Č ESKÁ PRAVIDLA LUKOSTŘELBY TERČ OVÁ

Transkript

Č ESKÁ PRAVIDLA LUKOSTŘELBY TERČ OVÁ
Č ESKÁ PRAVIDLA LUKOSTŘELBY
TERČ OVÁ LUKOSTŘELBA
2001
Č eský lukostřelecký svaz
Sportovně technická komise
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com
O B S A H
3.
ROZLOSOVÁ NÍ , TRÉ NINK, KOMISE ........................................................................... 3
3.12. SOUTĚ ŽNÍKOMISE ................................................................ ................................ .................... 3
3.15. ROZLOSOVÁ NÍ................................ ................................................................ ............................. 3
3.17. TRÉ NINK ................................ ................................ ................................ ..........................................4
3.21. PROSTOR ZÁ VODU, VYBAVENÍA ZAŘ Í
ZENÍ.............................................................. 4
4.
KATEGORIE, DIVIZE, SESTAVY.................................................................................. 5
4.2.
KATEGORIE ................................ ................................................................ ................................ ....5
4.3. DIVIZE ................................................................ ................................ ................................ ...............5
4.4. SESTAVY ................................ ................................ ................................................................ .........5
7.
ZÁ VODY V TERČ OVÉ LUKOSTŘELBĚ ..................................................................... 8
7.0. ZÁ KLADNÍPOJMY................................ ................................ ...................................................... 8
7.1. VYTÝ Č ENÍSTŘ ELNICE ................................................................ ................................ ............8
7.2. VYBAVENÍSTŘ ELNICE ................................ ................................ .........................................10
7.3.
NÁ Č INÍZÁ VODNÍ
KŮ ................................................................ ................................ ..............15
7.4.
STŘ ELBA ................................ ................................ ................................................................ .......19
7.5.
POŘ ADÍSTŘ ELBY A Č ASOVÉ KONTROLY ................................................................ 21
7.6.
BODOVÁ NÍ................................ ................................ ................................................................ ...24
7.7.
KONTROLA STŘ ELBY A BEZPEČ NOST ................................ ........................................26
7.8.
PENALIZACE ................................ ................................ ............................................................... 28
7.9.
ROZHODOVÁ NÍ................................................................ ................................ ......................... 29
7.10. DOTAZY, ODVOLÁ NÍA PROTESTY................................ ................................................ 30
7.99. RŮ ZNÉ ................................................................ ................................ ............................................30
Komu jsou tyto pravidla určena
Tato pravidla jsou určena závodníků m a rozhodčím lukostřeleckých závodů v Č R. Naučí vás vš
e podstatné o
pravidlech terčové lukostřelby. Jsou pouze upravenými pravidly, vydanými mezinárodní organizací FITA, tak, aby
vyhovovala podmínkám naš
ich lukostřelnic a zejména doplňujípravidla pro žákovskou kategorii. Těmito pravidly se
mohou řídit vš
echny lukostřeleckézávody dle kalendáře závodů , které nejsou označeny jako závody FITA-STAR
Sdě lte nám svůj názor
Vzhledem k tomu, že jste čtenáři těchto pravidel (a také asi uživatelé při závodech jako rozhodčínebo závodníci), jste
zároveňi těmi nejdů ležitějš
ími kritiky a komentátory. Oceníme vaš
e názory a chtěli bychom se dovědět, co se nám
povedlo, co bychom mohli udělat lépe, jakým oblastem bychom se měli věnovat podrobněji a zda vů bec máme
pokračovat ve vydánípravidel pro halovou a terénnílukostřelbu.
PODĚ KOVÁ NÍ
Chtěli bychom poděkovat pánů m Harmáčkovía Plundrovi, kteří nám věnovali svů j čas, vědomosti, bez jejich
postrkovánía pohánění bychom asi tato pravidla nevydali.
Děkujeme také Ing. Luňáčkové a pánu Dřízalovi, který nám pomohl při dokončování těchto pravidel
.
Autoři pravidel: Ing. Masár Ján a Dana Hegedü sová (STK Č LS)
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com
3.
ROZLOSOVÁ NÍ, TRÉ NINK, KOMISE
3.12. SOUTĚ Ž NÍ KOMISE
3.12.5.Při závodech zařazených do KLZ je možno před zahájením závodu sestavit soutěžní
komisi, kterou tvoří:
•ředitel závodu (při M Č R delegát Č LS)
•hlavnírozhodčí
•zástupce závodníků ( zvolí závodníci na pokyn ředitele závodu při nástupu
k zahájenízávodu, mů že to být závodník nebo nestřílejícíkapitán)
Pokud není soutěžní komise ustanovená, rozhodují o vš
ech dů ležitých okolnostech
ředitel závodu s hlavním rozhodčím. V případě nutnosti svolají k projednánítěchto
okolností kapitány družstev.
3.12.6.Podáváníprotestů a jejich rozhodnutí se řídí Soutěžním řádem Č LS.
3.15. ROZLOSOVÁ NÍ
3.15.1. Losování se provádí tak, že do jednéurny se vložílístky s názvy LO (LK). Mimořádní
členové budou při losování bráni jako jeden LK (LO). Doporučuje se provádět
losování LO (LK) pro každou kategorii zvláš
ť. Do druhéurny se postupněvkládají
lístky se jmény závodníků jednotlivých LO (LK) dle předchozího vylosování.
Postupněse vylosuje pořadí závodníků každého LO (LK) samostatně, takže je
nepravděpodobné, aby se na jednom terči setkali závodníci téhož LO (LK). Jednotliví
závodníci jsou nasazováni na terče podle pořadí jak jsou vylosováni, postupněod
nejnižš
ího čísla terče k nejvyš
š
ímu pro danou kategorii.
Je-li to možné, mů že pořadatel měnit vylosovanépořadítak, aby závodníci jednoho LK
(LO) byli nasazeni jednéřady. O těchto změnách musíbýt proveden zápis a ten se před
zahájením závodu předloží ke schválení rozhodčím. Je-li v odů vodněném případě
nahrazen některý přihláš
ený závodník jiným závodníkem téhož LO (LK) a to v době
mezi vylosováním a zahájením závodu, zaujme nověnastoupivš
ízávodník vylosované
místo závodníka, kterého nahrazuje. Mají-li být takto nahrazeni dva či více
soutěžících, musí se jejich postavení rozlosovat. Závodník, který se přihlásil až po
rozlosování a bude připuš
těn k závodu, bude nasazen na terč podle dispozic pořadatele.
Výsledek konečného losovánímusíbýt zveřejněn a to ješ
těpřed nástupem k zahájení
závodu. Opodstatněné protesty mohou kapitáni podat u ředitele závodu, který o nich spolu
s hlavním rozhodčím rozhodne s konečnou platností.
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com
3.17.
TRÉ NINK
3.17.13. Po nástupu mů že být místo nástřelu (1 sada po š
esti š
ípech na první střílenédlouhé
vzdálenosti nebo 2 sady po třech š
ípech na první střílenékrátkévzdálenosti) proveden
řízený trénink. Trvá maximálně45 minut a doporučuje se ukončit jej 15 minut před
začátkem závodu. Během tréninku mů že střelec vystřelit v jednésadělibovolný počet
š
ípů . Při tréninku se střílído tréninkových terčů , kteréjsou před zahájením závodu
nahrazeny terči závodními. Pokud by byla tréninková střelba prováděna z nějakých
dů vodů do závodních terčů , je třeba zajistit, aby střelci řádnězaš
krtávali vš
echny
tréninkovézásahy.
3.21.
PROSTOR ZÁ VODU, VYBAVENÍ A ZAŘÍ ZENÍ
3.21.2. Závody v terčovélukostřelběse pořádají na otevřeném prostranství, v aréněči na
stadionu (prostor za terčovnicemi musíbýt přiměřeněchráněn z dů vodu bezpečnosti).
3.21.3. Na závodech v terčovélukostřelběmusí být zajiš
těna místa na sezenípro vš
echny
soutěžící a funkcionáře družstev. Pro rozhodčí se zajiš
ťují místa na sezení v úrovni
čekací čáry. Doporučuje se dostatečný počet slunečníků , stanových přístřeš
ků na ochranu
proti deš
ti a slunci.
3.21.5. Vyhovujícítoalety pro ženy a pro muže je třeba zabezpečit v přijatelnévzdálenosti od
střeliš
tě.
3.21.6. Při závoděse doporučuje zajistit pro řídícího střelby vyvýš
enou ploš
inu.
3.21.12. Vybavenístřeliš
těje popsáno v čl. 7.2.
3.22.
Stravování a občerstvení
3.22.1. Pořadatelédle možnostízajistíobčerstvení( rozsah stručněuvede v rozpise závodu)
3.23.
Pravidla oblékání
3.23.7. Oblečenízávodníka nemů že být dů vodem nepřipuš
těník závodu. Doporučuje se
sportovníoděv.
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com
4.
KATEGORIE, DIVIZE, SESTAVY
4.2.
KATEGORIE
4.2.1.
Č LS uznává následující kategorie:
ženy
nad 18 let
•
muži
nad 18 let
•
juniorky
17 a 18 let
•
junioři
17 a 18 let
•
kadetky
15 a 16 let
•
kadeti
15 a 16 let
•
starš
í žákyně
13 a 14 let
•
starš
í žáci
13 a 14 let
•
mladš
ížákyně
do 12 let
•
mladš
ížáci
do 12 let
•
Č LS uznává samostatnězávody a soutěže pro ženy, muže, juniorky, juniory, kadetky,
kadety, starš
í žákyně, starš
í žáky, mladš
ížákyněa mladš
ížáky.
O zařazenízávodníka do kategorie v roce konání závodu rozhoduje rok narození.
Závodník mů že soutěžit ve vyš
š
í věkovékategorii, než do jaképatřípodle data svého
narození, pokud do ní byl svým LK (LO) řádněpřihláš
en. Uznánítakových výsledků do
soutěží- viz Uspořádánía rozpis soutěžív lukostřelběa Soutěžní řád.
4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.
4.3.
DIVIZE
4.3.1.
Lukostřelci používající rů zné typy luků jsou zařazováni do samostatných divizí
a závodív samostatných soutěžích. Č LS uznává následujícídivize.
Pro terčovou lukostřelbu:
divize reflexníluk podle specifikace v čl. 7.3.1.,
•
divize standardníluk s vybavením podle čl. 7.3.2.,
•
divize kladkový luk s vybavením podle čl. 7.3.3.
•
4.3.2.
4.4.
SESTAVY
4.4.1.
Sestava FITA - F
Terč desetikruhový o prů měru 122 cm :
muži, junioři
ženy, juniorky,
kadetky, kadeti
70m
60m
6 sad (36 š
ípů ) na vzdálenost
90m
6 sad (36 š
ípů ) na vzdálenost
70m
Terč desetikruhový o prů měru 80cm:
12 sad (36 š
ípů ) na vzdálenost
50m
50m
12 sad (36 š
ípů ) na vzdálenost
30m
30m
Celkem 36 sad (144 š
ípů )
Sestava se střílí v jednom nebo ve dvou dnech a doporučuje se střílet v pořadí 90m
(70m), 70m (60m), 50m a 30m. Sestava se mů že střílet i v opačném pořadí. Před
zahájením střelby je povolen nástřel nebo trénink (3.17.13). Jsou-li na program ješ
tě
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com
4.4.2.
4.4.3
4.4.4.
4.4.5.
4.4.6.
některéjinésestavy než sestava FITA, střílí se sestava FITA vždy jako první.
Redukovaný terč 80 cm lze použít jen na vzdálenost 30m.
Dojitá sestava FITA - 2xF
Dvojitá sestava FITA 2xF se skládá ze dvou sestav FITA střílených po sobě.
Poloviční sestava FITA F/2
Terč desetikruhový o prů měru 122 cm :
muži, junioři
ženy, juniorky,
kadetky, kadeti
3 sady (18 š
ípů ) na vzdálenost
90m
70m
3 sady (18 š
ípů ) na vzdálenost
70m
60m
Terč desetikruhový o prů měru 80cm:
6 sad (18 š
ípů ) na vzdálenost
50m
50m
6 sad (18 š
ípů ) na vzdálenost
30m
30m
Celkem 18 sad (72 š
ípů )
Doporučuje se střílet sestavu v jednom dni a střílet v pořadí 90m (70m), 70m (60m), 50m
a 30m. Sestava se mů že střílet i v opačném pořadí. Před zahájením střelby je povolen
nástřel nebo trénink (3.17.13). Redukovaný terč 80 cm lze použít jen na 30m vzdálenost.
FITA 900
Terč desetikruhový o prů měru 122 cm : muži, junioři, ženy, juniorky, kadetky, kadeti
10 sad (30 š
ípů ) na vzdálenost
60m
10 sad (30 š
ípů ) na vzdálenost
50m
10 sad (30 š
ípů ) na vzdálenost
40m
Celkem 30 sad (90 š
ípů )
Doporučuje se střílet sestavu v jednom dni a začínat na nejdelš
ívzdálenosti a končit na
nejkratš
ívzdálenosti. Před zahájením střelby je povolen nástřel nebo trénink (3.17.13).
FITA 70 m
Terč desetikruhový o prů měru 122 cm : muži, junioři, ženy, juniorky, kadetky, kadeti
24 sad (72 š
ípů ) na vzdálenost
70m
Doporučuje se střílet sestavu v jednom dni. Před zahájením střelby je povolen nástřel
nebo trénink (3.17.13).
Olympijská sestava - OS.
Olympijská sestava má toto složení:
• vylučovací kola, do kterých postupuje prvních 64 (resp. 32,16) závodníků podle
pořadí v kvalifikaci. Střílíse série utkáníve skupinách. Každéutkání se skládá ze 3 sad
po 6-ti š
ípech vystřelených v limitu 4 minut ze vzdálenosti 70 m na terč o prů měru
122cm.
• finálová kola, do kterých postupuje nejlepš
ích 8 závodníků z vylučovacích kol resp.
přímo podle pořadíz kvalifikace. Střílí se série vzájemných utkání. Každéutkání tvoří 4
sady po 3 š
ípech vystřelených v limitu 2 minut ze vzdálenosti 70 m na terč o prů měru122
cm a vrcholísoubojem o prvnímísto.
Před zahájením střelby je povolen nástřel nebo trénink (3.17.13). Ve vylučovacích a
finálových kolech závodník (družstvo) s vyš
š
ím výsledkem z kvalifikace stojí na metědle
postupového diagramu (pavouku).
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com
4.4.7.
Dlouhé vzdálenosti FITA - F/Dl.
Terč desetikruhový o prů měru 122 cm :
muži, junioři
ženy, juniorky,
kadetky, kadeti
70m
60m
6 sad (36 š
ípů ) na vzdálenost
90m
6 sad (36 š
ípů ) na vzdálenost
70m
Celkem 12 sad (72 š
ípů ).
Sestava se střílív jednom dni. Před zahájením střelby je povolen nástřel nebo trénink
(3.17.13).
4.4.8. Krátké vzdálenosti FITA - F/Kr.
Terč desetikruhový o prů měru 80 cm: muži, junioři, ženy, juniorky, kadetky, kadeti
12 sad (36 š
ípů ) na vzdálenost
50m
12 sad (36 š
ípů ) na vzdálenost
30m
Celkem 24 sad (72 š
ípů ).
Sestava se střílí v jednom dni. Před zahájením střelby je povolen nástřel nebo trénink
(3.17.13).
4.4.9. Ž ákovská sestava FITA - Ž .
Terč desetikruhový o prů měru 122 cm :
žáci a žákyně
6 sad (18 š
ípů ) na vzdálenost
50m
6 sad (18 š
ípů ) na vzdálenost
40m
Terč desetikruhový o prů měru 80cm:
6 sad (18 š
ípů ) na vzdálenost
30m
6 sad (18 š
ípů ) na vzdálenost
20m
Celkem 24 sad (72 š
ípů )
Sestava se střílív jednom dni. Doporučuje se závod začínat na nejdelš
ívzdálenosti a
končit na nejkratš
í vzdálenosti. Před zahájením střelby je povolen nástřel nebo trénink
(3.17.13).
4.4.10. Krátké vzdálenosti žákovské sestavy FITA - Ž /Kr.
Terč desetikruhový o prů měru 80cm:
žáci a žákyně
6 sad (18 š
ípů ) na vzdálenost
30m
6 sad (18 š
ípů ) na vzdálenost
20m
Celkem 12 sad (36 š
ípů )
Sestava se střílí v jednom dni. Doporučuje se závod začínat na nejdelš
ívzdálenosti a
končit na nejkratš
í vzdálenosti. Před zahájením střelby je povolen nástřel nebo trénink
(3.17.13).
4.4.11. Dvakrát krátké vzdálenosti ze žákovské sestavy FITA - 2xŽ /Kr.
Sestava se skládá ze dvou sestav krátkých vzdáleností žákovskésestavy FITA. Sestava se
střílív jednom nebo ve dvou dnech za sebou, výhradněv pořadí30m, 20m, 30m, 20m
anebo 20m, 30m ,20m, 30m. Před zahájením střelby jsou povoleny dvěnástřelnésady po
třech š
ípech nebo trénink (3.17.13).
4.4.12. Standardní sestava FITA - S.
Terč desetikruhový o prů měru 122 cm: muži, junioři, ženy, juniorky, kadetky, kadeti
12 sad (36 š
ípů ) na vzdálenost
50m
12 sad (36 š
ípů ) na vzdálenost
30m
Celkem 24 sad (72 š
ípů ).
Sestava se střílí v jednom dni. Doporučuje se závod začínat na nejdelš
ívzdálenosti a
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com
končit na nejkratš
í vzdálenosti. Před zahájením střelby jsou povoleny dvěnástřelnésady
po třech š
ípech nebo trénink (3.17.13). Vybavení závodníků je definováno v kapitole 7.
4.4.13. Zábavná střelba a lukostřelecké hry.
Kroměshora uvedených sestav je možnési zvolit střelbu dle vlastního návrhu a uvážení.
Musí vš
ak být přihlíženo k tomu, aby střelba byla bezpečná a aby byly splněny i dalš
í
potřebnénáležitosti např. uvést do rozpisu závodu přesnépodmínky (velikost terčů , počet
š
ípů , vzdálenosti, kategorie, divize, způ sob střelby atd.) .
7.
ZÁ VODY V TERČ OVÉ LUKOSTŘELBĚ
7.0.
ZÁ KLADNÍ POJMY
7.0.1.
Střelnice
Tento pojem zahrnuje vš
echny prostory, zařízení a pomů cky, sloužící činovníků m a
závodníků m k řádnému organizování a provedenízávodu.
Střeliště
Je to prostor pro vlastnístřelbu. Do střeliš
těnemá přístup nikdo kromězávodníků ,
rozhodčích, členů pořadatelského sboru, předem ohláš
ených vedoucích a trenérů .
Nástupní prostor
Je-li to možné, určí se prostor pro nástup k zahájenía ukončenízávodu.
7.0.2.
7.0.3.
7.1.
VYTÝČ ENÍ STŘELNICE
(viz čl. 3.21. a obrázky)
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com
7.1.1.
Střeliště se vytyčuje v pravých úhlech. Vzdálenosti se měřípřesněod bodu na svislici
pod žlutou každého terče kolmo ke střelecké čáře. Povolená odchylka v měřeníu
dlouhých vzdáleností (90, 70 a 60 metrů ) je ± 30 cm, u krátkých vzdáleností
(50,40,30,20,10 a 5 metrů ) je ± 15 cm.
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com
Č ekací čára se doporučuje vyznačit nejméně tří (3) metry za střeleckou čárou. V
prostoru mezi střeleckou a čekací čárou se smí pohybovat při střelbě pouze
rozhodčí. Za čekací čárou se doporučuje volný prostor nejméně tří (3) metrů , ve
kterém se mohou zdržovat jen závodníci, trenéři a kapitáni družstev. Přístup diváků
je zakázán.
7.1.3. Každá terčovnice je očíslována a postavena ve stejném sklonu, asi mezi 10 až 15°
od svislice. Doporučuje se, aby vzdálenost mezi středy terčovnic byla 250 cm (dle
možnosti pořadatele), minimálněale 160 cm. Prostory mezi terčovnicemi a za nimi mají
být upraveny tak, aby se co nejvíce zabránilo poš
kození nebo ztrátě š
ípů . Za
terčovnicemi mů že být zřízena vhodná zábrana ( bariéra, hliněný val), aby zachytila
š
ípy, kteréby mohly minout terčovnice při střelbě. Kovové části terčovnic musí být
kryty měkkým materiálem (guma, dřevo), aby se zabránilo poš
kozeníš
ípů . Terčovnice a
stojany musí být zabezpečeny proti převržení, aby nezpů sobily úraz nebo poš
kození
š
ípů . Při závodech se vzdálenosti měnítak, že se přemísťuje terčovnice a střelecká čára
je pevná, nebo mohou zů stat terčovnice na místěpro vš
echny vzdálenosti a přemísťuje se
střelecká čára.
7.1.4. Střed žlutéje 130 cm nad zemíměřeno z přibližného rovného povrchu střelnice. Při
použití vícenásobných terčů (3 nebo 4) je střed horního terče 160 cm nad zemí.
Středy terčů musí být vzdáleny 42 cm. Povolená odchylka nesmí překročit ± 5 cm.
Středy žluté vš
ech terčů , připevněných na terčovnicích v jedné řadě, musí vždy
pů sobit dojmem, že jsou v přímce.
7.1.5. Vš
ichni závodníci stejnékategorie a divize musí být umístěni na jednom střeliš
ti.
7.1.6. Je-li to možné, měl by být instalován dostatečný počet terčovnic, a to takový, aby na
jednom terči stříleli nejvíce tři střelci v jednéřaděevent. čtyři střelci ve dvou řadách.
7 1.7. Na střelecké čáře se kolmo od středu každé terčovnice vytvoří značka opatřená
stejným číslem jako terčovnice. Pro střelce se doporučuje minimálníprostor 80 cm. Před
střeleckou čárou musíbýt vyznačena třímetrová (3) čára (opravná čára).
7.1.9. Pokud na závod majípovolen vstup diváci, pak se mohou pohybovat 10 m za střeleckou
čárou a 20 m od okrajů terčů .
7.1.11.Pro olympijskou sestavu musí být tréninkovéstřeliš
těumístěno těsněvedle závodního.
Zde mohou, během vylučovacía finálovéčásti, trénovat závodníci, kteříješ
těpokračujív
soutěži.
7.1.12.Pro olympijskou sestavu družstev musí být ve vzdálenosti 1 m za střeleckou čárou
vyznačena jasněviditelná čára.
7.1.14.Pro soutěž družstev bude za jednometrovou (1) čárou box pro střelce a kapitána (viz obr.
7.5.3).
7.1.2.
7.2.
VYBAVENÍ STŘELNICE
7.2.1. Terče
Používají se tři druhy terčů pro venkovníterčovésestavy:
•
prů měr 122 cm,
•
prů měr 80 cm
•
a 80 cm vícenásobný terč (redukovaný).
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com
7.2.1.2. Popis:
122 cm a 80 cm terče jsou rozděleny do pěti soustředných barevných políod středu
směrem ven, takto: Žlutá (zlatá), červená, světlemodrá, černá a bílá. (Mezi světlomodrou
a černou; černou a bílou nenídělící čára.) Každá barva je rozdělená tenkou kružnicína
dvěbodovacípole stejnéš
ířky, takže tvoří10 bodovacích polístejnéš
ířky, měřenéod
středu žluté:
•
6,1 cm na terči prů měru 122 cm,
•
4 cm na terči prů měru 80 cm.
Tyto dělící čáry ležívždy celéuvnitřvyš
š
ího bodovacího pole. Jakýkoliv dotyk vnějš
í
čáry bílébarvy vždy znamená bod. Šířka dělících čar i vnějš
í čáry ohraničující terč
nesmí být větš
ínež 2 mm pro oba (80 cm a 122 cm) prů měry terče. Střed terče se jmenuje
“š
pendlíková dírka” a je vyznačený malým “×” (křížkem) z čar, jejichž š
ířka nepřesahuje
1 mm a délka 4 mm. Vnitřnídesítka (má být označena písmenem “×” na bodovacích
lístcích) má prů měr 6,1 cm u 122 cm terče a prů měr 4 cm u 80 cm terče. Zásahy do něho
ovlivňujípořadípři shodném nástřelu. Vedle toho lze použít vícenásobný terč (2, 3 nebo
4) na 30 m vzdálenost. Při umístění dvou terčů vedle sebe je vzdálenost středů 42 cm.
Tři terče musí být rozmístěny do rovnoramenného trojúhelníku. 4 terče jsou
rozmístěny do čtverce se vzdálenostístředů 42 cm svisle i vodorovně. Tyto terče mají
stejnérozměry jako 80 cm terče, ale bez bodovacích polí od 5 do 1. Nejnižš
í bodovépole
je světle modrés hodnotou 6. Při závodech neregistrovaných FITA, lze použít terče bez
označení vnitřnídesítky.
7.2.1.3. Bodovacíhodnoty a specifikace barev
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Bodová Barvy
hodnota
Ž lutá
Ž lutá
Červená
Červená
svě tle modrá
svě tle modrá
Černá
Černá
Bílá
Bílá
Barevná stupnice
107U
107U
32U
32U
306U
306U
Process Black
Process Black
–––
–––
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com
Terč a jeho bodovéhodnoty
d
Prů měr terče
122 cm
80 cm
x
Barevnépásmo
12,2 cm
8 cm
y
Dosažené pásmo
6,1 cm
4 cm
Z
Prů měr vnitřní10
6,1 cm
4 cm
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com
7.2.1.4. Povolenéodchylky
Povolenéodchylky rozměrů terče se v každém z deseti políměří na prů měru
odpovídajícího kruhu. Odchylka prů měru kruhu nesmípřesahovat ± 1 mm u bodovacích
polí 10, 9, 8 a ± 3 mm u ostatních bodovacích políměřených přes střed.
Pole
Vnitřní 10
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Průměr terče a bodová pole v cm
6,1
4
12,2
8
24,4
16
36.6
24
48,8
32
61
40
73,2
48
85,4
56
97,6
64
109,8
72
122
80
Tolerance v mm
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
7.2.1.5. Velikost terčů pro rů znévzdálenosti (viz kapitola 4.)
7.2.1.6. Materiál terčů
Terče mohou být vyrobeny z papíru, nebo z jiného vhodného materiálu. Vš
echny terče
musíbýt stejnébarvy a ze stejného materiálu pro stejnédivize.
7.2.2. Terčovnice
7.2.2.1. Velikost přednístrany terčovnice ( hranatá nebo kruhová ) nesmíbýt menš
í v žádném
směru menš
í než 124 cm. Musí zabezpečovat, aby každý š
íp, který zasáhne
terčovnici a těsněmine vnějš
í okraj terče, zů stal v terčovnici. Terčovnice musí být
pevněupevněny k zemi, aby nemohlo dojít k převrženívlivem větru.
7.2.2.2. Na terčovnici musíbýt umístěno číslo terče. Doporučují se čísla 30 cm vysoká. Č ísla
terčů musíbýt připevněna nad nebo pod středem terče, tak, aby nezasahovala do terče.
Doporučuje se nad střed terče umístit vlaječku z jakéhokoliv lehkého materiálu a
výrazné barvy (např. žlutá) jako ukazatel větru, a to asi 40 cm nad horním
okrajem terčovnice nebo horním okrajem čísla, je-li umístěno nahoře. Doporučený
rozměr vlaječek je nejméně 25 cm a nejvíce 30 cm v obou směrech.
7.2.3. Vybavení časové kontroly
7.2.3.1. Zvuková
Ř ídícístřelby (viz čl. 7.7.1.) řídí střelbu a začátky a konce vš
ech časových limitů
oznamuje pomocízvukových a světelných signálů nebo píš
ťalky.
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com
7.2.3.2. Vizuální
Ř ídícístřelby kontroluje vš
echny časovélimity prostřednictvím digitálních hodin, světel,
praporků , tabulía (nebo) jiného jednoduchého zařízení ve spojenís akustickými signály.
Pokud dojde při závoděk rozporu mezi vizuálními a akustickými signály, majíakustické
signály přednost.
Tabule
•
Tabule majírozměr nejméně120 × 80 cm a sloužík signalizaci posledních 30 vteřin
časového limitu sady. Musíbýt bezpečněupevněny, aby odolaly větru. Musíse snadno
otáčet, aby se ukázaly oběstrany. Na jedné stranětabule jsou střídavěžlutéa černé
pruhy š
iroké20 –25 cm. Pruhy jsou š
ikmépod úhlem 45°. Druhá strana tabule je celá
žlutá.
Svě tla
•
Barvy světel jsou shora dolů červená, žlutá a zelená. Světla musí být synchronizována a
nikdy nesmí svítit dvěsvětla najednou. Pokud jsou spojena se zvukovým signálem, musí
se při dvojitém nástupním signálu rozsvítit červenésvětlo.
•
Digitální hodiny
Jsou-li k měření časových limitů použity digitální hodiny, musíbýt číslice na hodinách
nejméně20 cm vysokéa musí být čitelnéze vzdálenosti 100 m. Konstrukce hodin musí
umožnit hodiny okamžitěpodle potřeby zastavit a vynulovat. Hodiny musí fungovat na
principu odpočítávání. Vš
echny ostatnípožadavky, např. umístění, počet atd. jsou stejné
jako u světel.
Nouzové vybavení
•
Je-li časový limit měřen elektrickým zařízením, musí být v případěporuchy k dispozici
tabule, praporky, nebo jinéjednoduchémanuálnípomů cky. Světla a (nebo) digitální
hodiny a nouzovévybaveníjsou povinnépro FITA závody.
7.2.4. Doplňující vybavení
Následující vybaveníje povinnéna FITA závodech a je doporučenéi na jiných závodech
podle jejich významu:
7.2.4.2. Zařízeníoznačujícípořadístřelby, tedy: A B C; C A B; B C A; atd. nebo AB/CD, CD/AB
atd., pokud vš
ichni střelci nestřílejí ve stejném čase. Písmena musíbýt tak velká, aby byla
čitelná vš
emi závodníky z jejich střeleckých pozic; je vhodnépoužít dvěnebo více
takových zařízení.
7.2.4.6. Ve vylučovacích kolech olympijskésestavy musí být pod terči umístěn kroužkový
ukazatel výsledku (tzv. flip-score) se třemi čísly. Č íslice musíbýt nejméně15 cm
vysoké. Sloužík aktuálnímu oznámenívýsledku.
7.2.4.9. Vlaječky nebo jiné vhodnézařízení, kterým lukostřelci na střelecké čáře nebo u
terče mohou přivolat rozhodčího.
7.2.4.13.Dostatek židliček nebo lavic za čekací čárou pro vš
echny závodníky, kapitány družstev,
rozhodčía jinéfunkcionáře.
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com
7.3.
NÁ Č INÍ ZÁ VODNÍ KŮ
Tento článek stanovuje náčiní, které je možno používat při závodech v lukostřelbě. Jeli střelec nucen použít náčiní, které nebylo zkontrolováno rozhodčím, musíje před
použitím předložit ke kontrole.
Závodník, který poruš
ítoto pravidlo, mů že být diskvalifikován.
Nejdříve jsou uvedena vš
eobecná pravidla pro vš
echny disciplíny. Následujízvláš
tní
vybraná pravidla platná jen pro určitédivize.
7.3.1. Pro divizi reflexní luk je povolena tato výzbroj:
7.3.1.1. Luk libovolného typu, pokud souhlasí se základním významem slova luk, používaným v
terčovélukostřelbě, tj. sestávajícíz madla (no shoot-throught type –madlo bez
prů střelného otvoru), držadla a dvou pružných ramen, která končí na š
pičce zářezem
pro tětivu. Luk je připraven k použitítehdy, je-li mezi rameny napnuta jednoduchá tětiva,
usazená přímo v drážkách na konci ramen a při použití je držen jednou rukou za držadlo,
zatímco prsty druhéruky natahují, držía vypouš
tějí tětivu. Mnohobarevná madla a
výrobní značky umístěnéna vnitřnístraněhorního ramena jsou povolena.
7.3.1.2. Tě tiva mů že být zhotovena z libovolného počtu vláken, která mohou být rů znébarvy, z
materiálu pro tento účel vybraného, se středovou omotávkou sloužící k držení prsty.
Místo pro usazení končíku mů že být zesíleno dalš
íomotávkou, aby v ní končík seděl,
jak je zapotřebí. Pro vytvořenísedýlka je možnépoužít jednu až dvězarážky. Na obou
koncích tětivy jsou zhotovena očka, kterými se tětiva nasazuje do drážek na š
pičkách
ramen. Na tětivěje povolena jedna zarážka pro nos nebo rty. Omotávka tětivy nesmí
končit v zorném poli střelce při plném nátahu. Na tětivěnesmí být v žádném případě
prů zory ani jiná zařízení či značky pomáhajícík míření. Na tětivě smí být umístěno
jedno zařízení, které složíjako kontrola nátahu pro nos nebo rty (cucáček) a musíbýt
umístěno tak, aby nenapomáhalo míření.
7.3.1.3. Zakládka šípu, která mů že být nastavitelná. Jakýkoliv pohyblivý buton, bočníopěrka
anebo zakládka pro š
íp jsou povoleny, pokud nejsou elektrickénebo elektronickéa
neposkytujídalš
ípomů cku k míření. Opěrný bod nesmí být umístěn dál než 4 cm zpět od
bodu opření.
7.3.1.4. Kontrola nátahu (např. klapačka) se smípoužívat. Mů že být zvuková, optická nebo
doteková (ale vždy jen jedna), ale nesmí být elektrická či elektronická.
7.3.1.5. Zamě řovač nebo značka na luku pro míření jsou povoleny, ale vždy je možno používat
pouze jedno takovézařízení, kterédovoluje seřizováníve svislém i vodorovném směru,
ale musísplňovat tyto podmínky:
•Nesmí jej tvořit hranol, čočka, nebo jinézvětš
ovacízařízení, zařízení udávajíc
vodorovnou rovinu, elektrickénebo elektronickézařízenía nesmímít víc jak jeden
záměrný bod.
• Prodlouženépřipevnění zaměřovače k luku je povoleno.
•Destička nebo stupnice sloužící jako pomů cka pro označenívzdálenostímů že být
připevněna k luku, ale nesmívš
ak žádným způ sobem pomáhat v míření. zaměřovacíbod
mů že být „fiber optic sight pin –světelkujícíbod“
7.3.1.6. Stabilizátory a kompenzátory jsou povolenépokud:
nesloužíjako vodítko tětivy, nedotýkajíse ničeho kroměluku, netvořípřekážku pro
ostatnístřelce, pokud jsou na střeleckých metách.
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com
7.3.1.7. Š ípy se smípoužívat jakéhokoliv typu, jestliže souhlasí s významem slova š
íp užívaném
v terčovélukostřelbě. Šípy nesmínepřiměřeněpoš
kozovat terče ani terčovnice.
Maximální prů měr š
ípu nesmípřesáhnout 9.3 mm. Šíp se skládá z dříku s hrotem,
končíku a opeřenía v případěpotřeby barevného označení. Šípy každého lukostřelce
musíbýt označeny jeho jménem nebo zkratkou a vš
echny š
ípy použitév jednésadětří
nebo š
esti š
ípů majíbýt stejnéa mají mít stejnou barvu opeření, končíků nebo barevného
označení.
7.3.1.8. Chránič prstů ve forměstřeleckých prstíků , rukavic, střeleckých zástěrek nebo
tapovacích pásek chránících prsty při natahování, drženía vypouš
tění tětivy jsou
povoleny, pokud nesdružují žádná zařízení, která pomáhajídržet, tahat nebo vypouš
tět
tětivu. Rozpěrka mezi prsty je povolena, pokud slouží k tomu, aby prsty nesvíraly š
íp. Na
ruce držící luk je dovoleno nosit jak palcovou tak i prstovou rukavici anebo podobné
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com
pomů cky. Nesmívš
ak být připevněny k držadlu luku. Destička nebo podobnézařízení
připojenék chrániči prstu sloužícípouze pro účely ukotveníje povoleno.
7.3.1.9. Dalekohledy, teleskopy a jinéopticképomů cky k určování zásahů jsou povoleny za
předpokladu, že nejsou na překážku jiným závodníků m, pokud jde o pozici na střelecké
čáře. V olympijskésestavěsoutěže družstev mů že kapitán družstva ve svém boxu použít
dalekohled. Obyčejnéči střeleckébrýle i slunečníbrýle jsou povoleny. Ž ádné brýle vš
ak
nesmí být vybaveny mikroskopickými čočkami nebo skly s jakýmikoliv značkami,
kteréby pomáhaly při míření. Sklo u nemířícího oka mů že být zcela zakryto nebo mů že
být použita páska přes oko.
7.3.1.10.Povoleny jsou doplňky, jako jsou spony, poutacířemínek, náprsenka, stojánek na š
ípy,
toulec, střapce a značky pro nohy, pokud nejsou vyš
š
ínež 1 cm, š
etřiče ramen, stativ pro
dalekohled (mů že zů stat na střeleckéčáře za předpokladu, že nenípřekážkou pro ostatní
střelce), indikátor větru (ne elektrický či elektronický) mů že být připevněn k náčinía
použit na střeleckéčáře (např. lehký fábor), elektronický indikátor větru za střeleckou
čárou.
7.3.2. Vybavenístandardního luku FITA je definováno takto:
Ustanovení čl. 7.3.1. platív plném rozsahu s těmito změnami a (nebo) modifikacemi:
7.3.2.1. Luk je jednoduchého tvaru, skládací(s dřevěným nebo kovovým středem, madlo no
shoot-throught type –bez prů střelného otvoru), nebo z jednoho kusu. V obou případech
jsou ramena dřevěnénebo sklolaminátovékonstrukce.
7.3.2.2. Tě tiva nesmíbýt z materiálu s vyš
š
íspecifikacínež Dacron.
7.3.2.3. Zakládka šípu je jednoduchá, pružnénebo pevnékonstrukce a nenípřestavitelná. Dále
mů že být použita jednoduchá, nepřestavitelná boční opěrka, ale dotykový bod nesmí být
víc jak 2 centimetry dozadu od hrdla držadla (pivot point).
7.3.2.4. Mů že se používat jedno jednoduchézařízenípro kontrolu nátahu, zvukové, optickénebo
dotekové(ale vždy jen jedno). Mů že vš
ak dát pouze jeden signál ke kontrole délky
nátahu.
7.3.2.5. Zamě řovač musí být jednoduchékonstrukce a nesmíbýt ve svislém směru ovládán
š
roubem pro mikro-seřízení. Stranovénastavovánímů že být ovládáno š
roubem.
Zaměřovač a zařízení, na kterém je uchycen, musísplňovat podmínku v poznámce dole.
Zaměřovací bod mů že být „fiber optic sight pin –světélkujícíbod“.
7.3.2.6. Stabilizátory musí vyhovovat požadavků m uvedeným v poznámce dále. Kompenzátory
(TFC’
s) nejsou povolené.
7.3.2.7. Š ípy nesmí být vyš
š
íjakosti než XX75 nebo jim podobné, s obdobnými cenovými
relacemi a provedením. Končíky jsou jednoduchékonstrukce, buď kónickénebo
zasouvatelné. Hroty jsou kónickénebo válcovitése zaoblenou přední částí. Opeřeníje z
lehkého umělého nebo přírodního materiálu.
7.3.2.8. Chrániče prstů nesmímít žádnévyztuženínebo kotvící či jinépodobnézařízenísloužící
k lepš
ímu držení, nátahu a vypouš
tění tětivy.
7.3.2.9. Dalekohledy, teleskopy nebo jakékoliv opticképomů cky na určování zásahů š
ípů se
nesmí používat. Nejsou povoleny ani střeleckébrýle.
7.3.2.10.Doplňky jako jsou spony, poutací řemínek, náprsenka, stojánek na š
ípy, toulec, střapce a
značky pro nohy, pokud nejsou vyš
š
í než 1 cm, jsou povoleny.
Poznámka: Nenapnutý luk s povolenými doplňky (a stabilizacíve vš
ech směrech) musí být
schopen provléknutíkroužkem o prů měru 122 mm ± 0,5 mm.
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com
7.3.3.
7.3.3.1.
7.3.3.2.
7.3.3.3.
7.3.3.4.
Pro divizi kladkovýluk je povoleno toto vybavení. Vš
echny druhy přídavných zařízení,
pokud nejsou elektrickénebo elektronické, jsou povoleny.
Kladkovýluk je takový luk, u kterého se mechanicky zmenš
uje síla tahu pomocíkladek
a (nebo) vaček. Síla luku v místěnejvětš
ího tahu nesmíbýt větš
ínež 60 liber. Luk je
připraven k použitíbuď natažením jednétětivy usazenérovnou v drážkách pro tětivu na
koncích ramen luku, nebo tětivou nataženou mezi konci lanek, tak jak to umožňuje jeho
stavba. Vodítko pro lanka je povoleno. Madlo mů že být shoot-throught type –
s prů střelným otvorem.
Tě tiva mů že být vyrobena z libovolného počtu vláken, která mohou být rů znébarvy, z
materiálu pro tento účel vybraného se středovou omotávkou sloužícík drženíprsty nebo
pro vypouš
těcí zařízení. Místa pro usazení končíku mohou být zesílena dalš
íomotávkou,
aby v nich končík seděl, jak je zapotřebí. Pevná sedýlka smíbýt jedno nebo dvě. Na tětivě
jsou povoleny zarážky pro nos nebo rty, prů zor, zařízenípro natáčeníprů zoru, smyčky
atd.
Zakládka šípu, která mů že být nastavitelná. Jakýkoliv pohyblivý buton, bočníopěrka
anebo zakládka pro š
íp jsou povoleny, pokud nejsou elektrickénebo elektronické.
Dotykový bod nesmíbýt umístěn dále než 6 cm vzad od bodu opření.
Kontrola nátahu smí být použita zvuková, optická nebo doteková (vždy ale jen jedna),
nikoliv elektrická či elektronická.
7.3.3.5. Zamě řovač připevněný k luku, který umožňuje výš
kovéi stranovénastavení, mů že být
doplněn zařízením udávajícím vodorovnou rovinu a (nebo) zvětš
ovací čočkou anebo
hranolem. Prodlouženépřipevněnímířidel je povoleno. Elektrická nebo elektronická
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com
zařízenínejsou povolena. Zaměřovacíbod mů že být „fiber optic sight pin- světélkující
bod“.
7.3.3.6. Stabilizátory a kompenzátory, za předpokladu, že:
•
nesloužíjako vodítko tětivy
•
nedotýkajíse ničeho kroměluku
•
netvořípřekážku pro ostatní střelce, pokud jsou na střeleckých metách.
7.3.3.7. Š ípy se smípoužívat jakéhokoliv typu, jestliže souhlasí s významem slova š
íp užívaném
v terčovélukostřelbě. Šípy nesmínepřiměřeněpoš
kozovat terče ani terčovnice.
Maximální prů měr š
ípu nesmípřesáhnout 9.3 mm. Šíp se skládá z dříku s hrotem,
končíku a opeřenía v případěpotřeby barevného označení. Šípy každého lukostřelce
musíbýt označeny jeho jménem nebo zkratkou a vš
echny š
ípy použitév jednésadětří
nebo š
esti š
ípů majíbýt stejnéa mají mít stejnou barvu opeření, končíků nebo barevného
označení.
7.3.3.8. Chránič prstů ve forměstřeleckých prstíků , rukavic, střeleckých zástěrek nebo
tapovacích pásek chránících prsty při natahování, drženía vypouš
tění tětivy. Rozpěrka
mezi prsty sloužící k tomu, aby prsty nesvíraly š
íp je povolená. Kotvící místo nebo
podobnézařízenípřipojenés chráničem prstu sloužícípro účely ukotveníje povoleno.
Vypouš
těcízařízenínesmí být připevněno žádným způ sobem k luku a nesmíobsahovat
elektrická nebo elektronická zařízení. Na ruce držící luk je dovoleno nosit prstovénebo
palcovérukavice nebo podobnépomů cky. Nesmí vš
ak být připojeny k držadlu luku.
7.3.3.9. Dalekohledy, teleskopy a jinéopticképomů cky jsou povoleny, pokud nejsou překážkou
ostatním střelců m na střeleckéčáře. V olympijskésestavěsoutěže družstev mů že kapitán
družstva ve svém boxu použít dalekohled.Obyčejnéči střeleckéa slunečníbrýle jsou
povoleny. Žádnébrýle vš
ak nesmíbýt vybaveny mikroskopickými čočkami nebo
podobnými zařízeními nebo skly s jakýmikoliv značkami, kteréby pomáhaly při míření.
Sklo u nemířícího oka mů že být zcela zakryto nebo mů že být použita páska přes oko.
7.3.3.10.Povoleny jsou doplňky, jako jsou spony, poutacířemínek, náprsenka, stojánek na š
ípy,
toulec, střapce a značky pro nohy, pokud nejsou vyš
š
ínež 1 cm, š
etřiče ramen, stativ pro
dalekohled (mů že zů stat na střeleckéčáře za předpokladu, že nenípřekážkou pro ostatní
střelce), indikátor větru (ne elektrický či elektronický) mů že být připevněn k náčinía
použit na střeleckéčáře (např. lehký fábor), elektronický indikátor větru za střeleckou
čárou.
7.3.4. Pro závodníky všech divizí není povoleno:
7.3.4.1. Užitíjakéhokoliv elektronického komunikačního zařízení, mobilních telefonů a sluchátek
před čekací čárou.
7.4.
STŘ ELBA
Každý střelec střílísvéš
ípy v sadách po třech nebo š
esti š
ípech.
Maximální čas pro střelce na vystřelenísady tří š
ípů jsou dvě minuty, maximální čas pro
střelce na vystřelenísady š
esti š
ípů jsou čtyři minuty.
7.4.2.1. Závodník nesmízvednout ruku s lukem, dokud se neozve signál oznamujícízačátek
střelby.
7.4.2.2. Šíp vystřelený na závodní střelnici po oficiálním ukončení tréninku řídicím střelby, po
vytaženítréninkových š
ípů , v přestávce mezi jednotlivými vzdálenostmi či sestavami,
7.4.1.
7.4.2.
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com
7.4.2.3.
7.4.2.4.
7.4.2.5.
7.4.2.6.
7.4.3.
7.4.4.
7.4.4.1.
7.4.4.2.
7.4.5.
7.4.5.1.
7.4.6.
7.4.7.
7.4.8.
7.4.9.
7.4.10.
7.4.11.
bude považován za š
íp vystřelený v následujícíbodovanésady a tím střelec ztrácí nejvýš
e
bodovaný š
íp této sady.
V případěporuchy náčiní zdvihne střelec červenýpraporek resp. luk na střeleckéčáře.
Mů že dostat zvláš
tní čas (do 15 minut) na nutnéopravy nebo výměny poš
kozeného
náčiní. Při nejbližš
ímožnépříležitosti odstřílíodpovídajícímnožství š
ípů pod dohledem
rozhodčího (rozhodčích).
Ve vyřazovacích a finálových kolech olympijskésestavy se neposkytuje náhradní čas,
dojde-li k závaděna vybavení. Střelec vš
ak mů že opustit metu, opravit závadu, nebo
náčinínahradit, vrátit se a dostřílet zbyléš
ípy, pokud už nevyprš
el časový limit (Platí také
při eliminaci družstev v dlouhodobésoutěži 1. ligy SODD). V soutěži družstev mohou
zatím střílet ostatníčlenovédružstva.
Jednotlivci nebo družstva s volným postupem se nesmí během svých přestávek účastnit
závodu. Mohou trénovat na tréninkovéstřelnici nebo na nevyužitých terčích závodní
střelnice.
V závoděolympijskésestavy družstev, jakmile vystřelí kterýkoliv člen družstva š
íp před
nebo po signálu oznamujícíčasový limit pro střelbu, nebude uznán nejvyš
š
ízásah v
nástřelu družstva.
Kroměinvalidních osob, střílejí lukostřelci ve stoje a bez opory, s jednou nohou před a s
druhou nohou za střeleckou čarou nebo s oběma nohama střeleckéčáře.
Za žádných okolností nelze vystřelit nový š
íp. Š íp není považován za vystřelený
pokud:
Spadlý či š
patněvystřelený š
íp, jehož část dříku ležív pásmu mezi střeleckou čárou a
třímetrovou (3) čárou, za předpokladu, že se nejedná o odražený š
íp. Střelec použije dalš
í
š
íp z toulce (ležící š
íp nezvedá).
Terč nebo terčovnice spadne (přesto, že upevnění bylo odsouhlaseno rozhodčími).
Rozhodčíučinírozhodnutí, která považují za nezbytná a poskytnou odpovídající čas na
vystřelení odpovídajícího počtu š
ípů . Pokud terčovnice pouze změnísklon, je na
rozhodčích, aby rozhodli a provedli, co je potřeba.
Závodník na střeleckéčáře mů že dostat neelektronickou trenérskou informaci od vedení
svého týmu, za předpokladu, že neruš
íostatní závodníky.
V olympijskésestavědružstev si mohou členovédružstva a trenér slovněpomáhat, ať už
jsou na metěnebo za metou. Během střelby mů že trenér radit pouze z prostoru jemu
vymezenému.
Střílíse pouze v jednom směru.
Terčová sestava FITA se mů že střílet v jeden den, nebo ve dvou po soběnásledujících
dnech. Pokud se sestava střílí ve dvou dnech, střílíse prvníden dlouhévzdálenosti a
druhý den se střílíkrátkévzdálenosti nebo naopak.
Dvojitá sestava FITA se střílí buď ve dvou a nebo ve čtyřech po soběnásledujících
dnech.
Vš
echny tréninkovéš
ípy se střílejípod kontrolou řídícího střelby a nebodují se.
V případě, že v programu závodu jsou kroměsestavy FITA i jinésestavy, kterése celé
nebo částečněstřílejí tentýž den, střílí se sestava FITA vždy jako první.
Olympijská sestava se střílípodle kap. 4.
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com
7.5.
POŘADÍ STŘELBY A Č ASOVÉ KONTROLY
Do jednoho terče mohou střílet jeden, dva, tři nebo čtyři střelci současně. Vozíčkáři
mohou zů stat na střeleckéčáře po celou dobu. Ukončení střelby oznamujípoložením
svého luku na kolena
7.5.1.2. Pokud střílejí čtyři střelci na jeden terč ve dvou řadách, střídají se ve střelbětakto:
AB-CD, CD-AB, AB-CD, atd.
7.5.1.3. Pokud střílejí dva nebo tři střelci současněna jeden terč, tak jejich postavení na střelecké
čáře je dáno jejich vzájemným souhlasem. Pokud nedojde k souhlasu, střílíprvní střelec
vlevo, druhý uprostřed a třetívpravo.
7.5.1.4. V případěstřelby na vícenásobný terč, střílí každý závodník svéš
ípy do vlastního terče. U
tří (3) střelců na tři terče, závodník A střílína levý terč, B na horníterč a C na spodní
pravý terč. U čtyř(4) střelců na čtyři terče, závodník A střílína hornílevý, B na horní
pravý, C na spodnílevý a D na spodní pravý terč. U čtyř(4) střelců na dva terče vedle
sebe střílízávodník A a C do levého terče a závodník B a D do pravého. U čtyř(4)
střelců na dva terče nad sebou střílí závodník A a C do horního terče a B a D do dolního.
7.5.2. V olympijskésestavějednotlivců
7.5.2.1. V kvalifikaci střílejí 2 nebo 3 střelci současněna jeden terč; dlouhévzdálenosti se střílejí
v sadách po š
esti š
ípech, krátkévzdálenosti se střílív sadách po třech š
ípech.
7.5.2.2. Ve vylučovacích a finálových kolech levé/pravépostavenístřelce je dáno diagramem
nasazenístřelců (pavoukem ). V prů běhu prvního kola bude střelec z každédvojice
uvedený v pavouku nahoře střílet toto utkánína levéstraně. Přiřazeníterčů pro jednotlivá
utkáníje na volběpořadatele.
7.5.2.3. Ve 1/32 a 1/16 vylučovacích kolech střílejídva závodníci na jeden terč, v 1/8 vylučovacím
kole má každý střelec svů j vlastníterč. Střelci si chodí k terčů m pro š
ípy a podílejíse na
zapisováníbodů .
7.5.2.4. Ve finálových kolech (utkání jednotlivců , střídavá střelba) střílíkaždý jednotlivec na
svů j terč, nemusíchodit k terči pro š
ípy a účastnit se zápisu bodování, v tom případěsi
závodník musí předem zjednat pomocníka, který sleduje zápisy bodů a vytahuje š
ípy, š
ípy
se vracejístřelci po skončenídruhéa vš
ech následujících sad.
7.5.2.5. Ve střídavéstřelběse losuje mincí a vítěz rozhoduje o pořadí střelby v prvnístřílené
sadě. Potom se pořadístřelby vymění.
7.5.1.
7.5.3.
V olympijskésestavědružstev (střílíobědružstva současně):
• Družstvo tvořítři (3) nebo čtyři (4) střelci
• Vš
ichni členovédružstva se musí zúčastnit kvalifikace.
•Nahláš
ení členů družstva musíbýt provedeno před začátkem prvního utkání
vylučovacích kol.
•Č tvrtý střelec či náhradník bude čekat za kapitánovým boxem. Je-li čtvrtým střelcem
vozíčkář, mů že čekat na střeleckéčáře před kapitánovým boxem.
•Družstvo mů že vyměnit svéstřelce kdykoli mezi sadami.
•Ve vylučovacích a finálových kolech levé/pravé postavení družstva je dáno
pavoukem.V prů běhu prvního kola bude družstvo z každédvojice uvedenév pavouku
nahoře střílet toto utkánína levéstraně. Přiřazeníterčů pro jednotlivá utkání je na
volběpořadatele.
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com
7.5.3.1. Obědružstva začínajíkaždou sadu se vš
emi třemi střelci za jednometrovou čárou.
Teprve, když řídícístřelby zahájíutkánía spustí hodiny resp. rozsvítízelenésvětlo, první
střelec smípřekročit jednometrovou čáru.
7.5.3.2. Č lenovédružstva (3) si sami určí pořadí v jakém budou střílet. Každý člen družstva střílí
tři (3) š
ípy.
7.5.3.3. Na metěstojípouze jeden střelec, ostatní dva čekají za jednometrovou čarou.Před
jednometrovou čárou smí být jen jeden střelec.
7.5.3.4. Střelec nesmí vyndat š
íp z toulce, dokud nezaujme pozici na střeleckéčáře.
7.5.3.5. Poruš
enítěchto pravidel řeš
í rozhodčí.
7.5.3.6. Olympijská sestava na ostatních závodech
viz 7.5.2 ale:
•V 1/8 vylučovacím kole mů že pořadatel nasadit na terč jednoho nebo dva střelce.
Střelci chodí k terčů m a účastníse bodováníš
ípů .
•V 1/4 finálovém kole střílí jeden střelec na terč. Podle rozhodnutípořadatele se mohou
jednotlivá utkání střílet současně. V tomto případěchodístřelci k terči, a účastníse
bodování. Jestliže nenídostatečný počet hodin (stopek) pro kontrolu jednotlivých utkání,
řídí řídící střelby střelbu vš
ech utkáníspolečně.
7.5.4. Č asové limity:
40 sekund na vystřeleníjednoho š
ípu, pokud se střelci střídajípo vystřeleníjednoho š
ípu
v olympijskésestavěa v případěrozstřelu nebo dostřelu.
7.5.4.2. Družstvu je povolena jedna minuta, aby vystřelilo tři (3) š
ípy v rozstřelu během
olympijskésestavy družstev.
7.5.4.3. Dvě minuty na jednu sadu tří šípů v závodějednotlivců.
7.5.4.4. Tři minuty na jednu sadu devíti š
ípů v závodědružstev v olympijskésestavě.
7.5.4.5. Č tyři minuty na sadu šesti šípů v závodějednotlivců .
7.5.4.6. Č asový limit mů že být ve výjimečných případech prodloužen (viz čl. 7.7.1.11.).
7.5.4.7. Třicet (30) sekund před skončením časového limitu je dán optický varovný signál, kromě
finálového kola olympijskésestavy, kdy se střelci střídajípo jednom š
ípu.
7.5.5. Zařízenípro optickésignály mají být umístěna na obou stranách střeliš
tě, a je-li to nutné,
i v prázdném prostoru mezi terči pro ženy a pro muže tak, aby je měli možnost sledovat
praváci i leváci. Jsou umístěna před střeleckou čarou na každéstraněstřeliš
těa v
prázdném prostoru v libovolnévzdálenosti menš
í než 30 m od střeleckéčáry, ale
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com
viditelná vš
emi střelci na střeleckéčáře.
7.5.6. Pokud je střelba řízena tabulemi, je nutnéumístit dvědesky v prázdném prostoru tak, aby
tutéž stranu desek (celá žlutá, nebo žlutočernépruhy) viděli současněženy i muži.
Žlutočerná pruhovaná strana otočená k závodníků m je varuje, že zbývá pouze třicet (30)
sekund do konce časového limitu. V předcházejícím čase bude ke střelců m otočená žlutá
strana desky.
7.5.7. Je-li střelba řízena světly (kroměfinálových kol olympijskésestavy):
Č ervená –zároveňs rozsvícením světla dá ředitel střelby dvěma zvukovými signály
pokyn střelců m, kteříjsou na řadě(A, B, C nebo AB, CD, podle pořadí), aby společně
nastoupili na metu. (Kromězávodu družstev.)
Zelená –po 20-ti sekundách se na semaforech změní barva (po 10 sekundách ve vš
ech
vzájemných utkáních) a ředitel střelby dá jedním zvukovým signálem pokyn na zahájení
střelby,
Ž lutá –toto světlo se rozsvítítřicet (30) sekund před koncem časového limitu,
Č ervená –znamená, že časový limit (viz čl. 7.5.4.) je vyčerpaný a ředitel střelby dvěma
zvukovými signály ukončí střelbu, i když nebyly vystřeleny vš
echny š
ípy. Pokud je ješ
tě
některý střelec na střeleckéčáře, musíodstoupit za čekací čáru. Dalš
ístřelci v pořadíse
postaví na metu a čekajína zelenésvětlo, kteréoznámízačátek střelby. Vš
echno se
opakuje, dokud vš
ichni nevystřelísvéš
ípy. Na vzdálenostech, kde se střílí š
est (6) š
ípů (2
sady po 3 š
ípech), se před bodováním opakuje výš
e uvedený postup. Jakmile se po
odstřílenísady 3 š
ípů (nebo 2 sad po 3 š
ípech) nebo devíti š
ípů (3 × 3 š
ípy v závodě
družstev) rozsvítí červenésvětlo, dá ředitel střelby třemi zvukovými signály pokyn
střelců m aby š
li k terčů m bodovat.
7.5.8. Pokud vš
ichni střelci ukončili střelbu před uplynutím časového limitu a střelecká čára je
prázdná, dá ředitel střelby dalš
ísignál ihned.
7.5.9. Dvacet (20) sekund je čas povolený střelců m na odchod ze střeleckéčáry a pro příchod
dalš
í řady na začátku každésady a je, viz čl. 7.5.7. oznámen dvěma zvukovými signály.
Žádný závodník nesmí nastupovat na střeleckou čáru mimo stanovený signál provázený
světly.
7.5.10. Během střídavé střelby jednotlivců oba střelci zaujmou pozici na střeleckéčáře.Po
uběhnutídeseti (10) sekund je dán jeden zvukový signál a začne čtyřicetisekundový (40)
časový limit pro střelbu prvního závodníka. Jakmile vystřelíjeden š
íp a body jsou
oznámeny, je dán jeden zvukový signál pro druhého střelce a začne jeho
čtyřicetisekundový (40) limit pro jeden š
íp. Střelci pokračujíve střídánísvých výstřelů do
chvíle, kdy oba vystřelili 3 š
ípy.
7.5.11. Pokud je střelba sady z jakéhokoliv dů vodu přerušena, časový limit je upraven takto:
na vystřeleníkaždého š
ípu je povolen čas čtyřicet (40) sekund u jednotlivců . Při
olympijskésestavěsoutěže družstev bude dán čas na jeden š
íp dvacet (20) sekund.
Střelba znovu pokračuje ze střeleckéčáry.
7.5.12. Pořadístřelby mů že být dočasnězměněno, pokud střelec potřebuje vyměnit tětivu nebo
provést jinou podstatnou úpravu na svém náčiní. Pokud střelec zjistízávadu na střelecké
čáře, odstoupío krok zpět a zavolá rozhodčího buď praporkem nebo jiným určeným
způ sobem. Rozhodčí po ověření, že střelec oprávněněopustil střeleckou čáru, zajistí s
řídícím střelby tomuto střelci vystřelenízbylých š
ípů předtím, než dá signál k terčů m.
Ostatním střelců m je tato skutečnost oznámena rozhlasem. Tento postup neplatípro
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com
vylučovacía finálová kola olympijskésestavy. Viz 7.4.2.4.
7.5.13. Pořadatel mů že zorganizovat závod tak, že ženy a muži střílív rů zných časech na
stejných terčovnicích.
7.5.14. Při olympijskésestavěsoutěže družstev na ostatních závodech bude dán čas na jeden š
íp
dvacet (20) vteřin. Střelba znovu pokračuje ze střeleckéčáry.
7.6.
BODOVÁ NÍ
7.6.0.
7.6.1.
Bodovacílístek musí mít vyplněno: jméno. příjmení, kategorie, divizi, LK (LO) a datum.
Pro každý terč je určen jeden bodovač z řad závodníků , popřípaděurčena osoba zejména
pro kategorii žáků .
U vzdáleností90, 70 a 60 m se boduje po každésaděš
esti (6) š
ípů .
U vzdáleností50 a 30 m se boduje po každésadětří š
ípů .
Ve vylučovací části olympijskésestavy střelec hlásísvézásahy.
Ve vylučovací části olympijskésoutěže družstev se boduje vš
ech devět š
ípů společně.
Vš
ichni střelci mohou k terči, ale jen jeden člen družstva hlásízásahy za dohledu střelce
ze soupeřícího družstva.
Bodovači zapisujízásahy v sestupném pořadído bodovacích lístků tak, jak jsou hláš
eny
střelcem, kterému š
ípy patří. Ostatnístřelci na terči musíkontrolovat hodnotu každého
hláš
eného zásahu. Šíp, který nezasáhne žádnébodovacípole resp. z jiného dů vodu má
nulovou hodnotu se značí „M“. Šíp, který zasáhne vnitřnídesítku se značí „X“.
Zapisovatelémohou sami měnit v bodovacích listech jen součty v případěpočetních
omylů , ale nikdy zápisy hodnot zásahů . Změny se provedou tak, že rozhodčíchybný
zápis přeš
krtne a vedle zapíš
e správnou hodnotu zásahu. Změna musí být podepsána
rozhodčím a střelcem, kterého se oprava týká.
7.6.2.
7.6.3.
7.6.4.
7.6.5.
7.6.6.
V případěneshody mezi závodníkem a bodovačem se požádá o posouzeníhodnoty š
ípu
rozhodčí, popřípadědruhý (nebo třetí).
7.6.8. Není dovoleno dotýkat se š
ípů ani terče před zapsáním zásahů .
7.6.9. Vystřelí-li střelec více než tři š
ípy (nebo š
est š
ípů ), devět š
ípů v případědružstva, ať už
dopadnou š
ípy do terče nebo na zem, pak se hodnotí jen tři nejnižš
í zásahy (nebo š
est či
devět). Při opakování je střelec nebo družstvo diskvalifikováno.
7.6.10. Hodnota zásahu se posuzuje podle polohy dříku š
ípu v terči. Zasahuje-li dřík do dvou
barev nebo dotýká-li se dělící čáry mezi poli, hodnotíse zásah podle vyš
š
ího zasaženého
pole.
7.6.11. Jestliže chybí část terče s dělící čárou nebo s rozhraním dvou barev nebo je-li dělícíčára
š
ípem posunuta, pak je nutno při rozhodováníhodnoty zásahu brát v úvahu myš
lenou
dělící čáru.
7.6.12. Vš
echny zásahy po š
ípech v terči musíbýt řádněoznačeny po zápisu bodů .
7.6.13. Šípy, kterénejsou v terči vidět, ale zů staly v terčovnici, mohou být hodnoceny pouze
rozhodčím.
7.6.14. Jestliže:
7.6.14.1.š
íp zasáhne terč a odrazí se od něho, boduje podle místa dopadu, ale jen tehdy, pokud
jsou vš
echny předchozízásahy řádněoznačeny a neoznačený zásah je možno zjistit.
Když se š
íp odrazí :
7.6.7.
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com
a) střelec střílí sám na terč –střelec dostřílísadu 3 nebo 6 š
ípů , zů stane na střeleckéčáře a
zvedne nad hlavu luk (popř. praporek ) jako signál pro rozhodčího;
b) na terči je více než jeden střelec - střelci přestanou střílet, jakmile se š
íp odrazil, ale
zů stanou na střeleckéčáře s luky (popř. praporky) zvednutými nad hlavu.
Jakmile vš
ichni střelci na střeleckéčáře ukončístřelbu sady nebo uplyne časový limit,
řídícístřelby přeruš
í střelbu. Střelec odraženého š
ípu společněs rozhodčím odejdou k
terči, kde rozhodčírozhodne o zásahu, zapíš
e hodnotu a označí stopu po š
ípu. Později se
zúčastníbodování této sady. Odražený š
íp se odložík terčovnici až do bodovánítéto
sady. Po uvolněnístřeliš
tědá řídícístřelby pokyn k dostřílenípřísluš
nésady na terči, kde
se odrazil š
íp.
7.6.14.2.š
íp zasáhne terč a zůstane z ně ho viset: střelec nebo střelci na terči musípřestat střílet a
dát znamenípraporkem. Jakmile vš
ichni ostatnístřelci v řadědokončísadu, rozhodčí se
střelcem zaznamenajíhodnotu š
ípu, š
íp vytáhnou z terče, označízásah a š
íp odloží k
terčovnici. Zbyléš
ípy střelec nebo střelci na terči dostřílejípřed zahájením dalš
ísady.
Rozhodčí, který zaznamenal zásah, se zúčastníbodovánítéto sady.
7.6.14.3.š
íp prolétne terčovnicí, za předpokladu, že vš
echny ostatnízásahy na terči jsou označeny
a neoznačený zásah š
ípu skrz terčovnici je identifikovatelný, určíse ta hodnota š
ípu podle
tohoto místa v terči.
7.6.14.4.š
íp je nalezen na zemi před nebo za terči a je uplatňován nárok, že jde o š
íp, který se od
terčovnice odrazil nebo prolétl skrz, pak musírozhodčírozhodnout, že š
íp terčovnici
zasáhl. Jestliže je na terči víc neoznačených zásahů po š
ípech, závodníkovi se přisoudí
hodnota ténejnižš
í.
7.6.14.5.š
íp zasáhne jinýšíp a zů stane v něm; hodnotí se stejnějako zasažený š
íp.
7.6.14.6.š
íp zasáhne jiný šíp a odrazíse do terče; hodnotí se podle dopadu v terči.
7.6.14.7.š
íp zasáhne jiný šíp a odpadne na zem; hodnotíse stejnějako zasažený š
íp, pokud lze
poš
kozený š
íp lze identifikovat.
7.6.14.8.š
íp, který zasáhne jinýterč než terč závodníka, bere se jako š
íp této sady a boduje se
jako miss (nula, aut).
7.6.14.9. v olympijskésestavěš
ípy, kterése odrazí, prolétnou terčovnicíanebo v ní zů stanou viset,
nepřeruš
ujízávod.
7.6.14.10.š
íp nebyl po odstřílenésaděnalezen (v tréninku nebo při závodě), tuto skutečnost musí
střelec nahlásit rozhodčímu.
7.6.15. Ř ídícístřelby se, předtím než dá signál k zahájení střelby, přesvědčí, že po bodování
nezůstaly v terčích žádné šípy. Pokud k tomu z nepozornosti dojde, střelba se
nepřeruš
uje. Střelec mů že odstřílet tuto sadu s jinými š
ípy nebo ji dostřílet po skončení
danévzdálenosti. V případě, že střelec střílínáhradními š
ípy, se rozhodčí zúčastňuje
bodování a před tím než jsou š
ípy vytaženy z terče, zkontroluje zápis na bodovacím
lístku.
7.6.16. Zapomene-li střelec svéš
ípy, např. na zemi u terče, mů že použít jiné, za předpokladu,
že o tom před střelbou informuje rozhodčího.
7.6.17. V terčovélukostřelběstřelec mů že pověřit svého kapitána družstva nebo jiného střelce na
terči k tomu, aby za něj byl přítomen bodovánía vytažení š
ípů ( v případě, že střelec
nejde k terčů m).
7.6.18. Bodovacílístky musíbýt podepsány bodovačem a střelcem. To potvrzuje, že střelec
souhlasís hodnotou každého zásahu. Jestliže bodovač sám závodí, jeho bodovacílístek
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com
podepisuje jiný závodník na terči. Stříli-li jen jeden střelec na terčovnici, podepisuje se
jako bodovač rozhodčí, který kontroloval zápis bodování.
7.6.19. V případěshodného nástřelu se rozhoduje o výsledku takto:
7.6.19.1.Pro nerozhodnévýsledky ve vš
ech kolech, kroměnerozhodných výsledků uvedených níže
(7.6.19.2.):
jednotlivci a družstva:
•největš
ípočet bodujících š
ípů ,
•největš
ípočet desítek,
•největš
ípočet vnitřních desítek,
je-li i tento počet stejný, umístili se střelci na stejném místěa losem mincíse určí jejich
zařazenív dalš
ím vylučovacím kole.
7.6.19.2.Při nerozhodných výsledcích pro určení postupového místa do vš
ech vyřazovacích a
finálových kol se koná rozstřel:
jednotlivci:
•nejvyš
š
ínástřel jednoho š
ípu v rozstřelu (maximálnětři rozstřely),
•pokud nenírozhodnuto ani po třetím rozstřelu, tak rozhoduje š
íp nejblíže středu
terče,pokud nenírozhodnuto, následuje jednotlivý š
íp nejblíže středu terče.
družstva:
•sada tří(3) š
ípů (každý člen družstva střílíjeden), maximálněs třemi rozstřely,
•pokud nenírozhodnuto ani po třetím rozstřelu, vyhrává družstvo se š
ípem nejblíže středu
terče a rozhoduje součet, v případěshody, pokud nenírozhodnuto, vyhrává družstvo
s druhým (nebo třetím) š
ípem nejblíže středu terče,pokud nenírozhodnuto, následují tři
(3) š
ípy (každý střílí jeden střelec) a rozhoduje se podle š
ípu nejblíže středu terče, časový
limit pro rozstřely družstev jsou 1/3 použitého časového limitu.
7.6.19.3 Nerozhodný výsledek, týkajícíse postupu do vylučovacích kol, se rozhoduje na poslední
střílenévzdálenosti, co nejdříve po ověření výsledků kvalifikace.
7.6.19.4 Dokud nenívydána oficiálníinformace o rozstřelu, musístřelci zů stat na střeliš
ti. Střelci,
kteřínejsou přítomni při vyhláš
eném rozstřelu, ztrácí svéutkání.
7.6.20. Po skončenízávodu musí pořadatel vydat celkovévýsledky jednotlivců a družstev .
7.6.21. Pořadína ostatních závodech je podle předchozího postupu, avš
ak ti střelci, kteří v
prů běhu olympijskésestavy majístejný výsledek, budou umístěni na stejném místě(bez
uvažovánío počtu zásahů , desítek a vnitřních desítek).
7.7.
KONTROLA STŘELBY A BEZPEČ NOST
7.7.1.
Pořadatel určí řídícího střelby, který, je-li to možné, má být rozhodčí. Neúčastníse střelby
a k jeho povinnostem patří:
kontrolovat zajiš
tění a uplatňování vš
ech bezpečnostních opatření, která považuje
za nezbytná (viz také7.1.9.),
řídit střelbu a časovélimity, určovat nástupy závodníků na střeleckou čáru a střídání řad,
kontrolovat činnost rozhlasu a fotografů atd., tak, aby střelci nebyli ruš
eni,
dbát na to, aby diváci zů stávali v bezpečnévzdálenosti od střeliš
tě; k tomu mů že
pořadatel podle svého soudu určit pomocníky, kteřípodle příkazů řídícího střelby tuto
činnost vykonávají,
případnépřeruš
enístřelby oznámit sériízvukových signálů ne méněnež pěti (5), pro
7.7.1.1.
7.7.1.2.
7.7.1.3.
7.7.1.4.
7.7.1.5.
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com
7.7.2.
7.7.3.
7.7.4.
7.7.5.
7.7.6.
opětovnézahájení střelby použije jeden zvukový signál,
rozhodčídbá na to, aby v soutěži družstev v olympijskésestavěnevyňal střelec š
íp z
toulce mimo střeleckou čáru. Pokud střelec natahuje luk se š
ípem, tak pouze směrem k
terči a pouze tehdy, pokud si je jist, že prostor střeliš
těje volný, před terči i za terči.
Pokud střelec vystřelí š
íp, ať už úmyslněnebo z jiného dů vodu, před zahájením střelby
nebo v přestávkách mezi vzdálenostmi, bude se tento š
íp počítat jako vystřelený v první
následujícíbodovanésadě. Bodovač o tom učinízáznam do bodovacího lístku a při
zápisu sady (3 nebo 6 nebo 9 š
ípů ) nebude uznán nejlepš
ízásah v této sadě. Zápis této
sady podepíš
e rozhodčía dotyčný střelec,
během závodu mohou na střeleckou čáru nastupovat pouze střelci, kteříjsou na řadě.
Vš
ichni ostatnístřelci zů stanou i s náčiním za čekací čárou. Střelec, který dostřílísadu,
okamžitěodejde za čekacíčáru, stativ dalekohledu mů že zů stat na střeleckéčáře mezi
sadami, za předpokladu, že nenípřekážkou pro ostatnístřelce,
v olympijskésestavědružstev smíbýt na střeleckéčáře v danéchvíli pouze jeden střelec
družstva, zatímco druzí dva čekajína čáře jeden metr za střeleckou čárou na jeho odchod
za tuto čáru,
nikdo ze střelců se nesmí dotýkat výzbroje jiného střelce bez jeho souhlasu, vážné
případy poruš
ení tohoto pravidla mohou vést k sankcím,
kouření v prostoru pro závodníky a před ním nenídovoleno,
střelec, který se dostavil po zahájenístřelby ztrácíprávo na dostřílení již odstříleného
počtu š
ípů , kroměpřípadů , kdy hlavní rozhodčíuzná, že svézdrženínezavinil. V tomto
případěsmíš
ípy dostřílet po skončenístřílenévzdálenosti, ale maximálně12 š
ípů . Toto
ustanoveníse netýká vylučovací a finálové části olympijskésestavy,
7.7.8.
ve výjimečných případech má řídícístřelby, po poraděs rozhodčími, právo prodloužit
časový limit střelby. Tato mimořádná skutečnost musíbýt včas oznámena závodníků m.
Změna časového limitu musí být uvedena ve zprávěo závodě s uvedením dů vodu.
Optickéoznámeníposledních třicet sekund časového limitu se nemění,
7.7.9. při natahování luku se š
ípem nesmí střelec používat takovou techniku, kterou by
podle mínění rozhodčího v případě nechtěného výstřelu mohl vystřelit š
íp za
bezpečnou zónu (přestřelit střeliš
tě, síť, bariéry apod.). Jestliže střelec trvá na
používání této techniky, bude v zájmu bezpečnosti okamžitěhlavním rozhodčím nebo
řídícím střelby vyzván, aby ukončil střelbu a opustil střeliš
tě.
7.7.7.
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com
7.8.
PENALIZACE
7.8.1. Způsobilost , diskvalifikace
7.8.1.7. Závodníkovi nebo družstvu, kterévystřelíopakovaněvíce š
ípů v saděnež je povoleno,
bude zruš
en jeho výsledek (7.6.9).
7.8.1.8 Závodník, kterému bude prokázán prohřeš
ek proti řádů m a pravidlů m, bude považován
za nezpů sobilého k soutěži, bude vyloučen ze závodu a ztrácípostavení,kterého dosáhl
(7.9.2.12).
7.8.1.9 Při natahováníluku se š
ípem nesmístřelec používat takovou techniku, kterou by podle
míněnírozhodčího mohl v případěnechtěného výstřelu vystřelit š
íp za bezpečnou zónu
(přestřelit střeliš
tě, síť, bariéry a pod.). Jestliže střelec trvá na používání této techniky,
bude v zájmu bezpečnosti okamžitěhlavním rozhodčím nebo řídícím střelby vyzván, aby
ukončil střelbu a opustil střeliš
tě.
7.8.2
Ztráta bodů šípu
7.8.2.1 Střelec, který se dostavípo zahájenístřelby, ztrácíprávo na dostřílení již odstříleného
počtu š
ípů , kroměpřípadů , kdy hlavní rozhodčíuzná, že svézdrženínezavinil (7.7.7.).
7.8.2.2 Závodníkovi, který v případěporuchy náčinínenítoto schopen opravit do 15 minut, bude
povolen dostřel pouze tolika š
ípů , kterémů že vystřelit dle pravidel do 15 minut.
7.8.2.3 Střelci, který vystřelíš
íp před nebo po signálu označujícím časový limit nebo mimo
pořadí, nebude uznán nejvyš
š
í zásah v právěodstřílenésadě. Pokud takový š
íp mů že
(mohou) identifikovat rozhodčí, který je k identifikaci š
ípů přidělen, ztrácízávodník
hodnotu tohoto š
ípu (7.4.2.2 či 7.6.9).
7.8.2.4 Šíp vystřelený na závodnístřelnici po oficiálním ukončenítréninku řídícím střelby, po
vytaženíš
ípů , nebo mezi jednotlivými vzdálenostmi či koly, bude považován jako š
íp z
následujícíbodovanésady, a střelec ztrácínejvýš
e bodovaný š
íp této sady (7.4.2.2 či
7.6.9).
7.8.2.5 V závoděolympijskésestavy družstev, jakmile vystřelíkterýkoliv člen družstva š
íp před
nebo po signálu oznamujícím časový limit pro střelbu, nebude uznán nejvyš
š
ízásah v
nástřelu družstva. Pokud takový š
íp mů že (mohou) identifikovat rozhodčí, který je k
identifikaci š
ípů přidělen, ztrácí družstvo hodnotu tohoto š
ípu (7.4.2.2 či 7.6.9).
7.8.2.6 Vystřelí-li střelec více než tři š
ípy, (nebo š
est š
ípů ), nebo devět š
ípů v případě družstva,
ať už dopadnou š
ípy do terče nebo na zem, pak se hodnotí jen tři nejnižš
í zásahy (nebo
š
est či devět v případědružstva) (7.6.9).
7.8.2.7 Jestliže v olympijskésestavědružstev jeden člen družstva vystřelívíce než tři š
ípy v
jednésadědevíti š
ípů , bude bodováno pouze osm nejnižš
ích š
ípů této sady, nejvyš
š
íš
íp
bude bodován jako aut.
7.8.2.8 Šíp, který zasáhne jiný terč, než vlastníterč závodníka, bude považován jako součást
danésady a boduje se jako aut (7.6.14.8).
7.8.3
Penalizace soutě že družstev
7.8.3.1 Jestliže člen družstva překročí 1-metrovou čáru přílišbrzy, rozhodčízvedne žlutou kartu
nebo rozsvítí žlutésvětlo před střeleckou čarou, aby oznámil, že se střelec bude muset
vrátit za 1-metrovou čáru a začít znova, nebo být vystřídán dalš
ím střelcem, který má
střílet svéš
ípy.
7.8.3.2 Jestliže družstvo nerespektuje žlutou kartu (nebo světlo) a střelec vystřelí svů j š
íp,ztrácí
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com
7.8.3.3
7.8.4
7.8.4.1
7.8.4.2
7.8.4.3
7.8.4.4
7.8.4.5
7.8.4.6
7.8.4.7
7.9.
družstvo nejvýš
e bodovaný š
íp této sady, nebo hodnotu š
ípu, jestliže mů že být jasně
určen rozhodčím (rozhodčími)
Stejný postup se použije, jestliže člen týmu vyndá svů j š
íp z toulce dříve, než stojí
na střeleckéčáře.
Napomenutí
Se střelcem, který byl opakovaněnapomenut, a který pokračuje v poruš
ování pravidel
nebo neuposlechl rozhodnutí a nařízení rozhodčího, bude jednáno podle 7.8.1.8
(7.9.2.12).
Před a v prostoru pro závodníky nenípovoleno kouřit (7.7.1.10).
Nikdo ze střelců se nesmídotýkat vybavení jiného střelce bez jeho souhlasu (7.7.1.9).
Střelec nesmí natahovat svů j luk s š
ípem či bez š
ípu, nestojí-li na střeleckéčáře (7.7.1.6).
V prů běhu závodu mohou na střeleckou čáru nastupovat jen střelci, kteříjsou na řadě
(7.7.1.7).
Závodník nesmízdvihnout ruku s lukem, dokud se neozve signál oznamujícízačátek
střelby (7.4.4.1).
Nenídovoleno dotýkat se š
ípů ani terče před zapsáním zásahů (7.6.8).
Při natahováníluku se š
ípem nesmístřelec používat takovou techniku, kterou by podle
míněnírozhodčího mohl v případěnechtěného výstřelu vystřelit š
íp za bezpečnou zónu
(přestřelit střeliš
tě, síť, bariéry apod.) (7.7.1.13).
ROZHODOVÁ NÍ
7.9.1. Na každých nejvíce 10 terčů se doporučuje jeden rozhodčí.
7.9.2. Povinnosti rozhodčích:
7.9.2.1. Přesvědčit se o správných vzdálenostech a správném uspořádánístřeliš
tě, o správných
rozměrech terčů a terčovnic, o tom, že středy terčů jsou ve správnévýš
ce nad zemí, že
vš
echny terčovnice jsou ve stejném úhlu.
7.9.2.2. Překontrolovat vybavenístřelnice před závodem
7.9.2.3. Zkontrolovat před závodem náčinívš
ech střelců (doba kontroly má být uvedena v
programu závodu) a pak kdykoliv.
7.9.2.4. Kontrolovat prů běh střelby.
7.9.2.5. Kontrolovat prů běh bodování.
7.9.2.6. Ověřovat bodovánípři vylučovacích a finálových kolech.
7.9.2.7. Konzultovat s řídícím střelby otázky, kterévyvstanou během střelby.
7.9.2.8. Jednat ve vš
ech rozepřích a výzvách, kterémohou vyvstat.
7.9.2.9. Po dohoděs řídícím střelby přeruš
it střelbu v případěnutnosti kvů li nepřízni počasí,
výpadku elektřiny, vážnému neš
těstí nebo podobným situacím, avš
ak zajistit, je-li to
možné, aby program každého dne byl dokončen týž den.
7.9.2.10.Přijímat a řeš
it závažnéstížnosti a dotazy kapitánů družstev a tam, kde je to třeba, svolat
soutěžníkomisi.
7.9.2.11.Protesty týkajícíse řízení střelby a závodníků , musí být rozhodčím předloženy okamžitěa
bez jakéhokoliv prodlenía za vš
ech okolnostípřed udělením cen. Rozhodnutí soutěžní
komise je konečné.
7.9.2.12.Závodníci a funkcionáři se musípodrobovat jak stanovám, pravidlů m a řádů m Č LS, tak i
rozhodnutím a nařízením rozhodčích. Závodník, který vědoměporuš
ípravidla a řády,
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com
mů že být rozhodčími vyloučen ze závodu a tím ztratí i pozici, kterou do této chvíle
získal.
7.10.
DOTAZY, ODVOLÁ NÍ A PROTESTY
7.10.1. V terčovélukostřelběse střelec na terči obracís dotazy na hodnotu zásahu na rozhodčího
ješ
těpřed tím, než jsou vytaženy š
ípy. Pokud závodník s rozhodnutím rozhodčího
nesouhlasí, potom je konečnévětš
inovémíněnítohoto rozhodčího a nejvýš
e dvou dalš
ích
rozhodčích, kteříjsou nejblíže dosažitelní. Chybnězapsaný zásah do bodovacího lístku
mů že být opraven, pokud se chyba zjistíješ
těpřed vytažením š
ípů z terče. Oprava vš
ak
musíbýt dosvědčena a podepsána iniciálou jedním z rozhodčích. Na vš
echny dalš
ísporné
záležitosti týkajícíse záznamu v bodovacích lístcích musíbýt upozorněn rozhodčí.
7.10.2. Pokud by byl některý terč nepřiměřeněpoš
kozen nebo jinak deformován nebo dojde-li k
jiným stížnostem ohledněvybavenístřeliš
tě, mů že kdokoli ze střelců či kapitánů družstev
požádat rozhodčího, aby nařídil náhradu nebo opravu chyby.
7.10.3. Stížnosti k prů běhu střelby nebo na chováníkteréhokoliv střelce je nutno podat
rozhodčím ješ
těpřed dalš
íčástísoutěže.
7.10.4. Připomínky, kterése týkajízveřejněných denních výsledků se oznamujírozhodčím bez
zbytečných prodlev a vždy s takovým předstihem, aby bylo možno chyby napravit ješ
tě
před rozdělením cen.
7.10.5. V případě, že závodník není spokojen s rozhodováním rozhodčího, kroměpřípadů
uvedených v čl. 7.9.1., mů že písemněpodat stížnost prostřednictvím kapitána družstva
soutěžníkomisi. (viz 3.12.). Trofeje a ceny, jejichž udělení by mohlo být rozhodnutím
rady postihnuto, se udělíaž po jejím rozhodnutí.
7.99.
RŮZNÉ
7.99.1. Povinnosti pořadatele závodu
7.99.1.1.Pořadatel závodu je zodpovědný za vydávánínásledujícídokumentace:
•rozpisu závodu v souladu se sportovně-technickými dokumenty vydanými v Č LS.
Rozpis závodu určuje druh závodu, technickénáležitosti, sbor činovníků , míst konání,
časový rozvrh závodu, střílenésestavy, kategorie a divize závodníků , kteříse mohou
závodu účastnit, startovnéapod.,
•prů běžnévýsledkovélistiny po každévzdáleností, nebo části závodu - nenípodmínkou
pro nemistrovskézávody,
•konečnévýsledkovélistiny, kterou pořadatel zasílá vš
em zúčastněným oddílů m a na
adresu STK Č LS.
7.99.1.2.Pořadatel závodu určí řídicího střelby, pokud nebyl řídícístřelby určen Kalendářem
lukostřeleckých závodů . Každému závodníku určístartovní číslo (rozlosováním). Před
zahájením závodu umožnírozhodčím kontrolu vybavenía přísluš
enstvízávodníků .
Zajiš
těnístravování, občerstvenía ubytování pro závodníky nenípovinnostípořadatele
(uvádí se v rozpisu ), pouze pro závody MČ R v jednorázovém uspořádáníse tato
povinnost určuje vzájemnou smlouvou mezi Č LS a pořadatelem.
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com
7.99.2. Povinnosti hlavního rozhodčího
•kontrolovat zajiš
těnía uplatňováníbezpečnostních opatření
•dbát na to, aby diváci zů stávali mimo střeliš
tě
•převzít rozlosovánízávodníků
•zkontrolovat umístěnía upevněníterčovnic a terčů
•přeměřit vzdálenosti
•zkontrolovat střeliš
tě–prostor za terčovnicemi a za střeleckou čárou
•zkontrolovat nářadía vybavení závodníků
•zkontrolovat a podepsat výsledkovélisty pro dlouhodobésoutěže dle soupisek družstev
•řídit závod dle platných předpisů , pravidel a řádů
•dohlížet, aby kapitáni družstev udržovali v čase bodování vzdálenost minimálně
pět (5) metrů od terčů
•řídit práci ostatních rozhodčích a řídícího střelby.
7.99.3. Zahájení a ukončení závodu
Závod je považován za zahájený vystřelením prvního š
ípu na prvníbodovanou sadu
závodu. Závod je považován za ukončený tehdy, jsou-li vyhláš
eny výsledky, předány
ceny a ředitel dal povel k rozchodu, nebo pověřený činitel prohlásil závod za ukončený.
Předčasným odchodem bez souhlasu ředitele závodu se závodník vystavuje
disciplinárnímu postihu.
7.99.4. Ukončení střelby
Střelba v daném závoděse považuje za skončenou, byly-li vystřeleny vš
echny š
ípy
přísluš
nésestavy nebo byla-li střelba ukončena rozhodčím z dů vodů pro něž nebylo
možnév závodě pokračovat a kteréměly trvalý charakter. Výsledky se vyhlaš
ují, pokud
bylo odstříleno alespoňo 1 sadu víc než činí polovina závodu.
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com
VYLUČ OVACÍ KOLO 1/16 - jednotlivci: 3 x 6 šípů / 4minuty
32
1
17
16
25
8
24
9
28
5
21
12
29
4
20
13
30
1.místo
3
19
14
27
6
22
11
26
7
23
10
31
2
18
3.místo
15
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com
VYLUČ OVACÍ KOLO 1/8
jednotlivci: 3 x 6 šípů / 4minuty družstva: 3 x 9 šípů / 3 minuty
16
1
9
8
12
5
13
4
14
1.místo
3
11
6
10
7
15
2
3.místo
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com
FINÁ LOVÉ KOLO 1/4
jednotlivci: 4 x 3 šípy / 2minuty družstva: 3 x 9 šípů / 3 minuty
8
1
5
4
1.místo
6
3
7
2
3.místo
FINÁ LOVÉ KOLO 1/2
jednotlivci: 4 x 3 šípy / 2minuty družstva: 3 x 9 šípů / 3 minuty
4
1
3
1.místo
2
3.místo
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com
Družstva I. ligy SODD jsou nasazena podle umístění v sestavě FITA střílené 1. den. V případě rovnosti výsledků
rozhoduje los.
8. umíst.
Vítě z 1-8
1. umíst.
Vítě z 1-8-5-4
5. umíst.
Vítě z 5-4
4. umíst.
1. místo
6. umíst.
Vítě z 3-6
3. umíst.
Vítě z 3-6-7-2
7. umíst.
Vítě z 7-2
2. umíst.
Poraž ený 1-8-5-4
3. místo
Poraž ený 3-6-7-2
Poraž ený 1-8
Vítě z 1-8-5-4
Poraž ený 5-4
5. místo
Poraž ený 3-6
Vítě z 3-6-7-2
Poraž ený 7-2
Poraž ený 1-8-5-4
7.místo
Poraž ený 3-67-2
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com
Pořadatel závodu
Název závodu
Sestava
Jméno závodníka
90/70 m
Sa zásahy
da 1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Střelec:
3
součet
sady
celkem
70/60 m
Sa
zásahy
da 1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Datum
součet celkem
sady
50 m
Sa zásahy
da 1
2 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
součet
sady
celkem
-------------------------------
Střelec: --------------------------------
Střelec:
Bodovač: -------------------------------
Bodovač: -------------------------------
Bodovač:: -------------------------------
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com
-------------------------------
Sa
da
30 m
Zásahy
1
2
Střelec:
3
součet
sady
celkem
---------------------------------
Bodovač: ---------------------------------
Pořadatel závodu
Sestava
OS -
1/32 finále
Sa zásahy
da 1
2
1
2
3
4
5
6
Sa zásahy
da 1
2
1
2
3
4
Jednotlivci
3
Název závodu
Datum
Jméno střelce
Součet Součet
sady kola
1/4 finále
Součet Součet
3 sady kola
1/16 finále
Sa
da 1
2
1
2
3
4
5
6
Sa
da
1
2
3
4
1
3
Součet Součet
sady kola
1/2 finále
Součet Součet
2
3 sady kola
1/8 finále
Sa zásahy
da 1
2
1
2
3
4
5
6
Sa zásahy
da 1
2
1
2
3
4
3
Součet Součet
sady kola
Finále 1 - 3
Součet Součet
3 sady kola
Celkem
Umístě ní
-----------------------------------------------Střelec
-------------------------------------------------Rozhodčí
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com
Pořadatel závodu
Název závodu
Sestava
Družstvo
Datum
OS - Družstva
1/8 finále
Sa zásahy
da 1
2
3
součet
sady
součet
kola
1
1/4 finále
Sa zásahy
da
1
2
3
součet
sady
součet
kola
1/2 finále
Sa zásahy
da
1
2
3
součet
sady
součet
kola
Finále 1 - 3
Sa
da
1
2
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
3
součet součet
sady
kola
Celkem
--------------------------Střelec
------------------------Střelec
… … … … … … … … … … .
Střelec
… … … … … … … … … …
Rozhod čí
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com
Umístění

Podobné dokumenty

Doprovodné programy

Doprovodné programy Simulátor F1 Pit Stop – Duo nebo Q uatro Simulace Pit Stop activit kokpitu pravé formule včetně kol s předním i zadním křídlem. Simulátor Pit Stop F1 má pravé elektronové disky BBS . Extra... • Cen...

Více

č. 115 - Větrník, 5 MB

č. 115 - Větrník, 5 MB Slušná divácká návštěva, která bývá při utLáních rýmů..íČka''i muŽů, by tak v budoucnu ',béčka"

Více

Katalog produKtů

Katalog produKtů vysokému stupni ochrany ideální volbou pro pacienty se středním až vysokým únikem moči. Plenkové kalhotky INDASLIP obsahují výtažek z Aloe-vera a Omega 3 a 6 nenasycené mastné kyseliny. Tyto látky ...

Více

105 701 Hydraulické lisovací aku kleště

105 701 Hydraulické lisovací aku kleště A nenívyššÍ tlakuhodnocená neŽ70 dB (A),h|adinahlukumŮŽeběhem.provozu Typickáh|adinaakustického brýle. s|uchua ochranné nečinl vÍcenež2,5 mlsz, hodnotazrych|enÍ ZvaŽovanáefektivnÍ

Více

příloha k účetní uzávěrce za rok 2015

příloha k účetní uzávěrce za rok 2015 Akciová společ nost je povinna vytvořit rezervní fond z č isté hozisku vykázané ho v řádné ú ěetní závé rce za rok, v němž poprvé č istý zisk vytvoří , a to ve výš i nejmé ně 20 o/o z č isté hozisk...

Více

matgas n0vaK

matgas n0vaK trori,clr ,,Lisztťi". Jedrra z prograrnorltlr rrallíclek, ktel,é lrraji tra srl,clr recitálech, má rrázerl LISZTor,ání. Jedrrá se o prograilr z Lisztodch děl v dtilce 60-90 minut dle piání poi,acla-

Více