K6-09 chrlick” OKO ak.indd - Chrlice

Komentáře

Transkript

K6-09 chrlick” OKO ak.indd - Chrlice
www.chrlice.brno.cz
CHRLICKÉ OKO
INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ
MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-CHRLICE
ROČNÍK 15, ČÍSLO 87
LISTOPAD 2009
SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
poněkud s odstupem a tedy i s jistou rozvahou
v poznání lze konstatovat, že Burčáková slavnost
rozšířená o požehnání nového hasičského vozidla
CAS se vydařila a bude se na ni ještě dlouho
vzpomínat.
Shodli se na tom jak hosté
z partnerského města Laa an
der Thaya v čele se starostou
Manfredem Fassem, tak i slovenské obce Krajné zastoupené starostou Ing. Vladislavem
Šusterem. Obě delegace byly
složeny zejména z místních hasičů. Velmi pozitivně byla hodnocena tato akce u chrlických
hasičů, jejich hostů i spoluobčanů.
Mezi významné hosty patřil
Vít Beran, starosta Žebětína
a zastupitel města Brna Vlas-
timil Břicháček, místostarosta
Maloměřic a Obřan. Ten se zasloužil o to, že statutární město Brno začalo plně financovat
obnovu nových hasičských
vozidel pro dobrovolné sbory
městských částí. V poslední
době přispívá i MV ČR a GŘ
HZS dotací ve výši 2 miliony
Kč. Naše vozidlo je v pořadí již
sedmé, jak to zmínil v projevu
starosta Beran, když předával
symbolický klíč od nového
auta. Při prohlídce obdivovali
všichni specifickou vybavenost nového vozidla. Nešetřili
přitom chválou. Mladí hasiči
a děti si vyzkoušeli kabiny.
Jste majitelem psa?
Znáte své
povinnosti?
str. 4
Vlastní program oslav zahájilo vystoupení umělců rádia
ČAS s pásmem pro děti za
hudebního doprovodu Lenky
Machové. Po hlavní oslavě se
představil Jiří Hauska, mistr
světa v bojovém umění, se svou
skupinou a následně se uskutečnilo vystoupení mužského
pěveckého sboru Zvonica. Večer plný hudby a tance s kapelou Modul byl vydařený. Každý
si přišel na své jak v tanečním
rytmu, tak i při zpěvu moravských a slováckých písní.
Chtěl bych poděkovat všem
členům hasičského sboru Brno-Chrlice za jejich obětavou
Dopis ředitelky
str. 4
školy
Slavnostní
požehnání
a předání
hasičského vozidla
str. 8–9
Vánoce a Nový rok
v Brně str. 12–13
práci, kterou konají pro městskou část a celou společnost
ve svém volném čase bez finančního ohodnocení. Mají
svoje povinnosti po stránce
hejtmana je nyní vhodná chvíle
na to, abych předal na veřejnosti veliteli Martinu Prokešovi
děkovný list i já, starosta městské části Brno-Chrlice.
VLASTNÍ PROGRAM OSLAV ZAHÁJILO
VYSTOUPENÍ UMĚLCŮ RÁDIA ČAS
S PÁSMEM PRO DĚTI…
odborné, fyzické, zdravotní
i vzdělávací, aby při výjezdu
s technikou plnili potřebné
kroky k záchraně lidských životů, techniky či dalších materiálních hodnot. Po ocenění od
Nová cisterna je významným
prvkem zkvalitnění ochrany
pro naše občany v rámci poplachového plánu nejen před
ohněm, ale i před dalšími nepříjemnými událostmi.
Z města
CHRLICKÉ OKO / LISTOPAD 2009
Významné dny
Státní svátek 28. říjen je
označováno jako vznik Československa. Při této příležitosti
klademe k památníku padlých
na Chrlickém náměstí kytici
za naše Zastupitelstvo městské
části Brno-Chrlice. Bez velkých
oslav a honosných projevů tak
v klidu proběhne den, který byl
dle historiků klidným i před 91
lety. Došlo k završení snah českých politiků o dosažení nezávislosti a vytvoření samostatného státu. Pokojný způsob vzniku Československa asi nemá
v dějinách jiných států obdoby.
Na 17. listopad se v dějinách
vzpomíná dvakrát. Po dvacetiletém demokratickém období
první Československé republiky přišla v březnu tvrdá nacistická okupace. Obyvatelé
protektorátu vyjádřili v Praze
svůj odpor proti okupantům
demonstrací ve výroční den
založení republiky – 28. října
1939. Nacistické složky demonstraci brutálně potlačily
a při jejich zásahu na místě zemřeli dva studenti. Při pohřbu
Jana Opletala, usmrceného studenta, národ opět dával najevo
svůj nesouhlas s okupačním režimem. 17. listopadu 1939 byly
s okamžitou platností uzavřeny
všechny české vysoké školy.
V listopadu 1989 připravovaly mládežnické organizace
v Praze připomínkovou akci
k 50. výročí tragických událostí
z roku 1939. Po pietním aktu
se dav pokojně vydal do centra
města, kde mu však na Národní
třídě přehradili cestu ozbrojení
policisté. Došlo k brutálnímu
rozehnání demonstrace, a tím
se odstartovaly události, které
vešly do dějin jako sametová revoluce. Studenti a herci
vstoupili do stávky, následně
se ustanovilo Občanské fórum,
v němž se sjednotili představitelé všech opozičních skupin.
Události se nedaly zastavit
a dalším významným mezníkem bylo jmenování nové vlády – „vlády národního porozumění“. Václav Havel byl zvolen novým prezidentem republiky. Československo nastoupilo cestu k svobodnému demokratickému vývoji.
Péče o chodníky
Schválený zákon o místních
komunikacích ze dne 16. 4. 2009
přenáší odpovědnost za schůdnost chodníků v zimním období
a případné úrazy na vlastníka
chodníků, tj. obec (v našem
případě MČ). Pro naši městskou část to znamená postarat
se o všechny chodníky ve staré
zástavbě a přístupové chodníky k panelovým domům. Doposud bylo na majiteli přilehlé
nemovitosti, aby zajistil odklizení sněhu. Občané si na tuto
povinnost zvykli, neboť uklidit
před vlastním domem není nic
mimořádného.
Samotný úklid nyní realizují ve
městě městské části, které nemají
na tuto činnost dostatek financí.
Celková délka chodníků u nás
představuje přibližně 17 km. Na
veškeré chodníky pro udržení
schůdnosti nestačí jen technika,
ale úseky se musí udržovat i ručně. Nahradit práci stovky lidí, kteří ráno vstali a odklidili chodník
před svým domem, není také jen
otázka peněz, ale hlavně technických a personálních možností.
Vzhledem k tomu, že obec
nebude schopna zajišťovat
schůdnost chodníků v takovém
rozsahu, v jakém si chodníky
udržovali jejich vlastníci, bude
nadále zimní údržba spočívat ve
zmírňování závad ve schůdnosti chodníků. Jedná se o nařízení
č. 14/2009 statutárního města Brna o schůdnosti místních
komunikací. Doba od vzniku
závady ve schůdnosti do doby
zmírňování této závady nesmí
být delší než 20 hodin.
K tomu, aby na chodnících
mohla být prováděna zimní údržba, je třeba, aby byla
zajištěna jejich průjezdnost
a průchodnost. Překážky tvoří
nejčastěji popelnice a zaparkovaná auta, která na chodníky zasahují. Žádáme občany
o spolupráci při zimní údržbě
chodníků. Pevně věřím, že občané pochopí vzniklou situaci
a pomohou před rodinnými
domy a soukromými objekty s úklidem sněhu, tak jak to
bylo doposud. Realitu prověří
skutečný průběh letošní zimy
a návazně by se řešilo zajištění
zimního období dalšího roku.
ZPRÁVY Z RADY
A ZASTUPITELSTVA MČ BRNO-CHRLICE
62. jednání Rady MČ,
konané dne 23. 9. 2009
Rada projednala a schválila:
●
●
●
●
●
rozpočtové opatření č. 16/2009
dodatek ke smlouvě o dílo na opravu havarijního stavu ploché
střechy na objektu MŠ Šromova 55
dodatek ke smlouvě o dílo na opravu havarijního stavu krovu
a střešní krytiny na objektu ZŠ Jana Broskvy
dodatek ke smlouvě o dílo na opravu chodníků na ulicích:
Spádová, Šromova, Okrajová, Zámecká, Pěkná a Rebešovická
vyplacení odměny ve výši 4000,– Kč kronikářce Mgr. Jitce Růžičkové za vedení kroniky MČ Brno-Chrlice v roce 2008
souhlasila:
●
●
●
se vstupem na pozemek p. č. 572/1 v k. ú. Chrlice za účelem
vybudování vodovodní a plynové přípojky k novostavbě RD na
pozemku p. č. 574 v k. ú. Chrlice
se zjednodušeným řízením o umístění stavby modernizace slévárny ALFE – Brno-Chrlice –distribuční trafostanice
s ukončením nájemní smlouvy dohodou u zahrádky v lokalitě
Žlíbky na části pozemku p. č. 1593 v k. ú. Chrlice
dodržování provozního řádu zařízení, zejména při provozu recyklační linky dodržovat pravidelné kropení, aby nedocházelo
k překračování limitu prašnosti ovzduší
neměla připomínky:
●
projednala a vzala na vědomí:
●
●
●
●
●
2
žádost o vyjádření k provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů firmy RECYDO Ulehla, s. r. o., RMČ požaduje důsledné
doporučení kontrolního výboru předložené na základě úkolu
1/18 uloženého ZMČ Brno-Chrlice – prověření oprávněnosti
nárokování víceprací u aktuálně realizovaných investičních akcí
v MČ Brno-Chrlice
zprávu z jednání stavební komise
zprávu o činnosti JSDH Brno-Chrlice za 1. pololetí 2009
změnu nařízení statutárního města Brna č. 29/2005 o schůdnosti místních komunikací
informaci o průběhu 4. Burčákové slavnosti pořádané v sobotu
19. září 2009 na hřišti SK Chrlice
63. jednání Rady MČ,
konané dne 7. 10. 2009
Rada projednala a doporučila ZMČ:
●
projednala:
●
ke stavbě „Posílení NN a VN v oblasti ul. U Viaduktu“
●
nenavrhovat změnu v příloze vyhlášky města Brna č. 9/2008,
o regulaci provozu výherních hracích přístrojů
souhlasit s ponecháním sazby místního poplatku z ubytovací
kapacity na stávající 2,– Kč za každé využité lůžko a den
Z města
●
ke schválení dodatek č. 7 zřizovací listiny ZŠ a MŠ, Brno, Jana
Broskvy 3
projednala a schválila:
●
●
uzavření objednávky na zemní a montážní práce pro instalaci
osvětlení kluziště Splavisko, Brno-Chrlice
návrh na snížení cen pronájmů v ZŠ a MŠ, Brno, Jana Broskvy 3
neměla připomínky:
●
●
k návrhu nařízení statutárního města Brna, kterým se vydává aktualizovaný „Program snižování emisí statutárního města Brna“
k aktualizaci koncepce „Strategie bydlení města Brna“
LISTOPAD 2009 / CHRLICKÉ
projednalo a vzalo na vědomí:
●
●
●
●
s kácením dřevin dle písemného návrhu schválila zadání prací ke
kácení, ošetření a údržby zeleně firmě FESTUCA, v. o. s.
rozhodla:
●
nepožadovat zřízení Family Pointu na Úřadě městské části BrnoChrlice
neměla připomínky:
●
k návrhu nařízení statutárního města Brna, kterým se vydává aktualizovaný „Program snižování emisí statutárního města Brna“
Rada projednala a doporučila ZMČ:
●
●
výpověď ze smlouvy o nájmu nebytových prostor – sklepní prostory budovy ÚMČ Brno-Chrlice, Chrlické nám. 4
upozornění na zarostlý chodník v ulici Rebešovická a zúžení vozovky u stavby fy Cipres filtr.
64. mimořádné jednání Rady MČ,
konané dne 21. 10. 2009
Rada neměla připomínky:
●
k návrhu novely Nařízení statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává „Tržní řád“
●
●
●
se zakoupením skeneru Canon DR-1210C od firmy Digiboss,
YCNEGA Technologies, s. r. o., Pražákova 51, 619 00 Brno, pro
ÚMČ Brno-Chrlice
19. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Chrlice,
konané dne 21. 10. 2009
●
●
●
●
●
●
Zastupitelstvo projednalo a schválilo:
●
●
●
rozpočtové opatření č. 17, 18/2009
dodatek č. 7 zřizovací listiny ZŠ a MŠ, Brno, Jana Broskvy 3, kterým se vydává úplné znění zřizovací listiny v souladu s novelou
zákona č. 250/2000 Sb., dle předloženého písemného návrhu
smlouvu o vytvoření společného školského obvodu základních
škol s obcí Rebešovice
souhlasilo:
●
●
s ponecháním sazby místního poplatku z ubytovací kapacity na
stávající 2,– Kč za každé využité lůžko a den
se změnou Územního plánu města Brna u pozemků p. č. 1422/6
a 1423/12 v k. ú. Chrlice a jejich zařazením na plochy stavební –
plochy pro bydlení
●
nenavrhovat změnu v příloze vyhlášky města Brna č. 9/2008
o regulaci provozu výherních hracích přístrojů
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 36 000,– Kč na vydání knihy Příslušníci pozemních jednotek z tuřanské farnosti
ve II. světové válce a dotisku knihy Letci z Holásek a Tuřan ve
II. světové válce
s návrhem smlouvy na dodávku elektrické energie pro vánoční
osvětlení s TsB, a. s.
se zařízením staveniště na pozemku p. č. 921/2 v k. ú. Chrlice –
„Regenerace panelového domu Jánošíkova 37, 39
s návrhem OŠMTV MMB, tj. aby byla z pozemku p. č. 1059 oddělena část využívaná jako příjezdová plocha k rodinnému domu
Rebešovická č. 9 a následně zbývající část pozemku svěřena
městské části do kategorie školského majetku
s ukončením nájemní smlouvy dohodou na pronájem zahrádky
v lokalitě Žlíbky na části pozemku p. č. 1593 v k. ú. Chrlice, o výměře 359 m2
s ukončením nájemní smlouvy dohodou na pronájem pozemku
p. č. 256 orná půda o výměře 1159 m2 v k. ú. Chrlice, lokalita
Splaviska
s výsadbou ovocných stromů a keřů na části obecního pozemku
p. č. 1030/1 před rodinným domem Podhrázní č. 24
vybrala:
●
pro dodávku chodníkového zametače pro údržbu komunikací
a veřejných ploch traktor Yukon s příslušenstvím za celkovou
cenu 799 999,– Kč vč. DPH od firmy Wisconsin Eng. CZ, s. r. o.
projednala a vzala na vědomí:
●
●
●
rozhodlo:
●
„Plán činnosti orgánů městské části Brno-Chrlice při vzniku mimořádné události“ v jeho třetí aktualizované verzi 2009
návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na výstroj a výzbroj JSDH MČ Brno-Chrlice ve výši
80 000,– Kč pro rok 2009
záměr pronajmout nemovitý majetek – nebytové prostory sloužící pro klubovou činnost o výměře 147 m2 ve sklepních prostorách budovy Úřadu městské části Brno-Chrlice, Automotoklubu
Chrlice. Doba nájmu od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010. Nájem se
stanoví na výši 1,– Kč
souhlasila:
souhlasila:
●
nesouhlasit se směnou pozemku p. č. 259 ve vlastnictví statutárního města Brna za pozemky p. č. 172/15, 1865/6, 1866/5,
1891/3, 2005/14 a 2289 v k. ú. Chrlice
projednala a schválila:
projednala a vzala na vědomí:
●
zprávu o plnění úkolů, zprávu z 62.–63. schůze RMČ
zprávu finančního výboru a kontrolního výboru
rozpočtové opatření č. 16/2009
zprávu o čerpání rozpočtu MČ Brno-Chrlice za 1. pololetí
r. 2009
65. jednání Rady MČ,
konané dne 4. 11. 2009
souhlasila:
●
OKO
●
informaci o přípravě příjmové části rozpočtu MČ Brno-Chrlice
na rok 2010
výroční zprávu o činnosti ZŠ a MŠ, Brno, Jana Broskvy 3,
a schválila odměnu ředitelce ZŠ
vzetí výpovědi zpět ze smlouvy a návrh dodatku ke smlouvě
o nájmu nebytových prostor ve sklepních prostorách budovy
ÚMČ Brno-Chrlice
nabídku na provedení kontroly plynových kotlů v budově
ÚMČ Brno-Chrlice a v hasičské zbrojnici
Zveme občany na veřejné zasedání ZMČ 16. 12. 2009 v 17.00 hodin v klubovně Automotoklubu.
3
Z města • Ze školství
CHRLICKÉ OKO / LISTOPAD 2009
JSTE MAJITELEM PSA? ZNÁTE SVÉ POVINNOSTI?
Z důvodu opakovaných stížností a upozornění občanů na
volný pohyb psů v naší městské
části bychom chtěli upozornit na
povinnosti majitele psa, které je
nutné při jeho chovu dodržovat.
Z hlediska občanského zákoníku
je pes chápán jako vlastnictví věci.
Na jeho majitele se proto vztahuje
povinnost uložená vlastníku věci
podle § 127 občanského zákoníku
(OZ) zdržet se všeho, čím by nad
míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně
ohrožoval výkon jeho práv. Podle
§ 415 OZ je povinen počínat si při
výkonu vlastnických práv k psovi
tak, aby nedocházelo ke škodám
na zdraví, majetku, přírodě a životním prostředí. Za porušení těchto
norem nese odpovědnost majetkoprávní, tj. hmotnou odpovědnost
za vzniklou škodu.
Základní pravidla, při jejichž
respektování by majitelé psů neměli mít problémy se strážníky
městské policie:
• přihlásit psa na příslušném
úřadu dle trvalého bydliště
majitele
• platit poplatek za psa
• označit psa známkou
• nevstupovat se psem na
dětská hřiště a pískoviště
• nenechat volně pobíhat psa
na veřejné zeleni
• zabránit obtěžování jiných
osob a zvířat
• uklízet na veřejných prostranstvích psí výkaly
• dbát na pravidelné očkování proti vzteklině
• v případě zranění člověka
zajistit neprodleně veterinární vyšetření psa
Majitel psa, pohybující se na
území města Brna, je povinen na
veřejném prostranství mít psa
na vodítku. Je-li majitel schopen ovládat psa i bez vodítka,
postačí ke splnění povinnosti
zabezpečit bezpečný pohyb
psa na veřejném prostranství, má-li takový pes nasazený
náhubek. Je nutné
dodržovat vyhlášku
statutárního města
Brna č. 13/2006 Sb.,
o pravidlech pro
pohyb psů na
veřejných prostranstvích. V případě, že pes bude
volně sám pobíhat bez náhubku, je možné volat na č. 156 –
Městská policie Brno, která
provozuje útulek pro opuštěná
zvířata.
Zákaz volného pobíhání psů
obsahuje dále zákon č. 23/1962
Sb., o myslivosti.
Zde se vztahuje na honitby, které se
vyskytují
v okrajových částech
města. Porušení vyhlášky
města Brna je
sankcionováno podle
zákona č. 200/1990
Sb., o přestupcích. Rovněž tak je dle této vyhlášky sankcionováno neodklizení znečištění způsobeného psy,
a to až do výše 1000,– Kč.
Starosta
SDĚLENÍ OBČANŮM
V minulém zpravodaji byl
vložen list od fy Cipres filtr
Brno s informací pro občany
o tom, že ve spolupráci s chrlickými stárky již po dobu deseti let zabezpečují úklid veřejného prostranství, zejména na přístupových komunikacích do Chrlic. Ročně se
uklidí desítky kubíků odpadu,
kterého se zbavují nejen naši
občané, ale i lidé z okolních
obcí. Městská část na úklidové soboty mladých zajišťuje
a hradí potřebné kontejnery s odvozem na příslušné
skládky.
Jsme firmě Cipres vděčni za
snahu udržet čistotu v městské části Brno-Chrlice. Sna-
hou nás všech by mělo být
bojovat proti těmto nešvarům.
Tříděním odpadů v domácnosti chráníme naše životní
prostředí. Třídíme papír, sklo
a PET láhve. Na určených
místech jsou umístěny kontejnery, které jsou pravidelně vyváženy a v případě přeplnění i
v kratším termínu, po zavolání
na dispečink SAKO a.s. Telefonní číslo je uvedeno na každém kontejneru. Další komunální odpad je možné odložit
ve sběrovém středisku na ulici
Zámecká. Všichni si přejeme
žít v čistém a zdravém prostředí a nechceme mít za městem
skládky odpadků nebo pálit
užitečné suroviny.
VÁŽENÍ RODIČE A PŘÁTELÉ ŠKOLY,
dva měsíce nového školního roku uplynuly rychleji,
než bychom si přáli. Dovolte mi několik informací
o naší škole s přáním, aby byl tento školní rok
opět pro vaše děti zdařilý a úspěšný.
V závěru loňského školního
roku a v průběhu prázdnin byly
vybaveny tři třídy MŠ novými
dětskými stolky, učebna fyziky
a chemie byla kompletně zrekonstruována a vybavena novým nábytkem. Tři třídy jsou vybaveny
novými tabulemi, byla zakoupena
jedna přenosná interaktivní tabule, čímž dnes škola disponuje třemi interaktivními tabulemi. Dvě
chodby školy byly vybaveny novými nástěnkami a prosklenými
skříňkami s osvětlením – prostory
4
pro prezentaci žákovských prací
a úspěchů. Z finančních prostředků městské části Brno-Chrlice
byla provedena rozsáhlá rekonstrukce střech na části ZŠ a celé
MŠ Šromova 55.
Součástí školy je mateřská škola, ve které je v současné době zapsáno 125 dětí v 5 třídách. Všechny děti, které splnily podmínku
dosažení 3 let věku do 31. 8. 2009,
byly přijaty.
V mateřské škole pracujeme
podle školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání
„Putování po modré planetě“.
V posledním roce před zahájením
školní docházky se děti začínají
učit první cizí jazyk v rámci pro-
jektu „Výuka angličtiny na vybraných školách ve městě Brně“. Aktuální informace o dění ve školce
najdete na našich webových stránkách, www.zschrlice.cz, v podokně mateřská škola.
Základní školu v současnosti
navštěvuje 346 žáků. Počet tříd
ve srovnání s minulým školním
rokem zůstal zachován, průměrný
počet žáků na třídu je 19.
V základní škole pokračujeme
ve vzdělávání žáků podle školního
vzdělávacího programu „Úspěch
pro všechny“. Tento školní vzdělávací program chápeme jako základní vědomostní kámen pro
vaše dítě, jeho všeobecnou přípravu a jasný a utříděný systém
Ze školství
poznání, na který bude navazovat další vzdělávání po celý život.
Právě na celoživotní vzdělávání
se dnes klade důraz ve všech vyspělých zemích. To, co chceme
vedle základních vědomostí rozvíjet u našich žáků, je soubor
univerzálně použitelných dovedností, schopností orientovat se v problému, rozhodovat
se, řešit určité situace. Jedná se
o dovednosti využitelné v mnoha
situacích, činnostech a profesích,
dovednosti, které děti dokáží přizpůsobovat okolnostem a které
jim umožní vstup do budoucího
studia a života.
Ke změnám ve vzdělávání vedou i nové metody a postupy
práce, které staví na aktivní činnosti žáků, na jejich zájmu o spolupráci s učitelem, mezi sebou
navzájem a na vlastním poznávání a objevování. Jde o metody
a formy, které nabízejí pestré
spektrum postupů, mezi nimiž
každé dítě nalezne svůj způsob
práce a který mu bude vyhovovat. Důležité v naší práci je žáky
motivovat. Vaše dítě bychom,
společně s vámi, měli být schopni
vést k poznání, proč má to či ono
dělat, vést jej k vnitřnímu přesvědčení, že je to pro něj dobré
a přínosné.
Vyučování v naší škole vychází
z vlastních zkušeností žáka. Úkolem učitelů je připravovat situace,
v nichž žáci samostatně nebo ve
skupinách vyhledávají informace, pracují s nimi, zkoumají je
a vlastním přičiněním se dobírají
výsledku. Takto získané poznání
na základě vlastní činnosti, podložené zkušeností a praktickým
ověřováním, je pro žáky trvalejší.
Umět spolupracovat a komunikovat je v naší škole jedním
z nejdůležitějších cílů při vyučování.
Aktivním způsobům učení
přispívá i skutečnost, že školní
vzdělávací program vytváří prostor pro propojování učiva jak
tematických celků, tak i různých
předmětů, dále vyučování v blocích, formou projektů, projektových dnů atd.
Náš školní vzdělávací program
počítá i s metodami, které vedou
k rozvoji citové stránky dítěte.
Žáci se učí řešit konfliktní situace,
které je mohou potkat v životě.
LISTOPAD 2009 / CHRLICKÉ
Jaká je tedy dnes naše škola? Jak
se výše uvedené změny promítají
do školního života?
První stupeň byl a je zaměřen na
trivium (1.–3. ročník) – tedy naučit žáky číst, psát a počítat. Současně ale také budovat a rozvíjet
prakticky využitelné dovednosti,
to vše v návaznosti na mateřskou
školu. Spolu s triviem se první stupeň zaměřuje i na vstup do světa
vědy zejména v předmětu Člověk
a jeho svět a věnuje se také výchovným předmětům. Později se
schopnost číst stává podstatným
předpokladem k získání velké
části informací a branou do světa
literatury. Psaní slouží k vyjádření
složitých myšlenek a úvah, které
o každém z nás hodně vypovídají.
Odborné předměty se dál profilují, a žáci tak získávají základní
představu o vědních disciplínách.
Dál se rozvíjí estetické cítění spolu
s pracovními dovednostmi. Žákovi se v tomto období formují
základní občanské postoje.
Pod odborným vedením
pedagogů se žáci mj. učí:
• vyhledávat potřebné informace
z různých informačních zdrojů
(nejen tedy z učebnic, ale i z encyklopedií, odborných časopisů, map, internetu…), logicky
je propojovat a umět využívat
v praktickém životě
• číst a přitom chápat obsah
sdělení, plánovat a organizovat
si vlastní učení, umět posoudit
vlastní pokrok
• nestydět se za své neúspěchy,
ale zaměřit se na to, jak je napravit
• účinně komunikovat – častěji
jsou do vyučování zařazovány
chvíle, kdy žáci pracují sami,
spolupracují, domlouvají se ve
dvojicích a ve skupinách
• pracovat v týmu – tedy metodou, při níž přímé práce žáků
přibývá a žáci předkládají důkaz
o pochopení základní myšlenky. Žáci si začínají uvědomovat,
v čem vynikají, a cítí svoji úlohu při skupinové práci
• řešit problémy – dítě se učí
vnímat problémové situace,
chápat a rozpoznat základní
problém, objevovat různé způsoby jeho řešení a osvědčené
způsoby řešení využívat v dalším praktickém životě
• žít ve skupině – tj. spolupracovat s ostatními žáky podle společných dohodnutých
pravidel a ta umět respektovat.
Na této bázi pak upevňovat
mezilidské vztahy ve třídě, ve
škole. Vhodně komunikovat
při výměně názorů. Být otevřený k druhým a vytvářet si nová
přátelství
• vnímat vlastní svobodu a svobodu druhých – chápat zákony
a společenské normy, uvědomovat si svá práva a povinnosti
ve třídě, škole, ve společnosti
• umět se prosadit – uvědomit
si, v čem je úspěšný, co se mu
daří a dokázat to prezentovat
a prosazovat vhodnou formou.
Jak můžete vy, rodiče,
přispívat k naplňování
těchto cílů?
• účinnou a aktivní spoluprací
s učiteli, třídními učiteli a vedením školy
• osobním zájmem o život dítěte
ve škole
• převzetím dílu zodpovědnosti
za vzdělávání vašeho dítěte
• podporou samostatnosti dítěte
při jeho učení
• osobním zájmem o docházku
dítěte do školy
• posilováním pozitivního postoje dítěte ke škole
• zájmem o to, aby děti nezískávaly své primární poznatky
o světě pouze prostřednictvím
televize a počítačů
• pěstováním dobrých pracovních návyků a zodpovědnosti
dítěte
V našem školním vzdělávacím programu narazíte na pojem
„Průřezová témata“. Ta reprezentují okruhy aktuálních problémů
současného světa a stávají se stále
OKO
významnější a nedílnou součástí
základního vzdělávání. Tematické okruhy průřezových témat
procházejí napříč vzdělávacími
oblastmi a umožňují propojení
vzdělávacích obsahů předmětů.
Škola již začala pro žáky pořizovat nové učebnice z nakladatelství,
které jako první zareagovalo nejen
na samotnou školskou reformu,
ale i na změny v metodách práce
učitelů a implementaci informačních a komunikačních technologií
do vzdělávání. Jsou zpracovány
v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní
vzdělávání a podporují rozvoj a zavádění moderních forem výuky
a nových metodicko-didaktických
postupů, aplikaci nových technologií a jejich využívání především
v prezenční výuce. Jedná se o učebnice z nakladatelství Fraus, jehož
jsme partnerskou školou. V obměně učebnic budeme pokračovat i v
příštích letech, přestože jsme stále
limitováni finančními prostředky.
Musíme proto používat i starší
učebnice a mnohé výukové materiály sami tvoříme. Učivo uvedené
v našem školním vzdělávacím programu je pro nás závazné, nemusí
vždy ale korespondovat s učivem,
které najdete v učebnicích a které
učitelé s žáky probírají.
Příznivé a bezpečné prostředí
pro naše žáky, pro vás, jejich rodiče, i nás učitele, je základem úspěchu naší spolupráce při výchově
a vzdělávání v naší škole. Mít ve
škole takové prostředí znamená,
že všichni máme k sobě navzájem
důvěru a respekt. Všichni víme,
čeho chceme společně dosáhnout
a všem nám jde o každého žáka,
jeho spokojenost a úspěchy.
PaedDr. Marie Vlčková,
ředitelka školy
POZVÁNKA
ZŠ a MŠ J. Broskvy 3, Brno-Chrlice
zve rodiče i celou veřejnost
v pondělí 21. prosince na
Vánoční akademii
Děti vás jistě potěší svým vystoupením, vánoční
punč zahřeje. Bližší informace na webových stránkách
a vývěskách školy.
5
Ze školství • Ze společnosti
CHRLICKÉ OKO / LISTOPAD 2009
DEN JAZYKŮ NA NAŠÍ ŠKOLE
25. září 2009 proběhl na naší škole Den jazyků. Tímto
dnem jsme se připojili k mezinárodní oslavě tohoto
svátku, jehož tradice vznikla v roce 2001 a hlavním
důvodem vzniku bylo upozornit na důležitost výuky
jazyků, zdůraznit jazykovou a kulturní různorodost
a podpořit celoživotní vzdělávání cizích jazyků.
Po krátkém seznámení
s historií a důležitostí tohoto dne byli žáci rozděleni do
30 skupin po třech a plnili
celkem deset úkolů, které si
pro ně připravili jejich učitelé spolu s žáky devátých tříd.
Děti měly možnost soutěžit
nejen ve znalosti jazyků, které se vyučují na naší škole,
ale mohly se seznámit i s jazyky dalšími, jako například
s francouzským či ruským jazykem.
Celá soutěž byla na závěr vyhodnocena a první tři skupiny
dostaly věcné dary, které do
soutěže věnoval klub rodičů. Na
prvním místě se umístila skupinka těchto žáků: Jakub Moravec (6. A), Petra Vaňková (7. A)
a Pavla Hemzová (8. B).
Mgr. Hašpicová, Mgr. Hladký
DNY ZDRAVÉ VÝŽIVY VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ
V měsíci listopadu uspořádala školní jídelna Základní
školy Jana Broskvy Dny zdravé
výživy.
Žáci, kteří ve školní jídelně v týdnu od 9. 11. do 13. 11.
2009 obědvali, obdrželi soutěžní kupony. Ty po vyplnění
vhazovali do slosovací krabice.
Slosování proběhlo 19. 11. 2009
za účasti celého školního parlamentu, který byl do soutěže
zainteresován, vedoucího stravování Vladimíra Folty a pana
učitele Zdeňka Přikryla – koordinátora školního parlamentu.
Firmě Gastro potraviny děkujeme za ceny, které poskytla do
soutěže. Hlavní cenou byl flash
disk a spousta dalších zajímavých cen.
Naše školní kuchyně se v měsíci srpnu zúčastnila soutěže
o nejlepší školní kuchyni.
Naše soutěžní menu:
• Zeleninová polévka s jáhly
• Kuřecí Stroganov s petrželovou rýží
• Špaldový moučník s müsli
Umístili jsme se na 4. místě
z 9 zúčastněných.
DÝŇOBRANÍ
Třetí ročník chrlického dýňobraní se
opět uskutečnil v hezky upravené zahradě
ÚSP a celkovou pohodu ještě umocňovalo slunečné podzimní počasí. Pokaždé se
k nám připojuje stále více lidí, ať už malých,
nebo velkých. Přicházejí nejen se svými
nápady a recepty, ale i s vlastními výrobky.
Děti soutěžily, dospělí se pobavili a jistě se
všichni těší na další ročník.
Výbor Klubu žen
OMLUVA
6
Ve zpravodaji „Chrlické Oko 86“ jsme při zveřejňování sponzorů, kteří přispívají na
„Krojované slavnosti“ opomenuli zveřejnit firmu AUTOOPRAVNA ŠLAMPA RADEK
Tímto se velice omlouváme, neboť je náš každoroční sponzor. Za Klub žen Hana Zadáková
Ze společnosti
LISTOPAD 2009 / CHRLICKÉ
SBOR ZVONICA
Chrlický mužský pěvecký
sbor Zvonica, který působí
v rámci Spolku pro zachování
kulturních tradic, o. s. (SZKT),
v průběhu roku několikrát veřejně vystupuje. Mohli jste nás
slyšet a vidět na Burčákových
slavnostech v Chrlicích nebo
ochutnávce vína v brněnském
IBC.
Zatím poslední veřejné vystoupení bylo v říjnu v Bratčicích na
srazu rodáků. Z této akce je také
fotografie, na které sbor stojí před
bratčickým kostelem. Na fotografii zleva: J. Kaplan, V. Hanzelka,
R. Winter, Jar. Hunkes, L. Viktorin, Jiří Hunkes, P. Bárta, J. Palásek,
M. Oliva, bratčický rodák Č. Gulda, J. Bartl, V. Brabec a S. Putna.
Další plánovaná vystoupení
se uskuteční na ochutnávkách
vína v Tuřanech a Chrlicích.
za SZKT JH
OKO
HLAVNÍ
PÁR
PRO ROK
2010
Hlavním párem pro rok
2010 byli zvoleni
Lukáš Fila
a Marie Pařilová,
které rada SZKT
jednomyslně potvrdila.
Zkoušky na hody
začnou v březnu.
O přesném termínu
budou zájemci
o stárkování informováni
pomocí nástěnky
na Chrlickém náměstí.
Za SZKT JH
POCHOD SVATÉHO MARTINA
Rok se s rokem sešel a my
jsme se opět setkali v hojném počtu před školou 12.
listopadu při příležitosti pochodu svatého Martina. Svatomartinský den má u nás
bohatou tradici, na mnoha
místech se konaly poutě, neboť svatý Martin byl patro-
nem koní. A my jsme takovou malou pout´ absolvovali
za cinkotu rolniček, zvonečků
a světel lampionů. Nechyběl
ani hudební doprovod pana
Hamrly. Průvod se vydal od
školy, Šromovou a Zámeckou
ulicí, přes náměstí k fotbalovému hřišti, kde svatý Martin
odměnil každé dítě zlatým
dukátem.
Svatý Martin je také patronem vinařů a tento den má
tradici zvláště ve vinařských
oblastech a je slavností nového vína, plánujeme proto pro
příští rok i malou odměnu pro
dospělé účastníky.
Náš velký dík patří rodině Ševelových a Janě Filové
za zajištění koní, Klubu žen,
MČ Brno-Chrlice, Policii ČR
a všem, co se podíleli na zdárném průběhu této akce.
Těšíme se na shledanou
příští rok.
Za Klub rodičů
Ing. Eliška Maršálková, Ph.D.
7
Ze společnosti
CHRLICKÉ OKO / LISTOPAD 2009
SLAVNOSTNÍ POŽEHNÁNÍ
A PŘEDÁNÍ HASIČSKÉHO VOZIDLA
Z proslovu starosty
ing. Vladimíra Kučery
Vážení hosté, hasiči a občané,
městská část Brno-Chrlice zřídila v roce 2004 Jednotku sboru
dobrovolných hasičů, kterou
tvoří 18 členů. K datu
1. 6. 2007 byla zařazena do JPO III
v 1. stupni požárního poplachu JmK.
Jednotka disponuje
zastaralým vozidlem CAS 25 Š 706,
sloužícím 25 let. V roce 2008
vydalo Ministerstvo vnitra pro
naši městskou část rozhodnutí
o poskytnutí dotace na nákup
CAS. Vlastní vozidlo bylo předáno 23. 6. 2009. Vozidlo tak
nahradí dosluhující automobil
Š 706.
Již v etapě příslibu dotací na
CAS bylo zvažováno jeho garážování. Studie s rozšířením stávající zbrojnice narazila na problém s propadlou kanalizací,
8
zásahem do zeleně a stísněným
vnitřním prostorem. Padla volba na zázemí za radnicí. V současné době probíhají projektové
práce a jednání o financování
výstavby objektu.
Z důvodu vykazování
velmi dobrých výsledků jednotky
a se souhlasem
členů byla uzavřena
smlouva se sousední obcí Rebešovice
a městem Modřice
o soustředění finančních prostředků při plnění úkolů
k zabezpečení požární ochrany,
a to z toho důvodu, že tyto obce
nemají vlastní jednotky SDH.
Nezbývá než popřát novému
automobilu, aby dobře sloužil
jednotce a všem spoluobčanům, kteří budou potřebovat
pomoc. Aby vždy dovezl členy
jednotky na místo zásahu včas,
a hlavně aby je dovezl vždy bezpečně a v plném počtu zpět na
základnu.
Z proslovu Leoše Šroma
SDH v Chrlicích byl založen
roku 1892 a funguje tedy 117.
rokem. Nepochybuji o tom, že
naši předkové zažívali stejnou
radost při pořízení nové techniky jako my dnes. Radovali se
z první ruční „koňky“, parní stříkačky, Ereny, Šestnáctky, Kačeny, Avie či Š 706 RTHP – naší
skvělé Máni, na níž se vyučili
všichni současní strojníci, mockrát jí při tom přepočítali zuby
v převodovce a ona to všechno
vydržela a dodnes jezdí.
Nyní se chceme s vámi podělit o radost ze získání auta, které uzavírá tuto řadu techniky,
jež sloužila a slouží ve službách
chrlických hasičů. Často dnes
slýcháme postesknutí nad tím,
co všechno bylo dřív lepší a jak
je dnešní doba špatná. Jsem rád,
že v této době ekonomické krize
a krácení rozpočtů je vůle financovat takové projekty, jako je
obnova techniky dobrovolných
hasičů.
Před pár lety se nám ani nesnilo o tom, že bude stát v naší garáži auto za více než 6 milionů.
Dnes se náš sen stává skutečností a my, hasiči z Chrlic, za ten
naplněný sen všem zainteresovaným složkám upřímně děkujeme.
Auto zatím bude stát ve vypůjčené garáži. Do naší stařičké
zbrojnice se nevejde, ale my věříme, že v dohledné době bude
vůle dotáhnout do konečné
podoby projekt nové zbrojnice
v Chrlicích.
Stojí před vámi auto takové, jak jsme jej nechali postavit
u firmy Ziegler podle svého
nejlepšího vědomí na základě
mnoha jednání a konzultací
a více než roční práce výkonného výboru členů JSDH. Já
bych chtěl dnes na tomto místě
za celý SDH a JSDH poděkovat
dvěma lidem, kteří ač nehasiči
prošli s námi celým tím někdy
opravdu nelehkým a spletitým
komplexem jednání a adminis-
Ze společnosti
trativních úkonů a významně se
podílejí na získání tohoto vozidla. Jak asi většina z vás správně
tuší, jedná se o pana starostu
MČ Brno-Chrlice Ing. Vladimíra Kučeru a paní místostarostku
MČ Brno-Chrlice JUDr. Janu
Šikovou. Výbor SDH se totiž
rozhodl jako projev vděčnosti
nejen za tohle auto, ale za celkovou podporu a přízeň, které se
na místní radnici těšíme, udělit
vám oběma čestné členství od
„Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska“ a jako čestné členy vás
s potěšením přivítat do svých
řad.
Mluvili jsme zde o minulých
dobách. Technika, jak vidíte,
se změnila hodně. Co se však
nezměnilo, je vůle hasičů pomáhat lidem, kteří pomoc potřebují. Ta je pořád stejná. Stejná u hasiče, který kdysi pumpoval vodu ruční stříkačkou,
a stejná u hasiče, který dnes
ovládá techniku pomocí počítače.
Krédo dobrovolného hasičstva, krédo našich předků „Bohu
ku cti. Bližnímu ku pomoci“ budiž nadále i krédem nás všech,
kteří neseme pomyslný prapor
dobrovolných hasičů dál, dalším
generacím. V souladu s tímto
ušlechtilým krédem nyní prosím převora rajhradského opatství, otce Augustina Gazdu, aby
LISTOPAD 2009 / CHRLICKÉ
se ujal posvěcení naší hasičské
cisterny.
Z proslovu
P. Augustina Gazdy OSB
Děkuji za milé pozvání
k vám do Chrlic. Dříve než
posvětíme novou cisternu,
připomeňme si, co bylo idejí
při zakládání hasičských sborů
ve 2. polovině 19. století, kdy
na celém území RakouskoUherska, a zvlášť zde u nás na
Moravě, se začaly objevovat
první hasičské sbory. Ta idea
je Bohu ku cti, vlasti k slávě
a bližnímu ku pomoci. Myslím
si, že to je idea, která je důležitá v každé době. Nemusí hořet
– víme dobře, že stačí, když tři
dny prší, plaveme a budeme
potřebovat jeden druhého.
Myšlenka hasičského sboru je
především pomoc bližnímu,
pomáhat si vzájemně a myslím si, že smyslem spolků,
které přežily do dnešní doby,
je něco jiného než hasit požáry, a to je především udržovat
pospolitost lidské společnosti,
OKO
protože tyto spolky tvoří život
obce.
Ocenění zasloužilých
členů
V průběhu oslav byla vyzvednuta a ohodnocena činnost
dlouholetých členů hasičského
sboru předáním „Medalie za
příkladnou práci“ s poděkováním. Jednalo se o tyto členy:
Turek L., Gulda Č., Březa T.,
Březa S., Viktorin L., Šmora J.,
Doležal P., Klimeš B., Němec F.,
Letzinger L.
9
Ze společnosti
CHRLICKÉ OKO / LISTOPAD 2009
SETKÁNÍ SE SLOVENSKÝMI PŘÁTELI
Vítejte bratři a sestry mezi
námi! Tak srdečného přijetí se
nám dostalo od členů Jednoty důchodců v Krajném v čele
s jejich předsedou, panem Štefanem Horákem. Dne 22. září
2009 jsme totiž jeli navštívit
naše slovenské přátele, se kterými máme již několik roků družbu. Z Chrlic jsme vyjeli v 7 hodin ráno plně obsazeným autobusem. Do Krajného jsme přijeli
v 9 hodin, kde nás u kulturního
domu již očekávali naši přátelé.
Hned u vchodu nás vítali výbornou hruškovicí a slivovicí. Pak
nás uvedli ke stolům, které se téměř prohýbaly pod množstvím
rozmanitých dobrot. Následovalo oficiální přivítání a předá-
ní dárků, které jsme pro ně přivezli – velkou panenku nastrojenou v chrlickém kroji a pro
každého keramický zvoneček
s obrázkem chrlické kapličky.
Po občerstvení jsme nasedli do
autobusu, který nás zavezl k národní kulturní památce – k Mohyle generála Milana Rastislava
Štefánika na Bradle, kde nás pan
Horák stručně seznámil se životem tohoto slovenského hrdiny
a pověděl něco o stavbě tohoto
památníku, postaveného na jeho
počest a kde je také pochován.
Počasí nám přálo, krásně svítilo
sluníčko, a tak jsme měli velice
pěkný výhled do širokého okolí.
Součástí našeho výletu byla dále
prohlídka ekofarmy. Cestou
jsme se ještě zastavili na malém
občerstvení v restauraci této farmy. Po návratu do kulturního
domu nás čekal společný oběd.
Od slovenských přátel jsme obdrželi malou upomínku na toto
podzimní setkání – panenku
oblečenou v krajňanském kroji
a každý z nás keramickou pokladničku nebo aromalampu.
Odpoledne nás přišel pozdravit
i starosta obce Krajné, pan Ing.
Vladislav Šuster. Zavítali mezi
nás i členové folklorního souboru Krajňanec se svou kapelou. Nejmladší členové souboru
vystoupili s pásmem písniček
a tanečků. Své umění předvedli
i starší chlapci a děvčata. O tom,
že v tomto kraji jsou výbor-
ní zpěváci, jsme se přesvědčili
i tím, že nám zazpívali členové
z Jednoty důchodců z Hrachoviště. Důstojnou součástí programu byly dále i verše procítěně přednesené samotným autorem, členem tamního klubu.
Po tomto pěkném kulturním
zážitku následovala již volná
zábava. S našimi přáteli jsme
si společně zazpívali u bohatě
prostřených stolů plných sladkých i slaných dobrot a dobrého
pití. Ale všechno má svůj konec
– i tato příjemná návštěva. A tak
nastalo smutné loučení s milými
přáteli se slibem, že se příští rok
zase sejdeme u nás.
Za klub důchodců:
Anežka Stránská
vystoupení. Zpívaly se písně
lidové i tábornické, v podání
jednotlivých interpretů zněly i povídky, básně, pohádky,
vlastní tvorba, díla známější,
méně známá i neznámá, vše
lepší, co v sobě měl. Cítili jsme
se tu dobře.
Klubové večery bývaly dlouho do večera. Setkávali jsme se
tu se zajímavými lidmi, známými, bylo o čem povídat.
Navazovala se a upevňovala
přátelství. Vyměňovali jsme si
zkušenosti. Zaznívaly housle,
kytara i harmonika pana Viléma Haška.
Jedno dopoledne jsme se vydali na výlet do Velkého Března.
Někteří šli na exkursi do místního pivovaru, my s ostatními
jsme se vydali na zámek. Právě
ten den se v něm konala oživená
prohlídka. Není divu, že jsme tu
potkávali hrabata, příslušníky
rodu Chotků. Dozvěděli jsme
se, že k nejznámějším osobnostem z rodiny Chotků, která
pobývala na zámku, patřila Žofie Chotková. Hned jsme byli
v obraze. I tu se zapsalo kus historie. Hraběnku Žofii si v roce
1900 vzal za ženu následník
habsburského trůnu arcivévoda František Ferdinand d’Este.
Jejich šťastné manželství bylo
neočekávané ukončeno v roce
1914, kdy byli při atentátu v Sarajevu zastřeleni… Začala první
světová válka. Chotkové žili na
zámku do roku 1945. Pak jejich
majetek zkonfiskoval stát. Dnes
TYFLOART 2009
Tyfloart je celostátní přehlídka umělecké zájmové
činnosti nevidomých a slabozrakých. Pořádá ji SONS
ČR, letos již 17. rokem v Ústí nad Labem. Opět jsme
na ní nescházeli ani my z ústavu. Vystupovali jsme
v oboru výtvarném, rukodělném a hudebním.
Část vystavované expozice
Výrobky z našich ústavních
dílen se hodně líbily. I tady
jsme byly zapojeni do pracovní
dílny- do workshopu. Kde se
10
člověk podíval, tvořilo se, malovalo barvami na sklo, textil.
Vznikala jedinečná díla. Během
přehlídek se konalo i mnoho
bylo milé, inspirující. Bylo poznat, že jsou to věci od srdce,
z dobré vůle. Každý se snažil
těm druhým zpřístupnit to nej-
Ze společnosti
LISTOPAD 2009 / CHRLICKÉ
OKO
Místní doprava lodí přes řeku Labe
Zámek ve Velkém Březnu
Procházka náměstím v Ústí nad Labem
je zámek ve správě státní památkové péče. Naše prohlídka byla
u konce.
Na chvilku jsme ještě sešli
k řece Labe, jehož vody majestátně plynou. Zaujalo nás, že
mezi oběma břehy funguje jakási kyvadlová doprava, převoz
lodí. Široko daleko totiž není
žádný most. Na plošinu lodi
nastoupí lidé, najedou auta.
Uplyne jen nějaká minuta a už
jsou na druhém břehu. Výlet
končil, končily i čtyři dny v Ústí
nad Labem. Loučili jsme se,
uzavírali záležitosti. Poslední
stisky rukou, objetí. Semknuti,
v půlkruhu, spolu s Kyjovjáky,
stáli jsme před věžákem vysokoškolských kolejí, kde jsme
byli ubytováni. Zpívali jsme.
Jednolitě zněla píseň: prostá,
odevzdaná. Mohutněla. Místo
nápěvu „Kdož sú Boží bojovníci“ zněly v důvěře písně lidové.
Rozevírala se okna okolních
domů, lidé na ulici zastavovali,
tiše, s účastí naslouchali. Bylo
to dojemné. V očích se objevily
slzy. Rozcházeli se tu přátelé. Se
všemi nám bylo dobře. Domů
jsme odjížděli plni nejlepších
dojmů. Nezapomeneme.
Markéta Běhalová
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Proběhlo v sobotu dne 7. 11. 2009 na radnici MČ Brno-Chrlice.
Rodiče s nejmladšími občánky přivítali starosta Ing. Vladimír
Kučera a místostarostka JUDr. Jana Šiková. Občánci obdrželi malou
pozornost, maminkám a tatínkům s blahopřáním a poděkováním
byla předána kytička. S gratulací se připojily děti z mateřské školy
s hudebním doprovodem.
Tereza Bednářová
Lukáš Beran
Cuong Nguyen Manh
Jakub Fiala
Veronika Gožďálová
Tomáš Hanák
Matyáš Hudec
Nikola Hudcová
Maxmilián Smolka
Michaela Kocourková
Oliver Král
Daniela Láničková
Filip Mikeska
Petr Pospíšil
Lukáš Růžička
Marek Trnka
Beáta Tvrdá
Kryštof Vach
Timea Krchňavá
Šimon Pohl
Filip Ježek
Nelly Belžíková
Adam Zuščák
Šimon Kučera
Jan Hunkes
Klára Irsenská
Nela Kafková
11
Informace
CHRLICKÉ OKO / LISTOPAD 2009
OZNAMKA
17. Vánoce na brněnské radnici
středa 23. 12. 2009, 10.00–19.15 hodin
Vánoční program
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
Nová radnice – sněmovní sál • Dominikánské nám.1 – do 18.00 hod.
moderuje: Marcela Vandrová
10.00
10.35
10.50
11.35
12.15
13.00
13.50
14.00
14.15
14.50
15.25
15.55
16.10
17.00
V průběhu dne probíhá živé vysílání Českého rozhlasu z Nové radnice
PĚVECKÝ SBOR KANTILÉNA – vánoční pozdravení
DÉMÁIRT – irské tance
VÁNOCE s KAMARÁDY – pohádkové Vánoce
Divadlo RADOST
Zemanovo dřevěné divadlo
FOLKLORNÍ SOUBOR JAVORNÍČEK
NÁVŠTĚVA ZVÍŘÁTEK ZE ZOO BRNO
SLAVNOSTNÍ předvánoční POZDRAVENÍ
Roman Onderka, primátor statutárního města Brna
Lukáš Evžen Martinec, opat augustiniánského opatství na Starém Brně
Národní divadlo Brno
Městské divadlo Brno
KUK A CUK – hudební divadlo pro děti
DÉMÁIRT – irské tance
DIVADLO PARAVÁNEK – pohádka dětem
GAJDOŠI – vánoční zpívání pro radost
Nová radnice – rytířský sál • Dominikánské nám. 1 – do 18.00 hod.
10.00
„Za ozdobu odměna“ – za vlastnoručně vyrobené vánoční ozdoby dostanou děti odměnu
Nová radnice – křížová chodba • Dominikánské nám. 1 – do 18.00 hod.
10.00
BETLÉMSKÉ SVĚTLO – vánoční světlo do vašich domovů
STAROBRNO – IGNIS BRUNENSIS 2009 – výstava oceněných fotografií
VÝSTAVA ŽELEZNIČNÍCH MODELŮ – Stanice mladých techniků Brno
Nová radnice – křížová chodba, Mikulkův sál • Dominikánské nám. 1 – do 18.00 hod.
10.00
Hvězdárna a planetárium M. Koperníka – „Vánoční hvězda – Jak to (ne)bylo doopravdy“
Nová radnice – prostranství • Dominikánské náměstí
10.00
18.00
19.00
FORD Rašino – prezentace vozidel (do 16 h)
V DISCO RYTMU PŘED RADNICÍ – Rádio KISS Hády 88,3 FM (do 18.59 h)
„VÁNOČNÍ PLAMÍNEK NADĚJE“ – ohňostroj s hudbou Theatrum Pyroboli
Knihovna Jiřího Mahena v Brně • Kobližná 4 – do 14.00 hod.
10.00
VÁNOČNÍ PROGRAM
Dům umění města Brna – Dům pánů z Kunštátu • Dominikánská 9 – do 18.00 hod.
10.00
10.00
FORMÁTY TRANSFORMACE – Sedm pohledů na novou českou a slovenskou identitu
Projekt pomocí uměleckých a teoretických prostředků popisuje a interpretuje změny ve společnosti,
k nimž došlo mezi léty 1989 až 2009 (volný vstup)
VÁNOČNÍ TRH (nádvoří)
DŮM PÁNŮ Z LIPÉ – STUDENT AGENCY • nám. Svobody 17 – do 16.00 hod.
10.00
12
VÁNOČNÍ PROGRAM – více na www.dpl.cz
Informace
LISTOPAD 2009 / CHRLICKÉ
OKO
NOVOROČNÍ BRNO
1. LEDNA 2010
9.00
PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM
náměstí Svobody
Novoroční jízda Brnem
start tradiční cyklistické jízdy organizované TJ Favorit Brno (start v 10.00)
11.00
Stará radnice
Novoroční troubení z věže
Moravské žestě
14.00
Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka v Brně
den otevřených dveří s představením
Hledá se (nejen) Polárka
netradiční pořad pro děti i rodiče od 15.00 h (do 17.00 – vstup volný)
18.00
hrad Špilberk
„Kouzelné město“ – slavnostní novoroční ohňostroj
Theatrum Pyroboli a IGNIS BRUNENSIS TEAM
design ohňostroje – Ivan Martinek
I. obraz – Kouzelné noční město
Romantická hudba vytváří příjemnou kulisu obrazům nočního města. Barevná světélka protkaná zlatými
a stříbrnými nitkami se prolínají světelnými siluetami domů, zářících oken a skel obchodních center. Rastry pouličních lamp lemují prostor fantazijními sestavami. Letící roj zlatých spirál připomínající řetězové
kužely reflektorů aut a kytice svítících štítů směřující k půlnoci.
II. obraz – Vulkán
Odbíjí půlnoc. Hluboko pod povrchem země proráží svoji cestu žhavé magma. Otřesy a chvění předchází
výbuchu vulkánu. Varovné gejzíry a červená záře zaplnily prostor. Vulkán otevřel svá ústa. Chrlí oheň, zlaté šňůry s barevnými světlicemi rozzářily nebe. Ohňové divadlo matky Země uvádí své představení. Oheň
hasne, sopka usíná a tmavá noční obloha vítá rodící se nový rok.
III. obraz – Rozkvetlé novoroční město
Přichází den. Paprsky slunce probouzí město. Přináší novou sílu do života novému roku. Svítání otvírá
oponu nad siluetami pevnosti Špilberk, domů, kostelů, parků, univerzit, nad siluetami lidí. Otevřená scéna
odhaluje zlaté ploty stromových alejí, barevné květy, modrostříbrný třpyt řeky s přehradním jezerem. Společně se prolínají do gigantického obrazu kvetoucího Brna – města uprostřed Evropy v roce 2010, města
otevřených srdcí a dobrých lidí.
Hudba: Vangelis • Hans Zimmer
20.00
Národní divadlo Brno – Janáčkovo divadlo
Novoroční koncert Filharmonie Brno „ve vídeňském stylu“
Richard Strauss • Jacques Offenbach • Johann Strauss (syn) • Josef Strauss
diriguje Aleksandar Marković
(vstup pouze na vstupenky)
Změny a doplnění programu vyhrazeny
Zpracoval hlavní producent projektu:
SNIP & CO, reklamní společnost, s. r. o. • Špitálka 41, 660 18 Brno
tel.: 543 537 217 • fax: 543 210 631 • www.snip-brno.cz • e-mail: [email protected]
13
Informace
CHRLICKÉ OKO / LISTOPAD 2009
POZVÁNKA
Preventivně-informační oddělení Krajského ředitelství policie
Jihomoravského kraje Vás srdečně zve do Informačního centra
policie na ul. Běhounská v Brně,
které Vám umožní nahlédnout
do doby, kdy Policie ČR byla
Službou národní bezpečnosti
(SNB) či Veřejnou bezpečností
(VB).
K vidění je například služební stejnokroj služby SNB z let 1945–1951 nebo stejnokroj VB z let 1953–1959. Dále můžete zhlédnout jedinečnou výstavu pout těch nejrozmanitějších vzhledů ze států celého světa, od minulosti do současnosti.
Nakonec je připraven pro milovníky detektivek kriminalistický koutek včetně místa činu.
Spolek pro zachování kulturních tradic, o. s.
pořádá
ČERTOVSKOU ZÁBAVU
V CHRLICÍCH
4. prosince 2009
Přijd’te s kapelou AMETHYST oslavit
příchod
pří
ích Mikuláše polkou i kankánem
restaurace „U Filu° “.
do re
VSTUPNÉ: 50,– Kč
14
V páteční večer od 20.00 hod. nesed’te
V p
doma a pojd’te s námi tančit
a soutěžit o výhry.
Čertovské masky vítané!!!
Širokou veřejnost srdečně zvou
čerti a čertice
POZVÁNKA
Klub žen pod záštitou
MČ Brno-Chrlice
pořádá
v neděli 24. ledna 2010
DĚTSKÝ
MAŠKARNÍ
PLES
Zábavné odpoledne se
koná v zahradním sále
ÚSP od 14 hodin.
Všechny děti
srdečně zve Klub žen.
Informace
LISTOPAD 2009 / CHRLICKÉ
A Kluby ČR, o.p.s. ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí
otevírají novou službu pro maminky, tatínky s dětmi.
Potřebujete pohlídat děti?
Sháníte práci, ale řešíte co
s dětmi?
Potřebuje se vaše děťátko
někde vyřádit?
Bezplatné hlídání dětí
je zde pro Vás !!!
ZATEPLOVÁNÍ STAVEB –
SLAMĚNÉ BALÍKY
Kromě konvenčních zateplovacích materiálů, jako je skelná
vata nebo polystyren, se nám nabízí množství přírodních alternativ šetrnějších k životnímu prostředí. Pomineme-li možnost výstavby pasivních, nebo dokonce aktivních (dům sám
dodává energii do rozvodné sítě) staveb, je v současnosti stále
oblíbenější použití slaměných balíků (dále materiály na bázi
konopí, lnu, dřevité a ovčí vlny atp.). Předností použití slaměných balíků je nízká pořizovací cena (od 10 Kč do maximálně
200 Kč/m3), která nám umožní i velkorysé zateplení kolem
40 cm, kterým se dosáhne snížení spotřeby energie na vytápění až o 50 %. Slaměné balíky mají vysokou paropropustnost,
a tak vytvářejí v interiéru zdravé prostředí. Přesto se vyskytuje ve spojení se slámou představa o nebezpečí zahnízdění
hlodavců v samotných balících, kterému však zabráníme dobrým vymlácením a dostatečným stlačením balíků při lisování
(min. 90 kg/m3), použít lze i ocelovou mřížku. Nebezpečí
snadného zapálení takové izolace se také obávat nemusíme,
slisované slaměné balíky odpovídají přísným požárním předpisům. Ať však k izolaci použijeme jakýkoliv materiál, přírodní nebo průmyslově vyráběný, je třeba uvažovat o izolační vrstvě o minimální šířce 20 cm. Více na www.veronica.cz nebo
se obraťte na Ekologickou poradnu Veronica, Panská 9, Brno,
tel. 542 422 757, [email protected]
Ondřej Rešl, Ekologická poradna Veronica
Tel.: 604 535 763
Adresa: Křenová 62a, 602 00 Brno
Ý
S
O
T
S
K
OD O P I SN
ÁR
Ý
B
Ě
O
D
vás zve na
R
NABÍZÍME:
1. Hlídání dětí ve věku 3–6 let až do 4 hodin nepřetržitě.
Vašim dětem se pečlivě věnují odborní pedagogové, kteří
s dětmi aktivně tráví čas, hrají si s nimi, podporují jejich
tvořivost a kreativitu.
2. Možnost vyřídit si potřebné záležitosti na úřadech, institucích, absolvovat kurzy a školení, hledat práci či brigádu.
3. Možnost využít poradenské a vzdělávací aktivity A Klubů
ČR (PC kurzy, Aj kurzy, poradnu a podporu zaměstnanosti, A Poradnu, sociální poradnu)
N
U
E-mail: [email protected]
www.akluby.cz
OKO
P¤EDSTAVENÍ
„âas radosti,
veselosti“
v sobotu 19. prosince 2009 v 15.00 a 19.00 hod.
v Divadle Bolka Polívky, Jakubské nám. 5, BRNO
Pfiedprodej vstupenek od 7. 12. 2009 kaÏdé pondûlí, úter˘ a ãtvrtek, 17.00–19.00 hod.
v Centru volného ãasu, Milénova 13, Brno-Lesná
Prodej vstupenek téÏ na místû, cena 140 Kã, dûti do 10let 70 Kã
Zakoupením vstupenky pfiispûjete na Tfiíkrálovou sbírku Charity âeské republiky
(z kaÏdé prodané vstupenky 10 %)
Otevřeno:
Pondělí: 9.00–15.00 hod.
Úterý:
9.00–14.00 hod.
Středa: 9.00–15.00 hod.
Čtvrtek: 9.00–14.00 hod.
!!! Služby jsou poskytovány
ZDARMA !!!
Dal‰í informace najdete na www.brnenskyvalasek.cz
LUŽÁNKY - Středisko volného času, Brno, Lidická 50 • Pobočka - BCVČ Lesná, Milénova 13, 638 00 Brno
GENERÁLNÍ PARTNER
MEDIÁLNÍ PARTNER
15
Inzerce
CHRLICKÉ OKO / LISTOPAD 2009
Kadeřnictví Tuřany
ulice Tuřanská 55, Tel.: 545 219 094, 606 882 314,
http://sweb/ivanazavadilova
Po celý rok dobře se mějte
a v teple domova spolu se smějte.
Pohodu, zdraví a štěstí plno,
přejí Vám ze srdce Teplárny Brno.
Dámské:
pondělí až pátek 8–19 hodin
Pánské a dětské: pondělí od 13–19 hodin
pátek od 13–19 hodin
ENERGIE NAŠICH SÍTÍ HŘEJE VÁS A TAKÉ SVÍTÍ
Nová služba v Kadeřnictví Ivana
Kosmetika - Pedikúra - Manikúra
dle přání zákazníků, tel.: 605 541 837
Permanentní Make Up po dohodě na tel.: 777 086 915
Fotbalový klub SK Chrlice
hledá
správce sportovního areálu
Náplní práce je údržba hřišť, vnitřních a vnějších
prostor areálu. Předpokládaný nástup od 1. 2. 2010.
Vhodné i pro manželský důchodový pár. Je možné však zajistit správu areálu i dvěma nezávislými
osobami zvlášť pro vnitřní i venkovní část.
Informace o náplni práce a finančních podmínkách
získáte na tel.
(předseda SK)
724 040 902
provádí:
– veškeré opravy šperků a hodinek
– zakázku i z doneseného materiálu
– snubní prsteny
– rytecké práce
– výkup
-P.S. Fakt zajimave tipy na darky jsou na:
http://www.sportobchod.cz/vanoce#utm_source=vol
Nabízím
prací prostředky
DOVOZ RAKOUSKO
Ariel – prací prášek universal na bílé i barevné prádlo 15 kg
Ariel – tekutý prací prostředek na bílé i barevné prádlo 5 kg
Silan – aviváž 8 druhů vůní 1,5 l (míchání až na 6 l)
Calgonit – tablety do myčky (vše v 1)
Persil – prací prášek universal 14 kg
Persil – tekutý prací prostředek 4,5 l
Nabízí:
1050 Kč
450 Kč
100 Kč
350 Kč
1100 Kč
450 Kč
Kontejnery do 5 tun
– odvoz suti
– odvoz komunálního odpadu
– dovoz písku a stavebního materiálu
mobil: 602 753 568
Otevřeno: Po–Pá 9.00–12.00; 13.00–17.00
Tuřanské nám. 5
RELAXAČNÍ, SPORTOVNÍ
A LYMFATICKÉ MASÁŽE
AUTODOPRAVA Jan Karpíšek
Zdeněk Novotný
prodej:
– zlatých a stříbrných
šperků
– hodinek, hodin
a budíků
– každou středu, objednávky na tel.: 545 219 094
tel.: 545 232 279
www.adkarpisek.cz
Zámecká 5, 643 00 Brno-Chrlice
„
„JOY
OPTIK
Nabízí ofsetový tisk
včetně knihařského
zpracování
FOTOSAZBA
OFSETOVÝ TISK
JAROSLAV OLEJKO
Brněnská 252/29
664 51 Šlapanice
tel.: 544 228 208
Mobil: 731 180 476
E-mail: [email protected]
➯ TISKOPISY
➯ LETÁKY
➯ VIZITKY
➯ BROŽURY
➯ KATALOGY
➯ ČASOPISY
➯ PLAKÁTY
➯ DOPISNÍ PAPÍRY
Tuřanka 2a (u kapličky) 627 00 Brno-Slatina Vám nabízí
• zhotovení dioptrických brýlí na předpis i bez předpisu
• široký sortiment brýlových skel včetně multifokálních,
fotochromatických, dioptrických barevných i dalších
• opravy brýlí + čištění ultrazvukem + servis
• kontaktní čočky + roztoky, pouzdra
• sluneční brýle značkové, POLAROID + sluneční podvěsy
• doplňky k brýlím: pouzdra, mikrovlákna, čisticí roztoky
• lupy, dalekohledy, teploměry, barometry, meteostanice
• poradenství
OTEVÍRACÍ DOBA:
Po, St, Čt 9.00–12.00 13.00–16.30
Út
9.00–12.00 13.00–17.30
Pá
9.00–12.00 13.00–15.00
Tel.: 548 210 990
Navštivte nás,
jsme tu pro vaši spokojenost
CHRLICKÉ OKO 87/2009. Vydává MČ Brno-Chrlice. Řídí redakce: Mgr. T. Skácel, Mgr. J. Růžičková a Ing. V. Kučera, Adresa: Chrlické nám. 4,
643 00 Brno, tel.: 545 427 211, 545 427 210, e-mail: [email protected] Registrováno pod č. MK ČR E 12151. Určeno místním občanům.
Náklad 1 350 výtisků. Redakce si vyhrazuje právo dodané příspěvky redakčně upravit, za obsahovou správnost odpovídá autor. Redakční
uzávěrka tohoto čísla 15. 11. 2009. Nevyžádané rukopisy se nevracejí a nejsou archivovány. Uzávěrka příštího čísla 5. 12. 2009.
16

Podobné dokumenty