Motivate 3 - Macmillan.cz

Komentáře

Transkript

Motivate 3 - Macmillan.cz
Motivate! 3
strana 1 z 9
Motivate! 3
Starter Unit
apple
LôéäL=
jablko
definitely
LÇÉÑ]å]íäáL=
určitě; rozhodně
bread
LÄêÉÇL=
chléb
dishonest
LÇfëDflåfëíL=
nečestný
chemist
LâÉãfëíL=
drogérie; lékárna
draw cartoons
LÇêlW=â^WDíìWåòL=
kreslit obrázkové příběhy
fat
LÑôíL=
tlustý; tělnatý
drawing
LÇêlWfÏL=
kreslení; kresba
grape
LÖêÉféL=
hrozen
energetic
LÉå]DÇwÉífâL=
čilý; aktivní; energický
juice
LÇwìWëL=
džus; šťáva
energy
LÉå]ÇwáL=
energie; síla
season
LëáWòåL=
roční období
enjoy
LfåDÇwlfL=
těšit se z čeho; užívat si
spring
LëéêfÏL=
jaro
equipment
LfDâïféã]åíL=
vybavení; výbava
tomato
Lí]Dã^Wí]rL=
rajče
every day
LÉîêf=ÇÉfL=
každý den
exercise bike
LÉâë]ë~fò=Ä~fâL=
rotoped
famous
LÑÉfã]ëL=
slavný
fast
LÑ^WëíL=
rychlý; rychle
film star
LÑfäã==ëí^WL=
filmová hvězda
frequency
LÑêáWâï]åëáL=
četnost
friendly
LÑêÉåÇäáL=
přátelský
funny
LѾåáL=
legrační; divný
Unit 1
actor
Lôâí]L=
herec
adventurous
L]ÇDîÉåíp]ê]ëL=
riskující; podnikavý
always
LlWäïÉfòL=
vždy; stále
any
LôåáL=
nějaký; žádný (v záporné
větě)
generous
LÇwÉå]ê]ëL=
velkorysý; štědrý
army
L^WãáL=
armáda
get
LÖÉíL=
dostat (se)
at the moment
Lôí=a]=
Dã]rã]åíL=
nyní; teď
go
LÖ]rL=
jít; chodit; jet
go out for a meal
LãáWäL=
jít na jídlo
bad
LÄôÇL=
špatný
go to a disco
LÇfëâ]rL=
jít na diskotéku
badly
LÄôÇäáL=
špatně
go to the cinema
LÄôíäL=
bitva
LÖ]r=í]=a]=
Dëfå]ã]L=
jít do kina
battle
be
LÄáWL=
být
golf
LÖfläÑL=
golf
bored
LÄlWÇL=
znuděný
good
LÖrÇL=
dobrý
LÖêáWëL=
Řecko
boring
LÄlWêfÏL=
nudný
Greece
brilliant
LÄêfäf]åíL=
vynikající
Greek
LÖêáWâL=
capital
LâôéfíäL=
hlavní město
řecký; řecky; řečtina; řek;
řekyně
cautious
opatrný
guess
LÖÉëL=
hádat; uhodnout
LâlWp]ëL=
celebrity
známá osobnost
gym
LÇwfãL=
tělocvična; posilovna
Lë]DäÉÄêfíáL=
championship
mistrovství
happy
LÜôéáL=
šťastný
Lípôãéá]åpféL=
changing room
LÜôîL=
mít
LípÉfåÇwfÏ=êìWãL=
šatna
have
character
povaha
have fun
LÜôî=DѾåL=
bavit se
Lâôê]âí]L=
chat online
online rozhovor
help
LÜÉäéL=
pomoci
Líʃôí=flåDä~fåL=
cheap
levný
hobby
LÜflÄáL=
koníček
LípáWéL=
children
děti
honest
LflåfëíL=
čestný; upřímný
LípfäÇê]åL=
come
LfåÑ]DãÉfpåL=
informace
Lâ¾ãL=
přijít; přijet
information
community
komunita; společenství
instrument
Lfåëíê]ã]åíL=
nástroj
Lâ]ãDàìWå]ífL=
compete
soupeřit; soutěžit;
závodit
interested
Lfåíê]ëífÇL=
(be ~ in) zajímat se o
Lâ]ãDéáWíL=
interesting
Lfåíê]ëífÏL=
zajímavý
competition
Lâflãé]DífpåL=
soutěž
karaoke
Lâôê]D]râáL=
karaoke
LäÉfòáL=
líný
computer
Lâ]ãDéàìWí]L=
počítač
lazy
confident
LâflåÑfÇ]åíL=
sebejistý; přesvědčený
learn
Lä‰WåL=
(na)učit se
decide
LÇfDë~fÇL=
rozhodnout (se)
listen to music
Läfëå=í]=DãàìWòfâL=
poslouchat hudbu
www.macmillan.cz/slovnicky
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.onestopenglish.com
Motivate! 3
strana 2 z 9
magic
LãôÇwfâL=
kouzlo; magie
surprising
Lë]Déê~fòfÏL=
překvapující
many
LãÉåáL=
mnoho
take part in
LíÉfâ=Dé^WíL=
účasnit se
marathon
Lãôê]q]åL=
maratón
talkative
LílWâ]ífîL=
hovorný
money
Lã¾åáL=
peníze
teacher
LíáWíp]L=
učitel/ka
month
Lã¾åqL=
měsíc (kalendářní)
teenager
LíáWåÉfÇw]L=
teenager; - náctiletý/á
much
Lã¾ípL=
mnoho
tennis court
LíÉåfë=âlWíL=
tenisový kurt
never
LåÉî]L=
nikdy
theatre
Lqf]í]L=
divadlo
now
Lå~rL=
teď
this week
Lafë=DïáWâL=
tento týden
often
LflÑ]åL=
často
tired
Lí~f]ÇL=
unavený
OK
L]rDâÉfL=
dobrý; v pořádku
twice a week
Líï~fëL=
dvakrát týdně
old
L]räÇL=
starý
under
L¾åÇ]L=
pod
organizer
LlWÖ]å~fò]L=
pořadatel; diář
unsociable
L¾åDë]rp]ÄäL=
nespolečenský
over
L]rî]L=
přes; nad
up
L¾éL=
nahoru; nahoře
parent
LéÉ]ê]åíL=
rodič
usually
LàìWwr]äáL=
obvykle
Persian
Lé‰Ww]åL=
perský; persky; perština;
peršan; peršanka
very
LîÉêáL=
velmi
personal trainer
Lé‰Wë]åä=íêÉfå]L=
osobní trenér
victory
Lîfâí]êáL=
vítězství
piano
LéáDôå]rL=
klavír
voluntary
Lîflä]åíêáL=
dobrovolný
place
LéäÉfëL=
místo; podnik (restaurace
want
LïflåíL=
chtít
apod.)
watch
LïflípL=
sledovat; dívat se (na)
play
LéäÉfL=
hrát
watch TV
Lïflíp=íáWDîáWL=
dívat se na televizi
play an
instrument
Lfåëíê]ã]åíL=
hrát na nástroj
water fountain
LïlWí]=Ñ~råífåL=
fontána; pítko
play computer
games
LéäÉf=âflãDéàìWí]=
ÖÉfãòL=
hrát počítačové hry
well
LïÉäL=
dobře; zdravý
worried
Lï¾êfÇL=
ustaraný; znepokojený
play football
LéäÉf=DÑríÄlWäL=
hrát fotbal
writer
Lê~fí]L=
spisovatel/ka
play tennis
LéäÉf=DíÉåfëL=
hrát tenis
young
Là¾ÏL=
mladý
pressure
LéêÉp]L=
tlak
youth club
LàìWq=âä¾ÄL=
mládežnický klub
probably
LéêflÄ]ÄäáL=
pravděpodobně
quiet
Lâï~f]íL=
tichý; klidný
race
LêÉfëL=
závod
read
LêfWÇL=
číst
relax
LêfDäôâëL=
uvolnit (se)
across
L]DâêflëL=
přes; napříč
running machine
LDê¾åfÏ=ã]?páWåL=
běžecký pás (v posilovně)
argue
L^WÖàìWL=
hádat se; tvrdit
Saturday
Lëôí]ÇÉfL=
sobota
arrive
L]Dê~fîL=
přijet; přijít
sauna
LëlWå]L=
sauna
artist
L^WífëíL=
umělec
see
LëáWL=
vidět
blog
LÄäflÖL=
blog
selfish
LëÉäÑfpL=
sobecký
broadband
LÄêlWÇÄôåÇL=
širokopásmový
serious
Lëf]êf]ëL=
vážný
builder
LÄfäÇ]L=
stavař; stavitel
share
LpÉ]L=
dělit se
bulletproof vest
LÄräfíéêìWÑ=DîÉëíL=
neprůstřelná vesta
shout
Lp~ríL=
křičet
buy
LÄ~fL=
zakoupit (si); (na)koupit
(si)
shower
Lp~r]L=
sprcha
careful
LâÉ]Ñ]äL=
opatrný
shy
Lp~fL=
plachý; nesmělý
celebrate
LëÉä]ÄêÉfíL=
oslavovat
skydiving
Lëâ~f?Ç~fîfÏL=
seskoky volným pádem
se zpožděným otevřením
padáku
charge
Líp^WÇwL=
nabíjet
comment
LâflãÉåíL=
komentovat; komentář
Unit 2
soldier
Lë]räÇw]L=
voják
connect
Lâ]DåÉâíL=
spojit; připojit
some
Lë¾ãL=
nějaký
crime
Lâê~fãL=
zločin
sometimes
Lë¾ãí~fãòL=
někdy
develop
LÇfDîÉä]éL=
vyvinout se
soundtrack
Lë~råÇíêôâL=
hudba k filmu
digital
LÇfÇwfíäL=
digitální
star
Lëí^WL=
hvězda
digital camera
LÇfÇwfíä=âôã]ê]L=
digitální fotoaparát
www.macmillan.cz/slovnicky
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.onestopenglish.com
Motivate! 3
disposable gloves
strana 3 z 9
LÇfDëé]rò]Ää=
Öä¾îòL=
rukavice na jedno použití
perform
Lé]DÑlWãL=
účinkovat; hrát
photo
LÑ]rí]rL=
doctor
LÇflâí]L=
doktor; lékař
fotka; fotografie
document
LÇflâàrã]åíL=
dokument; materiál
play
LéäÉfL=
hrát
down
LÇ~råL=
dolů, dole
plug in
Léä¾Ö=fåL=
připojit/zapojit
download
LÇ~råDä]rÇL=
stáhnout a uložit
policewoman
Lé]DäáWëïrã]åL=
policistka
(počítačová data)
politician
LéfläfDífpåL=
politik
Léflë]ÄäL=
možný; přijatelný
drums
LÇê¾ãòL=
bubny
possible
dry
LÇê~fL=
suchý
post
Lé]rëíL=
poslat; odeslat (poštou)
email
LáWãÉfäL=
email
postman
Lé]rëíã]åL=
pošťák
ear defender
Lf]=ÇfDÑÉåÇ]L=
chránič sluchu
print
LéêfåíL=
otisknout; vytisknout
easy
LáWòáL=
jednoduchý
quality
Lâïflä]íáL=
prestižní; kvalita
LâïfâäáL=
rychle
electrician
LfäÉâDíêfpåL=
elektrikář
quickly
engineer
LÉåÇwfDåf]L=
inženýr; technik
read
LêfWÇL=
číst
expensive
LfâDëéÉåëfîL=
drahý
realize
Lêf]ä~fòL=
uvědomit si
e-book
LáW=ÄrâL=
elektronická kniha
reject
LêfDÇwÉâíL=
odmítnout; zavrhnout
face mask
LÑÉfë=ã^WëâL=
rouška
researcher
LêfDë‰Wíp]L=
badatel; výzkumník
Lê~råÇL=
kulatý; oblý
fire-fighter
LÑ~f]=Ñ~fí]L=
hasič; hasička
round
fireman
LÑ~f]ã]åL=
hasič
rubbish
Lê¾ÄfpL=
odpadky; smetí
food
LÑìWÇL=
jídlo; potraviny
safety glasses
LëÉfÑíá=Öä^WëfòL=
bezpečnostní brýle
gadget
LÖôÇwfíL=
(malý, důmyslný) přístroj
safety helmet
LëÉfÑíá=ÜÉäãfíL=
bezpečnostní helma
go online
LÖ]r=flåDä~fåL=
připojit se k internetu
scan
LëâôåL=
skenovat
Lë~f]åífëíL=
vědec; přírodovědec
hand
LÜôåÇL=
ruka
scientist
hard
LÜ^WÇL=
obtížný; tvrdý
send
LëÉåÇL=
poslat
heat
LÜáWíL=
žár
short
LplWíL=
krátký; malý (postavou)
heavy
LÜÉîáL=
těžký; mající velkou
hmotnost
shout
Lp~ríL=
(za)křičet; řvát
high visibility
jacket
LÜ~f=îfò]DÄfä]íá=
ÇwôâfíL=
reflexní vesta
sit down
Lëfí=DÇ~råL=
sednout si
social network
Lë]rpä=åÉíï‰WâL=
sociální síť
ill
LfäL=
nemocný
speed
LëéáWÇL=
rychlost
immune system
LfDãàìWå=ëfëí]ãL=
imunitní systém
stand up
LëíôåÇ=D¾éL=
vstát; stoupnout si
into
Lfåí]L=
do
store data
LëílW=DÇÉfí]L=
ukládat data
inventor
LfåîÉåí]L=
vynálezce
syllable
Lëfä]ÄäL=
slabika
LíÉfâL=
vzít; trvat
journalist
LÇw‰Wå]äfëíL=
novinář
take
laptop
Läôé=ífléL=
notebook; přenosný
počítač
take a photo
LÑ]rí]rL=
fotit
last night
včera večer
technician
LíÉâDåfp]åL=
technik
Lä^Wëí=å~fíL=
lawyer
právník; právní zástupce
terrible
LíÉêfÄäL=
hrozný; strašný
LälWà]L=
lens
čočka; lupa; objektiv
think
LqfÏâL=
myslet
LäÉåòL=
love
Lafë=ãlWåfÏL=
dnes ráno/dopoledne
Lä¾îL=
láska
this morning
make a phone
call
zatelefonovat si
through
LqêìWL=
skrz
LãÉfâ=]=DÑ]rå=
âlWäL=
upload
L¾éä]rÇL=
nahrávat (data do počítače)
memory stick
LãÉã]êá==ëífâL=
externí paměť; flash disk
vibrate
Lî~fDÄêÉfíL=
chvět se; vibrovat
Mexican wave
LãÉâëfâ]å=ïÉfîL=
mexická vlna
video clip
LîfÇá]r=âäféL=
videoklip
video game
LîfÇá]r=ÖÉfãL=
videohra (na počítači/herní
visor
Lî~fò]L=
hledí; stínítko
microwave
Lã~fâê]ïÉfîL=
mikrovlnná trouba
microwave oven
Lã~fâê]ïÉfî=
¾î]åL=
mikrovlnná trouba
mobile phone
Lã]rÄ~fä=Ñ]råL=
mobilní telefon
water
LïlWí]L=
voda; zalévat
molecule
LãfläfâàìWäL=
molekula
wave
LïÉfîL=
vlna; mávat
mp3 player
LÉã=éáW=qêáW=
éäÉf]L=
mp3 přehrávač
way
LïÉfL=
cesta; způsob
website
LïÉÄë~fíL=
internetová stránka
L]rî]êlWäòL=
montérky
write
Lê~fíL=
psát
overalls
www.macmillan.cz/slovnicky
konzole)
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.onestopenglish.com
Motivate! 3
strana 4 z 9
Unit 3
medicine
LãÉÇë]åL=
lék
mound
Lã~råÇL=
hromada; kupa
accurate
Lôâà]ê]íL=
přesný; pečlivý
mountain
Lã~råífåL=
hora
along
L]DäflÏL=
podél
novel
LåflîäL=
román
annoyed
L]DålfÇL=
otrávený; znechucený;
(be ~) zlobit se
out of
L~rí=]îL=
ven z
annoying
L]DålffÏL=
otravný
persist
Lé]DëfëíL=
(vy/se/pře)trvat
plane
LéäÉfåL=
letadlo
poem
Lé]rfãL=
báseň
appear
L]Déf]L=
objevit se; zdát se
attack
L]DíôâL=
napadení; útok;
napadnout
produce
Léê]DÇàìWëL=
vyrobit
autobiography
LlWí]rÄ~fDflÖê]ÑáL=
vlastní životopis
publish
Lé¾ÄäfpL=
vydat; zveřejnit
avalanche
Lôî]ä^WåpL=
lavina
reporter
LêfDélWí]L=
away from
L]DïÉf=Ñê]ãL=
(pryč) od
reportér; zpravodaj;
hlasatel
beach
LÄáWípL=
pláž
return
LêfDí‰WåL=
vrátit se
big
LÄfÖL=
velký
rhyme
Lê~fãL=
rým; říkanka
bite
LÄ~fíL=
kousnutí; kousnout
rhythm
Lêfa]ãL=
rytmus; takt
blizzard
LÄäfò]ÇL==
blizard
river
Lêfî]L=
řeka
building
LÄfäÇfÏL=
budova; stavba
safely
LëÉfÑäáL=
bezpečně; v pořádku
sail
LëÉfäL=
plavit se; plachta
sailor
LëÉfä]L=
námořník
sand
LëôåÇL=
písek
satellite
Lëôí]ä~fíL=
satelitní; družice
scientific
Lë~f]åDífÏÑfâL=
vědecký
Scottish
LëâflífpL=
skotský
shark
Lp^WâL==
žralok
ship
LpféL=
loď
shout
Lp~ríL=
(za)křičet; řvát
species
LëéáWpáWòL=
druh (živočichů)
storm
LëílWãL=
bouře
surprised
Lë]Déê~fòÇL=
překvapený
survive
Lë]Dî~fîL=
přežít
swim
LëïfãL=
plavat
swimming pool
LëïfãfÏ=éìWäL=
(plavecký) bazén;
koupaliště
century
LëÉåíp]êáL=
století
couplet
Lâ¾éäfíL=
dvojverší
death
LÇÉqL=
smrt
delighted
LÇfDä~fífÇL=
potěšený
discovery
LÇfëDâ¾î]êfL=
objev
drought
LÇê~ríL=
sucho; období sucha
dust
LǾëíL=
prach
enormous
LfDålWã]ëL=
obrovský
excite
LfâDë~fíL=
vzrušit; nadchnout
excited
LfâDë~fífÇL=
vzrušený; nadšený
exciting
LfâDë~fífÏL=
zajímavý
fictional
LÑfâp]å]äL=
smyšlený; románový
finger
LÑfÏÖ]L=
prst
flat
LÑäôíL=
byt; plochý
flood
LÑä¾ÇL=
povodeň; potopa
forest
LÑflêfëíL=
les
thunderstorm
Lq¾åÇ]ëílWãL=
bouře
frightened
LÑê~fíåÇL=
vyděšený
time
Lí~fãL=
čas
frightening
LÑê~fí]åfÏL=
hrozivý; hrůzu nahánějící
tiring
Lí~fêfÏL=
únavný
head
LÜÉÇL=
hlava
touch
Lí¾ípL=
dotknout se
helicopter
LÜÉäfâfléí]L=
helikoptéra
towards
Lí]DïlWÇòL=
(směrem) k
hill
LÜfäL=
kopec
towel
Lí~r]äL=
ručník
hip
LÜféL=
bok; kyčel
tsunami
LíëìWDå~WãáL=
tsunami
hit
LÜfíL=
zasáhnout; trefit se
verse
Lî‰WëL=
verš
illness
Lfäå]ëL=
nemoc
wetsuit
LïÉíëìWíL=
neoprénová kombinéza
incredible
LfåDâêÉÇ]ÄäL=
neuvěřitelný
wildfire
Lï~fäÇÑ~f]L=
lake
LäÉfâL=
jezero
nekontrolovaný přírodní
požár
landslide
LDäôå?ëä~fÇL=
sesun půdy
worrying
Lï¾êffÏL=
znepokojivý
leg
LäÉÖL=
noha
line
Lä~fåL=
čára; řádek; spojení
long
LäflÏL=
dlouhý; dlouho
manager
LãôåfÇw]L=
manažér
LôÇî]í~fòL=
inzerovat; dělat reklamu
www.macmillan.cz/slovnicky
Unit 4
advertise
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.onestopenglish.com
Motivate! 3
strana 5 z 9
age
LÉfÇwL=
věk
rock
LêflâL=
skála; balvan
amazing
L]DãÉfòfÏL=
úžasný
royal family
Lˌêlf]ä=DÑôã]äáL=
královská rodina
angrily
LôÏÖêáL=
rozzlobeně
ruin
LêìWfåL=
ruina; zřícenina
angry
LôÏÖêáL=
rozzlobený
sand
LëôåÇL=
písek
beautiful
LÄàìWífÑäL=
krásný
sandcastle
LëôåÇâ^WëäL=
hrad z písku
bring
LÄêfÏL=
přinést (si); vzít s sebou
sea level
LëáW=äÉîäL=
úroveň mořské hladiny
cap
LâôéL=
čepice; víčko
slowly
Lëä]räáL=
pomalu
cap rock
Lâôé=êflâL=
krycí hornina
small
LëãlWäL=
malý
carefully
LâÉ]Ñ]äáL=
opatrně
soft
LëflÑíL=
měkký; hebký; tlumený
castle
Lâ^WëäL=
hrad; zámek
steep
LëíáWéL=
strmý; prudký; náhlý
cave
LâÉfîL=
jeskyně
surface
Lë‰WÑfëL=
povrch
chocolate
Lípflâä]íL=
čokoládový; čokoláda
tall
LílWäL=
vysoký; velký
cliff
LâäfÑL=
útes; sráz
temple
LíÉãéäL=
svatyně; chrám
coastline
Lâ]rëíä~fåL=
obrys pobřeží
tomb
LíìWãL=
hrobka
cold
Lâ]räÇL=
chladný; zima (ráz počasí)
tourist
Lír]êfëíL=
turista/turistka
culture
Lâ¾äíp]L=
kultura
towel
Lí~r]äL=
ručník
deckchair
LÇÉâípÉ]L=
skládací lehátko
underneath
L¾åÇ]DåáWqL=
pod; vespod
deep
LÇáWéL=
hluboký
vertical
Lî‰WífâäL=
svislý; vertikální
downwards
LÇ~råï]ÇòL=
dolů
waterfall
LïlWí]ÑlWäL=
vodopád
easily
LáWòfäfL=
snadno
education
LÉÇwrDâÉfpåL=
vzdělání
erode
LfDê]rÇL=
narušit; erodovat
erosion
LfDê]rw]åL=
vymílání; eroze
everlasting
LÉî]Dä^WëífÏL=
věčný; trvalý
ambassador
L]ãDÄôë]Ç]L=
velvyslanec
annual
Lôåàr]äL=
každoroční
April
LÉféê]äL=
duben
arm
L^WãL=
paže; ruka
awful
LlWÑäL=
strašný; otřesný
bill
LÄfäL=
účet; účtenka; bankovka
(AmE)
Unit 5
flag
LÑäôÖL=
vlajka
geographical
LÇwáW]DÖêôÑfâäL=
zeměpisný
gorge
LÖlWÇwL==
rokle; strž
granite
LÖêôåfíL=
žula
happily
LÜôéfäáL=
šťastně, naštěstí
hot
LÜflíL=
horký; horko
cash machine
Lâôp=ã]DpáWåL=
bankomat
jellyfish
LDÇwÉäáÑfpL=
medúza
change
LípÉfåÇwL=
změnit, vyměnit
lake
LäÉfâL=
jezero
charity
LípôêfíáL=
dobročinná činnost
landscape
LäôåÇëâÉféL=
krajina
collect
Lâ]DäÉâíL=
sbírat; shromažďovat
lifeguard
Lä~fÑÖ^WÇL=
plavčík
cowpox
Lâ~réflâëL=
kravské neštovice
lighthouse
Lä~fíÜ~rëL=
maják
cut
Lâ¾íL=
řezat; stříhat; sekat
luxury
Lä¾âp]êáL=
luxus; přepych
disease
LÇfDòáWòL=
nemoc; choroba
noisily
Lålfò]äáL=
hlučně
opera house
Lfléê]=Ü~rëL=
opera (budova)
do a sponsored
swim
LÇìW=]=Dëéflåë]í=
ëïfãL=
plaváním získat
sponzorské příspěvky
parasol
Léôê]ëfläL=
slunečník
do charity work
LÇìW=Dípôêfíá=
ï‰WâL==
dělat dobročinnou
činnost
pebble
LéÉÄäL=
oblázek; (vzácný)
kamínek
do exercise
LÇìW=DÉâë]ë~fòL=
cvičit
LÇrW=DÜ]rãî‰WâL=
dělat domácí úkoly
playground
LéäÉfÖê~råÇL=
(dětské) hřiště
do homework
plunge pool
Léä¾åÇw=éìWäL=
ochlazovací bazén
do nothing
LÇìW=Då¾qfÏL=
nic nedělat; lenošit
protect
Léê]DíÉâíL=
chránit
do someone a
favour
LÇìW=]=DÑÉfî]L=
prokázat někomu
laskavost
pyramid
Léfê]ãfÇL=
pyramida
do your best
LÇìW=à]=DÄÉëíL=
quietly
Lâï~f]íäáL=
tiše; poklidně
udělat vše, co je v mých
silách
rainforest
LêÉfåDÑflêfëíL=
deštný prales
earthquake
L‰WqâïÉfâL=
zemětřesení
LÉÇàrâÉfíL=
vzdělávat; vychovávat
LfâDëéÉêfã]åíL=
pokus
reef
LêáWÑL=
útes
educate
restaurant
LêÉëí]êflåíL=
restaurace
experiment
www.macmillan.cz/slovnicky
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.onestopenglish.com
Motivate! 3
strana 6 z 9
Unit 6
few
LÑàìWL=
málo
football pitch
LÑríÄlWä=éfípL=
fotbalové hřiště
fundraising
LѾåÇêÉfòfÏL=
získávání financí (na
after sun lotion
L^WÑí]=ë¾å=
ä]rp]åL=
krém po opalování
have a bring and
buy sale
LÄêfÏ=]å=Ä~f=
DëÉfäL=
organizovat dobročinný
trh
angle
LôÏÖäL=
úhel
antiseptic cream
LÜÉäqL=
zdraví
LôåíáDëÉéífâ=
âêáWãL=
dezinfekční krém
health
hit
LÜfíL=
hit; zásah; rána
aspirin
LôëéêfåL=
aspirin
hour
L~r]L=
hodina
axis
LôâëfëL=
osa
LÄáW=DäÉfíL=
mít zpozdění
charitu apod.)
husband
LܾòÄ]åÇL=
manžel
be late
infection
LfåDÑÉâp]åL=
nakažení; infekce
boiling
LÄlfäfÏL=
vařící
make a charity
CD
LãÉfâ=]=?ípôêfíá=
ëáW=DÇáWL=
nahrát CD pro prodej na
dobročinných akcích
buy
LÄ~fL=
koupit
canyon
Lâôåà]åL=
kaňon
make a decision
LãÉfâ=]=ÇfDëfwåL=
rozhodnout se
come back home
LãÉfâ=]=
ãfDëíÉfâL=
(u)dělat chybu
Lâ¾ã=Äôâ=
DÜ]rãL=
vrátit se domů
make a mistake
copy
LâfléfL=
kopírovat; opisovat
make friends with
LãÉfâ==DÑêÉåÇòL=
spřátelit se s
desert
LÇÉò]íL=
poušť
make money
LãÉfâ=Dã¾åáL=
vydělávat peníze
do a sport
LÇìW=]=DëélWíL=
sportovat
make someone
happy
LãÉfâ=ë¾ãï¾å=
DÜôéáL=
rozveselit někoho
dream
LÇêáWãL=
sen; ideál
make someone
laugh
LãÉfâ=ë¾ãï¾å=
Dä^WÑL=
rozesmát někoho
Earth
L‰WqL=
Země
exhausted
LfÖDòlWëífÇL=
vyčerpaný
milk
LãfäâL=
mléko
finger
LÑfÏÖ]L=
prst
note
Lå]ríL=
vzkaz; poznámka;
stvrzenka; bankovka
force
LÑlWëL=
síla; moc
nowadays
Lå~r]ÇÉfòL=
dnes; v současnosti
freezing
LÑêáWòfÏL=
mrazivý; ledový
organize a jumble
sale
LlWÖ]å~fò=]=
DÇw¾ãÄä=ëÉfäL=
uspořádat prodej
starých, nepotřebných
věcí
fruit
LÑêìWíL=
ovoce
geology
LÇwáWDflä]ÇwáL=
geologie
pay by credit card
LéÉf=Ä~f=DâêÉÇfí=
â^WÇL=
platit kreditní kartou
get off
LÖÉí=DflÑL=
vystoupit (z hormadného
pay in cash
LéÉf=få=DâôpL=
platit hotově
get on
LÖÉí=DflåL=
nastoupit (do hromadného
perfect
Lé‰WÑfâíL=
dokonalý; ideální
gravitational
LÖêôîfDíÉfp]åäL=
gravitační; přitažlivý
pitch
LéfípL=
hřiště
guidebook
LÖ~fÇÄrâL=
průvodce (kniha)
project
LéêflÇwÉâíL=
projekt; plán
have adventures
LÜôî=]ÇDîÉåíp]ëL=
zažít dobrodružství
protect
Léê]DíÉâíL=
chránit
hitchhike
LÜfípÜ~fâL=
rarely
LêÉ]äáL=
zřídka
stopovat; jezdit
(auto)stopem
rich
LêfípL=
bohatý
insect bite
LfåëÉâí=Ä~fíL=
kousnutí hmyzem
sell badges
LëÉä=DÄôÇwfòL=
prodávat
odznaky/nášivky
journey
LÇw‰WåáL=
cesta
legal
LäáWÖäL=
právní; zákonný
sell raffle tickets
LëÉä=DêôÑä=ífâfíëL=
prodávat lístky do
tomboly
leukaemia
LäìWDâáWãá]L=
leukémie
sell sweets
LëÉä=DëïáWíëL=
prodávat sladkosti
little
LäfíäL=
málo
set
LëÉíL=
dát; umístit; nastavit;
srovnat
meet
LãáWíL=
setkávat se s
migraine
Lã~fÖêÉfåL=
migréna
shape
LpÉféL=
tvar; (tělesná) kondice
orbit
LlWÄfíL=
obíhat po oběžné dráze
singer
LëfÏ]L=
zpěvák
pack
LéôâL=
(za)balit; sbalit
smallpox
LëãlWäéflâëL=
neštovice
peninsula
Lé]Dåfåëàrä]L=
poloostrov
ticket
LífâfíL=
jízdenka; lístek
plan
LéäôåL=
plánovat
tip
LíféL=
spropitné; špička; rada
planet
LéäôåfíL=
planeta
vaccination
LîôâëfDåÉfp]åL=
očkování
plaster
Léä^Wëí]L=
náplast; sádra; omítka
wallet
LïfläfíL=
(pánská) peněženka;
náprsní taška
postcard
Lé]rëíâ^WÇL=
pohlednice;
korespondenční lístek
wash
LïflpL=
mýt (se)
publish
Lé¾ÄäfpL=
publikovat; zveřejnit
week
LïáWâL=
týden
record
LêÉâlWÇL=
záznam; nahrávka
www.macmillan.cz/slovnicky
dopravního prostředku)
dopravního prostředku)
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.onestopenglish.com
Motivate! 3
strana 7 z 9
repair
LêfDéÉ]L=
opravit
film a scene
LÑfäã=]=DëáWåL=
natáčet filmovou scénu
rotation
Lê]rDíÉfp]åL=
otáčení; rotace
film-maker
LÑfäã=ãÉfâ]L=
filmař
seat
LëáWíL=
sedadlo; místo
film premiere
LÑáäã=éêÉãáÉ]L=
filmová premiéra
send
LëÉåÇL=
poslat
frame
LÑêÉfãL=
rám; okénko (filmu)
set off
LëÉí=DflÑL=
vydat se; vyrazit (na cestu)
give up
LÖfî=D¾éL=
vzdát se; přestat
solar system
Lë]rä]=ëfëí]ãL=
sluneční soustava
inform
LfåDÑlWãL=
oznámit; informovat
souvenir
LëìWî]Dåf]L=
suvenýr
laborious
Lä]DÄlWêá]ëL=
pracný; namáhavý
straight
LëíêÉfíL=
rovný; přímý
moon
LãìWåL=
měsíc
suitcase
LëìWíâÉfëL=
kufr
multiplex cinema
multikino
Sun
Lë¾åL=
Slunce
Lã¾äíféäÉâë=
ëfå]ã]L=
sunburn
Lë¾åĉWåL=
spálení sluncem
necessary
LåÉë]ëêáL=
nutný
terrifying
LíÉêfÑ~ffÏL=
hrozivý; strašlivý
opportunity
Lflé]DíàìWå]íáL=
příležitost; možnost
tiny
Lí~fåóL=
malinkatý; drobný
optical illusion
Lfléífâä=fDäìWw]åL=
optická iluze
train
LíêÉfåL=
vlak
original
L]DêfÇwfåäL=
původní; originální
travel sickness
Líêôîä=ëfâå]ëL=
cestovní nevolnost
plot
LéäflíL=
zápletka
treat
LíêáWíL=
léčit; zacházet (nějak s
popcorn
LéfléâlWåL=
popcorn
někým)
possess
Lé]DòÉëL=
vlastnit; posednout
wheelchair
LïáWäípÉ]L=
invalidní vozík
possession
Lé]DòÉp]åL=
majetek
practical
LéêôâífâäL=
praktický
predict
Léê]DÇfâíL=
předpovídat
prediction
LéêfDÇfâpåL=
předpověď; odhad
producer
Léê]DÇàìWë]L=
výrobce; producent
purse
Lé‰WëL=
BrE peněženka; AmE
kabelka
Unit 7
ability
L]DÄfä]íáL=
schopnost
advertisement
L]ÇDî‰Wífëã]åíL=
reklama; inzerát
animation
LôåfDãÉfp]åL=
animace
release a film
LêfDäáWë=]=ÑfäãL=
uvést film do kin
apply
L]Déä~fL=
podat (si) přihlášku
screen
LëâêáWåL=
argument
L^WÖàrã]åíL=
hádka; neshoda
promítací plátno;
obrazovka
autograph
LlWí]Öê^WÑL=
autogram
script
LëâêféíL=
scénář
award
L]DïlWÇL=
ocenění; cena
soft drink
LëflÑí=ÇêfÏâL=
nealkoholický nápoj
barbecue
LÄ^WÄfâàìWL=
zahradní grilování
special effects
LëéÉpä=fDÑÉâíëL=
zvláštní efekty
blockbuster
LÄäflâľëí]L=
trhák
star
Lëí^WL=
hrát v hlavní roli
box office
LÄflâë=flÑfëL=
pokladna (divadelní apod.)
stick figure
Lëífâ=ÑfÖ]L=
panáček
candle
LâôåÇäL=
svíčka
stunt
Lëí¾åíL=
kaskadérský kousek
career
Lâ]Dêf]L=
kariéra; profese
stunt man
Lëí¾åí=ãôåL=
kaskadér
computergenerated
Lâ]ãDéàìWí]=
ÇwÉå]êÉfífÇL=
počítačem vytvořený
stunt woman
Lëí¾åí=ïrã]åL=
kaskadérka
successful
Lë]âDëÉëÑ]äL=
úspěšný
connection
Lâ]DåÉâpåL=
spojení
suggest
Lë]DÇwÉëíL=
navrhnout; doporučit
costume
LâflëíàìWãL=
kostým; kroj
suggestion
Lë]DÇwÉëíp]åL=
návrh
crew
LâêìWL=
posádka
3D
LíÜêáW=ÇáWL=
3D
LíêÉfä]L=
přívěs; upoutávka
decorate
LÇÉâ]êÉfíL=
(vy)zdobit
trailer
decoration
LÇÉâ]DêÉfp]åL=
dekorace; ozdoba
vision
Lîfw]åL=
zrak; vidění
deep
LÇáWéL=
hluboký
war
LïlWL=
válka
development
LÇfDîÉä]éã]åíL=
vývoj
win
LïfåL=
vyhrát; získat
direct
LÇ~fDêÉâíL=
přímý; přímočarý
director
LÇ~fDêÉâí]L=
ředitel; režisér
dream
LÇêáWãL=
snít; zdát se
enjoyment
LfåDÇwlfã]åíL=
požitek; radost
equip
LfDâïféL=
vybavit; připravit
adventurer
L]ÇDîÉåíp]ê]L=
dobrodruh
excitement
LfâDë~fíã]åíL=
vzrušení
advice
L]ÇDî~fëL=
rada
extremely
LfâëDíêáWãäáL=
nesmírně; neobyčejně
apologize
L]Déflä]Çw~fòL=
omluvit se
www.macmillan.cz/slovnicky
Unit 8
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.onestopenglish.com
Motivate! 3
strana 8 z 9
aristocratic
Lôêfëí]DâêôífâL=
aristokratický
slim
LëäfãL=
štíhlý; útlý
arrive
L]Dê~fîL=
přijjít; přijet
spend money
LëéÉåÇ=Dã¾åfL=
utratit peníze
aspirin
LôëéêfåL=
aspirin
spend time
LëéÉåÇ=í~fãL=
(s)trávit čas
bank account
LÄôÏâ=]Dâ~råíL=
bankovní účet
steal
LëíáWäL=
(u)krást
bring
LÄêfÏL=
přinést; přivézt
take off
LíÉfâ=DflÑL=
sundat si
click your fingers
Lâäfâ=à]=ÑfÏÖ]L=
lusknout prsty
tell jokes
LíÉä=DÇw]râëL=
vyprávět vtipy
coin
LâlfåL=
mince
tell lies
LíÉä=Dä~fòL=
lhát
convenient
Lâ]åDîáWåf]åíL=
příhodný; vyhovující
tell the truth
LíÉä=a]=DíêrqL=
říci pravdu
death
LÇÉqL=
smrt
tip
LíféL=
špička; rada; spropitné
deal
LÇáWäL=
obchod; dohoda
trustworthy
Líê¾ëíï‰WaáL=
důvěryhodný; spolehlivý
debit card
LÇÉÄfí=â^WÇL=
platební karta
value for money
LîôäàìWL=
deep
LÇáWéL=
hluboký
vyplatit se za danou
cenu
dentist
LÇÉåífëíL=
zubař
designer
LÇfDò~få]L=
návrhář; grafik; výtvarník
fake
LÑÉfâL=
padělaný
fall out with
LÑlWä=D~ríL=
rozejít se; skončit s kým
adopt
L]DÇfléíL=
přijmout; osvojit (si)
finger
LÑfÏÖ]L=
prst
album
LôäÄ]ãL=
album
finish with
LÑfåfp=DïfaL=
skoncovat (např. vztah)
basket
LÄ^WëâfíL=
koš; košík
gang
LÖôÏL=
gang
blow
LÄä]rL=
foukat
get on with
LÖÉí=Dflå=ïfqL=
vycházet/rozumět si s
bow
LÄ~rL=
uklonit se; sklonit (hlavu)
go off
LÖ]r=DflÑL=
spustit; vybuchnout;
vystřelit
boy band
LÄlf=DÄôåÇL=
chlapecká skupina
go out with
LÖ]r=D~rí=ïfqL=
chodit s
brass
LÄê^WëL=
mosaz; žesťové hudební
nástroje
goods
LÖrÇòL=
zboží
brass band
LÄê^Wë=DÄôåÇL=
dechová kapela
hacker
LÜôâ]L=
hacker
broadcast
LÄêlWÇâ^WëíL=
šířit; vysílat
have a party
LÜôî=]=Dé^WíáL=
pořádat večírek
busker
Lľëâ]L=
pouliční bavič
have an argument
LÜôî=]å=
D^WÖà]ã]åíL=
pohádat se
cartoon
Lâ^WDíìWåL=
kreslený film; kreslený
seriál
hot-air balloonist
LÜflí=É]=
Ä]DäìWåfëíL=
balonista v
horkovzdušném balónu
cassette
Lâ]DëÉíL=
kazeta
identity theft
L~fDÇÉåífíá=qÉÑíL=
zneužití osobních údajů
cassette player
Lâ]DëÉí=éäÉf]L=
(kazetový) magnetofon
interrupt
Lfåí]Dê¾éíL=
přerušit
CD player
LëáWÇáW=éäÉf]L=
přehrávač kompaktních
disků
jump a queue
LÇw¾ãé=]=DâàìWL=
předbíhat ve frontě
choir
Lâï~f]L=
pěvecký sbor
king
LâfÏL=
král
clarinet
Lâäôê]DåÉíL=
klarinet
lake
LäÉfâL=
jezero
conductor
Lâ]åDǾâí]L=
dirigent
lie
Lä~fL=
lež
cover
Lâ¾î]L=
obal; přebal
nominate
LåflãfåÉfíL=
nominovat; navrhnout
death
LÇÉqL=
smrt
obligation
LflÄäfDÖÉfpåL=
povinnost; závazek
double bass
LǾÄä=ÄÉfëL=
kontrabas
point at
Lélfåí=DôíL=
ukázat na
download
LÇ~råä]rÇL=
stáhnout
polite
Lé]Dä~fíL=
slušný; zdvořilý
drumstick
LÇê¾ãëífâL=
palička na buben
price
Léê~fëL=
cena
duo
LÇàìW]rLE=
duo
prohibition
Léê]rfDÄfp]åL=
zákaz; prohibice
finger
LÑfÏÖ]L=
prst
receive
LêfDëáWîL=
dostat; obdržet
form
LÑlWãL=
vytvořit
reliable
LêfDä~f]ÄäL=
spolehlivý; hodnověrný
go on tour
Lír]L=
jet na turné
rude
LêìWÇL=
hrubý; sprostý
go to number one
=
jít na malou
salesman
LëÉfäòã]åL=
prodejce; obchodní
zástupce
illegal
LfDäáWÖäL=
nezákonný; protiprávní
shake
LpÉfâL=
třást se
illogical
LfDäflÇwfâäL=
nelogický
imaginative
LfDãôÇwfå]ífîL=
nápaditý; vynalézavý
impatient
LfãDéÉfpåíL=
netrpělivý
imperfect
LfãDé‰WÑfâíL=
nedokonalý
shake hands
shower
LpÉfâ=DÜôåÇòL=
Lp~r]L=
www.macmillan.cz/slovnicky
podat si ruce; potřást si
rukama
sprcha
Unit 9
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.onestopenglish.com
Motivate! 3
strana 9 z 9
impossible
LfãDéflë]ÄäL=
nemožný
impractical
LfãDéêôâífâäL=
nepraktický
Internet Service
Provider
Lfåí]åÉí=ë‰Wîfë=
éê]Dî~fÇ]L=
poskytovatel
internetového připojení
landmark
LäôåÇã^WâL=
pamětihodnost;
význačný/orientační bod
v krajině; mezník
logical
LäflÇwfâäL=
logický
lyrics
LäfêfâëL=
text (písně)
metal
LãÉíäL=
kov
microphone
Lã~fâê]Ñ]råL=
mikrofon
mouthpiece
Lã~rqéáWëL=
mluvítko; náustek
music festival
LãàìWòfâ=ÑÉëífîäL=
hudební festival
musician
LãàìWDòfpåL=
hudebník
patient
LéÉfp]åíL=
trpělivý
pay for
LéÉf=DÑ]L=
zaplatit za
percussion
Lé]Dâ¾p]åL=
bicí nástroje
phonograph
LÑ]rå]Öê^WÑL=
fonograf; gramofon
play live
LéäÉf=Dä~fîL=
hrát živě
playlist
LéäÉfäfëíL=
seznam skladeb;
repertoár
press
LéêÉëL=
(s)tisknout; naléhat
record
LêfDâlWÇL=
nahrát; zaznamenat
record player
LêÉâ]Ç=DéäÉf]L=
gramofon
recording studio
LêfDâlWÇfÏ=
ëíìWÇá]rL=
nahrávací studio
reed
LêfWÇL=
jazýček (klarinetu); rákos
reel-to-reel player
LêáWäL=
kotoučový magnetofon
saxophone
Lëôâë]Ñ]råL=
saxofon
share
LpÉ]L=
sdílet; mít dohromady
single
LëfÏÖäL=
singl (nahrávka s jednou
soloist
Lë]rä]fëíL=
sólista
string
LëíêfÏL=
struna
string quartet
LëíêfÏ=âïlWDíÉíL=
smyčcové kvarteto
supportive
Lë]DélWífîL=
podporující; jsoucí
oporou
symphony
orchestra
LëfãÑ]åá=lWâfëíê]L=
symfonický orchestr
tribute band
LíêfÄàìWí=ÄôåÇL=
revivalová skupina
trombone
LíêflãDÄ]råL=
trombon
trumpet
Líê¾ãéfíL=
trubka
unadventurous
L¾å]ÇDîÉåíp]ê]ëL=
konvenční; nepodnikavý
unfriendly
L¾åDÑêÉåÇäáL=
nepřátelský; nevlídný
unhappy
L¾åDÜôéáL=
nešťastný; smutný
unimaginative
L¾åfDãôÇwfå]ífîL=
nenápaditý
unnecessary
L¾åDåÉë]ë]êáL=
nadbytečný; zbytečný
unoriginal
L¾å]DêfÇw]åäL=
nepůvodní; neoriginální
unreliable
L¾åêfDä~f]ÄäL=
nespolehlivý
unsupportive
L¾åë]DélWífîL=
nepodporující; nejsoucí
oporou
untrustworthy
L¾åDíê¾ëí?ï‰WqáL=
nedůvěryhodný
venue
LîÉåàìWL=
místo konání
www.macmillan.cz/slovnicky
vinyl
Lî~fåäL=
vinyl; vinylová
gramodeska
woodwind
LïrÇïfåÇL=
dřevěný dechový nástroj
skladbou)
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.onestopenglish.com

Podobné dokumenty

New Inside Out Pre-Intermediate

New Inside Out Pre-Intermediate hlasitě; hlučně LâïfâL= rychlý LâïfâäáL= rychle Lâï~f]íL= tichý; klidný Lâï~f]íäáL= tiše; poklidně Lí~fÇáL= pořádný (se vztahem k pořádku) Lí~fÇfäáL= čistě; upraveně L¾åDÜôéáL= nešťastný; smutný L¾...

Více

Footprints 1 - Macmillan.cz

Footprints 1 - Macmillan.cz give hug I love mother Mum present special surprise thing

Více

Inspiration 2 - Macmillan.cz

Inspiration 2 - Macmillan.cz LáWâï]äL= exact exactly exciting face to face famous film character film star fire fruit fun

Více

Gateway B2+ - Macmillan.cz

Gateway B2+ - Macmillan.cz petrol station roundabout seat belt speed limit steering wheel traffic jam

Více

Inside Out Elementary

Inside Out Elementary Lã É f Ä á W L m o ž n á ; s n ad Lã á W å f Ï L v ý z n am ; s m y s l Lã É ã Ä ] L č le n ; p ř ís lu š n ík Lã É ã ] ê á L p am ě ť e Lã ] r Ä ~ f ä =Ñ ] r å L m o b i l n í te l e f o n ; m o b...

Více

Global Intermediate - Macmillan Education

Global Intermediate - Macmillan Education Lë‰WâäL= Lâ]DåÉâíL= Lâêfë?âêflëL= LâàìWÄL= Lâ‰WîáL= LëfäfåÇ]L= LÇ^WâL= LÇfDã^WåÇL= LÇ~f]ã]åÇL= LÇfëDâ¾ëL= LáWîò?ÇêfléL= LÖê]råL= LÜÉÇÑ]råL= LÜf]L=

Více

Gateway B1+ - Macmillan Education

Gateway B1+ - Macmillan Education handsome long medium-height overweight plain pretty short straight tall thin ugly well-built arrogant bossy cheerful clever friendly funny hard-working impatient lazy

Více

Straightforward Pre-Intermediate - Macmillan Education

Straightforward Pre-Intermediate - Macmillan Education pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.macmillanenglish.com/straightforward

Více