Zpravodaj 3/2011

Transkript

Zpravodaj 3/2011
TRAVâICE a NUâNIâKY
ROâNÍK 8 • 3. âTVRTLETÍ 2011 • PRO OBâANY OBCE ZDARMA
Pofiád se nûco dûje,
a n e b léto na kurtu
O prázdninách probûhly na víceúãelovém hfii‰ti dva turnaje. V sobotu
23. 7. 2011 turnaj o „Putovní pytel
písku“ v nohejbale a 19. 8. 2011
„Travãická cibule open“ smí‰en˘ch
dvojic v líném tenise. Nohejbalového turnaje se zúãastnilo sedm tfiíãlenn˘ch druÏstev a to:
■ Dûdci - Jan Rittich st., Stanislav
Svoboda, Jaroslav Skokan ml
■ Nekopla - jifií Krejza, David Mazánek, Marek Novák
■ Zemûdûlci - Ale‰ Skála, Franti‰ek
Stejskal, TomበGunther
■ Rodina - Ladislav Polka, Jifií Vrzák,
Jan Rittich
■ LiboteÀáci - Jaroslav Tachecí, Franti‰ek Fidler, TomበPetera
■ Náplava - Jan Smola, Pavel Hanzlík,
Jordan Krebers
■ Sumo „K“ Roudnice - Vladimír Hubálek, Franti‰ek ·íbal, Chládek
Turnaj se odehrál kaÏd˘ s kaÏd˘m.
Celkem 21 zápasÛ na Ïivot a na smrt,
za soustavného doplÀování tekutin
z naraÏeného sudu.
(Pokraãování na následující stranû)
Po urputném celodenním boji skonãilo na tfietím místû druÏstvo ZemûdûlcÛ,
na druhém Nekopla a pro putovní pytel
písku bet ztráty setu dokráãelo vítûzné
muÏstvo RODINA.
V‰ichni úãastníci tohoto turnaje vypomohli místním zemûdûlcÛm s nájezdy
pfiemnoÏen˘ch divoãákÛ, a to tím, Ïe
jednoho z nich slupli jako malinu. Zajímavostí turnaje byla mezinárodní
úãast. MuÏstvo Náplava chtûlo zachránit situaci angaÏováním hráãe z Holandska. Marnû. Byl divnej, pil vodu.
Pfií‰tû musí vzít DÁNA.
Doufáme, Ïe úspû‰n˘ loÀsk˘ nult˘
a leto‰ní první roãník budou dobrou inspirací pro dal‰í spoluobãany ke strávení pfiíjemného sportem ladûného
dne. Do pfií‰tích prázdnin potrénujte,
hfii‰tû je zdarma a aÈ ten pytel uÏ kurÀa
vyhraje nûkdo jin˘...
ManÏelky v pohybu...
Druh˘ prázdninov˘ mûsíc jsme si
zpestfiili turnajem smí‰en˘ch dvojic
v líném tenise s podtitulem „I manÏelky
v pohybu“ .Tohoto urputného klání se
zúãastnilo 13 manÏelsk˘ch párÛ.
Jmenovitû: Bribovi (VráÈa Hfiíbal,
Vendula Bieliková), Janou‰ovi, Krejzovi, KfiíÏovi (Rohatce), Kubíãkovi, Mazánkovi(David Mazánek, ·árka Tylová),
Polkovi, Rittichovi, Skálovi, Stejskalovi,
Strnadovi (Podviní) Tylovi, Vrzákovi.
Turnaj se odehrál pod patronací generálního cibulového sponzora a souãasnû fieditele turnaje Honzy Ritticha,
kter˘ vûnoval ceny pro první tfii umístû-
né. Na‰tûstí pytle cibule o váze 25kg
(1. místo), 10kg(2. místo), a 5kg (3.
místo) nejsou putovní jako písek v nohejbale. Turnaj se odehrál ve ãtyfiech
základních skupinách, vítûzové skupin
si to pak rozdali o umístûní.
Do semifinále se probojovali Bribovi,
Vrzákovi, Stejskalovi, a Krejzovi. Za polo‰era pak do finále postoupili Bribovi
a Stejskalovi, o tfietí místo se utkali
Krejzovi a Vrzákovi. JiÏ za svitu halogenech lamp v boji o tfietí místo zvítûzili
Krejzovi. Poté následoval finálov˘
zápas,kter˘ po vyrovnaném boji a za
hlasitého skandování ostatních pfiihlíÏe-
jících nakonec jedin˘m rozhodujícím
míãem pro sebe rozhodli Bribovi, ãímÏ
dosáhli na metu nejvy‰‰í. První cena
byla tak hodnotná, Ïe si jí museli odvézt na zapÛjãené ‰upkornû. Pozorn˘
pan fieditel Jan Rittich, nejenÏe v prÛbûhu turnaje pfiipravil vynikající hamburgery Mc Rittich, ale v‰em holkám
vyrazil dech kytiãkou na závûr.
Tenis byl moÏná lín˘(hrálo se normálním náãiním, ale lín˘m míãkem) my
v‰ak ne ! Tak to zkuste taky. Sportu
zdar a tomu na‰emu zvlá‰È!
Upfiesnûní redaktorÛ pro vefiejnost:
soutûÏ v nohejbale se jmenuje „O putovní pytel písku z Kuli‰e“, kter˘ (nám)
visí k nahlédnutí v kiosku „ U Klokana“
nad lavicí za rohem vlevo.
Mnoho dal‰ích sportovních
úspûchÛ pfiejí H. Rittich a L. Polka
■ Pan námûstek provozovatele
restaurace Na Kuli‰i Jifií Brumlik
oznamuje, Ïe pfiestal pít Zelenou.
Ne ze zdravotních dÛvodÛ, ale v
zájmu zkrácení ãekací doby na
pivo. K jeho rozhodnutí se pfiipojil i
pan N....
■ HráãÛm bowlingu oznamujeme, Ïe z dÛvodu znaãného opotfiebení byly vymûnûny koule ã. 10.
V˘mûnu nûkter˘ch jin˘ch opotfieben˘ch koulí v souãasné dobû
nelze provést.
ZPRAVODAJ - TRAVâICE A NUâNIâKY
●
2 / 2011
Na‰i hasiãi
V dubnu se na nás v‰echny usmálo poãasí, a tak i my hasiãi jsme se shodli na tom, Ïe bychom mohli protáhnout svá
tûla a zkusit MáÀu, jestli vÛbec jede. Se‰li jsme se na prvním
tréninku spolu s nov˘mi tváfiemi. Na‰e soutûÏní druÏstvo posílili RosÈa Markvart a Zdenda a Milan Sedlákovi. KdyÏ pí‰i
posílili, myslím to opravdu váÏnû, ponûvadÏ jsme se cel˘ rok
zlep‰ovali a neb˘t dvou technick˘ch potíÏí, mohli jsme se na
v˘sluní vyhfiívat uÏ mnohem dfiíve. Ale k tomu pozdûji.
K prvním závodÛm se na‰e parta se‰la v Terezínû. Po nadûjném prvním bûhu nám nevy‰el ten druh˘, naprosto jsme
propadli a umístili jsme se na krásném sedmém místû ze
sedmi. Z Terezína jsme odjeli s úsmûvem na tváfii a s tím, Ïe
pfií‰tû to hor‰í nebude. Opût jsme pilnû trénovali, abychom
porazili sousedy z Bohu‰ovic, ktefií nás pozvali na oslavy
135. v˘roãí zaloÏení místního SDH. Îel nepodafiilo se a urvali jsme tfietí místo.
UÏ t˘den po závodech v Bohu‰ovicích se chystala Travãická pouÈ, na níÏ jsme sice porazili Bohu‰ovické druÏstvo,
ale opût jsme skonãili druzí. První místo na‰emu druÏstvu
tentokrát opravdu uniklo o vlas. Zde bych chtûl podûkovat
kolegÛm z Bohu‰ovic za to, Ïe nám pÛjãili svÛj vlastní stroj,
protoÏe na‰e MáÀa vyhlásila stávku, stejnû jako ãe‰tí odboráfii dva dny pfiedtím. Po závodech pfiijelo to nejvût‰í pfiekvapení pro v‰echny pfiítomné. V lese zahoukala siréna a v‰em
nám spadla brada aÏ ke kolenÛm. Starosta a zastupitelé
nám na pouÈ pfiivezli hasiãskou Avii! Dûkujeme!
EvÏen, jak jsme na‰e auto pokfitili, uÏ dokonce vyrazil na
první zásah! 23. ãervna byl velitel Petr Skála informován o
nebezpeãné situaci na spojovací cestû mezi Travãicemi a
Bohu‰ovicemi a zalarmoval své kolegy. Na místo jsme se
dostavili dfiív, neÏ bys fiekl Lubo‰ ·vec a v‰echny polámané
vûtve jsme odklidili. Dal‰í závody jsme si naplánovali na ãer-
venec do âíÏkovic. V mezinárodní konkurenci jsme se zaãínali utvrzovat v tom, Ïe jsme jako Slavia, tedy vûãnû druzí.
âtrnáct dní pfied dal‰ími závody v Budyni jsme na tréninku
zabûhli nበnejlep‰í ãas, blíÏící se hranici 25 sekund. BohuÏel, ma‰ina tento nápor nevydrÏela a opût vypovûdûla sluÏbu. To Travãickému SDH ale vÛbec nevadilo a v Budyni na‰i
chlapci koneãnû ukofiistili první místo! Poslední závod se
uskuteãnil za de‰tivého poãasí v Brozanech, kam jsme se
vydali obhajovat nበprvní úspûch, tfietí místo z loÀska. Tuto
pozici jsme je‰tû o jeden stupínek vylep‰ili a odvezli si domÛ
diplom za druhé místo. V nynûj‰í dobû ãlenové SDH schÛzují aÏ do pozdních veãerních hodin, rozm˘‰lejí co a jak vylep‰it a pfiejí si, aby ta dal‰í sezona byla je‰tû vydafienûj‰í. VÏdyÈ
v 83% leto‰ních soutûÏí jsme skonãili na stupních vítûzÛ.
Napadlo nás také, Ïe by se v Travãicích mohlo zaloÏit Ïenské druÏstvo a tímto chceme vyzvat v‰echny sportuchtivé
dámy, sleãny, paní a dûvãata, aby se také zapojili do hasiãského dûní. Na konec jsem si nechal prostor proto, abych
v‰echny informoval o konání Hasiãského plesu. Ten se bude
konat 4. února 2012 od 20 hodin v KD Travãice a k poslechu
a tanci zahraje Melodie Petra Vrány. O prodeji vstupenek budete vãas informováni.
Na úpln˘ závûr bych chtûl podûkovat v‰em ãinn˘m ãlenÛm
SDH, Obecnímu úfiadu a jeho zastupitelstvu, Petru Kirchnerovi a samozfiejmû v‰em, ktefií se podíleli na jakékoli ãinnosti na‰eho Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ.
Statistika na‰ich umístûní
Datum
18.5.
11.6.
18.6.
16.7.
20.8.
27.8.
Místo
Terezín
Bohu‰ovice nad Ohfií
Travãice
âíÏkovice
Budynû nad Ohfií
Brozany
Umístûní
7.
3.
2.
2.
1.
2.
ZPRAVODAJ - TRAVâICE A NUâNIâKY
●
3 / 2011
Prázdniny jsou za námi a je tu zase nov˘ ‰kolní rok
Nic nového pod sluncem, fieknete si.
Ano máte pravdu. A tak nám nezb˘vá
neÏ vzpomínat na krásné teplé letní
dny, plné dlouh˘ch procházek do pfiírody, nebo vyhfiívání se na bfiehu mofie
kdesi za hranicemi v‰edních dnÛ,
zkrátka dovolenou kdekoliv, kde to
máme rádi, je nám tam dobfie a hlavnû,
kde naãerpáme energii do dal‰ích dnÛ.
Ale tomu uÏ je pro leto‰ek konec a tak
jsme opût koncem srpna otevfieli na‰i
‰koliãku, ze které se bûhem prázdnin
oz˘valy jen zvuky pracovních nástrojÛ
zamûstnancÛ firmy, která provádûla rekonstrukci sklepních prostor, venkovní
i vnitfiní izolaci ‰koly proti vlhkosti a instalaci nov˘ch plynov˘ch kotlÛ, abychom se s pfiicházejícími chladn˘mi
dny pfiíjemnû, ale i ekonomicky ohfiáli.
Záfií je dÛleÏit˘ „nástupní mûsíc“
nejen pro ‰koláky, kter˘m pfiejeme
mnoho úspûchÛ, ale i pro velk˘ poãet
dûtí, které poprvé nastupují do matefiské ‰koly. Nám jich letos pfiibude
sedm, pût nyní na podzim a dvû v jarních mûsících. A tak uÏ nyní ‰kolka
opût zní kfiikem a smíchem dûtí, nejen
„star˘ch mazákÛ“, ale i nováãkÛ, ktefií
zpoãátku nûjakou slziãku uronili. Není
pro nû jednoduché odpoutat se od rodiãÛ a zvykat si na úplnû cizí dospûlé
osoby, také zcela nové prostfiedí
a reÏim dne, podfiídit se autoritû uãitelek a sÏít se s ostatními dûtmi. Ale po
témûfi mûsíãní adaptaci jsou témûfi
v‰ichni jiÏ v pohodû a do ‰kolky se vût‰inou, k na‰í radosti, tû‰í. UsnadÀují jim
to i z domova donesení ply‰áci, vût‰inou krteãci, protoÏe leto‰ním motivaãním projektem se stal „ROK
S KRTKEM“.
Stejnû jako dûti i krteãek se zaãíná
orientovat ve svûtû tím, Ïe jej pozoruje,
poznává a zkoumá. K jiÏ znám˘m pfiíbûhÛm o krteãkovi od autora ZdeÀka
Milera jsme vymyslely o krteãkovi
i nové pfiíhody, ve kter˘ch se budou dûti
seznamovat s pfiírodou a jejími zákonitostmi, s kaÏdoroãnû se opakujícími
jevy, s dÛleÏitostí vzájemné pomoci
a s kamarádstvím a které budou rozvíjet jejich sociální citlivost a toleranci
k ostatním lidem kolem nás a uãit je poznávat hodnoty kaÏdého ãlovûka.
Krteãek a jeho pfiátelé, budou dûti
provázet v‰emi ãinnostmi a tak i úvodní maÀáskové pfiedstavení, které jsme
pro na‰e „hravá koÈata“, pfiichystali
první ‰kolní den pod názvem „Krtek se
pfiedstavuje“ bylo plné pfiekvapení, vzájemného seznamování a her. Nechybûla ani jiÏ tradiãní uvítánka, kterou jim krZPRAVODAJ - TRAVâICE A NUâNIâKY
●
4 / 2011
teãek daroval, jeÏ se nesla v tomtéÏ
duchu. ProtoÏe my ‰kolkafii máme
svou krásnou ‰koliãku, kde je nám
dobfie a teplo, tak i krteãkovi a jeho kamarádÛm musíme obstarat to správné
obydlí. A tak postupnû vznikl domeãek
pro zajíãka z velké papírové krabice,
vyzdoben˘ malÛvkami dûtí, hromádky
pro krteãky, jedna slepená z papírov˘ch ruliãek a v˘tvarnû dozdobená kamínky a vûtviãkami a dal‰í vytvofiené ze
stavebnic, my‰í dírky z krabice a jistû
pozdûji pfiibudou i jeÏãí a Ïabí pfiíbytky.
Netvofiíme ale jenom ve ‰kolce a na zahradû, ale i v blízkém okolí. A tak dûti
postavily zvífiátkÛm krásné domeãky
i v lese pouze z pfiírodnin a kaÏd˘ byl
jin˘. Snad si je kamarádi zvífiátka najdou!
Pro cel˘ následující ‰kolní rok jsme
pro dûti, ale i jejich rodiãe naplánovaly
dostatek nov˘ch, ale i star˘ch osvûdãen˘ch akcí a kulturních pofiadÛ, jako jsou
v˘lety do litomûfiického Divadla K. H.
Máchy, ale i pfiedstavení divadélek pravidelnû do ‰kolky dojíÏdûjících. Zaãátkem záfií nás po témûfi tfiech letech opût
nav‰tívil CIRKUS CECILKA, pln˘ cviãen˘ch zvífiátek a kouzel, nûkteré se
nauãily i dûti. V fiíjnu se vypravíme do
Litomûfiického divadla za Pohádkou
o mlynáfice a pfiijede i Divadélko Bublinka s pohádkou „Jak si Honza hledal
nevûstu“ plnou barev, které nás budou
obklopovat i cel˘ podzim. Pfieji dûtem
i vám, abyste si to babí léto, o kterém
jsme se s dûtmi nauãili novou písniãku,
krásnû a co nejdéle uÏívali.
PfiiloÏené fotografie prezentují ãinnosti, o kter˘ch jsem vás informovala
v ãlánku a práce na‰ich ‰ikovn˘ch dûtí.
Jarmila Po‰vová
Práce na‰ich ‰ikovn˘ch dûtí...
ZPRAVODAJ - TRAVâICE A NUâNIâKY
●
5 / 2011
Vítání
obãánkÛ
Pfied tfiemi lety roku 2008 jsme obnovili tradici „Vítání obãánkÛ“ v obfiadní
síni Obecního úfiadu. Malé obãánky
uvítá pan starosta a pfiedá jim pamûtní
list s dárkem.
Je potû‰ující, Ïe od roku 2008 jsme
pfiivítali jiÏ 36 dûtí a nûkteré z prvních
pfiivítan˘ch obãánkÛ nav‰tûvují uÏ na‰í
„matefiinku“. Ta se kaÏd˘m rokem
úãastní sv˘m programem uvítání sv˘ch
mal˘ch kamarádÛ, zazpívá a zarecituje.
V leto‰ním roce vstoupí mezi obãany
na‰í obce tito ãlovíãci:
Benjamin Erben
Samuel Krch
Patrik Kouba
Robin Melicher
Nikol Pfiíkazká
Amalie Fuhrová
TomበRennet
Foto z vítání obãánkÛ dne 1. fiíjna 2011.
Pfiejeme v‰em ‰Èastn˘ Ïivot, a rodiãÛm aby sv˘m dûÈátkÛm mohli dát co
nejvíce lásky a péãe a v‰e co potfiebují
ke ‰Èastnému dûtství a vychovali z nich
ãestné a poctivé obãany na‰í zemû.
Blahopfiejeme v‰em
na‰im jubilantÛm
·tros Pavel
9.7.1961
50 let
Travãice 93
·vábová ZdeÀka
4.9.1961
50 let
Travãice 109
Plch Jan
23.8.1951
60 let
Travãice 133
Krumbholzová
31.7.1951
60 let
Travãice 154
Barcal Milo‰
17.7.1951
60 let
Travãice 62
Bene‰ Jifií
15.7.1951
60 let
Travãice 146
Balon Jan
8.8.1941
70 let
Travãice 61
Tlatla Miloslav
3.8.1941
70 let
Travãice 132
Travãice 147
Warenits ·tefan
16.7.1941
70 let
Skokanová Jaromíra
5.9.1936
75 let
Travãice 90
Masák Vladimír
1.8.1931
80 let
Nuãniãky 55
Barcal Franti‰ek
18.7.1921
90 let
Travãice 62
ZPRAVODAJ - TRAVâICE A NUâNIâKY
●
6 / 2011
(Údaje poskytnuty k 4. 10. 2011)
Zápis ze zasedání
zastupitelstva
konaného dne
12. ãervence 2011
Jednání se konalo v zasedací síni
Obecního úfiadu od 18ti hod, bylo
ukonãeno v 18.30 hod.
1. ZAHÁJENÍ
Starosta obce zahájil zasedání pfiivítáním pfiítomn˘ch.. konstatoval, Ïe je
pfiítomno 7 zastupitelÛ a zastupitelstvo
je tedy usná‰eníschopné.(viz. presenãní listina) Zapisovatelem urãil paní Jitku
Mikuleckou. Ovûfiovateli zápisu byli
zvoleni pánové Rittich a Polka.
Starosta pfiednesl tento program.
1) Zahájení.
2) Kontrola usnesení dle minulého zápisu
3) Zpráva o ãinnosti.
4) Projednání v˘sledku v˘bûrového fiízení k realizaci projektu Rekonstrukce kotelny, zhotovení izolace v Matefiské ‰kole
5) Diskuze
6) Závûr
Dal‰í doplnûní, nebo pfiipomínky
ãlenÛ zastupitelstva nebyly vzneseny.
Návrh usnesení: zastupitelstvo schvaluje program zasedání a ovûfiovatele
pány Ritticha a Polku.
Hlasování: Pro: 7
Usnesení bylo schváleno.
2. KONTROLA USNESENÍ.
Pfiedsedkynû kontrolního v˘boru
Mgr. Stará provedla kontrolu usnesení
obsaÏen˘ch v minulém zápise. V˘sledkem bylo zji‰tûno, Ïe v‰echna usnesení byla splnûna.
3. ZPRÁVA O âINNOSTI
Starosta informoval zastupitele se
stavem pfiíprav pouti v Nuãniãkách
a navrhl zakoupit 20 kg uzenin, které
budou rozdány pfiítomn˘m. DÛvodem
je motivovat obãany k úãasti. Hudební
produkci zabezpeãí kapela Elmex V.
Mazáka za 5 000,-Kã.
U pfiívozu byly instalovány: trojhoupaãka, kolotoã a pérov˘ kÛÀ v‰e v cenû
cca 45 000,- Kã.
Návrh na usnesení: zastupitelstvo
bere zprávu na vûdomí a souhlasí s návrhem starosty.
Hlasování: Pro: 7
Usnesení bylo pfiijato.
Dal‰í doplnûní, nebo pfiipomínky
ãlenÛ zastupitelstva nebyly vzneseny.
4. V¯BùROVÉ ¤ÍZENÍ K REALIZACI
PROJEKTU REKONSTRUKCE
KOTELNY A ZHOTOVENÍ IZOLACE
V MATE¤SKÉ ·KOLE.
Firma Atiking s.r.o. provedla v˘bûrové fiízení na v titulu uvedenou zakázku.
Oslovila 4 firmy. Vítûzem se stala
firma IngPro Litomûfiice s.r.o. dokumentaci k v˘bûrovému fiízení si zastupitelé prohlédli a v˘sledek schválili.
Návrh na usnesení: zastupitelstvo
schvaluje v˘sledky v˘bûrového fiízení
na projekt Rekonstrukce kotelny a provedení izolace v Matefiské ‰kole.
Hlasování: Pro: 7
Usnesení bylo pfiijato.
5. DISKUZE
Nebyl pfiíspûvek.
6. ZÁVùR
Starosta podûkoval za úãast a zasedání v 18,30 ukonãil.
■ ■ ■
Zápis ze zasedání
zastupitelstva
konaného
dne 1. záfií 2011
Jednání se konalo v zasedací síni
Obecního úfiadu od 18ti hod, bylo
ukonãeno v 19.30 hod.
1. ZAHÁJENÍ
Starosta obce zahájil zasedání pfiivítáním pfiítomn˘ch. Konstatoval, Ïe je
pfiítomno 7 zastupitelÛ a zastupitelstvo
je tedy usná‰eníschopné.(viz. presenãní listina). Zapisovatelem urãil paní
Jitku Mikuleckou. Ovûfiovateli zápisu
byli zvoleni pánové ·tros a Skála.
Starosta pfiednesl tento program.
1) Zahájení.
2) Kontrola usnesení dle minulého zápisu
3) Zpráva o ãinnosti.
4) Vefiejné sly‰ení ve vûci úmyslu vybudování bioplynové stanice
5) Projednání návrhu kupní smlouvy
na p.ã. 7/5 (ãást KD)
6) âesk˘ svaz chovatelÛ Bohu‰ovice Ïádost o finanãní podporu
7) Rozpoãtové opatfiení
8) Diskuze
9) Závûr
Návrh usnesení: zastupitelstvo schvaluje program zasedání a ovûfiovatele
pány ·trose a Skálu.
Hlasování: Pro: 7
Usnesení bylo schváleno.
2. KONTROLA USNESENÍ DLE
MINULÉHO ZÁPISU
Kontrolu provedla pí. Mgr. Stará.
Kontrolou bylo zji‰tûno, Ïe usnesení
minulého zasedání byla splnûna.
3. ZPRÁVA O âINNOSTI Ú¤ADU
Starosta seznámil pfiítomné s tûmito
záleÏitostmi.
■ bylo ukonãeno stavební fiízení ve
vûci dfievûného pfiístfie‰ku a altánu
pro úãinkující stavebním povolením.
■ bylo zahájeno stavební fiízení ve vûci
víceúãelového hfii‰tû - v zimû kluzi‰tû.
■ v roce 2010 bylo v obci vytfiídûno
22,5 t odpadu, obãané si zaslouÏí
podûkování.
4. VE¤EJNÉ SLY·ENÍ VE VùCI
ÚMYSLU VYBUDOVÁNÍ
BIOPLYNOVÉ STANICE
Vyústûním pfiedbûÏné schÛzky starosty s fiediteli podnikÛ Lidru Libotenice
a Severofruktu Travãice bylo pozvání
do vefiejné schÛze zastupitelstva. Z dÛvodu pfiedpokládaného zápachu pfii
manipulaci s tzv. slepiãákem v lokalitû
Severofruktu, kam mají v úmyslu bioplynovou stanici umístit, byli fieditelé
pozváni k pfiesvûdãení zastupitelÛ
a obyvatel o zbyteãnosti obav.
Starosta vyzval pfiítomné k umírnûnosti v diskuzi, neboÈ se nejedná
o Ïádn˘ akt vrcholící hlasováním, n˘brÏ
pouze o informace a diskuzi t˘kající se
zámûru vybudování bioplynové stanice
v areálu sousedního Severofruktu. Byly
vyslechnuty argumenty obou stran. Ze
strany na‰ich zastupitelÛ a obãanÛ vût‰inou negativní, pramenící zfiejmû ze
zku‰eností pfii manipulaci se slepiãákem na polních hnoji‰tích.
Zastupitelé berou informace obou
pánÛ fieditelÛ na vûdomí s tím, Ïe
v pfiípadû jejich snahy o realizaci zámûru budou pokraãovat v listinné podobû.
5. PROJEDNÁNÍ NÁVRHU KUPNÍ
SMLOUVY NA P.â. 7/5
Tato parcela nebyla vydána restituentÛm, protoÏe na ãásti stojí kulturní
dÛm byla pfiipsána 1/2 obci a 1/2 státu.
Úfiad pro zastupování státu ve vûcech
majetkov˘ch se sídlem v Litomûfiicích
jako spoluvlastník poÏadoval roãní
ZPRAVODAJ - TRAVâICE A NUâNIâKY
●
7 / 2011
nájem ve v˘‰i 5 900,- do roku 2018.
Návrh takovéto nájemní smlouvy zastupitelstvo dne 9. záfií 2010 zamítlo.
Dále probûhlo jednání s nadfiízen˘m
orgánem v Ústí nad Labem. Zde bylo
dojednáno, Ïe bude zpracována kupní
smlouva a spoluvlastnictví nám bude
prodáno.
V˘sledkem této dohody je návrh
smlouvy kupní s navrÏenou cenou 17
880,- Kã. Dal‰í finanãní podmínkou ve
smlouvû obsaÏenou je na‰e povinnost
uhradit ãástku 14,30 Kã za kaÏd˘ den
od 1.7.2011 do dne právních úãinkÛ
vkladu vlastnického práva. ProtoÏe
koupû parcely je pro obec finanãnû v˘hodnûj‰í neÏ dlouhodob˘ pronájem
usneslo se zastupitelstvo na vlastnickém vypofiádání koupí.
Návrh na usnesení:
1) Zastupitelstvo se usná‰í odkoupit
1/2 vlastnického podílu od âeské republiky kupní smlouvou ã. 366/2011
za cenu 17 880 Kã.
2) Povûfiuje starostu podepsáním
kupní smlouvy ã. 366/2011, ãímÏ se
zavazuje ke splnûní dal‰ích podmínek ve smlouvû obsaÏen˘ch.
Hlasování: Pro 7
Usnesení bylo pfiijato.
6. âESK¯ SVAZ CHOVATELÒ
BOHU·OVICE - ÎÁDOST
O FINANâNÍ PODPORU.
Zastupitelé se dohodli na naturální
podpofie âeského svazu chovatelÛ
v Bohu‰ovicích v hodnotû 1 000,- Kã.
V této cenû budou poskytnuty kopírovací sluÏby.
Návrh na usnesení: zastupitelé se
usná‰ejí poskytnout âeskému svazu
chovatelÛ v Bohu‰ovicích kopírovací
sluÏby v hodnotû 1 000,-Kã,
Hlasování: Pro: 6 Proti:1
Usnesení bylo pfiijato.
7. ROZPOâTOVÉ OPAT¤ENÍ
Paní úãetní Mikulecká, seznámila
zastupitele s nutností úpravy rozpoãtu
o pfiidûlenou dotaci na rekonstrukci
v M·.
Návrh na usnesení: Zastupitelé se
usnesli provést rozpoãtové opatfiení.
Hlasování: Pro7
Usnesení bylo pfiijato.
8. DISKUZE
Místostarosta pan Hfiíbal, oznámil, Ïe
byla pofiízena svûtelná tabula na hfii‰tû,
jejíÏ nákup byl schválen v minulém zasedání.
Zastupitelé se dohodli, Ïe tabule
bude proúãtována v úãetnictví FK,
obec poskytne pfiíspûvek ve v˘‰i
26 000,- Kã.
Návrh na usnesení: zastupitelstvo se
usná‰í poskytnout na nákup svûtelné
tabule na hfii‰tû 26 000,- Kã.
Hlasování: Pro: 7
Usnesení bylo pfiijato:
Pan Tlatla M. ml poÏádal o roãní finanãní pfiíspûvek ve v˘‰i 53 000,- Kã.
Rozvinula se diskuze o pofiádku a udrÏování obecního majetku. Bylo slíbeno
zlep‰ení.
Návrh na usnesení: zastupitelstvo se
usná‰í poskytnout fotbalovému klubu
roãní pfiíspûvek na krytí reÏijních nákladÛ ve v˘‰i 53 000,- Kã.
Hlasování: Pro: 6 Proti: 1
Usnesení bylo pfiijato.
Pan Petr Skála ml. projevil pfiání obnovit pofiádání Hasiãského plesu
a Ïádal o finanãní pomoc. Zastupitelé
schválili ãástku 20 000,- Kã.
Návrh na usnesení: zastupitelé se
usná‰ejí poskytnout místnímu SDH
pfiíspûvek ve v˘‰i 20 000,- Kã.
Hlasování: Pro: 7
Usnesení bylo pfiijato
Pan starosta SDH Jaroslav Stradal
st. podûkoval zastupitelÛm za podporu
ãinnosti hasiãského sboru.
9. ZÁVùR
Starosta podûkoval v‰em pfiítomn˘m
za úãast a zasedání v 19.30 hod. ukonãil.
V¯ZVA PRO OBâANY OBCE....
Vyz˘váme obãany, ktefií ukládají hofilav˘ rostlinn˘
odpad k pû‰inû, aby dodrÏovali skladbu odpadu a nenaváÏeli nehofilav˘ odpad napfi. ko‰Èály apod. Jsme vdûãni
panu Mi‰urovi, Ïe toto ukládání strpí. Z dÛvodu neukáznûnosti nûkter˘ch mÛÏeme o tuto moÏnost pfiijít.
Jak si vedou na‰i fotbalisté
TABULKA
Rk.
Tým
Záp + 0 -
Skóre
Body
(Prav)
1.
Liběšice
7
5 0 2
18: 11
15
( 3)
2.
Předonín
7
4 2 1
20: 9
14
( 2)
3.
Lukavec
7
4 2 1
19: 10
14
( 5)
4.
Libochovice
7
4 2 1
13: 10
14
( 2)
5.
Travčice
7
4 1 2
20: 13
13
( 1)
6.
Černiv
7
4 1 2
12: 10
13
( 4)
7.
Mšené lázně
7
2 3 2
15: 9
9
( -3)
8.
Lovosice "B"
7
2 2 3
17: 18
8
( -4)
9.
Polepy
7
2 2 3
15: 16
8
( -1)
10.
Terezín
7
2 2 3
10: 20
8
( -1)
11.
Podlusky
7
2 0 5
11: 21
6
( -3)
12.
Malé Žernoseky
7
1 2 4
7: 14
5
( -7)
13.
Bechlín
7
1 2 4
16: 26
5
( -4)
14.
Třebenice
7
1 1 5
12: 18
4
( -5)
Vydává Obecní úfiad v Trávãicích • Náklad tohoto vydání je 250 ks •
Pro obãany obce v˘tisk zdarma •

Podobné dokumenty

Výroční zpráva za rok 2007 v pdf

Výroční zpráva za rok 2007 v pdf Zámûry organizace na pfií‰tí rok V roce 2008 chceme pokraãovat ve stejném duchu. Víme, Ïe lidé se k nám do Komunitního a matefiského centra rádi vracejí, a udûláme v‰e pro to, abychom jim nabídli vlí...

Více

STRASBOURG-Tiskova zprava 6.9.2010

STRASBOURG-Tiskova zprava 6.9.2010 soudů a Ústavním soudem ČR jakož i celým státním aparátem udržuje lid v naprosté poslušnosti, stejně jako tomu bylo v dobách nacistické okupace nebo totalitního komunistického režimu. V lidu je stá...

Více

1/2012

1/2012 funguje, jak vypadá kopule zevnitfi i zvenku a jak se dá po vnitfiním plá‰ti do kopule vy‰plhat. Skfiítek bydlí pfiímo nad vnitfiní kopulí, proto tolik ví nejen o samotném planetáriu, ale také o tom, co...

Více

NechČ ctnost zdobí my‰lenky tvé

NechČ ctnost zdobí my‰lenky tvé na chování fiidiãÛ na pfieplnûn˘ch silnicích; agresivita na silnicích je aÏ pfiíli‰ ãast˘m jevem. Zdvofiilosti v politice jsme svûdky jen v˘jimeãnû. Zdá se, Ïe v dobû, kdy státy na celém svûtû ãelí fi...

Více

PioneerNews 02-09-06 - Pioneer Investments

PioneerNews 02-09-06 - Pioneer Investments Investiãní skupina Pioneer Investments je první zahraniãní institucí, které se podafiilo od Bulharské komise pro cenné papíry získat licenci. Cesta k realizaci tohoto úspûchu v‰ak nebyla vÛbec snad...

Více

Zpravodaj 4/2012

Zpravodaj 4/2012 doprovodu paní fieditelky Po‰vové. V 17.15 hod. zahraje vánoãní koledy Podfiipsk˘ ÏesÈov˘ kvintet, kter˘ fiídí pan kapelník ·ourek. V pfiípadû bezvûtfií si rodiãe s dûtmi vypustí létající lampiony. Zdar...

Více

Zpravodaj 4/2011

Zpravodaj 4/2011 blikala a nûktefií ‰oféfii si dokonce Èukali na ãela. Franti‰ek hlídal vepfie a komentoval situaci. âásteãnû mû uklidÀoval fakt, Ïe prase kou‰e s pfiestávkami. Na obzoru byly Nuãniãky s rozsvícen˘mi ka...

Více

LFS. Systémy protipožární ochrany

LFS. Systémy protipožární ochrany v˘sledky. Tento certifikát slouÏí jako podklad pro Ïádost o v‰eobecné stavební povolení nebo vydání atestu.

Více

č.24 - Základní Škola Třebenice

č.24 - Základní Škola Třebenice pouhých 8 let, svého otce nikdy nepoznal a tak nadále vyrůstal v nízkém sklepě bez oken v domě svých prarodičů. Okolo 10 let začal pod přezdívkou „Boo Boo“ prodávat crack a také se začal věnovat bo...

Více