XLPE/PVC/SWA/PVC (N2XRY)

Transkript

XLPE/PVC/SWA/PVC (N2XRY)
2016_KA9.QXP_Kabely 09 pedef.qxd 22.03.16 15:32 Stránka 13
XLPE/PVC/SWA/PVC
(N2XRY)
Silov˘ a ovládací armovan˘ kabel 0,6/1 kV, dle IEC 60502
Konstrukce
Technická data
-
-
Mûdûn˘ lanûn˘ vodiã dle IEC 60228
Izolace jádra z XLPE (zesítûn˘ polyetylén)
Barevné znaãení vodiãÛ dle HD 308.S2
PVC vnitfiní v˘plÀov˘ plá‰È
Armování z ocelov˘ch pokoven˘ch drátÛ (SWA)
Vnûj‰í ãern˘ plá‰È, samozhá‰ecí a ohnivzdorné PVC dle normy
IEC 60332-1 a BS 4066 PT1
Silov˘ a ovládací kabel dle IEC 60502, BS 5467
Teplota jádra
max. +90 °C
Teplota pfii pokládce
od 0 °C do +70 °C
Jmenovité napûtí Uo/U
0,6/1 kV
Stfiídavé zku‰ební napûtí 4 kV
Minimální polomûr ohybu 12 prÛmûr kabelu
PouÏití
Tyto silové a ovládací armované kabely jsou urãené pro venkovní instalace, pro pokládku do zemû, vody, v kabelovodech,
v elektrárnách, pro prÛmyslové distribuãní panely a pro úãastnické sítû, kde je oãekáváno nebezpeãí mechanického po‰kození kabelÛ.
Poznámka
Bezhalogenová verze na vyÏádání.
Odpovídá RoHS.
Objednací ãíslo
0912800
0912801
0912802
0912803
0912804
0912805
0912806
0912807
0912808
0912809
0912810
0912811
0912812
0912813
0912814
0912815
0912816
0912817
0912818
0912819
0912820
0912821
0912822
0912823
0912824
0912825
0912826
0912827
0912828
0912829
0912830
0912831
0912832
0912833
0912834
0912835
0912836
09-13
Typ kabelu
XLPE21/5
XLPE31/5
XLPE41/5
XLPE51/5
XLPE71/5
XLPE81/5
XLPE101/5
XLPE121/5
XLPE191/5
XLPE271/5
XLPE371/5
XLPE481/5
XLPE22/5
XLPE32/5
XLPE42/5
XLPE52/5
XLPE72/5
XLPE102/5
XLPE122/5
XLPE192/5
XLPE272/5
XLPE37X2/5
XLPE482/5
XLPE24
XLPE34
XLPE44
XLPE54
XLPE74
XLPE124
XLPE194
XLPE26
XLPE36
XLPE46
XLPE56
XLPE76
XLPE210
XLPE310
PrÛfiez jádra
[mm2]
Konstrukce jádra
[mm]
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
10,0
10,0
7/0,53
7/0,53
7/0,53
7/0,53
7/0,53
7/0,53
7/0,53
7/0,53
7/0,53
7/0,53
7/0,53
7/0,53
7/0,67
7/0,67
7/0,67
7/0,67
7/0,67
7/0,67
7/0,67
7/0,67
7/0,67
7/0,67
7/0,67
7/0,85
7/0,85
7/0,85
7/0,85
7/0,85
7/0,85
7/0,85
7/1,04
7/1,04
7/1,04
7/1,04
7/1,04
7/1,35
7/1,35
www.dda.cz
Poãet Ïil
2
3
4
5
7
8
10
12
19
27
37
48
2
3
4
5
7
10
12
19
27
37
48
2
3
4
5
7
12
19
2
3
4
5
7
2
3
Hmotnost
kabelu
[kg/km]
Vnûj‰í ∅ kabelu
[mm]
305
338
381
426
488
501
777
817
1225
1553
1859
2236
352
397
452
549
685
1000
910
1500
1928
2360
3888
419
481
563
810
912
1400
1852
498
639
795
970
1180
764
908
12,4
12,9
13,7
14,2
15,6
16,7
18,7
20,1
24,0
27,7
30,3
32,3
13,2
13,8
14,7
16,3
17,6
21,4
21,8
26,1
30,3
33,4
38,8
14,3
14,9
16,2
18,9
19,7
25,0
28,1
15,4
17,4
18,3
20,5
21,9
17,9
18,9
2016_KA9.QXP_Kabely 09 pedef.qxd 22.03.16 15:32 Stránka 14
XLPE/PVC/SWA/PVC
(N2XRY)
Silov˘ a ovládací armovan˘ kabel 0,6/1 kV, dle IEC 60502
Objednací ãíslo
0912837
0912838
0912839
0912840
0912841
0912842
0912843
0912844
0912845
0912846
0912847
0912848
0912849
0912850
0912851
0912852
0912853
0912854
0912855
0912856
0912857
0912858
0912859
0912860
0912861
0912862
0912863
0912864
0912865
0912866
0912867
0912868
0912869
0912870
0912871
0912872
0912873
0912874
0912875
0912876
0912877
Typ kabelu
XLPE4
XLPE5
XLPE7
XLPE2
XLPE3
XLPE4
XLPE5
XLPE7
XLPE2
XLPE3
XLPE4
XLPE2
XLPE3
XLPE4
XLPE2
XLPE3
XLPE4
XLPE2
XLPE3
XLPE4
XLPE2
XLPE3
XLPE4
XLPE2
XLPE3
XLPE4
XLPE2
XLPE3
XLPE4
XLPE2
XLPE3
XLPE4
XLPE2
XLPE3
XLPE4
XLPE2
XLPE3
XLPE4
XLPE2
XLPE3
XLPE4
10
10
10
16
16
16
16
16
25
25
25
35
35
35
50
50
50
70
70
70
95
95
95
120
120
120
150
150
150
185
185
185
240
240
240
300
300
300
400
400
400
PrÛfiez jádra
[mm2]
10,0
10,0
10,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
25
25
25
35
35
35
50
50
50
70
70
70
95
95
95
120
120
120
150
150
150
185
185
185
240
240
240
300
300
300
400
400
400
Konstrukce jádra
[mm]
Poãet Ïil
Hmotnost
kabelu
[kg/km]
Vnûj‰í ∅ kabelu
[mm]
7/1,35
7/1,35
7/1,35
7/1,70
7/1,70
7/1,70
7/1,70
7/1,70
7/2,14
7/2,14
7/2,14
7/2,52
7/2,52
7/2,52
19/1,78
19/1,78
19/1,78
19/2,14
19/2,14
19/2,14
19/2,52
19/2,52
19/2,52
37/2,03
37/2,03
37/2,03
37/2,25
37/2,25
37/2,25
37/2,52
37/2,52
37/2,52
61/2,25
61/2,25
61/2,25
61/2,52
61/2,52
61/2,52
61/2,85
61/2,85
61/2,85
4
5
7
2
3
4
5
7
2
3
4
2
3
4
2
3
4
2
3
4
2
3
4
2
3
4
2
3
4
2
3
4
2
3
4
2
3
4
2
3
4
1064
1150
1560
900
1220
1700
1800
2237
1000
1500
1950
1490
1940
2350
1750
2225
2875
2300
3025
4250
3100
4275
5475
3700
5250
7175
4400
6650
8475
5700
8000
10350
7100
10150
13000
8500
12400
15750
10650
14770
19950
20,3
22,0
25,0
21,9
23,1
26,3
26,0
28,1
20,4
23,6
26,1
27,9
29,6
32,1
25,8
28,5
32,0
29,0
32,2
37,7
33,1
37,0
41,7
36,1
40,4
47,1
39,3
45,5
51,4
44,7
49,8
56,6
49,0
55,1
63,0
53,5
60,2
68,8
58,0
65,8
75,4
www.dda.cz
09
09-14

Podobné dokumenty

NYY-J/-O

NYY-J/-O - Silov˘ a ovládací kabel dle DIN VDE 0276 ãást 603, HD 603.1 a IEC 60502 - Teplota jádra max. +70 °C - Provozní teplota pfii pokládce od -5 °C do +70 °C po pokládce max. +70 °C - Jmenovité napûtí ...

Více

Kabely 02 pedef opraveno.qxd

Kabely 02 pedef opraveno.qxd prÛmûr. T˘ká se to pfiedev‰ím oblastí jako jsou nástrojafiství, strojírenství, oblasti elektroniky, poãítaãÛ i mûfiicí a ovládací techniky. Poznámka *EMC = Elektromagnetická kompatibilita. Pro opti...

Více

Kabely 01 pedef opraveno.qxd

Kabely 01 pedef opraveno.qxd oceláfiském prÛmyslu ve v‰ech kritick˘ch oblastech. Díky vysoké odolnosti proti opotfiebení a dobré pohybové schopnosti je ideální pro pouÏití ve vleãn˘ch fietûzech. Je vhodn˘ téÏ pro venkovní uloÏ...

Více

H07 RN-F

H07 RN-F - H05 RN-F ãern˘ plá‰È z chloroprenové pryÏe dle DIN VDE 0282 ãást 1 - H05 RR-F ãern˘ plá‰È z pryÏové izolace EPR dle DIN VDE 0282 ãást 1 - Samozhá‰iv˘ a odoln˘ ‰ífiení plamene dle DIN VDE 0482 ãás...

Více

Digitální zobrazovací jednotky a műfiící pravítka

Digitální zobrazovací jednotky a műfiící pravítka SL110 pro 1500 mm mûfiící délku plus ãtecí hlava PL20C s armovan˘m kabelem o délce 5 m

Více

co je dual seal drain?

co je dual seal drain? ZENIT spol. s r.o., Pod Parkem 1356, 543 01 Vrchlabí, tel./fax: 0438-21946

Více

Kabely 02 pedef opraveno.qxd

Kabely 02 pedef opraveno.qxd OZ = verze bez zeleno-Ïluté zemnicí Ïíly.

Více

M W T M - Raycom

M W T M - Raycom Skladování bez limitu ãasu

Více

12081 (52833)

12081 (52833) Ïíhání na mûkko 650-680 °C ochlazovat na vzduchu TECHNOLOGICKÉ ZKOU·KY nejmen‰í vnitfiní polomûr ohybu r a úhel  pfii tváfiení za studena stav .3 a  1 mm

Více

DUAL SEAL – B. Nechráněné stěny

DUAL SEAL – B. Nechráněné stěny Tento polypropylen chrání bentonit bûhem instalace a dovoluje bentonitu izolovat na podkladû. Dual Seal LG je navrhnut speciálnû pro pouÏití pfii instalacích nechránûn˘ch stûn.

Více