CONG Do|{G ),

Transkript

CONG Do|{G ),
CONG Do|{G
lién quan gi dén viQc buón bán ma túy chính cho viQc thi hdnh án tqi Vi€í
va chu yátt dé bao vé nhňng
,ái ]Ýam cúa nhťrng cóng dán ViQt Nam bi
hoc hdnh kha giói cúa hq ó các "o,
tradng xů tai CH Séc vi sán xuát hay buón
hgc ctia chúng ta, írtóc viQc bi dánh bán ma túy, ngang vói thdi gian phái
dóng ván dě ndy cho tá ca cQng dóng thi hdnh án tqi CH Séc. PÓt vói nha
Viét IÝam.
naóc chúng ía viéc nay có lqi cho kinh
HQi Séc Vigt dě nghio khuyón cáo té vd nhťmg ngadi Wét Nam sóng tai
vá alua lén chính phů xem xét:
Séc sq nhát ld viQc bi thi hdnh án tai
}. Tiép íl.tc dqr án khai phóng Wét lÝam. (MS - Bó Cóng Lý)
STOP DROGÁM vói muc dính nhám
6. Néu nha cóng dán Viét nam sóng
vdo nhťtng ngaó,i Viét Nam sóng ů các tqi dáy thóng báo cho Cánh sát Séc
vůng bién giói, cůng nhLr tai Praha, hoqt dQng phqm pháp sán xuát hočc
Ostrqva, Brno vd Znojmo (MV - Bó buón bán ma túy, md ngadi dó dd vi
Nói vu, MŠMT- Bó gióo dqc, thanh phqm (cá trlrdng hqp bi lqi dl.lng)
,.:
. , j ,
thiéu nién va thé thao)
nhang dd giúp dó tích crrc trong viéc
2. Úng hó tdi chính in ]000 cuón phát hién hoat dóng nguy hiém aói vdi
ň dién bó túi séc viét dáu tién cho todn xd hQi ndy trén ldnh thó CH Séc,
nhu cáu cůa cánh sat, ČOt (Thanh tra ngadi dó sě daclc děc cách, khóng b!
Thaong Mqi Séc) tradng hoc, bóc sť, gaivé),íhl.t ón tai Wér lVam. (MS)
bénh vién, nhťrng ngadi báo hó, ctbu
. 7. Néu nha cóng dán Viét Nam
hóa vd cá các cóng só nhd naóc trong sóng tai dóy chú dóng báo cho Cánh
viéc giao dich vó,i ngadi Viét Nam, sát Séc viéc sán xuát hay buón bán ma
nhfrng ngadi khóng nói ňrgc fiéng íúymd khóng tham gia vdo hoat dóng
Séc. Tů dién nay da fuqc HQi Séc Vi€t
ndy, íúcld tích cqtc giúp dó phát hiQn
chuán bi cho xuá bán. Tác giá vd hoat dóng tQi phqm nghiém írqng ndy,
ngadi ldm dó hoa cho cuón ň dién ld sě daoc thaóng bŮng khá náng cáp
nhťrng thdnh vién cúa ban cháp hdnh
thi thu,c cho ng.rdi nhd cúa h9 ó CH
Hói séc í/iil da khtóc tů tiěn nhuqn XHCN Viét ]Ýam, dén thčm gia dinh
bút. (MI4 MŠWMpo - Bó cóng ho ó CH Séc (II'ZV)
IÝghiQp vd Thtong McJi)
B.,Tang crong kién íra dóng ván
3. Thlrc hién các hoat dóng gáy chuyén kinh tdi vd các giao dich tdi
fiéng eR) fui Viét Nam vói dě tdi chính tů CH Séc vě Vi4t Nam (]vrP - Bó
"Hdy ngčn ch\n viQc ldm xáu fiéng Tdi chính)
tót cůa Vi€t },Iam tai CH Séc vd EU" ó
9. Tčng ctdng kiém ta ngáu nhién
cóc thdnh phó ua Nói, Dd NŮng vd TP viéc ván chuyén ma túy, hay tién bac
HÓ Chí Minh, vói vi€c sů dung trong trong hoqt dQng tQi phqm ndy, ó tát cá
khuón khó &r án STop DRIGÁM các cůa ngó bién giói vói CH Séc (sán
nňm ngoái nhiíttg phóng st video bay, furdng bó, &tdng sát, ,ác dadng
bčng tiéng ViQt, trong các video niry qua bién giói cho ngtdi di bó) ( Mt/ )
nhťrng ngadi Viét ]Ýam bi b& vd xů.
]0. Dem nhťrng cóng viQc md
phat tqi CH Séc dd nói chuyén thé ngadi Séc, ké cá nguó,i thát nghiQp
hién sa ,á nór fiéc dd b! các bňng khóng ai muón ldm, cho nhťtng ngadi
dang ma túy LiQt Nam tai CH Séc loi Viét Nam tai CH Séc, nhťrng ngudi bi
viéc hoňc b! nhťrng cóng $,
útng. Cha me, vd ngtdi thán trong má
"órg lůa
gia dinh cúa nhťrng ngtňi ViQt Nam, mói giói
dáo, nhťrng ngtťdi dě bi
hién dang sóng qi CH Séc, sě daoc các bňng dáng ma túy ViQt Nam lcíi
chính thuc yéu cáu giúp dó trong các dLtng tqi CH Séc. Các dáy khóng láu
hoqt dóng ndy. (M( MZI/ - Bó ngoai sáy ra vu ttr thiéa,cůa ngadi ViQt Nam
giao)
tai Praha chúng tó rŮng ván dě cúa
4. Tňng cadng só có rán nghiép v1.1 nhťmg ngadi WQt Nam bi no,nán tqi
tň d|i ngů cóng an Viét nam vě viQc Viét Nam, vd khóng có cóng viéc ó
giúp dó,trong cuóc dáu tranh chóng CH Séc, cán phái giái quyét klp thdi.
các bčng dang ma túy ViQí Nam tqi ( MPSV - Bó Lao dQng vd Xa hói )
CH Séc. (MV)
]1, Néu bh duqc ngadi bán ma
5. Eáp tmg dói hói cúa CH XHC^I tuy lčl ngtrči kinh doanh vói thé món
Viét Nam vé viéc chia sé mil phán ňi bdi (OSVO dd mdi bán ma íúytrong
quóy hdng hay cúa hdng cůa minh,
cán phai kiém ta triét clé viéc cháp
hdnh luát kinh doanh hién nay, dQc
biet h khá nčng tich thu thé món bdi
kinh doanh. ( MPO )
t 2. Tang caóng kiém lra các
trung tám thaong mqi, các khu chcl
cůa ngudi Viét ]Ýam ó kháp CH Séc,
děc bi€t ó nhťrng vůng sát bién giói,
vé viéc buón bán vd tdng trťr ma íuy.
Yéu cáu các chů chq vd chů các trung
tám thrcrng mqi triét dé kiém ta hdng
ngdy viéc xuát hién vd buón bán ma
íúy.Trong tradng hqp cán thiét dě
ngh! ra luqt dinh mói hay qui dinh mói
ců9 89 Cóng nghiQp vd Thactng mai,
dé bdt buóc nhťrng ngadi cai quán
các khu chq vd trung tám thaong mai
ndy phái có trách nhiQm thwc hién néu
khóng sě b! phat. ( MPO, MI/ )
13. Chúng íói da ngh! vit khuyén
cáo, cán thóng báo cho phía ViQt Nam
biéívé ván dé nghiém trong nčry trong
tát cá các cuóc ddm phán cůq CH Séc
tai Viéí]Ýam, chňng han tháng ba nňm
nay trong hói nshi cúa ban h6n hqp
lién chính phú vě hqp tác kinh é giťra
CH Séc vd CHXHCN hQt }Ýam tqi Hčt
Nói. Di nhién ld cá các cuQc viéng
thňm chính thtirc cáp nhd ntóc cúa
ViQt Nam tai CH Séc.
Chúng tói cho rŮng phái cán
thiét náng cao vd hodn thiQn sLť hqp
tác giái qryét rá, dé ndy giťra th cá
các bó lién quan vd vi vqy chúng tói
dě nghi vd daa ra ý kién dé cán nhác
cho vi€c bó nhiém ngtdi lién lac cůa
chính phú, ngadi sě chiu trách nhiQm
.,.;
+.i ,
diéu hop va kiém tra nhřng bién pháp
dtqc daa ra. HQi Séc -Viét sě luón
luón tích upc giúp da ňt cá các quí
vi thq.rc hién các các giái pháp daqc
thóng qua. Chúng tói íin tuóng rŮng
bŮng có gáng chung chúng ta sě thdnh
cóng viéc han ché nhfrng hoat dQng
cúa bňng dáng ma túy ViQt Nam tai
CH Séc vd trong ttťang lai gán chúng
n có thé thóng báo cho tát cá các
naóc xung quanh rŮng finh hinh ó CH
Séc dd tót dgp lén dáng ké. Dtěu dó sa
giúp ích cho CH Séc vd ňt cá nhttng
ngu,di W€t Nam sóng qi dáy, tói xin
cám on vi diéu dó.
Marcel Wnter, chů tich Hói Séc
Viéí
Praha 19.2.2014

Podobné dokumenty

ClSLNI SPRAVA eunou

ClSLNI SPRAVA eunou có nghia vu, něu khóng có nhiing lý do d~c hi~1 nghiěm trong, phái dán thóng háo tnróc ČJ noi phů hop có thě tháy rě ráng tu phía ngoai, vé lhoi diěrn khói dáu va kět thúc cůa viec dóng cůa háng, t...

Více