Město Marktredwitz Marktredwitz leží na trojmezí

Transkript

Město Marktredwitz Marktredwitz leží na trojmezí
Město Marktredwitz
Marktredwitz leží na trojmezí Bavorska, Čech a Saska. Společně s blízkým
městem Wunsiedel bylo městu Marktredwitz v bavorském zemském
programu rozvoje přiděleno hodnocení „potencionální vyšší správní
centrum“. Město čítající 19.000 obyvatel je obklopeno půvabnou krajinou
středohoří v přírodních parcích Smrčiny a Steinwald a spadá do okresu
Wunsiedel i. Fichtelgebirge. Výškové rozdíly na území města o rozloze 50
km² se pohybují od 482 m do 660 m nad mořem.
K dějinám města Marktredwitz:
Z roku 1140 pochází první písemná zmínka o Marktredwitz - tehdy
Redwitz - jako o farnosti Radevize, nejsevernější farnosti řezenského
biskupství a centru církevního a kolonizačního rozvoje. Sídlo ležící na
staré obchodní stezce Norimberk - Cheb se pod vlivem kláštera ve
Waldsassenu stává tržištěm. Kolem roku 1341 dochází k prodeji Redwitz
říšskému městu Cheb a obec zůstává až do roku 1816 součástí teritoria
říšského města. Na přelomu 14. a 15. století se tržiště s chebským
městským právem, chebskými celními podmínkami a omezenými právy
na správu města v podobě magistrátní ústavy rozvíjí v obec s městskou
strukturou.
Lázeňská cesta v
Muzeu
Chebska - Názorný
pohled do historie a
kulturních dějin
Chebska na 360 m² nová koncepce muzea
od roku 2000
Kolem roku 1560 přistupuje Redwitz téměř současně s říšským městem
Cheb k evangelictví a zůstává pod ochranou braniborského markraběte i
po rekatolizaci Chebu roku 1627. Běsnění třicetileté války v tržišti
(Markt) Redwitz i v okolí vedlo k obnovení a zesílení prstence hradeb.
Události této doby zachytil ve své kronice formou deníkových záznamů
starosta Georg Leopold. Kolem roku 1763 je do Redwitz přeložena
vojenská posádka z Chebu. Pro vojáky – bez výjimky katolického
vyznání - nechává císařovna Marie Terezie postavit kostel a dosazuje i
duchovního. Roku 1777 dokončený kostel sv.Terezie se stává mateřským
chrámem katolíků v protestantské oblasti „Sechsämter“.
Mnichovská smlouva z roku 1816 znamenala konec staletí trvajícího propojení mezi Redwitz a Chebem.
Redwitz se stává součástí Bavorského království. Napojením na bavorskou železniční síť v roce 1877 se
pohraniční městečko začleňuje do Bavorska a nastává mohutný hospodářský rozmach spojený s příchodem
mnoha nových průmyslových odvětví. Redwitz narůstá do trojnásobné velikosti a v roce 1907 je podle
bavorského práva pod jménem „Marktredwitz“ povýšeno na město.
Po roce 1945 dochází kvůli „železné oponě“ ke zpřetrhání
tradičních vazeb se Saskem a Čechami. V Marktredwitz
nacházejí nový domov vyhnaní Němci, hlavně ze Slezska a
z Čech.
Marktredwitz dnes:
Marktredwitz je sídlem širokého spektra průmyslových
oborů, které sahá od tradičních odvětví až k moderní výrobě
špičkových technologií. Marktredwitz coby nákupní
centrum regionu s obchodním domem KösseineEinkaufszentrum (KEC) a atraktivním vnitřním městem,
jako středisko zdravotní péče i sídlo mnoha škol zaručuje
díky bohaté nabídce kulturních pořadů a možností využití
volného času, díky čilým aktivitám spolků a sdružení a díky
velkoryse pojímaným sportovním odvětvím vysokou kvalitu
života. Geologickou různorodost v Marktredwitz zohledňuje
zřízení pobočky Bavorského geologického zemského úřadu.
Marktredwitz udržuje partnerské vztahy s městy La Mure ve
Francii, Vils v Rakousku a Castelfranco Emilia v Itálii.
Existují rovněž dobré přátelské kontakty k městům
Chichester ve Velké Británii, Cheb v České republice,
Bassano del Grappa v Itálii a Swalmen v Nizozemí.
Kompetenční centrum Východ-Západ –
otevřeno v září 2001 (v průmyslové zóně města
Marktredwitz)
Nákupní centrum (KEC) s parkovací
budovou – otevřeno v listopadu 1999
Coby sídlo organizace Euregio Egrensis,
pracovní sdružení Bavorsko, je
Marktredwitz centrem přeshraniční
spolupráce v česko-sasko-bavorském
pohraničí. S tím související funkce mostu
do Čech, která je ekonomikou a obchodem
uznávána a s radostí využívána, nabízí
městu do budoucna značné možnosti
dalšího rozvoje. V rámci mezinárodních
hospodářských styků s budoucím členem
EU – Českou republikou – poskytuje nově
zřízené Kompetenční centrum VýchodZápad v Marktredwitz přeshraniční služby
mimo jiné v oborech právního poradenství,
daňových otázek, poradenství pro
podnikatele, financování a překladatelského
servisu. Předností centra v Marktredwitz je
rovněž dobrá dopravní dostupnost.
Železnice i silniční síť nabízí dobře vybudované a efektivní spojení do i ze všech světových stran. Zde
musíme jmenovat hlavně dálnici A 93 ve směru sever - jih. Završením dopravní infrastruktury jsou nedaleká
regionální letiště Hof-Plavno a Bayreuth.
Kontakty pro získání dalších informací:
Stadt Marktredwitz, Hauptamt, Egerstraße 2, D-95615 Marktredwitz
Telefon +49/9231/501-0, telefax +49/9231/501-174
E-Mail: [email protected], Internet: www.marktredwitz.de

Podobné dokumenty

Číslo 2 - Hamelika

Číslo 2 - Hamelika km severovýchodně; (4) Malá Šitboř, 4 km severozápadně; (5) Milíkov (Miltigau),dtto; v minulosti samostatné panství (až 1801 připojen ke Kynžvartu), (6) v lesích nad Milíkovem ležely obce, už ve st...

Více