Uvnitř vydání: Twirling i hudební škola pro nejmenší

Transkript

Uvnitř vydání: Twirling i hudební škola pro nejmenší
2/2015
Uvnitř vydání: Twirling i hudební škola pro nejmenší
Zemřela nejstarší
občanka Čáslavi
Moderní vybavení pro
čáslavskou nemocnici
Výtěžek Tříkrálové
sbírky potěšil
Nová twirlingová
škola v Čáslavi
ČN - 2/2015 - ČN
ČN - 2/2015 - ČN
ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
ČÁSLAV
Usnesení městské rady ze dne 9. 12. 2014
Městská rada
- usnesením č. 374/2014 schvália uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 9/2014 mezi Městem Čáslav a firmou Vladimír Novotný, V&N
Novotný – sdružení, na akci: „ Čáslav – Jeníkovská ulice, rekonstrukce chodníků".
- usnesením č. 375/2014 navrhla Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout usnesení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením
č./2014 schvaluje tyto termíny zasedání Zastupitelstva města Čáslavi v roce 2015: 9. 2., 13. 4., 22. 6., 14. 9., 26. 10., 14. 12. 2015.
- usnesením č. 376/2014 schválila dohodu o převodu práv a povinností vyplývajících z Opční smlouvy k bytu v domě čp. 1696 v Jeníkovské ulici
v Čáslavi mezi paní Janou N. a panem Františkem B.
- usnesením č. 377/2014 schválila dohodu o převodu práv a povinností vyplývajících z Opční smlouvy k bytu v domě čp. 1697 v Jeníkovské ulici
v Čáslavi mezi paní Janou Ú. a paní Miloslavou M.
- usnesením č. 378/2014 navrhla Zastupitelstvu města Čáslav schválit usnesení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslav svým usnesením
schvaluje: 1) Zařazení pozemků p.č. 2359/2 a p.č. 2530/796 oba v k.ú. Čáslav do seznamu nemovitostí určených k převodu; 2) Záměr města
Čáslav na prodej pozemků p.č. 2359/2 a p.č. 2530/796 oba v k.ú. Čáslav ČR- Ministerstvu obrany ČR, se sídlem Tychonova 1, Praha 6 za cenu dle
znaleckého posudku zpracovaného kupujícím; 3) Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní mezi Městem Čáslav a ČR – Ministerstvem obrany
ČR, se sídlem Tychonova 1, Praha 6 na budoucí převod pozemků p.č. 2359/2 a p.č. 2530/796 oba v k.ú. Čáslav tak, jak je předložena v důvodové
zprávě pro stavbu: „Čáslav – výstavba nového venkovního oplocení letecké základny LZ – PD 2"
- usnesením č. 379/2014 vyslovila souhlas s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti pro pokládku inženýrských sítí na
pozemcích p.č. 1959/3 a p.č. 1966/3 oba v k.ú. Čáslav v souladu s geometrickým plánem č. 2789-121/2014 pro vlastníky nemovitosti st.p.č. 4110 a
bytového domu na této parcele, jako oprávněné z věcného břemene
- usnesením č. 380/2014 vyslovila souhlas: - s umístěním telekomunikační trasy na pozemcích p.č. 327/11, p.č. 330/1, st.p.č. 633/11, p.č. 1966/5 a
p.č. 2274/3 vše v k.ú. Čáslav v rámci stavby: „Optické připojení objektu BTA v areálu městské nemocnice Čáslav
CG4C_KUTH_KHYCJOKSAP 110-051491" - S uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (služebnosti pro inženýrské
sítě, či jiné dohody opravňující umístění stavby na pozemcích p.č. 327/11, p.č. 330/1, st.p.č. 633/11, p.č. 1966/5 a p.č. 2274/3 vše v k.ú. Čáslav v
rámci stavby: „ Optické připojení objektu BTA v areálu městské nemocnice Čáslav CG4C_KUTH_KHYCJOKSAP 110-051491"
- usnesením č. 381/2014 neměla k projektové dokumentaci číslo 039-14 ze září 2014 na stavbu: „ Čáslav – lokalita U Homolky, doplnění stokové
sítě" námitek.
- usnesením č. 382/2014 schválila ukončení nájemního vztahu mezi Městem Čáslav a nájemkyní paní Ladislavou K., bytem Čáslav – z důvodu
změny hranice pozemku st.p.č. 4 v k.ú. Filipov u Čáslavi na základě změny pozemkového operátu digitaliza-cí katastrálního území Filipov u
Čáslavi a vrácení nájmu za rok 2013 a rok 2014.
- usnesením č. 383/2014 schválila uzavření kupní smlouvy mezi Městem Čáslav a Vodohospodářskou společností Vrchlice – Maleč na převod
kanalizačních stok. Jedná se o stoky: - jednotné kanalizace profilu DN 200 délky 198,3 m na pozemku parc. č. 2546 dle KN v k.ú. Čáslav, stavba „
Autobusové nádraží Čáslav – stavební objekt stoka jednotné kanalizace J2 o délce 198,3 m a profilu DN 200" byla uvedena do trvalého provozu
rozhodnutím Městského úřadu Čáslav, odbor životního prostředí, pod č. j. ŽP 6548/04 ze dne 5. 8. 2004; - splaškové kanalizace v ulici Jeníkovská
v Čáslavi profilu DN 300 délky 40 m na po-zemku par. Č. 1965/5 dle KN v k.ú. Čáslav před domem č. p. 266, 219 a 349, souhlas s užíváním vydal
Městský úřad Čáslav odbor životního prostředí, pod č.j. ŽP/19648/2014 SK dne 1. 12. 2014; - stoka na Náměstí Jana Žižky z Trocnova z materiálu
KT DN 150 délky 6 m na po-zemku par. č. 1955/1 dle KN v k.ú. Čáslav, povolení k užívání stoky vydal Okresní úřad Kutná Hora, referent
životního prostředí pod č. j. ŽP/59/ev.č. 2426/00/Če dne 12. 6. 2000, tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě.
- usnesením č. 384/2014 vyslovila souhlas s nabídkou na uzavření nájemní smlouvy na byt č. 20 v čp. 86 ul. Přemysla Otakara II. v Čáslavi v
tomto pořadí: 1. Petra M., bytem Čáslav; 2. Luboš. V., bytem Čáslav; 3. Jindřich K., bytem Čáslav za podmínek uvedených v důvodové zprávě.
- usnesením č. 385/2014 schválila odpisový plán Domova důchodců v Čáslavi na rok 2015, dle důvodové zprávy.
- usnesením č. 386/2014 schvaluje prodloužení nájemních smluv stávajícím nájemníkům v domech v ul. Filipovská 574, Boženy Němcové 640,
Jiřího z Poděbrad 939 v Čáslavi, dle důvodové zprávy.
- usnesením č. 387/2014 vyslovila souhlas, podle § 27, odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, s přijetím finančního daru pro Městskou nemocnici Čáslav od fi. First English school, v předpokládané výši cca 2 tis. Kč, dle
důvodové zprávy.
- usnesením č. 388/2014 schválila firmu Medista spol. s r.o., jako dodavatele automatického analyzátoru moči pro laboratoř Městské nemocnice
Čáslav, dle důvodové zprávy.
- usnesením č. 389/2014 vyslovila souhlas, v souladu s § 6 Nařízení vlády č. 224/2014 sb., se sjednáním zvláštního způsobu platového tarifu v
kolektivní smlouvě na rok 2015 v Městské nemocnici Čáslav, dle důvodové zprávy.
- usnesením č. 390/2014 schválila čerpání fondu reprodukce majetku a rezervního fondu Základní školy Čáslav, Náměstí Jana Žižky z Trocnova
182, dle předložené žádosti.
- usnesením č. 391/2014 schválila čerpání fondu odměn, souhlasí s přesunem finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu
školy a schvaluje čerpání investičního fondu Základní umělecké školy J. L. Dusíka Čáslav, dle předložené žádosti.
- usnesením č. 392/2014 schvaluje úpravy zahrady domova důchodců, termín realizace a způsob financování, dle předložené žádosti.
Usnesení městské rady ze dne 15. 12. 2014
Městská rada
- usnesením č. 393/2014 navrhla Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout usnesení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením
schvaluje prodej: 1. bytové jednotky č. 1903/2 s podílem ve výši 7801/175837 na společných částech bytového domu č.p. 1902 a č.p. 1903 a na
pozemku stavební parcele č. 3878 a stavební parcele č. 3879 vše v k.ú. Čáslav manželům Arnoldu a Rafaele G., bytem Čáslav za kupní cenu 1.
404.180,- Kč + náklady na realizaci prodeje. 2. bytové jednotky č. 1904/2 s podílem ve výši 7614/81797 na společných částech bytového domu
č.p. 1904 a na pozemku stavební parcely č. 3877 vše v k.ú. Čáslav manželům Arnoldu a Rafaele G., bytem Čáslav za kupní cenu 1. 370. 520,- +
náklady na realizaci prodeje. Za podmínek uvedených v důvodové zprávě.
- usnesením č. 394/ 2014 1) zrušila své usnesení č. 348/2014 ze dne 25. 11. 2014, kterým schválila vítězného uchaze-če veřejné zakázky „Stavba
nekryté ledové plochy", společnost STAVONEL, spol. s r.o. Kutná Hora, která odmítla podepsat smlouvu o dílo; 2) schválila jako zhotovitele
veřejné zakázky zadávané formou otevřeného řízení „Stav-ba nekryté ledové plochy" uchazeče, který podal nabídku s druhou nejnižší nabídko-
ČN - str. 3 - ČN
ČN - 2/2015 - ČN
vou cenou: SILNICE ČÁSLAV – HOLDING, a.s. se sídlem Zbraslavice čp. 331, IČ: 252 61 282, 3) pověřila starostu města uzavřením smlouvy s
vybraným uchazečem postupem stano-veným v § 82 ZVZ, případně postupem stanoveným v § 111 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění.
Usnesení městské rady ze dne 23. 12. 2014
Městská rada
- usnesením č. 395/2014 schválila rozpočtové opatření č. 5/2014. Rekapitulace: upravené příjmy 246 360,64 tis. Kč, upravené výdaje 239 279,69
tis. Kč, financování mínus 7 080, 95 tis. Kč.
- usnesením č. 396/2014 navrhla Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout usnesení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením č.
/2014 souhlasí s uzavřením Dodatku č. 7 ke smlouvě č. 651/351/2008 a Dodatku č. 7 ke smlouvě č. 651/352/2008 mezi Městem Čáslav a Arriva
Východní Čechy a.s. Chrudim.
- usnesením č. 397/2014 schválila úpravy rozpočtových nákladů na opravu objektu ve Velké Úpě č. p. 104, podle důvodové zprávy.
- usnesením č. 398/2014 vyhověla žádosti panu H. a souhlasí s použitím městského znaku za účelem obrazové přílohy v jeho bakalářské práci.
- usnesením č. 399/2014 schválila uzavření smlouvy o vstupu na nemovitou věc( na pozemky ve vlastnictví Města Čáslav p. č. 2099, p.č. 2098/1 a
p.č. 1942 v k.ú. Čáslav), o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Městem Čáslav a Vodohospodářskou společností Vrchlice – Maleč,
a.s., se sídlem Ku Ptáku 387, Kutná Hora pro stavbu: „ Čáslav – lokalita U Homolky – doplnění stokové sítě".
- usnesením č. 400/2014 schválila dodatek č. 1 ke smlouvě nájemní ze dne 11. 6. 2009 mezi panem Michalem P., bytem Čáslav a Městem Čáslav
na pronájem orné půdy z důvodu změny výměr jednotlivých pozemků, které jsou předmětem nájmu, digitalizací pozemků v katastrálním území
Čáslav ve znění tak, jak je uveden v důvodové zprávě.
- usnesením č. 401/2014 vzala na vědomí změnu kupujících k pozemkům p. č. 1776/92 a p. č. 1744/27 oba v k.ú. Čáslav z důvodu odstoupení
prvního v pořadí k prodeji těchto pozemků v souladu s usnesením Zastupitelstva města Čáslav č. 60/2014 ze dne 15. září 2014.
- usnesením č. 402/2014 neměla vůči stavebním úpravám: „ rekonstrukce MS Čáslav – Jabloňová + 2" v rozsahu dle situačního výkresu č. 26/
2014 z 12/2014 námitek.
- usnesením č. 403/2014 neměla vůči stavbě: „ Čáslav, Nazaret, p. č. 1449/1 – venkovní vedení NN" v rozsahu dle situačního plánu, který je
součástí důvodové zprávy, námitek.
- usnesením č. 404/2014 vzala na vědomí vyhodnocení Komunitního plánu sociálních služeb města Čáslavi za období let 2011 – 2014 a současně
schvaluje prodloužení termínů nesplněných priorit sociálních služeb komunitního plánu do 31. 12. 2016.
- usnesením č. 405/2014 vyslovila souhlas, podle § 27, odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, s přijetím sponzorského finančního daru, účelově specifikovaného, na posílení investičního fondu Domova důchodců
Čáslav od fi. Semileans, a.s., se sídlem Semily, v částce 10 tis. Kč, dle důvodové zprávy.
- usnesením č. 406/2014: a) pověřila vedením - Odboru školství, kultury a památkové péče paní Bc. Jiřinu Koženou; - Odboru sociálních věcí a
zdravotnictví pana Bc. Miloslava Nykodýma; - Oddělení investic paní Bc. Markétu Petrovou; b) jmenovala - paní Ing. Danu Chrenkovou vedoucí
odboru správy majetku města s účinností od 1. ledna 2015, dle důvodové zprávy.
- usnesením č. 407/2014 vyslovila souhlas, podle § 27 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, s přijetím
finančního daru účelově specifikovaného, pro Domov důchodců Čáslav, Nazaret 94.
- usnesením č. 408/2014 schválila smlouvu o dílo se společností KING AIR s.r.o. na akci kamerový systém MKDS 1.
- usnesením č. 409/2014 schválila plat ředitele Městské nemocnice Čáslav, ve výši uvedené v důvodové zprávě, s účinností od 1. ledna 2015.
Usnesení městské rady ze dne 6. 1. 2015
Městská rada
- usnesením č. 1/2015 1) rušila zadávací řízení na veřejnou zakázku zadávanou formou otevřeného řízení dle § 27 ZVZ „ Stavba nekryté ledové
plochy" v souladu s § 84 odst. 2 písm. c) ZVZ s odůvodněním, že uchazeč druhý v pořadí neposkytl zadavateli řádnou součinnost k uzavření
příslušné smlouvy a 2) po úpravě zadávacích podmínek schválila vyhlášení nového zadávacího řízení na „ Stavbu nekryté ledové plochy" formou
otevřeného řízení dle § 27 ZVZ.
- usnesením č. 2/2015 vyslovila souhlas s odpisem pohledávek za neuhrazené regulační poplatky a s odpisem pohledávek za neuhrazené faktury
za zdravotní ošetření cizinců v Městské nemocnici Čáslav, dle důvodové zprávy.
Usnesení městské rady ze dne 13. 1. 2015
Městská rada
- usnesením č. 3/2015 vzala na vědomí výsledky kontrol v roce 2014 MěÚ Čáslav a Města Čáslav.
- usnesením č. 4/2015 schválila plán kontrolní činnosti na rok 2015 MěÚ Čáslav a Města Čáslav.
- usnesením č. 5/2015 doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi schválit následující usnesení: Zastupitelstvo města po projednání svým
usnesením č. /205 stanovuje Finančnímu výboru na rok 2015 do plánu činnosti kontrolu Města Čáslav a příspěvkových organizací a ostatních
organizací, jejichž zřizovatelem je Město Čáslav dle důvodové zprávy.
- usnesením č. 6/2015 schválila podání žádosti na dotaci k projektu Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému Městské policie
Čáslav III. při 20 % spoluúčasti města Čáslav.
- usnesením č. 7/2015 schválila kritéria pro poskytování dotací na sport z rozpočtu města Čáslavi včetně formulářů žádostí na jejich poskytování a
vyúčtování dotací a doporučuje Zastupitelstvu města Čáslav schválit rozdělení výdajů rozpočtu v části paragrafu 3900 – ostatní příspěvky ve
schválené výši 2.508.000,- Kč na 2.100.000,-Kč určených na sport a 408.000,- Kč na ostatní příspěvky.
2
2
- usnesením č. 8/2015 schválila: 1) Zařazení části pozemků p.č. 1958/7 o vým. cca 1 m2, p.č. 1730/59 o vým. 1 m , p.č. 266/42 o vým. cca 1 m , p.č.
306/1 o vým. cca 1 m2, p.č. 2546 o vým. cca 1 m2, p.č. 2450 o vým. cca 1 m2 a st.p.č. 244/1 o vým. 1 m2 vše v k.ú. Čáslav do seznamu nemovitostí
určených k pronájmu; 2) Záměr města Čáslav pronajmout části pozemků p.č. 1958/7 o vým. cca 1 m2, p.č. 1730/59 o vým. 1 m2, p.č. 266/42 o vým.
cca 1 m2, p.č. 306/1 o vým. cca 1 m2, p.č. 2546 o vým. cca 1 m2, p.č. 2450 o vým. cca 1 m2 a st.p.č. 244/1 o vým. 1 m2 vše v k.ú. Čáslav společnosti
DIMATEX CS, spol. s r.o., se sídlem Stará 24, 463 03 Stráž nad Nisou, za účelem umístění kontejnerů na textil, za cenu 1.500,-- Kč/kontejner/rok
za podmínky, že přesné umístění kontejneru na pozemcích určí Město Čáslav přímo na místě samém.
- usnesením č. 9 /2015 vyslovila souhlas s navrhovaným záměrem Vodohospodářské společnosti Vrchlice – Maleč, a.s. s výstavbou separátoru
obsahu tlakových vozů na pozemkových parcelách č. 964/3, č. 964/21, č. 964/20 vše v k. ú. Čáslav v areálu ČOV Čáslav.
- usnesením č. 10 /2015 neměla vůči dokumentaci k akci: „ Čáslav – výstavba oplocení letecké základny“ námitek.
- usnesením č. 11/2015 udělila odměny členům komise zřízených radou města, dle důvodové zprávy.
- usnesením č. 12/2015 schválila smlouvu o výpůjčce mezi městem Čáslav a Společenstvím pro domy č. p. 1514, 1515, 1516 v Čáslavi.
ČN - str. 4 - ČN
ČN - 2/2015 - ČN
PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ
MĚSTA ČÁSLAVI V ROCE 2014
Tvorba rozpočtu a jeho následné hodnocení není jen doménou organizací a obcí, ale obdobná starost se dotýká i většiny běžných domácností. Každý, kdo hospodaří s určitou danou částkou financí ví, že sladit všechny potřeby s možnostmi není vždy jednoduché - a to jak
ve zmiňovaném rozpočtu rodinném, tak i v sumách milionů korun, které pro svůj chod potřebuje například město Čáslav. Jak hospodařilo
naše město s financemi, které mělo k dispozici
v minulém roce? K této otázce se vyjádřil vedoucí odboru financí čáslavské radnice, inženýr Zdeněk Zahradník.
„Celkové příjmy za rok 2014 dosáhly výše
254.838.467,30 Kč, což představuje 103,44%
vůči upravenému rozpočtu. Vyjádřeno v Kč
byly příjmy o 8.477.829,27 Kč vyšší oproti
upravenému rozpočtu.
Celkové výdaje za rok 2014 činily
232.255.779,76 Kč, což představuje 97,06%
vůči upravenému rozpočtu. Vyjádřeno v Kč
byly výdaje o 7.023.910,27 Kč nižší oproti
upravenému rozpočtu.
Saldo (rozdíl) příjmů a výdajů za rok 2014
činí 22.582.687,54 Kč, což představuje
318,92% vůči upravenému rozpočtu, který
počítal s rozdílem příjmů a výdajů ve výši
7.080.948,00 Kč,” uvedl inženýr Zahradník,
který dále podrobněji přiblížil i další hodnocené skutečnosti.
Dosavadní část hodnocení rozpočtu se týká příjmů a výdajů běžného roku, tzn. příjmů a
výdajů, ve kterých nejsou zahrnuty příjmy typu zapojení přebytku hospodaření z předchozích let či přijatých úvěrů a stejně tak v nich
nejsou zahrnuty ani splátky úvěrů přijatých v
předchozích letech a přenesená daňová povinnost. Aby bylo hodnocení rozpočtu celkové a
úplné, je nutné ho doplnit právě o tyto příjmy a
výdaje, které se dle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o
rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, souhrnně nazývají „financování“. Do
příjmové stránky rozpočtu byl v roce 2014 zapojen přebytek hospodaření z předchozích let
ve výši 10.300.000,00 Kč a v průběhu roku
2014 byl dočerpán úvěr na „Snížení energetické náročnosti budovy Městské nemocnice“ a
na „Teplovodní zdroj tepla pro Městskou nemocnici Čáslav“ (částečně již byl čerpán v roce
2013) ve výši 4.166.535,38 Kč. Splátky jistin
úvěrů přijatých v předchozích letech pak činily
celkem 21.090.821,12 tis. Kč. Po zohlednění
další položky „financování“, kterou je přenesená daňová povinnost ve výši 350.968,38 Kč
dojdeme ke shrnutí, že přebytek hospodaření
za rok 2014 činí 15.607.433,42 Kč,” zhodnotil
předběžně situaci v hospodaření města Čáslavi
v uplynulém roce 2014 vedoucí odboru financí
Městského úřadu Čáslav, inženýr Zdeněk Zahradník.
Pozvánka na zasedání
městského zastupitelstva
Městský úřad Čáslav
zve všechny občany na
veřejné zasedání
městského zastupitelstva,
které se uskuteční
v pondělí 9. února od 17 hodin na
Nové scéně Dusíkova divadla.
Podrobný program bude uveden
na plakátovacích plochách
a na internetových stránkách města.
Demografický vývoj
města v roce 2014
PŘÍJMY/VÝDAJE
REKAPITULACE
Jedno ze zajímavých ohlédnutí za fakty
minulého roku proběhlo, jako vždy, na městském úřadu. Konkrétně se jedná o přehled týkající se složení čáslavského obyvatelstva v roce
2014. Pojďme tedy nahlédnout do podrobnějšího přehledu obyvatelstva, nekončícího pouze u jeho hromadného součtu.
Na konci minulého roku v našem městě
žilo celkem 10 335 obyvatel. Tento počet je
sestaven ze 4 807 mužů a 5 187 žen české národnosti. Zbytek tvoří 341 cizinců. Během minulého roku se k trvalému pobytu v Čáslavi
přihlásilo 311 občanů a 237 lidí se naopak odhlásilo.
V roce 2014 se narodilo celkem 108 děti a
z celkového součtu se jednalo o 53 chlapců a
55 dívek. Obyvatel zemřelo 119, z toho 51
mužů a 68 žen. Nejstaršímu muži bylo 95 let a
Příjmy:
254.838.467,30 Kč
úctyhodného věku se dožila nejstarší žena,
která oslavila 102 let.
Výdaje:
-232.255.779,76 Kč
Zajímavými údaji jsou také počty prvně
vydaných občanských průkazů a počet dětí do
Saldo příjmů a výdajů:
22.582.687,54 Kč
6 let. V roce 2014 si tedy pro občanský průkaz
Zapojení přebytku z předchozích let
+10.300.000,00 Kč
došlo 78 patnáctiletých občanů a dětí školou
zatím nepovinných bylo 113.
Úvěr na Městskou nemocnici
+4.166.535,38 Kč
85 párů si v minulém roce řeklo své ano.
Na druhé straně, manželské pouto rozvázalo
Splátky jistin úvěrů
+21.090.821,12 Kč
51 dvojic. Celkově v Čáslavi k poslednímu dni
Přenesená daňová povinnost
-350.968,38 Kč
v roce 2014 žilo 2 191 svobodných mužů a 1
811 žen, 1 999 ženatých mužů a 2 014 vdaných
Rozpočtový výsledek hospodaření
+15.607.433,42 Kč
žen.
Z toho činí 450.922,30 Kč nárůst na účtech peněžních fondů (fond rozvoje bydlení, fond re- V Čáslavi k poslednímu dni minulého roku
žilo 480 rozvedených mužů a 692 žen.
zerv a sociální fond) a 303.159,85 Kč nárůst na účtu rozpočtové rezervy.
Ovdovělých mužů bylo 139 a žen 685.
Daňové příjmy:
160.305.113,64 Kč
Další zajímavá čísla mohou například informovat o věkovém rozvrstvení místních obyNedaňové příjmy:
35.997.646,33 Kč
vatel. Dle tohoto hlediska žilo v Čáslavi ve
sledovaném roce1 878 lidí v tzv. předprodukKapitálové příjmy:
11.206.367,80 Kč
tivním věku - tedy 968 mužů a 910 žen ve věku
Přijaté transfery (dotace):
47.329.339,53 Kč
do 18 let. V produktivním věku zde bylo 5 969
lidí, z toho 3 057 mužů ve věku 19 - 63 let a 2
Běžné výdaje:
172.172.183,71 Kč
912 žen ve věku 18 - 60 let. Lidí v poproduktivním věku bylo 2 334, z toho 861 mužů starKapitálové (investiční) výdaje:
60.083.596,05 Kč
ších 63 let a 1 473 žen starších 60 let.
JN
Z běžných výdajů pak výdaje na opravy a udržování místních komunikací, bytového fondu,
budov ZŠ, MŠ a městské nemocnice, inženýrských sítí, veřejného osvětlení, kulturních památek ROZŠÍŘENÍ MĚSTSKÉHO
atd. činily celkem 12.001.224,09 Kč.
„Z uvedených orientačních tabulek vyplývá, že město v minulém roce opět hospodařilo s
určitým přebytkem,” komentoval situaci starosta města, inženýr Jaromír Strnad. 4 miliony
z dané sumy přitom tvoří tak zvané vázané
zdroje a další finance bude moci město použít
například na opravy komunikací či drobnější
investice v tomto roce.
Z porovnání tohoto výsledku hospodaření
a návrhu rozpočtu na rok 2015 je patrné, že byl
sestavován obezřetně tak, aby byl s jistotou
naplněn,” konstatoval starosta města, který
doplnil, že i díky dobrému hospodaření města
v uplynulém období má čáslavský rozpočet v
tomto roce k dispozici na investiční akce přibližně 45 milionů korun z vlastních zdrojů (tedy bez dotací).
S ohledem na to, že se některé účetní operace v těchto dnech ještě dokončují a finalizují,
přineseme podrobnější komentář k hospodaření města za rok 2014 i ve srovnání s rokem
2013 v dalším vydání ČN.
zak
KAMEROVÉHO SYSTÉMU
Pro bezpečnost občanů a snadnější
vyšetřování případů slouží policii kamerový
systém, který dnes disponuje více než deseti
kamerami značky Sony. Tato zařízení by v
budoucnu měl doplnit další kamerový bod, na
který již byla podána žádost o dotaci. Ve velmi
frekventované části města, v ulici Jeníkovská,
by tak měl být rozšířen přehled o dění spolu s
možností jednodušší eliminace potenciálního
nebezpečí.
JN
ČN - str. 5 - ČN
ČN - 2/2015 - ČN
ZMĚNA NA POSTU PRIMÁŘE
gynekologicko - porodnického
oddělení městské nemocnice
K prvnímu dni letošního roku došlo ke
změně ve vedení gynekologicko-porodnického oddělení čáslavské nemocnice. Bývalého primáře MUDr. Milana Klumpara, který
byl již v důchodovém věku, na tomto postu
vystřídal MUDr. Harald Čadílek. Jaké jsou
jeho první dojmy a záměry do budoucna?
„Měl jsem možnost poznat jak práci v menší nemocnici, tak i ve fakultní nemocnici v
Hradci Králové, a to vše jak v roli operatéra,
tak i jako primář v Litomyšli, kdy je nyní již
bohužel uzavřeno dětské oddělení. O to více si
vážím zájmu vedení nemocnice i města Čáslavi pracovat na tom, aby zde byl zachován dosavadní rozsah péče i do budoucna. Protože
jakmile se jedno základní oddělení zruší, začíná padat celý pověstný domeček z karet. Provázanost oddělení je příliš velká.
Já jsem v průběhu minulého roku čtyři primariáty odmítl, ale prvotní komunikace se
zdejším ředitelem byla natolik pozitivní, že
jsem přijel, poznal vedení nemocnice osobně,
poznal vazby i kolektiv- a to vše byly důvody,
pro které jsem tuto výzvu přijal a do zdejší nemocnice nastupil.
Na samotném oddělení plánujeme v brzké
budoucnosti změny v prostředí, protože mladé
ženy mají dnes oprávněné nároky nejen na kvalitu poskytovaných služeb, ale i na komfort
prostředí. Proto jsme se rozhodli, že dojde k
několika výrazným změnám z hlediska uspořádání a chodu oddělení, zlepšení výbavy atd.
Prvním již uskutečněným počinem je výměna
postelí, následovat bude přebudování a vytvoření návštěvní místnosti a potom stěžejní bude
přebudování porodních sálů tak, aby zajišťovaly patřičný komfort a úroveň, které je dnes
možné dosáhnout.
Dalším bodem je potom samozřejmě práce zaměstnanců, kde jsem přesvědčen, že spo-
Průběh zimní údržby
Letošní zima má ještě dostatek času pro
zpestření tohoto ročního období svou sněhovou nadílkou. Dny v kalendáři však v tichosti
mizí a my za sebou máme zhruba polovinu zimy. Ohlednutí za tím, jaký byl dosavadní teplotní průběh tohoto období, uvidí každý v jiných barvách. Dětem se může stýskat po zimních radovánkách v hromadě sněhu, řidiči si
mohou pochvalovat bezproblémově sjízdné
silnice a na přírodu může zima, v tomto provedení, působit poněkud zmatečně.
I přes klidný průběh tohoto ročního období
je však město stále ve střehu a je připraveno
zakročit proti sněhu nebo náledí a zajistit tak
bezpečnost chodců a řidičů v Čáslavi v případě
zhoršení situace.
Probíhající zimní období si pro zatím vyžádalo výjezd strojů pouze ve čtyřech prosincových dnech. Celkem se jednalo asi o 77 hodin
práce na zimní údržbě. Motorová vozidla, sloužící k danému účelu, najezdila zhruba 758 kilometrů a použila téměř 19 tun soli. O zajištění
včasného zásahu silničářů se starají dvě pracovnice úřadu, které se střídají v týdenních
službách. Pokud si pro nás počasí ještě schovává sněhovou nadílku s mrznoucími dny, vše je
připraveno do akce.
JN
ČN - str. 6 - ČN
lečnými silami uděláme vše pro to, aby byla
péče o pacienty týmovou záležitostí. Důležitá
je také dobrá atmosféra a sehranost celého týmu.
Dále bych chtěl také zdůraznit, že za velmi
důležitou a prospěšnou považuji spolupráci s
terénními gynekology. Proto jsem již v minulých dnech oslovil ambulantní gynekology ze
širokého okolí a nabídl jim spolupráci, svoje
pracovní zkušenosti i pomoc,” konstatoval
nový primář gynekologicko-porodnického
oddělení čáslavské městské nemocnice, kde
jen v minulém roce přišlo na svět téměř pět set
dětí.
„Je to velká změna a já jsem rád, že zde
pan primář Čadílek je. Je to velmi zkušený odborník. Těší mě, že již během prvních dnů byla
známa vize do budoucna, představy o proměně
oddělení,” doplnil na závěr ředitel nemocnice,
doktor Martin Novák.
zn
SMLOUVA MĚSTA ČÁSLAVI
SE SPOLEČNOSTÍ ARRIVA
Dopravní obslužnost města Čáslavi a jejího okolí již řadu let zajišťuje společnost Arriva, pobočka Východní Čechy. (Uvedená firma
celkem provozuje téměř 2000 autobusů, 5 vlaků a zaměstnává na tři tisíce pracovníků. Její
hlavní činností je tedy linková autobusová doprava, kterou poskytuje nejen na území ČR.)
Služeb zmiňované firmy bude Čáslavsko
využívat i v následujícím období. Městská rada proto i v tomto roce doporučila zastupitelstvu města uzavřít dodatek stávající smlouvy s
tímto poskytovatelem dopravních služeb a i
pro další období poskytnout příspěvek na zajištění autobusového spojení mezi Čáslaví a
okolními obcemi.
„Příspěvek, který každoročně hradíme
společnosti Arriva Východní Čechy, nezasahuje žádným významným způsobem do rozpočtu města. Částka, kterou dopravci poskytujeme, se rovná příjmům, které městu plynou z
pronájmu plochy autobusového nádraží,” vysvětlil starosta města, inženýr Jaromír Strnad.
Společnost Arriva Východní Čechy pravidelně obnovuje svůj vozový park. Tři nové
autobusy pro každodenní dopravu na Čáslavsku zařadila do provozu také ve druhé polovině
loňského roku. Jedná se přitom o vozy, upravené pro snadnější nastupování a vystupování i
osobám se sníženou pohyblivostí či rodičům s
kočárky. „Nejdůležitějšími prvky nově pořízených vozidel jsou z hlediska dopravy i cestujících nízkopodlažnost, nový odbavovací systém a nízké emisní zatížení. Jsou to naše první
autobusy, které jsou vybaveny motory EURO
6,“ uvedl při slavnostním představení Jindřich
Poláček, místopředseda představenstva Arriva
Východní Čechy. O nákupu nových vozů a tím
i dalším zkvalitňování poskytovaných služeb,
firma uvažuje i do budoucna.
zn
Poplatek za svoz odpadu pro rok 2015
Stejně jako na počátku každého nového
kalendářního roku, také nyní je třeba počítat s
nutností platby místního poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů na území města Čáslavi, jejíž výši
schválením patřičné vyhlášky stanovuje zastupitelstvo města.
Pro obyvatele města je jistě potěšující informace, že i pro tento rok zůstává poplatek ve
stejné výši jako tomu bylo v roce minulém.
Jedná se tedy o částku 530,- Kč za osobu s trvalým pobytem na území města Čáslav a ve stejné výši zaplatí poplatek také majitel nemovitosti (domu, bytu), ve které není k trvalému
pobytu hlášena žádná fyzická osoba.
Zcela osvobozeni od úhrady poplatku jsou
kupříkladu obyvatelé místního domova důchodců, pacienti léčebny dlouhodobě nemocných a občané s dlouhodobým pobytem v zahraničí. Dále se osvobození týká osob s trvalým pobytem na adrese Městského úřadu v
Čáslavi a schválena je i úleva pro děti, narozené během příslušného kalendářního roku. Za
ně se tedy v roce 2015 platit nebude - až v roce
2016. Schváleno bylo také osvobození od místního poplatku v případě, kdy je poplatníkem
vlastník nemovitosti bez trvalého pobytu, jenž
v roce 2015 provádí rekonstrukci nemovitosti
a to na základě ohlášení nebo stavebního povolení na stavebním úřadu.
Úlevu ve výši 50 % pak mají studenti, ubytovaní během školního roku 2014/2015 v jiných městech a osoby s prokazatelným pobytem mimo Čáslav po dobu delší než 6 měsíců.
Poloviční částku, tedy 50 %, zaplatí i vícečetné
rodiny za třetí a každé další nezletilé dítě. Na
polovinu je platba snížena i pro osamělé osoby,
kterým obecně prospěšná organizace Anima
nebo jiné stravovací zařízení zajišťuje pravidelný dovoz stravy. Totéž se týká osob, žijících
na území města v místech, v nichž přístupová
komunikace k domu neumožňuje přímý svoz
tuhého komunálního odpadu. Znovu je schválena úleva o 50 % u vlastníků staveb, určených
k individuální rekreaci, bytů nebo rodinných
domů, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, v případě, že vlastník těchto nemovitostí je zároveň poplatníkem
z titulu trvalého pobytu.
Provedení vlastní platby se nebude od praxe minulých let odlišovat. I v roce 2015 dostanou občané během února složenky - a to společně s harmonogramem svozu tříděného odpadu. Poplatek pak bude možno uhradit prostřednictvím uvedené složenky na České poště, převodem z účtu nebo hotově na pokladně v budově městského úřadu na Žižkově náměstí. Datum splatnosti je stanoveno do 31. března
2015. Sociálně slabší rodiny si však mohou
přímo na odboru financí městského úřadu dohodnout splátkový systém.
zn
ČN - 2/2015 - ČN
Silný vítr se na počátku roku prohnal i Čáslavskem
V první polovině minulého měsíce se přes
celou republiku prohnal silný vítr, který se na
některých místech země podepsal méně a na
některých více. Následky vichru v Čáslavi nebyly v porovnání s ostatními městy tolik výrazné, ale stopu v našich ulicích počasí přece jen
zanechalo.
Nejvýraznější zásah do přírody se odehrál
v ulici Za Rybníkem poblíž zemědělské školy,
kde se kvůli silnému poryvu větru a ztrouchnivělým kořenům zřítil strom. Pád smrku naštěstí neohrozil ničí život ani neomezil provoz na
přilehlé komunikaci. Brzy po zjištění pádu se
začalo pracovat na jeho odstranění.
Škoda byla také způsobena na střeše budovy mateřské školy v Masarykově ulici. Konkrétně došlo k poničení části plechové krytiny.
Vzhledem k rozsahu poškození byl případ ohlá-
šen jako pojistná událost. Celkové vyčíslení
škody nebylo zatím stanoveno.
Bez poskvrny nezůstala ani čáslavská věž,
ve které došlo k uvolnění součásti vikýře. Po
ohlášení hluku vycházejícího z věže, se strážníci
vydali odstranit příčinu.
Navzdory obtížnému
přístupu se policii podařilo příklop včas přichytit. Nedošlo tedy k vážnějšímu poškození věže
nebo k ohrožení zdraví
občanů.
JN
NOVÉ VYBAVENÍ V MĚSTSKÉ NEMOCNICI
Jednotka intenzivní péče čáslavské
městské nemocnice má nyní k dispozici nový
monitorovací systém, který spolu s péčí
zdravotnického personálu pomáhá plynule
sledovat základní životní funkce pacientů. Jde
tedy například o monitoring činnosti srdce,
krevního tlaku, zásobování organismu kyslíkem a podobně. Funkcí, které nové monitory
umožňují, je však mnohem více a jejich službu
ocení nejen lékaři, ale v důsledku samozřejmě
Informace z RC Kopretina
Na měsíc únor máme kromě pravidelných
denních programů připravené různé aktivity
nejen pro maminky a jejich miminka, ale také
pro předškoláky a školáky.
Dne 12. února od 10 hod. je připraven maškarní karneval s tombolou. Těšíme se na kreativní modely kostýmů. Každé úterý15,10 hod.
- 16,00 hod. dramatický kroužek Křemílkové,
každý čtvrtek 9 hod. - 10,30 hod. tvořivé ručky,
15 hod. - 15,45 hod. příprava dětí na školu.
Při přípravě dětí na školu se zaměříme na
rozvoj hrubé a jemné motoriky, grafomotoriky, koordinaci oka a ruky, zrakového a sluchového vnímání a rozlišování, logického myšlení, matematických představ a v neposlední
řadě na rozvoj soustředěnosti dětí na práci, aby
vstup dítěte do školy byl co nejvíce pozitivní.
Upozorňujeme naše návštěvníky a příznivce, že v týdnu od 2. do 6. února bude otevřeno od 8 do 12 hod. a o jarních prázdninách neprobíhá odpolední převádění dětí.
Všechny další aktuální informace o nabídce akcí a služeb Rodinného centra Kopretina se
dozvíte přímo v centru: Kostelní nám. 186,
Čáslav; telefonní číslo 327 323 327; www.kh.charita.cz.
Těšíme se na vás!
Terezie Tichá, DiS.
hlavně samotní pacienti.
„Každé lůžko má svůj monitor a sestry
mají k dispozici centrálu, kde se promítají
veškeré informace o pacientech a o změnách
jejich stavu. Velmi přínosnými jsou také tak
zvané „baby monitory”, které je možné využít
nejen přímo na jednotce intenzivní péče,
ale také například při převozu pacientů k
vyšetření na další oddělení nemocnice.
Jsme samozřejmě velmi rádi, že se podařilo
tato nová zařízení zakoupit a opět tak zvýšit
úroveň péče o naše pacienty,” konstatoval
ředitel čáslavské městské nemocnice,
doktor Martin Novák.
„Kromě uvedeného monitorovacího
zařízení slouží našim pacientům nyní také
šedesát nových moderních a pohodlných
postelí, které jsou plně elektricky polohovatelné. Jde samozřejmě jak o výhodu
přímo pro pacienty, tak i pro ošetřující
personál, kterému například možné
zvýšení lůžka pomůže v péči o klienty.
Při hospitalizaci v nemocnici hraje velkou
roli také právě pohodlí a pohoda pacientů, ke
kterým nové postele určitě také přispívají,”
vyjádřil svoje přesvědčení doktor Martin
Novák v závěru rozhovoru.
zn
Zápis do Základní školy speciální
Diakonie ČCE v Čáslavi
se koná
10. 2. – 11. 2. 2015
Zápis do první třídy proběhne od 8.00 13.00 hodin v budově školy na Komenského
náměstí č.p.140 v Čáslavi. V těchto dnech bude škola otevřena pro všechny zájemce o problematiku speciálního školství. Prohlídka učeben bude doplněna o ukázku práce se speciálními výukovými programy a koncepty, které
se ve škole využívají. Škola zajišťuje vzdělávání dětí s mentálním a kombinovaným postižením, které ve škole plní povinnou školní docházku. Ve vhodně upravených prostorách
školy a pod odborným pedagogickým vedením speciálních pedagogů si žáci osvojují základní vědomosti a návyky, potřebné k orientaci ve svém okolí a k získání dovedností, které
jsou potřebné k dosažení maximální možné
míry samostatnosti a nezávislosti na péči druhých osob.
Informace poskytneme na telefonu:
327 311 359, www.specialniskola.org
Vážení rodiče, těšíme se na Vaši návštěvu.
Ing. Jitka Richterová, ředitelka školy
ÚPRAVA DĚDICKÉHO PRÁVA V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU
Dědické právo je jednou z oblastí, které se rekodifikace soukromého práva dotkla nejvýrazněji.
Nová koncepce dědického práva posiluje zůstavitelovu (resp. zemřelého) volnost při jeho rozhodování
o majetku pro případ smrti. V 1. části právní poradny
se pokusíme popsat některé z nejdůležitějších změn.
Pozůstalost a dědictví
Nová právní úprava rozlišuje mezi pojmy pozůstalost a dědictví. Pozůstalostí se rozumí veškeré
jmění zůstavitele, kromě práv osobní povahy (např.
právo na ochranu osobnosti). Pokud však jsou práva
resp. povinnosti osobní povahy za života zůstavitele
uznány jako dluh nebo uplatněny u orgánu veřejné
moci (soud), tak se rovněž stávají součástí pozůstalosti. Dědictvím se naopak rozumí jen ta část pozůstalosti, která náleží dědici (např. nemovitosti, fin.
prostředky na bankovních účtech atd.). I nadále lze
dědit veškerá majetková práva a povinnosti.
Dědic
Dle nové úpravy mohou být dědicem jak fyzické, tak právnické osoby. Pokud jde o fyzické osoby,
tak zůstala zachována možnost dědit bez ohledu na
věk a způsobilost k právním úkonům (svéprávnost).
Nově nedědí ten, kdo zemře před nebo současně se
zůstavitelem.
Dále zůstaly zachovány důvody, pro které je
dědic vyloučen z možnosti dědit: úmyslný trestný
čin proti zůstaviteli, nebo jeho příbuzným, a zavrženíhodné jednání proti zůstavitelově poslední vůli
(závěť). Novými důvody, pro které je dědic vyloučen z možnosti dědit po zůstaviteli jsou případy domácího násilí mezi manžely nebo zneužití, resp. zanedbání rodičovské zodpovědnosti.
Právnická osoba (např. obchodní společnost,
nadace atd.) může dědit za podmínky, že existuje v
den úmrtí zůstavitele, anebo vznikne nejpozději do
jednoho roku od tohoto dne. Dalším omezením je
možnost právnických osob dědit jen na základě závěti nebo dědické smlouvy (tedy nikoli ze zákona).
Důvody dědění
Nový občanský zákoník přináší nový důvod
dědění, kterým je dědická smlouva. Závěť a dědická
smlouva jsou označeny jako pořízení pro případ smrti, a jsou to tedy úkony, kterými zůstavitel ještě za
svého života rozhoduje o tom, jak má být naloženo s
jeho majetkem po smrti. Nový občanský zákoník
preferuje, aby zůstavitel rozhodl o svém majetku
ještě za svého života, a nabízí mu k tomu široké spektrum prostředků.
Připravili: Čech/partners, advokátní kancelář –
pobočka Čáslav
JUDr. Ondřej Čech, Ph.D., advokát,
Mgr. Jana Rojčíková, advokát
JUDr.Jiří Kunášek, tajemník
ČN - str. 7 - ČN
ČN - 2/2015 - ČN
Zemřel MUDr. Michael Hejný
Dne 6.1.2015 nás po dlouhé těžké nemoci
navždy opustil náš tatínek, pan
MUDr. Michael Hejný,
dlouholetý primář
gynekologicko-porodnického oddělení
nemocnice v Čáslavi.
Za vzpomínku děkují manželka a dcery.
„Doktor Michael Hejný byl 25 let primářem porodnicko-gynekologického oddělení
čáslavské nemocnice, ve které pracoval celkem 32 let,” řekl při této smutné příležitosti
ředitel městské nemocnice, doktor Martin Novák. „Pod jeho vedením se oddělení stalo vyhledávaným pracovištěm pacienty ze širokého
okolí. Lékaři, porodní asistentky, zdravotní
sestry a ostatní zaměstnanci s ním vždy rádi
pracovali. Vychoval řadu vynikajících lékařů,
nezištně jim předával své profesní zkušenosti
a poznatky. Byl velmi oblíbeným jak v kolektivu zaměstnanců nemocnice, tak i u veřejnosti. Pro každého měl otevřené srdce, vždy uměl
poradit a prakticky pomoci. Uměl naslouchat
a v tom byla jeho síla.
Není v lidských silách ubránit se smutku z
loučení s člověkem, kterého jsme téměř denně
vídali a potkávali, s člověkem, který mnohé z
nás svou veselou myslí, neutuchajícím optimismem a suchým humorem nejednou povzbudil a zbavil špatné nálady, a to i přes své
závažné onemocnění,” dodal doktor Martin
Novák ve svém zamyšlení nad profesním životem doktora Michaela Hejného, jehož jméno
již navždy zůstane nedílnou součástí historie
zdejší městské nemocnice, na jejímž rozvoji
má svoje nezpochybnitelné zásluhy.
„Doktor Michael Hejný byl osobností,
která trvale zůstává v naší paměti.”
VYHODNOCENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU (2010 - 2014)
Již delší dobu se v Čáslavi setkáváme s
pojmem „komunitní plánování”. Jde o proces,
který si klade za cíl další rozvoj a koordinaci
poskytovaných sociálních služeb ve městě a
jeho okolí. Neomezuje se tedy pouze na samotný katastr Čáslavi, ale jeho tvůrci se snaží do
aktivit v sociální oblasti zahrnout také blízké
menší obce, respektive jejich občany, kteří některou z nabízených služeb potřebují.
„Komunitní plán je dokument, který mapuje situaci ve městě v oblasti sociálních služeb a
na základě tohoto ´mapování´ předkládá cestu
dalšího rozvoje v této oblasti,” vysvětlila ředitelka společnosti Anima, magistra Eva Medková.
Jednotlivé cíle jsou ve zmiňovaném dokumentu vedeny jak jako relativně krátkodobé,
ale i takové, které ke svému splnění vyžadují
delší časový úsek. V tomto případě se jedná
hlavně o plynulé zvyšování kvality poskytovaných služeb a tak dále. Jiné dlouhodobé cíle
souvisejí s investičními záměry a jejich rychlejší realizace tak může narážet na vysokou
finanční náročnost.
Přesto se v již uplynulém období čáslavského komunitního plánování podařilo usku-
tečnit řadu pozitivních změn, z nichž lze jmenovat například zahájení provozu Občanské
poradny Diakonie Čáslav nebo vybudování
regionálního školicího a vzdělávacího centra
ve zrekonstruované budově č. 139 v areálu střediska Diakonie.
„Zapojení jednotlivých poskytovatelů služeb do komunitního plánování znamenalo prohloubení jejich spolupráce - a to jak v konkrétních případech, tak například i v rovině předávání informací o možnostech vzdělávání prostřednictvím akreditovaných institucí,” vysvětlila magistra Medková, která dále zdůraznila, že právě komunitní plán přivedl ke společnému jednacímu stolu zástupce úřadu práce
a poskytovatelů služeb. Ti potom mají větší
možnost využívat programů, nabízených zdejším úřadem práce v rámci podpory zaměstnanosti.
„Z dotazníkových šetření, která v rámci
komunitního plánování ve městě a jeho okolí
proběhla, jednoznačně vyplynulo, že všeobecně panuje velmi nízká informovanost o možnostech využívání sociálních služeb. Jejich
poskytovatelé si proto dali za cíl tuto mezeru
smazat, a to například distribucí řady nových
informačních materiálů i prostřednictvím jednání se zástupci okolních obcí,” doplnila ředitelka obecně prospěšné společnosti Anima
Čáslav.
Jedním z cílů, který byl již splněn, avšak
trvá i pro příští období plánování sociálních
služeb na Čáslavsku, je také získávání dobrovolníků pro pořádání charitativních akcí a tak
dále. Také v tomto bodu plánu bylo mnohé vykonáno, stejně jako v případě plánu na postupné odstraňování bariér ve městě, což zjednodušuje život osobám s postižením či sníženou
pohyblivostí.
Důležitou oblastí, kterou se komunitní
plán mimo jiné také zabývá, je péče o seniory.
Také v této oblasti došlo dle vyhodnocení dokumentu k posunu jak v kvalitě, tak i v množství
cílené pomoci.
Uvedené body mohou být pouze nástinem
skutečného rozsahu poskytované péče a jejího
rozvoje nejen v posledních čtyřech letech. Informace o jeho plnění vzala na vědomí městská rada na svém posledním zasedání roku
2014. Zároveň prodloužila termíny platnosti
některých v dokumentu stanovených úkolů do
konce roku 2016.
zn
Čáslavská chata je opět modernější
společenská místnost, vstupní chodba v přízemí objektu a lyžárna. Počítáme s tím, že k dokončení plánovaných prací dojde na podzim
tohoto roku,” zakončil starosta města.
Čáslavská chata je zájemcům k dispozici v
průběhu celého roku (kromě doby, potřebné k
provedení nezbytných úprav). Rezervace ubytování je možná například prostřednictvím
webových stránek www.caslavskachata.cz zn
Také v letošní zimě slouží zejména zdejším zájemcům Čáslavská chata ve Velké Úpě,
stojící přímo na jedné z nejznámějších krkonošských sjezdovek - na Portáškách. Zájem o
ubytování na chatě podle slov starosty města,
inženýra Jaromíra Strnada, alespoň v minulém
roce předčil očekávání.
„Se zájmem o Čáslavskou chatu jsme spokojeni. Již v minulém roce se podařilo dosáhnout stavu, kdy si - obrazně řečeno - chata vydělala na svůj provoz. S tím jsme vzhledem k probíhajícím postupným úpravám objektu tak brzy nepočítali,” zhodnotil inženýr Strnad.
Od doby, kdy město převzalo tuto horskou
chatu do svojí správy, dochází převážně v interiérech objektu k rekonstrukci, která dříve zanedbané ubytovací zařízení postupně proměňuje v chatu, jejíž prostředí odpovídá současným požadavkům na rekreační ubytování samozřejmě s přihlédnutím k faktu, že se v první řadě jedná o základnu pro lyžaře a turisty.
Velkou devizou chaty je její umístění v
krásném prostředí Krkonoš, kde je možné v
zimních měsících využívat zasněžené sjezdovČN - str. 8 - ČN
ky přímo pod okny pokojů bez nutnosti jakéhokoliv přesunu. V letním období se přímo
nabízí nejrůznější pěší túry po okolí či do nedaleké Pece pod Sněžkou, pro zdatnější turisty
pak až na vrchol naší nejvyšší hory.
„Jsme rádi, že se daří postupná proměna
chaty, kterou samozřejmě město nabízí k využití a odpočinku všem zájemcům. Do současné
doby zde došlo k rekonstrukci většiny pokojů v
přízemí i prvním patře,
zřízení dalších ubytovacích kapacit v podkroví
objektu i k opravě stávajícího a vybudování nového
sociálního zařízení, navazujícího přímo na pokoje
v prvním patře. Novou
podobu má nyní již také
společná kuchyně, sloužící všem ubytovaným hostům. V současné době na
svoji úpravu ještě čeká
ČN - 2/2015 - ČN
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA PŘEKVAPILA I POTĚŠILA VÝSLEDKEM
V sobotu 10. ledna se opět po roce vydaly
do ulic Čáslavi skupinky tří králů, kteří se pod
dohledem dospělých vedoucích snažili získat
co největší finanční pomoc pro charitativní
činnost místních organizací.
Akci, jako již tradičně, pořádala i v tomto
roce Oblastní charita Kutná Hora a koordinátorkou sbírky přímo v Čáslavi se stala paní Radmila Větrovcová, která také po závěrečném
sečtení poskytla krátký rozhovor. V něm poděkovala všem lidem, kteří se na úspěchu letošní
Tříkrálové sbírky podíleli.
Podle slov paní Radmily Větrovcové se na
samém počátku roku 2015 jen ve městě Čáslavi tímto způsobem na dobročinné účely vybralo celkem 41756,- Kč, což je částka přibližně o
šest tisíc vyšší, než tomu bylo v roce minulém.
„Byli jsme překvapeni, že i v době, kdy
ekonomická situace mnoha lidí není jednodu-
chá, jsou oslovení ochotni přispět a
pomoci tak těm, kteří tuto pomoc potřebují,” konstatovala paní Větrovcová, která dále ocenila také velkou zásluhu samotných koledníků i vedoucích skupinek, kterých bylo v našem
městě tentokrát dokonce čtrnáct (tedy
o čtyři více oproti loňskému roku).
„Problémy se sháněním koledníků nebo jejich dospělého doprovodu
jsme skutečně neměli. Dokonce jsme
byli velmi mile překvapeni zájmem o
tuto činnost. Ještě jednou tedy děkujeme každému za jeho díl práce a za pomoc,” vyzdvihla znovu Radmila Větrovcová
zásluhy jednotlivců na zdárném průběhu a
skvělém výsledku sbírky.
Finanční prostředky, získané prostřednictvím Tříkrálové sbírky v letošním roce v
Čáslavi pomohou při úhradě nákladů letního
tábora pro děti ze sociálně slabých rodin a dobrovolnickou činnost v Městské nemocnici
Čáslav na odděleních LDN a dětském oddělení
a rovněž v Domově důchodců v Čáslavi.
zn
Výcvikový rok čáslavské základny
zahájí také display piloti
Hned v úvodu roku 2015 započal plný provoz a výcvik nejen leteckého, ale také technického personálu 21. základny taktického letectva Čáslav. Znamená to sice jistou hlukovou
zátěž sousedních obcí a města Čáslavi, výcvik
je však nezbytný v rámci začlenění bojových
jednotek v Severoatlantické alianci.
Integrovaný systém protivzdušné a protiraketové obrany NATO (NATINAMDS –
NATO Integrated Air and Missile Defence System) má zajistit nejen pomoc letounům v nouzi, ale také obranu vzdušného prostoru České
republiky, což je jedním z atributů svobodného
a suverénního státu! Pro tento hotovostní systém je nutné mít dostatečně proškolen a hlavně
vycvičen letový a pozemní personál. Čáslavská základna působí v rámci integrovaného
systému již od samotného vstupu do Aliance
dne 12. března 1999. V roce 2005 pak letouny
MiG-21 nahradily víceúčelové nadzvukové
letouny JAS-39 Gripen. Kromě supersoniků
provozuje letiště také lehké bitevníky L-159
ALCA (Advanced Light Combat Aircraft) a
cvičné letouny L-39 Albatros.
Svůj výcvik započne také display tým
Vzdušných sil Armády České republiky, tedy
piloti, kteří na různých leteckých přehlídkách
či cvičeních prezentují možnosti strojů na hranici jejich schopností. Demonstruje se tak síla
a připravenost letecké techniky a pilotů.
Vystoupení dvojice L-159 na Dni otevřených dveře letiště Čáslav a na Dnech NATO a
dnech Vzdušných sil AČR v Ostravě Mošnově
Do display týmu Vzdušných sil již třetím
rokem patří nadporučík Martin Špaček s
letounem JAS-39 Gripen a druhým rokem
nadporučík Ondřej
Španko, pilot bitevníku L-159 ALCA. V
letošním roce však
čáslavská základna
připravuje novinku a
to display ukázku
dvou bitevníků L-159
zároveň. Bude se jednat o ukázku z práce
212. taktické letky, tedy o přímou leteckou podporu pozemních jednotek (CAS – Close Air
Support). Ukázka bude obsahovat i různé pyrotechnické efekty na zemi a měla by být pro diváky nevšední a poutavá.
Bezpečnost na prvním místě
Display ukázky mají svá jasná pravidla, aby
byla zajištěna bezpečnost nejen pro samotného
pilota a techniku, ale také pro diváky. Pod heslem „Safety first“ tak piloti začátkem každého
roku musí být certifikování Odborem vojenského letectví, který dohlíží na splnění všech
podmínek pro provádění display letu. Před
certifikací musejí piloti absolvovat několik
nácviku na simulátoru letounu a následně 6
vlastních cvičných letů. Začíná se létat ve vyšších letových hladinách, které se postupně snižují tak, aby ukázka byla co nejefektivnější pro
diváky na zemi. Tzv. display lajna odděluje
prostor pro diváky a vzdušný prostor vyčleněný pro letoun. V souladu s dalšími opatřeními
je tak zabezpečeno, že letoun v žádném případě nemůže ohrozit diváka na druhé straně display čáry. Tato hranice je většinou totožná se
vzletovou a přistávací dráhou letiště. Je tak
zajištěn vizuální kontakt řídící věže a zkušeného dohlížejícího pilota na zemi. Při nácvicích
na čáslavské základně to znamená zvýšenou
intenzitu hlukové zátěže města Čáslavi a okolních obcí. Piloti létají tzv. na plný plyn, jedná
se o vyšší techniku pilotáže a stává se, že piloti
„otáčejí“ letoun na vyšších otáčkách nad obydlenými oblastmi poblíž letiště. Nejedná se však
v žádném případě o porušení leteckých předpi-
sů či nařízení ani o zvýšené ohrožení občanů.
Hluková zátěž je intenzivní, ale krátkodobá
Aby display piloti zůstali tzv. rozlítaní,
musejí absolvovat čtyři nácviky měsíčně. Pokud však absolvují jakékoliv vystoupení na
leteckém dni doma či v cizině, je jim let započten k dobru. Právě proto jsou display nácviky k
slyšení v okolí čáslavského letiště hlavně na
začátku roku a na jaře, v průběhu roku, kdy se
naši piloti účastní leteckých cvičení a airshow,
tak již nemusejí absolvovat cvičné lety nad
domovskou základnou.
„Jsme si vědomi zvýšené intenzity hlukové zátěže občanů Města Čáslavi a okolních
obcí při nácvicích našich display pilotů, žádám
však o shovívavost a pochopení. Jedná se o
desetiminutové lety hlavně v úvodu výcvikového roku a čas těchto letů je přizpůsoben požadavkům zastupitelů Čáslavi a okolních obcí
mezi 14. a 17. hodinou s tím, že přestávka mezi případnými dvěma nácviky v jeden den musí
být více jak hodinu,“ uvedl zástupce velitele
21. základny taktického letectva Čáslav plukovník gšt. Ing. Ondřej Rejman. „Co se novinky týče, tedy předváděcího letu dvojice Alek,
tak tyto nácviky budou realizovány částečně
na naší domovské základně a částečně na 22.
základně vrtulníkového letectva v Náměšti
nad Oslavou. Rozprostře se tak hlukové zatížení občanů České republiky,“ doplnil plukovník
Rejman.
TZ 21 zTL
Čáslavské letiště chystá
Den otevřených dveří
2015
21. základna taktického letectva Čáslav v
těchto dnech připravuje další Den otevřených
dveří, který se uskuteční 23. května letošního
roku. Příležitost veřejnosti, nahlédnout do
zázemí české letecké základny se sídlem v
Chotusicích u Čáslavi, nabízí Armáda České
republiky každé dva roky. Atraktivní leteckou
techniku si zájemci budou již tradičně moci
prohlédnout jak v akci ve vzduchu, tak i na
zemi. Minulý ročník navštívilo přes 50 000
návštěvníků všech věkových skupin.
JN
ČN - str 9 - ČN
ZE ZÁPISNÍKU MĚSTSKÉ POLICIE
Agresivní chování Druhý lednový den přišla na tísňovou linku 156 Městské policie Čáslav zpráva, že v ulici V Břízkách u garáží se
nachází muž, který nebezpečně upadl na chodníku a hlavou se uhodil o
zem. Oznamovatel dále uvedl, že volal rychlou záchrannou službu a že
zraněný se chová velmi agresivně.
Po příjezdu hlídky byli na místě zdravotníci, kteří ve snaze ošetřit
zraněného muže, museli čelit fyzické i slovní agresi. Bylo tedy přikročeno k pacifikaci a přiložení pout. Po vyžádání RZS hlídka asistovala
při převozu na psychiatrické oddělení do Havlíčkova Brodu.
ČN - 2/2015 - ČN
ka. V prostoru však bylo otevřené okno, určené pro výdej ložního
prádla, vedoucí směrem do šaten posilovny. Přibližná částka, která
byla společně s trezorem odcizena činila zhruba 10 000 korun.
Agresivní žádost o byt Patnáctého ledna bylo na služebně
MP přijato telefonické oznámení, že v jedné z kanceláří BTaSZ města
se nachází nepřizpůsobivý a agresivní občana. Po vstupu hlídky do budovy, stál před kanceláří muž, který hlasitě a sprostě nadával přítomným pracovníkům s tím, že chce aby mu dali byt.
Hlídka vyzvala muže, aby je následoval ven z budovy. Pachatel uposlechl až na druhé vyzvání. Vzhledem k chování bylo zřejmé, že muž je
pod vlivem alkoholu a tak u něho byla provedena dechová zkouška s
výsledkem 1,77 promile. Po upozornění, aby se již v takém stavu na
Řidič bez dokladů Začátek nového roku napověděl, že nepou- místo nevracel, prostor opustil.
čitelní řidiči budou způsobovat problémy nadále. Třetího ledna před
půlnocí prováděla hlídka MP Čáslav kontrolní činnost v ulici Generála
Krádež v obchodě Sedm kusů čokolády bylo ukradeno v
Eliáše, při které si všimla automobilu jemuž nesvítilo pravé zadní světjednom z čáslavských obchodů. Stalo se tak dvacátého ledna v ranních
lo. Strážníci se tedy vydali vůz zastavit a provést kontrolu.
Řidič byl po zastavení automobilu vyzván k prokázání totožnosti a hodinách, kdy hlídka Městské policie Čáslav přijala oznámení od
předložení řidičského průkazu. Muž, který cestu absolvoval sám, do- pracovníků obchodu. Po sdělení popisu muže, který ihned po krádeži
klady nepředložil a při komunikaci s ním byl z jeho dechu cítit alkohol. utíkal do ulice Rudolfa Těsnohlídka, hlídka ihned vyjela uvedeným
Byl tedy vyzván k provedení dechové zkoušky, s níž však dotyčný ne- směrem.
V ulici Za Rybníkem se strážníci rozdělili. Jeden z policistů se
souhlasil. Vzhledem k odmítnutí podrobit se úkonům nezbytným pro
zjištění, zda před jízdou požil alkohol, byla na místo přivolána hlídka vydal pěšky směrem k ulici Na vyhlídce a druhý pokračoval služebním
vozem do ulice Sadová, kde se nacházel bezvládný muž odpovídající
OO PČR Čáslav, která si celý případ převzala.
popisu pachatele. V jeho blízkosti ležely ukradené čokolády.
Zloděj nereagoval na jakékoliv podněty, byl apatický a zjevně pod
Šarvátka Šestého ledna prováděli strážníci městské policie asis- vlivem drog. Byla proto na místo přivolána RZS. Hlídka na žádost RZS
tenci OO PČR Čáslav v ulici Boženy Němcové. Mělo zde dojít k potyč- asistovala při převozu do nemocnice, kde byl muž hospitalizován.
ce mezi dvěma muži. Po příjezdu byla také přítomna RZS, která pro- Jednalo se o mladíka zbaveného způsobilosti k právním úkonům.
vedla ošetření.
Údajný pachatel, který z neznámých důvodů napadl opilého muže,
Dobré skutky Jednatřicetiletý muž 21. ledna odevzdal na
byl převezen do nemocnice. Celý incident k dalšímu řešení převzalo
služebnu
MP peněženku, nalezenou před knihovnou. Peněženka byla
OO PČR Čáslav.
zanedlouho vrácena majitelce.
Nejen neohleduplní řidiči, zloději nebo agresivní jedinci naplňují
Zloděj v městských lázních V polovině ledna bylo telefo- životy policistů. Celkem často se služebna Městské policie Čáslav
nicky oznámeno, že v městských lázních byl v kiosku odcizen přenosný setkává s poctivými a spravedlivými lidmi, kterým nezištná pomoc
trezor s penězi. Hlídka ihned po přijetí vyjela na místo, kde se nacházela není cizí. Svědčit o tom mohou mnohačetné návštěvy občanů,
oznamovatelka s kolegou. Shodně sdělili, že trezor byl umístěn na pultě přicházejících právě například s nalezenými peněženkami, mobilními
pod vydávacím okénkem. Dveře do tohoto prostoru byly zamčené a telefony nebo průkazy totožnosti. Velké procento ztrát najde, díky
policie nenašla žádné známky poškození dveří nebo výdajového okén- policii a velkorysé spolupráci občanů, své majitele.
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ
PRACOVNÍHO MÍSTA
STRÁŽNÍK MP
Požadavky na uchazeče:
- státní občanství ČR
- dosažení věku 21 let
- způsobilost k právním úkonům
- bezúhonnost a spolehlivost dle § 4
zákona č. 553 /1991 Sb., o obecní policii
- zdravotní způsobilost
- vzdělání - středoškolské s maturitou
- řidičské oprávnění (B)
Nabízíme:
- nástup 01/03/2015 nebo dle dohody
- vhodné pro muže i ženy
Místo výkonu práce: Město Čáslav, Městská policie Čáslav
Výběrové řízení: - Fyzické testy - běh na 2400 m., kliky 2min., lehysedy 2min., přítahy na hrazdě, bench press 50 a více kg.
- Pohovory
Místo a způsob podání přihlášky - Přihlášky včetně strukturovaného
životopisu, výpisu z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) a ověřené
maturitní vysvědčení se podávají na adresu:
Bc. Jaroslava Lepešková
Městský úřad Čáslav
Nám. Jana Žižky z Trocnova 1
286 01 Čáslav
Obálku označte „Výběrové řízení - strážník městské policie”
Bližší informace: tel. 327 314 197
ČN - str. 10 - ČN
Modernizace pobočky
České spořitelny v Čáslavi
- pobočka bude dočasně uzavřena
Dovolujeme si Vás informovat, že v rámci zlepšování kvality služeb proběhne v pobočce Čáslav (nám. Jana Žižky z Trocnova 82/17)
modernizace klientských prostor.
Pobočka bude od pátku 6. února do pátku 13. února dočasně uzavřena.
Pro správu svých účtů využijte prosím internetové nebo telefonní bankovnictví - službu SERVIS 24. Osobně Vás rádi obsloužíme v
nejbližších pobočkách v Kolíně - Rubešova 50, tel. 956 728 001:
pondělí 9,00 - 17,00
úterý 9,00 - 17,00
středa 9,00 - 17,00
čtvrtek 9,00 - 17,00
pátek 9,00 - 16,00
nebo v Kutné Hoře - Masarykova 645,
tel. 956 728 100:
pondělí 8,30 - 17,00
úterý 8,30 - 15,00
středa 8,30 - 17,00
čtvrtek 8,30 - 17,00
pátek 8,30 - 16,00
Bankomat v pobočce Čáslav zůstává po dobu modernizace v provozu.
Děkujeme za pochopení situace a těšíme se na Vaši návštěvu v nových moderních prostorách pobočky Čáslav.
Vaše Česká spořitelna
ČN - 2/2015 - ČN
Hudební škola Yamaha, s hudbou do života
Při jednom koncertě Bobbyho McFerrina, světoznámého hlasového kouzelníka a autora skladby „Donť worry, be happy”, přistoupil zpěvák
k ženě v publiku a zeptal se jí, zdali mu zazpívá své jméno. V pochopitelných rozpacích mu žena odpověděla, že zpívat neumí. Bobby McFerrin
se na ni s jemným úsměvem podíval a řekl: „Právě jsem Vás slyšel promluvit, tak neříkejte, že neumíte zpívat.”
Hudební škola YAMAHA se také řídí - možná podobnou myšlenkou - která zní: „Není nehudebních lidí. Jsou jen nerozvinuté talenty!”
V přesvědčení, že hudba člověka pozitivně ovlivňuje v každém věku, aniž by si to on sám uvědomoval, pracuje Hudební škola Yamaha založená
v Japonsku už v roce 1954. Pobočky po celé zemi nabízejí například výuku hry na kytaru, klávesy, zpěv, flétnu a další nástroje. Standardní výukou hudebních nástrojů ovšem škála nabízených programů nekončí.
Do České republiky se projekt dostal v roce 1994 a dnes se trochu liší od klasických škol
svou pestrou a v některých případech trochu netradiční nabídkou jednotlivých vyučovacích
programů, které mohou využít rodiče s dětmi už od čtyř měsíců. V tomto případě se samozřejmě
takto malé děti neučí držet akordy místo dudlíku nebo zapět falzet místo někdy hlasitého breku.
Už samotné vnímaní hudby ovlivňuje jejich další vývoj a vede k intenzivnímu propojení
mozkových buněk. Právě pro ty nejmenší existuje i v Čáslavi, díky rodinnému centru Špalíček,
nabídka tří programů, specializujících se na děti od čtyř měsíců do šesti let.
Zabrebtám si
písničku
Pro žáčky od čtyř měsíců do jednoho a půl
roku jsou připraveny zábavné hodiny s názvem Robátka, které byly, stejně jako i ostatní
programy, sestaveny odborníky z YAMAHA
Music Education, kteří se zabývají sférou hudební pedagogiky, zaměřující se na hudební
rozvoj v raném dětském věku.
Rodiče s dětmi, pod vedením lektora, čeká
společný zpěv, poslech hudby a hudebněpohybové hry, podporující rozvoj řeči, motoriky, prostorové a časové představivosti, který
má právě v této době lidského života zelenou.
Další součástí hodiny je podstatná část nazvaná "volné objevování", kdy děti dostávají
volný prostor pro pozorování a objevování
nabízených předmětů s přihlédnutím k různé
úrovni smyslového vnímání každého dítěte.
Důležitá plyšová postava je také tuleň Robík, který děti provází, roste stejně jako ony a
prožívá s nimi témata vycházející z jejich života jako je koupání, uspávání, jídlo, pohyb nebo
nemoc.
Jen do toho
třísknout
Další zajímavý program s názvem První
krůčky k hudbě je rozdělen do třech skupin.
Pro děti od jednoho a půl roku do dvou a půl
let, od dvou a půl let do tří a půl let, a od tří a
půl let do čtyř a půl let. Předpoklad dětských
bezprostředních reakcí na zvuky, tóny a rytmus je stěžejním bodem hodin, jejichž obsahem jsou jednoduché písně, vyprávění, hu-
debně pohybové a rytmické hry, poslech skladeb, hra na rytmické hudební nástroje, včetně
doplňujících výtvarných a pracovních činností.
Maskotem lekcí je chobotnice Jája. Počet
jejích chapadel symbolicky znázorňuje množství rozdílných schopností a předpokladů, které se mohou u dětí tohoto věku rozvíjet, pokud
k tomu mají příležitost.
Děti si vyzkoušejí jak hrát na nástroje určené k jejich první hudební tvorbě. Jsou to triangl, tamburína, rolničky, ozvučná dřívka, ale
především vlastní tělo. Výsledkem je vytvoření smyslu pro rytmus a vnímání hudby.
Než začnu
tvořit veledíla
Třetí a zatím poslední druh hudebních hodin pořádaných v Čáslavi se jmenuje Rytmické krůčky. Věnuje se dětem od čtyř do šesti let
a už se jedná o přímější hudební průpravu. Hravou a nenásilnou formou se děti učí hudební
nauku ve spojení s praktickými činnostmi.
Důležitým bodem je také rozvoj hudební představivosti.
Díky intenzivnímu hudebnímu působení
dochází u dětí k rozvoji speciálních schopností, nezbytných pro život. Namátkou můžeme
za všechny zmínit schopnost naslouchat, ohleduplnost, toleranci nebo schopnost koncentrace.
Kurz probíhá jako příprava pro přechod
na klasické učení se hře na již složitější nástroje, mezi které patří třeba kytara, bicí, klávesy
nebo flétna.
Hodiny plné čisté dětské radosti nejen z
hudby, jsou v Čáslavi vedeny zkušenou lektorkou Janou Kohlovou, která ráda přivítá
všechny rodiče se svými malými muzikanty.
Hudební školu YAMAHA, v našem městě
fungující již čtyři roky, najdete v ulici Jungmanova 899. Pokud bude zájem, uvažuje se
také o rozšíření nabídky programů o výuku
hry na flétnu.
Další programy probíhají nejen v Čáslavi,
ale i v okolních městech. Do nabízených kurzů se můžete hlásit v průběhu celého roku,
kapacita jednotlivých hodin je však omezena.
Seznam měst, nabídky kurzů a bližší informace o volných místech a přihlášení, najdete na
stránce: www.rcspalicek.webooker.eu
Hudební škola YAMAHA a celé rodinné
centrum Špalíček, které slouží především ke
sdružování rodičů s dětmi za účelem pořádání
společných akcí, seznámení s jinými rodiči,
výměny zkušeností a v neposlední řadě začleňování dětí do kolektivu, se na všechny budou
těšit.
Tak hurá za hudbou!
JN
ČN - str. 11 - ČN
ČN - 2/2015 - ČN
uvádí...
„Všechno paradoxně začalo díky airsoftu,
kterému jsem se před časem věnoval a kde jsem
také prvně natáčel jednu akci...,” vzpomněl v
úvodu povídání o filmu, trpělivé práci i radosti
z výsledku Martin Kolembář. Jeho krátké filmy, videoklipy i dokumenty můžeme například
na internetu najít pod značkou Sergeii Studia.
Začátky, první pokusy, a obrazně řečeno
první metry filmu jsou dnes již minulostí a Sergeii studio se posunulo o hodný kus dále. Jeho
příběh, stejně jako děj klipů, které v této dílně
vznikají, se vyvíjí, mění a spěje k určitému cíli,
kterým by mohla být v budoucnu třeba i profesionální filmařská dráha. Té by se Martin Kolembář nebránil, uvědomuje si ale, že je nezbytné nejprve nasbírat dostatek zkušeností,
zajistit odpovídající vybavení a vstoupit do
povědomí veřejnosti dobře odvedenou a zajímavou dosavadní prací. Zatím se, jak se zdá,
studiu daří.
Filmu se věnujete již několik let, jak se
během té doby posunulo Vaše vnímání a pohled na tuto tvorbu?
Musím upřímně přiznat, že například první krátký snímek, který jsem pořídil a z něhož
ČN - str. 12 - ČN
jsem měl tenkrát velkou radost, dnes již za tak
povedený nepovažuji,” zhodnotil svoje začátky Martin Kolembář s úsměvem a připomenutím, že i nyní si je
ale vědom toho, že
se stále věnuje filmování na amatérské úrovni. Snímky, které je ale možné vidět na internetu jsou však silným
argumentem proti
takové skromnosti.
Stejně hovoří také
výsledky již několika soutěží, kterých se Sergeii studio se svými pracemi zúčastnilo.
V minulém
roce jste zaznamenali zajímavá ocenění vaší práce. O jaké soutěže a výsledky se
jednalo?
Šlo například o soutěž videoklipů, vyhlášenou kanadským
hudebníkem a producentem Davidem Lanoisem,
který hledal videoklip ke své písni.
Měli jsme samozřejmě velkou radost, když náš soutěžní příspěvek
prošel prvotním
výběrem samotného hudebníka do
druhého kola, kde
již měli vše v rukou lidé, hlasující
na internetu. Tam
náš snímek nakonec zvítězil a
podle dalších informací, které jsme obdrželi,
byl mimo jiné promítán i v Grammy Theatre v
Los Angeles, a to v předvečer předávání loň-
ských cen. Velkou odměnou a povzbuzením
pro nás byla také nabídka možné budoucí spolupráce právě s Davidem Lanoisem. Jak se vše
bude vyvíjet dále, ukáže samozřejmě teprve
čas.
Další výsledek, z něhož můžeme mít radost, je postup krátkého filmu, nazvaného
Gentlemanova příručka v boji s nožem, natáčeného na mobilní telefon, do finále soutěže
Febiofestu a jeho následné promítání na zmiňovaném festivalu. Těší samozřejmě také vítězství klipu Dárce v soutěži na téma individuálního dárcovství.
To je jistě vynikající výsledek. Jak náročná je příprava takového klipu?
Pokud bychom hovořili o časové náročnosti, přestavuje samotné natáčení většinou
přibližně dvoudenní práci - tedy celý víkend.
Chtěl bych proto poděkovat Petru Horkému,
který se mnou na natáčení spolupracuje, pomáhá a také pořizuje fotodokumentaci. Další dík
patří Liboru Záhoříkovi a Editě Drábkové, kte-
ČN - 2/2015 - ČN
ří ztvárnili hlavní postavy ve většině hraných
klipů s příběhem. Na natáčení se ale podílejí i
další moji známí a kamarádi, stejně jako v poslední době také členové divadelního spolku
U.F.O. z Týniště nad Orlicí. Vezmeme-li v úvahu často složité podmínky při natáčení, obdivuji jejich ochotu a nadšení. Věřím, že odměnou je jim, alespoň podle jejich dosavadních
reakcí, dobrá nálada při natáčení a hlavně výsledek naší práce. Na ten si ale musí aktéři
snímků vždy počkat, protože postprodukční
práce - tedy střih a další úpravy
natočeného materiálu - trvají
občas i několik týdnů.
Natáčení Vám tedy přináší
hlavně radost?
Zatím mohu říct, že ano. Je
to určitě i tím, že se této práci,
jak jsem již říkal, nevěnuji profesionálně. To mi dává velkou
volnost a možnost přijímat hlavně takové zakázky, které mě
zajímají. Určitý finanční zisk
potom mohu investovat do dalšího nákupu techniky, která je k
produkci kvalitního filmu
zkrátka nezbytná. Dnešní doba
poskytuje velkou výhodu například v nabídce relativně dostupných fotoaparátů, které jsou schopny pořídit videozáznam v odpovídající kvalitě. Naše filmy jsou
tedy natáčeny právě na digitální fotoaparát,
což v některých lidech zprvu vyvolává určité
obavy - o to větší překvapení z výsledku pak
ale většinou přichází. A jsem rád, že to překvapení zatím bylo vždy v tom kladném smyslu
slova. Radost lidí, pro které videa tvořím, je
velkou odměnou a impulsem k dalšímu zdokonalování. Je příjemné vědět, že máme možnost
natočit například i začínajícím zpěvákům či
kapelám videoklip, díky němuž se mohou posu-
nout dál.
Tématem Vašich klipů je
tedy převážně hudba?
Videoklipy zvláště pro místní
hudební skupiny točíme relativně
často. Mimo to ale rád tvořím i
krátké příběhy, které mají většinou, to přiznávám, poněkud ponuré či smutné téma. Možná je to i
tím, že mě náměty napadají většinou v momentě, kdy mám špatnou náladu. Ale rozhodně nejsem
proti jakémukoliv žánru, na kterém se s případným zákazníkem
dohodneme.
Máte představu, jak se bude Vaše práce
vyvíjet do budoucna?
Mým snem by bylo věnovat se filmařské
práci na profesionální úrovni a přitom si dokázat zachovat určitou dávku volnosti ve výběru
témat. Doufám, že je to možné. Prozatím si ale
stále uvědomuji, že v této fázi ještě nejsem a
předpokládám, že následující rok či dva zůstane vše v současné podobě. Potom ale snad...
Uvidíme.
Uvádí:
- videoklipy
- reklamy
- festivaly
- svatby
- společenské akce
- reportáže
- dokumenty
Soutěže:
- vítěz soutěže o klip
k písni Daniela Lanoise
(promítán v Grammy Theatre
v L.A. v předvečer předávání cen)
- vítěz soutěže, vyhlášené
společnostmi ERA a ČSOB
na téma individuálního dárcovství
- finalista soutěže krátkých snímků,
natočených mobilním telefonem
(promítán na Febiofestu)
- finalista televizní soutěže (Óčko)
- a další...
Spolupráce:
- místní hudební skupiny
Jakého úspěchu si prozatím nejvíc vážíte?
To je těžké. Člověk má samozřejmě radost
z ocenění na soutěžích, stejně tak si ale vážím
chvály od kamarádů nebo zákazníků, jichž v
posledním roce výrazně přibylo. Dodnes si ale
také pamatuji například okamžik, kdy jsem
ukázal jedno ze svých videí mamce, kterou
jeho obsah dojal. Zkrátka - úspěch je možné
měřit mnoha způsoby.
Děkujeme za rozhovor a do budoucna přejeme splnění všech filmařských přání.
zn, foto archiv Sergeii studio
- divadelní spolek U.F.O.
(Unie ftipných osob)
z Týniště nad Orlicí
- hudební festivaly
- a další...
Hrají:
Libor Záhořík
Edita Drábková
členové divadelního spolku U.F.O.
z Týniště nad Orlicí
přátelé
kamarádi
a další...
Námět a scénář:
Martin Kolembář
a další...
Střih:
Martin Kolembář
Dokumentace, fotografie:
Petr Horký
Režie:
Martin Kolembář
ČN - str 13 - ČN
ČN - 2/2015 - ČN
Velkému úspěchu předcházejí
„Twirling baton je zaměřen na dokonalé propojení práce s
tělem a hůlkou. Twirling propojuje akrobacii a různé taneční
techniky, jako klasický, moderní, jazzový tanec a jiné.
Tomu, kdo se zabývá twirlingem na profesionální úrovni a
dokáže propojit tanec a akrobacii s hůlkou, říkáme twirler.
Twirler zvládá s hůlkou různé prvky, jako například pod vysokými
výhozy dokáže mnohonásobné otočky, různé skoky, přemety, salta
a další akrobatické prvky. Twirling má přesná a jasná pravidla při
provádění jednotlivých akrobatických prvků a manipulaci s
hůlkou. Na soutěžích se pak hodnotí, jak twirler dokáže bravurně
ovládat techniku pohybu a ovládání hůlky.”
Tyto i další informace se můžeme dočíst například na
stránkách nově založené České twirlingové školy, která má svoje
sídlo právě v našem městě. Zde do tajemství umění twirlingu
nahlížejí již ty opravdu nejmenší děti, a to pod dohledem a
vedením pana Lubomíra Kábrta, mistra Evropy v twirlingu, který
Čáslavským novinám poskytl zajímavý rozhovor o sportu, tvrdé
práci i naději budoucích twirlerů.
tisíce marných pokusů
V září minulého roku vznikla v
Čáslavi, díky panu Lubomíru Kábrtovi, zcela nová a v rámci České
republiky také jediná twirlingová
škola. Jaké má ambice a pro koho je určena?
„Obecně mohu říci, že je tato škola určena
každému, kdo má zájem studovat twirling na
profesionální úrovni,” vysvětlil na úvod Lubomír Kábrt, který ale také dodal, že se jedná o
sport, který vyžaduje určitou dávku nadání.
„Děti, které do twirlingové školy přijímáme,
procházejí castingem, na němž musí předvést
svoje schopnosti i cit pro hudbu, která je nedílnou součástí twirlingových vystoupení. Pokud
jsou přijaty, musí již každý počítat se skutečností, že se jedná o tvrdou a poctivou práci, bez
které není možné dosáhnout dobrých výsledků. Je proto nezbytné vypěstovat si mimo jiné
také velkou dávku zodpovědnosti a smyslu pro
povinnost. Všichni musí počítat s tím, že prvnímu většímu úspěchu musejí předcházet tisíce a tisíce pokusů a mnoho hodin tréninku. Pokud se to ale podaří, je zde dobrý základ pro
budoucí úspěchy.”
Tradice twirlingu je v České republice poměrně krátká - první soutěže se zde objevily
teprve před sedmi lety. I přesto se Lubomír Kábrt, v současné době student posledního roční-
ČN - str. 14 - ČN
ku pražské taneční konzervatoře, doslova vyšvihl mezi evropskou
špičku v tomto sportu,
když již v roce 2011
dosáhl na titul mistra
Evropy v twirlingu rytmickém sólu a jen o
jednu příčku níže - na
pozici vicemistra Evropy - skončil v kategorii
twirlingu s rekvizitami.
Mimo to je také čáslavský tanečník držitelem
studentské Thalie, kterou obdržel na prknech
Národního divadla za
ztvárnění vlastního baletu, nazvaného Only
you and me.
„O založení twirlingové školy jsme s mojí
přítelkyní a bratem Danielem uvažovali již
delší dobu, ale s jejím otevřením jsme chtěli
počkat až po ukončení vlastních studií. Velký
zájem, který jsme ale v poslední době zaznamenávali, nás přiměl ke změně rozhodnutí. Již
na počátku tohoto školního roku proto proběhl první nábor, z něhož bylo přijato celkem
třináct nadějných twirlerů ve věku od čtyř do
patnácti let. Další tři žáci byli potom přijati po
lednovém castingu,” hovořil o dosavadní existenci školy její zakladatel a lektor, který také
zdůraznil, že prozatím jde o jedinou školu
tohoto typu v České republice a není proto
určena pouze pro čáslavské zájemce, ale je
otevřena každému, kdo má o twirling skutečně vážný zájem.
„Do budoucna počítáme také s rozšířením
nabídky taneční školy o možnosti, jež budou
moci využívat jak děti, tak i dospělí. Samozřejmě půjde o různé styly tance, tedy ne již
pouze o twirling, který by ale stále měl zůstat
základem naší činnosti. Prozatím je ale vše v
počátcích a jak se bude činnost školy vyvíjet,
ukáže čas, zejména je třeba zajistit dostatečné
prostory a tak dále. Rozhodně jsem ale přesvědčen, že twirling, jako sportovní odvětví,
má svoji velkou budoucnost. Již nyní je možné zaznamenat informace, že by měl být právě on v dalších letech zařazeno na seznam
olympijských sportů.”
Děti, které nyní začínají s twirlingem v
čáslavské taneční škole, by se tak mohly za čas
stát jedněmi z prvních olympioniků, kteří budou šířit povědomí o tomto bezesporu zajímavém sportu, který Lubomír Kábrt přirovnává
například ke krasobruslení. Samotná práce s
hůlkou, výhozy, točení a další se samozřejmě
hodnotí zároveň s ladností pohybů tanečníka,
přesností a dokonalostí provedení jednotlivých tanečních i akrobatických prvků. Vše
musí působit přirozeně a lehce, v absolutním
souladu s hudebním doprovodem.
„Twirling je vlastně kombinací mnoha
sportů - ať již se jedná o tanec, jistou měrou i
atletiku, akrobacii ... S tím musí každý z našich
žáků od počátku počítat. Jednou z nejdůležitějších vlastností, které jsou třeba k dosažení dobrých výsledků, a které se v našich žácích snažíme pěstovat, je sebekázeň, která nedovolí polevit v přípravě,” doplnil pan Lubomír Kábrt.
S ohledem na jeho již dosažené úspěchy si
tak mohou být první žáci nově otevřené čáslavské taneční školy jisti, že je jejich vývoj v tomto ohledu svěřen do skutečně povolaných rukou. O tom se ostatně budou moci v letních
měsících přesvědčit také účastníci plánovaného twirlingového tábora, kde se v roli lektorů
objeví také mnozí vynikající a uznávaní tanečníci z celé Evropy.
Další nábor do čáslavské twirlingové a
taneční školy proběhne opět na počátku příštího školního roku. Konzultaci ale lektoři, tedy
Lubomír Kábrt a Klára Ondrašíková či Daniel
Kábrt poskytnou v průběhu celého roku.
zn, foto: archiv T.B.D. art school
ČN - 2/2015 - ČN
Katapult v únoru zahraje v Čáslavi
Kapela Katapult, která prvním letošním
koncertem odstartovala oslavy své čtyřicetileté existence, nevynechá ani naše město. Skupina má za sebou samozřejmě mnoho světlých,
ale i temnějších momentů. Její kořeny jsou ale
tak silné, jako její hudba, takže i dnes můžeme
slyšet živé provedení hitů jako jsou Hlupák
váhá, Půlnoční závodní dráha, Až.., nebo Někdy příště. Nutno podotknout, že právě díky
nesmrtelným písním, ale především díky zakládajícímu členovi Oldovi Říhovi a jeho neotřesitelnému rockovému srdci, se kapela stále
drží v záři reflektorů.
Když v Plzni v roce 1974 Olda Říha, Jan
„Dědek” Šindelář a Vladimír Krampol založili
seskupení říkající si Mahagon, už tehdy bylo
jasné, že z této party se musí vyklubat něco
velkého. První překážkou v rozletu však byl
úřední zákaz činnosti v celém západočeském
kraji. Trojice se tedy přemístila do Prahy, kde
se setkává s Anatoliem Kohoutem a v roce
1975 vzniká kapela Katapult.
V květnu dalšího roku, dva měsíce po odchodu Tolji Kohouta, vychází první singlová
deska se skladbami Půlnoční závodní dráha a
Lesní manekýn. Post bubeníka obsazuje Jaroslav Kadlec. Komunistická strana v Plzni se
ale dozvěděla, že kapela Mahagon hraje pod
názvem Katapult a rozšířila proto zákaz vystupování a to i pro nový název.
V roce 1977 se díky singlům Vlaky v hlavě/Nalaď si život do C-dur a Hlupák váhá/Nebreč, kdyby za to stál, daří docílit ojedinělého
rekordu v historii české populární hudby. Prodej desek dosáhl téměř 150 000 kusů a Hlupák
váhá/Nebreč, kdyby za to stál se dva roky držela v žebříčku vydavatelství Supraphon v prodejnosti desek. V srpnu opět dochází ke změně
bubeníka a vrací se Tolja Kohout. Další velká
rána přichází se zákazem koncertování v hlavním městě.
Rok 1979 se nesl ve znamení dalších singlů, obrovského počtu koncertů a prvním místem v anketě Zlatý slavík. Jenže problémy se
objevily opět ve změně za bicí soupravou. Za
Tolju Kohouta přišel Milan Tutsch. Ten však
nezvládá tempo kapely. Uprostřed turné po
Slovensku musí partu, při koncertě před 18
500 fanoušky, zachránit opět zkušený Tolja
Kohout, který však turné dohraje a přenechá
místo Jiřímu „Mamutovi” Stárkovi.
V roce 1980 vychází veleúspěšná deska s
názvem 2006, které se prodalo 250 000 kusů a
Katapult opět získává cenu Zlatého slavíka. Z
vyšších míst však přichází další úder. Vydavatelská společnost Supraphon dostává zákaz
vydávat Katapult.
Když tentokrát Jaroslav Kadlec v roce
1981 opět usedl za bubny, pár let skupinu udržovali při životě pouze fanoušci svým šířením
informací a audiokazet. Koncerty probíhaly
tam kde to šlo, ale pokusy o prolomení tvrdých
zákazů byly k ničemu.
Až po pěti letech Katapult mohl opět do
studia, kde byla nahrána deska Rock de Lux.
Koncem roku 1986 odchází Jaroslav Kadlec,
který po krátkém čase tragicky umírá. Nový
bubeník se jmenuje Pavel Lopata a další rok ho
střídá Milan Balcar.
Do roku 1990 se kapele dařilo. Návštěvnost na koncertech měla vzestupnou tendenci,
prodeje desek a singlů byly skvělé a Oldovi
Říhovi se podařilo vybudovat vlastní nahrávací studio. Když tlak úspěchu byl tak mohutný
jako vzduch v nafouknutém balónku, špendlík
vzal do ruky tentokrát Jiří Dědek Šindelář.
Baskytarista odcestoval do USA.
Kapela prožívá černé období až do roku
1992, kdy se Dědek vrací a díky koncertu na
plese, který měl být pouze výjimečnou událostí, se rocková senzace opět rozjela. Katapultu
se podařilo navázat tam, kde byla započata
pauza a vše opět šlo tak, jak má. Předskakování
anglickým Deep Purple toho mohlo být důkazem.
V roce 1995 je nucen kvůli těžké nemoci
odejít Milan Balcar, který s kapelou strávil
osm let. Opět se na scéně objevil zachránce
Tolja Kohout, který se vrátil už počtvrté.
V následujícím roce přišel do skupiny čtrnáctiletý syn Jiřího Dědka Šindeláře, bubeník
Michal. Společně s Toljou Kohoutem rozjeli
bubenický tandem, hrající do roku 1998. Po
odchodu Tolji Kohouta dokázal Michal již
bubnovat sám.
Další rok vydávají novinku Konec srandy
a do roku 2004 se neúnavně koncertuje a sklízí
úspěchy. Poté odchází Michal Šindelář a vrací
se - kdo jiný než - Tolja Kohout. Tento rok také
onemocněl Jiří Dědek Šindelář a nezlomný
Olda odehraje několik vystoupení zcela sám.
V roce 2005 vychází deska Všechno nebo
nic, jejíž součástí je jako bonus nově natočená
skladba Až... se bude psát rok 2006. Píseň byla
přípravou na nadcházející rok, kdy vychází
živé DVD a album největších hitů.
Rok 2007 byl pro trojici tragickým. Mezi
obrovským zájmem a - již tradičně - spoustou
koncertů 9. října umírá zakladatel a hrdina kapely, Tolja Kohout. Po těžké události se Olda s
Dědkem rozhodne odehrát 12 koncertů akusticky a pouze ve dvou. Koncem roku sice přichází nový bubeník Karel „Káša” Jahn, ale
osud jim stále není nakloněn. Na konci roku se
baskytaristovi Jiřímu Šindelářovi, který trpí
chronickým onemocněním plicní nedostatečnosti, jeho zdravotní stav zhoršuje. Dědek souhlasí s poslední koncertní šňůrou.
Během turné Na rozloučenou, probíhajícího v roce 2008, se baskytaristův zdravotní stav
zhoršil natolik, že musel být hospitalizován a
5. ledna 2009 své nemoci podlehl. Těžký začátek nového roku nekončí. 27. února náhle umírá další člen, Karel Káša Jahn.
Olda odehrává několik vzpomínkových
koncertů s kapelou nazvanou S pomocí přátel a
vše se na první pohled chýlí ke konci. Zpěvák
přebírá cenu Zlatého anděla v kategorii Síň
slávy za celoživotní přínos v populární hudbě a
díky posluchačům Radia Beat je Dědek uveden do Síně slávy jako osobnost roku 2008 in
memoriam.
Definitvní konec, zdálo se. Jenže poslední
zakladatel skupiny dokázal, společně s láskou
k hudbě a s obrovskou podporou fanoušků,
sebrat poslední síly a znovu roztlačit, v tu chvíli nejspíš, nejtěžší káru ve své kariéře. Olda
objevil muzikanty Andyho Budku, který si
vzal na starosti baskytaru a bubeníka Ondřeje
Timpla. Nesmrtelný Katapult jede dál. V roce
2010 se mu daří vydat úspěšné album Radosti
života a vyjet na turné. Olda s novými členy
koncertuje dodnes a jak jim to šlape máte možnost vidět a slyšet na vlastní oči a uši v pondělí
9. února v Dusíkově divadle.
JN
KATAPULT
RETRO TOUR 2015
9.2.2015
19:00
Dusíkovo divadlo
Program XII. ročníku festivalu ve Skutči je připraven
V pořadí již XII. ročník hudebního festivalu, který proběhne v termínu 8. března až 17. května 2015, nabídne opět řadu úžasných a lákavých titulů i protagonistů.
Festival zahájí opera Hoffmannovy povídky od mistra operet
Jacquese Offenbacha. Novou podlahu jeviště Kulturního klubu Skuteč
prověří baletní soubor Moravského divadla Olomouc při uvedení pohádkového baletu P. I. Čajkovského Spící krasavice. Milovníky operety
potěšíme titulem Hraběnka Marica od E. Kalmána. Do programu je zařazen i další ročník soutěžní přehlídky pěveckých sborů O cenu Vítězslava Nováka a dva hudební pořady Komorní filharmonie Pardubice pro
děti mateřských a žáky základních a středních škol.
S Filharmonií Hradec Králové zavítá na festival slavná operní pěvkyně Gabriela Beňačková. Po loňském úspěšném pořadu v kostele Nanebevzetí Panny Marie se na festival vrátí Alfred Strejček se Štěpánem
Rakem. Návštěvníkům Tomáškovy a Novákovy hudební Skutče představí svůj dosud nejúspěšnější projekt – Vivat Comenius. Tvorbu sku-
tečského rodáka V. J. Tomáška připomene koncertní pořad Poezie písní
s recitacemi Saši Rašilova. Část slavného díla A. Dvořáka zazní v podání houslového virtuosa Václava Hudečka a Komorní filharmonie Pardubice.
Rolling rock – tak se jmenuje velký hudební projekt Filharmonie
Hradec Králové, v němž na zimním stadionu zazní slavné hity světových rockových kapel. Festival zavítá také za hranice Skutče. Svou zastávku bude mít stejně jako v minulém roce v kostele Nejsvětější Trojice v Chrasti, kde představí Chrudimská komorní filharmonie společně s
pěveckými sbory Slavoj a Rubeš Vivaldiho duchovní skladbu Gloria in
D dur. A na samotný závěr festivalu je připravena slavnostní česká opera B. Smetany Libuše.
Věříme, že ani tentokrát nejste programem připravovanéhofestivalu zklamáni a využijete jedinečné možnosti, kdy za kulturou nemusíte
jezdit do vzdálených míst, ale máte ji takříkajíc nadosah a za příznivé
ceny.
TZ
ČN - str. 15 - ČN
ČN - 2/2015 - ČN
Neslibuj, že vykonáš,
Nehonos se, žes vykonal, Zemřela nejstarší občanka Čáslavi,
ale ponech svým skutkům,
paní učitelka
aby za tebe mluvily.
Miloslava Machotková
Jan Ámos Komenský
to jsou slova, která mi paní učitelka Ma- měla pro nás slova uznání a pochopení. Pro
chotková napsala do knížky citátů. A nejlépe mnohé z nás se stala celoživotní průvodkyní
vystihují její celý život. Její skutky mluví za ni: našeho života. Svým osobním příkladem nám
Přes čtyřicet roků svědomité pedagogické prá- předávala lidské poselství: oceňovala pracovice; 25 let pilné a neúnavné práce, společně s tost, poctivost a čestnost; učila nás citlivosti k
manželem Jaroslavem, ve vedení dvou dět- pravdě, dobru a kráse. Pomáhala nám nacházet
ských pěveckých sborů. Za pedagogickou čin- sebe, svou vlastní cenu, ale i hodnotu druhých.
nost byla oceněna titulem Vzorná učitelka.
Vždy měla po ruce trefné přirovnání, citát, žiS velkou úctou se klaním před pedagogic- votní moudrost. A byla šťastná, že její práce
kou prací paní učitelky Machotkové. Potkat žije v nás, když jsme se k ní často vraceli, doučitele, který je osobností, je pro žáka vždy konce i se svými dětmi a vnuky.
velkým štěstím. A já jsem to štěstí měla. UvěPaní učitelko, děkuji Vám za všechny krásdomila jsem si díky paní učitelce, že nejdůleži- né chvíle, za moudrá slova a za povzbuzení.
tější v učitelské profesi je vztah učitele a žáka a Jste pro mě, a vždy zůstanete, velkým učiteljediné správné je myslet srdcem.
ským i lidským vzorem.
My, bývalí žáci a členové Dětského pěvecNaše milá paní učitelko, nikdy na Vás nezakého sboru s láskou a vděčností budeme vždy pomeneme. Čest Vaší památce.
vzpomínat na paní učitelku jako na vzácného
V Čáslavi 24. ledna 2015
člověka. Byla pro nás přirozenou autoritou,
Mgr. Jana Andrejsková
TJ Sokol Čáslav úspěchy stolního tenisu
Oddíl čáslavského stolního tenisu má za
sebou více jak čtyřicetiletou historii. V roce
1974 se pět nadšenců rozhodlo založit klub,
jehož první oficiální název zněl SK KOSMOS
Čáslav. Prvním tréninkovým místem se na dva
roky stala závodní jídelna podniku Kosmos.
Poté se družstvo přemístilo do příjemnějších
prostor pro hraní ping-pongu , do tělocvičny v
suterénu Lidové školy umění. Lepší zázemí
klubu dovolilo rozvoj mladým hráčům, kteří
mohli začít sklízet úspěchy. Žactvu se dařilo a
jinak tomu není ani v současnosti.
I dnes tým pod názvem TJ Sokol Čáslav
předvádí zajímavé výkony. 20. ledna se ve
Zruči nad Sázavou uskutečnil již třetí turnaj
regionálního poháru žactva. I tentokrát zvítězil čtrnáctiletý čáslavský Tomáš Beran, který
si tak pojistil první místo v průběžném pořadí.
Zle si nevedli ani dospělí, kteří dostali
prostor den před žáky. V Uhlířských Janovicích se do finále probojoval Miroslav Cyrus,
který ve finále bohužel podlehl domácímu
Ondřejovi Švarcovi. Miroslav Cyrus po třech
turnajích obsazuje páté místo v průběžném
pořadí.
JN
Výsledky fotosoutěže Vánoční Čáslav
Před koncem minulého roku vyhlásil městský úřad Čáslav další kolo fotosoutěže Krásná
Čáslav - tentokrát s příznačným podtitulem
Vánoční Čáslav. Do soutěže se přihlásilo celkem 17 zájemců s trvalým pobytem právě v
našem městě (což je jednou z podmínek účasti). Jejich soutěžní snímky byly po dobu prvních patnácti dnů letošního roku vystaveny na
internetových stránkách města a jejich uživatelé měli možnost svým hlasováním určit pořadí na pomyslných stupních vítězů.
Nejvíce hlasů v konečném součtu obdržela fotografie, soutěžící pod číslem 16, jejíž autorkou je paní Michaela Veselá.
Druhé místo patří snímkům, označeným
číslem 6. Pozvánku k účasti na přebírání zasloužených ocenění v tomto případě dostane
pan Josef Blažek.
Třetí největší počet hlasů získaly snímky
číslo 11 a z výhry se tak může těšit i pan Ján
Kopačka.
Všem vítězům gratulujeme a již nyní můžeme prozradit, že další kola této oblíbené soutěže se již připravují. O jejich vyhlášení budou
všichni včas informováni na plakátech, internetu i stránkách Čáslavských novin.
zn
DALŠÍ ÚSPĚCHY ČÁSLAVSKÉ PANDORY
Plavecký klub Pandora ani během podzimu nezahálel. Během domácích i zahraničních
závodů předvedli čáslavští plavci řadů dobrých výsledků.
Starší plavci se zúčastnili tří kol Českého
poháru (v říjnu v Plzni, v listopadu v Jihlavě a v
Brně). Mezi konkurencí nejlepších domácích a
řady zahraničních plavců se bohužel do finálových bojů (mezi 6 nejlepších plavců) nikdo
neprobojoval.
Na konci listopadu se představili čáslavští
mladší plavci nejprve na Poháru Středočeského kraje žactva v Berouně – Bulandrová, Jelínek, Nováková, Poláková A., Zvolský. Z
nejmladších čáslavských plavců se na stupně
vítězů nikdo neprobojoval.
Následně starší žáci bojovali v Příbrami na
Přeboru Středočeského kraje žactva – Kučera,
Mrázek, Procházková, Rajmová a Ťok. Z nich
ČN - str. 16 - ČN
dvojice Kučera a Ťok vybojovala celkem 15
medailí. Úspěšnější byl Adam Ťok, který získal 9 medailí (3x zlato a 6x stříbro). Také nejstarší žák Matěj Kučera ve všech svých startech získal medaili (2x zlato, 4x stříbro).
Prosinec byl pro plavce ve znamení domácích šampionátů. Na české části Poháru ČR
10-ti a 11-ti letého žactva v Plzni se představil
Vojtěch Zvolský, který obsadil nejlépe 9. místo na 100 m prsu. Druhým účastníkem byl Matěj Jelínek, který se nejlépe umístil na 50 m
znak na 24. místě.
Mezi nejlepší starší žáky se nominoval
Matěj Kučera, který na Mistrovství ČR staršího žactva v Kopřivnici ve svém závěrečném
startu vybojoval bronzovou medaili na 100 m
kraul. Štěstí mu chybělo v dalších startech,
když obsadil 4. místo na 100 m polohově a 50
m kraul.
Závěr plaveckého roku se konal v Plzni,
kde se konalo Zimní mistrovství ČR, kam se
nominovala pětice čáslavských plavců (Baláš,
Balášová, Burian a dorostenci Daňková a Kárný) a do mužské štafety byl ještě doplněn Kučera. Všichni čáslavští plavci předvedli dobré
výsledky. Dorostenci vybojovali celkem 3
umístění ve finálových bojích. Starší dorostenec Martin Kárný se umístil na celkovém 7.
místě ve finále 200 m prsa a mladší dorostenka
Anna Daňková vybojovala finálové 7. místo
na 50 m kraul a 8. místo na 50 m znak.
Čáslavský Plavecký klub Pandora děkuje
za přízeň všem svým příznivcům a sponzorům
městu Čáslav, AVE CZ odpadové hospodářství
s.r.o., www.sport-d.cz, Autoservis Pavel Tulach, Michal Procházka – zemědělská výroba,
Martin Mrázek – Starožitnosti a umění a Ing.
Milan Polák a přeje všem úspěšný rok 2015.
JB
ČN - 2/2015 - ČN
SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
ÚNOR
V prosinci roku 2014 se v čáslavské porodnici narodilo celkem
36 dětí, z toho 9 do čáslavských rodin. Ve stejném období
zemřelo 10 čáslavských občanů. Byly uzavřeny 4 sňatky.
Odešels, táto, bez slůvka rozloučení, tak náhle, že těžko k uvěření...
Dne 27. února 2015
uplyne 20 let od chvíle,
kdy nás navždy opustil náš tatínek,
pan
Milan Láznička
z Čáslavi.
Stále vzpomínají děti s rodinami.
DNE 8.2.2015 OSLAVÍ 80 LET
PANÍ
MILADA RAJMOVÁ
Z ČÁSLAVI.
HODNĚ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO OPTIMISMU
DO DALŠÍCH LET PŘEJÍ ZA CELOU RODINU
SYNOVEC JOSEF A NETEŘ PAVLA S RODINAMI
Dne 1. února 2015 uplyne 5 let ode dne, kdy nás opustila
naše milovaná manželka, maminka a babička,
paní
Jana Ryšánková
ze Žlebů.
Dne 14. února uplyne 10 let
od úmrtí
pana
Jaroslava Teplého
S vděčností a láskou stále vzpomínají
manželka a synové s rodinami.
Všem, kteří vzpomenou s námi,
děkujeme.
V měsíci lednu
jsme vzpomínali
25 let od úmrtí
moji maminky
paní
Františky
TONDROVÉ
a v měsíci březnu
uplyne 42 let od
úmrtí mého tatínka
pana
S láskou stále vzpomínají manžel Ladislav,
dcera a syn s rodinami
Dne 26. února to budou 2 roky,
co mě opustil
pan
Václav Dušek
z Drobovic.
S úctou a bolestí v srdci
stále vzpomíná družka Marie
Dne 11. února uplynou
2 roky ode dne,
kdy nás navždy opustila
paní
Jarmila Dušánková
Bedřicha TONDRA
z Čáslavi.
Stále vzpomínají dcera Hedvika s rodinou .
Stále vzpomínají děti.
Nebylo mi přáno s Vámi déle býti,
nebylo léku, abych mohl s vámi žíti...
Dne 18. února uplyne 8 let ode dne,
kdy navždy odešel
pan
Dne 27. února vzpomeneme
5. výročí úmrtí
pana
Antona Predného
z Čáslavi,
který nás náhle opustil.
Stále vzpomíná manželka
a děti s rodinami.
Inzerci do Čáslavských novin
je možné zadat osobně
v redakci v budově Městského úřadu Čáslav,
Žižkovo nám. 1, Čáslav,
případně zaslat písemně na uvedenou adresu
či prostřednictvím eMailu: [email protected]
Podrobnější informace je možné získat na tel. čísle: 327 300 228
nebo na webu města: www.meucaslav.cz.
Od počátku února bude redakce ČN sídlit ve druhém patře
budovy městského úřadu na Žižkově náměstí
PODĚKOVÁNÍ
Ze srdce děkujeme
panu primáři
MUDr Kerschovi
a celému jeho týmu
za úžasnou profesionální péči o naši 92-letou maminku
paní Jiřinu Kvasňovou,
která byla v prosinci 2014 hospitalizována na interním oddělení
Městské nemocnice Čáslav.
DĚKUJEME !
Jana Kollerová s rodinou
ČN - str 17 - ČN
ČN - str 18 - ČN
ČN - str. 18 - ČN
ČN - 2/2015 - ČN
ÚNOR
VÝSTAVA od 12.1. 2015 do 1.3. 2015
výstavní síň (Žižkovo náměstí 197)
„Dobrodružství cyklistiky - éra vysokého kola v Čechách“
Netradiční sportovní výstava představuje ranou éru české cyklistiky
- období, kdy se jezdilo na vysokých kolech.
Otevřeno: út – ne 10 – 12 a 14 – 17 hodin
Dne 10.2. 2015 v 17 hodin proběhne komentovaná prohlídka výstavy
s Mgr. Lenkou Mazačovou.
Výstava trvá od 12.1. 2015 do 1.3. 2015
PŘEDNÁŠKA 17. února 2015 v 17 hodin
výstavní síň (Žižkovo náměstí 197)
Muzejní a vlastivědný spolek “Včela Čáslavská” Vás srdečně zve na
přednášku „Čechy za vlády Přemysla Otakara II.“
Přednáší: Prof. Josef Žemlička
DUSÍKOVO DIVADLO
Výstava ve foyer divadla: Š I M O N V A H A L A - Obrazy
Šimon Vahala je absolventem Akademie výtvarných umění v Praze, kde
studoval v ateliéru intermediální tvorby Milana Knížáka. Studoval také
na Art and Design University v Kjótu v Japonsku. Ve svých obrazech
zobrazuje věci kolem nás v jejich prosté kráse, kterou dokáže zachytit
jakoby zevnitř, dotknout se jí. Karolína Dolanská
Pondělí 9. února v 19.00 KATAPULT RETRO TOUR 2015 Vstupné: 290, 250, 200
Čtvrtek 12. února v 17.00 Z POVÍDEK MALOSTRANSKÝCH /
Divadlo Náměstíčko Divadelní provedení obsahuje tyto povídky: Psáno o letošních dušičkách, Pan Ryšánek a pan Schlegl, Korespondence a
Přivedla žebráka na mizinu. Hrají: Jiří Vojta nebo Vuk Gojkov Čelebić,
Martin Dusbaba nebo Daniel Svoboda, Bohumír Starý, Hana Benešová
a Marcela Šiková Vstupné: 100
Pátek 13. února v 9.00 a 11.00 Z POVÍDEK MALOSTRANSKÝCH
- Reprízy divadelního představení
Sobota 14. února v 18.00 / Nová scéna TROCHA LÁSKY Koncert
pod záštitou starosty města Ing. Jaromíra Strnada, inspirovaný sv.
Valentýnem. Operní, operetní a muzikálové árie s tématem LÁSKY
zpívají: EVA PAVELKOVÁ - MARKOVÁ, sólistka Divadla J. K. Tyla
v Plzni, LUCIE MRŇÁKOVÁ, muzikálová zpěvačka, PAVEL VANČURA, sólista Opery Národního divadla a držitel Ceny Thálie, Klavírní
doprovod: Ivo Pavelka, klavírista, varhaník a dirigent, Václav Poživil,
klavírista Vstupné: 140
Pondělí 16. února v 19.00 SOUKROMÝ SKANDÁL / Studio DVA
Praha Už jste někdy přemýšleli o tom, co byste na sebe prozradili v záchvatu poruchy sebeovládání? V režii Patrika Hartla hrají: Kryštof Hádek, Eva Holubová, Maroš Kramár / Jaromír Dulava, Táňa Kristýna
Fruitová Nováková / Gabriela Míčová, Alexandr Hemala. Divadelní
abonmá A JARO 2015, Vstupné: 360, 350, 320, 280
Středa 18. února v 18.00 / Nová scéna Roman Vehovský: NÁVRAT
ZE SEDMILETÉ CESTY (Z Indie až do Štěpánkovic) Nejvíc času
strávíme v Indii. Navštívíme pouštní a poutní Puškar. Ponoříme se do
posvátné Gangy ve Váránasí a oslavíme se Síkhy jejich největší náboženský svátek. Pozemním stopem se dostaneme přes Pákistán a Írán do
Evropy. Změna tématu přednášky na přání Romana Vehovského.
Vstupné: 70, 50
Neděle 22. února v 15.00 POHÁDKY O MAŠINKÁCH / Divadlo
Tramtarie Olomouc Že mašinky nemají oči nebo pusu? Že nemají duši? Kdo říkal? Divadlo Tramtarie uvádí veselé vyprávění o mašinkách.
Pohádky pro kluky a holky, co se nebojí jezdit tunelem… Divadelní
abonmá C JARO 2015 Vstupné: 70
Pondělí 23. února v 8.15 a 10.00 O PRAČLOVÍČKOVI/ Divadlo
Tramtarie Olomouc
Báječný výlet do světa dinosaurů. Trochu poučné, ale hlavně pořádně
veselé vyprávění o tom , jak pračlovíček postavil první domeček, jak
musel objevit, k čemu je dobrý oheň, jak vyzrál nad tyranosaurem a jak
zjistil, že ve dvou jde všechno líp. Vstupné: 65 Kč
ČN - str 18 - ČN
ČN - 2/2015 - ČN
2.2.2015 PEČENÍ ,,Valentýnských,, PERNÍČKŮ
Pondělí- pro děti od 1. tříd - od 9,00 – 11,30 hodin v DDM - účastnický
poplatek 50,-Kč
2.2.2015 VÝLET DO AQUAPARKU V KOLÍNĚ
Pondělí - pro DÍVKY (plavce) od 10 let - sraz na vlakovém nádraží
Čáslav v 8,30 hodin - návrat v 15,06 hodin tamtéž - účastnický poplatek
130,-Kč
3.2.2015 ZÁBAVNÝ DEN V DDM (s obědem)
Úterý - pro děti od 7 let - od 8,00 - 15,00 hodin v DDM - výroba
šumivých kouliček do vany, pečení sušenek, hry, zábava, turnaje účastnický poplatek 180,-Kč (pitný režim, oběd, svačina)
4.2.2015 KERAMICKÝ SNĚHULÁK
Středa - pro děti od 2. tříd - od 8,30 – 11,30 hodin v DDM - účastnický
poplatek 100,-Kč
4.2.2015 VÝLET DO MUZEA LEGA DO KUTNÉ HORY
Středa - pro děti od 1. tříd - sraz v 8,00 hodin v DDM - příjezd v 11,40
hodin na autobusové nádraží - účastnický poplatek 110,-Kč (jízdné,
vstupné)
4.2.2015 TURNAJ STOLNÍHO FOTBÁLKU
Středa - pro děti od 7 do 15 let - od 9,00 – 11,00 hodin v DDM startovné 20,-Kč
4.2.2015 DRÁTOVANÉ ODPOLEDNE
Středa - drátované svíčky a drobnosti - pro děti od 4. tříd - od 12,30 15,30 hodin v DDM - účastnický poplatek 120,-Kč
5.2.2015 ČOKOLÁDOVÉ TVOŘENÍ
Čtvrtek - pro děti od 1. tříd - výroba čokoládových černoušků - od 8,30
– 11,00 hodin v DDM - účastnický poplatek 40,-Kč
5.2.2015 SPORTOVNÍ ČTYŘBOJ
Čtvrtek - pro děti od 1. tříd - od 13,00 - 15,00 hodin v DDM - účastnický
poplatek 20,-Kč
5.2.2015 VÝLET DO DINOPARKU PRAHA
Čtvrtek - pro děti od 3. tříd - sraz v 8,30 hodin na vlakovém nádraží
Čáslav - návrat v 15,06 hodin tamtéž - účastnický poplatek 250,-Kč
(jízdné, vstupné)
PŘIHLÁŠKY NA AKCE POŘÁDANÉ V DOBĚ JARNÍCH
PRÁZDNIN ODEVZDAT NEJPOZDĚJI DO 26.1.2015
13.2.2015 VÝROBA VALENTÝNEK
Pátek - pro děti od 5 let - od 15,00 - 16,30 hodin v DDM - účastnický
poplatek 30,-Kč Přihlášky spolu s poplatkem odevzdat do 11.2.2015 v
kanceláři DDM
14.2.2015 Luminous - svítící hůlky
Sobota - předtančení na Hasičském plese v Močovicích
15.2.2015 KARNEVAL
Neděle - začínáme v 14,00 hodin v sále hotelu Grand - vstupné děti 10,Kč, dospělí 40,-Kč - čekají na Vás hry, soutěže, tombola atd.
20.2.2015 TS Limited Edition
Pátek - předtančení na maturitním plese v Lázních Kolín
20.2.2015 MALOVÁNÍ HEDVÁBNÝCH OBRÁZKŮ
Pátek - pro děti od 2. tříd - od 14,00 – 15,30 hodin - účastnický poplatek
60,- Kč. Přihlášky spolu s poplatkem odevzdat do 12.2.2015
21.2.2015 GYMNASTICKÁ PRŮPRAVA
Sobota - pro členy tanečních zájmových kroužků - od 10,00 – 16,00
hodin - účastnický poplatek 40,- Kč. Přihlášky spolu s poplatkem
odevzdat do 19.2.2015
27.2.2015 JARNÍ KVĚTINÁČ
Pátek zdobený ubrouskovou technikou - pro děti od 1. tříd - od 15,00 16,30 hodin - účastnický poplatek 40,- Kč. Přihlášky spolu s poplatkem
odevzdat do 23.2.2015
Čtvrtek 26. února v 19.00 VĚRA ŠPINAROVÁ + ADAM PAVLÍK
BAND Jedna z nejvýraznějších osobností českého popu a rocku.
Pro svůj nenapodobitelný sytý hlas i pro temperamentní a vitální vystupování na koncertech patří Věra Špinarová již mnoho let mezi nejžádanější zpěvačky v České a Slovenské republice. Nenechte si ujít koncert
české Janis Joplin! Vstupné: 390, stání 300
ČN - 2/2015 - ČN
ÚNOR
1. PADDINGTON Neobyčejně půvabné a vtipné vyprávění o osiřelém medvědu z nejtemnějšího Peru, který přijede vlakem na nádraží
Paddington v Londýně, kde se ho ujmou manželé Fouskovi. Kde se
medvídek objeví, tam se začnou dít neuvěřitelné věci. Česká verze. Mládeži přístupno. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 17.30 hodin.
3. QUIJA Není nic snazšího než vyvolávat duchy v domě s velmi temnou minulostí. Přesvědčila se o tom Debbie, která ke své smůle nerespektovala základní pravidlo „hry" Ouija. To praví, že by ji člověk v
žádném případě neměl hrát sám. Z blonďaté krásky, která měla život
před sebou, se kvůli tomu stal oběšenec. Přátelé při pátrání po možných
důvodech v Debbiině pozůstalosti narazí i na dřevěnou desku Ouija.
Není nic snazšího než se na to zeptat přímo Debbie. Mládeži do 15 let
nepřístupno. Vstupné: 90 Kč. Promítáme od 20 hodin.
4. BIRDMAN Černá komedie vypráví příběh herce Riggana Thomsona (Michael Keaton), který se v minulosti proslavil filmovou postavou
kultovního ptačího superhrdiny Birdmana, a nyní se s vypětím sil snaží
o svůj divadelní debut na Broadwayi. Riggan doufá, že když uspěje jako režisér a herec nového ambiciózního představení, oživí svou upadající kariéru. Premiéra se pomalu blíží, když se představitel titulní role v
jeho hře během zkoušky za podivných okolností zraní a je třeba ho rychle nahradit... Mládeži přístupno. Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 20
hodin.
5. - 6. MORTDECAI: GRANDIÓZNÍ PŘÍPAD V žonglování nikdy
nevynikal a popravdě ho ani nikdy nezkoušel, teď ale bude muset vybalancovat partičku solidně naštvaných Rusů, britskou MI5, mezinárodní
teroristy a také svoji manželku. Charlie Mortdecai, světem protřelý obchodník s uměním a na částečný úvazek i podvodník, se zapojuje do
honby za ukradeným obrazem. Pro svou zemi, pro královnu . . . a pro
peníze. Mortdecaie neztvárňuje nikdo menší než slovutný Johnny Depp. Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 110 Kč. Ve čtvrtek promítáme
od 17.30 a v pátek od 20 hodin.
7. - 8. VELKÁ ŠESTKA Emocemi nabité komediální dobrodružství o
malém geniálním konstruktérovi robotů jménem Hiro Hamada, který
se naučí využívat svůj talent. Pomůže mu v tom jeho neméně nadaný
bratr Tadashi a jejich kamarádi. Když se parta kvůli katastrofální souhře náhod ocitne uprostřed nebezpečné hry, kterou kdosi rozehrál v ulicích San Fransokya, Hiro se obrátí na svého nejbližšího kamaráda –
robota jménem Baymax - a přetvoří svou partu přátel na high-tech hrdiny odhodlané vyřešit vzniklou záhadu. Mládeži přístupno. Vstupné:
155 Kč. Promítáme od 17.30 hodin.
10. - 11. KÓD ENIGMY V zimě roku 1952 britská policie dostala hlášení o vloupání do domu profesora matematiky a kryptoanalytika Alana Turinga (Benedict Cumberbatch). Namísto pachatele tohoto zločinu
však v poutech odvedli samotného Turinga, který byl obviněn ze sexuálních přestupků a čekal ho zničující soudní proces. Téměř nikdo ze
zúčastněných nevěděl, že jde o válečného hrdinu, který se spolu s týmem podílel na prolomení kódu legendárního německého šifrovacího
stroje Enigma. Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin.
12. - 14. PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI Studentka literatury Anastasia
(Dakota Johnson) je podle vlastních slov nezajímavá a nudná „šedá
myš" s nízkým sebevědomím, pravý opak tajemného podnikatele
Christiana Greye (Jamie Dornan), kterého přišla vyzpovídat pro článek
do studentského časopisu. Přestože se ji Grey svým chladným a odměřeným chováním snaží odradit, má ho plnou hlavu, což ještě prohloubí
jejich opakovaná pracovní setkání. Grey však není vůči téhle plaché
dívce imunní a postupně ji začne otevírat dveře do své třinácté komnaty. Na posteli určené jen pro vyvolené zároveň pozná pravou Anastasii
– své touhy, své vášně, svou živočišnost. Mládeži do 15 let nepřístupno.
Vstupné: 130 Kč. Promítáme od 20 hodin.
15. HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD 3D Epické dobrodružství Bilbo
Pytlíka, Thorina Pavézy a skupiny trpaslíků. Když se jim v boji proti
draku Šmakovi podařilo dobýt zpět svou vlast, nechtěně vypustili do
světa smrtící sílu. Rozzuřený Šmak dští svůj spalující hněv na bezbranné muže, ženy a děti v Jezerním městě. S tím, jak se stahují mračna stupňujícího se konfliktu, jsou Trpaslíci, Elfové a Lidé postaveni před volbu, zda se sjednotí či budou zničeni. Česká verze. Mládeži přístupno.
Vstupné: 100 Kč. Promítáme od 17.30 hodin.
17. SLÍDIL Příběh vypráví o mladíkovi Lou Bloomovi (Jake Gyllenhaal), který se snaží prosadit jako novinář. Nedaří se mu najít uplatnění v již zavedených agenturách a tak se vrhne na vlastní pěst do pátrání
po stopách zločinu. Mládeži přístupno. Vstupné: 100 Kč. Promítáme
od 20 hodin.
18. WHIPLASH Andrew Neiman je devatenáctiletý jazzový bubeník,
který sní o slávě. Pronásledovaný neúspěšnou spisovatelskou kariérou
svého otce je rozhodnutý vystoupat až na samotný vrchol nejprestižnější hudební konzervatoře. Jednoho večera na Andrewa, který právě cvičí
na bicí, narazí Terence Fletcher, dirigent, proslavený svým učitelským
talentem ve stejné míře jako svými nemilosrdnými praktikami. Ačkoliv
si spolu toho večera příliš mnoho nesdělí, probudí Fletcher v Andrewovi touhu dosáhnout cíle. K Andrewovu překvapení dalšího dne Fletcher
požádá o to, aby byl Andrew přidělen k jeho kapele. Mládeži přístupno.
Vstupné: 100 Kč. Promítáme od 20 hodin.
19. - 20. JUPITER VYCHÁZÍ 3D Když se pod noční oblohou narodila Jupiter Jones (Kunis), znamení napovídala, že je předurčena k velkým činům. Nyní již dospělá Jupiter sní o hvězdách, ale probouzí se do
chladné reality uklízečky toalet a nekonečného sledu neúspěchů. Až
když na Zemi dorazí Caine (Tatum), geneticky upravený bývalý armádní lovec, jehož úkolem je Jupiter sledovat, začne si uvědomovat
naplnění svého osudu - její genetická výbava ji předurčuje jako dědičnou následnici královny vesmíru. Mládeži přístupno. Vstupné: 130 Kč.
Promítáme od 20 hodin.
21. - 22. SPONGEBOB ve filmu: HOUBA NA SUCHU 3D SpongeBob je mořská houba, která nosí kalhoty, bydlí v ananasu a dělá úžasné
krabí hambáče u Křupavého kraba. Jeho dalším poznávacím znamením
je, že ho milují děti na celém světě, protože je tělem i duší dobrodruh,
který ke všemu přistupuje s humorem, někdy pořádně svérázným. V
tomhle filmu ho patrně humor přejde, protože se ocitne v pro něj naprosto šokujícím prostředí – tedy na souši. A přitom vše začalo tak idylicky, dalším báječným ránem v podmořském městečku Zátiší Bikin,
kde u Křupavého kraba stála dlouhatánská fronta na mňamózní krabí
Burgery připravované podle tajného receptu. Idyla skončila ve chvíli,
kdy se magickým trikem zmocnil návodu na ty nejlepší hambáče pirát
Hambivous (Antonio Banderas). Česká verze. Mládeži přístupno.
Vstupné: 140 Kč. Promítáme od 17.30 hodin.
24. KINGSMAN: TAJNÁ SLUŽBA Film se snaží balancovat na hraně mezi typickou bondovkou a parodií na ni. A daří se mu to skvěle.
Film vypráví o mezinárodní supertajné výzvědné službě Kingsman,
která se maskuje jako luxusní krejčovský salon. Jeden z Kingsmanů
(Lancelot) byl právě zabit v akci a je nutno najít nového. Podle tradice
každý z přibližně 10 agentů navrhne jednoho mladého kandidáta. Ti
všichni projdou tvrdým výcvikem a zkouškami, až z nich zůstane jen
jeden - nový Lancelot. Agent Harry Hart, alias Galahad (Colin Firth)
navrhné mladého Eggsyho (Taron Egerton), polorecidivistu z chudé
rodiny. Mládeži přístupno. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin.
25. PISTOLNICE JANE Jane (Natalie Portman) je manželkou toho
nejhoršího zloducha ve městě. Když se jednoho dne její manžel Bill
(Noah Emmerich) obrátí proti vlastnímu gangu a vrátí se domů těžce
postřelen, Jane ví, že je čas oprášit svou zbraň. Obrátí se na svého bývalého milence Dana Frosta (Joel Edgerton), aby jí pomohl ochránit farmu před pomstou Billova bývalého gangu. Zatímco Jane a Dan chytají
padouchy do důmyslných pastí, staré city se začnou probouzet. Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin.
26. - 27. BABOVŘESKY 3 Příběh začíná tam, kde druhý díl skončil:
Horáčková vybíhá z domu naproti mladé dámě, která přijela do Babovřesek. Místní drbny, které se sběhly na náves, v ní poznaly sestru Glorii. Ta se rozhodla vystoupit z řádu a zůstat v Babovřeskách. Zápletka se
točí okolo pomsty starosty Stehlíka a místních chasníčků Horáčkové...
do vesnice se vrací kontrolor Dodo. Není sám, přijíždí s ním jeho manželka, která Stehlíkovi zajistí dotaci, díky níž starosta může poslat
všech sedm místních drben k moři... Mládeži přístupno. Vstupné: 100
Kč. Ve čtvrtek promítáme od 17.30 a v pátek od 20 hodin.
28. ZVONILKA A TVOR NETVOR 3D Zvonilka a tvor Netvor je
dalším ze strhujících dobrodružství Zvonilky a jejích vílích kamarádek.
Veselá a talentovaná víla Chovatelka Fauna věří, že nelze soudit růži
podle trní a že každý živý tvor je v jádru dobrý. A tak se spřátelí se záhadným tvorem, který je podle prastarých legend známý jako tvor Netvor. Zatímco Zvonilka a její vílí kamarádky nevědí, co si mají o záhadném zvířeti myslet, strážci Hvězdné roklinky, vílí Skauti, se rozhodnou
magického tvora ulovit dřív, než přivolá na jejich společný domov zkázu. Česká verze. Mládeži přístupno. Vstupné: 155 Kč. Promítáme od
17.30 hodin.
ČN - str 19 - ČN
ČN - 2/2015 - ČN
Prodám pozemek
v centru města v Čáslavi.
telefon: 602 377 870
Zenit s.r.o. ,Pražská 162,Čáslav 286 01
tradiční český výrobce čisticích a mycích
prostředků
v současné době hledá vhodného kandidáta na pracovní pozici
Referenta zahraničního obchodu
Kvalifikační předpoklady: ÚSO, znalost německého jazyka, znalost
práce s PC, řidičský průkaz sk.B, znalost anglického jazyka vítána.
Nástup: ihned
Nabízíme:zázemí prosperující společnosti, zajímavou a odpovědnou
práci.
V případě Vašeho zájmu o nabízenou pozici můžete zaslat stručný
životopis na e-mailovou adresu : mailto:[email protected] nebo poštou na shora uvedenou adresu.
Prodám byt 1+1 (39 m2)
v Kutné Hoře.
Osobní vlastnictví.
Cena dohodou.
tel.: 604 243 397
PRODÁM BYT 2 + 1 v Čáslavi
v OV, 64/56 m2, 2 sklepy 8m2,
1.podlaží v cihlovém domě.
Částečná rekonstrukce.
Cena dohodou.
Tel: 777634177
ČN - str 20 - ČN
Vážení zákazníci,
děkuji Vám tímto za přízeň,
kterou jste mi projevovali během 22 let
mého podnikání v prodejně potravin
v Jeníkovské ulici (naproti nemocnici).
Pokud jste byli s našimi službami
i sortimentem spokojeni,
dovoluji si Vás upozornit, že Vás
jako zákazníky ráda uvítám
i ve své prodejně potravin
v Chotusické ulici (”U třech svatých”).
Tato prodejna nabízí zcela stejný
sortiment uzenin a lahůdek.
Přijímáme také stravovací poukázky
Marie Navrátilová
ČN - 2/2015 - ČN
Slyšte, slyšte,
na vědomost se dává
všem občanům Čáslavi
a okolí,
Vyměním bezbariérový byt 1+1, velký balkón,
v osobním vlastnictví v Kutné Hoře,
za byt 2+1 nebo 2kk v nízkopodlažní
budově v Čáslavi. Doplatek dohodou.
Tel.: 702 467 141
DDM Čáslav vyhlašuje výběrové řízení na pracovní
zařazení:
že Vám
připraví tu největší,
nejlevnější, nejchutnější
pohádkovou pizzu
v Pohádkové pizzerii,
v ulici Mahenova 232/19
/naproti gymnáziu/.
celá pizza 110,-- Kč
čtvrtka 25,-- Kč
Rozvoz po Čáslavi zdarma.
Telefon: 607 25 25 14
Město Čáslav vyhlásilo výběrové řízení
na prodej nemovitosti
Ekonom
Pracovní poměr - plný úvazek
Podmínky:
Vzdělání ekonomického směru výhodou, minimálně
středoškolské.
Praxe v oboru: nejméně 5 let (praxe ve školství
výhodou)
Dobrá znalost podvojného účetnictví a práce na PC
(MS Word, MS Excel, Internet), dobrý zdravotní stav,
bezúhonnost, zodpovědnost, spolehlivost,
komunikace.
Nástup na pracovní místo ekonoma dne 4.5.2015.
Uzávěrka přihlášek: 6.3.2015
V přihlášce uveďte tyto údaje:
· Jméno, příjmení, titul
· Datum a místo narození
· Státní příslušnost
· Místo trvalého pobytu
· Číslo obč.průkazu
· Telefonní kontakt, e-mail
· Datum a podpis uchazeče
Prodej domu č.p. 288 v Masarykově ulici
(bývalá jídelna ZŠ Masarykova)
Minimální nabídková cena: 4 200 000,- Kč
Písemné nabídky je možné zasílat
na adresu:
Městský úřad Čáslav
nám. J. Žižky z Trocnova 1
286 01, Čáslav
obálku označit „dům čp. 288 ul. Masarykova, Čáslav”
Bližší informace a sjednání možné prohlídky objektu:
tel.: 327 316 885
K přihlášce připojte tyto doklady:
· Profesní životopis s přehledem praxe a dosaženým
vzděláním
· Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3
měsíce
· Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém
vzdělání
Přihlášku zašlete na adresu:
DDM Čáslav, Jeníkovská 222, 286 01 Čáslav, obálku
označte heslem“ekonom“
ČN - str 21 - ČN
ČN - 2/2015 - ČN
www.ajina-caslav.cz
VÝUKA ANGLIČTINY PRO ZÁJEMCE
VŠECH VĚKOVÝCH KATEGORIÍ
od února nabíráme nové studenty do kurzů
Čáslav, Žižkovo nám. 147, tel.: 777 16 17 76
Koupím stavební
parcelu v Čáslavi
Kadeřnictví - Anna Karafiátová
v Husově ulici 625
děkuje návštěvníkům.
Ať nový rok Vám dá,
co za přání kdo má,
šťastná hvězda pro Vás svítí
a svět ať je hned lepší k žití.
Vaší přízně si vážíme.
Telefon: 777 079 474
Kopupím JAVA, ČZ: mopeda, skútr,
motocykl, vozík PAV, s doklady i bez.
Možno i díly a vraky.
tel.: 777 58 92 58
ČN - str. 22 - ČN
ČN- 2/2015 - ČN
ČN - str. 23 - ČN
SK Slavoj Čáslav
Program na únor 2015
Přípravná utkání týmů dospělých:
SK Slavoj opět zve všechny příznivce pěší turistiky
k účasti na pořádaných akcích:
7.2. sobota BABÍ ROKLÍ Trasa: Hodkov - Pančava - Zbraslavice. 9 „A“ mužstvo : trenér: Oldřich Abrhám
km. Odjezd vlakem z Čáslavi v 8:50 R. Vedoucí: Zdena Šrámková
NE
8.2.
14:00
Jablonec – Čáslav
14.2. sobota MLÝN NA POLEPCE Trasa: Radboř - Červený mlýn - SO
14.2.
14:00
Vlašim – Čáslav
mlýn Pašinka - Polepy - Kolín. 9 nebo. Odjezd vlakem z Čáslavi v 7:50 NE
22.2.
11:00
Táborsko – Čáslav
R. Vedoucí: Jiří Kučera
SO
28.2.
11:00
Pardubice – Čáslav
21.2. sobota K PAMÁTNÍKŮ SLAVNÍKOVCŮ Trasa: Libice nad „B“ mužstvo :
Cidlinou - Poděbrady. 8 km. Odjezd vlakem z Čáslavi 8:50 R. Vedoucí:
ing. Zbyněk Němec.
NE
8.2.
NE
15.2.
28.2. sobota ČÁSLAVSKÝ ŠPACÍR Trasa: Čáslav - Lochy, Třebešice
NE
22.2.
- Čáslav. 11 km. Sraz v Čáslavi v 9:00 - vlakové nádraží. Vedoucí:
SO
28.2.
Zdeňka Matysová.
Kulturní plán Klubu důchodců Čáslav
únor - březen 2015 (14.00 hod.)
4.2.
11.2.
12.2.
18.2.
25.2.
prezentace termální lázně TOPOLCA, Maďarsko
- paní Hůrková
volná zábava
Dusíkovo divadlo – Povídky Malostranské
vystoupení dětí Mateřské školy Čáslav
setkání se zástupci Policie ČR
4.3.
11.3.
18.3.
19.3.
25.3.
MDŽ
beseda - Mgr. Eva Procházková, redaktorka Doby seniorů
exkurze do závodu ZENIT Čáslav
Dusíkovo divadlo – koncert Ivety Simonové a Josef Zímy
přednáška – Městská knihovna Čáslav
ová
Jahod
ženy: trenéři: Ivo Ducheček, Jindřich Vaněček
NE
NE
SO
SO
NE
SO
15.2.
22.2.
28.2.
7.3.
15.3.
21.3.
11:00
11:00
12:00
14:30
10:00
14:30
Čáslav – H.Králové
Čáslav – Pardubice
H.Králové jun. – Čáslav
Čáslav – Bohemians
Čáslav – Poděbrady
Čáslav - Hlinsko
Přípravná utkání mládežnických celků jakož i další informace o dění ve
FK naleznete na klubových webových stránkách : www:fkcaslav.cz.
Týdenní program všech utkání mužstev FK naleznete vždy ve vývěsní
skříňce FK na náměstí nebo rovněž na klubovém webu.
Ducheček Ivo – sport. sekretář FK Čáslav
Koho hledá: NOVÉ FINANČNÍ PORADCE DO SVÝCH
POBOČEK V KOLÍNĚ A ČÁSLAVI
ve všech čáslavských
střediscích
odu
Čáslav „B“ - Leština
Čáslav „B“ - Třemošnice
Čáslav „B“ - Ronov n/D
Kutná Hora – Čáslav „B“
Kdo hledá: STAVEBNÍ SPOŘITELNA
5. 5. 2015
za s
vob
14:00
14:00
14:00
15:00
Pronajmu garáž
v Čáslavi !
Kontakt: 728 829 866
Zápis do
MŠ Čáslav
Boj.
trenér: Jiří Antoš
Náplň práce: péče o stávající klientelu, vyhledávání nových
klientů
ka
R. Těsnohlíd
Husova
Masa
rykov
a
Bližší informace v následujím čísle Čáslavských novin
a brzy také na www.mscaslav.cz.
Co požadujeme: minimálně SŠ vzdělání, felxibilitu, ochotu
učit se novým věcem
Co nabízíme: zajímavé finanční ohodnocení, možnost
kariérního postupu, zázemí stabilní bankovní instituce
Životopisy zasílejte na adresu: [email protected]
ČÁSLAVSKÉ NOVINY
Měsíčník městského úřadu. Vydává Městský úřad Čáslav (IČO: 00236021), Žižkovo náměstí čp. 1, telefon: 327 300 228,
fax: 327 31 41 97, e-mail: [email protected]. Redakce: Bc. Zdeňka Nezbedová, Jakub Novák, DiS. Redakce neodpovídá
za obsah příspěvků poskytnutých čtenáři. Zároveň si vyhrazuje právo případného krácení, jazykové úpravy a výběru poskytnutých
příspěvků. Registrováno MK ČR pod číslem E 14047. Tisk: STUDIO PRESS Čáslav, tel. 777 790 818 - náklad 2400 kusů. Cena 6,- Kč.

Podobné dokumenty

Laptimes 03.07.2013

Laptimes 03.07.2013 Suzuki GSX R 1000 Suzuki GSX R 600 Yamaha R1 Ducati 1198 S Kawasaki Z1000SX Honda CBR 1000 RR Kawasaki ZX10R BMW S 1000 RR Aprilia RSV4 Honda CBR 600 RR Honda CBR 600 RR Suzuki GSX R 750 Suzuki GSX...

Více

Nové Dobrovicko č. 1/2015

Nové Dobrovicko č. 1/2015 2015 se snižuje na částku 300 Kč dle Obecně závazné vyhlášky města Dobrovice č. 1/2014, o místních poplatcích, s účinností od 1. 1. 2015. Poplatky můžete hradit od 1. března 2015 obvyklým způsobem,...

Více

Jaro se hlásí o slovo

Jaro se hlásí o slovo - usnesením č. 65/2015 1) schválila vyhlášení zadávacího řízení na projekt „ Zateplení společenského sálu Grand v Čáslavi" s tím, že výběr dodavatele veřejné zakázky bude proveden formou zjednoduše...

Více

15. konference PVO 2014 100 let protiletadlové

15. konference PVO 2014 100 let protiletadlové Kybernetika má tedy vztah k problematice protivzdušné obrany nejen historický, ale i současný, velmi aktuální. Problémy, které je dnes nutno v této oblasti řešit, je téměř nemožné vyřešit kvalitně ...

Více