Present continuous

Transkript

Present continuous
Číslo projektu
CZ.1.07/1.5.00/34.0852
Název školy
Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov
Předmět
Anglický jazyk
Tematický okruh
Gramatické jevy
Téma
Present continuous
Ročník
1.A
Autor
Mgr. Nela Vlachová
Datum výroby
1.10.2013
Anotace
DUM slouží k výuce žáků 1. ročníku v oblasti „ Anglický
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je
www.soes.cz.
jazyk“.
Mgr. Nela Vlachová. Dostupné z u
GRAMMAR SHEET 2
1. Form – tvoření:
vyčasované SLOVESO BÝT V PŘÍTOMNÉM ČASE + sloveso ve tvaru - ING
Possitive (kladná věta oznamovací)
I
You
He / she / it
am playing (hraju)
are playing (hraješ)
is playing (hraje)
We
You
They
are playing (hrajeme)
are playing (hrajete)
are playing (hrají)
We
You
They
aren´t playing (nehrajeme)
aren´t playing (nehrajete)
aren´t playing (nehrají)
Are we
Are you
Are they
playing (hrajeme?)
playing (hrajete?)
playing (hrají?)
Negative (záporná věta oznamovací)
I
You
He / she / it
am not playing (nehraju)
aren´t playing (nehraješ)
isn´t playing (nehraje)
Interrogative (tázací věta)
Am I
Are you
Is he / she / it
playing (hraju?)
playing (hraješ?)
playing (hraje?)
Pozn. Slovesa, která netvoří příčestí minulé („-ing tvar):
believe, hate, like, love, need, know, prefer, want
Neexistují tedy tvary jako:
believing, hating, liking, loving, needing, knowing, prefering, wanting
2. Use – použití
Činnost probíhá právě teď
o My dad is playing tennis right now.
Blízká DOMLUVENÁ budoucnost
o I am going out with Lucy tonight. (She knows about it.)
Iritující situace, která se děje pořád
o You are always leaving your dirty socks on the floor.
3. Key words – klíčová slova
Now
At the moment
Right now
Look! … (he is falling from his bike)
Listen!... (she is singing again)
(pro blízkou budoucnost)
Tonight
Tomorrow
At the weekend…
I AM, YOU ARE,
HE/SHE/IT IS, WE
ARE, THEY ARE
I AM NOT, YOU
AREN´T,
HE/SHE/IT ISN´T,
WE AREN´T,
THEY AREN´T
PRÁVĚ TEĎ
+ ING
BLÍZKÁ DOMLUVENÁ
BUDOUCNOST
OPAKUJÍCÍ SE IRITUJÍCÍ
SITUACE
LOOK…
LISTEN…
NOW
AT THE MOMENT
RIGHT NOW
BLÍZKÁ DOMLUVENÁ
BUDOUCNOST
TASK SHEET 2
1. Complete the sentences with the Present continuous.
8 / ___
a. I _____________________________ my English homework right now. (do)
b. My niece _____________________________ to that handsome boy. (speak)
c. Your parrots _____________________________ beautifully! (sing)
d. They _____________________________ now, because they were tired. (sleep)
e. Tomas _____________________________ after the football practise. (have a shover)
f. Susan and Dan _____________________________the paper. (cut)
g. My grandpa _____________________________ his car now. (drive)
h. We _____________________________ the party. (enjoy) It is great!
2. Put the sentences from exercise 1 into negative.
a. I am not doing my English homework right now.
8 / ___
b. _____________________________________________________________________
c. _____________________________________________________________________
d. _____________________________________________________________________
e. _____________________________________________________________________
f. _____________________________________________________________________
g. _____________________________________________________________________
h. _____________________________________________________________________
3. Make the questions. Use again the sentences from exercise 1.
a. Are you doing your English homework right now?
8 / ___
b. _____________________________________________________________________
c. _____________________________________________________________________
d. _____________________________________________________________________
e. _____________________________________________________________________
f. _____________________________________________________________________
g. _____________________________________________________________________
h. _____________________________________________________________________
4. Complete the sentences with the Present continuous.
a. Jenny ____________ to Saudi Arabia right now. (fly)
8 / ___
b. _______________ you _________________ Halina this Saturday? (meet)
c. Look. They ______________________________ the party. (not enjoy)
d. I say that Sarah ______________________________ at 10,30. (come)
e. Look! Pedro and Maria ______________________________ squash together. (play)
f. My uncle Sam ______________________________ his dog Fifi . (look for)
g. Why _______________ your niece _______________ so hard? (study)
h. Gustav ______________________________ lasagne this weekend. (cook)
5. Translate the sentences into English.
12 / ___
a. Čau, co děláš?
b. Poslouchej, moje teta si zpívá ve sprše.
c. Podívej, oni si nečtou v učebnici!
PRÁVĚ TEĎ
d. Učíš se teď němčinu nebo francouzštinu?
e. On mě pořád fotí! To je strašný!
f. Co mi to povídáš?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
6. Decide whether Present simple or Present continuous is used.
a. What time ________ lunch today?
i. does he have
ii. has he
iii. is he have
iv. is he having
b. Ssh! I ________!
i. 'm studying
ii. is study
iii. study
iv. studying
c. He is a teacher. He ________ in a school in London.
i. is working
ii. work
iii. working
iv. works
d. ‘Where ________?’ – ‘In Prague.’
i. do you live
ii. lives you
iii. you does live
iv. you live
e. She ________ late to school. That´s terrible.
i. always coming
ii. is always come
10 / ___
I AM, YOU ARE,
HE/SHE/IT IS, WE ARE,
THEY ARE
NOW
iii. is always coming
iv. always comes
f. ‘Where’s Sue?' – 'She ________ television.
i. 's watching
ii. watch
iii. watches
iv. watching
g. ‘What’s the time?‘ – 'I ________.’
i. am not know
ii. doesn't know
iii. don't know
iv. not knowing
h. In America people ________ English.
i. are speaking
ii. is speak
iii. speak
iv. speaks
i. I ________ at 7 o'clock.
I AM NOT, YOU
i. am usually getting up
AREN´T,
ii. usually get up
HE/SHE/IT ISN´T,
iii. usually gets up
WE AREN´T, THEY
iv. usually getting up
AREN´T
j. He ________ with his mouth full.
i. is always speaking
ii. always speaks
iii. always speak
iv. always speaking
7. Decide whether Present simple or Present continuous is used.
8 / ___
a. Look. He ______________________________ to us. (listen)
LISTEN…
b. He _____________always ______________ m efor a date. Awful! (invite)
c. My mother is at the shop. She ______________________________ a new skirt. (buy)
d. Julien ______________________________ a lot of money. (have)
e. Please, stop! You ______________________________ too fast! (drive)
f. We ______________________________ in London each summer. (meet)
g. We usually ______________________________ to the disco on Friday. (go)
h. She hardly ever ______________________________ on time. (come)
8. Decide whether Present simple or Present continuous is used.
a. I ______________________________ a letter now. (not write)
12 / ___
b. Janette ______________________________ in the garden at the moment. (work)
c. Simon ______________________________ to bed at 11 o ´clock on weekdays. (go)
d. I am in London this winter. I ______________________________ English. (study)
e. We ______________________________ our grandparents next week. (meet)
f. My sister ______________________________ an email every day. (not send)
g. The bus always ______________________________ late in the morning. (drive)
h. Robert is a student. But he ______________________________ this week. (work)
i.
Cheetahs ______________________________ in Africa. (live)
j.
Our bus ______________________________ at 9,30. (not leave)
k. She ____________always _______________ her friends. I hate it!(gossip)
l.
My parents ______________________________ TV now. (not watch)
9. Decide whether Present simple or Present continuous is used.
a. Are your best friends sitting next to you?
10 / ___
a. – No, they ______________________________ next to me.
b. Does your father get up at nine every day?
a. – No, he ______________________________ at nine every day.
c. Are you drinking hot water right now?
a. – No, I ______________________________ hot water right now.
d. Are your parents going on holiday at 2 o‘clock?
a. – No, they ______________________________ on holiday at 2 o‘clock.
e. Does your neighbour‘s grandpa love you?
a. – No, he ______________________________ me.
f. Do your friends play cricket on Fridays?
a. – No, they ______________________________ cricket on Fridays.
g. Does your mother come from Brixham?
a. – No, she ______________________________ from Brixham.
h. Is your brother painting you?
a. – No, he ______________________________ me.
i.
Am I writing this test with you?
a. – No, you ______________________________ this test with me.
j.
Do all people in your country speak English?
a. – No, they ______________________________ English.
10. Decide whether Present simple or Present continuous is used.
a. What time ____________________________ every day?
i. I start work at 8 every day.
b. ____________________________ at weekends?
8 / ___
OPAKUJÍCÍ SE
IRITUJÍCÍ SITUACE
ii. No, I don´t work at weekends.
c. What ____________________________?
+ ING
iii. Well, I am not doing anything speacial.
d. ____________________________?
iv. No, she does not go to work.
e. And what ____________________________ now?
v. She is doing some shopping, I think.
f. Where ____________________________?
vi. She usually does the shopping at a shopping centre.
g. Who ____________________________ with shopping bags?
vii. Our son always help her.
h. ____________________________ together today?
viii. No, they aren´t shopping together today.
11. Decide whether Present simple or Present continuous is used.
a. make/lunch/she/now
11 / ___
i. She is making lunch now.
b. my car/I/on Saturdays/cash
ii. _______________________________________________________________
c. travel/London/every week/they
iii. _______________________________________________________________
d. I/at Oxford/study/this summer
iv. _______________________________________________________________
e. eat/at Christmas/fish/we
v. _______________________________________________________________
f. you/what/do/tonight
vi. _______________________________________________________________
g. where/your brother/work
vii. _______________________________________________________________
h. want/who/this book
viii. _______________________________________________________________
i.
we/next week/move
ix. _______________________________________________________________
j.
always/Robert/use dirty words
x. _______________________________________________________________
k. teach/she/in New York/these days
xi. _______________________________________________________________
l.
land/the ship/at 10
xii. _______________________________________________________________
12. Decide whether Present simple or Present continuous is used.
a. Poslouchej, Wendy hraje na housle.
20 / ___
b. Gita hraje na housle. (už od 6 let)
c. Není tu, nakupuje.
LOOK…
d. Teta chodí na nákupy každý čtvrtek.
e. Kde žijí tygři?
f. Kde teď bydlí Iwan? (pořád se někam stěhuje)
g. Proč se pořád tak hloupě směješ?
h. Luboš se na mě pořád tak divně dívá…
i.
Učitel se pořád ptá jenom Huga. (Je to otravné)
j. Robert dělá pořád přitroublé vtipy o blondýnách.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
RIGHT NOW
AT THE MOMENT

Podobné dokumenty