Dobřanské listy - říjen 09 - Městské kulturní a informační středisko

Transkript

Dobřanské listy - říjen 09 - Městské kulturní a informační středisko
číslo 10 • říjen 2009 • ročník VII www.dobrany.cz zdarma do všech domácností
HAYDNOVY HUDEBNÍ SLAVNOSTI
Stalo se již tradicí, že v polovině září probíhají v Dobřanech a okolí Haydnovy hudební slavnosti. Dne 16. září se mohli návštěvníci koncertu v kostele
sv. Mikuláše zaposlouchat do nádherné muziky G. P. Telemanna a J. Haydna v podání souboru Collegium Marianum.
PODČÁRNÍK
Vážené Dobřaňačky, vážení Dobřaňáci,
v říjnu před třemi lety začala další kapitola v historii těchto listů.
Děkuji všem přispěvatelům, členům redakční rady i kolegyním z Městského
kulturního střediska - našeho vydavatele - za to dobré, co se povedlo. Děkuji
i těm z Vás, kteří nám dáte občas vědět, co byste rádi četli, a třeba nám i otevřeně vynadáte. Bez zpětné vazby se nedají noviny dělat.
Zvláštní poděkování zaslouží ti, kteří posílají své tipy, aktivně nás informují
o své záslužné a zajímavé činnosti, koneckonců jsme rádi i za množství lidí,
kteří se nechávají ochotně zpovídat pro naše celostránkové rozhovory.
Jen si občas povzdechneme, že tipů na zajímavé postavy žijící kolem nás by
mohlo být víc, záběr úzkého kolektivu redakční rady není nekonečný a určitě
nám něco uniká. Některým kolegyním to vadí natolik, že jsem dostal za úkol,
znovu Vás vyzvat ke spolupráci.
Rád jejich přání plním. Kdo z vás ví o někom zajímavém, rád by sám něco
sdělil, kdo by si chtěl zkusit práci v redakční radě, kdo by rád kultivoval svůj
psaný projev, kdo objevil zajímavé místo či téma, kdo má pocit, že by to dělal
líp než my, má šanci a bude vítán.
Zejména bych rád vyzval „mladé talenty“, generaci, která může vnést zcela nový pohled, provokovat, trošku nás všechny štvát a zároveň nám pomoci
objevit nové světy.
Současnému redakčnímu týmu zbývá ještě (nebo spíš jen) rok práce, i za tu
Martin Sobotka
dobu se dá leccos nového udělat. Redakce, inzerce: Městské kulturní středisko, náměstí T.G.M. 5, 334 41 Dobřany, e-mail: [email protected]
ZPRÁVY Z RADNICE
Město Dobřany
Projekt „Rekonstrukce náměstí T.G.M.“ je realizován městem Dobřany
za finanční pomoci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. Celkové uznatelné náklady finančně náročného projektu téměř
dosahují výše 50 milionů Kč. Evropská unie se prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj bude na financování podílet celými 38
miliony Kč. Zbylé náklady uhradí město Dobřany ze svého rozpočtu.
„Již jsme vybrali i kompletní mobiliář celého náměstí a ve zkušebním
provozu je osvětlení a ozvučení náměstí, dále bude provedena montáž
kamerového systému, takže náměstí bude nepřetržitě monitorováno. Od
začátku jsem doufal, že zrychlíme tak, aby se rozsvícení vánočního stromu
a novoroční ohňostroj odehrával na tradičním místě, a vypadá to, že se mé
přání splní,“ usmívá se šťastně Jaroslav Sýkora.
Informace o projektu naleznete také na webových stránkách města Dobřany (www.dobrany.cz), v sekci Město Dobřany – Podpora EU, národní
programy a jiné.
TŘI NOVÉ ULICE MAJÍ JMÉNA
(som) Nová malá čtvrť naproti Psychiatrické léčebně zvolna roste. První
dům už potřebuje mít svou adresu, proto muselo zastupitelstvo pojmenovat
tři ulice, které zde vznikají. Názvy se vztahují k jejich poloze a historii místa
Tradičně se zde promítl úřední termín používaný pro tuto oblast „lokalita
Nad Kotynkou“, jedna z ulic se tak bude jmenovat U Kotynky.
V názvu druhé z nich je obsaženo to, že domy stojí na místě pravěkých
osad, které je už století proslulé jako významné archeologické naleziště.
Podle období původu nejmladších nálezů se bude jmenovat Bronzová.
Dominantou místa je především areál léčebny, proto třetí ulice ponese
jméno Arnolda Picka (čti Pika). Připomene prvního ředitele Zemského ústavu pro choromyslné, jehož významu se věnujeme v samostatném článku.
ARNOLD PICK
REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ ZDÁRNĚ POKRAČUJE
„Stavba rekonstrukce dobřanského náměstí postupuje dle plánovaného
harmonogramu již od listopadu 2008. Díky dobré spolupráci firem podílejících se na realizaci podzemních inženýrských sítí se podaří dokončit stavbu
již v březnu 2010, což je o dva měsíce dříve než bylo původně plánováno,“
pochvaluje si starosta Jaroslav Sýkora.
Ještě před pár týdny mu ale zrychlení dělalo spíše starosti. Musel jednat
s poskytovateli dotace tak, aby i oni stačili tempu a zrychlili výplatu peněz
za první etapu. Rozpočet města je v krizi napjatý a bez těchto prostředků šlo
jen těžko pokračovat stejně úspěšně dál. „Pravidla podpory tohoto projektu
jsou totiž taková, že práce se proplácejí až zpětně. Naštěstí už skoro 16,5
milionu evropských i vládních peněz máme na účtech,“ doplňuje Sýkora.
Těžiště prací se nyní přesunulo na východní stranu náměstí, kde vznikají komunikace a chodníky. Pokračuje dláždění plochy náměstí, konkrétně
v jižní části u kostela sv. Mikuláše. Zde vznikne ze speciálních kostek kříž
jako pieta, neboť dle archeologického průzkumu zde v dřívějších dobách
bylo pohřebiště. Dále se provádí montáž kotev pro budoucí uchycení například tribuny, stanů. Osazuje se kotvení pro vánoční strom a jeho napojení na
elektřinu, přemisťuje se telefonní automat do Lidické ulice.
V tomto vegetačním období se také dočkáme nových stromů. „Již vzrostlých
lip s patnácticentimetrovým kmenem bude 16, k nim se nám podařilo vyjednat
ještě výsadbu tří jeřábů duryňských, což bude pro mnohé příjemné překvapení,“ těší se na koruny pod okny své kanceláře starosta. Současně začnou povrchové práce na kašně včetně definitivního dekorativního ztvárnění.
„Pod tímto termínem se skrývá největší rozdíl mezi budoucí skutečností
a zveřejněnou vizualizací. Na doporučení drtivé většiny esteticky vzdělaných lidí, zejména z prostředí ZUŠ, jsme zvolili moderní plastiku sochaře
Fialy. Vychází z jeho okouzlení naším barokem a bude snad povedenou
ukázkou skloubení moderního umění s tradiční architekturou. Snad se bude
líbit,“ říká s trochou obav starosta.
2
Významný československý psychiatr a neurolog,
objevitel Pickových svazků (útvar v lidském mozku), jako první popsal formu demence označovanou celosvětově jako Pickova nemoc. Byl historicky
prvním ředitelem ústavu pro choromyslné (psychiatrické léčebny) v Dobřanech. Naším občanem tak
byl 6 let až do svého jmenování přednostou fakultní
psychiatrické kliniky v Praze.
„Arnold Pick je jediným skutečně světově uznávaným českým neuropsychiatrem. Skutečně českým? Myslím, že ano. Přesto, že česky sice
uměl, ale ne příliš dobře. Celý život mluvil německy. Asi by se neoznačil
za Čecha, narodil se však v Markrabství moravském, žil v Království
českém a v Republice československé. Jinou vlast neměl,“ tolik citát
velkého Pickova příznivce prof. MUDr. Ivana Rektora, CSc.
Arnold Pick se narodil 20. července 1851 ve Velkém Meziříčí na Moravě
v německy mluvící židovské rodině. Medicínu studoval ve Vídni, kde spolupracoval s významnými kapacitami té doby, což vedlo i k tomu, že ve vědecké práci pokračoval později v Berlíně. Stýkal se nebo si dopisoval s největšími odbornými osobnostmi té doby a jeho práce dosáhla světového věhlasu.
Kromě vědeckých kvalit byl i dobrým organizátorem, proto dostal za úkol
uvést v život několik nových institucí, mezi ně patřil i náš dobřanský ústav.
Napsal více než 350 odborných prací, byl vynikajícím neuropatologem. Legendou v odborném světě se stal pro svou schopnost zaznamenat duševní stav i němých pacientů. Jako sektretáře zaměstnával svého maniodepresivního pacienta.
Byl to člověk výjimečně inteligentní, zásadový, kulturní a důstojný. Lidé o
něm říkali, že si škodí přehnanou skromností. Miloval hudbu a literaturu, z ní
především Goetha a Carlyla. Patřil do významné lékařské rodiny, jeden z jeho
příbuzných například léčil Franze Kafku. Po Friedelu Pickovi se také jmenuje
nemoc, nikoliv duševní, jde o chorobu jater. I jinak patřil rod Picků mezi významné. Spíše perličkou je to, že jeden z jeho prastrýců začal jako první vyrábět v
Maďarsku průmyslově vynikající salám, dnes známý po světě jako „uherák“.
Arnold Pick zemřel v požehnaném věku v roce 1924, nedožil se stejně
hořkého konce jako jeho širší rodina. Většina Picků zemřela za druhé světové války v koncentračních táborech.
Odborná veřejnost uděluje Cenu Arnolda Picka za nejlepší články v časopise Neurologie pro praxi. Nejvíce se o něm dočtete na www.whonamedit.
com, záznam má i ve slovutné Encyklopedii Britannice.
CO SE DĚJE
Seriál
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NA JIŽNÍM PLZEŇSKU
2. díl: Obvodní oddělení policie Dobřany
V dalším díle seriálu o Policii České republiky na jižním
Plzeňsku vám představíme
Obvodní oddělení policie Dobřany (dále jen „OOP Dobřany“),
které sídlí v budově na adrese
Dobřany, Lipová 456.
Každé oddělení má určenou
oblast své působnosti. Zde jsme
vám vypsali obce, ve kterých
občany chrání právě policisté z OOP Dobřany: Dnešice, Černotín, Lažany,
Dobřany, Šlovice, Vodní Újezd, Chlumčany, Hradčany, Lhota, Přestavlky,
Vstiš.
petenci Policie České republiky. V případě těchto oznámení, kdy nedošlo k
protiprávnímu jednání trestně právní povahy, je potřeba využít jiných státních orgánů (soud, stavební úřady, hygienické stanice a další).
Služebna
Na následujících obrázcích si můžete prohlédnout vnitřek budovy, kam má
veřejnost přístup.
Činnost policistů
Rozsah činnosti příslušníků je velmi široký a představuje prakticky celou
škálu povinností, které jsou stanoveny zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii
České republiky.
Policisté OOP Dobřany především prověřují a prošetřují veškeré protiprávní jednání v trestněprávní rovině. Jedná se zejména o trestné činy, u kterých
zákon stanoví trest odnětí svobody,
Pověřený vedoucí oddělení
jehož horní hranice nepřevyšuje tři
roky. Neméně pozornosti pak strážci zákona věnují přestupkovému
řízení. Některé přestupky mohou
řešit blokovou pokutou, jiné zas
musí zadokumentovat, prošetřit
a následně oznámit příslušnému
správnímu orgánu k projednání.
Policisté OOP Dobřany zajišťují
npor. Libor Ihnát
veřejný pořádek a zúčastňují se
zabezpečení akcí, jako jsou například volby a předvolební mítinky, kulturní a sportovní akce, technoparty,
akce extremistických hnutí apod. Dále také vyřizují žádosti a požadavky ze
strany soudů, exekučních orgánů, městských úřadů, ostatních složek policie
a dalších institucí, které se na základě zákona obrátí se svým požadavkem
o součinnost na OOP Dobřany.
Strážci zákona zajišťují průběžně dohled nad bezpečností silničního provozu, zúčastňují se dopravních akcí vyhlášených na úrovni republikové,
krajské i v rámci územního odboru Plzeň-jih a také spolupracují s dopravní
policií na zajišťování silničního provozu při dopravních nehodách.
Příslušníci OOP Dobřany přijímají oznámení a následně provádí také úkony
při pátrání po pohřešovaných osobách, odcizených věcech a vozidlech.
Občané, pozor !!!
 V případě zjištění, že dochází k páchání protiprávní činnosti, ihned
informujte policisty OOP Dobřany přímo na telefonním čísle 974 326 720,
v případě jejich nepřítomnosti na tísňové lince 158.
 V případě zjištění protiprávního jednání (například vykradená chata)
nevstupujte na místo činu, neuklízejte, s věcmi na místě nijak nemanipulujte
ani nic neupravujte a opět ihned informujte policisty OOP Dobřany přímo na
tel. č. 974 326 720, v případě jejich nepřítomnosti na tísňové lince 158.
 Podání oznámení, jímž se podatel domáhá nároků, jež by mohl uplatnit nebo již bezvýsledně uplatnil v občanském soudním nebo jiném řízení,
nejsou trestním oznámením a prověřování takových oznámení není v kom-
Kontakty OOP Dobřany
tel. 974 326 720
(dozorčí služba)
fax: 377 971 820
e-mail: [email protected]
Příští díl přinese...
V příštím díle bude na vaše dotazy odpovídat pověřený vedoucí Obvodního
oddělení policie Dobřany, komisař npor. Libor Ihnát. Pokud se tedy chcete zeptat na cokoliv, co se týká policejní práce na Dobřansku, napište své
dotazy na email [email protected] Můžete využít i sms zpráv nebo volání na
mobil preventivně informační skupiny 724 182 358.
UPOZORNĚNÍ
Město Dobřany sděluje,
že E-Box na drobná
vyřazená elektrozařízení,
který byl původně umístěn
v Domě služeb v Lidické
ulici, je od 1. 10. 2009
z provozních důvodů
přemístěn do budovy
Městského úřadu, nám.
T.G.M. 1 (přízemí chodby
u zasedací místnosti).
3
CO SE DĚJE
TISKOVÁ ZPRÁVA
V Dobřanech, dne 7. září 2009
DOBŘANY MAJÍ KOMPLETNĚ REKONSTRUOVANOU
I DRUHOU ŠKOLNÍ BUDOVU
Dárek k osmdesátinám školy
Budova druhého stupně Základní školy v Dobřanech se dočkala celkové
rekonstrukce a nové přístavby. V pondělí, 7. září, proběhlo slavnostní otevření nově rekonstruované budovy druhého stupně Základní školy v Dobřanech za účasti řady hostů.
Město Dobřany poslední etapou celkem tříleté rekonstrukce budovy, do
níž investovalo celkem 32,26 milionů Kč, navázalo na předchozí rekonstrukci školní jídelny a budovy 1.stupně. Zároveň se Základní školou byla
rozšířena i kapacita Mateřské školy v ulici Loudů o další učebnu a byla započata rozsáhlá celková rekonstrukce Základní umělecké školy a Regionální
knihovny. Je patrné, že představitelé města si zkvalitnění školských služeb v
Dobřanech zvolili za jednu ze svých hlavních priorit v rámci rozvoje města.
Budova samotná má zajímavou historii. K budově české chlapecké
měšťanské školy (nynější budovy 2. stupně) byl položen základní kámen
28. 10. 1928, za dva roky nato (28. 10. 1930) byla škola slavnostně otevřena
zemským školním inspektorem Vojtou Benešem, bratrem budoucího prezidenta Edvarda Beneše. Zároveň jí byl Kabinetní kanceláří prezidenta republiky propůjčen název „Masarykova jubilejní škola“. Během druhé světové
války v ní byly ubytovány postupně tři armády – československá, německá
a americká, v roce 1943 byla škola těžce poškozena náletem.
Během tříleté rekonstrukce v letech 2007 – 09 bylo v přístavbě nad tělocvičnou vytvořeno pět nových učeben určených k výuce informatiky, cizích
jazyků, přírodopisu, matematiky a zeměpisu. Jsou doplněny nezbytnými
kabinety a sociálním zázemím. Odborné učebny zatím nejsou vybaveny,
škola samotná vkládá velkou naději do žádosti o podporu z Regionálního
operačního programu NUTS II – Jihozápad za velké podpory města Dobřany ve výši 6,4 miliónu Kč.
V celé budově byly vyměněny rozvody vody, kanalizace, elektřiny, nové je
osvětlení všech místností, počítačová síť, školní rozhlas a řada dalších vylepšení. Částečně byla rozšířena i tělocvična školy, poškozená parketová podlaha byla nahrazena novou plochou s moderním umělým povrchem. Došlo
také k výměně všech stávajících oken novými, dřevěnými „eurookny“.
Úpravy se dočkalo i okolí školy, podél jižní a západní strany byla položena zámková dlažba a vytvořeno nádvoří a namísto prašné cesty kvalitní
přístupová cesta k šatnám a hlavnímu vchodu školy.
„Po kompletní rekonstrukci budovy prvního stupně základní školy za
34,5 milionů Kč, rekonstrukci fasády, střechy, zatepleni budovy Mateřské
školy v ulici Loudů za podpory Operačního programu Životní prostředí
Evropské unie ve výši 7 milionů a zřízení nové třídy namísto bývalé kotelny ve stejné budově mateřinky za 4 milióny Kč včetně napojení celé budovy školky na centrální zásobování teplem je to další výrazná investice do
školství a podpory vzdělávání ve městě Dobřany“, říká starosta města Dobřany Jaroslav Sýkora a doplňuje: „Celkem jsme na opravu a rekonstrukci
školních budov za posledních šest let uvolnili částku ve výši 78 miliónů
Kč, podpora školství a vzdělávání je opravdovou prioritou města Dobřany!“
Spolu s právě realizovanou rekonstrukcí Základní umělecké školy Dobřany
tak do konce roku 2010 město Dobřany investuje do školství za posledních
šest let částku ve výši několika desítek miliónů Kč! Investice do školství
byly v posledních šesti letech vždy na předních místech výdajové stránky
rozpočtu města Dobřany. Právě to svědčí o tom, že investice do školství a
vzdělávání jsou opravdu velkou prioritou vedení města Dobřany ve vazbě
na rozvoj města Dobřany a zajištění kvalitních služeb pro veřejnost, především děti a mládež.
4
„Škola nestojí ke zřizovateli jen s nastavenou rukou,“ říká ředitel školy
Jaroslav Šedivý, „žáci a pedagogové školy jsou zapojeni do řady projektů,
a to i na mezinárodní úrovni, které prohlubují znalosti žáků a pěstují komunikační dovednosti a schopnost týmové práce. V současné době jsme uspěli
již s třetím mezinárodním projektem nazvaným Škola a ekonomika v rámci
vzdělávacího programu EU Comenius. Je volným pokračováním předchozího projektu Europass v praxi zaměřeném na předprofesní přípravu a volbu
povolání. První projekt nesl název Životní prostředí a zdraví. Spolupracovali jsme na nich se školami ve Slovinsku, Rakousku, Portugalsku, Polsku
a nově také v Německu.“ Škola se významně profiluje v oblasti ekologické
výchovy. Důkazem je i letos potřetí obhájený mezinárodní titul a Zelená
vlajka Ekoškoly. K dalším významným počinům školy patří postupná realizace projektu Zelená školní zahrada, každoroční organizace místního kola
soutěže Zelený list a tradiční velikonoční ekologické akce. V loňském roce
město za přispění Státního fondu pro životní prostředí instalovalo na střechu školy 10 solárních kolektorů k ohřevu teplé užitkové vody.
„Ekologické aktivity školy město Dobřany plně podporuje,“ dodává
starosta města pan Jaroslav Sýkora, „i proto jsme ještě odložili dokončení
fasády školy, aby bylo provedeno zateplení stěn a výměna všech venkovních dveří školy, na něž je již zpracován projekt. Podle energetického auditu školy provedeme letos ještě zateplení podlahy půdy. Od všech těchto
opatření si slibujeme výrazné úspory a snížení nákladů na vytápění školy.
Nemalý přínos však vidíme i v oblasti výchovné – žáci se učí šetrnému a
zodpovědnému způsobu života.“
Kromě Státního fondu životního prostředí výstavbu druhého stupně
Základní školy podpořil stát prostřednictvím Ministerstva financí ve výši
7,5 milionu Kč a Plzeňský kraj ve výši dvou miliónů Kč.
„Budeme velmi rádi, kdyby škola získala finanční prostředky na vybavení nových speciálních učeben z prostředků Regionálního operačního programu NUTS II jihozápad, kam již potřetí v červnu letošního roku požádala“, říká starosta města Dobřany Jaroslav Sýkora. „Město zajistilo investice
do budovy, jejího rozšíření a zkvalitnění po stránce zázemí a Evropská unie
snad přispěje na vybavení a tím výrazné zkvalitnění výuky, všichni si to
moc přejeme,“ doplňuje starosta.
Pomyslnou třešničkou na dortu v 1.polovině příštího roku by mělo být
i nové oplocení školy a výtah pro vozíčkáře. Právě na ten čeká i těžce
postižená Lucinka z 5.třídy, která začne navštěvovat tuto budovu od 1.září
2010. Zajímavostí je, že rekonstrukce dobřanské školy byla realizována
dobřanskou stavební společností.
Více informací o projektu na kontaktech:
Jaroslav Sýkora, starosta města Dobřany, tel: 602 436 789
Mgr. Jaroslav Šedivý, ředitel Základní školy Dobřany, tel: 607 607 511
KULTURA
SLOUPEK PLNÝ NOVINEK
DĚTSKÁ LITERATURA
BECKER Tom: Krev života
Napínavý příběh, který je ukrytý v dobrodružné knize,
bude jen pro odvážné. Obyvatelé Londýna objeví na Temné straně mrtvolu zohavenou tak, že i těm nejotrlejším
povahám se zastaví krev v žilách. Do pátrání se pouští
vlčí muž a soukromý detektiv. Spolu zjišťují otřesná fakta, která vyplouvají na povrch. Souvisí nějak vražda se
zmizením maminky jednoho z vyšetřovatelů? Odpověď
na otázku, kdo je vrah, najdeš v knize určené všem, kdo se nebojí pátrat.
KROLUPPEROVÁ Daniela, KRATOCHVÍL Miloš:
Draka je lepší pozdravit
Máme tu novou knihu o etiketě. Tentokrát nás všemi
pravidly provází moudrý plyšový pejsek Vašíka a Kačenky. Pomocí pohádek jim vysvětluje, proč je lepší draky
zdravit, co se stane, když se nestaráme o zvířátka, jak se
správně stoluje a jiné užitečné rady. Kromě deseti krásných příběhů v knize najdete i zábavné úkoly a básničky.
Podzimní hádanky
Dokud sedí, zelené je,
když letí, žloutne,
a když spadne, úplně zčerná.
Po nebi maluje,
roztírá saze,
darmo se raduje,
když vítr zaduje,
je po obraze.
Městské kulturní středisko Dobřany
a pionýrská skupina Delfíni vás srdečně zvou na
VEER SE SVTÝLKY
LAMPIONOVÝ PRVOD
Sraz ve středu 28. října 2009 v 17:30 hodin
na nádraží v Dobřanech.
Kdyby dinosauři žili dnes
Jak by vypadal náš svět? Na to se snaží odpovědět
odborníci, kteří využili nejnovější výzkumy, aby nám
přiblížili, jakým způsobem by se nám žilo spolu s pravěkými obry. Podrobné informace o známých i neznámých dinosaurech doplňují fotografie, které vám budou
brát dech. Najdete zde přesné rekonstrukce dinosaurů,
které jsou zasazené do současných snímků.
LITERATURA PRO DOSPĚLÉ
HAVEL Miroslav: Na lovu medvědů
Téměř deníkovou formou se dostanete do divokých kanadských lesů. Autor si splnil svůj celoživotní sen a vydal se objevovat krásy i strasti dosud pro něj neznámé země. Stanete se
svědky nejen utkání s medvědy, ale především vás pohltí krása
a čistota tamní krajiny. Text knihy doplňuje řada barevných
fotografií.
MORTENSON Greg: Tři šálky čaje
Obdivuhodný a strhující příběh o slibu a neuvěřitelných
výsledcích, kterých je možné dosáhnout. Horolezec Greg
Mortenson se v roce 1993 rozhodl zdolat vrchol K2. Po
neúspěšném pokusu se však ocitl na pakistánském venkově.
Přívětivost a dobrosrdečnost místních obyvatel ho natolik
dojala, že přislíbil svůj návrat a spolu s ním výstavbu nové
školy. Svědectví o tom, co tenhle člověk za více než deset
let dokázal, vám poskytne naprosto okouzlující kniha.
BAXTER Stephen: Císař
Proroctví, které je již vyřčeno, nelze vzít zpět. Změní
celou naši budoucnost? Je možné ovlivnit život lidstva?
Odpovědi nejen na tyto, ale také na mnoho jiných otázek
naleznete v poutavém, historickém a strhujícím příběhu z
Římské říše.
ZABIJAČKOVÉ HODY
V sobotu 7. listopadu 2009 od 10:00 hodin
před obchodem DOBŘANKA.
Pernarecké klobásy, domácí jitrnice, tlačenka, zabijačková
polévka, guláš a vše, co k zabijačce patří.
Srdečně zveme. M. a M. Kolářovi
5
KULTURA / ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
DĚTI BEZPEČNĚ
Děti bezpečně aneb zábavné odpoledne se záchranným integrovaným
systémem přispělo ke zlepšení bezpečnosti dětí pohybujících se v dopravním provozu. Své znalosti z dopravního značení si děti vyzkoušely na
dětském dopravním hřišti, kde jsme pro ně nechali nainstalovat i kruhový
objezd. Vzhledem k tomu, že v Dobřanech jich je hned několik, považovali
jsme za vhodné dětem vysvětlit, jak se na něm správně pohybovat. Dále děti
vyplňovaly vědomostní testy, za což byly následně odměněny. Na vlastní
oči viděly zásah hasičského sboru u hořícího vozu, výcvik služebních psů
či dynamickou ukázku sebeobrany. Strážníci je ochotně povozili na vozítku
Segway a předvedli jim policejní výstroj a výzbroj. Prohlédnout si mohly
i několik speciálních policejních vozidel.
Celé odpoledne se přítomné děti i jejich rodiče výborně bavili. Akci
v Dobřanech si pochvalovali i příslušníci Policie ČR a Městské policie Plzeň.
Všem, ať již zmíněným policistům, hasičům nebo lidem zajišťujícím
dětské dopravní hřiště a technické zabezpečení celé akce, bych zde chtěla
poděkovat za vynikající spolupráci.
Mgr. Simona Sýkorová, ředitelka MěKS Dobřany
CYKLISTICKÝ ODDÍL „DOBŘANSKÝCH BÁBINEK“
Neříkejte, že nevíte o tomto novém sportovním oddíle.
O prázdninách jsme se nescházely na zkouškách sboru, tak se nám po
sobě stýskalo. Což takhle vyzkoušet jinou aktivitu?
Slovo dalo slovo, Drahuška Nemanská to zorganizovala a několikrát se
jelo na kole na borůvky do lesa u Nové Vsi. Tam jsme ovšem objevily senzační občerstvení u tenisových kurtů. Borůvky byly sklizené, a tak se jelo
na kurty na opékání vuřtů.
Protože jsme chtěly poznat také okolí Dobřan z druhé strany, konal se cyklistický výlet směrem na Černotín a Dnešice - do westernového městečka, tady
jsme zhlédly perfektní rodeo s chytáním „divokých“ býčků do lasa. Cestou zpět
přes Losinou a kolem řeky zpět do Dobřan jsme na kilometroměru zjistily, že
jsme ujely 30 km. A to nejstarší člence našeho pelotonu je krásných 81 let.
Zatím poslední výlet se konal začátkem září, to jsme vyjely směrem pod
dálnici do Lhoty, na Valchu, dále do Vejprnic a na Sulkov, tam jsme si daly
občerstvení a hurá na známé tenisové kurty do Nové Vsi. Cyklisti, které jsme
cestou potkávaly, nevěřili vlastním očím, ale většina nám fandila. Kupodivu,
až na jednu zničenou šlapku (od kola) dojely všechny bábinky v pořádku.
Bábinka Zdena
„POTKALI JSME MYSLIVCE...“
Začíná školní rok, čeká nás mnoho nového, plánujeme. To, co se nám
líbilo, bychom rádi zopakovali......
A jak je to s těmi myslivci? Nepotkali jsme je na silnici. Pozvali nás do lesa.
Konkrétně žáky čtvrtých tříd a jejich učitelky.
19. června 2009 nás vyložil autobus na Vysoké. Trochu se nám zpomalil
krok, když jsme uviděli přesilu chlapů v zeleném. Slušelo jim to, a dokonce
nás ještě přivítali fanfárou.
Prohlédli jsme si zbraně, soutěžili ve střelbě, drželi na ruce sovu a sokola.
Na poznávací stezce jsme viděli živou lišku, výcvik loveckého psa, hráli
ekologickou hru „Co do lesa nepatří“ a zasadili několik stromů.
Myslivci nám ochotně vyprávěli o lese, zvěři, své práci, o tom, jak jsou
málo doma, protože mají na starosti les, živou i mrtvou zvěř.
Připravili nám svačinu a na závěr obrovské koláče. Mňam.
Škoda, že už jsme letos páťáci. Ale letošní čtvrťáci se mají nač těšit!
Myslivci, děkujeme! Ať se Vám práce daří. Ve škole Vás rádi uvidíme a
těšíme se na další spolupráci.
za bývalé čtvrté ročníky ZŠ Dobřany Mgr. Eliška Simbartlová
6
ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
KULTURNÍ AKCE ZUŠ J. S. BACHA
NA MĚSÍC ŘÍJEN 2009
22. října 2009 (čtvrtek) v 17:00 hodin
- provizorní sál I. stupně Základní školy (1. patro, vchod dvorem)
Žákovský koncert
rokem je vidět další výstavba a úprava ulic. Květinová výzdoba restaurace
ještě umocnila dojem účastníků. Škoda jen, že pěší i cykloturistika a krásné
počasí neoslovilo více té věkově střední generace a nezúčastnili se delších a
tím i namáhavějších tras D-50. Vždyť rodiče s většími dětmi mohli klidně
pokračovat na trase 15 km po ukončení Pohádkového lesa. Proto jsme také
všechny pěší trasy Pohádkovým lesem vedli a věříme, že mladí by to vydrželi
a měli by dobrý pocit ze svého výkonu. Škoda, že účast na pěších trasách je
rok od roku menší, přestože chůze je nejpřirozenější a také nejzdravější pohyb
člověka. Zároveň zlepšuje duševní stav a je nenáročný na finance i čas.
Turisté při této příležitosti vzpomněli i na svého aktivního a obětavého
člena, pana Františka Fialu, který zemřel 30. května letošního roku.
Chceme poděkovat zvláště pí ředitelce Mgr. Simoně Sýkorové, p. starostovi Jaroslavu Sýkorovi a majiteli i personálu Modré hvězdy. Děkujeme také našim sponzorům za občerstvení, majiteli pekárny panu Danu
Fonhouserovi a majiteli řeznictví panu Františku Cajthamlovi. Dále děkujeme všem, kteří nějakým způsobem přispěli ke zdaru této akce.
Odbor KČT se již těší na další ročník a zve všechny k aktivní činnosti na
našich nenáročných akcích, na které Vás každý měsíc zve.
Ve dnech 24. - 27. září 2009 navštívila ZUŠ J. S. Bacha Dobřany svoji partnerskou hudební školu v Brežici ve Slovinsku. Na koncertu, který se konal
25. září se představil komorní pěvecký soubor, keltská hudební skupina De
Domhanaigh a Dětská lidová muzika (na snímku). Více informací se dozvíte
v dalším čísle Dobřanských listů.
COUNTRA VEČER SE SKUPINOU BÁBYDOU
Kelstká hudební skupina De Domhanaigh
DOBŘANSKÁ – 50 A POHÁDKOVÝ LES
Dne 19. září t. r. se uskutečnil již 28. ročník turistického pochodu „Dobřanská – 50 a Pohádkový les“. Pořadateli akce jsou Městské kulturní středisko, Junák a Klub českých turistů TJ Dobřany.
Letošní akce se i díky pěknému slunečnímu počasí 852 účastníkům líbila.
Trasu Pohádkové lesa, která byla plná různých pohádkových bytostí, prošlo
336 dětí a 315 dospělých. Vzhledem k rekonstrukci dobřanského náměstí byl
start i cíl vycházek přemístěn na terasu restaurace Modrá hvězda, což mělo
velice kladný ohlas nejen u pochodníků, ale i pořadatelů, protože zařízení
terasy vyhovovalo všem. Byli jsme příjemně překvapeni pochvalnými výroky na naše město z úst některých turistů, kteří k nám přijíždí z bližšího i vzdálenějšího okolí. Líbí se jim upravený vzhled města a skutečnost, že každým
Dne 19. 9. 2009 se před pivnicí Hájek - Hájková v Dobřanech uskutečnil
country večer se skupinou Bábydou. Díky teplému počasí zábavu navštívilo
85 osob. Na této akci nebylo vybíráno žádné vstupné, zábava totiž byla částečně podpořena z GDT města Dobřany, za což zástupcům města děkujeme.
Josef Hájek
7
ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
PIRÁTI Z KARIBIKU 2009
Tak to byl námět letošní celotáborové hry v Újezdě u Plánice. Náš tábor
byl jedním z 45 letních táborů, které pořádaly v tomto roce pionýrské skupiny v našem kraji, na kterých se postupně vystřídalo víc jak 2 700 účastníků.
Nás pirátů na 3 škunerech bylo jen 31 s ohledem na kapacitu základny,
přesto jsme zažili nádherné léto a plavbu. Na samém začátku jsme po složení
pirátských zkoušek byli pasováni na piráty. Ty zkoušky byly celkem nenáročné, ale jak pro koho. Řezání pilou, pamatování si barev, zkoušky chuti,
hmatu, apod. Také jsme si vyrobili část oděvu (tričko), ke kterému jsme měli
barevně odlišné šátky. Členové posádek třeba poznávali rostliny, stopy, druhy
ohnišť, učili se šifry, morseovku, první pomoc, zapomenout nesmíme ani na
sportovní soutěže – kopanou a vybíjenou, ale i soutěž ve škrábání brambor, či
výrobě bramborového salátu. Dárky jsme vyráběli z přírodnin, papíru apod.
Naše výsledky byly zaznamenávány na nástěnkách a postupně jsme získávali „vybavení pirátů”, „korábů” a na velké mapě postupovali k „ostrovu
s pokladem” z ostrůvku na ostrůvek. Také jsme si museli zpět vybojovat zcizenou vlajku. A zapomenout nesmíme ani na kamarády šermíře z volnočasového
klubu Avalon, kteří nám opět přijeli ukázat své nové vystoupení včetně nočního a „vyrazili” nám i „dukáty”. K tomu jsme i letos zabojovali při spoluúčasti
na hasičské soutěži a v některých kategoriích získali i diplomy za umístění.
Podívat jsme se byli i v sousední Plánici a na celodenním výletě na zřícenině hradu Kvasetice. Nechyběly ani táboráky, noční hry či diskotéky
a v rámci programu jsme připravovali i hry a soutěže pro ostatní, abychom
věděli, jak je těžké takový program připravit. Mimoto každá posádka psala
lodní deník a zaznamenávala do něj své úspěchy i neúspěchy.
Bylo to krásné, ale krátké, a tak se těšíme nejen na schůzky, ale i ostatní
akce. A především na léto a tábor v roce 2010.
Za celou posádku L.Nejedlá, vrchní kapitán
Ve 14 hodin se sál zcela zaplnil a my jsme měli možnost porovnávat
programy různé úrovně. Upoutali nás především „Skřivani“ z Hradce Králové a sbor seniorek z Českých Budějovic s průměrným věkem 77 let. Se
Skřivany jsme navázali bližší kontakty, protože s námi nocovali na kolejích
vysoké školy.
Naše vystoupení mělo dvě části, pěveckou s klavírním doprovodem p.
Vozára a pod dirigentským vedením paní Magdy Vozárové. Velice jsme se
snažili jí udělat radost, protože kvůli nám opustila na celý den roční holčičku. Viděli jsme její spokojený úsměv po našem vystoupení, a tak si myslíme, že nelitovala. No a druhá část byla taneční s doprovodem pana Boučka
na heligonku a s vedením pí Beštové. Tančili jsme s chutí a závěrečná píseň
Dobřany, Dobřany vyvolala v sále skandovaný potlesk.
Ráno po výborné snídani jsme společně se dvěma členkami pořadatelské organizace prošli krásy a pamětihodnosti Českých Budějovic. Dokonce
několik odvážných členek v čele s Ivou Kosnarovou vystoupilo na Černou
věž. My méně zdatní jsme jim zdola mávali. Cestou na vlakové nádraží jsme
potkali samotného Josefa Švejka s jeho vojenským a policejním doprovodem i s rakousko-uherskou kapelou. No prostě, v Budějicích to žije!
Cesta za kulturní reprezentací našeho města byla sice plně v naší režii,
ale peníze nejsou všechno, že? V Budějicích jsme zanechali znatelnou stopu
a věříme, že bude-li rozvinuta tradice této přehlídky, nebudou tam dobřanští senioři chybět. Jak řekl pořadatel na závěr, nashledanou na stém výročí
Sbor Dobřanských bábinek
setkání! ZAKALENÍ VODOVODNÍHO ŘADU V DOBŘANECH
Na konci 33. týdne (13. srpna) došlo k zakalení vodovodního řadu ve
městě. Pracovníci provozovatele vodovodní a kanalizační sítě, společnosti
1. JVS a.s., začali okamžitě s hledáním příčiny a odkalením řadu.
„Šetřením jsme zjistili, že zakalení mělo hned tří důvody“, uvedl vedoucí
provozu Josef Šefl. Psychiatrická léčebna Dobřany, bez nahlášení provozovateli a majiteli, tedy městu, vypouštěla a napouštěla vlastní vodojem
„Tím zvýšila odběr vody o17 vteřinových litrů, což je dvojnásobek obvyklé
spotřeby města“, doplňuje Šefl. Proto došlo k zakalení celého vodovodního
řadu. Zároveň v té době pracovníci 1. JVS a.s. společně se zaměstnanci
Vysoká a.s. opravovali dvě havárie na hlavním vodovodním řadu pro uvedenou firmu. Ve stejném čase došlo při pokládce kanalizace k narušení vodovodní přípojky firmou provádějící rekonstrukci náměstí T. G. Masaryka.
Pracovníci společnosti 1. JVS a.s. museli postupně odkalit celou vodovodní síť města. Tímto se obyvatelům omlouvají za způsobené potíže a
žádají, aby případné poruchy či zakalení vody hlásili na nepřetržité bezplatné telefonní lince dispečinku společnosti 800 120 112.
MC BUDULÍNEK PŘIDALO DO SVÉ ČINNOSTI
DALŠÍ 3 AKTIVITY
REPREZENTOVALI JSME NAŠE MĚSTO
V Českých Budějovicích se konal 18. 9. 2009 I. ročník „Seniorské písně“.
Neodolali jsme a na tuto přehlídku souborů jsme se přihlásili. A nelitovali
jsme. Ráno v pátek jsme se vydali na cestu vlakem do Budějic. Cestou jsme si
vzpomněli na školní výlety, a dokonce jsme se chvílemi i jako školní děti chovali – zpívání, chichotání a různé vtípky nebraly konce. Cesta rychle uběhla a
po dvou hodinách jsme se sešli před KD Gerbera s manžely Vozárovými, kteří
cestu absolvovali autem. Ve velkém sále kulturního domu nás přivítali milí
pořadatelé z městské org. Svazu důchodců ČB. Vzorně se o nás postarali, a tak
jsme už jen čekali na příjezd Boučkových a pí učitelky Beštové, která dopoledne ještě učila ve své třídě v ZŠ Dobřany. Vše se podařilo, šťastně dorazili a
po zkoušce jsme téměř byli požádáni o doklady, že jsme důchodkyně (a to nás
ještě neviděli v krojích). Bylo nám líto, že s námi nejely naše nejstarší a méně
pohyblivé členky. Ale při vystoupení jsme je z jeviště alespoň pozdravili.
8
1) MIMIKLUB - Herna pro děti do 1,5 roku, každou středu od 9:00 do
10:00 hodin v herně MC, cena: 25 Kč/vstup, přihlášky a informace: Martina
Supová - 737 105 895
2) ŠKOLIČKA - klub je určen pro děti ve věku od 3 do 6 let bez rodičů, v
úterý od 9:00 do 11:30 hod. od 6. 10. 2009 v herně MC Budulínek, náplní
školičky jsou: říkanky, zpívánky, divadélko, pohádky, tanečky, pohybové
hry a výtvarné činnosti, cena: 600 Kč (říjen - prosinec), lektorka: Vendula
Urbancová - 776 068 400
3) PÍSKÁNÍ PRO ZDRAVÍ - děti od 3 do 5 let, v pondělí od 17:00 hodin,
v herně MC Budulínek, cena: 280 Kč (říjen - prosinec), přihlášky a informace: Alena Palkosková
Další informace na www.mcbudulinek.wz.cz
ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
„Včelí produkty známé a neznámé“
MATEŘÍ KAŠIČKA
Mateří kašička je typickým včelím produktem. Produkují ji úlové včely ve
svých hltanových žlázách jako vyváženou stravu pro krmení dělničího a trubčího plodu a hlavně matky. Dnešní věda umí stanovit její chemické složení,
ale dosud se plně nepodařilo objevit všechny mechanismy spojené s tvorbou
mateří kašičky a jejími úlohami ve včelstvu. Víme, že obsahuje hlavní komponenty pro výživu plodu a matky – bílkoviny, cukry, tuky a taky něco navíc,
co např. přenáší dědičné informace. To vše v takové „receptuře“, že po strávení potravy není žádný odpad. Obecně je známo, že potrava ve včelstvu slouží
mimo jiné i k přenosu informací. Jako je hemolymfa krví včely, je potrava krví
včelstva. Na rozdíl od medu a pylu včelstvo mateří kašičku neskladuje. Lze ji
odebrat jen z matečníků, kterých normální včelstvo vystaví za rok v průměru
okolo 5 až 20. To v případě, že chce nahradit málo výkonnou matku nebo se
chce z nějakého důvodu vyrojit. Jeden matečník obsahuje asi 200 miligramů
mateří kašičky. Pro získání většího množství mateří kašičky se někteří včelaři
specializují na její produkci. Jedná se o mechanismus obdobný chovu matek.
Matečníky jsou ve stáří cca 120 hodin zrušeny. Je z nich vytěžena mateří kašička, která musí být skladována ve tmě, v uzavřených nádobách a při teplotě 0° až
5° C. Je totiž citlivá na světlo, teplo, vzduch a na dotyk s kovem. Takto skladovaná vydrží zhruba půl roku. Zvláštní úpravou je tzv. lyofylizace. Jedná se
o silné zmrazení a vakuové vysušení mateří kašičky na bílý prášek, který je
dobře rozpustný ve vodě. Čerstvá mateří kašička je pastovité konsistence, bílá, s lehkým
žlutavým nádechem. Má typickou fenolickou vůni a kyselou
až hořkokyselou chuť. Žaludeční šťávy ji znehodnocují,
proto se užívá buď ve směsích
s pylem nebo medem, nebo se
denní doporučená dávka 200
až 500 mg nechá rozplynout pod jazykem a až potom polkne.
Mateří kašičce se připisuje celá řada zázračných účinků. Omlazuje organismus, zvyšuje potenci, tlumí sklerozu, zvyšuje imunitu, tlumí vývoj artrozy, má antibiotické účinky….
Jako u všech včelích produktů je ale při jejím užívání nutná opatrnost
a střízlivost. Zejména je nutný test na alergii. Jsou i vysoká rizika její aplikace u lidí léčených na nádorová onemocnění a u těhotných žen. Zde je
nutná konzultace s lékařem.
Na trhu se mateří kašička nabízí jak neupravená - přírodní, nebo lyofylizovaná - v ampulích, pilulkách nebo dražé. Je nabízena ve směsích
s medem, pylem, propolisem, v alkoholu, medovině nebo v celé řadě jiných
podob, zejména kosmetických produktů. U řady výrobků se ale jedná jen
o zvýšení zajímavosti výrobku na podporu jeho prodeje a ceny.
ing. Stanislav Vodička
POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU
„Historie a současnost včelaření na Dobřansku“
ZO ČS včelařů Dobřany pořádá ve spolupráci s MěKS přednášku
o historii včelaření na Dobřansku a jeho proměnách až po současnost. Přednáška proběhne v hotelu Modrá hvězda, ve čtvrtek
29. 10. 2009 od 17:00 hod. Přednášet bude pan Karel Kašpar, autor knihy „Dobřany slovem a obrazem“, a dlouholetý včelař a pamětník, pan
Ladislav Kohout z Dobřan.
Včelaře z Dobřan a okolí a dobřanskou veřejnost na přednášku zvou
Výbor ZO ČSV
pořadatelé.
DOBŘANSKÝ DRAVEC
V letošním roce sekce LRU – přívlač při ZČÚS – Plzeň ČRS pořádala za
výrazné grantové podpory města Dobřan a Mikroregionu Radbuza dětské
závody v přívlači. Jednalo se o nultý ročník dětských závodů, a to závodníků ve věkové kategorii 8 - 15 let. Do startovacího ročníku se přihlásilo
15 závodníků. Na závody přijeli i dva závodníci ze Vsetína, další dva
z Tábora, přičemž Jihočeši vyslali do boje o hodnotné ceny i dívku Janu
Morkusovou, zbytek závodníků byl ze západočeského kraje. Závodníky
jsme po prezentaci a rozlosování vybavili igelitovými taškami naditými občerstvením, na které nám poskytl finanční dar pan Terelmeš. I přes
menší účast, která se ostatně dala očekávat vhledem k faktu, že se jednalo
o startovací závod, splnily závody svůj účel, a to hned dvakrát. Povedlo
se nám nastartovat dětské závody i díky bohatým sponzorským darům ve
formě vláčecího prutu a navijáku značky Shimano, které věnovaly rybářské
potřeby Řičica z Klatov, dále se soutěžilo o vláčecí prut značky Mikado,
který věnovaly rybářské potřeby Kokoška z Plzně, woblery zn. Gloog, které daroval výhradní dovozce pan Václav Fikar, tři krabičky s gumovými
nástrahami, které věnovaly do závodu rybářské potřeby Zlatá rybka z Prahy, třpytky zn. EMTE které daroval pan Josef Král, a v neposlední řadě
poháry a medaile. Každý závodník si odnesl některou z cen, výběr však
byl na závodnících, přičemž vítěz měl právo prvního výběru. Tímto ještě
jednou blahopřejeme vítězům: 1. místo Bárta Jakub, 2. místo Vican Michal,
3. místo Jirka Petr.
Dobřanského dravce bychom rádi pořádali s roční periodou, a to vždy v
září, nejlépe pak druhý víkend v měsíci. Vše bude upřesněno na webových
stránkách Českého rybářského svazu v sekci sport a mládež – LRU přívlač
v termínovém kalendáři. Dále jsme díky grantu zatraktivnili závodní úsek
na řece Radbuze, která protéká městem Dobřany, vysazením jednoho metráku pstruha duhového v tržní velikosti. Aby byl závod vyrovnaný a závodníci měli stejné šance na ulovení této ušlechtilé a bojovné ryby, tak jsme
roznesli pstruhy po celém závodním úseku. Vzhledem k faktu, že ryby ulovené při samotném závodě se přeměří a ihned pustí nazpět do řeky, zůstala
celá osádka pstruha duhového v revíru a přitáhla rybáře z širokého okolí. Při
závodě byly vyvláčeny následující druhy ryb: pstruh duhový, štika obecná,
bolen dravý, jelec tloušť, jelec jesen, okoun říční, ježdík obecný a plotice
obecná.
Děkujeme územnímu svazu, místní organizaci ČRS a všem sponzorům,
že svým přístupem a dary umožnili pořádání prvního dětského sportovního
klání v novodobé historii přívlače.
Za realizační tým Ing. Jan Mikač,
garant závodu
9
ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
RADBUZA FEST 2009 POTĚŠIL VŠECHNY GENERACE
29. srpna se konal další ročník multižánrového festivalu Radbuza Fest
2009. Tentokrát zvolili pořadatelé kvůli probíhající rekonstrukci náměstí
T.G.M. náhradní prostory v areálu bývalých kasáren. A návštěvnost nebyla o nic menší než v předchozích letech. Naopak. Festival v celém jeho
průběhu navštívilo více
jak dva tisíce lidí! Díky
významné podpoře města Dobřany a celé řady
sponzorů a partnerů se
podařilo připravit bohatý
program, který potěšil jak
ty nejmenší, tak střední a
starší generaci. Před multifunkčním víceúčelovým
centrem Káčko vyrostla doprovodná scéna, kde se odehrála 2 divadelní
pohádková představení pro děti, která bravurně obstaralo plzeňské divadlo Kuba. Ve 13 hodin začal program na hlavní scéně v prostoru bývalého
nástupiště. Po celé odpoledne měli návštěvníci možnost zúčastnit se EKOHER – soutěží o ceny s tématikou třídění odpadu. EKOHRY nebyly zařazeny do programu festivalu náhodou.
Radbuza Fest je totiž jedním z mála
festivalů v republice, který podporuje
myšlenku lepšího a kvalitnějšího třídění odpadu a je součástí informační
a komunikační kampaně společnosti
EKOKOM. Celé toto zaměření pak
dotvářela prohlídka opravdového
popelářského svozového vozu nebo
stánek společnosti Asekol, která má
na starost sběr starého elektroodpadu
určeného k další recyklaci (např.staré televizory, monitory či počítače).
Vy, kteří jste se zúčastnili loňského ročníku, máte určitě v živé paměti vůz dobřanského rallycrosového
závodníka Standy Brunáta. Tehdy
tento vícemistr republiky vystavoval na festivalu své auto, se kterým těsně před loňským Radbuza Festem havaroval. Letos však mohli návštěvníci vidět prakticky zbrusu nové závodní auto, se kterým jede Standa letošní
rallycrosový seriál.
A protože festival je především o hudbě, a to o hudbě nejrůznějších žánrů, nebylo tomu letos jinak. Pro starší generaci, ale nejenom pro ni, zahrály na hlavním pódiu dechové soubory Úhlavanka a Klatovští dragouni.
Zcela zaplněné hlediště bylo dokladem toho, že lidová muzika dokáže
přitáhnout celou řadu posluchačů, a město Dobřany a hlavní pořadatelé
budou veřejné produkce
lidové muziky zařazovat
do programu festivalu i
nadále.
To však nebyl zdaleka
konec, v 18 hodin vystřídal dechovku bigbít.
Hlavní koncert na podporu třídění odpadů odstartovala plzeňská folkrocková formace Slepá kolej, která nabídla průřez svojí několikaletou tvorbou.
Po ní nastoupila na pódium klatovská kapela Blue Rose, která si vystřihla
na tomto festivalu svoji premiéru. Rockoví harcovníci z Příbramska, Gentiana Rock, nabídli velmi kvalitní revivalový program nazvaný „Letem
metalovým světem“, kde zazněly skladby od věhlasných kapel, jako jsou
10
ACCEPT, AC/DC, BLACK SABBATH, DEEP PURPLE, HAMMERFALL, IRON MAIDEN nebo JUDAS PRIEST. Poprvé na Radbuza Festu
zahrála také plzeňská legenda Medium a je třeba říct, že to chlapům pořád
skvěle šlape. Ti, co vydrželi až do pozdních večerních hodin, určitě nelitovali. Závěr koncertu totiž obstarala formace Pilsen Queen Tribute Band,
která nabídla skvělý revival legendární skupiny Queen. Kdo tam byl,
potvrdí, že se zavřenýma
očima slyšel Queeny!
Suma sumárum, letošní ročník Radbuza Festu
je minulostí. Budeme
rádi, pokud potěšil všechny, kteří se přišli podívat,
poslechnout, pokochat,
pobavit se a zpříjemnit si
poslední srpnovou sobotu. Stejně tak jako v předchozích letech byl vstup na akci zcela zdarma,
což by bylo nemyslitelné bez podpory města Dobřany, sponzorů, partnerů
a všech, kteří pro zdar tohoto festivalu odvedli nemalý kus práce. Těm
všem patří velký dík. A díky také vám všem, kteří jste na Radbuza Fest
2009 zavítali. Těšíme se na další ročník, který budeme připravovat na
stejný termín, tedy poslední srpnový víkend roku 2010.
Marek Sýkora, Město Dobřany
Míra Bukovjan, agentura bpress
Popisky k fotkám:
1. Na své si přišli také milovníci dechovky
2. Velkým lákadlem byly skákací boty
3. Divadlo Kuba potěšilo nejmenší
4. Gentiana Rock v akci
DĚKUJEME PARTNERŮM RADBUZA FESTU 2009
TÉMA MĚSÍCE
Cestou na Kamínek
(Zamyšlení)
Nedávno vyšlo v nakladatelství Levné knihy DVD se sovětským filmem od gruzínského režiséra Tengize Abuladze Pokání. Starší generace si ho budou pamatovat, protože byl natočen roku 1984 a v našich kinech byl promítán ještě před sametovou revolucí. Pozornosti tehdejší cenzury zřejmě unikl jako kritika Stalinského
teroru, přestože zjevně poukazoval na tuto tématiku i svým gruzínským původem.
Mnozí jsme jej však vnímali jako širší kritiku jakékoli totality, která se nekontrolovatelně ujme moci. Proto jej také
mnohý v té době vnímal jako
kritiku hroutící se moci sovětského impéria. Film končí na první
pohled nesmyslným dialogem.
Stařenka se ptá cukrářky: „Vede
tato cesta ke chrámu?“ Cukrářka jí na to smutně odpoví: „Ne,
tato cesta nevede ke chrámu. To
je cesta Varlamova.“ (Varlam je
postava kritizovaného diktátora z
filmu, který dal chrám odstranit.)
Stařenka pohrdlivě odpoví: „Co je to za cestu, která nevede ke chrámu? K čemu je
cesta, která nevede ke chrámu?“ A smutně odchází.
Co je to za nesmysl, copak musí všechny cesty vést ke chrámu? To je přeci fanatický pohled věřícího člověka. Máme spoustu cest, které nevedou ke chrámu, vedou
k němu jen poutní cesty. A jednou z nich je i naše cesta na Kamínek. Má skutečně
cenu jen ta zarostlá a zapomenutá cesta ke zhroucené kapli Čtrnácti svatých pomocníků? Jako cesta skutečně ne. Dnes je jistě z hlediska hustoty provozu důležitější
průtah přes Dobřany. Ale možná i proto zůstaňme u naší cesty na Kamínek.
Všimněme si, že i ve všedním životě je vždy důležitá jen ta jedna cesta, která
vede k cíli. Nezajímá nás žádná jiná. Kamkoli putujeme, za prací, vzděláním či
na dovolenou, zajímáme se právě o tuto cestu. Když kdysi lidé putovali na poutě,
pak cílem byl chrám, kaple, Boží muka. Dá se diskutovat o tom, jestli taková cesta má v lidském životě větší cenu než cesta za poznáním. Jistě jsou pro každého
právě teď důležitější cesty. Domnívám se však, že taková cesta, která není tak
frekventovaná jako průtah, nepohání nás dosáhnout co nejdříve cíle a zdánlivě je
zvolena z jakéhosi přebytku času, nás přímo vybízí zamyslet se nad smyslem cesty samotné nebo i nad smyslem cesty naším životem. Zkusme to jednou třeba tou
naší zarostlou cestou na Kamínek. Zanedlouho opět bude směřovat ke chrámu.
Možná nám dojde spojitost, že cesta je tím důležitější, čím důležitější je cíl,
který sledujeme. Cesta na Kamínek je krátká, vede jen kousek nad Dobřany, ale
kéž by nás tyto kroky zavedly také výš nad naši slepičí perspektivu. Ne z pohledu našich starostí, jež nám nedají spát, ale z perspektivy, kam dohlédneme i na
náš životní cíl. Co tam najdeme? Auto, rodinný dům? Dobře, to jsou dobré cíle,
ale jen dílčí. Co je na konci našich cest? Nechci vás děsit, ale je-li to jen smrt,
pak je to opravdu smutné a až děsivé.
Poutník na naší cestě na Kamínek měl před sebou cíl u kaple Čtrnácti pomocníků. Odhlédněme od skutečnosti, že životopisy těchto čtrnácti svatých jsou na
úrovni legendy, tedy něco víc než pohádky, které mají kromě literární hodnoty i
hodnotu výchovnou. Opírají se o historické osoby, jejichž život byl zidealizován,
protože měly vlastnosti, které si současníci předávali jako vzor lidského chování.
Smysl a cíl poutníka na Kamínek tedy nebyl v položení kytičky u kapličky a
rozsvícení svíce, ale v uvědomění si, že lidský život má hodnotu podle zvoleného
životního cíle. Jistě cítíme, že čím je hodnotnější, tím hodnotnější život žijeme.
Varlamova cesta vedla k elektrárně, které musel chrám ustoupit. Elektrárna je
bezpochyby důležitá a užitečná, dokonce užitečnější než chrám, ale postavme si ji
za cíl života. Není to směšné? Možná tragikomické, když si uvědomíme, že mnozí
z nevědomosti tak skutečně žijí. Cíl člověka přeci musí být vznešený. Nejlépe takový, který je trvalý a překračuje hranice mezi zrozením a smrtí. Jaká je to cesta? …
Někteří si vzali za cíl takovéto cíle ničit. Vzpomeňme na naši dnes už zničenou sochu sv. Jana Nepomuckého na starém mostě. Možná jsou tito lidé příliš
primitivní, aby se zamysleli nad cílem svého jednání, možná je právě myšlen-
ka na cíl života děsí. Asi se to nedozvíme, ale je zjevné, že v někom takovéto
památky budí jiné představy a touhy. I naše obnovená kaplička bude opět čelit
nájezdům takovýchto „hrdinů“, kteří svou sílu, své přesvědčení musí dokazovat
ničením krásných památek minulosti. Nemají na to, aby se zamysleli nad smyslem těchto staveb a svou zoufalost jen prohloubí dalšími vandalskými činy.
Přesto si myslím, že opětovné postavení kaple Čtrnácti pomocníků má smysl.
Zaprvé to dokazuje, že i v dnešní době existují lidé, kteří mají na to, aby něco
pěkného vytvářeli nebo obnovovali a chránili, a tím dokázali, že jejich život je
hodnotnější než život běžného živočicha této planety, a za druhé se řídím citátem
génia komiků Jana Wericha: „Boj s blbostí nelze nikdy vyhrát, ale vzdát ho by
znamenalo, že blbost zaplaví svět!“
Chcete-li vědět něco víc o úctě k čtrnácti svatým pomocníkům, pak vám vřele
doporučuji útlou knížku Anselma Grüna Duchovní terapie a křesťanská tradice s
podtitulem Čtrnáct svatých pomocníků (Karmelitánské nakladatelství, Kostelní
Vydří 2000; 75 Kč). Cituji: „Starobylá úcta ke čtrnácti svatým pomocníkům se
šířila obzvláště v dobách, kdy lidstvo navštěvovala různá soužení. Byla pro ně
formou terapie, posilovala jejich důvěru v Boha v čase nouze a úzkosti. Autor
představuje jednotlivé světce jako ochránce v každodenních trápeních, jako
pomocníky ve zvládání vlastních poranění. Jednotlivé legendy chápe jako ukazatele na cestě k uzdravení.“
Pokud bych se do popisu světců pustil já, budu jen parafrázovat autora knížky,
protože své poznatky o čtrnácti pomocnících čerpám právě z ní.
Váš farář Prokop
Stavba kaple na Kamínku zahájena
Účastníci pochodu Pohádkovým lesem již byli svědky výstavby (obnovy)
kaple Čtrnácti svatých pomocníků na Kamínku, kterou zahájila v posledních
srpnových dnech firma Pegisan. Investorem a majitelem stavby je město Dobřany, které na hrubou stavbu, krov a střechu schválilo a uvolnilo částku 307 000
Kč. Část prostředků získalo též z grantu Plzeňského kraje.
Zjara se naše iniciační skupina sešla s panem starostou a nastínila záměr spojit
lokalitu kaple a bývalé šibenice cestou z alejí a vyhlídkovým místem na město
a okolí (za dobrého počasí viditelný i šumavský Ostrý a Javor). Tím by vznikl
minivycházkový okruh s návratem do Dobřánek, opatřený infotabulemi se vztahem ke zmíněným místům. Nejen tomuto záměru musí předcházet geometrické
zaměření celé oblasti, které dle slov pana starosty již město iniciovalo.
Celá myšlenka obnovy a zpřístupnění lokality v okolí Martinské stěny je běh
na dlouhou trať, spojená s nemalými náklady a kladným přístupem města, ale
krev do žil nám vlévá neustálý zájem, podpora a dotazy o postupu prací a jednání, a to nejen z řad členů klubu důchodců.
Pro zájemce o fyzickou práci s jasným cílem jsme vybrali sobotu 21. listopadu, sraz v 9 hodin u kaple, záměrem je vyřezat náletové dřeviny u bývalé šibenice, popř. další potřebné práce. Nářadí na výřez s sebou. Základní
občerstvení včetně polévky zajištěno. Konec kolem 14 hodin.
O dalším vývoji událostí vás budeme informovat na stránkách DobřanZa iniciační skupinu Pavel Krákora
ských listů.
11
VÍCEÚČELOVÉ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ KÁČKO
PROGRAM / 9. 10. - 3. 11. 2009 /
17/10/2009
19:30
20/10/2009
17:00
Číslo 9
(USA, 79 min, přístupný od 12 let, titulky)
90 Kč
Velké podmořské dobrodružství 3D
(Anglie, 81 min, přístupný, dabing) 19:30
21/10/2009
18:00
20/10/2009
130 Kč
Rozervaná objetí
(Španělsko, 128 min, přístupný od 12 let, titulky)
90 Kč
Velké podmořské dobrodružství 3D
(Anglie, 81 min, přístupný, dabing) 22/10/2009
130 Kč
17:00
Velké podmořské dobrodružství 3D
(Anglie, 81 min, přístupný, dabing) 19:30
23/10/2009
18:00
22/10/2009
(ČR, 94 min, přístupný)
130 Kč
2Bobule
130 Kč
Velké podmořské dobrodružství 3D
(Anglie, 81 min, přístupný, dabing) 24/10/2009
130 Kč
17:00
INFORMUJE
Zážitky z prázdnin
Nejlepší výkresy budou vystaveny v Káčku a odměněny vstupenkou na
filmové představení dle vlastního výběru.
Jména výherců:
Michal Hrubý, František Šimek, Marie Gubischová, Tereza Vojvodíková,
Julie Čepická, Simona Plassová, Sabina Šimonová, Jaroslav Čepický
Aby bylo jasno
Vtipná komedie, která by se mohla jmenovat „Jedno velké nedorozumění“.
Hrají: Jan Rosák, Dana Homolová, Veronika Nová, Otto Kallus
středa 25. listopadu 2009 od 19:00 hodin
Vstupné: 250 Kč
Omlouváme se všem návštěvníkům, kteří přišli na promítání
filmu G-FORCE 3D ve dnech 17. - 20. září. Představení musela
být zrušena, protože distribuční společnost neposlala včas klíč,
který je nutný ke spuštění filmu. Děkujeme za pochopení.
Podrobnější informace a aktuální zprávy z Káčka sledujte
na výlepových plochách a www.kacko.cz.
Velké podmořské dobrodružství 3D
(Anglie, 81 min, přístupný, dabing) 130 Kč
24/10/2009
19:30
2Bobule
29/10/2009
19:30
Mary a Max
30/10/2009
19:30
Hodinu nevíš
(ČR, 94 min, přístupný)
130 Kč
(Austrálie, 92 min, přístupný od 12 let, titulky)
(ČR/SR, 94 min, do12 let nevhodný) 19:30
Nezvratný osud 4 3D (USA, 82 min, titulky)
90 Kč
90 Kč
31/10 - 2/11/2009
3/11/2009
19:30
(USA, 95 min, přístupný od 15 let, titulky)
130 Kč
Gamer
90 Kč
Na listopad 2009 připravujeme:
Veni, Vidi, Vici (5. 11.), Sin Nombre (10. 11.),
Ať žijí rytíři (13. a 14. 11.), Julie a Julia (20. 11.),
Protektor (21. 11.), Náhradníci (24. 11.),
Aby bylo jasno - divadlo (25. 11.), Saw VI (27. 11.)
Předprodej vstupenek v MěKS Dobřany (po - pá 9.00 - 16.00)
nebo v Káčku vždy 1 hodinu před začátkem promítání.
Rezervaci je nyní možné provést pomocí online rezervačního
systému na webových stránkách www.kacko.cz nebo zasláním
sms ve tvaru: datum_představení_počet lístků_jméno
na tel.: 733 636 060, a to nejpozději 1 hodinu před začátkem
představení. Rezervované vstupenky je nutno vyzvednout nejpozději 30 minut před začátkem představení. Změna programu
vyhrazena.
Cena obsahuje příplatek 1,- Kč dle zákona ČNR č. 241 ze dne
14. 4. 1992 o státním fondu ČR pro podporu a rozvoj české
kinematografie.
12
V sobotu 26. září 2009 vystoupila v dobřanském kině Káčko Květa Fialová.
Tento večer proběhl v rámci oslav jejích 80. narozenin. Vynikající herečka
a vtipná glosátorka zavzpomínala na roky prožité na divadelních prknech,
před filmovou a televizní kamerou.
Možnost přivýdělku pro aktivní občany v důchodu
Nabízíme roznos Dobřanských listů. Jedenkrát měsíčně
2 700 kusů do každé domácnosti v Dobřanech. Roznos začátkem měsíce v průběhu cca tří dní. Odměna 50 halířů za kus.
O prázdninách vychází jen jedno dvojčíslo v polovině července, to znamená 11 roznosů za rok.
Informace a přihlášky v Městském kulturním středisku Dobřany, náměstí T.G.M. 5, nebo na tel. 606 79 59 65, případně
e-mailem: [email protected]
SPORT
TURNAJ TROJIC V PÉTANQUE
Další z řady letošních turnajů v pétanque se hrál v sobotu 12. září. A byla
to úplná novinka. Turnaj, kde se utkávají trojice, se totiž hraje velmi zřídka.
Sešla se opět celá řada skalních příznivců této hry a novinku vyzkoušela.
Pro snažší identifikaci si jednotlivé trojice zvolily názvy, jako Tygři, Rihako, Kuželkáři apod. Hrálo se systémem každý s každým. Turnaj byl vcelku
vyrovnaný, každý tým utrpěl nějakou porážku. Přece jen nejlepší výkony
předváděla trojice Karel Kopejsko, Pavel Štulc a Vláďa Khás. O pořadí na
2. – 4. místě rozhodovalo celkové skóre. Nejlepší ho měla trojice Ota Sloup,
Pepík Fišer a Jirka Baloun, a tak vybojovali druhé místo. O jeden bod horší
ho měla trojka Ivana Korandová, Rudla Rieckel a Josef Harant, ti obsadili
třetí místo. Bramborová medaile zbyla na Boži Kubovou, Zdeňku Dubanovou a Zdeňka Dubana, ti měli skóre ještě o jeden bod horší.
Počasí se opět vydařilo, a tak po skončení turnaje zůstala na hřištích řada
hráčů a svedla tuhé boje o panáky. Tím turnaje pro veřejnost skončily, ale
hřiště zůstávají nadále přístupná veřejnosti každou neděli od 17 hodin a pro
pétanquový kroužek dětí každý čtvrtek od 16 hodin.
Zdeněk Duban
jsme byli hodně blízko bodům, sedm minut před koncem jsme vedli o gól.
Bohužel jsme opět hráli nedisciplinovaně, nabídli soupeři obrat a neudrželi
ani remízu,“ popsal kouč Dobřan.
V Opavě už Snack šanci na body ani nedostal. Slezané vládli na hřišti
hlavně po fyzické stránce a nepustili hosty k jejich technické kombinační
hře. Ve 22. minutě už Opava vedla 3:0 a Dobřany už stihly jen upravit na
konečných 3:1. „Je to škoda, protože i nováček soutěže z Karviné patří k
hratelným soupeřům a s Opavou bychom měli hrát alespoň vyrovnaně, jsou
to soupeři, se kterými body potřebujeme, takže doufám, že jim to vrátíme v
odvetách doma,“ uzavřel trenér Pata.
Vzhledem k úzkému kádru v kategorii staršího dorostu hledá oddíl zájemce o hokejbal v ročnících 90 - 94. Kontakt: [email protected]
(KK)
CELOSTÁTNÍ TENISOVÝ TURNAJ STARŠÍCH ŽÁKŮ
Ve dnech 12. a 13. 09. 2009 se odehrál na tenisových kurtech v areálu
„Džungle“ v Dobřanech Celostátní tenisový turnaj starších žáků O pohár
starosty města Dobřan, kterého se zúčastnilo 29 hráčů.
V kategorii dvouher starších žáků zvítězil Štěpán Šimek (TK AGROFERT Prostějov), 2. místo obsadil Jan Čermák (TK Škoda Plzeň o.s.),
o 3. až 4. místo se dělí Vojtěch Jahn (Jiskra Domažlice) a Josef Reischig
(Sokol Plzeň Doudlevce).
V kategorii dvouher starší žákyně vybojovala první místo Adéla Štechová
(Lokomotiva Karlovy Vary), 2. místo Lucie Reichertová (SK Tenis Duchcov), na 3. až 4. místě skončily Markéta Skokanová (TCD Horní Měcholupy) a Nela Pražáková (TK Slavie Plzeň).
V kategorii čtyřher starší žáci se nejlépe umístila dvojce Štěpán Šimek
- Jakub Hartl a v kategorii starší žákyně zvítězila dvojce Adéla Štechová
- Eva Laláková.
Celý turnaj byl pořádán za finanční podpory města Dobřany, za což vedení tenisového oddílu velmi děkuje. Poděkování patří i všem zúčastněným
hráčům a panu starostovi, který celý turnaj zahajoval a na konci turnaje
-rbpředával poháry pro vítěze.
HOKEJBALISTÉ ZVLÁDLI PREMIÉRU,
PAK ALE TŘIKRÁT PADLI
Domácím vítězstvím proti Letohradu vstoupili do nové extraligové sezóny hokejbalisté TJ Snack Malý Dobřany. Důležité tři body pak ale nepotvrdili a v dalších třech zápasech vyšli naprázdno.
Po letní obměně kádru a nepřesvědčivých výsledcích v přípravě zahajovali
hokejbalisté sezónu druhou zářijovou sobotu s mírnou nervozitou. Důležitý
úvodní duel ale zvládli – Letohrad vyprovodili z dobřanského hřiště s přídělem 5:1. Východočeši sice několikrát zatlačili Šneky do hluboké defenzivy,
ale jejich nápor vyšel naprázdno i díky spolehlivému brankáři Donauschachtlovi, asi nejvýraznější letní posile Dobřan. Domácí hrozili hlavně z rychlých
výpadů a důležité bylo, že je dokázali i využívat. V první části si vybudovali dvoubrankový náskok, na který navázali krátce po přestávce. Další dvě
branky v síti Letohradu zápas prakticky rozhodly. „Letohrad byl jedním ze
soupeřů, které v sezóně musíme porážet, abychom se vyhnuli sestupovým
starostem. Bylo to hodně důležité vítězství,“ chválil své svěřence trenér Zdeněk Pata. Optimismus ale okamžitě krotil. „Přesto bylo v naší hře mnoho
nedostatků a hlavně jsme se nechávali zbytečně vylučovat,“ dodal.
Hned o den později hostil Snack další východočeský tým, jednoho
z favoritů a loňského vicemistra z Hradce Králové. Dobřany mohly v tomto zápase jen překvapit, na první výhru ale nenavázaly. Hradečtí předčili
domácí v důrazu a hlavně ve využívání příležitostí, když úřadoval jejich
obávaný kapitán Petr Novák spolu s parťáky z první lajny Hradce, Bacovským a Kubešem. Východočeši nakonec vyhráli v Dobřanech 1:5.
Další víkend čekala na Šneky náročná cesta na sever Moravy k dvojutkání v Karviné a Opavě. Z výletu se ale také vraceli s prázdnou. „V Karviné
ŽÁKOVSKÝ TURNAJ
V neděli 13. 9. 2009 se konal v areálu sportu pod nádražím hokejbalový turnaj žáků za účasti čtyř mužstev: TJ Snack-Malý Dobřany, TJ Litice,
HBC Litoměřice a TJ Kasejovice.Tato mužstva spolu svedla nelítostný souboj o vítězství. Byla radost sledovat utkání, v nichž nechyběla bojovnost.
Ukázala se poctivá práce trenérů, kteří pracují s mládeží, s přehledem celý
turnaj totiž vyhrálo mužstvo domácích. Druhé místo obsadily Litice, třetí
Litoměřice a na čtvrtém místě skončily Kasejovice.Tento turnaj byl dotován
z Grantového dodačního titulu města Dobřany, za což městu a jeho zástupJosef Hájek
cům děkujeme.
13
SPORT / INZERCE
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
10. října 2009
SMYČKA RADBUZY
Akci pořádá odbor KČT TJ Sokol Staňkov na trasách 10,
15, 25, 30 a 50 km. Start v Sokolovně Staňkov od 7:00 hod.
Odjezd auty v 7:00 hod. od zdravotního střediska nebo vlakem v 7:17 hod.. Zajištění místa v autě do 8. října na tel.: 723 328 636.
17. října 2009
NA BUBEN A ZPĚT
Odjezd vlakem v 7:17 hod. do Plešnice. Půjdeme na zříceninu hradu Buben
a po modré tur. zn. přes Myslinku a Tlučnou do Líní. Přes Novou Ves pak
dojdeme do Dobřan. Délka vycházky 20 km.
23. - 25. října 2009
VÝSTAVA HUB
– klubovna odboru KČT a zahrádkářů v kasárnách.
pátek 23. 10.
14:00 – 17:00 hod. - určování přinesených hub na výstavu
17:00 – 19:00 hod. - přednáška pana Svatopluka Holce o houbách
sobota 24. a neděle 25. 10.
10:00 – 17:00 hod. - výstava hub
24. října 2009
PODZIM NA ŠVIHOVSKU
Akci pořádá OT „Aktivní stáří“ TJ Rozvoj Plzeň na trasách 11, 14, 20
a 30 km. Start v Klatovech na žst. od 7:50 do 10:00 hod. Odjezd z Dobřan
vlakem v 7:17 hod. do Klatov.
31. října 2009
PŘES KOZLA DO ROKYCAN
Odjezd vlakem v 7:17 hod do Šťáhlav. Půjdeme na zámek Kozel a po červené tur. zn. přes vrchol Maršál do Rokycan. Délka vycházky 13 km.
7. listopadu 2009
ZAMYKÁNÍ ČESKÉ STUDÁNKY
Akci pořádá OKČT Domažlice. Odjezd auty do Chotěšova na vlak v 6:45
hod. od zdravotního střediska nebo vlakem v 5:39 hod. do České Kubice. Zajištění místa v autě do 5. listopadu na tel. 723 328 636. Vystoupáme
k České studánce, kde proběhne ceremoniál uzavření studánky. Dále půjdeme do Trhanova, kde pokračuje oslava, a odjedeme vlakem do Dobřan.
Odbor KČT se těší na Vaši účast. Výbor OKČT TJ Dobřany.
Občanské sdružení Budulínek
srdečně zve prodávající i kupující na
BURZU OBLEČENÍ A POTŘEB PRO DĚTI
v sobotu 17. října 2009 od 9:00 do 12:00 hodin
v jednacím sále MěKS Dobřany.
Další informace na www.mcbudulinek.wz.cz
nebo na telefonním čísle 604 899 418.
UPOZORNĚNÍ
Prodejna drogerie Krištof v ul. Tyršově 322,
Dobřany byla pouze přemístěna
do vedlejší prodejny.
Nabízíme: papírnictví, drogerii, krmiva, barvy
Posilovna je stále v provozu.
po - pá
so
Prodejní doba:
8:00 - 12:00 13:30 - 16:30
8:00 - 11:00
Studio Dalia - dům služeb
31.10. a 12. 12. 2009
Proměny - líčení, účes, vizážistika
Objednávky na tel. 606 280 813
ŘÁDKOVÁ INZERCE
►Daruji 2 mourovatá koťátka, kocourka a kočičku. Jsou roztomilá
a odčervená, zvyklá venku. Okamžitě k odběru. Tel.: 606 623 124.
►Prodej: brambory na uskladnění, červené i žluté od 8 Kč/kg.
Netříděné 3 Kč/kg a odpadové 2 Kč/kg. Vodokrty 65,
tel. 606 794 445 nebo 723 544 176.
►Hledám a koupím garáž nebo pozemek pro stání auta v Dobřanech.
Platba v hotovosti. Tel.: 731 015 259, zn. osoba se ZTP.
►Prodej: panelový byt 4+1 po celkové zdařilé rekonstrukci.
Možno zanechat i zařízení bytu, které je součástí ceny. Prodejní cena bytu 1.750.000,- Kč. RK prosím nevolat. Tel. 739 643 219
►Prodej: byt 2+1/B v prvním patře cihlového domu. Byt je
zachovalý, v původním stavu. RK prosím nevolat. Tel. 777 153 899
► PŮJČKY V AKCI !! Bez poplatků !! Př. 10 tis. = 11 628 tis. RPSN 32,92%, www.pujcime-vam.cz, tel.: 737 820 262
► Možnost přepravy dodávkou Iveco Daily do 3,5 t. Tel. 603 827 698
► Prodej: byt 4+1 v Husově ul. v Dobřanech, kompletní rekonstrukce, 6m kuchyňská linka včetně spotřebičů, možnost i s vybavením.
Cena dohodou. Tel. 731 110 532.
PRACOVNÍ DOBA OPRAVNY OBUVI A VÝROBY KLÍČŮ
Vydalo Městské kulturní středisko Dobřany, IČ 712 09 336
PO 12. 10.
ÚT 13. 10. 9 - 12
ST 14. 10.
ČT 15. 10.
PO 19. 10.
e-mail: [email protected]
ŘÍJEN 2009
14 - 17 14 - 17
14 - 17
14 - 17
14 - 17
ÚT 20. 10.
ST 21. 10.
ÚT 27. 10. 9 - 12
ČT 29. 10.
Přidělání klíčů v pracovní dny mimo pracovní dobu
lze domluvit na telefonním čísle: 773 478 883
14
14 - 17
14 - 17
14 - 17
14 - 17
Redakce: Městské kulturní středisko Dobřany, telefon: 739 643 219
Typografie: KC SOLID, spol. s r.o.
Předseda redakční rady: Bc. Martin Sobotka
Odpovědná redaktorka: Lenka Havránková
Vychází 1x za měsíc v nákladu 2800 ks.
Uzávěrka vždy do 20. dne v měsíci.
Redakce si vyhrazuje právo na úpravu zaslaných textů.
Distribuci zajišťují skauti. Registrováno: MK ČR E12353
INZERCE
Centrum volného času a vzdělávání
Tento projekt byl spolufinancován Plzeňským krajem a Evropskou unií
v rámci Společného regionálního operačního programu - grantové schéma
„Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji“
STAVEBNINY U NÁDRAŽÍ
DOBŘANY
PRODEJNÍ DOBA
TEL. 379 901 230
PO – PÁ 700 - 1700
MOB. 602 551 141
SO
730 - 1200
NABÍZÍME STAVEBNÍ MATERIÁLY
PRO VÁŠ DŮM I ZAHRADU
Na problémy nejste sami
Otevírací doba poradny v Dobřanech
Čtvrtek: 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00
náměstí T. G. M. 5, Dobřany
Kontakty:
tel.: 777 944 563
www.opplzen.cz, e-mail: [email protected]
Občanská poradna Plzeň poskytuje:
Občanská poradna poskytuje rady, informace a pomoc všem, kteří se na
ni obrátí. Usiluje o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy.
Podílí se na činnosti AOP a společně upozorňují příslušné státní a místní
orgány na nedostatky legislativy a na neřešené problémy občanů ve snaze
ovlivnit vývoj politiky a sociálních služeb.
Naše služby jsou bezplatné, nezávislé, nestranné a diskrétní.
Poradenství poskytujeme zejména v těchto oblastech:
bydlení
rodina a mezilidské vztahy
občanskoprávní vztahy
majetkoprávní vztahy
pracovně-právní vztahy
systém sociálních dávek a pomoci
finanční problematika
ochrana spotřebitele
sociální a zdravotní pojištění
správní řízení (jednání s úřady)
15
16
INFORMAČNÍ PŘEHLED
Městský úřad Dobřany
pátek
neděle
náměstí T.G.M. 1
kontakt (ústředna): 377 195 831
Úřední dny:
pondělí, středa
Neúřední dny:
úterý, čtvrtek
pátek
Správa bytového a nebytového fondu města Dobřany
Zákaznické centrum Dobřany
náměstí T.G.M. 282
kontakt: 377 972 582, 725 230 021
e-mail: [email protected]
8.00 - 15.15
8.00 - 14.15
Provozní doba:
pondělí a středa
čtvrtek
Městské kulturní středisko Dobřany
Cestovní agentura MěKS
náměstí T.G.M. 5
kontakt: 377 972 725, 377 972 480
e-mail: [email protected], [email protected]
8.00 - 12.00
8.00 - 12.00
kontakt: 150
Internet v oddělení pro dospělé
pondělí, středa 8.00 - 12.00
úterý
8.00 - 11.00
pátek
8.00 - 11.00
Diabetologická poradna
Hasičský záchranný sbor Dobřany
úterý
MUDr. J. Prošková
13.00 - 17.00
13.00 - 15.00
13.00 - 17.30
kontakt: 377 972 535
pondělí
7.30 - 17.00
úterý
7.30 - 14.30
středa
7.30 - 12.30
čtvrtek
7.30 - 16.30
pátek
7.00 - 12.00
MUDr. Leona Hrbáčková
kontakt: 377 972 535
7.30 - 17.30
8.00 - 12.00
V pracovní dny po otevírací době až do 21.30 h je
možno vyžádat si nutný výdej zvonkem. V sobotu,
neděli a ve svátek je možno nutný výdej vyžádat
na tel. 606 652 783.
Praktický lékař pro děti a dorost
MUDr. Marta Hassanová
13.00 - 17.00
13.00 - 15.00
Oddělení pro děti + internet - v areálu kasáren
12.00 - 16.00
pondělí
úterý, čtvrtek 12.00 - 15.00
středa
9.00 - 11.00
12.00 - 17.00
kontakt: 377 972 274
nemoc. děti
pondělí
7.00 - 10.00
úterý
středa - pátek
7.00 - 10.00
zdravé děti
10.00 - 13.00
12.30 - 18.00
10.00 - 13.00
MUDr. Jitka Šebestová
pondělí a úterý
středa - pátek
7.30 - 16.30
6.30 - 13.00
Ordinace praktického lékaře
MUDr. Ludmila Horová
kontakt: 377 972 544
pondělí
7.00 - 12.00
úterý
středa - pátek
7.00 - 13.00
7.00 - 12.00
MUDr. Radana Salvétová
kontakt: 377 972 551
ul. Vančurova (v blízkosti zbrojnice SDH)
pondělí, středa
úterý
čtvrtek, pátek
Provozní doba:
pondělí
středa
9.00 - 13.00
Dobřany
pondělí a středa
úterý
Pečovatelská služba
14.00 - 18.00
14.00 - 18.00
12.00 - 14.00
7.30 - 18.00
Dobŕanské listy odeslány do tisku 6. 10. 2009
14.00 - 18.00
(pro pracující)
Ordinace praktického lékaře, homeopatie
náměstí T.G.M. 282, Dobřany
kontakt:Dobřany - 377 972 754, 732 114 040
Chlumčany - 377 973 124
Sběrný dvůr Dobřany
náběry
ordinace
MUDr. Jana Formánková
náměstí T.G.M. 116
Otevírací doba:
pondělí - pátek
sobota
6.30 - 7.30
14.00 - 18.00
Praktický zubní lékař
Lékárna U Spasitele
kontakt: 377 972 942 - dospělé oddělení
378 774 787 - dětské oddělení
MUDr. Viola Gottwaldová
- odloučené pracoviště Dobřany
Sokolovská 967
Otevírací doba:
pondělí - pátek 8.00 - 17.00
Městská knihovna
Gynekologie
čtvrtek
14.00 - 17.00
(v ordinaci MUDr. J. Šebestové)
Svatovítská lékárna
9.00 - 16.00
9.00 - 15.00 (služební vchod)
7.30 - 11.00
11.00 - 13.00
MUDr. J. Kilian
kontakt: 721 506 330
Sokolovská 1011
kontakt: 739 643 219
e-mail: [email protected]
Chlumčany
pondělí a středa
pátek
Kožní ambulance
kontakt: 377 972 400
Víceúčelové kulturní zařízení Káčko
7.30 - 14.00
7.30 - 10.30
kontakt: 377 972 274
úterý
13.00 - 16.00
čtvrtek
8.00 - 12.00
Policie ČR Dobřany
Městská policie Plzeň
Výpůjční doba
Oddělení pro dospělé
pondělí
7.30 - 12.00
úterý
7.30 - 11.00
středa
7.30 - 12.00
pátek
7.30 - 11.00
12.30 - 17.00
kontakt: 155
13.00 - 17.00
čtvrtek
pátek
Zákonná pauza a návštěvní služba každý den kromě pátku v době od 11.00 do 12.00 hodin.
Záchranná služba
Nabízíme:
- faxové služby, kopírovací služby, laminace
- internet pro veřejnost, pronájem jednacího sálu
- prodej zájezdů smluvních CK
Otevírací doba:
pondělí - čtvrtek
pátek
14.00 - 18.00
14.00 - 18.00
Triumfa s.r.o.
7.15 - 17.00
Otevírací doba:
květen - září
9.00 - 12.15
9.00 - 13.00
9.00 - 13.00
7.30 - 12.15
7.30 - 12.00 13.00 - 16.00
7.30 - 12.00
kontakt: E. Podhorcová - 728 764 444, 377 972 306
e-mail: [email protected]

Podobné dokumenty