Odborné články a statě - Katedra technické a informační výchovy

Komentáře

Transkript

Odborné články a statě - Katedra technické a informační výchovy
Odborné články a statě:
Rok 1999
STOFFOVÁ, V.: Didaktické zásady testovania vedomostí a jeho automatizácia na počítači,
In: Zborník konferencie DIDINFO ’98, Banská Bystrica : MC a FPV UMB, 1999, s. 43-49,
ISBN: 80-8041-261-8. 1999, s. 43-49, ISBN: 80-8041-261-8.
STOFFOVÁ, V.: Tvorba a vyuľívanie didaktických počítačových modelov. In: Zborník
konferencie DIDINFO ’98. Banská Bystrica : MC MB a FPV UMB, 1999, s. 35-42, ISBN:
80-8041-261-8.
STOFFOVÁ, V. - KIS-TÓTH L: A tanárjelöltek új információs technológiára való
felkészülése Szlovákiában és Magyarországon. In: AGRIAMEDIA ’ 98, Eger : EKTF, 1999,
s. 75-81, ISSN: 1417-0868 60 %
STOFFOVÁ, V.: O multimediálnom spracovaní učebnej látky. In Sborník příspevku
konference s mezinárodní účastí Modernizace vysokoąkolské výuky technických předmětů. 1.
vyd. Olomouc : Pedagogická fakulta Univerzita Palackého Olomouc 1999, s. 423-428. ISBN
80-244-0052-9
STOFFOVÁ, V. - P©ENÁKOVÁ, I.: Čo má obsahova» www stránka vysokoąkolského
pedagóga. In Sborník příspevku konference s mezinárodní účastí Modernizace vysokoąkolské
výuky technických předmětů. 1. vyd. Olomouc : Pedagogická fakulta Univerzita Palackého
Olomouc 1999. s. 418-422. ISBN 80-244-0052-9 60 %
STOFFOVÁ, V.: Vyuľívanie multimédií v animačno-simulačných didaktických počítačových
modeloch. In Zborník 1 z vedeckej konferencie MEDACTA'99 - Učiteµ pre tretie tisícročie.
1. vyd. Nitra : Univerzita Konątantína Filozofa, 1999, s. 25-28. ISBN: 80-967746-2-X
STOFFOVÁ, V. - STOFFA, J: Základné termíny z informačných , multimediálnych a
didaktických technológií. In Zborník 1 z vedeckej konferencie MEDACTA'99 - Učiteµ pre
tretie tisícročie. 1. vyd. Nitra : Univerzita Konątantína Filozofa, 1999, s. 64-69. ISBN: 80967746-2-X 60 %
STOFFOVÁ, V. - P©ENÁKOVÁ, I.: Dvojjazyčné vyučovanie predmetov informatiky. In
Zborník ? z vedeckej konferencie MEDACTA'99 - Učiteµ pre tretie tisícročie. 1. vyd. Nitra :
Univerzita Konątantína Filozofa, 1999, s. ??-??. ISBN: 60 %
STOFFOVÁ, V. - SKALKA, J.: Animačno-simulačné modely ako súčas» bázy znalosti ICAI
systémov. In: Modelling and Simulation of Systems - MOSIS'99, Volume 1. Department of
Computer Science of FEI V©B - Technical University Ostrava, ASU, CSSS, EUROSIM,
SCS, Roľnov pod Radhoątěm 1999, s. 51-54. ISBN: 80-85988-32-1. 80 %
STOFFOVÁ, V.- SKALKA, J.: Programový systém na vizualizáciu simulačných modelov.
In: Modelling and Simulation of Systems - MOSIS'99, Proceedings MANAM'99 Modelling
im Manager Work. Department of Computer Science of FEI V©B - Technical University
Ostrava, ASU, CSSS, EUROSIM, SCS, Roľnov pod Radhoątěm 1999, s. 131-138. ISBN: 8085988-34-8. 70 %
STOFFOVÁ, V.: Testovanie a monitorovanie vedomostí pomocou počítača. In: Zborník 3.
vedeckej konferencie KIPaP s medzinárodnou účas»ou SCHOLA'99 Vzdelávanie
vysokoskolských učiteµov. 1. vyd. Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave,
1999, s. 75-78. . ISBN: 80-227-1242-6.
STOFFOVÁ, V.: Projektové vyučovanie v predmete: Modelovanie a simulácia. In: Zborník z
kolokvia DIDINFO 1999. Metodické centrum Banská Bystrica. 1999. s. 153-156. ISBN 808041-296-0.
STOFFOVÁ, V.: Individuálny prístup v predmetoch programovania. In: Zborník z kolokvia
DIDINFO 1999. Metodické centrum Banská Bystrica. 1999. s. 157-160. ISBN 80-8041-2960.
STOFFOVÁ, V.: The content of computer, informatical and informational literaca of the
teacher. In: Paper zur international konferenz NATER - MENSCH - TECHNIK (NATURE MANKIND - TECHNOLOGY) ´, Teil 2, Erfurt, Universidad de Carabobo Valencia
(Venezuela) - Universidad Privada Boloviana Cochabamba (Bolivia) - Pädagogische
Hochschule Erfurt, 1999, s. 117-122.
Rok 2000
STOFFOVÁ, V.: Kreditný systém na univerzite v Gente, In: Zborník zo seminára Nové
trendy vo výučbe informatiky, Nitra : Slovenská poµnohospodárska univerzita, Fakulta
ekonomiky a maneľmentu, 2000, s. 51-56. ISBN 80-7137-656-6
STOFFOVÁ, V. - MALÍKOVÁ, M.: Príslovia a porekadlá v počítačovom vyučovaní
cudzieho jazyka. In: X. DIDMATECH '99 : Zborník. 1. vyd. Nitra : Pedagogická fakulta
Univerzity Konątantína Filozofa, 2000. s. 204-208. ISBN 80-8050-283-8 70 %
STOFFOVÁ, V.: Databázové a expertné systémy ako základ systémov ICAI. In: X.
DIDMATECH '99 : Zborník. 1. vyd. Nitra : Pedagogická fakulta Univerzity Konątantína
Filozofa, 2000, s. 200-203. ISBN 80-8050-283-8
STOFFOVÁ, V. - VAVROVÁ, M.: Problémové vyučovanie predmetov informatiky Tabuµkové procesory počítači, In: Zborník konferencie DIDINFO ’2000, Banská Bystrica :
MC a FPV UMB, 2000 s. 75-78. ISBN: 80-8055-363-7
STOFFOVÁ, V. - P©ENÁKOVÁ, I.: Didaktické technológie v diątančnom vzdelávaní. In
Sborník příspevku z mezinárodní konference Modernizace vysokoąkolské výuky technických
předmětů. 1. vyd. Hradec Králové, Gaudeamus, Pedagogická fakulta Vysoká ąkola
pedagogická Hradec Králové 2000. s. 259-262. ISBN 80-7041-723-4
STOFFOVÁ, V. - P©ENÁKOVÁ, I.: Trendy vyučovania predmetov výpočtovej techniky, In:
Zborník konferencie TRENDY TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ, Univerzita Palackého
Olomouc 2000 s. 259-262, ISBN: 80-244-0107-X.
STOFFOVÁ, V.: Metóda Monte Carlo na počítači. In: Sborník příspevku: XVII. Mezinárodní
kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Vyąkov : Vysoká vojenská ąkola pozemního
vojska. 2000. s.311-316. ISBN: 80-7231-059-3.
STOFFOVÁ, V. - STOFFA, J.: O naplňovaní didaktických zásad pri vyuľívaní nových
didaktických technológií. Modernizace vysokoąkolské výuky technických předmětů : Sborník
příspěvků z meznárodní konference. 1. vyd. Hradec Králové : Gaudeamus, 2000, s. 203-208.
ISBN 80-7041-723-4
STOFFOVÁ, V. - P©ENÁKOVÁ, I.: Didaktické technológie v diątančnom vzdelávaní.
Modernizace vysokoąkolské výuky technických předmětů : Sborník příspěvků z meznárodní
konference. 1. vyd. Hradec Králové : Gaudeamus, 2000, s. 200-202. ISBN 80-7041-723-4
STOFFA, J. - STOFFOVÁ, V.: Podnetná kniha o technickej výchove. XII. DIDMATTECH
'99 : Zborník . Editori Ján Stoffa, Veronika Stoffová a Miroslav Chráska ml. 1. vyd. Nitra :
Pedagogická fakulta UKF, 2000, s. 372-373.
CHRÁSKA, M. - STOFFOVÁ, V.: Vyuľití počítač vo výuce. XII. DIDMATTECH '99 :
Zborník . Editori Ján Stoffa, Veronika Stoffová a Miroslav Chráska ml. 1. vyd. Nitra :
Pedagogická fakulta UKF, 2000, s. 372-373.
STOFFA, J. - STOFFOVÁ, V.: Nová publikácia o didaktických testoch. XII. DIDMATTECH
'99: Zborník. Editori Ján Stoffa, Veronika Stoffová a Miroslav Chráska ml. 1. vyd. Nitra :
Pedagogická fakulta UKF, 2000, s. 375-376. ISBN 80-8050-283-8
STOFFOVÁ, V. - STOFFA, J. - CHRÁSKA, M. ml.: Návod na písanie príspevkov do
zborníka z konferencie. XII. DIDMATTECH '99 : Zborník. Editori Ján Stoffa, Veronika
Stoffová a Miroslav Chráska ml. 1. vyd. Nitra : Pedagogická fakulta UKF, 2000. s. 311-313.
STOFFOVÁ, V.: Algoritmy v počítačovom testovaní vedomostí I. Didaktická technológia
(Slovenský učiteµ), ročník VIII, č. 9, 2000, s.15-18. ISSN 1335-0003X
STOFFOVÁ, V. - P©ENÁKOVÁ, I.: Počítačové testovanie úrovne vedomostí v diątančnom
vzdelávaní. In: UNINFOS 2000, Nitra : SPU, 2000, s. 309-313 ISBN 80
Rok 2001
STOFFOVÁ, V. et al.: Informatika, informačné technológie a výpočtová technika :
Terminologický a výkladový slovník [Informatics, information technologies, computer
technology : Terminological and exploration vocabulary]. 1. vyd. Nitra : Fakulta prírodných
vied UKF, 2001. 230 s. ISBn 80-8050-450-4
STOFFOVÁ, V. - STOFFA, V.: Počítačom podporovaná hudobná tvorba. In: Informatika v
ąkole, 2001, č. 21, s. 29-33. 50%
STOFFOVÁ, V.: Algoritmy výrobných procesov v technickej výchove. In Sborník příspevku
z mezinárodní konference Modernizace vysokoąkolské výuky technických předmětů. 1. vyd.
Hradec Králové, Gaudeamus, Pedagogická fakulta Vysoká ąkola pedagogická Hradec
Králové 2001. s. 204-208. ISBN 80-7041-424-3
STOFFOVÁ, V. - BURGEROVÁ, J.: Predpoklady úspeąného vyuľívania Internetu v
edukačnom procese In: DIDMATTECH 2000 : Zborník. čas» 2. Preąov : Preąovská
univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2001, s. 392-396, ISBN 80-8068-006-X
55%
STOFFOVÁ, V. - P©ENÁKOVÁ, I.: Uplatnenie internetu v distančnom vzdelávaní. In:
DIDMATTECH 2000 : Zborník. čas» 2, 1. vyd. Preąov : Preąovská univerzita, Fakulta
humanitných a prírodných vied, 2001, s. 397-400, ISBN 80-8068-006-X 60%
STOFFOVÁ, V.: Veda a výskum na Katedre informatiky. In Nové trendy v príprave
informatikov. Zborník medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie. Nitra : Fakulta
prírodných vied UKF, 2001, s. 13-18 ISBN 80-8050-416-4
STOFFOVÁ, V. - DRLÍK, P. - KVANKA, P.: Predmety programovania a ich vyučovanie. In
Nové trendy v príprave informatikov. Zborník medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie.
Nitra : Fakulta prírodných vied UKF, 2001, s. 70-75 ISBN 80-8050-416-4 50%
STOFFOVÁ, V. - Stoffa, J.: Trendy v príprave edukátorov na pouľívanie nových
informačných technológií. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie. Multimédiá v
pedagogickom vzdelávaní SCHOLA 2001. Trnava : Slovenská technická univerzita v
Bratislave, 2001, s. 295-299. ISBN 80-227-1610-3 (65%)
STOFFOVÁ, V. KALINAYOVÁ, A.: Informačné technológie vo vyučovaní cudzieho jazyka.
Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie. Multimédiá v pedagogickom vzdelávaní
SCHOLA 2001. Trnava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2001, s. 300-304.
ISBN 80-227-1610-3 (65%)
HAUSER, Z. - KIS-TÓTH, L. - STOFFOVÁ, V. - STOFFA, J.: Mediána konpetencia
učiteµa. Modernizace vysokoąkolské výuky technických předmětů : Sborník příspěvků z
mezinárodní konference. 1. vyd. Hradec Králové : Gaudeamus, 2001, s. 78-81. ISBN 807041-424-3
STOFFA, V: Új információs technológiák az idegennyelv-tanításban és tanulásban. Média Informatika - Komunikáció 2001. Veszprém : MTA - Neuman János Számítógép tudományi
Társaság - Veszprémi Egyetem, 2001, s. 168-171. (bez ISBN).
STOFFOVÁ, V. - STOFFA, J.: Dielo o informačnej príprave učiteµov [A work about the
informational training of teachers] XIII. DIDMATTECH 2000 : Čas» II. Editori Jozef
Pavelka, Michal ©efara, Ján Stoffa a Jana Burgerová. 1. vyd. Preąov : Fakulta humanitných a
prírodných vied Preąovskej univerzity, 2001. s. 492-493. ISBN 80-8068-006-X
STOFFA, V. - STOFFA, J.: A médiakompetencia kérdései az alap- és középiskolákban. In:
Agria media 2000 : "A médiakompetencia az információs társadalom demokráciája". Eger :
Eszterházy Károly Föiskola, 2001, s. 88-94. ISBN nemá
Rok 2002
STOFFA, J. - STOFFOVÁ, V.: Časté terminológické chyby v písomnej komunikácii z
informačnej technológie. In Sie»ové a informačné technológie. Nitra : SPU, 2002, s. 104-108
ISBN 80-7137-981-6
STOFFOVÁ, V.: Projektovo a problémovo orientované vyučovanie počítačovej grafiky pre
budúcich učiteµov. In: Zborník konferencie DIDINFO ’2002, Banská Bystrica : MC a FPV
UMB, 2002 s. 135-138. ISBN: 80-8055-641-5
STOFFOVÁ, V.: Algoritmy v tvorbe inteligentných počítačových programov na podporu
vyučovania cudzích jazykov (Algorithms in creation intelligent computer aided language
learning software) In Multimédiá vo vyučovaní jazykov. Nitra : SPU, 2002, s. 89-92 ISBN
80-8069-067-7
STOFFOVÁ, V. - P©ENÁKOVÁ, I.: INTERNET a WWW stránky vo výučbe cudzích
jazykov (INTERNET and WWW-sites in language learning) In Multimédiá vo vyučovaní
jazykov Nitra : SPU, 2002, s. 85-88, ISBN 80-8069-067-7
STOFFOVÁ, V.: Modelovanie a simulácia ako poznávacia metóda v prírodných predmetoch
In: ACTA DIDACTICA 5 Formovanie prírodovedných poznávacích metód (Creation of
cognitive methods in natural science). Nitra : UKF - Fakulta prírodných vied (Edícia
prírodovedec č. 94) 2002, s. 61-68, ISBN 80-8050-524-1
STOFFOVÁ, V.: Tvorba materiálov pre diątančné vzdelávanie formou e-learningu. In: XV.
DIDMATECH 2002 : Zborník. 1. vyd. Nitra : Pedagogická fakulta Univerzity Konątantína
Filozofa, 2002. s. (v tlači)
STOFFOVÁ, V. - TOMANOVÁ, J: Nové formy vyučovanie počítačovej grafiky pre
budúcich učiteµov informatiky In: XV. DIDMATECH 2002 : Zborník. 1. vyd. Nitra :
Pedagogická fakulta Univerzity Konątantína Filozofa, 2002. s. (v tlači)
STOFFA, J. - STOFFA, V.: Terminology and Language Culture in Modern Communication
technologies. In: Technology for mobile society, Editor M. Muraszkiewicz. Warsaw : Warsaw
University of Technology, 2002, s. 446-451, ISBN 83-87091-42-1
KROPÁČ, J. - KUBÍČEK, Z. - MICHALKO, J. - STOFFOVÁ, V.: Osobnosti technické
výchovy. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci. , 2002, 126 s. ISBN 80-2440581-4.
STOFFA, J. - STOFFOVÁ, V.: Časté terminologické chyby v písomnej komunikácii z
informačnej technológie. In: Zborník : Sie»ové a informačné technológie : Celoąkolský
seminár. Nitra : Slovenská poµnohospodárska univerzita, 2002, s. 104-108. ISBN 80-7137981-6
Rok 2003
STOFFA, J. - STOFFOVÁ, V. - STOFFA, V.: Problémy pri tvorbe prvého tezauru vedného
odboru technológia vzdelávania. Modernizace vysokoąkolské výuky technických předmětů :
Sbornik příspěvků z mezinárodní konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003, s. 161164. ISBN 80-7041-545-2
STOFFA, V.: The preparation of high schoul student in computer science and information
technology. In: Technology and aducation in socio-cultural perspektive 2003, Editors W.
Furmanek, K. Kraszewski, W. Walat. Rzeszow : University of Rzeszow, 2003, s.34-38. ISBN
83-88845-31-4
STOFFA, J. - STOFFA, V.: Terminology and Language Culture in Modern Communication
Technologies. In: Technology for mobile society. Editor M. Muraszkiewicz. Warsaw : MOST
Press, 2003, s. 446-451. ISBN 83-87091-2-1
STOFFOVÁ, V.: Postup pri tvorbe učebných materiálov pre diątančné vzdelávanie.
[Educational Materials Development in Distance Education]. In: Zborník Vedeckého
seminára DIVAI 2003, Nitra : Fakulta prírodných vied UKF v Nitre, Edícia přírodovědec,
publikácia č.110, ISBN 80-8050-602-7
STOFFOVÁ, V. - P©ENÁKOVÁ, I.: Názory ątudentov na vyuľívanie www stránok vo
vyučovaní (Students' Opinions Concerning Usaje of WWW Sites within Lessons). In: Zborník
Vedeckého seminára DIVAI 2003, Nitra : Fakulta prírodných vied UKF v Nitre, Edícia
přírodovědec, publikácia č.110, ISBN 80-8050-602-7
STOFFOVÁ, V.: Computer-aided learning of programming. In: Proceedings of the
International Konference of Computer Systéme and Technologies (e-Learning). Editors B.
Rachev, A. Smrikarov, Sofia : Bulgarian Union of Automation and Informatics. s. IV.33-1IV.33-6. ISBN 954-9641-33-3.
STOFFA, J. - STOFFOVÁ, V. - STOFFA, V.: K výberu termínov do tezauru odboru
technológia vzdelávania. XXII. Mezinárodní vědecké kolokvium o řízení osvojovacího
procesu. Vyąkov : Vysoká vojenská ąkola pozemního vojska vo Vyąkově, 2003. s.
Stoffová, V. - Tomanová, J.: Interaktívne učebné pomôcky na podporu vyučovania
počítačovej grafiky. Banská Bystrica DIDINFO
Stoffová, V. - PalmÁrová, V. - Capay, M.: Elektronická podpora vyučovania programovania
(ELECTRONICALLY SUPPORTED TEACHING OF PROGRAMMING), Zborník
konferencie UNINFOS 2003, SPU : Nitra, 2003
STOFFA, V.: Modeling and simulation as a recognizing method in the education. Educational
Media International 40(2)
Stoffa J., Stoffová V.: Terminologický systém technológie vzdelávania, PF UKF Nitra Beąeňova
Rok 2004
STOFFOVÁ, V.: Počítač - univerzálny didaktický prostriedok 1. vyd. Nitra : Fakulta
prírodných vied UKF v Nitre, 2004. 172 s. ISBN 80-8050-450-4
STOFFA, J. - STOFFOVÁ, V. - STOFFA, V.: Specific ways of humanization in general
technology education. XVII. DIDMATTECH 2004 : Technika - Informacja - Edukacja. Red.
Waldemar Furmanek a Wojciech Walat. Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2004, s. 47-50.
ISBN 83-88845-39-X (30%)
STOFFOVÁ, V.: Animačno-simulačné modely vo fyzike. In: Zborník medzinárodnej
konferencie MOSIS 04, Ostrava : VUT Brno - V©B -TU Ostrava -ASU, CSSS - EUROSIM SCS, 2004. s. 215-219, ISBN 80-85988-98-4
STOFFA, V. - STOFFA. V.: Sound in Multimedia application. First Central European
International Multimedia and Virtual Reality Conference Veszprem : Veszprém University
Press, 2004. s.117-124 (70%)
Stoffová, V.: Význam animačno-simulačných modelov v didaktických počítačových
aplikáciách. DIDINFO 2004, UMB Fakulta prírodných vied : Banská Bystrica, 2004, s. 151154. ISBN 80-8055-908-2
STOFFOVÁ, V: Permanentné celoľivotné vzdelávanie učiteµov - Permanent life-long
education of teachers. In: DIVAI 2004 - Diątančné vzdelávanie v Aplikovanej informatike
(Zborník abstraktov z 3. vedeckého seminára). Nitra: KI FPV UKF v Nitre, edícia
Prírodovedec č. 128, 2004. s. 43, ISBN 80-8050-691-4
Rok 2005
STOFFA, V.: Algoritmizáció és programozás. 1. vyd. Komárno : Univerzity J. Selyeho, 2005,
s.169.
STOFFA, J. - STOFFOVÁ, V. - STOFFA, V.: O humanizácii vąeobecnej technickej výchovy
- vąeobecnej technoedukácie. In: PROCHÁZKOVÁ, I. et al.: Technická výchova součást
humanistického modelu pregraduální přípravy učitelů. 1. vyd. Olomouc : Votobia Praha,
2005, s. 51-68. ISBN 80-7220-213-8
STOFFA, V.: Az oktatók információs és kommunikációs kompetenciáiról. Stĺpy vedomostí.
Zost. Imrich Peres. 1. vyd. Komárno : Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho, 2005, s. 3349. ISBN 80-968565-3-7
STOFFOVÁ, V. - TÓTH, K.: Význam ątruktúry elektronickej prezentácie učebnej látky.
XXIII. Mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Brno : UO FEM, 2005,
abstrakt s. 63-64, príspevok na CD ROM. ISBN 80-85960-92-3
STOFFA, J. - - STOFFOVÁ, V. - KROBOTOVÁ, M.: Význam, osvojiteµnos» a problémy
pouľívania skratiek v odbornej komunikácii a edukácii. XXIII. Mezinárodní kolokvium o
řízení osvojovacího procesu. Brno : UO FEM, 2005, abstrakt s. 71-72, príspevok na CD
ROM. ISBN 80-85960-92-3
STOFFOVÁ, V. - STOFFA, J. - STOFFA, V.: Kognitívny ątýl vo vyučovaní jazykov. In:
Technika - Informatyka - Edukacja : Teoretyczne i praktyczne problemy edukacji
informatycznej. Red. Waldemar Furmanek, Aleksander Piecuch a Wojciech Walat. Rzeszów :
Uniwersytet Rzeszowski, Zakład Dydaktyki Techniki i Informatyki, 2005, s. 34-42. ISBN 3888845-55-1
STOFFOVÁ, V. - PATAYOVÁ, M.: Elektronická učebnica ątruktúrovaného programovania.
[Electronic textbook of structured programming]. Trendy technického vzdelávání : Technická
a informační výchova. Editori Miroslav Chráska a Jiří Kropáč. 1. vyd. Olomouc : Votobia
Praha, 2005, s. 378-384. ISBN 80-7220-227-8 (80%)
STOFFA, J. - STOFFOVÁ, V. - KROBOTOVÁ, M.: Skratky značky a symboly v
informačných a komunikačných technológiách. [Abbreviations, sings and symbols in
information and communication technologies]. Trendy technického vzdelávání : Technická a
informační výchova. Editori Miroslav Chráska a Jiří Kropáč. 1. vyd. Olomouc : Votobia
Praha, 2005, s. 371-373. ISBN 80-7220-227-8
STOFFOVÁ, V: Trojúrovňový model prípravy učiteµov v oblasti informačných a
komunikačných technológii. (Three level model of teacher training in information and
communication Technologies.) XVIII. DIDMATTECH 2005. Preąov : Preąovská univerzita v
Preąove, 2005, s. 54-55 (abstrakt). ISBN 80-8068-381-6 príspevok na CD.
STOFFA, V.: Controlled simulation and animation in computer presentations. In:
CompSysTech´05. Edit. B. Rachev, A. Smrikarov. Varna, Socrates - Erasmus, Europian
thematic network for doctoral education in computing, acmbul, Bulgarian union of
automation and informatics. 2005, s. IV.6-1- IV.6-7. ISBN 954-9641-42-2.
STOFFA, J. - STOFFOVÁ, V.: Knowledge testing by computers. In: Pedagogicznopsychologiczne ksytałczenie nauczycieli. Red. Elżbieta Sałata. Radom - Warszawa : Wydział
Nauczycielski Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego, 2005, s. 234-238.
Stoffová, V. - Cápay, M. - Palmárová, V.: IKT vo vyučovaní programovania. (The use of ICT
in Support of Teaching Programming) 2. ľilinská didaktická konferencia s
medzinárodnouúčas»ou. (2nd Didactic Conference in ®ilina with international participation.
)- didZA, 1. vyd. ®ilina : Fakulta prírodných vied ®ilinskej univerzity v ®iline, 2005, s.
30,38. ISBN 80-8070-430-9 (zborník abstraktov), príspevok na CD ROM ISBN 80-8070-4305.
Sudolská, M. - Stoffová V.: Digitálne mapy na hodinách informatiky. Po ąkole (v tlači)
Rok 2006
STOFFA, J. – STOFFOVÁ, V. – KROBOTOVÁ, M.: Antonymá v technickej terminológii.
In Modernizace vysokoąkolské výuky technických předmětů : Sborník příspěvků z
mezinárodní konference I. 1. vyd. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006, s. 144-149. ISBN 807041-835-4
STOFFOVÁ, V. - GABAĄOVÁ, V. - TÓTH, K.: Význam Mikrosvetov vo vyučovaní ...
Banská Bystrica DIDINFO 2006
STOFFA, J. – STOFFOVÁ, V. – KROBOTOVÁ, M.: Deminutíva v osvojovaní technického
pojmoslovia. In XXIV International Coloquium on the Acquisition Process Management :
Proceeding of abstracts and electronic version of reviewed contributions on CD-ROM. Editori
Eva Hájková a Rita Vémolová. Brno : University of Defence, Faculty of Economics and
Management, 2006, s. 72 (abstrakt), celý príspevok na CD-ROM. ISBN 80-7231-139-5
STOFFOVÁ, V. – TÓTH, K.: Comenius Logo v propedeutike programovania. (Comenius
Logo in programming propedeutics). In XXIV International Coloquium on the Acquisition
Process Management : Proceeding of abstracts and electronic version of reviewed
contributions on CD-ROM. Editori Eva Hájková a Rita Vémolová. Brno : University of
Defence, Faculty of Economics and Management, 2006, s. 51 (abstrakt), celý príspevok na
CD-ROM. ISBN 80-7231-139-5
STOFFOVÁ, V. – VÉGH, L.: Počítačové hry a projektové vyučovanie programovania.
(Computer games and project oriented teaching of programming). In XXIV International
Coloquium on the Acquisition Process Management : Proceeding of abstracts and electronic
version of reviewed contributions on CD-ROM. Editori Eva Hájková a Rita Vémolová. Brno :
University of Defence, Faculty of Economics and Management, 2006, s. 51 (abstrakt), celý
príspevok na CD-ROM. ISBN 80-7231-139-5
SZŐKÖL, ©. - STOFFOVÁ, V. – GUBO, ©. Modulárna ątruktúra obsahu a dynamický
charakter vyučovania predmetu informatika pre ekoómov . (Modular structure and dynamic
character of teaching subject Informatics for economists) In XXIV International Coloquium
on the Acquisition Process Management : Proceeding of abstracts and electronic version of
reviewed contributions on CD-ROM. Editori Eva Hájková a Rita Vémolová. Brno :
University of Defence, Faculty of Economics and Management, 2006, s. 73 (abstrakt), celý
príspevok na CD-ROM. ISBN 80-7231-139-5
STOFFA, J. – STOFFOVÁ, V. – KROBOTOVÁ. M.: Niektoré problémy prekladu
technických termínov. In Trendy ve vzdělávaní 2006 : Technika a informační technologie. 1.
vyd. Olomouc : Votobia Olomouc, 2006, s. 167-171. ISBN 80-7220-260-X
STOFFOVÁ, V.: Modul modulárnej a adaptívnej prípravy učiteµov z oblasti IKT. In Trendy
ve vzdělávaní 2006 : Technika a informační technologie. 1. vyd. Olomouc : Votobia
Olomouc, 2006, s. 318-322. ISBN 80-7220-260-X
STOFFOVÁ, V. – STOFFA, J.: Interaktívne animačno-simulačné modely v elektronických
prezentáciách učebnej látky. In Technika – Informatyka – Edukacja : Teoretyczne i
praktyczne problemy edukacji informatycznej. Red. Wojciech Walat. Rzeszów : Uniwersytet
Rzeszowski, Zakład Dydaktyki Techniki i Informatyki, 2006, s. 91-98. ISBN 83-88845-70-5
STOFFOVÁ, V. Programové projekty a ątudentská vedecká odborná činnos». Informatika v
ąkole a v praxi. Ruľomberok : Katolícka univerzita, 2006, s. xx ISBN 80-8084-112-8.
STOFFA, V. – SZŐKÖL, I. Modular and adaptive teaching of Information and
communication technologies. In Third Central European Multimedia and Virtual Reality
Conference. Pannonian University Press, Eger, 2006, s. 211-214. ISBN 963 9495 89 1
STOFFA, V. – TÓTH, K.: The importance of microworlds in creating programming
applications. In Third Central European Multimedia and Virtual Reality Conference. Eger,
Hungary, 2006, s. 175-179. ISBN 963-9495-89-1.
STOFFA, V. - VÉGH, L.: Guided animation of dynamic data structures. In Third Central
European Multimedia and Virtual Reality Conference. Eger, Hungary, 2006, s. 175-179.
ISBN 963-9495-89-1.
Rok 2007
STOFFA, J. – STOFFOVÁ, V.: Terminologická príprava – dôležitá súčasť zabezpečenia
kvality edukácie v oblasti IKT [The terminological training – the important component of the
quality of education in the field of ICT]. XXV. Mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího
procesu : zaměřené k aktuálním problémům vědy, výchovy, vzdělávání a rozvoje tvůrčího
myšlení : Sborník abstraktů a elektronických verzí recenzovaných příspěvků na CD-ROMu.
Brno : Univerzita obrany, 2007. 92 s. ISBN 978-80-7231-228-3. Abstrakt na s. 60, príspevok
na CD-ROM.
XIX. DIDMATTECH 2006. Editori Ján Stoffa a Veronika Stoffová. 1. vyd. Komárno :
Univerzita J. Selyeho, 2007. 460 s. ISBN 978-80-89234-23-3
XX. DIDMATTECH 2007 : Díl I. Editori Ján Stoffa, Veronika Stoffová a Miroslav Chráska
jun. 1. vyd. Olomouc : Votobia Olomouc, 2007. 412 s. ISBN 80-7220-296-0
XX. DIDMATTECH 2007 : Díl II. Editori Ján Stoffa, Veronika Stoffová a Miroslav Chráska
jun. 1. vyd. Olomouc : Votobia Olomouc, 2007, 460 (413-873) s. ISBN 80-7220-296-0
STOFFA, J. – STOFFOVÁ, V.: Časté terminologické chyby v oblasti informatiky
a informačných a komunikačných technológií, Ružomberok
STOFFOVÁ, V.: Dynamické údajové štruktúry a ich význam vo vyučovaní programovania
[Dynamical date structure and their importance in teaching programming]. In: XIX.
DIDMATTECH 2006. 1. vyd. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2007, s. 281-288. ISBN 97880-89234-23-3
STOFFOVÁ, V.: Informatizácia výučby matematiky [Informatization of teaching of
mathematics]. In: XIX. DIDMATTECH 2006. 1. vyd. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2007,
s. 449-450. ISBN 978-80-89234-23-3
STOFFOVÁ, V.: Vzájomný vzťah matematiky a informatiky. In: Zborník príspevkov DidZa
2007 - Nové trendy vo vyučovaní matematiky a informatiky na základných a stredných
školách. Žilina : FPV Žilinskej univerzity, 2007. ISBN 80- ... Príspevky na CD
STOFFOVÁ, V. - GABAĽOVÁ, V.: Od problémového vyučovania k projektu. In DidInfo
2007, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2007. s. ... ISBN 80
STOFFOVÁ, V.: Najčastejšie chyby začínajúcich programátorov. In DidInfo 2007, Banská
Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2007. s. ... ISBN 80
(AFC) STOFFA, V.: Dynamic data structures and their controlled animation, Preceedings of
the 10th Symposium on Programming Languages and Software Tools, Editori: Zoltán
Horváth, László Kozma, Viktória Zsók, s. 439-446, Dobogókő, 2007, Eötvös Loránd
University, Faculty of Informatics, Eotvos University Press, ISBN 978 963 463 925 1
STOFFA, V. a kol. Az informatika alapjai I. (Základy informatiky I.) 1. vyd. Komárno :
Univerzita J. Selyeho, 2007. 369 s. ISBN 978-80-89234-29-5
STOFFA, J. – STOFFOVÁ, V.: O jazykovej a terminologickej kultúre odborných prezentácií
v oblasti informatiky a informačných a komunikačných technológií. In: INFOTECH 2007
Moderní informační a komunikační technologie ve vzdělávání : Díl 2. Editor Jiří Dostál. 1.
vyd. Olomouc : Votobia Olomouc, 2007, s. 524-527. ISBN 978-80-7220-301-7
STOFFA, J. – STOFFOVÁ, V.: Časté terminologické chyby v oblasti informatiky
a informačných a komunikačných technológií. In: Informatika v škole a v praxi : 3. ročník
konfencie s medzinárodnou účasťou. Ružomberok : Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita
v Ružomberku, 2007. ISBN 978-80-8084-222-2 [CD-ROM]
STOFFA J.– STOFFOVÁ, V.: Interciplinary relationships between informatics and other
science branches. In Technika -. Informatyka – Edukacja, Suplement 2007. Iwonicz :
Uniwersytet Rzeszowski, 2007, s. 11-16. ISBN 978-83-88845-94-9
Rok 2008
STOFFA, J. – STOFFOVÁ, V.: Formálne a pseudoformálne chyby a nedostatky v
edukačných dokumentoch. Trendy ve vzdělávání 2008 : Díl I. Editor Miroslav Chráska. 1.
vyd. Olomouc : VOTOBIA Olomouc, 2008, s. 238-242. ISBN 978-80-7220-311-6
STOFFOVÁ. V. - STOFFA, J.:Výučba dejín IKT v príprave IKT v príprave učiteľov
informatiky. Trendy ve vzdělávání 2008 : Díl II. Editor Miroslav Chráska. 1. vyd. Olomouc :
VOTOBIA Olomouc, 2008, s. 473-477. ISBN 978-80-7220-311-6
STOFFOVÁ, V.: Testovanie vedomostí z algoritmizácie a programovania v prostredí LMS
Moodle, Knowledge testing from algorithmisation and programming in LMS Moodle. In
Hájková, E. – Vémolová, R. (eds.): XXVI. International Coloquium the Management of
Educational Process. Proceeding of abstracts and electronic version of reviewed contributions
on CD-ROM. Brno : Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu, 2008, 78. s.
(abstrakt), celý príspevok na CD-ROM. ISBN 978-80-7231-511-6.
STOFFOVÁ, V.: Možnosti počítačového testovania vedomostí z algoritmizácie a
programovania In: Huraj (eds.) DidInfo 2008. Banská Bystrica : FPV Univerzity Mateja Bela,
2008, s. 39 (abstrakt) príspevky na CD ISBN 978-80-8083-367-1
STOFFOVÁ, V.: Interaktívne simulačné modely v elektronickom vzdelávaní. In Černák, I. –
Mašek, E. - Majherová, J. (eds.): Informatika v škole a v praxi. Ružomberok : Katolícka
univerzita, Pedagogická fakulta, 2008. 107–114. s. ISBN 978-80-8084-362-5.
STOFFA, J. - STOFFOVÁ, V.: Terminologické minimum edukátora. In Černák, I. –Mašek,
E. - Majherová, J. (eds.): Informatika v škole a v praxi. Ružomberok : Katolícka univerzita,
Pedagogická fakulta, 2008. 98–106. s. ISBN 978-80-8084-362-5.
SZŐKÖL, Š. – STOFFOVÁ, V.: Elektronická učebnica o informačnej spoločnosti. In
Hájková, E. – Vémolová, R. (eds.): XXVI. International Coloquium the Management of
Educational Process. Proceeding of abstracts and electronic version of reviewed contributions
on CD-ROM. Brno : Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu, 2008, 78. s.
(abstrakt), celý príspevok na CD-ROM. ISBN 978-80-7231-511-6.
TÓTH, K. – STOFFOVÁ, V.:Testovanie poznatkov o informačnej spoločnosti v prostredí
Moodle (Knowledge Testing about Information Society in LMS Moodle). XXVI. International
colloquium on the Management of Educational Process : Proceeding of abstracts and
electronic version of reviewed contributions on CD-ROM. Editori E. Hájková a R.Vémolová.
Brno. Brno : University of Defence, Faculty of Economics and Management, 2008. Abstrakt
na s. xx Celý príspevok na CD-ROM. ISBN 978-80-7231-511-6
STOFFA, V.: Az animáció szerepe az elektronikus tankönyvekben. (Úloha animácií
v elektronických učebniciach). Információs társadalom 2008, VIII. évfolyam 3. szám, s. 113125 ISSN 1587-8694
V tlači:
Stoffová, V.: Moja spolupráca s Detašovaným pracoviskom MtF STU v Komárne
Ján Stoffa – Veronika Stoffová: Terminológia – celoživotný údel každého edukátora
Rok 2009
(AFC) STOFFA, J. – STOFFOVÁ, V.: Synonymné termíny a ich pseudosynonymné náhrady.
In Hájková, E. – Vémolová, R. (eds.): XXVII. International Coloquium the Management of
Educational Process. Brno : Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu, 2009,
64. s. ISBN 978-80-7231-650-2
(AFC) STOFFA, J. – STOFFOVÁ, V.: About the project of Slovak terminological dictionary
of e-learning. In Chráska, M. – Havelka, M (eds.).: Trendy ve vzdělávání 2009 : Díl I.
Olomouc : Votobia Olomouc, 2009. 211-214 s. ISBN 978-80-7220-316-1
(AFC) STOFFA, V. – STOFFA, J.: Interrelation between Hungarian and Slovak terminology
in the field of Informatics and Information Technologies. In Nádasi, A. (ed.): Agriamedia
2008. Eger : Eszterházy Károly Főiskola, 2005. 306-311 s. ISBN 978-963-9417-09-2
(AFC) STOFFA, V.: Rendezési algoritmusok számítógépes irányított animálása (Guided
computer animation of sorting algorithms). In Nádasi, A. (ed.): Agriamedia 2008. Eger :
Eszterházy Károly Főiskola, 2005. 39-40 s. ISBN 978-963-9417-09-2
(FAI) STOFFOVÁ, V. (ed.): XXI. DIDMATTECH 2008 2nd part. Eger – Komárno :
Eszterházy Károly Főiskola, Univerzita J. Selyeho, 2009. 41-51. s. ISBN 978-963-9894-18-1
(FAI) STOFFOVÁ, V. (ed.): XXI. DIDMATTECH 2008 2nd part. Eger – Komárno :
Eszterházy Károly Főiskola, Univerzita J. Selyeho, 2009. 41-51. s. ISBN 978-963-9894-18-1
(AFC) STOFFA, J. – STOFFOVÁ, V.: ICT materials as subject of instruction of informatics
teachers at J. Selye University in Komárno. In Stoffová, V (ed.): XXI. DIDMATTECH 2008
1st part. Eger – Komárno : Eszterházy Károly Főiskola, Univerzita J. Selyeho, 2009. 60-64. s.
ISBN 978-963-9894-17-4
(AFC) STOFFOVÁ, V. – TÓTH, K.: Integrácia IKT a mikrosvetov do vyučovania na ZŠ
(Integration of ICT and micro-worlds into the education at elementary schol). In Stoffová, V
(ed.): XXI. DIDMATTECH 2008 1st part. Eger – Komárno : Eszterházy Károly Főiskola,
Univerzita J. Selyeho, 2009. 203-208. s. ISBN 978-963-9894-17-4
(EDI) STOFFA, J. – STOFFOVÁ, V. – LAVRINČÍK, J.: Monografia o všeobecnej
technológii a všeobecnom technologickom vzdelávaní. Recenzia Hartmann, E. – Theuerkauf,
W. E. (eds.): Allgemeine Technologie und Technische Bildung. Frankfurt am Main – Berlin –
Bern – Bruxelles – New York Oxford – Wien : Peter Lang, Internationaler Verlag der
Wissenschaften, 2008, 256 s. ISBN 978-3-631-58332-6. In Stoffová, V (ed.): XXI.
DIDMATTECH 2008 1st part. Eger – Komárno : Eszterházy Károly Főiskola, Univerzita J.
Selyeho, 2009. 245-246. s. ISBN 978-963-9894-17-4
(EDI) STOFFA, J. – STOFFOVÁ, V.: Cenný zdroj informácií o informačnej spoločnosti.
Recenzia Pintér, R. (ed.): Information Society: From Theory to Politcal Practice: Coursebook.
Budapest : Gondolat – Új Mandátum, 2008, 245 s. ISBN 978-3-963-693-6232-0. In Stoffová,
V (ed.): XXI. DIDMATTECH 2008 1st part. Eger – Komárno : Eszterházy Károly Főiskola,
Univerzita J. Selyeho, 2009. 247-248. s. ISBN 978-963-9894-17-4
(EDI) STOFFA, J. – STOFFOVÁ, V.: O využití hypermédií v edukácii. Recenzia Walat, W.:
Edukacyjne zastosowania hipermediów. Rzeszów : Wydawnictwo Universytetu
Rzeszowskiego, 2007, 320 s. ISBN 978-83-7338-329-6. In Stoffová, V (ed.): XXI.
DIDMATTECH 2008 1st part. Eger – Komárno : Eszterházy Károly Főiskola, Univerzita J.
Selyeho, 2009. 249-250. s. ISBN 978-963-9894-17-4
(AFC) STOFFOVÁ, V.: Interaktivitás az elektronikus tankönyvekben (Interactivity in ecourse books). In Stoffová, V (ed.): XXI. DIDMATTECH 2008 2nd part. Eger – Komárno :
Eszterházy Károly Főiskola, Univerzita J. Selyeho, 2009. 41-51. s. ISBN 978-963-9894-18-1
(AFD) STOFFA, J. – STOFFOVÁ, V.: Informatika és információs és kommunikációs
technológiák terminológiai problémái (Terminological problems in the field of informatics
and information and communication technologies). In Nagy, M. (ed.): Zborník z
I. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho „Vzdelanie – Veda –
Spoločnosť” (A Selye János Egyetem „Oktatás – Tudomány – Társadalom” I. Nemzetközi
Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete). Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2009. 7680. s. ISBN 978-80-89234-83-7
(AFD) STOFFOVÁ, V.: A nyelvtanítás információs technológiákkal és multimédiákkal való
támogatása (ICT and Multimedia supported language teaching). In Nagy, M. (ed.): Zborník z
I. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho „Vzdelanie – Veda –
Spoločnosť” (A Selye János Egyetem „Oktatás – Tudomány – Társadalom” I. Nemzetközi
Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete). Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2009. 8184. s. ISBN 978-80-89234-83-7
(AFD) STOFFOVÁ, V.: Számítógépes programozás tudástesztelés (Programming knowledge
testing by computer). In Nagy, M. (ed.): Zborník z I. medzinárodnej vedeckej konferencie
Univerzity J. Selyeho „Vzdelanie – Veda – Spoločnosť” (A Selye János Egyetem „Oktatás –
Tudomány – Társadalom” I. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete).
Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2009. 85-89. s. ISBN 978-80-89234-83-7
(AFD) STOFFA, J. – STOFFOVÁ, V.: Interaktivita v elektronických multimediálnych
jazykových učebniciach. In Nagy, M. (ed.): Zborník z I. medzinárodnej vedeckej konferencie
Univerzity J. Selyeho „Vzdelanie – Veda – Spoločnosť” (A Selye János Egyetem „Oktatás –
Tudomány – Társadalom” I. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete).
Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2009. 145-151. s. ISBN 978-80-89234-83-7
(AFD) STOFFA, J. – STOFFOVÁ, V.: What offer digital technologies for language teaching.
In Černák, I. – Mejharová, J (eds.): IMEM 2009 : Interdisciplinary Relationships in the
Theory and Practice of Informatics, Management, Economics and Mathematics. Ružomberok
: Catholic University in Ružomberok, Faculty of Education, 2009. 99. s. 287-294. ISBN 97880-8084-471-4
Rok 2010
STOFFA, J. – STOFFOVÁ, V.: Terminologické problémy elektronického vzdelávania
(Terminological Problems of E-learning.) In: XXVIII. International Colloquium on the
Management of Educational Process. Editori Eva Hájková a Rita Vémolová. 1. vyd. Brno :
University of Defence, Faculty of Economics and Management, 2010, s. 50 (s 72). ISBN 97880-7231-722-6 (Abstrakt na s. 50 , celý príspevok na CD-ROM 7 s.)
STOFFA, J. – STOFFOVÁ, V.: Nanoslovník vybratých poľských textových skrátenín. In:
Trendy ve vzdělávání 2010 : Díl I. Editori Martin Havelka a Miroslav Chráska. 1. vyd.
Olomouc : ALTYN, 2010, s. 262-266. ISBN 978-80-87224-09-07
STOFFA, J. – STOFFOVÁ, V.: Definície pojmov v terminologických slovníkoch a v
edukácii. In: XXII. DIDMATTECH 2009. Editor Veronika Stoffová. 1. vyd. Trnava –
Komárno : Trnava University Trnava – J. Selye Universtity Komárno, 2010, s. 145-151.
ISBN 978-80-8122-006-7
STOFFOVÁ, V.: Testovanie vedomostí v LMS Moodle. In: XXII. DIDMATTECH 2009.
Editor Veronika Stoffová. 1. vyd. Trnava – Komárno : Trnava University Trnava – J. Selye
Universtity Komárno, 2010, s. 171-181. ISBN 978-80-8122-006-7
STOFFA, J. – STOFFOVÁ, V.: Nové dielo z edukačnej informatiky. (Recenze) In: XXII.
DIDMATTECH 2009. Editor Veronika Stoffová. 1. vyd. Trnava – Komárno : Trnava
University Trnava – J. Selye Universtity Komárno, 2010, s. 357-358. ISBN 978-80-8122-0067
STOFFA, J. – STOFFOVÁ, V.: Významné dielo o informatickej výchove. (Recenze) In:
XXII. DIDMATTECH 2009. Editor Veronika Stoffová. 1. vyd. Trnava – Komárno : Trnava
University Trnava – J. Selye Universtity Komárno, 2010, s. 358-359. ISBN 978-80-8122-0067
STOFFA, J. – STOFFOVÁ, V.: Multimédiá v didaktike. (Recenze) In: XXII. DIDMATTECH
2009. Editor Veronika Stoffová. 1. vyd. Trnava – Komárno : Trnava University Trnava – J.
Selye Universtity Komárno, 2010, s. 360-361. ISBN 978-80-8122-006-7
STOFFA, J. – STOFFOVÁ, V.: Projektová metóda s podporou IKT. (Recenze) In: XXII.
DIDMATTECH 2009. Editor Veronika Stoffová. 1. vyd. Trnava – Komárno : Trnava
University Trnava – J. Selye Universtity Komárno, 2010, s. 361-362. ISBN 978-80-8122-0067
STOFFA, J. – STOFFOVÁ, V.:
Bilingválne dielo
z
oblasti informačných a
komunikčačných technológií. (Recenze) In: XXII. DIDMATTECH 2009. Editor Veronika
Stoffová. 1. vyd. Trnava – Komárno : Trnava University Trnava – J. Selye Universtity
Komárno, 2010, s. 362-364. ISBN 978-80-8122-006-7
STOFFOVÁ, V.: Informačné a komunikačné technológie v školskej matematike. (Recenze)
In: XXII. DIDMATTECH 2009. Editor Veronika Stoffová. 1. vyd. Trnava – Komárno : Trnava
University Trnava – J. Selye Universtity Komárno, 2010, s. 364-366. ISBN 978-80-8122-0067
STOFFOVÁ, V.: Demonštračné animácie pre elktronické vzdelávanie. (Demonstrative
animation for elektronic education). In Hájková, E. – Vémolová, R. (eds.): XXVIII.
International Coloquium the Management of Educational Process. Brno : Univerzita obrany,
Fakulta ekonomiky a managementu, 2010, s. 65-66. (príspevok na CD 5 s.) ISBN 978-807231-722-6
STOFFOVÁ, V. – VÉGH, L.: Szemléltető animációk a programozásban. In INFODIDACT
2010, 3. Informatika Szakmódszertani Konferencia. Editor Zsakó, Szombathely, 2010.
(príspevok na CD 6 s.) ISBN nemá
(AFC) STOFFOVÁ, V. – CSÍZI, L.: Projekteljárás az adatbázis rendszerek tanításában. In
INFODIDACT 2010, 3. Informatika Szakmódszertani Konferencia. Editor Zsakó,
Szombathely, 2010. (príspevok na CD 5 s.) ISBN nemá
STOFFOVÁ, V. - KRIŠKOVÁ, M.: Elektronická učebnica prírodopisu. 1. vyd. DIDINFO
2010. Editor V. Stoffová. Banská Bystrica : KI FPV UMB – MPC, Alokované pracovisko
BB, ÚIP školstva ŠVS BB, 2006, s. 119-123. (Abstrakt s. 39) ISBN 978-80-8083-952-9
STOFFOVÁ, V.: Elektronická podpora vyučovania na prvom stupni ZŠ. 1. vyd. DIDINFO
2010. Editor V. Stoffová. Banská Bystrica : KI FPV UMB – MPC, Alokovanépracovisko BB,
ÚIP školstva ŠVS BB, 2006, s. 130-133. (Abstrakt s. 38) ISBN 978-80-8083-952-9
STOFFOVÁ, V.: Az informatika alapjai II - A számítógépes hálózatok. (Základy informatiky
II – Počítačové siete.) 1. vyd. Komárno : Univerzita J. Selyeho - Selye János Egyetem, 2010.
138 s. ISBN 978-80-89234-65-3

Podobné dokumenty

Odborné články a statě - Katedra technické a informační výchovy

Odborné články a statě - Katedra technické a informační výchovy STOFFOVÁ, V. - STOFFA, J.: Dielo o informačnej príprave učiteµov [A work about the informational training of teachers] XIII. DIDMATTECH 2000 : Čas» II. Editori Jozef Pavelka, Michal ©efara, Ján St...

Více

Plné znění programu

Plné znění programu ¾ MSM2631691901 „Kovové materiály se strukturou v submikronové a nanometrické oblasti připravené metodami intenzivní plastické deformace“, COMTES FHT,s.r.o., Plzeň, 2004-2010 V roce 2005 podpořilo ...

Více

Výukové texty: Odborné články a statě

Výukové texty: Odborné články a statě [POSSIBLE METHODS SUPPORTING 6TH TO 9TH CLASSES PRIMARY SCHOOL PUPILS PHYSICS TEACHING WITH THR AID OF COMPUTER TECHNOLOGY] KLEMENT, M. a CHRÁSKA, M. Vytvořte si vlastní www stránky. (informačně pr...

Více

Pokyny pro přispěvatele do ArcRevue

Pokyny pro přispěvatele do ArcRevue potřebujete přístupové jméno a heslo (tj. můžete se přihlásit

Více

Call for papers - Znak a afektivita ve filosofii Gilla Deleuze

Call for papers - Znak a afektivita ve filosofii Gilla Deleuze Katedra Elektronické kultury a sémiotiky FHS UK ve dnech 7. - 8. 11. 2015 pořádá mezinárodní konferenci zaměřenou na koncepci znaku a afektivity v myšlení Gilla Deleuze. Cílem konference je poskytn...

Více

OBOROVÝ PROJEKT: - informační zdroje

OBOROVÝ PROJEKT: - informační zdroje [online] [CD-ROM] - přístup ke zdroji – u všech on-line dokumentů, např. Dostupné z: http://xyz.cz/dokument1.doc - datum citace – extrémně důležité!! např. [citováno 28.2.2012]

Více

133-Hermanova-Eva-pa..

133-Hermanova-Eva-pa.. v rovině námětů zabývá úlohou kultury v životě seniorů v kontextu jejich osobnostního rozvoje, rozvoje kreativity, psychického zdraví, seberealizace a preferencí. Stručně seznamuje i s existujícími...

Více