě redukční komory situované na vodovodních
řadech napojené na vodovodní řady středního tlakového pásma..
Pitnou vodou dolního tlakového pásma budou zásobovány obytné plochy kolem dvou lokalit
s místním názvem Studené prameny a Ovčí pastviny.
Střední tlakové pásmo
Střední tlakové pásmo se skládá ze stávajícího výtlačného řadu s posilovací stanicí Lasvice,
přerušovací komory o objemu 30m2 ve Svojkově na kótě 384,60/382,40m a rozvodných řadů
ve Svojkově. Pro zásobování stávající a navrhované zástavby ve středním tlakovém pásmu je
nutné rozšířit stávající rozvodnou síť a zvětšit objem stávající přerušovací komory přístavbou
další komory o objemu min. 25m3.
Horní tlakové pásmo.
Pro zásobování zástavby v horním tlakovém pásmu je nutné vybudovat posilovací stanici u
přerušovací komory a vybudování rozvodné sítě horního tlakového pásma.
Výstavba navrženého vodovodního systému je vzhledem k velikosti řešeného území značně
investičně i provozně nákladné. Proto by měla být nová výstavba pouze ve středním
tlakovém pásmu. Zájem o zástavbu rodinných domů ve Svojkově i na plochách dolního a
horního pásma však je veliký. Na základě dohody pořizovatele a zadavatele jsou návrhové
plochy v těchto tlakových pásmech ponechány. V případě, že nebude realizován navržený
vodovodní systém, bude zástavba v těchto tlakových pásma realizovaná za podmínek
individuálního zásobení užitkovou a pitnou vodou z lokálních zdrojů.
Výpočet potřeby vody na zásobování pitnou vodou pro obyvatele ve stávající zástavbě
počet obyvatel
140
počet zaměstnanců ve špinavých provozech
10
počet zaměstnanců v čistých provozech
20
Qp=140.*150+10*80+20*60=
23,00m /den- 0,27 l/s
Qd=23,00*1.5=
34,50 m /den-0,40 l/s
Qh=0,40*2=
0,80 l/s
3
3
Stávající vodovod má dostatečnou kapacitu na zásobení pitnou vodou stávající zástavby
Výpočet potřeby vody na zásobování pitnou vodou pro obyvatele ve stávající i nové navržené
zástavbě
počet obyvatel
330
počet zaměstnanců ve špinavých provozech
30
- 27 -
počet zaměstnanců v čistých provozech
40
Qp=330*150+30*80+40*60=
54,30 m /den- 0,63 l/s
Qd=54,30*1.5=
81,45 m /den-0,94 l/s
Qh=0,94*2=
1,88 l/s
3
3
Stávající čerpací stanice, výtlačný řad i rozvodné řady mají dostatečnou kapacitu pro rozvod
vody ve stávající i navržené výstavbě. Objem vodojemu činí 55 % denní potřeby vody a pro
bezpečné zásobení je nutné zvětšit akumulační objem vodojemu přístavbou další komory o
objemu min. 25,00m
3
8. d) ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
Obec Svojkov nemá vybudovaný kanalizační systém ani ČOV. Odpadní vody odtékají po
individuálním předčištění v septicích do podmoku – cca 50% rodinných domků. Další část
objektů má vybudované bezodtokové jímky s následným vyvážením na ČOV Česká Lípa 14km.
Dešťové vody jsou odváděny systémem struh, příkopů a propustků a vsakují do terénu. Je
zde pouze částečně vybudován odvod dešťových vod.
V obci Svojkov se i nadále ( podle Plánu rozvoje vodovodů a kanalizace Libereckého kraje )
počítá s individuálním čištěním splaškových vod.
Splaškové vody ze současně zastavěné části obce včetně malých parcel cca do 500m2 budou
akumulovány v bezodtokových jímkách a následně vyváženy na ČOV Česká Lípa – 14km.
V návrhovém zastavitelném území budou splaškové vody čištěny individuálně v septicích se
zemním filtrem nebo DČOV do podmoku.
Odvádění dešťových vod bude i nadále řešeno stávajícím způsobem.
Ochranná pásma
Celé katastrální území je v CHOPAV Severočeské křídy
PHO 2. stupně Dobranovského potoka vyhlášeno - VLHZ 204/79 – 233/1
Ochranná pásma vodovodních sítí kanalizačních stok jsou dána platnými zákony a obecně
platnými právními předpisy.
- 28 9. ENERGETIKA A SPOJE
9. a) ELEKTRICKÁ ENERGIE
Dodávka elektrické energie je v řešeném území venkovním vedením 35kV, na které jsou
napojeny stožárové trafostanice. V obci jsou tři trafostanice. Kapacita těchto trafostanic je
dostatečná. V případě potřeby je možné jejich zkapacitnění nebo řešení nové trafostanice
v blízkosti největšího odběru. Vzhledem ke stávajícímu zásobování obce plynem, nemusí být
elektrika využívána k vytápění a k částečnému vaření.
Ochranná pásma elektrického zařízení jsou dána
právními předpisy.
platnými zákony a obecně platnými
9. b) ZÁSOBENÍ PLYNEM
Obec je plynofikovaná. Dodávky zemního plynu zajišťuje SČP a.s. Ústí nad Labem
prostřednictvím stávajícího VTL plynovodu DN 500 Slunečná – Žibřidice. Uprostřed obce je
regulační stanice, z které je vyveden rozvod STL s napojovacím bodem i pro obec Sloup.
V návrhu územního plánu je řešen rozvod plynovodu k rozvojovým plochám bytové
zástavby.
Ochranná a bezpečnostní pásma plynovodního zařízení jsou dána platnými zákony a
obecně platnými právními předpisy.
9. c) ZÁSOBENÍ TEPLEM
Vzhledem k tomu, že je obec plynofikovaná je vytápění objektů bezproblémové. Objekty,
které jsou mimo plynové trasy jsou vytápěny buď elektrikou, nebo pomocí tuhých paliv - uhlí,
dřevo. V návrhu územního plánu je dořešen rozvod plynovodu i na nové plochy určené
k bydlení. Mimo to bude podporováno i jiné vytápění např. slunečními kolektory nebo
dalšími ekologickými způsoby vytápění.
9. d) SPOJE
Telekomunikace
Obec Svojkov je napojena kabelem na telefonní ústřednu ve Sloupu, která je digitální a je dále
napojena dálkovým optickým kabelem (DOK) na telekomunikační síť ČR.
Program televize
Televizní vysílání je zajištěno základními televizními vysilači :
Liberec – Ještěd pracujícím na 31. kanálu pro ČT1, 43. kanálu pro ČT2, 8. kanálu pro Nova
a 60. kanálu pro Prima.
Ústí nad Labem Buková Hora pracujícím na 33. kanálu pro ČT1, 50. kanálu pro ČT2, 12.
kanálu pro Nova.
Program rozhlasu
- 29 Vysílání rozhlasu je zajišťováno vysílači umisťovanými na radiokomunikačních střediscích
RKS: Liberec – Ještěd, Ústí n. L. – Buková Hora, Mělník, Mnichovo Hradiště
10. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
10. a) LIKVIDACE TUHÉHO DOMOVNÍHO ODPADU
Nakládání s odpady na území obce je upraveno obecně závaznou vyhláškou, která řeší
nakládání s komunálním odpadem - sběr, svoz, třídění ( sklo, papír, plasty do speciálních
kontejnerů) a se stavebním odpadem. Na tuhý domovní odpad jsou popelnice a samostatné
nádoby na tříděný odpad.
Průmyslové ani žádné nebezpečné odpady v obci se nevyskytují. Při bydlení jsou malírny, při
kterých vzniká odpad pouze v malém množství a je teda součástí nebezpečného odpadu, který
zajišťuje obec ambulantním svozem.
Rovněž velkoobjemový odpad zajišťuje obec ambulantním svozem. Při demolicích a
výstavbě zajišťuje odvoz stavebního odpadu investor individuálně.
10. b) NEPOVOLENÉ SKLÁDKY TUHÉHO ODPADU
V obci nejsou evidované nepovolené skládky.
11. PLOCHY LOŽISEK NEROSTŮ A SESUVNÉ ÚZEMÍ
11. a) PLOCHY LOŽISEK
Na řešeném území se nenachází žádné evidované ložisko nerostů.
11. b) SESUVNÉ ÚZEMÍ
Velká část katastrálního území obce leží v sesuvném území aktivním, menší část v sesuvném
území potenciálním. Podklad: Geofondu ČR Praha ( vyznačeno ve výkr.č.1)
Sesuvné území Svojkov
Poř. číslo Č. sesuvu Klasifik.
10
229
Sesuv
25
230
Sesuv
Aktivita
Délka (m) Šířka (m)
Aktivní
1000
1000
Potenciál. 220
500
Plocha (ha) Rok rev.
110,2
1977
10,8
1977
Pro navrhovanou zástavbu na těchto sesuvných území musí být zpracován geologický
posudek, který stanoví podmínky pro danou zástavbu.
- 30 12. ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY
V r. 1995 byl zpracován generel ÚSES – ing. Eva Burdová. V prosinci r. 199 bylo ing.
Hromkem zpracované hodnocení a revize ÚSES území okresu Česká Lípa.
Na základě schválené „Koncepce ochrany přírody Krajského úřadu Libereckého kraje“ byly
přečíslovány prvky ÚSES . Toto přečíslování biocenter a biokoridorů je uvedeno v závorce.
Regionální biocentrum: 4 = 1354
Biocentrum místní: 96, 97, 212 ( 455, 456, 1039)
Biokoridory 4/96, 96/97, 97/98, 212/252 ( 1354/455, 455/456, 456/457, 1039/1040)
V trase RBK 559 jsou umístěna lokální biocentra 96, 97 a úseky biokoridoru 4/96, 96/97,
97/98.
Popis biocenter:
BCR 4 ( 1354 )
Biocentrum regionální „ Svojkovské pohoří“
Řešeno v území dle dokumentace: ÚTR NR a R ÚSES, BIOCENTRUM č. 1354
Původní označení: 8 – Generel, Burdová, 1995 – BC 66
Funkčnost: biocentrum existující, částečně funkční
Současný charakter dotčených pozemků: lesní pozemky, louka
Identifikace segmentu dle tč. Platného LHP:
LČR, l.s. Česká Lípa – 325A,B, D,E,
326 C, D, E, F, G, 327 A, B, C, 328 B
Doporučený rámcový obnovní cíl dle SLT:
OZ – BO8, BŘ1, db1, JŘ +
OK – BO7, DB1, BK1, BŘ1 ( z přirozeného zmlazení)
ON – BO4, SM3, BR1, BK1, DB1,
1T – OL8, B51, SM1, VR+, JS+, OS+
3Z – BK5, DB4, B51, BO+, JŘ+
3K – BK6, DB3, JD1, BO+, BŘ+, JŘ+, HB+
3N – BK5, DB3, JD1, LP1, HB+, JV+
3S – BK6, DB3, HB1, BŘ+ (z přirozeného zmlazení), LP+, JV+
3B - BK6, DB3, HB1, JD, BŘ+ (z přirozeného zmlazení), LP+, JV+
3A – BK4,LP2, DB1, JV1, LD1, HB1, BŘ+ (z přirozeného zmlazení), JL+
3U – JS4, BK3, JD2, JV1, SM+, DB+, OL+, HB+, VR+
4O – BK2, DB4, JD4, OS+, BŘ+, JV+, HB+
5K – JD3, BK6, SM1, BŘ+ (z přirozeného zmlazení), JŘ+, KL+, JL+
5S – JD5, BK5, KL+, BŘ+ (z přirozeného zmlazení), HB, JL+
5B – BK7, JD3, KL+, HB+, BŘ+ (z přirozeného zmlazení), JL+
5A – BK6, JD3, KL2, JL+, HB+, DB+, BŘ+ (z přirozeného zmlazení)
5G – JD7, OL1, SM1, BK1, BŘ+ (z přirozeného zmlazení), KL+, JL+
BC 96 ( 455)
Biocentrum místní, vložené v regionální trase RK559 „ Vinný vrch“
Původní označení: 8 – Generel, Burdová, 1995 – BC 30
Funkčnost: biocentrum existující, částečně funkční
Současný charakter dotčených pozemků: lesní pozemky
- 31 Identifikace segmentu dle tč. Platného LHP:
LČR, l.s. Česká Lípa – 328 H č
Doporučený rámcový obnovní cíl dle SLT:
3S – BK6, DB3, HB1, BŘ+ (z přirozeného zmlazení), LP+, JV+
BC 97 (456)
Biocentrum místní, vložené v regionální trase RK559 „ Dlouhý důl“
Původní označení: 8 – Generel, Burdová, 1995 – BC 31
Funkčnost: biocentrum existující, částečně funkční
Současný charakter dotčených pozemků: lesní pozemek, louky, ostatní plochy..
Identifikace segmentu dle tč. Platného LHP:
LČR, l.s. Česká Lípa – 252 G č
Doporučený rámcový obnovní cíl dle SLT:
2C – DB7, BK2, HB1, JV+, BŘ+ (z přirozeného zmlazení)
BC 212 (1039)
Biocentrum místní, v systému místního významu,
Původní označení: 8 – Generel, Sklenička, 1993 – BC 29
Funkčnost: biocentrum existující, funkční
Současný charakter dotčených pozemků: vodní plochy, louky, ostatní plochy
13. VYMEZENÍ PLOCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A ASANAČNÍCH
ÚPRAV
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY
Doprava
Narovnání směrového oblouku na silnici II/268
Narovnání směrového oblouku na silnici III/26837
Plocha parkoviště pro návštěvníky kulturně náboženských akcí v Modlivém dole.
Inženýrské sítě
Vodovod
Vodovodní řady dolního tlakového pásma s redukčními stanicemi
Rozšíření stávající vodovodní sítě a přístavba další přerušovací komory pro střední tlakové
pásmo
Posilovací stanice u přerušovací komory a vybudování rozvodné sítě horního tlakového
pásma
Plynovod
Doplnění vodovodních chybějících řadu pro stávající zástavbu a pro zastavitelné plochy
DEMOLICE
Demolice dvou dřevěných hospodářských objektů na parcele č. 5 a 6 vyvolané úpravou
silnice III/26837
- 32 14. POŽADAVKY CIVILNÍ OCHRANY
Uplatňování požadavků ochrany obyvatelstva v územním plánování stanovuje Vyhláška
Ministerstva vnitra 380/2002 Sb. ze dne 9. Srpna 2002 k přípravě a provádění úkolů ochrany
obyvatelstva. Na základě této vyhlášky jsou navrhované plochy pro požadované potřeby
vyznačeny ve výkresu č. 1 ( Hlavní výkres s komplexním řešením celého území )
· Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní
Zátopové území nebylo na správním území obce vyhlášeno.
· Zóny havarijního plánován
V zastavěné části obce havarijní zóny nejsou.
· Ukrytí obyvatelstva v důsledků mimořádné události
Ukrytí obyvatel bude v improvizovaných úkrytech ( IU). Budou to sklepy nebo jiné
optimálně vyhovující prostory. Doporučená doběhová vzdálenost je 500 – 800m.
· Evakuace obyvatelstva v důsledku mimořádné události
Objekt
Počet míst
Obecní úřad
20
Objekt v zámeckém parku
60
Pohostinství
40
Celkem
120
· Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci bude v budově OÚ.
· Vymezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěné území a zastavitelné
území obce - Nebezpečné látky se v obci nevyskytují.
· Plocha záchranných, likvidačních a obnovovacích prací pro odstranění nebo snížení
škodlivých účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné událostí, - Tato plocha je určena na
stávajícím hřišti.
· Ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území - V území se žádné
nebezpečné látky neskladují.
· Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství max. 15
l/den x obyvatele cisternami ze zdroje pro úpravnu vody Zahrádky. Zásobování pitnou vodou
bude doplňováno balenou vodou.
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu a domovních
studní. Při využívání zdrojů pro zásobování užitkovou vodou se bude postupovat podle
pokynů územně příslušného hygienika.
Nouzové zásobování elektrickou energií musí řešit na základě výše uvedeného zákona
správce rozvodného zařízení Dle jejich sdělení nouzové zásobování elektrickou energií na
tomto území není. V případě ohrožení se přívod elektrické energie vypíná.
- 33 15. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
15. a) KLIMATICKÉ POMĚRY
Obec Svojkov leží v klimatickém regionu jehož charakter je mírně teplý a mírně vlhký,
Relativní četnost směrů větru je patrná na přiložené větrné růžici zpracované ČHMÚ,
pobočka Ústí nad Labem ze dne 27. 5. 2003.
Významnou klimatickou ochranou severní části obce jsou pískovcové stěny – Svojkovské
stěny, které chrání pozemky i část zastavěné obce proti severovýchodním větrům. Při jejich
patě jsou soustředěny pozemky s ovocnými sady s velkou produktivitou. Podle starých map se
zde pěstovala i vinná réva.
15. b) GEOLOGICKÉ POMĚRY
Z geomorfologického hlediska leží řešené území na rozhraní třech subprovincií a to
Krkonošsko jesenické soustavy, České tabuli a Krušnohoské soustavy. Území je tvořeno
horninami severočeské křídové tabule, vedle niž se vyskytují sedimentární a vulkanické
horniny Lužiských hor a Čekého středohoří tercierního stáří. Z kvarterních hornin se vyskytují
ojediněle spraše a sprašové hlíny, u vypreparovaných vulkanických těles i hrubé sutě.
Větší část území leží v aktivním a potenciálním sesuvném území ( kapitola 11. b) SESUVNÉ
ÚZEMÍ).
15. c) RADONOVÉ OHROŽENÍ
Podle odvozené mapy radonového rizika je převažující kategorie radonového indexu
geologického podloží nízká.
15. d) KVALITA OVZDUŠÍ
Kvalita ovzduší byla měřena Českým hydrometeorologickým ústavem Praha r. 2002. Pro
obec Svojkov byly převzaty údaje z nejbližšího staveniště. Jednotlivé tabulky výskytu
nebezpečných látek v ovzduší jsou uvedeny v průzkumech a rozborech a v konceptu ÚPO
Svojkov.
Z hlediska platných imisních limitů nejsou v lokalitě překročeny povolené hodnoty
znečisťujících látek. Největším zdrojem znečištění v obci je z vytápění individuálních
objektů na tuhá paliva.
15. e) KVALITA PŘÍRODNÍHO PROSTŘEDÍ
Návrhem rozsáhlých ploch pro bydlení, hlavně v jihozápadní části obce, zasahujících do
volné krajiny, (s kterými zpracovatel územního plánu nesouhlasí), je narušeno ekologické
- 34 vyvážení i estetické hodnoty krajiny a jsou omezeny krásné výhledy do okolní. (kapitola
16. Ochrana přírody a krajiny)
15. f) OSTATNÍ VLIVY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - HLUK
Na katastrálním území obce není žádný zdroj hluku a ani na nových návrhových plochách
ÚPO se žádný zdroj hluku nepřipouští. Hluk je pouze ze silniční dopravy. Jeho výpočet je
v kapitole 5. DOPRAVA
16. OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY
Ochrana přírody a krajiny je vymezena zákonem - zákon č.114/92 Sb. o ochraně přírody a
krajiny a jeho prováděcí vyhláškou MŽP ČR č. 395/1992 Sb., které jsou zvláštními předpisy
ve vztahu k jiným právním předpisům.
Ochrana přírody a krajina se zajišťuje v procesu územního plánování s cílem prosazovat
vytváření ekologicky vyvážené a esteticky hodnotné krajiny. V tomto případě se to zcela
nepodařilo na základě rozsáhlých konkrétních požadavků na bytovou zástavby, která zasahuje
do volné krajiny a znehodnocuje tak stávající přírodu a krajinu. Svažitý terén obce
umožňoval neopakovatelné výhledy do okolní krajiny. Zástavba na zastavitelných plochách
hlavně na západním a jihozápadním území, pod stávající zastavěnou části obce, tento výhled
značně omezí.
Významné krajinné prvek
Významné krajinné prvky - VKP ze zákona jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera,
údolní nivy - o jejich ochraně podle § 3 písm. b) a § 4 odst. 2 zák. č. 114/1992 Sb.o ochraně
přírody a krajiny.
Významné krajinné prvky registrované
· zámecký park
p.p.č. 618/1 a 627 k. ú. Svojkov
Anglický zámecký park z poloviny 17. st. Většina zachovaných stromů pochází
pravděpodobně ještě z původních výsadeb při zakládání parku.
· skalní stupeň s vodopádem
p.p.č. 298/4 a 535 k.ú. Svojkov
Přirozený pískovcový výchoz, přes který teče potok, vytvářející zde působivé skalní útvary.
.
Lokality chráněných rostlin
· p.p.č.340/5
Uchování mokřadní louky s výskytem prstence májového – Dactylorhiza majalis
· p.p.č. 261/2, 264/1 a 264/2 k.ú. Svojkov
Výskyt státem chráněného druhu rostlin lilie zlatohlavá – Lilium martagon
- 35 17. ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND
17. a) STRUKTURA PLOCH ÚZEMÍ
Celková plocha katastrálního území v m2
3431101
z toho zemědělská půda
z toho orná
trvalý trav. porost
zahrady
sady
2323758
774786
752658
205210
591104
lesy
zastavěné plochy
ostatní plochy - komunikace, hřiště
vodní plochy, mokřady
ostatní zeleň
786654
40280
110202
58715
111492
17. b) ZASTOUPENÍ PŮD V ÚZEMÍ
V následující tabulce je uvedeno zastoupení jednotlivých půdních typů v katastrálním území
obce Svojkov a jejich klasifikace stupněm ochrany. Údaje jsou převzaty z mapového díla
klasifikace BPEJ v měř. 1 : 5 000 poskytnutého Pozemkovým úřadem v České Lípě.
Klasifikace stupně ochrany je zpracovaná na základě metodických pokynů odboru ochrany
lesa a půdy MŽP ČR ze dne 1.10.1996 podle zákona ČNR č.334/1992 Sb a ČNR č.10/1993
Sb. Třída ochrany u půdních typů, která nebyla nalezena je označena ?.
Půdní typy a třída ochrany
Půdní typ
Třída ochrany ZPF
5 21 10
IV
5 21 13
V
5 28 11
IV
5 30 41
IV
5 30 51
IV
5 31 14
V
5 40 77
IV
Půdní typ
5 42 42
5 47 10
5 50 11
5 54 11
5 68 41
5 71 01
Třída ochrany ZPF
?
III
III
IV
V
V
Z hlediska klimatických podmínek spadá zájmové území podle klasifikace bonitačních
půdně ekologických jednotek do klimatických regionů 5 charakterizovaného těmito údaji:
Charakteristika klimatického regiónu
Kód Symbol Charakter
Suma teplot
reg. reg.
regiónu
nad + 10
5
MT 2
Mírně teplý, 2200 - 2500
mírně vlhký
Průměrná Průměrný Pravděp.
roční
roční úhrn suchých
teplota
vegetačních
srážek
v mm
období
7-8
550 – 560
15 - 30
(700)
Vláhová
jistota
4 - 10
- 36 Půdní podmínky
Půdní podmínky v zájmovém území jsou charakterizovány zastoupenými půdními typy,
vyjádřenými kódem HPJ (hlavní půdní jednotky) to znamená 2. a 3. místem kódu BPEJ
(bonitační půdně ekologické jednotky) :
Kód HPJ
Popis půdního typu
HPJ 21
Hnědé půdy a drnové půdy (regosoly), rendziny a ojediněle i nivní půdy
na píscích; velmi lehké a silně výsušné
HPJ 28
Hnědé půdy, hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené formy na
azických a neutrálních vyvřelinách a jejich tufech, středně těžké
většinou kamenité, převážně s dobrými vláhovými poměry
HPJ 30
Hnědé půdy, hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené formy na
permokarbonských horninách a pískovcích, lehčí až středně těžké,
většinou s dobrými vláhovými poměry
HPJ 31
Hnědé půdy a rendziny na pískovcích a písčitě větrajících
permokarbonských horninách, bez štěrku až středně štěrkovité, vláhové
poměry nepříznivé, velmi závislé na vodních srážkách
HPJ 40
Různé půdy na všech horninách, lehké až lehčí středně těžké, ve
svažitosti nad 12, s různou štěrkovitostí a kamenitostí nebo i bez nich,
vodní poměry závislé na srážkách
HPJ 42
Hnědozemě oglejené na sprašových hlínách; středně těžké, bez štěrku,
náchylné k dočasnému zamokření
HPJ 47
Oglejené půdy na svahových hlínách; středně těžké až středně skelovité
nebo slabě kamenité, náchylné k dočasnému zamokření
HPJ 50
Hnědé půdy oglejené a oglejené na žulách, rulách a jiných horninách
kristalinika, zpravidla středně těžké, slabě až středně štěrkovité až
kamenité, dočasně zamokřené
HPJ 54
Oglejené půdy a hnědé půdy, oglejené na různých jílech, vč. slinitých,
na jílech limnického terciéru; těžké až velmi těžké, bez štěrku s velmi
nízkou propustností a špatnými fyzikálními vlastnostmi, obvykle
dočasně zamokřené
HPJ 68
Glejové půdy zrašeliněné a úzkých depresí a svahů, obvykle lemující
menší vodní toky, středně až velmi těžké, s nepříznivým vodním
režimem
HPJ 71
Glejové půdy při terasových částech úzkých niv, středně až velmi těžké,
trpí záplavami, vhodné jen pro trvalé travní porosty
- 37 -
Kombinace svažitosti a expozice ke světovým stranám
Kód
Svažitost
1
3 – 7° mírný svah
(2)
4
7 – 12° střední svah
(3)
5
7 – 12° střední svah
(3)
7
12 – 17° výrazný svah
(4)
Skeletovitost a hloubka
Kód
Skeletovitost
0
Žádná
1
Žádná až slabá
2
Slabá
3
Střední
4
Střední
7
Žádná až slabá
0
0
1
2
2
0–1
Expozice
Všesměrná
Jih (JZ – JV)
Sever ( SZ – SV)
Sever (SZ – SV)
0
1
3
3
Hloubka
Hluboká
Hluboká až středně hluboká
Hluboká
Hluboká
Hluboká až středně hluboká
Hluboká až středně hluboká
0
0-1
0
0
0-1
0-1
17. c) REALIZACE INVESTIC DO PŮDY
Podklady převzaty od Zemědělské vodohospodářské správy v České Lípě.
Odvodnění pozemků na katastrálním území Svojkov bylo provedeno v r. 1990.
17. d) ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA A JEJÍ VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
V obci není samostatná provozovna živočišné výroby mimo chovu koz při rodinném domku.
Zemědělskou půdu obhospodařují soukromí vlastníci. Zemědělská půda, která je vedena jako
orná je z větší části využívána jako louka s různou kvalitou obhospodařování.
Zemědělskou půdu obhospodařuje Státní statek Zákupy a soukromě hospodařící fyzické
osoby.
Uspořádání ploch zemědělského půdního fondu a poměr jednotlivých druhů pozemků spolu
se zastoupením lesů, vodních, zastavěných a ostatních ploch má rozhodující vliv na
ekologickou stabilitu krajiny správního území. Poměr ploch stabilitu vylepšujících a
zhoršujících, který vyjadřuje typ krajiny, lze orientačně stanovit výpočtem koeficientu
ekologické stability (KES).
KES určující typ krajiny je vypočten podle následujícího vzorce:
lesní plochy + vodní plochy + trvale travnatý porost + zahrady + sady + ostatní zeleň
KES = ------------------------------------------------------------------------------------------------------orná půda + zastavěné plochy + ostatní zpevněné plochy
- 38 KES
KES
KES
menší než 0,3 …………………………….. typ krajiny antropogenní
rovno 0,7 – 1,9……………………………. typ krajiny harmonické
větší nebo rovno 2,9 ……………………… typ krajiny relativně přírodní
Výpočet:
KES =
786654 + 58715 + 752658 + 205210 + 591104 + 111492
--------------------------------------------------------------------- =
40280 + 110202 + 774786
KES =
2,7
2505833
---------925268
Území obce Svojkov je krajinou harmonickou až relativně přírodní.
17. e) VYHODNOCENÍ NÁROKOVANÝCH PLOCH
Členění nárokovaných ploch podle funkcí v obci na jednotlivých lokalitách
( Číslo lokality označeno na výkresu č. 5 Vyhodnocení důsledků návrhu řešení na ZPF)
Funkce
Číslo lokality
Bydlení
1-3, 3b, 4-6a, 7a, 8- 11, 13-24a, 26-31, 39, 41-45, 48-52, 54, 57,
59-62
56
3a, 6b, 31a, 33, 34, 53
7, 32, 37
36, 58
Občanské vybavení
Doprava
Rekreace – sport
Zemědělská výroba
POZNÁMKA: Sem přijdou vložit tabulky – ZPF návrh xls
- 39 -
- 40 -
- 41 -
- 42 -
- 43 -
- 44 -
- 45 -
- 46 -
- 47 -
- 48 18. POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA
Lesy jsou po zemědělské půdě nejrozsáhleji zastoupeným typem vegetace katastrálního území
Svojkova. Lesní porosty se v ucelené ploše vyskytují v severovýchodní části území a v malé
míře zasahují lesy v roztroušených plochách na jižní část katastru.
Celková plocha pozemků určených k plnění funkcí lesa je 78, 6654ha.
Druhová skladba
Druhovou skladbou porostů jsou většinou borovice. Dále se zde vyskytuje smrk a
z listnatého porostu bříza, buk, dub, klen, lípa, olše, jeřáb, habr.
Lesní hospodářství a kategorie lesů
Lesy obhospodařují Lesy České republiky - Lesní správa Česká Lípa. Menší část lesů patří
soukromým osobám.
Lesy patří do kategorie - lesy hospodářské. Lesy České republiky obhospodařují lesy na
základě LHP ( Lesního hospodářského plánu ).
Ochranné pásmo – 50m od kraje pozemku plnící funkci lesa nebo ve vzdáleností dvou
porostních výšek stoletého stromu.
19. NÁVRH LHŮT AKTUALIZACE
Časové údobí aktualizace územního plánu obce Svojkov je 4leté období.
V případě mimořádných důvodů rozhodne zastupitelstvo obce o bližším termínu.
- 49 -
- 50 -
- 51 -
1
NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE
SVOJKOV
C) Závazná část ve formě regulativů
ÚČEL REGULATIVŮ
Závazná část územně plánovací dokumentace je vyjádřena ve formě regulativů. Ty obsahují
závazná pravidla, která omezují, vylučují, popřípadě podmiňují umisťování staveb, využití
území nebo opatření v území a stanoví zásady pro jeho uspořádání.
Použité pojmy územního plánování a stavebního řádu jsou vysvětleny v platných zněních
zákona č. 50/1976 Sb. (stavební zákon), vyhlášky č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích
podkladech a územně plánovací dokumentaci a vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných
technických požadavcích na výstavbu.
Použitý pojem, který není uveden v těchto právních předpisech je nezastavitelné území a
funkční plochy nezastavitelné:
Nezastavitelné území je území, které není součástí území současně zastavěného a
zastavitelného a je souhrnem funkčních ploch nezastavitelných.
Funkční plochy nezastavitelné jsou plochy, které nelze zastavět nebo zastavět
výjimečně a za zvláštních podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy. Jedná
se na příklad o liniové stavby inženýrských sítí a základní vybavení nutné pro údržbu a
obhospodařování dané funkční plochy.
URBANISTICKÁ KONCEPCE OBCE
Zásady urbanistické koncepce, využití a uspořádání ploch jsou stanoveny ve výkrese č. 1. Hlavní výkres s komplexním řešením celého území.
Závazné principy urbanistické koncepce
Řešení uspořádání funkčních ploch v návaznosti na historický vývoj obce a členění
území na plochy zastavitelné a nezastavitelné
Vytváření souvislých urbanizovaných celků navazujících na současně zastavěné
území.
Bydlení v rodinných domech venkovského typu. Rozvojové plochy budou
v prolukách zastavitelného území a na zastavitelných plochách, které budou při komunikacích
a budou navazovat na stávající zástavbu.
Nové plochy pro občanské vybavení budou pouze pro rozšíření ubytovacího zařízení.
Vyšší vybavení bude v zámeckém parku pouze na plochách zastavěných a po demolici.
Plocha stávajícího hřiště bude rozšířena. V severní části obce je návrhová plocha pro
agroturistiku.
2
Plochy pro individuální rekreaci – chaty jsou stabilizovány a nebudou dále rozšiřovat,
pouze ojediněle na lokalitě s místním názvem Malý Bor .
Nové rozvojové plochy pro výrobu a služby se neuplatňují. Podnikatelské aktivity –
služby budou při bydlení. Při bydlení bude i drobná zemědělská výroba.
FUNKČNÍ VYUŽITÍ PLOCH A JEJICH USPOŘÁDÁNÍ
Funkční plochy současně zastavěného a zastavitelného území
Plochy bydlení venkovského typu
Plochy občanského vybavení
Plochy sportovní
Plochy sportovně rekreační – agroturistika
Plochy individuální rekreace – chaty
Plochy výrobní - služby
Plochy drobné zemědělské výroby
Plochy zahradnictví
Plochy technického vybavení
Funkční plochy nezastavitelné
Plochy urbanizované zeleně
Park – zámecký park
Veřejná zeleň
Zahrady
Hřbitov
Plochy krajinné zeleně
Pozemky plnící funkci lesa
Plochy ostatní zeleně
Plochy produkční zemědělské půdy
Orná půda
Trvalý travní porost
Sady
Zahrady mimo současně zastavěné území obce
Plochy vodních ploch a toků
Vodní plochy a toky
Neplodná půda – mokřady
OMEZENÍ ZMĚN V UŽÍVÁNÍ STAVEB
Existující stavby, které jsou na plochách funkčního využití v kategorií nepřípustné, musí při
jakýchkoliv úpravách být změněny tak, aby jejich využití odpovídalo kategorií přípustné nebo
podmíněně přípustné.
Na jednotlivých funkčních plochách je možná změna využití staveb mezi
přípustného a podmíněné přípustného využití.
kategoriemi
3
REGULATIVY FUNKČNÍHO VYUŽITÍ PLOCH
Funkční využití ploch současně zastavěného, zastavitelného a nezastavitelného území je
vyznačeno ve výkrese č. 1 grafické části ÚPO.
Představuje základní funkční regulaci, která je určující pro zpracování navazující územně
plánovací dokumentace a pro rozhodování v území.
Funkční využití ploch stanovené ÚPO musí odpovídat způsobu jeho užívání - umísťování
činností a povolování staveb a kultur včetně jejich změn a omezení změn v jejich užívání . To
vše musí být v souladu s místními podmínkami urbanistickými, ekologickými, přírodními a
krajinářskými, hygienickými a technickými.
Činnosti, stavby a kultury se podle podmínek přípustnosti vymezují jako přípustné,
podmíněně přípustné a nepřípustné.
Přípustné – jsou stavby, činnosti a využití území odpovídající charakteru daných funkčních
ploch. Jejich povolení se váže na splnění podmínek obecně platných závazných právních
předpisů - stavebního zákona, vyhlášce o obecných požadavcích na výstavbu, předpisech
v oblasti životního prostředí.
Podmíněně přípustné - jsou stavby, činnosti a využití území, které lze jednotlivě povolit za
předpokladu, že nevyvolávají jednotlivě nebo v souhrnu rizika ohrožení ( havárie, znečištění),
nebo neporušují-li svým vnějším působením charakter území. Jejich povolení se váže na
splnění podmínek jako přípustné. Mimo to musí být splněny další podmínky stanovené
stavebním úřadem z hlediska :
- dosahu významu stavby v území – urbanistické důsledky v širších vztazích
- zátěže, kterou vyvolává stavba na okolí svým provozem a obsluhou či hlukem a vibracemi
- urbanistických parametrů, charakteru zástavby, hmotového uspořádání ve vztahu k okolní
zástavbě
- kapacitního napojení na infrastrukturu technickou a dopravní
Nepřípustné - jsou stavby, činnosti a využití území, které nesplňují podmínky funkčního
využití ploch přípustných a podmíněně přípustných a nesmí tedy být na dané funkční ploše
umístěny a povoleny.
Současně zastavěné a zastavitelné funkční plochy
PLOCHY BYDLENÍ VENKOVSKÉHO TYPU
Zástavba rodinnými domy
rozvojových.
– rodinné domy na stávajících plochách a na plochách
Bydlení v rodinných domech, ubytování v chalupách a rekreační ubytovaní ve vyčleněných
domech pro individuální rekreaci.
Obytná část zástavby na plochách bydlení v těsné blízkosti silnice II/ 268, která zasahuje do
hlukové isofony, musí být umístěna 20m od silnice. Pokut bude obytná část zástavby
navržena v menší vzdálenosti, musí být provedeno proti hlukové opatření.
4
Při umisťování novostaveb a přístaveb na plochách při průjezdních silnicích II. a III. třídy
musí být respektovaná plocha výhledové šířky komunikace a koridor inženýrských sítí.
Eventuelně chodník.
V případě, kdy je rozšiřováno zastavěné území podél silni, podléhá umisťování staveb
v silničním ochranném pásmu povolení silničního správního úřadu ( podle § 32 zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů).
Pro novou zástavbu na plochách, které jsou na sesuvném území, musí být proveden
geologický posudek, který stanový podmínky pro tuto zástavbu.
Pro umístění objektu pro bydlení na plochách v ochranném pásmu lesa, musí být znovu
zažádáno o posouzení příslušného dotčeného orgánu státní správy.
Přípustné
Bydlení v rodinných domech, ve stavbách pro individuální rekreaci (rekreační domy,
rekreační chalupy).
Při rodinných domcích jsou přípustné podnikatelské aktivity - služby.
Podmíněně přípustné
Místní správa, kulturní, církevní, sociální a zdravotní zařízení, přechodné ubytování v malém
rozsahu, výrobní služby místního významu
Činnost povolovaná na těchto plochách musí být posuzována individuelně s přihlédnutím
k okolní zástavbě a k životnímu prostředí.
PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
Veškeré druhy občanského vybavení a nevýrobní služby – prodejny, pohostinství, opravny,
kadeřnictví, krejčovství apod., správa, pošta, kulturní zařízení, školící, ubytovací a sociální
zařízení.
Pro občanské vybavení – ubytování v ochranném pásmu lesa musí být znovu zažádáno o
posouzení příslušného orgánu státní správy.
Plochy občanského vybavení jsou určeny pro umístění obslužných činností místního a
mikroregionálního významu. Využití těchto ploch pro novou obslužnou činnost musí být
předem odborně posouzeno z hlediska celé urbanistické koncepce obce a mikroregionu.
Plochy v zámeckém areálu parku ( památkový areál a VKP) jsou určeny pro zástavbu pouze
na plochách ostatních – zastavěné plochy a plochy bývalé zástavby. K veškerá činnost a
plošnému zařízení na ostatní části parku nutné pro toto občanské vybavení (komunikace,
parkoviště, event. hřiště) musí být vydán souhlas příslušného orgánu státní správy.
Přípustné
Při občanském vybavení může být bydlení a plochy veřejné zeleně.
Podmíněně přípustné
5
Doplňková drobná výroba – služby. Jednotlivé nové činnosti nesmí zhoršovat životní
prostředí bydlení a dopravní obsluha nesmí překročit limit hygienických předpisů pro stávající
bytovou zástavbu.
Plochy občanského vybavení jsou určeny pro umístění obslužných činností místního a
mikroregionálního významu. Využití těchto ploch pro novou obslužnou činnost musí být
předem odborně posouzeno z hlediska celé urbanistické koncepce obce a mikroregionu.
Plochy v zámeckém areálu parku ( památkový areál a VKP) jsou určeny pro zástavbu pouze
na plochách ostatních – zastavěné plochy a plochy bývalé zástavby. K veškeré činnosti a
plošnému zařízení na dalších plochách parku, které jsou nezbytné pro dané občanské zařízení,
musí být vydán souhlas příslušným orgánem státní správy.
PLOCHY SPORTOVNÍ
Hřiště pro všechny druhy sportovní činnosti a zařízení s ním související.
Přípustné
Doprovodné služby pro sportovní činnost – šatny, občerstvení, sauna, sportovní servis.
Podmíněně přípustné
Byt správce nebo ubytovací zařízení v malém rozsahu.
PLOCHY SPORTOVNĚ REKREAČNÍ – AGROTURISTIKA
Ranč – chov koní, bydlení a rekreační ubytování.
Stáje pro chov koní musí být v takové vzdáleností od okolních ploch, aby nebylo narušováno
životní prostředí bydlení.
Přípustné
Sportovní plochy volné i zakryté, sauna, golf, minigolf, bazén.
Podmíněně přípustné
Chov ostatního domácího zvířectva pouze v malém množství, aby nebylo narušeno životní
prostředí okolních obytných ploch.
PLOCHY INDIVIDUÁLNÍ REKREACE - CHATY
Plochy rekreačních individuálních chat
Přípustné
Sportoviště místního významu – hřiště pro míčové hry, zahrádkářská a sadovnická činnost pro
vlastní spotřebu.
Podmíněně přípustné
Sezónní prodejna potravin a občerstvení, služby.
PLOCHY VÝROBNÍ - SLUŽBY
6
Funkční využití těchto ploch je ekologická výroba, služby nebo sklady různých druhů
výrobků.
Přípustné
Jakákoliv výrobní činnost, která nenarušuje ekologicky okolní životní prostředí a hluk
nezasahuje mimo výrobní areál.
Podmíněně přípustné
Při ekologických podnikatelských aktivitách a bezhlučných provozovnách může být bydlení
uživatele – správce.
PLOCHY DROBNÉ ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY
Plochy zemědělské výroby v menším rozsahu
Přípustné
Chov domácího zvířectva pouze pro vlastní potřebu, sklady zemědělských produktů, oprava a
sklad zemědělských strojů.
Podmíněně přípustné
Zemědělská výroba může být nahrazena nezemědělskou výrobou, sklady a službami Výroba
musí být ekologická bez negativných vlivů na okolní zástavbu bydlení.
PLOCHY ZAHRADNICTVÍ
Plocha pěstování zeleniny a ostatních zahradnických produktů pro distribuci. Obnova
bývalého zahradnictví v areálu zámku.
Při zahradnickém podnikání musí být minimální plocha zastavění a zpevněných ploch.
Plocha je součástí VKP a památkově chráněného areálu. K veškerá činnost musí být vydán
souhlas příslušného dotčeného orgánu státní správy.
Přípustné
Na plochách mohou být pouze objekty nezbytné pro pěstitelskou činnost.
PLOCHY TECHNICKÉHO VYBAVENÍ
Na těchto plochách jsou
plocha vodojemu.
funkce technického vybavení – redukční stanice, trafostanice,
Přípustné
Stavby technického vybavení a činnosti s ním související.
Podmíněně přípustné
Doplňkové výrobní zařízení sloužící zároveň pro údržbu provozu.
Nepřípustné
Jakékoliv stavby, které s technickou infrastrukturou nesouvisí.
Funkční plochy nezastavitelné
7
PLOCHY URBANIZOVANÉ ZELENĚ
Park - zámecký park
Památkově chráněný areál a VKP
Přípustné
Využití parku pro veřejnost – zachování a údržba stávající vzrostlé zeleně.
Podmínečně přípustné
Výstavba a rekonstrukce objektů v areálu parku pouze na současně zastavěných plochách
nebo na plochách bývalého zámku. ( Uvedeno v plochách občanského vybavení ). Pro ostatní
činnost musí být dán souhlas dotčeného orgánu státní správy.
Veřejná zeleň
Plocha zeleně sloužící veřejnosti
Přípustné
Na plochách veřejné zeleně může být drobná architektura ( plastika), lavičky.
Zahrady a sady - v současně zastavěném území obce
Hřbitov
Přípustné
Využití těchto ploch je dáno charakteristikou jednotlivých funkčních ploch
PLOCHY KRAJINNÉ ZELENĚ
Pozemky plnící funkci lesa
Ostatní plochy a plochy ostatní zeleně
Využití těchto ploch je dáno charakteristikou jednotlivých funkčních ploch
Přípustné
Stavby související s údržbou a lesním a mysliveckým hospodářství
Liniové stavby technického a dopravního zařízení
Sportovně rekreační činnost – turistika
PLOCHY PRODUKČNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY
Orná půda
Trvalý travní porost
Sady a zahrady - mimo současně zastavěné a zastavitelné území obce
Využití těchto ploch je dáno charakteristikou jednotlivých funkčních ploch
Přípustné
Na pozemcích jsou povoleny stavby související s údržbou a hospodařením na daném
pozemku. Tyto stavby musí být pouze v takovém rozsahu, aby nebyl narušen vzhled krajiny.
8
Přípustné jsou liniové stavby technického a dopravního zařízení
PLOCHY VODNÍCH PLOCH A TOKŮ
Vodní plochy a toky
Neplodná půda – mokřady
Hospodaření na vodních plochách a tocích
vyhláškám.
podléhá platným zákonům a příslušným
ZÁSADY USPOŘÁDÁNÍ DOPRAVY
Základní komunikační síť
Základní komunikační síť obce tvoří průtah silnice II/268 ve výhledové kategorií S 9,5/70, její
směrový oblouk při pohostinství bude upraven. V průtahu obcí je lemována souběžným
jednostranným chodníkem. Silnice III/26837 se připojuje na silnici II/268 z východu je ve
výhledové kategorii S 7,5/50. U lokality Nové Domky bude upraven její směrový oblouk.
Odstavná stání
U pohostinství bude parkovací plocha, která bude sloužit ne jen pro pohostinství, ale hlavně
pro návštěvníky přírodní lokality a pořádaných náboženských slavností v Modlivém dole.
Turistické trasy
Obcí Svojkov je vedena Evropská dálková cesta: turistická stezka Baltské moře –
Středozemní moře. U zámečku tato stezka odbočuje do Modlivého dolu jako chráněná pěší
stezka.
Cyklistická trasa
Obcí je po silnici II/268 a III/26837 vedena v úseku Sloup v Čechách – Svojkov – Svitava
cyklotrasa č. 3062.
ZÁSADY USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ VYBAVENOSTI
Zásobení pitnou vodou
Pro návrhové plochy nelze zajistit ze stávajícího jednopásmové vodovodního systému.
Stávající vodovodní systém bude zásobovat pitnou vodou zástavbu mezi kótami 325,00m až
365,00m. pro níže a výše položenou zástavbu se musí vybudovat další dvě tlaková pásma.
Dolní tlakové pásmo bude zásobované ze středního pásma přes redukční stanice, ze kterých
budou zásobovány jednotlivé obytné plochy Pro střední tlakové pásmo bude zvětšen objem
stávající přerušovací komory přístavbou další komory a pro horní tlakové pásmo je nutné
vybudovat posilovací stanici u přerušovací stanice a vybudovat rozvodné sítě horního
tlakového pásma.
Kanalizace
Obec Svojkov nemá vybudovaný kanalizační systém ani ČOV.
9
Splaškové vody ze současně zastavěné části obce včetně malých parcel cca do 500m2 budou
akumulovány v bezodtokových jímkách a následně vyváženy na ČOV Česká Lípa – 14km.
V návrhovém zastavitelném území budou splaškové vody čištěny individuálně v septicích se
zemním filtrem nebo DČOV do podmoku.
Odvádění dešťových vod bude i nadále řešeno stávajícím způsobem.
Zásobování elektrickou energií
Dodávka elektrické energie je v řešeném území venkovním vedením 35kV, na které jsou
napojeny stožárové trafostanice. V obci jsou tři trafostanice. Kapacita těchto trafostanic je
dostatečná. V případě potřeby je možné jejich zkapacitnění nebo řešení nové trafostanice
v blízkosti největšího odběru.
Zásobování plynem
Obec je plynofikovaná. Obcí prochází stávajícího VTL plynovodu DN 500 Slunečná –
Žibřidice. Uprostřed obce je regulační stanice, z které je vyveden rozvod STL Pro návrhové
plochy bude rozvod plynu doplněn.
ZÁSADY USPOŘÁDÁNÍ OBČANSKÉ VYBAVENOSTI
Vzhledem k velikosti obce jsou stávající plochy občanského vybavení dostačující. Rozšířené
jsou plochy pouze pro ubytování a počítá se s vyšším vybavením v zámeckém parku na
plochách bývalého zámku.
VYMEZENÍ SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY
Regionální biocentrum
Biocentra místní
Biokoridory
4 = 1354
96, 97, 212
4/96, 96/97, 97/98, 212/252
V trase RBK 559 jsou umístěna lokální biocentra 96, 97 a úseky biokoridoru 4/96, 96/97,
97/98.
LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ
Limity využití území omezují, vylučují, případně podmiňují umisťování staveb, využití
území a opatření v území. Limity jsou obsahem výkresu č. 1.
Stávající limity využití území, vyplývající z existence chráněných území, ochranných pásem a
dalšími omezeními v území tak, jak vyplývají z právních předpisů a správních rozhodnutí,
jsou vyhlašována v souladu s obecně platnými právními předpisy nebo jsou těmito předpisy
přímo stanovena.
Nové limity využití území vyplývají z konkrétních podmínek a vlastností řešeného území se
stanou závazným regulativem po schválení územního plánu:
Ochrana technické infrastruktury
10
zásobování vodou
ochranné pásmo vodovodního řadu (doplnění vodovodních řadů)
zásobování plynem
ochranné pásmo plynovodu ( doplnění plynovodů )
Ochrana dopravní infrastruktury
Ochranné pásmo silnic II. a III. tř. ( úprava směrových oblouků )
Územní systém ekologické stability
Regionální biocentrum
4 = 1354
Biocentra místní
96, 97, 212
Biokoridory
4/96, 96/97, 97/98, 212/252
VYMEZENÍ PLOCH PRO VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A ANSANAČNÍCH
ÚPRAV
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY:
Doprava
Narovnání směrového oblouku na silnici II/268
Narovnání směrového oblouku na silnici III/26837
Plocha parkoviště pro návštěvníky kulturně náboženských akcí v Modlivém dole.
Inženýrské sítě
Vodovod
Vodovodní řady dolního tlakového pásma s redukčními stanicemi
Rozšíření stávající vodovodní sítě a přístavba další přerušovací komory pro střední tlakové
pásmo
Posilovací stanice u přerušovací komory a vybudování rozvodné sítě horního tlakového
pásma
Plynovod
Doplnění vodovodních chybějících řadu pro stávající zástavbu a pro zastavitelné plochy
DEMOLICE
Demolice dvou dřevěných hospodářských objektů na parcele č. 5 a 6 vyvolané úpravou
silnice III/26837.
11

Podobné dokumenty

Návrh znaku a vlajky pro obec komentář

Návrh znaku a vlajky pro obec komentář městské lokality a lokality s historickými právy města či městečka, je geometricky koncipovaná vlajka ve formě kombinace horizontálních či vertikálních pruhů a případně dalších geometrických obrazc...

Více

Územní plán správního území Rokytá

Územní plán správního území Rokytá Územně plánovací dokumentace vytváří podmínky pro rozvoj území, zabezpečuje soulad jednotlivých činností v území a omezuje na přípustnou míru jejich negativní vlivy. Schválená územně plánovací doku...

Více

trocha historie

trocha historie e druhé polovině 13. století drželi Žitavsko zástavou Ronovci, z nichž nejspíš Chval z Lipé nechal postavit několik hradů chránících cestu ze Žitavy do České Lípy – jedním z nich byl i Ojvín či Oyb...

Více

Odůvodnění územního plánu

Odůvodnění územního plánu 1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 1.1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širš...

Více